Sunteți pe pagina 1din 2

n deca nt oar ele pr imar e su nt r e inut e din ap ele uzat e ur bane , i n d u s t r i a l e i d i n agrozootehnie, substan ele n suspensie, sedimentabile gravimetric,

care au trecut de deznisipatoare i s eparatoare de gr simi. Substan ele re inute poart numele de n moluri primare. n n molurile primare sunt con inut e preponder ent substan e anorga nice, dar i substan e orga nice. Orientativ,eficien a re inerii prin deca ntare primar este de 40 60% pentru materii n suspensie i de 20 30% pentru CBO 5 .D e c a n t oa r e l e pr i ma r e r a d i a l e c u p o d r u l a nt d e r a c l a r e a n m o l u l u i s u nt c o n s t i t u i t e di n ur m toarele component e principale: compartimentele decant orului (pozi ia I) i podurile rulant e pivotante de raclare a n molului (pozi ia II).Compartimentele 1 ale decantorului sunt realizate din beton armat i au n plan orizontalf or m c i r c u l a r . A p a u z a t es t e i nt r o d u s nt r u n c o m p a r t i m e nt pr i n c o n du c t a d e a d m i s i e 2 pr e v z u t l a d e b u a r e, n z o n a c e nt r a l a c o m p a r t i m e nt u l u i , c u p l ni a ( s a u d i f u z or u l ) 3 a v n d muchia superioar a gurii de evacuare la cca. 0,2 0,3 m sub oglinda apei.Circula ia apei n compartimentul de decantare se face orizontal i radial de la centru c tre periferie, apa ie ind din difuzor pe sub peretele cilindric semiscufundat 4 care are muchia inferioar situat sub planul apei la o adncime egal cu 2/3 din n l imea zonei de sedimentare.Pentru o distribu ie ct mai uniform i ct mai lini tit a apei uzate, n alte variant e sefolosesc deflectoar e practicate n per etele cilindric semiscufundat, gr tare de uniformizare cu bareverticale sau prin intermediul unui dispozitiv de tip lalea Coand care prezint avantaje hidraulice itehnologice deosebite .A p a d e c a n t a t e s t e c o l e c t a t n r i g o l a d e c o l e c t a r e 5 a f l a t p e c i r c u m f e r i n a c o m p a r t i m e n t u l u i , n a f a r a s u pr a f e e i d e d e c a nt a r e, n a c es t c a z f i i n d a mp l a s a t n ex t e r i or u l per etelui vertical al compartimentului, sau n interiorul suprafe ei de decantare, n acest caz fiindamplasat la 1 1,5 m de peretele compartimentului i fiind sus inut pe console fixate pe acesta. n p r i m u l c a z a p a d e c a n t a t e s t e d e v e r s a t n e n e c a t p r i n f e r e s t r e p r a c t i c a t e n p e r e t e l e compartimentului, prev zute cu deversoare metalice cu din i triunghiulari, reglabile pe vertical . nfa a acestor deversoare, la cca. 0,3 0,5 m distan , s e prevede un peret e semiscufundat de for m circular n plan orizontal, a c rui muchie inferioar este la minim 0,25 0,3 m sub oglinda apei icare are rolul de a opri spuma sau gr simile de la suprafa a apei s fie antrenate mpreun cu apadecantat . n c e l d e - al d o i l e a c a z , p e r e t e l e r i g o l ei d e c o l e c t a r e a a p ei d e c a n t a t e d i n s p r e c e n t r u l comparti mentului are partea superioar deasupra nivelului apei, jucnd rolul de opritor pentruspum i gr simi. Apa decantat trece pe sub rigol i deverseaz peste peretele rigolei dinsprec i r c u m f e r i n a c o m p a r t i m e n t u l u i c a r e e s t e p r e v z u t d e a s e m e n e a c u p l c i m e t a l i c e c u d i n i triunghiulari, reglabile pe vertical .Spuma i gr simile de la suprafa a apei sunt antrenate prin intermediul unor lame 6 fixate pe podul raclor i dirijate c tre un c min 7 sau dispozitiv de colectare. N molul decantat pe radierulcompartimentului este raclat i antrenat c tre plnia (ba a) de n mol 8 de unde este evacuat prindiferen de presiune hidrostatic , pompare sau sifonare n c minul de n mol 9 de unde este dirijatc tre instala ii de condi ionare sau deshidratare. Evacuarea n molului se poate face continuu ncazul unor volume mari de n mol sau n 4 6 arje zilnice Decantor radial cu colectare mecanic a n molului cu pod rulant pivotant de raclare P o du l r u l a nt p i v ot a nt d e r a c l a r e es t e c o m p u s di n gr i n da c h e s o n a t 1 0, c a r e a r e l a p a r t ea superioar platforma 11 m rginit de balustrada 12. Acesta pivoteaz la un cap t n jurul unui lag r central 13 sus inut pe o structur de rezist en montat la partea

superioar a per etelui cilindric 4.Cel lalt cap t al podului se sprijin pe un tren de ro i 14, metalice mbr cate n poliuretan sau cu pneuri, care ruleaz pe coama per etelui vertical circular pe c i de rulare metalice ( in ) n cazulro ilor metalice, respectiv direct pe suprafa a de beton a coamei n cazul ro ilor mbr cate sau cu pneuri. Ac ionarea trenului de rulare se face printr-un grup de antrenare 15, for mat dintr-un mot or electric i o transmisie mecanic .D e p o d u l r u l a nt s u nt f i x a t e pr i n a r t i c u l a i i c u ma i mu l t e gr a d e d e l i b er t a t e i i mp l i c i t antrenate n mi carea acestuia, lamele racloare 16 prev zute cu sisteme proprii de rulare pe radierul bazinului. Lamele de raclare sunt astfel pozi ionate nct la deplasarea podului s racleze i s dirijeze n molul c tre plnia central de colectare P e nt r u f u n c i o na r ea c or e c t a u ni t i l o r de d e c a nt a r e s e i mp u n e di s t r i b u ia u n i f or m a debitelor de ap uzat ntre compartiment ele acest ora, care se realizeaz prin int ermediul unor camere de distribu ie plasate n amonte fa de compartimentele de decantare.Camerele de distribu ie trebuie s asigure reparti ia uniform a debitelor prin realizarea unor d e v e r s r i n e n e c a t e a v n d a l c t u i r i c o n s t r u c t i v e c a r e c o n d u c l a e v i t a r e a d e p u n e r i l o r n compartimentele acestora.Ansamblul instala iei de decantare va fi prev zut cu un canal de ocolire care s per mit izolarea, n caz de necesitate, a fiec rei unit i de decantare. n acest s ens, intrarea i ie irea dinfiecare compartiment de decantare va fi prev zut cu dispozitive de nchidere (vane, stavile etc.)care s permit izolarea din flux a compartimentului n caz de avarii, revizii sau repara ii. Fig 3.4.2. Componentele i parametrii dimensionali caracteristici ai decantoarelor primareradiale1 camera de distribu ie cu dispozitivul de distribu ie a apei (orificii cu deflectoare sau pereteconcentric admisiei), 2 plnie pentru colectarea materiilor plutitoare, 3 perete seminecat,4 deversor triunghiular, 5 rigol pentru colectarea apei decantate, 6 pod raclor, 7 plnie pentru colectarea n molului.