Sunteți pe pagina 1din 43

ABREA GEORGIANA ANUL I GRUPA 2.

CAIET DE PRACTICA:ADMINISTRATIE PUBLICA UNIVERSITATEA:AL.IOAN CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR ,IASI SPECIALIZARE:ADMINISTRATIE PUBLICA GRUPA:2.4

Studenta abrea Georgiana de la Universitatea Al.Ioan Cuza,FEAA ,Iasi este repartizata pentru a face practica la Primaria Mun.Vaslui. Data prezentarii:21.06.2010-02.07.2010 Prin cererea adresata Primariei Vaslui,aprobata de primar,am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la cursuri,lucrari practice in Primaria Vaslui. Pe perioada de practica am fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza: 1)Oficiul juridic 2)Registratura 3)Asistenta sociala 4)Compartimentul de avize,acorduri si autorizatii 5)Serviciul de agricultura 6)Serviciul Financiar

Astazi in data de 21/06/2010 a fost prima zi de practica la Primaria Mun.Vaslui.Am fost repartizata la Oficiul Juridic pentru a-mi prezenta Organigrama Primariei,Legislatia si Regulamentul de organizare si functionare a Primariei Municipiului Vaslui.

* Legea/actul normativ care reglementeaza organizarea si functionarea

administratiei publice locale:


Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 i, ulterior adopt rii, a mai fost modificat i completat prin: SEC IUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i func ionarea admnistra iei publice locale. (2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: a) activit i de administra ie social-comunitar - ac iunile prin care se concretizeaz rela ia autorit ilor administra iei publice locale cu asocia iile de proprietari de pe raza unit ii administrativ-teritoriale; b) aglomer ri urbane - asocia iile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de parteneriat ntre municipii, altele dect cele prev zute la lit. j), i ora e, mpreun cu localit ile urbane i rurale aflate n zona de influen ; c) asocia ii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate juridic , de drept privat, nfiin ate, n condi iile legii, de unit ile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice; d) autorit i deliberative - consiliul local, consiliul jude ean, Consiliul General al Municipiului Bucure ti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativteritoriale ale municipiilor; e) autorit i executive - primarii comunelor, ora elor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucure ti i pre edintele consiliului jude ean; f) consilii locale - consilii comunale, or ene ti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau jude ean - denumirea generic ce include: 1. institu ii publice i servicii publice nfiin ate i organizate prin hot rri ale autorit ilor deliberative, denumite n continuare institu ii i servicii publice de interes local sau jude ean; 2. societ i comerciale i regii autonome nfiin ate sau reorganizate prin hot rri ale autorit ilor deliberative, denumite n continuare societ i comerciale i regii autonome de interes local sau jude ean;

3. asocia ii de dezvoltare intercomunitar ; 4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n condi iile prev zute de lege; 5. asocia ii, funda ii i federa ii recunoscute ca fiind de utilitate public , n condi iile legii; 6. operatori de servicii comunitare de utilit i publice locale sau jude ene; h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucure ti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale c ror delimitare i organizare se fac prin lege; i) unit i administrativ-teritoriale - comune, ora e i jude e; n condi iile legii, unele ora e pot fi declarate municipii; j) zon metropolitan - asocia ia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i unit ile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat . ART. 2 (1) Administra ia public n unit ile administrativ-teritoriale se organizeaz i func ioneaz n temeiul principiilor descentraliz rii, autonomiei locale, deconcentr rii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administra iei publice locale, legalit ii i al consult rii cet enilor n solu ionarea problemelor locale de interes deosebit. (2) Aplicarea principiilor prev zute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat na ional, unitar i indivizibil al Romniei. ART. 3 (1) Prin autonomie local se n elege dreptul i capacitatea efectiv a autorit ilor administra iei publice locale de a solu iona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint , treburile publice, n condi iile legii. (2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile jude ene i pre edin ii acestora, autorit i ale administra iei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. ART. 4 (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar , fiind exercitat pe baza i n limitele prev zute de lege. (2) Autonomia local prive te organizarea, func ionarea, competen ele i atribu iile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar in comunei, ora ului, municipiului sau jude ului, dup caz. ART. 5 (1) Autorit ile administra iei publice locale exercit , n condi iile legii, competen e exclusive, competen e partajate i competen e delegate.

(2) Autonomia local confer autorit ilor administra iei publice locale dreptul ca, n limitele legii, s aib ini iative n toate domeniile, cu excep ia celor care sunt date n mod expres n competen a altor autorit i publice. ART. 6 (1) Raporturile dintre autorit ile administra iei publice locale din comune, ora e i municipii i autorit ile administra iei publice de la nivel jude ean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalit ii, responsabilit ii, cooper rii i solidarit ii n rezolvarea problemelor ntregului jude . (2) n rela iile dintre autorit ile administra iei publice locale i consiliul jude ean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. CAP. II Consiliile locale SEC IUNEA 1 Constituirea consiliului local ART. 28 Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali ale i prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condi iile stabilite de legea pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale. ART. 29 (1) Num rul membrilor fiec rui consiliu local se stabile te prin ordin al prefectului, n func ie de num rul locuitorilor comunei, ora ului sau municipiului, raportat de Institutul Na ional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cum urmeaz : CAP. III Primarul i viceprimarul ART. 57 (1) Comunele, ora ele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile re edin de jude au un primar i 2 viceprimari, ale i n condi iile legii. (2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i poate delega atribu iile sale. (3) Viceprimarul este ales cu votul majorit ii consilierilor locali n func ie, din rndul membrilor acestuia.*) ---*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local.

(4) Schimbarea din func ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hot rre adoptat cu votul majorit ii consilierilor n func ie, la propunerea primarului sau a unei treimi din num rul consilierilor locali n func ie. (5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemniza ie lunar , ca unic form de remunerare a activit ii corespunz toare func iei de primar, respectiv de viceprimar, i care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obliga iilor care se determin n raport cu venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prev zute de lege. (6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite. (7) Pe durata exercit rii mandatului, viceprimarul i p streaz statutul de consilier local, f r a beneficia de indemniza ia aferent acestui statut. . ART. 58 (1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data desf ur rii alegerilor, n camera de consiliu a judec toriei n a c rei raz teritorial se afl comuna sau ora ul, de c tre un judec tor desemnat de pre edintele judec toriei, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare. ART. 60 (1) Primarul depune n fa a consiliului local jur mntul prev zut la art. 32 alin. (1). (2) Primarul care refuz s depun jur mntul este considerat demisionat de drept. ART. 61 (1) Primarul ndepline te o func ie de autoritate public . (2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, a prevederilor Constitu iei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Pre edintelui Romniei, a hot rrilor i ordonan elor Guvernului, a hot rrilor consiliului local; dispune m surile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruc iunilor cu caracter normativ ale mini trilor, ale celorlal i conduc tori ai autorit ilor administra iei publice centrale, ale prefectului, precum i a hot rrilor consiliului jude ean, n condi iile legii. (3) Pentru punerea n aplicare a activit ilor date n competen a sa prin actele normative prev zute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce. (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente func ionale, n condi iile legii. Compartimentele func ionale ale acestuia sunt ncadrate cu func ionari publici i personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale. ART. 62 (1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n rela iile cu alte autorit i publice, cu persoanele fizice sau juridice romne ori str ine, precum i n justi ie. (2) Semnul distinctiv al primarului este o e arf n culorile drapelului na ional al Romniei. (3) E arfa va fi purtat , n mod obligatoriu, la solemnit i, recep ii, ceremonii publice i la celebrarea c s toriilor. (4) Modelul e arfei se stabile te prin hot rre a Guvernului. ART. 63 (1) Primarul ndepline te urm toarele categorii principale de atribu ii: a) atribu ii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condi iile legii; b) atribu ii referitoare la rela ia cu consiliul local; c) atribu ii referitoare la bugetul local; d) atribu ii privind serviciile publice asigurate cet enilor; e) alte atribu ii stabilite prin lege. (2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndepline te func ia de ofi er de stare civil i de autoritate tutelar i asigur func ionarea serviciilor publice locale de profil, atribu ii privind organizarea i desf urarea alegerilor, referendumului i a recens mntului. Primarul ndepline te i alte atribu ii stabilite prin lege. (3) n exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic , social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale; b) prezint , la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i inform ri; c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic , social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale i le supune aprob rii consiliului local. (4) n exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. c), primarul: a) exercit func ia de ordonator principal de credite; b) ntocme te proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerci iului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local; c) ini iaz , n condi iile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unit ii administrativ-teritoriale; d) verific , prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar. (5) n exercitarea atribu iilor prev zute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;

b) ia m suri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situa iilor de urgen ; c) ia m suri pentru organizarea execut rii i executarea n concret a activit ilor din domeniile prev zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); d) ia m suri pentru asigurarea inventarierii, eviden ei statistice, inspec iei i controlului efectu rii serviciilor publice de interes local prev zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unit ii administrativ-teritoriale; e) nume te, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc , n condi iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conduc torii institu iilor i serviciilor publice de interes local; f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prev zute de lege, le supune aprob rii consiliului local i ac ioneaz pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile i autoriza iile date n competen a sa prin lege i alte acte normative; h) asigur realizarea lucr rilor i ia m surile necesare conform rii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul protec iei mediului i gospod ririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor. (6) Pentru exercitarea corespunz toare a atribu iilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul jude ean. (7) Numirea conduc torilor institu iilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condi iile legii. Numirea se face prin dispozi ia primarului, avnd anexat contractul de management. ART. 64 (1) n exercitarea atribu iilor de autoritate tutelar i de ofi er de stare civil , a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recens mnt, la organizarea i desf urarea alegerilor, la luarea m surilor de protec ie civil , precum i a altor atribu ii stabilite prin lege, primarul ac ioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n ora ul n care a fost ales. (2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condi iile legii, sprijinul conduc torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. Art.133

(1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) Pe aceea i dat se abrog Legea administra iei publice locale nr. 69/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modific rile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul ale ilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modific rile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare. ---------**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. LEGEA nr 188 din 8 decembrie 1999 (republicata si actualizata pana la data de 1 aprilie 2010) privind functionarii publici: CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al raporturilor juridice dintre func ionarii publici i stat sau administra ia public local , prin autorit ile administrative autonome ori prin autorit ile i institu iile publice ale administra iei publice centrale i locale, denumite n continuare raporturi de serviciu. (2) Scopul prezentei legi l constituie asigurarea, n conformitate cu dispozi iile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient i impar ial, n interesul cet enilor, precum i al autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central i local . ART. 2 (1) Func ia public reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor, stabilite n temeiul legii, n scopul realiz rii prerogativelor de putere public de c tre administra ia public central , administra ia public local i autorit ile administrative autonome. (2) Func ionarul public este persoana numit , n condi iile legii, ntr-o func ie public . Persoana care a fost eliberat din func ia public i se afl n corpul de rezerv al func ionarilor publici i p streaz calitatea de func ionar public. (3) Activit ile desf urate de func ionarii publici, care implic exercitarea prerogativelor de putere public , sunt urm toarele: a) punerea n executare a legilor i a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative i a altor reglement ri specifice autorit ii sau institu iei publice, precum i asigurarea aviz rii acestora; c) elaborarea proiectelor politicilor i strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor i statisticilor necesare realiz rii i implement rii politicilor publice, precum i a documenta iei necesare execut rii legilor, n vederea realiz rii competen ei autorit ii sau institu iei publice; d) consilierea, controlul i auditul public intern; e) gestionarea resurselor umane i a resurselor financiare; f) colectarea crean elor bugetare; g) reprezentarea intereselor autorit ii sau institu iei publice n raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ar i str in tate, n limita competen elor stabilite de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, precum i reprezentarea n justi ie a autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea; h) realizarea de activit i n conformitate cu strategia de informatizare a administra iei publice. (4) Func iile publice sunt prev zute n anexa la prezenta lege. (5) n sensul prezentei legi, totalitatea func ionarilor publici din cadrul autorit ilor administrative autonome i din cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central i local constituie corpul func ionarilor publici. ART. 3 Principiile care stau la baza exercit rii func iei publice sunt: a) legalitate, impar ialitate i obiectivitate; b) transparen ; c) eficien i eficacitate; d) responsabilitate, n conformitate cu prevederile legale; e) orientare c tre cet ean; f) stabilitate n exercitarea func iei publice; g) subordonare ierarhic . ART. 4 (1) Raporturile de serviciu se nasc i se exercit pe baza actului administrativ de numire, emis n condi iile legii. (2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaz pe perioad nedeterminat . (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), func iile publice de execu ie temporar vacante pe o perioad de cel pu in o lun pot fi ocupate pe perioad determinat , astfel: a) prin redistribuirea func ionarilor publici din corpul de rezerv care ndeplinesc condi iile specifice pentru ocuparea func iei publice respective;

b) prin numire pe perioad determinat , prin concurs n condi iile legii, n situa ia n care n corpul de rezerv nu exist func ionari publici care s ndeplineasc cerin ele specifice pentru a fi redistribui i n conformitate cu dispozi iile prev zute la lit. a). Persoana numit n aceste condi ii dobnde te calitatea de func ionar public numai pe aceast perioad i nu beneficiaz la ncetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra n corpul de rezerv al func ionarilor publici. ART. 5 (1) Pot beneficia de statute speciale func ionarii publici care i desf oar activitatea n cadrul urm toarelor servicii publice: a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romniei; b) structurile de specialitate ale Administra iei Preziden iale; c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ; d) serviciile diplomatice i consulare; e) autoritatea vamal ; f) poli ia i alte structuri ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative; g) alte servicii publice stabilite prin lege. (2) Prin statutele speciale prev zute la alin. (1) se pot reglementa: a) drepturi, ndatoriri i incompatibilit i specifice, altele dect cele prev zute de prezenta lege; b) func ii publice specifice. (3) n cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice i consulare, precum i poli i tilor i altor structuri ale Ministerului Internelor i Reformei Administrative, dispozi iile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prev zute la alin. (2), precum i cu privire la carier . ART. 6 Prevederile prezentei legi nu se aplic : a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorit ilor i institu iilor publice, care desf oar activit i de secretariat, administrative, protocol, gospod rire, ntre inere-repara ii i de deservire, paz , precum i altor categorii de personal care nu exercit prerogative de putere public . Persoanele care ocup aceste func ii nu au calitatea de func ionar public i li se aplic legisla ia muncii; b) personalului salariat ncadrat, pe baza ncrederii personale, la cabinetul demnitarului; c) corpului magistra ilor; d) cadrelor didactice; e) persoanelor numite sau alese n func ii de demnitate public . CAP. II

Clasificarea func iilor publice. Categorii de func ionari publici ART. 7 (1) Func iile publice se clasific dup cum urmeaz : a) func ii publice generale i func ii publice specifice; b) func ii publice din clasa I, func ii publice din clasa a II-a, func ii publice din clasa a III-a; c) func ii publice de stat, func ii publice teritoriale i func ii publice locale. (2) Func iile publice generale reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor cu caracter general i comun tuturor autorit ilor i institu iilor publice, n vederea realiz rii competen elor lor generale. (3) Func iile publice specifice reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor cu caracter specific unor autorit i i institu ii publice, stabilite n vederea realiz rii competen elor lor specifice, sau care necesit competen e i responsabilit i specifice. (4) Echivalarea func iilor publice specifice cu func iile publice generale, n condi iile legii, se face prin statutele speciale prev zute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autorit ilor i institu iilor publice, de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici. ART. 8 (1) Func iile publice de stat sunt func iile publice stabilite i avizate, potrivit legii, n cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i n cadrul autorit ilor administrative autonome. (2) Func iile publice teritoriale sunt func iile publice stabilite i avizate, potrivit legii, n cadrul institu iei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale. (3) Func iile publice locale sunt func iile publice stabilite i avizate, potrivit legii, n cadrul aparatului propriu al autorit ilor administra iei publice locale i al institu iilor publice subordonate acestora. ART. 9 Func iile publice se mpart n 3 clase, definite n raport cu nivelul studiilor necesare ocup rii func iei publice, dup cum urmeaz : a) clasa I cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii universitare de licen absolvite cu diplom , respectiv studii superioare de lung durat , absolvite cu diplom de licen sau echivalent ; b) clasa a II-a cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii superioare de scurt durat , absolvite cu diplom ;

c) clasa a III-a cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplom de bacalaureat. ART. 10 (1) Dup nivelul atribu iilor titularului func iei publice, func iile publice se mpart n trei categorii dup cum urmeaz : a) func ii publice corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici; b) func ii publice corespunz toare categoriei func ionarilor publici de conducere; c) func ii publice corespunz toare categoriei func ionarilor publici de execu ie. (2) Func ionarii publici numi i n func iile publice din clasele a II-a i a III-a pot ocupa numai func ii publice de execu ie. ART. 11 (1) Func ionarii publici sunt debutan i sau definitivi. (2) Pot fi numite func ionari publici debutan i persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei func ii publice de grad profesional debutant. (3) Pot fi numi i func ionari publici definitivi: a) func ionarii publici debutan i care au efectuat perioada de stagiu prev zut de lege i au ob inut rezultat corespunz tor la evaluare; b) persoanele care intr n corpul func ionarilor publici prin concurs i care au vechimea n specialitatea studiilor necesare ocup rii func iei publice de minimum 12 luni, 8 luni i, respectiv, 6 luni, n func ie de nivelul studiilor absolvite. ART. 12 Categoria nal ilor func ionari publici cuprinde persoanele care sunt numite n una dintre urm toarele func ii publice: a) secretar general al Guvernului i secretar general adjunct al Guvernului; b) secretar general din ministere i alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale; c) prefect; d) secretar general adjunct din ministere i alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale; e) subprefect; f) inspector guvernamental. ART. 13 (1) Categoria func ionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite n una dintre urm toarele func ii publice: a) director general i director general adjunct din aparatul autorit ilor administrative autonome, al ministerelor i al celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i n func iile publice specifice asimilate acestora;

b) director i director adjunct din aparatul autorit ilor administrative autonome, al ministerelor i al celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i n func iile publice specifice asimilate acestora; c) secretar al unit ii administrativ-teritoriale*); d) director executiv i director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, n cadrul institu iei prefectului, n cadrul aparatului propriu al autorit ilor administra iei publice locale i al institu iilor publice subordonate acestora, precum i n func iile publice specifice asimilate acestora; Cur ii Constitu ionale dac , n acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile neconstitu ionale cu dispozi iile Constitu iei. Pe durata acestui termen, dispozi iile constatate ca fiind neconstitu ionale sunt suspendate de drept. n concluzie, n intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozi iile invocate mai sus au fost suspendate de drept, ncetndu- i efectele juridice n data de 1 martie 2010, ntruct legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. e) ef serviciu, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia; f) ef birou, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia. (2) n cadrul autorit ilor administrative autonome pot fi stabilite i func iile publice prev zute la alin. (1) lit. e) i f), precum i alte func ii publice prev zute n reglement rile specifice. (3) Func iile publice prev zute la alin. (1) lit. a) se pot stabili i n cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public local care au un num r de minimum 150 de posturi ART. 16 (1) nal ii func ionari publici realizeaz managementul de nivel superior n administra ia public central i n autorit ile administrative autonome. (2) Pentru a ocupa o func ie public corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici persoana trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: a) cele prev zute la art. 54; b) studii universitare de licen absolvite cu diplom , respectiv studii superioare de lung durat , absolvite cu diplom de licen sau echivalent ; c) cel pu in 5 ani vechime n specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice;

d) a absolvit programele de formare specializat pentru ocuparea unei func ii publice corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar*); e) a promovat concursul na ional pentru intrarea n categoria nal ilor func ionari publici. (3) Pentru ocuparea func iilor publice prev zute la art. 12 lit. a), b) i d) se pot stabili condi ii specifice sau proceduri specifice, n condi iile legii. Art. VI Pn la data de 31 decembrie 2009 ocuparea func iilor publice corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici prev zute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se face i prin concurs, organizat cu respectarea urm toarelor condi ii: a) autorit ile i institu iile publice n organigrama c rora se afl postul scos la concurs au obliga ia s solicite avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici cu cel pu in 13 zile nainte de data sus inerii concursului; b) Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici are obliga ia s emit avizul prev zut la lit. a) n termen de dou zile de la data primirii solicit rii; c) Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici are obliga ia s publice condi iile de desf urare a concursurilor n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, cu cel pu in 10 zile nainte de data desf ur rii concursului; d) Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici are obliga ia de a afi a la sediul s u i, dup caz, de a publica n pres i pe pagina de internet, cu cel pu in 10 zile nainte de data sus inerii concursului, urm toarele informa ii: data organiz rii concursului, num rul func iilor publice vacante pentru care se organizeaz concursul i datele de contact pentru ob inerea de informa ii suplimentare; e) candida ii depun la secretariatul comisiei de concurs pentru nal i func ionari publici dosarul de concurs n termen de 8 zile de la data public rii anun ului prev zut la lit. c); f) comisia de concurs pentru nal i func ionari publici are obliga ia de a selecta dosarele de concurs pe baza ndeplinirii condi iilor de participare la concurs, n termen de maximum 24 de ore de la data expir rii termenului prev zut la lit. e). Art. VII din Ordonanta de urgenta nr 105 (1) n situa ia n care membrii comisiei de concurs, respectiv de solu ionare a contesta iilor pentru nal ii func ionari publici nu se prezint la dou edin e consecutive, mandatul acestora nceteaz de drept. (2) Constatarea ncet rii de drept a mandatului acestora se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. (3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de concurs, respectiv de solu ionare a contesta iilor pentru nal ii func ionari publici se desemneaz , n

condi iile prev zute de Hot rrea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea n categoria nal ilor func ionari publici, managementul carierei i mobilitatea nal ilor func ionari publici, cu modific rile i complet rile ulterioare, cte un membru supleant. Membrul supleant i desf oar activitatea n absen a membrului titular corespunz tor, n cazul suspend rii mandatului membrului titular corespunz tor, respectiv n cazul n care mandatul acestuia a ncetat nainte de termen. Art. VIII din ORDONAN A DE URGEN nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 i-a ncetat efectele juridice conform DECIZIEI CUR II CONSTITU IONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010. LEGEA nr 273 din 29 iunie 2006(actualizata pana la data de 12 oct 2009) privind finantele publice locale: ART. 1 Obiectul legii (1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale. (2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii: a) bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti; b) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz; c) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii; d) bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale; e) bugetului fondurilor externe nerambursabile. LEGEA nr 554 din 2 decembrie 2004(actualizata pana la data de 19 mai 2008) privind conteciosul administrativ : ART. 1

Subiectele de sesizare a instan ei (6) Autoritatea public emitent a unui act administrativ unilateral nelegal poate s solicite instan ei anularea acestuia, n situa ia n care actul nu mai poate fi revocat ntruct a intrat n circuitul civil i a produs efecte juridice. n cazul admiterii ac iunii, instan a se pronun , dac a fost sesizat prin cererea de chemare n judecat , i asupra validit ii actelor juridice ncheiate n baza actului administrativ nelegal, precum i asupra efectelor juridice produse de acestea. Ac iunea poate fi introdus n termen de un an de la data emiterii actului. Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. (4) Ministerul Public, atunci cnd, n urma exercit rii atribu iilor prev zute de legea sa organic , apreciaz c nc lc rile drepturilor, libert ilor i intereselor legitime ale persoanelor se datoreaz existen ei unor acte administrative unilaterale individuale ale autorit ilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizeaz instan a de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice v t mate. Peti ionarul dobnde te de drept calitatea de reclamant, urmnd a fi citat n aceast calitate. (5) Cnd Ministerul Public apreciaz c prin emiterea unui act administrativ normativ se vat m un interes legitim public, sesizeaz instan a de contencios administrativ competent de la sediul autorit ii publice emitente. (1) Orice persoan care se consider v t mat ntr-un drept al s u ori ntr-un interes legitim, de c tre o autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea n termenul legal a unei cereri, se poate adresa instan ei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoa terea dreptului pretins sau a interesului legitim i repararea pagubei ce i-a fost cauzat . Interesul legitim poate fi att privat, ct i public. (2) Se poate adresa instan ei de contencios administrativ i persoana v t mat ntr-un drept al s u sau ntr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. (3) Avocatul Poporului, n urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, dac apreciaz c ilegalitatea actului sau refuzul autorit ii administrative de a- i realiza atribu iile legale nu poate fi nl turat dect prin justi ie, poate sesiza instan a competent de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Peti ionarul dobnde te de drept calitatea de reclamant, urmnd a fi citat n aceast calitate. Dac peti ionarul nu i nsu e te ac iunea formulat de Avocatul Poporului la primul termen de judecat , instan a de contencios administrativ anuleaz cererea. ORDONANTA nr 27 din 30 ianuarie 2002(actualizata pana la data de 20 august 2002),privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor:

ART. 1 (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora. (2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta. ART. 2 In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. ART. 3 Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta. ATRIBU IILE DIREC IILOR ,SERVICIILOR ,BIROURILOR SI COMPARTIMENTELOR 1)Serviciul administratie publica-juridic contecios Serviciul este n subordinea direct a Secretarului Municipiului Vaslui i are urm toarele atribu ii: 1. verific i vizeaz legalitatea contractelor i a altor acte cu caracter juridic; 2. colaboreaz la ntocmirea proiectelor de hot rri ale Consiliului local, a dispozi iilor i oric ror alte acte elaborate de Primarul municipiului Vaslui; 3. i d avizul, la cererea conducerii, asupra legalit ii m surilor ce urmeaz a fi luate n desf urarea activit ii Prim riei municipiului Vaslui, precum i asupra oric ror acte care pot angaja r spunderea patrimonial a institu iei; 4.avizeaz actele de executare silit a crean elor bugetului local al municipiului Vaslui; 5. reprezint interesele Unitatii Administrativ Teritoriale, ale Consiliului Local i ale Prim riei municipiului Vaslui n fata instan elor judec tore ti i n fa a oric ror autorit i ale administra iei publice centrale sau locale, n baza unei imputerniciri a primarului, daca nu a fost imputernicit un avocat in acest sens.

6. redacteaz cereri de chemare n judecat , ntmpin ri, cereri reconven ionale, preciz ri de ac iune, note de edin i concluzii scrise, pe care le adreseaz instan elor judec tore ti; 7. redacteaz plngeri penale i efectueaz constituiri de parte civil n toate cazurile n care s-a produs un prejudiciu patrimoniului Consiliului local i al Prim riei municipiului Vaslui; 8.formuleaz c ile de atac ordinare i extraordinare mpotriva hot rrilor pronun ate de instan ele judec tore ti; 9.prime te publica iile avnd caracter juridic, analizeaz prevederile legale nou ap rute i comunic fiec rui compartiment atribu iile care rezult din acestea; 10. acord sprijin compartimentelor Prim riei municipiului Vaslui n vederea interpret rii i aplic rii corecte i unitare a prevederilor legale; 11.ntocme te registrul cauzelor i urm re te modul de nregistrare n acesta; 12. sesizeaz conducerea Prim riei municipiului Vaslui de eventualele nc lc ri ale prevederilor legale de c tre compartimentele func ionale sau de c tre oricare persoan salariat ; 13.r spunde de calitatea, corectitudinea i exactitatea lucr rilor efectuate; 14.poate primi delegarea de atribu ii pentru nlocuirea Secretarului i efului de serviciu cnd este cazul sau din dispozi ia acestora; 15.r spunde de respectarea normelor privind p strarea secretului de stat i de serviciu; 16.particip direct la preg tirea documenta iei i lucr rilor care se supun dezbaterii comisiilor de specialitate i edin elor n plen ale Consiliului local al municipiului Vaslui; 17. asigur executarea lucr rilor de secretariat pentru edin ele comisiilor de specialitate i a edin elor n plen ale Consiliului local al municipiului Vaslui ; 18. asigur aducerea la cuno tin a consilierilor a ordinii de zi, a proiectelor de hot rri, avizate i nso ite de rapoartele comisiilor de specialitate a consiliului i compartimentelor de specialitate ale serviciilor administra iei publice locale; 20. nregistreaz i tine eviden a dispozi iilor Primarului; 21. comunic i nainteaz , n termenul prev zut de lege, autorit ilor i persoanelor interesate actele emise de c tre Consiliul local sau de c tre Primar (n colaborare cu alte servicii i birouri); 23.preg te te i organizeaz recens mintele de orice fel pe raza teritorialadministrativ a municipiului; 24.ntocme te lucr ri referitoare la preg tirea i desf urarea alegerilor locale i generale; 25.prime te i rezolv coresponden a repartizat direct de conducerea Prim riei; 26.comunic registraturii i Biroului Centru de Informare pentru Cet eni coresponden a rezolvat ;

27. r spunde de respectarea normelor privind p strarea secretului de stat i de serviciu; 28.r spunde de calitatea i executarea n termen a atribu iilor ce i revin; 29.asigur convocarea consilierilor locali pentru edin ele ordinare sau extraordinare, precum i membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 30. r spunde de calitatea, corectitudinea i exactitatea lucr rilor efectuate; 31. arhiveaz documentele specifice serviciului; 32.r spunde de respectarea normelor privind p strarea secretului de stat i de serviciu; 33. rezolv orice alte lucr ri, avnd caracter juridic sau privind administra ia public local , ncredin ate de conducerea Prim riei municipiului Vaslui. 2)Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei si stare civila: Art.1 Serviciul public comunitar local de eviden a persoanelor este organizat la nivel de serviciu i are n componen birouri si compartimente avnd ca principale atribu ii: eviden a persoanelor i eliberarea c r ilor de identitate i a celor de aleg tor, nregistrarea actelor i eliberarea certificatelor de stare civil , informatic , analiz -sintez , secretariat arhiv i rela ii cu publicul. Art.2 n ndeplinirea prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local coopereaz cu celelalte structuri din aparatul propriu al consiliului local, ale M.I.R.A. i colaboreaz , pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative n vigoare, cu autorit ile publice, societ i, agen i economici, precum i cu persoanele fizice. 3)Direc ia publi de asisten social : A. in domeniul protectiei copilului B. in domeniul protectiei persoanelor adulte C. in domeniul institutiilor de asistenta sociala publice sau private D. in domeniul finantarii asistentei sociale I. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VASLUI II. CRESE COPII 1-3 ANI 4)Direc ia economic 1.Serviciul buget contabilitate A.Buget B.Contabilitate

2.Serviciul finantelor publice locale al Primariei Mun.Vaslui A. Conducerea B. Biroul Constatare si Impunere este structurat pe doua compartimente, astfel: a) compartimentul constatare si impunere persoane fizice; b)compartimentul constatare si impunere persoane juridice. Compartimentul Constatare si Impunere Persoane Juridice C. Biroul Colectare, urmarire si incasare persoane fizice si juridice este structurat in mai multe compartimente, astfel: a) Compartimentul colectare impozite si taxe locale b) Compartimentul urmarire si incasare impozite si taxe persoane fizice si juridice c) Compartimentul Urmarire si incasare alte venituri (amenzi) d) Compartimentul executare silita a creantelor bugetare D. Compartimentul de relatii cu publicul (secretariat, administrativ) E. Compartimentul Casierie central 5) Directia Urbanism , Arhitectura , Investitii , Privatizare: a) urbanism si amenajarea teritoriului b) compartimentului patrimoniu c) cadastru d) compartimentul privatizare si control comercial -administrare - piete , bazar , targuri i oboare e) serviciul investi ii programe(achizitii publice) 6) Serviciul administrative,relatii cu publicul a)serviciul administratiei b)registratura-relatii cu publicul 7)Audit Atribu iile compartimentului de Audit Public Intern: 1.Sprijin i consiliaz conduc torul entit ii publice pentru buna administrare a veniturilor i cheltuielilor publice, contribuind la perfec ionarea activit ilor acesteia ; 2.Contribuie la identificarea i evaluarea riscurilor semnificative aferente opera iilor i sistemelor informatice ale entit ii publice privind: fiabilitatea i integritatea informa iilor financiare i opera ionale; eficacitatea i eficien a opera iilor; protejarea patrimoniului; respectarea legilor, reglement rilor i contractelor.

3.Sprijin entitatea public n ndeplinirea obiectivelor propuse, n abordarea lor metodic i sistematic i contribuie la mbun t irea sistemelor de management al riscurilor. 4.Contribuie la o bun i efectiv gestiune a fondurilor publice prin controale efectuate pe linia : legalit ii angajamentelor bugetare i locale ale bugetului Consiliului Local ; pl ilor asumate prin angajamente bugetare i legale ; alocarea de credite bugetare pe capitole de cheltuieli ; sistemul contabil i fiabilitatea acestuia ; sistemul de conducere i control ; stabilirii, urm ririi i ncas rii veniturilor proprii i a impozitelor. 8)Serviciul resurse umane-informatizare a)Serviciul resurse umane 1.Asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza ce competenta si conform prevederilor legale prin concurs; 2.Organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al primarului si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege; 3.Urmareste respectarea legalitatii privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului ; 4.Analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local a organigramei aparatului de specialitate al primarului; 5.Pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare , Regulamentul de Ordine Interioara si al altor instructiuni necesare bunei functionari a aparatului de specialitate al primarului precum si a structurii organizatorice; 6.Pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii a aparatului de specialitate al primarului ; 7.Tine evidenta fiselor de post pentru aparatul specialitate al primarului si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare; 8.Tine evidenta concediilor de odihna ,a concediilor medicale,a concediilor fara plata si a sanctiunilor; 9.Completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale;

10.Raspunde de cunoasterea si aplicarea corecta a legislatiei in vigoare pe linia salarizarii personalului din aparatul de specialitate al primarului ( salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariu de merit, premii) in aparatul specialitate al primarului si intocmeste statele de plata, calculeaza certificate medicale, concedii de odihna; 11.Intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul specialitate al primarului urmarind incadrarea in plafonul prevazut de lege; 12.Intocmeste statele de plata pentru consilieri; 13.Intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal din aparatul specialitate al primarului ; 14.Intocmeste documentatia pentru acordarea premiilor functionarilor publici conform legislatiei in vigoare; 15.Intocmeste rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului ori de cate ori este nevoie; 16.Raspunde de asigurarea necesarului de personal pe functii si specialitati pentru aparatul de specialitate al primarului ; 17.Urmareste integrarea rapida a noilor angajati conform legislatiei in vigoare; 18.Raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii a comisiei de angajare si avansare a personalului ; 19.Efectueaza lucrarile legate de incadrarea , promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca sau raporturilor de serviciu pentru personalul din aparatul despecialitate al primarului ; 20.Controleaza respectarea disciplinei muncii; 21.Pe baza ofertelor primite de la Centrele de perfectionare si I.N.A., urmareste executarea graficelor de participare la cursurile de perfectionare a pregatirii profesionale a salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; 22.Asigura si urmareste intocmirea la timp si in conditii legale precum si gestionarea fiselor fiscale FF1 si FF2 pentru persoanele care primesc drepturi salariale sau asimilate acestora , de la bugetul consiliului local ; 23.Asigura si urmareste intocmirea lunara a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ; Asigura si urmareste intocmirea si transmiterea la timp a rapoartelor generate de evidenta functiilor si functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului, solicitate de A.N.F.P. 24.Raspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei personalului din aparatul de specialitate al primarului ; 25.Intocmeste si elibereaza legitimatii de acces in unitate;

26.Gestioneaza cartile de munca pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului si opereaza in acestea acestea modificarile de drepturi salariale determinate de indexari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit, etc; 27.Infiinteaza si completeaza registrul unic de evidenta a personalului; 28.Elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat , la cerere; 29.Rezolva sesizari si reclamatii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 30.Propune, instrumenteaza prin rapoarte de specialitate si redacteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local Vaslui si proiectele de dispozitii ale Primarului din domeniul resurselor umane ; b)Informatizare: 1.Intretinerea si administrarea aplicatiilor informatice aflate in exploatare; 2.Verificarea integritatii datelor si bazelor de date aflate in administrarea sa,semnalarea oricaror defectiuni si luarea de masuri immediate; 3.Desfasurarea activitatii de analiza si programare conform metodologiilor recunoscute la nivel international; 4.Executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate in lucru ; 5.Propunerea temelor in vederea elaborarii si/sau achizitionarii produselor informatice; 6.Configuraraea si intretinerea in mod corespunzator a tehnicii de calcul; 7.Administrarea retelei ; 8.Planificarea ,crearea si mentinerea userilor si grupurilor de useri,pentru ca fiecare sa se poata conecta la retea si sa aceseze resursele retelei la care au dreptul; 9.Setarea imprimantelor de retea si rezolvarea problemelor comune astfel ca utilizatorii sa se poata conecta si sa poata utiliza resursele usor ; 10.Prounerea,planificarea si implementarea politicii de protejare a datelor,de folosire in comun a resurselor incluzind foldere,fisiere imprimante ; 11.Monitorizarea evenimentelor de pe retea si a resurselor, solutionarea conflictelor ; 12.Alocarea spatiului pentru crearea,modificarea,expandarea, stergerea si protejarea bazelor de date; 13.Vizualizarea informatiilor despre device-uri si baze de date; 14.Asigurarea securitatii si confidentialitatii informatiei,ce face obiectul muncii sale,conform sarcinilor de serviciu ; 15.Centralizarea si rezolvarea problemelor legate de service-ul echipamentelor; 16.Elaborarea planului de dezvoltare in domeniul informaticii; 17.Acordarea de consultanta angajatilor Primariei in utilizarea produselor soft;

18.Realizarea si implementarea unui plan de back-up si salvarea documentelor importante; 19.Realizarea de prezentari PowerPoint la solicitarea conducerii institutiei; 20.Intretinerea si actualizare paginii Web a Primariei; 21.Monitorizarea si efectuarea actualizarilor programului legislativ. 9)Serviciul de protective civila Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate. Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice. Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. (1) Atributiile serviciului de protectie civile sunt urmatoarele:

a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul municipiului Vaslui si a localitatilor componente. b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila; c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta; d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu; e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatiile de urgenta;

f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate; g) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgenta sau de conflict armat; h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate; i) limitarea si inlaturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; j) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare; k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat. (2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care Romania este parte. Activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta, constituit potrivit legii. Personalul de specialitate din cadrul serviciului de protectie civila este alcatuit din functionari publici si, pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, sunt investiti, in calitate de inspectori de protectie civila, cu exercitiul autoritatii publice. Calitatea de inspector de protectie civila se atribuie prin ordin sau prin dispozitie scrisa a angajatorului. Inspectorul de protectie civila asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor de urgenta. Personalul de specialitate poate fi incadrat in serviciu, numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale in conditiile stabilite prin metodologia emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Primarul, care este si Presedintele Comitetului local Pentru Situatii de Urgenta, are urmatoarele atributii principale pe linia protectiei civile: a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila; b) aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile; c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate; d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila; f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare; g) aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale; h) dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora; i) urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila; j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila; k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila; l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local; m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite; n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila; o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate; p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata; q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun; r) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate. Serviciul de Protectie Civila din cadrul primariei municipiului Vaslui, pentru a-si indeplini atributiile, mentine permanent legatura si colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul primariei, cu toate societatile a caror activitate poate duce in anumite cazuri la producerea unor situatii de urgenta , cu societatile care prin specificul activitatii pot interveni pentru prevenirea unor situatii de urgenta sau gestionarea efectelor unor astfel de situatii, cu toate institutiile statului, precum si cu toate serviciile de stat sau private care au atributii in domeniul situatiilor de urgenta. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI VASLUI Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta din cadrul primariei municipiului Vaslui a luat fiinta conform ordinului 718/2005, in urma hotararei Consiliului Local nr 98 din 30.11.2005 fiind un serviciu de categoria I, deci avand in componenta doar compartiment de prevenire si echipe de specialitate pentru

interventie. Numarul echipelor si al voluntarilor din cadrul serviciului a fost stabilit in functie de riscurile caracteristice sectorului de competenta In urma hotararei Consiliului Local nr. 17 din 31 01 2007 Serviciul Voluntar din cadrul primariei municipiului Vaslui a fost restructurat avand in final urmatoarea organizare: 1.Sef serviciu (angajat) 2.Compartiment Prevenire a) 1 sef compartiment prevenire(angajat) b) 50 specialisti prevenire locuinte (voluntari) c) 1 specialist prevenire institutii si operatori econom. (voluntar) 3. Conducator auto-electromecanic (angajat) 4. Echipe specializate a)echipa salvare-inec (3 voluntari) b)echipa cercetare (3 voluntari) Sectorul de competenta in care S.V.S.U. Vaslui isi indeplineste atributiile legale cuprinde teritoriul municipiului Vaslui si localitatile componente. Organizarea i func ionarea serviciului voluntar pentru situa ii de urgen se bazeaz pe principiile legalit ii, autonomiei, responsabilit ii, corel rii cerin elor i resurselor, cooper rii i solidarit ii, n vederea: a) preg tirii preventive i protec iei prioritare a popula iei; b) realiz rii condi iilor necesare supravie uirii n situa ii de urgen ; c) particip rii la protec ia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu i a bunurilor materiale, precum i a mediului; d) desf ur rii preg tirii profesionale a personalului; e) organiz rii i execut rii interven iei operative pentru limitarea i nl turarea efectelor situa iilor de urgen . 10)Biroul agricultura-fond funciar 1) Analizeaza indruma si coordoneaza activitatea privind Registrul Agricol conform O.G.nr.1/1992. 2) Urmareste completarea corecta a datelor in Registrul Agricol precum si actualizarea acestora ori de cate ori intervin modificari. 3) Asigura eliberarea certificatelor de producator(conform prevederilor H.G.661/2005) si a biletelor de adeverire a proprietatii si sanatati animalelor din gospodariile, pe baza evidentei din registrul agricol si al verificarilor efectuate in teren.

4) Intocmeste si actualizeaza anual si ori de cate ori este nevoie evidenta crescatorilor de animale, pasari si albine de pe teritoriul municipiului Vaslui. 5) Elibereaza adeverinte privind detinerea sau nu de terenuri agricole pe teritoriul municipiului Vaslui, la solicitarea celor interesati, necesare intocmiri dosarelor pentru somaj, ajutor social, spitalizare, I.S.T.H., burse elevi si studenti, e.t.c.. 6) Rezolva cererile si intocmeste documentatia necesara aplicarii legilor fondului funciar(Legea nr.18/1991, Legea nr.168/1997, Legea nr.247/2005) precum si regulamentele de aplicare a acestora. s.a 11)Biroul gospodarie comunala si interventii edilitar gospodaresti,suburbii 1. SALUBRIZAREA LOCALITATII : 2. AMENAJAREA SI INTRETINEREA ZONELOR VERZI SI LOCURILOR DE AGREMENT 3. ADMINISTRAREA DRUMURILOR SI STRAZILOR 4. ILUMINATUL PUBLIC 5. COLECTAREA, CANALIZAREA SI EVACUAREA APELOR PLUVIALE 6. PRODUCTIA, TRANSPORTUL, DISTRIBUTIA SI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT 7. INSTITUTII DE INVATAMANT 8. ALTE ACTIVITATI 12)Mediu 13)Paza si ordine, politia comunitara

Astazi 22/06/2010 am fost repartizata la Oficiul Juridic unde am primit multe informatii,printre care mi s-a oferit si urmatorul exemplu : * In baza legii 15/2003 privind acordarea de terenuri tinerilor cu varsta pana in 35 ani,solicitantii pot depune cereri la Primaria Municipiului Vaslui in vederea acordarii de teren. La Primaria Municipiului Vaslui s-au depus pana in prezent peste 1800 cereri.Aceste cereri trebuie insotite de documente care sa justifice ca sunt persoane indreptatite sa obtina astfel de suprafete. Prin Hotararea de Consiliu Local Vaslui nr 74 din 26.11.2010 s-au aprobat noile criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de terenuri pentru construire de locuinte proprietate personala in baza legii 15/2003. Astfel se acorda un punctaj in functie de starea civila,nr de copii,locul de munca,de studii,varsta si vechimea cererii. Dupa analizarea tuturor cererilor se stabileste o lista cu persoane care urmeaza sa primeasca suprafete de teren.Aceste suprafete de teren sunt cuprinse intre 150-300 metri patrati. Beneficiarii acestor suprafete de teren trebuie sa inceapa ridicarea constructiei in termen de 1 an de zile de la atribuirea terenului. Nu toate persoanele care au primit astfel de terenuri s-au incadrat in termenul de 1 an de zile,motiv pentru care printr-o Hotarare de Consiliu local,dupa trecerea unui an de zile,li s-a retras aceasta repartizare a terenului.Astfel terenurile ramase libere au fost atribuite urmatoarelor persoane din lista de prioritati care aveau dosare complete si punctaj corespunzator.

In data de 23/06/2010 am primit de la acest oficiu de catre domnii juristi : *hotarari privind :completarea HCL nr 31/2008 referitoare la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de terenuri pentru construire de locuinte proprietate personala in baza legii nr 15/2003. *anexa la HCL nr 74/26.11.2008 :criterii pentru obtinerea unei suprafete de teren in baza legii nr 15/2003 *hotararea nr 151 privind aprobarea comisiei in vederea analizarii si solutionarii cererilor pentru atribuirea terenurilor destinate construirii unor locuinte proprietate personala conform legii nr 15/2003 *cerere tipizata

Astazi , 24/06/2010 am fost repartizata la biroul de registratura si am asistat la inregistrarea diferitelor cereri data spre a fi solutionate de anumite departamente si semnate de catre primar. Am primit de la acest birou urmatoarele informatii si deasemenea cateva fise tipizate : *In Biroul de Registratura sunt primite corespondente de la cetateni si institutii publice din municipii,judete sau din toate localitatile tarii. -se expediaza corespondente de la serviciile si directiile din Primaria Vaslui catre cetateni sau institutii ; -se inregistreaza in registru special de primire corespondentele Primariei ; In jurul orei 14 :00 se realizeaza MAPA pentru distribuirea pe compartimente a corespondentelor ; Se intoarce MAPA in aceasi zi de regula sau cel tarziu a doua zi distribuita de la primar,ca apoi sa fie pusa in mapele corespunzatoare serviciilor si ca urmare sa fie ridicate pe baza unei semnaturi. Sunt necesare : -document cumulativ(in care sunt trecute cheltuielile facute de costurile expedierii corespondentelor) -borderou de date(necesar expedierii corespondentei)

Astazi, 25/06/2010 am participat alaturi de unii asistenti sociali la serviciul de asistenta sociala care mi-au prezentat cateva cazuri concrete si recente,dar si cateva experiente prin care au trecut de-a lungul acestei cariere. * Primul caz este cel al unei familii formata din 3 persoane :o mama pe nume Zalaru Silvica,din Racova,Vaslui si cei doi copii,singurul venit fiind alocatia celor 2 minori in valoare de 84 de lei In acest context se adreseaza Primariei Municipiului Vaslui-Directia de Asistenta Sociala ;se solicita intocmirea unui dosar pentru a beneficia de prevederile legii 416/2001,privind asigurarea venitului minim garantat. Dosarul trebuie sa cuprinda : -o cerere cu declaratia de venit pe care urmeaza a fi semnata ; -fisa de calcul,realizata de asistentii sociali ; *dupa depunerea cererii se face ancheta sociala la fata locului ; -actele de stare civila :certificat de nastere,de casatorie,buletin de identitate,etc ; -adeverinta de la servciul Agricultura(daca detine sau nu pamant) ; *daca ambii copii au peste 7 ani,parintii(unul dintre ei) vor efectua munca in folosul comunitatii si trebuie sa prezinte o adeverinta de la AJOFM(agentia judeteana de ocupare a fortelor de munca) din 3 in 3 luni,cautandu-si in tot acest timp un loc de munca *persoanele in cautarea locului de munca trebuie sa aduca de la Administratia Financiara o adeverinta de venit din care sa rezulte ca nu are alte venituri(societati :PF.IF..etc) pe care trebuie sa aduca o data la 6 luni ; *ancheta sociala se face tot din 6 in 6 luni. In data de 26/ 06 /2010 si 27/06/2010 am preluat alte cazuri de la Cantina de Ajutor Social. *Patrascu Viorel-str Traian nr 78,Vaslui cere in data de 13.05.2010 o masa de la Cantina de Ajutor social. Acesta nu beneficiaza de venituri si nici de ajutor social. Legea 208/1997 privind cantina de ajutor social : Acte necesare pentru intocmirea dosarului(pentru beneficiarii care nu au ajutor social) ~cererea solicitantului ; ~acte justificative privind veniturile persoanei/familiei ; -adeverinta de la Registrul Agricol din cadrul Primariei Vaslui ; -adeverinta de la Finantele publice locale ;

-declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind veniturile realizate/certificat de venit de la Administratia Finantelor ; -cupoane,alocatii pentru copii care nu au implinit 7 ani ; ~acte de stare civila in xerocopie ; ~acte medicale justificative ~ancheta sociala ~fisa de calcul a contributiei beneficiarului ; ~contract de furnizare a serviciilor sociale.

*Urmatorul exemplu prezinta o ancheta sociala care mi-a fost oferita de Serviciul de asistenta sociala si autoritate tutelara in vederea acordarii unei mese pe zi la cantina de ajutor social conform prevederilor legii 208/1997.

Astazi, 28 /06 /2010 am vizitat compartimentul Avize,acorduri, autorizatii si mam documentat despre activitatile acestui birou,mai exact despre autorizatiile aprobate si emise pentru functionarea si desfasurarea activitatilor comerciale,de alimentatie publica,prestari servicii si productie,in temeiul hotararii consiliului local nr 87/2009. Domnii acestui birou mi-au facut cunoscuta cererea tipizata in vederea eliberarii sau prelungirii autorizatiei de amplasare si am anexat-o la la acest caiet de practica.

In data de 29 /06 /2010 am mers la Serviciul Agricultura si doamna de la acest birou m-a informat pe larg cu ce se ocupa acest serviciu si care este activitatea ei zilnica,ca functionar public al acestei institutii publice.Am notat urmatoarele date : -de la serviciul agricultura se elibereaza adeverinte necesare pentru obtinerea bursei studentilor,pentru intocmirea dosarului de somaj ; -se anexeaza cereri(vezi modelul de cereri tipizate) ; -se elibereaza adeverinte de primar ; -se elibereaza adeverinte de la registrul agricol ; -se elibereaza certificate de producator(cetateanul comercializeaza produse din productia proprie pe piata) ; *pt obtinerea certificatului de producator cetateanul trebuie sa prezinte actele de proprietate,sa infaptuiasca o cerere,si apoi urmeaza verificarea de catre domnii ingineri de la acest departament.

Astazi, 30 / 07 /2010 am fost repartizata la Serviciul Financiar si am obtinut cateva informatii generale despre activitatea ce se desfasoara in acest birou : -se elibereaza certificate fiscale ; -se elibereaza certificate fiscale pentru diferite tranzactii(imobiliare,CASJ,pentru obtinerea gradului de handicap,pentru dosar de ajutor social,pentru dosarul de somaj,de incalzire si licitatii) ; -certificatul fiscal atesta daca au sau nu bunuri in raza localitatii Vaslui ; *ca certificatul sa fie util(sa produca efecte) este necesar ca solicitantul sa nu aiba datorii.

Astazi 1/07/2010 am primit de la Serviciul de Stare Civila,urmatoarele informatii : Starea civil ncepe odat cu na terea persoanei i nceteaz la moartea sau declararea judec toreasc a mor ii acesteia. Ea este determinata de anumite fapte juridice (evenimente) care se produc independent de voin a omului, cum sunt na terea i moartea, precum i de unele manifest ri de voin f cute n conformitate cu legea, cum ar fi: c s toria, divor ul, recunoa terea filia iei, schimbarea numelui. Trebuie spus c exercitarea i ap rarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale oamenilor pot fi realizate doar n condi iile existen ei actelor de stare civil . De exemplu actele necesare la inregistrarea nasterii sunt : Inregistrarea nasterii se face la Primaria municipiului, orasului sau comunei in care s-a produs . In registrul de nasteri se inregistreaza copilul nascut viu si copilul nascut mort. Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de : A. 15 zile de la data nasterii , pentru copilul nascut viu si aflat in viata ; B. 3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort ; C. 24 de ore de la data decesului , pentru copilul nascut viu care a decedat inauntrul termenului de 15 zile . Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale , prezentandu-se urmatoarele documente : - Certificatul medical constatator al nasterii , intocmit pe formular - tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare ,data certa , sigiliul unitatii sanitare , semnatura si parafa medicului ; - Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama ; - Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti. In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise , semnata de ambii parinti , din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. Cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii,

inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului , respectiv a sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al romaniei , data pe declaratia scrisa. In cuprinsul declaratiei se va mentiona motivul intarzierii. Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti , definitive si irevocabile , privind incuviintarea inregistrarii tardive , care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii. Dispozitiile art. 29 - 31 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, dar nu a fost inregistrata ori a fost inregistrata cu date nereale, iar declaratia de nastere se face in tara. Intocmirea actului de nastere urmeaza a fi facuta la primaria in raza careia au domiciliul parintii, pe baza documentelor depuse si a declaratiilor, dupa ce directia de evidenta a populatiei din ministerul de interne verifica prin intermediul ministerului afacerilor externe , daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate. Hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat inregistrarea tardiva a nasterii produse in strainatate, ramasa definitiva si irevocabila inainte de intrarea in vigoare a legii nr. 119 / 1996 , se inregistreaza la primaria locului de domiciliu al parintilor copilului. Daca mama declara ca nu este casatorita, si aceasta rezulta din actul de identitate ,copilul se inregistreaza cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la tata nu se completeaza . Recunoasterea facuta la inregistrarea nasterii de catre tatal copilului nascut in afara casatoriei se face prin declaratia scrisa a acestuia data in fata ofiterului de stare civila prin inscris autentic , in prezenta mamei copilului prezentand toate actele necesare pentru declararea noului nascut . Copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei . Copilul nascut dupa desfacerea , declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei , daca a fost conceput in timpul casatoriei si nasterea sa a avut loc inainte ca mama sa fi intrat intr-o noua casatorie . Paternitatea poate fi tagaduita , daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului . Am primit de la acest birou 2 exemple de cereri adresate Starii Civile pentru eliberarea unui certificat si eliberarea actului de identitate.

CONCLUZII

Pe parcursul perioadei de practica in Primaria Mun.Vaslui am dobandit informatii generale despre aproximativ fiecare departament in parte si am participat la diferite activitati alaturi de functionarii publici. Mi s-a prezentat totul cu seriozitate si chiar am primit sprijin la toate notitele pe care le-am luat.Mi-au oferit materiale(cereri tipizate,dosare,registre)ca sa le pot recunoaste si sa le prezint la randul meu asa cum trebuie. Am colaborat foarte bine cu toti functionarii,precum :juristi,ingineri,asistenti sociali si altii si cred ca ma pot integra foarte usor intr-o institutie publica ca functionar public. Mi-a placut cum a decurs practica,inclusiv activitatea in Primaria Vaslui,si cred ca am facut o alegere buna in ceea ce priveste specializarea administratie publica,pentru ca imi doresc o cariera intr-o institutie publica.

BIBLIOGRAFIE : 1)LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administra iei publice locale (actualizat pn la data de 11 aprilie 2010*) 2) LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicat **)(*actualizat *) privind Statutul func ionarilor publici*) (actualizat pn la data de 1 aprilie 2010*) 3) LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizat *) privind finan ele publice locale (actualizat pn la data de 12 octombrie 2009*) 4) LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (*actualizat *) contenciosului administrativ (actualizat pn la data de 19 mai 2008*) 5)ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (actualizata pana la data de 20 august 2002*) 6)Legea nr. 208/1997 privind cantinele de Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 17/12/1997 ajutor social