Sunteți pe pagina 1din 13

Partea special

Protec ia apei
Apele reprezint o resurs natural regenerabil , vulnerabil i limitat , element indispensabil pentru via i pentru societate, materie prim pentru activit i productive, surs de energie i cale de transport, factor determinant n men inerea echilibrului ecologic. Protec ia apei pe plan intern Sediul materiei Legisla ia de baz : - OUG 195/2005 aprobat L 265/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare - Legea apelor nr. 107/1996, cu modific rile i complet rile ulterioare, care reprezint legea cadru n domeniu protec iei, punerii n valoare i dezvolt rii durabile a resurselor de ap . Legea cadru a apelor urm re te un set complex de obiective, printre care: prevenirea i reducerea polu rii; promovarea unei utiliz ri durabile a apelor; protec ia mediului; mbun t irea st rii ecosistemelor acvatice, prevenirea i atenenuarea efectelor inunda iilor. Domeniul de aplicare al Legii apelor Legea apelor reglementeaz : - dreptul de folosin , ct i obliga iile corespunz toare rezultate din protec ia i conservarea resurselor acvatice, cu excep ia apelor geotermale - regiumul juridic de protec ie i dezvoltare durabil a apelor, malurilor i albiilor acestora, indiferent de persoana fizic sau juridic care le administreaz . n acest domeniu dispozi iile Legii 107/1996 se completeaz prevederilor conven iilor interna ionale la care Romnia este parte - lucr rile care se construiesc pe ape sau care au leg tur cu apele i prin care, direct ori indirect, se produc modific ri temporare sau definitive asupra calit ii apelor ori regimului de curgere a acestora. Principalele modalit i de protec ie a apelor Protec ia apelor se asigur , n principal, prin dispozi ii cu privire la: regimul de folosire a apelor; protec ia apelor mpotriva polu rii; regimul de folosire a albiilor; protec ia apelor prin mijloace de drept civil (stabilirea regimului domenial pentru anumite categorii de ape i crearea unui regim specific de servitu i i exprorpiere); stabilirea regimului de gospod rire a apelor; reglementarea regimului lucr rilor care se construiesc pe ape sau care au leg tur cu apele; ap rarea mpotriva inunda iilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la construc ii hidrotehnice; managementul riscului la inunda ii; controlul activit ii de gospod rire a apelor; crearea unui mecanism economic n domeniul apelor care are ca scop stimularea/penalizarea prin mijloace economice (sistemul de contribu ii, pl i, bonifica ii i penalit i) a folosirii apelor

Regimul de folosire a apelor Dreptul de folosin asupra apelor (ape de suprafa sau subterane, inclusiv cele artizanale) se stabile te prin autoriza ia de gospod rire a apelor i se exercit potrivit prevederilor legale. Acest drept include i evacuarea n resursele de ap de ape uzate, ape din desec ri sau drenaje, ape meteorice, ape de z c mnt dup utilizare. Apele de suprafa sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare i de protec ie a calit ii apelor, pentru b ut, ad pat, udat, sp lat, mb iat i alte trebuin e gospod re ti, dac pentru aceasta nu se folosesc instala ii sau se folosesc instala ii de capacitate mic de pn la 0,2 litri/secund , destinate exclusiv satisfacerii necesit ilor gospod riei proprii. Orice persoan fizic , pe propria r spundere, poate utiliza liber pentru mb iere apele marine i apele interioare din afara zonelor de restric ie. Protec ia apei mpotriva polu rii Poluarea n orice mod a resurselor de ap este interzis . De exemplu, potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 107/1996 sunt interzise : - punerea n func iune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea n func iune de noi ansambluri de locuin e, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de produc ie modificate, care m resc gradul de nc rcare a apelor uzate, f r punerea concomitent n func iune a re elelor de canalizare i a instala iilor de epurare ori f r realizarea altor lucr ri i m suri care s asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autoriza ia de gospod rire a apelor; - evacuarea de ape uzate, n apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, n b l i, hele teie sau n iazuri, cu excep ia iazurilor de acumulare; - aruncarea sau v rsarea n instala ii sanitare sau n re ele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substan elor periculoase; - sp larea n cursurile de ap sau n lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substan elor chimice de orice fel Gospod rirea apelor Regimul de gospod rire a apelor presupune: cunoa terea resurselor de ap ; protec ia albiilor minore, a malurilor i a lucr rilor de gospod rire a apelor; planificarea n domeniul managementului i a amenaj rii apelor. Reglementarea regimului lucr rilor care se construiesc pe ape sau care au leg tur cu apele. Lucr rile prev zute la art. 48 din Legea 107/1996 pot fi promovate i executate numai n baza avizului de gospod rire a apelor i, respectiv, notific rii emise de Administra ia Na ional Apele Romne. Punerea n func iune sau exploatarea acestor lucr ri se face numai n baza autoriza iei de gospod rire a apelor i, dup caz, a notific rii emise de Administra ia Na ional Apele Romne. Lucr rile executate n zonele inundabile necesit i ob inerea avizului de amplasament. Avizul de gospod rire a apelor avizul de amplasament reprezint avize conforme. Avizul, autoriza ia de gospod rire a apelor i notificarea nu exclud obligativitatea ob inerii acordului i a autoriza iei de mediu, potrivit legii. Autoriza ia de gospod rire a apelor poate fi modificat , retras sau suspendat temporar n condi iile prev zute de Legea 107/1996, cu modific rile ulterioare.
2

Retragerea autoriza iei de gospod rire a apelor atrage dup sine obligativitatea ncet rii activit ii, ca i pierderea drepturilor ob inute n baza Legii nr. 107/1996. Regim sanc ionator specific Capitolul VI din din Legea apellor nr.107/1996 instituie sanc iuni contraven ionale i penale pentru s vr irea de fapte n leg tur cu protec ia apelor. Articolele 92 i 93 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modific rile i complet rile ulterioare sanc ioneaz penal faptele cu pericolul social cel mai ridicat n leg tur cu apele. De exemplu, evacuarea, aruncarea sau injectarea n apele de suprafa i subterane, n apele maritime interioare sau n apele m rii teritoriale de ape uzate, de euri, reziduuri sau produse de orice fel, care con in substan e, bacterii sau microbi n cantitate sau concentra ie care poate schimba caracteristicile apei, punnd n pericol via a, s n tatea i integritatea corporal a persoanelor, via a animalelor, mediul nconjur tor, produc ia agricol sau industrial ori fondul piscicol, constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la un an la 5 ani. De asemenea, executarea, modificarea sau extinderea de lucr ri, construc ii ori instala ii pe ape sau care au leg tur cu apele, f r avizul legal sau f r notificarea unei astfel de lucr ri, precum i darea n exploatare de unit i f r punerea concomitent n func iune a re elelor de canalizare, a sta iilor i instala iilor de epurare a apei uzate, potrivit autoriza iei de gospod rire a apelor, constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend de la 40.000 lei (RON) la 70.000 lei (RON).

Protec ia solului

Solul prezint o importan deosebit pentru men inerea echilibrului ecosistemelor, reprezentnd un produs al interac iunii dintre mediul biotic i abiotic; reprezint suportul natural pentru dezvoltarea vie ii vegetale; determin produc ia agricol i starea p durilor, prezint un rol important n neutralizarea i re inerea poluan ilor, influen nd starea altor factori de mediu precum apa i aerul; este principalul mijloce de produc ie n agricultur ;odat distrus prin poluare sau degradare se reface foarte greu pentru c nu se pot reproduce artificial condi iile i istoria form rii lui. Protec ia solului Protec ia solului se realizeaz prin m suri generale privind protec ia mediului (pornind de la leg tura sa special cu al i factori de mediu) i prin m suri speciale, prev zute n reglement rile speciale, n principal Legea 18/1991, cu modific rile ulterioare. Potrivit OUG 195/2005: Protec ia solului, a subsolului i a ecosistemelor terestre, prin m suri adecvate de gospod rire, conservare, organizare i amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru to i de in torii, cu orice titlu. De in torii de terenuri, cu orice titlu, precum i orice persoan fizic sau juridic care desf oar o activitate pe un teren, f r a avea un titlu juridic, au ndatorirea de a respecta obliga iile prev zute de reglement rile legale n domeniu. Rezult c obliga iile privind protec ia solului au caracterul de obliga ii propter rem.

M suri specifice de protec ie a solului Potrivit art. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat , cu modific rile ulterioare: terenurile de orice fel, indiferent de destina ie, de titlul pe baza c rora sunt de inute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romniei. M surile specifice de protec ie a solului presupun: 1. Gestionarea spa ial a teritoriului rii realizat n conformitate cu dispozi iile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modific rile ulterioare Gestionarea spa ial a terioriului rii se realizeaz prin intermediul amenaj rii teritoriului i al urbanismului. 2. Protec ia cantitativ i calitativ specific a terenurilor agricole, n conformitate cu dispozi iile Legii nr. 18/1991. Protec ia calitativ De in torii de terenuri agricole, cu orice titlu, aurm toarele obliga ii principale: 1) s asigure cultivarea terenurilor i protec ia solului 2) s ndeplineasc obliga iile cu privire la exploatarea i ntre inerea lucr rilor de amenaj ri funciare, n conformitate cu dispozi iile legale 3) s respecte regimul ngr mintelor chimice i al produselor de uz fitosanitar n s aplice agrotehnici antierozionale pe terenurile cu poten ial de eroziune sau afectate de eroziune conform Legii mbun t irilor funciare 4) s pun la dipozi ia organelor competente terenurile din perimetrele de ameliorare n vederea aplic rii m surilor i lucr rilor prev zute n perimetrele de amelioare. Protec ia cantitativ a terenurilor agricole Protec ia cantitativ a terenurilor agricole presupune, n principal, prin stabilirea de reguli specifice privind amplasarea construc iilor; scoaterea definitiv /temporar a terenurilor din circuirtul agricol i schimarea categoriei de folosin a terenurilor agricole. Ca regul general, amplasarea noilor construc ii de orice fel se face numai n intravilanul localit ilor. Excep iile sunt expres i limitativ prev zute de lege (de exemplu, unele construc ii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate n extravilan, pe baza stuiilor ecologice de impact) Scoaterea definitiv a terenurilor din circuitul agricol Scoaterea definitiv a terenurilor din circuitul agricol se face: a) cu respectarea unei procedure administrative n cadrul c reia colaboreaz autorit ile locale i central b) cu plata taxelor prev zute de lege c) cu ob inerea aprob rilor i avizelor prev zute de lege. Schimbarea categoriei de folosin a terenurilor arabile. Schimbarea categoriei de folosin a terenurilor arabile se poate realize numai n cazurile prev zute de lege, dup ob inerea aprob rilor necesare.

Dezvoltarea durabil a fondului forestiar na ional


Este asigurat , n principal, prin OUG nr. 195/2005 i prin Codul Silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modific rile ulterioare. Caracteristicile generale ale asigur rii dezvolt rii durabile a fondului forestier na ional potrivit Codului silvic. Fondul forestier na ional cuprinde totalitatea p durilor, a terenurilor destinate mp duririi, a celor care servesc nevoilor de cultur , produc ie sau administra ie silvic , a iazurilor, a albiilor praielor, a altor terenuri cu destina ie forestier i neproductive, cuprinse n amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse n acestea ulterior, n condi iile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate. Ca regul general , reducerea suprafe ei fondului forestier na ional este interzis . Scoaterea definitiv sau temporar de terenuri din fondul forestier reprezint excep ia, care se interpreteaz restrictiv, numai cu respectarea condi iilor prev zute de Codul silvic. Fondul forestier na ional este supus regimului silvic. Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru to i de in torii de fond forestier. Dreptul de proprietate asupra terenurilor care constituie fondul forestier na ional se exercit n din punct de vedere al protec iei mediului n conformitate cu dispozi iile Codului silvic. Potrivit art. 1746 din Noul cod civil terenurile din fondul forestier aflate n proprietate privat se pot vinde cu respectarea, n ordine, a dreptului de preem iune al coprorpirtarilor sau vecinilor. Modul de gestionare a fondului forestier na ional se reglementeaz prin amenajamente silvice. Clasificarea fondului forestier Dup forma de proprietate, fondul forestier na ional poate fi: a) fond forestier proprietate public a statului; b) fond forestier proprietate public a unit ilor administrativ-teritoriale; c) fond forestier proprietate privat a persoanelor fizice i juridice; d) fond forestier proprietate privat a unit ilor administrativ-teritoriale. n raport cu func iile pe care le ndeplinesc, p durile se ncadreaz n dou grupe func ionale: a) grupa I, care cuprinde p duri cu func ii speciale de protec ie a apelor, a solului, a climei i a obiectivelor de interes na ional, p duri pentru recreere, p duri de ocrotire a genofondului i a ecofondului, precum i p durile din ariile naturale protejate de interes na ional; b) grupa a II-a, care cuprinde p duri cu func ii de produc ie i de protec ie, n care se urm resc realizarea masei lemnoase de calitate superioar i a altor produse ale p durii, precum i, concomitent, protec ia calit ii factorilor de mediu. Clasificarea prezint importan deoarece modul de gestionare a p durilor din fiecare grup se diferen iaz n raport cu intensitatea i natura func iilor atribuite, stabilite prin amenajamentele silvice. De asemnea clasificarea prezint interes subs aspect sanc ionator. Astfel n ceea ce prive te r spunderea civil , potrivit art. 105 alin. (2) din Codul silvic, valoarea prejudiciilor din p durile ncadrate prin amenajamentul silvic n grupa I func ional , din perdelele forestiere de protec ie i
5

din jnepeni uri se stabile te prin multiplicarea de dou ori a valorii ob inute potrivit legii Vezi infra r spunderea civil ). n plus, valoarea prejudiciului (care rezult din ncadrarea n aceste grupe func ionale influen eaz cunatumul pedepselor penale aplicabile n materie. Solu iile se justific prin interesul special al protec iei p durilor cu func ii speciale de protec ie (grupa I) Administrarea i asigurarea serviciilor silvice Administrarea i asigurarea serviciilor silvice se realizeaz la toate p durile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice (cu excep ia prev zut de lege). Obliga iile proprietarilor fondului silvic Proprietarii fondului forestier au urm toarele obliga ii n aplicarea regimului silvic: a) s asigure ntocmirea i respectarea amenajamentelor silvice; b) s asigure paza i integritatea fondului forestier; c) s realizeze lucr rile de regenerare a p durii; d) s realizeze lucr rile de ngrijire i conducere a arboretelor; e) s execute lucr rile necesare pentru prevenirea i combaterea bolilor i d un torilor p durilor; f) s asigure respectarea m surilor de prevenire i stingere a incendiilor; g) s exploateze masa lemnoas numai dup punerea n valoare, autorizarea parchetelor i eliberarea documentelor specifice de c tre personalul abilitat; h) s asigure ntre inerea i repararea drumurilor forestiere pe care le au n administrare sau n proprietate; i) s delimiteze proprietatea forestier n conformitate cu actele de proprietate i s men in n stare corespunz toare semnele de hotar; j) s notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur , n termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea propriet ii asupra terenurilor forestiere. Stabilirea de reguli speciale privind exploatarea masei lemnoase n raport cu protec ia mediului Exploatarea masei lemnoase se face dup ob inerea autoriza iei de exploatare i predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice i n conformitate cu instruc iunile privind termenele, modalit ile i perioadele de colectare, scoatere i transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin al conduc torului autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur . Exploatarea masei lemnoase se face de persoane juridice atestate de autoritatea public central care r spunde de silvicultur . Ca excep ie, persoanele fizice pot exploata n regie proprie un volum de maximum 20 m3/an din p durile pe care le au n proprietate. Arborii destina i t ierii se inventariaz i, dup caz, n func ie de natura t ierii, se marcheaz cu dispozitive speciale de marcat de c tre personalul silvic mputernicit, n conformitate cu normele tehnice. Ca regul general , t ierile rase sunt admise numai n arboretele de molid, pin, salcm, plop, salcie i n z voaie, precum i n cazul substituirii ori refacerii unor arborete, n care nu este posibil aplicarea altor tratamente. Materialele lemnoase, indiferent de provenien a lor, se transport numai nso ite de documente specifice de transport, din care s rezulte cu certitudine legalitatea provenien ei
6

acestora. Sunt interzise primirea spre nc rcare i transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase nenso ite de documente de transport. Instituirea regimului sanc ionator R spunderea civil Potrivit art. 105 din Codul silvic prejudiciul adus p durii indiferent de natura juridic a propriet ii i de suprafa a p durii avut n proprietate, se evalueaz potrivit legii. Valoarea prejudiciilor din p durile ncadrate prin amenajamentul silvic n grupa I func ional , din perdelele forestiere de protec ie i din jnepeni uri se stabile te prin multiplicarea de dou ori a valorii ob inute potrivit legii. n situa iile n care prejudiciul nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigur serviciile silvice sau administrarea p durii, acesta se recupereaz de autoritatea public central pentru finan e publice, ca reprezentant al statului romn. Acest solu ie se fundamenteaz pe aceea c determinarea pre ului de pia a unor elemente ale patrimoniului natural este nu numai deficil i nu reflect valoarea real a acestora n men inerea echilibrului ecologic. R spunderea penal Codul silvic instituie sanc ioneaz n Titlul VI fapte ce constituie infrac iuni silvice. Raportul dintre regimul silvic, ca i parte component esen ial a dreptului mediului i dreptul de proprietate Art. 108 alin. 1 din Codul silvic sanc ioneaz penal t ierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din r d cini, f r drept, de arbori, puie i sau l stari din fondul forestier na ional i din vegeta ia forestier situat pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate. Subiectul activ al acestei infrac iuni este nedeterminat, rezultnd c i proprietarul terenului poate fi sanc ionat penal n cazul n care s vr e ete categoriile de fapte incriminate. Textul cu un con inut asem n tor din OG 96/1998 privind reglementarea regimului silvic i administrarea fondului forestier (n prezent abrogat prin Legea nr.) a f cut obiectul controlului de constitu ionalitate, Curtea Constitu ional preciznd (n Decizia 96/1998) c acesta nu este neconstitu ional n raport cu dispozi iile art. 44 alin. (1) i (7) i al art. 135 i 136 din Constitu ie. Referitor la dreptul de proprietate asupra p durilor, la con inutul i limitele acestui drept, Curtea a precizat c n conformitate cu legisla ia silvic p durile i terenurile destinate mp duririi "[...] constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier na ional" i c "dreptul de proprietate asupra terenurilor care constituie fondul forestier na ional se exercit n conformitate cu dispozi iile Codului silvic". De asemenea,"Fondul forestier na ional este, dup caz, proprietate public sau privat i constituie bun de interes na ional". Cu privire la fondul forestier proprietate privat , Codul silvic prevede c regimul silvic este obligatoriu pentru to i proprietarii de p rduri, i proprietarii de p duri i de alte terenuri din fondul forestier proprietate privat au obliga ia s le gospod reasc n conformitate cu regimul silvic i cu regulile privind protec ia mediului. Prin urmare, rezult c dreptul de proprietate asupra fondului forestier nu poate fi exercitat dect cu respectarea tuturor acestor reglement ri care i determin con inutul i limitele. Obiectul de reglementare al legisla iei silvice are n vedere tocmai stabilirea unor astfel de obliga ii n sarcina proprietarilor de terenuri acoperite cu vegeta ie forestier , textul de lege criticat sanc ionnd nerespectarea acestor obliga ii prev zute de lege, n limitele prev zute de
7

Constitu ie n 44 alin. (1) i (7). Respectarea riguroas a acestor norme este necesar pentru a preveni t ierile masive de arbori i desp durirea terenurilor, care ar avea consecin e grave asupra mediului nconjur tor i asupra s n t ii popula iei. Aceste interese majore impun incriminarea i sanc ionarea faptelor prev zute n textul de lege criticat, chiar dac acestea sunt s vr ite de proprietarii terenurilor forestiere. Referitor la aceast critic de neconstitu ionalitate Curtea constat c dispozi iile criticate, nu numai c nu contravin prevederilor art. 44 alin. (1) din Constitu ie, ci, dimpotriv , constituie o aplicare a acestora. Astfel, potrivit textului constitu ional invocat de nsu i autorul excep iei, dreptul de proprietate poate fi limitat, con inutul i limitele acestuia stabilindu-se prin lege. Textul criticat nu contravine nici prevederilor alin. (2) al art. 44 din Constitu ie, deoarece textul incrimineaz i sanc ioneaz , indiferent de forma de proprietate, t ierea sau scoaterea din r d cini a arborilor f r drept, principiul ocrotirii n mod egal a propriet ii private nefiind astfel nc lcat. Rezult n mod evident c nu se creeaz nici o discriminare sau o ocrotire diferit a dreptului de proprietate privat n raport cu titularul.

Protec ia animalelor

n sens larg, prin faun se n elege totalitatea speciilor de animale. Fauna prezint interes sub aspectul protec iei animalelor. Protec ia faunei urm re te urm toarele finalit i: (a) ocrotirea animalelor fa de activitatea de vn toare, distrugere i comercializare, acte ce pot duce la dispari ia speciei (b) ocrotirea fa de acte de cruzime (c) m surile care urm resc aceast finalitate reglementeaz comportamentul uman fa de animale ca fiin e vii sensibile indiferent de speciile din care fac parte n anul 1978, sub auspiciile UNESCO, a fost adoptat Declara ia Universal a Drepturilor Animalelor. Potrivit acestei declara ii, animalele au n principiu urm toarele drepturi (nefiind drepturi subiective n sens juridic): (a) dreptul egal la via n cadrul ecosistemului (b) dreptul la respect a oric rei vie i animale (c) interzicerea relelor tratamente i a actelor de cruzime (d) dreptul animalelor s lbatice de a tr i libere n mediul lor natural i de a se reproduce (e) dreptul animalelor inute de om sub dependen la ngrijire i ntre inere (f) incriminarea activit ilor care provoac moartea animalelor Aceste principii au fost traduse pe plan juridic n adoptarea de norme juridice cu privire la protec ia animalelor Principalele reglement ri privind protec ia animalelor n dreptul intern I.Legea nr. 205/2004 privind protec ia animalelor Legea nr. 205/2004 reglementeaz obliga iile de in torilor de animale n scopul asigur rii condi iilor de via i bun stare a animalelor. Prin de in tor de animale se n elege
8

proprietarul, persoana care de ine cu orice titlu valabil, precum i orice persoan fizic sau juridic n ngrijirea c reia se afl animalul. De in torii de animale au urm toarele obliga ii principale : s respecte normele sanitarveterinare; s aib un comportament lipsit de brutalitate fa de animal; s asigure condi iile elementare, necesare scopului pentru care sunt crescute; obliga ia de a nu le abandona/izgoni; de a asigura, n func ie de nevoile specifice, un ad post corespunz tor, hran i ap suficiente, posibilitatea de mi care suficient , ngrijire i aten ie, asisten medical ; s nu le aplice rele tratamente i cruzimi; de a da ngrijiri i de a trata n mod corespunz tor un animal bolnav, obliga ia de a respecta condi iile legale privitoare comer ului cu animale, transportului animalelor i folosirii acestora n scop publicitar, etc. Animalele s lbatice pot fi de inute numai n baza unei autoriza ii speciale. Nerespectarea obliga iilor de in torilor fa de animale este sanc ionat contraven ional. Legea 205/2004 prevede i sanc iunea complementar a confisc rii animalului. II.OG nr. 37/2002 privind protec ia animalelor folosite n scopuri tiin ifice i n alte scopuri experimentale Ca principiu, folosirea animalelor n scopuri tiin ifice/experimentale poate fi realizat numai n unit i autorizate. Este interzis folosirea n scop experimental a animalelor s lbatice strict protejate potrivit reglement rilor interna ionale. Experimentarea pe animale poate fi realizat numai de c tre persoane competente atestate sau sub directa supraveghere a unei astfel de persoane. n cazul n care exist o alt metod tiin ific pentru ob inerea aceluia i rezultat, care nu necesit folosirea animalului, experimentul nu va fi autorizat. Toate experimentele trebuie realizate astfel nct s se evite chinuirea animalelor, durerile i suferin ele nejustificate.Ca regul , experimentele trebuie realizate sub anestezie local /general . Dup finalizarea fiec rui experiment trebuie s se decid dac animalul folosit va fi l sat n via sau va fi sacrificat dup o metod care s nu produc alte suferin e n cazul n care starea de s n tate nu va mai reveni la normal. Dac se decide men inerea n via a animalului, acesta va primi ngrijirile medicale corespunz toare. Un animal nu va fi folosit dect o singur dat ntr-un experiment ce produce durere sau suferin intens III.Legea nr. 407/2006 a vn torii i a protec iei fondului cinegetic Fondul de interes cinegetic reprezint resurs natural regenerabil , bun public de interes na ional i interna ional. Regimul juridic al protec iei fondului cinegetic este guvernat de urm toarele principii: (a) fondul cinegetic reprezint o resurs natural de interes na ional i interna ional (b) fauna s lbatic este o resurs natural regenerabil , bun public de interes na ional i interna ional, ceea ce presupune c : - vnatul face parte din bunurile care trebuie protejate pentru a fi transmise genera iilor viitoare - vnatul este supus unui regim juridic special de dreptul mediului - autorit ile publice au un rol special n protejarea i paza fondului cinegetic M surile de protec ie a faunei de interes cinegetic M surile de protec ie a faunei de interes cinegetic pot fi clasificate n:
9

(a) m suri au drept scop administrarea i dezvoltarea durabil a fondului cinegetic: (b) m surile care au ca scop protejarea faunei de interes cinegetic: (c) m surile cu privire la exercitarea vn torii: speciile de interes cinegetic admise la vn toare se vneaz n locurile, perioadele i cu mijloacele admise de lege cu respectarea reglement rilor speciile de inetres cinegetic sunt expres prev zute n anexele nr. 1 i 2 din Legea nr. 407/2006 perioadele n care se poate practica vn toarea sunt de asemenea prev zute n anexele Legii nr. 407/2006, f r a se aduce atingere regimului special instituit de OUG 57/2007 vn toarea se exercit numai de vn torii care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a)permis de vn toare b)posed autoriza ie eliberat de gestionar c)posed permis de arm de tip B d)posed asigurare obligatorie mpotriva accidentelor n vederea protec iei faunei de interes cinegetic, sunt interzise faptele prev zute de art. 38 din Legea nr. 407/2006, de exemplu: a) dep irea cotei de recolt care a fost aprobat la nivel de gestionar b) accesul cu arme de vn toare n alte locuri dect cele permise c) utilizarea unor tehnici de vn toare nepermise nerespectarea dispozi iilor atrage r spunderea contraven ional , civil , penal , dup caz cuantumul pentru pagubele produse fondului cinegetic prin fapte ce constituie infrac iuni/ contraven ii se stabile te n conformitate cu dispozi iile din anexele nr. 1 i 2 ale Legii nr. 407/2006

Regimul juridic al de eurilor


Pornindu-se de la caracteristicile foarte diferite ale de eurilor, n dreptul mediului a fost instituit o reglementare general privind de eurile (Legea 211/2011 privind regimul juridic al de eurilor) i reglement ri specifice privind diferite categorii de de euri. Deci, Legea nr. 211/2011 reprezint legea cadru privind regimul juridic al de eurilor, prevederile acesteia completndu-se cu cele ale actelor normative speciale cu privire la diferitele categorii de de euri. Defini ie Legea nr. 211/2011 define te de eurile ca reprezentnd orice substan e sau obiece pe care de in torul le arunc ori are inten ia sau obliga ia s le arunce. Caracteristici generale Din punct de vedere al dreptului civil, de eurile sunt bunuri mobile (avnd valoare economic chiar dac aceasta este nagativ de exemplu, impunnd costuri de eliminare, n cazul de eurilor destinate elimin rii). Din punct de vedere al dreptului comercial, activit ile cu de euri impun obliga ii specifice, imperative pentru subiectele de drept determinate de lege.
10

Din punct de vedere al dreptului mediului, faptul c activit ile umane genereaz cantit i de de euri n continu cre tere determin instituirea unui regim juridic specific, bazat pe principii i reguli proprii care au ca fundament: prevenirea producerii de de euri; ierarhia de eurilor; r spunderea extins a produc torului; protec ia s n t ii omului i a mediului, principiul poluatorul pl te te; controlul de eurilor periculoase; etichetarea de eurilor periculoase; autorizarea activit ilor de tratare a de eurilor, etc). De eurile pot fi clasificate folosindu-se numeroase criterii. Deoarece calificarea unui bun ca reprezentnd un de eu ridic mari dificult i n practic , Legea 211/2011 instituie, ca regul general , sistemul listelor (care enumer substan ele sau obiectele care constituie de euri i categoria n care se ncadreaz ). Ierarhia de eurilor n scopul protec iei mediului i a s n t ii omului reglement rile i m surile n leg tur cu de eurile trebuie s respecte urm toarea ordine, care poate fi modificat numai n condi iile expres prev zute de lege, n baza unei evalu ri speciale: a) prevenirea; b) preg tirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte opera iuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetic ; e) eliminarea. R spunderea civil pentru de euri Ca regul general , n conformitate cu principiul "poluatorul pl te te", costurile opera iunilor de gestionare a de eurilor se suport de c tre produc torul de de euri sau, dup caz, de de in torul actual ori anterior al de eurilor. n cazul de eurilor abandonate i n cazul n care produc torul/de in torul de de euri este necunoscut, cheltuielile legate de cur area i refacerea mediului, precum i cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de c tre autoritatea administra iei publice locale. Dup identificarea produc torului/de in torului de de euri, acesta este obligat s suporte att cheltuielile efectuate de autoritatea administra iei publice locale, ct i pe cele legate de ac iunile ntreprinse pentru identificare. Produc torul de de euri sau, dup caz, orice de in tor de de euri are obliga ia de a efectua opera iunile de tratare n conformitate cu dispozi iile legale n vigoare sau de a transfera aceste opera iuni unui operator economic autorizat care desf oar activit i de tratare a de eurilor sau unui operator public ori privat de colectare a de eurilor. Prin tratare se n eleg opera iunile de valorificare sau eliminare, inclusiv preg tirea prealabil valorific rii sau elimin rii. Operatorii economici autoriza i din punct de vedere al protec iei mediului pentru efectuarea opera iunilor de colectare i transport au obliga ia s transporte de eurile numai la instala ii autorizate pentru efectuarea opera iunilor de tratare.

Regimul juridic al substan elor i preparatelor chimice periculoase, cu modific rile i complet rile ulterioare
Sediul materiei: OUG 195/2005 privind protec ia mediului
11

Legea 360/2003 privind regimul substan elor i preparatelor chimice periculoase, cu modific rile i complet rile ulterioare, ultima realizat prin Legea nr. 445/2011, publicat n M. Of. nr. 866 din 08.12.2011. Legea nr. 360/2005 reprezint reglementarea cadru n materia regimului juridic al substanelor i preparatelor chimice periculoase, dipozi iile acestora completndu-se cu dispozi iile din reglement rile special n domeniu.

Caracterizare general Legea 360/2005 stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, n vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului mpotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase. Calificarea unor substan e sau preparate chimice ca fiind periculoase se realizeaz , de regul folosindu-se sistemul listelor, cuprinse n reglement rile specific n domeniu. n scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare. Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt: a) principiul precautiei n gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, n vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu; b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurndu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase; c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase. Principalele obliga ii ale personalor care desf oar activit i cu substan e i preparate chimice periculoase. Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind introducerea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute n actele normative specifice acestui domeniu. n scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui control special atunci cnd sunt importate sau exportate de Romnia. Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare n conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii: a) sa nu produca sau sa nu importe, n vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice; b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt restrictionate, dect pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare n actele normative specifice. Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii care desfasoara activitati cu substante si preparate toxice si foarte toxice sunt obligati sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea si protejarea sanatatii oamenilor, animalelor si a mediului,
12

precum si pentru prevenirea oricaror sustrageri de astfel de substante si preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal. Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice. Producerea, detinerea sau orice operatiune privind circulatia substantelor si preparatelor toxice si foarte toxice fara drept constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

13