Sunteți pe pagina 1din 63

1.

Indica i tipurile de diagrame: a) [ ] Diagramele bazate pe lungimi b) [ ] Diagramele de propor ii c) [ ] Diagramele cu coordonate geografice d) [ ] Diagrama Scatter e) [x] Toate variantele descries 2. Indica i diagramele bazate pe lungimi: a) [x] Diagrame cu bare b) [x] Pictograma c) [ ] Diagrama de propor ii d) [ ] Diagramele speciale e) [ ] Toate variantele descries 3. Ce elemente include suprafa a de reprezentare a graficului: a) [x] Eticheta re elei de axe b) [x] Titlul sau denumirea graficului c) [x] Valorile intervalelor scalei d) [x] Legenda graficului e) [ ] Scala ha urilor aplicate 4. Reprezentarea grafic a ratelor se face prin: a) [ ] Grafice cu coordonate rectangulare b) [x] Diagramele cu coordonate geografice c) [x] Diagramele cu bare d) [x] Diagramele de propor ii e) [ ] Diagramele special 5. Indica i tipurile de grafice: a) [x] Cu coordonate rectangular b) [ ] Diagrame c) [ ] Cartodiagram d) [x] Cu coordonate polare e) [ ] Speciale 6. Selecta i din cele enumerate cnd se folose te diagrama de propor ii: a) [ ] R spndirea fenomenului b) [x] Structura fenomenului c) [ ] Num rul de bolnavi d) [ ] Asigurarea popula iei cu paturi la 10 mii de locuitori e) [ ] Indicatorul de raport 7. Reprezentarea grafic a indicatorului de propor ie se face prin: a) [x] Diagramele de propor ii cu bare b) [ ] Pictograme c) [ ] Bare d) [ ] Diagrama Scatter e) [ x] Diagramele de propor ii cu discuri2

8. Selecta i din cele enumerate, cnd se folose te graficul cu coordonate rectangulare: a) [ x ] R spndirea fenomenului b) [ ] Mortalitatea infantil dup cauze de deces c) [x] Ponderea de bolnavi d) [x] Ponderea grupelor de s n tate e) [ ] Asigurarea popula iei cu medici la 10 mii de locuitori n ultimii 5 ani 9. Selecta i din cele enumerate, cnd se folose te diagrama radial : a) [ ] Rata mortalit ii generale b) [x] Mortalitatea infantil n 12 luni c) [ ] Asigurarea popula iei cu medici d) [ ] Ponderea vizitelor la domiciliu e) [ ] Sporul absolute 10. Regulile de construire a diagramei cu discuri: a) [x] Raza - valoarea spontan b) [ ] Raza - valoarea medie c) [ ] Raza - valoarea medie ponderat d) [x] Transferarea indicatorului n grade e) [ ] n sector se indic valoarea n grade 11. Selecta i tezele care confirm utilitatea practic a reprezent rilor grafice: a) [ ] Reprezint structura corelativ dintre factorii de risc b) [x] Reprezint structura sau ponderea fenomenului studiat c) [x] Prezint dinamica i legit ile fenomenului d) [x] Reprezint gradul de r spndire i relevan a fenomenelor e) [ ] Indic gradul de influen a factorilor asupra fenomenului 12. Regulile de construire a diagramei radiale: a) [ ] Raza - valoarea spontan b) [ x] Raza - valoarea medie c) [ ] Cercul se mparte spontan d) [ x] Cercul se mparte dup num rul de observa ii studiate e) [ ] Repartizarea valorilor pe coordinate 13. Selecta i componentele de baz a graficului: a) [ x ] Suprafa a de reprezentare b) [ x ] Suprafa a graficului c) [ x ] Aria graficului d) [ ] Argumentarea subiectului reprezentat e) [ ] Soft-ul n care se va efectua 14. Seriile cronologice pot fi: a) [x ] Simple b) [x ] Compuse c) [ ] Intrerupte d) [ ] Neintrerupte e) [ ] Combinate3 15. La metodele de ajustare a seriei cronologice se refer :

a) [ x ] Majorarea intervalului b) [ ] Calcularea mediei ponderate c) [ ] Calcularea mediei prin metoda momentelor d) [ x] Calcularea mediei de grup e) [ x ] Calcularea mediei glisante 16. Seria cronologic se ajusteaz dac : a) [ ] Nivelurile n dinamic snt n cre tere b) [ ] Nivelurile n dinamic snt n descre tere c) [ ] Nivelurile n dinamic variaz pronun at d) [ ] Nivelurile n dinamic nu se modific e) [ x ] Nivelurile oscileaz periodic 17. Media de grup n seria cronologic este: a) [ ] Suma a trei niveluri vecine b) [ x ] Semisuma a dou niveluri vecine c) [ ] Valoarea medie, ob inut din nivelul dat i dou niveluri vecine d) [ ] Suma nivelurilor vecine e) [ ] Diferen a dintre trei niveluri vecine 18. Unul din indicatorii de analiz a seriei cronologice este: a) [ ] Valoarea medie a unui procent de spor b) [ ] Valoarea absolut a unui procent de cre tere c) [ ] Valoarea medie a sporului d) [ x ] Valoarea absolut a unui procent de spor e) [ ] Sporul relative 19. Nivelurile seriei cronologice pot fi reprezentate de: a) [ x ] Valorile medii b) [ x ] Valorile relative c) [ ] Valori omogene d) [ ] Structura morbidit ii e) [ ] Ponderea vizitelor 20. Ritmul de cre tere al seriei cronologice este: a) [ ] Raportul procentual al ritmului sporului la nivelul precedent b) [ x ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent c) [ ] Raportul procentual al procentului absolut la ritmul sporului d) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent e) [ ] Raportul procentual al unui procent de spor la nivelul precedent 21. Sporul absolut reprezint : a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ x ] Diferen a dintre nivelul urm tor i nivelul precedent c) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent d) [ ] Suma nivelurilor urm tor i precedent e) [ ] Semisuma nivelurilor urm tor i precedent4 22. Nivelurile seriei cronologice pot fi reprezentate de: a) [ x ] Valori relative

b) [ x] Valori absolute c) [ ] Modul d) [ ] Mediana e) [ ] Valori standardizate 23. Valoarea absolut a unui procent de spor este: a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent c) [ x] Raportul sporului absolut la ritmul sporului d) [ ] Semisuma nivelurilor urm tor i precedent e) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent 24. Ritmul de spor reprezint : a) [ ] Raportul nivelului urm tor la cel precedent b) [ ] Raportul procentual al sporului absolut la ritmul sporului c) [ x ] Raportul procentual al sporului absolut la nivelul precedent d) [ ] Raportul procentual al nivelului urm tor la cel precedent e) [ ] Suma nivelurilor urm tor i precedent 25. Valorile ce formeaz seria cronologic se numesc: a) [ ] Variant b) [ ] Modul c) [ ] Unitate de observa ie d) [ ] Median e) [ x ] Nivele 26. Selecta i defini ia corect a Seriei cronologice: a) [ ] Seria cronologic este irul constituit din valorile numerice relative ale unui caracter aranjate n ordine crescnd sau descrecnd b) [ ] Seria cronologic este format din nivelele unui caracter al unit ilor de observa ie c) [ x ] Seria cronologic este irul alc tuit din valori numerice omogene comparabile ale unui fenomen, care caracterizeaz schimbarea lui la anumite intervale de timp d) [ ] Seria cronologic este irul numeric a unui eveniment care caracterizeaz schimbarea lui n timp i spa iu e) [ ] Seria cronologic este un ir de valori numerice ale unit ilor de observa ie luate mpreun n anumite limite de spa iu i timp 27. Seriile cronologice pot fi: a) [ x ] Simple de interval b) [ ] Compuse de interval c) [ x ] Simple de moment d) [ ] ntrerupte de interval e) [ x] Compuse 28. Selecta i metodele de standardizare: a) [ x ] Direct b) [ x ] Indirect c) [ x ] Tangen ial d) [ ] Propor ional e) [ ] Parametric

29. Metoda direct de standardizare se utilizeaz pentru: a) [ ] Determinarea caracterului leg turii dintre dou fenomene studiate b) [ x ] Compararea indicatorilor intensivi n scopul elimin rii influen ei asupra lor a factorilor ce determin neomogenitatea totalit ilor comparate c) [ ] Determinarea veridicit ii diferen ei dintre dou totalit i comparate d) [ ] Determinarea puterii leg turii dintre dou fenomene studiate e) [ ] Determinarea raportul dintre dou fenomene studiate 30. In cadrul metodei directe de standardizare drept standard poate fi primit: a) [ x] Indicatorii intensivi generali b) [ ] Indicatorii intensivi speciali c) [ ] Componen a unei totalit i d) [ ] Media de grup a unei totalit i comparate e) [ ] Indicatorii generali de raport 31. Prima etap a standardiz rii directe include: a) [ ] Calcularea valorilor relative b) [x] Calcularea indicatorilor intensivi generali i speciali c) [ ] Calcularea indicatorilor standardiza i d) [ ] Calcularea standardului e) [x] Calcularea valorilor medii 32. Etapa a doua a metodei directe de standardizare prevede: a) [ ] Calcularea indicatorilor intensivi speciali b) [x] Alegerea i calcularea standardului c) [ ] Calcularea indicatorilor standardiza i d) [ ] Calcularea valorilor a teptate" pentru fiecare grup de standard e) [ ] Calcularea valorilor a teptate" numai pentru o grup de standard 33. Metoda direct de standardizare pentru compararea indicatorilor intensivi ob inu i n totalit i neomogene dup structur : a) [ x ] Se utilizeaz b) [ ] Nu se utilizeaz c) [ ] Se utilizeaz la un num r mic de observa ii d) [ ] Se utilizeaz la un num r mare de observa ii e) [ ] Se utilizeaz la un num r par de observa ii6 34. Indicatorii standardiza i: a) [ ] Reflect nivelul veridic al fenomenului b) [ x ] Sunt conven ionali c) [ ] Sunt criterii de veridicitate d) [ ] Sunt criterii de variabilitate e) [ ] Sunt indicatori veridici 35. Metoda direct de standardizare pentru compararea indicatorilor intensivi ob inu i n totalit i omogene dup structur : a) [ ] Se utilizeaz b) [ x ] Nu se utilizeaz

c) [ ] Se utilizeaz la un num r mic de observa ii d) [ ] Se utilizeaz la un num r mare de observa ii e) [ ] Se utilizeaz la un num r mediu de observa ii 36. Dac m rimea indicatorilor standardiza i nu se deosebe te de m rimea indicilor intensivi (A < B; A < B) [ ]: a) [ x ] Factorul eliminat nu influen eaz m rimea indicatorului intensive b) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv c) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv n direc ia cre terii d) [ ] Factorul eliminat influen eaz m rimea indicatorului intensiv n direc ia descre terii e) [ ] Factorul eliminat apropie de medie indicatorul intensive 37. Selecta i scopul utiliz rii metodei de standardizare: a) [ ] Identificarea cauzelor divergen ei indicelor generali intensivi i medii compara i b) [ x ] Compararea i analiza fenomenelor produse de medii neomogene c) [ ] Determinarea gradului de neomogenitate a totalit ilor comparate d) [ ] Aprecierea gradului de influen a factorilor asupra indicilor compara i e) [ ] Identificarea factorilor influen ei asupra fenomenului studiat 38. Metoda standardiz rii ne permite s constat m: a) [ ] Gradul de neomogenitate n totalit ile comparate b) [ ] Factori care au influen at indicii compara i c) [ x ] Nivelul indicilor intensivi, medii sau standardiz rii calcula i din totalit i comparate i standarde d) [ ] Coraportul indicilor compara i e) [ ] Gradul de influen a factorilor asupra fenomenului standart 39. Metoda standardiz rii se utileaz n cazul: a) [ x ] Deferen i considerabile a indicilor de grup n totalit ile neomogene comparate b) [ ] Influen ei considerabile a factorilor omogeni asupra grupelor comparate c) [ x ] Neomogenit ii considerabile a totalit ilor comparate d) [ ] Diferen ei indicilor de grup n totalit i omogene e) [ ] Oric ror necesit i7 ?40. Indica i la care etape a metodei de standardizare se utilizeaz valori absolute: a) [ ] Prima i a doua b) [ ] Prima i a treia c) [ x ] A doua i a treia d) [ ] A doua i a patra e) [ ] La toate etapele 41. Care din variantele enumerate mai jos, indic valoarea numeric real a fenomenului: a) [ ] Valoarea absolut a standardului b) [ ] Indicii standardiza i c) [ ] Indicii generali i speciali extensivi sau medii d) [ x ] Indicii generali intensivi sau medii e) [ ] Valoarea relativ a fenomenului 42. La care etap a metodei de standardizare se poate de confirmat prezen a factorilor influen ei

asupra fenomenului studiat: a) [ x ] I etap b) [ ] II etap c) [ ] III etap d) [ ] IV etap e) [ ] V etap 43. Restabili i semnifica ia primei etape a metodei de standardizare formulat n continuare: Calcularea indicelor ...................... pentru grupele comparate" nlocuind cuvintele omise cu una din variantele propuse a) [ ] speciali standardiza i b) [ ] speciali absolu i c) [ ] standardiza i medii i intensivi de grup d) [ x ] generali i intensivi (sau medii) pentru grupele comparate e) [ ] standardiza i absolu i 44. Selecta i explica iile enumerate mai jos de ce indicii standardiza i sunt considera i condi ionali: a) [ ] Pentru c identific prezen a decalajului dintre nivelele de grup a fenomenului studiat b) [ ] Pentru c au fost ob inu i din totalit i artificial i condi ional formate c) [ x ] Pentru c indic , care ar fi fost nivelul fenomenului studiat dac grupele comparate ar fi fost omogene dup structur d) [ ] Pentru c nu reflect nivelul veridic i real al fenomenului studiat e) [ ] Pentru c reflect nivelul veridic i real al fenomenului studiat 45. Care din variantele propuse semnific esen a etapei a V-a a metodei de standardizare: a) [ ] Completarea tabelului cu indicii standardiza i i speciali extensivi pentru efectuarea compar rii i formularea concluziilor b) [ ] Completarea tabelului cu indicii speciali i medii standardiza i c) [ x ] Completarea tabelului analitic cu indicii generali intensivi sau medii i standardiza i pentru comparare i formulare a concluziilor d) [ ] Completarea tabelului cu standardele generale de grup i indicii standardiza i pentru formulare a concluziilor e) [ ] Completarea tabelului de grup cu indici speciali8 46. Alege i varianta adecvat i corespunz toare sensului etapei a III a metodei de standardizare: a) [ x ] Calcularea valorilor absolute a teptate a fenomenului n grupele standard b) [ ] Eliminarea factorilor intui i sau presupu i care influen eaz fenomenului studiat c) [ ] nl turarea mecanic a factorii influen i asupra fenomenului d) [ ] nl turarea factorilor influen i prin omogenizarea mediului care produce fenomenul studiat e) [ ] Determinarea grupelor de standard prin metoda major rii intervalului 47. Variaz oare valoarea indicilor standardiza i n dependen a) [ x ] da b) [ ] considerabil c) [ ] nu d) [ ] nensemnat e) [ ] cu 100% de standardele alese i calculate?

48. Indica i care din expresiile propuse mai jos corespund etapei a IV a metodei de standardizare:

a) [ ] Sumarea totalit ilor comparate b) [ ] Determinarea valorilor a teptate n grupele de standard c) [ x ] Determinarea indicatorilor standardiza i d) [ ] Determinarea valorilor absolute n grupele de standard e) [ ] Determinarea gradului de influen a factorilor asupra fenomenului 49. Caracteriza i factorii de risc: a) [ ] Factorii ce influen eaz pozitiv starea de s n tate. b) [ ] Factorii ce caracterizeaz starea de s n tate c) [ ] Factorii ce nu au nici o ac iune asupra st rii de s n tate. d) [ x ] Factorii ce influen eaz apari ia unei anumite st ri morbide. e) [ ] Factorii indiferen i. 50. Selectati caracteristicele "Factorilor de protectie": a) [ ] Factorii ce influen eaz negativ starea de s n tate. b) [ x ] Factorii ce influen eaz pozitiv starea de s n tate. c) [ x ] Factorii ce m resc speran a de supravie uire. d) [ x ] Factorii ce scad frecven a mboln virilor. e) [ ] Factorii indiferen i. 51. Selecta i caracteristicele Factorilor indiferen i": a) [ ] Factorii ce m resc speran a de supravie uire. b) [ ] Factorii ce scad frecven a mboln virilor. c) [ x] Factorii ce nu au nici o ac iune asupra st rii de s n tate . d) [ ] Factorii ce influen eaz negativ starea de s n tate. e) [ ] Factorii ce influen eaz pozitiv starea de s n tate. 52. Selecta i obiectele preocup rilor epidemiologice: a) [ x] Popula ie int b) [ ] Un bolnav c) [x] Un grup particular de bolnavi d) [ ] Un copil e) [ ] Individul9 53. Selecta i termenii caracteristici aplic rii epidemiologiei n s n tatea public : a) [ x] Determinarea factorilor de risc b) [x ] Descrierea istoriei naturale a bolilor c) [ x] Depistarea i supravegherea n mas a bolilor d) [ ] Depistarea i supravegherea bolii unui individ e) [ ] Clasificarea bolilor 54. Selecta i termenii caracteristici aplic rii epidemiologiei n medicina clinic : a) [ ] Clasificarea bolilor b) [ ] Descrierea istoriei naturale a bolilor c) [ x ] Studiul pronosticului bolilor d) [ x ] Studiul etiologiei bolilor e) [ x ] Depistarea i supravegherea n mas a bolilor 55. Selecta i etapele cercet rii fundamentale ale epidemiologiei:

a) [ x ] Supravegherea bolii b) [ x ] Ini ierea procesului patologic c) [ ] Profilaxia ter iar d) [ x ] Depistarea clinic a bolii e) [ x ] Ini ierea procesului epidemiologic 56. Selecta i etapele cercet rii aplicative ale epidemiologiei: a) [ x ] Profilaxia ter iar b) [ ] Profilaxia primordial c) [ ] Ini ierea procesului epidemiologic d) [ x ] Profilaxia primar e) [ x ] Profilaxia secundar 57. Indica i principalele tipuri de studii epidemiologice: a) [ x ] Studiile descriptive b) [ x ] Studiile analitice c) [ ] Studiile narative d) [ ] Studiile sec ionale e) [ ] studiile transversal 58. Selecta i caracteristicile anchetelor descriptive: a) [ ] Cercet torul controleaz distribu ia bolii b) [ x ] Lotul se automparte ntr-un lot de studiu i unul martor c) [ ] Estimeaz existen a ntr-o popula ie a unor maladii i a unor factori de risc d) [ x ] Permit elaborarea ipotezelor, dar nu permit cunoa terea factorului de risc i a efectului e) [ ] Dovedesc rela ia cauzal sau eficacitatea unor decizii diagnostice i organiza ionale10 ?59. Selecta i enun ul caracteristic "Asocia iei epidemiologice": ? a) [ ] Rela ia ce se poate dovedi c exist ntre dou categorii distincte, factori de risc i boal b) [ ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ ] Factor despre care pn n prezent nu se cunoa te c s-ar asocia cu starea de s n tate sau starea de boal a unei popula ii d) [ ] Probabilitatea apari iei bolilor sau decesului n prezen a sau absen a factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 60. Selecta i afirma ia caracteristic "Riscului": a) [ ] Rela ia ce se poate dovedi c exist ntre dou categorii distincte, factori de risc i boal b) [ x ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ ] Factor despre care pn n prezent nu se cunoa te c s-ar asocia cu starea de s n tate sau starea de boal a unei popula ii d) [ ] Probabilitatea apari iei bolilor sau decesului n prezen a sau absen a factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 61. Selecta i enun ul caracteristic "Factorului indiferent": a) [ ] Rela ia ce se poate dovedi c exist ntre dou categorii distincte, factori de risc i boal b) [ ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate

c) [ x ] Factor despre care pn n prezent nu se cunoa te c s-ar asocia cu starea de s n tate sau starea de boal a unei popula ii d) [ ] Probabilitatea apari iei bolilor sau decesului n prezen a sau absen a factorilor de risc e) [ ] Toate cele enumerate 62. Selecta i termenul caracteristic "Popula iei la risc": a) [ x ] Popula ia purt toare a factorilor de risc, susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ ] Factor despre care pn n prezent nu se cunoa te c s-ar asocia cu starea de s n tate sau starea de boal a unei popula ii d) [ ] Condi ia care prin existen a ei men ine starea de s n tate a unei popula ii e) [ ] Toate cele enumerate 63. Selecta i termenul caracteristic "Frecven ei bolii": a) [ ] Popula ia purt toare a factorilor de risc, susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ x ] Intensitatea cu care apare o boal ntr-o popula ie d) [ ] Condi ia care prin existen a ei men ine starea de s n tate a unei popula ii e) [ ] Toate cele enumerate11 64. Selecta i termenul caracteristic "Cauzalit ii": a) [ ] Popula ia purt toare a factorilor de risc, susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ x ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ ] Rela ia dintre to i factorii de risc i efectele pe care le-ar putea produce d) [ ] Condi ia care prin existen a ei men ine starea de s n tate a unei popula ii e) [ ] Toate cele enumerate 65. Selecta i termenul caracteristic "Epidemiei": a) [ ] Popula ia purt toare a factorilor de risc, susceptibil de a dezvolta o anumit boal b) [ ] Orice condi ie care poate fi descris i dovedit c se asociaz apari iei unei anumite st ri morbide cu o frecven superioar celei a teptate c) [ x ] Apari ia unei boli sau a unei grupe de boli cu caracteristici similare ntr-o colectivitate uman , cu o frecven n exces fa de frecven a normal a teptat d) [ ] Condi ia care prin existen a ei men ine starea de s n tate a unei popula ii e) [ ] Toate cele enumerate ?66. Indica i, care este formula de calcul a "Prevalen ei": a) [ ] Num rul de cazuri de boal primare / num rul popula iei x 1000 b) [ ] Num rul de cazuri de boal n perioada de observa ie / num rul popula iei x 1000 c) [ ] Num rul de cazuri noi n perioada specificat / ani - persoan de observa ie x 1000 d) [ ] Num rul de cazuri de boal primare / ani - persoan de observa ie x 1000 e) [ ] Toate cele enumerate 67. Indica i, care este formula de calcul a "Inciden ei": a) [ ] Num rul de cazuri de boal primare / num rul popula iei x 1000 b) [ x ] Num rul de cazuri noi n perioada de observa ie / num rul popula iei x 1000

c) [ ] Num rul de cazuri noi n perioada specificat / ani - persoan de observa ie x 1000 d) [ ] Num rul de cazuri de boal primare / ani - persoan de observa ie x 1000 e) [ ] Toate cele enumerate 68. Indica i, care este formula de calcul a "Inciden ei densitate": a) [ x ] Num rul de cazuri de boal primare / num rul popula iei x 1000 b) [ ] Num rul de cazuri noi n perioada de observa ie / num rul popula iei x 1000 c) [ ] Num rul de cazuri noi n perioada specificat / ani - persoan de observa ie x 1000 d) [ ] Num rul de cazuri de boal primare / ani - persoan de observa ie x 1000 e) [ ] Toate cele enumerate 69. Selecta i studiile descriptive, efectuate La nivel de popula ie": a) [ x ] Studii de corela ie (ecologice) [ ] b) [ ] Studii transversale c) [ ] Serii de cazuri d) [ ] Studii de cohort e) [ ] Toate cele enumerate12 70. Selecta i studiile descriptive, efectuate La nivel de indivizi": a) [ ] Studii de corela ie (ecologice) [ ] b) [ x] Studii transversal c) [ x ] Serii de cazuri d) [ x ] Cazuri e) [ ] Toate cele enumerate 71. Selecta i avantajele studiilor transversale: a) [ ] Sunt cele ce permit o evaluare complet a prevalen ei b) [ ] Se desf oar ntr-un timp relativ scurt c) [ ] Pot s constituie o prim etap al unui studiu de cohort d) [ ] Au un cost sc zut e) [ x ] Toate cele enumerate 72. Selecta i indicatorii utiliza i n analiza studiilor descriptive: a) [ ] Indicatori intensivi b) [ ] Indicatori extensivi c) [ ] Indicatori de raport d) [ ] Indicatori demonstrativi e) [ x] Toate cele enumerate 73. Selecta i caracteristicile personale ale colectivit ii n studiile descriptive: a) [ x ] Vrsta b) [ x ] Sexul c) [ ] Distribu ia temporal a bolilor i a factorilor de risc d) [ x ] Categoria social e) [ ] Toate cele enumerate 74. Selecta i caracteristicile temporale ale colectivit ii n studiile descriptive: a) [ ] Vrsta b) [ ] Sexul

c) [ x ] Distribu ia temporal a bolilor d) [ ] Categoria social e) [ x ] Distribu ia temporal a factorilor de risc 75. Selecta i caracteristicile spa iale ale colectivit ii n studiile descriptive: a) [ ] Vrsta b) [ ] Sexul c) [ x ] Distribu ia spa ial a bolilor d) [ ] Categoria social e) [ x] Distribu ia spa ial a factorilor de risc 76. Variabilele studiate ntr-o anchet analitic sunt: a) [ x] Expunerea b) [ ] Factorul indiferent c) [ x] Factorul de protec ie d) [ x ] Rezultatul e) [ ] Epidemia13 77. Expunerea ntr-o anchet analitic poate fi: a) [ x] Activ b) [ ] Natural c) [ x] Pasiv d) [ ] Cu variabil intrinsec e) [ ] Toate cele enumerate 78. Rezultatul ob inut ntr-un studiu analitic poate fi m surat prin: a) [ ] Deces b) [ ] Dimensiunile unei tumori c) [ ] Intensitatea durerii d) [ ] Calitatea vie ii e) [ x ] Toate cele enumerate 79. Selecta i caracteristica investiga iei epidemiologice ntr-un studiu caz - control: a) [ ] Se observ i se m soar concomitent i expunerea i rezultatul b) [ ] Pe un grafic Lexis corespund culoarului oblic longitudinal c) [ ] Investiga ia se face de la expunere spre rezultat d) [ x ] Investiga ia porne te de la rezultat spre expunere e) [ ] Toate cele enumerate ?80. Selec ia subiec ilor ntr-un studiu caz - control se efectueaz : a) [ ] n func ie de expunere b) [ ] n func ie de rezultat c) [ ] Mixt d) [x] Nu este legat nici de expunere, nici de rezultat e) [ ] Pe un grafic Lexis 81. Selecta i alte denumiri ale studiilor caz control: a) [x ] Studii retrospective b) [ x] Studii anamnestice

c) [ ] Studii mixte d) [ ] Studii de a teptare e) [ ] Studii de inciden 82. Lotul test ntr-un studiu caz - control poate fi constituit din: a) [ ] Bolnavi spitaliza i b) [ ] Popula ia int c) [ ] Boli profesionale d) [ ] Forme de boli ntlnite n popula ia general e) [ x ] Toate cele enumerate 83. Lotul martor ntr-un studiu caz - control poate fi constituit din: a) [ x] Bolnavi spitaliza i cu alt diagnostic dect cel studiat b) [ x ] E antion din popula ia general c) [ x ] Grup heterogen d) [ ] Bolnavi spitaliza i cu acela i diagnostic studiat e) [ ] Toate cele enumerate14 84. Culegerea informa iilor ntr-un studiu caz - control se face: a) [ ] Din documente medicale b) [ ] Interviu c) [ ] Examinare direct d) [ ] De c tre examinator e) [ x ] Toate cele enumerate 85. Selec ionarea lotului control ntr-un studiu caz - control se face: a) [ x] Lotul control trebuie s fie similar lotului test, cu excep ia bolii respective b) [ ] Lotul control trebuie s fie similar lotului test, inclusiv boala respectiv c) [x] Este necesar de eliminat factorii de risc comuni cazurilor i martorilor d) [x] Lotul control trebuie s fie ct mai heterogen e) [ ] Lotul control trebuie s fie ct mai pu in heterogen 86. Selecta i avantajele studiilor caz - control: a) [ x ] Sunt utile pentru studierea maladiilor cu o perioad de laten mare b) [ x] Sunt mai pu in costisitoare dect cele de cohort c) [ x ] Necesit mai pu in timp pentru desf urarea studiului, dect cele de cohort d) [ ] Necesit mai mult timp pentru desf urarea studiului, dect cele de cohort e) [ ] Sunt mai costisitoare dect cele de cohort 87. Selecta i dezavantajele studiilor caz - control: a) [ ] Sunt studii de durat , unele persoane pot deceda, migra sau refuza participarea b) [ x] Nu permit m surarea directa a RR c) [ x ] n studiile caz-control se studiaz doar un singur effect d) [ ] De ordin administrativ, foarte costisitoare n termeni de timp, personal i urm rire a pacien ilor e) [ x ] Dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil 88. n cazul cnd Odds ratio este mai mic dect 1, atunci: a) [ ] Expunerea este factor de risc

b) [x ] Expunerea este factor de protec ie c) [ ] Nu exist nici o asocia ie ntre expunere i rezultat d) [ ] Exist o asocia ie ntre expunere i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ ] Toate cele enumerate 89. Selecta i afirma ia corect , care este caracteristica unui studiu hibrid: a) [ x ] Atunci cnd un studiu caz - control este efectuat pe baza unui studiu de cohort n desf urare b) [ ] Atunci cnd un studiu caz - control este efectuat pe baza unui studiu descriptiv n desf urare c) [ ] Atunci cnd un studiu caz - control este efectuat pe baza unui studiu clinic randomizat n desf urare d) [ ] Atunci cnd un studiu caz - control este efectuat pe baza unui studiu transversal n desf urare e) [ ] Atunci cnd un studiu caz - control este efectuat pe baza unui studiu de caz n desf urare15 90. For a asocierii epidemiologice n studiile caz - martor se m soar cu: a) [ x ] Odds ratio b) [ ] Riscul atribuit c) [ ] Prevalen a factorului de risc d) [ ] Inciden a factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate 91. Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie n studiile caz - martor se m soar cu: a) [ ] Riscul relativ b) [ x ] Riscul atribuit c) [ ] Prevalen a factorului de risc d) [ ] Inciden a factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate 92. Odds ratio n studiile caz - martor ne demonstreaz : a) [ x ] De cte ori este mai mare riscul bolii (decesului) la expu i fa de nonexpu i b) [ x ] For a asocierii epidemiologice c) [ ] Cu ct este mai mare riscul la cei expu i fa de nonexpu i d) [ ] Raportul dintre probabilitatea realiz rii unui eveniment la probabilitatea nerealiz rii lui e) [ ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie 93. Riscul atribuit n studiile caz - martor, ne demonstreaz : a) [ ] De cte ori este mai mare riscul bolii (decesului) la expu i fa de nonexpu i b) [ ] For a asocierii epidemiologice c) [ ] Cu ct este mai mare riscul bolii la cei expu i fa de nonexpu i d) [ ] Frecven a deceselor e) [ x ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie 94. Pentru ca asocia ia epidemiologic dintre factorul de risc i boal s fie dovedit ntr-un studiu caz-control, Odds ratio trebuie s ia valori: a) [ ] Egal cu 1 b) [x] Mai mare dect 1 c) [ ] Mai mic dect 1

d) [ ] Egal cu 0 e) [ ] Toate cele enumerate 95. n cazul cnd Odds ratio este mai mare dect 1, atunci: a) [ x ] Expunerea este factor de risc b) [ ] Expunerea este factor de protec ie c) [ ] Nu exist nici o asocia ie ntre expunere i rezultat d) [ ] Exist o asocia ie ntre expunere i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ ] Toate cele enumerate16 ?96. Selecta i afirma iile caracteristice studiilor caz-martor: a) [x] sunt adecvate pentru problemele de s n tate ce apar rar b) [ ] sunt adecvate pentru determinarea ratelor de inciden c) [x] sunt mai pu in costisitoare dect studiile de cohort d) [ ] exist o asocia ie ntre expunere i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ ] dificil de a asigura comparabilitatea ntre persoanele de control i cazuri ? 97. Selecta i afirma iile ce nu sunt caracteristice studiilor caz-martor: a) [ ] sunt adecvate pentru problemele de s n tate ce apar rar b) [ x ] sunt adecvate pentru determinarea ratelor de inciden c) [ ] sunt mai pu in costisitoare dect studiile de cohort d) [ x ] exist o asocia ie ntre expunere i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ x ] este dificil de a asigura comparabilitatea ntre persoanele de control i cazuri 98. Selecta i afirma iile caracteristice studiilor caz-martor: a) [ ] Odds ratio este o estimare adecvat a riscului relativ cnd ratele de inciden ale problemei de s n tate studiate sunt mari b) [ x ] Datele colectate permit calcularea riscului relativ c) [ ] necesit de obicei volume ale e antionului mai mici dect studiile de cohort d) [ ] O variabil poate fi modificator al efectului sau factor de confuzie, dar niciodat ambele e) [ x ] Un odds ratio mai mare sau mai mic de 1,0, exprim faptul c riscul problemei de s n tate este asociat cu expunerea 99. n cazul cnd Odds ratio este egal cu 1, atunci: a) [ ] Expunerea este factor de risc b) [ ] Expunerea este factor de protec ie c) [ x ] Nu exist nici o asocia ie ntre expunere i rezultat d) [ ] Exist o asocia ie ntre expunere i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ ] Toate cele enumerate 100. Selecta i afirma iile ce nu sunt caracteristice studiilor caz-martor: a) [ x ] Odds ratio este o estimare adecvat a riscului relativ cnd ratele de inciden ale problemei de s n tate studiate sunt mari b) [ x] Datele colectate permit calcularea riscului relativ c) [ ] necesit de obicei volume ale e antionului mai mici dect studiile de cohort d) [x] O variabil poate fi modificator al efectului sau factor de confuzie, dar niciodat ambele e) [ ] Un odds ratio mai mare sau mai mic de 1,0, exprim faptul c riscul problemei de s n tate

este asociat cu expunerea ?101. Din ce cauz m surile asocierii utilizate pentru studiile de cohort nu pot fi aplicate pentru studiile caz martor: a) [ x ] Deoarece persoanele de control sunt selectate dintr-o popula ie diferit de cea a cazurilor b) [x ] Din cauza erorii de selec ie c) [ ] Deoarece nu se pot determina ratele f r cunoa terea expunerii d) [ ] Deoarece n studiul caz control se studiaz indivizi expu i i nonexpu i e) [ ] Toate cele enumerate17 102. Selecta i caracteristica fazei II de experimentare a medicamentelor: a) [ ] Se efectueaz pe un num r mic de subiec i (30-100) b) [ ] Are ca scop de a evalua toleran a i siguran a tratamentului c) [ x ] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului d) [x ] Se efectueaz la 100-200 subiec i e) [ ] Stabile te eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative 103. Selecta i afirma iile ce sunt caracteristice studiilor caz-martor: a) [ x ] Subiec ii de studiu din popula ia int sunt aloca i grupului de tratament sau celui de comparare b) [ x ] Cazurile sunt persoanele care au problema de s n tate studiat c) [ x ] Scopul studiului este de a decide dac expunerea studiat poate fi responsabil de condi ia de s n tate a cazurilor d) [ ] Pentru a fi inclus n studiu cazul trebuie s aib sigur problema de s n tate studiat e) [ ] Rudele cazurilor nu pot fi folosite pentru formarea de perechi 104. Selecta i caracteristica fazei I de experimentare a medicamentelor: a) [ x ] Se efectueaz pe un num r mic de subiec i (30-100) b) [ x ] Are ca scop de a evalua toleran a i siguran a tratamentului c) [ ] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului d) [ ] Se efectueaz la 100-200 subiec i e) [ ] Stabile te eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative 105. Selecta i afirma iile ce nu sunt caracteristice studiilor caz-martor: a) [ ] Subiec ii de studiu din popula ia int sunt aloca i grupului de tratament sau celui de comparare b) [ x ] Cazurile sunt persoanele care au problema de s n tate studiat c) [ ] Scopul studiului este de a decide dac expunerea studiat poate fi responsabil de condi ia de s n tate a cazurilor d) [ x ] Pentru a fi inclus n studiu , cazul trebuie s aib sigur problema de s n tate studiat e) [ x ] Rudele cazurilor nu pot fi folosite pentru formarea de perechi 106. Selecta i caracteristica studiilor clinice: a) [ ] Sunt studii controlate b) [ ] Verific ipotezele elaborate n anchetele descriptive i verificate analitic c) [ ] Cercet torul administreaz factorul studiat d) [ ] Dovedesc eficacitatea tratamentelor, interven iilor e) [ x ] Toate cele enumerate

107. Selecta i caracteristica termenului Rata evenimentului experimental (REE) [ ]": a) [ x ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat substan a activ , i care au r spuns pozitiv b) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat placebo, i care au r spuns pozitiv c) [ ] Diferen a absolut dintre rata evenimentului de control i rata evenimentului experimental d) [ ] Num rul de pacien i ce trebuie s beneficieze de tratament, pentru a salva 1 de la efectul nedorit e) [ ] n ce propor ie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului18 108. Selecta i domeniile de aplicare a studiilor clinice: a) [ ] Evaluarea eficacit ii vaccinurilor noi b) [ ] Experimentarea medicamentelor noi c) [ ] Evaluarea de noi conduite terapeutice d) [ ] Evaluarea unor programe de educa ie e) [ x ] Toate cele enumerate 109. Selecta i caracteristica fazei III de experimentare a medicamentelor: a) [ ] Se efectueaz pe un num r mic de subiec i (30-100) b) [ ] Are ca scop de a evalua toleran a i siguran a tratamentului c) [ ] Precizeaz eficacitatea optimal a tratamentului d) [ x ] Se efectueaz la 500-1500 subiec i e) [ x ] Stabile te eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative 110. Selecta i caracteristica modelului de tratament ncruci at (crossover)": a) [ ] Se utilizeaz cnd formarea grupurilor de studiu este dificil b) [ x ] Fiec rui subiect luat n studiu i se administreaz ambele scheme de tratament, pentru comparare c) [ ] Studiul poate fi ntrerupt cnd se poate de stabilit o diferen semnificativ de eficacitate a tratamentului d) [ x ] Un avantaj este c variabilitatea de r spuns al unui subiect la dou tratamente diferite este mai mic dect variabilitatea de r spuns a doi subiec i diferi i e) [ x ] Limitele acestui model este c necesit administrarea tratamentului de scurt durat cu o perioad (wash out), de sp lare ntre tratamentele administrate pentru a diminua efectul rezidual al primului tratament 111. n studiile clinice e antionarea probabilistic , unde fiece unitate are o probabilitate de selec ie, include: a) [ ] Tragere la sor i simpl b) [ ] Tragere la sor i stratificat c) [ ] Tragere la sor i a grupelor d) [ ] Selec ie sistematic e) [ x ] Toate cele enumerate 112. Selecta i caracteristicele e antion rii neprobabilistice n studiile clinice: a) [ ] Fiece unitate are o probabilitate de selec ie b) [ x ] Nu specific o probabilitate de selec ie c) [ ] Se aleg la ntmplare grupe naturale de indivizi d) [ ] Selec ie sistematic

e) [ ] Se aleg grupe n care popula ia a fost divizat n func ie de unele caracteristici (vrst , gen) 113. Selecta i caracteristicele studiului clinic controlat: ? a) [ x ] Subiec ii lua i n studiu trebuie s fie asem n tori n ceea ce prive te boala, mediul, maladiile asociate b) [ ] Subiec ii trebuie s se deosebeasc numai prin administrarea tratamentului luat n studiu c) [ x ] Unit ile de studiu se aloc la grupe de tratament diferite prin randomizare d) [ x ] Controlul poate fi efectuat prin atribuirea ct mai multor variabile e) [ ] Controlul poate fi efectuat prin atribuirea a ct mai pu ine variabile19 114. Selecta i caracteristicele termenului Randomizare": a) [ ] Este o modalitate fezabil de a crea grupuri comparabile b) [ ] Randomizarea ofer aceea i ans oric rui individ de a primi oricare din tratamentele propuse c) [ ] Probabilitatea unui individ de a primi o anumit repartizare n grupele de studiu este independent de probabilitatea altui individ de a primi aceea i alocare d) [ ] Ca metod de randomizare este utilizarea tabelului cu numere aleatoare e) [ x ] Toate cele enumerate 115. Selecta i caracteristica modelului de tratament n paralel": a) [ x ] n acest model subiec ilor ambelor grupe li se administreaz o singur schem terapeutic de-a lungul ntregii cercet ri b) [ ] Limita acestui model este variabilitatea rezultatelor ob inute i necesit un num r mare de subiec i lua i n grupele de studio c) [ ] n acest model subiectul este alocat aleatoriu ntr-un grup ce urmeaz o succesiune predefinit de tratamente unde fiece persoan prime te mai mult de un tratament d) [ ] ntre tratamentele succesive poate fi o perioad f r tratament, pentru a sc dea efectele de lung durat a tratamentului administrat e) [ ] Perioada de urm rire trebuie s fie egal la toate tratamentele administrate 116. Selecta i caracteristica modelului de tratament de substituire": a) [ x ] Se utilizeaz cnd formarea grupurilor de studiu este dificil b) [ ] Fiec rui subiect luat n studiu i se administreaz ambele scheme de tratament, pentru comparare c) [ x ] Studiul poate fi ntrerupt cnd se poate de stabilit o diferen semnificativ de eficacitate a tratamentului d) [ ] Un avantaj este c variabilitatea de r spuns al unui subiect la dou tratamente diferite este mai mic dect variabilitatea de r spuns a doi subiec i diferi i e) [ ] Limitele acestui model este c necesit administrarea tratamentului de scurt durat cu o perioad (wash out), de sp lare ntre tratamentele administrate pentru a diminua efectul rezidual al primului tratament 117. Selecta i caracteristica fazei IV, postmarketing, de experimentare a medicamentelor: a) [ ] Se efectueaz pe un num r mic de subiec i (30-100) b) [ x ] Are ca scop precizarea eventualelor indica ii noi! c) [ x ] Are ca scop precizarea efectelor nedorite pe termen lung ale tratamentului d) [ x ] Sunt efectuate dup ce tratamentul este aprobat pentru utilizare general e) [ ] Stabile te eficacitatea tratamentului, prin teste terapeutice comparative

118. Selecta i modalit ile de administrare a interven iei medicale: a) [ ] n mod deschis b) [ ] Simplu orb c) [ ] Dublu orb d) [ ] Triplu orb e) [ x ] Toate cele enumerate 119. Selecta i caracteristica modalit ii de administrare a interven iei medicale n mod deschis": a) [ x ] Cercet torul i subiec ii din cele dou loturi sunt informa i referitor la administrare b) [ ] Cercet torul cunoa te care este lotul test i care este lotul martor c) [ ] Subiec ii nu cunosc n care lot au fost aloca i d) [ ] Riscul acestui procedeu este c cercet torul poate urm ri lotul test cu o mai mare aten ie dect lotul martor e) [ ] Cercet torul poate s nu observe unele aspecte ap rute n lotul martor 120. Selecta i caracteristica modalit ii de administrare a interven iei medicale Simplu orb": a) [ ] Cercet torul i subiec ii din cele dou loturi sunt informa i referitor la administrare b) [x ] Cercet torul cunoa te care este lotul test i care este lotul martor c) [ x] Subiec ii nu cunosc n care lot au fost aloca i d) [ x ] Riscul acestui procedeu este c cercet torul poate urm ri lotul test cu o mai mare aten ie dect lotul martor e) [ x ] Cercet torul poate s nu observe unele aspecte ap rute n lotul martor 121. n urma analizei rezultatelor studiilor clinice, interven ia este factor de risc, atunci cnd: a) [ x ] RR > 1 b) [ ] RR = 1 c) [ ] RR < 1 d) [ ] RR < 2 e) [ ] Toate cele enumerate 122. Selecta i caracteristica modalit ii de administrare a interven iei medicale Dublu orb": a) [ x ] Cercet torul nu cunoa te n care lot au fost repartiza i subiec ii b) [ x ] Subiec ii nu cunosc n care lot au fost repartiza i c) [ x] Cercet torul prime te produsele n ambalaje identice, cu numere de serie diferite, pe care le va comunica conduc torului studiului, odat cu rezultatele d) [ ] Tratamentul administrat este necunoscut pentru trei persoane, cercet torul, subiectul i persoana ce m soar criteriul de ra ionament e) [ ] Cercet torul i subiec ii din cele dou loturi sunt informa i referitor la administrare 123. Riscul relativ n studiile clinice, ne demonstreaz : a) [ x ] De cte ori este mai mare riscul bolii la martori fa de experiment b) [ ] For a asocierii epidemiologice c) [ ] Cu ct este mai mare riscul la cei expu i fa de nonexpu i d) [ ] Frecven a deceselor e) [ ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie 124. n urma analizei rezultatelor studiilor clinice, interven ia este factor de protec ie, atunci cnd: a) [ ] RR > 1 b) [ ] RR = 1

c) [ x ] RR < 1 d) [ ] RR < 2 e) [ ] Toate cele enumerate21 125. Selecta i caracteristica modalit ii de administrare a interven iei medicale Triplu orb": a) [ ] Cercet torul nu cunoa te n care lot au fost repartiza i subiec ii b) [ ] Subiec ii nu cunosc n care lot au fost repartiza i c) [ ] Cercet torul prime te produsele n ambalaje identice, cu numere de serie diferite, pe care le va comunica conduc torului studiului, odat cu rezultatele d) [ x ] Tratamentul administrat este necunoscut pentru trei persoane, cercet torul, subiectul i persoana ce m soar criteriul de ra ionament e) [ ] Cercet torul i subiec ii din cele dou loturi sunt informa i referitor la administrare 126. Selecta i caracteristica termenului Rata evenimentului de control (REC) [ ]": a) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat substan a activ , i care au r spuns pozitiv b) [ x ] Propor ia pacien ilor din grupul celor trata i cu placebo, i care au r spuns pozitiv c) [ ] Diferen a absolut dintre rata evenimentului de control i rata evenimentului experimental d) [ ] Num rul de pacien i ce trebuie s beneficieze de tratament, pentru a salva 1 de la efectul nedorit e) [ ] n ce propor ie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 127. Selecta i caracteristica termenului Reducerea absolut a riscului (ARR)": a) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat substan a activ , i care au r spuns pozitiv b) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor trata i cu placebo, i care au r spuns pozitiv c) [ x ] Diferen a absolut dintre rata evenimentului de control i rata evenimentului experimental d) [ ] Num rul de pacien i ce trebuie s beneficieze de tratament, pentru a salva 1 de la efectul nedorit e) [ ] n ce propor ie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 128. Selecta i caracteristica termenului Reducerea relativ a riscului (RRR)": a) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat substan a activ , i care au r spuns pozitiv b) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor trata i cu placebo, i care au r spuns pozitiv c) [ ] Diferen a absolut dintre rata evenimentului de control i rata evenimentului experimental d) [ ] Num rul de pacien i ce trebuie s beneficieze de tratament, pentru a salva 1 de la efectul nedorit e) [ x ] n ce propor ie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 129. n urma analizei rezultatelor studiilor clinice, interven ia este factor indiferent, atunci cnd: a) [ ] RR > 1 b) [x ] RR = 1 c) [ ] RR < 1 d) [ ] RR < 2 e) [ ] Toate cele enumerate22 130. Selecta i caracteristica termenului Num rul necesar a fi tratat (NNT)": a) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor la care li s-a administrat substan a activ , i care au

r spuns pozitiv b) [ ] Propor ia pacien ilor din grupul celor trata i cu placebo, i care au r spuns pozitiv c) [ ] Diferen a absolut dintre rata evenimentului de control i rata evenimentului experimental d) [ x ] Num rul de pacien i ce trebuie s beneficieze de tratament, pentru a salva 1 de la efectul nedorit e) [ ] n ce propor ie a fost redus riscul martor ca urmare a tratamentului 131. Pentru calcularea beneficiului tratamentului se vor calcula urm torii indicatori: a) [ ] Riscul relativ(RR) b) [ ] Reducerea absolut a riscului (ARR) c) [ ] Reducerea relativ a riscului (RRR) d) [ ] Num rul necesar a fi tratat (NNT) e) [ x ] Toate cele enumerate 132. Selecta i caracteristica investiga iei epidemiologice ntr-un studiu de cohort : a) [ ] Se observ i se m soar concomitent i expunerea i rezultatul b) [ ] Pe un grafic Lexis corespund culoarului oblic longitudinal c) [ x ] Investiga ia se face de la expunere spre rezultat d) [ ] Investiga ia porne te de la rezultat spre expunere e) [ ] Toate cele enumerate 133. n urma analizei rezultatelor studiilor de cohort , factor indiferent poate fi: a) [ ] RR > 1, RA > 0 b) [x ] RR = 1, RA = 0 c) [ ] RR < 1, RA < 0 d) [ ] RR < 1, RA > 0 e) [ ] Toate cele enumerate 134. Selec ia subiec ilor ntr-un studiu de cohort se efectueaz : a) [ ] n func ie de expunere b) [ ] n func ie de rezultat c) [ ] Mixt d) [ x ] Nu este legat nici de expunere, nici de rezultat e) [ ] Pe un grafic Lexis 135. Selecta i alte denumiri ale studiilor de cohort : a) [ ] Studii retrospective b) [ ] Studii anamnestice c) [ ] Studii mixte d) [ x ] Studii de a teptare e) [ x] Studii de inciden 136. n cazul cnd riscul relativ este mai mare dect 1, atunci: a) [ x ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la expu i b) [ ] Factorul studiat nu este un factor de risc, ci de protec ie, pentru c riscul bolii la expu i este mai mic fa de nonexpu i c) [ ] Nu exist nici o asocia ie ntre factorul de risc i boal , pentru c riscul este la fel i la expu i i la nonexpu i d) [ ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i

e) [ ] Toate cele enumerate 137. Selecta i avantajele studiilor de cohort : a) [ x ] Se calculeaz inciden a bolii pentru ambele grupuri, ce permite calculul direct al RR pentru fiece grup b) [ ] Sunt utile pentru studierea maladiilor cu o perioad de laten mare c) [ x ] Dac studiul a fost realizat pe un e antion, rezultatele pot fi generalizate la ntreaga popula ie d) [ ] Necesit mai pu in timp pentru desf urarea studiului, dect studiile caz - control e) [ x ] Rezultatele apar dup ac iunea FR, ce confer studiului un caracter calitativ crescut ?138. Selecta i, caracteristicele anchetelor analitice prospective de tip I: a) [ x ] Se ia la nceput de studiu un lot de subiec i asupra c ror a ac ionat factorul de risc i un lot martor b) [ x ] Cercetarea ncepe fie nainte de a ac iona factorul de risc, fie dup ac iunea factorului de risc c) [ ] Se ia n observa ie un lot de subiec i, ale i aleator din popula ie i se a teapt s ac ioneze factorul de risc d) [ ] Lotul se automparte ntr-un lot de studiu i unul martor e) [ ] Loturile nu sunt autoconstituite, intervine cercet torul i le selecteaz 139. Pentru a alege tipul anchetei epidemiologice, este important : a) [ ] Situa ia socio-economic a popula iei b) [ ] Densitatea popula iei c) [ ] Frecven a bolii n popula ie d) [ ] Avantajele i dezavatajele anchetelor e) [ ] Frecven a probabil a expunerii la risc 140. Ce tip de studiu de cohort este indicat, dac prevalen a factorului de risc este mic: a) [ ] Retrospectiv b) [ ] Prospectiv istoric c) [ x ] Prospectiv tip II d) [ ] Experimental e) [ ] Descriptiv 141. n urma analizei rezultatelor studiilor de cohort , factor de risc poate fi: a) [ x ] RR > 1, RA > 0 b) [ ] RR = 1, RA = 0 c) [ ] RR < 1, RA < 0 d) [ ] RR < 1, RA > 0 e) [ ] Toate cele enumerate24 142. n baza datelor ob inute din ancheta de cohort , putem m sura: a) [ ] Frecven a bolii b) [ ] For a asocierii epidemiologice c) [ ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie d) [ ] Frecven a deceselor e) [ x ] Toate cele enumerate

143. Riscul relativ n studiile de cohort ne demonstreaz : a) [x] De cte ori este mai mare riscul bolii (decesului) la expu i fa de nonexpu i b) [ ] For a asocierii epidemiologice c) [ ] Cu ct este mai mare riscul la cei expu i fa de nonexpu i d) [ ] Frecven a deceselor e) [ ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie 144. Pentru ca asocia ia epidemiologic dintre factorul de risc i boal s fie dovedit , riscul relativ trebuie s ia valori: a) [ ] Egal cu 1 b) [ x ] Mai mare dect 1 c) [ ] Mai mic dect 1 d) [ ] Egal cu 0 e) [ ] Toate cele enumerate 145. n cazul cnd riscul relativ este egal cu 1, atunci: a) [ ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la expu i b) [ ] Factorul studiat nu este un factor de risc, ci de protec ie, pentru c riscul bolii la expu i este mai mic fa de nonexpu i c) [ x ] Nu exist nici o asocia ie ntre factorul de risc i boal , pentru c riscul este la fel i la expu i i la nonexpu i d) [ ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i e) [ ] Toate cele enumerate 146. Selecta i, caracteristicele anchetelor analitice prospective de tip II: a) [ x ] Se ia la nceput de studiu un lot de subiec i asupra c ror a ac ionat factorul de risc i un lot martor b) [ ] Loturile nu sunt autoconstituite, intervine cercet torul i le selecteaz c) [ ] Cercetarea ncepe fie nainte de a ac iona factorul de risc, fie dup ac iunea factorului de risc d) [ x ] Lotul se automparte ntr-un lot de studiu i unul martor e) [ ] Se ia n observa ie un lot de subiec i, ale i aleator din popula ie i se a teapt s ac ioneze factorul de risc 147. Selecta i dezavantajele studiilor de cohort : a) [ x ] Sunt studii de durat , unele persoane pot deceda, migra sau refuza participarea b) [ ] Nu permit m surarea directa a RR c) [ ] n studiile de cohort se studiaz doar un singur effect d) [ x ] De ordin administrativ, sunt foarte costisitoare n termeni de timp, personal i urm rire a pacien ilor e) [ ] Dificultatea de a constitui un grup martor acceptabil 148. n cazul cnd riscul relativ este mai mic dect 1, atunci: a) [ ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la expu i b) [ x ] Factorul studiat nu este un factor de risc, ci de protec ie, pentru c riscul bolii la expu i este mai mic fa de nonexpu i c) [ ] Nu exist nici o asocia ie ntre factorul de risc i boal , pentru c riscul este la fel i la expu i i la nonexpu i d) [ ] Exist o asocia ie ntre factorul de risc i boal pentru c riscul este mai mare la nonexpu i

e) [ ] Toate cele enumerate 149. n urma analizei rezultatelor studiilor de cohort , factor de protec ie poate fi: a) [ ] RR > 1, RA > 0 b) [ ] RR = 1, RA = 0 c) [ x ] RR < 1, RA < 0 d) [ ] RR < 1, RA > 0 e) [ ] Toate cele enumerate 150. Riscul atribuit n studiile de cohort ne demonstreaz : a) [ ] De cte ori este mai mare riscul bolii (decesului) la expu i fa de nonexpu i b) [ ] For a asocierii epidemiologice c) [ x ] Cu ct este mai mare riscul bolii la cei expu i fa de nonexpu i d) [ ] Frecven a deceselor e) [ ] Impactul ac iunii factorului de risc n popula ie 151. Ce tip de studiu de cohort este indicat, dac prevalen a factorului de risc este mare: a) [ ] Retrospectiv b) [ ] Prospectiv istoric c) [ x ] Prospectiv tip I d) [ ] Experimental e) [ ] Descriptiv 152. For a asocierii epidemiologice se m soar cu: a) [ x ] Riscul relative b) [ ] Riscul atribuit c) [ ] Prevalen a factorului de risc d) [ ] Inciden a factorului de risc e) [ ] Toate cele enumerate

153. Valorile relative se m soar : a) [ ] n unitatea de m sur a caracteristicii statistice respective b) [ ] numai n procente c) [ x ] n coeficien i, procente, promile, prodecimile, prosantimile d) [ ] numai n promile e) [ ] sunt m rimi adimensionale26 ?154. Rata: a) [ x ] exprim cota unui element al popula iei fa de volumul ntregii popula ii b) [ ] nu permite eviden ierea schimb rilor dinamice a fenomenului c) [ ] caracterizeaz raportul dintre dou totalit i independente d) [ ] nu permite compararea diferitor medii dup nivelul fenomenului e) [ x ] se poate calcula att la nivelul popula iei generale, ct i la nivelul grupelor acesteia 155. Selecta i rata specific : a) [ ] natalitatea b) [ ] mortalitatea general c) [ ] morbiditatea

d) [ x ] mortalitatea infantil e) [ ] fertilitatea general 156. Nu este rat specific : a) [ ] mortalitatea infantil b) [ x ] natalitatea c) [ ] natalitatea dup mediu d) [ ] mortalitatea pe grupe de vrst e) [ ] mortalitatea prin boli cardiovasculare 157. Indicatorul extensiv: a) [ ] exprim ponderea fenomenului fa de mediu b) [ ] determin nivelul fenomenului n mediul care l-a produs c) [ ] caracterizeaz raportul cotelor a dou totalit i independente d) [x] exprim ponderea unei p r i a fenomenului fa de fenomenul ntreg e) [ ] permite eviden ierea modific rilor dinamice n structura fenomenului 158. Rata caracterizeaz : a) [ ] Structura fenomenului b) [ x] Frecven a fenomenului c) [ ] Limita fenomenului d) [ ] Tendin a central a fenomenului e) [ ] Pozi ia fenomenul n mediu 159. Indicatorul statistic de propor ie caracterizeaz : a) [ x ] Structura fenomenului b) [ ] Frecven a fenomenului c) [ ] Limita fenomenului d) [ ] Tendin a central a fenomenului e) [ ] Nivelul fenomenului 160. Selecta i indicatorul statistic de raport: a) [ ] Natalitatea b) [ x ] Asigurarea popula iei cu medici c) [ ] Structura vizitelor n CMF d) [ ] Dinamica morbidit ii pentru o perioad de timp e) [ ] Ponderea avorturilor dup indica ii medicale ?161. Ponderea caracterizeaz : a) [ ] Structura fenomenului b) [ x ] Frecven a fenomenului c) [ ] Limita fenomenului d) [ ] Tendin a central a fenomenului e) [ ] Pozi ia fenomenul n mediu 162. Rata se utilizeaz pentru determinarea: a) [ x ] Eviden ierii schimb rilor dinamice n frecven a fenomenului b) [ ] Structurii fenomeneului n medii i perioade de timp diferite c) [ ] Compararea diferitor totalit i dup frecven a unui fenomen

d) [ ] Frecven ei fenomenului n alt fenomen e) [ x ] Frecven ei fenomenului ntr-un mediu 163. Indicatorul statistic intensiv caracterizeaz : a) [ ] Structura fenomenului b) [ x ] Frecven a fenomenului c) [ ] Limita fenomenului d) [ ] Tendin a central a fenomenului e) [ ] Durata fenomenului 164. Indicatorul de raport: a) [ ] Face asociere dintre mediu i fenomen b) [ ] Determin nivelul fenomenului n mediu care l-a produs c) [ ] Exprim ponderea unei p r i a fenomenului fa de fenomenul intreg d) [ x ] Reprezint rela ia dintre doua totalit i independente e) [ ] Este ce raport compar nivelul unui fenomen 165. Selecta i tipurile de valori relative: a) [ ] de dinamic b) [ x ] de raport c) [ ] de varia ie d) [ x ] de intensitate e) [ x ] de structur 166. La calcularea unei valori relative este obligatoriu ca: a) [ ] s fie respectat tehnica de calcul b) [ ] termenii raportului s fie comparabili c) [ ] colectivitatea statistic s fie omogen d) [ ] s lipseasc leg tur de condi ionare ntre termenii compara i e) [ ] baza de compara ie s fie semnificativ pentru fenomenul analizat 167. Rata caracterizeaz : a) [ x ] intensitatea fenomenului b) [ ] variabilitatea fenomenului c) [ ] nivelul fenomenului d) [ ] r spndirea fenomenului e) [ ] omogenitatea fenomenului28 168. Rata: a) [ ] caracterizeaz raportul dintre dou totalit i independente b) [ ] permite compararea diferitor medii dup nivelul fenomenului c) [ ] exprim ponderea unei p r i a fenomenului fa de ntregul fenomen d) [ x ] permite eviden ierea schimb rilor dinamice a fenomenului e) [ ] se poate calcula numai la nivelul popula iei n ansamblu 169. Ratele pot fi: a) [ x ] specific b) [ x ] standardizate c) [ ] brute

d) [ x ] globale e) [ ] armonizate 170. Rata standardizat : a) [ x ] este o rat fictiv b) [ ] este o rat veridic c) [ x] se utilizeaz numai n compara ii d) [ ] nl tur raportul asem n rilor esen iale e) [x ] nl tur raportul diferen elor structural ?171. Rata specific : a) [ ] nu pierde din vedere ntregul" b) [ ] se aplic pe popula ii omogene c) [ ] se utilizeaz mult n studiile epidemiologice d) [ x ] se aplic pe subpopula ii omogene e) [x ] pierde din vedere ntregul" 172. Indicatorul extensiv: a) [ ] este un indicator cu caracter dinamic b) [ ] nu face asociere ntre mediu i fenomen c) [ x ] exprim ponderea unei p r i a fenomenului fa de fenomenul ntreg d) [ ] se utilizeaz numai pentru compara ii e) [ ] permite evaluarea modific rilor dinamice ale fenomenului 173. Indicatorul de raport: a) [ ] mai frecvent se utilizeaz pentru a demonstra structura asigur rii popula iei cu resurse b) [ x ] este similar cu indicatorul intensiv numai dup tehnica de calcul c) [ x ] mai frecvent se utilizeaz pentru a demonstra nivelul asigur rii popula iei cu resurse d) [ ] este similar cu indicatorul intensiv dup tehnica de calcul i dup esen e) [ x ] nu este o rat , ci un raport simplu 174. Selecta i tipurile de m rimi utilizate n cercetarea tiin ific : a) [ ] Discrete b) [ x ] Absolute c) [ x ] Relative d) [ ] Aproximale e) [ x ] Medii ?175. Indicatorul statistic se reprezint prin: a) [ ] M rimi relative intensive b) [ ] M rimi medii c) [ ] M rimi absolute d) [ ] M rimi relative de tip dinamic e) [ x ] M rimi relative extensive 176. Selecta i tipurile de m rimi relative: a) [ x ] Rata b) [ ] Cronologice c) [ x ] Raportul

d) [ x ] Propor ia e) [ ] Varia ia 177. Selecta i indicatorul statistic de propor ie: a) [ ] Natalitatea b) [ x ] Asigurarea popula iei cu medici c) [ ] Structura vizitelor n CMF d) [ ] Dinamica morbidit ii pentru o perioad de timp e) [ ] Ponderea avorturilor dup indica ii medicale 178. Selecta i rata general : a) [ x ] Natalitatea b) [ x ] Mortalitatea general c) [ ] Structura vizitelor n CMF d) [ x ] Mortalitatea infantil e) [ ] Ponderea avorturilor dup indica ii medicale ?179. Indicatorul intensiv: a) [ ] este un indicator cu caracter dinamic b) [ ] face asociere ntre mediu i fenomen c) [ x ] exprim ponderea unei p r i a fenomenului fa de fenomenul ntreg d) [ ] se utilizeaz numai pentru compara ii e) [ ] permite evaluarea structurii fenomenului 180. Care afirma ie, din cele enumerate, este adev rat pentru statistic ? a) [ ] studiaz aspectele cantitative ale cazurilor individuale b) [ ] studiaz aspectele calitative ale cazurilor individuale c) [ ] studiaz aspectele cantitative i calitative ale cazurilor individuale d) [ ] studiaz aspectele cantitative i calitative ale fenomenelor sociale de mas e) [ x ] studiaz numai aspectele cantitative ale fenomenelor sociale de mas 181. Variabila "culoarea ochilor" poate fi reprezentat prin scala: a) [ ] ordinal b) [ ] factorial c) [ x ] nominal d) [ ] de interval e) [ ] de raport30

182. Selecta i afirma ia incorect referitor la colectivitatea statistic : a) [ x ] este format din elemente neomogene b) [ ] este delimitat din punct de vedere al con inutului c) [ ] este format din elemente, care au tr s turi esen iale commune d) [ ] este delimitat n spa iu i timp e) [ ] poate fi att static , ct i dinamic 183. Toate din urm toarele sunt obiective ale biostatisticii, cu excep ia: a) [ ] studierea st rii s n t ii popula iei b) [ x ] studierea st rii s n t ii individuale

c) [ ] acumularea i analiza datelor referitor la activitatea institu iilor medicale d) [ ] eviden ierea particularit ilor n starea s n t ii popula iei e) [ ] evaluarea eficacit ii metodelor de tratament i profilaxie 184. Totalitatea elementelor de aceea i natur , supuse studiului, reprezint : a) [ ] caracteristica statistic b) [ ] parametrul statistic c) [ x ] colectivitatea statistic d) [ ] unitatea statistic e) [ ] indicatorul statistic ?185. Etapa de prelucrare statistic include: a) [ ] ob inerea datelor i informa iilor statistice b) [ x ] calcularea indicatorilor statistici c) [ x ] formularea concluziilor d) [ x ] interpretarea rezultatelor e) [ x ] analiza primar a rezultatelor 186. Elementul component al unei colectivit i statistice se nume te: a) [ ] variabil statistic b) [ ] unitate statistic c) [ ] model statistic d) [ ] indicator statistic e) [ x ] popula ie statistic 187. Colectivit ile statistice pot fi: a) [ ] alternative sau nealternative b) [ ] primare sau derivate c) [ ] calitative sau cantitative d) [ ] factoriale sau rezultative e) [x ] statice sau dinamice 188. Criteriul, pe baza c ruia se caracterizeaz unitatea statistic , se nume te: a) [ ] model statistic b) [ ] informa ie statistic c) [ x ] caracteristic statistic d) [ ] parametru statistic e) [ ] coeficient statistic31 ?189. Variabilele statistice pot fi: a) [ ] primare sau derivate b) [ x ] alternative sau binare c) [ ] primare sau absolute d) [ x ] calitative sau nominative e) [ x ] cantitative sau numerice 190. n etapa de observare statistic are loc: a) [ ] interpretarea rezultatelor b) [ ] sistematizarea datelor statistice

c) [ ] calcularea indicatorilor statistici d) [ ] prelucrarea datelor statistice e) [ x ] ob inerea datelor i informa iilor statistice ?191. "Vrsta" este o caracteristic statistic : a) [ x ] atributiv numeric b) [ ] calitativ nealternativ c) [ ] atributiv de timp d) [ ] rezultativ e) [ ] derivat 192. Care afirma ie, referitor la recens mnt, este corect : a) [ ] este o metod de observare total , permanent b) [ x ] este o metod de observare total , periodic c) [ ] este o metod de observare par ial , special organizat d) [ ] este o metod de observare par ial , periodic e) [ ] este o metod de observare par ial , permanent 193. Caracteristica statistic "reu ita" este: a) [ x ] cantitativ continu b) [ ] cantitativ discret c) [ ] numeric discontinu d) [ ] nominativ nealternativ e) [ ] atributiv calitativ 194. Selecta i semnifica iile corecte ale termenului de statistic : a) [ x ] metodologie statistic b) [ ] date statistice c) [ ] activitate practic d) [ x ] metod statistic e) [ ] metod sociologic 195. "Profesia" este o caracteristic statistic : a) [ x ] calitativ b) [ ] continu c) [ ] discret d) [ ] cantitativ e) [ ] alternativ 196. Printre func iile indicatorului statistic nu se includ: a) [ ] func iile de m surare i comparare b) [ ] func iile de analiz i sintez c) [ x ] func iile de planificare i control d) [ ] func iile de estimare i verificare a ipotezelor e) [ x ] func ia de testare a semnifica iei 197. Selecta i afirma ia incorect despre scala de interval: a) [ ] diferen a dintre dou numere ale scalei are semnifica ie precis b) [ ] se folose te pentru reprezentarea numerelor cardinale, la care valoarea zero nu semnific

absen a complet a caracteristicii urm rite c) [ ] multiplicarea sau divizarea valorilor, pe aceast scal , nu are sens d) [ x ] n cazul valorilor, m surate pe scala de interval, poate fi utilizat numai mediana e) [ ] pentru valorile, m surate pe aceast scal , pot fi utiliza i majoritatea indicatorilor statistici 198. Scala greut ii este o scal : a) [ ] de interval b) [ x ] de raport c) [ ] ordinal d) [ ] nominal e) [ ] factorial 199. Care este obiectivul fundamental al statisticii? a) [ x ] a rezuma i a analiza datele statistice b) [ ] a prelucra cantitativ datele statistice c) [ ] a colecta datele statistice d) [ ] a analiza cazurile individuale e) [ ] a descrie variabilitatea cazurilor individuale 200. Selecta i afirma ia corect despre a doua aplica ie a Legii cifrelor mari: a) [ ] pentru un volum anumit al colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate nu se modific comparativ cu cele ob inute n colectivitatea general b) [ ] pentru un volum anumit al colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate se modific pu in fa de rezultatele ob inute n colectivitatea general c) [ ] pentru un volum anumit al colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi identice cu cele ob inute n colectivitatea general d) [ x ] pentru un volum anumit al colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal apropiate de cele ob inute n colectivitatea general e) [ ] pentru un volum anumit al colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal ndep rtate de cele ob inute n colectivitatea general 201. Variabila "grupa sanguin " poate fi reprezentat prin scala: a) [ x ] nominal b) [ ] de raport c) [ ] ordinal d) [ ] factorial e) [ ] de interval33 202. Selecta i afirma iile corecte despre statistica descriptiv : a) [ ] estimeaz caracteristicile unei colectivit i b) [ ] m soar incertitudinea rezultatelor c) [ x ] descrie starea i variabilitatea colectivit ii statistice cercetate d) [ x ] include totalitatea metodelor de culegere, prelucrare, caracterizare i prezentare sintetic a datelor statistice e) [ ] estimeaz parametrii i testeaz ipotezele 203. Ordonarea studen ilor n lista de admitere este o scal : ???? a) [ ] nominal b) [ ] de raport

c) [ x ] ordinal d) [ ] factorial e) [ ] de interval 204. Selecta i afirma ia valid despre cercetarea statistic curent : a) [ ] se utilizeaz n cazul varia iei mici n timp a fenomenului cercetat b) [ x ] se utilizeaz n cazul varia iei intense n timp a fenomenului investigat c) [ ] se mai nume te cercetare special organizat d) [ ] se efectueaz la anumite intervale de timp e) [ ] nu este permanent 205. Variabilele statistice pot fi: a) [ x ] continue sau nentrerupte b) [ x ] discrete sau discontinue c) [ x ] alternative sau binare d) [ x ] binare sau dihotomice e) [ ] factoriale sau rezultative 206. Se nume te probabilitate a evenimentului i se noteaz p": a) [ ] raportul dintre num rul total de rezultate ale experimentului i num rul de rezultate favorabile producerii evenimentului b) [ x ] raportul dintre num rul de rezultate favorabile producerii evenimentului i num rul total de rezultate ale experimentului c) [ ] raportul dintre num rul de rezultate favorabile producerii evenimentului i num rul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului d) [ ] raportul dintre num rul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului i num rul total de rezultate ale experimentului e) [ ] raportul dintre num rul de rezultate nefavorabile producerii evenimentului i num rul de rezultate favorabile producerii evenimentului 207. "Diagnosticul" este o caracteristic statistic : a) [ ] calitativ continu b) [ ] factorial c) [ ] calitativ discret d) [ x ] rezultativ e) [ ] calitativ alternativ 34 208. Selecta i afirma ia corect despre prima aplica ie a Legii cifrelor mari: a) [ ] odat cu majorarea volumului colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate se vor ndep rta de cele ob inute n colectivitatea general b) [ ] odat cu majorarea volumului colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi identice cu rezultatele ob inute n colectivitatea general c) [ x ] odat cu majorarea volumului colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate tind s reproduc rezultatele ob inute n colectivitatea general d) [ ] odat cu majorarea volumului colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal apropiate de cele ob inute n colectivitatea general e) [ ] odat cu majorarea volumului colectivit ii selective, rezultatele din aceast colectivitate vor fi maximal ndep rtate de cele ob inute n colectivitatea general

209. Selecta i afirma ia fals cu privire la criteriile cercet rii tiin ifice: a) [ ] rezultatele cercet rii tiin ifice nu sunt dogmatice" b) [ ] rezultatele cercet rii tiin ifice sunt documentate minu ios c) [ x ] documentarea minu ioas a rezultatelor nu asigur comparabilitatea acestora d) [ ] atitudinea critic fa de rezultatele proprii i ale altora e) [ ] rezultatele cercet rii tiin ifice pot fi confirmate sau infirmate 210.n etapa de preg tire a studiului nu se include: a) [ ] documentarea bibliografic b) [ ] formularea ipotezei cercet rii c) [ ] alegerea tipului de studiu d) [ x ] prelucrarea datelor e) [ ] stabilirea planului de cercetare 211. Caracteristica statistic "specializarea" este: a) [ ] cantitativ continu b) [ ] numeric discret c) [ x ] nominativ nealternativ d) [ ] calitativ alternativ e) [ ] de spa iu 212. n func ie de timpul ob inerii datelor, observarea statistic poate fi: a) [ ] selectiv b) [ x ] curent c) [ x ] special organizat d) [ x ] periodic e) [ ] total 213. Selecta i caracteristicile fenomenelor sociale de mas : a) [ x ] sunt fenomene complexe b) [ ] sunt fenomene simple c) [ ] sunt fenomene tipice d) [ x ] se produc n condi ii de incertitudine e) [ ] au caracter determinist35 214. Care din urm toarele afirma ii despre fenomenele sociale de mas nu sunt corecte? a) [ ] se produc n condi ii de incertitudine b) [ x ] au caracter determinist c) [ x ] se caracterizeaz prin variabilitate mic d) [ ] forma individual de manifestare a fenomenelor de mas este diferit e) [ x] legitatea de apari ie i manifestare poate fi cunoscut numai la nivelul cazurilor individuale 215. Metodele de m surare i clasificare din cadrul studiului tiin ific trebuie s fie: a) [ ] nestandardizabile b) [ x ] clare c) [ ] comparabile d) [ x ] reproductibile e) [ ] adaptate problemei cercetate

216. Care din urm toarele afirma ii despre fenomenele sociale de mas sunt corecte? a) [ x ] au caracter nedeterminist b) [x ] rezult din ac iunea combinat a multor factori c) [ ] se produc n condi ii de certitudine d) [ x] se caracterizeaz prin variabilitate mic , att n timp, ct i n spa iu e) [ x ] legitatea de apari ie i manifestare poate fi cunoscut numai la nivelul ntregii colectivit i 217. Care din func iile enumerate nu apar ine indicatorului statistic: a) [ ] de comparare b) [ x ] de coordonare c) [ ] de sintez d) [ ] de estimare e) [ ] de m surare 218. Selecta i afirma iile corecte despre statistica inferen ial : a) [ ] descrie starea i variabilitatea colectivit ii statistice dup una sau mai multe caracteristici b) [ x ] vizeaz estimarea caracteristicilor unei colectivit i, pe baza rezultatelor ob inute pe un e antion c) [ ] nu m soar incertitudinea rezultatelor d) [ x ] estimeaz parametrii i testeaz ipotezele e) [ ] culege i prelucreaz datele statistice 219. Analiza primelor rezultate ofer r spuns la ntreb rile: a) [ x ] procedeele statistice aplicate sunt adecvate b) [ ] ipoteza se confirm sau se respinge? c) [ ] a fost suficient analiza numeric ? d) [ x ] datele cu care se lucreaz sunt corecte e) [ ] care este semnifica ia rezultatelor?36 220. Care din urm toarele sunt obiective ale biostatisticii? a) [ x ] studierea st rii s n t ii popula iei b) [ ] studierea st rii s n t ii individuale c) [ ] eviden ierea particularit ilor st rii s n t ii individuale d) [ x ] evaluarea eficacit ii metodelor de tratament i profilaxie e) [ x] aplicarea metodelor statistice n cercet rile clinice i experimentale 221. Selecta i afirma iile corecte privitor la colectivitatea statistic : a) [ x ] este format din elemente omogene dup anumite criteria b) [ x ] are caracter obiectiv i finit c) [ x ] trebuie delimitat n spa iu i timp d) [x ] poate fi att static , ct i dinamic e) [ ] nu se delimiteaz din punct de vedere al con inutului 222. Probabilitatea lipsei evenimentului q" se determin n modul urm tor: a) [ ] q = (m-n)/n b) [ x ] q = (n-m)/n c) [ ] q = (n-m)/m d) [ ] q = (m-n)/m

e) [ ] q = (m-q)/n 223. Selecta i caracteristicile colectivit ii statistice: a) [ x ] are caracter obiectiv i finit b) [ x ] este delimitat n spa iu i timp c) [ ] poate fi numai static d) [ ] este format din elemente neomogene e) [ x ] este delimitat din punct de vedere al volumului 224. Controlul cantitativ al datelor presupune: a) [ x ] verificarea completitudinii datelor b) [ ] verificarea naturii calitative a datelor c) [ ] verificarea volumului de date d) [ x ] verificarea primirii tuturor formularelor e) [ ] verificarea logic a datelor 225. Selecta i afirma iile corecte referitor la colectivitatea statistic general : a) [ ] cuprinde numai o parte din elementele, care pot fi supuse studiului statistic b) [ x ] cuprinde totalitatea elementelor, care pot fi supuse studiului statistic c) [ ] are ntotdeauna un volum nelimitat d) [ x ] volumul acesteia poate fi limitat de anumite caracteristici e) [ ] este destinat pentru caracterizarea totalit ii par iale37 226. Selecta i caracteristicile scalei de raport: a) [ x ] pe aceast scal valoarea zero indic absen a complet a variabilei studiate b) [ x ] dou valori, m surate pe aceast scal , se afl n acela i raport, indiferent de unitatea de m sur folosit c) [ ] dou valori, m surate pe aceast scal , se afl n acela i raport, dac unitatea de m sur folosit este aceea i d) [ x ] n cazul datelor ob inute pe scala de raport, nu se pot utiliza toate metodele statistice e) [ ] n cazul datelor ob inute pe scala de raport, se pot utiliza toate metodele statistice 227. Tipuri de cercetare tiin ific sunt urm toarele: a) [ ] cercetarea imperativ b) [x ] cercetarea aplicativ c) [ ] cercetarea exhaustiv d) [ x ] cercetarea fundamental e) [ x ] cercetarea pentru dezvoltare 228. Selecta i afirma iile valabile pentru unitatea statistic : a) [ x] este elementul component al colectivit ii statistice b) [ x ] poate fi simpl i complex c) [ ] este posesoare de caracteristici statistice d) [ ] este elementul component al caracteristicii statistice e) [ ] nu este re inut n studiul statistic 229. Selecta i particularit ile variabilei statistice: a) [ ] nu variaz ca valoare de la o unitate la alta b) [ x ] este re inut n studiul statistic

c) [ ] este proprietatea comun pentru cteva unit i statistice d) [ x ] este nsu irea comun tuturor unit ilor unei colectivit i e) [ x ] valorile individuale ale caracteristicii sunt variabile 230. Selecta i tipurile variabilelor statistice n func ie de modul de exprimare: a) [ ] de spa iu b) [ x ] nominative c) [ ] factoriale d) [ ] rezultative e) [ x ] numerice 231. Selecta i compartimentele biostatisticii: a) [x ] statistica s n t ii popula iei b) [ ] statistica sistemului de s n tate c) [ ] studierea st rii s n t ii popula iei d) [ x ] statistica cercet rilor medico-biologice e) [ ] evaluarea eficacit ii metodelor de tratament38 232. Selecta i caracteristicile variabilelor cantitative: a) [ x ] se exprim prin unit i de m sur b) [ x ] se exprim numeric c) [ ] se exprim prin atribute d) [ x ] sunt m surabile e) [ x] sunt variabile numerice 233. Pentru etapa de analiz statistic sunt specifice urm toarele: a) [ ] culegerea datelor b) [ x ] fundamentarea deciziilor c) [ x ] sistematizarea datelor d) [ x ] verificarea ipotezelor e) [ x ] prezentarea final a rezultatelor 234. Caracteristici factoriale sunt: a) [ ] consecin ele bolii b) [ ] rezultatul tratamentului c) [ x ] profesia d) [ x ] vrsta e) [ x ] sexul 235. Care din caracteristicile enumerate mai jos se refer la datele statistice? a) [ x ] sunt m rimi concrete b) [ ] sunt m rimi abstracte c) [ x ] sunt purt toare de informa ii d) [ x ] pot fi primare sau derivate e) [ x ] pot fi absolute i relative 236. Pentru indicatorul statistic sunt adev rate urm toarele afirma ii: a) [ x ] este ob inut urmare cercet rii statistice b) [x ] este obiectiv determinat

c) [ x ] are un con inut real d) [ x ] are o formul proprie de calcul e) [ ] are o form nespecific de exprimare 237. Selecta i afirma iile corecte despre scala nominal : a) [ x ] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor calitative, ale c ror variante nu difer ierarhic una de alta b) [ ] indicatorul statistic, care poate fi determinat, este mediana c) [ x ] indicatorul statistic, care poate fi determinat, este dominant d) [ x ] precizeaz n ce categorie se ncadreaz un element al totalit ii e) [ ] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor, ale c ror variante difer ierarhic una de alta39 238. Selecta i caracteristicile colectivit ii statistice: a) [ ] nu are caracter obiectiv i finit b) [ ] este delimitat din punct de vedere al formei organizatorice c) [ ] poate fi numai dinamic d) [ x ] poate fi static i dinamic e) [ x ] este delimitat din punct de vedere al con inutului 239. Selecta i lacunele frecvente n prezentarea unei lucr ri: a) [ x ] definirea clar a criteriilor de includere i excludere din studio b) [ x ] neidentificarea popula iei int c) [ ] descrierea riguroas a tehnicilor de m surare d) [ x ] analiza insuficient a datelor aberante e) [ x ] prezentarea excesiv a datelor brute 240. n func ie de volumul cercet rii, observarea statistic poate fi:(partial) a) [ ] periodic b) [x ] total c) [ ] curent d) [ x ] selectiv e) [ ] special organizat 241. Care sunt particularit ile cercet rii periodice: a) [ x ] se utilizeaz cnd fenomenul cercetat are o variabilitate mai mic n timp b) [ ] se utilizeaz cnd fenomenul cercetat are o variabilitate pronun at n timp c) [ x ] se utilizeaz cnd fenomenul cercetat are o evolu ie periodic d) [ ] n cazul acestei cercet ri, se fixeaz data i chiar ora de nregistrare a datelor e) [ x ] se efectueaz la anumite intervale de timp 242. Selecta i metodele de culegere a datelor: a) [x] recens mntul b) [x] sondajele statistice c) [x] observarea p r ii principale d) [x] monografia total e) [ ] metoda varia ional 243. Care afirma ii despre metoda de anchet statistic sunt corecte? a) [ ] este o metod de observare par ial , periodic

b) [ x ] este o metod de observare par ial , special organizat c) [ ] este o metod de observare par ial , permanent d) [ ] presupune reprezentativitatea e antioanelor e) [ x ] nu presupune reprezentativitatea e antioanelor 244. Pentru erorile sistematice de nregistrare este caracteristic: a) [ ] apar relativ frecvent b) [x ] au o inciden redus c) [ ] survin datorit lipsei de concentrare a persoanei care efectueaz nregistrarea d) [ x ] provin din nen elegerea scopului observ rii e) [ x ] pot fi prevenite prin instruirea personalului 245. Particularit i ale erorilor ntmpl toare de nregistrare sunt: a) [ x ] nu influen eaz v dit acurate ea rezultatelor b) [ x ] apar relativ frecvent c) [ ] influen eaz , ntr-o m sur nsemnat , acurate ea rezultatelor d) [ x ] survin datorit lipsei de concentrare a persoanei care efectueaz nregistrarea e) [ ] provin din necunoa terea unor no iuni 246. Pentru indicatorul statistic sunt false urm toarele afirma ii: a) [ ] este expresia numeric a evenimentului social b) [ ] are o form specific de exprimare c) [ ] are func ie de control d) [ x ] nu poate fi determinat n mod obiectiv e) [ x ] poate fi ob inut naintea datelor statistice 247. Care afirma ii despre scala de interval sunt corecte? a) [ ] diferen a dintre dou numere ale scalei nu are semnifica ie precis b) [ ] pe aceast scal valoarea zero indic absen a complet a caracteristicii urm rite c) [ x ] pe aceast scal valoarea zero nu indic absen a complet a caracteristicii urm rite d) [ x ] diferen a dintre dou numere ale scalei are semnifica ie precis e) [ x ] multiplicarea sau divizarea valorilor, pe aceast scal , nu are sens 248. Care afirma ii despre criteriile cercet rii tiin ifice sunt corecte: a) [ ] rezultatele cercet rii tiin ifice nu pot fi testate b) [ ] rezultatele cercet rii tiin ifice sunt dogmatice" c) [ x ] rezultatele cercet rii tiin ifice sunt documentate minu ios d) [ x ] rezultatele cercet rii tiin ifice pot fi confirmate sau infirmate e) [ x ] validitatea rezultatelor cercet rii tiin ifice poate fi verificat 249. Caracteristici ale unui experiment tiin ific sunt: a) [ ] subiectivitatea b) [ x ] fidelitatea c) [ x ] obiectivitatea d) [ x ] validitatea e) [ ] incomparabilitatea 250. Selecta i afirma iile corecte referitor la colectivitatea statistic par ial : a) [ x ] supune studiului numai o parte din elementele totalit ii generale

b) [ ] supune studiului numai o parte din elementele totalit ii par iale c) [ x ] este selectat prin metode special d) [ ] este destinat pentru caracterizarea totalit ii selective e) [ x ] este destinat pentru caracterizarea totalit ii generale 251. Selecta i caracteristicile cercet rii tiin ifice: a) [ x ] i are originea ntr-o ntrebare sau problem b) [ x ] necesit precizarea clar a scopului c) [ ] nu are un plan specific d) [ ] nu accept presupuneri critice e) [ x ] necesit colectarea i interpretarea unor date experimentale 252. Selecta i particularit ile variabilelor nominative: a) [ ] sunt variabile cantitative b) [ ] se exprim prin unit i de m sur c) [ x ] se exprim prin attribute d) [ x ] sunt variabile calitative e) [ ] se exprim att prin unit i de m sur , ct i prin attribute 253. Un studiu clinic trebuie s fie: a) [ x ] fezabil b) [ x ] interesant c) [ ] nerelevant d) [ x ] etic e) [x ] nou 254. Etapa de preg tire a studiului include: a) [ x ] formularea temei studiului b) [ ] colectarea datelor statistice c) [ x ] definirea scopului studiului d) [ x ] formularea obiectivelor e) [ ] sistematizarea datelor statistice 255. Caracteristici ale monografiei (metod de culegere a datelor) sunt: a) [ ] este o metod de observare total , permanent b) [ x ] este o metod de observare par ial , aprofundat c) [ x ] este o metod descriptiv d) [ ] este o metod analitic e) [ x ] nu permite generalizarea rezultatelor 256. Selecta i caracteristicile scalei ordinale: a) [ x ] diferen a dintre pozi iile succesive ale scalei nu are importan b) [ ] diferen a dintre pozi iile succesive ale scalei are semnifica ie precis c) [ ] indicatorul cel mai util, n cazul tendin ei centrale, este dominanta d) [ x ] indicatorul cel mai util, n cazul tendin ei centrale, este mediana e) [ x ] se utilizeaz pentru reprezentarea variabilelor, ale c ror variante sunt ierarhizate logic ? 257.Stabilirea planului studiului tiin ific presupune: a) [ x ] alegerea tipului studiului

b) [ x ] culegerea datelor c) [ ] stabilirea popula iei int d) [ ] gruparea variabilelor, re inute n studiu e) [ x ] alegerea e antionului studiului 258. La etapele de definire a e antionului se refer : a) [ x ] alegerea tipului de e antion b) [ x ] alegerea modului de e antionare c) [ x ] stabilirea scalelor de m sur pentru unit ile cercetate d) [ ] definirea tipului de culegere a indicatorilor e) [ x ] definirea variabilelor 259. Analiza rezultatelor finale trebuie s r spund la ntreb rile: a) [ x ] ipoteza se confirm sau se respinge? b) [ x ] care este semnifica ia rezultatelor? c) [ x] a fost suficient analiza numeric ? d) [ ] procedeele statistice aplicate sunt adecvate? e) [ ] datele cu care se lucreaz sunt corecte?

260. Selecta i dezavantajul ntreb rilor nchise, n cadrul chestionarului: a) [ ] sunt neuniforme b) [ ] sunt dificil de administrat c) [ ] necesit mult timp pentru analiz d) [ x ] sugestibilitatea r spunsurilor e) [ ] ngreuiaz analiza statistic a r spunsurilor 261. Care este rolul ntreb rilor de trecere din chestionar: a) [ ] separ sensurile "pro" i "contra" din r spunsurile persoanelor anchetate b) [ ] asigur controlul fidelit ii opiniei exprimate c) [ ] ofer anchetatului sentimentul de ncredere d) [ ] provoac explica ii n raport cu diferite opinii exprimate e) [ x ] marcheaz apari ia unei noi grupe de ntreb ri 262. Selecta i avantajul ntreb rilor deschise, n cadrul chestionarului: a) [ x ] permit cunoa terea particularit ilor popula iei int b) [ ] permit cuantificarea r spunsurilor cu ajutorul unei scale c) [ ] sunt preferate n cercet rile medicale d) [ ] permit culegerea datelor cu riscul sugestibilit ii e) [ ] permit alegerea r spunsurilor dinainte fixate 263. Care este rolul ntreb rilor introductive din chestionar: a) [ ] marcheaz apari ia unei noi grupe de ntreb ri b) [ ] asigur controlul calit ii r spunsului c) [ x ] ofer anchetatului sentimentul de ncredere d) [ ] provoac explica ii n raport cu diferite opinii exprimate e) [ ] separ sensurile "pro" i "contra" din r spunsurile persoanelor anchetate 264. Chestionarul statistic trebuie s respecte urm toarea regul :

a) [ ] s evite ntreb rile concise i la subiect b) [ ] s con in preponderent ntreb ri, care fac apel la memoria celor chestiona i c) [ ] s con in ntreb ri, care sugereze r spunsurile d) [ x ] s corespund cu nivelul de cuno tin e ale respondentului e) [ ] s pun accentul pe limbajul professional 265. Selecta i avantajul ntreb rilor deschise, n cadrul chestionarului: a) [ ] sugestibilitatea r spunsurilor b) [ x ] libertatea exprim rii individualizate c) [ ] u urarea prelucr rii statistice a r spunsurilor d) [ ] preferate n cercet rile medicale e) [ ] nu permit respondentului s devieze de la subiectul n cauz 43 266. Care din cele enumerate mai jos nu se refer la regulile de ntocmire a chestionarului: a) [ ] s evite jargonul profesional sau prescurt rile b) [ ] s evite ntreb rile tenden ioase c) [ ] s utilizeze un vocabular n eles de responden i d) [ x ] s nu afecteze prestigiul sau orgoliul respondentului e) [ x ] s evite succesiunea logic a ntreb rilor 267. Din punct de vedere al calit ii informa iilor exist chestionare: a) [ x ] de date factual b) [ ] "omnibus" c) [ x ] de opinie d) [ ] speciale e) [ ] autoadministrate 268. Chestionarul statistic trebuie s respecte urm toarele reguli: a) [x ] s asigure siguran a i veridicitatea datelor nregistrate b) [ x ] s fie interesant pentru cel chestionat c) [ ] nu e obligator s asigure reprezentativitatea datelor nregistrate d) [ x ] s permit ob inerea r spunsurilor exacte e) [ ] se vor prefera ntreb rile deschise 269. n func ie de con inutul lor, exist chestionare: a) [ x ] cu referire la date calitative b) [ x ] cu referire la date cantitative c) [ ] administrate prin telefon d) [ ] autoadministrate e) [ ] administrate de c tre operatori de anchet 270. n func ie de modul de aplicare, chestionarele pot fi: a) [ ] cu ntreb ri deschise b) [x ] administrate prin telefon c) [x ] autoadministrate d) [ x ] administrate de c tre operatori de anchet e) [ ] cu ntreb ri nchise 271. Selecta i particularit ile chestionarelor cu ntreb ri nchise:

a) [ x ] permit alegerea r spunsurilor dinainte fixate b) [ x ] gradul de libertate al respondentului este redus c) [ ] nu influen eaz gradul de libertate al respondentului d) [ x] permit cuantificarea r spunsului cu ajutorul unei scale e) [ ] nu impun cercet torului buna cunoa tere a temei 272. Selecta i avantajele ntreb rilor nchise, n cadrul chestionarului: a) [ x ] sunt u or de administrat b) [ ] ofer libertatea exprim rii c) [ x ] sunt uniforme d) [x ] u ureaz analiza statistic a r spunsurilor e) [ ] sugestibilitatea r spunsurilor44 273. Selecta i func iile ntreb rilor filtru din chestionar: a) [ x ] opresc trecerea unor categorii de subiec i la ntreb rile successive b) [ ] verific fidelitatea opiniei exprimate c) [ x ] asigur controlul calit ii r spunsului d) [ ] servesc la analiza r spunsurilor din chestionar e) [ ] nu opresc persoana de a urma succesiunea ntreb rilor 274. Selecta i caracteristicile ntreb rilor de control din chestionar: a) [ x ] nu aduc informa ii noi b) [ x ] verific consisten a opiniei exprimate c) [ x ] asigur faptul dac ancheta ii au n eles exact sensul ntreb rilor d) [ ] func ia principal este aducerea informa iilor noi e) [ ] nu verific fidelitatea r spunsurilor oferite 275. Selecta i particularit ile ntreb rilor bifurcate din chestionar: a) [ ] asigur controlul calit ii r spunsului b) [ ] opresc persoana de a urma succesiunea ntreb rilor c) [ x ] separ sensurile "pro" i "contra" din r spunsurile persoanelor anchetate d) [ x ] nu calific r spunsurile oferite e) [ x ] nu opresc persoana de a urma succesiunea ntreb rilor 276. Selecta i particularit ile ntreb rilor "de ce?" din chestionar: a) [ x ] sunt un exemplu de ntreb ri imprecise b) [ x ] valoarea informativ a acestor ntreb ri nu este important c) [ ] valoarea chestionarului este direct propor ional cu num rul acestor ntreb ri d) [ ] sunt un exemplu de ntreb ri precise e) [ x ] provoac explica ii n raport cu diferite opinii exprimate 277. Din punct de vedere al cantit ii informa iilor exist chestionare: a) [ ] autoadministrate b) [ x ] special c) [ x ] "omnibus" d) [ ] de date factuale e) [ ] de opinie 278. n formularea ntreb rilor din chestionar trebuie respectate urm toarele condi ii:

a) [ x ] se vor evita nega iile b) [ ] ntreb rile vor fi complicate, cu nflorituri stilistice c) [ ] nu se va ntreba la modul general d) [ x ] se vor prefera ntreb rile indirect e) [ ] gradul de abstractizare al ntreb rilor nu va depinde de nivelul de studii al responden ilor 279. Selecta i avantajele ntreb rilor nchise, n cadrul chestionarului: a) [ x ] sprijin memoria celui anchetat b) [ x ] sporesc anonimatul celui anchetat c) [ ] scad securitatea celui anchetat d) [ x ] sunt preferate n cercet rile medicale e) [ ] permit respondentului s devieze de la subiectul n cauz 45 280. Un e antion este considerat reprezentativ atunci cnd: a) [ ] volumul s u este mic b) [ x ] reproduce n structura sa structura colectivit ii generale c) [ ] eroarea de reprezentativitate este mare d) [ x ] s-a utilizat selec ia aleatoare e) [ ] s-a utilizat selec ia aleatoare dirijat 281. Dac s-a exclus orice interven ie subiectiv n alegerea e antionului, selec ia este: a) [ ] dirijat b) [ ] mixt c) [ x ] aleatoare d) [ ] mecanic e) [ ] par ial 282. Selecta i strategia de selec ie pentru sondajul stratificat: a) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui grup, apoi to i membrii grupului selectat sunt inclu i n e antion b) [ ] este selectat un e antion de clastere, apoi membrii e antionului sunt selecta i aleator din aceste clastere c) [ ] fiecare membru al popula iei este men ionat pe o list ; se extrage un num r de pornire aleator i apoi indivizii popula iei sunt selecta i la intervale egale d) [ x ] fiecare membru al popula iei este alocat unui strat, apoi un e antion aleator este selectat din fiecare strat e) [ ] fiecare membru al popula iei are o probabilitate egal de a fi selectat 283. Precizia e antionului este determinat de: a) [ x ] cantitatea unit ilor statistice b) [ ] extragerea aleatoare a unit ilor statistice c) [ ] extragerea dirijat a unit ilor statistice d) [ ] extragerea varia ional a unit ilor statistice e) [ ] calitatea unit ilor statistice 284. n etapa a doua a cercet rii prin sondaj are loc: a) [ ] estimarea parametrilor colectivit ii generale b) [ ] ob inerea indicatorilor deriva i c) [ ] prelucrarea datelor statistice

d) [ ] colectarea datelor statistice e) [ x ] extinderea indicatorilor de e antion asupra ntregii totalit i 285. Dac selec ia se face de c tre persoanele care culeg datele, selec ia este: a) [ ] aleatoare b) [ x ] dirijat c) [ ] varia ional d) [ ] mixt e) [ ] inferen ial 46 286. Selecta i particularitatea e antionului format aleator cu revenire: a) [ ] volumul colectivit ii generale scade consecutiv pe m sura cre terii num rului extragerilor b) [ x ] volumul colectivit ii generale r mne constant pe toat perioada extragerii c) [ ] la fiecare extragere, orice unitate a colectivit ii generale are probabilitate diferit de a fi selec ionat d) [ ] la sfr itul extragerilor volumul colectivit ii generale este mic orat exact cu volumul e antionului e) [ ] aceea i unitate statistic nu poate fi inclus de mai multe ori n colectivitatea selectiv 287. Particularitate a procedeului mecanic de selec ie este: a) [ ] extragerea unit ilor statistice se face aleator b) [ ] asigur n totalitate caracterul aleator al selec iei c) [ ] prima unitate, de la care se ncepe num rarea, nu se include n pasul de num rare d) [ ] extragerea unit ilor statistice nu este dirijat e) [ x ] extragerea unit ilor se face conform pasului de num rare prestabilit 288. Cauze ale erorilor sistematice de reprezentativitate sunt: a) [ ] selectarea aleatoare a unit ilor statistice b) [ x ] selectarea preferen ial a unit ilor statistice c) [ x ] cuprinderea incomplet n sondaj a unit ilor, din motive de comoditate d) [ ] selectarea obiectiv a unit ilor statistice e) [ x ] selectarea deliberat a unit ilor statistice 289. Eroarea ntmpl toare de reprezentativitate poate avea valori mici, dac : a) [ ] e antionul include un num r insuficient de cazuri b) [ x ] e antionul include un num r mic de cazuri c) [ ] e antionul include un num r suficient de cazuri d) [ ] e antionul include un num r relativ mare de cazuri e) [ ] e antionul include un num r relativ mic de cazuri 290. Selecta i strategia de selec ie pentru sondajul aleator simplu: a) [ ] fiecare membru al popula iei este men ionat pe o list ; se extrage un num r de pornire aleator i apoi indivizii popula iei sunt selecta i la intervale egale b) [ x ] fiecare membru al popula iei are o probabilitate egal de a fi selectat c) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui strat, apoi un e antion aleator este selectat din fiecare strat d) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui grup, apoi to i membrii grupului selectat sunt inclu i n e antion e) [ ] este selectat un e antion de clastere, apoi membrii e antionului sunt selecta i aleator din aceste clastere

291. Reprezentativitatea e antionului este determinat de: a) [ ] extragerea dirijat a unit ilor statistice b) [ ] volumul e antionului c) [ x ] extragerea aleatoare a unit ilor statistice d) [ ] num rul unit ilor statistice e) [ ] extragerea simetric a unit ilor statistice47 292. Selecta i strategia de selec ie pentru sondajul multistadial: a) [ ] fiecare membru al popula iei are o probabilitate egal de a fi selectat b) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui grup, apoi to i membrii grupului selectat sunt inclu i n e antion c) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui strat, apoi un e antion aleator este selectat din fiecare strat d) [ ] fiecare membru al popula iei este men ionat pe o list ; se extrage un num r de pornire aleator i apoi indivizii popula iei sunt selecta i la intervale egale e) [ x ] este selectat un e antion de clastere, apoi membrii e antionului sunt selecta i aleator din aceste clastere 293. Sondajul statistic este justificat prin: a) [ x ] operativitate b) [ x ] economicitate c) [ ] condi ii specifice de realizare d) [ ] num rul mai mare al erorilor de nregistrare e) [ ] num rul mai mic de variabile studiate 294. La caracteristicile de baz ale e antionului se refer : a) [ ] variabilitatea b) [x ] reprezentativitatea c) [ ] neomogenitatea d) [x ] precizia e) [ ] simetricitatea ?295. Scopurile sondajului statistic sunt: a) [ x ] estimarea parametrilor colectivit ii generale n baza rezultatelor cercet rii par iale b) [ ] estimarea parametrilor colectivit ii par iale n baza rezultatelor cercet rii generale c) [ ] estimarea parametrilor colectivit ii generale n baza rezultatelor cercet rii generale d) [ ] extinderea indicatorilor totalit ii ntregi asupra e antionului e) [ x ] extinderea indicatorilor de e antion asupra ntregii totalit i 296. Prima etap a cercet rii prin sondaj include: a) [ x ] colectarea datelor statistice b) [ x ] prelucrarea datelor statistice c) [ ] estimarea parametrilor generali d) [ ] extinderea indicatorilor de e antion asupra ntregii totalit i e) [ x ] ob inerea indicatorilor deriva i 297. Selecta i particularitatea e antionului format aleator f r revenire: a) [ x ] volumul colectivit ii generale scade consecutiv pe m sura cre terii num rului extragerilor

b) [ ] volumul colectivit ii generale r mne constant pe toat perioada extragerii c) [ ] la fiecare extragere, orice unitate a colectivit ii generale are aceea i probabilitate de a fi selec ionat d) [ ] la sfr itul extragerilor volumul colectivit ii generale nu se modific e) [ ] probabilitatea erorilor de selec ie este mai mare dect n cazul procedeului f r revenire48 298. Selecta i avantajele observ rii prin sondaj: a) [ ] este mai operativ, dar mai scump dect observarea general b) [ x ] erorile de nregistrare sunt mai pu in numeroase i mai u or de nl turat c) [ ] erorile de nregistrare sunt mai pu in numeroase, dar mai greu de nl turat d) [ x ] permite caracterizarea mai aprofundat a fenomenului investigat e) [ x ] este mai operativ i mai ieftin comparativ cu observarea general 299. Pentru asigurarea reprezentativit ii e antionului trebuie respectate urm toarele condi ii: a) [x ] extragerea obiectiv a unit ilor statistice b) [ ] extragerea preferen ial a unit ilor statistice c) [ ] extragerea neprobabilistic a unit ilor statistice d) [ x] omogenitatea colectivit ii generale e) [ x ] independen a includerii unit ii statistice n e antion 300. Reprezentativitatea e antionului nu va fi asigurat n urm toarele cazuri: a) [x ] extragerea subiectiv a unit ilor statistice b) [ x ] extragerea preferen ial a unit ilor statistice c) [ x ] extragerea neprobabilistic a unit ilor statistice d) [ ] asigurarea omogenit ii colectivit ii generale e) [ ] independen a includerii unit ii statistice n e antion 301. Planul cercet rii prin sondaj trebuie s includ : a) [ x ] delimitarea n timp i spa iu a totalit ii generale b) [ x ] verificarea gradului de omogenitate al colectivit ii generale c) [ ] verificarea gradului de omogenitate al colectivit ii selective d) [ x ] determinarea m rimii e antionului e) [ ] asigurarea selec iei nealeatoare a unit ilor statistice ?302. Stabilirea volumului e antionului pentru variabile cantitative, n cazul selec iei repetate, presupune cunoa terea m rimii:? a) [ x ] erorii limit b) [ x ] coeficientului de exactitate c) [ ] probabilit ii apari iei evenimentului d) [ ] probabilit ii lipsei evenimentului e) [x ] abaterii medii p tratice 303. Selectarea unit ilor statistice poate fi efectuat prin: a) [ ] selec ia secven ional b) [ x ] selec ia aleatoare c) [ ] selec ia interven ional d) [ x ] selec ia dirijat e) [ x ] selec ia mixt

304. Selecta i strategia de selec ie pentru sondajul mecanic: a) [x ] fiecare membru al popula iei este men ionat pe o list ; se extrage un num r de pornire aleator i apoi indivizii popula iei sunt selecta i la intervale egale b) [ ] fiecare membru al popula iei are o probabilitate egal de a fi selectat c) [ ] este selectat un e antion de clastere, apoi membrii e antionului sunt selecta i aleator din aceste clastere d) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui grup, apoi to i membrii grupului selectat sunt inclu i n e antion e) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui strat, apoi un e antion aleator este selectat din fiecare strat 305. Selecta i procedeele de selec ie: a) [ x ] procedeul mechanic b) [ x ] procedeul tragerii la sor i c) [ x ] tabelul cu numere aleatoare d) [ ] tabelul cu numere selectate e) [ ] procedeul tragerii mecanice la sor i ?306. Selecta i particularit ile e antionului format aleator cu revenire: a) [ x ] volumul colectivit ii generale r mne neschimbat pe toat perioada extragerii b) [x ] probabilitatea erorilor de selec ie este mai mare dect n cazul procedeului f r revenire c) [ x ] aceea i unitate statistic poate fi inclus de mai multe ori n colectivitatea selectiv d) [ x ] la fiecare extragere, orice unitate a colectivit ii generale are aceea i probabilitate de a fi selec ionat e) [ ] volumul colectivit ii generale scade consecutiv pe m sura cre terii num rului extragerilor 307. Selecta i particularit ile e antionului format aleator f r revenire: a) [ x ] la fiecare extragere, unit ile colectivit ii generale au probabilitate mai mare de a fi selec ionate b) [ ] volumul colectivit ii generale r mne neschimbat pe toat perioada extragerii c) [ x ] aceea i unitate statistic nu poate fi inclus de mai multe ori n colectivitatea selectiv d) [ x ] volumul colectivit ii generale scade consecutiv pe m sura cre terii num rului extragerilor e) [ ] probabilitatea erorilor de selec ie este mai mic dect n cazul procedeului f r revenire 308. Selecta i particularit ile procedeului mecanic de selec ie: a) [ x ] presupune extragerea unit ilor statistice dup un interval predeterminat b) [ ] pasul de num rare se stabile te ca raport ntre volumul colectivit ii selective i celei generale c) [ x ] pasul de num rare se stabile te ca raport ntre volumul colectivit ii generale i celei selective d) [ x ] nu asigur n totalitate caracterul aleator al selec iei e) [ ] nu ncalc principiile selec iei aleatoare50 309. Care sunt principalele tipuri de erori ale cercet rii prin sondaj: a) [ ] erori sistematice de nregistrare b) [ x ] erori sistematice de reprezentativitate c) [ x ] erori ntmpl toare de reprezentativitate d) [ ] erori inten ionate de nenregistrare e) [x] erori de nregistrare

310. Planul cercet rii prin sondaj include: a) [ ] elaborarea criteriilor de selec ie neprobabilistic b) [ x ] stabilirea periodicit ii efectu rii sondajului c) [ x ] stabilirea bazei de sondaj d) [ ] stabilirea preferin elor de selec ie a unit ilor statistice e) [ x ] alegerea tipului i procedeului de selec ie 311. Cauze ale erorilor sistematice de reprezentativitate sunt: a) [ x ] substituirea unei unit i statistice cu alta asem n toare b) [ ] selectarea ntmpl toare a unit ilor statistice c) [ x ] alegerea la "nimereal " a unit ilor statistice d) [ x ] nonr spunsul e) [ ] selectarea obiectiv a unit ilor statistice 312. Precizia cu care se estimeaz parametrii colectivit ii generale depinde de:? a) [ x ] eroarea reprezentativit ii b) [ x ] dispersie c) [ x ] intervalul valoric n care se afl eroarea maxim admis d) [x ] intervalul valoric n care se afl eroarea minim admis e) [ ] volumul e antionului 313. Stabilirea volumului e antionului pentru variabile calitative, n cazul selec iei repetate, presupune cunoa terea m rimii: a) [ x ] probabilit ii apari iei evenimentului b) [ ] abaterii medii p tratice c) [ ] erorii limit d) [ x ] coeficientului de exactitate e) [ x ] probabilit ii lipsei evenimentului 314. Selecta i strategia de selec ie pentru sondajul n serii: a) [ ] fiecare membru al popula iei este alocat unui strat, apoi un e antion aleator este selectat din fiecare strat b) [ x ] fiecare membru al popula iei este alocat unui grup, apoi to i membrii grupului selectat sunt inclu i n e antion c) [ ] este selectat un e antion de clastere, apoi membrii e antionului sunt selecta i aleator din aceste clastere d) [ ] fiecare membru al popula iei este men ionat pe o list ; se extrage un num r de pornire aleator i apoi indivizii popula iei sunt selecta i la intervale egale e) [ ] fiecare membru al popula iei are o probabilitate egal de a fi selectat51 315. Omogenitatea termenilor seriei de varia ie este determinat de: a) [ ] valoarea nregistrat la celelalte unit i b) [ x ] ac iunea factorilor esen iali comuni c) [ ] ac iunea factorilor ntmpl tori d) [ ] num rul cazurilor nregistrate e) [ ] tipul variabilei studiate 316. Seria statistic de varia ie reprezint :

a) [ x ] irul de valori numerice ale caracteristicii studiate, diferite ca valoare individual i dispuse ntr-o ordine anumit b) [ ] irul de valori numerice ale fenomenului studiat, diferite ca valoare agregat i dispuse ntr-o ordine anumit c) [ ] irul de valori nominative ale caracteristicii studiate, diferite ca valoare individual i dispuse ntr-o ordine anumit d) [ ] irul de valori numerice ale unit ii studiate, diferite ca valoare individual i dispuse ntr-o ordine anumit e) [ ] irul de valori numerice ale indicatorului studiat, diferite ca valoare individual i dispuse ntr-o ordine anumit 317. Care este consecin a stabilirii unui num r prea mic de grupe n seria de varia ie? a) [ ] eviden ierea u oar a tr s turilor esen iale ale colectivit ii b) [ x ] tergerea tr s turilor esen iale ale colectivit ii c) [ ] f rmi area colectivit ii d) [ ] calcule statistice ulterioare imposibile e) [ ] calcule statistice ulterioare anevoioase 318. Care afirma ie despre median nu este corect : a) [ ] nu se nume te dominant " b) [ ] poate fi utilizat n cazul variabilelor calitative c) [ x ] este influen at de valorile extreme ale seriei de varia ie d) [ ] poate nlocui media aritmetic cnd apar valori aberante e) [ ] se mai nume te medie de pozi ie" 319. Identifica i opera iunile de grupare a seriilor de varia ie: a) [ ] stabilirea num rului de unit i de observa ie b) [ x ] stabilirea num rului de grupe c) [ x ] calcularea m rimii intervalului de amplitudine d) [ x ] calcularea m rimii intervalului de grupare e) [ x] repartizarea valorilor individuale ale caracteristicii n grupe 320. ntr-o grup de studen i vrsta medie este de 23 de ani, dar cei mai mul i studen i au 21 de ani. Distribu ia este: a) [ ] simetric b) [ x ] asimetric pozitiv c) [ ] bimodal d) [ ] asimetric negativ e) [ ] alternativ 52 321. Dac valoarea coeficientului de asimetrie Pearson este cuprins n intervalul (0; 1), asimetria este: a) [ ] negativ b) [ ] pronun at c) [ ] medie d) [ x ] pozitiv e) [ ] moderat 322. Forma distribu iei valorilor individuale n seria de varia ie este determinat de:

a) [ ] tipul variabilei studiate b) [ ] ac iunea factorilor ntmpl tori c) [x] ac iunea combinat a factorilor esen iali i ntmpl tori d) [ ] valoarea nregistrat la celelalte unit i e) [ ] ac iunea factorilor esen iali 323. Selecta i formula corect de calcul a coeficientului de asimetrie Pearson: a) [ x ] Cas = Xar - Mo/ b) [ ] Cas = Xar - Me/ c) [ ] Cas = Mo - Xar / d) [ ] Cas = Me - Xar / e) [ ] Cas = Xar - Mo/ Xar 324. Nu este indicator mediu de pozi ie: a) [ ] mediana b) [ ] media aritmetic c) [ ] dominant d) [ x ] amplitudinea e) [ ] modulul ?325. Indicatorul care red ceea ce este esen ial i tipic ntr-o colectivitate se nume te:(multiplu) ? a) [ ] coeficient de varia ie b) [ x ] median c) [ x ] modul d) [ ] medie aritmetic e) [ ] dispersie 326. Selecta i afirma iile corecte pentru gruparea pe intervale a seriei de varia ie: a) [ x ] permite restrngerea volumului mare de date ini iale b) [ ] nu eviden iaz structura colectivit ii cercetate c) [ x ] eviden iaz structura colectivit ii cercetate d) [ ] permite p strarea informa iilor ini iale e) [ x ] scoate n eviden propriet ile esen iale ale colectivit ii 327. Variabilitatea valorilor individuale n seria de varia ie este determinat de: a) [x ] ac iunea factorilor ntmpl tori b) [ ] num rul cazurilor nregistrate c) [ ] tipul variabilei studiate d) [ ] valoarea nregistrat la celelalte unit i e) [ x ] ac iunea factorilor esen iali comuni 328. Seriile statistice cu distribu ie asimetric pozitiv verific urm toarele rela ii: a) [ x ] media este mai mare dect mediana b) [ ] media este mai mare dect cuartila a doua

c) [ x ] dominanta este mai mic dect media d) [ ] media este egal cu modulul e) [ x ] media este mai mare dect modulul 329. Care sunt consecin ele stabilirii unui num r prea mare de grupe n seria de varia ie? a) [ ] tergerea tr s turilor esen iale ale colectivit ii b) [ x ] f rmi area colectivit ii c) [ x ] eviden ierea dificil a tr s turilor esen iale ale colectivit ii d) [ x ] calcule statistice ulterioare anevoioase e) [ ] calcule statistice ulterioare u oare 330. Seria de varia ie poate fi reprezentat grafic prin: a) [ ] historiogram b) [ x ] poligonul de frecven e c) [ x ] histogram d) [ ] poligonul de propor ii e) [ ] cronogram 331. Care afirma ii, din cele enumerate, sunt valabile pentru m rimea medie? a) [ x ] define te cel mai bine tendin a central a unei distribu ii b) [ ] define te cel mai bine varia ia unei distribu ii c) [ x ] niveleaz varia iile valorilor individuale d) [ ] eviden iaz varia iile valorilor individuale e) [ x ] exprim , n mod sintetic, ceea ce este esen ial pentru un fenomen variabil 332. Dac valoarea coeficientului de asimetrie Pearson este cuprins n intervalul (0; -1), asimetria este: a) [ x ] negativ b) [ ] moderat c) [ ] medie d) [ ] pronun at e) [ ] pozitiv 333. O medie trebuie s corespund urm toarelor cerin e:? a) [ x ] s nu fie sensibil la fluctua iile de selec ie b) [ x ] s fie definit n mod prcis c) [ ] s posede propriet i clare numai pentru speciali ti d) [ ] s fie sinteza majorit ii observa iilor nregistrate e) [ x ] s fie independent de dorin a utilizatorului 334. Care, din cele enumerate, se refer la propriet ile mediei aritmetice? a) [ x ] suma abaterilor individuale de la medie, indiferent de tipul distribu iei, este egal cu zero b) [ ] media aritmetic nu este influen at de valorile aberante c) [ x ] ntre formula mediei aritmetice simple i ponderate nu exist deosebiri esen iale d) [ x ] m rimea mediei aritmetice poate sau nu s coincid cu vreo valoare individual nregistrat e) [ x ] ntr-o serie de varia ie nu pot fi mai multe medii aritmetice 335. Pentru distribu ia perfect simetric este caracteristic:

a) [ x] media este egal cu mediana i modulul b) [ x ] graficul are form de clopot" c) [ x ] frecven ele se distribuie simetric la dreapta i la stnga valorii central d) [ x ] reparti ia corespunde curbei Gauss-Laplace e) [ ] ac iunea factorilor ntmpl tori are caracter neregulat 336. Formula mediei aritmetice ponderate include: ? a) [ x ] valoarea individual a b) [ x ] num rul de cazuri c) [ ] num rul de grade de libertate d) [ x ] frecven ele de apari ie a valorilor individuale e) [ ] num rul de cazuri minus unu 337. Care afirma ii despre median sunt corecte: a) [ ] este influen at de valorile extreme ale seriei de varia ie b) [ x ] poate nlocui media aritmetic cnd apar valori aberante c) [ ] nu poate fi utilizat n cazul variabilelor calitative d) [ x ] ntotdeauna se plaseaz la mijlocul seriei de varia ie e) [x ] se mai nume te medie de pozi ie" 338. Nu sunt corecte urm toarele afirma ii despre modul: a) [ ] pe graficul reparti iei corespunde punctului maxim al acestuia b) [ ] este preferat mediei n industria confec iilor c) [ x ] este inutil pentru caracterizarea distribu iei asimetrice d) [ x ] nu poate fi calculat pentru variabile calitative e) [ x ] exprim m rimea cu pondere mijlocie 339. Selecta i particularit ile dominantei: a) [ x ] poate fi calculat pentru variabilele calitative b) [ x ] este util pentru caracterizarea distribu iei asimetrice c) [ ] este valoarea individual cu cea mai mare frecven d) [ ] este preferat modulului n industria confec iilor e) [ x ] ansele ca rezultatul s fie o valoare real sunt mult mai mari dect la medii 340. Distribu ia perfect simetric verific rela iile: a) [ ] media este egal cu cuartila a doua b) [ x ] modulul este egal cu media c) [ x ] media este egal cu dominant d) [ x ] mediana este egal cu media e) [ ] modulul este mai mic dect mediana 341. Mediana poate fi utilizat pentru: a) [ ] caracterizarea tendin ei centrale n cazul distribu iilor v dit asimetrice b) [ x ] determinarea valorii medii n serii formate din valori calitative c) [ x ] determinarea valorii medii n serii cu intervale neegale de grupare d) [ x ] caracterizarea obligatorie a tendin ei centrale n cazul distribu iilor perfect simetrice e) [ x ] stabilirea dozelor letale 342. O medie trebuie s corespund urm toarelor cerin e:

a) [ x ] s fie expresia tuturor observa iilor nregistrate b) [ x ] s fie simplu i rapid de calculate c) [ x ] s posede propriet i clare chiar i pentru nespeciali ti d) [ ] s fie dependent de dorin a utilizatorului e) [ x ] s fie pu in sensibil la fluctua iile de selec ie 343. Pentru analiza formei de distribu ie sunt valabile urm toarele afirma ii: a) [ x ] n cazul asimetriei pozitive predomin valorile mici ale caracteristicii b) [ x ] distribu ia perfect simetric este caracterizat prin egalitatea dintre medie, median i modul c) [ x ] pentru distribu ia asimetric negativ este specific predominarea valorilor mari ale caracteristicii d) [ ] n cazul asimetriei pozitive predomin valorile mari ale caracteristicii e) [ ] n cazul asimetriei negative predomin valorile mici ale caracteristicii 344. Selecta i propriet ile mediei aritmetice: a) [ x ] se exprim n unitatea de m sur a caracteristicii studiate b) [ ] poate fi calculat i pentru variabile calitative c) [ ] m rimea mediei aritmetice obligator coincide cu o valoare individual nregistrat d) [ x ] este sensibil la valorile aberante e) [ x ] pentru o distribu ie simetric suma abaterilor individuale de la medie este egal cu zero 345. Distribu ia asimetric negativ verific urm toarele rela ii:(simplu) a) [ ] media este mai mare dect mediana b) [ ] media este mai mic dect cuartila a doua c) [ x ] dominanta este mai mare dect media d) [ x ] media este mai mic dect mediana e) [ ] media este mai mare dect modulul56 346. Selecta i afirma iile corecte despre decile i centile: a) [ x ] sunt utiliza i ndeosebi pentru serii pronun at asimetrice b) [ x ] se calculeaz doar pentru serii cu amplitudine mare a varia iei c) [ ] sunt utiliza i ndeosebi pentru serii simetrice d) [ x ] se calculeaz doar pentru serii statistice cu num r mare de grupe e) [ ] se calculeaz doar pentru serii statistice cu num r mic de grupe 347. Selecta i afirma ia corect referitor la amplitudinea absolut a varia iei (A) [ ]: a) [ ] ine seama de toate valorile i se consider un indicator relevant al varia iei b) [ ] nu are form concret de exprimare c) [ x ] se exprim n unitatea de m sur n care se exprim i caracteristica d) [ ] se calculeaz ca raport ntre abaterea p tratic i nivelul mediu al seriei e) [ ] este raportul dintre amplitudinea absolut i media aritmetic a valorilor analizate 348. Care afirma ie despre dispersie nu este corect ? a) [ ] nu are form concret de exprimare b) [ x ] se mai nume te abatere standard sau abatere tip c) [ ] este indicator cu valoare teoretic d) [ ] este indicator util pentru testarea ipotezelor statistice e) [ ] este o m rime abstract

349. Care afirma ie despre abaterea medie p tratic este corect ? a) [ ] este direct propor ional cu omogenitatea colectivit ii studiate b) [ ] ine seama numai de valorile extreme, fiind astfel sensibil la valorile aberante c) [ x ] exprim cu ct se abate, n mediu, fiecare valoare individual de la media valorilor d) [ ] permite compararea varia iei a dou popula ii care se exprim n unit i de m sur diferite e) [ ] nu are form concret de exprimare 350. Identifica i dezavantajul abaterii medii p tratice? a) [ ] reprezint un parametru al legii distribu iei normale b) [ x ] se m soar n unitatea de m sur a caracteristicii studiate c) [ ] nu poate fi folosit pentru stabilirea volumului e antionului d) [ ] nu se utilizeaz n calcule de corela ie e) [ ] nu pune n eviden influen a abaterilor mari 351. Valoarea coeficientului de corela ie este invers propor ional cu m rimea: a) [ ] abaterii medii p tratice b) [ x ] dispersiei c) [ ] mediei aritmetice d) [ ] abaterii medii liniare e) [ ] amplitudinii varia iei 352.Pentru a m sura gradul de omogenitate a unei colectivit i statistice, poate fi utilizat: a) [ x ] coeficientul de corela ie b) [ ] media aritmetic c) [ ] abaterea individual d) [ ] coeficientul de varia ie e) [ ] mediana 353. Pentru cercet rile experimentale sunt considerate normale valorile situate n intervalul determinat de: a) [ ] medie 2 b) [x] medie 3 c) [ ] medie 2,5 d) [ ] medie 1 e) [ ] medie 1,5 354. Selecta i afirma iile corecte referitor la amplitudinea absolut a varia iei (A) [ ]: a) [ x ] se mai nume te cmp de varia ie b) [ x ] se bazeaz numai pe valorile extreme ale seriei c) [ ] se bazeaz pe toate valorile seriei d) [ x ] este sensibil la valorile aberante e) [ x ] este un indicator cu semnifica ie redus 355. Care din afirma iile urm toare despre abaterea medie p tratic sunt corecte? a) [ x ] este un indicator important n analiza varia iei b) [x ] apreciaz omogenitatea valorilor individuale dintr-o serie c) [ x ] se folose te la estimarea erorilor de selec ie d) [ x ] se utilizeaz pentru delimitarea st rilor normale de cele patologice

e) [ ] nu reprezint un parametru al legii distribu iei normale 356. Selecta i particularit ile abaterii individuale de la medie: a) [ ] ofer informa ii numai la nivel popula ional b) [ x ] ofer informa ii numai la nivel individual c) [ x ] nu permite observarea varia iei totale a caracteristicii d) [ ] n cazul distribu iei simetrice abaterile absolute maxim pozitiv egale e) [ ] permite observarea varia iei totale a caracteristicii 357. Selecta i afirma iile corecte despre dispersie? a) [ x ] se mai nume te varian sau moment centrat de gradul doi b) [ x ] m soar varia ia total a unei caracteristici c) [ ] se exprim n unitatea de m sur a caracteristicii cercetate d) [ x ] se folose te ca baz de calcul pentru media p tratic e) [ x ] este sensibil la prezen a valorilor extreme 358. Selecta i afirma iile corecte referitor la abaterea medie p tratic ? a) [ x ] permite compararea varia iei a dou popula ii care se exprim n unit i de m sur diferite b) [ ] permite compararea varia iei a dou popula ii care se exprim n aceea i unitate de m sur c) [ ] este invers propor ional cu omogenitatea e antionului d) [ x ] verific reprezentativitatea mediei aritmetice e) [ ] este indicator simplu al varia iei58 ?359. Care din afirma iile urm toare despre abaterea medie p tratic sunt corecte? a) [ x ] se mai nume te abatere standard, devia ie standard b) [ ] nu are form concret de exprimare c) [ x ] valoarea abaterii medii p tratice este direct propor ional cu mpr tierea valorilor individuale d) [ ] are o valoare semnificativ n cazul distribu iei normale a valorilor individuale e) [ x ] este cel mai util i important indicator de varia ie 360. Pentru cercet rile clinice sunt considerate normale valorile situate n intervalul determinat de: a) [ ] medie 1 b) [ ] medie 2,5 c) [ ] medie 3 d) [ ] medie 1,5 e) [ x ] medie 2 361. Care din afirma iile referitor la coeficientul de varia ie nu sunt corecte? a) [ ] este un indicator simplu al varia iei b) [ ] este expresia relativ a abaterii standard c) [ x ] valorile mici ale coeficientului reflect neomogenitatea colectivit ii d) [ ] arat cu ct este mai mare abaterea standard fa de media aritmetic e) [ ] permite compararea varia iei a dou popula ii care se exprim n unit i de m sur diferite 362. Selecta i particularit ile variabilei standardizate: a) [ x ] exprim pozi ia unit ii statistice ntr-o distribu ie, att fa de medie, ct i fa de mpr tiere

i maxim negativ sunt

b) [ ? ] cu ajutorul acestei variabile se pot compara m rimi provenite din distribu ii diferite c) [ x ] se mai nume te abatere normat d) [ ] este dependent de valoarea abaterii standard e) [ ] exprim pozi ia unit ii statistice ntr-o distribu ie dat numai fa de mpr tiere 363. Valorile coeficientului de varia ie peste a) [ x ] dispersie mare a datelor b) [ ] omogenitatea e antionului c) [ x ] heterogenitatea e antionului d) [ ] mpr tiere pronun at a datelor e) [ ] mpr tiere mic a datelor

364. Selecta i afirma iile corecte referitor la amplitudinea absolut a varia iei (A) [ ]: a) [ ] m soar distan dintre capetele seriei statistice b) [ ] este un indicator adimensional c) [ x ] se utilizeaz pentru stabilirea m rimii intervalului de grupare n seria de varia ie d) [ ] nu este influen at de valorile extreme e) [ x ] este un indicator semnificativ numai n cazul repartiz rii omogene a valorilor individuale din seria statistica 365. Care afirma ii referitor la coeficientul de varia ie sunt corecte? a) [ x ] este direct propor ional cu media aritmetic b) [ ] este direct propor ional cu abaterea standard c) [ ] este invers propor ional cu media aritmetic d) [ x ] se exprim numai n procente e) [ ] poate fi exprimat n procente i coeficien i 366. Formula de calcul a abaterii standard, pentru date de e antion, include: a) [ ] volumul colectivit ii selective b) [ ] volumul colectivit ii generale c) [x] abaterile valorilor individuale de la medie d) [ ] abaterile individuale ale valorilor medii de la medie e) [ ] frecven ele de apari ie a valorilor individuale

?367. Care din afirma iile urm toare este corect pentru eroarea de tip II n testarea ipotezei statistice: a) [ x ] acceptarea ipotezei nule adev rate b) [ ] respingerea ipotezei nule false c) [ x ] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] acceptarea ipotezei alternative adev rate e) [ ] respingerea ipotezei alternative false 368. Datele statistice sunt de tip pereche" n cazurile urm toare: a) [ x ] este m surat o variabil , a aceluia i subiect, nainte i dup interven ie b) [ ] este m surat o variabil , la diferi i subiec i, nainte i dup interven ie c) [ x ] selec ia cazurilor a fost efectuat prin metoda perechilor d) [ x ] sunt m sura i anumi i parametri n cazul gemenilor e) [ ] sunt m sura i anumi i parametri n cazul vecinilor

35% indic :

?369. Pragul de semnifica ie al studiului este: a) [ x ] probabilitatea de a comite eroarea de tip I b) [ ] probabilitatea de a comite eroarea de tip II c) [ x ] probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip I i II d) [ ] probabilitatea de a nu comite eroarea de tip I e) [ ] probabilitatea de a nu comite nici o eroare 370. Care teste, din cele enumerate, sunt neparametrice: a) [ x ] Mann-Whitney b) [ ] Fischer-Snedecor c) [ x] Wilcoxon d) [ ] Student e) [ ] ANOVA pentru variabile cantitaive60 371. Puterea studiului este: a) [ x ] probabilitatea de a detecta o diferen , care ntr-adev r exist b) [ ] probabilitatea de a detecta o diferen , care ntr-adev r nu exist c) [ ] probabilitatea de a nu g si nici o diferen , care ntr-adev r nu exist d) [ ] probabilitatea de a nu g si o diferen , care ntr-adev r exist e) [ ] probabilitatea de a m sura diferen a, care ntr-adev r exist 372. Multiplul erorii standard, care determin m rimea intervalului de confiden , se nume te: a) [ x ] test de semnifica ie b) [ ] interval de semnifica ie c) [ ] nivel de ncredere d) [ ] nivel de semnifica ie e) [ ] prag de semnifica ie 373. Selecta i afirma iile corecte referitor la testul a) [ ] nu poate fi utilizat pentru date normal distribuite b) [ x ] poate fi utilizat i pentru un e antion c) [ x ] este un test neparametric d) [ ] nu poate fi utilizat pentru datele m surate pe scala de interval e) [ x ] poate fi utilizat pentru datele m surate pe scala nominal 374. Dac valoarea erorii standard procentual este mai mic de 1%, eroarea se consider : a) [ x ] acceptabil b) [ ] inacceptabil c) [ ] dubioas d) [ ] moderat e) [ ] accentuat ? 375. Pentru a aplica testul Student, trebuie cunoscute valorile: a) [ x ] mediilor sau probabilit ilor comparate b) [ ] pragului de semnifica ie c) [ ] erorilor standarde procentuale d) [ ] erorilor maxime admise e) [ ] testului de semnifica ie

376. Pentru a reduce eroarea standard de dou ori: a) [ ] volumul e antionului trebuie s creasc de dou ori b) [ ] volumul e antionul nu se va modifica c) [ ] volumul e antionul trebuie s creasc de patru ori d) [ ] volumul e antionul trebuie s creasc de trei ori e) [ ] volumul e antionului trebuie mic orat 377. Care afirma ii sunt corecte pentru eroarea de tip I n testarea ipotezei statistice: a) [ x ] respingerea ipotezei nule adev rate b) [ ] acceptarea ipotezei nule false c) [ ] respingerea ipotezei alternative adev rate d) [ ] acceptarea ipotezei alternative false e) [ x ] respingerea ipotezei nule false 378. Pentru a calcula eroarea standard pentru variabilele calitative, trebuie s cunoa tem valorile: a) [ x ] abaterii medii p tratice b) [ x ] probabilit ii producerii evenimentului n e antion c) [ x ] probabilit ii lipsei evenimentului n e antion d) [ x ] volumului e antionului e) [ ] pragului de semnifica ie 379. Pentru a calcula eroarea standard pentru variabilele cantitative, trebuie s cunoa tem valorile: a) [ x ] probabilit ii producerii evenimentului n e antion b) [ ] pragului de semnifica ie c) [ x ] volumului e antionului d) [ x ] abaterii medii p tratice e) [ x ] probabilit ii lipsei evenimentului n e antion 380. Selecta i afirma iile incorecte referitor la intervalul de confiden : a) [ ] este valoarea, care pune n eviden intervalul valoric n care se va situa m rimea relativ sau medie a colectivit ii generale b) [ x ] este intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard, n care se estimeaz a se afla m rimile colectivit ii generale c) [ ] este probabilitatea ca m rimea medie sau relativ s nu se includ n intervalul valoric, determinat cu ajutorul erorii standard d) [ ] este multiplul erorii standard e) [ ] este intervalul valoric, determinat cu ajutorul abaterii standard, n care se estimeaz a se afla m rimile colectivit ii generale 381. Nivelul beta al studiului este: a) [ ] probabilitatea de a comite eroarea de tip I b) [ x ] probabilitatea de a comite eroarea de tip II c) [ ] probabilitatea de a nu comite eroarea de tip II d) [ ] probabilitatea de a comite concomitent eroarea de tip I i II e) [ ] probabilitatea de a nu comite nici o eroare 382. Care afirma ii despre intervalul de confiden a) [ ] are limite fixe sunt corecte:

b) [ c) [ d) [ e) [

] este direct propor ional cu m rimea pragului de semnifica ie ] este direct propor ional cu m rimea testului de semnifica ie ] este direct propor ional cu m rimea nivelului de ncredere ] nu este dependent de m rimea erorii standard

383. Testul Student poate fi utilizat pentru: a) [ ] determinarea corela iei dintre dou valori comparate b) [ x] aprecierea semnifica iei diferen ei dintre dou medii sau probabilit i comparate c) [ ] compararea a dou i mai multe m rimi absolute d) [ ] aprecierea varia iei fenomenului studiat e) [ ] calculul erorii testului de semnifica ie62 384. Care din afirma iile urm toare este corect pentru eroarea de tip I n testarea ipotezei statistice: a) [ ] acceptarea ipotezei nule adev rate b) [ x ] respingerea ipotezei nule false c) [ ] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] acceptarea ipotezei alternative adev rate e) [ ] acceptarea ipotezei alternative false 385. Probabilitatea ca parametrii de e antion s se situeze n afara intervalului de confiden nume te: a) [ ] test de semnifica ie b) [ x ] prag de semnifica ie c) [ ] nivel de semnifica ie d) [ ] interval de semnifica ie e) [ ] nivel de ncredere ?386. n cercet rile medicale rezultatele se garanteaz cu pragurile de semnifica ie de: a) [ x ] 0,05 b) [ ] 0,27 c) [ x ] 0,01 d) [ ] 0,72 e) [ x ] 0,001 387. Care teste, din cele enumerate, sunt parametrice: a) [ ] ANOVA pentru variabile cantitaive b) [ ] Wilcoxon c) [ x ] Fischer-Snedecor d) [ ] Mann-Whitney e) [ x ] Student 388. Selecta i condi iile de utilizare a testelor neparametrice: a) [ x ] rezultatele nu se ncadreaz n distribu ia normal b) [ ] normalitatea distribu iei datelor ob inute nu poate fi testat c) [ ] rezultatele nu respect distribu ia normal d) [ x ] necesit cunoa terea valorilor parametrilor statistici e) [ ] nu necesit cunoa terea valorilor parametrilor statistici 389. Selecta i afirma iile corecte referitor la testul se

a) [x] poate fi utilizat pentru date care nu sunt normal distribuite b) [x] poate fi utilizat pentru variabile calitative c) [ ] poate fi utilizat numai pentru variabile cantitative d) [ x ] poate fi utilizat pentru mai mult de doua e antioane e) [ ] poate fi utilizat numai pentru dou e antioane63 390. Care afirma ii sunt corecte pentru eroarea de tip II n testarea ipotezei statistice:(simplu) a) [ ] respingerea ipotezei nule false b) [ ] respingerea ipotezei alternative adev rate c) [x] acceptarea ipotezei nule false d) [ ] respingerea ipotezei nule adev rate e) [ ] acceptarea ipotezei alternative false 391. Selecta i formula corect de calcul a testului a) [ ] (FT - FO)/FT b) [x] (FO - FT) 2/FT c) [ ] (FT - FO)2/FO d) [ ] (FO - FT)2/FO e) [ ] (FT + FO)2/FT 392. Care afirma ii referitor la testul Mann-Witney sunt corecte: a) [ x ] este unul din cele mai puternice teste neparametrice b) [ ] este unul din cele mai puternice teste parametrice c) [ ] poate fi utilizat numai n e antioane mari d) [ x ] necesit numai m sur tori de tip rang e) [ ] nu este interesat de normalitatea distribu iei datelor 393. Selecta i conceptele, utilizate n testarea semnifica iei m rimilor relative i medii: a) [ ] eroarea standard i intervalul de ncredere b) [ ] eroarea standard i amplitudinea relativ c) [ ] testul de semnifica ie i pragul de semnifica ie d) [ ] eroarea standard i eroarea limit e) [ ] nivelul de semnifica ie i nivelul de ncredere 394. Pentru a cre te exactitatea estim rilor, trebuie: a) [ ] de crescut omogenitatea totalit ii statistice b) [ ] de crescut volumul colectivit ii supuse studiului c) [ c ] de mic orat valoarea erorii standard d) [ ] de crescut valoarea pragului de semnifica ie e) [ ] de crescut valoarea abaterii standard 395. Selecta i condi iile de utilizare a testelor parametrice: a) [ ] rezultatele se ncadreaz n distribu ia normal b) [ ] normalitatea distribu iei datelor ob inute poate fi testat c) [ ] rezultatele nu respect distribu ia normal d) [ ] necesit cunoa terea valorilor parametrilor statistici e) [ ] nu necesit cunoa terea valorilor parametrilor statistici 396. Alege i afirma ia incorect referitor la coeficientul de corela ie linear :

a) [ ] este un indicator sintetic al intensit ii leg turii dintre dou fenomene b) [ ] ia valori n intervalul [-1,1] c) [ ] se poate calcula numai pentru variabile numerice d) [x] este semnificativ n cazul leg turilor neliniare e) [ ] este semnificativ n cazul leg turilor liniare64 397. Selecta i afirma ia incorect referitor la graficul de corela ie: a) [ ] are aspectul unui nor de puncte b) [ ] se mai nume te i corelogram c) [x] arat forma i intensitatea precis a leg turii d) [ ] indic existen a sau lipsa leg turii e) [ ] arat sensul i intensitatea aproximativ a leg turii 398. Dac la testarea semnifica iei coeficientului de corela ie tcalculat>ttabelar a) [ ] coeficientul de corela ie este nesemnificativ b) [ ] coeficientul de corela ie este dubios c) [x] coeficientul de corela ie este semnificativ d) [ ] coeficientul de corela ie a fost ob inut ntmpl tor e) [ ] semnifica ia coeficientului de corela ie nu poate fi determinat 399. Pentru aprecierea leg turilor de corela ie lineare se utilizeaz a) [ ] raportul de corela ie b) [ ] coeficientul de convergen c) [x] coeficientul de corela ie d) [ ] coeficientul de regresie e) [ ] coeficientul de varia ie 400. Valoarea coeficientului de corela ie 1 denot : a) [ ] o corela ie slab ntre fenomene b) [x] o corela ie perfect ntre fenomene c) [ ] o corela ie puternic ntre fenomene d) [ ] o corela ie medie ntre fenomene e) [ ] o corela ie relativ ntre fenomene 401. Dup natura rela iei de cauzalitate, leg turile dintre fenomene pot fi: a) [ ] liniare b) [ ] func ionale c) [x] directe d) [ ] statistice e) [x] inverse 402. Valabile pentru corela iile statistice sunt urm toarele afirma ii: a) [ x ] sunt vremelnice b) [ x ] pot fi numai ntr-un singur sens c) [ ] sunt permanente d) [ x ] unei valori numerice a variabilei X corespund nu una ci mai multe valori a variabilei Y e) [ ] unei valori numerice a variabilei X i corespunde strict o valoare a variabilei dependente Y 403. Selecta i afirma iile corecte despre corela iile statistice:

a) [ x ] nu sunt perfecte b) [ ] exprim leg tura de la cauz la efect dintre fenomene c) [ x ] exprim leg tura de dependen dintre fenomene d) [ x ] sunt mai dificil de pus n eviden e) [ ] sunt rigide, perfecte65 404. n cazul leg turii de corela ie directe, corelograma va oferi urm toarea imagine: a) [ ] norul de puncte se dispune fuziform, oblic de sus n jos b) [ x ] norul de puncte se dispune fuziform, oblic de jos n sus c) [ x ] norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la stnga la dreapta d) [ ] norul de puncte se dispune fuziform, oblic de la dreapta la stnga e) [ x ] punctele se dispun pe toat re eaua grafic 405. Care afirma ii, din cele ce urmeaz , corespund leg turii directe de corela ie?(inca) [ ] a) [ x ] se stabilesc ntre fenomene, care evolueaz n acela i sens b) [ ] presupun evolu ia n acela i sens a fenomenelor corelate, dar nu cu aceea i unitate de m sur c) [ ] se stabilesc ntre fenomene, care evolueaz n sens opus d) [ ] presupun evolu ia n acela i sens a fenomenelor corelate, cu aceea i unitate de m sur e) [ ] dac un fenomen cre te, cre te i cel cu care se coreleaz 406. Care afirma ii, din cele ce urmeaz , corespund leg turii inverse de corela ie? a) [ x ] se stabilesc ntre fenomene, care evolueaz n acela i sens b) [ ] presupun evolu ia n acela i sens a fenomenelor corelate, dar nu cu aceea i unitate de m sur c) [ x ] se stabilesc ntre fenomene, care evolueaz n sens opus d) [ ] presupun evolu ia n sens opus a fenomenelor corelate, dar nu cu aceea i unitate de m sur e) [ ] dac un fenomen cre te, cel cu care se coreleaz scade 407. Analiza corela iei vizeaz urm toarele: a) [ x ] aprecierea intensit ii leg turii b) [ ] testarea semnifica iei leg turii de corela ie c) [x ] analiza varia iei leg turii de corela ie d) [ x ] determinarea direc iei i formei leg turii de corela ie e) [ x ] determinarea valorii coeficientului de aproxima ie 408. Care din urm torii coeficien i de corela ie sunt neparametrici? a) [ ] coeficientul de corela ie Pearson b) [ x ] coeficientul de corela ie Spearman c) [ x ] coeficientul de corela ie Kendall d) [ x ] coeficientul de corela ie Yulle e) [ ] coeficientul de corela ie eta 409. Dup form leg tura de corela ie poate fi: a) [ x ] linear b) [ ] pozitiv c) [ ] negativ d) [ x ] curbilinie e) [ ] direct 66

?410. Selecta i afirma iile corecte privitor la coeficientul de determinare: a) [ x ] nu este dependent de volumul e antionului b) [ ] se aplic n cazul unei valori semnificative a coeficientului de corela ie liniar c) [ ] nu este interesat de semnifica ia coeficientului de corela ie liniar d) [ ] indic ct din dispersia total a variabilei dependente este explicat de varia ia celei independente e) [ x ] trebuie analizat minu ios n cazurile e antioanelor mici