Sunteți pe pagina 1din 6

Economia Romniei

Economia Romniei este o economie de pia , conform Constitu iei din 1991. Conform acesteia, statul este obligat s asigure libertatea comer ului i protec ia concuren ei loiale. n economia Romniei ac ioneaz a adar legea cererii i a ofertei. La baza acesteia se afl proprietatea privat care trebuie protejat i garantat .

Economia romneasc la sfr itul anului 1989 Economia de comand -control


Stadiul de dezvoltare la care ajunsese economia Romniei la sfr itul anului 1989, dup mai bine de patru decenii de guvernare comunist , este eviden iat prin tr s turile de baz ale mecanismului de func ionare a vie ii economice i sociale din acea perioad . Una dintre tr s turi era domina ia propriet ii socialiste, de stat i cooperatiste, monopolul acesteia n toate ramurile economiei na ionale, care i-a pus amprenta asupra func ion rii ntregului sistem economic romnesc. Astfel s-a impus conducerea unitar centralizat , cu ajutorul planului na ional unic al ntregii activit i economice i sociale. Planificarea centralizat a dezvolt rii ntregii economii na ionale, realizat pe cinci ani i anual, era mijlocul principal de dirijare i corelare ex-ante a activit ii agen ilor economici din toate ramurile produc iei na ionale. La nivelul macroeconomiei s-au pus bazele strategiei generale de dezvoltare economicosocial i tacticii de urmat, pn la etajele inferioare ale economiei. n aceste condi ii, activitatea agen ilor

economici i, n general, macroeconomia, se desf urau potrivit normelor i reglement rilor stabilite de sus n jos, n concordan cu indicatorii economico-financiari din planul na ional unic. Prin exercitarea capacit ii de

decizie, n problemele fundamentale ale activit ii economice la nivelul macroeconomiei, autonomia managerial a agen ilor economici era limitat la elemente de mic importan pentru strategia i tactica

ntreprinderii. Pia a era considerat o component pa nic a sistemului economic, rolul ei reducndu-se, n principal, la desf urarea actelor de vnzare-cump rare, legate de aprovizionarea tehnico-material a ntreprinderilor i de trecere n consumul popula iei a bunurilor economicenecesare. Pre ul, dobnda, creditul, salariile, impozitele i taxele erau dirijate de la centru, prin planul na ional unic, f r s reflecte prin nivelul i evolu ia lor, raportul real dintre cerere i ofert pe pia a intern , dar nici condi iile de pe pia a interna ional . Concuren a nu mai avea rolul de a regla pia a, de aceea eficien a i rentabilitatea activit ii agen ilor economici nu reflectau realit ile interne i interna ionale. Resursele economice erau alocate centralizat, prin planul na ional, iar agen ii economici nu mai dispuneau de autonomia i libertatea necesare folosirii propriilor mijloace economico-financiare. Echilibrarea balan ei comerciale se realiza prin cre terea for at a exporturilor i reducerea drastic a importurilor, avnd consecin e grave asupra satisfacerii cererilor de pe pia a intern pe termen mijlociu i lung. Eficientizarea comer ului exterior era conceput i dezvolt rii economiei

i urm rit la nivel macroeconomic,

iar agen ilor economici nu li se permitea s adopte cele mai bune m suri i s foloseasc cele mai adecvate

mijloace economico-financiare. Nu exista interesul necesar g sirii unor modalit i mai eficiente de conducere a afacerilor interna ionale. Veniturile salaria ilor i ale lucr tor, ci de o eficien ranilor nu reprezentau eficien a real a activit ii depuse de fiecare

global . Produc torii direc i ai bunurilor economice erau tot mai mult ndep rta i de

rezultatele muncii lor. Din cauza fenomenului de nstr inare economic , oamenii au nceput s manifeste un comportament individual i colectiv bazat pe nep sare i lips de r spundere, cu consecin e directe asupra motiva iei muncii. Au existat i o serie de ncerc ri e uate de perfec ionare a mecanismului economic, cu scopul de a cre te nivelul rentabilit ii i competitivit ii. Situa ia n decembrie 1989 La data de 21 decembrie 1989, Romnia avea un produs intern brut de 800 miliarde de lei, adic de aproximativ 53,6 miliarde de dolari, i un curs mediu de schimb de 14,92 lei pentru un dolar. Exporturile Romniei totalizau, n anul 1989, 5,9 miliarde de dolari[8]. Datoria extern a
[8] [7] [7]

rii, n valoare de 11-12 miliarde

dolari , era achitat integral, din februarie 1989 . n jur de 58% din venitul na ional era realizat de industrie i 15% de agricultur . Popula ia salariat reprezenta peste 73% din cea ocupat . Salariul minim era de

aproximativ 2.000 de lei, adic 135 de dolari. Romnia avea peste opt milioane de salaria i i 3,6 milioane de pensionari. Peisajul bancar cuprindea cinci institu ii - Banca Na ional a Romniei, Banca Romn de Comer Exterior, Banca pentru Agricultur Consemna iuni. i Industrie Alimentar , Banca de Investi ii i Casa de Economii i

Puterea economic a Romniei


Principalele industrii ale Romniei sunt cea textil i de nc l minte, industria metalurgic , de ma ini

u oare i de ansamblare de ma ini, minier , de prelucrare a lemnului, a materialelor de construc ii, chimic , alimentar i cea de rafinare a petrolului. O importan mai sc zut reprezint industriile farmaceutic , a i

ma inilor grele i a aparatelor electrocasnice. n prezent, industria constructoare de ma ini este foarte larg este orientat nspre pia . Industria romneasc de IT cunoa te o cre tere anual constant . Puterea economic a Romniei este concentrat n primul rnd pe producerea de bunuri de c tre ntreprinderile mici i mijlocii n industrii precum cea a ma inilor de precizie, vehiculelor cu motor, industria chimic , farmaceutic , a aparatelor electrocasnice i a mbr c mintei.

Sectoarele Economiei
Industrie Principalele ramuri industriale sunt industria constructoare de ma ini, chimic , petrochimic , a materialelor de construc ii, de prelucrare a lemnului i industria u oar . n cadrul industriei constructoare de ma ini se produc utilaje petroliere pentru platforme de foraj terestru i marin la Ploie ti, Trgovi te, Bac u, Bucure ti i Gala i, utilaje miniere la Baia Mare, Petro ani i Sibiu, ma ini unelte la Bucure ti, Oradea, Arad, R nov i Trgovi te, i produse ale industriei de mecanic fin . Tractoare se produc la Bra ov, Craiova, Miercurea-Ciuc, iar alte ma ini agricole la Bucure ti, Piatra Neam ,

Timi oara i Boto ani. Locomotive se produc la Bucure ti i Craiova, vagoane la Arad, Caracal, Drobeta-Turnu Severin, autoturisme la Pite ti, Craiova, Cmpulung-Muscel, autocamioane la Bra ov troleibuze la Bucure ti, nave maritime la Constan a, Giurgiu, Olteni a i aeronave la Bucure ti, Bac u, Bra ov i Craiova. nainte de 1990, Romnia producea peste 40.000 de tractoare pe an. n 2001, num rul lor sc zuse la 5.300 de buc i, iar n 2006 companiile autohtone au raportat fabricarea a 3.300 de unit i. Dup nchiderea uzinei din Bra ov, n 2007, produc ia intern din domeniu s-a pr bu it, ajungnd la numai cteva zeci de unit i anual[11] , produc ia intern fiind realizat de Mat Craiova i Mecanica Ceahl u. Industria electronic i electrotehnic este reprezentat prin ntreprinderi amplasate n principal n

Bucure ti, Ia i, Timi oara, Craiova, Pite ti. Industria chimic s-a dezvoltat n ultimele decenii datorit existen ei unei game largi de materii prime existente n ar : cantit i de sare, sulf, potasiu, lemn de r inoase, stuf, gaz metan, produse animaliere. Industria de prelucrare a s rii s-a dezvoltat la Borze ti, B ile Govora, Rmnicu Vlcea, Trn veni i Giurgiu. Acid sulfuric se produce la Baia Mare, Zlatna, Cop a Mic , Turnu M gurele, Valea C lug reasc i N vodari.

Industria petrochimic produce cauciuc sintetic la combinatele petrochimice de la Brazi i Borze ti, mase plastice la Ploie ti, F g ra , Brazi, Borze ti, Pite ti, fire i fibre sintetice la Boto ani, S vine ti, Roman, Ia i. Industria chimic i industria celulozei i hrtiei sunt reprezentate prin numeroase centre n toat ara. Se

produc medicamente i produse cosmetice, coloran i, vopsele i detergen i. n cadrul industriei materialelor de construc ii se produce ciment, sticl i articole din sticl rie,

ceramic pentru construc ii, prefabricate, var. Principalele ntreprinderi de ciment se afl la Bicaz, Bra ov, Fieni,Comarnic, Turda. Sticl se produce i se prelucreaz la Bucure ti, Media , Trn veni, Dorohoi, Turda, Avrig. Industria de prelucrare a lemnului dispune de resurse forestiere considerabile. n combinatele de prelucrare a lemnului se produc pl ci aglomerate, fibrolemnoase, furnire, placaje, mobil . Cele mai importante unit i se afl n zonele montane i submontane, la Suceava, Bistri a, Foc ani, Pite ti, Rmnicu Vlcea, Trgu Jiu, Arad, Trgu Mure , Reghin, Satu Mare, Bucure ti, Br ila i Constan a. Industriile u oar si alimentar au tradi ie n Romnia, deoarece exist importante baze de materii prime autohtone. Importante sunt industria bumbacului, industria de prelucrare a lnii, a confec iilor si tricotajelor la Bucure ti, Boto ani, industria zah rului, a uleiurilor, a vinurilor, a panifica iei.

Indicatori statistici
Rata anual a infla iei An 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Infla ie

8,2% 5,59% 7,85% 4,84% 6,56% 9,0% 11,9% 15,3% 22,5% 34,5% 45,7% 45,8% 59,1% 154,8% 38,8% 32,3% (estimativ)

Cre terea economic An Cre tere 2006 7,7% 2005 4,1% 2004 8,3% 2003 5,2% 2002 5,1% 2001 5,7% 2000 2,1% 1999 -1,2%

Romnia a avut cre tere economic din 2000, dup o perioad de trei ani de recesiune. Cre terea economic pentru anul 2007 a fost de 8%, n timp ce pentru anul 2008 este evaluat la 9%. Datoria extern Datoria extern a Romniei pe termen mediu i lung: 33,85 miliarde euro n noiembrie 2007, fa 28,4 miliarde euro la finalul anului 2006. Datoria extern negarantat public nsuma 25,9 miliarde euro la 31 martie 2008, fiind mai mare cu 4,86% (1,2 miliarde euro) fa de sfr itul lui 2007. de

La finalul anului 2009, Romnia avea o datorie extern total de 80,2 miliarde euro, din care 65,6 miliarde euro reprezentau datoria extern pe termen mediu i lung. Datoria extern era de 69% din PIB la finele anului 2009. La finalul lui 2008, datoria extern total a Romniei se cifra la 72,3 miliarde euro, datoria extern pe termen mediu i lung era de 51,7 miliarde euro iar datoria pe termen scurt era de 20,5 miliarde euro
[60]

. Datoria

public direct , ce include mprumuturi externe contractate direct de Ministerul de Finan e i autorit ile administra iei publice locale, era de 9 miliarde euro la finalul lui 2008. Rezerva na ional Rezerva de aur i valute a Romniei a ajuns la 26,9 miliarde euro n octombrie 2007, din care : 25,2 miliarde euro - rezerve valutare 104,7 tone de aur n iunie 2010, rezerva de aur a Romniei era de 103,7 tone, fa de Bulgaria - 39,8 tone, Letonia - 7,8 tone,

 

Lituania - 5,9 tone, Polonia - 103 tone, Slovacia - 31,7 tone. Rezervele valutare ale Romniei erau de 31,6 miliarde euro. Astfel, rezervele interna ionale ale Romniei - valute plus aur - erau de 34,9 miliarde euro n iunie 2010. Datoria public n anul 2006 datoria public a fost de 12,4% din PIB. La sfr itul anului 2008, datoria public total a Romniei era de 109,7 miliarde lei i reprezenta 21,78% din PIB.

La sfr itul anului 2009, datoria public total a Romniei era de 148,05 miliarde lei (35 miliarde euro), echivalentul a 30,14% din PIB, i a ajuns la 30,6% din PIB la sfr itul primului trimestru din 2010[69]. n iulie 2010, datoria public a Romniei era de 45 miliarde euro. Averea romnilor Aproximativ 90% din averea real a romnilor o reprezint n continuare locuin ele proprietate personal , n timp ce n UE-13 averea financiar 50-50%. Avu ia i ndatorarea financiar total pe cap de locuitor n Romnia este de 1.441 euro, respectiv 888 euro. Prin compara ie, avu ia financiar per capita n Cehia se apropie de 8.000 de euro, n Ungaria dep e te cu pu in 6.000 de euro, iar n Polonia este de 6.000 euro. ndatorarea ajunge la 1.500 de euro pe cap de locuitor n Polonia i Slovacia i la 3.000 de euro/capita n Ungaria. Agen ii economici n noiembrie 2009, n Romnia existau aproximativ un milion de firme active. i cea imobiliar au ponderi egale n averea real a popula iei,

For a de munc
Num rul de angaja i n Romnia este de aproximativ 4,7 milioane. Din ace tia, aproximativ 1,5 milioane sunt pl ti i din bani publici (mai 2008). Aproximativ o treime din romni activeaz n agricultur (n anul 2007), n timp ce media pe UE era de 6%. Num r de salaria i: Anul milioane salaria i 2010[78] 2009[78] 2002[79] 1990[79] 4,3 4,8 4,3 8

Migra ia for ei de munc n ultimii ani, o bun parte din for a de munc a migrat n special n Italia i Spania (aproximativ 2 milioane persoane). Sumele trimise de romnii care lucreaz n str in tate au fost: Anul miliarde euro 2009 3
[81]

2008

[81]

2007

2006

2005

2004

5,1

8,5 ($) 6,7 ($) 4,7 ($) 1,7 ($)

n anul 2009, sumele trimise de romnii care lucrau n statele UE au totalizat 2,668 miliarde de euro, iar cele trimise de romnii care lucrau n afara UE s-au situat la 358 milioane de euro. Cu un total de 3 miliarde euro, romnii au fost pe locul doi n UE, dup spanioli (cu 4,8 miliarde euro) dup suma total trimis n ar . n anul 2008, sumele trimise de romnii care lucrau n statele UE au totalizat 4,792 miliarde de euro, iar cele trimise de romnii care lucrau n afara UE s-au situat la 364 milioane de euro.

Somajul n anul 2010, bugetul asigur rilor pentru omaj prevede un deficit de 1,376 miliarde lei, n condi iile n care se estimeaz cre terea cheltuielilor pentru omaj la 2,943 miliarde lei, iar veniturile alocate se ridic la 1,566 miliarde lei. 2009: 7,8% n decembrie, cu 709.383 omeri 2009: 6,6% n august, cu 601.673 omeri. Cea mai mare rat a omajului a fost n jude ul Vaslui, 12,5%, iar cea mai mic n Ilfov - 1,8%       2009: 6,3% n iunie, cu 570.000 omeri 2008: 5,7% n perioada ianuarie - martie 2007: 4,1% n octombrie 2006: 7,2% 2004: 7,1% 2003: 731.360 de omeri n aprilie Conform estim rilor Asocia iei Oamenilor de Afaceri din Romnia, num rul omerilor va dep i 800.000 de persoane la finele anului 2009, iar n 2010 se va atinge pragul de un milion. Salariul minim pe economie Evolu ia salariului minim pe economie, pe ani: Anul RON EURO 2007 390 114 2006 330 90 2005 310 85 2004 280 70 2003 250 65 2002 175 55 2001 140 55

 

Concluzii: Dupa cum spun antreprenorii economia Romaniei va scadea in 2012 din cauza ca leul pierde teren in fata monedei Uniunii Europene Euro. Ca Romania sa diminueze efectele saraciei, guvernul trebuie sa investeasca in educatie, sanatate si protectie sociala. Statul trebuie sa incurajeze noile intreprinderi chiar daca acestea sunt mici. Romania, statul, trebuie sa investeasca in tineri, deoarece invatamantul scade treptat si trebuie impins de la spate de Guvernul tarii noastre.