Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE ENERGETICA

FLOTATIA

POPA GABRIELA MS7, AN I

FLOTATIA
1.D EFINITIE
Flota ia reprezint procesul de antrenare a particulelor suspendate ntr-un lichid la suprafa a acestuia, cu ajutorul bulelor de gaz aderente la aceste particule. Flota ia decurge diferit dup felul particulelor. a) n cazul particulelor cu densitate mai mare, care se sedimenteaz rapid, flota ia este posibil doar la o granula ie fin (diametrul maxim 0,4 mm); la aceste material se lucreaz cu bule mari (avnd diametre medii de 2 mm), pe care ader particulele solide (fig-a). Pentru ca aceast aderen s se realizeze, se adaug substan e care fixndu-se pe suprafa a particulelor le fac hidrofobe, ceea ce are ca efect eliminarea lor din masa de ap pe suprafa a de separare ap -aer (pe suprafa a bulelor de aer).

b) n cazul particulelor cu densitate redus , care plutesc la suprafa sau ntrestraturi, sau care se depun foarte greu, flota ia se poate realiza n condi ii maifavorabile; for a ascensional necesar pentru ridicarea unei particule la suprafa fiindmai mic , sunt suficiente una sau mai multe bule fine (fig. b). n aceste condi ii serealizeaz o for de adeziune mai mare, de cele mai multe ori nemaifiind necesar ad ugarea de agen i de flota ie

2. S COPUL FLOTA

IEI

Scopul este separarea din apele reziduale a uleiurilor, gr similor sau a altor substan e mai u oare dect apa, care se ridic la suprafa a acesteia n zonele lini tite i cu vitez orizontal mic .

3. A PLICA


II PRACTICE :

  

separatoare de gr simi folosite la eliminarea solidelor n suspensie, a uleiurilor i gr similor care sunt principala problem n industria alimentar (fabrici de lapte, abatoare, semifabricate din carne, pe te); epurarea apelor reziduale din industria petrochimic ; recuperarea fibrelor: industria celulozei i hrtiei; recuperarea metalelor n industria minier si metalurgic ; epurarea apelor uzate menajere.
IEI :

4. B AZELE TEORETICE ALE FLOTA

n esen , flota ia este un proces fizic de separare a fazei u oare din ap ca urmare a diferen elor de greutate specific . La baza acestui proces st formarea de asocia ii particule u oare + bule de aer sau gaz, care urmeaz s fie transportate la suprafa a bazinului de flota ie, formnd o spum ceeste ndep rtat prin diverse procedee.

Fig. 1. Formarea asocia iei gaz solid

Pentru o bun formare de asocia ii aer/solid se impune a se ine cont de respectarea urm torilor factori: condi ii laminare de curgere; respectarea gradien ilor de vitez ; compozi ia amestecului. Din punct de vedere al compozi iei amestecului, n procesul de aderare a particulelor n suspensie la suprafa a bulelor de aer, un rol determinat l are gradul de udabilitate dat de propriet ile hidrofobe sau hidrofile ale particulelor. Gradul de udabilitate al unui solid, se controleaz prin valoarea unghiului de contact format ntre planele tangente la suprafe ele de separa ie solid - lichid i lichid aer (fig.2).

Fig.2. Determinarea unghiului de contact Unghiul de contact se m soar astfel nct s cuprind faza lichid ntre laturile sale. Considernd suprafa a de contact dintre cele trei faze, definim tensiunile superficiale care intervin: sg tensiunea superficial solid gaz; sl tensiunea superficial solid lichid; lg tensiunea superficial lichid gaz. Punnd condi ia de echilibru ntre cele trei tensiuni, ob inem pentru unghiul de contact urm toarea rela ie:

n literatura de specialitate se recomand calcularea rezultantei acestor tensiuni numit energie de aderare a particulei la bula de gaz, , cu rela ia:

Se constat c , apari ia fenomenului de flota ie la un material solid, este determinat de energia lui de aderare, , care cre te cu valoarea unghiului de contact . Prin urmare, cea mai bun aderen o au particulele hidrofobe

Fig. 3. Unghiul de contact i gradul de hidrofobicitate

n cazul suspensiilor hidrofile (cum sunt majoritatea metalelor) se impune realizarea unei hidrofobii for ate rezultnd diverse tipuri de flota ii. n procesul de flota ie, pe lng fenomene de aderen i tensiuni superficiale se manifest for e de tip arhimedic, n func ie de care se realizeaz calculele de ndep rtare a suspensiilor i emulsiilor. Astfel, viteza ascensional a particulelor depinde de densitatea i diametrul mediu al acestora i se ob ine din grafice de forma celui din fig.4, n cazul flota iei naturale.

Fig. 5. Viteza ascensional a pic turilor de hidrocarburi n func ie de diametrul lor mediu n cazul flota iei natural n calculele de proiectare a bazinelor de flota ie, de maxim importan este suprafa a de separare, A, i nu timpul de r mnere a apei n bazin. Calculul acesteia se realizeaz cu rela ia:

unde Qc este debitul de calcul, iar va este viteza ascensional minim . Viteza ascensional minim este viteza cu care ajunge la suprafa a apei cea mai mic particul dac se dore te o anumit eficien . Ea se determin experimental, ntr-un cilindru de prob , cu rela ia:

unde: hc este n l imea cilindrului [m], iar ts timpul de sta ionare [h].

5. T IPURI DE FLOTA
Flota ia poate fi: natural asistat provocat

IE

n procesul de flota ie natural , particulele materialelor mai u oare dect apa (uleiuri, gr simi, hidrocarburi) formeaz asocia ii cu bule de aer sau gaz din procesele microbiologice ridicndu-se la suprafa a apei care sta ioneaz sau care se afl n curgere liber . Stratul de material plutitor, ridicat prin flota ie, este ndep rtat prin raclare. Flota ia asistat este flota ia n care se introduc bule de aer n interiorul masei de lichid pentru a accelera procesul de spumare al particulelor care ndeplinesc condi iile de flota ie natural . Ea poate fi mecanic sau cu aer injectat (DAF). Flota ia provocat se aplic n cazul n care particulele n suspensie sunt mai grele dec t apa. Este cazul majorit ii suspensiilor metalice. n acest caz se folosesc spuman ii care sunt substan e superficiale active care mic oreaz tensiunea superficial a apei n scopul m ririi suprafe ei de separa ie lichid gaz.

Fig.5. Schema flota iei in cazul particulelor u oare si a celor mai grele ca apa

Flota ia mecanic se aplic pentru separarea particulelor minerale i a componentelor care precipit greu, avnd dimensiuni sub 0,2 mm. Instala ia are ca element activ fie un agitator mecanic axial care creaz un curent descendent, fie un rotor dublu aspirant ap aer.

Fig. 5. Flota ia mecanic

Fig. 6. Schema instala iei de flota ia mecanic cu rotor dublu aspirant

Sistemul cu rotor dublu aspirant asigur antrenarea aerului atmosferic prin coloana central coaxial cu arborele, datorit efectului de ejector dat de rotor. Amestecul bifazic creat de rotor trece n camera de flota ie prin pere ii deflectori pentru atenuarea mi c rii turbionare. Stratul de spum ce apare la suprafa este colectat de un rezervor cu ajutorul unui mping tor. Dezavantajul instala iei const n eficien a redus datorit turbulen ei induse n camera de flota ie. Eficien a flot rii poate fi mbun t it prin insuflarea aerului prin intermediul pl cilor poroase, al tuburilor g urite, etc.., a a numita flota ie prin barbotare.

Fig. 7. Flota ia prin barbotare: separator de gr simi aerat (Imhoff) Procedeul de flota ie prin barbotare are o eficien pericolul nfund rii porilor. redus a purific rii i prezint

Flota ia cu aer dizolvat (DAF) este procesul n care bulele de aer sunt ob inute prin destinderea apei. Destinderea apei se poate face prin dou variante: destindere direct sau presurizare urmat de destindere. n ambele cazuri procesul de dizolvare a aerului n ap este guvernat de legea lui Henry. Ambele variante ale procesului de flotare au urm toarele etape: 1. Formarea bulelor de aer dizolvat; 2. Aderarea bulelor la particule pentru a forma asocia ii solid/aer; 3. Formarea asocia iei aer/solid i flotarea conglomeratului format; 4. Separarea n molului format.

Exemplificare: Flota ia se realizeaz printr-o instala ie alcatuit din bazinul de flotatie n care intr influentul si din care iese prin sifonare pe sub paravan, apa tratat . O parte din debitul apei epurate este folosit pentru recirculare n scopul realiz rii apei presurizate. Apa de recirculare este introdus sub o presiune de 3...6 bar n capsula de presurizare, care func ioneaz cu nivel liber i unde se dizolv o cantitate de aer introdus cu un compresor. Apa presurizat trece prin injector/robinetul de detent i elibereaz cantitatea de aer dizolvat sub form de bule fine n zona de admisie a apei uzate brute. n bazinul de flota ie sunt separate, prin flota ie, particulele solide aderente la bulele de aer i prin decantare, flocoanele cu greutate specifice mai mare decat a apei. Din acest motiv bazinul de flotatie se execut sub form de decantor radial, unde la suprafa se adun spuma, iar la fund, n molul care este impins cu raclorul spre baza central .

Fig. 8. Schema flota iei cu aer dizolvat (DAF) Electroflota ia este un procedeu n care flota ia se produce pe baza propriet ii curentului electric continuu de a produce n masa de ap , prin electroliz , bule de hidrogen i oxigen. Principiul metodei: Apa este un electrolit slab care se disociaz potrivit reac iei: H2O H+ + OH Reac iile care au loc la anod i la catod n celula de electroliz la trecerea curentului electric sunt:

Cercet rile experimentale au ar tat c dimensiunea bulelor depinde de diametrul electrodului i de densitatea cmpului electric. Prin urmare procesul de electroflota ie poate fi controlat prin controlul intensit ii curentului aplicat. Anodul este corodat datorit oxigenului activ, motiv pentru care se recomand execu ia sa din titan. Acest lucru nu mai permite ns , inversarea polarit ii n scopul ob inerii unei uzuri uniforme. Pe catod se depun carburan i i de aceea se impune o tratare chimic a apei sau cur area periodic a acestuia de carburan ii depu i.

Fig. 9 Schema de principiu a electroflota iei

Electrozii sunt a eza i n partea de jos a bazinului de flotare n care este introdus apa de epurat. La trecerea curentului prin electrozi are loc electroliza apei ob inndu-se bule de hydrogen i oxigen. Acestea se deplaseaz n ap , are loc formarea asocia iilor gaz-solid i se ridic la suprafa a bazinului de flotare, formnd spuma, ndep rtat prin diverse procedee, de exemplu cu un sistem de raclete. Generarea bulelor de gaz prin electroflota ie prezint urm toarele avantaje: puritate: bulele de gaz se formeaz din ap i prin urmare nu sunt contaminate, p strnd propriet ile cunoscute ale apei; u urin a controlului: cantitatea de gaz generat este direct propor ional cu intensitatea curentului; simplitate: unit ile sunt u or de construit si se operez simplu.