Sunteți pe pagina 1din 10

P agin a |1

Politica monetar

i stabilitatea financiar

Pentru a putea n elege mai bine ce este politica monetar , trebuie s definim politica economic i s enumer m instrumentele prin care este pus n practic . Politica economic . Defini ie: ac iunea con tient a puterii publice, care se traduce prin definirea obiectivelor economice i sociale urm rite ntr-o perioad ntr-o ar , ca i punerea n oper a acestora prin folosirea unor mijloace i tehnici adecvate.1 Politicile economice sunt realizate prin intermediul instrumentelor economice, care sunt directe (pre uri, salarii, comer exterior, etc), i indirecte (politic bugetar , monetar , financiar , etc). Anterior apari iei monedei a existat sistemul barter, n care produsele erau schimbate ntre ele, astfel nu exista o politic monetar . Baterea mondei (din metale pretioase, aur i argint n special), de c tre state poate fi considerat prima form de politic monetar . n prezent, guvernele regleaz viteza de circula ie a monedei prin mijloace multiple, de baz fiind tip rirea de bani. Mai recent, tehnologia monedei a cunoscut ultima etap de dezvoltare, moneda electronic sau digital , care se refer la tranzac iile care folosesc mijloace electronice, implicnd utilizarea re elelor informatice, precum internetul. Politica monetar . Defini ie: Gheorghe Manolescu ansamblul ac iunilor care utilizeaz controlul ofertei de moned de c tre banca central , ca un instrument de realizare a obiectivelor generale ale politicii economice.2 Jean Pierre Faugere component a politicii economice ce vizeaz influen area evolu iei masei monetare i a ratelor dobnzilor i, prin acestea, a infla iei, cre terii economice, for ei de munc i a ratei de schimb.3

Politica monetar nu se limiteaz doar la determinarea i influen area cantit ii optime de moned ci este implicat n influen area tuturor variabilelor macroeconomice. Credibilitatea politicii monetare este conditionata de independenta bancii centrale. In plus o banca centrala cu reputatia aplicarii unei politici monetare centrata pe tintirea inflatiei, va face credibile anunturile sale, deoarece agentii economici se vor a tepta ca i atitudinea viitoare a b ncii s reflecte aceast atitudine.
Ni Dobrot - Economie Politic . Bucure ti. 1995. Editura Economic . Pag. 314 Gheorghe Manolescu Politici Economice. Concept, instrumente, experien . Bucure ti. 1997. Editura economic . Pag. 27. 3 Jean Pierre Faugere Moneda i Politica Monetar . Ia i. 2000. Editura Institutul European. Pag. 57
2 1

P agin a |2

Politica monetar are un dublu caracter, cel monetar, urm rit la nivelul b ncii centrale prin modificarea masei monetare, precum i, cu caracter de credit, urm rit la nivelul b ncilor comerciale prin modificarea volumului creditelor acordate economiei. Se poate spune, c , n anumite limite obiectivele politicii monetare se confund , cu cele ale politicii economice. Obiectivele finale ale politicii monetare: Stabilitatea pre urilor n economie; Ocuparea ct mai deplin a for ei de munc (cre tere inclusiv ); Stimularea cre terii economice n termeni reali; Asigurarea echilibrului balan ei de pl i externe.

Toate aceste obiective formeaz mpreun a a numitul careu magic:


Echilibrul balan ei de pl i

Stabilitatea pre urilor

Cre terea economic

Rata omajului

Astfel atingerea obiectivului privind stabilitatea pre urilor, poate genera consecin e negative asupra cre terii economice i for ei de munc . n acela i mod urm rirea cre terii economice i ocup rii for ei de munc nu poate fi atins simultan f r a afecta echilibrul balan ei de pl i i generarea de infla ie. Cu toate acestea, la sfr itul anilor 80 s-a generalizat ideea c prioritatea trebuie acrodat luptei mpotriva infla iei. Tratatul de la Maastricht men ioneaz explicit c obiectivul principal al politicii monetare este de a men ine stabilitatea pre urilor i, f r a prejudicia acest obiectiv, de a sus ine politicile economice generale.

P agin a |3

Aceast prioritate este ns discutabil deoarece: Infla ia nu este doar un fenomen monetar (ex. n Fran a 1982-1983, cotitura defla iei a fost ob inut gra ie unei politici de dezindexare a salariilor). Masa monetar nu are o influen economiei, asupra for ei de munc doar asupra pre urilor, ci i asupra m rimii reale a i asupra produc iei.

Strategia de politic monetar a B ncii Na ionale a Romniei este intirea direct a infla iei. Obiectivele intermediare ale politicii monetare Deoarece stabilitatea pre urilor nu se alf n realitate n mod direct sub controlul politicii monetare, aparare necesitatea definirii obiectivelor intermediare: Rata de schimb - pre ul la care o moned na ional poate fi schimbat cu o alt moned . O depreciere a ratei de schimb preuspune c pre ul valutei devine mai mare i, deci o unitate din moneda na ional i pierde din valoare. Acest obiectiv intermediar are n vedere c o depreciere a monedei favorizeaz puseurile infla ioniste. Masa monetar n circula ie - este un indicator statistic care desemneaz totalitatea activelor monetare existente n economia unei anumit perioad . O cre tere excesiv ri la un moment dat, sau ca medie pe o infla ia. a activelor monetare favorizeaz

Anun area de c tre banca central a inten iei de cre tere a masei monetare, se consider c influen eaz comportamentul agen ilor economici: Fiecare leu n plus aflat pe pia , se duce n pre uri.4 Rata dobnzii - pre ul pl tit pentru a dispune timp de 1 an de 100 de unit i monetare. Nivelul ratelor dobnzii are un rol contradictoriu: pe de o parte dac este ridicat perimite reglarea masei monetare i sus inerea monedei, iar dac este sc zut stimuleaz economia i for a de munc . Alegerea oric rui obiectiv intermediar, presupune respectarea cumulativ a urm toarelor trei condi ii: 4

Evolu ia trebuie s fie cunoscut ntr-o perioad dat ; Evolu ia trebuie s fie colerat cu cea a unei variabile reale; Evolu ia sa s fie controlabil de c tre Bance Central .

Mugur Is rescu- Economia romneasc n perspectiva anului 2000:Pia a i politica valutar n Romnia. Bucure ti, BNR, 1999, Pag. 15.

P agin a |4

Instrumentele politicii monetare:

Banca Central

Interven ie pe pia a monetar

Ofert de lichidit i

Cerere de lichidit i

Rezerve minime obligatorii

Ac iune indirect B ncile Comerciale

Limitarea creditului

Ofert de credit

Cerere de credit

Rata dobnzii

Ac iune direct

Agen ii Economici

P agin a |5

Banca Na ional a Romniei utilizeaz urm toarele instrumente de politic monetar : Opera iunile de pia swap valutar); Facilit ile permanente de credit i de depozit acordate institu iilor de credit; Rezervele minime obligatorii adic disponibilit ile b ne ti ale institu iilor de credit, n lei i valut , p strate n conturi deschise la BNR. Func iile principale ale mecanismului RMO constituite n lei sunt cea de control monetar (aflat n strns corela ie cu cea de gestionare a lichidit ii de c tre BNR) i cea de stabilizare a ratelor dobnzilor de pe pia a monetar interbancar . Rolul major al RMO n valut este acela de a tempera expansiunea creditului n valut . monetar (achizi ii i vnzare de active de la i c tre institu ii de

credit, atragere de depozite, acordare de credite colateralizate institu iilor de credit i

Eficacitatea politicilor monetare: Trebuie men ionat c politica monetar ac ioneaz asupra activit ii economice generale nc nainte de a influen a pre urile. Mai mult dect att, o politic monetar expansionist va fi invers. Aceia i distinc ie este valabil impulsurilor monetare, n particular.5 n al doilea rnd, eficacitatea politicii monetare presupune o reac ie de r spuns mult mai rapid la deciziile adoptate de autorit ile monetare. Aceasta spre deosebire de celelalte i fiscal . Aceste m suri sunt mai pu in componente ale politicii economice: bugetar de exemplu, determin pe termen scurt o sc dere a ratelor dobnzilor, dar pe termen lung rezultatul i n privin a omajului, deoarece rata sa natural este determinat de factorii structurali ce scap controlului politicii conjuncturale, n general, i

mediatizate i mai pu in evidente pentru diferitele categorii sociale. Cu att mai mult sunt mai pu in con tientizate efectele induse de ac iunea politicii monetare (ex. Modificarea ratei dobnzii pe pia a interbancar nu afecteaz n mod direct interesele indivizilor, spre deosebire de orice modificare a pre urilor sau a fiscalit ii).

Florin Aftalion, Patrice Poncet- Le monetarisme, Paris, Collection Que sais-je, P.U.F., 1987, Pag. 96.

P agin a |6

n al treilea rnd, eficacitatea politicii monetare este influen at trebuie s poat

i de canalele de transmisie.6

(canalul ratei dobnzii, a cursului valutar, al creditului, etc.). n acest sens autorit ile monetare evalua ct mai fidel amplitudinea i efectele m surilor luate astfel nct rezultatele s fie cele scontate.

Contribu ia politicii monetare la asigurare stabilit ii financiare: Stabilitatea financiar este situa ia n care sistemul financiar este capabil s
7

fac

fa

ocurilor i s rezolve dezechilibrele financiare, prezente i viitoare. Stabilitatea i eficacitatea sistemului finanaciar au implica ii majore asupra conducerii politicii monetare. Sistemul financiar cuprinde pie ele financiare (monetare financiari (precum b ncile), i infrastructura financiar . n perspectiva guvernatorului BNR, domnul Mugur Is rescu: ntr-un sens larg, stabilitatea financiar trebuie s fie abordat ca fiind situa ia n care sistemul financiar poate asigura alocarea eficient a economisirilor c tre oportunit i de investi ii i poate face fa ocurilor, f r perturb ri majore. ntr-o abordare mai ngust , dar mai util din perspectiva unei b nci centrale, stabilitatea financiar poate fi definit ca fiind situa ia caracterizat de absen a crizelor bancare i de existen a unui anumit nivel de stabilitate a pre urilor activelor, inclusiv a ratelor dobnzilor. Banca Central a Japoniei descrie stabilitatea financiar ca o stare de fapt n care exist ncredere i institu iile financiare func ioneaz corespunz tor. n Romnia, actuala politic monetar se concentreaz pe promovarea progresiv a defla iei, f r ca prin aceast s fie pus n pericol competitivitatea extern . n derularea politicii sale monetare, Banca Nationala a Romniei folose te cursul de schimb ca pe o ancor nominal . n alegerea celei mai potrivite c i a cursului de schimb, BNR caut s g seasc echilibrul dintre controlarea infla iei i evitarea unei aprecieri excesive. Dac se nregistreaz dep iri ale nivelului cursului de schimb real pe termen lung, competitivitatea extern este afectata negativ. Politicile de flexibilitate a cursului de schimb, adoptate de BNR, sunt menite s descurajeze intr rile de capital speculativ. Riscurile legate de expunerea economiei na ionale la intr ri i
6

i de capital), intermediarii

Raluca Dr cea Politica monetar i provoc rile viitorului, Craiova, 2003, Editura Sitech, Pag. 26. Gheorghe Manolescu Politica monetar n perspectiva globaliz rii, Bucure ti, 2009, Editura Universitar , Pag. 240.
7

P agin a |7

ie iri bru te de capital vor fi contracarate prin flexibilitatea cursului de schimb i prin nivelul rezonabil atins de rezervele valutare de inute de BNR. Haugland i Vikren (2006) scot n eviden c : att comunicarea, ct i deciziile de politic monetar indic faptul c stabilitatea financiar este pe cale s de in un rol mai bine precizat n politica monetar , putndu-se datora recunoa terii faptului c stabilitatea financiar are consecin e asupra evolu iilor viitoare la nivelul infla iei i al produc iei.8 La nivelul Uniunii Europene exist Fondul European de Stabilitate Financiara, n valoare de 440 de miliarde de euro, care a fost creat pentru a ajuta b ncile s achizi ioneze bonduri guvernamentale, ca parte din efortul Europei de a face fa crizelor financiare. Pentru anul 2012 se negociaz nlocuirea acestui Fond cu Mecanismul European de Stabilitate (ESM) care va avea rezerve majorate la 2,000 miliarde de euro. Adi ional, mecanismul va impune t rilor semnatare al Pactului Euro Plus o transparen exceselor. i disciplin bugetar crescut , ce vizeaz sanc ionarea

Bulele speculative Bulele speculative sunt un fenomen investi ional bazat pe fragilitatea psihologiei investitorilor. Totul ncepe de la o cre tere accentuat a cererii pe o anumit pia , concomitent cu o cre tere nefondat a pre urilor. Investitorii bazndu-se pe o intui ie a unui trend cresc tor, creaz o presiune masiv de cump rare cu scopul maximiz rii profitului. Speran ele investitorilor n cre terea cursurilor bursiere dep esc orice apreciere ra ional a valorilor mobiliare reale. n general o astfel de bul speculativ se dezvolt ncet, pe o perioad de c iva ani, totul culminnd cu un crah bursieri atribuit spargerii bulei speculative. n acest moment tendin a tuturor investitorilor va fi de a p r si aceast pia , aceast panic autopropagndu-se i ducnd n final la nregistrarea de pierderi masive. n general spargerea bulelor speculative este urmat de depresiuni economice. n general este considerat o bul speculativ orice depreciere brusc cu cel pu in 20% din valoarea pie ei respective. O valoare inferioar este mai degrab o corec ie bursier urmat de depresiune economic . i nu este

Haugland, K. i Vikren, B. - Financial stability and monetary policy theory and practice, Norges Bank, Economic Bulletin nr. 1, 2006

P agin a |8

Cel mai cunoscut exemplu de crah bursier a fost cel din 1929, iar pe parcursul celor 3 ani de sc deri generalizate ale pie elor mobiliare pierderea a cumulat 90% din valoarea indicele american Dow Jones. La acest moment, exper ii au p reri mp r ite referitor la care va fi urm toarea bul speculativ pe pie ele interna ionale, opinia cel mai des ntlnit avnd n centrul aten iei aurul al c rui pre de tranzac ionare a crescut din 1998 pn n prezent de 3,7 ori. Alte posibile bule speculative pot fi legate de energia alternativ i re elele sociale.

Rela ia dintre stabilitatea financiar

i stabilitatea pre urilor intr rile de capital speculativ profit de

La nivelul Uniunii Europene, stabilitatea financiar a devenit un element fundamental al stabilit ii macroeconomice, avnd n vedere c vulnerabilit ile sistemului financiar nesustenabile de politic pre urilor. Punctul de vedere tradi ional al rela iei dintre stabilitatea pre urilor i stabilitatea financiar consider infla ia ca fiind principala surs de instabilitate financiar . Istoria pare s confirme aceast opinie, deoarece majoritatea perioadelor marcate de instabilitate financiar sever i de crize bancare, au coincis fie cu intervale de rate nalte ale infla iei, fie cu perioade marcate de recesiune n urma adopt rii de c tre autorit i a unor m suri inadecvate de temperare a fenomenului infla ionist. Astfel de m suri inadecvate au fost luate i de Romnia n perioada anterioar actualei crize economice i financiare, liberalizarea prematur a contului de capital fiind cea mai importanta a a cum se poate observa n Anexa nr 1. economic . Astfel, nc i sanc ioneaz prompt erorile sau orice alte m suri de la nfiin area Comunit ii Europene,

obiectivul principal al Sistemului European al B ncilor Centrale a fost men inerea stabilit ii

P agin a |9

Anexa 1. Vulnerabilit i pentru stabilitatea pre urilor i stabilitatea financiar induse de intr rile de capital

Tabel preluat din publica iile Academiei Regale de tiin e Economice i Financiare, Barcelona, Februarie 2008, n urma discursului inut de Guvernatorul BNR Mugur Is rescu (www.bnr.ro)

P a g i n a | 10

Bibliografie
Gheorghe Manolescu Politica monetar n perspectiva globaliz rii, Bucure ti, 2009, Editura Universitar Gheorghe Manolescu Politici Economice. Concept, instrumente, experien , Bucure ti, 1997, Editura economic Florin Aftalion, Patrice Poncet- Le monetarisme, Paris, Collection Que sais-je, P.U.F., 1987 Haugland, K. & Vikren, B. - Financial stability and monetary policy theory and practice, Norges Bank, Economic Bulletin nr. 1, 2006 Jean Pierre Faugere Moneda i Politica Monetar . Ia i, 2000, Editura Institutul European Mugur Is rescu- Economia romneasc n perspectiva anului 2000: Pia a i politica valutar n Romnia. Bucure ti, BNR, 1999 Ni Dobrot - Economie Politic . Bucure ti, 1995, Editura Economic Raluca Dr cea Politica monetar Sitech i provoc rile viitorului, Craiova, 2003, Editura

Site-ul B ncii Na ionale a Romniei www.bnr.ro