Sunteți pe pagina 1din 58

Adriana MAil0tAGHE

llaila

STfuIGE

ZOIA STTIGI'tESGU

6,fii't*y*tuqh.
grddlr*ga do cnid,

activitati
rnatermatice
-5-7 aniCarte cu teme centrate pe subiecte ed. a Vl ll-a

SLI

UvrEGR.,ft

BUCURE$TI - 2003

CAPRINS
Pag:

I.
1. 2.
III.

Operafiiintelectuale Constituiri de mul,timi cu elemente dupl un criteriu daq Perceperea qi determinarea unor relafii Ei pozitu spaliale intre mullimi sau elemente folosind aspecte interdisciplinare;
Forme georuetrice

1-8

.........

9-15

1. 2. Ill. 1. 2. 3. 4. 5.

Formarea reprezentilrllor despre forme geometrice plane (pItrat, triunghi, cerc, oval, dreptunghi, romb); Compararea mullimilor de elemente, aprecierea globaliprin coresponden![
1

la 1 (multe, puline, tot atatea);

Cifre qi

numere

16_44

Numeralia Ei infelegerea num[rului natural Ei a grafiei lui; raportarea numirului la cantitate Ei a cantitdlii la numlr - in limitele l-3 (tdril grafie); in limitele 1-5 (cu grafie facultativ); Ordonarea cifrelor gi numerelor; determinarea locului fiec[rui numlr; Inilierea copiilor in opera,tii simple, de calcul, de adunare Ei scldere cu diferenfa de 1-2 unit61i, probleme ilustrate in limitele 1-10; Recunoaqterea, redarea Ei utilizarea semnelor ,,*") ,,-", ,,="', Familiarizarea cu aspectul ordinal al numdrului in limitele 1-10; aplicalii practice; evaluiri sumative;

IY. in{elegerea consemdrii masei


mlsur[ etalon

Ei empirice pentru greutate, volum, lungime

;i a volumului;

utllizmea unitdlilor de
Ei

timp

4549
50-56

V.

Numerafia t1-20; aplicaliipracticel evaludri sumative

Tiparul executat sub comanda m.30 294


Compania Nalionald a Imprimeriilor ,,CORESI " S.A. BucureEti

ROMANIA

Sistemul calitalii certilicat SR EN ISO 9001

GffiI

Coloreazd legumele.
Tncercuiegte mulfimea legumelor.

SJD

c e( ti

fi

At. x 4^l b RA

/'F\

-.-}ds,

-^-1

Nt 0\-\-J

)lca
l/\
I
I

a,

u
Kn-' 'e U

" 00,

ft//

lncercuiegte obiectele mari. Marcheazd cu X obiectele mici.

dt%
Coloreazd obiectele mijlocii din f iecare mullime.

ob

l0 ,e 0'l a o
o( :f
P

Incercuiegte floarea cu tulpina cea mai scurta' Coloreazd floarea cu tulpina cea mai lungtr'

iOTA: Noliunile,gros+lsire' 9i "lat-ingusf' vorfi predate cu rnatedal din nafurd.

lncercuiegte obiecfu I scurt.

Coloreazi drumul cel mai lung.

Coloreazd cu rogu balonul celui mai lnalt copil. lncercuiegte copilul cel mai scund.

Coloreazi cu verde caseta de sub obiectullnalt.

r-tl

I-t t-r

PERCEPEREA

PoZlIlILoR SPATIALE = SUS - JoS =

Spune ce direcfie indic6 s6gelile. . Cbbreaza saulncerouiegte obiectele indicate de sAgefi.

n
--\-

,t

@ _@*@ @

'i

PERCEPEREA PoZlTltLoR SPATTALE = DREAPTA

-ST

Spune ce direcfie indici s6gefile. Coloreazd saulncercuiegte elementul din dreapta ta.

)l t,

Coloreazd sau'lncercuiegte etementu I din st6n ga

Deseneaz6,-1n dreptunghiul din dreapta, greunle (puncte) 9i In cel din stAnga, fire de iarbd (liniiv6rticale).

PERCEPEREA

PoZlTllLoR SPAIIALE
curtea de joc"

'in

ffi ffi

ffi ffi

il,

,/o \
LID

o(

il
,

c {\

e.- r-

Coloreaz6 cu rogu triunghiurile gi cu albastru dreptunghiurile. Taie cu o linie cercurile.

Formeazi mulfimea pitratelor.

o on0

r
Coloreaz6 cu ro$u triunghiurile mari. lncercuiegte mulf imea triunghiurilor.

qkeYB
Coloreazi cu albastru pdtratele.

i'rl:r;ld ;^D
4o

Formeazi mufiimea pdtratelor mici.

l0
:

Coloreazd obiectele care au formi de cerc,

t
Wb

ffu@
Coloreazdobiectele care au form6 de triunghi.

I
ll

Alcituiegte mullimi cu elemente de aceeagi form6. Formeaz6 perechilntre elementele celor doui mullimi, prin punereln corespondenli.

Bw g 1P B

TP

*a\

w#ffiffi#
t2

Compar6 multimile prin formare de perechi. Coloreaz6 mullimea cu mai multe elernente.

9D v^ ,/\

s&'
ffi ffi^^

b4

\ffiry

Daci sunt mai multe ghinde decAt veverife coloreazi pitratul,


dacd nu, coloreazd cercul.

ELT
ee

ee
Deseneazd in incercuirea alituratd cu un pdtrat mai mult decAt stelulele.

l3

Irpercuiegte.eWtenteb fiec6rei mulfimi.


Formeazd pereefii.

Goloreazi mulfimeacu mai pufine elemente.

rDo

6B
Scrieln casetll cu o llnle malpufln decit numirulelementelomu$mll.

Deseneaz5 Tn caseta liberd o mullime cu un element mai pufin decAt mulfimea pegtilor.

t4

/o\

Deseneaztr,ln caset6, tot atatea liniule cite elemente suntln fiecare

ff \o

AA
A^

'n\
trn

mulfime.

I I

,/

?i,

Asociazd fiecdrei mullimi de buburuze,lnullimea cu tot atAtea frunze.

Un cdrlig ca de crogeti, Un b6f frdnt, o mulineti!... Pentru Soare, pentru Lun6,

ql+
lY
l1

Numai cifra UNU-i buni...

mn E EE EE ftE
lncercuiegte 9i coloreaz6

cu un singur element.

3"
Scrieln casete tot atAtea puncte corespunzitor numirului de elemente din diagrame.

Deseneazd in casete tot atAtea cercuri cAt indicd cifra.

l(t

Un baston scris lnclinat,

t3ngavaluldin gwoi.
Azi vomlnvlplndat Cum se scrie cilra DOl.

r.)
rf! ++

,;2

E]E EEE

t]EE

Incercuiegte gi coloreazd mulfimea cu un numAr de doui elemente.

lncercuiegte cifra corespunz6toare numdrului de elemente.

\7 M
22
1

Deseneazd o mulfime cu tot atatea etemente cat indica cifra.

!D co
t7

Seamini

gi-astfel cifra TREI am

i{,8:!ii:3ffiiiji3.??3!.""", fi cercel descheiat...


a

dr-?
- -d

realizat.

,n

il 6 3#Q, taq

A
"{

lncerculegte mul$mea cu trei elemente.

lncercuiegte

cif ra

corespunzitoare numdrului de elemente din mullimi.

&ru #ffi
z 3 2,
3 Completeazd sd fie tot attttea elemente cet indica cifra.

'

oq/
r8

afi,

nn

Patru rofi c6rufa are; Un cilel- patru picioare; PATRU e un scaun mic, Risturnat gi rupt un pic. La gcoaldlnvata carte, PATRU sd nu aiparte!

/t'tl I TII
-*rf

f,.,

WWW
lncercuiegte sau coloreazi mullimea cu un numdr de patru elemente.

{ffiw

1ffiww

lncercuiegte cifra corespunzitoare numirului de elemente.

^e2

ffiffi
3tQ
cerculefe cAt indic6 cifra.

ffiffi

19

FT$ADE EVALUARE

ale fiecdreimulfimi.

Recunoagte, denumegte 9i apoilncercuiegte cifra corespunzitoare num6rului de elemente

Wffi
->

14:23
Scrie

124

ln casete tot atatea linii c6te elemente sunt 1n diagramd gi traseazd sdgeli c6tre cifra corespunz6toare.

rr rI

II

Deseneazd tot atatea cercuri (bile) cat indicd cifra gi spune ce giruri ai format.

2t)

Un mAner c-un semicerc Taie spice; nu e Luni...

ouaa
J,I

Cu manerulruptln doua Std lnfiptln snopii mici. 56 vd spun acum gi vou6? Seam6ni cu cifra ClNCll

lrfL
t\-rt a)

lncercuiegte sau coloreazi mulfimea cu cinci elemente.

** ***
lncercuiegte cif ra corespunzdtoare numiru lui de elernente.

w ww
I

,,uq

52325134

Scrie in tablouri un numdr de tot atAtea pdtrate c6t indicd clfra.

ffi

21

CoMPUNEFEA 9r DESCOMPUNEREA (1-5) sh oce', o

"'*'*^

buchet

*',^*o^

";
ta

Mun,

:ilur

ru
w

Culege 'merele gi agazd-lein cele doud Edife. Mai gase$tigialte solulii de a lelmpdr[i?

wNww

&
i

UAb

CALCULEAZA PANA I.A CINCI

=lifideewlure=

tnpodobegte brazii
cxJ

tot atatea glo.bulefe

cE indici cifra.

Unegte puncteleln 9ir crescAto[ de Ia stdnga spre dreapta.

2o

?9

,4

Adat ge sau tiaie,

E td atAtea stelu[e cAt indici


Gfa

ca sE faci sd

zI
5 3

EIE Ll l#
4

)k ,k x )l( )lc +k )l( )lc +k


)N(

)l( )t(

)k

)k

)F

x x

{6

x x*l{C

-l

Stabilegte cdte elemente are multimea nou-formati prin reuniunea celor dou6 mulfimi. Scrieln casete atlltea liniufe cdte elemehte are mulfimeaformatit. Pune semnele corespunzatoare, lntre cifre, pentru operafia efectuatA.

I
I
I

\ \ \

w
J
A

Irtr 4

24

Puneln cog toate merele adunate din pomi. Scrieln caseta tot atatea liniute cAte mere sunt.
Tncercuiegte semnul corespuizitor pentru operaf ia efectuatd.

Din mulfimea de morcoviiepuragulmin6nci doi. Deseneazdln casetd tot atatea liniule cAfi morcovi i-au rtrmas iepuragului. trncercuiegte semnut corespunzAtor pentru operafia efectuatd.

{f# r n{-1P
g
25

PROBLEME ILUSTRATE

Cr*azA probleme dupl imaginile de maijos.

ln a doua caseti

ScrieTn caseta de sub imagine tot atAtea cercuri cAt indicd mullimea.

lipegte sau scrie cifrele corespunzf,toare numirului de elernente

gi

spune ce operafie ai efectuat.

V.Y'.t\#
26

k(/-Sr

Ana, cu chip bucdlat, Are pdr cArlionfat, Firele-i de pdr, lntoarse, Spiralate-s: parcd-i $ASE!

6'b

s/

+-> JaT

li

Ll6f

MIzEEE EttftEtl if E Lf E

ll

lncercuiegte sau coloreazi mulfimea cu sase elemente.

Scrie tot at0tea dreptunghiuri cAt

lncercuiegte cifra corespunz6toare num6rului de elemente. indici cifra.

H#fldr'

rffr

@@
6523

'9'#
@
@

Unegte cifrele dela stAnga spre dreapta gispuneln ce ordine sunt.

$ ***

coMpUNEREA $r DESCOMPUNEREA NUMERELOR (6)


Agazd toate mingileTn aceeagi plasd gi spune cdte suntln total. Scrie pe eticheta gnurului tot atitea puncte cAte mingi ai agezat (sau cifra corespunz6toare).

tn plasd

Coloreazi cu verde tot atdtea casete cAte popice sunt?n pozifie verticald. Coloreaz6 cu ro$u tot aUltea casete cAte popice sunt ddrAmate. Spune cum este descompus numdrulde gase popice.

ff$ @
28

w u 8p p @DB
6'
@

'@ o

PROBLEME

ILUSTil$E

Creeaza probleme dupd imaginile de maiios. Scriein caseta de sub imagine tot atatea cercuri cAt indicE mulfimea. In a doua caseti lipegte sau scrie cifrele corespunz6toare numdrului de elemente gi spune ce operalie aiefectuat.

.U

,-\'v
; JV4

t\

z--\q

**il-,-

29

Daci doregti si cosegti, O unealttr-|if6uregti.


CAnd unealt-ai terminat, Cifra $APTE-a rezultat.

Afi, o! al
"1* .{

MEfCEilE
Coloreazi saulncercuiegte mullimea cu un numir de gapte elemente.

/
3167425

r-ryh

fl+

Tncercuiegte cifra corespunzltoare num6rului de elemente.

Deseneazd in tablou tot atAtea pdtrate c6t indicd cifra din casetd.

ffiffi##ffi##

Scrie pe buburuze tot atAtea buline cet indica cifra de dedesubt 9i spune ce gir ai format.

ooMPUNEREA 9r DESCOMPUNEREA NUMARULUT $APTE


=fifdde evaluue

='

la batistele de pe cele doud frAnghii gi a9au6-le pe toate pe frAnghia lung6.


Spune cAte sunt.

a$eza (impa{i)? Dactr ai avea 3 sau 4 coguri?

Culege prunele giagaz6-le (tmparte-le)ln coguri. Mai gdsegti 9i alte solufiide a le

3l

sA FtEToTATATEA, tvtAtMULTE, MAt puTtNE ELEMENTE


=fifd
de

evaluare=

'

Scrieln dreptunghiul de sus tot atatea cercuri cet arate mutimea. Scrieln dreptunghiul din mijloc cu un cerculef mai mult decAt numtrrul elementelor mu[imii. Scrieln dreptunghiul de jos cu un cerculef mai pufin decAt numirul elementelor mulfimii. Scrie sau lipegteln pitrate cifrele corespunzAtoare numirului de elemente.

wwwww
W#ffi# W Mip
37

PROBLEME ILUSTRATE

probleme dup6 imaginite de maijos. Qregazd caseta de sub imagine tot atatea 6ercuri cat indicd multimea. $criein in a doua caseti lipegte 6au scrie cifrele corespunzitoare numdrului de elemente gi spune ce operalie aiefectuat.

{ --

G.@ --

-E=,l=

a^ --7*

Din

fiind, apl, sare,

Am facut o cocd tare, Un colac am pus la copt, Seamdnd cu cifra OPL

r-

llt c
,

Wute

Incercuiegte sau coloreaz5 mullimea cu un numir de opt elemente.

fid-%
Scrie tot atatea dreptunghiuri cAt

indici cifra din casetd.

52487613
sub ele, Spune ce giruri ai format.

ffiffifi
123456788
34

[[[ [ [[[rIrr
7654321

ln a doua caseti

PROBLEME ILUSTRATE Creeazd probleme dupd imaginile de maijos. Scrie in caseta de sub imagine tot atAtea cercuri cdt indicd mullimea.

lipegte 6au scrie cifrele corespunzdtoare numdrului de elemente gi spune ce operalie ai efectuat.

M
+

Nimeni nu este ca el: E-un boboc de ghiocel.


Se deschide dupd roud, Seamdnd cu cifra NOUA.

,f,r,, rui
\./

Coloreazd sau lncercuiegte mulfimea care are noul elemente.

'@ffitr
@e@

^mw#ffi
incercuiegte cifra corespunzitoare numirului de elemente din mulfime. Scrie tot atatea cercuri cAt indicd cifra din caseti.

ff @
'hD ED
2

Scrie tot atAtea pdtrate cAt indicE cifra din caset6.

FFFFFF?F?
'6&ga
Coloreazi un numdr de tot atAtea elemente corespunz6tor cifrei.

&@hDu@

e6e

I
PROBLEME ILUSTHATE

Creeazd.probleme dupl imaginile de maijos. Scriein caseta de sub imagine tot atatea cercuri cAt indici mulfimea. ln a doua casetd lipegte sau scrie cifrele corespunz6toare dum6rutui de elemente 9i spune ce operafie aiefectuat.

:ptr# @ ffgry #ffiIff- ._#,"#ffi# ^)rr#ffi


ffiE^ffi,l7

t
(Figd facultativd folositd in cadrul activitdlitor alese.)
Este o mulfime vid6,

Decinu conline nimic. O indici prin cifra ZERO $i o scrii ca pe-un ou

,ftr tty

MEE tdEE

Erl

lncercuiegte cifra corespunzdtoare numdrului de elemente din diagrame.

8531460

13.O27

Reprezintd Be etichetd, prin linii sau cifre, numdrul de elemente din diagrame.

qQp
Unegte cifreleTn gir crescitor.

2' ,g

3'
38

4' ,?
--52-'6

'a

^ tA.n.8 ^" 5@,*


1' l'6! )

1?
4',

5'

*ry

CINE FORMTEZA CONTCT UN NUMAR DE TEI-EFON ?

Scrie ln cifre sau puncte un numdr de telefon care

NNTDTTT]
Coloreazlcifrele care corespund unui numlr de telefon gtiut sau pe care |i-l doregti.

!i

place.

--GE
a
@@

qE-

qEH

c--

@@@ @@@ @@@ @@@


@@
Creeazd alte numere de telefon 1n casetele de mai ios.

t]DDDTDtr t]trDNTDtr

Ttrtrtrt]trtr

Prima oari stau alaturi Un cArlig giun oval. Tolio gtiu: e nota ZECE, Notd bund la gcolari. Tncercuiegte sau coloreazd mulfimea care are zece elemente.

*rf t'
:I

U'

10
ELZrgEt_il

EEE]gE

incercuiegte cifra corespunz6toare. Scrie tot atAtea dreptunghiuri cAt indicd cifra din casetS.

ffi@
f) #@@ @
3 106 41 5 I2
clt
Coloreazd tot atatea pdtrdtele indicd cifra gi spune ce fel de giruri ai forrnat.-

2 3 4 5 6 7

I I

10

Scrie ln casetd tot atatea puncte cAte elemente sunt

cifra corespunzEtoare.

#*#+ &ffie&& gss #=F+++ 8Se#ffi gssg

in diagramd 9i traseazd sageatA la


I

.[0

= colfiarcadatelor=

Numdrd animalele de acelagi fel gi trage

o s6geati spre cifra corespunz6toare

din

-s99
'rqEr*h rs( \yfi/'
{_

>;1-57

Ltr,

WWWA#
3 2
10

I
PROBLEME ILUSTRATE

Creeazd probleme dupd imaginile de maijos. Scrieln caseta de sub imagine tot atatea cercuri cdt indicd mullimea.

ln a doua caseti lipegte iau scrie cifrele corespunzitoare num6rului de elemente gi


spune ce oper.alie ai efectuat.

YW,?&

12

'l

iBSY"L |i :Il,=#' compt eteaza cirrete "",," ce fel de giruri ai format.

'

43

NUh/ERALUL ORDINAL = figd de evaluare =

Coloreazd rochia celei de-a treia, a $asea gi a zecea fetile" Coloreaz6 tricoul primului 9i ultimului jucdtor din prima echip6 gi pe cel al celui de-al gaptelea gi al noudlea din a .doua echipd. Coloreazd a doua gi a patra minge gi spune tn ce ordine
sunt agezate.

fE, ,ilorefl

44

Coloreazd cea mai grea piatrd pentru cAntdrit, Coloreazd cel mai ugor element dirr fiecare imagine. lncercuiegte multimea cea mai grea de pe balansoare.

&

-n*

&ffi6

M
-ec:w
Vr/,

I I I

_tu+

uNrrATI DE MASURA rMplntcE $t ETALoN


MASU RAR EA VOLU MELOR gi expl i carea conservarii
I

gry@0sw

MASURAREA DIMENSIUNILOR OBIECTELOR

Z-*__>

/;Z<ttor.t--

46

UrulrAll oe uAsunA euPlnlce lNtREG, JUMATATI, SFERTURI - tigd de evaluare


Coloreazi p64ile care aratd jum6t6lile. Incercuiegte sferturile. Traseazd cdte.o Iinie orizontald sublntreg.
'oa

o-I

?,c ,,

rW
({ruL

if, o o,
@lo
^Q

@x
Dimineata cdnd mI scol, Mereu mamalml di zot: - Soarele a r6sidt, copilag iubit I
Ora

945E

a sosit gi nu

t+aitrezit.

Micul dejun l-am servit, Ora OPT n-am depdsit. grdbesc spre grddinifd De mind c-o gcolirltd.

Vai cs lute timpul


.S-A f6CUt

lrecel
.

DOUASPREZECE. Miinile nri le- am sp6!at, La masi m-am agezat.

CIci laioaci mi gribesc.


Ora PATRU a sunat,, CdfiB, parc aifi alergat.

Eu ilustarea o servesc,

CAnd Soarele apune,

$i Luna-ncet rdsare, P6rinfii-mi spun cu drag:


E ora NOUA gi-i timpul de eUbare!

OMIbEE te roag6

\-

si

agezi la locul potrivit tot

cei lipsegte ceasului (prin scriere sau lipire).

v
48

Rez6lvdbdunirile gisciderile din spa$ile de colorat. Rezultatul, scrisln legendi, lti va indica culoarea pe care sd o folosegti pe desen.

7-4
/ */
9-,1

1-alb
2 -vernil

3 - portocaliu 4 - negru

5-mov
6 - verde

5 +l

\>

-'\

7 -mato
i9 - galben 10 -rogu

N '\'

8 - albastru

10*****
- incercuiegte mullimea cu 11 elemente.

1^Ataa^

(\b^O r) *A'-_A/

O'HO

- Completeazi diagramele cu figuri geometrice, astfel incit

oe

$ $ $ fi 4 $ 4 a a 8 \J tJ $
(\
si fie 11 elemente.

ooooo n
- Coloreazd 11 frunze.

nt]nm coooo rI nm
wsgq&@@@@@@@@

- Unegte punctele 9i spune ce numir reprezintS.

.l .f "l -f III:T
IIIII

"l

.l .l -l rll
ITI.

1133::3.
lncercuiegte mullimea cu 12 elemente.

oooaoa 12 ooocoo

Unegte punctele gispune ce numir reprezintd. Coloreazi tot atdtea obiecte cdt indici numdrul'

&;%W 6Y auBn &@es


dA

b&8b
$N{^

oooo oooo ooo


s!.9

@ww
-N& \ry.vL -t!k

tu&tututu 4'N

Scrie sau in cercuiegte numdrul corespunzdtor mullimii de elemente.

ooo ooo
o
11

oooo oooo oo
12
gi

oooo ooooo

ooo
13

Numird etementete de acelagi fel

Tncercuiegte numirul corespunzdtor.

@@@@

@&&ffi:

bbbsG
912111s

B3 sBs/e r11

Unegte punctele gi denumegte numdrul. Coloreazd tot atitea obiecte cAt reprezinti numdrul.

'! 2
I lrr

,{368d&d&& 6&68d&dA&
6ffitrtr@ffi@g #ffitrtrffiffiffiffi
() fr (-)
q r1

rl f: I r-,

'lll 'I
lt

66465 u 6 6 rl 6 6 0
//l

? t)

o
.

& v/

oo o6
dD oDo

14

,d o o,o o,

0 0dod

15

@606& o@
00@00 00
m@m00
Unegte punctele gi spune ce numdr ai aflat. Colorea2S tot atitea obiecte c6t reprezinti numirul.

1.3

6@O@CI @6

14
15

14 13 15

000

'!

ti q $8F8$8$
5
nb6b6b6b6 d8dilid'6bG
55

'!

&aa@ a &&& @& ffiffiffi


#*#*l*-##*
Numdrt gi Tncercuiegte numdrul corespunzltor.

16

vvvw@ v gg vwwwg g@
@
Unegte punctele gi spune ce numir aiaflat.

#mi
1s
16 17

@@@@@ @@@ @@@@@ @@@@,,

f]:VVV V VVVVV I "'iv v vv v vv vv -l -7 + ++ ## +*+ ++


I
i.i--'^A A ,^. I I i I I r
A

Cobreazd tot atltea obiecte

cit

indicd num5rul.

":

lr rt

+ ++ +++ +++ +

54

--t

wwww@
9tWWWW
@r?@YWW@D

@/WW@/%/

WWWW,E
.:=-:-'
D't

tl e,

b{

,b

6:

o|v-

Ptww "! eYWwMl


,?"tj

\& &\
ffisffi9ffiffi gUGUE
Nu

q--\vv\&
sffiffi a EE
18
19

mdrd gi incercuie gte numdrul corespu nz6tor.

occoooooco uunntrftrtrtru

wwvwwY

W W WWzo
18

ilnntrrIlnilu

occoooooc

18
"no

19

20

43 17. aa

t4

7
5
6

ziu'/
l+

^ ttz.

'

5t,

Egl 88/

y6
,tn'
'(-

V ^7

qq

s'9 14r:

49

Aoum gtiisd numeri. Unegte punctele. Ce ai oblinut? Haigitu cu ei!