Sunteți pe pagina 1din 8

CUPRINS

INTRODUCERE CAP.I I.1 I.2 I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.3 CAP.II

..........................

pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 5 pag. 5 pag. 5 pag. 7

CONTABILITATEA LICHID RII SOCIET ILOR COMERCIALE .......................... CONSIDERA II PRIVIND DIZOLVAREA I LICHIDAREA SOCIET ILOR COMERCIALE .......................... CONTABILITATEA OPERA IUNILOR DE LICHIDARE A SOCIET ILOR COMERCIALE .......................... .......................... Deschiderea lichid rii .......................... Lichidarea activului i pasivului societ ii .......................... Opera iuni de partaj IMPLICA II FISCALE GENERATE DE OPERA IUNILE CONTABILE DE LICHIDARE A SOCIET ILOR COMERCIALE .......................... LICHIDAREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. ,,MARIKA S.R.L HUNEDOARA .......................... BIBLIOGRAFIE ..........................

pag. 8 pag. 9 pag. 15

INTRODUCERE

In baza prevederilor Legii contabilit ii nr.82/1991, republicat , Ministerul Finan elor Publice ,, elaboreaz i emite norme i reglement ri n domeniul contabilit ii. De asemenea, potrivit aceleia i legi, persoanele juridice au obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare n cazul fuziunii, diviz rii sau ncet rii activit ii acestora, in condi iile legii. Opera iunile de fuziune, divizare i dizolvare a societ ilor comerciale sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , iar opera iunile de lichidare i faliment ale societ ilor comerciale sunt reglementate att de Legea nr. 31/1990, ct i de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului, republicat . Prin elaborarea Normelor metodologice privind reflectarea n contabilitate a principalelor opera iuni de fuziune, divizare i lichidare a societ ilor comerciale, precum i retragerea sau excluderea unor asocia i din cadrul societ ilor comerciale i tratamentul fiscal al acestora s-au precizat unele aspecte, cum ar fi : - stabilirea etapelor de parcurs pentru fiecare tip de reorganizare; - prezentarea tratamentului fiscal pentru fiecare tip de reorganizare; - prezenterea posibilit ii folosirii metodei rezultatului prin evaluarea global a societ ilor sau a metodei valorii nete contabile; - men ionarea obliga iei aplic rii Reglement rilor contabile armonizate cu Directiva a IVa a Comunit ilorEconomice Europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate a societ ilor comerciale care, n urma fuziunii sau diviz rii, ndeplinesc criteriile de m rime stabilite prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare; - prezentarea implica iilor fiscale; - men ionarea obliga iei angaj rii unui evaluator de c tre lichidator n numele debitorului; - auditarea situa iilor financiare ntocmite cu ocazia fuziunii, diviz rii sau ncet rii activit ii persoanelor juridice care aplic Reglement rile Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Standardele Interna ionale de Contabilitate; - calcularea i virarea impozitului pe profit i impozitului pe dividende la societ ile care se lichideaz pentru sumele nregistrate pe cheltuieli , reprezentnd anularea provizioanelor i pentru sumele nregistrate la conturile de capitaluri proprii care au beneficiat de facilit ile fiscale la data constituirii; - calcularea impozitului pe profit, rezultat din lichidarea patrimoniului.

CAP. I
I.1

CONTABILITATEA LICHID RII COMERCIALE

SOCIET
I

ILOR

CONSIDERA II PRIVIND DIZOLVAREA SOCIET ILOR COMERCIALE

LICHIDAREA

Constituirea unei societ i comerciale presupune estimarea duratei de via a acesteia prin actul constitutiv. Exist , ns , situa ia cnd durata de via este ntrerupt de evenimente imprevizibile care duc la perturb ri ale situa iei financiare , continuarea activit ii devenind imposibil . Astfel, este necesar ncetarea activit ii, dispari ia unei societ i comerciale realizndu-se o dat cu dizolvarea i lichidarea acesteia. Dizolvarea deschide calea lichid rii societ ilor comerciale i interzicerea unor opera iuni comerciale f r a avea consecin e asupra calit ii de persoan juridic a societ ii. Lichidarea presupune un ansamblu de opera ii care, dup dizolvarea societ ii, are drept scop realizarea activului societ ii ( transferul activelor n bani ), n vederea pl ii creditorilor i realizarea partajului activului net ntre asocia i. Prin aceast diferen rezult c lichidarea unei societ i comerciale presupune, mai nti , o faz preliminar denumit dizolvare. n cazul dizolv rii, calitatea de persoan juridic a societ ii comerciale continu s existe, dar numai n scopul lichid rii, pe cnd lichidarea antreneaz dispari ia definitiv a societ ii comerciale ca entitate juridic . Cauzele dizolv rii sunt multiple i ea poate fi : - benevol ; - for at , ca urmare a declar rii falimentului, cnd societatea este n incapacitate de plat . Printre cauzele ce pot antrena lichidarea societ ilor comerciale sunt: - a expirat durata de via stabilit prin actul constitutiv; - realizarea obiectului de activitate sau imposibilitatea realiz rii acestuia; - este declarat nulitatea societ ii de instan e judec tore ti, ca urmare a nerespect rii cerin elor legale privind constituirea; - hot rrea adun rii generale a asocia ilor sau ac ionarilor; - cauze specifice. Lichidarea are ca efect ncetarea statutului de persoan juridic a societ ii i const ntr-un ansamblu de opera iuni ce vizeaz : - ncheierea activit ilor comerciale n curs; - ncasarea crean elor; - transformarea activelor materiale n bani. Fondurile realizate n urma vnz rii bunurilor din averea debitorilor precum i cele rezultate din ncasarea crean elor vor fi utilizate pentru: achitarea obliga iilor; taxe de timbru, i alte cheltuieli judec tore ti; achitarea salariilor personalului angajat n opera iunea de lichidare,achitarea creditorilor i a asocia ilor; - achitarea tuturor datoriilor fa de ter i; - mp r irea activului net ntre asocia i. Lichidarea nu urm re te distrugerea averii debitorului, ci satisfacerea legal cu minimum de sacrificii a creditorilor. Hotarrea privind dizolvarea societ tii comerciale apar ine asocia ilor sau dat prin justi ie i are drept consecin interdic ia de a efectua opera iuni noi, altele dect cele destinate lichid rii. Toate documentele emise de societatea aflat n lichidare trebuie s men ioneze c aceasta este n lichidare. Patrimoniul social apar ine n continuare societ ii ca subiect de drept, deoarece persoana juridic continu s existe. Dup aprobarea hot rrii de lichidare, AGA trece la numirea lichidatorilor i la stabilirea atributelor acestora, n scopul lichid rii. Dac numirea lichidatorilor nu s-a realizat de c tre AGA, aceasta se face de c tre instan a de judecat . Lichidatorii sunt persoane fizice sau juridice 3

care au rolul de efectuare a opera iilor de lichidare a unit ii patrimoniale i sunt controlate de cenzori sau, cnd ace tia nu exist , de asocia i. Dup numirea lichidatorilor i stabilirea atribu iilor acestora, ace tia procedeaz mpreun cu administratorii societ ii la efectuarea unui inventar i la ntocmirea unui bilan de lichidare, care s prezinte situa ia activ i pasiv a societ ii, ambele documente fiind semnate de lichidatori i de administratori. Odat numit, lichidatorul ndepline te acelea i atribu ii ca i administratorul i r spunde pentru gestiunea opera iilor aferente lichid rii S.C.. Conform normelor legale, lichidatorii sunt obliga i s primeasc i s p streze att patrimoniul societ ii, ct i registrele i alte documente care li s-au ncredin at de c tre fo tii administratori. n realizarea atribu iilor sale, lichidatorii trebuie s acorde o aten ie deosebit n primul rnd creditorilor societ ii; de aceea, ei nu pot pl ti asocia ilor nici o sum de bani n contul aportului la capitalul social, fiind datoria cu exigibilitatea cea mai mare. Dac lichidatorii constat c pe baza bilan ului de lichidare ntocmit c resursele nu sunt suficiente pentru plata creditorilor, ace tia vor cere , de la asocia ii/ ac ionarii care nu i-au f cut v rs mintele integrale, plata aporturilor lor i vor apela la asocia ii care r spund nelimitat. Dup efectuarea opera iilor de lichidare, adic vnzarea activelor, ncasarea crean elor i plata datoriilor, lichidatorii ntocmesc un bilan final de lichidare. Asocia ii ncaseaz sumele ce se cuvin din activul net, n baza proiectului de repartizare aprobat iar dup aprobarea bilan ului final i, respectiv, a activului net ntre asocia i, lichidatorii i nceteaz mandatul. Dispari ia societ ii comerciale ca persoan juridic se realizeaz n momentul cnd lichidatorii au pl tit integral obliga iile fiscale, n baza c rora se realizeaz radierea din Registrul comer ului. Chiar dac procedura de lichidare a fost declan at , aceasta nu scute te ntreprinderea de declararea ei n stare de faliment. Falimentul ndepline te trei func ii importante: - eliminarea, pedepsirea i obligarea la desp gubiri a comercian ilor i managerilor necinsti i; - plata creditelor pe o baz echitabil ; - redresarea comerciantului aflat n dificultate. n procedura de reorganizare i faliment sunt implicate urm toarele organe: tribunalul, judec torul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor, comitetetul creditorului. Etapele procedurii de faliment Ca form de lichidare a societ ii, falimentul presupune parcurgerea urm toarelor etape: 1. Sigilarea bunurilor care constituie averea societ ii; 2. Inventarierea i evaluarea bunurilor societ ii comerciale declarat falimentar ; 3. ntocmirea bilan ului de nchidere a lichid rii; 4. Vnzarea bunurilor debitorului, ncepnd cu cele perisabile; 5. ncasarea contravalorii bunurilor vndute i a altor crean e i depunerea sumelor la banc ; 6. Stabilirea masei pasive; 7. Prezentarea unui plan de distribuire a sumelor ob inute din lichidare, n ordinea prev zut de lege; 8. ntocmirea raportului final de lichidare.

I.2

CONTABILITATEA OPERA IUNILOR DE LICHIDARE A SOCIET COMERCIALE

ILOR

I.2.1 Deschiderea lichid rii


1. 2. 3. Aceast etap presupune urm toarele opera iuni: Inventarierea elementelor de activ i de pasiv ale societ ii care se lichideaz ; Evaluarea activelor , pasivelor i capitalurilor proprii ale societ ii cu respectarea regulilor de evaluare, conform legii; ntocmirea bilan ului contabil al societ ii care se lichideaz . Acesta are la baz ultimul bilan ntocmit de societate. El ine cont de urm toarele corela ii: regularizarea diferen elor constatate la inventariere; trecerea la venituri a imobiliz rilor necorporale care nu au valoare economic n cazul lichid rii; trecerea la cheltuieli a activelor de regularizare ce se refer la exerci iile financiare urm toare; constituirea, suplimentarea sau diminuarea provizioanelor pentru diferen ele ntre valorile nete contabile i valorile de lichidare ale activelor; Stabilirea opera iilor ce urmeaz a fi efectuate de c tre lichidator . Aceste opera iuni sunt stabilite de c tre A.G.A..

4.

I.2.2 Lichidarea activului i pasivului societ ii


a) Lichidarea activului societ ii Prin lichidarea activului se urm re te ob inerea numerarului necesar achit rii masei pasive a societ ii. Opera iunile ce au loc sunt: vnzarea i ncasarea imobiliz rilor i a stocurilor; ncasarea crean elor, a titlurilor de plasament; anularea provizioanelor, etc. Sub aspect contabil, n tabelul de mai jos se vor eviden ia urm toarele opera iuni: Opera ia -vnzarea imobiliz rilor corporale -sc derea din eviden a imobiliz rilor contabile -trecerea la m rfuri a celorlalte stocuri -v nzarea elementelor de natura stocurilor -sc derea din gestiune -anularea provizioanelor constituite anterior -ncasarea crean elor -ncasarea eventualelor sconturi acordate -anularea provizioanelor privind crean ele Formula contabil 461 = % 7583 4427 % = 21x 281 6583 371 = 3xx 4111 = % 707 4427 6xx = 3xx 39x = 78x 5121 = % 4111 461 667 = 4111 49x = 78x 5

b) Lichidarea pasivului societ ii Lichidarea pasivului presupune achitarea datoriilor societ ii care se afl n lichidare pe seama numerarului care a rezultat din lichidarea activului. Opera iunile contabile de stingere a datoriilor sunt redate n tabelul de mai jos: Opera ia -achitarea furnizorilor -eviden ierea eventualelor sconturi prime -achitarea datoriilor privind lichidarea -anularea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli -regularizarea TVA nregistrat lichidare -achitarea TVA de plat din opera iunile de i: 121 = 6xx c) nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli: 7xx ,, Conturi de venituri 121 ,,Profit i pierdere d) Stabilirea rezultatului lichid rii: 121 ,, Profit si pierdere 6xx 7xx = 121 ,, Profit i piedere = 6xx ,, Conturi de cheltuieli Formula contabil % = 5121 401 404 % = 767 401 404 628 = 5121 151 = 78x 4427 = 4423 7xx = 121

e) Eviden ierea impozitului pe profit rezultat din opera iunile de lichidare: 691 ,, Cheltuieli cu impozitul pe profit f) Virarea impozitului pe profit la bugetul statului: 441 ,, Impozit pe profit = 5121 ,, Conturi la b nci n lei = 441 ,, Impozit pe profit

I.2.3 Opera iuni de partaj


Opera iunile de partaj au loc dup lichidarea activului i pasivului societ ii comerciale i presupun restituirea sau depunerea de c tre ac ionari sau asocia i a activului net contabil inclusiv sumele reprezentnd rezultatul lichid rii.  Efectuarea partajului capitalului propriu al societ ii comerciale, rezultat din lichidarea societ ii comerciale, se va face n func ie de: -prevederile statutului i / sau ale contractului de societate; -hot rrea adun rii generale a asocia ilor, consemnat n registrul edin elor adun rii generale; -cota de participare la capitalul social. Partajul const n mp r irea capitalului propriu, rezultat din lichidare, ntre asocia ii societ ii comerciale i presupune urm toarele opera iuni: Operatiunea a) ntocmirea bilan ului de ncepere a partajului Formula contabil A Numerar P Capital propriu

Trebuie s existe egalitatea: Numerar = b) Restituirea - lichidarea capitalului capitalului subscris v rsat ac ionarilor -achitarea ac ionarilor sau asocia ilor c) Decontarea rezervelor legale d) Eviden ierea impozitului pe profit aferent rezervelor legale e) Decontarea profitului net din lichidare f) Eviden ierea impozitului pe dividende aferent rezervelor legale i profitului din lichidare g) Virarea la bugetul statului a impozitului pe dividende h) Plata dividendelor aferente rezervelor legale i profitului din lichidare: Toate conturile se nchid, iar bilan ul dup partaj este: Cap. proprii

1012 = 456 456 = 5121 1061 = 456 456 = 441 121 = 456 456 = 446 446 = 5121 456 = 5121 A Numerar 0 P Cap.proprii 0

Obs. Cnd rezultatul ob inut din lichidare este negativ, asocia ii sau ac ionarii vor fi obliga i a depune sumele necesare pentru achitarea obliga iilor.

I.3 IMPLICA II FISCALE GENERATE DE OPERA IUNILE CONTABILE DE LICHIDARE A SOCIET ILOR COMERCIALE n cazul lichid rii societ ilor comerciale, aspectele de natur fiscal au n vedere calcularea, re inerea i v rsarea la buget a impozitului pe profit, a taxei pe valoarea ad ugat , a impozitului pe dividende i a altor impozite, taxe i contribu ii datorate de societate ( ac ionari sau asocia i). Profitul ob inut din opera iile de lichidare se calculeaz ca diferen ntre veniturile din valorificarea imobiliz rilor i a stocurilor, ncasarea crean elor i cheltuielile aferente veniturilor. Pentru elementele de activ net constituite din profitul brut se calculeaz i se vars att impozit pe pe profit ct i impozit pe dividende. De asemenea,impozit pe profit i impozit pe dividende se calculeaz i se vars pentru sumele nregistrate pe cheltuieli reprezentnd provizioane pentru riscuri i cheltuieli constituite conform HG 335/1995 cu modific ri. Se calculeaz i se vars impozit pe profit i impozit pe dividende i pentru elementele componente ale activului net, constituite conform legii, f r ca sumele cuprinse la capitaluri proprii s fi fost eviden iate n prealabil la venituri. Nu intr ns n sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , repartizarea activului net ntre asocia i dac pentru bunurile respective nu s-a exercitat dreptul de deducere. n cazul n care o societate comercial i nceteaz activitatea prin comasare sau divizare, pierderea nregistrat de aceasta se repartizeaz la persoana juridic dobnditoare pe baza bilan ului contabil ncheiat n vederea execut rii acestor opera ii.