Sunteți pe pagina 1din 14

Regionalizarea administrativ Prin regionalizare administrativ se n elege delegarea de c tre stat a unor sarcini c tre autorit ile subordonate

guvernului sau c tre organismele care se constituie la nivel local, care, de i sunt nzestrate cu o anumit autonomie juridic , totu i ac iunile lor sunt controlate de c tre stat; prin func iile i atribu iile pe care le de in, acestea au ca scop promovarea dezvolt rii economice regionale i se bazeaz , n final, pe mobilizarea colectivit ilor locale i a organiza iilor economice. O situa ie asem n toare se reg se te n Luxemburg, unde guvernul a delimitat patru asemenea regiuni, dar suprafa a mic a statului nu face necesar nzestrarea acestora cu instutu ii proprii. In Fran a a existat, mai nti, o regionalizare administrativ , caracterizat prin instituirea prefecturilor de regiune. Colectivit ile locale i interesele lor economice i sociale erau reprezentate printr-o comisie consultativ , care func iona pe lng prefectul regiunii; n anumite regiuni au fost introduse structuri de mobilizare a dezvolt rii economice cu scopul de a promova interesele economice ale regiunii. Logica era, totu i, aceea a centralizarii, iar dezvoltarea era condus de c tre stat. Situa ia a nceput s se schimbe o dat cu evolu ia economic din cursul anilor70 i prin reforma descentraliz rii care a nceput n 1982. Dintre toate acestea a continuat s func ioneze doar prefectul regiunii, care era ns rcinat cu punerea n practic a politicii na ionale i comunitare ce privea dezvoltarea economic amenajarea teritoriului. De i Germania este un stat federal, landurile care o compun sunt adesea asimilate regiunilor, putndu-se vorbi, ntr-o oarecare m sur , de o regionalizare administrativ intern n landurile cele mai ntinse. n Grecia, administra ia descentralizat a statului este ns rcinat cu dezvoltarea regional n cele 13 regiuni administrative. Secretarul general al regiunii este asistat de un consiliu regional consultativ care este format din reprezentan ii colectivit ilor locale. Acestea sunt, n mod egal, reprezentate n consiliul de administra ie al Casei Regionale de Dezvoltare. n Suedia, dezvoltarea regional se caracterizeaz prin faptul c exist un guvernator de district care are o serie de atribu ii, dar interesele locale sunt reprezentate n consiliul de administra ie care l asist . i social i

n Sco ia i

ara Galilor din Marea Britanie, regionalizarea este administrativ . n

1994 au fost introduse nou birouri regionale ale guvernului c rora li s-au ad ugat n aprilie 1999 cele nou agen ii de dezvoltare regional . n Portugalia, crearea regiunilor administrative, constituite ca noi colectivit i teritoriale, a fost respins prin referendumul din 8 noiembrie 1998. n schimb, exist cinci comisii regionale de coordonare, organe descentralizate ns rcinate cu punerea n aplicare a planului de dezvoltare regional sub autoritatea ministrului echipamentelor, amenaj rii i administr rii teritoriului. n Slovacia, reforma din 1996 a mpar it teritoriul n opt regiuni i, cu aceasta ocazie, s-a m rit numarul circumscrip iilor administrative de la 26 la 79. Este de remarcat prezen a birourilor administrative regionale care sunt organizate dup modelul birourilor administrative ale circumscrip iilor. Biroul administrativ regional este ns rcinat s coordoneze activitatea colectivit ilor locale n ceea ce prive te dezvoltarea regional . n Ungaria, divizarea teritorial n opt regiuni administrative, care fusese introdus n 1990, a fost abandonat n 1994. Atribu iile regiunilor au fost preluate la nivel provincial de biroul administrativ public al provinciei, iar legea a sporit n 1996 rolul provinciilor (colectivit i locale) n materie de dezvoltare regional , ceea ce corespunde n fapt descentraliz rii. n ceea ce priveste Estonia, politica de dezvoltare regional organizarea teritorial a nu a modificat rii. n 1995 au fost create dou organisme centrale: Consiliul

consultativ de politic regional pentru coordonarea interministerial a dezvolt rii regionale i Agen ia Estonian de Dezvoltare Regional . Politica statului este pus n aplicare la nivelul a cincisprezece circumscrip ii de c tre un guvernator. O situa ie asem n toare se reg se te i n Lituania, unde punerea n aplicare a politicii de amenajare a teritoriului i de dezvoltare regional este condus de un guvernator la nivelul unit ilor administrative superioare provincii/departamente). Din analiza situa iilor prezentate n Caseta nr.1 se desprind o serie de concluzii: - n primul rnd, regionalizarea administrativ nu corespunde neap rat situa iei n care colectivit ile locale au o putere mult diminuat . Astfel, autorit ile locale din Portugalia i Marea Britanie dispun de reale mijloace de ac iune; - n al doilea rnd, regionalizarea administrativ este centrat pe dezvoltarea regional , fiind completat , n unele cazuri, cu descentralizarea anumitor func ii administrative;

- n al treilea rnd, regionalizarea administrativ necesit instutu ii sau mecanisme care implic , ntr-o anumit m sur , colectivit ile locale n politica de dezvoltare regional , de i acestea r mn sub controlul puterii centrale; - n ultimul rnd, regionalizarea administrativ reprezint , n toate cazurile (exceptnd Suedia i Marea Britanie), un r spuns la nevoia de a pune n aplicare politicile comunitare de coeziune. n Slovenia, acest tip de regionalizare este sus inut de instan ele centralizate: Consiliul de dezvoltare regional care func ioneaza pe lng guvern i Agen ia de dezvoltare regional . Regionalizarea pe baza cooper rii ntre colectivit ile locale Regionalizarea se realizeaza prin intermediul colectivit ilor locale existente, ce dispun de atribu ii extinse i de un cmp larg de ac iune, care s le permit astfel ndeplinirea obiectivelor i cooperarea ntr-un cadru mai larg. Aceasta form de regionalizare difer de cea administrativ prin faptul c regionalizarea se inf ptuie te prin intermediul instutu iilor descentralizate care ac ioneaz ntr-un cadru de putere propriu. Acest tip de regionalizare se ntlne te frecvent n statele Uniunii Europene: Germania, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Ungaria. n Irlanda i n Finlanda regionalizarea este organizat pe ntreg teritoriul rii pe baza cooper rii ntre colectivit ile locale. n Irlanda au fost create n 1994 opt autorit i regionale, dar, cu toate acestea, numeroase probleme ale dezvolt rii regionale sunt n sarcina unor agen ii specializate. Autorit ile regionale ac ioneaz pe ntreg teritoriul rii fiind administrate de un consiliu i joac un rol important n executarea programelor comunitare. n Finlanda exist dou zeci de consilii regionale pe ntreg teritoriul rii, ca urmare a aplic rii legii din 1994 privind dezvoltarea regional . Pe lng acestea, sunt prezente i a anumitele sindicate ale comunelor, create prin acordul unanim al comunelor care le compun. Membrii consiliilor regionale sunt ale i de c tre consiliile municipale. n Danemarca, situa ia este pu in diferit deoarece dezvoltarea regional intr n competen a celor paisprezece comune provinciale (amtskommun). n Germania acest tip de regionalizare se caracterizeaz colectivit ile locale din landuri. n Ungaria, legea din 1996 privind amenajarea teritoriului a ncredin at provinciilor responsabilitatea dezvolt rii regionale. Acestea au ca scop stabilirea unui plan de dezvoltare i, de asemenea, crearea de asocia ii intercomunale de dezvoltare regional . Dezvoltarea regional poate s dea na tere unei cooper ri voluntare ntre provincii, care stabilesc n prin cooperarea dintre

aceast situa ie un consiliu de dezvoltare regional (la ora actual exist dou : Budapesta i Lacul Balaton).

Concluzii: - situa ia cea mai des ntlnit este cea n care regionalizarea se bazeaz pe crearea instutu iilor comune colectivit ilor locale. Aceasta demonstreaz ca circumscrip iile

colectivit ilor locale, de la al doilea ca i de la primul nivel, nu r spund bine regionaliz rii; - ora ele i cooperarea intercomunal pot s - i asume func iile regionalizarii, precum n Ungaria i Germania; - toate instutu iile prin care se realizeaza regionalizarea pe baza cooperarii intre colectivit ile locale au ca scop protejarea drepturilor i a autonomiei colectivit ilor pe care le regrupeaz : resursele provin de la colectivit ile asociate i sunt relativ putin importante, competen ele lor sunt limitate, iar instutu iile regionalizarii sunt o forma de cooperare intercomunal ; - ntr-o oarecare m sur , acest tip de regionalizare este limitat, mai ales c respectivele colectivit i locale nu dispun de instutu ii puternice i de competen e suficiente. Descentralizarea regional Descentralizarea regional se refer la constituirea unei noi colectivit i teritoriale la nivel superior nivelului colectivit ilor teritoriale existente, aceasta fiind considerat Regiunea capat expresie instutu ional specific , ce se caracterizeaz regiune. prin aplicarea

regimului general al colectivit ilor teritoriale. Ea formeaz o nou categorie de colectivit i teritoriale, care au aceea i natur juridic ca i colectivit ile teritoriale existente, dar care se disting printr-o circumscrip ie mai larg
i prin competen ele lor, prin care se urmare te dezvoltarea economic . De i acest tip de regionalizare modific organizarea teritorial , ea se nscrie n ordinea constitu ional a statului unitar. Printre statele UE, Fran a este singura care a pus n practic pe deplin aceast concep ie. Prin aplicarea legii din 2 martie 1982 i dup alegerile regionale din 1986, Fran a num ra 25 de regiuni. Acestea beneficiaz de principiul liberei administr ri a colectivit ilor teritoriale, care fusese consacrat de Constitu ie, mai nti pentru districte, departamente i alte teritorii. Principiul liberei administr ri nu reprezint prin el nsusi o surs de putere. El nu implic exercitarea unei anumite puteri legislative ntr-o m sur mai mare. Din punct de vedere al competen elor, puterea normativ a regiunii este, de fapt, mai redus dect cea a districtelor i departamentelor i dect cea a primarului. Regiunile nu pot exercita i nu-si pot atribui tutela asupra colectivit ilor locale de pe teritoriul lor.

Descentraliz rea regional se ntlne te azi n ara Galilor din Marea Britanie, n Suedia, Polonia, Cehia, Slovacia. n ceea ce prive te puterii legislative ara Galilor, aceasta dispune de o adunare regional aleas prin de puterea central , ea are toate sufragiu direct i de atribu ii administrative extinse, dar, prin instutu iile sale, prin absen a i prin dependen a financiar caracteristicile unei autorit i locale britanice, stabilit pentru un teritoriu vast, ara Galilor n ansamblu, n limitele sale istorice. n Suedia, organizarea teritorial a rii este n discu ie ncepnd cu 1992, f cnd loc unor rapoarte i dezbateri numeroase. Este de subliniat faptul c , n lipsa unei reorganizari teritoriale n ansamblu, n 1995 s-a dezvoltat foarte mult cooperarea regional ntre districte. Polonia i Cehia s-au orientat, de asemenea, c tre descentralizarea regional . n Polonia, prin reforma din 1998 au fost create aisprezece provincii n locul celor 49 care existau din 1975. Provincia este una dintre colectivit ile teritoriale a carei constituire este permis prin Constitu ie. Administra ia teritorial a statului este organizat la nivelul provinciei sub autoritatea conduc torului acesteia, care, exercit colectivit ii teritoriale respective. Pentru Cehia, o lege constitu ional adoptat n 1997 prevedea constituirea colectivit ilor teritoriale de nivel superior, prev zute de Constitu ie, sub forma a trei regiuni, capitala Praga fiind plasat la acela i nivel. Toate exemplele de descentraliz re regional prezentate au numeroase tr s turi comune, n ciuda eterogenit ii contextelor instutu ionale: - regiunile sunt administrate de un consiliu ales prin sufragiu universal, direct. Acestea nu exercit nici o putere normativ . Ele dispun de competen e administrative extinse n domenii esen iale ale vie ii economice i sociale, dar legea orienteaz politica lor c tre dezvoltarea regional . Aceasta se observ , n special, n legile franceze i poloneze; - descentralizarea regional presupune adoptarea unor dispozi ii de natur s protejeze autonomia colectivit ilor locale existente: interdic ii privind tutela unei colectivit i teritoriale asupra alteia n Franta, participarea comunelor la formarea consiliilor regionale conform dispozi iilor constitu iei portugheze. Regiunile nu au, n general, competen e privind organizarea teritoriului, dect dac este vorba de propriile lor servicii administrative. Totu i, ara Galilor are dreptul de a face propuneri de lege n Parlamentul englez. Autonomia financiar a regiunilor este limitat , cu excep ia Fran ei i Suediei, unde regiunea sau districtul exercit o putere fiscal semnificativ . controlul asupra

Regionalizarea politic sau autonomia regional (regionalismul instutu ional) Acest tip de regionalizare este prezentat ca un model, ca o bun practic , fiind adesea idealizat. El se ntlne te doar n anumite state din UE, dar sub forme extrem de diferite. Din punct de vedere juridic, regionalizarea politic se caracterizeaz , n compara ie cu descentralizarea regional , prin atribuirea puterii legislative unei adun ri regionale, care dispune de competen e vaste, al c ror con inut este definit i garantat prin Constitu ie sau cel pu in printr-un text de natur
Fa

constitu ional , iar pentru exercitarea competen elor se

constituie un executiv, care prezint caracteristicile unui guvern regional.


de descentralizarea regional , regionalizarea politic afecteaz structura statului i i modific Constitu ia.

Regionalizarea politic domin organizarea teritorial a statului n Spania, n Italia i n Belgia, de i aceasta din urm are ncepnd cu 1993 o alc tuire federal . Acest tip de regionalizare este prezent i n alte state, dar numai n anumite par i ale teritoriului, precum n Marea Britanie i Portugalia. Regionalizarea politic se diferen iaz de statul federal sub diferite aspecte: - regiunile nu reprezint state, iar alc tuirea r mne, n principiu, cea a statului unitar. Este de remarcat ca n Spania exist teama c mbinarea dintre federalism i regionalizare s nu amenin e integritatea teritorial ; - n compara ie cu statul federal, regionalizarea politic nu se caracterizeaz printr-o dubl putere constituant : regiunile au statut de regii, dar nu au o constitu ie, a a cum au cele din statul federal; - de i exist forme multiple de cooperare instutu ional ntre stat i regiuni, acestea din urm nu particip la exercitarea puterii legislative na ionale prin reprezentare proprie. n principiu, puterea judiciar este unic , fiind organizat de c tre statul central. Aceasta regul nu este ns absolut . De exemplu, Sco ia poseda o organizare judiciar distinct sub numeroase aspecte fa Camerei Lorzilor. - federalismul implic egalitatea n drepturi a statelor membre n timp ce regionalizarea politic presupune, n general, asimetria instutu iilor i a competen elor; - regionalizarea politic poate afecta, n anumite state, doar o parte a teritoriului, n timp ce n altele ea caracterizeaz ntreg teritoriul, cum este cazul Italiei i al Spaniei. Regionalizarea prin intermediul autorit ilor federale Statul federal este, adesea, perceput printr-o serie de idei false, care constituie un obstacol n n elegerea raporturilor pe care acesta le are cu regionalizarea. Statul federal este, i un sistem juridic de cel al Angliei, de i acesta este supus controlului

deseori, considerat ca fiind opus statului-na iune i este prezentat drept un r spuns la regionalism, pentru c el permite concilierea uniunii respective, dar cu respectarea particularit ilor. El este, de multe ori, n eles ca fiind tipul de stat caracterizat printr-o descentralizare sporit , func ionnd pe principiul garant rii autonomiei unit ilor care l compun. Federalismul are, n fapt, raporturi complexe cu regionalismul i regionalizarea: - statul federal nu se opune statului-na iune. n anumite contexte istorice el reprezint chiar un mod de integrare na ional . Nu se poate nega faptul ca SUA, Elve ia, Germania reprezint na iuni, de i organizarea lor politic admite anumite concep ii despre legisla ie i despre suveranitate care difer de cele instituite n Fran a sau n Anglia. n aceste ri construc ia statului modern se realizeaz prin intermediul federalismului. Din p cate nu exist nici un exemplu de stat na ional pe care federalismul sa-l fi protejat de tensiunile care i marcheaz existen a. - - un stat federal poate fi afectat de regionalism sau de regionalizare ca oricare alt tip de stat.
Aceasta deoarece statele federale se nasc dintr-o uniune de state, care reprezint de fapt entit i politice, acestea prezentnd ele nsele o serie de particularit i regionale i entice.

n Belgia, regionalismul este cel care a condus la federalizarea statului, n scopul de a m ri autonomia unit ilor componente, un exemplu fiind cazul Flandrei, i, de asemenea, n scopul de a permite constituirea unei structuri capabile s accepte aceast autonomie sporit . n aceast situa ie, solu ia era cea de stat federal, care s permit entit ilor care revendic autonomie sporit s accead , n mod progresiv, la calitatea de stat. n ceea ce prive te Germania i Austria, acestea se caracterizeaz prin mbinarea revendic rii privind o mai mare participare la afacerile europene cu dorin a de promovare a unei reforme federale care s nt reasc pozi ia landurilor. Landurile au nceput s se team de posibilitatea diminuarii competen elor lor, situa ie care ar fi putut rezulta ca urmare a integr rii europene i, n special, a Actului Unic. Ele au fost mpotriva acestei evolu ii i chiar au c utat s o opreasc . Prin promovarea principiului subsidiarit ii n landurile germane, la mijlocul anilor80, prin stabilirea unui Comitet al Regiunilor, n special la insistentele lor, prin articolul 203 din Tratatul Comunit ii Europene care permitea tuturor statelor membre s fie reprezentate n Consiliu printr-o personalitate cu rangul de ministru n organizarea intern , landurile urmareau s - i ndeplineasc obiectivele prezentate anterior.

n Germania landurile au avut mult de c tigat o dat cu adoptarea articolului 23 din Legea fundamental , iar revizuirea constitu ional din 1994 n-a modificat, dect ntr-o mic m sura, repartizarea competen elor ntre federa ie i landuri. n Austria ns , landurile au ob inut o mbunat ire doar n ceea ce priveste situa ia resurselor, n timp ce transferul anumitor responsabilit i federale c tre autorit ile locale este, ntotdeauna, un subiect de dezbatere. n concluzie: - federalismul nu este expresia instutu ional a regionalismului sau a regionaliz rii. Statul federal nu este ferit de presiunile regionaliste, el este adesea supus tendin ei de regionalizare; - n anumite situa ii, structurile federale au permis reducerea tensiunilor datorate regionalismului, dar n altele nu au putut mpiedica dislocarea statului; - n m sura n care regionalizarea r spunde evolu iilor socio-economice, ea provoac adapt ri func ionale n sistemul federal, fie la nivelul rela iilor dintre Federa ie, Landuri i Comunitatea european , fie la nivelul colectivit ilor locale. Aceast regionalizare a statului federal sau a colectivit ilor locale este u or absorbit stabilitate nu reu e te s o afecteze. n legatur cu aceste cinci forme ale regionaliz rii se impun cteva preciz ri: - trebuie subliniat faptul c federalismul nu este o form de regionalizare. Dimpotriva, statul federal reprezint acel mod de organizare a statului n care structurile i sistemul s u de func ionare pot fi afectate de regionalizare sub diferite forme; - regionalizarea nu este ntotdeauna omogen . Un stat poate s cunoasc , pe ntreg teritoriul s u, mai multe forme de regionalizare, n func ie de problemele la care trebuie s raspund i de particularit ile pe care trebuie s le ia n considerare. n Marea Britanie se reg sesc trei forme diferite de regionalizare; - un stat poate cunoa te, n mod succesiv, mai multe tipuri de regionalizare. De exemplu, n Fran a a existat o regionalizare administrativ nainte de introducerea i Oriental ar putea descentraliz rii regionale actuale. Anumite state din Europa Central de structurile federale, a c ror

avea o evolu ie asem n toare. Pe de alta parte, formele pe care le cunoa te regionalizarea ntr-un stat depind nu numai de problemele de ordin socio-economic, ci i de o serie de al i factori, specifici fiec rei ri, cum ar fi concep ia despre stat (a societ ii i a elitelor politice), circumstan ele politice, gradul de integrare na ional . De men ionat ns c regionalizarea implic limite i riscuri care variaz de la o ar la alta i care pot fi apreciate n mod diferit;

- dac cele cinci tipuri de regionalizare se disting prin pozi ia pe care o ocup puterea central i administra iile de stat, trebuie precizat c acestea nu sunt niciodat absente, chiar dac ele pot fi limitate n statele n care autonomia regional este puternic . Indiferent de modul n care se prezint situa ia, regionalizarea nu trebuie s conduc la omiterea rolului pe care l joac statul n dezvoltarea regional . Conceptul de dezvoltare regional deriv din cel de dezvoltare economic i se focalizeaz pe aspectele teritoriale, zonale sau locale ale acestei dezvolt ri. Dezvoltarea regional presupune utilizarea resurselor (n primul rnd a celor locale, dar i a celor atrase din mediul na ional i interna ional) pentru cre terea competitivit ii generale a teritoriului, cre terea gradului de adaptabilitate a componentelor de produc ie i func ionale la necesit ile de ajustare structural (pentru satisfacerea nevoilor regionale i na ionale) i, n ultim instan , din prespectiv macroeconomic , pentru reducerea decalajelor ntre diferitele este un concept nou ce urm re te impulsionarea i componente din structura spa iului economic na ional6. Dezvoltarea regional diversificarea activit ilor economice, stimularea investi iilor n sectorul privat, contribu ia la reducerea omajului i nu n cele din urma s conduc la o mbun t ire a nivelului de trai. Definirea i tipologia regiunilor de dezvoltare De i regionalizarea (mp r irea pe regiuni) este larg r spndit n organizarea teritorial a rilor europene nu se poate defini un concept de baz comun pentru regiunile existente: - n unele ri, (Italia), regiunile au devenit imediat func ionale, n alte ri regiunile servesc drept un mijloc de ac iuni cu caracter economic pentru guvernarea central (Fran a i al Marea Britanie). Reformele sau tentativele de reformare (n Belgia, Spania, Fran a i Portugalia) din perioada anilor 70 au propulsat regionalizarea n centrul dezbaterilor politice. - multe state nu recunosc regiunea ca pe un nou nivel al guvernului, alte ri difer din punct de vedere al naturii i rolului regiunii, avnd elaborate diferite concepte asupra regiunii; - activit ile de regionalizare a noilor ri membre i a rilor care au aderat n ultimul val -2004-2007 - au contribuit la diversificarea termenului de regiune. Din aceste motive exist o tendin de a ezita ntre dou concepte despre regiune. Primul concept este bazat pe o definire pur descriptiv : regiunea este entitatea situat imediat sub nivelul guvern rii centrale, cu o putere politic de reprezentare, prin consiliul ales. Al doilea concept se bazeaz pe reprezentarea regiunii prin intermediul unei asocia ii sau organ creat la nivel regional din autorit ile nivelului imediat inferior (dup cum este definit n statutul Reuniunii Regiunilor Europene.)

La definirea unei regiuni trebuie s fie luate n considerare urm toarele elemente: y y s permit identificare problemelor teritoriale; s permit identificarea unor spa ii adecvate pentru anumite tipuri de ac iuni, pentru alocarea de fonduri, aplicarea diferen iat a taxelor, cooperare sau parteneriate etc.; y s aib la baz fundamentarea f cut de speciali ti n dezvoltare regional , deciden i i cet eni de la nivelul regiunilor. Parlamentul European consider c o regiune de dezvoltare esteun teritoriu care formeaz din punct devedere geografic, o unitate net sau un ansamblu similar de teritorii n care exist continuitate, n care popula ia posed anumite elemente comune, dorind s - i p streze specificitatea astfel rezultat , dar i s se dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social i economic. O regiune poate fi definit ca o zon a unui teritoriu avnd un ansamblu de i care o distinge de zone nvecinate. caracteristici interne (proprii) distincte i consistente (acestea putnd fi fizice sau umane) care i confer o anumit unitate semnificativ Regiunea cuprinde o parte dintr-un teritoriu, delimitat dup anumite criterii economice, administrative, geografice, sociale, culturale, istorice, ecologice care i confer o oarecare omogenitate i o particularizeaz n raport cu spa iul economic na ional. - Din punct de vedere politic, termenul de regiune este utilizat uneori i n context transna ional. n teoria i practica dezvolt rii regionale apectele transna ionale ale no iunii de regiune pot s apar n leg tur cu programe de dezvoltare economic transfrontaliere. - Din perspectiv practic regiunea presupune o anumit delimitare administrativ , care poate face ca regiunile de dezvoltare s coincid sau nu cu unit ile administrativ teritoriale. Se poate aprecia c termenul regiune are un sens diferit n dependen discu iei: y din perspectiva global nseamn aria geografic care include mai multe state rilor vecine, constituit n (Regiunea Balcanilor, Regiunea Orientului Apropiat, etc.). y alteori, termenul este folosit pentru asocierea regiunilor vederea atingerea unui sau mai multor obiective i interese comune (Euro - regiuni). de contextul

din perspectiva politicii dezvolt rii regionale, regiunea este o zon n interiorul omogen

rii,

geografic, cu tr s turi comune sau similare a tradi iilor, culturii,

caracteristicilor etnice. Cel mai important aspect pentru crearea unor regiuni de dezvoltare sunt factorii care permit cre terea socio-economic a zonei respective. De aceea factorii care urmeaz a fi lua i n considera ie pentru a avea un sistem de regiuni func ionale i cu un poten ial de succes pentru evolu ia regiunilor sunt: y y y y factori istorici, ce in de tradi ie, cultur ; factorul geografic; dimensiune adecvat pentru o activitate socio-economic real cu o dinamic bidirec ional social i eficient ; un num r de centre de dezvoltare/cre tere poten ial (ora e cu capacitate de cre tere i i economic n raport cu periferia).

De i economiile regiunilor se aseam n n multe privin e cu economiile na ionale, exist o serie de diferen e, semnificative, ntre regiuni i na iuni, diferen e ce nu pot fi ignorate: - economiile regionale sunt mult mai deschise dect economiile na ionale n cadrul c rora sunt localizate, comer ul interregional este scutit de taxe i alte bariere comerciale, toate regiunile unei ri utilizeaz aceea i moneda; - for a de munca i capitalul au un grad mai mare de mobilitate ntre regiuni dect ntre ri; - gradul ridicat de interdependen ntre regiunile din cadrul grani elor unui stat joac un rol important n analiza regional . Carta Comunitar a Regionaliz rii define te regiunea ca un teritoriu care formeaz , din punct de vedere geografic, o unitate net sau un ansamblu similar de teritorii n care exist continuitate, n care popula ia posed anumite elemente comune i care dore te s i p streze specificitatea astfel rezultat cultural, social i economic. Regiunea reprezint un nivel administrativ care i are locul n ierarhia administrativ pe o pozi ie imediat inferioar nivelului central. Delimitarea regiunilor indiferent care ar fi criteriul utilizat - economic, administrativ, geografic, cultural, istoric etc. - nu este o sarcin u oar ntruct nu exist metodologii ntru-totul satisf c toare. i s o dezvolte cu scopul de a stimula progresul

Dimensiunea interna ional a dezvolt rii contemporane, caracterizat prin tendin e de globalizare i integrare, a impus i necesitatea g sirii unor modalit i relativ omogene de structurare a regiunilor din diverse spa ii na ionale. n acest sens Oficiul de Statistic al Uniunii Europene a elaborat Nomenclatorul Unit ilor Teritoriale pentru Statistic (NUTS) cu scopul de a realiza o clasificare uniform a unit ilor teritoriale pentru statistica regional a Uniunii. Metoda clasic de conceptualizare a regiunilor distinge trei tipuri de regiuni: 1. Regiuni omogene prin prisma unor caracteristici comune ale unor criterii cheie, cum ar fi: - criteriul economic (ex.: venit/locuitor apropiat, sector industrial dominant comun, rate ale omajului relativ uniforme etc.); - criteriul geografic; - criteriul social-politic (o anumit comun ). 2. Regiuni nodale (polarizate) cnd interesul pentru uniformitate este minim iar coeziunea este rezultatul fluxurilor interne, al rela iilor, interdependen elor polarizate de obicei c tre un anumit domeniu (nod). 3. Regiuni pentru planificare (programare) unde unitatea deriv dintr-un anumit cadru institu ional-administrativ i din aplicarea unor politici i programe specifice de dezvoltare regional . n cazul n care se urm re te stabilirea unui sistem clar de competen e pe plan administrativ-institu ional, cnd se are n vedere defalcarea programelor economice na ionale n programe la nivel regional, un criteriu foarte important este cel al vecin t ii, care presupune ca regiunile sistemului na ional s acopere ntreaga suprafa suprapuneri. Pe lng grup rile bazate pe structura administrativ-teritorial s-au cristalizat i anumite grup ri tipologice menite s reduc , pe baza unor caracteristici de dezvoltare economico-social , la cteva categorii mari mozaicul de regiuni ce compun teritoriul na ional. Utilitatea lor este eviden iat de rolul pe care l au n fundamentarea politicilor regionale adecvate acestor categorii reprezentative ale regiunii. Experien a interna ional a dus la conturarea de grup ri tipologice cu grade diferite de detaliere. Totu i n cadrul lor se poate distinge existen a ctorva categorii de regiuni a c ror probleme se situeaz n centrul aten iei politicilor regionale din diferite ri: a t rii, f r a exista identitate regional , o dezvoltare istoric

Regiuni agricole aflate n dificultate care au, n general, o pozi ie periferic n raport cu o regiune central , ocup o suprafa relativ ntins dar popula ia lor este mai pu in numeroas sau este dispersat . Lor li se pot ad uga regiunile izolate (ex.: unele regiuni montane) ce nu dispun de o infrastructur corespunz tore. R mnerea n urm a acestor regiuni poate fi explicat prin lipsa de resurse, prin condi ii mai pu in propice dezvolt rii comparativ cu alte regiuni. Nivelul venitului pe locuitor este sc zut, gradul de subocupare i rata omajului sunt ridicate, sursele de venituri fiscale sunt extrem de reduse, productivitatea muncii sc zut . Adesea popula ia migreaz mai nti de la sate spre marile centre urbane, nainte de a p r si regiunea respectiv . Problemele de ajustare structural ale acestor regiuni sunt, uneori, ntr-o puternic dependen
caracterizeaz printr-o slab elasticitate n raport cu veniturile.

de sectorul

primar, ceea ce le diminueaz suple ea in adaptare, n timp ce produc ia lor principal se

Regiunile industriale aflate n declin sau abandonate sunt caracterizate prin

sc derea ratei de activitate, cre terea lent a veniturilor pe locuitor, emigra ie ridicat . n cadrul lor se constat frecvent existen a unor infrastructuri nvechite i a unei popula ii active mb trnite, au un grad de poluare ce poate descuraja noile investi ii, un climat social nesatisf c tor. Cauzele se pot reg si n efectul de situare (unele sectoare tind s se degradeze mai mult n anumite regiuni dect n altele rezultnd un deficit global), efectul structural (firmele dintr-o regiune sunt specializate n sectoare aflate n regres n raport cu rezultatele nregistrate pe plan na ional). Regiunile care suport presiunea unei cre teri rapide sunt cele n care resursele i infrastructurile (re ele de transport, locuin e)cunosc o exploatare foarte intens , cererea de for de munc este excesiv . Cu toate c situa ia ocup rii, veniturilor sau impozitelor este a - loc de munc , poluare sub diferite aspecte etc. n aceste regiuni cre terea randamente descresc toare i, n final, costurile marginale devin i statul central este una dintre favorabil apare o disfunc ionalitate social , care se traduce prin lungimea excesiv traseului locuin economic antreneaz

superioare avantajelor marginale. Repartizarea competen elor ntre regiuni problemele cele mai importante i mai delicate ale organiz rii regionale a statului: - n statul unitar, unit ile de autoguvernare local primesc, prin Constitu ie, dar mai ales prin legi, acele competen e pe care puterea central dore te s le delege lor;

- n federa ie, repartizarea competen elor trebuie realizat exclusiv prin Constitu ia statului federal, n mare parte prin enumerarea competen elor statului federal, restul competen elor apar innd unit ilor federale; - n cazul statului regional competen ele regiunilor trebuie definite prin Constitu ie, ns exper ii nu au ajuns la un consens n privin a acord rii competen ei implicite de partea statului central sau a regiunilor. Pe parcursul ultimilor ani au fost efectuate multe studii asupra caracteristicilor care denot succesul sau e ecul n performan a regiunilor. Cercet ri ale speciali tilor arat c descentraliz rea guvern rii n regiuni nu este de ajuns pentru a garanta succesul economic. Ei au descoperit ca regiunile prospere ale UE: demonstreaz un grad nalt de coeziune social egal m sur securitate; se bucur de cooperarea ntre companii, inclusiv constituirea unei re ele de cooperare; ncorporeaz investi iile interne, care prezint o nalt valoare ad ugat n economia regional ; urmeaz strategii pentru a spori inova iile i transferul de tehnologii; au institu ii de guvernare eficiente; maximizeaz poten ialul sinergiilor transfrontaliere. n statele Uniunii Europene, organizarea administrativ i gradul de descentralizare sunt rezultatul unui proces care combin evolu iile istorice cu necesitatea existen ei unui nivel administrativ inferior celui na ional, dar superior celui local. n statele UE, acest nivel fie dispune de o mare autonomie n statele federale (Germania, Austria, Belgia) i regionalizate (Spania, Italia, Marea Britanie), fie constituie o structur subordonat statului na ional care exist doar din ra iuni administrative ca n cazul statelor unitare (Grecia, Irlanda). Fenomenul de descentralizare a statului na ional se manifest i n Europa de Est n care sens rile din regiune care au aderat la UE dup 2004 i-au creat regiuni de dezvoltare economic pentru a permite implementarea asisten ei financiare, unele mergnd chiar spre o anume form de regionalizare politic cum este cazul Cehiei. i participare; ating rela ii de cooperare n domeniul industriei, care demonstreaz flexibilitate i n