Sunteți pe pagina 1din 18

TAPTEY

Alexei

<\

as
L--

\*l

tF-\

s 50* \#
tl ,f
@
,urrta,*o

m#.-il,, ,.,Cffi\ tlu


*^o."n, )rosco\rA.
r987

.$J\'

, EDrruR{ ro\ cRurnarX, uuau*oqr,

ffi

d.{6
'i6 4 4' s6

4 '4

66

dwf
YaP
6n '&

a_____
Miere mirosind a tei. Pe la bot, albine zboar6. Sd nu plingi - miere de vrei, trece chiar de-o sA te doard!
-> JZ

+ (-

----\
_-)

Sufli-n goarnS-un gindicel. Greieralu-i viorist. Ce de muzici, fel de fell Cri, cri, cri! Nu-i nimeni trist!

Merg brotaci sub copaci. Merg ce merg ii drdgute, ro$ioarele frdgute

le

culeg,

Cit de bine poate

si bei roua-n zori de zi;

fi

apleci floarea cdtre guri $i mai sorbi o-nghi{ituri.

t
I

A suflat incet o boare, cldtinind in iarbi-o floare


Stau la pindi urecheali, cu ochi mari qi speriali.

Fotnetul s-a auzit iepuraqii s-au trezit.

Patru pui ai mamei rale vor rddafca s-o inhale. Dar ea, clesti puternici ar Cine-o si atace oare?

o"G8o

a O

3::k=
Chiar de puful mi-e nilel sint deja un cocoiel.
Poate esta qarpe nu-i,

dar eu sint stdpinul lui!

Peste-un cuib, pe-albastru cerul zboar6-n zdri helicopterul, insd puiul de stincu{5

qi-l inchipuie-o muscu{i.

Doi pui de colofani hoale, pentru un con s-au luat la harfe; dar peste un minut deja cearta in glumd se schimba.

.ds

'ry

!i trist

ci

Pescarul sta gindea

nu de-un rac nevoie-avea. un crap mergea la prinzul lui, dar pegtiqorul nu-i.

r.

/// t

'{//

1////,

fff, "//l

r,V

/u

Minitarca ciuperculd ni-e umbreld 9i cdsuli.

Eu pur-singe slnt minzoc, qi-am picioare ca de foc, qi sar - iarba o frimint, ca o pasdre m-avint.

aceqti cdluti

ii

mici

ti dreguli cheami simplu, poney.

4&
Doud rdluste, prinzul a|a l-au irnpirlit 5i n-aveau furculild ti n-aveau nici culit.

o
.

Zfe:: %\t

Noi sintem cenuqiii ieziqori


Ei iate cum cornitele ne cresc,

cdci ne purtem ca bunii fr61iori, ce niciodatd nu se duqmdnesc.

lontoEb d. kdqqb

soics

Lei