Sunteți pe pagina 1din 11

Grupul European de Interes Economic Aspecte generale Reglementarea juridica Legea cadru a GEIE este Regulamentul Consiliului nr.

2137/1985 din 25 iulie 1985, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii L 199 din 31 iulie 2007. Legislatia romana prezenta a asimilat o noua forma de asociere cu scop patrimonial inzestrata cu personalitate juridica: Grupul de Interes Economic (GIE). Titlul V din Cartea I din Legea nr. 161/2003 prevede implimentarea GEIE asa cum a fost reglementata de Regulamentul 2135/1985. Notiunea de Grup European de Interes Economic Expunerea de motive europene exprima necesitatea cooperarii efective transfrontaliere in interiorul Uniunii ca o expresie a pietei comune stabilite prin Tratatul Uniunii si sublinieaza diferentierea esentiala dintre aceste grupuri si societatile comerciale.1 Aceasta diferentiere se refera la scopul diferit al unei GEIE fata de o societate comerciala in sensul ca prima are o natura subsidiara activitatii membrilor sai care nu-i poate substitui in operatiunile economice si nu poate, in relatie cu o terta parte, sa efectueze operatiuni proprii exercitarii unei profesii. Scopul grupului nu este de a obtine un profit pentru sine. Scopul explicit al GEIE ca si constructia juridica a acestuia au fost imprumutate din dreptul francez. Creatia franceza dorea sa asigure suplete in asocierea comerciala prin libertatea marita acordata in privinta organizarii organelor asocierii, posibilitatea constituirii grupului fara capital social si conferirea de personalitate juridica asocierii.2 In viziunea comunitara, GEIE sunt persoane juridice cu un scop exclusiv de cooperare economica transfrontaliera, in interiorul UE.

1 2

Cristian Gheorghe, op. cit., p. 243. Cristian Gheorghe, op. cit., p. 243.

Trebuie mentionat ca GEIE prevede unele restrictii privind asociatii ei: pot fi doar persoane juridice guvernate de legea nationala a unui stat membru al UE sau persoane fizice care realizeaza activitati economice in interiorul Uniunii. Ca la orice creatie comunitara este esential elementul transfrontalier. Asocierea trebuie sa contina fie cel putin doua structuri societare avand sediile in state diferite ale UE, fie cel putin doua persoane fizice care desfasoara activitati in doua state diferite ale UE, fie cel putin o structura societara si o persoana fizica din state membre diferite. Desi personalitatea juridica in sine nu este o cerinta obligatorie, cerinta inregistrarii intr-un registru national impreuna cu formele adecvate de publicitate sunt obligatorii pentru infiintarea, modificarea si incetarea grupului. Accentuarea scopului exclusiv al GEIE si caracterului sau subsidiar fata de activitatile economice ale membrilor atrage o serie de interdictii: un GEIE nu poate sa exercite direct sau indirect conducerea sau supervizarea activitatilor membrilor sai, in special in domeniu financiar; nu poate sa detina actiuni sau parti sociale ale unui membru; nu poate sa angajeze mai mult de 500 de persoane sau sa fie membru intr-un alt GEIE; nu poate sa fie folosit pentru creditarea sau transferul dreptului de proprietate in mod direct sau indirect catre un administrator al unei societati membre.3 Constituirea GEIE Constituirea GEIE va fi consfintita prin actul constitutiv al grupului, act care va fi inregistrat in registrul national desemnat de fiecare stat membru si publicat in jurnalul national al statului respectiv, impreuna cu o instiintare publicata in Jurnalul Oficial al UE. Actul constitutiv va cuprinde: numele grupul urmat de initialele EEIG sai de sintagma grup european de interes economic intreaga; sediul; obiectul de activitate; datele de identificare pentru fiecare membru si durata grupului dacda aceasta nu este nedeterminata. Incalcarea cerintelor mai sus mentionate poate atrage nulitatea GEIE. Totusi, legea prevede posibilitatea acordarii grupului unei perioada de timp pentru inlaturarea cauzelor de nulitate pana la pronuntarea hotararii. Ca si in cazul nulitatii SE si SCE,

Cristian Gheorghe, op. cit., p. 244.

nulitatea GEIE are acceasi arie restransa cu efecte limitate la viitor si fara afectarea drepturilor tertilor care au intrat de buna credinta in raporturi juridice cu grupul. Nulitatea va atrage lichidarea grupului si nu va afecta drepturile tertilor. Functionarea GEIE Functionarea GEIE se bazeaza pe organele acestuia reprezentate de membrii, actionand impreuna, si organul de gestiune. Structura recomandata de izvorul comunitar este cea mai simpla: membrii, priviti in colectiv si administratorul sau administratorii. Alte organe pot fi instituite conventional impreuna cu competentele conferite. Posibilitatea crearii arhitecturii si functionarii unei entitati prin intermnediul actului constitutiv, trebuie inteleasa ca o situatie de exceptie in domeniul societar si ca un element care pledeaza in favoarea acestui structuri, destul de marginalizata in practiva societara.4 Normele comunitare confera o mare libertate membrilor de a trasa organizarea institutionala pe care o doresc, cu conditia ca aceasta organizare sa faca obiectul unei reglementari exprese in cuprinsul actului constitutiv. Putem concluziona ca GEIE se bucura de o libertate aparte, tocmai datorita faptului ca GEIE reprezinta o constructie aparte in domeniul societar, un gen de organizare a activitatii complet nou si original. Puterea decizionala apartine membrilor care are la baza regula un vot/persoana, insa, conventional se poate deroga de la aceasta regula,dar fara ca un membru sa detina majoritatea voturilor. Unanimitatea membrilor este ceruta in mod obligatoriu in probleme ce privesc: schimbarea obiectului grupului; schimbarea modului de luare a decizilor si numarului de voturi atribuite fiecarui membru; prelungirea duratei de functionare; modificarea contributiei fiecarui membru la finantarea grupului sau a obligatiilor fiecarui membru; sau pentru orice modificare de act constitutiv daca prin acesta nu se prevede o majoritate de adoptare.5

4 5

Cristian Gheorghe, op. cit., p. 245. Cristian Gheorghe, op. cit., p. 246.

Administrarea grupului se realizeaza de administratori persoane fizice sau jurdice. Incapacitatile si incompatibilitatile in privinta persoanei administratorului sunt aceleasi ca cele stabilite de legea nationala a statului membru unde GEIE a luat fiinta. Actul constitutiv va stabili totoadata si modalitatile de alegere si revocare a administratorilor impreuna cu puterile care le sunt conferite. Din punctul de vedere al raporturilor cu tertii, fiecare administrator va angaja in mod valabil grupul in raporturile juridice cu tertii chiar daca se depaseste obiectul de activitate, cu exceptia situatiei in care grupul dovedeste ca tertul stia sau trebuia sa stie ca actiul incheiat era inafara obiectului grupului. La fel ca in cazul SE, simpla publicitate legala a obiectului nu poate fi considerata ca dovada ce poate fi opusa tertului. Actul constitutiv poate prevedea ca grupul va fi legal reprezentat doar prin doi sau mai multi administratori lucrand impreuna. Membrii GEIE au raspundere nelimitata si solidara pentru actele incheiate. Creditorii vor trebui sa ceara efectuarea platii de catre grup, indreptandu-se impotriva asociatilor doar daca acesta nu a efectuat o plata intr-o perioada determinata de timp. Regulamentul de fata prevede si un avantaj major membrilor in sensul ca inlatura o dubla impozitare pe profit si pe dividende, deoarece dispune ca profiturile si pierderile grupului se vor impozita doar in mainele membrilor.

Modificarea actului constitutiv Orice modificare adusa actului constitutiv al grupului va urma regimul inregistrarii in registrul national desemnat si normele de publicitate incidente.6 Regulamentul prevede obligatia inregistrarii in registrul national a actelor si faptelor cu relevanta cu terti: infiintarea sau inchiderea oricarui stabiliment al grupului; oricare decizie privind nulitatea grupului; privind numirea si incetarea mandatului administratorilor; transmiterea participatiei la grup sau a unei parti din ea; deciziile sau hotararile judecatoresti privind lichidarea, numirea de lichidatori, schimbarea sau propunerea schimbarii sediului; precum si orice alta clauza exonerand un membru nou de obligatiile preexistente admiterii sale in grup.7
6 7

Art. 7 lit. a), Regulamentul 2137/1985. Cristian Gheorghe, op. cit., p. 248.

Schimbarea sediulului grupului permite alegerea unui sediu nou, obligatoriu in interiorul UE. Schimbarea acestuia intre statele membre diferite atrage respectarea conditiilor nationale de inregistrare si publicitate si poate fi decisa decat dupa doua luni de la publicitatea propunerii de modificare a sediului. Ca si in cazul societatilor analizate anterior, dreptul national poate sa se opuna schimbarii sediului prin intermediul unei autoritati competente care sa o interzica, numai pentru motive ce privesc interesul public. Acceptarea de noi asociati se poate realiza prin unanimitatea asociatilor, noul asociat fiind tinut de toate obligatiile grupului, incluzandu-le pe cele anterioare dobandirii calitatii daca actul constitutiv sau actul de aderare nu prevede altfel.8 Retragerea asociatului se face in conditiile prevazute de actul constitutiv, prin acord unanim sau pentru motive intemeiate. Excluderea din grup, in cazul GEIE, este exlcusiv judiciara si se poate realiza pentru motivele din actul constitutiv si in orice caz, pentru neideplinirea obligatiilor conventionale sau cand asociatul cauzeaza sau ameninta sa cauzeze o perturbare grava in functionarea grupului. Calitatea de membru se pierde prin deces sau cand nu mai sunt indeplinite conditiile de capacitate generale si speciale edictate de regulament. Pierderea calitatii de asociat da dreptul asociatului la evaluarea drepturilor si obligatiilor, avand ca reper active si obligatiile de la data pierderii calitatii.

Incetarea GEIE Dizolvarea grupului se realizeaza in principiu prin decizia unanima a membrilor sai.

Cristian Gheorghe, op. cit. p. 248.

Decizia de dizolvare devine obligatorie daca a expirat durata de functionare, pentru motivele expres prevazute in statut sau daca obiectul de activitate a fost realizat sau este imposibil de a mai fi realizat. In caz ca decizia asociatilor privind dizolvarea pentru unul dintre cazurile mai sus mentionate nu a fost luata in termen de cel mult trei luni de la aparitia uneia din cauze, orice membru are dreptul de a se adresa curtii competente pentru a ordona dizolvarea. Dizolvarea atrage lichidarea grupului, in concordanta cu legea nationala, a carei incheiere trebuie facuta publica in jurnalul oficial al statului respectiv cat si in Jurnalul Oficial al Uniunii. Reglementarea romana ( Grupul de Interes Economic ) Reglementarea GIE Implementarea romana a GEIE este GIE. Conform legii romane GIE sunt persoane juridice cu scop patrimonial care pot fi comercianti sau necomercianti. GIE se constituie prin act constitutiv, in forma autentica ceruta de lege, care trebuie sa contina obiectul de activitate, cu declararea naturii comerciale sau necomerciale a activitatii si dobandeste personalitate juridica in toate cazurile prin inmatriculare in Registrul comertului. Insa, inmatricularea in registul comertului nu prezuma automat calitatea de comerciant, aceasta reiesind din dispozitii exprese inscrise in actul constitutiv. O problema interesanta, dar care releva si inadvertentele cu textul comunitar cadru in aceasta materie9, este faptul ca legiutorul roman a ales ca model de reglementare societatea in comandita simpla.10 Acesta implementare s-a bazat pe similaritatile dintre cele doua structuri societare in privinta tipului de raspundere ( nelimitata ) si in privinta functionarii si incetarii societatilor. Totusi, legea romana statueaza ca societatea in comandita simpla este o societate eminamente comerciala ( cu scop comercial, orientata spre profit ) pe cand izvorul comunitar reglementeaza GEIE prevede aceasta posibilitate, dar nu o impune. Din punct de vedere comunitar, calitatea de comerciant sau necomerciant a grupului ramane a fi verificata din prisma obiectului de activitate declarat prin actul
9 10

Regulamentul nr. 2137/1985. Crisitian Gheorge, op. cit., p. 250.

constitutiv. Astfel, doar vointa asociatilor va guverna in final asupra naturii comerciale a grupului. In concluzie, chiar daca legea romana nu o prevede, indiferent daca grupul are calitatea de comerciant sau nu, el poate face toate actele comerciale necesare aducerii la indeplinire a obiectului sau de activitate. Chiar daca GIE este reglementata din prisma societatii in nume colectiv, ea nu poate fi considerata o noua structura societara care se va alatura celor cinci tipuri de societati consacrate de Legea 31/1990 pentru simplul motiv ca nu poate fi individualizat in privinta constructiei normative cand este comerciant fata de societatile in nume colectiv. Reglementarea GIE contine strict translatarea in acelasi act normativ a elementelor esetiale ale GEIE din legislatia comunitara si a tututor normelor privind infiintarea, modificarea si incetarea societatilor in nume colectiv din Legea societatilor comerciale.11 Astfel,legiuitorul roman defineste notiunea de grup de interes economic ca o asociere de cel putin doua persoane , pe o perioada determinata, constituita in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si imbunatatirea rezultatelor activitatii respective, asociere care are scop patrimonial si personalitate juridica.

Constituirea GIE Reglementara constiturii GIE cunoaste doua etape: o prima etapa contractuala si o etapa de control a autoritatii. Etapa contractuala se refera la intocmirea actului constitutiv cu respectarea conditiilor de fond si forma.
11

Cristian Gheorghe, op. cit., p. 253.

Forma actului constitutiv este forma autentica,in concordanta cu dispozitiile corespunzatoare societatilor in nume colectiv. Conditiile de fond privesc materiala contractuala in general. Limiterile in privinta capacitatii juridice a asociatilor sunt cele care instituite in materia societare pentru fondatori. Art. 6 alin. 2 al Legii nr. 31/1990, modificata si reactualizata prin Legea 441/2006 prevede ca nu pot fi fondatori persoanele care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 86/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege. Actul constitutiv trebuie sa contina: denumirea, cu includerea obligatorie a sintagmei grup de interes economic sau a acronimului GIE; capitalul social ( care nu este obligatoriu iar daca este stipulat nu cunoaste limitari in privinta marimii si a tipurilor de aporturi ); obiectul de activitate; clauze de limitare a raspunderii noilor membrii ( care exonereaza de raspunderi viitori membrii ai grupului pentru obligatiile asocierii nascute anterior dobandirii acestei calitati). A doua etapa, cea de control al autoritatii, este reprezentata de controlul de legalitate efectuat de catre judecatorul delegat de pe langa Oficiul registrul comertului care dispune inmatricularea in registru printr-o incheiere, inmatriculare care in mod expres nu prezuma calitatea de comerciant a grupului.12 Procedura si publicitatea inmatricularii sunt comune cu normele privind societatilor comerciale. In privinta publicitatii, legiuitorul impune un termen imperativ de inmatriculare a societatii in registrul comertului, care nu trebuie sa depaseasca 15 zile.13 Cererea de inmatriculare trebuie sa cuprinda: actul constitutiv, dovoda efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv, dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei, actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati, declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea consituirii.14
12 13 14

Legea nr. 161/2003, Titlul V, art. 127 alin. 3. Legea 31/1990, Capitolul III, art. 36 alin. 1. Legea 31/1990, Capitolul III, art. 36 alin. 2.

Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a grupului economic, ca si dispozitiile procedurale in materie, sunt imprumutate in mod corespunzator din materia societatilor comerciale.15 Functionare GIE Organele grupului sunt adunarea generala a asociatilor si administratorii. Desi reglementarea face mentiune expresa despre existenta cenzorilor,organul de control nu este tratat distinct, ramanand ca in lipsa unei reglementari conventionale dreptul de control sa apartina fiecarui asociat. Adunarea generala a membrilor GIE are o reglementarea distincta fata de sablonul societar luat ca model, societatea in nume colectiv. In acest sens, procesul decizional poate urma calea clasica a adunarii generale sau se poate realiza prin procedura consultarii in scris a membrilor sai. In privinta deliberarii prin procedura consultarii in scris, membrii au libertate deplina asupra constuirii procedurii de consultare si adoptare a hotararilor. Procedura consultarii trebuie sa verifice realizarea consultarii pentru fiecare membru in parte si dovada respectarii majoritatii sau unanimitatii de adoptare. In privinta deliberarii prin hotararea adunarii generale a membrilor trebuie sa respecte conditiile de constituire si publicitate, edicatate de lege. Convocarea la adunarea generala va contine locul si data adunarii, ordinea de zi cu mentionarea explicita a obiectului dezbaterilor, inclusiv propunerile integrale de modificare a actului constitutiv cand acesta este pe ordinea de zi. Publicitatea adunarii se realizeaza prin scrisoare recomandata expediata cu cel putin 10 zile inaintea datei adunarii. Formalitatile de convocare si publicitate vor putea fi inlaturate doar daca toti membrii grupului sunt prezenti si nu se impotrivesc la luarea unei decizii. Initiativa convocarii este dreptul oricarui membru sau administator. Regula de deliberare este un vot/persoana, insa actul constitutiv poate prevedea impartirea diferita a drepturilor de vot intre membrii, cu conditia ca nici unul dintre ei sa detina majoritatea.

15

Cristian Gheorghe, op. cit., p. 254.

Regula de adoptare a hotararilor este cea a unanimitatii, cu posibilitatea instituirii prin actul constitutiv a regulii majoritatii, impreuna cu domeniul exact de deliberarea in care acestea opereaza. Totusi, legea prevede imposibilitatea renuntarii la inlaturarea totala a regulii unanimitatii.16 Organul de gestiune este reprezentat de administatorii grupului, persoane fizice si juridice. Alegerea administratorilor, presupune si stabilirea atributilor acestuia, a existentei sau nu a dreptului de reprezentare sau a faptului daca vor lucra impreuna sau separat. Desi legea nu prevede un organ de control al gestiunii, interpretarea sistematica a reglementarii conduce la ideea posibilitatii crearii de catre membrii a unui astfel de organ, prin intermediul actului constitutiv. 17Aceasta inadvertenta se datoareaza tocmai din cauze implementarii fortate a GIE pe bazele societatii in nume colectiv, in dorinta legiutorului de a se afilia cat mai repede la cerintele legii comunitare. Acest fapt genereaza mai multe probleme, deoarece legiuitorul imprumuta in rezolvarea acestei probleme si din reglementarile specifice societatilor de capitaluri, astfel nascandu-se un conflict intre normele de drept care reglementeaza societatile in nume colectiv, si care sunt majoritare in implementarea GIE si normele care reglementeaza societatile de tip societati pe actiuni. Aceast conflict de legi creaza un hibrid societar care asigura un drept de control general al membrilor asupra administratorilor, ci doar un drept virtual, care va exista practic doar daca este prevazut statutar. In orice caz, limitarea dreptului de control al membrilor vine in contradictie cu raspunderea nelimitata a acestora pentru obligatiile grupului. Acesta inseamna ca in cazul in care nu ar exista dispozitii referitoare controlului in actul constitutiv, membrii ar trebui sa raspunda pentru obligatiile grupului si in cazul in care nu au fost de-acord cu deciziile membrilor, dar nu au avut posibilitatea de a se opune acestora. Aceasta reglementare se impune a fi corectata deoarece din cauza unor neatentii in intocmirea actului constitutiv, membrii vor putea fi redusi la o calitate de simplu spectator. Modificarea GIE
16 17

Crisitian Gheorghe, op. cit., p. 256. Cristian Gheorghe, op. cit., p. 257.

10

Modificarea GIE se realizeaza cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru infiintarea grupului. Ca si in celelalte cazuri, legea nu se ocupa decat de cateva modificari majora a actului constitutiv: mutarea sediului intr-un alt stat al Uniunii, excluderea, retragerea unui membri. Mutarea sediului intr-un alt stat mebmru al UE, are ca efect logic trasformarea grupului de interes economic in GEIE. Modificarea se va realiza prin hotarare a membrilor in conditii de unanimitate sau majoritati si cvorumuri statutare, acolo unde legea o permite. Excluderea si retragerea sunt reglementate conform dispozitiilor aplicabile societatilor comerciale, in sensul ca excluderea intervine sub forma de sanctiune si retragerea este un drept al membrului, amandoua respectand principiul compesarii echivalente a drepturilor membrilor. Trebuie mentionar, ca legea romana nu reglementeaza transformarea dintr-un grup de interes intr-o societate comerciala. Aceasta reglementare nu este tocmai ideala, deoarece avand in vedere ca legiutorul roman a creat institutia GIE pe bazele societatii in nume colectiv ar duce la ideea posibilitatii acestei transformari tocmai in idee ca un grup de interes economic poate sa aiba atat caracter comercial cat si necomercial. Mai mult, definirea GIE de legea 161/2003 defineste grupul ca o asociere care are scop patrimonial si personalitate juridica cea ce ar trebui sa poate oferi posibilitatea transformarii.

11