Sunteți pe pagina 1din 188

AUTOR

LUCRARI PRIVITOARE TESTAMENTUL LA NOU


NESTilND SCRtpTURil.-E. Despre fotosulci_ ..BATACIT| tirii SfinteiSriptuii despretlcuireaei. Sibu1988, 32. gi p. - PROFESORUL V. GHEORGHIU. Dr. Omul si ooera (,,ContributiuniStudiul Testamentului la Nou,,nr. il. Sibi, 1939,p. 36. -.SAUL DIN TARS. Cu o prefa! de P. Sf. Episcop (,,Seiia Nicolae Colanal Clujului Tdologic"nr.4).' Sibiu 19 3 9 , p . Xl l*126. n: - :PAULINISM STOICISM.Schi! comparativ, Ql Anuarul XV (1938--1939) Academiei teologice ,,Anal dreiane"din Sibiu,p. 131--139. lN - INTRODUCERE TEOLOGIABlBt-lCA,n: Anuarul XVI _(1939-.1940) Academieiteologice,,Andreiane" al din Sibiu, p. 36--51. - STUDIIBIBLICE(..Contributiuni StudiulTestamenla tului Nou" nr. 2), Sibi 1940, gi. vttt+too.

Nr. 20

SEzuATEOLOGICA
Diacon Dr, GRIGORIE T. MARCU
Prolesor Ia Academia teologc -Andreian"

Nr, 20

(9

fl

ANTR$tr$EGHA
cu o PREFATA. DE DT. VASILE GHEORGHIU
PRoFES0R I, R, UNTVERSmAR 1EMBRU AL ACADE1IEI ON, ROMANE

ALTE LUCRARI
- LACRIMI PENTRU OCTAVIAN GOGA (Biblioteca FOR nr. 16). ln colaborarecu [. ,Mateiu,l. Goron Ei Fl. Mureqanu; Cluj 1938, p. 32. FRAGMENT DrN TSTOBIA RECUNOS-T|NTEI _-u\t ARDEALUIUI ORTODOX 'FAT OE MITROPbLITUL AN.DREJU :$AGUNA. BucuregtijTiposrafia C(ilor bisericeqti, 1939, p. 14. TSECTELOR.Constatri si remedii. - PROBI-EMA n: Ag1elecongreselor Asocia{ie-l clerului,,Andreiu$aguna" (xll--xvil). Eiuiu tg+0, p. i85--go1. "ESTE'Sl UNDE NU iESTE HRISTOS?'Sibiu - LfNDE 19 4 O p.16 . , .AL ARDEALLfLUI. .Bio- MITROPOLITUL'NICOLAE bibliografie,'nOmagiu : InaltPreaSfintieir:Sale Dr.'Nicolae Blan, S{itropolitul Ardealului, douieci de,anide arhila Sibiu 194O,p.,6b--128qi : ,;RevistaTeologic" ,p-+g:tqrire; XXX, l94O p. 211;288. _ BISERICA .ORTODOXA NNINTEI\4ERGATOAREA STATULUI'NATIONALISTROMAN. $ibiu 1940, p. 30.

ti rtq 4' I
it

vv/

lltLr')

SI3IU, 19+L

ddp

11

Uwudnt nante
l-'r' I ,l ^

t\

.)).

In urennrrle Teslantentului Vechu omenr:ea.aioCf

,SIBIU - : , T I PAR U LT IP O GR AF IE i ,A R H IDIE C E ZA _ E1941 N

*v-

CVA,NTTNATNTE

sdJ nconjurdm credinl g dragoste, pentru ,u de_ -.cu, aeni ordg ,,copi drag" il f"t ru^on"nu.

,,^-9:1lg!eltgtii sinoptici aratd cetitorlarlor, cd Domnul. -iiu^'/rsus f/rrbtos estecu adeurat Messia iiirlia gt nezeu, care S'o ntrupat ntre no:.

7omgn,

laonghelistul Luca n Foptele riseste, drm nudldtura ;lrfil;l ;,a Apostolilor ne isto_ rdsp-dndtt, timp n relatiu scurt, n iot cuprinui -*"intit-;;;;i""'grnro_ re a fost nurednct s_L :oniurat de toutd strdlucirea

::,;#;:{;,""f i,!,ug!#,, p de Sus, o uiald noud .,)rt


purile lor iertfd'uie, sfdnidn

ma,muft':ndruntdri' pritln,' *;,i;i";-;d-,si'-ato"_


VI

,:,*r,l:,{:,,#'T,r"i;i4T;;',;!:z:x;:l;L,,,Yf #

meoscd aiala lor cregtind n situafiunile, n cari.se gd.seou, Ldmuririle de sus oswra soartei o ua aueaBiserica Domnulu lsus H le comunicd.euongelistal loan n Apoc se desprinde, cd omenirea, fiind rea ua 'trebui:sd treocd ,pr.in mar {rdm6t grele str.mtordri g ,necazuF| ,pnd conuingerea,cd n .zsdar ncearcd sd_ pdmdnt o fericire mai traincd, p trece g-iaa face 'loc unui"pd,mnt nou nou, $ nurnai .cei ce gi-au pus .ncrr gi poart.pe frunlle lor semnul ,,Cr uor moStenla Domnul o aiald n uec Cu aceste mdrele perspectiae inc a Noulu Testament. , .. ",TA?dryI gi deosebit de zelosul profesora studfufui biblc ai al exegezei Testamentului Nou dera Academa p_ologic u,Lndreian" din Sibiu, Dr, Grgorie T, Marcu, n lucran:ea.prezentd,pe ,careo ptbltcA'iib ffl;l lPgulind", .lucrare care i-a serait ca iez "lnlopo,logio de Doctorot Ia Facultatea de Teologiedin cernifi,este preacupat de .Iatura core priuegte ,omufui de sub tirania'pcatuut, t'enoirea. nobIareaIu ffigi -emanciparea fleteasc,^dupd_cums conceput-o, h .timpul su, sf, Apostol PauL ,fn.acest ,scop autoral aduhd, ci mult sfrguinfdr:tot ceeace Apostolpoul a;spusn uceast .sf. direcle, Ie onalizeaz pe't9at9,n ;spirit oitti, fti matizes" dupd principile loliae gi ale psfuiloge "rtn_ gtiinfiftce, Na'numai att. Din wemurile sf../postl p"atit tgi p-6nin:aremurle ,nosstrp au ,trecut oprape doart.mii de ,ani, In atremea-sceastu ;'a .ea'ta,cs,sd.ru, nu "putut se.iaearc..pe orizonhil cregtintdtii y,.alte curcepfi ;de aiafd., tccri fiu1na .ltn :searrrld. .ntr:aioote, de reiiia sL tttcifiune,:n osre .:omul,se efiseo,la nceptit.i!i .n ;cfirc-a
VII _

Dr.'TASILE GEEORGHIA

CVANT TNAI NTE

uiLrts mui. apoi n urnta nstrdindrii lui de Acelq care-i esle izuorul uieNii. Uni stdteau pe punctul de uedere,, c omul n urnta cdder sale's'a tniAutapt:complecta-

cdr{i ale Testamentului Nou, gralie nspiralei lor diuine, sd. pdtrundd n mdsttrd cdt ma deplind n cercur tot ntai largi. Cu dorinla fierbntet cd prezenta scrier:e d tdndrulu gi deosebit de harnicului prafesor aI studiulu bltlic ql Testantentului Nou Dr, Grigorie T" Il4arcu, sd fie rnbrdligtttd din partea tuturora ca o {cle de lumn cdlduztoare g cu toat drogostea, pentru a ne rencu uiorq gi reconforta sultletegte |umna mereu strd'[uciloqre gi caldd a conceplei cregtine a sfinNlor autori g[ a resinfii S no tot farmecul nentrecut aI cuuntuut [or naripat, recornancl cdlduros screrea prezentd .trfelict cln toatd inma pe autor.
C u t - P atra-N eam|, 26 D ec enrv re 1940

pdtruns adeudratul nleles aI screrilor Pauline g gr-o tentehtt concep{ia sa cregtnd.pe o cunoagtere ieald a adeudrurilor, car i stau Is bazd, In aceastd legdturd dd ide.m pare deosebit de bine, cd pot constata, cF, autorul screrii de fald este stdpdn pe materia, de care se preocupd.

Dr. VASILEGHEORGHIU
prof, uni v . l , r,

solidd gi tranicd a scrierlor-lu ulterioare..g cd ua Sti s.fq.cd,ca lunna gi cultura, csre radiazd'din sfhttle
VIII

CUVANTULAATORULUT

Cuudntul autorului
Indemnul de a md pregt pentru Studiu! Bibtic sl Testq_ mentului Nou gi mjloocele necesoren acest scop Ie datorez Inarf Prea Sfinyiet Sqle D. D. Dr. Ncolae Blan, mtropolitul Ar_ dealulu. Subiectul monografiei ocestea,tot a1a. Trimis pentru studi de speciarzatre la Ateno - n anul Fcolor1933-34 - om nceputsd md preocup de_tezade doctorat pe care urma sd o prezint Focultdyii de Teologie .din Cernduli, Am ogternut pe hdrtie cteua subecte de naitrd' exegeticd, pe cari le-am adus Ia cunogtin{a /. p. S/. Mitropolit Nicolae, ctl rugdminteade a bneuois-'i spund cuuniul.'Rdspunsul n,o n_ trziat sd uind, Intr'o scrisoore cu data de lO Alr:ilie lg3i, I. f' qf' '9o i'i exprima dorinro de a rdsa pe ma trziu arcdtuirea de Comentarii (eu depuneamstdrunle pentru epistolo ctre Filp:.n ;: de a lucra pentru doctorat un'suhiect n fnotogio Bibric. I pmtru ca sd-m ugureze luarea unei hotrri n acl sens, 1. P. SL Sa m-a indicat o listd cu fose subiecte, pe cari le-a stablit n coloborare cu p. s/. Episc'opNisotae colan ar crujurai, atunci rector al Academiei teologice ,,Andreane" din S;fiiu St titularul catedrei Ia care um bucurio st osfenesc eu astd.zi. Le uoiu fi recunoscdtor pururea. Mi_au deschis .ochi asupra celei mai frumoase ramuri a studuru Testamenturui Nou. A fost o zi more n uata mea dceea n care am ailes,din lista primir,

::bj:\' :g,r"J _r.roii;; t!,::;,. dota de o si :" .Z! Maiu 7934.aueom legiuta nciainSare tnatt rea cucerncei sare pdrinterut Arhtprcsuiter Mitrofor Dr. 'Vasle G_hcorlftiu, ,ttularulcatedrei i Studful tsb,IicoI Testamentului Nou de la Facultotea de Teoligie dn Cerniut. nceput,la Atma, a fost iontinuat n ce:iloi ani., ,-^^!u!ul (1934-36) de studipe cari t-om fdcui'ra Facurtalire..Jn iootogin r3malzo'c{llicd gi protestanfd-euanghelcd de,la Uniaerstatea dirt -oresnu, uin portea renum!lor profesori .de Testumentul Noupe

,rr

fdr;;'

noudn reotogiap-au_

cari -am audiat acolo - Dr. F'riedrich-WIhelm Maier, D, Dr. Gustau Hoenniche (f), D. Dr. Ernst Lohmry,er $i D. Herbert Preisher - m'am mpdrtqitnentrerupt de cele ma bunondrumdri Si de-o ndatoritoare dragoste. Audnd rdgaz destul pentru studiu Si mai aes miiloace excelente, am ldrgit subiecful ales, tratnd ntreaga Antropologie Pauln, din care fdcea parte ntegrontd subiectulpomenit, In lunie 1939 am prezentotmonuscrisul Facultdlti de Tbologie din Cernduti. A fost ultima tezd de doctoratpe carca cenzurat-o Pr. Prof. Dr. Vasile Gheorghiu n strdlucita Sa spo_ stolie de aproape patru decenii: n toamna aceluiason, cel ma mare teolog bblic pe core l-a auut ureo datd Ortodoxis romdneascd se despdrlio ncdrca! de cinste gi urednicii de catedra care i-o fost atdt de drag. Mndru de-a md putea reuendica eleu q[ .Sru pi dornic purures de-a urma pilda, exprim I. p. C. Sa/e Pdrintelui Profesor Dr. vasle Gheorghiu cere mai simfite mullumr pentru nteresul ce I-a ardtot totdeauna fatd de modestele mele strddanii, pentru pouelelede cari m'a fdcut pdrtagcu o rard generostate s pentru lumnoasa prefald cu care a bineuoit s cinsti Iucrarea aceasta. Modficatd sim!tor prin amputdri necrurdtoare numdroase s addugiri, lucrarea apare acum n selecta colec{ie ,,Serrc Teo_ logicd", ntemeiatd gi gospsifiTitd cu nentrecutd iscusinld de I. P. ,Sf. Mitropolit Ncolae ol Ardealutu. Pentru tot ce a fdcut ca sd md mpdrlSascd o.pregde tire satisfctoare - ;i o fdcut ntriadeur totul - exprim I. P. ,sf. sale cele ma respectuoase mullumiri.g toatd recunogtnlamea. Prea sfinyttulu EpiscopNcolae colaa - de acdrui aprinsd drogoste pentru scrtpfurle pauline ,mram.molipsit $i eu - it mut-lumesc din toatd nima pentru ,nteresr ce I-a ortst fatd deaceasld lucrare gi ca osebire pentru 'ncurajdrle g ndrumrle. de car m'a.fdcut prtog n toatd ,bunduremea.
Sba, la Prazntctl Sftnltlor TreI .Jerarhl, J94I

AUTORUL fl

CUPRINSUL
P artea E SE N TA II P .1{ U LIN E
Pa[ina,

A N TR OP OLOGIE I

CUPRINSUIPs {i ns

Cuunl nainte,de Prof, wu. Dr, VasIe Gheorghu Crrvntul autorrrlu Cuprnsul
P re s c u r f r Biblo(rafi e

V-IX X-XI XII-XIII


vllr

C A P ITOLU L V r C onc epfi a paul n a s tori ei 1, P aral el i n tre i nti ul s i al doi l ea ,A .dam , 2, S ol i dari tatea omenri i n A dam s i H rs tos CAPIIIOLUL Vlr Ornenirea f Hrstos 1, Ori {nea 9 fi i nfa pc atul ui 2, U ni versal tatea pc atul u 3, S tarea moral i a omrrl ui v ec hu , , CPITOLUL VIIr Inrpcarea omeniri cu Dunrnezeu 1, Infi al i va P ::ntel ui c eres c , 2, R ol ul Le(ii moz ai c e l n ec nomi a nrutui ri 3, R oadel e j ertfei s bv toare a Mantui torul u C A P ITOLU L V III: Omeni rea i n H ri s tos . 1, Impreunarea c u H ri s tos

XV_XXXV;Ii
l-la

^lY

TXNTRODUCERE
Pa r Ie a

131-143" 1 3 3 - 1 4 0. 140- 143. 144-180 145-r 60 160-169t 70- 180. rgt - 2lr 184-189. '190:2042 0 4 - 2 tL 2 1 2 - z'.r 6 218--25L 223-233 233-244244-252
Z5Z -267. 258_'265

ELEMENTELEANTROPOLOGIEIPAULINE
S ec { u n e a l : A n t r o p olo g ia o n to lo Sc .C A P I T O LU L [ ; F n f a o m ultr

17-92 r7-35 t7-31 32-35 36--92 39-8


39--tt6 4 6- 5 0 50--53 54-58 5B--8 69-.84 69-16 76---44

a,) credinfa b) boezul c,/ Bserca


. ' 2, D esvol tare a v i efi i n H ri s tos uJ Infrn{erea impotrvrilor

1, C i e a r e a o m u l u i g i sco p r r l cr e a fe i . 2, Esaiitatea oamenlor inarrtea lu Dumneze.u 'CA P I 'I | O LI J L I I i A l c i t u i r e a fir ca scA a o m u lu i

i
I

s, o".l1,l,T:l"llji,Jl',""''l .
Pa r fe a III

oRIGTNEA$I oRIGINALTTA,TEA Ar.rrRopor,ocrEl rAUT,INE


C,{PITOLUL IX: Raportul dintre Antropologa paull. g Antropoloia bblca 1. turlaismui 2, Evan{helile sinoptce, , 3, Scripturile oaneice {, Celelalte scripturi ale lf, N, CAPITOLUL X r Raportul dintre Antropoto(ia paulin $ concepfile antropolofce extra biblce 1, Iudasmul elenstic
2. Relgile pglne , 3, Fi l osofa gl rec o-roman IN C IIE IE R E R e(i strul textel or bi bhc e R egi strul numel or

3, C o n d e p f i a p a u l i n d d sp r e a lc ttr r e a fir e a sc a o m u lui este dhotomc S ec [ i i r n e a I I ; A n t r o p o lo ( ia ctic .CA,PITOLUL III: Omul lrupesc q omul duhovnicesc 1, F r e c v e n f a g i . s e n sr il e xp r e siilo r 2, R.apottul dintr omul trupesc ," omul duhovnicesc , ,

84--92 93-128 93-103 97- 101 I02-103 104-128 104-106 106-124 12,4--128

279-291280-285 286-2BT 287 -289" 289-291 292-314 292*295295-303" 303-314 315-319 320-329. 330-335-

"CAPITOLUL IV r Omul cel vechiu gi ptura nou g i xa cv 6 (vo6) 1, F r e c v e n f a f o r m u l e lo r 6 n a ) ' a e &.v$pt:ttroE gi 'f xacv\ ffitqL h scripturilc pauline

2, Serrsulexprcsiilor
3, I n s e m n t a t e a l o r fe o lo ( c

XII

XI I I _

PRESCURT*NT
Beiirfe zur FrderusS,christlcher Theologie Beitrfe zur historischen Theoiogie Bblische Studien Beitrge zur -'Wissenschaft vom Allen und Neuen Testament -BWANT J}WB Griechsch-deutsches lfrterbuch zun N, T.. von Preuschen-Bauet Com- la loc Comentar la locul respecfiv Collection ,,Etudes Bbliques', ' -EB FRLANT Forschun(en zur Reiigion und Literaiur des Alten und Neuen r Testaruents Hand,buchzlm NeuepTestamnt, heraus[eg.vonHans Lietzmann i -Hl{T IISNT Die heilige Schrift des,,Neuen Testaments bergeLz und erklrt, hrsg, von Fritz Tll-r"n I(TVB Theologisches Wrterbuch zum Neuen Testament, hrsf. von Gerhard Kittel MKom Kritisch-exegetischer Kommentar ber das Neue Testament, belrndet von Heinr, Aug. lfilhelm Meyer ll Not subliaat NAb Neutestamentliche Abhandlune, hrsg, von Max Meiaertz J.iF l.leuteslameotliche Forschunsen. hrs{. von O, Schmifz Neue Kirchliche Zeitschrift -NKZ .RB Revue Biblique r 'RHPR Revue d'Hstoire et de Phlosophie rel(euses,publ, Fac, teol. prot, Strasbourg Die Relgion in Geschichte und Gegenwart, edifia II -B,GG _RVV Relidionsfleschichtliehe Versuche und Vorarbelen r TLB Thmlogsche Literatrrblatt ,?R Theolo[ische Rundschau TSK Theologische Studien und K:tiken 'lfnfiscb {tNT Unersuchun(en.izum Neuen Tesfmert, 'r.g, "oo Ha.rrs t Zpm Ko--entar zirm Neuen Testameat, hrsg, von Theodor ron 7a,hn zNv ZeteehIt tr neutestamentlche Wisseuschaf t zsT 7,e|.rlchti.|{r systematische Theologie ,ZTK Zeitsehrll fr TheoloSie und l"rche SFCT 3II 3S

.BIBLIOGRAFIE
AUXIUARA !.ITERATURA
TEXTE
Nouum Testqmenturn Graece et Latne rd,rumque textum cum apparafu citico impriurendum curarlt i D, Eberhard Nestle, novis curis elaboravt D. Erwin'Nestle; Edltio undecrria,'Stuttgart, Privil. Vrti. Blbelanstalt, 1932i 84+XVI+2X657'p. Septuaginta id es{ Vetus Testamentum graece iaxta I-XX lnletpretesr edldit Alfred Rahlfs, 2 'vohne; Stuttart, PdvI. !fdt. Blbelanstalt (1935)t L+1I8r',+942 p. LEXICOGRAFIE Bruder Carolus Hermannus 7 Taysov tv rrl very$ Antyp ),[er,'lv sive Concordantise omn{um vocum ltiovl Teetameut Graeci; Edtio stereotypa sexta; Gttiagen,Vandenhoeck& Rupreeht, 1904t LII*886 p. 'Neuen Testaoent (Texf Schmoller Otto r Handkonkordanz zum nach Nestle), A. von A.lfred,Sehmoller; Stuttgaf,t, Privlle-6 gierte Wrtt. tsbelanstdtt(1931); X*SIO p. Griechisch-,Deutsches Wrterbuch.zu. dm Schrftendes Neuen Teslaments und der brigen urchrstlichen -Lierahl, TotL 'Walter Bauer, 2 A. von Erwin Preuschensllandwdrlerbuch, '1928; XX p.+L434 coloane, etc.; Glessen,Tpelma,un, Ebeling Herpr. ; Grlechsch - deutsches Wrterbuch,zum,Neueo Tesf,amente,rnlt'lr[achwes,;er Abwechunf des llelulestz. rnentllchen Sprachgebrauchs vom Sttirchea ldlrlt Hlnwds G.rlechlsch auf selne'lJbereinstmmungmit'd.em,helbnlstlschen ; 3 A, iHanaover, :;Elahn,1929f ,Iffl + &8'p. Theologisches Wrterbuch iEumNeuen Te*rlame, ln Verblndulg rrlt... hrs6i, von 'Gerhard Kttl; futart, Kohlb,ammer,
Pelrbtu ellalea relpd ,a autoflrlui -melor de,la O+,,.3ts0'lurn. dort, si re corculte ,Reglrut ru'

-xru-

' - xv-

BIBLIOGRAFIE Dr; GIIIGORIET' MARCU-.-1933,Erster Band; A'-1, XlIl-za*I}a p' t93s, ZweierBarld, A-lI1 lV-fXfl-f9ss p. D 1938, : ri rre r l l a n d ; 0 -I(, VIIIfl t0 a p. ReneckerFrllz t Sprachlicher Schliisselzum Grechischen Nettcrr Neu1estament,nach der Aus$abe von D' Eberhard Nestle' & Co'' 1938; mtrster, Vereinsbuchhancllung G' lhtoff Betrag at einer kritschen Geschchte clesLirchristenthurns; Stuttgart, Becirer-& M[er, 1845; Xf 698 p. Renctn E. r Saint Paul; Paris, M. Levy, 1869; p, LXXVil I 57C) + o l rart. .Sobetier A.; L'Aptre Paul, Esqulsse d'une hstoire de sa pensei Strasbourgi, Trenttel et Wurtz ; Parls, Cherbulez, 7870t IV*2e6 p. 'Clemen CarI t Paulus Sen Leben und Wirken; I Teil r Untersuchung (VIII*a16 p.); II Tetl r Darstellung (VItIl-304 p. l-1 hart); Gessen, i. Rcker (A, Tpelmann), 1904. Wrede Williamr Paulus; Religonsgeschichtlclie Volhsbcher fiir de deutsche christliche Geglenwart, I Relhe, 5--6I-1,t2 4., Ti i bingen, M ohr , 1907; 16*112 p. , 'Gheorghiu V, Dr. r S. Aposfol Paul, vea{a q actvitatea sa; Parlca I, dela nagtere pnl la finea cllltorlei a cloua msionare, Cernu[], Ed, aulorulul, 1.909, .Hsussleiter D, Dr,; Paulus, Vortrge; Mnchen, j, H, Beckl 1909; p. 96. -Bcu'tmqnn Bernh, l Paulus, die Grundz6le seine Lehre uncl de rnoderne leligionsgeschclrte; Paderborn, 13onlfacus,1914; V III* 15 p. Weinel H, r Paulus, Der Mensch urrd sen Werh; n: Lebensfragen, Schrf ten rrnd Reden, 3; 2 Auflage, Tiiblngen, L C, B. Mohr (P aul S ebeck) , 1915; Villf z9f p, ,Deissmann Ad, r Paulus, Iine kultur - und relSonsgeschlch(l che Sl<izze, 2 A, , Tblngen, M ohr , 1925; XVI *292 p. . Dobschtz Ernst von: Der Apostel Paulus, Halle (Saale),falsserhaus Franchesche Stftu'gen ; I: Seine weltgeschlchtliche Iedeutungi, 1926, YIII r 64 p.i II; Sene Stellung n der I(unst, 1 928, VI I I {- 38 p, *35 plange. Pieper Karlt Paulus, Seine misslonarsche Persnlchkeit und Wirhsarnket, NAb. XII B. L-2 H., Mnster . \X/.,-Aschendorl, 1926i YJ-268 n. -Feine Pault Der Apostel Paulus, Das RinSen um clas gfeschchtliclre Verstnclns cles Paulus; BFCT, 2 Relhe, LZB., Gi.ep sloh, Bertelsmanur 1927i YIll*630 p. _ XVII _

AbeI F. M.r Grammalredu Grec'Blblque suivie d'un chox de'

p, XLII-f7ea,

Welt Texte der hellenistisch-rrnischen i 4 A'' neuentcleckten Tibngen,Mohr, 1923; XVIII{4 B P' DobschiiizE. von i Zur Lexiko$raphle des Neun Testaments' CIV, 1932P,238-254. -TSK INTRODUCEREN TESTAMENT'ULNOU Introductlon partiF, Goclet I Introductonau Nouveau Tesfament, 1893' Epitresde SaintPaul; Neuchatel, culireI: Les 'A'ttin(er,

VIIIfaea Pj des Knopf R,, Etnitnrung in das,Neue Testament,Bibelkuncle 4 A' und 'iftsllslon des Urchristentums; N. T,, rGeschichte' (sammltrng bearbetet von H;' I-letzmann und H. Welnel Tpelmann,1934; XVi*408 p' Tpehnann) Glessen, i: BIOGRAFIE PAULINA Chrst, Dr. Battr Feri:di"nand,Chrlstlan r Paulus der Apostel Jesu SeinLebenun<lWirken,setreBrleettnrlseneLehre.En
* X VI_

'u.
Tricot a r saint paul. Aptre

I
7 des Gentiis; Bblotheque -tdi]"10,* catholque208 9"" riszel; p. RGG" "",,1,',tffl"'.'"tn'"'+j JV, coi.'1019-'10'45,-TirbiKg.o,,

I
seeberg Arfred; Der Katechismus * der urchristenhet; Leipzig, j.g03t VI*ZSZ p. -_, -,Deiehert, Miller Johannes oin nltrt"r*iog a", pers'nlchen chrstentums ' der paullnischen C"_"ioa i- Ausgabe, Leipzi{, L C. Hinrchs, 19t1; 306 p, .BoussetVzilhelm,, yJ:lo"h.irtor; Gftngen, Vand. & Ruprecht, 1.913; XXIV*+t+"p. Weiss Joh.: Das Urchristentum, herausleg. von R. Knopf ; Gdt_ tingen, Vand. & Ruprech r,'rsri , X*+Bz p. Schlqtter A. r Die Geschchte d", Reihe, I 8,, Gtersloh,Bertelr*"""'nr6, Christenhelt, BFCT z "*f"o Lietzmann H. t Geschichte der Alten Kirche, I r De AnfnSe; Berlin_Leipzi[, de Gruyter-& "Co., 1932; yIII*3Za p. RELtcILEpAeArue Cumont Franz: Les Religions srienteies dans le papfausme ro_ man; A"".t.r_,jl_Muse G"il"; Bibtiothque " V,rtg*i_ sation, Tome XXIV; pars, -i]" l"ro.r, <' 19!6 XxIIf33a p. Retzenstiin ot" hera.{o t ierientelSionen, Ihre Grundge;anken zig_Berlin, Teubner, t a. ;gt',iiZ , Retzenslein R. : Das *terum; Bonu, Marlrus & '7"b;, I Reitzenstein R. u, H, H. Schaedq r, Sfudien zum anliken Synkre_

Mofu, rnro.""ttut'

tVlaierFriedrich Wi logie und (j16 _* - Breisgau,Herde riolzner JosefD. Dr, n relgions6lesch erweiterte L.; Marcl T. GrigJe I .Episeop Nicolae Sbu, Tip. Arfu

pauksn H.22; uNr, Leip:"'7rH::'ii!l;:r:Wdes '"ill'3J;,s" paris, '""'r1;il:f;l;i; I 16ed., Gabarda^


,,Lex-konfiir TheoBand, Freburg .im. --43. en m Dienste Chrsii,. n_J dargestelLt.Zweife Herder-& Co., 1937.. o prefaf de P. Sf. la Teolo6iicaNr. 14),

nuDy Joseph qi sofi r C_bistus, Manuel paris, Beauchesne, d,hisoire des relgions;. tgzz,

Bruck#ff+'*iTi:'ffiI iiinchen, ::^Tr#',rf


E'ii6o n.

t j , I

B F d, aurer "*'iTl#-ii "J;lI,# :ii, diehrsrri c c he JJ'oiTi"i"; r,*r,'ee,-rl-,. fr;:i rfi# ersten ro,." ^r Augort r Gescfuehte der pfla ryeand.er.
P, Z.eitalter,der,chrisflchen, l- frlr"che rurg L B., Mohr, Ig92; VtrI*;io"'" fue unserer ReU4ion Tbingen_ ; tirn.rg 410.2 A,,tg}L 'urchrlstllchen,Gemeinden, Sitteogeschlcht_ zi,Hinrich*, Ig0Z, XIV.+;;;;:""" _ XVItr.-

chrsnicheur<i1i1.-i*";a*""ffi ,11lig"l'"k?5:-",*:
I { E .

i d

WlhenUlrchz Za den.-uSyrschen Gttera.,,n; Fesfgabefiir Ad. Deissmaun, Tiiblngl", r1"lr:..rrr, o. l_tg. DessnerK.; Das ldeatbtd ;", ;;;;"n ,Grefswatder Wetsen, Unversirtsredet,Z|;G."ff"*!ili"_l*g, I93o; IS p. Schler H. t Zur M.oda"rir.g",-illi;;, p. 1_j4 ,qi 69_92.
STUDII COMPARATTV,E

rra undG,ich n * eohJ, r*_s ;,?,ri",iu i" I I nf g; ".,,

"*T|ifi;r

urchrlstentum Religonlgerchchre, und :R 1932,


-)ilx_

i
I

T, Dr, GRIGORIE MARCU

BIIILIOGR,/\FlE

uncl lfittel Gerhard: Die Relglons{eschichter das IJrchristentum; (1932),160 p, Gtersloh,Bertelsmann, of C, .[,lontefiore G.t RabbincJudalsm and {he Epstles St. Paul; The JewshQuaferly Revew XIll, 1901,p. 161-217, Windisch I{,: Paulusund das Judentum; Stuttgart, I(ohlharnurer-, 1935;Vl-l-'49p. RVV B' 10, l3onhferAdolf r Eplktet uncl das Neue Testament, Tpelmann,19L1,XIlt tZ p. Gessen, IC BFCT, XXI B,' 2 FL ; Gfersloh' ,Dcssner r Paulus unclSeneca, I9L7i 44 p, Bertelsmann, .Jacqttier ; Les mystrespaenset Saint Paul, n; Dictonnaire E, Apolo{tlquede la Fol Catholque,Tome IlI, 4 d', Patis, MCMXXVI, col. 964-10L4, Beauchesne, .RetzenstehR, r Dle Vor{eschchte cTer chrstlchen Taufe; Teubner, t929; VIll*400 p, Leipzig-Berlin, l\. Festugire J,t L'idal religieux des Srecs et I'Evan$le EI3, 2 ed,, ?ars, Gabalda,L932i 34A p,

l-am consultat nol - Iule L936 - era nc, n curs de aparte). Strach l-Ierm. gi Bil[erbech Paul r Kommentar zum Neuen Testarnent aus 'l'almucl uncl Mdrasch, Drlttcr Bancll Die Bricfe des Neuen Testaments und de Offenbarung Johannls; Minchen, Bech, 1926; 858 p, Clemen Carl r Religlons6iesehichtliche Erktrung des Neuen Testanrents, 2 A ., G essen,Tpehnann, I 924i I V*440 p, SF. EVANG HELI I Gheorghu V. Dr,: Sf. Evanghelie clupi Mateu, cu comentar, 3 vol ,; C ern u{ , Ed. aut or ului, 1925. t 927' 1933; I V*848 p' FAPTEL. E APO STO LI LO R [#rchenbsuer Ll Cttrsus Scrpturae Sacrae I, 5; Actus Apost,; Parisls, Lethelleux, 1899, Jacquer E .; Les Act es des Apt r es, 2 d, , EB; Par is, G abalda, t926i CCCYIII*824 p, Sleinmenn Alphons; Die Apostelgeschchte, HSNT, lV 8,, 4 4., Bonn, I{ansfein, 1934; XVI*330 p. EPI STO LE T p . p n ), cu IIav, N, : 'frc;r,v1gta eie rE 'Erutoro).6 ro Ila'ou ; '.4.$r1va, Zw\1 1937; XVI + 724 p, Sfaa l(arl: Pauluskommentare aus der grechlschen Krche, NAb XV 8., Minster l. \f., Aschendorff, 1933; XLVIII!67ap, Sf, Ioan Hrisostom; Comentarile sau Explicarea Epistolel ctr Roman. Trad, dn lmba eln, edilia de Oxonia, 1849, de Archlm, Theodose Athanasiu, Bucure$ti, Socec & Co,, 7906 i p. 504. Teofiloct Arhlepiscopul Bulgarie r Trlmlterlle cele patrusprzece ale Ap, Pavel, Trad, de Venlamn Costache, Mltropolltul Moldovel gi Sucevel. I3ucuregtl,Ttp. Carflor Bisericegt, 904, p. Tomul 1.'Roman I Corlnten, LX{576, $i Tonul II: II Cor., Gal., Efes,,Filip.' qi Colos,,p, 646. TomulIII: I q II 'Ies,, I ei II Tm., Tit, Filimon 9 Evrei, p, 7o4, _XXI -

SPTCIALA LITERA.TUNA
COMENTARII LA TESTAMENTUL NOU

Jo, Bengczl Alb. r Gnomon Novi Testamenti Tubin$ae, Schramrn, i MDCCXLI; XXXII+ 1208* L6 p. De Sclften des Neuen Testamenfs,neu ibersetz{und fiir de \W, H, GefenwarIerkltirt von E, I3aumgarten, Bousset, Ounltel, G. !7, Hetmtler, Ilollmann,A,Ilicher, R. Knopf,Fr.I(<iehler, '!f, Lueken und Joh. Weiss; 3:rA. 2 B. r Die paullnlschen Befe unclde Pastoralbrefe;Gtttngen,Vand, & Ruprecht, t9L6; 460 P. I{oltzmarur Oskarr, Das Neue Testament iiberselzt und etklirt: 1926; XXXVII-III*1060 p, Tpelmann, 2 B;; Giessen, Deutsch,NeuesG6ttn$er Bibelwerk, unter Dqs Neue Testament Mtwlrkung von FL \il, Beyer, Fr. Bchsel, Fr. Hauck, {. J, Heinzelmann, Ieremias,A, Oepke, H, Rendtorf,I. Schnlevon P. AlthrsSe$. lL wlnd, If. Strathmann, D. N7endland, haus unclJoh, Behm; Gttngen,Vand. & Ruprecht? (Cnd

xx-

DT, GRIOORIE T, MARCI.]

BIBLIOGRAFIE

I{.nabenbaur.'L;, CursusScrpturae rSacrae 4; Eplstohe at, II, Ephesos, Phlppenses, Colossensespar1sl1s, ad acl Lethiel_. i leux, 1912. Dtelius M.: An de l{olosser, Epheser, An phlemon,2 A., FINT, 12; Tiibngen,Mohr, 1.927 g6 p, i RouelgaH.1 l3pistola ctre Efesena Sfntului Apostol pavei, Introducereg Coentar; Bucuregt. Crfilor Blsericegli,, Tl, t929i 152 p. Lohmeyer Er'st; De Brlee an de philipper, an de l(orosser und an Phlemon,M Kom. IX Abt. g A., Gttingien, Vand.. & Ruprecht, 1930, Meinerlz Max 9i Tilnann Frilz t Die Gefangenschaftsbricfe cles heillgerrPaulus,HSNT; VII 8,, 4 A. Bonn, Hansten,I93l:ViII J-170 p. r'e seur Paul t DIe Briee an dle,Epheser, Kolosser und anPhilemon, ibersetztund ausgelegt; Blbelhilfe fr clie Gemendei'Lelpzig-Hambur6f, (1936); 138 p. Schloessrnann Bornemann r De Thessalonicherbrlefe, \3, MKom. X Abfir., S rr,. 4., Giit{ingen, Vand, & Ruprecht,lgg4 IVIIII-?0t3 p, _ .6 Dobschittz von; Dle Thessaloncher-Brlefe, E; , MKorn, X'Alrt,. 7 4., Gttlngen,Vand.,& Ruprecht, 1909; X-F320 p, Knabenbiouer cursus Scrpturae sacrae lI, 5 r Episiolae acr. r.t Thessalonlcenses, Thmotheunr, ad Ttum et ad phile_ ad monem; Parsls, Lefhlelleux;1913, Rouenfa IJ,;,Eplstola intia, ctre Tesalonlcenr sfantuluiApostol, a Paveli In{rodugere i Comentar; Bucuregti, Tip, Cariilti.;r (1938). Blsercegli, : Wer'ss Bernh,: De Briefe Pauli an Tmotheus und Ttus, IltKomn, XI Abt, 7 A., Gttingen, Vand. & Ruprecht, 1902. Meinerlz Maxr De Pastoralbrlefecles heilgen paulus, I{SNT,. VIII 8., 4 A., Bonn, Hansteln,19311VIIIJ-L2B o. Colan NicoiaeProf.; Sf. Pavel ctr FJlimon. Cregtinsmul 9i sclva (,,StudltBibllce" nr. 1) Slbu, Tlp. Arhdiecezan., L925, p, 36. sf. Ioqn rIrsoslom: comentarile satr Explicarea Epistolerctrr Evre, Trad. din [, elin, ed, cle,Oxona,!862, de Theodosie _ XXtrV'--

Athanasu, Epscop Romanului, Bucuregti, Tlp. Catlilor Bsercepti, 1923 i p. 396. Rohr Ignaz r Der l-Iebrerbrief und de geheime Olfenbaruag des lreilgen Joharrues,I-ISNT, X 8,, 4 A, Bonn, I{anstein, t932;;

VIIIflaz p. Sriee,FISNT, MeinertzMax s VredeWilhelmt De hatholischen 1932 IX 8,, 4 A., Bonn,Hansten, i VIll*200 p, T E O L O G I EB I B L I C
METODICE .SlcdeBernh.r Ueber r1eAufgabender bblschenTheolo$iedes. Alten Testamentes i ZTI{, IIl' 1893; p. 31-51. r, Deissmann G. 1,.d. Zur Methode der blblschen Theolo$bdes ZTI{, II, 1893,p. 126-139. Neuen Testarnentesl NeuWrede V.; ber Aufgabe und Methode der sogenannten Theolo(ie; G6ttlnSen, Vand. &,Ruprecht,' testamentlchen 1897; 80 p, Verstindns des Gurhel Flerm.t Zam religions{eschchtlichen FRLANT, I 8,, t H,, Gttin[en, Vand,&, Neuen Tes{ament, Ruprecht, 1903i VIII*96 p, Kaftan Julusr Zur Dogmalil<,ZTI{, XtV, 1904; p. 273-3ffi. Holtzmann H,t,,Neutestamentler"und,,Relgonsgeschdler",. n r Protestantsche Monatshefte 1906,p. t-16, X, Lagrange M, J,: Le sens du Christansmed'aprs I'w,,$se. allemande;Paris, Gabalda,1918, Kqf tan Julius t Zur Frage lnach der Aufgabe der neutestanentli(fr) A, von Harnack; Tibingen,. chen Theolo6le, Fest6labe nr Mohr, 1921,p. tal4-142. Marcu T. GrSore Dr. r Introducere n Teologa bblce (in:. Anuarul XVI al A,cademelteologce ,,Andrean") Sibu 7940,p,36--51, TEOLOGIE VECHIULUI A TESTAMENT Sellin Ernst: Theologedes Alten Testaments Leipzig, Quelle &, i Mey er, 1933r VIIIf t+O p. _ XXV-

Dr, GRIGORIET. MARCLI

BIBLIOGRAFIE

Weiss Berah. r Der Bref .an de Rmer, MKom. IV ,bt, 9 A., GttinSen,Vand. & Ruprecht, lggg, Olariu Iosif r Epistolele S. Apostol pavel r:tr Roman, Corinteni, Galaten9i Elezeni; Caransebe$, autorului, 1910; Ed., 742 p. Zahn Th. vonr Der Brie des Paulusan die Rmer, ZKomB. Vl, 1 u. 2 A., Leipzlg, Deichert, 1910, Lagra.ngeM. J.: Saint Paul, ptre aux ]omains, 3 ed,, EB, Paris, Gabalda, t92Zi LXXII*ZZ*3}6 p, Mar8a ou).og'Eo.. els r,Epp;1vea v npg.porpaioug'Errouolfv coo 'Azrooc),ou Ila).ou; 'Ag!va, hnL tg}gi 320 p, Sichenberger Joseph; Die Briefe des heilSenpaulus an dle Kornther und R6mer bersetzt und erklrt, 4 A., HSNT VI B. ; Bonn, Haastein, 1932; XVII*334 p, Barlh Karl: Der Rmerbrief SechsierA.bd:ruckder neuen Bearbelturrg (17 und l8 Tausend); Miinchen, Kalser, 1933;

XXVru*szsp,

LietzmannlL: An'die Rmer, 4,4,., HNT g; Tbn{en, Mohr, . 1933) 134 p,

AlIo E. B. :'Sant Paul. 'Premlre Eptre aux Corinthens, EB 2 ed., Paris, Gabalda, '1955; CKI+516 p. Ailo E.B,r Sant Paul. Seconde Eptre aux Corinthieus; EB Parls, 'Gabalde, 1937; LXXVI*3SS p. Sf. -[oan-]'isostom r Comentariile sau Explicarea Eplstole etr. Galatenl. Trad, din l. elin, ed. dia Oxonla, t853, de Archm, Theodose Athanasu. Iaql, Tp. ,,Daca", 1901 ; p. t28. Schaefer Aloys r De Bcher des Neuen Testamentes;I B'r Die Brle.e Faul an die Thessaloncher und an die Gahter; Mnster i, 1J7,,Aschendorf, 1891. Sieffert Fr.z Der Brief an dle Galater, MKom, VII Abt. 9 4., Gttingen, Vand. & Ruprecht, 7899. '.Eiirorolp'ro X'o),ar Epp, I,; 'Ircpv4pa lcccag ei6 rlv apE 'A,nooclou )axel,apou 1904; 606 p, lla),ou; iA$fv4orv, , Zahn Th. von t Der Brief des Paulus an die Galater, ZKom B, IX; LeipziS, Delchert, 1905. Ta\ta,6, 'Egeoroug, Mau"9nou).o< Eo.r 'Epplvea ei rg r,pbE '@rl,anqoioug, lEntouo)'g'toO Ko.oooeei(,A', B',,SeooclovlxeE 'Anooc).ou llalou ;'Ar\vat, Zu), L923i 140 *120+104++0+ IOZ p. Lagraqge M. J.; Saint 'Paul, Eptre aux Galates,EB, 3 d.,Peris, Gabalda, 1926i LXXKI\r t 176 p. ,Mobr, Lietzmann H.-: An die Galater, 3 A. HNT, 10 ; T.ribngen, :L932;.46p. Steinmann Alphons r De Brefe an die Thessaloncher lund Galater, -IISNT, V 8.,.4 A., Bonn, Ilanstea, 1935; VII f 18S,p. Soden.Hermann von: ne 'Btlele:an die Kolosser, Epheser,'Philemon; ,d.ePastoralbrjefei 2':4, :(n:'Hand-Commentarz.N. .B.3 T. Abt. 1), Freburg '1. B. - Leipzig, Mohr, 1893;

,A.rhiereul heodosie A, Ploegteanu. Bucurepti, ,Socec.& Co, 1910,358 p. _ Cornely Rud,; Cursus ScrpturaeSacraeD.,22?or.Eplstola ad Corinfhos; Parsis, Lethielleux, 1g90.

Vltrf261'p.
iIaupt i-Eiict ; De Gefansenschaits-briefe, MKom 'VIII u.'IX Ah{., 8--7 A., Gttogen, Vanden. & Ruprecht, 7902. Eutald :Pal r .Die ',Briefe ?.irulus an de Epheser, ,Kolosser -des unl Phllem.o, ZI(o- B. Vtr; Lelpzig, Deichert, 1905.

-xxII_

- x,IrI -

D r, G R fG tfR l E ' I.M AR C U

BIBLIOGRAFIE Holslen Carlt Zurn Iivangelumdes Paulus und des Petrus, Altes und Neues Rostock,Stiller, 1868. ; Ilermann Dr; r De Antrof ologle des Apostels Paulus I-ijclentann' uncl hrc Stellungnnerhalbsener Helslehre,nach den ver (Paul ToI-Iauptbreen; Kel, Unversltii.ts-Buchandlung 7872. eche), lTilschl Albrecht r De clhristlcheLehre von der Rechtfertl$ung und VershnunS; Zweiler Band ; Der blbllscheStoff der Lerre; llonn, Marsus, 1874; VII-378 p' Zahn Adolph; Das GeseIz Gottes nach der Lehre und cler Ers fzrhrunIcle ApostelsPaulus Halle, Mhlmann,1876; 106p' ; Wendt 11. H, t Die Befriffe Flesch und Gest rn blblschen Gotha, Perthes' 1878, Sprachgebrauch; 'Grqfe Ecl,r De paulnischeLehre vom Gesetz,nach den ver I lauptbrefen; Ireburg , B, - Tibin{en, MoJrr' iBB4; VIIIf26 p, Schlatter A.t f)er Glarrbe lm Neuen Testament;I-elden,Brill, 1BB5;VI*592 p. Gloiit Joh,r Der Helge Gelst n der Heilsverkiinclgun$des p, Ilaulusl lJalle, Ncmeyer, 1BBB;VIII-[-aOO (unhel l{errl.; Die \fllrkungen des helligen Gelstes; GftlnSen, Vand, & Ruprecht,L888; 110 p' Chrstus frir die Erchr Dle Bedeutungcleslebendigen Schaeder Rechtfertisungnach Paulus; Gtersloh,Bertelsmann,1891; 88 p. G, Dessntann Ad.r De Formel ,;in ChrstoJestl",II Teil; Mar7892 p' 70-133, i burg, Universtiits-IJuchdt', p, SodcnI{, Frelherr von r De Ethik des Paulus, ZTK, I1, 1892, 109-145, der Ge$enwart ber Be$rift uncl EntSeIl KarI; Forschttngien stehunSder l(rche, ZTK 1894, p' 347-417' be Paulus,Tdbnen UnverIlciring Th. , II(AI0CI\H @EOY a. d, Jahre 1895-96; Tbln$en, Lanpp ir., slttsschrften 1896; t>. I-72, Ifermann W, l Der Ver}:ehr cles Christen mit Gott, Im Anschluss an Luther darsestellt3 A,, Stuttgart,Cotta, 1896; VIIIl296 yt,
_ XXIX -

STUDII COMPARATIVE Vollmer Hansr Die alttestamentlchen Cl|ate be Paulus,r,, nebst

p, 1-85, VrendtHans Hlnrch t Die Lehre des Paulusverglichen mt der I-ehre Jesu, ZTK.IV, 7894,p, I--78. Br.chner M,t Der Apostel Paulus als ZeuQe wder das Cirrst,rs.. bld der Evangeilen, n r ProtestantscheMonalshefteX, 190,p. 352-364. Klbing Paul,t Dc feistiSe Einwrhung dcr Person Jesu aul Paulus,Ene hstolischeUntersuchunSiGttlngen,Vanden; hoeck & Ruprecht, 19061p. VIIi-l-.l14, Ilicher Adoif r Paulus uncl .Iesus;Tbingen, C. B, Mohr, 1907. i. Lleyuer Arnoldr 'Wer hat das,Christentunr .Iesusocler besriinclet, Paulus Lebensfragen, ? Schriften und Reden 19 i Tbinden, ' Mohr, 1907, Dausclt P, : Jesus und Paulus, 3 A.; Bblische ZeiI.ragen, III Folge,H. 1; Mnsler i.'W,, Aschenclorf TTIZt 46,p, L, DobschilzErnst von I Gibt es ein doppeltes EvanSelum m. Neuen Testament?TSK, LXXXV (tgIZ), p, 331-366. t{ittel G,; Jesusbe Paulus,TSK XXV, 1.g12, 366-402, p. WindschFLr Paulus und Chrstus, Eln bblisch - rellgons$eschchtlcher VerSlech UNT, H. 24 i Lepzlf,Hinrichs, 19341 ; VIII*320 p. MONOGR AFII CU CARACTER SPECIAL DlitzsclzFranz r System der blblschen Psychologe; 2 A,, Leipzig, Drfflnf uncl Franke, |BOL; XVI*5OO p. lirnesti FL Ir, Th. L. : lJle Ethlh des ApostelsPaulus; Ilrairn* schweg, Lebrock,1868i XIIf 156 p,
_ X XV III -

tr
Dr, GRIGORIE MARCU T.

BIBLIOGRAFIE PAULTN TEOLOGIE Schweitzer Albert : Geschichte der Paulnischen Forschun$ von 'Tblusen' cier Reformafion bis aul dle Ge$enwarti 2 A', Mohr, 1933; XII*198 p' TR, Bultmrn R, r NeuestePaulusforschuu$, NeueFolge VI, 1934' p. 229---246 qi VIII, 1936, p' -1--22' .Mnyi, Gottlob l;f. r Entwickelung des PaulinscherLehrbegrffs; Altona, Hammerich, 1801i 379 P, Holstm C. t Das Evaugelium des Paulus; Tel I: Die ussere ; des entwcklunSsgeschichte paulinischenevan$elums Berlio' Reimer, 1880, Simdr Hub. Theophlr Die Theolo$ie des heiligen PaLrls, 2 A" Frelburg l, 8., Herder, 1883i XII+284 p' Reislaod, 1890' , Pfleiderer Otto: Der Paulinismus 2 A. L-eipzig, jrolsten c.z Das Evan6leliumdes Paulus; Tel IIr Pautinlsche von Paul'Melhorn; Berlin, Reimer' Theoloie,'heraus$eS' 1898. Tifius Arthur; Der Paulinismus unter dem Geschtspunkt d'er Seligkett; Frebur i, B. - Leipzlg, Mohr, t900; X*29op Prst E,r .Saint Paul et le Pauliosme,o; Dict' ApoL'de'la Foi 'Paris, MCMXKVI' Beauchesoe, Catholque, Tome IlI, 4 d., col'..t621-76M. Lohmeyer E.: Gruadla$en pauliuscher TAeolo$ie,BHT, I ; Tbinen, Mohr, t9?9 i 236 P. d.t Prar Ferd.inan La Theoioge de Sant ?aul ; Bbliotbque de Thologie hstorique i Ptemre Patfie, 22 d', Pats' BeauMCMXXXV; VI*608 P'; DeuximePaie' 79 d' "h.ro", idem, MCMICCili; YI+6t2 P. Schumacher'Heintich; Kraft der Urkirche, Das ,,Neue Leben" nach den'Dokumenten der erstet zwei Jahrhusderte;Treiburg l. B', Hetder, 1934i XJ-t:12 P' 'Corps -chrlst, Efudes e lholofie Mystique u Mersch E*. , L. hlstorlque i 2 d' Museum l"ssi4nrtm - Sectionlhologique Paris, De 'Brouwer & Cie, 79%' Torr'eJt No. 28.-.=.'99.i ruVJ I '552 ; Tome JI: 498,P. Amot Frangos; L"ensegnement de Sant Faul' EB Gabalda' .,1938,2 volume. 'Paris'

TEOLOGIE NOULUI A TESTAMENT Chrtienne,au scleaposto-ReussEd,; Hstore de la Thologe lique, S d, Tome I, Strasbourgi-Pars-Genve, t864, XX+490 p; Tome II, idem, 1864,Vi*630 p. .Bouon Julesr Thoiogedu Nouveau Testament,Tome I r La vie et l'enseignement Jesus,Lausanne,Ilridel, 1893, 550 p. ; de Tome II r Llensegnement Ap6tres, ld. 1894 p. ,604. des Welss Bernh. r Lehrbuch der Biblschen Theolofie ,des Neuen Testament, A., Berlin, Hertz, 1895; VIII*683 p, 6 Sfillibald r Neutestamentliche Theologie,I u. Ii ,8,, 2 A., -Beyschlag Halle, Strien, 1896. IVelss Bernh. r Die Religion des Neuea Testaments; StuttgartBerln, Cotta, 1903; XIif3Zl p. .Sctlstter Adolf : Die Theologie des Neuen Testameuts, Erster 'Wort Tell r Das Jesu; Calw & Stutifart, Verlag des Vereinsbuchandlun 1909i 592 p,II Tel r Die Thr:olope der Apostel, , 2 A. id. 1922 p. 576. Theoloe, -Iloltzmann H. J. r Lehrbuch der Neutesfamentlchen 2 A. beatbetet von A. Ilicher und r1.Bauer; Tbogen, Mohr, l9Lti I B,r XX*580 p,, II B.: XM*615 p. .FenePaul : De Religion desNeuen Testameots Leipz{, Quelle ; & Meyer, 1921i XII*225 p. Miiller Karl F. E. D. r NeutestamentlicheTheoloSie, Grundriss fiir Vorlesungen. Drtte A., Erlangeu, R. Meik el, 1925. .Lemonnyer P, : Thologiedu NouveauTestament; Biblothque R. catholque des sciencesreligeuses;Paris, Bloud & Gay (r928)i 2o0 p. H.r Blblische Theoiogiedes Neuen Testaments,Die Rel'Weinel flon Jesu und des Urchristentums; 4 A., Tbingen, Mohr, 1928; XVI*518 p. .ZaJm Th.r Grundriss der NeutestamentlichenTheololiie, ;2 A., Lehpzlg, Dechert, 1932; YI*132 p. ,Feine Paul r Theolofie des Neuen Testameds, ,6 A., 'Leipzig, Hnrichs, 1934; XVI*456 p. -Biic:lsdl,Friedrich; Theologie des Neuen Testaments; Giitersloh, Eertelsmaoa, 7935; VIII*208 p, -Kuss Otto; De Theologiie des Ne.uen Testamenes;2 A. &e'fensburg, Pustet, 1937; 4L2 p.

- xKvt -

- xxvtr-

-Pi;iR IggIIEr:I1I9_u_:____=
::

biBi.loRAl

_=*--_-"

stamcnts,n: Festsabefr iulus l(aftan ; Tiibinfen, Mohr, 1920; p, 44-55. I{arnach Ad, vonl ,,Sanftrnut,I{uld und Demut', in der alten I(rche, n; Festsabe fr Iulus Kaftan; Tbngen, Mohr, 1920 p. 113-129. t Heiler Fr, r Das Gebeti Z A., Miinchen, Reinharclt,I92(l XX* i 558 p. OepheAlbr,; Die Mlssionspredigt des Apostels paulusi .l-e\pzi[, I{inrchs, 1920 YIfi-l-Z+O p. , i

Mundle Wlhelm; Das rellgse I eben des ,Apostels paulus; Lelpzig, Hlnrichs, 1923; VIII*150 p, ' Tischleder P. t 'Vfesenund Stellung der Frau nach der. Lehre des heiligen.Paulus NAb. X B. 3--4 Il,,; Mnster i. \f., Aschenclorff, t9Z3; XIVfZ36 p, - Bultmonn R. r Das Problem der Et[k be paulus, ZNV/, XXIII, L924,p. 123*140. - Fascher E,: De formgeschichtlrche Methode; Behefrezur ZN!/ 2; Glessen, Tdpelmann, LgZ4itZ36p, . Schau.f Wilh, t Sarx, Der BeSritf ,,Flesch,, bejm Aposfel paulus trnter besonderer'Berckichtigung seiner Erisungslehre, NAb. XI B. 1-Z I{.,,'1r46ort"r W., Achendor.t, pZqi i. XVif208 p. - schmtz otto z De christusgemelnpchaft des paulus m Lchfe seines Genetv-gebrauchs NF,i B"r*" Relher paulusstuden, .2 Helt, Gitersloh,Berfelsmann 1924. ,
- XXXII _

Glaubensliekenrrtnisses Feine Pauh Die Gestalt desapostolischen i in der Ze| des Neuen Testarnents Leipzifi, Drflin$ & Iiranlre, 1925i L52 P' I;reundorfer Joseph; Erbsinde und Erbtod beinrApostel Paulus, und I!ne r'ellgionsSeschichlliche exegetischeuntersuchung 5, 12-21; N Ab. XIll B' L-2 IL'; Miinber Rmerbrief ster . \il,, Aschendor|, 1927; XXIlt26B p' fr E.t IYN Xllllllol, n:- Fest$abe Ad' Deissmann, Lohrnel,er Tbingcn,Mohr, L927 P. 2LB-257' i aus Glaubenbe Paulus,'inr MiclrcelisV/ilhelm; Rechtfertgung Delssmann,Tbn{en, Molrr, 1927i p' Iestgabe fr Ad. 116-1 38. I Preisher l-Ierber[ christentum und Ehe ln den ersten dre Br:rlin, Thowfzsch,1927i YIIT{-260 p' .lalrrlrttnclerten; Eine leSclnidt Karl LudwgI Die l(rche des Urchrstentunts, studie, n I Festund biblsch-theolosische xikographsche t g"U" ti Ad. Deissmann, Tbln$en,Mohr, 1927 p' 258 - 319, schntitz ofto t l)er Begrlfl ATNAMII bel Paulus,n I Festsabe Tbin$en, Mohr, 1927 p' 139*L67' i {r Ad, Dessmann, \ffortes bel Paulus, NI, I Schrnitz Otto; De Bedeutun$ des Reilre,4 H., Gtersloh,Bertelsmann'79271 17 p' nach Paulus, SommerlathErnstI f)er Ursprun$ des neuenLebeng p' 2 A.i Lelpzlg, DrfttnS & Franhe, L927; 152 Methode, Beund hlstorlscire Ber.trqmGeotgI Neues Testarnent deutunS und Grenzen hstorscher Aufgabeq n der ntl' VortrSe 134; Forschung; SammlungGemenverstnclllcher Mohr, t928i 46 P. Tbngen, I{oester Witt, , De Idee der Krche bem Apostel Pattlusl'{Ab, XIV B. I I{,, Mnster i' \il,, Aschendorfl, 1928; XIV*74 p' zu Lohmeyer E, r l(yrios Jesu,Elne Untersuchun$ Phl' 2,5-1li Akademleder \fssenschafder Sizungsberchte Hedelberer Klur.". Jalrrg' Ig27128'4 Abh' ten, Philosophisch-hstorische 'Vfnter, 1928i 90 P. Heclelber, ' Puech im t Hstolre de la Lttrature t'recque chrtenne depus les origlnes iusqu'a la In du IV-e slcle' Tome I : Le Paris, ,,LesBellesLettres", 1928i p' 500' NouveauTestament.
_ XXXI I I _

Dr, GRIGORIE pqpg6 T. Hoffmann A.: ,,Gesetz" als theologischer BeSrf, ZTK VI tB96 p. 265-277.

BIBLIOGRAFIE

Teichmann Ernst; Dle Taufe bei paulus, ZTK VI, 1g96, p357-372. ,Iloo Weiss Joh.r PaulinischeProbleme,Die Formel v Xprourp ; TSK 1896; p. ?-33. Althaus Paul: Die Heilsbedeutun6i der Taufe im Neuen Testa-

Cremer E.: Rechtfertigungund lTiederpeburt, BFCT, XI Jahrg.,. 5 H., Gtersioh,Bertelsmann,1907; 164 p. Windisch Hansr Taufe und Siinde lm tiltesten Chrstentum Tr bin5iea, Mohr, 1908; VIII* 554 p, fiLr Krsemer Rlchard; Die Bedeutung der Gottesgemensehat das slttlche Leben nach der Lehre des Paulus; Grefswald,. Abel, 1909; IV*to4 p. Pohlenz Max r Vom Zorne Gottes, Ene Stude ber den Einliuss der (rlechischenPhlosophle das alte Chrlstentum FRLANT, auf ; t2 H., Gttingen, Vandenhoeck Ruprecht,1909; VIII*.156p& Schums.cher Rud, r Der Dakon.Stephanus, NAb. III B. 4 H., Mnster . W., Aschendorfi, 1910; XII*136 p. Gschwind Karl; De Niederfahrt Chrst in dle Unterwelt, En und zur Ge-Beitrag zur Exeglesedes Neuen Testamens schchte des Taufsymbols; NAb. II 8., 3-5 H., Mnster i. !1., Aschendorff,1911; XVI-|-256 p. Off Anton r Die AusleEiungder neutestamentlchenTexte iiher dle Ehescheidun(, NAb. III B. 1-3 H,, Miinster l. \tr.,. Aschendorff, 19L1; ViII-l-3Oa p. Benz Karl: De Ethik.desApostels Paulus,BS, XVII 8.,3--48L,. Freiburg i. 8,, Herder, 79L2; XII-i-18? p, Deissner Kurt r Auferstehungshffnungund Pneumagedanke beiPaulusi Leipzlg,Dechert, 1912; VI+158 p, bei Dobschtz E, von; De RechtlertigiunS Paulus ene RechtfertTSK, IXXXV, 19L2,p. 38-67. .Sun{ des ,Pauius, Harnach Ad. von; ber den prvateo Gebrauch der Hellgen -Schrllten n der alten Krche, Beitrge zur Elnleitung.ndas. N. T. V H.i Leipzlg, ,lIlnrchs, 19122 \{II*.t72 p. Rtschl Ottot Dle Eniwcklunf ,der Rechtfertl{un{slehre Melanchtons bis zumJahre 1 527r'TSK, LXXXV, 79 72,9. 5 18-540. Bertrams,Herm,: Das Wesen:des 'Gelstes nach der Anschauunf' des Apostels Paulus, NAb. IV 8., 4 H., Jvlnsfer l. W-. ,Aschendorll., t9l3.i Xtr*f8O p, Wetter'Giilis P,r 'Cbars, IJN, H. 5, T'elpzi,'Illurchs, ,1913';. M*224 p.

Preuschen Erwjn: 169-201.

Paulus als Antichrist ; ZI,IW II, 1901; p-

-x x x -

-.iKroil -

Irr, GIIIGOIE T, MAI{CIJ

lltsLloGlAllE

bel Paulus, NAb, XIII I. 3 Der Chars'Gedanltel WablterJos.'r' H,, Plnsterl, W,, Aschendorff, 1932i XX*102 p' I{k:lz, 1933i 150 p. GotJra, Orphal;Ernsf: IJas PaulusSeiret; IL Preisfeer r Gelst und Leben, Das Telos-Ethosc{esUrclrrsien19331VIII-)-242 p. turns; Giitersloh,Bertelsmann;l Gntheri Gesetz und Schpfungm Neucn 'festarnent; Bornharnrn VortrSe t75i Tiiblnfen, Alo1,r", Sammlung6lernenversf,' 1934;28 p. n IJuceusch r l)r, Pcatul.,strmogesc; r 'Zece ani in slujba O. q Neamulul,1924-1934,Acaclemla teoloSic[orBsercl p. todox-romnClui, 1934,' 79-130, Gutbrod,\falterr De PaulnscheAnthropoloSie,BWr\NT,'l , l-olge, Il, 15 I Stuttflart-Berln, Kohlhammer, 1934; VIII. l256 p, Michel Otlo r De Lelrre von der r christlchen Vollkornmenhef TSK' CVI, 1934-nach der Anschauungdes I{ebriierbriefes, 35;p.,333-355, Bornhamn Gntherr Die O{fenbatungdes Zornes Gottes (Iom. 1-3), ZN\)f, 7935,p. 239-262, Colon L*B,r A proposife la rnystque Saint Paul, nr Revuc cle ' des Sclences religieuses, XV, 1935,p. 157-183 q 325-353, !, Gheorghu Dr,r Ideea de impcare gi mnture la nol, la romano-occldentall la protestanf; Cernu{i, autoruhil,L935, i Ed. 9i GoguelMauricel Le caractre et le rle de lllment cosmolopaulnienne, RIIPR XV, 1935; n; {que dansla sotroloSie p. 335-359 GreeuenHenrchr Das Hauptproblem der Sozalethltn der neueren Stoa und m Urchrstentum, NT, ItI Relhe, 4 I-L, Gtersloh, Bertelsmann, 1935I VIII+166 p, LagrangeM. J,: Socrate et notre SelgneurJsus-Chrst d'aprs un lvre reeent,RB XLIV; 1935 p, 5-27. Schmauch'W'erner: Chrlstus, Elne Untersuchunf zur Spraclie In und Theologlledes Paulus, NF, I Relhe, 9 FL, Giitersloh, Bertelsmann, 1935; XII+198 p. WendlandHeinz-Dietrich r Dle Mtte cler paulinschenBotschait; Die ILechtf tl{trn(slehre clesPaulus'rn ammenha g[e eine': er Zus n s Theoloe Gtfingen, Vandenhoeck Ruprechf, 1935;,tB 2 & ;
_ XXXVI --

Bouuet Leon l L'ascse dans Sant Paul; Lyon, Libra.rie clu (1936). Sacr-Cocur, Botschaftals PreislzerlJ,t De Enheit cler neutestamentlchen Verhiindlgun$ n cler Gcder evangelschen Grundlage Christentuln"6; Gnadenfre, fenwart, Aufbau lm ,,Postven p, Winter, 1936 16 t louenlaH. Dr, Pr, Prof.r lubirea cregtin. Exttas din revsta anul V, Bucureqti,Tp, Semnaruluirno,,StudiTeologice,", nahal Cernca-Ilfov,1936i p, lB, n Ateith Eva: Paulusverstndnis der alten l(lrche (Beiheftezur ZN\l 18); Berlln, Tpelmann,1937. Friclrclrcen r Egllse et sacrententdansle Nouveau Testament A, (n r RHPI 1937 p' 337-356)' mt Hahn Trassott Wilheln: Das Mitsterben und lvltarrferstehen 1937' Paulus, Gtersloh, Bertelsmanni Chrstrrsbei clesApostels Paulusln Urchristentum, Kurner Karl: De Steilung ZST, XlV, L937,p' 142-t93. I{oehnlenH,r L'a notion de t'Eglsechezl'aptre Faul (n; RI]PR 1937 p, 357-377)' PedersenV, S,: Le mandeismeet les orgines chrtiennes,A p, propos du livre d'Alfred Losy (n: RIIPR 793,7 378-383)' I(arl-Ludwi(r Le ministreet les ministrsdansL'Egise Schmdt du Nouveau Testament(nr RHPR 1937p,'313-336" Efn VerAlthous Paul l Paulus und Luther ber den Mensbhen, gleich (Sfuclen der Luther-Akademe, 14 Hfi). Gii[ersloh, 1938, I3ertelsmann, i Benoit P,: La Lol ,et la Croix d'aprs Salnt Ppul, RB XLVII, 1938 p. 481-509, , Ilosfeyns E, C. qi Dauey F, N,r Das Riitsel dei Neuen Testaments, Mt einem Vorwort von Gethard Krtel unr Jullus Schnewnd,Stuttgart, Kohlhammer, 1938; p. VIIIfISS' et Van hnschootP. r Sergesse esprit dansle Nouveau Testament, RB XLViI, 1938, p. 23-49, RB, dans le NouveauTestament, XLVII Spicq C,: La consclence 1938,50-80, Diuhanouicl Savo Llr,t Helglcet und l{eli$u4g be Paulus, Disser:taton ztlr' Erlan$unS der Dohtorw(irdc, vor(eleflt _XXXVII-

re,t*q.hu

BIBLIOGRAFI.E

Bultmann R, t Zur Geschchie der paulusforschungi, TR, 1929, p. 26-59. Gloege Gerh.; Reich Gottes und Krche m Neuen estament, NF, II Reihe,4 H, ; Gitersloh, Bertelsmann,1929 XII*4ZB p, i Kimmel lTernerGeorgr Rmer ? und die Bekehrung d.espaulus, UNT, H. L7 Leipzig, L C. Hinrchs, 1929; XVI_F_IOO. Michel O.z Paulus und seine Bbel; BFCT, II Rehe, lg 8., Gtersloh, Beitelsmann, 1929; XII I Zt2 p" ^ , SchneiderJoh, r Die Passlonsmystik des paulus, Ihr'U/essen, Ihr Hntergirund und lhre Virkungen; UNT, H, 15 Lelpzig, i Hnrchs, 1929i yIII*t9Z p. Windisch H; r Der rsinn der Bergpredgt, En lSeltra:zum ?robfem d_e1rchtigen Exegese UNT, H, 16 i Leipzilg,Hnrchs, ; t929i YIIrI.*176o. Braun Herbertr G"ri"ht"g"d-nke und Rechtfertigungslehre bei Paulus, UNT,,H.- Lgi Leipzig, Hiorichs, 1930; XII*9g p, Fascher Erich; VornVerstehendes Neuen Testa:mentes; Giessen, TPel-ann, 7930i I49 p. Fenner Friedrich; De Krankheit im Neuen Tesrament, Eine Religions-und Medzngeschichtliche UntersuchuniUNT, H, lg I ; . Leipzig, Hinrchs, f 930; 116 p. Preisher tL: Die urchrrstriche Botschaft von crer Lrebe Gottes im Lichte der verglechenden Reli(ionsgeschlchte; Giessen, Tpel-rnn, 1980; 6g p, schlier Heinrich: chrstus und de Kirche rm Epheserbref, BHT, 6; Tiibinfen, ,Mohr, 1930; II*ZS p, ^ . Schweitzer Albert; lDie Mystk des Apostels paulus; Tbingen, Mohr, i930; XVIf408 p. 'Tixeront J.: Hlstqie des dogimesdans 1hntiq urit chrfienne, I; Lafheolqf ie datsicenne, 11; pars., :Gabalda, ed. .!930; ,,

XMfs+o p.

Weber,Hans E,r .Fschatologie,, ,;Misti-k,, Neuen Testa_ und irm ment,BFCT, IIiReihe, 20F.,,Gtersloh, Bertelsmann, 930; f X{236 p, I Branlt.!llh.:_Daf und.Denen Neueo Testament, NF,:tr m Kehe, 5 H,, Giitersloh,Bertelsrnann, 193l i p, "lO

of Filson Floycl iV,: Sf. ,Paul's C,oncepton Recompense,UNT, H. 2L, Lelpzig, Hnrchs, t931i IY lL52 p. Purdv AIex, C.: Das Neue Testamenttn der "amerikanischen Theologie, n r TR 1931, p. 367-386. SodenHans von r Sakrament und Ethik bei Paulus, Zttr Frage der literarischen und theologischen Einheitlchkeit von 1 l(or. 8--10; n: Marburser TheologischeStudien, I H. 193t, p. 1-40. des Orifenes, BHT V\lher Walther r Das Volhommenhetsideal p' 7; Tbngen,Mohr, 1931t 11'/*236 Ellwein Ed, r Vom neuen Leben (De novitate vtae), Forschun{en V zur Geschichteund Lehre des Protestantismus, Rehe, I B.; Mnchen,Kaser, 1932; Vil*2L2 P. Fuchs Ernst; Chrstus und der Geist be Paulus, UNT, H, 23 ; Leipzlg, lnrchs, 1932t \7ll1-t32 p' Guntermunn Fr.: Die Eschatologie des hl, Paulus, NAb' XIII B, 4-5 H., Mnster i. !fl., Aschendorlf 1932; XXII*320 p. , Imago Dei Beiftge ztrr theologilschen Anthropolofie, Gustav Krger. . . dargebracht. lm Au{trage der Theol. Fakultt Gessenhsg. von Heinrich Bornhamm GiessenTpelmann, 1932;lY4232 p. Mihalcesco J.t La Thologie Symbolique au point de vue de I'Eflise orthodoxe orientale Bucarest-Parls, tg32; 1ll* 316 p, Rouenla H. Dacon Prci..; Esenfa gi roiul credinfei n Teoio{ie. Prelegere de deschidere a cursurlor Facultfii de Teoiogie dln Bucureqti,finut la 9 Noemvrie !93t. Extras din rc' vlsta ,,Studli Teologce", anul III, nr, .L Bucurepti, Tp. Curlllor Bsercegtl, 1932t p. 34. Schneider Joh.t Doxa, Ene bedeutunpsgeschichtlcbe Studie, NF, III Relhe, 3 ,f1,; Gtersloh, 'Berelsmaan,1932 VI+ 1184 p. Schumacher H. r Das Ehe-ldeal des Aposfels Faulus; Mnchen, Hueber, MCM)0Ofn; .Xf139 p. Verengung,mt Chrsfi$.atslP,rnzlp'der Stafflbodh'G.'r,Die ..bel jPaulus, Erelbutger Theoloflsche Sfuilen 34 H'Moral Frelburg ts,, ilerder,'79321 VJdJ'{l% p, '1,

- xxxlv-

- )ux(v

t$11

l ,'f. $d,

ffi

rur

t\1.

[N]'RODUCERE
Teologia pauln. i9 spiieft" -cur"*tator -_ probleme 'cari pot forma fecare^ ;L;^"T""Jgruiii -- lucrarea pro'p.r, s'o "r'port- svrgm chiam, lse Antropologq "* lg-lm pqunna, Dar xsi oare o Antropologie paulnd;? Negregt gi iat de ce, ! ca gtinf, are mairnulte nfelesuri,r ,,. .j:ti:_n:loga, -ur senslar. ea..esJra gtinfa despre oamen,ea l stu_ diaz, oti p*
Jn nfeles ma strmt, 'omului, ade Anatome, t

dupatcrui;;.; rJ;p"^:J;'!uiLi"rroe.

t **'

pentru aceast chestune lrelnrrcrr scrtntdt: prrirosophiscrres

xi':,*i'*JT;1:::

raschenausgar'"' ix;-l"io,ie,'itJ".i'ii"n,nl, si 13)'";i'

T, Dr, GRIGORIE MARCU

,!ci

der katholscb-theoloSschen Fakultiit der Unverslliit zu Bera. NoVi-Sad,Stampariia,,Natosevic", 1939i p. 188. Cadier Jean; Le Mystre de I'Eglise, Etude de l'pfte aux Ephsens, Les CahersBiblquescleFo et Vle,I Anne, in; No. 1, p. 38-54. Aeschmann Andr: La Fo dans I'Ancien Testament, in ; Les Cahiers.Blbliques de Foi ,et Vie, I Anue, No. 2, p. t-16, Scfunidt L. t La Foet dans ia prdcation de Jsus-Christ, K. d'aprs les Evangiles synoptiques,n; Les Cahers Bibliques de Foi et Vie, I Auue. No. 2, p. t7--26. MenoudPhtl, H, r La Foi dans I'Evangle de Jean, n: Les Cahiers Bibliques de Fol et Ve, I Anne, No. 2, p.27-43. Leenhardt Fraiz.I.: La Fol d'Abraham dans I'Epitre aux RomaDs, in r Les Cahiers Bibliques de Fo et Vle, I Anne, No. 2, p. 44-55. Ronx Herbertz , La, Foi .lans l'plre aux Hbreaux, n r Les CabiersBblques de Fo et Vie, I Anne, No.2,,p, 56-67. d'Espine Henrii La foi et les oeuvres, tude,blblque n; Les Cahiers Bibhques de Fo el YLe, I Aune,No.-2,p. 68-7l CrsinicNichlfori: NostalgiaParadisului, Bucuregt,Cufetarea,1940, StdniloaeDumitru Dr, ; Antropologle ortodox. Comentarl:asupra stri prmord.iale a omulu (n r i{-uuarul XVI al Academiei teolo;ice ,,Andreian")Sibiu 1940,'p, l--21. Mucu T. Grgobe Dr. r StudBlblce (,,Contrbufiun Studiul la 'T, N." nr. 2) Sbu, Tip. .Lrhidecezanl1940, p, VIil*100.

[NTRODUCERE

4tE

-xxKvlII-

!r

,l

ANROPOhGIAP.

I *'ruT*lffi
I

nu n *^-r ,talesi ##i"1"fl:'"t'

clar

c s'o

lt"::1t1"*;{lrid;t"fij;;
ps

:".tffi
--OU

ffi6ifffff$;t},'ff #lm rl!'og " t'; "'T;' "E^, c tl,Vi;Z,


, .g11",T.r:e:.#,'::;#;::,,fif; Tu7 1::f_.
";;;fi:ii ":!i;.;;"s",uti"a *;^*g4
"""" ."-tiu '<Lce: A*+-

ce,ceteaz

,, 'li",idffi:",;.;,4

t ldem

l2.'*7gg.

ii

Dr; GRIGORIE MARCU T,

ANTROPOLOGIA PA.ULINA

I)e o parte rnanen!,,'ncredrea luciferc n puterile orn'ului, De alta transcendenf., contact cu vaorjle cele mai pre sus de fire, Antr-opoloSapaulin va purta amprentele acestei stua\i,. Omul pauln e totdeauna un &v$purrroE vncov ro0 $c05, contemplat de cineva care se afl avXpror(r care, g ca atare, 1 studaz ce a fost sau *n *rie irt' afar (resp, fr) cle Hristos gi ce poat ajunfre(resp, ce e;ste)
iv Xpcor(r,

pecetea unui contact permanent ntre cele' de Sus g iele de jos. Antropolo$a '- cu att ma vrtos, Ac se vede mai lmurt scopul practc pe care-l urmrea el: mnturea omulu prin Hrstos, Maurce Goguel, teologul n care se reazim studiiie ale Franfe protestante cle astz, are neotestamentare

Locul e n Teologa paulin? E considerab1, $ rnportan{a e, tot aga, Am artat cu alt prlej c Teologia poulin este o Spteriologle,rPrtagii acesteSoterolog sunt trei: , Dumnezeu care ia nfiativa mnturi nearnuiui omenesc Isus IIrislos care execut planul durnne:+eesc de mnture g amul - spre folosnfa trupeasc g sufleteasc a c.ruia s'a reaLizat planul cel dn vec ascuns al mntuir lurni. Ap" fincl, mportan{a Antropolo fl.ei n Teologa paulin e Fr s-l aEezen centrul preou-evdent, prlor sale - 'care. rezervat iu lsus Hrstoi -- sf, Apostol Pavel i acord. destnului ,iomulu un loc de frunte g un nteres dn cele ma v. Sf, Apostol Pavel nu- un om de'speculafe abstract 54s - rnai bne zis nu-i numa atf, 'Toat Teologa lu poart
t V e z i s t u c l i u l n o str u I ,,Biblo{rafe" ). Or lg n e a g t o r lg in a llta tea Teol o{el paul l nc (l a

de mnture, g la o vaf" n armonie cli aceastcre-

c. preocupatea ce-l domn, este aceea a situafe gi a clestinulu omulu", Nu neg,rn dfcult{le cu cari este mpreunat expunerea Antropologiei paulne, cu toate c problema

1 Le carac tre e[ l e rl e de l ' Im, c os m. 335. 5-

4-

pr, GRIGORIE tlfARCU T.

A A NTROPOLOGIA P,A.UL-IN

tunle :nrudite sau lmtrofe, pe cari lucrarea ,lui ie poale presupune cunoscute dac.necesi{:ti neprevzute nu- vor dcta in c-ursul expuneri s {ac ,altfel. Chi_ tarpie n materie de gtiinf'nu se poa.l;e concepe. Pianul iucrri, g mai mult de,ct el lucrarea nsag, vor arta ct adevr cuprind aceste spuse. Scripturile pauline ne pun la indemn o sum , ,2,. ae oate antropologice cu a.iutorul crora se poate alctui sau econsttui isistemul Antropologie pauiin,- J;; ne ofer sistemul insug, Aga m sTabitit i" o*""-"" dente, Lucrul este perfe."t'expli"abti S";;il;l';^""iu Ine- sunt epstole bcazionalg'_ nrr tratate alctuite clup toate regulele epistemologce. EIe sunt ;fructul . momentane pi c atare, n'au aproape :iji^ i::es_1tf, nlmrc ctrn simetria riguroas. a operelor de labrator, El erau destinat_es c-reezeun cent de viaf nou _ gi numai att. .Dac aceast viata este viala iv Xprocgr gi :ru alta, ,:aeeastase datoregte io"ma fupului . ""1 putea spune cregtnilor ,dn
: f7 (o1 pv #xpuzcuar otrv r{r

ir c gustase el inzu9i bine_ nante de a vorb de ea cu re lespr,dn fecare cuv6.nt re n el ceea cuvnt, Scrip_ Lede mtas pur ale acesti se tlzua :n :fptura incom_ anului, ,s:rncluegti mai nfelepfegte ,acestqivoi ide . :Cu+ viafi. te ca,s .1111-i' rr*br"!t-neasemtrita -frumusete entele planulu {:u ide llucr.u'? gn,rspuns,de care'derpnle tnei::ea ct mai .Jidela.a
-*

Am ales calea care ni s'a-prut ma nmerit de urnnt, Vom cerceta inti de :toate Antropolo$ia pauln in extensiunea ,e. .Dqp a'ceea,vom face sondaj n 'sdncime,.r'consecint-,vom studia n partea I -a. elementele Antropologiei pauline. Secfionat. in,:ma multe .compartimsnfs - a cror .ordine gi numr ne sunt impuse,'nt'*a de natura -subiectului gi nu de 'alte considera{i - partea I-a ne -va arta ce ,rgindegte Apostol.,Pavel despie om stlb 'sf, raportul ontologic, despre alc.tuirea sa freasc adie despre .pr{le lui constitutive - l despre conIgurafia sa ,moral, Fptur dotat prin c:rea\e cu paulin posed toate atributele vie{uitoarelor, &v$prono;-ul ,,ceva ,n plus faf .de acestea: calilatea de fdpturd'etic, acestora .1agaz e capabil 'de 'acte morale. Svrgirea n sluafi ,morale distantate ntre olalt, dup cum se afl ma departe sau mai aproape de scopul cu cae Ziditoral I-a rnduit sub soare : scela de a tielu spre Jauda mdririi Sale, Ciclul acesta odat ncheiat, ne va ,inlesn es$:roagterea'sau aflarea esenlei Antropologiei'pauline. Despre aceasta :ss va rosti partea :a II-a a lucrrii noastre, Spre ,deosebire de 'partea I-a - lmitat l4 'explorri n extensiune, de natur'terminolo$ic sau lexico$rafic - partea a II-a va avea un caracter emiaamente bibli-teologc, va acliona vertical, considerndu-l pe om n laport cr.rDumnezeLt, cu condliunile rnduite de El pentrrlrmntuirea omului.

,dthovnicegte,,prin'ca .se noeSte,se renste,'creem .c:nu rSrepim vedem axa :aceitui despfu{mat 'cnil
-7 , J

Dr. GRIGORIE {ARCU T,

_--_=--:

PAU ANrRqPoLgglA

-------

paulne n problema pe:c^e' esenlial al .A.ntropologiei TeoloSia biblic o exprm cu .termenul tehnc Tipologa neotestamentardAdam-Hrisfos, Inceptur --- n a fptur care cumuleaz toate ordinea moral. r:suErileomuhti uechiu, fr a f fost totug ereat astfel, locul, la plinirea vrernii, dumnezeiesculul Aclanr cedeaz. ".r\v{ipcono6 navpd..vrcq, lui Dumnezeu cobort din cer Ful 9 ntrupat ca s fe ncptur- fpturi ceie notii
(fi xo.ulq xuoq), omului nou ( xawbs &v$ponog) reagezal n

por!i1e,

plenitudinea prerofativelor cu car a fost nzestrat prn crea[e, De sgur c,limpezireaesenfe AntropoloSei pauline _- a$a cum am stilzat-o sumar ac -_ implic soiu-

Ne vom ocupa p de ele - {r doar g' poate. Nimen ns nu tretrue s agtepte de la lucrarea noastr a pre mult zbav asupra 1or, Tratarea complecti a hcestor probleme ne-ar conduce la ncadrarea cle moncSra{ (Amartl.gene, Soteriolo$ie pauln) n (} vatrne monograie,Ari lucrarea noastr nu rvnegtes.-gi untatea prin a{lomerri de probleme. Ea vrea s rnrn.la obect, s[ ab con ururi clare 9i s aib reIle. Acolo unde va f obligat, s, fac altfel, ctitorul va fi preventt dn vreme Ei va afla motvarea procedurii adoptate. Lucrarea noastr ar putea f ncheat, atci daci toat"lumea ar f de acord c sf,' Apostol Pavel e:;te originat n concepfa sa despre om, tr Antropologia sa, Dar cum r.'ele spuse cu ait prlej prvitor la orgnaltatea Teoiogiei paulne n genere sunt valabile gi pen'tru Antropologia sa cate-i parte din ntregu[ aceste TeoloSi - am socotit c-i necesar s. stabliia ce datoregte Antropoiofa paulin Vechiultr. Testameirt
8-

Dat fiind tnta la care tizueqte s aiung.,partee gi ultma a lucrri noastre va gurta titlul I a III-I Originea' qi orignaltateu Antropologiei poulne. O ncheere va cuta s recapLuleze pe scurt re-' zultaLele la care ne-au condus cercetriie noastre,

.Epstola cdtre Earei ligureaz" aqa dar prntre ele. lrr privinla paternitli acesteia, no acceptm inte$tal
1 E l nl st(d).' o c onc epl e guv ernat de spiritualtatea elin sau o persoarr care a pri mi t ec l uc afi e el n ({ rec eas c a) fri a f eln({ xar'' o.Pta-C , Festugl re.' L' i deal rel geux des Grec s et I'Evangle l7 n, 1.

9-

Dr. GRIGORIET. .litARCU

PAULIN. ANTROPOLOGIA

se poate rdispensa cel ,ce vrea s-9i fureasc o dee 'complect despre Paulinsm ,9 deci srgi cqti$e putin{a de-a se putea -otrenta cu cet ma imult u$urint in desigui .problemelor lui, A 'dscuta fecare lucrare separat ,Ei ;a ncerca s stabilim partea ei :de contrbufie .la totunitrea,aceste rnonoSra{ii, ,e peste putnt, Citatele pe .care le faeem n text sau Ia ,,subsol", ca gi indcele de nume de la sirqitul lucrrii, vor da de sigur indica{ su.iciente n aceast chestune, Aceste indca{i ins sunt a se considera numa ca aproximattve, :Importanfa autorilor cita\t nu trebue exa{erat.'in refavoarea acelora cari gureaz, ma pu!n sau de loc in corpui lu-

1e-am uttlizat gi ne-au ajutorat la incheSarea acestet lucrri. Asupra a dou, rmonoSrafii trebue :totu5i si .zbovim o clip, deoarece -,dup cte gtimsunf slngurele car se ocup. in mod ,erclusiv de ,AntropoloSia paulin. Prima, aprut n 1872, este opera docentulu unversitar de,la,Kiel, de pe acea vrme, Dr. Hermann Liidemann. 'Servicl.e pe ,cari ni le-a fcut aceasta, sunt mediocre, Lacral6. gtinfficegte reprogabl., "lacrarea ate cusurul de a' desfEuia concep{iaantropoloSic paulin atunci,cnd proclam ,exstenfa a :ou Antropolqgi pauline: ,-u-rra crescut din,sol 'htdac, iar :lta dinmedull ,Aceeag .concepfe o woeseazfr, si n ce 'elenst. prve5te Soteriologia pauli.r Aposto,lul ,e 'desbinat
r'ly',ezi Gheorghiu-t Introd, N. T,'604 urm. : 'z'C., Dob*ltz; Gtbt es eiu iloppelter Evar4leluro im N. .T.? j34, ': :r.Aoinurte iciltice .la Sclweltzer.' :Geschichte iler paulirschen forschung-22.rrrm. $. a, 11 -

10

Dr, GRIGORIE MARCU T,

ANTROPOLOGIA PAULINA.

Kittel' cle la Ttingenr cari au pr"sit preiudec{ile rafionalste ce-au pornt oarecnd tocmail dn centrul teoloflc n care ostenesc a ei, Lucrrile acestora se

Cu {:otul altfel stau lucrurle n ce prve$te a dc,uaLucrare.specal de AntropoloSe pauli;t, Jplr"- m 1"934.Autorul e e un tnf docior in teologie^evanghe7ic, Walter Gutbi,oc!. W, Gutbrod a avut norocul s deprnd ustrll pentru Etiin{a teolofc la gcoala alor ai rnari -nv{ali protestan{, profesorj (l) A, Schletteragj Gerhard
D i e B eg r ilfe F le isch r r n d Ce i5 t.,, ( lBZ 8), Wendt e el evrrl l ui .2tr. _. . . t , h : R i t s c l i l , c a r e i - a i n sp ir a t' id e a a lc tu ir ii a ce ste i Iu crr, E l a dovecl i t ccl pu ( i n p e n t r u c e l e d o u n o fiu n i p e ca r i le st d a z __ c nu_i nccesar. si pre"_ upui i n f l u i n l e e x tr b ib lice a su p r a An tr o p o lo ( ie i p aul i ne, ' s 2 I n ; D i e E t hil< d e s Ap , p a u lu s I, 4 2 , 3 D a s U r c h r iste n tu m ., , ( l8 ? g ) .

pe care ne-am aprucat s'o studem cu toat5.ncrederea, Am gi avut motve sufcente n aceast prvinf. Fe notat aic numai buna prmire d.e care s'a bucurat 'ea, la apar{ie, char g n cercurile nvlalilor romanocatoLici,2 Cu toate c expunerea lu Gutbrod 'pe alocur e cam 6ireoae,lucrerrea sine rmne un exemplu pil,dutor de congtiinciostate n explorarea acest pese mportante a Paulnsmulu,

I A ga am dedus dn ati tudnea ac l optat I 1, l n c ontrov c rs a ,,Is us -pav el ,' 1 2, ' chestiunea preiinselor nfiunfe ale relgiilor extrabblice asupra cregtni smul ui pri mar, prec um 9 3, dn ac el nronunrental D i c fonar teol o(i c al j l es ta'rentul ui N ou (K T\B ) pe c are-l l uc raz i n c ol aborar < i rr pes te c i nc i z ec ,specal i gt, d i n 1932 i nc oac e (v ez l uc rrl e P ro. Gc rhard x i l l el notate i n Ii s ta noastr bblioSrafic). 2 W, Goossens lg nchee tecenzia ce a lAcrrt,o crlii lu Gutbrod (inl rR evue d'hst ore ec c l s i as tque,Louv ai n, X X X I, 1995 p,773-?7a) as tfel r ,,N ous prfrons soligner I'intrt que prsente cette enqute conscencieuse, Il nous pl ai t de cons fater enc ore une foi s que s ur l es arti c l es fondameni aux du mes paul i ni e n, l ' ex S S e < 1u e proc l arne ,,ndpendante,, abandone de pl us en s 'sade pl us l es posi tons du prol es tanti s me orthodox e pour s e rapproc her toui ours am c i t a t . 'cl avanta{e de l ' nterprtati on do' [ l es auteurs :athol ques voi r sc cl parti r". - A s e v c dea gi A ntl ol I, 134, n, 10, ' ' ont i amai s c ru de-

L2 13

trii credinlei, care se afl sub inrurrea harurui dumnezesc,

PARTEA I

ET,EMENTELEANTROPOTOGIET

p,.utINE

.s

* ,

+\
I

Er +
I

1 P*l GeM,iwel a avut amabiltratea,e-m "atra4Jluarea sminte asupr: lucrdi lui Grtbrod, cnd eram student la ltnivex.sr'ra dn -Breslau, prh ecrisoarea dar"f 1'a5illren 19, 6. L936", l4

Secfunea Antropologia ontolo$cH I: CAPITOLUL I

FruNTA OMUL-UI

.gent. Am antcpat n partea ntroductv a studulu nostru c sf, Apostol Pavel are o concepfeclespre f . orn bne desvoltat, clar cnturat.

.. .Concepfia -oaulin_despreom e agadar o.concepfe relgoascregtrr, alte cuvnte, Antropologia pauina Cu ,e o Antropologecregtind,t
L CL Fane: Theol, N, T, Z7l, 17

DT, GRIGORIET. A'I.ARCU

ANTROPOLOGTA. PAULINA

aceea de ,&yspr,rzcos un Genetv - construt dup cu vo1:.ag, modelul ebrac t a &v&puinoE'v1s ,romul l;ttdeLe$ti" (cf. II Tes. 2, 3) 'q a &v&gonos &eo, ro0 sau Antihrist (cl, I Tim' Dumnzrl" 1 care este cre$tinul ,,omul lui .Tm. 3, 77). 6, 7t; II

oft n scripturile sle. Aceast.nsemnare 7 consider".pe n raportul ,su cu Dumnezeu, ,n pozilia 'sa fal de Dumnezeu, Faf -de Dumnezeu omul apare ca supus pcatula (cf. gregelil.(Rom, 6, 19 i GaL 7, L" 'Rom. 3, 4), supus L I . ' L 2 ' t 6 u, ) , ' $ n p u , s o r l i ( R o m , 5 , t z i 6 , L 2 ; 8 , t t ; m I Cor, 4, tL 5, 4), neputincios [Rom, 4, 2t) F, tu Intr'un cuvnt, nofiunea :aceasta,exprim la sf. Apostol Pavel, ca de alt 'iel raproape ;.pretutincleni ria T, ,1,, mrginirea cugetrii, gi :a ac{iunlor omenegfi, .a contrast cu Dumnezeu',g cu 'fevelatia 'Sa,' Omul nu-g 'poate ,f rtsur seg, 'eI nu-qi aiunge sieqi, Fa{ i:r faf.cu 'e1 .15 }rrmnezelu qi aome, ir acest 'rchp: 'omul pauln st nantea iu Dumrreeu ca creatur n fa{a 'Cr.eatorului - .care poate '17 Dumhe aezeu-Tatl, fi e Dumnezeu.Fiul;' PosiblitfIe sale,sunt apreciate prin comparafie cu ceea ce este DumnezeuEl tr.ebue :s 'tind :ctre :dealul 'elr ,eare)l ispiteqte
''r An:rulite la Grnd 20, 2,Comp, KTWB.'I, 35, 3 C, CoL t, t6t v atrug (scl. ,v XprotQ) xrlo$4 r. n&wa v z"a,l ek arbvExwTg ,opavol5 xai :nl qE fqe . ., c& rd.we. r,' a;lstott rt' ato bltvew, uz,l noSat,,. comp, ,cu Ioan L, 3t lntwq aupl6 alnort v 1veroo0D D 11ovev. 19

r:, Alfuri de raceste insemnri ,ca ,ezf;.em,de,linitat n scripturile paulne,oanp. un loc refinem pe
1 Amiountc 1aB{r3,qi:KTWB,,art,''ffiFtno$r,prec,.,ir,gb Concort-_ ,|ele la 8rer,a WciIIer, 'z-:Spte ,ileoccfue.;de,eeilalfi .sL .autori leotcstameltgr -,erceptod I Petru - Apodol ?avel intrebuinfeaz de predleclie, f" citate, termenul lp pentru brbat. "f"ra-..iocrdl. a Wrodz ?firl.rAnthr. p0,

IE

DT. GRIGORIJ] 1., MA.RCU A.NTROPOLOGI,.\PAULINA

pe care ele l presupun doar, cnd acest materal exst qi.agteapt. doar s fie valorf icat? Un popas asupra dscursurlor amntte dn F, Ap, va smplfica rnult exp^unereag va. u$ura smfitor nfelegerei problemei. Cum vom vedea,

1 C, EL 7, 4,
2 af et. L'I t)L. r ti {^ tZ.

20

r Cornp, Felna: De (estalt des apost, Glaubensbekenntnsses 91. 2l

F
I

{: l'
I

&
I I I
?

ANTROPOLOGIAPATJLIN,

4F s

\#'
I

ti

.4

,ff fii
f;
5

ffi

Fg

r Comp. ,pentru ,.ln|r;4 Jacguier.. Actes des ,!;l,ree, ,.la Loc,

r
q,

_23

Dr, GRIGORIE MARCU T.

ANTROPOLOGIA PAULINA

Rartatea consderafilor pauiine asupra creafe omulu, n epistole, nu trebue s. ne mir, Ea, dupi

existat, aar, de cazul cnd cneva ar accepta n bloco fr nc un dscernmntcrtic, fantezistele concltrzi ale tuturor rnitomanlor de trist pomenre. In ac+st

9az, ar trebu negat n prealabil evanghelia sf, Apostol' Pave.l"--_ g Pavel nsugi, Chestirrne tangent, atins rar, pus pe tapet $i. rna rart deia pauln- despre creafunea a toate de ctre Dumnezu este totug ac - cu rostul ei, cu m-. portanfa ei de netg<lut, Am v.zut-o n d:,;cursurile: clin F, Ap. S'o urm.rm acum n epstole. Crea{iunea a fost fcut cu un anumt scop, Ea nu nsemneaz.numai c toate cele ce exst sunt dn: Dumnezeu, c q aceea - mai. cu seam aceea - c toate cte e4st, exst*pentruDumnezeu, Rorn, LL,36" e ct se poate de concludent n aceast privin!* Intreg unversul, q agadar g omenr ea, gi are n Dumnezeu carrza existenfe sale, ,,Din El" au svor't toate, ,,Prn EI" se susfin toate cte au fost create, Iar cu-vntele ,spre EI sunt toate" ne spun c toate cleexist trebue s tind spre Dumneieu gi n El 9 vor afla fnta suprem a exstenfe lor. I Dumnezeu nu e numa Fctorul a toate, c Eh este g Domnul a toate, tocma pentru c El a creaf,: toate cele ce sunt. Facerea nrnilor Lui trebue s.mplneasc voa Sa preas{nt. Fptura este datoare Ziditorultr cu ascultare. Acesta-i in{elesul creafun n fenere, gi clec al faceri omulu cu att ma vrtos, Char dac n scrpturle pauline nu aflm locur cari s exprme apsat aceast. idee, avem n schim.b altele dn care se poafe deduce cu ugurin{, In I Cor, :I_1'*.29 ."f. Apostol Pavel spune c n clipa in-bire"-lale c,ele ce exist se vor supun lui Dumnezeu, atunc g Ful Insusi se va supune Celui ce -a supus Lui toate, ca Dumnezeu s fe ia nrivuq, *ow.. v Acest a fi Dumnezeu totul n tofi, nsemneaz doar att c toate cele ce e:rist vor f supuse lui Durnnezeu,,
L C. Dr, V, Glrcorghlu; Coar. Ia loc, 25

Dr. GRIGORIET. MARCU

PAULIN ANTROPOLOGTA

-c toate i vor asculta pe Dumn ezetrt c :adc lumea va deven o mprI7e,a lui Durru.rezeu cum a iost la 'nceput,' Cel eare lucteaz. aceast ntoarcere ato,ale 7a Dumnezeu, este Domnul nostru Isus Hristos, In El vor :fi teabilitate iargi toate (tvaxega),attooao&e,c,z;wav 'tQ XpcorQ, 1, 10). Aceast &vuxega,aaor5 (rer'tttire, reEI. aducere) inseurneaz c creaturle au fost oarecnd n

'putere.a Lu. qi a s vad. nsugirle Sale cele fievzrrte, Lu dn:nnezete, n lpturIe Lu, totug au i-a dat asin loc c a sluit fpturi * lui bumnr"u, ;11";" ra-i .toi"tc :Fctor-ului (Rom''t,-25)' Dumnez.eu este a toate, cle .,aceea omul . este ,:ndatorat cu irtoful 1a clar sensul pauln ral ,termnalu xsttcg, a crui exachiaracvm' mnare zumar vom,Bureede urmtoarele Kror,s scripturile pauline cumrlleaz' n nlelesur: a) actul crealiuni,l b) rezultatul creafuniiz qi

LliiU*,

gi cinsire' Lucru pe eate-tpuni ntrl9 lumin

a czut in skcciune (gsopd).Hristos este cdl ce resiablegte legtura infal dintre Creator si creatur,

aropriu ,zis al TeoloSe pauline q tot odata centrul . -Antropologiei'paluline. Sf. Aposiol Pavcil rru se ocup. n chip special 'de -creafune sau eiomlparadisiac, Totugi,.ceea ce spune oe,azionaldespre acestea, .,este'esenlial att pentru .n-fele$erea concepf sdle despre pcat, ct ,g :pentru p:ceperea Soterologei. 9 Antropolo gie .sa1e:implct,'z -a

c) omenirea nsagi,3 Pentru lucrar,ea aoastr, idea n care-i mbrcat notiune de ,*iorl in Col. 1, 15 preznt' o importanf' desebit, din'Col, ,1, 15 nu trebue s ea 'loc Ia Iipolucoxo; nenfelegeri 1n ce privegte senrnficafia lui. Iristos.este cugetat n,scriPturfe neotestamentare ca lund parte la ateactiunil; lui Dumn'ener7,'pentruc-i *e6.gi anune"

r Coq. f, Cjlatu: Com,7a koci AIIo: z Ctulhrod z o, cl,'t,

Cos'

7a loc'

,26

DT, GRIGORIE T, MARCI-I

--:

-:

seomnd a sta sub stdpdnrea gi atotputernicia lui HristosDuntnezeu,

=-J

I Nt. Theol,' ?4, 2 Cl, Zahn: N t , , ' T h e o l, 7 4 ,

28

Cornl, I Cor, B, 6, , _1 4

Y
ANTROPOLOGIA PULIN

ci-i tocmai culminalio acesteia, Asta ins nu- altceva de ct ( cuo ; laltco-o elE Avr*o,na xa!' zat_ on (Rom, ,I7, 36). '
q

Prima referint pe care ne_o d"r, ,"rip twile pau_ line despre omul ""t J" D";" ze', ,este aceea c el trepte' Aceast vaf s'a dat omulu de ,rlil"r",r, &v$pr,w6s_'trpi -A (oocv (I , 1v*o TcphuoE eiE[uX1v Cor. lS, 45, citat din Genezi 2, 7). ' ' Dar ce- aceast viat,? tr o eviqtent natural a noartea (Mvarcs) natural (cf, g a.), e ceva trector icf,

fie,pauline despre-viaf Ei va ;infref cel.e:spuse,despre sensul crealie omului, . Acest rspuns e pe ct de scurt, pe .atl de lm-. p-"{e t, cntte (ty.:u-, xprrp rQ (opev(Rom, 14,,8 i :comp., 1p 9i rRom, 6, 10; Gal, 2,'L9). Dar cu ;acestea am prst oarecum terenul,investi.atilor noastre. Sf, Apostol Pavel vorbegte.ac despre viala f;rit, n Dumnezeu, Exact! El ,nic nu vrea s

, ca exstenf, ar celuilalt o proceeaz. Gatb1.6d 2 -

n patru, adicElG-ioc

ie rpoate de anevoios s pre_ l sf, Apostol:,pavel ca Lx_

Ia

r Amaunela KTV8 tr, 362__63. '2 Crrd E lutm, -,3 { 1 -

r,,cu intrebtnea,i ,cum irebue nsul pe care l-l va da sf, re nsugi esenfalul "oo""p_
t'CJ, 'Glllbroil 25.

_31

PA.ULIN,A. ANI'RPOLOGIA

'2. EGALITATEA OAMENILOR INAINTEALUI DI-II\4N EZE-L)

_s_ar ,:f::.-,.ale Apostolpa.,r"i,i avea rostul clac;iunele ,iu_u."J;;;;;lrr"_ .' ,sf, ,strpunfir tocmai

Intrebarea aceasta nu

contrarul, Cum vom vedeu,----* tat.m o egalitate obsolte a :eu.,F'iecareom si nintea


, ca xrloc5uo 0eoD,lecae om

'ellobicnuegte semnatreze s neni, nu nventate de el ci gndrn n prmrrl rnd la

Avem ac afrmat nu numa o deosebire de sex, ci cum cu$et.uni cercettor' - gi trna de apropiere de Dumnezeu? I Cor, 11, 3 se pare c- ar rspurrde afirmativ, .Aceast. deosebr'eeste vot.de DumrLezeLt, Dar ar f o eroare s deducem de aici c.femeia este o fint inf.eraar",z A.ceste nterpret"ri pare c s'ar mpotrvi Gal. 3, 28) i\lJ mai este udeu nc elni nu ma este rob nc slobod, nu ntai este parte bdrbdteascd S par.tefenrciascd, pentru c vo tof una suntef, ntru Hristas Isus", Difcultatea e numa aparent, Locul acestanu desfiinfeaz.deosebrea natural dntre sexe. Ea, dn punct de veclere antropolo$c, rmne n vSoare. Femeia n'a fost creat. nemiiloct de Dumnezeu, Ea e o cpe a acele mo{o dei pe care DumrlezetJa creat-o n brbat, Ins, din punet de vedere soteroloSc, ea este asemeneabrbatului, $i ea se mntuegte n aeeleaqi cond\i ea g brbatul, pentru c 9 ea-i fpttr suptrs.pcatulu, A'gandi altfel despre emeie, nu-i Sndire pauln, Mnturea nu desfinleazi deosebirile naturale dntre om g om, Ins, ca prtag a mnturii plnite de Hrstos, oamen qunt una. Tof se mprtEesc deopotrv:dn binef acerile e, Mnturea unic,, nveleaz'a deosebrile,cari nu nceteaz s exste n starea de natur,,:Deosebrile de ordn socal (scav 9 lber), natural (brbat g femee) sau relgios (Iudei g E1ni)3 nu confs15,prvlegi, nu creaz rfavoruri n rnnture, Hrstos a vent pentru toli oameni, De aeeea cei ce sunt n Hrstos, una sunt - tocmai pentru e l-au prmit pe IJristos, Agu credem c. a gnclf sf, Apostol, Altfel, am f agteptat poahes elmine cu totul clin vocabularul su aceste dstncfuni, Crr acestea am fi rezolvat princpial ,g dstnc{ia
L S cl tuc l z er.: D i e l v l v s ti k c l c s A p. z Y eti S c l i enber[er: C ont, l a l oc , i i A i ci ex pres ade ,,el i rri " l i ne l oc ul crrrrr l i l rtrl l rrrrri i ori c rrtal c , C L I.o[ronga.' P aul us 9, A s e v edea g A mot II, 116 urrn, ac el ea c l e ,,neamuri ", < l eoarec e Grc c i C onr, Gal , l a l oc ,

entru brbat., (v, ?__9),


32

fi ;

I
I

NTROPOLOGIA PAU


!E

Nu ne intet'eseaz deosebreanominala dnirefracfiun ele omenftr, ci .eventuala1or i""jait"t" ""i.t"l" lala lui .l)untnezeu. Or, n aceast.prvnt sunt .de spus.urmtoarele_: .Pentru sf, Apostol-pavel omenirea de rlinainte de Hristos se
f, \a; (co$eo) q r Svri (pop

\_
z1

F
r

murileJ, lmprfirea aceasta dere religios, Lucru care e calficatvele ce se dau acer poporul iudeu e numit rgeori nepnopfi (tere impreiurJ a1 gelmlttle &,xpopuoca (netiere' impriirl, U- ""irta prlvulTa, tntre ,9i,t.$.try, Apostol pavel sf, ]os .oo $eo remarc deosebri considerable. s i" rudei au intetate :n .ata lu .Dumnezeu .al, d" ";Li;l neamuri, Iucru pe care-l dedueem do'itrt ""i"ldt" . gr-o pu:re. st. Apostol pavel n Rom. 3, 1. "but"" "" Mai bine ztst lude su aaut ntietate inaintea lu l)umaezeu faf de celelalte seminf ale pamant"r"i.- AJiruti"rr.u

ei-o 3":^T.tu.Aqoslo_Igl jusrie n ceLece ii."re. rntaletatea


rudeilor

este mare n toate privinlele - mai ncredinfat curintele lui lom, 3, Z), ceea ce nsemrt direct acestui popor gi Lstrare gi urmare descope_ a prerogatTvelor poporului pcatulu,t ' Deopotriv, prtagi la,pcat, 'oameni 'sunt chemaf tot, fra nici desebire, 's se mprt$asci 'lin binefacerle iharulu,

'

t Cf. Slchenberger: Com. la loc,

34_

35

3'

pauLrn.A. AN'I'IoPot-ocu,

C A P ITOLU L,tl

A L O A T U I REA FIREASCA OMULLJI


e,^amcercetat scurt concepfa pe ,Jt "?1"prececlent paulin. oqr ca fptur a.lu iDu^n"z.u gi po_ {esprg zlia lui, faf cle Creatorul s.u, Am vzut ce + .i "at

In cele ce urmeaz.,vorn purcede aga clar Ia cercetarea prflor constitutve ale omului. Mai mult din consderaliun de smetre de c.tdn alte motve, vom ncepe cu cercetarea expresiilor de car se servegte sf. Apostol Pavel ca s desemneze cele dou mar pr{i consitutve ale omulu g anrrnre,. omul Iduntrtc ( Uoull.vporrcoE) $i omul dina{ar (6 lla &.v-.
{.lpornog).'

Expresa our d.v0.por?To6 - cum vol11ar.ta n partea a III-a a lucrr noastre - sf. Apostol Pavel o va [i mprumutat din vocabularul vrernii,' n care, dup toate probabiitfile, va { trecut dn terminologia platoncan sau stoc.' Nesigtrran{a care domnegte n privinf a origini ei, nceteazi s mai prezinte vreun interes cnd ne Sndm c ea a fost ncregtinat gi complectat" cu expresia opus (o rvil'ptonog, privnfa orignii paulne a c rea nu exst nic o ndoal,, Sf. Apostol Pavel folosegte rar aceste expres, 'O dot'r rr.vl]porruo6 apare n scrpturle sale doar de trei or'tsi anume : Rom, 7, 22; II Cor. 4, L6 9i Ef . 3, 16, 'o [totl'rt]pconos apare o sn$ur clat,: n II Cor, ,,I, 16. d.v$pc,rnos _ Dtrp nsemnareaetmolo$c,expresia b o,ot ndc laturea materal, ntrn, nevzut-'r omului; a ntr'un cttvnt t omul lduntric.
r Cu aceastanu vretn s spunenr, curn Iac rrr-ri exegefi, c acestecrpr csi o,puse constitu pv.otul Anlropologe pauline, C, Prat: I ho1,de ar S. l']aul lI, 58, 2 $i filosolia stoici cunoagte aceas[exprese. CL BonhJcrIEpili{et tunddas N, l', 115 urrn, r C. Prat; O, c, lI, 5t n, 2 9i al[i. { Ca infeles, oto dvi)'ptotoseste egal cu ceea ce sf. Apostol Petrw nrrrrrcatc n I l.)ctru 3, 4 - 6 xgvnug t\E xapiaE i.v[']putcoE (Cf. I(T\ilB I, 366), Accsta dn urnr rerli mai lirupedecuritcterul ascuns, irrvluit, pe care-l arc ornul 1trntrc,

1t

3',1

.A,NTROPOLOGf A PAULINA
:J

olca_partea corporal, vzut sau .extern a omului, adic omul dinoford.

totdeauna ea parte dn ,ntregul acestora, penttu c n realitate, de foarte multe ori una sau alta din exptesau siile nqirate'mai sus cumuleaz, nlelesul lui oci &v,9prozro6, devennd dn nofuni subordonate nofiun (to paralle ale acestora. Pluralitatea nlelesurlor unea sau alteia iiin ,erpresile pe cari le vom studa separat, se datoregte elastcitfii termnologiei pauline, vociunii acesteia, zvspurzro5) 1. OMUL LUNTRIC ( oor o/ txtun l\ xapa\ Una din cele ma frecvente'expres ale terminoIofe antropoloSice pauline .este fr ndoiali il xapa' Intrebuin{at de aproximatv 63 de or, ea se preteaz. la o pluralitate de .nlelesur, Lucru care a cgunat exegefilor destl b-tae de cap q c:re ne obliga gi pe rro s examinm cteva locuri pauline n cari- ap,ar aceast nofune, pentru ca s- patem clarifca inlelesul 9 s-i artm nsemntatea. Mai nainte de a pgi Ja efectuarea ace-stei operafuni, trebue si precizm din capul locului dou chestiun de arz-ltoare mportanf pentru aofiunea pauln 'ii xapa. Intia prve$te sursa dln caresf,Apostol nofiune ; frumoas qi ,e',:presv Pavel'gi-a nsu9t aceast. cea.alt., rtnduirea e Ia categoria ,omlu l;untrc, "

7. Unele cari {n de categoria omulu lduntric, gi anume i !). n xaPa


b), c) d) eJ \ owe,rpt< vo6 1 tlv7ii p nveftlw (ro riv$pnou) ;iar

2. altele car {in de categoria omului dinafard, y anume,: o) 1 oripl b), ci;oop.a^ eventual {gi cJ c.p"Oq),

nit dn wemea viefii sale pre-cregtne,


38 - 39

aga cum

st

Dr. GIIGORIE MAI{CU T,

ANTROPOLOGIA PAULTNA

t cu notiunea .1 xapa, cu toate c Ia el nu mei .Dstreaz"ntru totul confnutul pe eare-l avea n 'V.-T,z

In cap, 9 al epistolei c,tre Roman, sf. Apostol st n fala unu fapt real, necreclinlaIudeilor n Domnul, E o constrtarepe care a ptltut-o face de nenumrate ori n vremea trudnculu su apostolat de pn ac, E[ gtie bne c Flrstos este adevrul, unicul gi deplinul oo adevr, aclevruLpe cate consngenisi (o[ ou11evoi5 xar, oapxa, 3) 1 reuz,, aclevrul fa{ de care lude v. necredneogise poartL vr"jmge, Aceasta-i stua!a., cu Pe sf, autor ea nu putea s-l rnulfumeascde loc, ne 'louaioE Ap, 22, 3) g - cu att ma pufin (F. ca rv1p
nc elg (ro 'l1oo0 Xpcoro)dgtrrpcopvog ea'1ca xlrlrE n6ov'.o

(Rom, 1, 1). Din potriv, faptul c fratisi seo 1lcov dup trup se !n nc ia distan! de bnecuvntrle cregtnismulu, 1 ntrsteaz adanc s statornic, Nu-i vorba de-o ntrstare momentan. ci de una necurmat, o ntrstare care-i frnSe nima,' Acestei ntrstr i cl exprese n urmtoarele cuvnte:
).n4 p.o oclv pe'1d),4, xci c.rcl,).erftroE ri xapu, pou (v. 2) v4

Ltidemann16, Cf. si Prat: O, c, II, 54. C., Gutbrod 69, Cf. KTtfB III, 6t3_614, Vez.i Schauf..Sarx 3 s Guibrod T0 contrq I r' N, 'l',, 4 A, tgze, S 68, p. 25),11 n,9. r C, Sichenberfier: Com, la loc, 40 -

1 2 3 I

(c,suprarea-m este mare, g intrstarea nmi rnele nencetat). Nu-. greu de vzut ci ceea ce se spune n:partea rrltrnri a acestui verset e o rcpe\re a celor ztse in partea nta, Repefrea aceasta9 ale rostul e, 'Ea vrea s sublnieze tra sim!mntulu de clurere pe care-l ncearc Apostolul n fa{a necrednle consngienlor s 9i desigur Ei sinceritatea acestei rJureri,' Incolo, cele dou membre ale versetulu cta{: corespunci ntocma ntreolalt.: pol din membrul nt al versetului, e nlocu.t n membrul al dolea cu rn xapq.. Ceea ce nsemneazi c. aicT xapa repreztnt. eul Apostolulu, $ nu numai aici, ci pretutndenea unde xap6a
t CL, Gheorghu:Corn, l a l oc , 2 C, Gutltrod 69,
4l

Dr, GRIGORIE MARCU T.

ANTROPOLOGIA PAULINA

:nu st fafa faf cu,alt parte constitutiv a omului.' O .a doua se 'insemnare a no!unii xa.pa vdegte aeolo rrnfls .acest termen este intrebuinfat prin confrast cu o alt parte constitutv a omului.

ce agtepta de .la ei. De-aceea se bucur" cu sfnta bu-

s-i reva gi Ia'fa!. Asta insemneaz c :raporturile dintre ei'eralJ att de strnse, in ct le angaiau ntreaSa Jtlurrt'T ,un smfmnt perfect explicab-l. Dar pe no ne ntereseaz la locul acesta altceva $i.anume sensul :nofiunii xapa. reese cu ugurnf,dn expuEl nerea suma de pn aci: xa,pa desemneazac,luntrcul'omenesc, fiinfa ntern a omului n "totaltatea ei, spre eosebire de partea clinafar, vlazut,]a omulu, al cxei vehcol este de ,ast ,dat termenul npownov. Exact la -fel stau lucrurle in Rom; ,2,28-29, unde Apostolul afrm. c nu cel ee se arat pe dinafar e iudeu, nci adevrata tere mprejur lu este cea de dinafar, in trup i ci este iudeu cel ntru ascuns, iar tierea mprejur este acee.aa inmi| n duh, nu n Jiter,,,. Expresie v 19 gavepQt odpxt v (v. *epwop:1 ZB), Apostoiul i opune '1 zrepcuop1 xapa6 29).Nu struim asupra I,r. nfelesului 'religos al acestor expresi. Pe no ne intereseaz .aici pur g simplu contrastul. antropologic dintre ;neprrFi oapx :neprrop1 v xap4. E clar 'c gi n 9 cazu.I .acestai nofunea lxupa epr ezint,luntricul omer nesc .fa{n faf cu partea extern a omulu, :reprezentat. ac:prin o':pl, pentru c nep*op1 xa,pag unui e p acelag lucru cu a fi iueu vrQ z.pnrqi(v. Z9)... Cu,aceeagi insemnare, xapa ma apare n II Cor, 5, 12.; Rom, 10, I urm. 'II rCor, 6, 1!, Dar -cu ',cele artate pn ,aici alam epuizat n ntregime nofiunea zap6d, Abia 'acum utmeaz. lahlr,ea cea ma ,rmportant,

r.Accmenea 1a Gutbroil 69.

azuu:i ar mai fi II Cor, 2,.4; ,Col,Z,.2t t4.,g, Aminunte

vesc n''dltm aniz,:la statilirea 6i infelleerea apo:tulu .dntr"e Dumnezeu'g'om. Constatare{ aceasla,e valabl ,g pentru nofunea lxo:pa, de tot fresc deci E
- 43

-4 2 -

Dr, CRIGOI.il1 1.. rliAI{CU


.:%:.:_-_==:

t cI' soltolouslri.'Gestund Leben nacrr de. schrilten des patrlusf39,

r l)Cniiarat fapta legii scris in rrinile lor (Il.orn.2, 15. .r cL I(T\IB IIt, ls, 5 I ( T WB , 6 1 5 g In g i l u s p e n e d r e p t a i ci C o l , 4 ,8 q i EL ( t,2 2 . Funclunile nmiI I r r b i r e r I [ C o r , 7 , 3 i 6 , 1 l ; Fi l , I,t i C r e d n f R o n i. , 1 7 i 1 0 , 9 , l 0 ; I M n f i e r et E l , 6 ,2 2 i C o l , 2 .2 ; 4 , 1 8 ; l I Te s. 2 , t? : P a c e r C o l . 3 , l Si F1 ,, , 7 t 4 I ) u r e r e ; R o n r , 9, 2 l l l C o r ,2 , 4 t l ) o r n f i i l r u n : R o m . 1 0 , 1 ; I Te s,2 , 1 7 i Doiinf rea (pofteJ Roru. t, 24; : Cunoagtere atural: Rom. 2, 15; n C u n o a g t e r e u pr a r r a l u r a l : C o r , 3 , 2 - 3 , s I[ S r a ga l s f , D t r h : R o m , 5 , 5 r If C o r , 1 ,2 2 i Ga l , 4 ,6 . .
7 In ac east i " t p ri v n [ ri

I Gulb rod 7 1, 44

irov'rp, .nwcta6 este dearlrep.t|ild.ntoroE ii$panog. 8 Drrp concepfa pauln inima poate Ii curotd, sincerd (t .l.im, 1,5; lI l'nr, 2, Z2i Evr, 10, 22i IiL 6, 5; Col, J,22), clreoptd III Tcs, 3,5), rrcuno_ uol<(l.orrt, 16, 1Bl, crcunrclsd (Rriur,2, 29), nenlclcgfo<rra (Rorrr,l,2ll, fun_. pietrlki :ii n:pocditi (llonr, 2, 51, ucleond (Evr,3, 12), nudrloSold (Evr. 3, I5L 45

E v r.

J , 1 2 n c rl b c

c e l ru a i c l a r

c x c rr: p l u , y . d . ? a .

DT, GRIGORIET, MARCU

INROPOLOGTA ?AULilI.

.stutor. El cunoagte adncurle finlei omeneqt n car se olrereaz decizitnea noastr .pentru sau contra Lu, Dunt''ezeu este xapropoqs (F. Ap, "1, 24; 15, g), b) coNSTilNln('i ouve4ors) p ianga iniryr,,.v.)pr,rnoe-ul paulin posed g congtiinf (ouverJorE). Expresia- destil de fiecvent n terminologia antropologic paulin. t Care-i nfelesul .e ? Penfru ca s dm un rspuns satisfc.tor aceste intrebri, cercetarea ctorva lcuri tipice n car apare expresia, _se :impune cu necesitate, S inkebm- ,aga dar textele

\,

arSumentni optim 1)e care Apostolul 1 utlizeaz. n scopul artat. .$i -iat de ce ! Cand i9i indearnn- cititori s se supun ;naltelor stpnr, Apostolul -a.;artat .g motivul ,pentru care Je cere aceast supunere: ,,eici rnu 'este :stpnire fr6 numa de la Dumnezeu ar cele ce sunt, de Dttt'lnezeu sunt rndute" (v, 1). Stpnirea posed miiloace cu care poate coastrne .Ia supunere pe ce aeasculttorl Cregtinii ins.nu trebue sIse supun aatotlilor numai de frca mniei care,se poate descrca asupra 1or, E au pentru aceasta congtinfa. Cregtinul gte c stpfurirea. este de Dumnezeu rnduit. Conqtiinta'Lu, care-t spune '.Dustnezeu, c- dependent de i dicteaz. s,se zupun stpnri ca lui Dumnzeu nsus,.t Congtiinfa are, aga dar, la acest 'loc, -rolul ile regulator :al raporturilor noasre cu stpnirea ,lumeasc, ,Congtin{a ,este 'ac glasul luntric care e ,nvaf. c.autoritatea derv de ia Dumneze, ,c Dumnezeu .a nstituit-o, c El st la tem,elia g deasupra stpniri lumegti. Conqtiinta este aceea care e 'aat'voia :lui Durnneze!.' Congtinfa exst ,n ori 9 cae om, Ea nu-i o funefiune pe cae .ar posed.a-o ,nulna1 ueEtinii, $i pSn au congtnf,fn sprijnul aceste atrmaliut,.Rom. 2, 15 .ofer cel rlrrar.bun argument. Pgn, carinu au Le{e, dn f::e fac ce jporuncegte 7egea, :lpune v. 14, Fapta legii .e scris n inimle 1or. $i e cunosc binele 9i rul, Congtinfa .este artat. a.{ frbunalul care iadec ,faptele lor, Ea li gi nvnovtegte 9i- '9i desvaovfegte, Ea , ceart cnd svrgesc cele 'rele q-i aprob ;cnd':I4ptuesc'c-elebune, Congtin{a ,oeste ,deci o instanf .moral pe care o -posed .lecar,e ,oD, inantea cdreia apar 'la 'judecat,'faptele j*ineneqt, Intru .ct -ea, este aceea'care
1-'Comg,pentru iintr.e;! r:Ghcarghlu: Com,lla loc. 2 Cf, Hbrod,62,

46 47t
D

il

ANrRoPoL.ojJaPAITilI{___

Cu acestea am rezolvat ndrect 9i o alt chestune s anume aceea dac. congtinfa este ceva durrinezeesc n om satl n ? R,spunsulpoate f numa. negatv, Ea e o funcfiune curat omeneasc, C.c dumnezeescul 'nu-i nci odat nsoft cle atrbute ca cele cari arn vzut c ntovrgesc noliunea ouvelocs anumte lon cur ale scrpturIor paulne,

Iudasmul n'a creat un terrnen cate s concd ntru totul cu ouve1or5.r avea Legea, n lumna El crea puttatea celor ce se ailau ,,sub-LeSe,, putea f judecat ctbectiv,

I Au r :n u n te a Sp l cg ; L n co r r sce u ce a n s l d l e N , T,5 0 48
{a

te xt q n , 1 3 ,

49

, & iRrggRry ,{ARcu


.Dumnezeu,Zditorul nostru, gi;mplict datoria de a_L asculta intru totul.
c) CUcETARea voos) ( rbl din rregstrul termno: este u cu$etarea, gin_ "?or, eligenfa, in T, N. este a9a zicnd. o
ANTROPOLOGIA :PIJLINA

r ,Pentrudiversele josemnri.ale lui \oS veziBVB Ia loc, In scriptudle,""ulT: yo0S ,pur. .a. Zt ,a. ori, tu 15 Bruiler la loc). C*blalie locuri [vez crrfi,ale N, _--.o*a _- exce T, Lc, 24,45; Apoc. 13, 18 s 17, 9 - o t*r1r.'n ,.
d lumea, cum o vedem gi noi, dar.neavnd Vo5, spectacolul :Iumii ;dite i.e iill. P:1mrr"o,dn ,reese l, unde ea ,funcliune, foiuE "*o.r, ,2,:d,e ,o ui Dumlezeu, c este bun,,, ce A"reoar+ii,"rt

care-l :ajlati s cunoasc leSea lui Dumnezeuqis'o:frr Sau:_.,vd in :mdularele mele .,alt,le{e .care,se

50

minf,mele (nwcpmevpevov rp vpg ro v5 .pou) * *' tuu iit t W pcatului (Rom, :l , 23'1. penlru cire'2 Ei .svrgesc cele.reierlat" (nac,iv,r'Fi,rreVowa) {snd cu cale,s-l,cuaoasc pe Dr,mnezeu de aproape,.Dumaezeu i-a.llasaLls -or:iv mintea tor aetrebnic{ers dzrpoy yooy; nr^, i, iai,Nojf sau ln .stros,le{tur. ' 8 ; R o m , . 1 ,2 9 , 4 I Tm ,';6 ,5 , 6 rTit 1, 15, :l,f;p,luvrar ar6y xzl vog.., '6 Col. 2, 18. 7 Yezi-Gutbroi! 51.

.l!!pt impotriva

-5t

;lr il
it

ANTROPOLOGIA PAULINA

s_ulmrturiseEte c vorbea n lmb inspirat ma mult de ct or care dntre Cornten. Fregte, pentu acest clar Apostolul este mu1fumitor lui Dumneze:n,Dar eI nceteazi de a-i Lr.ai l att de pre{os cnd wea s apar c vorbrea nspirat nantea adunr erestinlor, Acolo prefer s[;:griasc ma bucuros cnc cuvinte cu nfeles (ruo vo6) ct z,ece'mi.ide vorbe ds in lrnb insuflat, cu car n'al putea s. nve{e g pe alf, fnclc nu le nfeleg (v. 19),' Agu dar, n cazul vorbr nspirate, vo(e inactv, Ca s fe activ, trebue s se tlmceascvorbrea, rugcunea sall cntarea n Duh, Care-i legfura lu vooscu celelalte funcfun sau prf consttutve ale omulu ? - pentru c asetnenea leStrrri exist. NoE ra\itrne, fne de categora omulu l,untrc, ca Uneor el este cu$etat identic cn o-or .vipanus.z Legtura lu cu vonfa s'a putut observa n cele precedente, No6e cugetat n scripturle paulne de cele ma multeror n sens activ.3 El caut s mprime acsau funilor omenegt'or,anumt.attudine, C sbuteryte nu, asta depnde de starea lu moral, Or, no:am v.zut - g vom mai veffez, - c cln lupta cu indularele trupegtin car slujesc pcatulu, el'-ese de cele rna multe ori nfr.nt, In concluzie, putem spune c voseste o furc!une

-l

,t

ta

i,

.ti

,,

,.t l:

f.st rrlpitpArrd al trcilea cer -a-rilxit ccinEtinf, ln corporul;tri;ii, ,,tr q{." cif ira":; a lo st rp it cu t r upul, s au f r , de t . ut r r . , ' . , : . 1,,
-lJ4

r S f , . A ,p o sto lPa vcl n r r tu r ise g te n II

Cor, 1-2, 2_,3i c

atunci crnc1a

1 Comp.lpentruintre6l Slchenberger: Corn, la loc, 2 Compar Rom; ?, 22 cu 7,25 unde 6 oa &.vpanoE: CL Prat: O, c, lI, 58 n, 3; B\lB la loc, 3 Arnnunte la Gutbrod 49 urm.

yoE,

DT, GRIGORIE MARCU T.

PA.ULINA ANTROPOLOGTA

d) suFlErul

(r1r|loX)

O,alt.nofune famlar'terminolo$e antropologice pauln .Stert uxn,

se deslace de ct n moarte.' exa{erat.,z

Dar

ea :nu trebueqte

Paralel cu ,aceast insemnare .de oln ca ntreg'

sele pe cari le-ar f mertat,? Sufletul, ca element component al omulu luntric, este dentificat uneori cu inima (i1xapia). In Col. 3,23 Apostolul ndeamn pe sclav [serfacefi, lucrafi x $vy\e, up--ce in vitor) z- ,,!ot cee.;,c versdtul anterior le spunea s-q sluieasc'stpoi truIn xapiag,, acest .cazt ;a lusra xrfufir nu pegt iv zr,r4u
! Yezi Erudar

la Loc,

o Comp, Genez,,.-2,,7,

1 Cf. Simon.' Die Psychologe cles Ap. Paulus '32, z Yezi Gutbrod 76, cotfta lui H, 'Lidemann 4'ai H'J. Holtzmonn; Nll' Theol, II, 13, a Asemn.toare.cuaceasta este erpresia tcd"oa oe,f. despre care va f vorba -altundeva. a Compar"Lev.'l!I,.12, !5t ,23,29' 30'1, a, 'cu Rom' 13, I f'evcstual 2, 9 lBr(/8, rtt, {uX ::au d corect locurle .li. Levitic), 5 CL BWB col,':7423' suflelul' el 6 Cf, Gheorf,hiu; Qom. la loc: ,,Cand. .Apostolul a zis 'tot 'a dat de infeles, c? ,ou .iist weo excepfe pentru careva" 7 Cl., Stnon .33..Gutbrod 77 aSaz- aedrept acest ttfim loc la prnctul pe prvegte II Cor, f2, 15 acela5 autor pup crede c crpim precedeot. Ct aci .viafa interioar specfic cregtin" (9.79i.

-5 4

55-

DT, GRIGORIE T; IVTAIICU

----

ANTROPOLOGIA PULINA

--:---

poafe nsemna altceva de ct ci ascultar.ea,sclavlor faf de stpni este o asctdtare verta.bil, o ascrrltare

drrp cum am antcipat deja, mal. nsemDar ,f.,u1{, neaze pe alocuri uiala lduntricd a omulu, Parte din locurle n car tf.,uX{ apare cu acest. nfeles, ]e-am artat ma sus. La acelea ar ma trebu adugate derivatele lui tJ.'ufildin FL, 2, 2 (op,l,u1oEacelag sullet avnd), a 2, tg : (eQuleiv: f bucuros, a avea inim bun),2, 20 (dorlu1o6: uu"gnd cu clievar) p evntual I Tes, 5, pe 23, loc clespre care va ma f.vorba, g O ultm chestunen ieStur. tt'u1{ cu aceasta cu am isprvit. Am stabilt n cele prececlente c tlul1este o parte cor.r.sttutv omulu, c acest uxi s'a dat omului a

s ncercm s-l lmurm.

matc e evdent. Spre deosebre de acesta c1nurm,

neazi altceva de ct ,,via\a" n sens fizc,

1 Cnd S-au pus'in ioe vafa pentru Apostol; anf. Glrcor{hiu ! Corn. ja loc. ? G h e o r h i u : Co m , la lo c, 3 Gu tb r o d 7 8 , { T o t a i c i a p a r [n e q i Ro m , 1 1 , 3 ca r e - u n ctat cl n III R e(i 19, 14 c c e a c e a r a t i i c s f.' Ap sto l Pa ve l u tliz.e a zi a cca s[ exprcsc.i n'conforrrr{atc cu V, 'I.

r'e4z.c omul psihic este omul natural alctuit dn odp{ 9i rxi q numt 'astfel dup aceast ultim. parte rv8ponoE, constitutvi a lui,' Faf 'n fa{ cu nveupaucxc
I Cf, Blfll Ia loc, 2 Cl, Schenltergerr Com, Ia loc.

56

57

ANTROPOLOGT.{ :PAUI,INA

o^apx.txg-v$parnog (I Cor. 3, I u,),t' decare rr.r . d"osebe$te .de ct termnologic, Dar despre aceasta va i vorba ntr'un compartim"e"t ,p""iJ al luqrii noastre,
e) DUHUL OMULUT zcvepa dv$pnou) (t uoO

'i

;
1 Care ilremneaz, cu o expresis n: BVB la loc.

du1!, rcre$tinul necop!.,, CL

apare in N. T. de 379 or,iarlasLApostolpavel,de , lOori -'^trye0pa (uej'Bruder .la loc), Bertrams (Wesen a C, , n. 2J urmnil .p" E, W t'lFnstanley (spirit in the New Testament, C"-i;aC", 1908, p. 7221 d,nr,^.i de 145.ori,..in "far.de ep. ctre Evrei,,unde apare.de l2.o,..La*el prat: O. c. 1I,4 90 . 'rtrams 167 i Gatbrod.g0 9, .a, Religio,r, cd, Il, 1904, 19!) credea ca .ar postol ?avel ,ar Ji.elimnat cu .iotul pe p. pitaea ltr, tot eP'a se:u i6e l>f,_ cea rou la adpoctnl tiflulu ,Duhul

'erea "l.or',ar :necesta sngur o mono5lraie de dimensiuni respectabIe,t De :unde provn .aceste :nen{elegeri gi atttea .controverse in jurul ;aceste notiun ? Din ,maltir,lrciatea nlelesurlor car i,s'au dat acestei .no\iuni d;,dife! autori, :sau .chiar,.de unul gi acelag sf,,autor in diferte locgr ale ,scrpturlor ,sale, Luc* p" care l.dovedegte n deosebi ,sf, Apostol ;Pavel. Fri a .fi inconsecvent in ce prvegte sensul ,aeeste| .sxpresii, ,el o imbrac totugi in ,mai :multe in{elesuri, dup ,contextul :n "eare --o ntr^ebuinleazi g dup ideape e.arevrea s'o,e:rprme. Cunoscut lumi :antice, nofiunea wewg-,a:mbogft infelesurile pe msur ce nanta in store. Insefirnarea prmitiv de ,,vnt" sau ,,,suflare" a fost covrgit curnd de noui ntelesur i llytla, aiunfe,astfel s nsernneze treptat ,,spirite bune sau reler1, ,,senti'sfrgit ment", ,,d7spozifle", ,,siare spiritual" g, in ,,I)umnezerL",= adic, a treia persoan a Sf, Treimi, Cu car,i .d!t aceste nfelesuri apate nvepa scripin -. turile paulne ? Cu aproape toate,' Ele pot fi concenkate in fuei categori: ' .a) zcyopd parte constitutiud a omulu natwal ; ' ca b) actiuitatea Sfntulu Duh n om, sau .nruirea Sfdntului Duh ,Ei c) a ,treio persaand a Sfintei Treim, Pe ni ne intereseazi aici rlv.aopa intelesul de n parte constitutiv ;a omului .natural 'pr'tn aw,asta,pro_
r Pentru ,iletali, vezi excelenfa monogralie a],:rl?-, al** Bertrams,.precum Fr. Bchsel:,Geist Gottes im N, T., 1926 (neulilizat de torL si z Bertrams L, :3 Cu inse-maareL oriirralde,euIlardu, Ev4td, apare,nmai .odal in scrptudle patilioe,,4 anume rl.a Tes,2,:g,(citat,dtr-'lsaa 11, 4lt'tJ;ltre.&noII ?ftr,^ugpEyt ,6 .;vopo, v 6 ,z-ptoE ,Irloofx drvelei te twpme wf.l fio1t"uuq aEoE. cl, .Berlrams 5, a CL. Pmt II,'490 urm.

58 - 59-

::,:.-.::i_._;'__'.".._."jIIIgj,J=L.gSl*.11+I11.I4'=:=.=*_::i_-*i'i__
' Aclaosui,r v acdp care-l nsofegte pe nvep,u dyro optrnou f snSur sufcent ca s.ne'con/n$- c- ,,duhul ar onrulu'r este aeea iacrrltate i.untrc, a omulu. care gte pozt|v ceea ce zace n olm', rotj clin v, ILa E clar aga dar c r nvepa c?vprcou ct congtin{a de sine I a omului, nu- altceva de Cn nsemnarea de parte a naturi ofiiell.egt, nvlta. apare n $eneral n toate acele locuri n car'cste opus trupulu on:tenesc (odpE.ou opa),ca paralel a acestora, exceptnd bne nfeles cazurlle n cari contextul 'arat nsemneaz Ilvaopcro 8eo, Aga b, o. n I Cor, c nvep,a 5, 3, E vorba despre nelegurea cornteanulu. care

&v8pwno6 eg:. , -

E,rcvgpc'r dvpnou (u v ar(r) uo c llvep.aro Oeo

v. 1 1l r
ll.a

I
J

c nvetty.u co(: d-vflpnou (r v ari2) gte t, rc v&pt:tnoun.

l l

ar r llvepr.a.ro gte r ro {leo 0eo

-trrimul gtie aie omulu, a-cacrur al cfoleacunoaFtecele ale lu Durnnezeu,


r prtg . A, explca aceasti lips de acord n nterpretarea ltri nVe1|,,1 A v p n o o c u a r g i u m e n lu l c ,,e b e n Pa r r lu s d ie se n egri ff uo, M"r."1,,-,, ,r,,. {anz b e i l i i u l i { u n d r r n b e to n t ve r we n d e t", cu m { a ce Gutbrtl ,(g0J rnsenrneaz a- a t r i b u a i e s t e e xp r e sii in .te r m n o lo { a p a r r [n u n l oc nrul trnaucl nscrl nat de c t c e l p e c a r e il o cr ip r ca h n cn tc. 2 Ycz cleva nume m a i r s r te la ]Je r tr a n ts 5 t,2, ,.

'1

v. IIb

trila cu sofa tatlu su. Apostolul cunoagte Jrdeiegea __ desigur dn gufa oamenlor lu Hloe (1, 11) * $ cu toate c.-i departe de Cornt cu trupul'1o1-a ns de Ia{ cu duhul (cnve1r.err), Ei judecat 1r,arr), pe nelegiuit, ca gi cum ar fi fost de fa{. Ne intereseaz,sentnta, ,,In numele Domnrrlu nostru lsus Hrstos adunat nveparos), fnd vo mpreun- cu duhul meu (ropo cu putetea Domnulu nostru lsus, dau pe unul ca acesta ca sataner spre perea trupului (nt<oapxE\, duhul (t nve1La) se rnntuascn zra Domnulu lisus" (4-5), s apare de trei ori (v, 3, 4, In textul acesta,nve1-tu 5), De dou or este opus lu oapa (-t. 3) 9 lu ocpE ('tr, 5). Ifvepa dn v, 4 poate f atagat la v. 3. Insemnarea 1or corespunde ntru totul, Dar ce nsernneaz nve(t1tu aceste versete? n O arralogie cu felul nostru de-a vorbi, ne di cel ma prompt rspuns, Sf. Apostol Pavel vorbegte ciespre
I A.ga Bertranrs 6 si Gutbrotl 80, Ultiurui se intreab dac lu n, t, d, nu-i sunt atri bui te c nmv a ac el eag funefun c a l u V o S ' i ar P rat; O. c , II, 172 n,513 i ' l s oc otegte deadrep{ .ul un s i l oni m al l u v oD 6 (: ntel ec tual ), N o rrrl nem pc l n$. ds tnc [i a pe c are o fac e s i , A pos tol P av el i ns uqi g pe l i nf,i i nfel es ul pc c ai e n l -am ns u9t, c i r-i s n{ urul c are nn nfreaz i ntc rl rl efarca c:ac Ii a tex trrLri , 6L

60
,I

,a,n

: ANTROPOLOGIAPAIJL]NA

*
I :1

*
f :t II

locul acesta, vr?zriu insemneaz :altceva de,ct rsufletul omenesc,r Alte locur in cati rwepare.exclus s6. nsetnneze Duhul lu DumnezerTar :rl;ai'.iJ'Cor, 7, 34; lJ,'Cor,:I, 1 gi i Tes, $, JJ. E:raminarea :acesfuia din :rr;rr,.'tezervndu-ne-o'pentru mai ttziu, vom cerceta,ct -se poate de sumar pe celelalte ,dou,. Sa dm dec cuvntul textelor: ,,$ femea nennrtat,s fecioara ,poat gtrle :de cele ale Domnului, ca s.'fie sfnt ,qi cu "trupul s cu duhul (rtairQ oapm:rcai r{r nvepncr) ssrie.la I Cor, 1,34, Iar II Cor. 7, 1 sun aga; ,,Dect,.avnd :aceiire 'fagadunfi, ubiflor, s. ne cur{im pe rooi de 'toat .lntrndciunea c.rni ,si a duhuli @,Ebxaw3po),uopo oapr.E -xal nverlpecos),desvrsind slintenia intru'fuica hai Dumnezeu, In primui loc, .nvr,o1*este obiectul,sfn{enieil in al doilea, este supus stricciuni. Amb ele predicate surlt crl ,neputinf de atribuit Duhului ,Sfent. Ei nu se sfinfeqte, ci sinfes-te.Nu- obiect al sfinfeniei, ,ci eauz' Duhul Sfant rru poate ii supus stricciuni, -pentru c ,atunci n'armai f ayo6. El curf ,stricciunea, A$a,,dar,'in amndou 'locuriie .citate :r';'np.a, .suport atrbutul nu uo8eo,ci-pe cel de w &,t&ptnov.z In ce 'prveFte Rom..8, ,1'6,$ 1, '9, anci lucrurle stau 'atru ctva altie| gi anume, 11rrm4i d.in,punct ile vedere {ormal, cc sensul - eum vom vedea - ,ssfs

L Berlrams 7, La Lel Gutbrod g1 contra lrri Kiimmel.lRmer j .el.c, Bl) care susfine c iden despre o prezent ,sf. 'a _Apostol .?avel ,dup Duhul su dumnezeesc, sr ptezlg.rlta mai pufne dificultfi de interpretare, 2 Amnunte la &artrns 7 rm. z ,furtrame ,Gbrcd:(ltl ftudefte altfel. Nu- ,uflic. lB_9) indfc bine o aeam de opioii opucc gi le combat tot al.t ,de , ine.

sau posesiv, .Acest pronume

;constifue ,tn inisu

I Acefui caz ln I Cor, 5,5,deepre care a:fort torba deia: GaIa GaIactloh tradue -bine aici p4 7rlVe1ta, ;sflet' '(Cortra opinie gorelnic: a cu Lui Gutbrod 33), , Cf, *t Bertrams 10,

62

63-

D,,. GRIAORTE Tj,M


a

__

ANTROPOLOGIA PAULINA

aproxmativ de sgurl':- c,nyelr.d, care, este rncu. preunat nsemdeaz ,,duhul omulu',, r

ipotez,, Saul _cel pont pe prigoan. contra sfn{lor dn Damasc, devine Pavel Aposf,olul lu Isus Flrstos 9 slujtor al Evan$helei cu cluhul su, n urma n-

Tot aci trebuesc ngrute binecuvntrile din finalurile ctorva epstole paulne (Gal, 6, 18 i Fif", 4, 23t II Tm. 4,22 9i Flmon 25), n ca.ri nveirp,a o ate nsemnare natural..

'II yipcs uo l(upou ^lpv 'l1oo Xpccro pe, nd, ycoly piv gi
r Expresia nvepara (rv) npogrlcdry (l Cor, 14, 32) c o dovatli cd q sr.rnt excepf de 1a aceasf re(ul constririte.ad hoc pent^r o mar'.lesne urnrrre a subectulu, Firegl.e, acesf cai,va trebui s fraclucempe ?rveDp.@ in cu ,,d uh sup ran atur al", Dar n c i ipot ez a c ont r ar ' n 'a r e m a i p u [ i n e g a n s cc l e a fi corect,un cuv't definitv asupra acestei cLestirn e, n or c caz, cu
a n e vo e d e sp u s,

G a l, 6 , IB :
'II y,gE ro I{upou 'Ir1oo Xpcoro o nye1t auo6 r ipr v 1.r,err
r C o m p . I C o r . 1 6 ,2 3 ; l l C o r . 1 3 , L 4 ;Ef.6 ,2 4 i Col. 4, 18; I Tes. 5, 2 8 ; I I T e s . 3 , 1 8 ; I Tr n , 6 , 2 I; Ti r 3 , t5 ; Evr . 1 3 , 2 5 , 65
15

2 Yezl Bertrams 7I-12

(notel, 64-

ANTROPOLOGIA -P.A.ULIN.A

De unde utmeazi c n ^

locur ,pomenite, ""f""i"tru piul ,,orn',, r sau et putn tici un caz ,,viala ,upiuou, lilor" cum incln s read. 6ireu ,de crezut c Apostolul dumne unor Persoane o u"".,'iic

alc1 sun asa; i,u""rl"rt?tto'lr*,il*,?fi"i"ni#;i vosfru,,, ^,,s "t'u*,i"J'-' 9getuIui


(4, 23), nu poate da ioc l" ,l

vaopaturnat n amile oame_ v.rtos el .este puter:ea .cale n g -ma sus _ _nu_i obect

car. nveF,a parte a omulu ,:natural sefvegte de ca vehcol. S consultm deci .textele z

rte nu, se poate neSa, $i vos are rostul :Si -ei. Aoo_ :ast ,,aglomeratie,de ,ioo_
r Mbrod 82. 2 fudroms 14, a B. Wess: Com, Ia lI Tim, 4,'22. Impotriva lui, vui Bhrtrams 1466

,I Cor, 4,21: Ce vof? S viu la voi crr toagun" sau 's viu .cu drafoste g cu duhul blandeli (nve(,y.are
zcpavpog);" r lai ctevaexemple xat, r1v :soxavro0 Sel1pcrro6 1 aro (Ef" 1, 5); xsr r1vivp1rccv xprftou6:rtie'?cr1og ro0 oOrb6, L9\l icir rlv oSPEdv 146 XdprEoro rleo tfle o$efol lloL'xEd,rp 3vpleccl r'45 . ouv4troEaro @L s,21..Dibelus(com. loc) vedeln ele uo iodictur Ja hotdrtc epistolanlar l autentic, contra fui, vez Bertrans16 n. l, Gal. 6, 1. '2 Comp,,gi _67_

:'

D r, GR G OR i E . MA RC U T

ANTROPOLOGIA PAULIN

ptln

,1p 9 al ,vostr11,(ci.vtrauoai r lpv ziveopa xai:,i:,$Pov), -

I Co,r, 16; 1.8::(sfefanas,Fortunatus gi Ahaictis, venir'eaior) au''fcut s se oclhneasc rcluhul ,:ru Itr'''Co1,,,,'2, ntui3;)', avut odhn n duhul
n'am gst pe
t}'1etl

2. OMUL DINAFAR ( [o dvpr,rno6) :.

3rtxo &veo_1v nverSp.ari findc rr}r pou) {:*; lratele meu,


rlaild,t r nve0pc a,ro0)., '.,,

Tt,
pentru omul dnafar, O prim constatarepe care o face cel ce stuiliaz" terminologia, antropologc- paulin, este urmtoarea: pe ct de nuan.fat este aceast.termnoloSe ta xateSora omulu luntrc, pe att e de redus, de smpl. la cate{ora omului dinafar, Intr'adevr, pentru desenlnarealatweicorporale a dv*ponoE-ului sf, Apostol suo

II.Cor, 7, l3t duhui lui (Tt) s'a odhnt. (varc_

; cnnruen (rl op() Nofunea, i,oc{pE bucur de-o ntrebuinl,are larg. se n vocabularul pauln,' Infelesul, ei,7a'sf, Apostol Pavel corespunde ntru tottrl celu dn. Sreaca, profan 9 dn LXX, unde'nseanrn 1icttre" .adc matera musculoas dn cate- 1 alctut trupul omenesc sau: anmalic,r" Carneatprovent.:,dn tierea anmalelor g destinat5. consuma{e;,. sf.'Apostol Pavel o desemneazi, ca .,scei veehi,) cu'rtermenul xpa-c,s
apare ln scripturle pauline de aproximativ 98 cle or (vez B rudar l a l o c ), C ons i derat dn punc t de v edere s trc t anl ropol o6l i c , ea e c ea ma frecvent nofiune paulin de acest fel, ma frecvent chiar de 961 mvepa, care am vzut b i9 lmpa..'fe cele 160 locuri nlre duhul omulu (ruV, to0 d,,) ti Duhul slant (nv, .1tov), ? Ci I Cor. 15, 39, Sclnuf ciLeaz. aici pe ncdrept II Cor, 3,3, lVezi cc-am sptls 1a xaP6a), 0 U nc ul l oc l n c are apare ac es I l ennen l a s L A pos tol P av el es te I C or. B , 13, 1 'ftl od:p\

t Yeti llur|rwns 1.7; - 68

69

ANTROPOLOGTA PAULINA.

e versete gi apoi .pe ,amn_


ts:l

atta, dac rmne numa atfa, dacnu-coresprrnde cealalt '!iere imprejur, :a irrimiir care- svgt h rcverlg,arr .29).2 (v,

I Cor, 2, 14; tfulrx; dv$proruos o ferar t uo nyeprrog ro Seo 1 Uor, 2, 75, zcveuparrr.; (ssil. d,v&pano;) vaxpvet
nvca 1t"v

'11 odplrcu nfelesul de.matere a copulu omenesc -:a nu epuiz e az, iltraE a' semni a-fr-e n firral :l ce-s*tei

oont ,ae.pssop.,, oepxt meann,,i a*^1^ A_^-r creia

1at19o1o Apostolul ii opune :i,i,-r'ri"u-*Jr\o,

matee.a trupulu omenesc curle n cari Apostolul vor>iur, m aceast l gsim -chestiune, de v
{ rp'gavipq

Textele oase, Vom

car po{ .fi',date ca ex,emplu ,sunt numezilbovi fl rmai ,asupra ctorva din.ele,

v
(&xpopuor4",;rq6oapxe),gi:Gal, ,6, 13'o",e 2,'p . o'pE are:lnfelesul .cle carae tiat:1'rpreiur, ]Cl, BWB ,.a*, oPE, s et, &haaf 4, r,Comp, g ,Rom, ,9, 8 (r 'txva r\l oapx.; r, ,Exva 4ati'r'ialL,ga {e ?rcale).rcr{h Gal, {, ?? fismael;sa rseut v,,n, origxa,ar jlsaac'trtf6 nu11e\i.a,q,,d., v. 291, Cf. BWB, arL oq. r Aaa 'Gulbrod 41, BWB s, a- Veli .$ Scduf :tQ, contra htt :Lidemwt ,L FL.2, tL, * Co-p,,si'Col,

t Ticem ,a &-upulu omenesc,, .avnd i,a vedete .ratatea cazurilor fn car desemneazsateria .tupulu..animuti" {r.notu,pt ecedei). 2 ,{ceeag ..pqese in versetuJ.ur^at* lei, a comp, s f cor. ls, 44:_46t .oF,c zr!uF,zEtxv qi oil,1tu QvawvUltEul, dup coalext, au poate i alt ceva de ct trupul naterial, ,ile carne.

riri;tr1

70-

'7t .-

ANTROPOLOCIA PAULINA

negz! ?ici, acelag lucru, O nofiune se,poate substtui: celeilalte $ invers _ fr.s modificesensul, Ele. - nsemnare, Dar care nsemnare ? , au aceea$

pune i I Cor, 1,291 aga n ct s. nu se laude nc un trup (nd.oaori,pl) nantea lu Dumnezeu (vri:nrov 8eo0).ro '20: Rom, 3, dn faptele leS nu se va ndrepta . nc un trup (nd.ow oap[), naintea iu,

r Comp. II Ciii.:4, et 1617, 1 3 c u I Cor ,5, , 3; II C o r;4 , 1 1 9 72

Gal. 2,: 161 din faptele legti nu se va ndrepta. un trup (n&oaoripf). Am reprodus,inadns versetele acestean ntregme,, pentru ca avndu,le la'ndemn, alturea, s putem.
n1cl
I CL Gutbrod 94i Schauf9,

73

Dr, GRIGORIE MARCU T.

ANIROPOLOGIAPAULTNA

Dar sf. Apostol Pavel ma are o formul asem_ rtoare - alctuit tot dup modelur vechului Testament, .pe care .o utihzeai, aproape cu acelag nfeles ca $t pe cea amintit.: e -vorbm ;altundeva,'Cu tol .asemn.rii dinfre n&oa ocLo Ject identitate de sensuri s'ar putea vorb,ns cu ma c exist ntre nfelesul ,u bre de :nuanfe de ordn cantitativ, care nu trebue trecut cu vederea, Intriadevr, examinnd ; cu grije I locurile n eari apar aceste expresi, aiunsem la ur_ 'm'toarele conciuiii i 'n&oa,1,ux{ este tti\izat,-de ,obiceu :a.colounde Apostolul formuieaz. un ndemn .De care I ttecare om ,e indatorat s-i urmeze,z pe cnd i&oa o,ipist n acele locuri n car se spune d"spre tota"Lva I .cuvnte, rd,oe$u7,1 ;este omul menir sau unei colectivitti a totalitatea oamenlor crea

simplu c- om cteatsi .nu Dumnezeu "u3u-."t.3rlJ*9i

esul .exprsiei -nd,oa ocpE, care t,omulr'. Xcp[ nsemrreaz, aci nul ynrov ,$eo, roo omul fai .ui Dumnezeu, omul e oripi, rs - cum rnimert observ

Am spus mai sus c sf, Apostol Pavel;desemneaz. uneor prin apl omul spre deosebire de Dumnezeu, Expresia opl xai at1:.a intrtegt aceast consiatare, In Gal. 7, 76 Apostolul .ne spune c'nu s'a consultat cu oripl xa. a(1.t"a asupra .apostolie sale -:pe cafe a primit-o firect de Ia Hrstos, nic chiar,cu Apostoli cei mai dnainte de el (cf, v. .17), Epl xal atpd nsemneaz aic .natura .omeneasc spre. deosebre de Dumnezeu, In E:, 6, It:aceeg iprese - nvers sllhzat {atp.a l'^ai desemneaz "deE) omul prn contrast cu fiinfele sprifuatre, n "spef cu duhurIe rut{ cari populeaz, vzduhul' Aga dar ,Ef. 6, 72 Clariic g ma bne sensul expresiei opl r.ai al,ya: ea este opusul finfelor spirituale cari cultttineaz, in Dumnezeu, Spre ,deosebire ,de'ele, omul ca opl xa.iaIpa, ae o exstenf lmitat, e supus strcciunii, e suplls morfii, nu. vegnc, De aceeaspune Apostolul in I Cor, 15, 50 c, o&pl.ta) ,apa,paoefav $eou
xrlpovop{oar, rvarer, o pentru r).r1povopeI. c o-4 gsop ulv Acpcpoav

expresie i#f *uoT: , ;faf deprma ' inlreg,


ntreg.5

"::ii*l ::;^:T"r;
prtgi nicliodat,. Kgto; xau,.sripxcllrrea :s ar-'ate doar att ,c-.i vorba de o conditie su.perioar, "celei:de Dolor
La{, Gutbroil 99, crottralui Soolouet. ieBegnle Gest-r,r,:Leben,be ?aulus, 1903a, LlS.

Tot ac nfr gi expres a o,pl e,Tp.a. xa


, p, 99, 2 Rom, t3, l, i I Cor, ,1,29, { Este meritul lut W, Gutbrod dup cte gtirn, de-a :fi -seszatqi valo_ rilcat aceste subtile distincfiao,i (v, p, 7i). 5 Obser.vafia aceasta e valabl au:numai pentru scripturile patline, c _ :$i peDtru celelalte cArfi ale Testamentulu Nou,

-' 7 4 -

-is-

IJr, GltfGrJRIli l:, MAICU

ANTIOPOLOGIA PAULIN,.

r1npunct d.9,vedere aI socaienpmntc:gt.: Atat 9'nlmc rna multl,rela\iilor b),fnuPuL(r 'ocrqa)

{e al.tfel, Apostolul ne ofer : suficente indicii ca, sa : putem sesiza cu ugurn{.:eventrralele excepf.I , Ce desemneaz. ma de aproape aceastno{une n scrpturle paulne ?

I Semnal m urmtoarel e l oc uri i n c ar A pos fol .l ;fional un otls.a 7

atrbui e n mod ex c ep-

a) pl anl el or (I C or. 15, 38); b) antmal el or (E v re 13, 11; I C or, 15,39t dobtoac el e, s burtoarel e gi pegt au deas erne' ea un trup, c c ai c oc l pE -ul pe c are i i ,l ai rbue A pos tol ul nrr-i al l cev a de c et oG)l .td) . c) corpurIot ceregtl sa:tt astrelor (I Cor. 15, 4g1 oup,aua noupVca), pe car pos tol ul q l e v a Ii reprez entat probabi l - i n c ons onanf c v re' foa sa (cL Gutbrod 35) c a pe ngte Ii i nfe v , 2 C f. Il C or, 5, 6. 8. 9 i E v r. 13, 3 (x al - a .1-oiv reg v opLaur) ; Fil, 7, 20. Courp, 9 expresia cu n[eles denlic E1v v oapx din|t]. I, Z?. 3 Y. Gul brod 33, a I nt c tev a l oc uri l n opa apare c a i "oti ry' s npus s ufernfel or: C al ,6, 17;i l C or, 4, 10; : pc atul u: R om, 6, ,i b) , 6' (oi s 1t.a u' 1E y taptag);

76

77:

Dr. GRIGORIE MRCU T,

ANTROPOLOGIA PAULINA.

vo lu Dutnnezeu. Dac viefum potrvit trupulu (xm,ocipxal vom rnur ar ac ucidem cu Duhul fapteie trupului @"npleq opcco5), roo vomf v (comp,Rom, 8, 13), Aceeag idee e exprmat g n I Cor,'l , 342 ,,temeia

ceea ce nu,insemneaz. ialtceva d.e ct c noi oameii 1 ascultm pe Hristos gi prin mijlocrea irupulu,' $ - trebue s pecizrr- - numai i.n acest az ascuitarea rroastr e desvrgt, Trupul 'este ,or$anul,prirr care se .manifest con_ duta :noastr moral, Daca lum n considerare in-

c/ supus deSert.ciuni.. Fil. 3, 2l (opa rls :rarcervo<og) Z. 11 ; Col. (or!4 14 oq,px.;l; d) ,, morlti: Rom. , L2i g, 11 resp. .9v4uo.(oary..9vricv Z, Zl {otlta co avoccuJ; 10 (o6lpo vexpv) fnaj; 8, i cf. s Fit, 1, 20.
, C a r n e a R d n g ele r r u vo r .m o g te n i lm p r fia lu i ,D umuezeu,,.,(I -- s0). 1s,_, _t

1 Cf. Rom. e, ZZ (.t druo,ri:pootEro op.aroE tpOv),

C or-

3 C. Gdbrod 38.

L..Gtlbrod 38, t Liiilemdnn 7 Joh, Weiss.' M. Kom, la I Cor. , .12 i TIu Strnn 7t ; Oi Pf blderzr : lDer Paulinismur, : 8?3 p. 48. Contra lor vez Scfton , 7 ; Cailbrod 34-

78-

79-

a.i.tTnoi,oro i,,q"ulwA cla, e care -am dat-o Lu.i. o6pa, Apostolul desemneaz.prn i, personalifatea lu, eul lu, ocvent n aceast prvin{: )r.,, s nffgaf trupurle ve, sf.nt,Domnului binerezi. c, Apostolul le cere s pun la dspoz{a Domnulu forma trupulu lor sau un prncpu oare care, Nu f Prn oc,p.a nfelege trupul concret, pe nggi creel, qtinii roman ca vefutor n trup,' Locurile n cari opambrac sensul de personalitate, nu sunt pufne, Identfcarea lor e cleparte de a f anevooas,dac le comparrn cu locrrrile ,nrud.te n cari o6pra este substtut de un pronume personal, E ceea ce vrem s exemplifcrn chiar acum, In I Cor, 3, !6 Apostolul scrie: templul lui ,,Nu gtf oare c voi suntef (oue) Dumnezeu gi c,Duhul lu Dumnezeu sl.glue$te ntru vo 1v p"v\" ? Exact aceea$ideie e exprimat astfel nICor, b, lgt ,,Sau nu qtif c trupul (co6pa)vostru este templul Dqbulu Sfnt, care locuegte ntru vo 1ev uv)...', ? e II Cor. ,6i 16 t suntem templul Dumnezeului celu ,,,,, noi ('tp.re)
vtrtt, ,,

In I Cor, 6, L9 opa nlocuegtesubiectul, care-i pronumele personal rlprei6 resp, iprre dn versetele n cari I-am ncadrat, El nsemneaz.ceva mai mult de ct partea corporal a omului: omul ntree/ Aceeag constatare se desprnde dn El, S, ZBt
t C , Gl rc orghu,. C om, l a l oc ; S c /z onberger:C om, l a l oc . 2 S ch auf 6, i ngi r Ia ac eas t c ate{ ori e q I C or.5,3; It C or, l 0, I0, pe ncch-eptl P e ntru c o[-Lc l l ns s pl l c az d ac partea c orpora' l a a ornrrl u P av el * qi ni nrc rna i nrul t, C ontex tul nu admtc al t nterpretare,

' Cf, Sc/rorrl7. BO

8t

ANiRoolocrnP.a.rtll.A, vizibil. dac'consderm Jocurtre'euharisti ee aIe scr'p-

Apostol Pavel. Tot la ;aceast cate1orie trebuesc :{tupate,locurile n cari opa este ntrebuin{at la figurat, cu rrsemnarea de ,,truJrul lui;,Hristos" adc .,,Biserca" (Rom. 72-, 5l I Co r, 1 0 , 7' 7 t ' L 2 , 1 2 u , ; i C o l . - 1 , L 8 . 2 4 i 2 , 7 9 i 3 , 1 5 ; F : . 1 , 23 ; 2 , t 6 i 4 , 4 . 1 2 ; 5 , 3 g ; . B i s e r i c a n u - i numai Supul lu Hristos ca 'parte 'extern, 'ci Hristos ntreS,"

cercat s ,le .stbilim, Intre ,acsfe .'ou :notuni ,'exsti fr oar g ':Boate o deosebire. :Cat,toate ,c uneot 'o
:t lfe ,N. .:L Pppootclu: Epiclua euharstic, Sbu, 1933' Tabela anoptic atagatiatre.p, .341-35, 2 Cf.f,uIthIcesqu;Thol. Symb. 287 trln. s Ci. Schau'5'-6,

-' 8 2 -

_83

6'

:rr{.' : ::,liir| 1i!'r"-',irii

:li'.iYiljll,,!r"fill irtiiri lri:: I

,':;lrlt":ai;.::t::":t:1,!it;t,.ti:: t,,,,i

:r' li

,i',

i,. clnrGoRm r,,lnRc

ANTROPOLOGIA PAULIN

d.vrlpr-onoE dv'$ponc6. aceste dou expresi ncap, ca ql U(o In pr! n ntt:e,no{unle antropologlee analzate pn aci, Nu totdeauna! Pentru,,c prea adeseor una sau alta clin aceste' no\un; cum am vzut, rnbrac lnsemnarea omulu luntrc sau a omulu dnafar ca

mnar arn svrgt-o, atta ct s'a putut, Pe baza re-

Omul pe care-l contempl p descre sf. Apostol Pavel este creat de Dumnezeu att dup latura sa intern., ct g dup cea extern, Amndou au de autor pe Dumnezetll'de care se deosebescntru ct El este Creatorul lor, i.at ele creaturile, acerea rn,nlor Lu, De-o opozi\te ntre Dumnezeu g om nu poate f vorba de ct abia' dup slglurea pcatului n Iume,, Ornul a fost creat ca s e spre lauda mrir Celui care l-a creat, Omul i este ndatorat lu Dumnezeu cu, ascultare, El a fost creat n aga fel n c.t -airtlng" s- poat" presta " aceast ascultare, ;t "it voa ltr Dumnezeu q s'o poat trrma, Omul este o vertabil nwgo DeL
' 84
f

ANTROPOI-OGIAPAUL

Jireasc 'a-omulu ,e virtual cheiat, 'mai necesit o intreSire,

aptc ns, ea

aceea$'idee, in membrul urmtor al versetulu; ''duhul lor, gi ,sufletul 9 trupul s[ .se pzeasci :in 'iutrefime, -Domnulu, 'de -prihan, 'petE-dn .v, ntru venTrea far

&

sfnt '9 fr de prhan.,


:-*
'i

Ceinsemneaz aceste fue nouni, am'vzut' Apostolul se servegte -de fecare din ele pentru a desemna anumite prf, anumte funcfun sau aspecte'ale orrulur natural,

'r

luioat,1 p d,s ).ore).eig,

? nl

tutve ale omului.r Explca!a' pe ct de smpl, pe att de ispitoare, Textul;ns :o xeuz' din capul locuiu. Pentru s, in dilrcgsau cazal acestan ar trebni s admitem c nveopa ar. pluls.a l lucrarea lui n orrl, harul dum:rezeesc,
t Aga Dobscfriitz: Com' la loc, 'crede c penku sf. A'posto Pavel l0leseqs(-vo0 Rti* 7,23 ,,nvepa ist nicht ein Teil des menschlichea ff, I Kor, 14, ft f ), aondern das Neue, rdas Gott in ihn'[elegt hat' as ein Teil des Wesns im Christen,'wrtf[Rm. l,9t 8,.161,.i' ll'uxmeazW, G. Kiimniel: Rmer 1 etc.p,33,- O. HItzmann: Das N, T,,'Com, llalocr ;Gect :das,neue, durch,das Christentun,euch gegebenelebetr",-A. &cttmann: Coo. la loc: ,, . ,, Geist , .. berratililer :.Lebensfnmd im Chrislen, d, helimachene Gnade". - Dintre exefel ma vecli aderi la .ace.asli 'ier.gvet::re P, Schmldt.. Der'erste Thessalcioicbfbref'nibst enem Exkurs ibet'ilr:.mztxelen gleichnamige. Brief, Berlin 1885 p, 73 (cf. Hr.ams 24'a.:5). - Sentru Knabenbauer: Com, la lss' 'EVEIra'este, ,,dup.rrn "ctat',pe 'care-l -*crie, t ytirpt-ap"a,.ty wlcrseuvtoly. - .A.Oephe: Das N.T.,ieutrc'tr;,Conla'loc, Geist:.h cbstee..rGott,zuwandtes Lebensprarip ". "

-8 -

,-

.97 -

:---:-:Di!9999!lE

r.' MARCU
_

ANT'ROPOLOGTA PAU

tr,yep.a care. ocup locul prim n ngirurea celor trei nolinni , reprezint, ornul ntreg, iar {.,u11 opra q ar nsemna'cele douri prt esen{aie ale natr,rriiornnesti, Explca!a aceasta e prea simplst, E acl.eviat c rv-Dlr,d mJ:rac uneor nsemnarea de om ca ntre.r

consderarea lui rX4 g o6)ttd, apoz\ie pe e'a nvert.1t"a, ct a cuta s forlezi textul, Noi m artat ori ma ys c rcveol.ra, $ op6rse raporteaz fa{ de qrux clin, v.23a. ca prli fa! de ntreg, c ele sunt '5p,er's prf dn ntreguL reprezentat prn peg.

darl ac t u- eaiuf, C""i"tnf apt.tolului nu "d;? -lng

In sfrgt, dup o alt interpreta e, nyli)pcr loeul la acesta n'ar altceva de ct voos-ul p{n clin eprezenta lormula trhotomc stoc vo6 .|,ux{* o,poiaclc ntelSen{a : devent sprt.t
r P aterntatea ac es te nterpre{ .ri i 1s y i 11g- dup c te gtrn _ l ui A , J' Festugtrc; L'clal religicux clcs Grecs ct I'Evau{ilc 196-220 (lixcursus l} r La dvi son. c orps es pri t de LThes s al . 5, 23 et l a phi l os ophe (recque). * E l afrm. c trhotorri a es te ma v ec he dc c t pl atorr (p, 109) si se ntreab dac nu c umv a ea a ptru^s n termnol o{ a paui i ' dn tradfa -deoarece mprfrea tripartit cln I Tes, 5, 23 este ndcat ,,eornme frea; en passan t, ans i qu' une c hos e beh c onnue, quel que noton c l as s qrre,,,,, scri ncl unor c onv erti fi dntre pi t!ni , ,,I' apl re tout naturel l enrent, s ans -m' re y penser peut-tre, s ' ex pri me en l er l anga{ e,, l p, i gg); E l i nc hei aqa I ,,A i ns, [r c c i i P auI, (rc e au c hrs tans me, c e qu' r y eut dc mei l l enr dans l 'me paenne ti ouv e enfn s on v ra s ens . L' antque doc trne du V o6g,. parti e l a pl us haute de I' dm, ndpendante de tout organe, .s parabl e t, eomme tel l e, capabl e c l ' une v i e s pare, d' une v i e ternel l c , orc l onne l a c ontem_ pl aton et, ds l ors , s i 6l e de c e[ E s pri t di v n qni l ui perrnel . de s ' unr I'essence d i v nc , des ti ne, par s ui te, dornner el 1 nous , ,..toute c eftetenrl anc e au di vn q ui c l e P y thagore S ngue v a { oui ours pers v ranf, v oh qu,ri ne parol e authentqueme' t di v ne l a c onfrme et Ia i us ti l i e, L' n{ .el l i genc cdev i ent espri t" (p, 22O). Fostugirc poate fi rudut, n trrtim analiz, attur cle aclepfi trirrol orne, Fo arte probabi l c dac nu l -ar fi i mpi edec at attudi ' ea ' erres ti ,:ne a bi seri ci papal e, c rei a-i apar{ i ne-ati r.udi nc de c are pomenepte s i nar4S s'ai f ran dui t ei l ns uS ,pri ntre ac egti a, --

I C, Bertrarns IO,

BB B9

DT, GRIGORIET, MARCU ANTROPOLOGIAPAULINA

erpl.eti s'a ridicat cu de_ c acest nvl()p.d, despre care os-ul pn, nu poate fi innsemnrle pe ----- le are cari -nvep.a natural in scripturle pauline.' r murre a prute trhotom e-am expus pn aci, sufr ereaz.importanla lu nveopa. nu ne da nc una din ele Exst totusi o_ _cale mult mai smpl qi mai sgur

*u_:tt3'" Care . v, art pe am .tCUt-r

ta scop.N;;-il-;;ii.ip"t_,

in anatiza sumar

s recurg la -amnunte, P,recrzarea din v. 23b \a fi fost cu att'ma necesar, cu ct cregtnii din TesaIonc, proaspt convertf la Hrstos, proveneau n anaiotate dtntre pgn' 'g ca .atare, n'.au ,;avut r{azul. necesar s adnceasc.grednfa cea nou s nci n'aveau de unde s fie depln flamiLiaza! cu termiaologia antropologic. a Apostolului, Nigte cregtini ,provenili dn udasm, ar f ioteles ndat caracterul totaltar al sfinleniei 'pe care Apostolul le.recomanda s gi-o nsugiasc, char dac zrverrlLs,f lpsit.din trada amiintlt, pentru ar c concepfia iudae d.espre om, care era dhotoritc, nu credem c le-ar f putut i necunoscut, In afar de aceasta, s nuse uite c I Tes" 5,

e s cuprind ntreag finfa ru prf din ea. pentru a-s pl.to la,adpost de even., pentru a se asi$ura c va egte intnderea acestei sfin_ t ma multe expresi dn

si noi vedem aic o asemenea,r"ceritai -ir

se serveasc de cre,jin;:"*H"t?;;l',:l*: or

: -otrlg"r,

aga; (avep^o) e-ve6 frrc EoD d1ou 'trvepcrcog gour(pe vo; xa, d.1wi_ pevo3 voD; toD rirrlpzrou.

M**ii,",'H::.tl"ll;;;;;'..'"!'lr#"f #T",:,T:;,;

t Gdbod 9t, El ,are inaqte studiul in chesfiune al lui Festugir, a{a cu' a fost publiear iot'ia oar in .,;Recherchesde science ,"r,;-rsi' asz urm., sub titlul : .La trichotomie e I Tes, i, zs phlorophiet*ln"*. "r,la

I C. Gluorghiu,' htro. .N. T, S39. , .Ary" .Schaefer: Com. la loc, rem6.rc pe drept c .Aposfalul _n'areo termnolofie lx. a .Dobtchiitz !' Com. la,loe' @xkurs : .Zur'Trichotome, ;p, .2ilJ, .a dovedt cu;ar{umente 'suficeote c n .wremurile pre-paline ,au ,se;(eeSe ;aictri .o concepfie:lrhotomi'c ,,derp*e.om, --Pl.iri nn ,afig^zA .cLar tuat ^iribolome negplatoncierri. Aga.c, la-,'nrrma..urnlor,.af, Apostl?.auel .rntanea ,de dae s fe ,iaflnmfat, ,.E,adezarat L,.iFeituglre contesfd ."oog1,"iilg,tri ,Dobc&tilz (p. 199 :n. 1J, dar p9 de alt 'pafte;gre aerul ,c,nu. e-.ar .vedrrsr -consifa .s Ia acest,loc trilotoinia platoaician,,.[pz.202),

90 91.

.Dr, GRIGOR.IE MARCU :T.' --:

Secfunea trI: AntropoloSiaetc


.:, , i: : : ,l

CAPITOLUL III

O M U LT R U PESC$ l C M U L D U H O VN I C ESO
Cercetrile precedente ne-au fcut cunogtn! cu concepfa sf, Apostol Pavel despre alcturea fireasc a omulu, Discufa s'a purtat n deoseb n jurul nog a {rrn &vOpurnos elementelor cari ntr n compozi\ia ei, "Avpr,rrcoE-ul pauln e conceput ca lind alctuit lcln dou prf marit omul dnluntru 9 ornul dnafar ( oroq a UEor dvsprono6),, n car ntr ca paftea n ntre$, sau altur de car se ngruesc ca simple denomna{iuni a acestora' nofiunile antropologce paulne stui dial,e de no; , Am artat apo c ceea ce caracterizeaz. tetminologa antropoloSc pauln este moblitatea sensulu expresiiior' c car lucreaz" Apostolul, Aproape Lieeare no{iune mbrac n 6!ura, Apostolului o pluralitate de n{qlesur, ' car dau o coloraturfl ::vie expunerlor hentrecutului,propov,dutor'al EvanShele lu Hrstos,

L C, Allo: Conr, la I Cor, p. 52; ben que Parrln'tat ,,noussavons pas un hornlne systmes".

_ .9 2

93

alrtnopor.ou. pArrn legea ,Domnului:qi 'lupt. mpotriva .legi scdse n mdularele lu, care 1 impedca .s ,Iac vota,lu .Dusr' 'tteze 9e ryremea cnd era sub ,stpnitea Tegii mozaice, Acelag lucru se poate {pune, fr nic 'o umbr de noial,,despre celelalte 'ell;pres,c:urente terminoloSe antropologice .a Apostolulu. Omul pauln 'este invariabil creatur. fal n fat cu Creatorttl ,e, este omul'consderat n .lefl:nra ,ai cu Dumnezeu, este ,o fiinla 'r.eligoas qi ,anume, o finf religoas orientat. spre ,Hristos, Termnloga antrop<iioSia pauli:r cu care am:hlat contact pen acumr nu ne-a spus aproape nmc sau prea puljn despre acest,taport-reli$os,. Asta, n com, partmentele,n care am sistematzat-o noi, Nu tot aqa stau Luerurile ,n gndir.ea Apostolului. nu face distinclrile pe car'n.le impune nou 'traEl tarea mtodic .a concepfei:sale despre om. De aceea, ca s mbrtisem concepfaisa,antropologic, va lrebar s purcedem,.la noui investiatii, s privim probie-a din noui puncte de vedere, Acestea .ns paulne-q numai pauline, Am spus c vspt,rzroe-ul paul .cirsi.comtrXextate Apostolul ne-a inffigat-o ,cu atta {rtje qi cla'ritate - este rna prezus de rori .ce o:fnf relifoas :moral,, El st a!'l fu! cu Dumnezeu,-.rru ca.ega,, ci ca subordonat. Subordonat prin.faptul cd-i creatur., qi nu Dumnezeu care 'I-a.creat. In nss ,aeeast tuale de fint rsubordonat in .care st el al, ile Dumnezeul..cregtia, este rdat implicit condita sa ,de fin! asculttoare i.al de iQsl ."! l.a,creat, Asrrpr,a aceste argurnentri apostolul -,ern am v::.lrtt strue, F,enfru 1 -- ca pentru ,or.i .&re ..iu6eu famliartzat,cu comandamentele {-eSit mrozaiice - porunca 'ascultrii.ile,D-u*.ezetr,ea t@-v. qriomatc,,-ceva,rft u se scut 'ci se urmeaz,,:cev ee ,se ,pf,esupune
'94 - 95-

-l

ANfRoPLoGtAPrruull,A.

mlnl cerce'tatede lurninle cerului g-i ndc dr.umul de.siivtgir cldura cuceritoat a unui suflet care cu e s'a rcort el nsug la isvorul spre care povfuegte pagii altora, :

Ne vom a$terne char acum s studem prma pereche,Cealalto va urma, 1. FREC VEN Tqt SEN SU L A EXPR ESi l LOR
Formulele 6 oapxtxbgfresp, ,J.ruXrzg) nveup,arr,xE gi d.v0ponos apar destul de rat n scrpturile paulne,r ConI Lbertates gi responsclltateamorald a omulu sunt presupuse tlearindul irricripturile paulirie.,,Indenriurile rcari acopr o parte insemna[ a acestor'scripfuri, nlar I. putut;eqi nci de crim ldn peana unui detennnst, Char cnd, faptic, nclinareaspre riu.covrgegte(ca'n Rom, T, l4-24J, sat cnd Du rnn ezeuii.las pe pc f ogide c apul lor ( ca 'n R o n r ,, 1 , Z 4 - 3 2 ; g , . 10-33 9 11,29-32), libertatea'rgi responsabilta{ea subsist,E adcvlrat c lucraz'.ln Dunrnezcu no' ,,'q vo s a acfona" (xal r $).ety ral r ri vep1eiv, FiI.2,13), dar'conirsul situ,.rlepartc de a o suprima, cere colaborarea.noastr.liber, Cl'i,y4,n1o, 13S 9i n, t. Il, t Idenllicarea locurlor n cari apar acestefor.muleeste destul de anevoo:is, ln deosebi pentru oapxtx; &v0polrcog,$i iat de cel Apostcilul d uneori numai adjectvul,. {116 sI-l lnsofeascde substantivul d.V$polnog (cf, I Cor. 3, 1, 3 q 4ln un coc{cde ma pufinmportanf, Yezi NesIIt I'. l', text oriSnal).:Pe a.t parte, nrr Iace dstincfe frangantintre adjecde livsls oapxLv"E 9i'oripxwO(, pe car el le lntrebuinfeazsinonm (c, Lletrnrarurt Con, la I Cor, 3, 1), cnd se gtie c primul (ocrpxtx5) lnsernneaz ,,carnal", ,,supuscd.n(' - 4ys aga dar sens etic - ar cellalt (o&pxwoE), Iortlat cu srrfixul (: tVoE) adiectivelor cari deseruneaz mafera din care 97

96

t t"

- - - ' .- statarea -aceastanu 1e mpuf in eazi ntr anmc mp or tanla confinutulu. Dn pofrv,, Aceast importanf pare a f invers proporfonal cu frecvenfa 1o?.
ffr t,

'.'.',

f AT'LiN,f ANIROPOLOGIA

tului, ,este ,corlPlice cu 'pcatul' un ciarnit -sq Omul stpat de imboldurle -Pi oluo opo, ceiui ce te las cluzit de Duhul lgi 4'-

Acesta deriv din aniteza ,carne-sprit", caracteristic Evanghelie paulne,

*.

;;;;;;;"-.

att de

q tuqeaz' nt:'u eL' Unul ca 'ataeiuit pentru ca &'v$pionog, acesta este numit pe drepf oapxwbE u

YT

actunle sale sunt-coman-date de opl-ul aservit ?catului gi de pofteie lui, gor"pt' EI Omul trupesc nu este cu desvr9re . 'Dutnnezeu, I*gea L:u este in .lut" t ai.ti"ga voa lui su cel"ddauntru se bucur de 'ea (c' ;i-e"p-;ul Ro*.^ 7, 74a combnat et 221, ar vrea -t'-o TPl"easc c vede n mdulateli hrL a-lr6 dar nu poate, p;;h;

g" ;;-i

Carnea {i; apl)n sne nu-:i rea, cc fot Dumnezeu a fcut-o $ pe ea, In afar de aceasta, ea e capabl de inoire, ea poate deveni templu ,al Duhuiui Sfant
este lcut un lucrt lcf. AbeI 114), insemneaz .,,de coin,,; are ,s$a dar sens fizc, natural (c1., AlIo.. Cosr. la I Cor. 3, I), i[anuscrsele vech ale ;T. N. qr mpart preierinfele intre aceste don forme. Tabloul care urmeaz.,e,alcfuit dup Terfus receplzs: omul trupesc: Rom,7, t+ (oripxwog) I I Cor. S, t (oqxwoS) ; I Cor, 3, Sab (ocPzotg); omul pshlct I Cor, 2, 1a (rlultl5 &v$prono6) ; omul duhounicesc.. Cor. 2,'75 t 3, 1 (rneuparrxg); f Cor, 74, 37 I frveupacrxE lv$porroi) Gal.,6, t (rwevpaux;\

)r!

tu- a"uttu voiegte-bnele dar ;nu-l face, 4'alll:pe. care (cf .'ol"gte, pe 'u".1" 1 svrqeqte ' Rom' ,7, 'L9bvndut ""-i U""i de"tto- @pxcvos) u""G este iql, "u C &.papuav), omtl trupesc n sub pcat {nenpultvog rlv dn fiie' cruilt, c el 'e o stare 5[ strneasc rr.t "tt" reluasc 9i 's voriarsc o -a .locur ale caPitoluhu 7 al n ileoseb &; aea tttlburostolului: ,,9i atunci, daclac estevoia, nu.'mai suot' eu fptuitorul' c ceeace '.'ni f"*eEte :nfru rnine" (Rom' 1,'2fli' ;;;tti "utt ',omul v:rut. pcarlu' 'esrbe Omul ;tru esc este cate de'sitnde pdmnrteic( xozzg 'aa omul 'omul -dv$prorog),. {e'' I' Cor' !5' Aaam orn 'en"rathtne.tttotula pur ZS utl,,este omul n stare 'natrlr'alh, este &'vfit,a,nqc gi,simplu Cu omul b:rpesc concide nfru totul ea seris mul psihic {sau zufletesc)' &v&pwnos, {uxrxa
'99 7'

lt"

toU :eicatului (cl. Rom. 7, 23)' Unul

98

\ \ \ \ (

l a I C o r' 2 ' ' ' L 4 ' i ,r, ,'^'*'onn; Com' 100 -

PAUUNA. ANTROPOLOGIA

2. RAPORTUL DINTREOMUL TRUPESC oMUL DUHOVNTOESC Et

ural, necrednciosul lsaf la 3 nu poate mplni voia lui :9te corectvul Duhulu Sfant, ormat de lucrarea Duhului 'u eI.

ntre{,relieful ,ei. acestor Ma impede se vede earacterulexclusvist,al formule'dac ie comparmcu mprfirea omulunatural
n oto:s [o &v$ponog,

rcnirea epoci de la pcatul - fr deosebire d iudei sub robia lui opE,este o ;). rea de la Hrstos inssass _ sl Tryeup"a o mportant are 1,t*1 irs dsput supremalia lic, ct g iaviafa omenri,r estor tealitfi vocabularul formule, mult ma nimerite cunoEtinfpan acum, Cum >linut din sfurlierea .formu_ portul de .exelusvtate n r om :ru poate f n ,acelas iel mult,am putea npune c
1.ftIai.pe Jar6 .la Schauf!20:;tZZ, t02

Ct vreme acestea din urrn 1 definesc pe fiecae om cregtn III Cor. 4,'76; Ef, 3, 16) ,sau necregti:r (Rom, 7, 22), adic lr consderafie :la starea sau sa religioas moral. - dup latura sa luntric (?!oo) (cu i, oapxtxE sinonimele,sale)E extern.1u(o),r formulele dou str religioase-mo nvevquxEr&v$porcog'exprm .car.rru se suport'rtrfl pe rale ale,unqia''g"aceluaqqlm alta, doudt,stri etice ,consecuth)e. Formulele oo Ei (o vptozro6 stau ntreolalt :ntr'rrn raport de simutaneitate, iar celelalte intr'unul de acut exclusiaitate. Cele ,ilinti ,e4prim doad #ri date, fixe; ckilalte, doud 'stdri :cgtigate, uarioble.'Omr. se las totdeauna divizat n parte luntric :g parte dinalar, :lar tnui gi acelagi 'om nu poate fi 'deoilat - in acelag rnoa"veuparcns.chpul ment al 'vietii sale - qi ca,pxms,g In acesta cr,eilem c ,fii mimertt rgebful Apostolulu,

-L Ct, L ,Ieremiat, n KTV/B I 366,

i103 -

ANTROPOLOGIA PAULIN ' O na) . ar 6 dvSpof io6 apar e doar n t r ei locur it

t'

C A P ITOLU L IV

' 0 xat vg li, 2, t5 t

a v ri' p rr.r o e apare aba n n c{oa locuri t

F'

I'-1,

4, 24t ..

yAoaodar, y xat vv r cZv$p. or noy t y y. ar . rley xvcosyrqv rxaroov1nai ocrquc r1r dl.r1_ $eac

l Identc n nfeles cu aceastaeste evpresa


' O vog dv, gpcor c6 dln C o l, 3, 101 xal vuo. ct pevor v ov ( sc |. cv qva_ l. t t Jponov) r v xawoltevovelg ru.1vurorv xat,etxva w y"coawoc ar3uv gi ' Jl xat v 1 xulor 6
,:

din

1 FRECVENJA,: FORMULELOR:: zua).ars 1xarv6 (vo5) Sl iw.t.ponoEri xaw.)1,zrrori $l N SCRtpfUnlf P A UL f NI E O , .iabel statsfic a acestor formule e tot ce sc {ngina, smplu, E;ma avea urmtoarea 1""1,,1 contigurafie:

;..1 ra-'.r,,:r;,

:.,

";

104 105

LsonrE
aceasta o dovad d"-u dol "." Lo. sfmrlar cu cel ai

r, tllARcu
scripturle pauline

sl zuveupauxd,v&oa

oa un rspuns s1tsf51f; - -,irrgur,rt rspuns ade---l vrat. Aga dar vom stabili
I. SENSUL EXPRESIILOR

;;111,ilili,il"f:jiut., A^.I-"r"*" c ","demva

confnutuluieste:.

tt cea mai

comod

$i mai

)otiune timp, el mbrac )ecnru. _d_e Uneori este intre_ at (dervat) de tnii"hi'"uu ,?re de aproximativ d3 or, Aposrol pavel _ ji-of"a :vSpozros utilzat numai elte Apostolpavel fni.-, o,
I Ct BWB r la loc. 2 Ye Schmoller; Handkonkordanz, 1 CL BWB; la loc, z \ez Schmollerr la loc, 3 Exemple rlaI'BI(/B ; ,la Ioc,

la loc,

106 107 -

Padrlt'I" .nrnop or.oci,q, , Aplcnd ,acutn,r,renilatul dobndt la expresiie noastr;, credem c,: deosebirea dintre eIe e clar: dv$pr,rao5 g pauln din expresiTle 6 xacve voE ivtpanoq-ul este o fdpturci noud,att cslitaliu, c6t gi sub raportul timpulu. : iiv&ponos) De cnd'dateaz,aceabtfptur nou (vos d.v'lptonos) g n ce const uoirea al cre rezultat (rcarvs este ea, aceasta rmne s veclem mai trzlu, No 1 studem deocamdat pe acest oln nou dn punet de vedere termnologc Ei cum termnoloSa pauln. ne mai ofer la acest loc nc o Iormul n de aproape nd.v{)polrcoE, pureede vom rudti ca sens cti 6 xawbq , vog *s Ia examinaea ei. Aceast formul e ., 'lI xarvi xroce, Apostolul se servegte a de ea,r"Am vzut la tmpul su,,dfertele nsernnri pe cari i,le aga c nu- atribue s, Apostol Pavel ,notun d1xuor5, nevoe s mai. revenm, Ceea ce trebue s. retinetn dn cele artate acolo, e c. xrors nsernneazgi ,,om" ca rezultat al opere crea{iuni, ca fptur a lui Dumneze, (: E cazul fotmule'l xarv\ xuors fptura cea nou),z Dup prerea celor ma bun exe{e\i,3 aceast formui,
recurflem Ia servcle lmbii franceze, cat posedi echivalentele adieelivelor l rr chestrrne, Lafoy e { D c t, des S y nony nres , p,798 i c tat l a Trc nc l t 139 n, l ), c tradtrec pe v o6 c u ,,nouueau" $ pe ^/' LLY Q u ,,neuf", E l z i c e: ,,C o E ri es t nouuedu vent de pai atre pour l a premi re { oi s ; c e ql u es t neuf v i enf d' tre Iai t et n'a pas enc ore s erv , U ne i nv enton es t nouuel l e. une ex pres s i on neaue", r N u ma n II C or, 5, 17 9 Gal , 6; 15; e Pentru rna multi prcczinne notln c '11xa,wi1 xuql( dn ll Cor, 5, , 17 se prete az ma c urnd l a i ns emnarea de ,,om" [di n pri c i na ]ui ut6) pe c ntl n G-1, 6, l 5 s e poate atri bu nl el es trl rnai l arS dc total i tate a c el or i noi fi de Il ri stos s au, ,,ornenrea c are es te v X pc orQ". D i s ti nc fi unea ac eas ta nrr preznt v reo mpottant:.i deos ebi t, E a nu s c hrnb c tu"" de pu[i n s ens trl Iormul c, 3 A s c v edea C ol nenfarei c l a l oc al e l ui OIaru, Ll otri ,l \{ at$rc oul o5, '.1'pe1r,n),rv, : nveuparnt6 d.v$pornog), Lagronge, Letzmann ('1xacv1 yLrtoLe Wndscl u S tei nmann, A Il o 5. a., prec um 9i B V B , l a l oc ,

.\ xaw1 ca.J.!r1x.qi , ta1il'xacvfii Lc, zZ, 20 s. a., " CI, M:". t,zl I o-an1 3, 3 4, vro l 1i. y , d, Lv h; pet r u 3, 13; Apoc , '2 1, 1 ; o O p a V 6*o v E ', il '('q xaLvq i Lpoc, 2; 1'l t vopu y,ctLvy Apoc, j,12t 2t; Zt 'lepouoa\iqp i xaLv't; Apo c,5 ,9i t 4, 3t Q q x dlTli Apoc , 2 1 , 5 : i E o x a r v r i r u u c Ira-vro-. 1\ll.s exenrple Ia Schnoller; la loc IohannesBehm: art,.'r,c/"Ly(, 111 i KTIB IIl, 450 urnr,

si Scltmoller, la loc. :

108

109

Dr, GRIGORE MANCU i.

se acopere ntru totul ca sens cu 6 xqus,$ vosdv&pwnos, lucru care reesu a"-"ti'fel _ rin{ - din compararea textelor "tl'_,rltx-Lgr'r_ respectve, ce,privegte provenenfa-aceste frumoase for_ _.-.,^ft_ rnule' convinerea noastr este c ea nu trebue cutat y

Formulele n chestunenu ne situeaz.'departe de aceasf_ nree paulin - cfrpoate f numt cu tot atta dreptate vere dumnezeeasc,

alarg_Paufnismrl"f d*i ginal 9 de ast dat. ,;i

Aposrolul este ori-

toii.l alo'Jtoi'f
o culetare, o id

faptul c aceste formule sunt un bun exclusiv .Insu.s pauln - noi do"Lti ;l-ic!;; c Apq rolul ,este s creatorul lor, "or" .or nspirat nu.: al N, T, care lucreaz.cu va asupra rostulu
ntru ca s exorime

1dum ":H:"*ffi.J;"".';"ff s,o. ,.#i al cuprinsulu acestoi_ -,;i,J* formule orrt" ,intru nimc mai pre
'ios de incomparabila ftu-ir"1" extetlor, a inveliguru 1or tol Pavel .este v uo mpecabl ;atf c :cu spirtulsu de a mic :a sufletu rdat g }Irstos 9 peh.e-carii-li"t-. cu .Cel.c :s!a uniit.-"orUu"il-ao-r" .p" s ae ,isue cerul,,bucri]ior-iara fa
_110_

,"ft"ti" ie"rii ,Evanghele mnturi. "r S dm cuvntu1 Apostlului, convns c nmen altul afar de el ';;in u. l" poate conduce ma sigur g ma cu succes ta. nfeieg"i* _ adic e-xact lanourilor turnate n aceste expresii -fa, -"a;;';ol frumusefe stilistca. rtrundem infelesul, oo* .,rgmeot"

:ootqg".Iea

' *'ro;,o.realitare "l:Ji1.^rh,",X?J n ::-tt-1 arznda ""."


marelui su
secfunecu explcarea rrra. . Pl"i ncepem ace-ast terralului pe care .n-I ,ofer ,epstola ctre ,Romani,

II
tt!

, il,Cor. iRom. ,57 , 58 C., Gheorghu..lnirod, la locurle respectve.

. .,GaI. . 155

'CoL qi Ef, ?

Itt 64165

llr

ANROPOLOGIA PAULIN

Dumnezeu cea mare, spre mntuirea ori g cui care crede, att iudeu (mai iirtaO c.t9i eln" (Rom; L, 6),

(14, I-3t 53, 2-4), Pagantaveau le{ea psalmstuLui :moral.natural (Rom. 2, t4-L5), iar iudelt le$ea Iu Mose (Rom, 2, t7 urm,); 9 totug, nici un nci al{i ntt s'au putut ndrepta nantea lu Dumnezeu, $i atunc s'a artat o alt ndreptare de la Dumnezeu, mrturist de lege E de prooroci, adc ndreptarea
'cafe u.ine de lq Dumnezeu prn credinlq n lisus Hrisos pe eare Dumnezeu l-a rnduit iertf de spgre pentru tol gi peste tofi ce ce cred, c:ci nu este deosebre (cf, 3' 22, 25), Indreptarea prin credin{ este ntrt, cu plda lu Avraam gi a lu David, Cel ce ne-a aSonsit aceastndreptare este Hrsfos. Ne-am mpcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Su g prn via\a L:ui ne vom. mntu (5' trO), Dar aceasta nu- un mert al nostru, Createa .aceste putinfe de-a te putea ndrepta nantea iu Dumnezeu este exclusv darul lu Dumrteze cre s'a ::evrsat n lurne prn, Isus Hrstos, Mertul nostru const numa n voinfa de-a ne nsug subectv, indivdual, ndreptarea plnt. obectiv n Hrstos lsus, g
712.

113

V, ?
:;i

ANTROPOLOGIA "AI.JLIN,{

F I ir

tare, .,ei, Aceast voinf .de.-a,nu pierde favoarea i aceast hotrre se v.degtenfr'o conduit. deplin co_ respunztoare .ei,. Te-a sfnfit prn acceptare ,jertle Mntutoruhtt? Atunc rmti.iur,t ql te^comporf ,n consecinf, Aceast dee o exprim cu aps sf. Apostol pavel cap, 6 al epstolei tre .Roman q o dlsvolt apoi in n cele urmtoare (7 p 8). ierde n arSumentr nclcontrar pe care aceast_ : eugetare adnc o poate untru.prma dat de comotea ochlor, cnd scrie, un fapt concret, real: sunt cregtini din bserica Rome, El constat starea lor relgoas g se exprim n con-. secin!. De weme ce sunt regtini, adc ,,sfnfi,, (i1r.ot), nsemneaz c ei au urmat procedura care trebui indeplint., porunca Mntuitorulu,' pentru ed -dup-l s.poat dobandi aceastrfavoare;slau boteiiat,.Nure ntereseaz deocamdat, cu ea"'nuntul, consecinlelel Pot34"1 {apt_ este c el I situeaz p" ,cel ce s'a: imprt5t de darurile lui, ,inlrro nou ondi!e relicu Soas:.iI mpreuneaz,. Hrstos, 1 renagte Ia'o viaf_ ttgoi, 1 face p1tap de o va{ nou 9, d putin{a s_ rmin n ea. Dac smbria p.catului est moartea , cum proclam sentenfios i ,cregtinl a iepit -de ,sub, ntru c sia in;iropat ,oilat 6otez;,aga in ct, .ilup..cum :tot asa qi no ;s urriblm rinhotez - sau in ,botez i 'atunc, :cum vom stai'trdt .postolul (6,2). $ .contnu"r
t Mat. 28 fnal qi locurile paralle, 114 -

,,d6ndu-ne bine seoms c'amul nostru cel uechiu s fast rd.stignit mpreund cu El {seil, Hristos) ca sd ,se nimceascd trupul pcatului, aga'n ct sd nu ma fim robii p:g6tului" f.6, 6). Ac rostegte Apostoiul una din expresiIe cari 'ne preocup pe no: rc'at'" dv$prrrnoEfot acizaee cheia gi nf'lesului ei. Faf de versetele precedente, 6, 6 marcbeaz,urt proglres, un plus de precziune in ceea ce e qpune Apostolul prvtor la subectul botezalui, Perr ac, subiectul botez;.ui, persoana care moare faf de p,catn in botez, fusese indcat destul de vag, prn pronumele personal lp.ie. .La 6, 6 subectul botezului este determinat mai de aproape t e 6 na\ar,bE &v&p.iino1. ce s'a Cel botezat trebue s. fe congtu de ou lucrur, .El este aEezat intr'o legtur. ntm cu nverea .lu Hristos gi deci cu Hristos nsusi (6, 3-5). In al doiea rrrd, el e ptruns de convngerea c omul su ce1 vechu a fost mpreun rstignit cu Hrstos, ca s se nmiceasetrupul pcatului ft ottp"ar76 .p.a.pcesl, n ct s nu aqa mai e rob pcatului. Ce' acest na).ag d.v&p;wr,s67 O defnfe a llul, Apostolul nu ne d,:nicer. hs acum, dup ce am artat :ordnea .de dei n c&e Apostolui rostegte expresia, nu,i greu .s.,i desiu+im ntelesul.

de aeest om nou se rpoate vorb ,de un om vechiu, Acful prin care ia 'naEtete acest,,ofl notl ,este, la. acest rloc, 'botezul Cregtar dn Roma,$tu acest lucrnr
t Ct. hlmt rCom. la loc,

115

8'

, Dr'.,GRIGORIE MARCU T,

ANTROPOLOGIA PAULIN

acest,,oopnr1is .1tarr.;taE Fr.. a f ru n sne, trupul omulu vechu era nclnat spre eele rele dn prcina pecatirlu care sl9lua ntru el g care ajunseis.e s-I stpneasc n, aga msur, n ct s.l constrnf s" se pufi exclusv n sluiba pcatului,' (Jmul cel vechiu,

spune,- o svrpegtevirtual botenil, CeL botezat s'a bofezaf ca s, se nmceasc trupul pcatului g s nu rna slujasc pcatului, aslfel n ct s. devn un om nou, E 'locul s ne ntrebm aci clac omul cel vechiu cedeazi, n botez, locul su, defnitv, omulu celu noll --- sau nu?, Cu alte cuvnter norea pe care o s"vrgegte, botezul.se consum.Iabotezrsau imne si se cles.vrgasc dup aceeat prn aite mjloace? Nu se poate ne$a c n botez are loc o nvere, o renagtere faptc, o ruatrrlleveod o numegte epstola cum c,tre Tt (3, 5), care-l, stueaz.pe cel botezat n. comunune real cu'I{rstos cel nvat, Omul cel vechiu a fost rstgnt cu Hristos pe cruc e. Pn aceasta ns. ceea ce trebua S moar din el ca s devn un om nou -. adic;'r oparle .papa6 nc. nu- cu desvrgre mort g.nc lipsit de o anumit nfluint asupra ntrege personalitfi, Crrvntele Apostolulu; (ya xarc.pg$fly ocrpcr\g ,:p.,apila6 a.rat c moartea defnitv. a
r T o6pa fi15 &1+apcaE nu- un 5ienetvcalitativ, cum vor unii exe{e[, ci Eefletlu posesr'ulLtpiius, urmat de B. Wess: Com, Ia loc), Vezi s Glrcorglu: Corn. la locr ,,Trupul s'a zs c este al pdcaulut, pe'tru ci st, de obiceiu, ln sluiba pcatulu,Pcatul ll slpuegte,,. Comp, q O/oru.. Com.
l a l oc,
714 ttt

Cuvintele acestga ne ofer un amnunt pretios pentru nleleferea expresei 6 na)(as &vpono6. Cc rfac omul cel .vechu a fost' mpreun rstgnt cu l{rstos ca s se nmceasc trupul pcatulu, atunc e de tot 'i'devn un om nou este clari c ceea.e,.I'mpedca
t1

I C, Schaefer.' Com, la loc, . 2 S c h e n b e r g e r ; Co m , la lo c.'

.3 B. Wess,':Cm, la loc; dup ce tlcuegteastfel nflesullu ouVe. oraupS4, adao!,rpe bun dreptate ;,Da..er (scil,; der alte Mensch) zu t Gott'islbst verurthel.t waril, rvhrend Chrstus rlendiesem Tode 'aL", ,rron. Veise von'Menscherr erltt, so ist hier abschtlicir das selben unschrrldigei'' av avtis vcrrnedcn". 116

ANTR gPol.ocr.A PAULrN.

-na\ats &v$pozuos:!wpotpa pe &vuo,pog\. d.e a1t..parte, &v'$porr'; 'g$irppevo3 z.ec rg ntoupicE rzTs *r\:.nalas Ceea ce dovedegte c .c4 e o realitate suprtoa ,slt s- ,renasc n Hrsto "pr ezent, cu ajutorul,rroftelor rlor ce siau invredntit s se :ceeaApostolul ntervne, n_

,e ...I.ntelesulexpreseo na).ag &vspono;.mai deslugit artat de ct .n'Rom. 6, .'p;" l" o purt., ceva ce aparline trecutulu. "^

cr.egtn s ab in"via{ alt .nilor, car umbl infru de_ uvanF,t vo; asu, .171,,2 ro 4, ) ufi om nou, mbrcarea unu vestmnt 1a_ 4, ZZ - Apostoiul trr_ Ef, s, mbrace pe omul 'Ce- aeest ze,wE d.v&polnogJ 'Din ,cele .expuse pn:aci, ,gtim c el ,e o,pusul lui na);ar}g Avq;parcog,,'
!:Verb,medlu {Mm.}nou).o3, urmal de g-ouenfa), pasiv nu Wohlenberg,,etc.),Mai pe larg Ia:Rooenfa: Cm. Ia loc. tz,,CL|P.oue4la..,om, -la loc.

r (&vaveoofiat r{r nvetrp.art .rcfi

(Olartu,

118 _

: 19-

A.NTROPOLOGIA PAULINA

intr n ascultarea lu Dumnezellt este omul care con--smte cu intenfa dumnezeeascdn mornentul creafi= anil, care l-a vrut s. le spre laucla mriri Sala Acest om rlou este numt de si. Aoostol Favei (EI;, 4, 24' cf. dv0pono6 cnd xarvg 2, t'5); cnd vo6' -s (Co d v 0 p o rno E l , 3 , 1 0 ) , Arn 'vzut c,ntre atrbutle xatyE voge deosesl bre dn punct de veder lnflvistic, Are vre-o nsem-

exstat, De' aceea este numit voE,Ceea ce- d. nsu-girea de voE faptul c, el este, prncipal, deslegat e de puterea pcatulu, pentru c, s'a mpreunat crr Fhstos,. In rezumat: el nu ma este aga cum a fost nante, el ("f, II Cor, 5, 17;este o creatur nou, o zarvlz-roc6 Gal. 6, 15), el reedteaz chipul lu Dumnezeu n orn

oamen i unil car se afl n Hrstos si all n afar cle l{rstos, Or faf de {pul de om f,r. Hristos L E tu al d: C om, l a C ol , 3, 9-10 c rede c , obec Li v v orbi nd, nu-fi nc i o, deosebire la nriiloc, pentru c ar$umenteaz, el ,,n momentul irr care, spurem (ca ac la Col. 3, 10) c cineva a mbrcat pe vog d,v.)ptlno6, a,tt zi s mpl i cl t c res pec tv ul a i rnbrc at un dV S pttoE pe c are nante de ac ec a-r nu l -ai f putut v edea Ia e1 (c omp. E f, l a l oc ), $ tot aga c .nd s punem (c a' n Ef,) c oruul sulere un conlnuu &vuveoo}ac, cu aceasta am spus tot odat [ca'n C ol ,] c - v orl ra de o c regtere nentrerupt c tre c ev a c e i nei l te de.. aceea nu ex s ta" E x ac t I D ar c { e v rerne c e A pos tol ul s e ex prrn c u termeni cl feri fi q d e v renre c e admi f c l ntre ei ex i s t o deos ebi re de nuanfe - qi , E ruol d adnte - e mai bi nc s d. res pec [ ac es te nuarr[e, R ec tr' oagrem gi noi .. c, eLe nu s c hnd l nfel es ul ex pres l or, dar argi nu- pufn adev rat c " ' rai ele preclzeazd. acest infeles,

I Cf., Rouenla..Corn, la loc, 2 Asa IIaupl: Com, la loc. 3 CL. Rouenla... Conr, la loc, 124

121

g
Dr, GRIGORIET, MARCU
rl.(

ANTROPOLOGIA. PAULINA

ffi

'
:F

g
:E
.:l

.r$

',l

gi se conformeaz, intocmai, EI este un adevrat fiu al lui numnezeu. Prefaeerea omului ,din vechtur in fptur nou ste consecnta jertlei sbvtoare a lu lsus Hristos, El a normalizat raporturle dntre qameni pe deoparte gi dintre Dumnezeu q 'oameni pe de alt parte. Jertfa Lul a adus pacea pe pmnt gi pacea 'intre pmnt gi cer, ASr vzut, pe scurt, exponentul acestei ultime ,ecllati, E omul cel nou pe care Dumnezeu l-a infat prin Isus Hristos, Rimne 'acum s ne refnem pufn asupra ceielalte consecinfe, de ordin imanent, cu care s'a soldat inoirea omulu i pacea pe pmnt. Despre ea ne vorbegte sf, Apostol Pavel,' cu cuvinte lumnoase, n epstola ctre Efesen (2, 74 urm,): ,,Ce el (scl,Hrstos) este pacea noastr, el care a fcut din cele dou lumi una; adic a surpat pretele dn miiloc al desprfituri desfiin!nd vrjm.qa n trupul su, legea poruoclor prn nv{.turile sale, ca ntru sne, pe cei do s-i zdeasc ntr'un sinsur om nou pi s ntemeeze pacea, g s- mpace cu Durnnezet pe amndo, rrrnifi intr'un,snglur trup, prn cruce, n care a ucs vrjm9ia,' De ,dou ori .ntervne ac negrul cuvnt ,ivtlimga" (U1.9pa). regula raporturile dintre cele dou Ea fracfiuni ale omenri - ude 9 pSn - i1.r"t*o-

,care scinda omenrea:n'dou pr{, ealera cauzavtimgei,2 Hrstos 'drm ;acst :zd desprfitor prn n-r Diversele,posblitfi'de rfraducere,a,acesfui text, dIicil, sunt an-alizsle amnunfit-la..Rartenfa; Com, la ,loc, ,als crui concluzii ,le acceptam ir:rgtn'l, liindi rni:ae;par cle.nr rjuste.. .iosemna,dugtne i,pertru orienire, .dar aumai,Feiods chalt -lm",kgea tereuaoiler", r +i ,;Feindschfti(fefen ,'Gott'1, c.m vrea.s .atr:.sel rterslet (a*. ,,X$p5,ln::,;ICTWB{l; ,815)1;o,iRom. ?. E,

122

,123 -

::::=.

,i!1$

&[L=,_-_

NTROPOLOGIA PAUI-INA.

3. INSEMNrRrrn TEoLocIc LoR

Consderate pe planul store unversale, aceste <lou cate fiori .ar cpta urmtoarele numir I u) onrcnirea dnainte.de lJrfsfos si b) onrcnrea de dupd Hristos (sau de la Hrstos ncoace), IJrstos cel, ntrupat, mort g nvat e sfrgitul trne lunri gi nceputul altea, aga cum Flrsfos cel preexisfent g preanllat este A ei Q, nceputul 9 sfrgtul tutuior celor ce snt, Prin El s'a fcut lumea .g prn EI s'a refcut fptura. Prn El s'a nscut vafa oamenilo,r gi tot prn El s'a renscut aceast v.!, Despre facerea lum prn Hrstos, Apostolul Pavel ne vorbegte ma pu!n, In schmb, despre norea lumi prn l{rstos cel ntrupat, rnort s nvat, scrpturle sale se rostesc mai copios de ct despre ori ce altceva.

n.ecesar s..vieze; n tmp, dup l-Iristos. Si nvers: ca s. nu-l ab pe Hrstos, nu trebue s fi tr.it nefrest nante cle Hristos. Avraam tr,egte nante de IJrstos gi totug crednta n Cel ce zrvea s as dn

l c e e a c e a f a c u t Du m n e 2 e u d in ce i d o , e ste ceva rnai murf de ct o

Concepfa paulin despre ornul cel vechu Sfptura nou nu alunec, ns n asemeneadscufuni, In In 'care mari, ua .u las ornclut ntr'un sstem at avea urmtoarea osatur t Apostolul constat c, ntrea{a omenire zace sub pcat, Afrmafa aceastapi-o ntregte cu plda udeilor
125

124 -

DI. GRIGORIE MARCU T,

prn $enerafiune natural, trup. O ntret" dezordine :ste neaseultri; b) ntre oamen c) ntre oamen g Dumnezeu. . . i" om stpne$te, prin trup, pcatul care ucreazt vicui. Intre oamen domnegte ura, care_i nver1uneaz pe un rnpotrva altora.'

I t

certitudnea nor tuturor : rstos Lgale siau fcut nou; mona dn omenire dspare, rormale,

t, .,pXa na1il)nlev fo 11ovev

I
t'

L26 -

,727 -

PARTEA IT

ESENTAANTFrOpOLOcinE
PAffiilNNE

L28

CAPITOLUL V

coNcEPTtA P,AUL|N |STOR|EI A


In linalul prime prfi a lucrri noastre, am de-

nfreaga istore a omenri - ca qi a - -Inlrladevr, destinulu omului sinSuratic - ncape n ramele esenfei Antropologie paulne, I:r aceasti constatare ltebue

care confeaz, nu 'numai nantea oamenilor, c g rn fala iu Damnezeu, adic adevrata storie,

,D umnezeu,este $tpnul,tnc al storei, In rnuniLe Sale zace :soar"ta''ein'rilor,g 3 :oarnsnilot, &*,.p g!at3l
g"

Dr, GRIGORIE MARCU T,


: ), i:, .7 6 1. i rt: lrl

NTROPOLOGIA. PAULINA

nuflle nwle

Jale r ntmpl tot ce se ntmpl, cliar ciac. Sale se 'everni:merLtele Liecare zi g nteroretarea tre care| de s nterpretarea pe care

Folosndu-se de nterpretarea tipcd a cuvntulu dumnezeesc depus n sfntele scrpturi - manier. att de afireaf n tlcurle rabnlor _- sf. Apostol Pavel, eare a fost lmurt cle Duhul Sfnt mai deplin de ct ori care altul asupra relatei adnci dntre cele dou. Testamente, obcinuegte s vad n personagile, insttufile $i evenmentele cari rsbesc la cuvant n Testamentul Vechut prefi1urdri ale realizrilor ncomparabl ma superoare ale Testamentului Nou, onfrcipr nemplnite de ct cel mult parfal ale acestora,r In vrtutea sensului tipic, care se suprapune ceiui literal, pentru Apostolul nealnurlor Adam este tpul Iui Hrstos, ar acesta anttpul primulu om, Adam este c.petena unei omenirit iar Hristos al aitea, .Adam s Hrstos au un caracter reprezentatv comun; ei rezm. cele dou peroade ale omeniri, adc, istoria e, gi anume nu mrgnndu-se numa s le simbolizeze, c't realzndu-Ie n proprile lor persoane, ntr'un chp care depgegtecunoagterea noastr,2

1. PARALEL rurnrnrArul gt AL DotLEA ADAM


Omenirea contemplat de sf, Apostol Pavel e clvzat, dn punct de vedere religos moral - curn spuneam - n dou prf mar, Car sunt cauzele cari au determinat aparifa acestor Srupr ? Penlrruc aceste caze exist - gi sf, Apostol Pavel le are n mnte
nci i r l eol ogi a udai c prerner{ toare s au c onti mporan T, N , (C f, P rof Il , 203i I. ferernias, inr KTWB l, 142), nci ln tradlia {reco-orental, cum au vrut s descopere un comparatst ca Retzenstein (C, AIlo: Com. la I Cor. 15, 45 ur rn,), -P aul i n ea es te { r i ndoi al , i ntnr atta i ntru c t s f, A pos tol se apl eac mai c u di nadi ns ul as upra e. D up frumoas el e c uv nte al e l u P rat (LI, 203), ea es te ,,i nal i nea c ea mai c ompl ec t, c ea ma fec und, c ea mai ori(inal a msuni mntutoare a lu Hrstos, pe care ne-o zu5lrvegte Apostol ul ", t CL. A mot l , 17, 2 C, Prat II, 204.

1 i ' Qlto Ku is : Theol N, r T, 19, z C, Oto KuSs; O. c; 3OO-302. 3 Ziceml,,neotestamentar" nu ,,pau!in'1pentru c ea e cunoscutA $i gi altor sf, autor ai crfIor T, N, Cf, I. Ieremlas, n: I{TWB I, I4l i Frot II, 211 urrn, - Pe de alt paite a e neotestamentar lntru ct rrrr se {ise*"kj
,i

732

133

, *
&

ANTROPOLOGI,A'PAI]LINA

*
It

ca pe n9t9 fapte mplnite, ori .de cte o articuleazi una sau alta din formulere' cari ri- expria. ^oiit.li." -Rspgnsui Apostolului l-am .antcipat ma sus:.n_ tul 9 al dolea.aar-, doilea Adam g ,ce eprelespre care se rosteste sf, i ntrebri ca .rro, lfor*. ;tre momentane. Potrivit cu cele g" -irt" Ti, se spun n cap, 15 al episI Cor. 15, 45a 1 ,1v-o rp6x,oEdvSpoaoE'Ap 6
(ooav -rl+.rxlv sau: I Cor. 75, 47at , *p-t:ttoE &v$pronog z fi; ToixE els cr..Getez,z,7
cL. Ger;ezi 2, 7

al. tretlea'membru:
(Rom. 5, 74 t XPrct; esr'v p'l'kov).

w
E

ctre Corinteni,Adam primul oD, adic. lg91 ] omeneasc raprura zid de Dumnezeu I

Prmul qi al ,dolea Adam.strot'rns ceva ma'mult Prmul de t att. Primul 'e ,,tip" iar.cel,lalt -antitp", al altea' este repr ezentanfii.'unei omenir,'iar,c,el7aI1 Datele pe cari ni le 'trrlrzea'zi* mai departe Apostolul despre ce doi Adam. e vo lmuri. Despre prlmul Adaml Rom' 5' t'' ?;,'";T,;'r-i:"il
- '/ Rom, 5, 14;

eioliisav,v'q,t, tbv xitoltov trls &PaPae


nl -cf pnculp,nt cii: ztepapoeae 'AP

In epstola ctre Romani, Apostolul

complecteaz.:

it &vd. r o. , .

Rom. 5, 14t ('Lrp.) ;rrv rnog ro pllovrog

Fa!'n Jat cu el, st cellalt (al dolea) Adam:


I Cor. 15, 45b r oTcrrog 'Ap ei6 zcyapcs (oonor,o0v .dv$pozrog I Cor. 75, 47b-4g: i erepog i'ocevo, novpavvoE

o! R.sm, 5, l1t rQ ro vg'napam6p.atL' tolloi

nvers !gan respectv ; "u nenoroctrl pe cate I,a .al avea s fie fcut nofensv, ran!, pe temeiul celor ce Irm,, ci Cel uiito.r ( pJ,trov):ru poate fi

ul c Adam este numt n I tipul Celu aiitor ; c. ,,tp" tna care se mprm de pe tut in lut' redasrd in md

n'9.wov cooP, 's v' 1? Rom, 5, 18: 6fvg ndpernthpauoe ek 'nq'vuag clfiplrinoug elg xd.udrl?LPe Rom, 5, !9t c.ti1 wupaxollS-to v5 N}par.rru"&'1tz'pttottateoc.&'qom o[ zlotr].o J)espre al dolea Adao: ele (scI. 'I1ooo; Xproc5) {unp r&wov II Cor. 5, 14_15;' Rom, 5., 15.1

.nis.vev i-ty.oprg.rorleoo xa.L age v 'y,&gtrt fi -uflro vsdlfifuov 'Itpol f:ptor,o e!; comp, v- 17 :ro;rsotrlorg'zcepoozuoar 9

altul de cat pom-nu.l Mnturot,ri oo.r" lii. TI".t*, ;rJl tort 9 fgdutomqir ndata"pe-"a";-;;;;; i, n"
734

t Comp, penku'rntre! Gheorghlu: Com' 1a Rom' 5' 14' 2 Ne iaiuform peotru c se :potriveglP bre ats ca si re* 'ou acest lloc ' tabllin *mehia -paral,elismulu, "fri 135 -

Dn,,GRIGORIE ITIARCIJ T. Rom, 5, 18; r'v5Erxarpcr196 nwa6 civ,)pnoug elE el5 Dr* i , xa,aal (urrte Roru. 5,, t9t.6, 1e bnaxa\s ro6rvs txatoc xauaara'qoovrat , o l a o L ).o ' ' :..

A,NTROPOLO.,\ PA.ULIN.A, Gf

prn cderealui Adam a vent osndaHristos,'Obectv, asupra tuturor oarnenlor',iar prn fapta cle dreptate a Domnulu g Mntutorului nostru Isus Hristos to{i. oamenii au dobndit putin\a de a rsbi la nclreptar:ea vie\i (cf,Rorn,5, 1B),Subiectv,'neascul{area Aciam lui a adus moartea asupra rnultox'a, ntru ct nu tofi oameni vor trebui s moar,dup ce a vent Domnul n'osfru, Isus Hrstos, Ascultare Mantutorului, la iel; pentru c nu to{',oamen vor accepta harul Su slncleoar:ece nimeni nu-i constrnSela aga ceva litogr {cf. Ror,n,5, .15, 19),t Sau, cum spune sf, Ioan li{r(eu sostom prleiul tlcuri loculu de la Gal, 2,8), jertfa Mntuitorulu a .fostsvrgitpentru ntreaga natur.

Textul ne e cunoscut n parte, de ma susr unde, am stabilt identitatea celor doi Adam, LeStura eu:, cele precedente ne este dat, n I Cor. 15, 2I-22,,, unde se spune c de vreme ce prntr'un om a vmit moar,tea, tot printr'un 'om a veht gi nverea mor{lor;: E precum n Adam to{ rnor, aga gi ntru Hristos tcrfi, vor nvia, ? Cunr se explc, aceasta De sgur c numai prn Dumnezevl care a 6isit cu cale s rndu-vonla lu iasc lucrurle n chpul acesta,r Apostolul nu d ex-plica{- rna ample, Paralela n chestrrnee peste totsgrct"n amnunte. Lucru care i-a deterrnnat char pe uni exe$ef de nuanf ma radcal s"a{rme a. aceast problem trebue s f fost bine cunoscut cregtinilor evanghelizaf de sf, Apostol Favel, dn predea' oral" a acestua,zPresupunerea aceastavorbegte mpotrva celor ce se csnesc s descopere o evolu{ie m f,nclrea Apostolului,3 Ca s-dovedeasciCorintenlor sguranfa nr'err de apo, trebua s procedezen prealabil laretezarct or cror ndoel prvtoare la realtatea nvieri Dornntriui, Aci Seniul sf, Apostol Pavel organizeaz unr aparat documentar surprnztor de boSat, 'cifeaz"mriuri sdrobitoa.ren sprijinul tezel sale, C. Hrstos a nvat cu adevlat, ne mrturisesc artrle SaIe,El a fost vzut dup nvere de: o) Chea b) ceL doisprezece c) peste cinei. sute de frat, deodat, dntre cari. cei ma mulf tresc pn astzi d) Iacob
I Cf, AIIo: Com, la loc. 2 Yezi Lletzntann: Com, Ia Ronr, 5, 14 si I Cor, 15, 2l-22a CL AIIo.' Corn. la loc, 137

1 l)ezacordul prut dintre o[ nollof [Rour.5, 15, 19) qi nciv[e6 (lton,, 5' 18), ll lnruregtefoartc bine Dr. V, Gheorglrfrr.' Com.'la llom, 5, 18.

136 -

f,f

Dr. GRIGORIET, MARCU


ig

ANTROPOLOGIA PA.IILN.I.A.

e) toli,Apostoli 9i de f) Pavel nsug (cf. I Cor, 15, 5-g),' Dar Domnul nosfru Iisus Hristos n'a -murt n _4",*"rt, c pentru pcateie noastre {cf. I Cor, ,15, 3). },eci ntci inverea Lui n'a putut rmrnea lipsit.de -urmri pentru noi, Dup^trup, "no descindem din Adam, care .era murtor. Ca atare, eL ne-a transms ceea ce avea: .un trup murtor,z Al doilea Adam este dn cer, eHrstosul preexstent care a cobori pe pmrnt trup de om iund, murind 'pentru noi g nvind cu trup preamrit.

:&
5, tEi

F .,9

q 5l

sunt g cei prnntegt, adic descendenf lu naturali, :$i cum este Cel ceresc - adic Hristos - 4s4 s111f ,s cei cereqti, adic prtagii invierii 'Saie (cf,'I Cor, 15, 48). In consecnf: dup cum am purtat chipul
r Asupra acordului dntre artrle de dup inviere ale Mntuitorului -invocate de st. Apostol Pavel, 9i cele mrturisite de restul crfilor T, N., 'vai Slcfunberger: Com. 7a loc, 2 Sf, Aportol Pavel vorbegte aici de Adam cel de drrp cAete, cate a i.petdut Cl, Prat Il, 206, -rrirea. 3 Concepfia sL Apostol Pavel despre netura omeneasc,a Matutorulu limpede qi de repefate ori exprimat n scripturile sale. .In prmul rnd, -a .acolo ,uode'i este. opus iu Adam. tlrstos-Dumuezeu, El .cel .$ofat, .s'a.s:cii [azDy.euoav) pentru no (II Cor. 8, 9), .s'a desertat (xvotoey) 66ip . 9 e6 lnind gi ficndu-se aseloeneaoamenlor (Fil, Z, 1.l.Dup trup, Ilraparfne poporului iudeu lRom. 9,'5), semnfiei lui Davd (Rom. ,1,S),;fiind nsqrtrdio -f^ee fCal, 4, 41, L stat LeSe" (Gal, 4, 4) si,a loat,cironcs (Rom, 15,.81. "sb 4L Brtclrrpl: Theol. N. T. 90-91.

celdi pmntesc, tot 'aga vom purta gi chipul Ceiu -I cer.esc,radc al lui Hristos {cf. Cor. 15, 49). Inante ,de a ,nchea, se cuvine s sublinem 'un lucru de'o deosebt impor{an!. Paralelismul dntre Adam si Mntuitorul nostru lisus Hristos au este a'se nfelege ca fiind ,fcut ntre dou mrimi de,dimensiun egale, cci. am -contazice fndnea Apostoluiui, AI doilea Adam teprezrrrt mai desvrqit qi ma eficace omenirea de cet primul Adam. Opera 1ui Hrstos o covrgegte pe eea a ntiulu Adam, in toate privnfele, Ea a dires neaiunsurile catzate de cderea ?rotoprintelu nostru, p a p prisosit. Dn'belgugul harulu dumnezeesc se vor mprt.gi - ac, vtea - muit ma mul! oameo de ct cei carr a sulerit consecntele cderi lui Adam, Adevrul acesta e exprimat cu tre n 'Rom, 5, 75-77,2 O asemoate a sf. Ioan Hrisostom :ne va nlesn mai cu d.inadinsul infelegerea exact a ceea ce reprezint. pentru omeare prisosin{a harulu heflscefa=qg1ql*pctgsJ care fre de vorbeste Apostolul n Rom, 5, t7, Oare cine pune s lie aruncat n temnif un dafornic .al s,u, pentru .zece barri de arfint, mpreun cu sofi.a, copi q ,sclavi s.i, Attrnci vine n om milostv, pltegte datora de zeee bani gi pe .deasuprar 1 druegte pe cei npstuit cu un .milion de tale e
r I Cor, 15, ,4 nu trebue_-s dea loc la uenfele(eri. Priortatea lui 'otp,a r)n:ygy 1at,,de o6pa fveuputtxy &ebue raportat 1a om, Aesta lmbrac, ia "-p,. a'dnti .ve o6t1ta,tf,,uXtxv, apoi;pe op.zztveupantv, $i A deduce de,aici :c Adam:,ar Li aoterior lui lIrstos, nu- frodire,pauliaS., Hristos, ca om,..esteiu:al lui Adam, Ca Dumnezeu, El est,din etcrtrrte, rverset ,d.ificl ,sr f urm.torul: dup cum .omenirea $ 'atunci,:iof elesul,raceetu a ,a$teptat vreme indelunat pe .al ,doilea [da-, '{emnd sub povara-ap;toare'a noqtenirii :primulu {dam, :fot,a$4 trebue.s strbaten asprele condifii de viaf.,pe,rcari.le,indurm lo acest o6t1tc Qvyttwt.:!o&Le de a ,Aob'aili,lorosul,o6p@ rrvEupcr'wv. CL AIIo: C,om,la loc,: L leremtos,.o: KTNSB I, f 43, 2 Pentrlr ,amauote, vezi Gieorghlu.' Com, la loc,

1i

i 2 -J

138

139

! , 'i , li; :',. t .'.

i! ri. / r, ! ,

! rt ii'

l.

:l

ANTROPOLOGIA PAULIN,A.

rnent ctrat, rnprumutnd cuvnteleunua ,,dintr'ai.lor" ;'


J)n neamul)lu op,v, Dumnezeu suntem (vo1p xal 1voE

Dr.rp, modesta noestrip6'rere,, Tpologa AdarnI{rstos o rezuttt" deSvr$tcsvntele Apostolului:

2 . S O L T D A R T T A T E A N tRU R OnnA HRTSTOS OME il St In elebrul.clscurs care I-a rstt nanteha.reo* pe pag{ilo,r'atenteni,sf; Apostol Pavel exclamla un mo-

2 S p r e d e o l e b i r e d e e o n u l p r e ze n t ca r e co r espunde tmpul rr i l tori c -tolt (napd\et gi are o drrrat :limitte 7p' ub ox1pq 'xo1t"av Eor'xoun I Cor , 7 , 3 7 ) - e o n u l u Ito r ( E, l, 2 li 2 ,2 [p lu r a l] ; I Tm, 6, I9i E .vrei 6, 5) es t e n o u t a , t e a c a r e a ve a s . ,vr r u lte r o r , e ste - storcegte.vorbi nd - rnpdrli a . I u l . D u n i n e z e u , ce r u l.ce l n o u g i p m n t l ce l nou .dupl care suspna f pt ur a r o b i l ' d e p ca t, Dr r p . co n ce p Jia p a u ln , a iv p),l tov nu mai zace. ln v t o i , C 4 e d i n c o g i su n t sc p a f.,d e ja d e e o n u l p ir e zent 9 .rA u (Gal , t, 4) qi . gus t : c l i n p t e r i l d uh o vn ce Eti a le ve a cu lu i.vito r ,( uvci 1rcr6pL),ovrog ai drv o6 , p v 1 6 i 6 , 5 ) . Du p Ga t,7 ,4 Hr isto s e ste Ce l c e ne-a,scpat deeonul prezetl., dndu-se pentru pacatele noastre, dqp voa lui Dumnezert g Tatl nos t ru , C u n v e r e a l u i.F lr sto s: ca r e - i n ce p tu r a in vi er tuturor (IC or, f5" a i v p l) .to v a p g it d e ja in isto r ie , char dac el conti 'u s. 20. 23 i t rm n a s c u n s p r i v i r i lo r o m e n e g ti. Eo n u l viito r se r a porl eaz fati cl e cel preTs nl : c r u i a i - a p u s ca p it F lr isto s + ca ve cn ica faf de vremel ncc. C I, . j I(T!/B I, 205-20i1,

It, Ap. L7, 2B). Afrrnnd orignea dumnezeeasca omuhri cu ajutorul une mrrturi pgne acomodate g. corectnd astfel, cu o fn. scusn!, eroile panteste ale asculttorilor s stoc gi epcurei., Apostolul afrm totrleoclat unitatea neamulu omenesc, Aceast. untate corespunde unttii lui DurnnezetTtz e vot" de Dummanfestat.Ia crea\e, nezeu, In ntenfia dumnezeeasc., onrenrea era destinat s.-l utmeze 'pe Fctorul ei, s-i dea ascultarea cuvent, Neascultarea l:ui Adam a vtmat aceastunitate. Cderea lui a ndeprtat omenrea de DumrLezeutm^nncl-o pe cle am,Stoare ale degertcun qi ale p.catului" Descendenli lu qu rna pstreaz de ct rfiLe vag dn orginea dumnzeeasca neamului omenesc, La aceste remniscente ale strii paradsace va apela Hrstos, la plnrea vrem, ca s reabliteze Iptura omeneasc,nainteaIu Dumnezeur smulgnd-o din Shiarele pcatulu 9 splnd-o cu ploaia darurilor sale de tot ntincunea. Intre Adam g descendenf s naturali xst.aga dar o anumt solclartate,n sensul c. acegtia partcip la pcatul lu 9- culeg dobnztle: revolta sm-furilor, clomna Iu Satan gi moartea, Gregala lui Adam s'a repercutat asupra tuturor urma$lor lu, Cznd ei, pe urm gi ce ce rr'au mncat dn pomul acela, cu tof s'au fcut murtor rezrim" sf , Ioan Hrsostom stuafa dn Rom, 5, L2 b, Amnunte asupra exstenfe pcatulu orginal, cum vom vedea rr.a n. colo, Apostolui nu ne d"ncer. Nu
r Vezi lucrarea noastr Saul dn Tars 115, 2 Cf. Stenmann.'Conr. la loc,
1tl

140

i*t Dr, GNGORIET. MARCU ANTROPOLOGIAPAULIN

!'i

au fost sterse efectele dezastruoase ale soldartti noaste eu Adam, Adam s'a fcut prcinuitor al peirLi, iar Hristos al mnturi, Adam a imprtgit pcatul cel unul la toat firea omeneasc, ar 'Hristos o a mntuit si slobozt De aceasta de toate pcatele - gi de cel strmogesc, $i de ceie de voie. Adam ne-a desprft de Dumn ezerrt ar Hrstos ne-a mpcat 9 ne-a unit cu DunnezelJ. Adam ne-a omort vremelncegte, ar Hristos rre-a nviat vecncegte, Adam ne-a transmis ceea ce avea: un trup aplecat spre pcat, hrfuit de poffe duboase,,muritol. Hrstos ne-a ar.tat c se poate viefui n frup gi fr a {i rob pcatulu.' In rezumat: ,,Adam era tip al lu Elristos. $ cum era el tp? fua c dup cum Adam a devett'.,cauza

- slss Teofilact Arhepscopult - e,einic unul ncicellalt nu a avut tat Jresc pe pmnt, Omenrea mprlt ntre cei doi Adam, va purta urtnel'e aptelor acestora, peeetea calitf lor morale. Pcatui g.moarteacu tot alaul lor de deficienfe pe d.e o parte, ndreptarea 9i wafa pe.de .alt 'parte, 'vor defn_i fptura. moral a omului contemplat de sf. Apostol Pavei. Otto Kuss' are dreptate cnd a{irm c conceptia paulin a istorie este de-o ,,Sranilioas smplcitate" ;' adevrata istrie rmne n'veac istoria mnturiL

ft

In minle lol Do*o"Juu zae irnele istofiei. ,In do oameni se rezrtm^eat Adam,s lisus,Hristos, Unul este printele nosfru dup "!lie, iar cellalt.dup ,dar
r Paralela aieasta ue-o lmprumut. in cea mai mare patte Teollltct: Com, la Rom. 5, li-14, 2 Con, la Roo, 5, 14. 742

1 C.om,Ja -Rom, 5, t3-14. 2 O, e.307,

r43

'li

P,{ULINA. ANTROPOLOGI

,optrnism reconfortant, vecnic acelag n ori ce mprejurare; chemsrea la Hrstos,

CAPITOLUL VI

1 . O R I G I N E A l F I I N T AP C A T U L U I S

OMIENIRE,A. HRISTCS FR
Acesta' est* 'aclevratul' ,ru*e - numele nauln -- al omenr contemplate cle sf, Apostol Pavel^de pe 'pscurile 'de luririn 'i.efrectoare f" i-u ridl,rot "*ri :minunea chem.ri de pe_ drumul Darnasculu -- gi nu -acela de ,,omenre pqstadamtiel", ,,ofirenire s.r-rbst.pnirea pcatulu" sau cne gte cum alt fel, Prcna

,telor clarvztoare ale vremi aceleia, " Isptind cu bgare de seam scrpturle pauline, "vom cnstata c, aestea rdc destule ntrebr n le' {tur cu pcatul. Insrm cteva: und.e zace svorul pcatulu qi p. ce cale a ntrat el n lume, care'i fn1a lui g car sunt formele sale de manfestare n llume ? Identficnd texteler n car Apostolul e furui'zeazi datele ._ attea cte sunt - reertoare Ia problema n chestune, orgnea pcatulu 9 chpul n eare acesta g-a fcut intrarea trurnfal n lume, pare - la prma prvire * pe ct de clar pe att de simpl" $i ,ea este a9a - de Iapt, Dac faci ns o ncursune ma adnc-n stora

,complcat, aeeast proMajortatea exeSefilor ,cari abordeaz" :blern, accenlaeazi pufntatea datelor p car n Ie
r A c este asu n t: R o n , 5 , l 2 - 2 I; I C o r . 1 5 ,2 1 - 2 2 ; I C o r , 1 5 ' 4 5 - 4 9 i .[ Cor, 11, 3; I Tim, 2, 12-14, 2 Yezi Dr, I. Freundorferr Erbsinde und Erbtod, indeoseb 105 - fine, P. 145

.or c"t de drastce ar fi 144

ascuncl un smbur.e de

ANTROPOLOGIAPA.ULIN.tr

tr in contrast, pentru ca iuxtapuneea celor do Adam primul s nu par iniuroas pentru 'Elrstosr -'116" om Adam, cpetenia omenirii :flindfufe de iHrstos, rg Hristos, cpetenia lumi mntute de El, artnd,cFti$ul sau paguba cu care s.ia'ales'ometLireadepe-ufina acestora, Dup concepta sf, Apostol ?avel, pcatul a inhat n lume ? prnh'un singur om g prn pcat moartea gi -astfel moartea a strbtut in to! oamenii, n care tof tvPlprhrou'\filr,pa tg'rir) au pctut__Rom,5, 72t Ec'vbs
ei5 rv :r.op.ov eio4i.$ev,,xai t r\e p.a.pua3 &avmog, zo) ojsaEek 6 n&vtdg 4v$pnoug $vacq r!).8ev, 9'Q nweg fip,aptw).

!t

w 'il
i*

&

s ,*

'.#

':a: + '74

'Ctne-i acest om prin care,:a:ntrat pcatul 'n.Lume? Adam (amntt indrect in v, 14), Adam este cpetenla lumi dnainte de Hrstos, ntru c6;t'toti oameni descind din ,el. El a .abuzat de libertatea sa, fcnilu-se clctor .de porunc,3 ;Penfru aeeea Dumnezeu I-a alungat de la fata Sa, osndnd o ptirr el, pentru gregala
I CL, Prat I, 254, 2 lumea (*opoS) -are aici infelesul restrss de ."omenre", ,de totalitate a linfelor rafioq"le gi iutel(ente, :pentru c numai -aeia,pot.concepe pcatul ca atare, CL Logrange: Ep.arrx Romains 105-lf), A+a btergeteazcei ma mulfi exefefi. Citate si exputrere :mai lar( .la Freundmler ?,8-223 tert 9 note subl, 8 Ia realtate, Eva a pcfuit totej, [tind Lr'it,de'gaxpele riclea* Apostolul e conqtiu deacest fapt [v. I'Tim,2,'14i Ll C-or,11, 3). DacA.dao este llcut totugi ,rapuzator de pcatul 'rare.a intraf pria el,ioJume&pfu1 se poate.l-uri ,lr a recurSe la'artea Facerii, ,cci Apostolul 'sgrie: -,q.dam iegcii,.. .stps'4:zid!l iali, ;apo E,ra" (Lim,' 2, 13),s 'au:fu,te*,c .de.acr;aa, A'dAn,qtc teprezedarrttl pe bibat' I a8,..2' L2),}Ja aeasc omenri rlinaate de.Frsbosg caafate, attla:Roo, 5, L2-21 ctt 9 in.load paralel I Cor, 15, r45,nnmai 'el putea'f opue l ,Hriefos (ct, Freunilorter .22t--22L), a Cum.sia transmis.pAcatul Iui,.Adam astpra urmagilor,ai, aco sta re poate .deduce;,numal cn,aproimafs ritin i:R6lr. 5, .18: att prh dcecenet6 trup.rnflor p,ctroqi c peasc, lici 'irrin ;mfucirea ,nedului:pi jria iudecata ilul Duoaezeu lfua:Mchsli ""io:s*e'lF1ril T,'113).-,If, lTLeoL-N, Ltturcm (Com, la Rom. 6, 1), dup ce afirmE cA atat h sf, ApostolPatel cil gi

IE

r Lucrul acesta .fl accentuea#. cu _pifect:dre ptale Sfunrrr5?. 2 Discurc'l .care l-. ,hout .sI. Te .A,poetol?avel .iu Areopagul do J\,tena" degi nu poate ,f.ctat direct ln .,spriiinul ac.sf. a.izmalit,,dovede$te.nt[ gfl pt4:: oral 'a Apostor'or se va'fi ocupaiii *o .5ss[ino, de xre.e .ti- intr.'ad-prqpozfi ca aceasta.: "..-"rr"u T _fid""if, J),rmnaeu) fsut rilnfus 5ane intre{ul aeam 'aI oamealor, ca ro""i"r"a .pote:.r,oatTafa .pmfutiilu "e 5 a agezat,dgfri inente vremuilleSihotardlelaflezriilor, rfF. Ap, f?,;O: 3 CL. Prod'I,,254 :rr;m.-

:t46

147

l0'

DT, G RI G O RI E T, M ARCU

,'

--

ANTROPOLOGIA. PAULINA

u Adam, Tofi oameni sunt tof','au pciut n Adarn. .este consecnfa, exelusv Apostolul se servegte de morf. C tot oameni n:

nul cunogtnfei bnelu si al locul raulu (cL, Faceie Z, nnul Dumne z e u L u i' A r{ a m orni cln rau pof s mnc. -rului bnelu g a sii nu ve mnca,dn ,el ve nrur

c n'ar f pctut, n chip


iudais r u l p s e s c i s v o a r e ca r i. s n e in slr u ia sc in a ce a st di recfe, sfrgegtc p4i n a c re d e c n i c i p r m ul,9 i n ci. ce l la lt n u p a r u ,t r "fl ""t^t';^f;J;;;""n"

loc deducern c de vreme ce tof oameni motrraceasta se ntmpl pentru c tof pctuesc, tof svrgesc picat personale g 'ca atare, p au pedeapsa ca qiAdam, adc moartea. Dedtrcfe acestea se mpotrvesc ns difcult! serioase. Cci dn cele ce ne spune Apostolui n alte locur, se vede c el nu consdera absolut pe toti oamen p,ctogi. Avraam qi drepli V. T. (v, Rom. cap, 4) fac excepfia de la aceast ref,rll; e au fost socotifi drepf de Dumnezeu g cu toate acesteaau murit, Stm aga dar n fa{a unei enigme, Rsplata pcatului este moartea, Tofi mor, dar nu toli au pctut, Cum se explie"ea? Foarie smplu, Dac. moartea nu -a crufat nc pe cei ce n'att svrgt p.eatepersonale saur clac le-au svrgit, nu li s'au socotit atunc urrneaz c nu pcatele personale sunt cauza ultim a morfi, c nu ele sunt condta sine qua non ca s, mor, Dar ntru ct Aclarn a fost pedepst {u moartea pentru pcatul su qi ntru ct moartea domnegte pi peste ace descendenfi a s car n'au pctut, urmeaz. c pcatul lui Adam se ntnde asupra ntrege omenr,' c deci to{i oamen au pctut n Adam, Aqu c, n ultma analiz,, tof sunt pctoq. Nic char cei ce au ve{ut n peroacla de la Adam pn la Mose, cnd nefnd lege pcatul nu se socotea (Rom, 5, 13) ' cum i s'a socott lui Adam, nu fac excep{e de la aceast re{u1'2 Iat o concepte pe care Iudasmul bblc a rabnistc n'o cunogteau, Iudaismul reducea originea morf la gregalalui Adam, dar deea unui pcat orifinal care
t E greu de p.recizaf dac presupuneiea lu care cei crora nu l se soco+-eapcatul ar fi putut depi i ntatea fa c ul tfl or mntal e 9 c opi rpos af pl auzi bi l , sau nu, 2 C onrp. pentru l ntregi S i c henberger: C om. 258 urm, Anot l, 742 n, 3 dupi fi oamen cari nu posedau i n v rs t fra{ ed - es te l a R om, 5, 72-21, P ra-1,

asupra ches!u1ii. acgsteia.- Prar (II, 68) i.t. us^, ,,L'en,. du pac n,est pas.une appartion sol et_.passa5lre, mas une nvason troliphale, Le pch-,ne -propagepas., : sc seulement par irntaton, par la '.""igi"--", r,.xcnrple;,il . se.transmet Lrtdtairem*rrt,,. , 148 -

t49

DT,GRIGORIE MARCU T,

ANTROPOLOGIA?.AULIN

a
t

:l

i FI

uac ne oDrim qgtit *gpr^ dgu.motve, Inti,'df J;;ird^'d* ac.artu o facem din "i, a f ct ma com_ g*ooq:rea acestei chLstiun. Iar n al dolea P1t I ranclr pentru c suntem conviag c rtelor ipoteze cari ig a. :ilnire examinur."u-dif.la acest 1oc,,ne va lmur si ma . 'pavel, ^b+; pr*f" orign pcatului Ia sf. Apostol i" f*d;;;-;; ne_aminsuqit_o noi. , toat nenfele{erea Dorlocuiui dirr Rom. 5, li a: .xop.et
eZo.4,sev fprintrlun om

la s, t{; cares'a incns iurul p"otr"-"i;;;"#';i;;_, ""r"iuA " di"e;;tupilga, in

Dar concluzia la care rie_am in ce .o,a ves-teoriginea ocatului dupa sl.oprit noi p._r-"i,pr_ Apostoi colectat adeziun turor c etaiorit;; a.tu ;i r'.i aJrp ut cu aceast.problem.,.Istoria "ti eiegezei tu!""t,if"l -Rom, paulnde

slar f transmis tuturor oamenilor ii .era complecta_ mente strn.1 Concluzia care se desprnde n chp firesc dn rrginea "pcatului care st_ rte, lrebse cutat .n fapta ,Hristos este creatorul une :are nu exsta nainte de El tpul lu Hrstos, ,a adus n car fr el n'ar f existat, :au,,,2

la diferite explicatii - cum 'a pi dat, Ea ne spune doar att c printr'un siagur om, adc prin.Ada"', a intrat pcaful in,lume p qi-a ntemeiat 'ac mprr:lia sa, cu fot alaiui ei de rnizeri, rlintre car ,,cea ma qrmiltoare este revolta simfurilor".' 'Dar cu at.ainc,nu-i dovedit c originea:pcatului trebue cutat exclusv in Adam, lat de ce ! Verbul eioT).rlev poate insemna nc 'prima g dc smpla nu apari\ie a pcatului n lt'.',e, .El indic doar inaugu:rarea imprfieipcatulu n iume aga cum rf1tr&ev

v -vs4srerd, urere oe ,*pi.i"ai"

:east_ propozilie,

?e de alt parte nu se poate nega c priotre alfe accepfunipe cati le 'are'd4tapva1a Pavel, eeade ,,p6eat sf, personificatrto - fi d4tape (articulat) - de ,lpaiete", intervine des in aceast sectune,
t Prdt ll, 67. a ,Aga Gheorglriu-..Com, Ia loc. 3 Rom. 5, L4, Cl. Prcit l,'253, {,Rom, 5, 15. L7. 18. Cf, Prat I, ?-53. 5 Rou. 5, ,19, '6 Lagnonle: Saint:Pal Eptre;au:c*.omar+ ,ed, " Pala, t922, 705t A, Sabslier::.De la:quesfoa de I'orifinedu.pch il'apr:sles lelfres de liaptre Paul, inl Revue ile lihstoire des reli$rots, 1887,p.7,'rn4i etFreundarfer 221,i mar le.Farte: Slchmbergen: Com.'la,Rom. 2,'lt Sldhl}r., Kf'WB I.298, io:

"pit;;*""i"

S? ti# cum

si treirc: Nt, Theol, 204t ist,,, zu -Es iudenlebre ausgebildet worden sei, Nur r sade .ddan., Die sfrnde ,,ist jedes inde sieht das Judentu,- rn :dem..anerelbst noch aicht Sinde .ist;,, ,Comp. 4i 2 Freundorler 223. 150

tst

AI.{TROPOLOGIA PAUry

. 9qq_ ajunge Dumnezeuautorul pcatulu dup sf, Apostol Pavel - adc dup Holsten ? Iatl cum I III a.p.apra ii Iost ar susfine_ ceva.
rc acesta a fost creatca o&nF

r''i aui"-r;;;;;i;: ;;

Flolsten rspuncle: n stare zre, Inante de porunca lui de sSur Ia ntervlul de timp a omulu. gi pn la porunca

proprile sale idei. Pe'urmele lui Holsten pseste I{, Lidemann, n, tlcuirea locului de la Rom, 5, lZ rTtrn;,z pleac de. el ;ug mrtursegte3 - c sf,. lor, 15, 46 o deplin denm 9 a urmasilr s,, t , s ajung" la concluza c leodat cu crearea lu o,ip6: 9i {,unfr adc deodat cu facerea omulu. Dar ma sunt gi alf situaf pe aceast pozilie,a Eroarea comun a tuturor adeplilor acestei teori zace
I O, L c, Yezi 9i lucrarea lui mai veche : Zum Evangelium des paulus_ . rrnd des Petrus, 1868 p,418, in care alirm, ln le{tur I.o-, 5, 12 cd: ",, ,,Es trat in der nupripcorg des ersten Me'sclre' zuerst die n cjor Menschennatur Iie!ende, dern 1esenGottes ent(e(engesetzteunheilgkeit tatschlich. in die Velt des Schtbarenals one Wirklclrket ein... 2 O, c, 85,r a O. c, 90, I wrede Paultrs 57 t ,'Aber wenn man die Fra(e auwrre (die er nchL " stellt) woher denir die Snde Adams?, so bliebe kaul etwas r""r". iiiril^ als rveder der Flnwes auf clasFleisch", Arte vez ra Jurrcher; Ethilc ^urne Pauli I, 42 si Freundorfer 224, n, i, 5, 6, 153

eserrfiat p_cro-s, ru, ,o: . Ar"ii.g"""t; "luJ"rXt,, W'i:"1, se clesparte el de sf, Aposfol. Pavel, cruia i substtue,

L C, Freundorfer 222, Vezi Ioan 1, 9 u, 3, lI , I9i i 6,. l4i t1, r, 39 36; 71, 27 ; 12,.46,Sa,u ceea 10, *f'nn'. i.,sugi .f. Aposlol pavel rlcspre llrstos,tn Tirc,r.,. -"_" I 'Ir1;; ii$u'-.is-rail"ei1rou.."" "" 15:_Xprors C, Ho.itlnu,..pauiiniqcheTheot, g2, ' '
tJz

w .F
i;i

PAULINA ANTROPOLOGI,{

'':

4E

+ .{
i

., -esen{ial ru. Este -el astfel, .u., ou ? ul su c. odpi nu-i ru n i$ine, pentru c, Dtrmnezeu ri ,gtm c Durnaezeu toate fcut, A afirma c primul "or a nclinat spre pcat prin creatre, r;u- gndre paulin, c o erore grosolan, Ori ct ai suc sau rsuci scripturle paulne, n'a s afli nici cel ma medocru argument u pgli spriiin o asemenea afrmafie. pentru c "ur" ocip[ : n ochi. sf. Apostol .Pavel nu-i eseniiut pe"ato, ji d""i n-u pgate f idenffcat cv :r1rpapa. Dbvad, prntre -alte, Rom, 8, 3: $sE ry auro ubv np$e;v ip.ocollr.arct dttzpq:.Hristos, a$a dar, a vent in trup ome_ -oapuit; nesc, dar nu n trup pctos, ci numa intru asem:rarea. (uvpouirparr) trupului pcatului.. El nu poart. n trupul Su urmritre pcatuiui original, nici 'd" .,rou,ro pca-t.personal nu l-a putut nviaov-a1nmeni (ci. Ioan 8, 45). De vreme ce -el a trt n trup (o,pE) fri s. "cunoasc pcatul, e de tot clar c oipE nu_i esenfal 'ru,' Consecfultele.. teoriei expuse, aplcat la cazul M?''tuitorulu, ar ir tuneste si siur c aoi rru am fi printre pavel Ie ,ce..dspugi s._ subscr, Sf. Apostol ar f cel dint care s'ar rsvrti n potrva une ase-

menea blasfemi. Cine .are ochi ,de v6zat s vad ce fndegte el despre }liistos in II Cor. 5, 27: p1 lvvta 1tapvav cunoscut pcatulJ! {n!a Dn nenorocir.e, adeplti teoriei care d' amatfenie pauline o c.xplicafle imanentd, sunt tot att de pufin ca g sracele argumente pe cari se rea;zm'. Pararaznd'alternativa lu Freundorfer,t putem spune - fr team-c vom I desmin\it - ci cenai mulf gi mai buni exege{i susfn urmtoarele t sl, Apostol Pavel n'a cufetat orginea pcatului imanent, ei storcempiric; el lnu explc originea pcatului cu aiutorul opE-uluri pctos, pe care Adam l-ar f avut f nainte

aprut deodat cn 'od:pl,ci dup aceeat la ndemn venit dn afar - n spef: prin amrea Evei de cfue
:safp,2
t p. 223, 2 k' potriva adepflor leoriei respins de tot - it special ln potriva lui Holsten - ia attudine .hotrit, combLad-o *e lar, A, Jsrcher, .ele Pcaful nu patru ;ar{uaeote raliniate de el [p, 43 urm.), nu sutr.contradiclie' de o4F: tn chip ' eseafial, .ci : umai ..emp trc i eJ?l a 'serv&e slag pfine cderea lu catulu dintru tot inceputul, "c ,abia ,in cursul istori,ei {adc prir idarq) a ajuns ,pctos at lconcluzia la care aiun{e Juncker. Aceea.gi mn,irrlrrrtg Ae ..e1, Glnel [Der irelie Geist in der Eeilsvinfere 6 lmp{rtgau, cd. 2, dee -Paulus ,43 ru.),9i Otlo PWderer werkiiodgna{ {Das Urchrirfentum c-od ,dam nn era I, 203 uro-]. Paul Fene alrm expres c a lost rm 'i-p pctos [Nt, Theol e04) + c ,Apostolul ,:nia avut o coocepfie drry care onul gcatului,p'rin.ry.ealt* :ar;lioat..supus fidets 20)' Omenrea a fuveott ic' 'oas:ma .inti;prin ;A-dam, Jcatul ;n oapt" 'este gn :accdent fiIrsprury! der eealie,.nu-i sinoqrim ca wPE' Snde ?93J,. dec,.el.,nu g:irtrat in,,carne''$rr-

il

,il
I

-{

154

t55 -

Dr,IGRIGORIE MAICU T.

NTROPOLOGIA PULIN

wrmeazi e sl, Apostol Pavel era strn de clualsmtllflosofei anlee eristalizat n forrnul.a ,,matere - sprit" -

Expunerea prec,edentne-a artat n deraiuns c. tot rul ct exist n lume decurge n ultima analiz' Dac lucrurile stau a$a,-- $i nu cum sus{n adep{i teorieirmanentste despre amartSenia pauln. - atunc
Intr'un cunt,.,,nernals. hitte er.(scil,iPayel)sich zu cner Anschauun{ be-. reitfeftinden,welche'Gott als den Urhcher <1orS{ncle hinstcilcrr rntrss" (Nt,. l ,i T heo l,20 6). ': Dnire teologcontimporani (dntrece mai vechi mai putern cita incleoseb pe...Wendt 18?; alte nume la.Freandorfer,ZZS-227 note; eubl.), penlrrr a ntr lntnde prea depar,te aceast expunere,.vom televa numa dou' autorffi in malcret Frcdrch Bchsel 9 Dr. Jos, Freundorfer, unul din lasrul protestant, : iar u' "ltaltlromano-ocdental, C*l clint0i e ct,sg pqate clc expcditivr Starea tle pcat sc irrtcrnciaztr ' pe laptd lu Adam (Rom, 5, 12. 18. 19j,.,,Ihn auf Gottes Schpfunflzrrriickzuiiihren, hesst die Ged4nkendes,Paulus karikieten. Paulus hai auch nirgends. gesagt, dass Adam' ene AnlaSe zur Snde anerschallen war, so class der Sch6pfer doch Ietzlich fiir sen Sndigen verantwortlich zu machen wre,, Er hat ne ene erschpfnde Aussafe iiber den Urstand Adarns (etan rrnd

Pauluq-Mnster und bemApostel bleme,lntr'o carte ntreaf: Erbsrrde Erbtocl i , w . 1927,


D n bel qu{ ut de argumente i nv oc ate de el l n s pri nu1 teore c are V ede amarti(erria paulini n Rom, 5, 72 wm, dup ce a cerceal pe toate fefele opinile exefefilor antrlor lu, refinem aic numai dou' Cel dlnt6i prveqtc conccpfi a paul i nl dc s pre..oftp, D up c e a anal i z at l oc uri l e c l as c e mr ref' rrz . i d"ea {unu i oc tp[ ruu, pc tos [pri n dc fni fe] (t C or,6,13; I C or.6,19 u,l R oru. 6, 13) c onc hi de: ,,W enrr al s o P aul us oott 6o oc fP E R om. 8, l l ,23i bes . R 6m, ?, 14t al s ei ncr Quel l e, enem S tz und Organ der S nde s pri c ht (v 1,

el1tc,nenpap.yos n u1v tip,apvav 7,t7 f,;... f1 horxooa 1,...oq,pxor6q i o(u 1p, 6v, ox oirceiv po, uoc'orw, t oapx v v p,ol&p"aputa. rQ t\6 tiwucruta6 vu v rot6,prQ &'g,86v" 7,23r ,,,.,v vp,qr i lluovt octp[ Leb[v pou") l<anner nlcht <lervesenhafte, sondernnur de emplrlsche wie melnen,ncht de orcpE, sie ursprnSlich aus Gottes I'Iand hervor(ing
sondern so, we se {eschlchtlich, nimlch durch Ac{ams Fall gewotdcn st" 1226), Si atunci urmeaz c arnarti$enapuuln trebue crrtatu in. Rom, 7 ci ln Rorn. 5, t2 urn, Al dolea arfurncnt asupra cruia ne refinem, privegte nterpretarea locului rle la care l:urceclentrea(a dscufie (Rom,5, 12 urm,). In polrvacelor cari sus[in ca 'i1 ltapctd a intrat in lume deodat cu creorea onulu, vorbegte nu numa faptul c iu v. 15 ,,der Tocl ausdrricklichauf ein (pers6nliches) fid.?&&t$lrd. Adams, n v, 19 die menschlche Sndhafti[keit ausdreklchauf ene (pers6rrliclte) 1u'pdxo Adu^. zrrrckgefhrt wrcl, son<lernyor allenr der Vortlaut von 12a selbst", Propozfia: ,,t'v6 civSpnou \ &ltaptia elE cV xo1toV eicr{).0eV kann doch nacfi allen Rgeln, mt cfcnel nun sonst Schtiflstcller bereift,nur besa{en,dass die Snde als etwas Noueso vorher nichl Vorlrarrdenes,jetzt erst n de Welt ltereintral" 1224). 1 Acest adevr l-au apra( cu ar(urnente optime - in deosebi potrva rr 1u H. J, Ifoftzmann' caie neputpdu-se decde pentru nic rrna dn cele dou teori prvitoare la amartifenapSulin,a slrsit prin a proclama c Apostolul le proleseazi pe amndou- A, Juncher fEthk Pauli 44, 4'l u,) si PauI Fene (Nt. fheol, 204 u.), Vezi 9i Schenberger Rrnerbref 2lB urrn. r 157

voreilif, aus I Koi, '75;,45-49 zu schliessen,dass Adam schpfun(smiissi{ zur Snde vrarrla(tse. Denn der Zusmmenhang redet nur voo der VerSiinglichl<eit,Niedrdkeit und Schwiche, ncht von der Sndigketdes lVlenschen,R6m, 7, 1-12 zei;htret'dn Mnschennach, ncht vor clem Sndenfall, Eva wrrrde durch de Schlan{e verfhrt, (2 Kot, 11, 3), nicht an dem Gebot irralt ihrer Anlage ali solche schuldg'l (Theol, des N, T, 112-113), - Mai amnunfit ile ct autorii citafln'aceast scurt.expunere,aLratafproblem4 anrarti{ene paulirre Dr. Joseph Freundorfer, Concluziile sale trag cu att rnai 6lreuln cum* pfrr, cu ct Irreundorfei s'a ocupal ln mod expres de lrnurireaacestc pro156

tr
ANTROPOLOGIAPAULINA
.fr

mepte greqalaIu Ad^- acoo .Fa ne conduce la fiinla p bind * este :reas"ultare^ I socotirea vonte :Sale art: tural, penfru tofi oamenii pg1i, ct q.in Legea mozi Cauza cder lu Adar

tolul nu-

ry

'1 if

n
*i
c

.*r

' f rr
t

. . Ursrrile pcatului a glenere sunt ncaleulabile. le cuta pe toate, a le expune gi a da seam de + ele cu deamnuntul, ar nsemna s alctuegti o lucrare inkeag. Or scopul pe care_l urmrim :ao ne interete, Nevoifi s nu depsm aurrili33s subiectulu noshu idite, noi urmrim ac doar plns pe .care le-a rodit.si ltul orignal gi pe cari le-au t .pcatele perionale, Pcatul a aclus ,su sine tulburare, desoriline, rsvr:trre, EI a vtmat armona iniliaid dnhe .omeire gi Dumnezeu dinlre oameni gi dn om, ^ tulburat .d.e pcatul lu acesfa inainte de ,cdere, ln smPlul unotv,c APosstarea,omrilu,din oa'spe ea c ctlilorn scrpturlor 'de fa.ils ce se fceaudin ,,Legs;i";;";F;i"Eaili j-;did-,gaoii:ir" cultului sinafoSal,iar ceiialf
.158 -

,t

predica oral.a Apostolilor .,. a aiuttoriior 1or, adic. din cateheza aposlolc,. Dar aceastlips poate f acoperit, Dup prerea. noastr, exist cel pufin dou modallti\i de a reconsttui concepfia ?e care o avea sf. Apostol Pavei despre starea dinainte ;de 'pcat a primulu'om, Prma ar fi acceptarea n bloc a re{eratulai'fieneziac n chestiune, Este n afar de or ce indoal c'sf. Apostol ?avel, cate a artat totdeauna o deosebit :prefuire pentru c.rfile sfinte ale udeilor, pe ca Le cileazi copios q din cari se inspir prea,adeseori, rr'a ,putut d.isprefu amnnntele ce i 'le puteatt oferi.ele nici n acest caz.. A doua modalitate cu aiutorul creia ar putea fi reconstitut starea "prmordal a omulu, at fi s anulez tot ceea ce spune Apostolul despre omul pcatului; cu alte cuvinte, s-ti imaginezt ce-ar fi putut fi omul dac 'urmrile r:catulu 'lui Adam nu l-arf cufundat ,n starea ,ileplrabl in care,l contempl, 1 descrie 9-1 judec cregtinul Pavel. Noi :renunfm la ambele moclalitt, Ceea ce .nsemneaz c ;reuunfm pur gi simplu ,la reconstituirea . fpturi nocente ,a omului paradsac, Lucrui acesta nu tre-bue s surornd, Procedeul. adoptat de no e absolut paulin. ?i.Apostol - care-i att de realist - au-l ,intereseaz. ce :ar d :putut s . fe omul dac au ntervenea cderea lui "Aam. 'ci ceea .ce .este .el .n ,prezenl g mai :cu se ,ceea, $,e-

Hi

Pe ce sle?,truei

o cunogteau

dur

Ein gs-

aproape cele .dou ,str xeltgioase de fiecrui om': una p.e co,,o poseil, iar alta !a,'care:l clhiami:filrsfos,lnchidem raceast scurt parantez. qi revenm la: :' ,o,$aga,erpuuerii ::roastre.
t5 9 :J

f,
w

:t! S:i.:': i,l'in

;i.taii

. ::1,\-

- - .,i:

; , l:r.,

,,

,, ..,.,; , ;

"+
. f-

-:-.--:71.

'D','cRlGoRI:T; MARCU
e 1

P,A.ULINA. ANTROPOLOGT

Uonsecnfa ultm a neascultrii lui A.darnr car:i) le rnplic pe toate celelalte, este , . 2.. ;UNIV E RS A LITA TE A ' P CA T UL UI , ,

pa$ub fa{ de nl!mea cunogtinfe lu Hrstos Iisus, Donrnui su la toate renun!, ca la niqte lucruri netrebnce, ca s-l cgtige pe Hrstos (cf, Fil. 3, B), Nu se,rna mndregte cu Legea g pe pgn nu-i ma rfisegte, c. spre deosebre de, compatro{ii s,' e[ ,, va plnge Ir. s-i dsprefuasc q- va aeuza fr s-i condamne'remedabl",' Orizontul vederlor lu - strmt ca hotarele Pal.rgegte ct zarea. El vecle lumea cle la' lestine nl!mea sborulu mperal'al vulturulu g judec{le lu sunt deinitive. Ar vrea s qtie nl';,eafia omenre plecndu-g genunchi ntru numele lui Iisus, Realtatea e ns alta. Povara pcatulu ncovoae umeri ei, Penfru sf. Apostol Pavel starea de p.cateste ceva ..nai mult de ct o obsesie, ma mult de ct o nchpure rezullati din vreun pesmsrn neorigibl: este o -realttate, Iat ce constat cregtnul Pavel, at. ce propo'viduegte neodhntul msionar', at ce repet mereu n srcripturile sale cel ma I fecund dintre sf, autor a cr{ilor Testamentulu Nou: omenrea fr Hristos, ca tota-ttate, zace. sub stpnirea sau sub puterea pcafulu; omul, ndvdual luat, deasemenea, Lucru pe care na intrzie s-[ dovedeasc cu argumente ndestultoare, pe car le va urniza pe de o parte storia, iar pe 'de alta vafa fec.ru om, Nu strnt rare prilejurle cnd Apostolul vorbegte despre pctogenaunversal, Primele trei capitole 'a7e epstole. ctre Roman ne mbie n aceast privin{ un material pe c de abundent, pe att de clar, Tabloul corupliei religoase morale. n care deczuse ,omenrea ntrea$ fr deosebre de neam sau de 'cultur '- ne este zugr"vit aci n culor !p,toare. Apostolul dovedegte ndirect ct de perfect stipnegte acest subecti asupra cruia se apleac.de sgur cu mult_
t Cf' Prat I, 239.

Cf; F; A-p;8;;1, 3ri Ci., Prat.l, 238-239 t 0

161

ANTROPOLOGIAPAULIN

de 1oc.9i de acleea atitudnea j".ur. o adopt "::"1 ta! de ea nu-i aceea a unui satiric oarecare, Ei o

dec frje ca s se ftac cunoscut tuturor oamenlor, g ior, La aceast cunoa$tere a lui D:umnezea, liecate am

asemenea viel, s trezeasc. desSustul faf, de ea g apoi s-i imbie gygoitii perspect-iva:ispitiioaf,.a mn_ trtirii plinite de Hristos. -

La ideeaunui Creatorcare posed-

dr-rpRom.il,'20 -

doua caie pe care fiecare orn - dec p pfnul - poate aitnEe la cunoagterea lui ffnrnnsTstt, ste legea- moral rratural scris :n inmile aoastre, A

In deserierea p,cltogenei omenir, Apostolul n_ cepg cu pFLg:ni (Rom. L, LB-321. Intreaka sectiune se las grupat n jufll alor trei idei bine reb,efate: 7. Pger';i posed o cunoagtere ,a adevratulul J)umneze1u: ,e ?r- _1" i* s.-i dea ascultarea r,.cuvent, au .cazut jn idololatrie; 3. .Consecnfa rtcri lor ,este ,o vtzl, imoraln :ncrcat de victi.ilesSusttoare, nozaice gi deci ,9i e strnt in 'exact ca gi 'iude Lefi stare s. deosebearci bnele 'de ru,

mullumeasc, .Nlau'leat-a,
1 Acesta este funilanenhrl:scripfirrstc al rtrgtnrcltulul dovedirea eristenfei,lu llumnezeu, 2 Prat 1,.233' p'ru cot rrololic

162 -

,63 _

tf

Dr, GRIGORID T. MARCU

A.NT]I.OP GIA PAULIN.A. OLO

ltatea era att de adnc nrdcnat, n ct vciul ajtrnsese uneori s fe glorfcat, l

aceea$ asprme, ca Fi pe pgn, char n epstola ctre ,ornan, , ct ce-a sprvit descrerea iaradeleglor, acestora dn urm, Fa{ de pgn, cari aveau o cunogtint imperfect, imitat despre Dumnezeu, iude erau mult ma avantaja{, Dumnezeu i-a nvrednct de fayosssa _nenrprtgit alfor neamur de-a le face clescoperr' succesve g de-a nchea legmut cu ei., Cele dnti sunt consemnate n Le{ea lui Moise g'rr cr{ile Profefilor, dn care puteau deslugi cu ugurnf. voa Lu.: Iar semnul vzut al legturii 1or cu Dumnezeu era ercumcisunea (nspcrop,1).

Au ude'vreo ntietate nantea lui Dunnezeu

Sa fina la ele cu toat strqnca, s ,le urmeze, din toat nma, s-g ndrumeze conduita dup adevrurile pe cari Ii ie-a ncrednfat Dumnezeu-- iat ceea
2 Yez Weber: Jdische Theolo(e, ecl, II, p, 233--239. Cl, prat I, 66 n. I 5i Schenl,rerger; Cour, la loc, 3 Ctate la S/mar 3l n, 2, Vezi 9i prat I, 66 n. l, t C, Amot l, 146. 2 Yez qi Rorn, 9, 1 urm, prn contrast cu F,L,2, L2. 165

r64

DT,.GRIGORIE MARCU T. ANTROPOLOGIA PAIJLIN.I

:i penfru :ca :intetatea lor gttie nc de .pSni [Ro*. [,pavel. ci dn .potrv, n loc s se

pot scpa de ct recunoscnd c sunt tot ,att de vL rrovaf naintea lui Dumnezeu, cel ce judec dup adevr, ca gi pSni.

tr

invftorul ce'ior nevrstnici (mnorlor), avnd for,mularea cunogtinle gi a adevrulu tn lefe., deei fua, cel

rceea ,era cazul s proce_ :er dac voia s nu ;;;_ i ,ascultat


,#

Ie-a r.nut iulelor r:risiunea de-a t lum:r nmurilor, dar e au &ezr,tat d.e Ia mplnrea ei, co@ver, tnd-o in prflej de smnteal,

* -
i

conglomerat .de 'citab a[ese la :intmplare, Ar {i o greqal s se .sreail. 'c Aposto1ul nlai ma f putut nvoca gi alte mrtunii.srnJane. Ism s rtrmezetextut pomenit;
a hd LB a. t . r Ctat.dia 166 ':l6t _ Isaia5.lL, '5,; tc{, Ezechel 36, 2V23,

I
.J

Dr, GRIGORIE MAICU T,

I'AULIN,. ANTROPOLOGIA

10r Nu egtedreptlnu esfe nic unul; 111 este,clnese infefeagX, este cn s caute pe nu fu Dumnezeu

Apostolul 1 ntoarce asupra 1or,


,, 14t Gura lor e plna.de,blestemgi de amrcune;l ,, , 151 lu[l bunt picloarele,lor spre vrsare de, snge; ,, ,!6t:Prpd gi nenorocire, sunttn drumurile lor; ,, !7 ; $,calea p'ciiei nu au cunoscut-o;r , ,, ,, ISt Nu ste frc de Dumnezeunalntea ochilor lor,6

ntrebarea ,aceasta $-au pus-o foarte multi cercettori ai Sf. Scrptur, Ea e perfect ndreptfit, ,privegte pgni, nu ncape nci o ndoal n "e pctuit (ndvre6 ipaprov), 1o1 au pleit tric. toti au butul lor picatului, ntr'un fel sau altul, Dar presupunem, prn absurd, c ar f existt personalitt cu desvrgire vrtuoase n rniflocul E

I 2 { 5 o

- : Psa lm 14 1i3, ' 1- 3i 53152, 4 2Psalm 5, 10 ( f I J , 9 Pialm l, 4} ll3g, 4 Po^alm10, 7 (tu LXXI 9, 28) Citat liber dn Isaa 59, ? urnr. Cf, GheorghirCom, la loc.. Psalm 36 135, 2.

'iltzprov n'ar mbr{qa absolut pe to! oameni cari au vefut nante cle Hrstos, apo nu putem trece eu veeivat,tof sunt' lg' derea cealalt expresie : nweE ,iy.aprtav sub pcat, pentru c - dup cum am vzttt - tofi descnd dn Adam. Cu aceasta am dat ndirect r'spuns g n ce privegte p,ctogenia Senerala udeilor,z
r C (, S tc henerger: C om, l a R orl , l , 32 2 S admi tem ex c epl i i ai c i ? C redem c nrr- c az ul s c ons i dernr s pu-scl u A postol ul ui i n s c ns rel ati v , c u toa[e c un tc ol o( s unt Inc l i nafl s l fac -

1B

769

4 -

ffi

Df. GRIGORIET, ,I.ARCU

ANTROPOLOGIA PAULINA.

3. STA RE AMORA LA .OMULUIV E CHI U

14.
'g
@

i*

iE

).

il

.-
t+i

r
@

EI

EI E'
t

5L

+arecar coocesiuai. Asa.de (I, Z4O)tApostcilul ,;aepretendpas :qulil ,n'y .ait i ais..,err,.{ans ls ',i'd.Frat masse.tlu',p"upt"-,hbreu, rra petit .aoyau de justes fiilles 'Jhova; ' .aais il ,soutieni'qut la :ma*se,{ut inriille.:. - sic-h.gtbe.r*erfCom, la Rom. l, 25),.e de,pXre"ea noastr: .,lSlbstrweno:der.Jude '- iwas praktisch dcht,der Falr ist - ;in .allen sfcken *"io","J.,u"durch,,dEr,Snderlienen.,dass. er:sidh vom r,uud'r{as .,Glaubeasbespiel Abra-hams y'ersr13] 'aicht,aahah*it", -1la Rom, rntului .Vechlu. i.

aceast legtur .de ,ord.in negatv, ,ceea ce caracterzeaz-raporturile dintre oamen,.este o desordne'total, O asemenea stare de lucrur aumai pe placul lu Dumnezeu nu putea f, pentru c El ,nu- Dumnezeul nedreptfii, Drept aceea, raporturile dintreEi 9 omenire era de agteptat s fie ct se poate de incordate. Apostolul flu ascunde aeeast reahtate, n'o trece sub tcere, 'pentru c- esenfial pentru scopul fnal pe care-l urmreFte prn scrpturle sale: pe tof s- fac una qi s- vad impcaf cu Dumnezeu'prin si n - Iisus Hristos, Dar Apostolul nu se mullumegte numa eu alta, E[ ne arat c ceea ce sia vzat n rnare, n omenire ca totalitate, se poate constata,g n mc, 'in omul considerat ca ,parte a acestei omenir; c desordnei din ,omenire i corespunde desordnea moral .dn om, Lucrul acesta llam anticipat, tangienfial, in descrierea strii fenerale de pcat, pe care :am fcut-o ma sus. Am spus ,iatlnci c omenirea dinante de ]Irstos avea "putinfa s-l cunoasc pe Dumnezeul eel -Cu viu pi adevrat pe cle artate, toate ,acestea, a llu l-a ,'mrt gi nu -a mulfumit ,crlrr rse,cuvenia, .,e i sla rtct n dele (),o-1ropo) q ;in-a e cea'neinfeie$.toale sia ntunecat :(cf. Rom, 1, 21).' Acest am.nunt anticpeaz vizibil ,desordinea moral care slglqeqte n om, Aposo1ul ne-o 'va zttr.6v mai de aproape, cu lux de.,amounte 'pi n .culori veridice, Omul paulin dnante de llristos este o.fint e*trem de complcat, El 1 poate icunoaqte -pe Dumnezea qi cu toate 'acestea nu-l .flmoaste, :El'en star,rs,deosebeasc binele e ru, ,qthe'c. ,ce1 ce 'Iiptueste ru1 vreilnc .este de,osnd:[Rom. 7n 32), wea s=lac b:releg tofqg tgeqte prin a lace -'inevitabl - rul. Intre 'vrer pe leoparte 'q'-ntre aptele 'ctlnoa$tere,d lui pe :de ,alt parte, ,strue :ilr fesacoril perptuu,
t7t

t7D

DT, GRIGORIE

ANTIOPOLOGIA PAULINA.

Roman., ,,$tm cu adevrat c leea este duhovniceasc_ - 5s1is Apostoiul - dar eu sunt de carne, ,,rndut sub pcaf, Iar dac fac ceea ce nu-mi este voa. m potrvqsc cu legea gi zrc c , este .bun, C acrrm nu ma svr$esc_ eu_acesta, c pcatul care slgluegte ntru mne, Findc gtu c i mne, aclic n rupul. meur nu locuegte ce e bun, Cc,de vcit voiesc, d^, de lucrat bnele nu-l lucrezi c.cinu bnele pe care l vreau l fac, c rul pe care. nu-l voesc, pe acela l svrgesc.$ atunei, dac fac'ceea ce nu-rni este vr:ia, pu ma sunt eu fptuitorul, c pcatul care locuegte , ntru mne, Gsesc, dec,, aceast lege n mine, care vreau ,s fac bine, c num dup omui dnluntru m neze11 dar vd c,n,mdt care se lupt mpotrva mir pcatulu, cea,din mdulare I)eocamdli noi ne desnteresm de chestunea dac. acel 1o d care se servegte Apostolul ca subiect
r A,invoa acest;terset:lrr. (sinucicleri) I o sprinul arliosuprmAri ar erore {roslan,.' Aga ceva e posibil n ,stocsm;r cregiinul Paveli care-l ae. pe Hristos 9'ma areqndeide,.inu lace'nic barem indirlctraoloqa unu va asernenea pcat, ,El nu se doregte attal dupl eliberarea din trupul vi+[i acestea,ct dup,lmbicaieatrupulu s fie cAtma aproapede Demnull "".esf, "u (cf, II Cor; 5, I'urm,). Ci Dessner: Paulus und Seneca 26*27, ,2 Despr.e carc sft spus, drept cuvrrt, cd reprczlnt ,,une dcs pa[cs, : les plus,liardes!'ale,scriDturilipaulne'(Prat'I, 271), i
:t72 J

: 'deslegar ei n , moarte,' ea ,utinfe, omulu, lsat prad. l,e a rezcrlva acest conflic:i captol 7 al epstole ctre

in expunerea,'saeste fctvl sau nu, Fapt este s lui i corespunde o realitate, Care-i aceasta? E omul dnante de Flristos, omul sub stpnirea pcatului, omul nemntut g cleei lipst de harul dumnezeesc.' fn: acesta se petrece terbila dram m.oral pe eare ne-o descre Apostolul aici. Pentru n{elegerea corect a acesfu conllct, a acestu proees care se desbate n forul l,untric ai omulu fr Hristos, e necesar s, preczm eteva chestiun de amnunt, Din lectura fragmentulu citat, se vede lmpede c Apostolul vorbegte de dou Leg. Una e le$ea lu uo Du.mnezeu,(o vap.oE ,0eo0)3 cealaltla,leSea pcatului lar
a (6 vp,o6 1q &l.apvtaE),

' Prat I, 272 crcde c[- fictv gi-i Ioarte sigur cl ,,toat lurucan fndogte ca eL Schenberger : Com, Ia Rom, p. 229 uede c, cel pufin fa parte, Apostolul desvluegte ac ctitorilor propriile sale experen[e lcutu cnd se afla sub le(e adic lnainte de convertre, 2 Aga Srrncr 33 n, 2l ,,Wr Sehen von der Voraussctzun[ auq' dnss in dem flanzen Abschnitte R6m, 7, 7-24 der Apostel in sener Persor metonymisclr den sttlchen Zustand des unerlsten Menschen schldern wolle, der ohne de Grrade der \eder(eburt, mil der ungebrochenen Herrsdiaft der Stlnde und der b6sen Begerlichkelt irn Herzen dem Gesctze Gottes (e[enibersteht, Dieser Au[[assunfl huldi(en die mesten Viiter und kirofrlichen E xe[eten", P rat l , 274r ,,N ous c herc hons l a v rae pens e de P aul et tout l e coutexte nous crie, de la premire la dernre ligne, que le rno represente l 'homme aux prs es av ec Ia c onc ups c enc e s ous l e r(rne de l a Lo et trop fai bl e pour ne pas s uc c ornber dans c ette l utte i ngal e, Tel l e tai t opi ni on unanme des Pres avant Atgustin et telle est de nouveanu I'oplnion comnrune cles ex51tes,Seule elle rentl conrpte d'expressons qu sraent plus qu'tranfes daqs la bouche d'un iuste sous la 1o de Srce", -- C acest om, determinat rnai deaproape, e iudeul care se all sub reflmul Le(i mozaice - 9i el este de fapt - ne este indferent, Pentru c situafia moral a pfnului e cu neputi nf sA fe ma bun de c t a i udeul ui . C f, S l c enetger C om, l al om,7, 25 excurs, Deci spusele Apostolului lmbrfigcaz u ultma analiz pe fiecarc onr di nai nte de l l rs tos .Is tori a ex e(e l u T ai " R bm, 7, 14 ored.pe lar{ Paul Alth.aus:. Paulus rrnd Luther ber den Mcnschen Zl urm, Tot acolo l 2l n' 2), prefi oas e i ndi c ati bbl o{ rafi c e l n nral eri c , 3 R om, 7, 22 4 R om, 7,23, 25

173

ANTROPOLOGIA'PAULIN

qentr^uS_,ot poate. De ,unde deriv" aceasteputinf? Dn 'rsvrtrea omulu .dinafar,"uru nu,or.u s.asculte.poruncile ceL:ui dinluntru. De ce? p.enuu

/4

,il

Dup omul aceast lefe (v. 2', s traduc in faol ;il "rr""t-;;;;
''* z\

fl .T

u;;,"Hr,: *# :llu"H:1 JS,l;JTilti if-i, Devoir,;;;;t" li""ri, ai, #T,r:t#il?: ili nfreolalt.

el se bucur de lineasc. pentru ca re nevoe de con_ t mdularelor (p).c) :estea ins : fac o e nfptu'irea vre-

dnluntru gi omul dinafar. Din aceast lupt ine6ial,. omul dnluntru ese totdeauna infrnt. Ei nu iibu-

H
_

l:!

1 Cf, Srtanerger: Com, la Rom. ?, 18

t74 -

-775-

ta.;l if;'rl B
PAULINA. INTROIJOLOGIA

ffi{
lrl

:{
vr:i\l

jl

a rezista cu succes asalturilor lu, nu epuizeaz sn-

povarnce ale Pierzamiei, Despre nrcdul corupt n care se m$c omul cel vechiu, sf, Apostol Pavel gte s istorseasc amnunte nfricogtoare.

I Exegeza moderni

obcnuegte si

cleze ra acest loc urmtoai.ele mr-

/ : ,_
176

,$

1 Midularele omulu, armede nedreptate ale pcetUf U (Rom. , 13), roabe ale necurafiei 9 fradele$i'spre lrlldele$e (Rom. 6, 19), iar lucrtrl lor roilegle moartea (Rom, 7, 5), 2 CL, Amot I, 290. Asupra lnsemnrlor 'pe cari le are termeaul art, nr K T\i fB III, 867 ui m. x6o1toq, vezi H erntann S os s er 1[q19f,

3 Vez KT\IB IIL 893,

r77

ANTROPOLOGIA PAUTIN.I

Apostol

1 A.cest fiovTlp|g 'ste caracteristic peatru felul ,de,a vorbi al tf. Pavel deepre.eooul prezent ca eon al pcatulu.. Cf. KTWB l, 206, z Yezi qi Rom. t3, 72 t t, g1a 'to oxrouc i Ef, S, 11 r .,a ;f prrag

,06'pi1ol6Eotl :&y"pcot6, :o2(rcn ro0 6. 8'Vee mai bue- p, 764 t- t -celelalte Letadevic din scrpturle ,pauUne. -t? E _779_ L2'

@MW@F&EEPEwrmM!&mrMe@WSr@ffi

CAPITOLUL VII

IMP C AR. EA M EN I R I I C D U M N EZEU O U


'; Am v.zut c' pcatul a' prieitut n lume o dezor dine to tal ;' v izilol rap rtur.le orneniri eu Dumn' nezet1 n legturile omu.lui cu" semenii si gi'n tulburarea echlibrului suiletesc al fiecru ns, Celelalte urrnr ale pcatului, se las Srupate cu ugurnf n jurul acestor tre , puncte cardlnale,

r Expresa apale nunrai o sngur datl in T. N, EI. 2, 12. :,

g anume cic rr 1 Conrp, ;i Gheorghu: Corn, la loc, 181

180

ANTROPOLOGIA.PA.I.'LIN.A.

,slqbozit ;dn rrobia strccunii, q .ea ,va partcipa la ,::-=-$ va benefcia dtn"-:inoirea .futrnii,.Sorocul dorite .izbiviti, ea.l.agteapt suspinend gi totugi,purtndu-p 'cu resernnate partea.dedurere ce .sla dat .din ncr.leea" veacuiu de ,acuno. r, 'Ni"'la proorocul Jsaa a mai ctit cu ,atta clarttate, n cartea suferntelor fpturii, certtudinea manlt1iri,e: ,,Iat.,voiu zidi:cerui nou g:pmqf nsu. Nmeni 'nu-q v ma .aduce amnte de lururtle vechi,

cei necredincos, ocolesc fost rnduit de Dumnezeu :int esenfialui constatrlor a urlma urmelor, or care ur fupotriviti faf_,devoa a ,o ,exploata ,cu ,cel ma

' Pe msur ce spoea rnizeria din lume, .cauza!, ,de cderea Iu Adam 9 'amplfcat de pcatele personale, c'r'egteagi dorul izbvtri tuturor.-ln vremurle ;prooroelorn crora Dumnezeu le-a descopert, lrarnntar, oterrfile ce le nutrea faf,de lurne, congtiinfa apropieri'nnui nceput de via{ nou plutea in raer. Cat de adnc iera ,prpasta spat'depcat intre ' Dvmnezan 'qirlume, ,se.poate vedea din,eforful erte,.a ,ifost necesar pentru ca menrea ,sfe rrrnit din adtr-

' 'Ce rost iare .aceast, drzi.uipotrivte.

Dumneuufiatdl,o ,pl:ruegte gi o -organir*az, jDunmezeu-lFiul ..o=r(cut, rscumprniLu.ine dn ;ioba pcatului, iai S.ntul D.uh .a,tlesvrgegte, sfinfndu-ne, ;fntrndu,ne l+i fcandu-ne i.rredni ci e-a ::1 :^[ta din.'aeeast fUme dea'dreptrf in imprtia,bucurlor fr ,ir$it ;dlewief depe cejlIalt trm.
- 183-

-1 8 2 -

T.' Ur.,GRIGORIE' MARCIJ

ANTROPOLOGIA: PAULINA 'ip&g el6 utoSeolav,c.'Irioo0 Xproro ed5arSrv, rau r1v eDorcfav ro 0e).{parog aro, iE nawov fue rrle yprc,ogaro0, fiG 1aprtuoev 'i1r.dE cQ )q1arr11tvqr, Ef, 1, 3-6), v cf,

- la;'primrea,$ pzirea cu :sfn{enie 'a beneficu.itl mntuirii;', ,a ,darurlor lpe car, n le 'mbe Cerrrl milostivirilor, Dumnezeu creaz condtIe mbuut!r soartei noastrei no ne ntegrm n ele, congtient gi vrrit ceea ce nseamn c consmfm s gi rirmnelra n ele, pRttrtTELUl CERESC 1. lNrTlATlYA,

Frargmentul, ugor paralrazat aci, e dens de doctrn 9i greu de duh, El arat c n ntentia ilumnezeeasc, mnturea a fost plnuit g ncpe, pentru to{ oamen, dn eternitate, Din eternifate a hotrt Dumnezu's ne nfi,ezeg s ne fac prtag cle daiurle sale bnecuvntate, Dn eterntate-a stablt rrjlocul prn care avea s se svrgascmntuirea tuturor i tlisus Hrstos. La mnture nu se poate ajunge gnornd pe Hrstos sau ocolndu-i. Hotrrea aceasta att de bogat n consecinfe salrrtare, Dumnezeu a luat-o neslt de nmen, dup bu-

de pcat ,la cgal,de dreptate,,;-,,,ndreptarec sau iusti-

Dumnezeu p Tatl Domnulu nostru Isus tr.lristos ne-a binecuvntat pe noi cu tot bnecuvntarea clu-. hovnceasc a cer, ntru; Hrstos, xawpo1e xoInc nante' d trterneier'ea'lum (rcpb pou), Dumnezeu,he-a iales,ntru .Hrstos, ca s firn sfin{i 9 fr'' prhan nantea Lu g t ne:a rnduit spre nIiere Lu.1, n draSoste, prin Isus Hristos, dr.rp bun'voinfa vo', $slg, : spr'e'lauda mfutii harului Su, ctr care e.a,drut pe,no ntru'.Hristos (!v rildnp npoog.oaE
184 -

r:olo d.e veac le va f reagezat n Flristos (v, 10L In store, planul de mntuire unversal concepuL de Dumnezeu dn eternitate, s'a descopert Ia- ,,plinireavtemiT" (n),{porpa xaqllt Ef, 1, 10), Panatunc, rv de9 bntrt 9 agteptat n rlrma revela{ilor fcute prooroclor Testamentului Vechiu, hotrrea.aeeasta tainc - pauln vorbind z tq.na uonfei Sc/e (r por{prov. ro08e).{prarog Ef, 1, 9) - a rrnas necunoscutlumi. aro, Pentru sf, Apostol Pavel, tana (puor'1prov)l rnntur tuturor oamenlor, f.r deosebre de rasss.lt.rB: lge, a ncetat s ma exste, Intruparea .Fiului :lui Dumnezeu ,a desvluit-o cu totul, ar Apostolul nea-le rnurlor duce preutndeni sola ei, Cnd scre Rornanilor, taina era cunoscut deia la toate nearlurle,. I)e aceea zict, ,,Iar celui ce poate si v ntr.easc
r A scvedea pentru amnunte,Dornhamm, l\vo\tpnv, IV, 809 urnt,i Prot Il, 467. 185

art. tc KTIIB

ANTROPOLOGIAPAULIN.

F
r'L

1, amneste generald, fr compensare gi fr con.dit, sau prn 2, exterminarea deplin meritat .a omenr cul_ ?abile, sau

I A se vedea g Amlol I, 161 n. 5. 186 _

t81 __

:=

...._-

___

ANM

------=----

nrolt g nvat ntru

Dttnnezeri rar de ;;ili;,i;,,i


mrire.

lndreptarea oarnenroreste capodoperaubir:i

Flur,r?Slr'-ilripnt,

rui

Ceea ee a fcut r Dumnezeu pentru ndreptar.ea. nearnulu omenescr covrgegtepri"gpnr"a noastr, Trei lucruri. sunt n' deoseb demne d;;;ir";-ffi'acesr proces fr eSal'.care s'a consumat acum douir m. ', -:-**' de ani, , cel ntrupat ca s rnoar rea noastr, este Fiul lui ristologc: din epstola ctre i. lmurt egaltatea Sa crr ' a linea la aceasta ca Ia 'lu! pe sine (xvoroev aurv, r de om gi fc6.ndu_se ase_ t ! El, care ca Dumnezeu

absglgf d* ,loc. o u."*"ne iertf, .favoare, Aportoi;l-;; 'lrn.t copleptoare ilet 9." 'nu ,Xll.":,^11 Stim gi.no,,.i se va ,qentru ,un, pctos gas r _ n l c l , u n m,ca res se h o t ra sc,s oar ,pentr u o m unul drept, poate c totug uutroixiagtecneva.a Lare. uaca o iacet atunci respectvul dovedegfe cea rnai
lBB !

cr.efgot, mpos,,(a,yepoi;.Boii. p*eile'*p,p_ s, lo[Kom, 5' .9)'-vrimag (lxteot,, '5, 10t cncl Rom, lY,- nu mertary, aolca

r u u,T,illt pe slne.(razretvooev avuv, F!. Z, g) i,^"1:i:-ti:: racanou-se asculttor pn la moarte (1ev61tevos n.{xoo6 pypt" &av'ricou)".nc d rnoarte; $avarog $i ouaupo6. In al dolea rnd, nu trebue sX perJe* Orr, .rr"_., o,ere c. moartea ,pe,cruce a Fiulu 1ui.Dumne zea nu_q g.segte egal n ceea ce ar putea s fac ut--ol*rrtr" altul, sau pentru ma! pentru c Hrstos a murt -uru* -mulf, pentru noi,,Ia ceasul hofrt,.ntrfo or.* cairJ suferinz, bolnavi, fr vlagi (ao+rvof, Rr*. S, O),r"-

,J;Til'i?1x'i 3" ::11':

p,mqt, ci g a oamenilor faf de l)umnezeu gi a nsulu f.f de aproapele su. Dar clespre aceastavom ma vorbi

l-,

r Cf. Ioan 15, 13; ,,Ma mare dra{oste de ct aceastanirueni nu are ca viafa lui s g-o pun pentru prieten", 2 C., I loan 3t 16, 3 CI, Rom, 9, 6t pentru frafi Iu, _Pavele gata si fie el insug analerna pentru ruclenle lui fagft od,pxa, adc perrtru udci, Pe de, alli parte, Acvila gi Prsclaau pus jos grumzuliorpentru vafa Apostolului(Cf,Rom,16,4), 4 Am,nuntela Gheorgh\u.. Com. la loc, fB9

DT. GRIGORIE T,:MARCU ANTROPOLOGTA PAULINA,

,2. ROLUI.LEGIIMOZAICE

IN ECONOMIAMANTUIRII

"Dar :pn s.,se ajtrng :,adolo n ct 'nfi ee nteresali s priceap cd Le{ea,rnozac. este cu adevrat juS,cu rreputinf de purtat .9 s accegite 'eliminarea e dn economa -mnfurii, avea s mi cur{ multap pe lordan, Soborui cle 1a .Ierusalm nia Gbutit s.

numa c nu infeleSeau ,s se espart de vechturle lor, dar fineau piatra Sata s o aunce n or iine cuteza s se .atinS de tnduielil,e :mozaice,

i+
'.'l

'tgl

a.'

PAULINA' ANTROPOLOGIA .-..-.--

-t Vtt lucrareanoastr stlt:du Btbhco p,'9, 2 Adic noud, Yezi-le analizate pe'lar[ la prat II, l2l urm, -' 192 193

Dr. GRIGORIET, MARCU

PAULINA, ANTROPOLOGI.A

urmare, tot ,ea trebue c sufere d. J)ar nsugirile. excepfonalepe , re .recunoa$te Apostol pavel e st, s- atrbum scdeii ,pe car ou I"

rme ,scdere, cari am vzut c.i interzic inc odat ,ur".

pliaeasc rtocam .,e ?e'dos. t i"""""LJriJ*H',f.I rfl.Sutregte,orinta_.fi-ob"d,!:;.J ;;?;; ea tS dispozifiilo" ,*i, ,d"r
;il4 ;;piJ.ete ,fa a, par"t rf
'ltn;Y e*itfterga...lnpenatiyelor ealc, ,I+ea au ,;puba :blnrl :catal, - . -."-Po +cf fi.liprea""das;aadeniuiche,Du hawul". .Etelamann,:;Com. laiGal.,3,2z.C!., A. Brwct llanuel ,biblique fV, 5g3,

"":""rt --X --"ii"ft rfac faf uaor so1citeri .uii"pagesc puterle sale -s. ,pacat, Ceoa ,pcat, ,'Ueva .ue C""a 'mai rilt .- rsi Lmai -lrr._,St .rnai ru, {ib.{ro{i!e de :??_:9Te :frhrrndu-se s{ :mplineasc. 'I*gea, neugegte ,slo rnneuseste ,sto rn_
-Y -,v f .v

-frit -ii""_ 1..:,,19T"ya e omut ;G;t""ii:LIrLr" .t:21, tuli .s""l mn-*ii-Unui ""I-;;;hi;,
5 , 4v l * ar ,

Urme;az. oare ile aci cLegeaaretotuEi .:vro:sc_ dexd? Nidi de cum. ,.Scderea ra:omuhri, Omul cruia :e

ca::e stpnegte mdularele lu l'.constrn5le,sae"n cmai, lioneze tocmai confrar Lepi ; iar, el,afiioneaz,,nto deoarece trupesc find, e {ncapabl s,opun vreo baomulu de sub Lee, n .loc er. r,rilrlr,..Frdele-gile 1nereu,;alravrld s scad,prin prezenfa,Leg,'sporesc treptat pctogenia lui gi grbindu- rosnda, adeA moartea, Aga se ajunge la situafia paradoxal stlizat t ,,rr s'a aflat a 'li spre rmoarte n .Rom, 7, 1}-t| prin porunca cea dat spre vaf. eci.pcatul,:asmufat i porunc, :mla am$it g :prn ea m1a omort", Dar .de ac 'nu urmeaz nici de -cum ci Le$ea ar ti responsabl de moartea ,spirtual a ,iudeulu care se strduegte s'o mplneasc. Unieul vinovat .este pcatul. El a abuzat,de un lucru bun. n sine, de Lepe, penku a spori clcareaporuncilor, prciadind,osndg;moarfe. Prin urmare, el trebuegte pedepsit. $i va Ii pedepsiL c "Deocamdat ns, constatHm Le$ea:ru-l .poate ntet mcar :zSizw,temporal, de cum s-1 pedepseasci pe aiuos a culpabil .strpindu-I, Din potriv, ,ea ,nsag:.a fi pus.'n sluiba pcafului si;a morfii, .,;CcL'frrilege pcatul era mort. $i 'eu tram .oarecnd'Jr Lege, dar venind porunca, pcatul :a nviat" (Ron, il,8b,9l gi .,,luncl:prcn (t'clemn) 'prin rponrnc.,:a. lucrat in mne toat -pofta" [Rom, 7, 8'aJ. P.rn urmae, ,dac Legea nla pufut 'biri pcaiul dn om ci dn potriv, l-a nmulft., urmeazi ci colrl tribufa .ei la nnfuire ,e nul, ,c,Legea rnri mult a stricat 'de ct ,a dres ? Slru fie'! In ,tot rul ,este'p-un ,;bne - 'spuse zicala, $ ,ma eE aeam aici se ,confinn-,advrruL,.e7. Rscolnd pcaful dn,srilulrile saleg fuei.lroidu'i,consa'incapffilittii opune tin{a ;responsab1tfii.lsir,6 -ile-a,. cu ',la ,sine paterc ,o .*er.ienl. c;il,nee, Lefea deg'de 'tepJa 31,srrfleiul..omulu' 'as''renhrt dsf:nja,isbvirii prin ajutoldnafar, :aclc de '1a'Dumnezeu, 'Numa Dnmnezeu mai ,era n.stare s- ofere putnta ,de,a .s
195 -

-1 9 4 -

ANTI{OPOLOGIA PAULIN,A.

conceput dn. eterntate de Dumnezeu, ci tocmair accentuarealpermanenfe gi stabltfi lu, Omenirea de srlb LeSe avea s nve{e tocmai dn expermentarea re.flmulu LeSii c nu se poate nclrepta nantea lu f)umnezeu prin proprile sale puteri - a6sasfa- n rrltima ana\iz, noutatea concepfe paulne care a strnt atta revolt n rndurile udelor g iudazan!lor contirnporani cu sf, Apostol Pavel, Dar oare doctrna pauln despre mposibiltatea mntur rprn faptele Legi era de fapt o noutate der;ivat dn - Si ntemeat. numa pe experen{a sgudutoare storst n captolul 7 al epstole etre Roman ? Cu alte cuvnte, propovdurea ndreptrii prn crednfa n Isus Flrstos, creia-i slujia sf, Apostol Pavel, nu cumva ascunde tendinfe dstructive fa{ de LeSea mozaic,? Apostolul prevede aceast acuz.g vrea s'o prevn, Rom, 3, 31 artculeaz,lapdarq categorc punctul siu de veclere, n sprjnul cruia nu va ntrzia s nvoace ar$umente ftezislibile: prin credhfid. nu sfrcdnt LeElea, ci dn potru, o ntdrm. Cu crfle sfnte ale udelor n mn, le va doved detractorlor si e corecttudnea predcii lu despre nclreptarea prn creclinf e sprjint 9 mrturisit copos tocmai de acestea, Sf, Apostol Pavel 9ta cu ct mndre reclarnau udeii privlegui de-a f descenden{ dreptulu Avraarn, Dar

I C, Prat l, 219,
tv I

ANTROPOLOGIA PAULIN.

i#!r[:.^Otla

sa rvn 9 pricepe ndeslugrea re scrip_


a un om drept naintea lu ntru totul.d acord cu cone acer'anc nu rdc, .nici 'une, ins[, masiv, intrebarea: tarea de dreptate? .,. prn

ii

rea lna lrrmnoas S mai :e nefrmurit n atotputer_ .mnereu l-a invrednicii a se

Scrptura c ,,crednfa i s'a socotit lui spre dreptate." t (Facere L5, "6).,Ceea,ce insemneaz. c.Awaam slanvredncit ,de :suprema dstincfiune - .aceea de a :f socotit drept,de cfr.e Dumnezeu - nu 'prn faptele sale, ,c prn darui lu Dumnezert, eare bine a voit a- socot iui crednfa 'spre dreptate, Dac Avraam ar:fi ajuns la starea de dreptate- prin faptele sale, atunci Scrptnra niar i 'zis c ,, s'a socotit grs1inla s6rre dreptate", ei c, dreptatea i sla dat ca :rsplat "peaku faptele sale - de sgur bune '- ntocma cum un stpn igi ,pItegte agdii pentru munca pe care eu svrgit-o n casa ,lui, n curtea Iui, n tarina lui, In acest caz, plata pe care o prmegte 'lucrtorul nu aa ,este dar, ci ,datorie, :nu ,, ie socotegte",ci se cuvne, nu .este ceva benevol, ci o oblga1e, Ori omul, od ct de :neprihnt 'ar ,{ conduita s, nu isbutegte s-l ,,oblige" 'nic odat. pe Dumnezerrt eate irmne tot, deauna superior n neprhnre, Pentru crednfa lui, Dumnezeu ,,1-a ales anume" pe Avraam ,,ca s lase in grije filor ,s.9 case .sale, in urma sa, ca e s urnble rn cile Domoului indeplinind dreptatea gi pravla, Sa n c.t Do"t.'ul s sbndeasc fgduinfele {cute lu Avraam" {Facere

x8 , 1 9 J,

nezeu, lpromte ns ,c_ :aa:n sre.e, rede tare, c mplneasc JEduinta,+ae ce su neputaf .este fa, Dr,n'.ezeul, $ 'ne op*"
198

Dumnezeucondifona aga dar isbndrea {gduinfelor fcute Iui Avraam de umblarea n c;ileDmu nulu a urmaglor acestuia. de nileplinirea de ctrc,,ei a drept|., Sernnul yant al'.legmntulu pe .carel-a fcut Dumnezeu cu Avraam qi cu semnfia lui, a &st crcumcisiunea, Actul acesta, care -a fost ,ceret Iu -Awrae- .abia ilup,:14 ani de cn ,,crednta i s';a:socott spre [lreptate'\ ,@r:rsaran{iaiJrataite Dumneaeu c ig va {inea fgduin{ele faf e tof urmagii lui
2$r1aam. 1 llai pe Tatgla :Gheorphiu:; om, a Rom. ca.p. 4,
-1C9-

Dr, GRIGORIE'l'. MARCU

ANTROPOLOGIA P-/!ULiN

al acelei pr{i dn tierea mprejur [: ucle 9 prozelti) car umbl pe urmele crednfe sale dn vremea'

Dar oare exstau ntr'adevr crcLlmcq n{elesul n sever, pauln, al cuvntulu. Istora udeilor e mrture: pfea putine exemplare, Poporul acesta s'a abtut de attea or de la calea Domnulu, Toagul lu Mose .,si' ttrnetul predtcii proorocilor au trebut s ntervn. adeseori, ca s- ntoarc. - vremelnc - la brazd,,. Cderea lu Adam nu i-a crutat nc pe e. De sub bles{emul osnd.e care a lovit prima pereclte de. oaureni, nu-i ma putea scoate pe urma$ e de ct; Dumnezeu, Pn atunci, Qeneratidup generati aveaul s, pctuasc mereu, A fost o vreme -- de la Adam pn la Mose -. cnd pcatul nu se socotea, findc nlr era le$e (Rom,. 5, 14), Avraam vie{uiegte n acest rstmp, El a anticpat modaltatea - unc. a dobndir ertri pcatelor. Urmaq lui s'au abtut ns" de la calea pe. ca1'ea umblat el, Dar'rDumnezeu se mlostveste e de g le ofer nc o posbltatede ndreptare: dup 430' cle ani de cnd nchease leSmntul cu Avraam, enoegte acest legmnt, prbmulg" pe Sinai Le{ea lui Mose, De acunr n colo, udeul cunoagte n chp poztw ce-i ettat g ce trebue evtat g, prn urmare, nu. va ma putea s-gi pun pcatele Ia adpostul negtiinlei" El are n Lege ,;dreptarul 9tnfe 9 al adev-. rului" (Rom. 2, 20). Ori eine avea .s calce de atunci ncoace porunc'le, se fcea pasbil de pedeaps amarnic, Cc zice Scriptura: ,,blestemat este or- cne nu va rmnea ntru toate cele scrise n cartea Legi, ca
r Comp, Rgm. 2, 25-27 9i 2, 13 ; ,,Nu auzitori Le(ii sunt drep{ la Durrnezeu,ci plinitorii Le{i se vor indtcpti[i",, 1 loan B, 33 urm, Vcz gi apostrofa sf, Ioan Ilotezitorul, la Mat, 3, 9r 201

zDO.^-

,n

______LGRtcoRrE

T. M.A.RCU

ANTROPOLOGIAPAULIN.

Cu 'totul altfel era .fgduinfa, Ea,era condfiouat numai de vonfa lu Dumnezeu:. Or .acteLe vonte dumnezeegtsunt irevocable. Nimen,nu,fe poate infirma,

5i

avea un caracter uuversal, ysginig, absolut, pe cnd LeSea era tempora{ g local, era destnat, un singur popor gi pentru 'un'timp determinat; avea aga dar un caracter transitoriu,

-t C.. Prat'L 217i Ststnmonn..Com, ,la CaJ,3,29, .z,CL Prat E ttli Aniot.I, t49,

ct atunc ,cnil se vo ntoarce la Do-"ul,


t .CL. Amlot I, ISZ D.,7,

cici;numai

-2 0 2 _

- - : 203

Dr. GRIGORIE MARCU T,


, .j

ANTROPOLOGI PAULINA.

Dumnezeu,,n, da,r;'cu harul Lui" 1topev auooXrprrc, Rom, 3, 24), dandu-l pe Hristos'Isusjerti.'de spgir
(laordpcor,), ca s avm rscumprare

vim pe crednf q atrn

noastr dn veci plnut de Dumnezeu, Hritos s'a f.cut asculttor o ,lu nroar.te-(cf, FI. 2, 8), Prn neascultar.ea (nopo*ri1unua Adam :- ,46 devent pc,to9, Pin asuitarea (rnaxo{) celuilalt - Hrstos - ne putem ndrepta (cf, Rom, 5, I9), Tof, fr deosebire, Unversaltatea pcatulu g-a Ssit remedul coreslrunztor; unversaltatea rscurnprri, Tot omul are acees la dreptatea lu Dumnezeri, Ea se ofer tuhmor celor ce cred n Isus Hrstos, fr nc o deosebre {cf, Iom, 3, 22, ,29--30), Tot pot fi ii ai lui Dl,rmnez,elr prn crednfa n l{rstos lisus, Ac nu mai este iudeu nici elin, nu ma este barbar nc sct, nu'lna este tiere, pplejur gi netere mpreiur, nu ma este rob nc slobod, nu ma este paite 'brbteascnc pytu fern^eiasc, suflete chemati Ia Hristos {cf, Ga.[ 3, c C91:3, 11)._Deosebrile anulate de Dumnw;e17, ?6,28 S le _pot r_eedta,n alt form, oamen.I acceptnd, sau re[uznd rscumprarea, Cci unversaltate rscumprri, spre deosebre de cea a pcatului, care-i absolut de fapt, ct nimeni nu se poate sus{ra6[e _ntru <lg syb puterea ei, ntmen nu se naEte flr, pcat _ e absolut numa de drept.t Ea'nu se atrbu nminu cu sla, nu constrr.rgg lbertatea nc{ivdual, nu'oblg cu necestate.'Particparea la mnture este benevo; l{ristos toate au fost mcut att ntre.pmnt g eer, -Faptic,'ierffa , Col, 7, 20), ia cuvent lui Dumnezeu,
I Cf, Amtot I, 208 rr, 2,

El (cf, Rom, 3, 25. 24). Pentru lrscqmprarea

(dnolrpoocs)-ntru

3 , R OADELEJERTFE IIS B A V ITOA RE M A NT UI T O RL I L UI A motfli, pe icar le_a h_ Adam,. a fost a$ezat * .la :olul, de dumnezeasc re_ ., barlera de neinlturat a . cuvntele , de-o nentr-erstolul le scra ,,fulu,, su

I
i

r care rrrl orn mertat-o cu :,tut {o-ar 9 tofi erau [pu (cf. Rom, 3, Z3). $ ctrrn aceasti mrire, i_a dat-o
I PiaI Il, 119.
-204J

205

Dr. .GRIGORIE'T.,MARCU

ANTROPOLOGIA PAULIN.A.

f
I
I

ca ,s-l povfuiasc. 'Copilul ins :ru ascult de povfuitorul .su $, prn umare, printele 1u ar putea s-l pedepseasc. .Nu o face, ,c 1 slobozegte desvrgt ,de pedagogulacela, r red. Iibertatea, Tot ,aga ne-a slobozit E pe noi Hrstos de legea mozaic,,intorcndu,nela El,' Jn .epistola c,tre .Galateni, sf, Apostol Pavel :re. lmuregte mai deaproape .asupra procedurii pe ,carea. adoptat-o Mnfuitorul ,Hristos .ca s scuture.jugul cel cu reputint de purtat alLe{ii mozaice. Ea se te:atn ntr'un siar6iurcuvnt i crucea. Galateni gfiau c to{i efi sunt dn faptele Lepi zac sub blestem- pokvit. precizirii exprese ;a Deuteronomulu (2X, 26) - deoarece nc unul nu ,era in :stare s observe ri{uros, toate :poruacile g opreliptle ei. Hrstos -a :rscumprat pe cei de sub .Lege din blestemul Legii, fcndu-se pentru ei blestem,penku c.scrs este (n Deute-

stemat, a pltit ?e cruce, 'prin sngeleSu, pr,etul lrs* cl'rnnrrii celor de srrb Lqe, ca s.i scape dn 'bles-. temul Lepi.'

t::by

,p.rrt"t; lryqrytte dinlcelelsb*ii"a."-a"jri;.';;;rit#;;:.;t

aceastpropozilie

-"""

;;jj,

. U" lt: ^":-1,*li gigtenlig.a.1expti""tr" "torae-,- ?u _ rinte iubitor IlncrJdinle*ip",iul ;d-rr B;;g'"g
Prircte [oca, .derbat cu,deaml,mrul I 'captole.alicpistolei .ctre Evre aceasl Lezi l,anli^t, .C. Jgnaz ,Rohr: Der Heb,rerbrief ,etc, lg.

A.$a vd och ,cregtn a ,sf. Apostol Pavel shrpitul legii: un sfrpit spectaculos, Legea 1-a omort.
I Com. la Rom. 10, {, 2 CL Stetnmannr Com, la,GaL 3, .13.

-2 0 6 -

- 207-

PAULIN ANTROPOLOGIA

Cnd urma Legea, n'o avea. ,.Acum, cnd i urrneaz. ltr Flrstos, o posed, De aceea. am spus c. Legea.se desfinfeaz n Ilristos desvrgindu-se,E ceea ae te(Ronr. vpou zult cle alt cum tocma din predicatul r).oc 1 0 , 4 ), ' Cu Hristos nceteaz valoarea de drept a Le{

Rscumprndu-ne dn blestemul Leg, Hrisfos ne-a rscumprat totdeodat 9 din. roba pcatulni, Epistola cfte Evrei (9, 22) afrm. cate$orc e, ^ri vrsre de snSe nu exst iertare", Iertatea aceasta, jer$e de animale iunShiate ude cutau s'o ob1n prin :n onoarea lu Dmnezeu, Hrstos, clup precizinle ,xpres;'"ale aceleiag epistole, a adus odat,,penku iotdeaunatl $ pentru tof oamenii - suprenia jertf: ,g'a vrsat .pe crirce proprul Su snge, rnurnd n rnd cu fc.torii de rele, E[ cel ce nu a fost vdt de nci 'un pcat, Ir parads, prn neascultarea lu Adam, pctut cu tof, ne-am robt pcatulu, Pe crucea 'arn ,de' pe Golgota, datora noastr faf de pcat a fost

' Prn pilda vef Sale omenegt, Hristos ne-a artat ,c se poate. viel n trup 9 fr a f rob p-Catulu; 'c pcatul n trup nu este ceva esenfal ncjcesar,ci un accdent, Iar prin moartea pe srace, a a.nula,t
Ct,:pr,a,t,ti,t, ,rr:, lairo, t, tbo .te ma,,ci cleamnuntul contrt,u[a Legi la rSti(nrea Mntuitorulu. : 2 l?.ouenfa: Com, la El;.2;,,15,cu trinrterela Rom. 2, 14, ' 3 Amiot I, 199n.,,1., .. r ,, , ,. ncht : Aufhebung, sondern., , ugllhomqorc Erfiillung,, i'": r!9e . S l c h e n b e r g e r : m ,,l a R o m , l 0 ,4 ,cu r e fe r i r e l a r o l u l d e p e d a g o gr p r e H ,r sto s Co pe care l atrbue Le{i mozalce Gal, 3, 24 ttrm, La lcl Gheorglilu, IW'x\.a, .Ltetznrdnng, a,; Com. la Rom, 10. 4, 2 C, Amol I, 196 s, a, .2, ,. -_ 209 l*

208 --'

ANROPOLOGIA'PAI]Iff

puterea qi dre$tora,9i de ct.tot :rumeLece se nuv1i^tor' mepte !u numai n veacal acesta,- c-r '$i'n. c-e^l Toate Ie-a supussub picioareleLtr- (cf' Ef , 1,20-22 a)'

urmndu-l pe Histos.

inima se crede spre ndreptlite, arcu;:$ura,se mrfurisegte spre r"ntiir-e" (Roio. .10,9 i 'glmp, gi Fl. 2' 11),
l,
I t I

L-V.ICTWB.IU, IO{Z 1056urm. a z T.d. lurrare,,:troaska, Str/ltt Blbltce ;4

zeeqtei.ntenfii ;arliculat io:Ef. 1, "10:: .toate .sd le esgeze n Hristos, eete din ceruri qi cele ..de:pe p:nnt, toate rra El.

-2 1 0 -

- 2ll-

14'

PAULINA. ANTROPOLOGIA

irneqz. n acel ceas rtcta alergtur n store a omenrii g- determn. conduita ulteroar, Flristos
:,' I

CAPITOLUL Vill

'':)

' CIMENIREA HRISTOS N

Am putea pune punci strdanlor noastre, nchend

paterntate, E confund ,ualablitateounversal a rs;; cump,rri plnite n:Hrstos cu drsfrbuirea ei: Oi Apostolul -, cum rmne s doved61.- nu ncuvn\eaz, o asemenea conlundare, care ,duce la confuz;

212 -

Z LJ

OLOGIA PAULIN,. ^ANTROP

rzt

epfe,..despr-e iustifcare poat f eabl _- dar' nu_ pauln, :stant,justifcarea se redu ce Ia icparea omului ia consumarea r rscrrmpyfuii, \v(Jl l sgc *"v.,.,.Pa r . r u , Consecnfele e
l\ -^-J---

mao, tilaztu, .cnd .ne vom intlni cu ,alt eroare trotestant, provent dn . conceia ,despre justifcare; exagerarea insemntfi crednfe in .dobndirea m.ntuirii, Pn acolo, s. cercetm mai cu dinarlnsul croTile teztuale -pe car lr f ace protestantsmul inpri'cnat - gi chiar ;unii. comentatcjr omano-eatolci i .parrlne despre n interpretarea,concepfei iustficare,

i
r

Mantuitorul
Mnfrrifn-rr1

,, . i P-

-nevoe sd._rqea Pr?? era -narraa pe .hlristos smplu 6n'la tiberiatia omului de ocar,.sau pur s -a"*a"tce " asupra

catastrofale. ,,drept,, cee toatea Sa r

:,T#Xt.o;;uil-r;'=i

ce p:iveste jerrta Mntuiro_

r Vezi ,comboterea acesei-dockne la GeorAhlu:.Cou, la loc,

2t4 -

1nezi Gheor(hltr,. 'Com. rlaLoa, 4, .23:.25, z $i chiar ,gtaaunte iraducer romneqti 8,,o, Noul Testamenl,.edde uzunar ilin 193?,.care fratluoe.,ilearadfl J(Roo, 4, 3, ei ; Gat. 3, "6)t nin dreptAfre'. E4presia euee .d.emprec-iure. La .o aou.edJi*- ar trebui,rclftzuita. Ca sa: .creaeoa.+i mai uult -vloarea arxrlit traducer, pe care io ,Eob cotim cea ma ieugit ..dtn -dee"'"tr +;i.rit _.laoo la..anll dn tra.
I

: l I

- 2t 5-

Dr, GRIGOiIIET. MA.RCU

ANTROPOLOCIA, PAULINA

cregtinlor dn Efes {2i 5, B a). Harul dumnezeesceste de-o bog{ie, nemsurat g s'a arYatat riour n toati bogfa lui, prn Isus Hrstos Ef. Z, I t iromp, $1 1r 6, 7), Isvoarele lu au fost'descuiate pe Golgota,t Bnecuvntrle lu le datorm buntfi ('trpror:w1e)'lui Dtrmnezeu (cf, Ef. 2,7), Harul nauglureazi mntair.eapersonal gi o sprjnegte, lucrnd n om fot felul de nsugr bune, Flarul rezum.., darul covrgtor qi crL aspecte multple pe care Dumnezeu l-a ficut oame'este nlor (cf, Ef, 2, B), El expresa major a participr lui Dumnezeula mnturea noastr, Prezenlal:u actv n lume nu se reduce numai la temelulrea procesulu de mntuire, ci gi la desvrgrea 1u1. DumnezetT- dup cum ctm n Ef. 1, B'l-a fcut sprisoseasci faf de noi (neplooeuoevz pr'n,deplnelEl1td.6) n{elepcune (oagta)gi prcepere (gpv4or5). acestea Iar sunt numa dou dn roadeld nrurrii lu asupra eelaL ce g-l nsugegte, Altele, le vom vedea rnai n colo, Omul care se afl, mutat n starea harc, expermenteaz bucuriie cmuniuni cu Durnneze, El: se gte aitrtorat de Dumnezeu g bongtihfa acestu aiutor real - a c,ru m.rture istorc. e jertfa' Mntutorulu - nt.regte hotrrea de-a ndruina va{a sa n spre Dumnezeu, I{arul este acest aiutor, care n
L. Precizarea aceasta e deosebif de important, ca s nu se nfetrea{i curnva c, ha rul ar ns emna i ertfrea, nes oc oti rea s au trec erea c u v ederea decdtre D umne z eu a rnaj es t{ i qi dreptfi i S al e, J ertfa Mrrtui torul ui l e-a' s ati s : fi cut di n pli n pe amndou, ' N umai pri n s v rgi rea ac es tei r.eparafi i au fos t fcute posi bi l e rey i rs ri l e ml e c eregt as upra oanl eni l or, D c ac eea pi rtqi a i a strea ha rc l ns emneaz .mprc una_rea u H rs tos i de ac eea v afa ,,s ub har" c e unul gi ac el ag l uc ru c u v afa v X ptoi (1, D e ac eea nu po[ dobnd bneci rvntrl e harc e i gnor nd pe H ri s tos , A s e v edea g D r, S auo D i ul i anoui cl : Fl ei l gk ei t und H ei l fun{ bei P aul us 17, 2 Infe l es i rl v efbul ui rc eptoeec V es te egdl ' c rr c l c pgi rea.nc es arul u, In corrcretl V e rbul z r)' 1pol l ns emneaz a turna i ntr' un v as a:ta c t s rtportcapaci tatea l u, a-l urnpl ea, C el l al t i ns emneaz . a pri s os i , a fi ma mul t de c.t dl n al i undenf. C . R ouenfa: C om, E I, p, 25 n. 2,

- ' : : , , . .r

,.

I C o m p , d l r c o r g h lu : Co m , la Ro m , 4 , z3 - zs, z 'Prot II;2gl-2g2 ln ce a r cl o i b u tt""ca te { o r sr a dreptdl l t l ui D unr'' nez eu . E l d s t n ( e un a sp e ct n e cr e a l g a ltu l cr e u t al drept{i i . D reptatea c.reatd, pe care o mai nurnegte gi dreptate tulglard sa:u ssluatoare, ssr manifestl' inc in Tstamentui Vechiu; Psalmii captrtil.tii 9i partea a doa a proorociilor' lui Isaa au un r.ol:pregtitor pentru dreptatea Testamentulu Nou, Dreptttea necrca[d poate t ulnrllcatlu'd sau dlslrtbtitlod, dup cum pedepsegto frc lele( e a s a u m p a r t e ,:,fig c r u a r sp la t d u p ,m e r t, wu ni c urr fol os "X a deos e b t i n a c e s t e p r e iz r i d e a m n u n t, l"

'

216, ;

2t7 -.

DT, GRIGORIET, MARCU

PAI'LINA, AMROPOLOGTA.

'Moartea rgi inverea Manfutorulu acopr,:aproape sut ,la sut, confautul Eva:rghelei pauline, Ca. fapt storc .consurnat odat pentru totdeauna ,n locurle :$ :mpreiurrile'cunoscute, g,ca realifate,permanent Iu,crtoar.e,, ce ce ioriaccept gi.o urmeaz ;fr govire. n ,mrturia repetat a Aposto,,Cuvntul Cr.ucii'1, dup lului, r ezuma".,desvrgit'propovurea sa, Acesta este puterea lui .Dumnezeu cea mar.er nurrumai penttr.el, ci 'pentru tof cei ce se -rnntuesc (cf, J ,Cor, '1, 1'8: 'Cu'hotrrea omulu .care ,alearg si{ur la rfint - g sf, Apostol .este"o pld mreaf in .acest sens - .eI se rostegte drect asupra ntenfilor ce ,le :nutregte: No :p:opovduim pe Hristos cel rdstignl'f (I.Cor, t, 231. Ceci El - '.zicea ma 'nainte - .,,nu mia trimis ,s botez, ci s bnevestesc", .puruea purtnd de .$rije ,,co tul se :facd zadarnic cruces. lui Hristo.s"- (l Cor. 1, 1Z), Ptruns de importanfa soteriologici a evenimendu

).1o6 ro oraupo,.. roig og(opvors pr-v Avapr5 $ao orrv).

1. IMPREUNAREA HRISTOS CU

'Dt,

D, $tnlloe:

Artropologe ortod,ox10,

murlt'Si 'a invat ,pentru ,e, &a ,c no.e 'acum lu rnai,cunoagtem pe nmeni dup trup, iar .de .aw g cunascat ,dup lrup ,pe Hristos, de .aanm.:nt, nuJl.ffiai .cunoaEtem astfel" ,[[ rCor. '5, \4-76} E foarte putn probabl C .sf, .Apostoll.Pavel 1-ar fi cunoscut ,F,e. Merrtuitorril in trup,, Dar nu ;aceagta ne -intereseaz aici, Ctar dac l-ar i,cutroscut nsr&
: 219

2L8 -

I
I
I
I

PA.ULIN,. ANTROPOLOGIA.

l ,i
l I f

tarea nsemntfii,morf g nveri Domnulu n congtnfa asculttorlor si,',,$ cum modul n care Hristos a revolufonat lumea este de ordn duhovnicesc,,Apos" tolul va nttula ocazional .-- dar nu mai pufn pro. Sramatic - apesfslia sa, deadreptul ,,slujre a Duhulu" ro0 (Araxov(a zcveparoE Cor, 3, B), ar pe sne se scoi II gf; uo tegte cnd sluitor al Duhulu (8,xovo6 nveprero5; II Cor, 3, 6), cnd slujtor al noulu legmnt (rrovos !i6 rc{rvqs 6ca${x1e cf, II Cor. 3, 5) -_ p de aceea m; preun lucrtor al lu Dumnezeu (ouvepl5 .}eo;cf, I 3, 9) n ogorul Su ($eoo Cor. I 1ep1cov; Cor, 3, 9), p.uoqp[orv $eoJ spravnc al tainelor h: Dumnezea (olxovpo6 c[, I Cor, 4, 1), q slu$ a lu Hrstos (rlnqprr1c ; Xprouo cf, I Cor, 4, t), . Milocul de'cae se servegte pentru ndeplnreacu sucqes a' acestei sluir a Duhulu, este bine.uestireu" I Cor. Hrstos m'a trms s.bnevestesc (ea11elf(eo$ac; 1", .1?; comp, 9 Rom; 1, 1). Cu cuvntul, bne'nfeles, f)ar cu altfel de cuvnt de ct cel care se nspir dn ntelepciunea lumii acestea, Marea, rezistibla forf de penetratune a propovdui.ri sale - vziU.'pe or care hart p mperulu roman, strbtut de.linile tocmai n cal= de foc ale alergturlor paulne *'lace tatea verbulu su insprat, care nu se bzua pe obcinutele artfc retorce intrebun{ate de n{elepfi vrem, El ntr purcedea - cum etim n I Cor, I,.t1 _. dn ,,nfelepcunea cuvntulu'f, nu era cuvn,t ornenescc dv$prcov cuvntul lu Dumnezeu (cL, I Tes, 2, t3; ).1oE $eo). fa!'n fa{. cu 1oguo Acest cuvnt este:numt n (Col, 3, 16) sau scrpturle paulne fie lroeroXproroo ; l 1 o s o o u p f o uI T e s , 7 , B i 4 , ' 1 5 ; . I I T e s , 3 , J . )c u u K [ (II rIerire la,isvorul su,,fe .\hoe {e ctll0efas Cor. 6, 7 ; (Col, 1, 5),r cu referre la,esenta Ef', 1, 13) ro eare).fo, (II sa, {e 6 \61osqe xaratraris Cor, 5, .19) sau },610; q6 (o'ie (F1, 2, 16) eu reer':re,la efectul su, fe. l1og cils&.,to\e (Evr, 4,, 2), Acest.cuv.nt este unul gi acelaE
22r

22A

I
presii

ANTROPOLOGIAPA.ULIN,

..8 ci r Itrz -rrlE'zcoceo5rcrlprloool-rw '[Rom, 70, 8]-

cepe prn alJziea cuvntrilui, {r c8 ,s .se reaLTzeze totugiintegral prin =e1,:Propovduirea cuvntulu ryestegte pgirea' n store ;a unu "eon aou - ,i-am zis,,

Am numit pe cel dint dintriacestea : bunvonfa sxanifestat:.de .Dumnezea .al,.de 'omenirea pctoas pra Ful Su preaiubit, adic harul. Harul -e.mtrtuxie ci Dumnezeu a gtit totul:-pentru':mntuix.ea noash, hclusiv mna de ajutor suprafiresc ,intns omenr* mn care nu ostenegte aiciodat. De :aceea ;harul. este inceptur .a unturi ,noastre, pottre cerearlc;i la mpreunaea cu Hristos, .Acceptar ea- acestei invitaltl se face prn creilinf, a) .cREDINT'A

*.

Fapt exceptional n'Testamentul Vechiu, .fu Testa, mentul Nou crelinp .,este atituclinea nor:nal f,..crft tiauiui. t Lucru pufect explicbI, rsub regimul Test C.,Pral ,ilrept -rc ,.alta-i :h*ven|z er'II, 283, Et.remarc - .pe presiilor -?EfoB!E tsuuEfv tn N. T. de c't in V, T., fapt .',o,ko,'b! w $l aiutorul ori cAre goo"old'nfe conplectl 9i,3iae lntoonta,

- 223-

T, Dr. GRIGORIE MARCU PAULINI,. ANTROPOLOGIA

.I't credhta nu ar {i exstat,r Cu alte cuvnte, credn{a este realtate n I,[rstos, care se ofer oamenior ca ncredere n aceast realitate,z Prn urmare, vrednc de crezare este cuvntul
1.a

r I s t o r c t a t e a m o r fi 9 ln - vie r i' Do m n u lu co n stituo temerrl de nescl run-

Prin urtnate, credinla nu este propru zis o nsu$re a omulu, sau numai att, c n prmul rnd dar cle la Dumnezeu, Oamen o pot prm sau o pot re: uza, Dar ahar g n acest caz - destul de Lrecvenl 'credinfa rlu se desln!,eaz,,c contnu s. exste ca 'realitate obiectiv, a$a cum attudrrea oamenlor nu poate suprma sau adug continutul ei, faptul storic ,consulnat pe,Golgota, Aga c5, Ia dreptul vorbnd, np putem reu.za propovduirea credn{ei n Hristos, 6rla 'ca prn aceasta s nirnicim credinla ca atare, care 'exist ndependent;de voinfa noastr fndc obiectul e a fost creat',, fr , participarea, fr amestecul nostru, , nma prin bunvointa lu DumnezeLt, Ca adeziune a omulu la pera de mntufue pl-Lt. cle l{ristos, e de net5.S"dutc credi.n\a are un accentuat caracte subiectv, Tocmai n aceast'ade-' zi.ane a noastr zace rostrli e, $i cu acest scop se propovduegte; ca faptul concret al mor!i g nver Domnulu s fe mbr{gat ca realtate determinant a propriei tale exstenfe, ca tof s. vn la ascultarea
1 ,,N c c rednfa nrr- de l a v o, c c de n' at fi v eni t E l r ne-ar f chemat, curn arn {i putut no s credem ?" [I]rs tos ) S de

ral c zeii,exis-fi;,,: sau..invocaea,,,zeilor qa ,mrture (c1.,Prat Il, 28t tr, ,2)" Dar nmen dintre e nu .pute dovedi c zeii .exist' mor g invie, c au aga <1ar o e x i s t e n f . s t o r i c X , r a l ; St,;Ap o sto l Pa ve l le d ovddeqt tnsi ca H rstos j a dat El lnsugi r'rttire despre prezenfa,, .Sa dumezeeasc. n manerrt, ln s Lor e , r n u r i n d s i l n v in d :p r cu m a u p r o r ci Scip tu rl e g,au adevert march p u l acesta, di stan[a cfn[re t orii. c o n l m p o r a n i i n v o ca f in I Co r . 1 5 , 3 - 8 ,,In rg aurc 8 e y g n o c r E ' Ilo o - a r lic z d tn cia u n ei a g temenca cel clalte erd aqezafialn lumna e ieal. Problema desbtut' ac acopere o pqg { Li ' m a g n i f a e nia le lo r ,; p o sb lt fl p a u ln e , z l ? o u o n l a . ' C o m, b f,L , p , 5 4 ,

zice sL Ioan Er-

sosfonr; C orn, l a R om, 10, 14, C f, s R ouenfa: C orn, l a E , p, 54, 2 C , D j uhanutc t: O, c , 82,

',.

t
LA\ ^^,

l5

ANTROPOLOGIAPAULINA

la ,asculLarea iu Hristos {.7 naxo1 Xp:oco, Cor- tO, O, roo ii insofit totdeauna de doua

$r4, fr_cond1i,,,rouo* judect Evangheliei, ascu

tot"' se devoteaz'inte-

qtlgaga.fint a om'''Ju, roare*""ir"riaiii. -J'd" in viaf, Acesta- sensul paulinut Ei se mrginegte ia un anumt aet, ci se ;ntnde luruoru ""rf"i"i;;;;. "*

nuegte_ s-i numeascpe ""L?"':."i;.$3i cregtin ,iredn.io+l; \"oweR, m . 3 , 2 2 ; I C o r. t, Z t; t+,, Z Z q.- ij- .- lr,*r, 5o De aceeacrednla sncer, crednfa pauln, nu se reduce c1t!+l de_ pulin I" o.ir"-."it"i""'." e"'";._ m tntelesul curent al cuvntului, c imbrtisaz ?ee,

racrerur cre.stinurui.a De

i*'lf;l:

Nci nu se 'poate altfel. Cci cum ,ai'putea s.-i placi .lu.Dumnezea dac.nu merg la El, dac potecle bttorite de tne nu se ntlaesc cu crrile Sale de lumn, dac nu i te devotez cu toat fin)a ta? Cum rpofi li credncos 9i cum te-a putea indrepta inaintea lui Dumnezeu dac credinfa ta nu- alteeva de ct o ncredere oarb care'te-ar face s-f privqti pcateie ca acoperite fr a iertatet care te-ar .ace s te crezi tratat de Dumnezeu ca drept fr a li realmente drept ? t Numai acast crddinle e nwt XprotQ.$ numai v aceasta ndrepteaz., numa aceasta tace posibl impeunarea cu Hrstos qi deci prtsia la starea haric. Am vzut ma'nante, c:rd am vorbt despre ftndreptare, c anumite cercuri protestante profeseazi a teorie a -justificrii pe care ne-am ingduit :a o reluz-a cu toat. hotrrea, ca urra care n'a nimerit $ndirea paulin g dec :ru ntrunegte consimfmntul Apostolului, $ findc acea teore se ntemeazi pe o dee orgnal despre credn!, vom ntreg aci cele spuse maiinainte, ,,ngs1gnd ar.tm lipsa de temeiu paulin s

redncos, Fecare fapt . u"1"rt n con-formtate cu ascultarea care sla nvrednct a se cre,lncosul pauln nu el reqte ntru.el @d. 2, 201,s
1 Aclic f la ascultarea Evaagheliei ft ,ncrcol .uoOee11elou, Rom10, 1; II Tes, 1,8 s, a,). Acestea t1i, ,,roieryresii paralele, 2 Cl, prat I,205, 3 Cf. firss: O,.c,2Bi;284. a pral II,2B5, 5 Djuhanovc: O. c, 79. g1 are pa{ini d[Uo irbutit" despre .caractenrl activ al .rg.linfe.

manifestat pi cunoscut prn cuvntul lui Dumnezen Iar pentru 'Caluin, ,o ;clrnogtinf ferm gi sgur a bttlr,'de ao oameni-,z voinfei .Lui ffizeu'Ja!i
1 Cf, si Pat I,464,202. ln O. c, I, 205: Qredttfa:tnseoneaz ascrltare a .lrteie ooastre linfe de vonfa du-.ezeeaec cunoscut prit revelafi,e,. Ea e totdeauna activ: oreau sd fac tot ce-mi porancegte .Dumruzeu - aicl voa -Lu, buele. 2 C., Prat l,279.
t6'

-2 2 6 _

,,&
Ii'i
''

,l I
il

tffi ,tj

Aceast credinf, stearp era socott. -- gi mai este nc - n cercurile protestante zise ,,ortodoxe", ca ntrunnd pe dea'ntregul consim{mntulsf, Apstol Pavel, Anumte locur dn epistole au fost nvoceten sprjinul pretnsei ei paternt! paulne. S vedern ce ctim ntr'nsele? C omul se ndrepteazd prn credinfd, fr. faptele LeSi (cf, Rom. 3, 28). Sau altfel - 9 ma prede stlizat: ,,Nu se ndreptfegte omul dn faptele lo,f1' c numa prn credinfo n .Ilsus Hristos; g nol am crezat n Isus Hrstos, ca s ne ndrept{inr clin crednfa lu Hrstos, ar nu dn Laptele Legii pentru c. nu se va ndreptfi din faptele Leg nc un frup'1 (Gal, 2, 16), ,,Legea" urgsit ac e LeSea mozaTc, Tertele, contextul lor 9i tlcurle n chestiune, nu ma las nci o ndoal n aceastprvn!. Faptele car parced cln credinf, dn leS,turaexisten!al a credirrciosulu cu rnoartea gi nvierea Domnului, sunt cu totul ahceva de ct c,p1aro v1.tou,, cari e vorba a.ci, Intre ele de st. credn{a, Cele dinti sunt roaclele conformri.tale cu voa lu Dumnezeu manifestat n Hrstos, sunt mrturia g consecinfa freasc a ntegrrii tale n ordnea

ofl pot,

pe. u,rme,se pun deacrmezqul vo Sale ori de cte

Cledinfa protestant cam aga este: crednf pasv. Ea n'ate niei o valoare moral, Ea rmne o putnf pur receptiv, a iustil,cr'tlt care nu exercit nc o cauzalitate, Ea nu justfc realmente, Justfcarea necredincosului - n concep{a protestant -are loc n Dumnezeu, Ea nu schmb nimc n om, Ea

1 Mai fe larg la Prat II, ?.97. 228

zint., ntr'un anumit sens, manfesta! ostentative fa{. cie mnturea plnt n Hrstos, Adevrul aesta Apostolul l-a precizat cu argumente irezistbile n toul controverselor cu udaizanf. $i afrma{ile ctale fac parte tocma dntr'aceste clarfcri att de necesare atunc. Cititorii scripturlor paulne trebuau s nfeleaS c ce a fost odnoar (rre) trecut. C ,,acum" a (vuvl) ncepe cu crednla, C aceasta ndrepteaz,,Toate
229

ANTROPOLOGI. "A.ULINA

orice urme despre glsdinfa;activ. Din"potriv, Barem jum.tate din textele'acestora .:ar ttebu anuJate ca s poat sta :n picaate teza'protestant. despre mntuirea ,,sola de",,Relevm cteva ! In Rom. 4, 23-.24 citm, prn comparafie cu sednfa Iu Avraam, care i sla socott spre dreptate, ceva despre credinfa :noastr: ,,Dar nu s'a scris numai pentru el fAvraat") c spre {crediota) s'a socott ().o1os4) dreptate, e qi pentru lolf(eo0ar,), celor ce tloi, crora ni se va socoti. (p),).er, credem n cei ce a nvat din morfi pe Isus Hrstos; Domnul ,nostru", S lum amnte la verbele transcrise din textul orginal, Credinfa lui Avraasr i s'a socott ftawtst pasv) spre dreptate, Crednfa noastri ni se aa socot(vitsr) cndva, :ol;a trzu,t Este aci subntelesun ,dLac",EL rlu trebue :negliiat bunoar"pe motivul c nu spriiiriregte leza,protestant. Cum c credinla trebue s. se reabzeze in fapte conforme cu voia lu .Dumnezet tezult" lmpede din .cele ce ctim in Ef. 2, 8--10. ,,Cc suntem rnntuifi din hsv (7pwt) 'prin.credintd noreti,sl, si -aceasta nu de la vo; al iui Dumnezeu este. darlul., p1ov), ca s :nu se laude cineva. mu din fapte (or.E Cc suntern fptur a lu, :2di1i intru Hristos rlsus spre'fapte bune (ntp1otg 4ape os), ear Dt""'nezeale-a $tt dinainte, ca s umbl.m inhu ele", -,;Fapte!e', espre ,gai ,se vorbegte ac de 'dou ori, nu 'sunt eSale ntreolalt. Primele, ,sunt faple,prec ed ente.credintei,.,ar cel elal te,'consecuente. P r esupunn c faptele rantececlente ,credinfei ar avea elicacIate soteriologic, cred.inta ar fi zadarnc p obiectdl ,si r ,A.srnunte b Prat I, 460-461, '230 t Cl., Gherghlu.: Com, la lloc" 231

krtu*mdry6.., ,]ir$o&er.-,r&Wrui"

-.,*,lwilffiit*iw,.

r.1;,

,TNTROPOLOGIPAULIN.

n. : pe m:ari o pro.. afc q sunl Iui Ijurne (tvavdt ele credill spusererApostolului, rezult c Dumnezeu insugi o retuz.'

Htislos (prezer pe celalait tr gtit Ilomnul p6.udla moartt de-a Ii zadarnl vad, nu sunt i tului nostru dr

nu se poateo mai comperenr dvulgare_ -,Nici concepfiei proteslanfe espre credni-: at sccferilor.

.i

""t";tj11fffi, uE ursu',td nu trebuedesprft rreDue (


'u o, BoTEzuL

\ Prat 1,462-463, 2 Yezi pi Djtthanouici: c. j4,78. O. a FauI Felne, urrnat de Djuhanoulct:O, c. 76.

233

DT. GRIGORIE T, M.RCU

Dup Fil. 9 *, .wm., Apostolul se.afl o Hristos, 'if grrnea$te",re g puterea'inv"r Lar--pr" iitai"n El ;in Hristos jrus; i"-Laffiir"u cea de la Dum"i eezeu pe temeiul credinlei, ' Prin urrnare, ntr'un loc mntu iea - atta ct '1 se confer omuru in trupur 1i"yi acesteia---este 'un bun al botezulu, ar i"irtui-;i";;&G. Constatareaace.asta dat nagtere la nterpretri a felurte, Nc una-dn 91" I'n;-;-il";. ,cae doctrna. pauln despre "pi"i'"pa Aot., ar face oarecum rednt't- nurnecesit, ziamnun{ite. Fapt este c exprim asa cum am vzut ozitiv c era botezat (vezi rt pcatelen botez (F.'Ap. ii din Roma, crora le aduce -pe care se ajun6le la Hrir -care te intlnegtcu Hristo

-frupulu lu Hristos,,,' Botezul se confer fu, consderar s la vlslnisia personal:a insulu.2 Aceast weclnicie nlci au irta, :pctos, Inante de botez, >entru amelorarea condiliei et atunc botezul n'ar ma ar fi g moartea gi nvierea acest rost l are: de a ntemeia o nou vlal. n ce1 ce se bote az,,de u lt""lu ameliorarea condutei sale etice. $t-5"; cel ce ntemeiaz acest iqceput a"-ri+a,""11'"^"-i "rl-.rt" _ in ntregime darul rui, Aga dar contributia "rur, ." se boteaz e excius, cci Itu-i dat-ptsililltut.u or"-li ri e ct weme tocmai botezur ti""p;. u"""u transformarea care .se opereaz. n" botei ut" i.racter absolut obiectiv r Dumnezeu l a in primire "up" 9.m..Ta cum e, adic pctos, gi il spal de'oti ce n_ tincrme, I Cor, 6, 10-11 sp'une tot n aceast.,pr_

vinf.:,,Nc furi, nic.. lacomi, nicA"tiir, rrr-l"rio_

Ori de gndepte, ori de

p"ot-=_ :ei tilli'f:#;# !:i:f ?iT: eree\e "" "1" *:1,, ?.^_?..?" ,,u.rr""-i,,'rt ilto. aumai
a acceptavestea """

vor mogten mprfia lui tt un (diatre .voi, Coriate_ r v a! sfinft, dar vt,af nu lisus $i n Duhul Durn. l, 5 e gi na cateforic: ,,Nu ntru dreptate, ci dup mla matuit prin baia nasterii hulu .Sfent.,, rte :lace nmic ca s. tnetTte , nu-l poate gsnsf'6ngie pe s-l spele qi s-l sfntase,

',.r=iro"u*e l-*l;':E";gf;i;':;#
Djuhanouici: O, c, 7g. e+a at pf, botez- luereazi direct, i,nprtregte :hanil Anrmezeesc : ndengndeni de staler ,pmtorului 9i a *t"a.Jtor,i1ui' ,f""-"o*" ,lllr;-'o, nu invers (ex opere operantis). cL L Mthdlcesctt, ' Dog'-. izi.ri"lgi"e'st.

L H, J. Holbmmtn: Nt. Theol, II, l9g, Contra lrrt, yez Djuhdnoatci: L c, z ldea, l. c,, coatra lui Eeitmiller

234

-Bs

T, Dr, GRIGORIE MARCU

PAULIN ANTROPOLOGIA

duita prin vtered g putetea noastr, ca 'n hoteznl sectar,t unde Dumnezeu este,luat oarecum prin surprndere g pus n fafa unui fapt mplnit, n rffzirea cruia El nu are nci un amestec,

I Protestantsau altlel, 2 Rom, 6; 3i Gal, 3, 27. 3 Ucenci dn Efes a sf. Ioan Boteztorul, Ia lndemnul sf. Apstol Pavel, s'au botezat,ei6 v vopairo0 rcupou 'Ir1oo (F. Ap, 19, 5), - Dar. gi la dteptul.vorbnd,'.expresia aceasta ifureaz. in epstole, lntr-o stlizare llau)'o?" 9 I paralell(,Vcz I;Crr 1; i3:,,Sau v'a{i botezat ei5 r vo.p,a Coi' t, tst niCa,sdlnrl ci'an,botczal el5 r pv vo1ra", 4ic.[1,cin9va j Vczi AnrIot l, 276, - 236-

inclrepttrii uoastre i moartea Ia[[ cle pcatr spIarea ntinciunii prcinut cle el pe deoparte, slrr{ireapoztiv" sau particparea la viafa cea nou pe de alt parte,t Cel ce se boteaz, repet n vala sa fiIoartea ,9i nverea Dornnului n chip sprtual 9i totugi real. 'Cum vine asta? Hrsfos a murt realmente pe crucer a6ionsndu-ne iertarea pcatelor. Cnd ne cufundm n baa nagter celei de a doua, no ne n$ropm mpreun cu Hri' stos numai n asemnarea mort Lui 1uo,-tptocpartrosa'vuou aro, Rom, 6, 5),t ceea ce nsemneaz c viala noastr trupeasc nu se curm, Sufletegte ns, egim dn apa botezului complectamente schmbat ; am murit r!'.dpapro,., Rclm, 6, 2), peatuitr (&ne}avopev Nc nu era necesar altcevar irrde aceastmqarte spritual E totuqi moarte real. faf de pcat e esen{ialul, aceasta- totul, Ea ne scoate de sub peat g ne aqazi sub har (cf. Rom, 6, I4), De vafa trupulu avem ma mult lips dup botez de ct nante de el: (to'{srvepcca s umblm ntru norea viefii 1v xauvivqut nav{oopev, Rom. 6, 4), ca s legitmm prn fapte eficacitatea - g deci realtaLea .-_ morf noastre fa{ de pcat, Moartea' noastr trupeasc n'ar folosi la nimci cci ea nu poate satsface, Dac ne-ar f putut mntui moartea trupeasc, nu rna era necesars moar Hristos: ne-am sbvt prn moarte i am f ajuns poate s. urmm plda stocilor, fcnd apologa snucder. Moartea noastr trupeasc n botez ar f o ne$are a efectelor rscumpr.toarea morf Mntuitorului, El a murit ca s nvie, Noi murim n botez fa{ de peat ca s ne sculm la o vaf nou, trt n Dumnezeu.
L Amot l, 278, 2 ,,Moarte es te gi ac eas ta (a noas tr, n botez ) c a q ac eea (a l ui I{ rstos), nsi nu es te gi ac el aq s ubec t, c c i moattea l ui Fl ri s tos a fos t ac eea a frupul u, p e c nd rnoartea noas tr es te c ea a pc atul ui , D trpi r c urn rnoartea {ceca a fost adevrirati, lot aga cle adevrati cste q aceasa", z.ice s, loon Jy'rlsoslonr,' Com, la Rorn. 6, 5,

237

ANTROPOLOGIA PAULINA

de ce md prigionegt?" (F. Ap, 9, 4) nu poate aveal de ct acest nfeles: Saul, ,prigonindu-i pe cregtn cu nvergunarea ete se crlnoa$te, 7-a prgont pe Hrsfus, insug, Deci, dar, cregtinli-una.sunt cu Hrstos. Boterul i-a transformat in aga rmsur, n ct sunt ca :nsm{i dn nou, In ei s'a petrecut o adevrat. no,\t11evma,. care poate .f - qi trebue - desvoltat printr'o cser-tnu Avaxavuot'5, cum spune epistola etre Tit (3, Sl,' Prin puterea lui Dumnezeu Ei,:Ituma ptirL ea, Oruu1 nu se renagte prin proprle sale puteri aga cum nfu,L, a se nagte nu poate,Nu putem inchea acest fraSment al TucrrrLi noa$refr s ncercm s ne descurcm atta ct ue ajut tertele gi ne art puteIe - cu cteva clrcstun de ordn formal cari au ,strnt adeseori disca[ii, gi nenfelegeri, 1, Prima dintre acestea 'prvegte data instituirii botezuiu, Romano-catolicii susfn c Mntuitorul a. rnduit acedst sfnt tan cu prilejul'botezrii SaIe,
r Trench: Syronyma 4es N. , 42 stabile$te astfel raportul dintre aecds, dou erpresi, Ilaltlleveold este acel act lber al puter 9 harulu &,in, prn care Dumnezeu lace ca pcosul e vin da impr1ia hluuerecului ln,

1C., sf. Iwt cal.e te rrti{nic'.

flrisostom,- Com. la Rom, 6,3t

,,Boteul ,este crucea pe

nu in pre{tirile pre-er(toare :acestua - omul ee comportl n chp.abdht_ ,Can. pasv, ca 9 copflul care n'are nici un amestec ln aaglerea sa, -*{ltfel lucrurle cu expresa i1 'vaxatvao!6. Aceasta-i derystlslglt'eplzt,6par1,;,g.. a omulur cu rroua;l'ng spi;tu.la:. 6'6t. a fost irrtrodus, la care triegte a-.m poa[efi$i semiec, resta,urarea chipulu lu Dumaezeu. Aci omul ,ta-ei pasiv. El trebue:e colaboreze cu Dum.ezeu, Ilz).r11eveoa .de1eeneft,\ &yqxa.tvuoti 'grle .rmsoatio, ^Ele ou,trebuesc nc conlundate Slttci.tzo} una,de alta, -'Pentru amuunte de,,ordin .istoric reUgios .Si eztflehc, ve#excelenta moaolraIe a lu Dr, Jorcph Dey: natrtl|eveou., lfinster i, W1937 s comentarele la loc,

238

239 -

Dr, GRIGORIET. MARCU

ANiRoPoLoGI,}l 'AULIN.

,la Ir:rdan,t Prin utmarei botezu| adminstrat de sf, loan Botezdtorul g de sf. Apostol, ar f cleasemeea ' s i n t ta n .

pq"1u4-prn baa nagter dn nou gi prin noirea I)uIrulu Sfdnt,__pe care l-a vrsat pest no dn belgug prin lisus Hrstos, Mntuitorul nstru" (Tt 3, 4-61. Amot t are dreptate cnd se'ntreab: ,,S'ar putea g_si _comentar ma elocvent al porunc date Aposun tolilor de a boteza n numele Taflu q al Fului $i at

turre un cuvnt aatotrizat, L'am''auz7t. El e ntru totr:l conform cu sfintele Evangheli,' car't sunt mrture a institrrrii botezului dupd tnvere, n pragul nlfri la "cer (Mal;,28, 19; Mc. 16, 16). Abia prn moartea s;i :invierea Sa ne-a agonst Hrstos putin{a renagter n baa botezului,? Asta, teorelic, sf, Pra<>tic, Apostol Pavel denunle ,eroatea n care: : aLL cdzut teolog papstapi prnl attudnea pe care o ra n F. Ap, L9, 4 urm,

Sfntrrlu Duh?"

rmen alui Dumnezeu,,, dup mila tu (Dumnezeu) ne-a


7 Mlltlcescu: I)o(ma soterolo{c 128 (cir'trirntore la Do{mata Iui -IL T. Sinnr sr la a lui Dr. Vaslle Suciu). z lezi i Gheoightu: Corn, la Mat, 3 s 10, 3 Cf, Amiot l, 283, 240

3, Botezm prunc, sau nu ? Intrebarea e veche q rspunsurilecar s'au dat, .elarite, Pentru a solufionaaceastproblem n, chip g afirmativ_ totdeodat pauln, uni pleac de la cele zise n Col. 2, Lt--12, $i conchd; ntru c6,ttierea mprejtrr preinchpue botezul, g ntru ct ea se svrga a opta z de la nagtere, urmeaz. gi prunci c pot f boteza\i; Alte or se ncearc s se deduc practca bsericinoastre de a boteza pruncT din presupunereac nsugsf, Apostol Pavel trebue s,f procedatla fel. C.c ziceApostolul: r,,,.am botezat (dintre voi; Corintenlor) pe Crlspussi pe Gaius,,.am boteznt 'tO), Or, de vreme ce si casalu Stefana" 1I Cor, i, spune ,,casa", presupunemc trebue s f fost vorba de-o famle numeroas., dn cate cu anevoe.vor fi putut lpsi cop. Faptele Apostollor ne relateaz, alte cazuri smilare, Ldia, neSuftoreasa porfr dn Flp, ,,s'zr de botezat ea gf ccsa ei" 116, 15), Iar temnicerul dn aceeat cetate, dup ce vzusemnunea care se svrgse cu Pavel g cu Sla, i,a ntrebat ce trebue s fac pentru ca s se rnntuasc? (16, 30), ,,Iar ei au zis: Crede n Domnul Isus Hrstos gi te ve mntu (nu numai) tu (c) 9i (toat) casa ta, g ei i-au grit lui cuvntul Domnulu g tuturor celor din casa-lu,,. si s'a botezat eI 9 toli a lu indat,,.:'(16, 31-33),

2 .t1

l6

==_..

PA ANROPoLOGIA

Pentru no, dup lectura acestu fraglment, bote_ za\ga pr^unciorde ctre sf. Apostol p;;*i . o tudne, $ at de ce: Cu "rti_ se :intereseaz numa de m c. dac (el) crede, se va r cu toat casasa,t S aooi, cuvntul Domnulu,'-a'si to! a lui. Dup prerea noa.str, -problema se poate soiu_ tig+" afirmativ q pe cai de-catcere artate on -alt rarcri aceastaas teologc_ si nu altfel. Iat curn! . - sfr Apostol Pavel-nu- putea excrude pe rrrunci de la botez ct vrem" goare universalitatea rsc ;;;;Jia"''"",r"=rt#"i"l oameni st'''t chemafi s s vntrle pe cari i"-a o(

No credem c sf, Apostol Pavel ar subscre:msnai aceast ultm modalitaie, c nutna aceasta'poate f solufa paulin a probleme n chestune. $ at de ce'

'-l :I

lmbunarailete condifa etice. * _:i^l?tuT:. nu-r.ectrnoagte pctos g.


c. e pctos _.1,1*"ne prtn urmate, ae nevoie de mntuire, ,rednfa Si c. ceiui , ,e totdeauna :mpreunat ou 'u. pcatele plinite in trup. ,n'au de ce s c, fiindc ,e mc pcatepersonale. In ce
de .pcat, Ma cu seam dn prcna'caracterulu 'su pre' aentia faf de piacatt, el trebue mprtgitiq:pnrnclor,
'r Sf...Iocn Hrlsoslom: Com. la Rom,'6,'5 eublinaz'cu aps acead in' suSire, c6ntl .zicet nBobzul ,nu are puterea numai de 'a qterfe;pcatele de dinainte, ci te ,aslpurd ncd,ql fald de cele aliloare".

ma pufn iacrcat de pcate g Dumnezeu l ia.n prmire aga pcto.: cur'' e.t" ro"ru'f-'-t*ti*iotnciunea.E adevrat c se J"r; crednf 'i'ir de la cel ce se apropie de botez, Dar aceastanu e meritul ceiui

toate privinfele pe cea a primulu Adam ? Dar botezul nu are numai rolui de,a spla peatul

t Sa dldu*r, de aigi c nagi pot ,subdtui ,pruncul in credinl6 care se t^ce la botez? Noi'"r.d"_J-rr--,ui--lrr",.--"'l:";;mrturisirea de ,, acest caz, - 24?-

243

16'

tj)-r;L!

1iitn1: nEtilIUt,^

i t;:4&t,tllr {lir.l-r, ;;.[Ji?i

a$

! t)l$

'ffi

fi,,,Onldonra Man f,

ANTROPOLOGIA PAULINA

prt9, Iat de c s.ocotmc cei ce renz.s boteze copiii se-rnpotrivesc voii lu Dumnezeu,care- chiam pe'to{i oamenla mntuire, E c dec practicile lor sunt abuzve,sunt''nepauline,
I

or care clin multiplele ei nf{iger. $i aga gi esteI De realitatea fuzuni dntre Flristos g credncos, A.postolul care petrecuse n preajma porfilor Damasctrlui hotrtoarea experen{ a ntlnr lui cu Domnul nviat gi preanllat ntru mrrea scaunuln celu rnclut de-a dreapta Tatlu, era att de convins g att de preocupat, n ct face din ea articolul ftrndarnental al Evangheliei sale, ,,Taina cea ascunsdin veci g din neamuti" (r 1r,uor{prov ,poxexpvls.pvov airvorv u rin urr,/ xal .nbrv .1evrrrv), acum vdt sfinflor lu DumnezeLrt adc credincoglor, este rezumat n Col, I, 26-27 la aceast propoz!e smpl t Hristos este t uoi
(,\proYE rlpiv). v

,!.

c ) BI SERI CA

.Alte nenumdrate iocuri paulne vorbesc in acelag sens, crl o amploare g o nsistent fr pereche n celelalte scriptur neotestamentare, Pretutinden ns, dacine aducem bne amnte, Apostolul st de vorb cu r:blectivitatea g nu cu insul, cu ,,vo" gi nu cu ,,tu", Sn$rilarul este rezerval de preferin! Persoanelor dumnezeeglT9 - arareor - lu gi apostolie sale, Pluralul este numrul agreat al presantelor apeluri parrline, Constatarea aceastanu este lpst de nsemntate teolofic, Dn potrv. Ea este o mrture strluct. a .nenduplecate rvne paulne -' rvn ntru totul conform cu voa lrri Dumnezeu gi cu slujirea rscumprtoare a lu Isus l{ristos -,- de a-i aduce pe to! oamen la cunogtn{a adevrului, de a-i vedea pe to! una n Hristos ("L Gal, 3, 28), aga dar mdulare n par{:e ale unea qi. aceleag omenri n Hrstos, In conceptia g strdana pauln prvtoare la mpreunarea noastr cu Hrstos, punctul de veder e ndvidual e dsparent g oarecum gters, lpst de relie..
245

244

DT, GRIGORIE MARCU T.

PAULINA ANTROPOLOGIA

Cat de desvrgit este 'mpreunarea noastr cu Hrstos, participarea noastr.ia viafa trupulu Su miscar tic - Biserica - se vede ,iln reprezentilrile'pe atta ct n ie imbie Apostolul 'pentru,nfelegerea omenegte-i posibl - a acestei'tainiee reallti\i,

sorbit de viata trunchulu, s',a.amestecat cu aceasta,

negte ramufle,' Comparafia cu altoirea este ceva ma mult de ct o simpl. compara!e: e o tealtnte, Exist realitt de ordn-uhovnicesc, Ele sunt"totdeauna mai 'tranice de

O astfel de realtate avem ,aic.

I C, Amiot II, L

r C{. Rom, Ll, 16: ,de este tld"oo sfent, (slinte) sunt ;i ramurile"' 2 Comp,'# Col, 1, 18;Et. 1'.22-23.

_246_

247

iu,;i';il,i ni*'*o
?::i ,.i.i:.rl;t::t, r , ,

i].iii
Ei:i tii.

lmne ns.totdeauna aceea$. Cum vom vedea,

t C a p l n t r u p , in Bse r c fie ca r e r n clu la r a r e funcfi unea sa, I vi at gi nu u n i l a f e r a l t a t e , E u n ita te in va r ie [a te , liie ca r e co ntri bue, cu darul ce i s a dat , I a l n t r i r e a B i s e rici, P n g h a r ism e le - in co n cepfi a paul n sunt f 5r l e ( t u r c u B s e r ica , .Ha r ism e le n u su n i..sco p ln si ne, E l e se ol'u eri i nsului sn(uratic cu scopul de a serv la zidirea Bisericii, Ele i9 le{tmeaz ori( n e a s u p - r a f i r e a s c n u m a i d a c se r ie sc p a ce a g i b u na r'ndual i n: B seri c, Cap, 1 4 a l : e b S t c i l e i I Co r , d e sb a te p e la r g l a ce a st probl em (A mnunte Ia Djult a n o u t c l : O . c . 3 9 ) . ASa zig i ,,p n e vr n a tic" n u formeaz i n B i seri c o pt rl s u p r a p u s , o a isto cr fie e cle sfa stc . le ca r e cregti n cste -- cl upi i curu rez ult d i n G a l , 6 , 1 - u n o r n clu h o vn ce sc ( n ve u lwr r x 5 i v$pul ruog),u11,rprcvrnatic", un pnevmatofor (Yez Schumaclrcr: Kra|t cler Urkrche 43),

nlre aeeste dr,u/a ttour tJ,: la.:,trarea solidarifS! credincoglor cu l{rslos, realizal1u inBiserc-, este de ordn pur formal, $ ntr'un caz g n celiialt, mpreunarea lor cu l{ristos este deplin, este desvrgit, pr'mul caz este accentrratcalitateade in nantestttor a lui Hristos n Bseric, de conduc.tor al ei, fr ca prn aceastas fe anulat partcparea Sa la vizrfa Bserci alturea de credncogi, pe care o exprirn mai cu dnaclnsul cazul al cloilea, Prn urmaret magnea cu capul {Hrstos) opus rndularelor (credincog) nu trebue nleleas ca g cum rndularele ar putea forma un trunchiu Ir cap,ti Apostolui ne spuner cu attea prilejur, c pn q mdularele socotte n de obgte ca vrednce cle mai pu{n cinste gi au nsemntatea lor n trup, sunt necesarepentru buna funcfionare a acestua (cf, I Cor, 12, 22 urm,). Capul, cu att ma vrtos, In ordnea freasc, a lucrurilor, trnpul decapitat nceteaz, s rnai fe un orpianism vu, n care pulseaz vafa, Consecn{ele practice ale acestei doctrne pauline sunt prea strvezii ca s ma aib nevoie cle comentariile noastre. Existenta concret, nsttu{onala Bsericii ncepe' dup sf, Apostol Pavel - ca 9 dup ceilalli interpref a revela{e neotestamentare n zua Cnczecimi, In intenfa dumnezeeasc" dup mrtura lmurit a captolulu I dn epstola ctre Efesen ea exist dn eternilale, ea face parte integrant dn hot.rrea tanic a IuL Dumnezeu de-a mntu lumea, Ia plnirea vremii, prn Hrstos. Ma rnult ! Ea reprezrrt expresa mplint a aceste taince holrr dumnezeegtr omenitea n Hris{os, Va{a prezent" a Bt serc se prelunSegte dncolo de trmul veacului
1C ornp . B i serc), pc ntru i ntreg Mei nertz .' C our, E ,70-72 (ex c urs ul des pre

' 'l)f.erenfa

; : I,

't

248

249

T, Dr. GRIGORE MARCU

ANTROPOLOGIA PAULINA

' Biserica esfe iatura manent a imprfie lui Dumnezeu, .este calea care conduce la imprfia lu Dumnezeu, ac. aczasta este consderat ca o realitate eshatolo{ic.. ca atare,'Bserica dep9egte ho[arele'aceetei.lumi. vez admirabilul studiu de sintez al Arhmanilrtului cosoion; Die ,Lehre ,des Neuen Tcstameofs vor der Krche, in r Iaternalionale kirchliche -*TrtschtitL XXX, 1940 p,2, 3 si 7,

Hristos (Ef. 1, 13) 9 n Duhul Sfant lE. 4,30); sugtem tal mpreinr in Hristos (CoL.2,l1J 9i in Duhul Sfant (Rom.2,.29); suntem temple,ale lui Dumnezeu(I Cor. 3, 76),,dar gi ale Duhului Sfant (I Cor. 6, t9),' Vieluhrea aceastasmultann Hrstos g n Duhul Sfnt este explcabil ma ales din pren c Hrisios 9 Duhui Sfnt una sunt. II Cor. 3, 17 este categoric; ,,Dornnul este Duhul", Prin urmare, impreunndu-ne n botez cu Hristos, arn primit Duhul Lui g am ntrat prin botez - n comunitatea de viaf haric. a Biserc, n imperiul creia puterile duhovnicegtcurtesc, sfinlesc Ai intresc pe tof 9i toate n ,Hristos. Paralela dntre Hristos 9i Duhul Sfent, amestecatea nruriri lor asupra oamenilor, stablt rna sus, merge numai pn la un loc. Exst funcfun soteriologice pe cari scripturle pauline i le atibue numai lu Hristos, Sf, Apostol Pavei n'ar f scrs nic odat c Dumnezeu ne-a ubit 9i ne-a ales in Duhul Sfnt, c ne-ar Ii trms Duhul Sfant ca s ne mntuiasc prn patimile, moartea 'qi nverea Lu1 sau c Duhul Sfant 'este ,,a1doilea Adam" q capul Bisecii.' Intruparea q mnture1 i se potrvesc numai lui Hristos,De aceea Hristos este uala (Fil. 1, 2L; c, qi Gai, 2, 20J ,s Duhut Sfnt. Aceast via!', care- Hrstos, rru luereaz, n no prn Duhul Sfnt, Duhul Sfnt'este distribuitoral .ei, iar Hristos - intemeietoril ei, A li in Hristos p a te imprta de assten\a:pozitiv a Duhului Sfnt, insemneaza f qi :a rmnea mdular al trupuiui Mntuitorului, adic patr poi':,ivit in zidrrea netrectoare a Bserici, Botezul te ntroduce n comunitatea de va{ nou in Hr.istos, adc in Bseric,. Desvoltarea :ullerioar.
I Vez-paralel4 aceasta,laBarlmann: Paulus 7: Deissnann:?aulus 110. Cf, 9i lucrarea rroasti. 'Studli Bibliae 35, 2 Cf, Bsrtmann: O, c,77 i Stuilil Btbltce 35-36,

250

251

lj!

isi

,',i ..., .i:I:;T.,ts21-t?l;t:. r. .l :.:l.],f"].i |r a ':fi t..::':f:l Ji;:i.ii'.j.::i;:-i:j',ij''']':.r'L'..:'j:'l.:'.:::':'.-::.-,.1- ?t-!-,'.-:i!, i :.]:1 l

i:.:!

::l:

rn.vrare n'I)uh, pe care o conlee \,iata ce comu.. nhune cu Hrstosr sunt plne de fgaclrrinf, Depnrl.r:de conrportarea sa ulteroar dac. zarea vieti Iu, abia nseninat, se va umplea de tot mai mult strlucire sau gi va, strn$e razele, Fermanenllzarea viefi n H:ristos e -- rJe acun n colo, aclic de la botez - n minile sale, O poate pstra g o poate pierde, O poate pstra -s'ar nu n nfeles static, ca gi cum n botez fi confert rnnturea depln, ci desvoltnd-o prn trud necurmat, prin nencetat efort personal. Botezul confer doar starea de ,,prunc" n Hristos, E datora celui

, l In c a d r a r e a c u o r i ce p r [, in a b e a sti e xp in e r , a nsugi ri l or IJseri ci i , nu nri s ' a p r u t . n e e e s - a r L o cu l Io r e ste in l.r ' o .r n o n o [r a { ie pri l oare l a E cIo, sioloia paulnd (curureste de pld ahrtea lui w, Koester,' Die Ide der Krchc b eirn A po s t e l P a u l u s , i M n stcr , W. 1 9 2 8 , S. a ,) . T o tu g , intru ct aceste nsrrgirl s u't c o p i o s a l i r m a t e < Ie sI. Ap o sto l Pa ve l, n se r n n m ai c 'cteva cl al .c, UnIatea;.:Ilristos e unul, 1iin rmare nu poate avea de ct uri tiup, Intr'rrn l)uh ar. f o s t p c c e t l u i f g i cu u r r b o t z n e - a m b o te za t, Avc m o cri d'{ qi urrtr nr o n d e j d e ( c f , E f , 4 , 3 - 5 ; Ga l. 3 , 2 8 ; I Co r , IZ , 12,27), Gt de mutt [ nc a s L A p o s t o l P a v e l I a u n ita te a Bse r ici, n e a r a t ( r ij a cu care s'a i nl cres at dc d e s b i n i r i l e c l n , Co r in t q i in fe le p ciu n e a cu _ ca r e le -a currnaf (cf, i C or, 1, 10 unh , ) , p r e c u m g i . . i r id n r n u r ile :in sste n te p e c r i lc cl i rr acest sens ci l i t orilor, ep s t o l e l o r s a l e ( v e zi b , o . Ei1 ,, t,' 2 7 9 , a ,) , Un a d i nh.e cel e ma vi (rrr oas e m f r t u r i i d c s p r e u n ita te a Bse r c o co r r sttu c tr lp rtl gi rca nr[dul nrcl or e i c u s c u m p u l l r u p g i S n Se a l M d .n tu to r u lu i t,,.,.o p ine, un trup suntern c ei nrulf i , c c i t o [ i n e i mp r t 9 im , d n tr ' o p in e ,,, ca r e - i trupul l ui l {ri stor:" I Cor, 1 0 , 1 7 c o m b n a t cu 1 6 ) , - Sfn fe n ta , Ye zi EL 5 , ZS -27 i I C or, 3, t't ; f lirrr. 3, 15 (in Biseric slglueqte plentudinea adevrului), Ecumencilateu, I'of oam e n s u n l c h e m a fi la b n e cu v n t r le vie [ ce le i noui i n fl ri stos, tol i pot f i m ld r l l a r e a l e B s e r ici, M r tu r e - i ln tr e a { a F va n g h el i e paul n, al crc c arac t er n n v e r s a l s t l - a m su b lin a t cle a t te a o r i, Ap o stol ctatea, E L Z, 20. - Arrrn u n t c l a M e i n e r l z : Co m . Ef. 7 1 - 7 2 I Br a ssa c IV, 02-604 s, a,

Pn la ncorporarea noastr n Bserc, a lucrat Domnul, De-ac nante e rndul nostru s. lucrm, Nu sngur!, ci n colaborare cu Domnul, ajutora{ n toat bunvremea cle Duhut Sfant, Epsfoleie paulne -acestui - mai toate sunt tot attea mriur ale adevr, $ storsrea ostenelelor paulne dn cartea Faptelor ApostolIor, tot a$a, Cu excepfia epistole

252

2s3

b'. cRlcORE M4!i,J T

AutnopoLoc botezaf| suntem mogtenitori ai vielii de veci numa dup ndeide (xllpovpor (at1; xac')$cta atavov). Mntuirea nu se ofer toat deodat. Grafuit e numai inceputul mnturii, Restul se ariet. g.se cuceregte, cum spuneam, prn efort personal, n Biserc, Botezul confer numa inceputul .mnturi, un acont al m:rtuir, arvuna ei, Despre acest adevir, Apostolul ne nformeaz, Ei ne ncredn\eaz" de repetate oxi, ldr. echivoc, Precum rrmeaz.2 ,,Auzind {vo, EfesenlorJ cuvntul adevruJui, Evanghelia mntuiri voastre, gi crezndntru'ea, af iost pecetluifi (oqpa1ofie) Duhul cu Sfnt al fgadunfii, care este aruuns @ppapwv) mogten ir i n o a s t r e " ( E f , t , t 3 - 1 4 ; c o m p . q I I C o r , 7 , 2 2 1 5 , 5 ) . . Valoarea acestei ,,afiitrae", care reptezint, contribufia initial, grafut a lu DumezerTla urnirea noastr pe calea cea bine plcut Lui, nu trebue depreciat., $i invers: s, ne ferim a exagera valoarea datoriilor pe carile are de ndeplnit cregtinul ca s dobndeasc restul m,ntuirii. Contribufia lui Dr'"nnezer: - degi-i numa ,,arvr[l" - covrgegte pattea omului, Dar cam,ct reprezint ea oate? In operafianle llnaneiarer arvrrna sau acontul reptezint. o parte dn pre{ul de crtrr'prare al unui obect oarecare, care trebue compleat pin la suma convenit ca s-fi po! rdica ,ctmpilritura.t Sf, Apostol Pavel ntrebatnleaz. acest ,termen n ,sens metaforic, ',ideea ca s. exprme c Durnnezeu ne of.er.n botez numai o parte,din intregul. rrntul.r.:n. Dac.o,d,rrlua dup ?remea aoasfr, cnd se pltese de obceiu aconturi :nult sub jumtate drn'preful obectului #Lr1rtl, am ndreptlti s preamrim partea de coutrbulie a omulu n,ilofuendirea mntuiri integrale, $ am freg la :sgur.
r Cf' Melnerlz.' Com, Ia E,f, 1, 14,

din bsercile locale pe cari Le-a ntemeiat Apostolul neamurilor?

E prea adevrat g e paulin c botezul ne confer caltatea de fii ai lu Dumnezeu (uicirleo;cf, Rom.

t A .mdular al fsraIulul bi i9 vedea gi Gal,6, L6r creptnul este Dumnezeu ('Iopcu1). ro $eo, pu .contrast gu 'Iopcl r,m, otpxa 6s1 I Cor.: 10, 18), Iudaisrnul - cum bine observ Amot lI, Z3D- nu mai ar drept ,la acest titlu.

-2 5 4 L

- 255-

r,,Li,., ri:i

i ri ri i r: : . i ? " ' , : t - , i l : l , a t

i*

!i,::,,f:r

.iil.i.it:i,:ii:,;

jit,:'

',

'.:'t

", i.

GI P.\T]LI )i -\iTRCIPOLLTA

a trit Sl. Ap:s,sitr1t'Pavel,

ns rr aLle,vremrr, cu

In general, dac, am nimert esentialul vrerii pauline, credincosul trebue s" iin cont, ca s nu cle 6ireqasc, urmtoarele consid.erentegi pove{e: S nLr n{eleatri Sregt siobozenia (cf, II Cor, 3, 17) cle caLe-l face prtaq mpreunarea cu Flrstos gi asistenfa Duhului Sfnt, Eliberat din roba pcatulu, el a fost robit automat dreptli (cf. Rom, 6,. 18 ! lsudeporivrr a cin,rle ,:p"apuiaE oul,)rireri cxaroorJyl), nu n mod

Faptele:pe cari este ndatorat s Ie svrgasc oi'egtinul,trebue s fe n conformitate cu credinfa n bare st acesta, Dac ntrunesc. aceastconcl{une, ele (ci, Ef, 2, 70), sunt- ele nu pot f de ct - fapte bune ,,Tot ce nu- din crednf, este pcat" (Rom, 14, 23), g Fapte slrnt g acestea, anume, paulin vor,bncl,,,.apte moarte'l (p1a vexprl, Evrei 9, 74),3 Ele nu ugureaz suqul n.ostrupe drumul de razi al mnturi inteSrale ci dn potriv, 1 ngreuiaz. Cc zrce Apostolul,gi

slnc, c de bun voie,t Prin urmare, n lumna aceste dreptfi trebue s-g controleze toate acfiynile. Ma precis ! ,,Tot ceea ce af face bu cuvntul sau cu lucrul (xai n&v6 v v rcorlre ).1tp v p1toJ, v ^l toate s, Ie ace\i n numele Domnului lisus, mulfumnd prin El ltri Dumnezeu 9i Tatlu" (Col, 3, I7). Sau, Ceva rnai la vale: ,,$ tot ce af face, din suilet s facefi, ca pentru Domnul, ar nu ca pentru oamen, gtiind c de la Domnul veli lua rsplata mogtenirii; cci Domnului Flrstos sluj{i" (Col, 3, 23-24),'z In chpul acesta, cregtinul nu va da nci odat prilej de smnteal nci Bisericii Iu Dumnezeu gi nci necredneogilor (cf. I Cor', 10, 32), ci va serv de pld tuturor cu cuvntul, cu purtarea, cu dra$ostea, cu duhul, cu credin(a, ctr cur{ia (cf, I Tim. 4, t2), Inventarerea amnunfit a ndatorrilor cregtnulu categorisirea 1or, apartne Etce paulne. No'ne 9 mrgnm aici Ia urmrirea lnilor mar ale desvoltri ve\ii n Hrstos, $i aceasta e o contnu lupt, care se duce pe ma multe frontur, Vom ncerca s le identfcm
1 ,,Robia" :rceasta as{ur adevrata libcrtate. Cci zice Apostolul ,,Cel : ce este chemat rob in Dcmnul, este liberat al Domnulrri asemenea cel ce si esfe chemat iber, esle rob al lui Hrstos, Suntef curnpralcu pref mare; klcci) rrrr vd faccli rob oainanilor" (l Cor. 7, ZZ-23), 2 Vez gi I Cor, 10, 3l r ori de bc(, ori altceva ,,Decori de nrirncaf, dc Iaceli, [r:atesprc rrririrea hr Dunrnezeus ]e faceti',,

. tt Yz Mlileis: Chr9"1op citat la Meinertz: il:, 2, 2g.!uf,,r, ',, ,257) ^tie Conr. la 'El. 7 t'14 .,: ' " ' I 2 Cirrt|.aI? .ouir nt |: : : Cor u, laEf ' 1; . t a, ' ] 3 Sau, tot paulin volbind, lapte alc lrupulul (rlpci[etE ro0 odrl-tarog, Ronr, B, 13 ), 256
.i'

257

17

qfnooroctA PALrNA
A ) IN F R N G E R E A MP O T R IVIR ILOR

luntrice, urmele,pusliitoare pcatului ale ie_ "ur-i= pe de...pyte, ispitei" p" i" "s1"'fiioa p{te,. reprezint, "i"re "fta
lliyi:i "rur,t_,r"pun. deacurmezigul"r"+teriil-rul"'r, *tl1._idturarla loi ""-." polt; f;;';;""#"e"_ ind lupta cu ele.
tot attea Sariere, tot attea impo_

gfinul :pauln, fptura cea nou, omul duhovnicesc trebue s..se ,nevojasc din geu ca s se poarte n chp wrednic,de Evanghel" Flaot,ritorului, rblabiciun chp wrednic,de Evangheli" Flaotuitorului,

D"+tJryp1eun3! cu Hristos g aiutorat ,dn plin de puterea Duhulu Sfant cae s'a slslutntm el, creslgluitntru 1. nr.._ Omul cel nou viefuiegte n trup, ca g omul cel vechu, Am artat doar c n boiez,nu se .desfiin-

se imprtgi n botez,t Botezul a isbvit trupul d.e


xalq a rmor{ii 1a v6pe v1e p,apcag rob *c,leSea pcatului vdrou) g a pus .n mdularele lui alt lege: aeeea a &u846 hului vieti n Hrstos ( vpoE nvep^aro6(ofl6 vXpro{r; ro

EI

Rom, B, 2). O forf mperalist care ndeprteaz,.&e mntuire, :a Jost inlocuit cu alta care'te intefreaz, in :m,ntuire. Chinuitoarea despictur .prcnuit n finfa omulu de 'pcat, a lost astupat de harul dumnezeesc. De ,acum n colo, ,se poate vefui :n trup gi fr a { rob pcatului, su 'toate c trupul rmne expus pcatului g n viitor. Sotezul :ru'l face ;nvulnerabl faf ,de pcat, -ci.i confer doar ,putinfa de-a rezista cu succes 'tentafilor Iui. Omul cel'nou iru se ma afl prsit si sngur n ,{a{a poftelor netrbnee car contnu s tieze n trup gi ma departe-'bineb-

+ + E ceea .ce rezrtlt din attea locur ale ,scrphrrilor pauline. Iat. cleva,
r Adausulracesta, la Rom, 8, I nu figateaz n Textub Recptus, deoarcce e conlirmat de pufine manuscrse. Yezi Neslle: la hic,

-2 5 0 J

.2g

' ,7f

N R.OPOLOGIA PULTNA.

Dar ce nsemneaz. mur p,catuiui"(Rorn,6,2, t}l? ,,a ,,4 nu, mai asculta cu nmic de pcat a- tia vnele g ntreafa putere" - Tisq sf . Iosn Hrisostorn,l $i contirru: ,,Aceastaa fcut.o odat boteztl ce l-am

Sfntul Prnte pomenit clistinge la acest loc - gi pe bun dreptate - ,,dou mortficri1'. Cea dnti se face de Hrstos n botez, iar cealalt o lucrm no, prin srgun{personal, ,,4nSropa pcatele cle dnainte de botez este rezultatul darului Su, iar .a rmnea dup botez morf cu pcatul, asta- lreaba noastr gi a srgun{e ce-o depunem, deg chiar 9 aci no 1 vedem pe Dumnezeu aiutrndu-ne foarte mult. Botezul nu are puterea numai de a qterge pcatele de dnainte, c te asgur nc gi fa! de cele viitoare".z Cu o condtrie: ,,Cnd. tu auzi de viafa nou, gndegte-te c. trebue a cuta ca s-!i schmbi cu totul purtarea, g o mare prefacere s introduc n vala ta,,, s te n{relogez mai mult in fapte de ct n vorbe".3 Efortul personal pentru pstrarea curlenie do: bndte n botez, este absolut ndspensabil pentru le,

Dumnezeu" (I Cor, 6, 20). Orce pcat svrgtn trup


1 Corn. Ia lonr, 6, 2 260 'Com, la Rotn, 6, 5 3 Idem: L c,

26r

ANTROPOLOGIAPAULINA

2, 72, 14-15). Numrul celor car caut de treburle ior pi nu de cele ale lui Hristos (cf. FI, 2, Zt) este ngrjortor de,spornic,

vzut, 'la alt loc, inlelesul peioratv n care este luat . fm

lumea (xopos) .iript*it-" " ;;ii;";'G m.Importantesteca.mdul "a


I nefiiad complectamente n_ :ie, ntegrat in mprfia lu r ncuraiaz -ciugidetpufn o wiaf conform ,i"o"a "u rt prin ,bolez, Apelurile.pre_ sun prea adese-or scipin i" + cu cufremur la rnn_

i.it, ?:::::y$!!t ntre carestrtucfi oiqt. i*iill;;i"L*i,i*11,"iii: "u

ir a j e.. tt,lXi rf"tf.,i 1y! t, c -eri ra, p,hll,fneamsramb :;tr n,mijtoculqu

1 Ci _I Crr. iO, 16_17, suntem indatorafi {a} de trup nu o prefacefi r *r,'"P?"n;.ifl;;:" 'e 262

pitifi peste puterle 'voastre, c,odat cu,spita va aduce gi, scparea din .ea,g ca s1o putefi rbda'i [I Cor. 10, ,13), El au-i_siniur_aici_odaia. 'Starea de prveghere continu este cu att mai necesat, cu ct frupul ,g lumea au un aliat puternic
263 _

:=:-::=::_:::==::,==$TROpOT.OGI^

' 'AUI.rN

gdcunea pentru toli sfinli" (Ef. 6, 10-18), E cea ma ampl $ ma complect. prezentae pauln a fpturi omulu rlou,r care se afl n permanent ofensvduhovnceasc,
b) PRACTTCAREA VTRTUTTLO R

Svrgirea de fapte bune {ace parte inteSrant, dn clesvoltarea vielii n Hristos, El merg mn'n mn cu lupta n potrva relelor car urmiesc vtmarea curfene acesteivief gi ndeprtarea noastr de Hristos. Vrtutea (r1 peu)reptezinti biletul de identtate al omului nou, Acesta gi leSitimeaz,noirea de care s'a nvrednicit a se mprtEi prin vrtute. Vrtutea e mr'a turia prezenlel atn. Duhulu Sfnt n om - g roada ei (cf. GaI. 5, 22i Ef. 5, 9). Ea cumuleaz,. dup ngqi spusele Apostolulu toate cte sunt acleudrate, cte sunt onsfte, cte sunt drepte, cte sunt curate, cte sunt ubite,cte sunt cunume bun @f' Fl,4, B),
I O prez entarc s uc c i nt - dar nu rna pufi n c ornpl ec t - a ,,os tagul u' , cregt. ofer qi I Tes .5,5-dr ,,V oi toti s untefi Ii ai l umni i gi Ii i ai z i l e; nu suntem ai n opfi i , l i c i a i ntuneri c ul ui , pec i , dar, s rru dornti rn, c a g c ei lal[, ci sd priueglrcm gi Sh [irn lreit. Citci cei ce dornr, noaptea dornr; 5i cei ce se rrrbati noaptca se rnbat, Iar noi, Iiind ai zilei, s lim lrcj, inbrici ndu-nc ctr pl atoga c redi nl el 9i a dragos l c l gi c u c oi ul nddej d.i tdc mntui re' 1,

I cf,

zo )

Dr. GRIGORIET, MARCU

ANTROPOLOGIA PAULINA

Iubirea,une$te cele de,ios eu cele de sus, coboar cerul pe pment g pmntul l'sue la cer,_ Acfunea e se ez:ercite vertical, in sens descendent fDugnezeu nem.otuegte din ubre)' gi ascenent {norne arpropierrde rDumne2eu din - 9 cu .. "iubite) deopo{rv.

iubirea.

De aceea ea e cea ma de seam virfie.

bea, cci fcnd aceasta grmd-vei crbuni de foc pe capul lu, Nu 'te lsa':biruit de ru, ci :biruegte cu binele rul" (Rom. 12, .t8_-21). ,,Urmrt dragostea" (I Cor. 74, t), cci dragostea,este plinrea. le1i. 'Qc\i1pw1tz

L Prst ll' 559 a'reconstifuit urmtoarele lste de vrtufi cregtineale scripturilor pauline: a) Cincsprezece virtufi iasofitoare ale dragoste (I Cor, 13,4:71, b) Cina virtafi tipice aie cregtinului; roJvirea, :indelun( tbdarea, sruerenia, blndefea9i bun.taea (Col. 3, l}iEl. A, 21. c) Noud roade ale Duhului; dragostea, bucuria, p,^,* ioa"iuoga ,aldarea, buntatea,facerea de biae, cred.infa, blodefea ii "o__ pilarca lGal, S,Z2), ,In potrva acestora nu estelege" {Gal, 5, A), d) Tre roade ale lu6ini1 buntatea, dreptatea:9 ailevrul (Ef; 5, 91. e) Vittul cari Se pretiad de la preot (I Tm.,3, ,2_6), f) n , t, a n , t diac ouf lT m , 3, .g - 1 3 ) , special ssgenen:lafs lui Timotei: dreptatea, evlavia, credinpa, d " iabirea, rbdarea, btndefea gi pacea 0 To. 6, 11; lI m. 2 vez ,gi elocventa tabela (f) .sinoptc alctuit di,Hcibert Geirf und Leben l30, precum g ,eoncluziile de:lta pag, ,132.

oREQTTNA 3. DEsVnqrnrn
Viala qea rrou'in;care ')etrece cre$tnul pdulrn e o continu colaborare :ntre lharul dvrrnezeescA ibatatea riilvidual. Tocmai iln aceast pricn desvol' lar,ea ei - e lcare 'tocma am vorblt - nu contenegte *ci odat, nu cutroagte r,gazul strIor de nelrtcrare'striccioas, ';Paszele" ,i sunt ,att de pufn smpatice sf, Apostol !av| in cet:riu Ie 'recomad
1 ,Ir II Cor; .73,.1 I .Dumnezeal lr.ostru este numit deadreptul &esl f-.ll Aljr/nftl, iai dragostea lui Irstos depqe+e,ori ce cunoginf (cf. El 3, 19), futr'ateta i este de.,covrsitare.

2,221..

prertbzr :

266 ':-

- 267-

tulu uman.ntru dobndire ntegal a nientuirii person-ale'rElo.rt fr lml, _sau-_ mai precis * ii' . '!auln,

adlesa plqrbsulni: ."r;"""." e?';;;lj?; _r!ia despre harul dumnezeesc, ngc{, tiltrps al docfrnei " if.. Apostol. Pavel_este.n egaii;;a;;t ;p;;;ili-;".: clt lmit de ct moartea. conceplia In viala

!e-o, el s'a!

I
:

;,"t:H:,

crestini clti: n focul luotel oentru urmarea 1 clfi:o focul luptel pentru urmarealu

.
i'

au vederal apropieri fi;;";;;';i';i.*;"" d" d;; i"

Cuteliorile aceslea nu sunt alcfui{e din punct

a se consider:a ix, Aproperea de Dumnezel "tatic.. a unora $i a celorlalli este o""a9i. C.i dinti sult 9i -a"""ili;

J;i

cea-noui, viata' de_,str{da'Iimpinse pen h. suprema iertl, valA ttuita la iepratur urcit, in necurmat tensiune,volunta, ln efor.t ener:fic A fr preSet de a_-lurma pe_Hristos pni la cap1, repreznt-attudinea nornral a cresinulu, felirl e-a'fi - cum se zce - al omulu nou, tocmai peotru c ea ste accesibl tuturor, Cum vom vedei chiar acum,

i i I r

"i "i"iir;.;i; maturitatea creglin, Ca s'o dobndeasc, -""it-rebuesfac elorturi - pi e{orturle acestea ce! totdeaula tmp, chia $ n _cad_ cnd cel _convertitla Hristoseo personalitate de _valoarea9i de_ proporlile excepiionale ale lui Saul din Tars, Ce alt rost putea sa.ab retrallerea sa ln Araba, dup convetire (ct, Gal, 1, 17), de ct acela de a se ntri n Domnul? Toata viata
in rnrturse5fe la{a procuatoruluiroman-lelix ':i-.!:-:ry"-l^:-tum.insupi - ca sd qbd Dutureacuoel 91:j:,j:lll1T.i._{j".L;-:":: :'q"l
(congtinfd) ldr vnd naintes lu "A!a!!:!,::,a aDumiezeu g menilor (el. F. Ap. 2a, 16l. Cum a pro&dat cu sine insuq, a,a se va pqrta $i cu converti{ii sli: ndemandu-cu indelunf rbdare 9i ajutorndu-i fr preget s.se salle din starea de (vln'o!)la cea de .brbat desv6.rpit1' laqp "prunci" re).eros), mpArt.9indu-i fiecaruia adevrurle Evanhelii

laillii ij

Intre creg{niipe cari i a in vedere scriplrrrile tl-;--, I ..,,r;.;;=;"l"il;s'*.ri"i"ill;;:ii"j-ii."'.,iar1i'j'.i'- -^..--;^.! r,-,',-:-i-'-,-,

_-

., a.,,,"r, l, *"e"e da* s. p{rt 7,

I to'6!og diq El, 4, 13, Are hlelee tiEur.t, ir co^srdrlr rr -^vP yrdl.l,11 Dunlrul ailor vieli. $1., Cr von veda, CohI,, rnku.tari_ Iicrr t Cor. 16, 13 u"de dvaPqea$*. ..4a5 *"s. Ct. O"7*", or.'tlv{p, h' KT'B I' 36{'

,.Exialrsnd v{rr< * rqoa,..i1ry1r.ir. prcp*.cord,:t6, ; 9_a! 3t.:Ddi 1, ";;;" vcruticion lllirlHriito! ' : diil|ld. i|c Hr is t o9' c c |elalt el r i v d r u D r t D I a c e a r h e n m e t a 1 l e t i c . P r I r d f t v . | i e ,
t ca1,a l!fdd e&e Ia lhi t ! i: i4[ r hs dr dr ' pt ua". , I ai. opi t . 'f b , q l c Y o i n i n l i i r | c i 3 ! u c d t t 1 g i o $ c , Gar' {' 1l -::ri nu 1a ffurat :268 ^-

',lad.aoa

-il;"'*}.,,i,r "

a"p,i,a*. o.ri.u"a r.ini"r, o ri


l ioc; Boret: o, c, t6.

N liforearl dc loc. cr, BB d sct,oLri 269

p,. cRtcolir f, ,tc,itcij pt convertif la .Cregtinism, $i continur ,,(Drept aeeea)cu lapte v'am 't re"ii, iJ nu cu bucate, cci consumafiJ",r,,Or cine se hr_ te prncipial ,epstola ctre nepriceput,n cuvntul n_ pn ce vom ajunge toli la uaitatea cre_ ,H|.sfos,r ri;s ,Si *]il:i t;11,rqevanra nocer,l6) a cunogtinfei(nfivoroq1 f{lulut Iu1 ljflmnezetJ, la starea barbaiului desvargi (dv7p la ':r).eros), msura vrste depfinlili r"-irtor, ca s nu ma fim prunc, aruncati a" viu"i -ri?" tot vntul invtturii,,i t ri finand li'rl,[eoln, ra cregtem n toate intru el, r "rj*ii"i car,e tot ,trupul bine alctu care le-aiurde sprijin, , msura fiecrui mdular,' c n dragoste". . .All" locur paulne pk nr.l-cnaf9 ntemeiali" t tef dragostea:lui Hrstoi ce ga- s fi! plini de toat plnt [Et, 3, 18-19). ,,Ne bucurm cnd suntef ta... i ;vrqirea'.voastr,, Cor, ffi rqgm pentru voi 9 s ce_
Tlcuirea acestei metafore nu prezinf nici o dIicultate, ,,Laptele,, reprezlnt rnvfaturire ere-erita." ale .Evanghel iei, nr ,,bucatele., pe cele speciale, amnuntele, tt,r-i aci de gra.e de.inifiere, !pptt'). cu caraeter static - cari rerEile de mistere '.*Uuorientulu;"- Jali ale I normal intru Domnul, "r"" 2 Yezl gr I Cor. 13, ll I *Cnd. eram pruuc,.(riam ce nn prunc, gan_ O:iT o-un pnnc, cugetam ca un prunc; dar cend am:aiuns.brbat, am le_ pdat celp ale prunculu.,. 3 Arr lmtea aumi a-c1st.niumtate,,_ra apostolie rale _ cu o expresie iatrebuiafat insA n ,alt ordine de iiA _ da661ig de Drdora),oe .tjjll . vfl?Erov lcl. Ron. 2, 20), CealaltX ,,iurntae,i-*" premere acesteia, ar f r artat4.dac aq,ue fuselm, i" Roro, 15, 1g; rilor, cu cuvntul:.g,cu apta,,. ""doo"r"u.Ia.ascnltare aeamul!il'a) Pltotg, tda .luntric fe .a Biserci, :a cregtnnlui, $tarea de copt,;. "oegfin rarapr(eo$e,lDar p"ri +i rtiri_. a cum trbue s ,fie omul cel nou, CI. {75,

ttli

)fllnC, Iar hrana tare (il wepe, f (rov re).efov), car au' ,sm_ rinf s deosebeasc bnele

cunoagterea Dumn ezeu,n lu dup tria mririi lui,, (Col

'270
271

,'il*ili:,'$ffi..L,, ..,.,,

'5,
ANTROPOLOGIA PAULINA

comanati, tocma pentru.lc n El locuegte truperste toatl deplntatea clurnnezefuii g n afara, Lui - care egte cap a toat. dornnip,Ei stnpflnirea - nu poate f I l nieni depln (cf. Col. '2', l0). I)ar oare desvrgrea vie\ii celei no1li n l{ristos, culmna{ia e, poate f atins atta vreme''cirt cregtinul petrece n trupul viefii acestea ? Problema :-'- desbtut n lmtele datelor pe cari le ofer, scripturile paulne - a fost solu{ionat {elurit,

l tr*b'u est nsistcnt ",','u;rilr rc'.

i nija1; dobndn-q _eqgqp!_q_mait ate,__D_ar. ma tur nu-i i _. pu[i-a-clevf-[c ie'pate fii o limile pane la nu

care au s se ntnd eforturle sale morale, Fecare alatorie mpInt trebue s rdce automat noui felur de vaf, gi ma nalte, pe car trebue s se sleasc ,s le atng.r se 'Omul desvrgt afl.aga dar ntr'o continu strclanie perfecfonarereligioas moral, de El se opntegtenecontents se apropie ct mai muit cle deal r Hristos, El e un idealst incorgibil. $i locmai

,certitudneac.o va dobnd, Indcgtie cum,aleargi, In preaima morf salemartrice 7va scre lui Tmoteiu:

xal'rcen\r1po,gop'qyrvo). tr:at vsiI lu Dumnezeu (r),etor Aga g,este,

putea-o cuprnde n toat strlucrea e suprafreasc. O vom_cunoagtesmultan cu trirea ei, pe cellalt -tr.m, Prn urmare, n lume fnd, putem nutr ,- $
I Ernst Crernerber de c hr s f l c he' Vollk o m n i e n h e3t5 , i 272 l C, Tiench: Synonyma des N, T, 50, 273

t8

Cit

Df, GRIGORIET, MARCU


fj+

ANTROPOLOGIA .PA.ULIN,,

Amnuntele e rmn :ins ascunse,,cu Hristosin Dumnezeu" ltc.Col, 3, 3), Dar nu penku totdeauna,
+t

Repetatele spovedaniu chestiuneale Apostolulu, sunt de-o cucertoare eloanen!,z

Prgui care_desparte regimul transtoru al vedine de regimul vecinic al uederi fald cdtre faf, este, moartea trupului, anticipat deianoua semnificafe $i -9u aceasta,.am a mori pen.tr:ucel ce s'4 rnprunat cu Hristos,
'-t

$tq poate ,$,trebue - sYe un ,,ascet,, dac prn ascez .infeleSem ,,,tot ceea ce n viala duhovnce-asc este .deprindere, ,efort, .lupt n ;potrva *a nsufi # n
t Cf, I Cor. .15,26, 42--44,, 46, A9:-55, 2 Rom. 14,7-4; II Cor. 5,'I--2..1-103 il. t, Zt+2 275

,sufletulu de trup, - P"rpe4ireafel de rgaz pentru:t :n moarte I e rte_ melaic., e uorfor-*"" tru_ 'n
I C-omp, I,Cor. 73, !2at,Aeum iar :sftnc fafi ctre fafa,". veilem ca prin qIind, tn citur"

274

tE'

DT, GRIGORIE T, MARCU

PARTEA III

Suroas, ea se opereaz.n adncime, Scopul e este de ordn luntrc t pe runele omulu uechi sd hstaurz fdpura cea .noud". , r. :,,,

CIRIGIF{EA ORIGINATtrTATEA $I
ANTE{OPCLOGTEI PA,UITNE

276

CAPITOLULIX

RAPORTUL DINTRE ANTROPOLOGIA PAULIN $r ANTROPOLOGIA BIBLIC

- 279-

Dr, GRIGRIE MARCU T,

',

ANTROPOLOGIA. PAULIN,

,-

I 1. IUDA ITMUL

un scurt program al vietii omene$ti alctut dup idealul fa,risaic,' tnrul Saul din Tars va fi luat contact foarte de vreme - cel ma de vreme la vrsta de cnc 'ani - cu confnutul Bibliei, $ tot de trn puriu se va fi dus la lerusalimt ca s nvefe la pcioarele Iu Gamalel. Cum nsugi ne sprrne, sporea ftr uclasm ma presus de ct mulf dn neamul iu, cmi .coetan erau cu dnsul, plin iind de rvn ferbnfe pentru datinle sale strmogegt(cL Gal, 7, l4). C era un om excepfional, se vede dn moqtenrea pe ease ne-a lsat-o, Trebue s fi fost la fel s'nante de nmtnunea de pe clrumul Damasculu, care -a frnt viatq' n dou. $tut flind c n qcolle rabince uzajul notelor wa necunoscut, c elev trebuau s se hizue nurna pre, rnemorie g c" cel ma de invdat elogu pe care'l putea rvni careva dntre aceqtia era s fe comparat cu o cistern bne cmentat care nu las s se pseln$ nci o pctur, de ap din ea 9 s fe n stse s. reproduc cuvnt de cuvnt nvttura maestrului su,z avem dreptul s conchidem c acestu exemphr de elit care era Saul dn Tars, Legea i-a ntrat oarecffir n sn$e, Scrpturile sale confirm aceast presupunere; bl posed o at.t cle sgur cunoagtere a Testamentu$mi Vechiu, n ct qi permte prea adeseor luxul de a cta clin memore,

ptrtea pstra din zestrea {arseulu Saul de odnioas, Antropologia ia, altur de destuie elernente nmi cari se explc n de ajuns prn mprejurrile ff,e I Cl.. Prat: Saint Paul 5, 2BA. 2 CL Prat: S, Paul B.

281

ANTROPOLOGIAPAULI N,A.

In_ceprivegte concep!a pauln despre.alctuirea r. lrreasc a omului, ea st:ntr'un acord -vdit cu cea

aT,V.

s ;i

H
B

Teaz, toate functt'nile spirtuale,aie omulu ; cltetaea, wonfa, sentmentele, De aceea-n IXX ea schmb locu1 ui,vota, adeseori cu Qvyt, twepe, vo6 altele, :pstr:rd g ins faf de aceste sinonime ale sale caraetenl su specific de totalitate g untate a infre{ei vefi,luntrc omenegt, care se manifest apoi in afar prink'o pluralitate de funcfiuni sufletegti sau sprfuale.t Dou piese mportante din registrul termtnoogiei paulne privitoare la aicfurea lireasc a omului lipgi sesc cu desvrgre din'vocabularul T. V.: vo6 or. ver;or6. Pentru aceste notuni lmba ebrac, n'are eehivalente exacte. Funcfiunile lui voo; le cumrjleazi inma. ar et privegte ideea de congtiin{, aceasta era eeva deadreptul sfrn pentru concepfa leSalist qi formalst a ildeiLor despre viala :rnoral.,z Nu se poate spune acelag lucru despre formulele oro [o v$pronrE. q Fr a avea expresii paraleie pr1:rn, car s corespund acestora, iudeul avea ns. ideea une mprfir a omulu intr'o parte luntric gi alta extern.. Vehcolul 'celei dnta este fie -D) q ilr , fie :b ; iar al celelalte u:, Spre deosbre ins de sf, Apostol ,Pavel, iudeul nu pune atta pre\

E !L

pe s.i_q9!_1 _{!1!1e _ele, Omul T, V. este creat de Dumnezeu, ultim, Scopul

r Exemple h Selln: Theol. A. T, 59. 2 Ele insi an pot f dentificate totdeauna. cnd a' pot h,.atat, selrn sg, 3 Ia'poteiva ,ceror cari d,rndesc -alel - in rpectl r"'pru""-lrr rr. -Delibsch [Bbl. Prychologie),-.r""i Sellin g. t Cf, Ghcorgftiu..Com. .Ia ltla| 6, 21,

supremul scop al acent omului este s implneasc, voia Celu ce 7-a zdit, Damnezeu voia s aibin om un servitor credncios q supus, care s-l asculle orbegte.3 Omul este cugetat dearndul n T, V. ca co, r_san a ereaffu:r'ii, Elnla lost stuat prin neale n condiliile grele cle vaf in caii 1 Ssm m,ai trziu. B. i-a rehuat lu Dumnezett:asctrltarea'cavenit,, a czat n pcat g a devent muritor. Indemnul 7a placat i-a v,enil: dinafar.4
I Cl. Jobannes Behm: n KTVB !Il, 612 rrr.m, 2 Aoiauote la:Sp;gt, La coascience'dans lg N. T, 50 tt Garod 56, 3 C, Sellln 63. a C, Sellin 66,

_282-

283

DT; GRIGORIE T,,MARCU

PAULIN ANTROPOLOGIA

Opna lor trebue ntmpnat cu rezerve, $ at ,de ce, Este adev rat ei n lteratura rabnc dn veacul III ncoace se ntlnegte nu arareori expresia ,,Iptura cea nou" (niutn irn\'!), ntrebun{at cu dferite prtlejttri, Uncleva se spune despre Wozel|ii c ar fi ca ffeati dn nou,' Dar acest lucru -- dat fiind vrsta documentelor n chestiune - nu consttue o prob suficent. n favoarea presupuse orgnl extra pauline, xttor.s, aclc rahnce, a formulei 'i1xaw1 Char n cazul cncl Apostolul ar cunoaFte-o dn tradi\ia rabnic, nu ; se poate t$du un lucru: el i-a dat, el a umplut-o ,cu un continut proprur specfc pauln.? Dac e adevrat c n Gal. 6, 15 Apostolul se cleazi pe sne nsuE (comp, cu Gal, 5, 6) - cum opineaz. Lagran{e -. atunc suntem deja n posesiunea acqstu confnut cregtn pe care-1.nvestmnteaz"Apostolul n formula r) xalvi xror6 nmr6 '&1&nr1e (: vep1oup.vr1 r dn Gal,5,6), Cam Ia atta se reduce asemnarea dnfue eoncepta antropologic paulin 9i cea a luclaismulu. Asupra deosebirilor, nu insstm deocamdat. Importan{a lor va fi relevat la sfrgtul acestei secfiuni. Dup ce am consderat relafia e cu ludasrnul, vom purccle la artarea raportului n care st AntropoloSa pauln cu restul screrlor Testamentului Nou, mnecnd de la nvftura Mntuitorulu, aga curn ne-au transmis-o
I Cf. Sellfn 60, 2 Arnnunle la Stiihlin-Grundmann, n I I(TVB I, 292, s Sliihlln-Grundmann: KTWB I, Zg4._2g5,. t C, Slchenbergor,: la Rorn,.5, Com, 14. : 6 Cf, J. Iaremlai; KT\B I, l4z. . . CL Stracl4BUe;rbech: I(omm, aus Talnucl und Mtlrasch III, Ia II Cor, 5, 17, Yezi.,gi,Sieffeit:Gonr,la Gal.;S, 15; :,, I :ZB4 1 Citate la Windsch: Corn, la II Cor, 5, l?. 2 Aga Lletzrnonn.' Com, la Gal,6, 15 (urmat de Stelnmannr Com, la Gal, 6; 75) 9i Logrange., Com. la Gal, 6, 15, Exe$efii,ortodogi sau 6inoreaz potezaaceasta (Olarlu: Com, la Gal, , 15; Mo,u0rcoulo5 Com, la Gal, ; , 15) sau o remarc Ir s se pronunfe intr'un Iel sau altul (cf. tE, 'I. Z'av&,1 Com. la Gal. 6, lsi II, Tpepzr),a; Com. la II Cor, 5, 17 si Gal, 6, 15).

285

ll g

I
t

iF

.t
t

DT, GRIGORIE MARCU T.

ANTROPOLOGIA PAULINA

2. EVANGHELIILE SINOPTICE D e o c o m p a ra re a te l sf, Apostol Pavel cu cea . vorba. Sf. Apostol pavel v Mntuitorul pe cea arama:

Sf, Apostoi .Pavel nu l-a cunoscut pe M.ntuitorul in trup, Nic cLarII Cor. 5, 16 nu ne spune'nmc sigur in ,aceastprivnf.r

qua non ,a mntuiri :noastre, torulu. Frecvenfa .nofunii _ ,,1pZva. covrp, Insemhareaei va fi identica oin lucta$m. "i- ""* pe care Apostolul se ntIaegte cu Inv_ .=._ {"r:nul !torul su, este acela al destnului religio. omului, Mntuitorul. predic nencerailocenti. r'iia J ." "l deia de lume.

putn!s.ptrunziin rirprfia cerurilor(sau 1";1,".* a lui uumnezeuJ, care sfa apropiat


Atitudnea Mntuitorul tc cu cea paulinfl, La fe mozaic,, Ea e duhovsceas bun - {a. au mnfuestr plneasc:ru s'o .delfure,i ;alul acordulu dintre pre_ sf. Apostol Pavel este onr istoric ,Isus dn Nazaret Ful lui,Durnnezeur ,care a nsc, s moar g s nvie
1 si tnntuir,

ca g la sf, Apostol ,Pavel, ubirea ,este virtutea cate

Jn de aproape nrudite cu,gandiea,palrlin, sunt 3. SCRIPTURILE IOANEICE 'Sf. Apostol?avelmrfurisegte apriat (I Cor, !S,t'l; Gal. 2, 2, 9) c propovduirea rlui ieste ntru totul d acord,cu aceea a mai marilor Bsericii ereg!rleprmare. $ ,ea esterde :fapt. Nu-i cle ,mrare daci - n eeea ce e prvegte .no - sf, Apostol _Pavel st mai raproape de,uee;pe .ncul pe care-l :iubea lsts, ,{mntloi - cum,amma remarcat undeva - gunt niEte virtuoEi a Sandr inalte gi profunde totdeodata,
r Un hcru ,e .abtolut si(ur eA lau- scite Bsrlmann fPaulus 21 tsmul .eu ilia weuea ;aceea,ru :-ar ri inlemit nc un fel de ,leftur ;pozitive, 2 Cf, 8icluel td5, cu lsus.

1" lr., p"i-li b* fi*t:l oeoseb'l favel "uoi. "regJte, nu sunt conkaziceri, Saulse uite n aceast """rt.
privnf ma qr,seam dou, tucrtrri:
t co^p. Mst E, l? (; ;S au socotf c ,amwenit.s ctrrc le{ea sau prooroc; a'am ygoifi s{ stric ci.s plnescl :g, 4 (: cu lefi ese imptnearc no, .ari o l*il.-il; Rom. -...f",L1ptar"" rn

Deosebiri ntre predica Mnfuitor.ulu gi cea a sf,

* i#iii:j.

-2 8 6 I

-2Ct

jt

:j

O.,

'CRICORIE

T'- MARCU

ANTROPOLOGI.\ PAULINA

nu ubm cu vorba, numai din Sur, c cu fapta g cu ,adevrul'r(tr Ioan 3, 18), Dar sf, Ioan nu i, se aseamn, Pavel numan sf,

, (loan 3, 6), Amndo accentuazpreexstenfa Fulu lu Dumnezerr ma cu aps de ct lelalfi sf, scritori ai T. N,

,sfarme lucrrle diavolului'f (I Ioan 3, B), ,,Pcatul .esteclcarealeg" (I Ioan 3, 4) - hotrgtesf, Ioan, $ pentru eI nu mat exist de ct dou categorde
cum 'Tizeaz. (I el loan 3, 10) dup o manierh semtc att ,de curent gi sf, Apostol Pavel, Intre aceste dou. categor st Mntutorul. oarnen i t, rxva ro eo0 qlt t. xva ro ccplou, sti-

4. C E L E L A L T ES C R I P T U RA L E T . N . I La acest loc vom consdera datele antropolo$ice

Indemnul la plnirea de Lapte bune este dease'menea destul ,de irecvent n scrpturile oaneice: ,,S
L S c h u n t a c l r c r ; O, c. 3 5 ,

'cregtn ns poate culeSe materal mult g ales din .sfaturile n{elepte pe cari le rostegte aceast epistol, in scopui trri rrne viefi corecte, Numa dou ide vom desprinde dn confnutul ei pentru ceea ee ne trebue nou aci, Cea clnti zace n L, L8, Sf, Iacob cunoagte deea cle renagtere Ia o viaf nou, cu care ne-am ma ntlnit pn ac:um, Aceasta se opereaz.de Dumnezeu, prn ,,cuvntul adevrului'l ( ).1os ct1$ea5), c?1e adc. prin Evanghele,' A doua, e stlzat n secfunea de la 2, 74*2,6. lf vorba cle att de controversata problem a neces-

2 Btichsel 191 n' 4, 288

Eiis{"lor

bune pentru mntuire, pe caqt sf. Iacob


Com, la loc.

I C. Meinertzr

289 +

1
'l
I

I fil
gl

ANTROPOLOGI.APAULIN

c " a sI. lacob rru-l contrazice,n acestpunct pe Apstotutr neamurlor, ci-l ntregte,::il dewolt8 si-l xpfiia]o"o_ tru ca s :ru fie nteles gregit, Dealic,r- hoti,rrr"* aceasta clar astzi chai pentru protestaotsmul care e I-a.nedr-eptf1t :atta pe sf, iu"b. 'De urde odi.rloara Luther I socotea cam mrgryt q epistola lui o scrp_ o silab demn de-un fruntag tzi se pot auz glasur cari rte s-i fe resunosctoare adevrata ei iumn ideea rku-Pavel" a incetat s ma dinoar, Contrastul dintre rua : datoregte faima sa ngen:F, CI:u.Baur, nu maii ia recent a lui H. Letzrtolul Petru ar f combtut folnea st, Apostol pavcl frta de legea mozaic," . i cearta din Antohia Sre _ nu b^z"ar pe " ursrrmsrl convngtor, Lietzmonn ar fi vrut "l"i y"gi pe Apostolul t^"-t "q neamurlor pomenndu_l oe sfApos.tol.t'etru, n epistolele sale,maf des de cum o'.face. r\rrmai ceva .avem de rpostat, In tr .petru 3, rr,despre sf, Apostol pavel :ari nu sunt de loc de na:e susfn c ntre acegt do I un dezacord notoriu gi perpetuu,

tr.
i1

(:

Cne citegte epistolele sf, Apostol Pefru, dup. ce a lepdat orice idei preconcepute, va constata asemnri sbitoare ntre concepfiile celor do apostol. Tn cazal.nostru, ele se pot urmr pn E'n termnoloSialor antropolo$ic,1)ovad? 'O xpunre trls xap-

zrvepcro6, xai a'. d.v$ p ron o 6 v r{r dg$prg wt rcpeog {o.rX{ou din I Petru 3, 4, cum am 6 oslvvzirov rleorcoLure].6 ro antcpat n treact mai susr nu este altul de ct pauln. .Epistolele petrne lucreaz apo orrr&v$ptrr?rog-ul

#
&

Ur
*i
:F

,.*

pauline, Numai toate nofiunle antropoloSice cu aproape, nu vas apae n ele, In concepfi, gsim deasemenea'asemnri sbtoare, Planul de mntuire a lumi prn Iisus Hrstos, conceput dn eterntate, nu-i gnort itt Epistolelepetrine (cf. I Petru 1, 10'urm,). Hrstos ,,a purtat p,catele noastre n trupul su, pe lemn, pentru ca ao, murnd pcatelor, s viefuim drept{ii't (i Pefru 2,24l, Ideea de renagtete a omulu la o vaf nou, Iu Durnnezeu bit * plcut, este afirmat cu cuviate exprese: ,,8necuv.ntat fie.Dumnezeri' gi Tatl Domnului nostru lisus }Iristos, carele, dup fiLare rn14s3, prn nvierea lui Iisus lHristos din rmorti, ne-:a ascut din nou (dvalevvdoas) ndeide vie" (I Petru 1, 3; spre cf, 9 1,23) , Am ma putea contnua cu alte idei accesor cari se las frupate in iurul acestora, In esenfa ei, Antropologa petrini - atta ct este - nu o contrazice pe ceaipaulin. Scurta iepstol a sf, Jucla ne hrnizeaz o parapoate ma potrivit pentru :nleleperea IeI cum :rf,,u,,s ',Cei ce exact a fqrmulei paulne rfurxs &v$ponos, umbl ilup potele ceTenelegiuite, batjocoriad 9i fcnd esbinr, .sunt oamen psihici, eari nu au Duhul
(rlulrzof, rstpd, pl 1oweg t, t9). i In colo,',ea ntr ne ma ofer nimic leoseit.

290 -

291

19'

ANTROPOLOGIA PAULINA.

CAPITOLUL X

RA PORTUL M I N T R E NTRO POLOGIA A PAULIN SI coNcEPTilLE ANTRCPOLOGTCE . .EXTRAB IBLIOE


lorale extra bltlce ale antlogc,modern obcnuegte Paulnismul, sunt urmtoaasestea stora sprtualtf. n omenegti9i eare-i iden1or, nu-i loul s artm noi aci,' Esentialulva ltatea' ! totrrgirelevat;incdenfal,n cursul expuner noastre. Deocamdat, urmeaz vedem dacgi ntru ct prrtem s considera,,pefitiuproblma:pe care o dsbatem noi,
:-:
.l

El a Iost un creclncios g un flosof totdeodat, CX filosoful a covrgt pe crednciosul dn el - cum vrea Tixer'ont I - sssasia. cel putn sgur, cnd ne fndm cu cflt ugurin! a plecai seaguT convngerilr sale natve n fafa spttoarelor splendor ale culturi eleniste. De o influnf pe care Flon ar f exerctat-o n-

H"#;.'jl; e rirosoria,sreco-roman.'35ttl";rl:nl;n

Al[' o rnpng 9 ma n colo z cdtre 25 . Hr, Ori Saul, , dup consensul unanm al teologlor, dac s'a nsctrf ntre an 2- 10 d. H,, trebue s fie mai tn.r de ct FIon cu aproximativ un sfert cle veac, Fapt care ar face probabil o eventual cunoagtere a opere acestua, Totug - cum noteaz.VoIInrcra - chestiunea aceasta trebue lsat n suspense atta vreme ct nu va I rezolvati nesguranfa cronologe lu Flon, Cu toat. prevederea de care d dovad, Vollnrcr ncln

,-, '::,:'

Repiezentantul celima emnent al aceste forme <le udasm denaturat este iudeul alexandrn Fi\on. Flon r:eprezlnt.o foarte curoas .s'neobcnrrt tendn{ de nclcare a severulu exclusivsm uclaic,

. _

qt:)'

de refractari'erau farse faf. de ori ce nflunle din afara iudasmulu ortodox. Rationalsmul saducheilor era c{oar att de oclos farselor legalqt, Pe de alt parte, Filon e o personalitate gtearsn un offr de concepfi elastce,t ceea ce nu eta nci IaI Histore des dogrnes SI-SZ, I, 2 Geschichte des jds:henVolkes II,21886, p.832 urm. Cl. If, Volhnert Altfestl, Citate bei Paulus 84, a 11, Schndl:.Philosoph, V6rterb, 489, 'r Altf.estl, Citafe b, P, 85. t CL Wtniltsclr,'Paulus u, das Iuclerrtum79, 293

mari de,gndire ale antchtgiit udalqpul s elensmul,


r Cf , Dr, Johunncs.Ntha| n .I/rrtry Christus 954, I ::,, ,...,;,:
l:i.i , ;i

2g2

ANTROFOLOGI.A PAT'Lff,A,

;;r

:2. RELIGIILE PAGANE :

t Y_ai T*ront.. Hist. d. dofmes I, 55_S. 2 Wnilisch: Tari,feu,,Sode 63. s Tade u. Sade 51. 294 _

r o'np,

de plilA

penttu 1+.apli!aGutbrod 70, -295-

ANTROPOLOGIA PAULIN

el n contact n c"ltorlesale misionare.'Vorbe,gte, lmba e 9 se slegte s,-i fac nleleas Evanghela cea nou pe cae o predca el. Dar nu curnva, comuncnd cu pSntateagreco-roman, se va f molipst. - Iitr. vtere g fr gtre poate - de concep{ile ei? Nu cumva s'a petrecut g cu el acelag fenomen ca qi cu ctd,fura eln, care elenzncl Orientul a fost Ia rndu-i oentallzat de acesta? Sau, ma deadreptul sptls: nu cumva sf, Apostol Pavel a fost nfluinlat de clele re\igrllor pgne contimporane cu el? Un cereettori rspund afrmatv, Alti neag ori ce nfluinfe, In sfrgt, o a trea categore pstreaz. calea de mijloc,

C, M2rtlndgle h H.1tby..Chrsrus 542, : :tat^ia . 2 F.r, Cumonl: Les religons orientales dans le pa(anisme ronran elc-. o I a u l e r i n d A b e n< lm a h l b e p u lr :s 5 2 ,. - :_ .:2 9 6 J

I Delssmann: Licht vom Osten 226. p pa(na unntoare (227), Deis-. tnann are un fra S ment de-o rar s av oare, c are c ons ttue c ea mai mus c toare. rnustrare l a adres a c ornparat9tl or dn c ategfori a di l el anfl or, c um i numegf, el pe ce ce v c l dependerrf ac oto unde- o ptrr ana)o(e, V ezi gi i nteres anta prefafi l a H uby :
zVl

C hrs tus p, V II_X L

Dr. GRIGORIET. MARCU

ANTROPOLOGIAPAULINA.

- prea'mult, ArSiumente convingtoae pentru srs. acestei opini, lipsesc cu desvrgire. In schimb \inerea e foarte sigur c sf. Apostol Pavel a citt cu mult srgrrinf IXX,! c limba acesteia gi lmba {reae, -ntrebunfat'n vorbrea,curent a "\rremi au :fir::nzat elementele vocabularului paulin, Cercetrile srguncoase f.cute de Th. Niigel'nu ncrrrajaz, de loc afrmafle lu Reitzenstein q ale celor cari fl .urmeaz. orbegte, Niigel'socotegte c ne un alt ,rup d,escrpturi :reotestamentare rru reprezint. o att de nemiiloct expresie .a fiinfe luntrice a autorulu lor ca epistolele pauline, nic,unele 'nu sunt at.t de orginale tn termnolo$ie ca acestea,z Aga dar nu :ne6im prezenla n vocabularul Apostolului a unor termeni eurenti:relgilor eleniste, dar nc nu le.exagerm importanta. Sf. Apostol Pavel a mprumutat vorbirea vremii, dar a umplut cu continut specific creqtin formele ei, ori de cte ori a trebuit s. o fac, Cu alte cuvi:rte, a mbrcat in aceast vorbre alte idei .Vom pgan, Nu ne putem de ct nSdu exemplficri,3 face- ln schmb altceva mai mportant. Am spus la'vremea sa c expresle na),ac; ii sl xd:yoJ&v$ptozros constitue vehicolul esenfei Antroplo@ .__._\_._
1 CI. Niigelt: Der Wortschatz des Ap.'Paulus 74, Vollnur; Alttestl, 'Ctate b, P, 9, z Ndgeli: Wortschatz .des Ap, P, 11. Aprecierea defiofiv pe care o face aces!nvlat asupra limbi Aportolulu,:sunaqa: Schreibweisedes "Die Paulus ist weder. uohellenintich noch im e(eltlichen Sinne literacisch geschult, sondern ehrt (neben sehr begreiflchen Aakloger an die LXX) in den Be. 'irech einer zwar unliterarischea, aber doch aicht vulgren, soadern io Ausdruck gewandteni Umfa.gseprache, de sch auc io den abstrakten Lebenslebieten zu bewegen wess" (p, 13). 3 Totug ,d .dci .rrn .ereoplu: -Itofnp la curtea Plolernelor si nai apo n cultul Ceparului era un cal[catv de onoae ,al domnilonrlul SemniIcafia da .,Mntitorr' .dn T, N. rau mai are rxfutric cu cea preceent, Cf, {.lemen: Relg, Erklruu! .d.':N. T..418 q BlflB la loc,

I Die hell, Dlystetienrel, 1 1910, 50, 298

- 299-

I -.ffil%

ANTR.OPOLOGIA PAULIN,

Lucrurle nu stau tocmai aga, Dovezi sucente c sf. Apostol Pavel ar f ctt lteratura elenist. n'avem.

ronom Z:7, t5-26 sau Cartea Infelepcun lu Solomon 741 2L--28. No, renunfrn ns g la aceast ipolez, cc adevrul trebue s fe cu totul altul, Ceea e des-

'-ntrea$ .asupra ,,prestoret" Iui, numai din dornfa de a proba ,,ct de departe putem no urmri istora unui rtualr',{ Reitzensten st pe o pozife absolut fals..El este nclnat s deduc dn o c6,t de nensemnat asemL Aga Kittel: Rel{, u, Urchr, 116, cu privire la lista de vicl drr Rorrr, 7, 24 l:^rn, z l-lell, Mysterenrel.102 rrrm, 3 I-Iell, Mysterielrr.el. 26, { Die Vor[eschichl.ed, chr, Taufe p, VL

: 3 l{ell, Mysterienrcl.59, 60, { Das iranischeErlsun(smystr.iurn 16l n, Z,

.",it

300' -

301

ANTROPOLOGIA PAULINI,

ralele pentru botezs'

.i".t"rii"Eti-tl[at,rri :"t"gii',-ii ale msterelor

eleusice, ioi_ egiptean, n cultul zeile , ale v,Iordanului de.sus,t . le obicinuau pSnii tL_ : omulu o nemurire ttctiv,. m a fost, poftele gi plcerle nici n ,,vecinieia,,-de care

spunea HolI I - s[ rru mai vor s pstreze .in -K, Pavel de ct ceea ce li se .pare lor convenabil si explcabl. In fafa lor iudeul Pavel dspare aproape cu desvrEire, iar eienistul capt proporf trLale,Marea gregal a lui Retzenstein zace n nfeleSerga inexact a loculu de la I Cor. g, 20-22, EI a, qeliigt cele ce scrie Apostolul ceva-mai sus (I Cor,

Sf, Apostol Pavel nla fost nici iudeu, nic elin. Hrstos era toful n e1.2 3. FILOSOFIA GRECO-ROMAN

9,- l?)i

r'vvaltot [eorrv,dli'

or 1 [ouorao,]fioopar 6n twog..

e renagtere adevrat. Dinn, Cel pufn pentru cultul rt c nu se pate vorbi cu rf a acestuia asuDra T, N, s admit cel mult o iden_ ntre Rom. 6 gi ,,botezul m_ e comparatigt (Reitzenstein :a analoglor posibile ag1 le trec-cu oeerea, >itzenstein sunt valabile si te fac s bauiegti _ cum
liilor de mirtere

Alfur de relgiile orientale de mistere cari au. nvadat imperul roman, filosofia 5lreco-romau vrewii a mprfea curacestea inrurrea pe care o ,exercitaun, comun asupra spritului ar,rtic,

I, s28.

cari practicau spl_

neol, IL tz9. Otto pfleideter: Urchrs_ euhariste :,,Wie unverfleichlch h6her . allen fisidnisgfueq.. CL. H. Gmhet: -85. den fr G, Heiarci 39. la Karl Geot(.Kuhn zu Reo,;6,llio:

In wredurle neotestamentare, flosofia aiturse.,fu_ o crcnlafe .pi :o :nflorire culmnant. -l{1furi'de"lilo_ sofi bne inten{onafi, cari'erau rm6ntafi serios de
1 Urchristentum,uad rReligonegerchichte, jor ?f,iT 1C24,#1, CL, Re_ tzendein-Haeder.. i ,51o6i"o zum ,sdtkcn ,synkretis-nr :ets, lig. 12 Ct, &ichl;el: iNT. Theot, :148. 8 CL Knopf :i Einf, N, T, ZtT, 'r Cl, Tixeront I, !9,

302

-303_

;!:;o,II9,9-Il-l*I,,T"SSll.*i*==11=i"--:E,::.;:'=:

::i:::,:-.:a1!:::s:::1::::.:L:ij:;5_-i=F::.:1i:*::::,1=i:i

NTROPOLOGIA PAULIN.
-:=___i.:::"_:::--;rjrr::::::_

Nu rfe acegta ne vom ocupa noi ac, ci dh-filosofi car ddeau severe lec\ti tle virtute lurnii blazate a vremi aceleia, Dintre toate curentele flosofice car g dsputau

de agteptat,. clespre. o nflun{ a Cregtns_ ,n]'" "-:1111 :rnulul asupra stoicismulu, o lteratur abundent.'a"_ turisegte despre insistenJacu care r'u,r upr*"i-""t""tatori asupra aceste probleme. car au susfinut c Cregti,.,^._P,ti^:atego:.a_acelora nsrnul este,clependent de stocism, trebtre ,"t"""i i" prrmul rnd franeezul Ernest Huuet, Dup Havei, "a rlu nostru, Cregtnsmul este de ct un produs al evo_ ;n

paguba elementulu udac., H_avgt d proporfi b f,randoase contrbutje stocismurui t" f;t-"I"r."'gtnsmulu, afrmnd c chintesenfa reliiei, noort.n .nu-i altceva de ct filosofa stoc,r'

,",, ii i?,'Ji?i, 3fj" tl ":;


temperat de ct Havet, nemurire g celelalte pro_ egtnsmului au fost miru_

Paul Wendlan(.s g Joh, Weiss a constat o strns :nrudre ntre Paulnm- gi sfocsm, a""urrfuir --.G;"n_ 'clen{a celu dnt cle cellalt. Rudolf Bulhnann5 e4p1c asemnarea cle expr_ . *are d'tre sf. Apostol pvel g srocsm i, d"r-o"'.",
und das Neue Testameni383-384, ' BonhiileriEpilctet 2 Seneca fost ,,1rlldoal cel mai bun clintre filosofi pe cari 'a a L I llauet: Le christansme et ses ori6lines,ed. 2, pars, 1gZ3 rrrm,, I, 317i IL, 200, CL Bonhfer 83-84 n.'t.-- """"' 2 I)er Stoizismusene des Christentums,Leipz(, Ig79, p, ^Wurzel 52 trrnr. CI, Delssner: paulus u, S""n* -aO-r, J+.'" 3 Die helrenstsch-rrnscrre Kurtur n ihrer Bezehungenzu Judentum und Clrristentum,2 u.3 AuIL ittt"", rgizi"tt, u"rr"nnr.. parrlus und Seneca 8, 39 n, 2. { ln urnrtoarerclucrr-i.r . De chrstricrre Freiheit nach der Verrrndung des Apostels Faurus,^Go[";;,-ii;]"ilulus und Jesus, Berrn r909; l)er erste I(or^therbrief-Gttine:^ lgib-l-or Jrchristcotur', I Tcit, Gttinpautus i.: S,-;3b -r;:, trfcrr1914. Cf. J)etssnar: Der st' cier oaulnschen-predigt und de kynsch-stoscheDiatribe, {-ittingen, 1910, p, 6? urnr, rOe, Ci. ;;:r;*;; , u, S, 43 n, 4o. 305

394'-

di
,tl tl

#i
Ei
t .rr

Dr. GRIGORIET, MARCU

ANTROPOLO GIA .PAULIN,,

t
,\
tr

&

&

Apostolului, f_cndu-l tributar flosofe numte, Spre. deoseb.ire Wnkler, Bultmann :releveaz ns rp"de cifcul cufietrii paulne faf de stoicsm, Radical*a1ul Havet - dup cum ne asgur lu Bonhiiferr - s'4 r.cit curnd. Cr ct ne apropem de. ztfele noaske, $ pe msur ce problema-pietnseidependente a T. N, de stocism a fost.ma cu dnadinsul aprofundatnconstatmc cercettori devin mai moderafi, gi corecteaz,vechile opni in favorul Creqtnismulu, Ar {i o gregal ns s ne nchipuim c toate cercetrle cari srau fcut n aceast drrec.rieau aiuns. ia concluzle,autoriior.pomeni{, Mul1 dtntre cerc,et.tor probleme n chestiuneau susfnuiptocmaipunctul de vedere opus, Francezul A. Fleury' era de pirere c Seneca gjte iaflu{at pen h fimt de Cre$finsna.Mai multll Dup el, filosoful roman trebue s fi fost cregtin,3 Teodor von .Zahn, n cuvntarea Iestiv pe care a_finrrt-o in 1894, cu prilejul instalr sale c rector al .Unversitfi_din Eilangen,a susfinea c rEpctet a citit crfle T. N. q q-a nsugit,din ,e1eanumite idei. religoase g oarecar percepte morale, ,De adevrul spuselor sale,.man"ele protestant,era depln convins, EI, nu urmrea s-l proclame cregtin:pe Epctet, cum amL vn c, a lcut Flgury cu Senec. Oi potriv ! Era perfect_convins c .Eptet ,,nia .frostcregfin, deoarece era stoc a voia s moar stoic",5
.. ,':1'p , &4 , t S;.t Pall et Sinque,.Recherches sr les rappo.rts du philosophe :avec'llaptre et anr l'infIbation ',du,ghr-is[aiss naissant travers .!e pa:eanisme, Paris, 2 fut;ri 1853. Cf. Deissner: p. u, S. 39 r, 6, 3 Ibary I, 59, Cl Deissner,.,P.l u.'tS. 39 :r. g, { Der Stofter Epktet und sei. Verhdttns zum Chrilentum. 2 A. Erangen-Leipzi{ l8*S, Ct, Bonhfer 4, 5 O, c. 3tL

,H lll

ii

Teza l:ui Zahn a :ridcat.o adevrat Jurtun de proteste, Spritul care ,domnea .n cereurile teologce e la sfrqtul veacului -trecut, :i,era complectarrente nefavorabl. Afirmafa aceasta ,este valabl 'io rdeosebi pentru protestantismul german, Un deceniu .ma trziu, cnd'teza.Zabn ncepuse s Ie dat uitri - ma cu srn dn vna,autodrului e, care n'a nleles s'o apere faf de criticii s - un nvlat olandez, K. Kuiper, discuf ntrlun studiu'ma vast raportul dinfre Epictet gi :moraia cregti:e,1ajungnd la aceleagi concluzii ca -g Zahrt ,El .a .fost combtut cu .fure de compatriotul 'su Van den Bergh aan Eysinga.z In Germania, -nvfafi se altuar. ia punctul de vedere reprezentat de van Eysingc: .Epictet n'a ctt T. N. 9 Cregtnismul nla nflunfat stocsmul.3 Curenful la :mocl era .ins. pentru o nfluinf eontrar, lr a .ma profesa ns extravagatrtele lui Havet" Dar rr'au iipsit nici de-aci nante inv-atat car ne$au cu totul sau cel mult admiteau unele .influi:rte perrerice ale stoicsmului asupra Cregtnsmului. In potrva celor cari susfineau c terminologia neotestamentar n spef: 'palin-,- .ar 'fost .inf luinfat de filosofia grec-romah, Th. llag eli,4 P . Feine5 $i A, Bonhiifer 9'au demonstrat tocma contrarul"
I Epctetus ..en.de christelike .moraal, Verehgen en ,Mededeeliren der K. Akad. van Wetens.happen, Afd. Letterkunde. 4 Reelcs, 7 Deel; 4asX.rd.rg 1906, Ct Bonh.fer 45, 2 latrlun articol initulatr Epictetus en.het Nieuwe Teste.oeat, fir: Mueeum, Maaridblad voor Philolo{ie en GeschiedensflV,.190?, 3 Bonhfer 72, trimite raici la Ed, Nordm: Die antke :Krmstprosa, Leipzg t898, U.;519; Ulrcb vos, lvlllamowltu,-JttIlendorl.. GriplscLes Lesebuch I, 2, Berlin 1902,301 i ?aul Barlh: Die Stoa, -2 A. Stutt@t 1908,246, -t Vortsatz d. Paulus 28 ; Ip olea, dail'care limba sf ,.Apostbl ?.avel ar f i fost influafati de vre-un poet, fi-losofiau rator antic trebu.aefatdincapul locului i 74: astzi .imeni au..ma,.ia .:ln ,eerios.vreo pretnr "ftiflinff, lexical direct a celor lechi, lie Platoa, .fe ,Demogteoe;,agltpa;limbii pdne 6 Stoizismus und Christentum, lnl TLB, 1905, col.?3; Chiar,!r domenile iorutlte, ferurlnolo{ia.,stolc diler.lde ,ceri.aeotestamentari o Despre opinia 1n chestiune .a Lu Boriler va,lt v'orba nai in.colo.

, .-

,l
d

'305
I

- 30?-

Dr. GRIGORIE MARCU T. ANTROPOLOGIA PAULINA,

Unele locur dn Faptele Apostolilor (18; lZ urm.; 28, 16 urm;) 9 cln Epistolele paulne (F1, 4, 2Z), au -la condus pe anum1i cercettori deea unu' coirtact personal_ntre Apostolul Neamurlor $i perceptorul lu. Nero. S'a vorbit de-o prietenie 9i de un s;hmb cle scrsor care a f avut loc ntre ei do.'

cu screrile lu, Pe InS aceasta, dat find fatma pe care o avea Seneca,e cu neputnt s nu fi fost amnit drect de sf, Luca sau de Pavel insugi,

1 Die Ber{predigt begriffsgeschichtlich untersucht, Leipzi{ 1905; Cf, Bonhiifer 87. t Dr{ an{eblche or.ieqtalische Enschlag der Theolo{ie rles Aposteis ., lraulus, NI{Z;.1909, H.3 u, 4, C.,Bonhiifer 85 n, 1, 3 pespte.ol>niile acestorava mal fi vorba, a Einf. N. T. 348, 5 L'dal ,.religeux e|c. 264_2801 Excursus Dr Sat paul et Marc A rrrle, 308

L C f, D cl ss ner.' P aul us u. S enec a 8-9 2 p'2,

g notel e res pec ti v e.

309

ANTROPOLOGIAPAI.ILIN.A.
i ..l+

Cat de ;imp_erfect, cat de confuz .qi de lipst de dinamism .,este ideea de Dumnezeu n.stsicsm se vede
Hr c

E
=
E

$i

Xy p,aulilrr, care rsun att de recvent o scripturle Apostolului, ,stocsmul n'o crrnoa$te,

r Mai pe laa:g la Bonhfgr 115 urm. z p . lt7, !* 310

L C.. Dessner,. Paulus u, Seneca 3Bi Bonhfeq L54 u2 p.279' -

- 311-

.., e,. 221

tttu !) srlrriTi*!

tra,ti_:ri_ffi flf &ridit4{.ti4i}:I,

tri

tg, |tr'{/tl1Y7,46rrt ,"','''",l;';1 ;'4.;;( ; 3i; , i' i' : ' , . . "\ . ' ' ' - ' ' ^' - . * - . . . - * - 4! W Y # ! ! #
si" o :or conceptie, c0.tn-atnosteni,. fsiru rtssluefle{r
Opusui ,e 1s,',-da,Fentr:u sf. Apostol pavel va{a nu., nceteaz'nc odat s nu mai ai6 nfeles, Durnnezeu poatt. d,e {rije ca ncercrile sau sptele car se abat: asupra cregtinulu pauln s nu ntreac puterea lui. ele reziste,nt,;.pe care El, i-o d g -o aulmenteaz,. t-o sporegte ori'cle cte ori trebue, cu harul Su (cf, I. , : deosebr1orsociale nsemneaz currarea protesteforpe car Ie ridc un. om n potriva altua, nsemneaz tetezarea cu rdcin cu tot a unuia dntre cele ma

'#l#;ril . 't11.' I

bucurie via{a aceasta,,, rfuegtespre tot lucrul. i, nencefat, crestnul, doreasc dupl isb-. lotug, nu sch{eaz e aceasfsbvre, cci bucuriile netrec.toare, lic aceast dornf ?' , se va strca (de altrlt, de. 'nostru nroarte, m zice ,rde y9ry strica") slagul p, mntesc, avem zidire de la Dumnezeu, cas vecnic,9i Cor, 5, 1), vorn vielui:

t .

{reuiaz. 9i-1 ndspune, Dn cele ma vech tmpur lucru aproape de ne'n{eles pentru noi cregtn -- rnla {gureaz. n cataloagele de vicii ale stoicismului, Fir

cvrat n trupul acestar l admte sinuciderea. gte nmc: despr,eun nu- constiu cle-o ne-. traS cu'atta putere rutat n mperul ei,o o ncheerir, Am spus c':morala stoic se dstnSeprnfr'o se. verilate care impune, Stocul e omul ce preclc nI Ci Dpssner,::P:aulus Senec*.42 n,.26, u. ' z C, Borlthfer 174-176, . 312 -.i

: :

1 Das Llauplproblerl der Sozialethik etc, 158, 2 C, Detssner:Das Idealbilclcles stoschen Weisen 4, 3 Conrp, Greeuen158-159 qi Dessner,. Idealblddes st. W, 13-lL

313

Ne oprim aic,

Conc

pe care avea s-I deschd .q Paulnsmul,

.ce a:ce i s cuvin e e, T T"'rllt;;.T#i: tire, svrsit cu ",,, ""',:iu,f "?HH "i, -omenirii .sta!el9-;;i;;i lmenest, cfre cerul
ct"9ii"i""1Jii"*l

I N C H EI ER E
Nu vom reoeta aici ceea ce Be rroate citi n sumarul lucrri s? nci nu ne vom lsa sptifi de o pild prea des mbat de at.{ia cqcettor cari para{razeaz, in acest compartment dele e{puse in n'troducere. Ne-am dat seama, drl capul locu1ui, de fireutitile ,gi rspunilerile mpreunate cu studierea unei probleme de dmensiunile gi ma ales de mportanfa covrgtoare ,a Anfropoloei paulne. $ am nlzluif s lebmmpe toate p.2ndu-ne de prmejclia de a trda prn exagerri sau :de a minimali'a prin vinovate' scpri din wed.ere gndirea osebit de 'bogat 9i de uuan{at a Apostolului neamurilor, Sau - cum rre-a nvtat n toat bunvremea lusfrul'nostflr profesor de Testamenhrl Nou de la Facultatea'de Teologie dtn C*tnfufi| .Printele .Dr. Vasle Gheoighiu - :r.e-?rn slt s. nimerm pururea Snul Apostolulu care a ostent ca nimen altul ca s ne ajtte s-1 infelefiem pe.Hrstos .apa Cirm' trebue g s-l urmm a+a cum Du*qezeu .agteapt.,de la no, E sngura cale care'te feregte de ticr:. O istore complect a ntnlr,l:''u Paulinismului :asupra,gndirii cregtne de dup veactl apostolc, ar cu re$ret - c1l de 'ma'.e a fost trebui s 'arate pa'alaiul rtc;rrIor car.i tsrrend.icau iillra patdate 'u1n 9 ct de 1pgub-itoare au 'fost rl;r'eTttlle 1or pentru sporul iqprfie Iu Dumn ezeu nltrme. Ltrytele ,i.deos'a,odat. lo{ice *st4rqitei,e ;,le, au sfrqit prn a airurr.-*, vina ivii ,lor n spinrea Aposolului, prln a,l ace
315

Parafraznd o cntare bsericeasc frea qi de tlc, putem. s_punec'n weme , prin de duh ce -pri"' stoicism j

''1 1'mi Lumna,

n'zrii lumi t"-1"a,

;;$;;il;"'*rTii*_"

fl

& F _a

ts

,)
BT

314 -

'j

it{ g 'A
:It

I t: .1 - " 4 i 4.1 1 1 :- 1 !:ti :''j 1 r - !1 i 4 , t'r ': |,t,i ' - : D ,

!, t. l

a
u
INCHEIERE

dftect responsabl de ele celebta dsput de la ncep lenfele antipaulne 'ale luj nou - A, Rosenberg; car 6iarea: ,,Laoparte cu Pavel

,t

I
I

con* d,eiut ssurpe ca ereziite A1;"lt",T"r,"c1ili?r


P.omelncul celor ce nu dn actual ar nota la . volutie relgioas, plin d fostului clu$r roman Mar secvenfelor lui, doctrnare ,'ma face. I)ar a strnt gi nte din fericie tocma d lor este drect proporfon cgtSat n vr,emur a danez Soeren !(etkegaarcJ, pe care cond.eul ncircat

pe care i-au confert_o{r. rspe{i convert{ din Corint

, Maltratat de erezrarhi. gi adeseori ohar de teo1o, cu o nvergunare care amntegte prisoanele iu'datzante, sf, Apostol Pavel a fost totug nleles gi urmat a$a cum el nsuq a vrut, de Biserca cea oarecnd una, .9 apo de urmaga ei legiut dn l,srit, Eva Aleith, intr'un studiu care ntare alt scdere cle ct aceeade a f prea colorat dn punct de veclere confesonal,recttnoagte - n urma unor eetcetir sr$uincoase r:,nic predestinafia gi nic concepfa luteran despre rnntuirea sola fide n'au fost cunoscute n Biserca veche g deci n'au fost atribuite nci cnd sintulu Apostol Pavel. In schimb, faptele bune sunt rnrturiste dearndul ca urmele vzute ale unei dispozi\.i vrrtuoase, ale unu caracter emnamente cregtin,t Iar marele protestant Adoif Deissmannaclmtebucttros, ntr'una dn cele ma bune lucrri ale sale,' c n R,srit a ost nfeles ma nt sf. Apostol Pavel n ceea ce ate el ma viu gi ma esenlial: via{a n Hristos. Cunoscuta (toiseste v carte a lu Nicolae Cabaslas, flepiu'{s Xprord; :nrturia invocat char de eL Rsrtul s'a fert totdeauna cle gregala de a ptrtrnde fndrea Apostolulu nesocotind omul cae a odr,slt-o; sf, Apostol Pavel - ca qi Mntuitorul Hristos --- 9-a plcluit propovduirea cu propra sa via[, Aceast, statornic lustrare a ndemnului rostit cu dapta - g fapta premergea vorbe - l-a rdcat nna ?resus de tofi n{elepfii lumii acestea, Cc dac vorbele elocvente g sincere mgc, apo exemplele concrete sunt acelea car cuceresc irezistibL ,,Calea eare duce la teologul Pavel trece peste omul Pavel, Inantea
i l rl l rl ce po v eri l e 5i s fac v i afa ugoar; i n ac es te c ondN s e ds es b frE ndoal amici car s aiute, A.devrata reform impune totdeauna poveri gi l ace vata { rea". 1 Paul us v ers ti ndni s n der al l en Kftche 2-4, 25. 36. 121. 2 Paulus, ed, II, 122-123 9i n, f.

l ,,restaurator, reologei n :msuneae esental sr fireasc,de.mrturstore o.l""ai"iui t*it, u ;i;; gndit".3 ""

r de preqtisual pariitelui b, sierritoa" l proclam

317 316

INCHETERE.

dogme a fost martorul viu al Iu Hristos in lume,,,'

natur. q supra-natur e desvrqit., iar acordul dintre vorb 9 fapia ireprogabl. Sfinti Parinli - .'i mai cu osebire sf, Ioan FIr-

Dar ,nu o'sum hotrt de zTle cere de la ao Pavel, c prelacerea ntre$e noastrc vieli' No ns' ne ntoarcem la prihana de dnante, qi dup tne' relea cqtSatprin har ne pre$tim tro nqne, Prh pcate, btrnefea de dnante,'

goare, o prospefme g o claritate cuceritoare, Nimeni nu l-a inleles pe sf. Apostol Pavel ca ei, Sracele opintiri ale ieologlor moderni nu isbutesc totdeauna sl .ryarg coaja sofiei_pauline, Sfntii Prinf :rimeresc statornic mio,tfl eL. Omagiul ce-l aducem' tlcuirilor lor e obligatoriu i nu ne olige Bserica, c valoareu lot, . S'a.spus - qi cu drept cuvnt - c Antropologia este problerra cea rrra arLtoare a ceasulu decu.,

1 Joh. Schneider..,Die Passionsmystik d, ?aulus 1, 2 Althms: Padus u. Luther ber den Menscbea VJ.

r Sf, foan Hrlsoslom: Com. la'Rom. 6' 4. "319 -

318 ,-

,
Luca

Rporsrnr. TEXTELoR nisuce


rat.

"ffi',
iil],!
P,id.

REersTRuL rxfnroRBtBLrcE
F oc e r e
t'u, Pud.

2,7 2, 76u ?,24 ,


ln t

an

3, 2u 3,6 3, 75 **1.9 i, '17 3, 19 '12,3,'


1) . Ht ,7
.

72 30

54 14Bi153

L3, 16 15, 5--6 18, 1g 22, tB_79 26,t4 i, ',: 3',t., 27 .


LeviTic

148 15f 134 182 t48 198 198 198 198 199. 198 tgg' 199 198 ;r' 71

31,1 36,2 ; 53, 2 rr 1C0, , 4


Ifclesiost 10t 20 , Isnn

200 168 113 1(rB 168


ffo

5,3?u 15, L2 n t_8,10 22, 20 22, 26 24, 45


Io rn

t0B 108 19T 108 108 50

L9, 4 19, 5 21,29 22, 3 22, 76 24, L6' 28, 16


l l omntr

240, 236 t93 4L 193 234 269 s09

71, 4 52; 5 59,7 65, I7'. ,


Ezecbel

59 1,67 i68 fB3

36, 2o u
I.fel, Solomon

1.67

r 7 , 1 2. 15 .
77, 74 2 3 ,2 9 , a
Deirteronom

. 282

t4, 23_31
Isus .Srah

164 30r

1, 3 L,9 l, 72 t1 1, 14 3,3 3,6 3, 16 3, 17. T9 6, 14 8, 33 B, 45 9, 39 10,36 ll,27 12, 46 73,34 L5, 13 r7, 21, F'Ap. L, 24 5,6 B, 1, 3 9'4 9, lB ro, 2g t 14, L5 15, 5 u. 15, B L6, 15 16, 30-33 17, 24 tr 18, 12 tt

t9 28 152 288 VI 239 2BB 288 152 152 201, 154 152 152 152 t52 108 189 VI

21, 23

., 207
.

24, 23-25 25, 24


M at e u
JUI-

1, I 1' 3 1' 5 1,7. I l,g L, 1,(t I, 11 1, tB |, 18-32 l, 20 l, 2l l, 24 1,25 I, 28 L, 37 L, 32 2, 1 2,2 2,5


u,

4r LrZ 221 7t t3B LB1 226 112 62 63 65 87 1.13 230 32 Lrg 3lI L62-164 26 27 50 45 t71 4s 77 96
an LT

51 313,
L7l

:.

191 151

2A

?1'zo ". 1? dt t
III lteSi

"

1643oI

2 02 207

79, t4
Ps a. lm i

56

3'9 5, 17 9, 17 28; 19
M a r cu

201 286 108

1r4 :240 10u l0 B 240

5, 70, 10, J 14, 1 tr

. 1681

' i99 . 113

168

16, 16
JZtl

2, 22

1 ,2 7

2, 73 46 2, 74 t0B 2, L5 160 2, l7 239 2, 78 234 2,20; 190 2,25u 20--22 2,29a 190u 3,7u 46 24r 24r 3,4,5 20-23 L4r 146 3,9u 309 3, 20
321

. ,

r66: 32 45 55 200 34 35 113 163 45 47 48 LI3 . It3,L67 35: 3s 201 270" , 166 168'20A | 43 45 70712,5r 34 35 165 t67 169 170 19 32 35 113 168
/J

REGISTIIUL TEXTELORBII]LICI]
t. Pa{ r I'o,

7, 5 7, 22 7, 26 7, 31 7, 34 7, 37 8,6 8,7 8, 10,. gt 12 8,13 9,9 9,20u 9,24u 9, 27 70, 12 tr 10, 13 10, 16,u' 10, 18 10, 25 u lo, 27 J0, 31 'lo, 32 71,3,. 77, 7 ll, g 1.7, u 24 12, t2 u 12, 73 72, t5 12, 22 12, 27 13i 1 13",4u.

- ,:,',264 , .:257 r,,r .,18

":,I40 .637779 t' 45 28u ' , '48 :.' ,48 .48 .69 .18 , 305 . 259 . 262 ', 263 . 312 . 83 252 262 . 254 .48 . 2;63

,, 15,-lu, ' '.15, 11 ,' ., ,' 15r 74 75, 20 ' 15, 2I tr 15, 28 15, 35 u 15, 3g ' , 15, 39 :, 15,'40 15, 42 15, 44 15, 45 u 15, 46 15, 50 16, 13 16, 1g 16, 23 II Cor,

138 224 287 224 140 132 t37 140 145 25 84


ill

Pa{.

Pag.

5,4u
3 'c

t8 69 77
II

262 70 77 30 54 70 99 132 t34 138 145275 u 70 139 153 75 78 232 263 269 68 65

100 4s 255 55 42 45 268 264 68 72u 40 45 69

5,7 5, 10 5, 11 5, t2 5, t4 5, 15 5, 16 5, 77 5, lB 5, 19 5, 2L 6,7 6, 7L 6, 14 6, t6 6,18 7' 1 7,3 7,5 7t 13 B'9 B, 14


917

203 22r

;r

22r
204 44 251 257 264 t40 t78 44 72 t9 72 37 103 r72 2'15 312

203

13,trr

13,;12 13,"13 14, I 74, 14 tt 14, 22 14, 32 14 37


.t'

10,5 10, 10 11, 3 11, 13u 12,2u 12, 15 12, 20 13,5 13, 9 13, 11 73, t4
GaL
lr I

19 275 255 274 49 78 tt 49 43 135 31 287 29 t05u 238 187 187 221 154u 187 207 221 43 4.5 263 81 263 254 63 72 45 72u 68 138 140 45 226 72 t45 t47 tsl 264 52 55 t64 232 270 a 267 270 65 250

7, 73 1,74 t, 16 7, L7 2'2 2'B 2,9 2, 76 2, 17 2, 19 2,20 2, 2t 3'1 3'3 3,6 3,7 3'8 3, 10 3, 13 3, 16 3, 2l 3, 22 3, 24 3, 26 tr 3, 27 3, 28 3, 29 4'L
a 4d 415

. :'6 4
, t 98

225
- , , , i-

'4 :,,'i
i74

4, II

L,4 l, tL tt

r9

r40 tB7 L9

4,6 4,7 4, 10 4, t3 4, 23 5,t 5,6u 5, 13 5, Lgu 5, 22 5, 25

65 179 287 t9 75 269 287 136 287 73 225 229 250 31 226 230 251 203 203 203 21,5 201 35 202 207 220 202 202 225 196 209 205 225 2s4 236 238 33 24s 252 254 268 268 138 220 254 4s 254 254 77 72
n1 TI

220 77 28s 220 70 164 t79 265 tr 266

325

"1 I 1

Dr, GRIGORIET, MARCU


P"{. Psg.

BIBLICIi REGISTRUL TEXTELOR


P ae.
l'ol'.

6, 1 6, 13 6, t5 6, 16 6, 17 6, 18
Ef es e n i

67 98 tal 248 c , 1I U 7L 4, 72 t05u 238 ZBS 4, l3u 254 4 14r 77 4, 77 65 4, 22


41"

1, 3 u 1,4
I' lq O

185 2A 66 210 254


o,ta

4, 24 4,25u 4, 27 4, 30 ---5,3u ..
f,r b q9
vt v

1, B
i ,1 0 t, 1 2
I I 1
1)A

l? la )1

L, 20 t, 22 )) 2,5u , 2, g-10 ,
ul zt

11 L t

2, 12 2, 13 2, 14
t 15

2, 16 2, 19 2,20u
Jrl

3, t6 3, 1g 3, 79 4,2
4"
atI

4,5

217 186 26 185 21 20 221 v 251 ZS5 66 2LT r40 ztt 248 ztt 247 83 247 140 179 217 23tu 256 71 169 206 178 180 206 t23 105u 83 247 248 66 37 66 u 103 271 189 267 266 252 83 252 252

5,9 5, Ll 5, 24 5, -25 5, %u 5, 30 5, 31 6,5 6,6 6,10u 6, 12 6, 17 6, 20 6'D 6,U


Filipeni

270 83 253 269 250 51 66 11.9164 105u 66 122 105 u 122 164 264 251 262 164 179 256 179 265 u 179 248 250 252 72 8L 262 83 72 45 75 56 265 75 222 22 45 65

2, t2u 2, 13 2, 75 2, L6 2, l9u 2, 2l 2, 30 3,5 3,6 3'8 3,9 3, 10u 5,13u 3, 15 3, t7 5, 18 3, 2L 4,7 4,8 4, 23
Cologes

. 263 .96 , 178 263 . 221 .57 . 263 .56 193 t60 193 t6L 234 273 259 272 262 268 78 80 45 265 65

2, LI 2, L3 2, t4 .2, 17 2, l8 2, 19 3,3 3,5u. 3,9u, 3, !7 3, L2 3, 15 3, 16 3, l7 3, 22 3, 23 4,8 4, 7? 4, 18


I Tes.

78 241 25t 7|', 207 80 5i 78 83 6 3L 274 122 1& 179 105u 238 205 266 45 83 221 257 45 75 55 257 42 45 272 45 65 '42

L,4 1' 5

r ,9 t, lt
L, 13 I, 14 L, t5 L, L6 L,t7u 1,18 7, 20 L, 22 t, 23 L, 24 I,26u 2'1 2,2 2,5 2,9 2, 70

22s 221
122 271 u 27t 187 220 27u 19 28 28 83 247 rt 205 220 80 82 206 27 29 83 246 245 72 42'45 72 82 272 -

1,7 t, 22 1, 23 7, 27 2,7 2,2 2,5u, 2,7 2,9

't,'1i :#:

20s

45 3077u 251 275 77 275 275 56 252 250 57 I87 u 2t0 u 138

L'7 1, 8 2,8 2, I0 2, L3 2, t7 2, 1g 4, 13 4, t5 5' 5u, 5,9 51 23 5, 28


II Tes,

56 20 221 42 4s 264 178 221 179 265 , 187 57 63 77 8b-92 6s

22r

1' 8 2'3 2,8 2, 17 3'I 3, 18, 327

. 226 .79 ,59 ,45 . ?2t .65

'l
t i I

326

T. Dr. GRIGORIE MARCU


P o. Ps f' I

BJBLIGT''i' 1.'1r' iREGISTRUL'TEXTELOR


P'

"i

I Tm'

7,5 l, 9rt , 7, t4
I, lc

2, Lz
2, 13 2, L4 2, 75 3,2u,
?7

l, 76 l, 19 2,3u, 2,4 2,5

5,9 3,9 3, 15 4,7t, 4,9


40 ^t
.

4, L0

4, t z

5, 15 6,3 , 6,5 6,7 6, LL 6, 79 6, 2L lf Tm.


lrl

45 48 164 225 152 31 48 187 52 187 145 1.47 147 t45 147 157 232 266 264 266 48 247 252 275 5L 222 32 257 264 222 5l 180 19 266 140 65

3,5 3, L5 3, L7 4,6u. 4, 22 Tt 1, 15 2, l0 2, 12 5,3u. 3,4 3,5 3, 15


Fllmon

45 225' t9'270 273 65

13,3 l3t Ll L3t 25 Iacob

77 76 'J 65

i : 3 , : 8 . : , . . 289 288, ' 3 , ' , 9 ' : ' . ' . . ,A l j 9..: , ' ''1'' , i , 3 , 1 o , , , ,,,
1
;

lle' t
i { r:,:.

48 5L 32 178 204 241. 235 u 239 241 254 65

1,18 2, t4-26 2, 19
I Pettu

289 289 228

, ', . . '3i L6"1 , . 3i 18 , . ' 5, 4. '

i 1b9'288 , 299'
. 289;

5, tl-rz
Iuda

. 2u8"
,it t:

,5

loo 291

L,3 1,10u t, 23 2,24 3'4


II Petru

291 291 239 29r 29t 37 291

pocallpsa

164 25
Evre

76 65

3, 15-16
I Ioun

290

1,3 1,10 l, 73 2,7 2, 7L 2,22 2,25u 3, 2'-;6

31 48 r93 30u 225 52 222 45 266 264 164


:

L,2 1,3 1, 10 5, 12 3, 15 4,2 4, 12 5,9ru, 5,13u 6,5 9, 10 9, tl 9, 13 9, 14 9, 22 10,22 ; tL, 7 It,3 tt, 6 t2, I ;
328

. 28 210 , 222 .28 ,45 .45 . 221 . 86 92, . 187 . 270. . 140 .72 ,27 ,72 . 256 . 209 .45 , 232 . 222 , 223 . ?L

2,2 2,29 3,4

288 288 289

..28 . 28. ' ''2, t7 .. , fo8 . 108 ' , .3 ; ' 7 2 .28 3,,14 . 108 5' .9 .50 13, 18 108 .\ , L4,3 50 L 7 ,9 108 239 21,1.2, 5 28 2 1 ,6 28 22,',1,3
I t r iE 1, 17

l li l l 1l

3 2 9 '-

_Dr. Gl{IGOIili T. MARCU %


l,ag,

I]II]LICIJ TEXTEI,OR REGIS'I'RUII'r g. I ' r . l'u tl,

6, 6, 6, 6, 6, 6,

1 13 15 16 17 18

Efesen

1, 3 tr 1,4 7,6 1,9


to

7, 10
1 1)

1, 13 l, 19 7, 20 1, 2l 1,22 , 1,23 2,2 2,5u 2, g-lo 2, 7I 2, 12 2, 73 2, 14 2, 75 2, 76 2, l<) 2,20u 3,7 3, 76 3, 1g 3, L9

4,2 4'3 4 ,4 4 ,5

67 98 101 248 4, llu al II 4, 12 105u 238 285 4,13u 254 4, 75 tt II 4, 17 65 4, 22 4, 23 4, 24 4,25u 185 4, 27 20 4, 30 66 2r0 254 5,3u 217 5,5 217 5,9 186 5,9 26 185 2',t1 5, lL 20 221 u 251 255 5, 24 5,25 66 5,28u 2LL 5, 30 t40 211 248 5, 31 zIt 247 6,5 83 247 6,6 140 r79 6,10u 217 6, 12 231u 256 6 , r7 71 169 206 6,20 178 180 6,22 206 6, 24 123 105u Filpen 83 L,7 247 1,20 248 r, 2l . *. 66 t, 22 37 66u 103 1, 23 271 7, 27 189 267 2, 1 266 2,2 252 2,5u, , 83 252 2,7 252 2,8
326 _

270 83 253 269 250 51 66 11,9t64 105u 66 122 105tr 122 164 264 ZsI 262 164 179 256 179 265 u t79 248 2s0 252 72 81 262 83 '12 45 75

2, 12u 2, L3 2, 75 2, 16 2, 19u 2, 2l 2, 30 3,5 3,6 , 3,8 3,9 3,10u 5,13u 3,15 3, 17 5, 78

263 96 tIB 263 221


JT
E4

2' Lr 2, 13
2, L4 2, l7 2, 78 2, lg :3, 3 3,5u, 3,9u. 3, lL 3, 12 3, 15 3, 16 3, 17 3, 22 3, 23 4'8 4, 12 4, 18 I Tes.
Lt I

3, 2r

263 56 193 160 193 161 234 273 259 272 262 268 78 80

4'7 4,8 4, 23
Coloseui

4s
265

78 24r 251 7L 207 80 51 78 83 6 3L 274 t22 t64 179 105u 238 205 266 45 83 22l 257 45 75 55 257 42 45 272 45 65

6s 225 221 122 271u 271 TB7 220 ?7 tr t9 28 28 85 247u 205 220 80 82 206 27 29 83 246 245 72 42 45 72 82 272
-

s6

265 75 222 2t2 45 65

45 3077u 251 275 77 275 275 56 252 2s0 57 187 u 2t0 u 138 205

1'4 1'5 t,9 l,1l 1, 13 I, L4 L, 75 L, 16 7,77u 1, 18 1, 20 !, 22 l, 23 7, 24 1,26u


a4 r L

l' 8 2,8 2, l0 2, t5 2, L7 2, 18 4, 13 4, 15 5,5u, ,5,9 5, 23 5, 2g II Tes, 1, 8 2'3 218 2, "17 3, 1 3, 1g 327

42 221 56 20 221 42 45 264 178 221 t79 265 187 , 51 63 77 86-92 .65

2'2 2,5
?.q .
- .t

2, 10

, 226 ,T9 .59 .45 . 221, .65

NUMDLOR ITEGIS'TRUL

REGISTRUL NUMELOR
ilbel XVI 98 Aklba 280 Aeschimann XXXVIII Aiefh XXXVII 317 Allo XXIII 26 93 98 101 109 133 137 139 Althaus XX XXX XXXVII- 173 Anrot XXVII 13 33 96 101 133 149 t50 165 177 186 202 203 205 208 209 236 237 240 241 246 254 Atanasie (sf.) 10 90 Bornemann XXIV 86 8tJ XXXVI 185 Bornkamrn XIX XX Bousset W. XXXVII 268 269 276 Bouvet XXVI Bovon J. XXXIV Brandt W. 194 252 Brassac XXXIV Braun IJ, XXVIII Brchner .!1, Bruder XV 18 50 54 6q 76 lo8 XXXVI Bucevschi Bchsel XX XXVI 59 138 147 t56 232 287 288 303 Bachrnann 101 XVIII XIX X.XVII Bultrnann Barth I(. XXll 170 XXXit XXXIV 122 305 306 307 Barth P. Bartmann XVII 251 287 XXXVlII Bauer W. XV Cader 227 Baum5farten XX Calvin 250 Baur F. Chr. XVI XVIII 290 CassanAthirn 303 Behm J. XX 108 283 Clcero C. XVll XVIII XXt 299 Bengel XX Clernen 302 Benot XXXVII XXIV Colan N. IScnz XXXI XXXVi Bertrarn G. Colon XXXilI XXII Cornely H. Bertrarns XXXI58-64 66-68 Crainic N, XXXVIII 87 88 Beyer H. \f. XX Cremer Ernst XXX xxxI272 316 27 Beyschla{ lf, XXVI Crerner-Kgel xlx 296 Bonhfer Cumont F. XX 37 304-3Lz
330

xxvil Dausch lJ. XXXVII Davey l)eissmann XVI XVII XXV XXIX 298 XXK XXXII 232 251,297 XXXII I(. XIX XX'XXXI Dessner l7z 176 304 305 308 309 311-313 XXVIII 92 282 DelitzschF. 270 Dellin{ 239 Dey Jos. DbelusM. XXIV 7 239 Areop. Dlonse Djukanovici XXXVII 2t7 220 225 226 232---235 248 Dobschiz XVI XVll XVIII XKIV XXVIII XXXI 10 87 91 I)derleln 108

'Sf. 125 ll9 Foerster 174 Fotle'Patrarhul XXXIII 145 .147 Freundorfer 150.-153 t55 156 KXXVII Frclrchsen XKXV Fuchs

Gamallel 280 2Bl Gheorfhiu ,,'XVl XVll XXI XXII xxxvl t0 25 41 47 55 56 81 91 1LL tL7 118 13s 136 139 151 168 181 189 r99 209 2t4 216 23t 243 282 315 XXXIV Glocge lWlf tss Gloel XVI XXII 118 Godet XXXVI s Goguel 1? Ebelinf XV Goosens XXIX XXXV Grafe Ellwen Greeven XXXVI 304 308 313 I!pictet 1 7 6 3 0 43 0 6 - 3 r 1 3 1 3 284 Ernesti XXVIII Grundmann Gschwnd XXXI Espinc. XXXVIII XX XXV XXIX302 Ewald XXIII 121 Gunkel Guntermann KXXV 307 Eysnfa Gutbrod XXXVI t2 14 18-20 Fascher XXKII XKXIV 26 27 30 31 35 40-42 44 Iene XVll XXVI XXX XXXIII 47 51 53-56 60-63 66 71 17 2l ,150t54 t55 1s7 233 73-79 88 90 283 295 307 XXXVII XXXIV Hahn Ie'ner XXIX FestuSire XX 9 89 91 308 311 Hrlng XXXIXXXII Feuerbach 2 3 Harnack XX 40 51 280 292-295 l{auck Fr. Filon xxlt't 120 L2'l XXXV, I{aupt Filson Floyd XVII 40 Irlaussleter Flaviu losif 305307 306 Havet Fleury
3s1

I
:'if

..".-.,-*-....n."-rila*.*s I

Dr, GRIGORIE MARCU l'.

Ifeiler XXXII Helnric 502 308 Henzehnann XX Fletmller XX XXX 234 296 I{errnann XXiX HoffrnannA, XXX I{olt 300 303 Flollmann XX Holsten XXVII XXIX 152 153 155 lJoltzmann I{, J. XXV XXVI 54 157 234 302 Iloltzrnann O. XX 8Z Holzner XVm' I{osl<yns XXXVII Ilrsostom (sf.) XXI XXI XXIV r0 25 136 139 t4L 142 144 206 225 257 235 243 256 26t 3LB 3t9 Iluby XVIII 292 296 Zsl

I(oehler XX Koehnlein XXXVII Koester XXXIII 252 KlbinS XXVII Kraemer R. XXXI I(rSer G, XXXV Kuirn 302 Kulper 307 Ktimmel XXXIV 62 87 I(uss XNVI 132 143 226 264 109 LagrangeM, J, XXII Xxllt XXV xxxu 33 109 147 1512Bs Leenhardt XXXVIII Lemonnyer XXVI Letzmann XIX XXI XXIII 97 100 101 109 137 t47 154 176 209 285 290 Lpsius ll7 Lohmeyer IXXIV XXVI XXKII Ldemann XXIX 11 13 L7 40 55 7t 79 r53 Lueken XX gz Luther ZZ7 316
Lafaye

Menoud XXXVII XXVII 1.24 Mersclr XXVII Meyer A. XXVII Meyer G, W. !f. XXXUI Mchaells XXXIV XXXVT Michel O, jVlihlcescu XXXV 83 235 240 256 Mlttels XXX Momrnsen XXXII Monsc XX 280 Montefiore XIX Mlter J. Mtiller I XXVI XXXII 235 Mundle 304 308 Musoniusl.ufus F{iigeli Neander Nestle Nikel J, Nord'en E, Nsgen

XXXIT Pott Prat XVII XXVII 37 46 53 58 59 61 76 90 trl 132 133 138 146-149 r5l 1,54 160 161 163 164 166 1,70 172 173 176 185 1,92 196 202 204 208 216 223 224 226228 23Q 232 233 266 2&r Prelsker XXXIII XXXIV XXXVI XXXVII 266 XV XXX Preuschen XXXfII Puech XXXV Purdy Rahlfs . XV RetzenstenXIX XX 133 298503 XVll 316 l.enan XX l{endtorf XXVI lleuss XVI Rienecker XXIX 12 Rtschl A. XXXI Il.itschl O. XXV:20 Il.ohr lloux , .XXXWU Roven(a XXIV XXXV XXXVII 119 120 1,23 208 217 224 225 232 2s6

Jacoby XXX Jacquier XVI XX XXI 23 Jeremlas XX 103 l3Z 133 t3g 284 300 Jmschoof XXXVI Jilcher XX XXVIII Juncker XXX Lz 153 155 152 frlaier F. (/. XVIII E{aftan XXV Marcu T. Gr. Xvllt XXV I{ant 2 3 XXX'/III I(arncr XXXVI Marcus'_Aulelus 304 308 KierkeSaard 3l B Martndale 296 I(etzS XVIII nfar$rcou).os XXII XXn 90 109 KIITEIG. XV XX XXVIIi.1314 1r9 285 280 298 301 302 Meinertz XXIV XXV BZ 249 Knabenbauer XXi XXIV 87 252 255 256 271 289 I(nopI XVI XX 303 308 Menandru 46 332

xvl 299 307 XVIil xv 97 259 292 302 307 308

ir

Oepke XX XXXII 87 92 269 3ut2 Olariu XXlt 2 109 lL7-Ll9 285 XXXVI Orphal XXXI Ott 176 296 Ovi<lir.r

XVI t5 $abatler A. Faret XXVIII Sasse 140 177 ' Pedersen XXXVII Schaeder ]i., )Xffi XXVI L2 79 155 302 : Schaeder I{. ,H, Pfleirlerer 300 302 3S3 Pieper XVII SchaeferA. XXIII'?1 '116 Polrlenz XXXI Schauf XXXI 40 69 7l 73 Tg Popcrvicu L N. 83 80 81 83 102 s33

lt I
--

1 r : * j

='-::

b.,cnionrr l,ianctj t,
:: =- - _ - =- _ _

REGISTIUL NUMfiLR Staab XXI Stade XXV Staffelbach XXXV Stiilrlin rct 284 Stnloae XXXVIII ZtB 3t6 Steffen XXX Stelnmann XXI XXIII 87 t}g 141 194 202 207 285 Strack-Billerbeck XXI ZB3 Strathmann XX Techmann XXX Teollact XXI t4Z 143 Tillmann XKV Tischleder XXXII Ttus XXVI Tixeront XXXTV 2% 2g4 303 304 'l'pep.n).cr , XXI 109 174 Z0g ZBs Trenclr XVI 108 l0g Z3g 273 Trcot XVIII Troie Luise 302 Valensln 276 V6lker XXXV Vollmer XXVIII 293 299 Vrede \Tllhelm XXV WCNdtIJ, FI, XX XXVIII XXIX 12 86 88 156 Wernlc XVIII XXX 58 \fletter Gills XXXI 'V/ilken XIX Vflllamowifz-M6llendorf 307 lfndsch XX XXI XXVilI XXXI XXXIV l\g 280 285 293 294 305 306 58 XXXVI , l7ohlenberg 119 , XVII XXV 153 316 Vrecle , Zahn,Ad. , XXIX Zahn Th. XXiI XXIIi XXVI , , 28 115 118 306.307 ':'': Z,uu, XXIII 'tog z}s Wnkler , Wlnstanle'y I')fobbe

Schettler XXX Schlatter XIX XXW XXIX tz Schlter XtX XXXfV-si Schmauch , i XXXVI SchrnidfH. I ' Schmtdt K. L. XXXIII XXXVII XXXVIII , Schmdt P. 87 2g3 I . SchmtzO. XXXII XXXII Schmoller XV 18 106_108269 i SctrneiderJ. XXXry XXXV 318 Schnlewind XX '. Schumacher H. XXVil XXXV i i I 248 zBS Schumacher ' I.. XXXI , Schrer Zg3 Schwetzer XXVII XXXIV tl : 33 232 SeebergA. XIX Selt XXH Selln , XXV 2BZ*254 i,. Seneca 176 304 306 308 le Seur XXIV Sckenber6ier XXII 33 34 40 53 i i 57 Bt 116 138 I g-tS| tll , 164 769 170',t73_175 20g i 284 Sleffert i.,, X'III 284 ,i ,

Weber XXXII XXXTV 164 'XVIXXVI \(/elnel , lflessBernh. XXII XXIV XXVI , 40 66 88 1"I6-LIB

334
3i5

::

1933-L94 2t) VOI.UME

SHTTtrA TEO[,OGXC,\

1933-1941 2 0 VOL U M E brogat 120

1'

*"fi!{XP{{roRroDoxIA'

si,iu' 1e33' Pas' B+2s6' Preful

N "sERtADIDAcflcA" Au ApARUT:
t. D. Fdgdrdslanu.' T6nrule, lle-li zic, rcoal-lel Slblu, 1955. Pag. 108f8. Prelul brogat 0 Let. Ed. I. Slbiu, 1954. Pas. 552f8 556+9. Prelul legat 220 Let. Voi. I.

?, D, Cdlugdr: Ilrisfos tn gcoalE. Manualul catehetuluf.I.


; fepurzorbl edrlto II 1957, 6. Nicolae Berdiaef: UN NOU EV MEDIU. Sibiu, 1936. Pag, 165. Pretul broEat 75 Lei.

$1. MeleS: Istoria Bisericii rom&rregli din Trarrsllvania. Vol. I. Slblu, 1955. PaS. 596*56. Prelul brogat 280 Let. Legat 550 Lel. D, I'dgrdplalu..Tlndrrrle, lie'li ztc, sconl[-fel Sfblu, 1955. Irag.7t2-l9. Prelul brosat 50 I.ei. Dr. Nicoloe erchlld: Evanghelia n gcoal[. Pag. 180. Prelul broqat ?5 Lei [eputzatI. Vol ll.

Slblu, t9]5.

6, $tefan Molep.. MHnEstirile rom0negfi dirr Transllvanlu qi Ungarla. Slblu, 1956. Pag. S64|L2B. Prelul bros, 2 50 Le i. 7. D. Clugdr.' l{rlslos n gcoalE. Manualul calehelulul.ll, Stfrlu,19J6. Pag. 498. Prelul legat 220'f.et. 8. Dr. Mircaa Suciu-Stbanu: G0nduri cregfinegll. $ibiu, 1937. Pag. 110. Lei 40 [epuizal1. Vol. l.

I ,, I

I
,l
l 'I
I
!

rc)

x
t'

13.
1 zt

9, Oh. Tulburc: Mifropoli{ul $nguna. Opero lllernrd'Scrisori pasforole* Clrculdrl gcolarc * Dlverse. Siblu, f958. Pog. 40-l-12.Prelul brosat Let 170, legat 220 Lel [brogate epuizale]. 10. Preol Dumitru Clugdrt Copii Pag. lLZ. Pre{ul 55 Lei. din Biblie. Sibiu, 1940.

1E
1? lo,

1
l,

, t,

11. Preot Dr, 'lbodor Bodogaa: Ajufoarele rom8neqfi ln mfi. nI$llrile din efOnful Munfe Alhos. Siblu, 1940. Pug. Llll-554. Prelul 220 Lei.

18,

19. 20.

II
t ri