Sunteți pe pagina 1din 5

TR S TURILE TEXTULUI JURNALISTIC

Defini ia i o ncercare de tipologie a jurnalismului

Jurnalismul este de mult vreme n eles ca ochiul publicului. Jurnali tii prezint publicului informa ii, analize, comentarii, fapte diverse, raporteaz publicului, dar l i reprezint , vorbe te n numele lui n arena public . n acela i timp, jurnalismul are misiunea de a re-prezenta publicului realitatea exterioar . George Herbert Mead identific dou modele de jurnalism: information model (modelul informativ) i story model (modelul poveste), argumentnd c mul i reporteri sunt trimi i pe teren nu ca s adune fapte, ci ca s g seasc o poveste. Jurnalismul i propune, n zilele noastre, tot mai mult o func ie de narator, transformnd chiar evenimentele serioase n pove ti. Delimitarea dintre real i fic iune este din ce n ce mai greu de stabilit, nu att la nivelul producerii evenimentelor, ct la cel al modului n care sunt ele prezentate opiniei publice. Jurnalistul nu este, pn la un punct, dect un povestitor, un creator, afirm i John Langer, n volumul Truly Awful News on Television. Ba, mai mult chiar dect un creator, jurnalistul i asum acum rolul unui factor de actualizare a miturilor, n sensul pe care l d dea acestui concept mit Roland Barthes. A mitologiza, devine astfel, un mod de a explica lucrurile, de a crea n elesuri, semnifica ii, nl turnd complexitatea actelor umane. Un alt punct de interes n cercet rile actuale l reprezint rela ia dintre rolul jurnalistului i exerci iul puterii i al controlului. Un num r de speciali ti britanici avertiza nc din 1987 asupra pericolului instaurat de noul jurnalism i noii jurnali ti o elit deviant , care asigur , prin promovarea unui

comportament plin de articula ii, func ionarea tuturor sferelor organizate ale societ ii. n aceea i direc ie, americanul David Barsamian1 se refer la jurnali ti ca la stenografi ai puterii, identificnd chiar elementele necesare creion rii unui model intitulat pudel-st pn, n absolut discordan cu modelul jurnalistului cine de paz al societ ii, lupt tor mpotriva corup iei, a injusti iei i a abuzurilor. Varietatea modurilor de abordare a subiectelor, multitudinea de perspective care se impun pentru descrierea ct mai conform cu realitatea a faptelor de pres nu mpiedic totu i o tipologizare a modelelor de jurnalism. Vom proceda la enumerarea i definirea lor dup lista lui C.-J. Bertrand. j Jurnalismul de opinie urm re te doar s conving , nu s informeze, astfel nct proprietatea factual poate fi ( i este) neglijat . j Jurnalismul literar preocupat mai mult de a face sim it realitatea dect de a o face n eleas . j Jurnalismul de reportaj bazat pe exactitatea faptelor, pe observa ie i pe prezen a la fa a locului a reporterului, n opozi ie cu jurnalismul partizan. j Jurnalismul de anchet tip de jurnalism prestigios i foarte apreciat, care incumb costuri ridicate i riscuri la fel de mari; c utarea informa iilor, investiga ia documentarea, a adar, sunt esen iale aici, iar perioada de timp necesar difer foarte mult, de la caz la caz, dar este, oricum, mult mai mare ca perioada solicitat de celelalte tipuri de articole. j Jurnalismul de interpretare (de comentariu) mizeaz pe explicarea faptelor i mai pu in pe informarea asupra lor i necesit reporteri specializa i. j Jurnalismul de serviciu (utilitar) ofer informa ii utile din diverse domenii de interes imediat, precum starea vremii,

D a v i d B a r s a m i a n Stenographers of Power: Media and Propaganda, USA, Common Courage, 1992, pp. 34-56

cursurile de schimb valutar, programul farmaciilor, al spitalelor, al cinematografelor, adrese etc. j Jurnalismul institu ional tip mascat de publicitate deseori, n care institu iile furnizeaz presei informa ii favorabile despre ele; jurnali tii trebuie s verifice ntotdeauna aceste informa ii i s informeze opinia public acolo unde exist neconcordan e. j Jurnalismul popular rolul informativ este abandonat aici n favoarea celui provocator, senza ionalist, corelat cu o prezentare grafic atractiv (titluri mari, ilustra ii incitante) i cu un limbaj mult simplificat. Tr s turile textului jurnalistic n realizarea procesului de re-creare i transmitere, textul jurnalistic trebuie s se supun , ca orice alt text, unor reguli de redactare i exprimare, reguli ce particularizeaz stilul jurnalistic/publicistic n raport cu celelalte stiluri. Scriitura jurnalisic i g se te ra iunea de a fi n actul difuz rii informa iilor, n informare deci. Mesajul transmis de textul jurnalistic trebuie s fie n primul rnd clar, iar aceast claritate ncepe odat cu conceperea, a a cum remarca i Boileau, n Arta poetic : Ceea ce este conceput n mod clar se scrie cu u urin . Unul din sensurile termenului scriitur este cel legat de scris, indiferent dac produsele vor fi referen iale sau fic ionale. O alt accep iune a termenului o reprezint stilul. Extrapolnd, scriitur jurnalistic ntlnim n toate formele sistemului mass media, n radio, televiziune, multimedia. Or, aceast deschidere d na tere la trei perspective, care vor lua n considerare:

 Componentele textuale stricte ale textului jurnalistic n radio, televiziune. n acest caz, redactarea n form fizic a textului poate lipsi.  Componentele fonice sau vizuale care apar naintea redact rii textului, concomitent cu aceast opera iune sau dup realizarea ei.  Rolul individului n realizarea acestor dispozitive. Orice text jurnalistic este, nainte de toate, o colec ie de date selec ionate i aranjate cu grij de c tre o persoan ce exercit profesia de jurnalist. Ph. Gaillard define te jurnalistica astfel: Profesia celor care, salaria i sau colaboratori, exercit o func ie de informare, adic de c utare sau de prezentare a unor tiri, n slujba unui periodic scris, a unor media audio-vizuale sau a unei agen ii de pres 2. Ziari tii produc texte jurnalistice, adic relateaz evenimente fapte de interes public, produse sau care urmeaz a se produce n viitorul apropiat , sunt martori activi i selectivi. Misiunea lor este s selecteze evnimentele care vor deveni tiri, acele evenimente, a adar, considerate a avea un grad mai mare de interes pentru public. Op iunea pentru unul sau altul dintre evenimente se realizeaz cu prec dere pe baza a trei criterii: actualitate, semnifica ie i consecin e. Exist multe moduri n care se poate scrie un articol. Ceea ce r mne comun ns , ce nu se modific este faptul c redactarea nu nseamn dect asamblarea unor materiale predeterminate r spunsuri la cele ase ntreb ri formulate de Quintilian cu 2000 de ani n urm : quis?, quid?, ubi?, cur?, quomodo?, quando? (cine?, ce?, unde?, de ce?, cum?, cnd?), la care se poate ad uga, eventual, o a aptea: cu ce consecin e? Dar, pentru orice jurnalist, premisele unui scris de calitate pot fi considerate inteligen a i capacitatea de organizare a detaliilor, corelate cu o bun cunoa tere a unor
2

P h i l i p p e G a i l l a r d Tehnica jurnalismului, Bucure ti, Editura tiin ific , 2000, p. 55

principii de baz i a regulilor de punctua ie i, mai ales, a tr s turilor specifice acestui gen:  Orice articol are o cauz i urm re te un scop (ascunde o inten ie);  Este ntotdeauna direc ionat c tre un public int (are un target);  Transmite o idee (sau mai multe);  Utilizeaz un cod (un limbaj) comun emi torului i receptorului;  Ideile sunt ordonate dup diferite criterii i se prezint sub o form unitar ;  Articolul trebuie transmis, pentru a ajunge la receptor, de la care se a teapt un r spuns, pe un anumit canal3. Jurnalistica este ns o munc de echip , cele mai multe cuno tin e acumulndu-se prin contact direct (sau indirect) cu textele produse de al i jurnali ti.

Andra

e r b n e s c u Cum se scrie un text, Ia i., Editura Polirom, 2000, p. 12