Sunteți pe pagina 1din 117

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA REGLEMENTARI IN CONSTRUCŢII

DOCUMENTARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER

Faza 1-a

AUTOR: Ing. PETRE IONIŢĂ

EXECUTANT:

C.O.C.C. SA - CONSULTANŢA, ORGANIZARE ŞI CIBERNETICA ÎN CONSTRUCŢII

CONŢINUT

Cap. 1 Principiile echipei de supraveghere…………………………….Pag. 4

1.1. Elemente generale

1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori

1.3. Statutul inginerilor supraveghetori

1.4. Tipuri de supraveghetori

Cap. 2 Serviciile echipei de supraveghere……………………………

2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta

2.2. Supraveghetorul , un profesionist

2.3. Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori.

2.4. Contractul de supraveghere

2.5. Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor in santier

2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Pag. 10

Cap. 3 Responsabilitatile si documentaţiile de şantier in grija echipei de supraveghere …………………………………………………………… Pag. 18

3.1. Elemente generale

3.2. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii

lucrarilor

3.3. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor.

3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de receptie a lucrarilor

3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala

3.6. Sistemul de asigurare a calitatii

3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic

3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate

3.9. Controlul statului in fazele determinante

3.10. Verificarea lucrarilor de constructii

3.11. Decontarea lucrarilor

3.12. Receptia lucrarilor

3.13. Cartea tehnica a constructiei

3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier

3.15. Precizari

3.16. – Responsabilitatea semnarii documentelor (formularelor) din santier

Cap. 4 Asigurări………………………………………………………

Pag.

71

Asigurarile echipei de supraveghere

Cap. 5 Contractul echipei de supraveghere…………………………

Pag.

72

1. PREVEDERILE ESENŢIALE ALE CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE 2. CONTRACTUL ŞI CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE Cap.5A – Contractul Standard (refolosibil)

Cap. 6 Onorariile echipei de supraveghere…………………………

6.1. Sisteme de calcul ale onorariilor pentru serviciile de supraveghere

6.2. Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase

2

Pag. 92

Cap. 7 Riscurile si asigurarile echipei de supraveghere…………

Pag. 100

7.1.

Elemente generale privind riscurile

7.2.

Riscul în etapele realizării unui proiect.

7.3.

Abordarea calitativă a riscurilor

7.4.

Analiza cantitativă a riscurilor

7.5.

Avantajele analizei riscului.

7.6.

Transferul riscului

7.7.

Concluzii

Cap. 8 Codul de onoare si etica profesionala a inginerilor supraveghetori Pag. 104

…………………………………………………………………………

8.1.Principiile de conduita si etica profesionala

8.2. CODUL DEONTOLOGIC( CODUL DE ONOARE )

Cap. 9 Bibliografie …………………………………………………… Pag. 108

3

CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE

1.1. Elemente generale

Realizarea unei constructii de calitatea prescrisa in planuri si in caietele de sarcini ale proiectului, impune ca beneficiarul lucrarii să foloseasca serviciile unei echipe specializate in supravegherea executiei lucrarilor în şantier. Supraveghetorii de lucrari, conform statului si pregătirii lor, sunt excelenti profesionisti, ce pot executa competent supravegherea executiei lucrarilor în şantier, servicii pentru care beneficiarii nu au personal suficient si calificat în domeniu.

1.2. Necesitatea folosirii echipei de supraveghetori

Folosirea inginerilor supraveghetori, poate genera pentru beneficiari, o serie de avantaje tehnice si economice, printre care amintim:

1.2.1. – Posibilitatea reducerii perioadei necesare executiei lucrarilor

Supraveghetorii pot accelera, prin aplicarea cunostintelor lor tehnice si economice, solutionarea problemelor practice, care formeaza executia lucrarilor

Prin natura obligatiilor lor, supravegheaza zilnic desfasurarea lucrarilor, prezenta in santier a materialelor, utilajelor si echipamentelor, a numarului necesar de muncitori precum si respectarea zilnica a progresului lucrarilor.

1.2.2. – Realizarea unor costuri reduse Supraveghetorii, prin natura profesiunii si contractului lor, pot asigura beneficiarilor costuri mai reduse, prin:

Verificarea zilnica a cantitatilor de lucrari executate

Verificarea periodica a situatiilor de lucrari, privind cantitatile de lucrari si preturile inscrise

Verificarea si aprobarea zilnica a calitatatii lucrarilor si preturilor materialelor, utilajelor si echipamentelor propuse de antreprenor spre achizitonare

Verificarea zilnica a prezentei muncitorilor in santier.

1.2.3. – Realizarea unor lucrari de calitate Prezenta zilnica in santier a echipei de supraveghetori, asigura verificarea permanenta a calitatii lucrarilor executate, evitarea greselilor de executie, care pot genera costuri suplimentare si termene majorate.

1.2.4. – Posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii performante

Supraveghetorul, find o echipa specializata si independenta, venind din exteriorul

beneficiarului, proiectantului sau antreprenorului, poate mai usor sa observe punctele slabe, solutiile si costurile inutile, pe care beneficiarul nu le sesiseaza.

Fiind o echipa externa, independenta, poate sa furnizeze opinii, solutii tehnice si economice mai bune, evaluari obiective pentru o anumita problema.

4

1.3. Statutul inginerilor supraveghetori

Supraveghetorul este o persoană independenta sau o organizaţie (societate, agentie) cu ingineri de diverse specializări, arhitecţi, ingineri, economişti, sociologi, tehnologi, jurişti, experţi, profesori, etc. de înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată, care oferă servicii în domeniul investiţiilor diverşilor investitori, privind realizarea unor proiecte.

1.3.1.Calităţile inginerului supraveghetor

Practicarea activităţii de societate de supraveghere într-un anumit domeniu impune ca un supraveghetor să îndeplinească următoarele calităţi:

Să posede cunoştinţe de înaltă calificare;

Să deţină o experienţă profesională îndelungată în specialitate, prin rezolvarea anterioară a unor probleme analoage;

Să aibă capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea programelor, serviciilor, soluţiilor prezentate;

asigure

clienţilor

săi

lucrări

şi

servicii,

cel

puţin

la

nivelul

tehnicii

internaţionale, care să fie exploatate conform programelor propuse;

Să asigure cel mai scurt timp de punere în funcţiune a proiectelor;

Să asigure lucrărilor şi proiectelor un cost redus, un termen de realizare optim şi o rentabilitate de perspectivă;

Să fie dotat tehnic şi profesional pentru a rezolva problemele solicitate prin diverse metode, care să-l conducă pe investitor la alegerea soluţiei optime;

Să respecte codul moral al inginerilor supraveghetori;

Să fie independent în relaţiile cu investitorul şi antreprenorul;

Să respecte legile ţării şi reglementările asociaţiei profesionale din care face parte.

5

1.3.2. Principiile care guvernează activitatea de supraveghere

Practicarea profesiunii de inginer supraveghetor în domeniul investiţii-construcţii se bazează pe principii de etică profesională ce trebuie respectate cu stricteţe:

a) Statutul profesional

În exercitarea profesiunii sale, inginerul supraveghetor acţionează numai în interesul legitim al clientului său.

El îşi îndeplineşte îndatoririle cu deplină fidelitate faţă de client şi se comportă de aşa manieră, încât să susţină rangul şi reputaţia profesiunii sale.

b) Independenţa

Supraveghetorul trebuie să-şi menţină o independenţă absolută de acţiune faţă de alţi participanţi la realizarea investiţiei (antreprenori, subantreprenori, producători şi furnizori) şi nu trebuie niciodată să accepte de la ei nici un fel de favoare care ar putea compromite imparţialitatea deciziei sale sau a prejudicia îndatoririle sale faţă de client.

El nu trebuie să fie legat de nici o activitate, ale cărei interese s-ar putea interfera sau stânjeni munca sa de inginer supraveghetor .

El este remunerat numai prin onorariile plătite lui de clientul său.

c) Competenţa

Supraveghetorul trebuie să aibă calificarea, cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a putea să-şi îndeplinească misiunea ca inginer supraveghetor.

Inginerul supraveghetor trebuie să aibă o calificare profesională universitară sau să fie diplomat al unui institut de nivel universitar sau o calificare recunoscută de legile româneşti sau de legile ţării unde îşi desfăşoară activitatea.

d) Legalitatea

Inginerul supraveghetor independent sau societăţile comerciale de supraveghere au obligaţia să respecte legile româneşti sau legile ţării unde lucrează, privind practicarea activităţii de supraveghere, cu privire la legislaţia de înregistrare şi funcţionare.

e) Asocierea

Se recomandă ca inginerii supraveghetori independenţi sau societăţile comerciale de supraveghere, să fie asociaţi ca membrii ai unei asociaţii profesionale de supraveghere.

Ca membru asociat al asociaţiei de supraveghere, inginerul supraveghetor independent sau societatea comercială de supraveghere trebuie să respecte statutul şi reglementările promovate de asociaţia în care sunt înscrişi, precum şi codul de onoare al profesiunii sale.

6

1.4. Tipuri de consultanti si supraveghetori

Inginerii supraveghetori furnizează diverse forme şi tipuri de servicii. Acestea pot fi de la servicii de supraveghere acordată administratiilor statului, ministerelor, etc. şi până la serviciile limitate acordate unor societăţi comerciale sau persoanelor private.

1.4.1.Serviciile

realizarea investiţiei.

inginereşti

de

pregătirea,

concepţia,

conducerea

şi

O preocupare a investitorului în astfel de activităţi ca : analize şi studii

preliminare în toate aspectele, o proiectare amplă şi minuţioasă, o conducere

calificată a investiţiei şi o supraveghere severă şi competentă a lucrărilor, sunt întotdeauna benefice pentru performanţele investiţiei.

În mod special este foarte important ca investitorul să plătească corespunzător

serviciile inginereşti (supraveghetori, proiectanţi şi alţi specialişti), astfel ca aceştia să

efectueze analize complete a soluţiilor în /concepţia preliminară, /proiectare /execuţie /supraveghere,/utilizarea construcţiei. Fiecare bănuţ cheltuit pentru studii, analize, rapoarte, evaluări, proiectare, în conducerea şi supravegherea execuţiei, poate să economisească pentru investitor bani mulţi atât în etapa de execuţie cât şi ulterior în perioada de utilizare a investiţiei.

Serviciile de consultanta si supraveghere sunt numeroase şi se referă la categoriile de lucrări care vizează promovarea şi realizarea unor investiţii în diverse etape: Fig.1

7

Fig. 1.

Servicii de consultanţă si supraveghere pentru diverse etape de promovare a investiţiilor

 

Etapa preliminară

 

Etapa de fundamentare

 

Etapa de execuţie

 

1.

Rapoarte preliminare

1.

Managementul investiţiei

1.

Managementul investiţiei

2.

Studii de piaţă

2.

Studii de teren

2.

Proiecte tehnice, caiete de sarcini, cantitative de lucrări

3.

Studii de teren

3.

Documentaţii pentru avize

3.

Documentaţii pentru licitaţii şi organizarea licitaţiilor

4.

Studii de amplasament

4.

Studii de fezabilitate

4.

Evaluarea şi compararea ofertelor

4. Studii de amplasament 4. Studii de fezabilitate 4. Evaluarea şi compararea ofertelor

Serviciile inginerilor supraveghetori

 

5.

Studii de preinvestire

5.

Studii de finanţare

5.

Supravegherea execuţiei lucrărilor

6.

Studii de prefezabilitate

6.

Programe industriale şi de industrializare

6.

Elaborarea detaliilor de execuţie

7.

Proiecte preliminare

7.

Studii de retehnologizare

7.

Supervizarea detaliilor de execuţie

8.

Studii de finanţare

8.

Evaluări de patrimoniu

8.

Documentaţii pentru teste, probe, verificări, recepţii

9.

Caiete de sarcini pentru un anumit produs

9.

Elaborare de oferte tehnice şi economice

9.

Asistenţă tehnică sau proiecte pentru antreprenor

10.

Rapoarte privind ofertele de utilaje, materiale, echipamente

10.

Documentaţii pentru avize finale şi autorizaţii de construire

10.

Proiecte tehnologice şi de organizare de şantier, etc. pentru antreprenor

11.

Documentaţii pentru avize preliminare

11.

Expertize tehnice

11.

Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri

11. Analiza şi compararea ofertelor pentru furnituri Notă:   - In etapa de executie, inginerul

Notă:

 

- In etapa de executie, inginerul supraveghetor poate asigura supravegherea lucraruilor în numele investitorului.

- Atenţie la serviciile, care provoacă conflicte de interese (incompatibile) cu alte servicii inginereşti

 

8

Fig. 2. SERVICII INGINEREŞTI DE CONSULTANŢĂ SI SUPRAVEGHERE) ÎN ETAPELE DE PREGĂTIREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIEI

INVESTITOR IDEE IDEE CONSULTANŢA : Definirea temei ETAPA PRELIMINARĂ:  Studii de piaţă  Rapoarte
INVESTITOR
IDEE IDEE
CONSULTANŢA : Definirea temei
ETAPA
PRELIMINARĂ:
 Studii de piaţă
 Rapoarte preliminare
 Rentabilitate
 Planuri de afaceri
 Dimensiunile
 Schiţe preliminare
 Soluţiile
 Producţia
CONSULTANŢĂ : Dezvoltarea programului
 Valoarea investiţiei
 Cheltuieli
 Proiect preliminar
 Venituri
 Studii de teren preliminare
 Studii de amplasare
Rezultă :
 Estimarea valorii
 Studii de finanţare
 Documentaţii pentru certificat
Decizia de
dezvoltarea programului
de urbanism (C.U.)
CONSULTANTA : Proiect de principiu
 Studiu de prefezabilitate
 Avize preliminare
 Studii de teren suplimentare
 Program de finanţare
 Grafic preliminar de execuţie
 Indicatori de rentabilitate
CONSULTANTA: Fundamentarea
investiţiei
ETAPA DE
FUNDAMENTARE
Rezultă:
Decizia de investire
 Studiu de fezabilitate
 Finanţarea programului
 Costul investiţiei
 Parametri de rentabilitate
 Recuperarea investiţiei
 Documentaţie pentru autorizaţia de
construire (P.A.C.)
EXECUŢIA
CONSULTANTA si SUPRAVEGHERE : Etapa de
execuţie
INVESTIŢIEI
 Avize finale
 Proiectul tehnic, specificaţii tehnice, cantităţi
de lucrări
SUPRAVEGHEREA
LUCRĂRILOR
 Documentaţii de licitaţie
 Organizarea licitaţiilor
 Ofertare
ANTREPRENOR
 Contractare
GENERAL
 Detalii de execuţie
 Proiecte tehnologice şi de org. şantier
FURNIZORI
SUBANTREPRENORI
CONSULTANTA :
M A
N
A
G
E
M
E
N
T
U
L
I
N
V
E
S
T
I
Ţ
I
E
I

9

CAPITOLUL 2 SERVICIILE ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE

2.1. Supravegherea lucrarilor, o activitate inginereasca distincta

Beneficiarul , doreste ca executia lucrarilor in santier sa fie supravegheata de un reprezentant al sau, care sa asigure o executie reusita. El apeleaza la o societate specializata in aceste servicii. Sunt patru paramentrii importanti care trebuiesc urmariti si realizati pentru a se obtine o investitie reusita:

TIMPUL – realizarea la termenul programat

COSTUL - inscrierea in costurile programate

CALITATEA – realizarea lucrarii de calitatea inscrisa in planuri si in specificatiile tehnice

SIGURANTA – conceptia si executia sa respecte legile, normele , standardele si prescriptiile tehnice specifice.

Contractul intre beneficiar si echipa de supraveghetori, trebuie s acuprinda in sarcina acestora prevederi contractuale cu raspunderi privind respectarea acestor parametri. Nerealizarea unuia sau a mai multora din parametri de mai sus, compromite lucrarea, diminueaza sau anuleaza profitul programat sua si ma rau, produce pierderi beneficiarului.

TIMP

SIGURANTA

SIGURANTA

TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA

SIGURANŢA

TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA

CALITATE

TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA

COST

TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA

O

INVESTIŢIE

REUŞITA

TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA
TIMP SIGURANTA SIGURANTA SIGURAN Ţ A CALITATE COST O INVESTI Ţ IE REU Ş ITA

2.2. Supraveghetorul , un profesionist

Managementul

investiţiilor

Proiectare

Execuţie

Supravegherea

execuţiei

Fig.1. Supravegherea lucrărilor – o activitate distinctă

Se recomandă ca supravegherea lucrărilor să se exercite pe bază de contract , de către echipe de specialişti autorizaţi (arhitecţi, structurişti, instalatori, economişti, etc.).

În practica internaţională nu se recomandă ca supravegherea lucrărilor în şantier să fie exercitată de angajaţi (salariaţi) ai investitorului, deoarece aceştia nu au răspunderea contractuală necesară.

10

Serviciul ingineresc de supravegherea lucrărilor în şantier, se înscrie în principiile de practicare a profesiunii de inginer supraveghetor:

11

2.3.

Serviciile principale ale inginerilor supraveghetori.

Investitorul şi supraveghetorul încheie un contract de supraveghere pentru supravegherea lucrărilor în şantier, ale cărui responsabilităţi principale sunt :

Pregătirea începerii lucrărilor

Verificarea documentaţiei de avize şi autorizaţii legale;

Verificarea proiectelor de organizare de şantier, de execuţie şi tehnologie de execuţie şi montaj.

Verificarea calităţii materialelor, utilajelor şi echipamentelor introduse în şantier;

Verificarea şi aprobarea graficelor de execuţie a lucrărilor şi urmărirea îndeplinirii acestora;

Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor;

Verificarea şi controlul testelor, probelor pentru materiale şi instalaţii şi evidenţa documentelor privind acestea.

plata

Verificarea

cantităţilor

de

lucrări

executate

şi

a

situaţiilor

de

lucrărilor.

Controlul existenţei în şantier a documentaţiei complete şi avizate;

Verificarea întocmirii corecte a cărţii construcţiei;

Verificarea lucrărilor, anterior prezentării comisiei de recepţie;

Participarea la toate întâlnirile de lucru, inspecţii, recepţii;

Întocmeşte şi prezintă investitorului rapoarte periodice (lunare) despre dezvoltarea lucrărilor şi calitatea acestora.

2.4. Contractul de supraveghere

Se recomandă folosirea formei de contract standard de supraveghere (Cap.5) format din – Formular de Contract, Condiţii Generale de Contractare, Condiţii speciale de Contractare şi Anexele A, B, C şi D. Aceste servicii pot fi extinse sau limitate conform dorinţei şi intereselor beneficiarului. Onorariile serviciilor de supraveghere se stabilesc de regulă pe baza timpului prestat (plata cu luna) sau pe bază de procent din valoarea investiţiei.

2.5. SERVICII DE SUPRAVEGHERE A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ÎN ŞANTIER

1. Verificarea şi avizarea proiectului de organizare de şantier şi proiectul tehnologiilor de execuţie principale, elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor.

2. Urmărirea şi avizarea organizării de către Antreprenorul General, la începutul lucrărilor, a “camerei de mostre” pentru principalele materiale, confecţii şi echipamente care urmează să fie achiziţionate şi puse în operă de către constructor.

3. Coordonarea activităţilor Antreprenorului General cu ale celorlalţi contractori de specialitate sau furnizori de servicii, privind utilizarea traseelor, spaţiilor, comune şi facilităţilor, crearea fronturilor de lucru etc., asigurarea odinei, pazei şi măsurilor PCI, în vederea încadrării în costurile, termenele şi condiţiile de calitate programate.

12

4.

Controlul execuţiei lucrărilor de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi subantreprenori de specialitate, incluzând:

4.1.

Verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea;

4.2.

Existenţa în şantier a documentaţiei de proiectare, completă, cu ştampila de verificator de proiecte şi ştampila beneficiarului “bun pentru execuţie”;

4.3.

Existenţa programelor de asigurare a calităţii lucrărilor şi a responsabililor atestaţi cu calitatea în şantier;

4.4.

Realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentaţia de proiectare, specificaţii tehnice şi a reglementărilor în construcţii privind calitatea în construcţii;

4.5.

Respectarea proiectului de organizare de şantier şi a tehnologiilor de execuţie aprobate;

4.6.

Aducerea în şantier pentru punerea în operă de materiale şi echipamente de calitate, care să corespundă integral cu mostrele aprobate existente în ‘camera de mostre” organizată la începutul execuţiei;

4.7.

Aducerea în şantier a materialelor, utilajelor şi a forţei de muncă, necesare pentru execuţia lucrărilor în ritmul şi la termenele prevăzute în Graficul de Eşalonare a Lucrărilor;

4.8.

Evidenţa, în permanenţă, a volumelor de lucrări executate astfel încât situaţiile de plată să reflecte riguros valoarea acestora, în conformitate cu clauzele contractuale;

4.9.

Îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale privind : asigurarea lucrărilor executate, asigurarea echipamentelor şi utilajelor de construcţii, asigurarea personalului şi a terţilor; măsuri pentru protecţia muncii şi de pază contra incendiilor; întreţinerea ordinii, curăţeniei şi paza bunurilor din şantier.

5.

- În cazul în care se constată neîndepliniri, defecţiuni sau rămâneri în urmă, faţă de sarcinile menţionate la pct. 4, supraveghetorul va atenţiona antreprenorii în consecinţă, va informa beneficiarul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri.

6.

Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe şantier de către Antreprenorul General şi de către ceilalţi antreprenori a următoarelor documente:

6.1.

- Jurnalul zilnic de şantier, cuprinzând starea vremii, temperatura aerului, lucrările executate, utilajele şi numărul de muncitori existent pe şantier, probleme deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea etc.;

6.2.

- Condica de betoane, întocmită conform reglementărilor în vigoare, cu înregistrarea datelor de turnare şi testare a betoanelor;

6.3.

– Procese - Verbale de preluare a amplasamentelor procese-verbale de lucrări ascunse, procese-verbale de constatare a calităţii lucrărilor, pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii Inspecţiei pentru Calitatea în Construcţii;

6.4.

- Certificatele de calitate pentru materialele şi echipamentele puse în operă;

6.5.

- Procese verbale de testare a instalaţiilor înainte de înglobarea lor în construcţie şi/sau de punerea lor în funcţiune.

13

7.

Documentele menţionate la pct. 6 vor fi avizate de Supraveghetor şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei.

8. Ţinerea unei evidenţe stricte în şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie,

a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la

proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare etc.) şi a altor documente aferente.

9. Ţinerea în şantier a planurilor de bază ale lucrărilor ( planul de trasare, planul general coordonator şi a planurilor de trasare locale) certificate de un topometru calificat, a proiectelor in fazele PAC, PT, DE, etc.

10. Supraveghetorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuţie să conţină toate completările şi modificările aprobate, să corespundă cu lucrările real executate, în vederea includerii lor în cartea Construcţiei.

11. Toate evidenţele şi înregistrările efectuate de Supraveghetor vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului la încheierea lucrărilor.

12. Urmărirea derulării contractelor de achiziţii de materiale, echipamente, utilaje şi servicii din sarcina Beneficiarului, verificarea comenzilor, plăţilor, termenelor de livrare, calitatea, etc. şi informarea Beneficiarului în cazul constatării unor deficienţe, şi va face propuneri de remediere urgentă.

13. Organizarea şi urmărirea livrării în şantier a depozitării, protecţiei şi pazei materialelor, echipamentelor şi utilajelor achiziţionate direct de Beneficiar, până la încorporarea lor în lucrări.

14. Urmărirea împreună cu Proiectantul şi cu personalul de întreţinere al Beneficiarului a verificărilor şi testelor efectuate de constructori la instalaţiile şi utilajele montate în vederea punerii lor în funcţiune.

15. Când lucrările sunt aproape gata (parţial sau integral) Supraveghetorul va verifica şi va întocmi o listă cu remedierile sau completările care urmează să mai fie efectuate, acordând termene de realizare care să nu pericliteze termenul final de punere în funcţiune a investiţiei, va atenţiona corespunzător pe Antreprenori şi va informa Beneficiarul.

16. Supraveghetorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Beneficiarul pentru convocarea Comisiei de Recepţie.

17. Supraveghetorul va cere constructorilor ca în termen de 30 de zile de la încheierea Procesului Verbal de Recepţie Preliminară să prezinte pentru verificare Situaţiile Definitive ale Lucrărilor, care după verificare, vor fi înaintate cu propuneri Beneficiarului pentru aprobare şi plata finală.

18. Supraveghetorul va urmări comportarea lucrărilor în perioada de garanţie

şi în cazul apariţiei unor defecţiuni, va informa Beneficiarul şi împreună

14

cu Proiectantul, după caz, va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a defectelor. Va urmări şi va ţine evidenţa acestor defecţiuni.

19. Supraveghetorul va informa Beneficiarul asupra momentului când lucrările pot fi considerate terminate definitiv şi de bună calitate, la expirarea perioadei de garanţie, pentru a fi convocată Comisia de Recepţia Finala a Lucrarilor. Va organiza, va înregistra activitatea Comisiei de Recepţie şi va redacta Procesul Verbal de Recepţie Finală a Lucrărilor iar în cazul unor noi observaţii, va urmări remedierea acestora în termenele stabilite.

20. Supraveghetorul va întocmi în 2 exemplare cartea construcţiei dacă aceasta este inclusă în obligaţiile sale contractuale, pe baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi Constructori şi se va înainta beneficiarului.

21. Supraveghetorul va asigura toate relaţiile cu autorităţile în drept din domeniul investiţii-construcţii, pe toată perioada lucrărilor şi se va îngriji ca acestea să fie satisfăcute cu privire la respectarea reglementărilor specifice.

2.6. Selectionarea inginerilor supraveghetori

Selecţionarea inginerilor supraveghetori pentru executarea unor servicii profesionale aparţine investitorului. Supraveghetorul ales trebuie să răspundă necesităţilor acestuia şi să fie dotat cu experienţă, capacitatea şi calităţile profesionale necesare unei reuşite totale în execuţia acelor servicii.

În cele ce urmează vom defini regulile de selecţionare a supraveghetorului, fie pentru o lucrare sau serviciu profesional, fie pentru un ansamblu de lucrări sau servicii.

Nu se poate stabili o procedură unică ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea supraveghetorului, datorită unei varietăţi mari de tipuri de servicii. În privinţa metodologiei de principiu putem distinge următoarele măsuri importante întreprinse de către investitor, care trebuie să preceadă procesul de selecţie:

a) Definirea regulilor de adjudecare

b) Pregătirea listelor preliminare şi finale de supraveghetori probabili

c) Selecţionarea finală a supraveghetorului

a) Definirea regulilor de atribuire a contractelor de supraveghere

Coordonatorul sau echipa desemnată, preliminar acţiunii de selecţionare a supraveghetorilor, va stabili şi regulile de selecţie. Acestea nu trebuie să fie în contradicţie cu legislaţia sau regulamentele de selecţie în vigoare. În cele ce urmează, încercăm să enumerăm etapele şi procedeele folosite cu privire la aceste selecţii.

15

Stabilirea listelor de supraveghetori

Sunt multe metode de stabilire a listelor de supraveghetori capabili să realizeze o lucrare sau un proiect. De multe ori, supraveghetorii independenţi sau societăţile de supraveghere intră ele însele în contact cu clientul, pe baza unor informaţii (presa, programe de investiţii, comunicări, programe de creditare, etc.) Datorită acestor informaţii, supraveghetorii urmăresc evoluţia unui proiect şi chiar fac vizite de curtoazie clienţilor. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrări publice, care îşi întocmesc listele proprii de supraveghetori. Supraveghetorii se înscriu pe aceste liste, pe baza situaţiei lor juridice şi financiare, cu precizarea domeniilor lor de activitate, cu experienţa şi numărul de personal de care dispun şi uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialiştilor lor. Ca urmare, cei ce deţin aceste liste pot selecţiona mai uşor şi mai competent supraveghetorii de care sunt interesaţi. Faptul că numele unui supraveghetorul figurează pe o anume listă, nu înseamnă că el este şi recomandabil pentru o anumită lucrare.

Selecţionarea şi evaluarea supraveghetorilor

La selecţionarea supraveghetorilor pentru întocmirea listei preliminare, se va

avea în vedere un număr de factori şi criterii:

a) Atitudinea supraveghetorului faţă de problemă

b) Experienţa şi antecedentele sale în domeniul proiectului şi serviciile oferite în executarea unor lucrări similare.

c) Personalul afectat lucrării, cunoştinţele profesionale şi experienţa acestuia.

d) Eligibilitatea supraveghetorului care vizează : situaţia financiară, anii de funcţionare, anvergura lucrărilor sale, gama serviciilor, clientela, lista lucrărilor executate, importanţa personalului şi faima lui, dotarea tehnică.

e) Reputaţia supraveghetorului sau a organizaţiei de supraveghere stabilită pe baza unor sondaje

f) Poziţia faţă de termenele de execuţia lucrării

Se recomandă supraveghetorului să studieze atent definirea problemei, să înţeleagă problemele care trebuiesc rezolvate, cât şi maniera de rezolvare dorită de investitor.

de mai sus, investitorul va

determina care sunt supraveghetorii pe care îi va înscrie în lista preliminară.

Ţinând cont de cele enumerate la punctele a

f

Trierea preliminară a supraveghetorilor (lista lungă)

Odată lista preliminară a supraveghetorilor întocmită, se examinează mai atent meritele fiecărui supraveghetorul în lumina cunoştinţelor profesionale şi a serviciilor

furnizate.

Dacă este necesar, se vor cere supraveghetorilor informaţii suplimentare :

prospecte, broşuri, etc.

16

Ca urmare a analizării fiecărui supraveghetorul, lista preliminară se va reduce la un număr rezonabil de supraveghetori (minim 5 şi maxim 10), care se numesc supraveghetori selecţionaţi.

Stabilirea unui contact preliminar

În acest stadiu, coordonatorul investiţiei trebuie să transmită invitaţii şi să solicite supraveghetorilor aleşi, să descrie proiectul şi modul de rezolvare, pentru a putea stabili dacă afacerea îi interesează, dacă au capacitatea şi capabilitatea necesare şi dacă sunt gata să înceapă tratativele.

Se convine în acelaşi timp să li se ceară să prezinte detalii privind personalul de care dispune, specialităţile şi experienţa acestuia, cât şi informaţii despre comportamentul personalului în timpul operaţiilor anterioare.

Se completează astfel documentaţia şi informaţiile obţinute anterior.

Se poate întâmpla ca unii supraveghetori să nu fie interesaţi de lucrare sau să nu poată furniza ei înşişi serviciile cerute şi să facă recomandări pentru alţi supraveghetori.

A doua triere a eventualilor supraveghetori.

Plecând de la răspunsurile primite, coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea supraveghetorilor calificaţi. Cea de a 2-a triere nu trebuie făcută decât după efectuarea unui studiu detaliat al răspunsurilor şi o examinare a modului de îndeplinirea sarcinii cât şi a condiţiilor de rezolvare a serviciilor cerute. Dacă unul sau mai mulţi supraveghetori nu sunt interesaţi sau au un program încărcat contractat anterior, aceştia vor fi înlocuiţi.

Studiul în profunzime şi cercetarea propunerilor.

Investitorul în acest moment este în măsură să studieze proiectul în detaliu împreună cu mai mulţi supraveghetori şi să facă un studiu comparând referinţele acestora. Discuţiile şi schimburile de corespondenţă vor permite investitorului să definească proiectul corespunzător propunerilor. Plecând de la aceste informaţii, investitorul va putea să aleagă mai mulţi supraveghetori şi eventual să le ceară să-şi prezinte ofertele.

Pregătirea ofertelor cere timp şi fonduri şi investitorul trebuie să înţeleagă acest lucru, prin a cere oferte la un număr minim de supraveghetori.

Ofertele solicitate vor conţine, numai în situaţii speciale şi preţul lucrării, dar se va preciza că acesta nu este determinant în decizia de adjudecare şi întotdeauna în plic separat sigilat.

Alegerea unuia sau mai multor supraveghetori în vederea negocierii (lista scurtă) Investitorul poate, din acest moment, să clasifice supraveghetorii în ordinea capabilităţii, pe baza atitudinii fiecăruia faţă de problema avută în vedere şi a unui examen minuţios privind meritele în lumina criteriilor de evaluare a supraveghetorilor. El întocmeşte o listă scurtă cu minim 3 şi maxim 5 supraveghetori, cu primii clasaţi în ordinea descrescătoare a capabilităţilor.

17

Stabilirea onorariilor

În acest stadiu, investitorul şi supraveghetorul ales ca cel mai bun, încep negocierile (şi numai în această fază), care se referă la detaliile contractului şi onorariile cerute de supraveghetor. Dacă nu se pot înţelege, negocierea se reia cu cel de al 2-lea supraveghetor ales, şi tot astfel până la încheierea unui acord.(contract)

Metoda ofertelor

În mod normal, selecţionarea supraveghetorilor se face conform metodei

selecţionării descrise mai sus.

Sunt

totuşi

şi

situaţii

pentru

lucrări

investitorul poate solicita oferte.

şi

servicii

deosebite,

pentru

care

Solicitările sunt fie făcute cunoscute unui mic grup de supraveghetori care sunt deja cunoscuţi de client, fie unor supraveghetori al căror nume a fost găsit într-un repertoar. Solicitările pot fi însă şi publicate, supraveghetorii fiind în acest caz invitaţi să-şi prezinte ofertele.

Solicitarea precizează data la care ofertele trebuie să ajungă la client . Se poate întâmpla ca întâlnirile dintre supraveghetor şi client să fie reduse sau inexistente după ce oferta a fost lansată, în condiţiile în care supraveghetorul a inclus în oferta sa formularul de contract şi condiţiile contractuale.

Ofertele fără indicarea onorariilor (metoda recomandată)

Este metoda preferată. În cazul acestei metode, supraveghetorul se selecţionează în funcţie de atitudinea sa faţă de lucrare, de modul şi graficele de rezolvare, de eligibilitatea sa, etc. Şi în această metodă de selecţionare, onorariile se stabilesc în faza de negociere sau se prezintă în plic sigilat după secţionare.

Metoda celor două plicuri

(metoda recomandată pentru lucrări publice)

În multe cazuri, supraveghetorilor li se cer ofertele în două plicuri distincte şi sigilate, şi anume:

a) Un plic cu documentele de eligibilitate care vizează experienţa, dotarea cu personal, dotarea tehnică, schema de realizare a lucrării, graficele de realizare, situaţia financiară, etc.

b) Un plic cu preţul execuţiei lucrării de supraveghere.

Toate ofertele se examinează în prima etapă pe baza eligibilităţii, iar cele care se consideră competitive pe baza conţinutului plicului “a” sunt selecţionate şi ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise în plicul “b”. În toate cazurile, selecţionarea pe baza celor scrise în plicul “a” este determinată, preţul înscris în plicul “b” fiind absolut de importanţă secundară, având în vedere cele precizate mai sus.

Concluzii

În final, problema selecţionării inginerului supraveghetor de către investitor, pentru o anumită investiţie sau serviciu de supraveghere este alegerea unui inginer supraveghetor sau a unei societăţi de supraveghere selecţionată pe baza eligibilităţii,

18

care să aibă capabilitatea şi capacitatea necesară, să lucreze eficient şi să realizeze programul solicitat.

În toate situaţiile experienţa, capabilitatea şi capacitatea supraveghetorului sunt esenţiale, preţul serviciilor fiind neimportant în raport cu avantajele pe care le poate asigura un supraveghetor capabil la realizarea unei investiţii.

CAPITOLUL 3 RESPONSABILITĂŢILE ŞI DOCUMENTAŢIILE DE ŞANTIER ÎN GRIJA ECHIPEI DE SUPRAVEGHERE

3.1. Elemente generale

Supraveghetorii raspund in fata beneficiarului, prin prevederile contractului de elementele principale care conduc la reusita realizarii investitiei:

- Termenul de realizare

- Costul lucrarilor

- Calitatea lucrarilor

- Siguranta executiei, respectarea legilor si normelor

Responsabilitatile echipei de supraveghere se desfasoara in timp pe urmatoarele etape:

- Pregatirea pentru inceperea lucrarilor

Executia lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor

Perioada de garantie si receptia finala a lucrarilor

3.2.– Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de pregatire a inceperii lucrarilor Echipa de supraveghere , raspunde prin prevederile contractului in fata beneficiarului si a organelor statului de verificare si control, privitor la o buna si corecta pregatire pentru inceperea lucrarilor.

a) - Verifica existenta in santier a autorizatiei de construire (A.C.) si a documentelor care o insotesc:

- Cererea de eliberare a (A.C.)

- Certificatul de Urbanism (C.U.)

- Proiectul pentru autorizatia de construire cu viza autoritatilor spre

neschimbare (PAC)

-

Existenta avizelor si aprobarilor solicitate prin PAC si AC.

-

Documentele de proprietate asupra terenului

-

Corespondenta cu vecinii si autoritatile referitoare la A.C., C.U. si P.A.C.

-

Studiul topografic

-

Studiul geotehnic

b)

- Proiectul tehnic (P.T.) si care a stat la baza elaborarii P.A.C.

-

Piese desenate;

-

Specificatiile tehnice

-

Cantitatile de lucrari

-

Liste de utilaje si echipamente si parametri acestora

19

-

Rapoartele verificatorilor de proiecte si semnaturile si vizele acestor pe planuri, specificatiile tehnice si calculele ingineresti

-

Corectitudinea planurilor solutiilor tehnice, a specificatiilor, a cantitatilor de lucrari si coordonarea acestora

-

Existenta in proiect a anexelor privitoare la fazele determinante pentru control

-

Studieaza si cunoaste in amanunt documentatia de executie.

-

Breviarele de calcule ingineresti

c)

- Proiectul de organizare de santier (O.S.) si a anexelor si aprobarilor pentru:

-

drumuri, accese, amplasarea obiectelor si a utilajelor de O.S. racordurile la energie, apa, canalizari, etc.

-

Existenta contractelor pentru executia lucrarilor cu Antreprenorul General (A.G.), Subantreprenorii (S.A.) si Furnizorii (F)

-

Existenta contractelor de asigurari pentru toti participantii la executia lucrarilor , in conformitate cu prevederile contractelor.

d)

– Graficul de executie a lucrarilor elaborat de A.G. si corespondenta acestuia cu termenele de executie si contractele subantreprenorilor

e)

– Operatiunile necesare premergatoare inceperii executiei:

- Predarea catre A.G. a amplasamentului liber de orice sarcina si a documentelor necesare acestei operatiuni (F001, F002, F003, F004)

- Trasarea lucrarilor , materializarea bornelor interne si externe a amplasamentului si a documentelor necesare (F007)

- Executia corecta a lucrarilor de organizare de santier (O.S.)

f)

– Studiaza toate documentele de mai sus, face observatii si dispune corecturile

si completarile necesare. In scopul executiei de catre echipa de supraveghere a elementelor de mai sus, este necesar ca contractul acesteia sa intre in vigoare cu minim 30 zile inaintea datei de incepre a lucrarilor.

3.3.Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada de executie a lucrarilor.

- Verifica proiectul in faza DE, existenta completa a acestuia, vizele si stampilele verificatorilor precum si existenta acestuia in santier si la A.G. si S.A.

- Verifica existenta in snatier a documenetatiei de la 3.2.

- Existenta programelor de asigurare a calitatii lucrarilor si a responsabililor atestati cu calitatea in santier

- Verifica zilnic executia de calitate a lucrailor in conformitate cu planurile , specificatiile tehnice, si reglementarile privind calitatea executiei.

- Verifica desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile graficelor de executie si a contractelor si face sesizarile si corecturile necesare

- Verifica si tine evidenta permanentaa cantitatilor de lucrari executate, ramase de executat.

- Verifica si tine evidenta permanenta a situatiilor de plata , a valorilor achitate antreprenorilor, a valorilor ramase de achitat si a eventualelor economii sau depasiri ale bugetului lucrarii.

- Verifica existenta asigurarilor pentru toti participantii la realizarea lucrarilor si plata la zi a primelor de asigurare

20

- Verifica livrarea si depozitarea materialelor, utilajelor si echipamentelor la termne, verifica permanent calitatea si parametrii acestora.

- Verifica existenta in santier a numarului de muncitori si calificarea acestora, conform graficelor.

- Verifica si aproba unele detalii de executie elaborate de antreprenor.

- Verifica si urmareste lucrarile ascunse si participa la executarea testelor si probelor necesare

- Verifica si aproba executia lucrarilor suplimentare, sau a modificarilor survenite pe parcurs.

- Verifica existenta la sediul santierului a tuturor documentelor si documentatiilor, a corespondentei, a notelor de santier si a oricaror documente necesare executiei

- Participa – dupa caz, la corectarea si completarea planurilor, conform cu situatia real executata, care va sta la baza elaborarii „Cartii Constructiei”

- Verifica existenta in santier a documentelor emise de furnizori privind calitatea si parametri materialelor, utilajelor si echipamentelor precum si prospectele, fisele de functionare sau utilizare si aagrementelor tehnice.

- Participa la elaborarea, semnarea si existenta in santier a documenetelor inscrise in Cap.3.14.

- Interzice introducerea in lucrare a materialelor, utilajelor si echipamentelor necorespunzatoare cu prevederile specificatiilor tehnice.

- Dispune desfacerea unor lucrari executate necorespunzator si refacerea acestora pe cheltuiala celor vinovati.

3.4. Responsabilitatile echipei de supraveghere lucrarilor

in perioada de receptie a

- Intocmeste raportul sau catre beneficiar prin care propune data receptiei la terminarea lucrarilor

- Asigura secretariatul comisiei de receptie, si intocmeste documentele necesare

- La cererea comisiei de receptie pune la dispozitia acesteia orice document , plan, specificatie, etc care se solicita

- Urmareste executia intocmai a recomandarilor comisiei de receptie

- Participa la elaborarea documentului de executare completa a recomandarilor comisiei de receptie (F. 028 )

- Preda beneficiarului actele de receptie, docuentatia tehnica si economica.

3.5. Responsabilitatile echipei de supraveghere in perioada dintre terminarea lucrarilor si receptia finala

- In conformitate cu prevederile contractului, A.G. si a S.A., executantii lucrarilor, vor corecta, completa si asigura buna functionare a investitiei

- Orice defectiune, va fi semnalata in scris beneficiarului, si conform prevederilor contractuale va preciza pe cheltuiala cui se va face remedierea.

21

- Participa la elaborarea Cartii Tehnice a Constructiei sau o intocmeste, el insusi in conditiile in care elaborarea acesteia intra in obligatiile sale contractuale

- Preda volumele cartii constructiei beneficiarului

- Elaboreaza raportul său privitor la elaborarea documentului de receptie finala si la plata catre A.G. a garantiei de buna executie, conform contractului.

3.6. Sistemul de asigurare a calitatii

In functie de categoria de importanta a constructiilor dirigintele de specialitate verifica existenta „sistemului calitatii” propriu pentru toti executantii lucrarilor. Datele, documentele, elementele de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii de la unitatea executanta (constructor) trebuie sa asigure existenta a trei componente:

a) Organizare

- certificarea profesionala, atestare pentru domeniile de specialitate ale obiectului

lor de activitate

Compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor

Compartiment de control al calitatii;

Responsabil tehnic cu executia atestat angajat cu contract de munca sau prin conventie civila

b) Programul de asigurare a calitatii

Este format (conform HG nr.766/1997 – Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii) din:

Manualul calitatii;

Proceduri de sistem, proceduri administrative, proceduri de proces, planul de control al calitatii;

c) Documente si inregistrari

Documente privind datele de intrare ale sistemului care cuprind nivelurile de calitate cerute in diferite etape;

Documente ale programului de asigurare a calitatii;

Documente si inregistrari privind calitatea:

Certificate de calitate, buletine de incercari, declaratii de

conformitate a calitatii produselor, procese verbale de receptie pentru

produsele procurate;

Procese verbale de control, rapoarte d everificare si analizare,

procese verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de

proiectare;

Procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale pentru

fazele determinante, procese verbale de receptie partiala, rapoarte de control si verificare privind calitatea;

Rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive;

Planuri si rapoarte de audit , analizarea si evaluarea sistemului

Rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii;

Rapoarte tehnice, informari, dari de seama periodice.

22

Metodologia de efetuare a inregistrarilor va urmari:

Codificarea documentelor pe tipuri de actiuni stabilite in repertoar;

Ordonarea documentelor pe obiecte, tronsoane, niveluri;

Instituirea unui sistem de identificare a documentelor.

Repertoarul documentelor de calitate va trebui sa cuprinda:

Documente de proiectare:caiete de sarcini, planuri de executie, dispozitii de santier, fise tehnice, proceduri;

Documente de la furnizori: certificate de calitate, certificate de garantie, buletine de analiza, agremente tehnice, declaratii de conformitate;

Documente de executie: evidenta turnarii betonului, evidenta probelor prelevate, borderoul incercarilor de laborator, buletin de analiza, procese verbale de lucrari ascunse, comunicari de santier, rapoarte de neconformitate;

Documente privind controalele: plan de control, fisa de control,fisa de tratare a neconformitatilor, fisa de actiuni corective, procese verbale de autorizare a continuarii lucrarilor in faze determinante

Receptia lucrarilor :proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, proces verbal d erecptie finala;

Dispozitii de santier: indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare, inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

3.7. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementul tehnic

Agrementul tehnic si certificarea de conformitate a calitatii produselor constituie componente ale sistemului calitatii in constructii( conform HG 766/ 1997) Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila. Concretizata intr-un document scris, a unor noi produse , procedee sau echipamente, pentru care nu exista si nu pot fi inca elaborate standarde nationale, normative , standarde de ramura, proiecte tip aprobate. Agrementul tehnic furnizeaza opinii autorizate si informatii pertinente privind conditiile de fabricatie, transport, depozitare si de punere in opera, precum si asupra comportarii in exploatare ale noilor produse. Existenta agrementului tehnic, conditie obligatorie pentru furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii, nu ii absolva pe furnizori sau pe

utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremenete tehnice sunt supuse si activitatii de certificare de conformitate, conform reglementarilor in vigoare. Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limitata, de regula pana la cinci ani. Lucrarile la care s-au utilizat produse avand agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii in opera vor fi analizate de proiectant care va decide mentinerea lor sau schimbarea solutiei. Documentele agrementului tehnic sunt (conform HG 766/ 1997):

a) Agrementul tehnic propriu-zis care cuprinde:

Definirea succinta a produsului – decsriere si identificare;

23

Agrementul tehnic – domeniile de utilizare acceptate ; aprecieri asupra produsului; conditii privind conceptia, fabricarea si punerea

in opera; conditii privind asigurarea calitatii; durata de valabilitate;

Remarci completare ale grupei specializate

b) Dosarul tehnic care cuprinde:

Documentatia de referinta privind produsul;

Documentele privind rezultatele activitatilor de apreciere a produsului: buletin de incercari, rapoarte privind experimentarile;

Documente privind evaluarea unitatii producatoare , daca este cazul;

Extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate

c) Anexe, dupa caz

Investitorii , proiectantii, executantii de lucrari de constructii sunt obligati :

- sa prevada a s eutiliza numai produse pentru care exista certificate de confirmare a calitatii;

- sa prevada in contractul cu furnizorii clauze referitoare la obligativitatea producatorilor de a certifica conformitatea calitatii produselor.

3.8. Verificarea inregistrarilor de calitate a) Privitor la materialele folosite, asista, dupa caz, a prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente. Urmareste existenta si tinerea la zi a:

certificatelor de calitate pentru materiale

condicii de betoane

probelor de suduri ;

buletinelor d eincercari (otel, ciment, etc.)

declaratiilor de conformitate a calitatii produselor;

proceselor-verbale de recptie calitativa pentru produsele procurate;

agrementelor tehnice

b) Privitor la executarea lucrarilor dispune masuri asiguratorii pentru

efectuarea de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme si obligativitatea consemnarii lor in:

Procese verbale de predare/primire front de lucru;

Procese verbale de predare a amplasamentului si a reperului de nivelment general;

Fise de masuratori (caiete de atasament)

Procese verbale de receptii partiale;

Procese verbale lucrari ascunse;

Procese verbale faze determinante;

Procese verbale receptie calitativa pe categorii de lucrari;

Expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare

efectuate in afara celor prevazute in prescriptiile tehnice sau in caietele de sarcini, rezultate ca urmare a unor accidente tehnice produs in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie . Supraveghetorul de santier actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor dupa solutiile date de proiectant. Cere constructorului sistarea lucrarilor in curs executate necorespunzator. Admite la plata numai lucrarile corespunzatoare cerintelor de calitate. Avizeaza inregistrarile de calitate intocmite de executant.

24

3.9. Controlul statului in fazele determinante

Controlul statului in faze determinante este obligatoriu la obiectivele finantate din bugetul statului si la toate lucrarile publice, indiferent de sursa de finantare (conform Ordinului MLPAT nr.31/N/2.10.1995). – Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor) Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii curente si inspectii in faze determinante ale lucrarilor de constructii (HG nr.272/ 1994) Prin faza determinanta se intelege acel stadiu fizic la care, o lucrare de constrcutii odata ajunsa , nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului , proiectantului, executantului si care se autorizeaza , dupa caz, de inspectiile teritoriale si se inscriu in proiectul de executare al lucrarilor respective. La cererea organelor Inspectiei de Stat in Constructii, proiectantul are obligatia sa diminueze sau sa majoreze numarul si tipul fazelor determinante stabilite initial. De asemenea, ISCLPUAT poate institui din proprie initiativa anumite faze determinante. Constructorul are obligatia de a anunta cu 10 zile inainte de a ajunge la executarea fiecarei faze determinante , organismele teritoriale aleInspectiei de Stat, beneficiar si proiectant. In urma inspectiei , organul de control autorizeaza continuarea executiei , consemnand rezultatele controlului si decizia adoptata intr-un proces-verbal incheiat cu constructorul , beneficiarul si proiectantul. Controalele in fazele determinante nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea, executarea si supravegherea constructiilor. Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se va include in „Cartea Tehnica a Constructiei”.

3.10. Verificarea lucrarilor de constructii

Verificarea lucrarilor de constructii se face pe baza documentelor pentru executarea acestora (proiect, proceduri, caiete de sarcini, s.a.) precum si a reglementarilor tehnice aplicabile (standarde, standarde si specificatii de produs, coduri, s.a.). Verificarea in teren a conformitatii calitatii lucrarilor de constructii este activitatea cu pondere cea mai mare a supraveghetorului de specialitate atestat si se face in baza normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente C56 - 85.

3.11. Decontarea lucrarilor

In contractul incheiat intre investitor si antreprenor, la Capitolul „Conditii speciale de contractare” , se stabilesc :termenul la care se va acorda avansul, cuantumul din valoarea contractului si modul de rambursare al acestuia.

25

Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate , rezultate din masuratori si inscrise in caietele de atasamente . Situatiile de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta contractate. Modul de masurare este cel prevazut in reglementarile tehnice , caietele de sarcini sau alte documente din contract . Daca metoda de masurare nu este clara , investitorul va notifica executantului metoda de masurare. Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele de santier. Masuratorile se fac lunar sau periodic. Pentru lucrarile care devin ascunse, masuratorile s efac la terminarea acestora, odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa. In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor difera de cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant , urmand ca ele sa fie regularizate prin nota de renuntare si nota de comanda suplimentara, u conditia compensarii lor valorice. Constructorul este obligat sa participe cu reprezentantii sai la masurarea dorita si notificata de investitor. Neprezentarea antreprenorului la efectuarea masuratorii facuta de investitor nu da dreptul antreprenorului sa conteste masuratoarea. Actualizarea situatiilor de plata se face conform clauzelor referitoare la actualizarea situatiilor de plata, cuprinse in contractul de executare a lucrarilor.

3.12. Receptia lucrarilor

Receptia constructiilor este o componenta a sistemului calitatii in constructii si constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele curpinse in cartea tehnica (conform HG nr. 273/1994) – regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente). Prin actul de receptie investitorul declara ca accepta , preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta , ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie. Receptia se realizeaza in doua etape:

a) receptia la terminarea lucrarilor

b) receptia finala – la expirarea perioadei de garantie

Perioada de garantie se stabileste prin contract si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. Comisia finala se va numi de catre investitor si va fi compusa , numeric si ca structura profesionala, in functie de valoarea investitiei , categoria de importanta a constructiei , de destinatia si rolul ei social , cu respectarea procedurilor HG 273/14.06.1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (publicata in M.O. nr. 193/ 28.07.1994)

3.13. Cartea tehnica a constructiei

26

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste prin grija investitorului. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala. Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar (conform HG nr. 273/ 1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora –Anexa 6)

27

3.14. Propuneri de formulare tipizate, necesare supravegherii lucrarilor in santier

1. Ordin de incepere a lucrarilor

cod

F001

2. Fisa de analiza conditiilor de incepre a lucrarilor

cod

F002

3. Proces verbal de predare-primire a amplasamentului

cod

F003

4. Proces verbal de inceprea lucrarilor

cod

F004

5. Proces verbal de deschiderea frontului de lucru

cod

F005

6. Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru

cod

F006

7. Proces verbal de tratare a lucrarilor de

cod

F007

8. Proces verbal de verificare a cotei de fundare

cod

F008

9. Proces verbal de receptie calitativa a naturii terenului de fundare

cod

F009

10. Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate

cod

F010

11. Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

cod

F011

12. Bon de comanda pentru beton

cod

F012

13. Registrul unic pentru betoane

cod

F013

14. Fişa de betoane

cod

F014

14.a)Fişa de control suduri simple ANEXA

cod

F014

15. Condica pentru evidenta betoanelor turnate

cod

F015

16. Registrul de temperaturi

cod

F016

17. Turnarea betonului

cod

F017

18. Registrul de tasari pentru beton

cod

F018

19. Borderou pentru transmiterea probelor de beton

cod

F019

20. Proces verbal de verificare a aspectuluibetonului dupa decofrare si pozitionare a golurilor tehnologice

cod

F020

21. Diagrama temperaturilor betonului masurat in zona cea mai expusa, a elementului turnat in data de

cod

F021

22. Proces verbal de control intern al calitatii lucrarilor in faze determinate

cod

F022

23. Tabel de constructii metalice montate

cod

F023

28

24. Proces verbal de predare-primire a utilajelor la montaj

cod

F024

25. Proces verbal de predare-primire in custodie

cod

F025

26. Proces verbal de recepţie structura

 

cod

F026

27. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

cod

F027

28. Proces verbal de executare a completarilor si remedierilor prevazute in Anexa2 la P.V. de

cod

F028

receptie Nr

Data

a obiectivului

investitiei

29. Proces verbal d ereceptie finala

 

cod

F029

30. Jurnalul evenimentului

cod

F030

31. Proces verbal de receptie calitatica – general

cod

F031

32. Proces verbal de probe sub presiune

cod

F032

33. Proces verbal de lucrari speciale

 

cod

F033

34. Proces verbal de probe de functionare

cod

F034

35. Proces verbal de probe de etanşeitate

cod

F035

36. Proces verbal de probe de funcţionare

cod

F036

29

Cod F001 CONSTRUCTOR………………………………………………………………………………… OBIECTUL……………………………………………………………………………………… ADRESA…………………………………………………………………………………………

ORDIN INCEPERE LUCRARI Nr……… /Data………….

1.Valoare contract…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2.Investitor…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3.Executant………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Proiect nr……

……………………………………………………………………………………………………

5. Contract nr………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Data inceperii executiei

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

7. Termen de executie……………………………………………………………………………

8. Inceperea executiei se va comunica I.S.C., titulari de avize,

autorizatii……………………….

din…………

intocmit

de……………………………………………

din…………………finantat

de banca………………………

9. Inspectori de santier pe domenii de activitate autorizati I.S.C:

Nume si prenume

1) …………………

2) …………………

3) …………………

Participanti

autorizatia ISC nr /data

…………………………

…………………………

…………………………

NUMELE

PRENUMELE

FUNCTIA

SEMNATURA

 

30

BENEFICIAR…………………………………………………………………………………

CONSTRUCTOR…………………………………………………………………………………

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA

Cod F002

FISA DE ANALIZA conditiilor de incepere a lucrarilor de C+M la investitia …………

1

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR nr.

 

valoare contract

 

beneficiar/investitor

 

executant

 

contract nr.

 

data inceperii lucrarii

 

proiect nr.

 

termen de executie

 

inceperea executiei

 

responsabil tehnic cu executia

 

diriginti de santier atestati MTCT

 

control calitate CQ

 

2

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE nr.

 

eliberata de

 
 

cerere de eliberare a AC

Nr.

 

certificat de urbanism, emis de

 
 

planul de amplasare a constructiei

 
 

Intocmit de

 
 

Proiectant autorizat

 
 

Verificator autorizat

 
 

dovada titlului solicitantului asupra terenului emisa de

 

3

AVIZE NECESARE pentru eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

 
   

Emis la data

Expira la

Aviz

data

 

aviz geotehnic

   
 

aviz alimentare cu apa

   
 

aviz canalizare

   
 

aviz alimentare cu energie electrica

   
 

aviz alimentare cu energie termica

   
 

aviz gaze

   
 

aviz telecomunicatii

   
 

aviz drumuri

   
 

alte avize

   

4

AVIZE SPECIFICE amplasarii constructiei conform reglementarilor:

 
 

Comisia Nationala a Monumentelor

   
 

Ministerul Apararii Nationale

   

31

 

Ministerul Mediului

   
 

Ministerul de Interne (Pompieri)

   
 

Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului

   
 

Ministerul Comertului si Turismului

   

5

AVIZE SPECIFICE functionarii constructiei, dupa caz, de la:

 
 

Ministerul Mediului

   
 

Ministerul Sanatatii

   
 

Ministerul de Interne (Pompieri)

   
 

Ministerul Comertului si Turismului

   

6

AVIZE DE OCUPARE DEFINITIVA/TEMPORARA A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT

 

alei de acces

   
 

racorduri

   
 

bransamente

   

7

ALTE AVIZE specificate in certificatul de urbanism

 
 

   
 

   
 

   

8

PROCES VERBAL de verificare a corespondentei intre prevederile proiectului de autorizatie de construire/desfiintare si proiectul de executie incheiat intre:

 

beneficiar

   
 

proiectant

   
 

executant

   

9

REFERIRI privind VERIFICAREA PROIECTULUI din punct de vedere al cerintelor de performanta a constructiilor de catre verificatorii de proiecte atestati:

 

rezistenta si stabilitate

   
 

siguranta in exploatare

   
 

siguranta la foc

   
 

sanatatea oamenilor si protectia mediului

   
 

izolatie termica, hidrofuga si economia de energie

   
 

protectie impotriva zgomotului

   

10

PROCES VERBAL de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcina incheiat intre:

 

beneficiar-reprezentat prin

   
 

executant-reprezentat prin

   
 

ELECTRICA-reprezentat prin

   
 

DISTRIGAZ-reprezentat prin

   
 

APA NOVA-reprezentat prin

   
 

ROMTELECOM-reprezentat prin

   

COMPARTIMENT CONTROLUL CALITĂŢII

32

ANTREPRENOR

INVESTITIA………………………………………………………………………………………

CodF003

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI

SI A BORNELOR DE REPERE

Nr………………/Data……………

1.Delimitarea

(axele):……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. …

terenului

conform

planului

nr……………………

avand

coordonatele

……

……………………………………………………………………………………………

Plansa nr………………

cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile, etc.):

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …

Identificarea bornei de referinta……………………………….cota…………………

Cota absoluta…………………………………………………………………………………….

Proiect

nr……………………………………………………

   

Borna 1

Borna 2

Borna 3

Borna 4

Coordonata (axa)

X

       

Y

       

Z

       

2. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

a) sa transporte cantitatea ……mc

moloz existenta pe amplasament b) sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasamant pentru a fi transportate …………………mc

4. Predat:

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate

NUMELE

PRENUMELE

FUNCŢIA

SEMNATURA

BENEFICIAR……………………………………………………………………………………

PROIECTANT………………………………………………………………………

………

5. Primit:

33

CONSTRUCTOR…………………………………………………………………………………

ANTREPRENOR

Cod F004

INVESTITIA……………………………………………………………………

PROCES -VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR Nr….….Data……

1.Valoare

contract………

……………………………………………………………….

2.Investitor/Beneficiar(denumire):…………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………

3.Executant(denumire):………………………………………………………………

………

………………

…………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………

4.Proiect nr…………………din…………………………………intocmitde ……………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………………

5.Contract

banca……….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

nr……………………………

din…………………

finantat

de

6.Data inceperii executiei:…………………………………………………

7.Termende executie:………………………………………………………………

8.Inceperea executiei se va comunica Inspectiei in Constructii, titluri de avize, autorizatii:……………………………………………………………………………

9.Responsabil tehnic cu executia atestat MTCT:

……………………………… nr……………………………………………………… angajat cu contract de munca……………………………………………………

NUME

CONSTRUCTOR:

BENEFICIAR:

PRENUME

34

FUNCTIE

SEMNATURA

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA…………………………………………………………………………

Cod F005

PROCES VERBAL DESCHIDERE FRONT DE LUCRU Incheiat azi………….

Intre:

Nume, functia……………………………….din partea…………………………… Nume, functia……………………………….din partea……………………………

Delimitarea frontului de lucru(pozitie, cota, ax, etc.)…………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Note si specificatii privind frontul de lucru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………. ………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

PREDAT (nume, functie, semnatura)

PRIMIT (nume, functie, semnatura)

35

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA…………………………………………………………………………

Cod F006

PROCES VERBAL

DE PREDARE-PRIMIRE FRONT DE LUCRU

Nr………Data……….

SUBSEMNATII :

…………………………………………………

…………………………………………………………in calitate de Subantreprenor am procedat la predarea - primirea frontului de lucru, pentru executarea lucrarilorde……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

calitate de Antreprenor General

in

Delimitarea frontului de lucru (plan, cota, ax, etc.)………………………………………….…………………………………………. … ……… ………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………… ………………….……………………………………………………………………… Observatii la preluarea frontului de lucru …………………………………………………………………………………………. ………………….……………………………………………………………………… ……… …………… ………………… ……………………… Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) …………………………………………………………………………………………. ………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

PREDAT (nume, functie, semnatura)

PRIMIT (nume, functie, semnatura)

36

ANTREPRENOR

INVESTITIA…………………………………………………………………………

Cod F007

PROCES-VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Nr……………Data……………

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr……………………………………………… Din proiectul………………………………………………………………………………………

Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata,etc.)……………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

avand coordonatele: X…………………………………………. Y………………………………………… Z………………………………………… Cota:……………………………………………

Nume

Prenume

Semnatura

Executat lucrarea:……………………………………………………………………………… Verificarea:………………………………………………………………………………………

37

Cod F008

ANTREPRENOR

INVESTITIA…………………………………………………………………………

PROCES VERBAL

DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE

Incheiat astazi ……………………………………………

Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Aferente obiectului ………………………………………………………………………

Verificarea

s-a

facut

pe

baza

prevederilor

plansei

de

executie

nr

……………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

BENEFICIAR

(numele si semnatura)

………………………

………………………

PROIECTANT

(numele si semnatura)

………………………….

………………………….

38

EXECUTANT

SANTIER

CQ

(numele si semnatura)

………………………

………………………

Cod F 009

ANTREPRENOR

INVESTITIA…………………………………………………………………………

PROCES – VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A NATURII TERENULUI DE FUNDARE

Nr. ……………. Data…………

Cu ocazia verificarii efectuate la:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Au fost stabilite urmatoarele masuri(concluzii):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………

Mentiuni speciale :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

NUME BENEFICIAR : ………………

………………….

…………………. EXECUTANT: ………………. ………………………… ………………….

……………………… PROIECTANT:……………… ………………………

PRENUME

SEMNATURA

39

Cod F010

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA………………………………………………………………………………………

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE Nr………./Data………

1.Incheiat la (unitatea sau atelierul) ………………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………………… pentru receptia lotului de armaturi din elementul:

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… pentru obiectivul:

…………………………………………………………………………………………………

2.Lotul este alcatuit din (nr.)…………

(tipul otelului)………………………………………………………………………………… cu diametre nominale (Dn-mm……………………………………………………………….

innadiri

(imbinari sudate), din oteluri beton

3.Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare:

…………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4.Pe baza rezultatelor obtinute la verificare si incercare, epruvetele de mai sus INDEPLINESC (NU INDEPLINESC) conditiile impuse de instructiunile tehnice din C28/83 si se DECLARA RECEPTIONATE (RESPINSE).

Nume

Prenume

Functia

Semnatura

Sef punct de lucru…………………………………………………………………… Coordonatorsudura ……………………………………………………………………… CQ……………………………………………………………………

40

Cod F011

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA…………………………………………………………………………

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr………/Data……

Faza din lucrare supusa verificarii:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Elemente de identificare (sector, portiune, ax, cota, etc.):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr….………

nr…………

din data………………….

Concluzii:

… plansele

a dispozitiei de santier nr………….

…………………………

sau

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nume

Prenume

Semnatura

CONSTRUCTOR…………………………………………………………………… BENEFICIAR………………………………………………………………………… Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

Data…………………….

CONSTRUCTOR……………………………………………………………………

BENEFICIAR…………………………………………………………………………

41

Cod F012

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA…………………………………………………………………………

 

BON DE COMANDA PENTRU BETON Nr…… Data……

 

MARCA

LUCRABILITATEA

TIP CIMENT

GRANULE

(CLASA)

MAX.

Lucrarea;

Obiect:

Lucrarea executata(cu/fara) fisa beton nr. Data:

 
 

Lot:

Executat santier:

Cantitatea:

Distanta:

De livrat la ora:

 

Nume

Semnatura

Data

Emitent comanda:

Expeditor(statia)

Reteta

     

nr…./data

42

UNITATEA STAŢIA DE BETOANE LABORATORUL

REGISTRU UNIC PENTRU BETOANE Probe prelevate la statia de betoane sau L.P.O. -lucrari curente-

Cod F013

 

Marca

L

Ciment

Adaos

Ø

P

G

R

s

Rad min

TIP

BETON

(clasa)

max

 
                     
                       

(*)Se completeaza numai pentru R28<Rad min

           

Caracteristici

 

Varsta de

 

Nr.zile pastrate la t

     

Caracteristici beton intarit

   

Completat de

Indicativ serie probe

beton proaspat

incercare

   

Nota de comunicare

OBIECTUL

Nr.reteta

   

prelevarii

L

t

δb

 

A.O.

   

<5

5-10

11-17

>17

Latura cub

 

Alte caracteristici

R

6

P/

 

Nume si prenume

 

Nr.crt.

Data

Data

°

%

Prevazuta

°C

°C

°C

°C

R2

 

G

Caracterizare

Semnatura

C

 

Reala

8

0

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

43

Cod F014

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA………………………………………………………………………………

FISA DE BETONARE Nr………/Data……

nr……………………………………

Data terminarii betonarii…………………Element…………………………………….

Volum beton………………………………

inferioara…………………………….

Vibrator …………………………………………………………………….buc…………

Proiect de executie nr……………………

Data inceperii ……………………………

D.D.E.

H element…………………………………

Cota

Nr.

H

ORA

STAREA

TEMPERATURA

strat

strat

inceput

terminat

VREMII

AER

BETON

0

1

2

3

4

5

6

Şef lucrare/ Şef punct de lucru

44

Anexa Cod F014

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA………………………………………………………………………………

FISA CONTROL SUDURI SIMPLE

Obiect

Punct de lucru

Şef de echipa

Deschide punct de lucru:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nr. AXE REFERINŢA NOD CORDON NUME POANSON Crt. 0 1 2 3 4 5 6
Nr.
AXE REFERINŢA
NOD
CORDON
NUME
POANSON
Crt.
0
1
2
3
4
5
6

Şef lucrare/Şef punct de lucru

45

Şef echipa sudori

OBIECT PUNCT DE LUCRU

Cod F015

CONDICA PENTRU EVIDENŢA BETOANELOR TURNATE

   

Obiectul/

Elemente

Cantitate

 

Temperatura

Statia

Prelevat

 

Rezistente

Rezultate

 

Supravegheat

 

tipul

identificare

de beton

 

Beton proaspat

furnizoar

cuburi

 

laborantului

obtinute

incercari

Data decofrarii

betoniera

Nr. crt.

elementul

nivel ax

(mc)

Marca

de beton

e

de proba

Semnatura

pe cub

nedistru

Nume/prenume

Semnatura

Data

ui

travee

Exterior

a

cu

nr…

ctive

evenimente

betonat

betonului

borderou

N/cm 2

buletin

intervenite in

 

marfa

nr……

nr………

timpul betonarii

   

pozitie….

   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

46

47

47

ANTREPRENOR

Cod F016

INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………

REGISTRU DE TEMPERATURI

Nr. DATA ORA TEMPERATURA OBSERVATII crt. ZIUA LUNA ANUL 0 1 2 3 4 5
Nr.
DATA
ORA
TEMPERATURA
OBSERVATII
crt.
ZIUA
LUNA
ANUL
0
1
2
3
4
5
6

48

ANTREPRENOR

Cod F017

INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………

TURNARE BETON

Tip ciment…………………………. Granulometrie agregate…………

Text. = Tbeton = Vremea = Nr. Numar aviz Ora Ora Ora Interval Numar Prelevare
Text. =
Tbeton =
Vremea =
Nr.
Numar aviz
Ora
Ora
Ora
Interval
Numar
Prelevare
Crt.
expeditie
Cantitatea
iesire
sosire
plecare
turnare
auto
probe
statie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
49

Cod F018

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA……………………………………………………………………………………

REGISTRU DE TASĂRI Turnare beton in data de………………

Nr. Numar aviz Ora Ora Ora Numar Tasare Obs. Crt. expeditie Cantitatea iesire sosire plecare
Nr.
Numar aviz
Ora
Ora
Ora
Numar
Tasare
Obs.
Crt.
expeditie
Cantitatea
iesire
sosire
plecare
auto
statie
0
1
2
3
4
5
6
7
8

50

ANTREPRENOR

Cod F019

Expeditor……………………… Unitatea……………………… Laboratorul…………………… Semnatura laborant…………

 

BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON

 

NR…………………DATA………………

CATRE

LABORATORUL……………………

 
 

SE COMPLETEAZA DE EXPEDITOR

 

SE COMPLETEAZA DE LABORATORUL CE EFECTUEAZA INCERCARILE

                             

REZULTATE

 

CARACTERISTICI

 

Nr. epruvete pentru serie

Varsta efectiva de incercare

 

OBTINUTE

 

Statia de betonare

 

Varsta de incercare

Data prevazuta pentru

 

Temperatura medie de

 

MEDII/SERIE

Nr. crt.

Indicativ serie

Obiectul

Elementul

(nivel,sir,ax,cota)

Marca,clasa

Tasare(cm)

Tip ciment

Dozat

Ømax

Alte caracteristici

Data prelevarii

incercare

Felul incercarii

1 cub(cm)

pastrare

Data incercarii

Pb(intarit)

Kg/mc

R

Alte caracteristici

(intocmit)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

51

52

52

Cod F020

ANTREPRENOR

INVESTIŢIA…………………………………………………………………………

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPĂ DECOFRARE ŞI POZIŢIONARE GOLURI TEHNOLOGICE Nr………Data………….

S-au verificat urmatoarele elemente de beton:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Turnat pe data de……………………………intre orele………………………… Aspectul betonului dupa decofrare:

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Se vor lua urmatoarele masuri le termenele inscrise mai jos:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

Nume

Prenume

Semnatura

Constructor

………………

…………………

………………….

Beneficiar

……………….

…………………

………………….

Instalator

……………….

………………

………………….

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date De……………………………………………………………………………………… Prin…………………………………………………………………………………… …… Data……………………………………………………………………………………

 

Nume

Prenume

Semnatura

Constructor

………………

…………………

………………….

Beneficiar

……………….

…………………

………………….

Instalator

……………….

………………

………………….

53

ANTREPRENOR

Cod F021

DIAGRAMA TEMPERATURILOR BETONULUI MASURAT IN ZONA CEA MAI EXPUSA A ELEMENTULUI TURNAT IN DATA DE

Elemente orizontale / verticale Tb – temperatura medie a betonului masurata in zona cea mai expusa

Tb=42 gr C Tb=40 gr C Tb=38 gr C Tb=36 gr C Tb=34 gr C
Tb=42 gr C
Tb=40 gr C
Tb=38 gr C
Tb=36 gr C
Tb=34 gr C
Tb=32 gr C
Tb=30 gr C
Tb=28 gr C
Tb=26 gr C
Tb=24 gr C
Tb=22 gr C
Tb=20 gr C
Tb=18 gr C
Tb=16 gr C
Tb=14 gr C
Tb=12 gr C
Tb=10 gr C
Tb= 8 gr C
Tb= 6 gr C
Tb= 4 gr C
Tb= 2 gr C
Tb= 0 gr C
Tb= -2 gr C
Tb= -4 gr C
Tb= -8 gr C
Tb= -10 gr C

T = timp de masurare a temperaturii betonului; ora si data (interval de masurare = 2 ore)

54

COMPARTIMENT CQ,

55

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA,

ANTREPRENOR

INVESTIŢIE

Cod F022

PROCES VERBAL DE CONTROL IN