Sunteți pe pagina 1din 11

MA$INI DE RECOLTATCARTOFI

c OI.TSIDERATIIGE]{ERALE Carroful constitr-rieo 'u'aloroas6planta alimentard. furajera ;i \'aloarea alimentara a cartofirlui este determinata de indurstriaid. qi nr-rtritive in vitamine. conlinr-itr-il bo_sat tuberculilor in strbstanle al necesareculturii car-tofuluirecoltareaeste cea Dintre toate lr,rcrdrile mai dit'icilagi necesitdcel mai mare consumde energie.Consumul mare de energie se datoregte faptului ca trebuie prelucrat un volum mare de odmdntdin caretuberculii reorezintdcca.2o/o.

Tehnologii recoltare de
Procesul tehnologic de recoltare a cartofului cuprinde urmdtoareleoperalii de lucnr: indeparlareavrejilor: sdpareagi destrdmarea stratului de sol in care se gdsesc tuberculii; desprindereatuberculilor de stoloni; separareatuberculilor de pamdnt si pietre; curdlirea gi sorlarea tuberculilor; colectarea tuberculilor. trei Dupa modul cum se executd acesteoperalii se deosebesc tehnologii de recoltare: tehnologia divizald care consta in lor scoaterea tubercuiilor din sol gi separarea parliald de pamAint (cu ajutorul unor maEini)apoi strdnqerea manualda tuberculilor tehnologia monofazicd. cAnd se executa toate operaliile cu o singurdmagindgi tehnologiacombinatdcare constain scoaterea lor intre tuberculilor din sol de pe unele rAnduri descdrcarea rAndurilealdturatecare aooi sunt recoltatela o sinsuratrecerecu combina.

C e r i n { ee h n o l o g i c e t
In procesui de recoltareal carlof-rlor trebr-rie t-resatisfbcr.rte sd urmitoarele condilii pentru reducerea numdrr-rluide treceri pe teren maginile de indepartat vreji sa lucrezeconcomitentpe,1-6randuri; marunlirear,'rejilorsi se facd astt-elca peste B0% sa aiba h"rngimea sub 10 cm: indepdrtarea r,'rejilorsd se facd fbri a se provocadescoperirea tuberculilor superficiali;sa se executedislocareagi scoaterea tuberculilor din sol propo4ie de minim 97oh:pierderile de tuberculi prin acoperireacr,rpdmAntsd fie mai mici de 2%: tuberculii vatdmali de organelede lucru si nu depageascA2% cazul in tehnologiei divizate gi respectiv 3,59toin cazul tehnologiei monofazice; impurital rdmasein masade tuberculi sa fie 6%.

Clasificarea aginilor m
Ma;inile de recoltat cartofi se clasificd dupa operaliile tehnologicepe care le executdin: ma;ini pentru indeparlarea vrejilor; maqini de scostuberculi; maqinide scosgi adunattuberculi gi combinede recoltatcartofi.

CONSTRUCTIAI\,LA$NILORDE RECOLTATCARTOFI Maginipentruindepdrtat vreji


bara de tractiune rotor carcasa bara cilindru hidraulic aparatoare roti Magina (MTV-1) are 161imea de lucrr"r 2,8 m qi realizeazd de 8 -1 0h a l sch .

M a s i nd e s c o st u b e r c u l i i
1

2. +.

organulde dislocare furcile rotoruh-ii roatade copiere grdtarul Dupa o astfel de schemdeste realizatd magina Ei romdneasca N{SC-1 prevdzutd clr brdzdar de dislocare cu ldtimeade 0.53 m gi un rotor cu turalia n : 135 rot/min. de Capacitatea lucru a acestei maqiniestede cea ? halsch.

.L
nra;iniide s,-r"rs tubercuJiU C
IALOI CU

furci,

I
l l

brdzdare grdtare rulante grdtarerulante

,4 -?.

grdtare

iuberi,u.li grdtai de scuturate oe cu -{chema maqinri s,,-rs

M a g i n i ld e s c o ss i a d u n at u b e r c u l i e
tamburele palete rotoarelecr-r or-uanele dislocare de cu{itele disc grdtareleseparatoare val;urile pneumatice le -grdtare separatoare grdtarulde descdrcare a vrejilor

l2

t i

l(

t0

^L.

lm

.{-f.:.F:/.
-9-/ J rn,rginii rlc ,f',:ir:rla

9.

transporlorul separare de cu degete cauciuc din 10. valgul de I I . refindtorul vreji 12. transporlorul elevator

Pfu,

Combine recoltat de cartofi

2/ r

q
)

iTli U_U
ltlt

,c

,Scfierna

combinei

de

recaltat

carLofi'

O r g a n e e d i s l o c ag i s c o st u b e r c u l i d t
Organele de dislocat gi scos t u b e rcu l i se i mp a n i n : organepasive"orsane active gi organecombinate. Organepasive: a. b. c. d. brdzdaresimple simetrice brdzdare plate triunehiulare cu aripioare brdzdarejgheab brdzdare dalta divizate
ol I
I

-*fo=t-__j?_:_i_..__

,':-=)-.-_-____".+. .t{

<'"

, , . . = : _ _=E i '!t::-

i----

---

i
+

'.

r E=-l r+:-L

..

Organeactive: rotative f,g. brdzdare o , - u n g hd e a se za re :1 0 ...1 2 g rd i u b- latimeade lucru m b:450...550 m H-inaltimeapereteluilateral H:120...150mm

Dispozitiv de dislocatcu elementecombinate

i.

tamburpt sfarmarea bulgarilor pamant de discuri brazdardalta divrzat gratarde scuturare

T.

In figura de mai sLrs este reprezentatd schernaunei combine de recoltat cartofi alcdnritddin urmitoarele organede h:cru: d i scL rri l e p e n trL l ti i e r ea veeetatiei l. pintenii pentr ll indepdrtarea ierburilor 2, tavaiugii 3 pentru spargerea bul_earilor biloane. cr-rlitele in disc +, brdzdarelede dislocare J, grdtarul rulant 6. r'altr-ilpner,rmatic7 pentru sflrAma-rea bulgarilor. rotorul aruncdtorB, elevatorulcu degete9 pentn-r separarear,'rejilor. ciocdnelele 10, opritoarele II, toba elevator I 2, transportcrul receptor cu ver-eeie I 5, transportorul separatorcu degete elastice 16, transpofiorul transversalcu vergele 11, transportorulpentru descdrcarea pietrelor 13, trenspoftoarelecu vergele pentru separarea manuald 17 qi 19, valprrile de sortare 18, elevatorul 20 pentru incdrcareatuberculilor in remorcd gi colectorul de p i e tre2 1 .

pentru vrejilor Organe indepdrtarea

prin taiere: Organecare actioneaza . cu culit disc gi paleteradiale . cu culite pe doud nivele gi palete aruncdtoare . cu culite gi toba cu palete Organe pentru indepartareavrejilor prin zdrobire: d. cu lanpri e. cu bare (ciocane)articulate Organele de indepdrtarea i,rejilor prin smulgerepot tl: cr-r discuri dinlate de smulgere sau cu benzi de smuleere si cleme de prindere.

+ /----i--\

n 0n\

Jlr

'r1l

-f1000

'l'
J--T--L lll.l
rl -L

@
(:-|--? oe9 9 a q a0 0 9 ? 0

\ffil v a

i #{#L

A, tfl rz

*%

%"s

-+=

rF

a.
Orga n" nenrlt incl":pirtaret vreiilcr

Gratare rotative a. b. c. d. cu tobe cilindricesimple cu tobe cu nervuri elicoidale cu tobe tronconice cu tobe compuse

u:5...109rd d : 0 . 6. . . 2 . ) m L:1 ...?m Gratare cu discr-rri . clr discuri rotunde . . . . rotundemontateexcentric cLlprofil curbat triunghiulare sub forma de bare

pentru Organe sfirimarea bulgdrilor


A,, /-;|
.--r.ti--:i\]

-?

Dispozitiveq rotor v! v cu r v r v r
utrpvLLLr

,/ /,'t

/',-

cutite disc
brazdar
de -eratar cernere tavalug tambur cu palete

( {,{_j _)i
\--rr i*-rl i a.-igo

*i

Dispozitiv bare cu

\*

lanturi suspendare de
bare transversale

-_9_nT* * -- -'

;4

''
6'

-4--lK

./

cabluride legatura Dispozitivcu opritoare

l:#c

^ /--

"<h*---

u*
n
si,iri.rnarea

)=''*'o
//

,-.

___--G--:
Dispozitit,t,. .lrc,rarrr l:u)gd.rilot

Organe e separare tuberculilor sol d de a


Pentru execlltarea separiriitubercr-rlilor sol sefolosesc din urmdtoarele (elevatoare vergele): grS.tare tipriri de organe: gratarcrulante cu oscilante (sitede separare): rotati\.e (tobede separare): cu _sritare _urdtare discuri(site cu discr.rri ) Grdtsrerulsnte Grdtarul rulantreprezintio bandd continr,rd constituitd dintrmontate pe dor,ra lanturi ori doud curele(platesaudingate) continue. Ver-geiele sunt confeclionate sarmade olel din cr-r diametnrlde d: 8, 5...13mm. Pentruprotejareatubercr-rlilor vergelelepot fi imbracatein tuburi din cauciucsau materiale plastice. Pasulvergelelor estede p : 3 1 . . .4 2 mm i a r sp a ti u l n tre i ele (spaliul de cernere)de 25-32 mm.

:i,?ffi:T.Tff:::llT::1'" SSSS ffi 5.-H,


fr&-Xv

tuJante Fig, VL15.'.lritare

ichella gllrarulrri y.ibra;,:r.

/-:\ /-\ { e-+{ -'f 1


\

'.-----a--..-

\\.1-l ah

v'

,/

\J/

r+=
l_

E=:_===j
[[ 2f 4

=-

l!--n o, fT-' .K
-. "an i

.)t'",l)_"e

#=

------1

E=-:_-l-

:==

tt;r;liwe

if.ibe)

nt,rttre

Clrilarc.u

lJiscilri

Organe separare b u l g d r i l o ri p i e t r e l o r de a 9
a

Se p a ra to a recu a ce separator tambur cu ace cu separator transportorcu ace cu separator tambur cll ace gi transportorde alimentareinferior cu separator tambur cll ace qi vall de apdsare cauciuc cu din Separatoareprin frecare cu banddlongitudinala cu banddtransversald Separatoarecu perii separatoare axiale separatoaretan,qenti ale separatoare bandagi perie inclinata cu

a.

b. d.
t

b.
o q

b.

transportorul de alimentare tambur cll ace deflector transportor receplor transpofior cu bandasi ace transportorcu banda valt de apasare din cauciuc
St::ytuelaare cu a,:e
n,\ h

_r-fr:-t /Wc
* ,-f,..::X.

Mese de sorlare

masade sortarecu trei transportoare orizontale b. c. masade sortarecu bandainclinata masade softare rotativa

4t i,s a,'r'/
|

1,,tr\
Tt

/z\

r-,

-r

tIO Vl--z

llr'.*',je

<0fi.."'

1. peretiseparatorl ) ,5,7 .transportori pentrumuncitori 3. platforme 6. Jgheab

b.

1. perete limitator 2. transpoftor banda cu 3. perete separator pentrumuncitori 4. platforrne L discrotativ pentrubulgari 2. j-eheab 3. perete descarcare de 4. canai 5.jgheabpentrutuberculi 6. platformapentrumuncitori

a Oragnede separare r,'rejiior . este Dispozitivui de separare vail de tra_eere cr,r fbrmat din: qritarui n-rlant1, retindtorr-rl vreji de cu r,'ergele elastice? (gratarulfix) valtul de tragere3, grdtarulrulant 1 ;i planul inclinat i pentrudescd.rcarea vrejilor pe sol. Vergelele 2 elastice impiedicdaruncarea vrejilor pe 4 -erdtarul gi ii dirijeazain zona de acliunea valguluide smulgere3. Vrejii sunt antrenatiprin frecarein spatiul dintre valt si grdtarulrulant 1. smulside pe tuberculigi lasagi cadape planul sd inclinat 5. Tuberculii nu incap in spaliul dintre grdtarqi val1gi sunt aruncaliprintre vergelele elasticela gritarul rulant 4.Pentruevitarea prinderii tuberculilor,diametrulvalguluise alegede 60-90 mm. Viteza perifericaa valplui estede u0 : 0,9v, (r.', estevitezaliniara a grdtaruluirulant). Acest dispozitiv de separare se folosegte cAndvrejii sunt uscatiin momentul recoltdrii qi in cantitatemicd. Nu esteeficient la culturile cu multe buruieni.