Sunteți pe pagina 1din 65

Introducere Practica de licen are ca scop consolidarea i aprofundarea cuno tin eor teoretice ob inute n procesul de studiu al disciplinelor

de profil, formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea in domeniul bancar, ob inerea aptitudinilor de aplicare n practic a legisla iei i actelor normative, dobndirea unor deprinderi specifice profesiilor pe care inten ioneaz dezvoltarea capacit ilor analitice i de cercetare tiin ific . Rolul principal n organizarea practicii de licen i se atribuie institu iei, n cazul dat a BC Moldova Agroindbank S.A. Moldova Agroindbank a tiut s - i pre uiasc ceea ce are mai scump: valorile, tradi iile, principiile si clien ii i are cea mai extins re ea bancar din ar care i men ine o pozi ie ferm pe pia a, un colectiv profesionist care tie s respecte preferin ele clien ilor si parteneri multumi i de serviciile prestate de banca. Pe parcursul activit ii sale, banca i-a confirmat reputa ia uneia dintre cele mai sigure, stabile i dinamice institu ii financiare din ar , inten ionnd men inerea statutului de banc na ional , aducndu- i contribu ia la transform rile din economia participare mai activ bussinesului privat, precum de importan rii printr-o s le urmeze,

la realizarea programelor economice a dezvolt rii i concentrndu- i eforturile asupra diversific rii i structurei organizatorice

sortimentului i ridic rii calit ii produselor i serviciilor solicitate de clien i. Primul capitol d caracteristic general istoriei a BC Moldova Agroindbank S.A. Capitolul doi con ine o descriere a activit i b ncii. Astfel, sunt descrise activit ile principale ale b ncii: de atragere a depozitelor i de creditare. Pe lng aceste activit i de baz capitolul doi include i descrierea opera iunilor valutare, dintre care se eviden iaz transferele rapide a mijloacelor b ne ti, schimbul valutar, deschiderea i deservirea conturilor n valut str in . De asemenea, n capitolul doi se descriu i tipurile de carduri bancare oferite de banc .
3

Capitolul trei descrie

activit ile b ncii desf urate pe pia a valorilor

mobiliare. Acest capitol presupune studierea legisla iei i actelor normative cu privire la activitatea b ncilor comerciale pe PVM. Capitolul con ine o descriere a procedurii de emisiune a valorilor mobiliare la fondarea b ncii, plasarea ac iunilor suplimentare, emisiunea obliga iunilor, ilustreaz particularit ile activit ii b ncii ca broker i dealer, cerin ele fa de ace ti participan i i regulile de activare pe pia a valorilor mobiliare, descriu activit ile b ncii ca underwriter i depozitar, particularit ile i regulile desf ur rii acestor activit i i cerin ele fa de banc ca participant.

Capitolul I: Caracteristica general , istoria i structura organizatoric a BC Moldova Agroindbank S.A.


1.1 Scurtul istoric al BC Moldova Agroindbank S.A. Moldova Agroindbank se bucur n prezent de o imagine respectabil pe pia a bancar din R. Moldova, fiind perceput ca un brand puternic ce inspir ncredere, stabilitate si calitate. Spectrul larg de servicii i produse bancare calitative este nalt apreciat de clien ii b ncii. Dovada, n acest sens, o constituie numarul mare de clien i ai bancii, care este permanent n cre tere. Br nd-ul Moldova Agroindbank rezist datoreaz , n special, principiilor de baz serviciilor bancare la cel mai nalt nivel. Banca Comercial Moldova Agroindbank S.A. a fost fondat n anul 1991 ca o societate pe ac iuni, constituit prin Hot rrea Adun rii de constituire din acela i an (proces verbal nr.1). Banca i desf oar activitatea conform legilor RM: Cu privire la Banca Na ional a Moldovei, Legea Institu iilor Financiare, Legea privind Societ ile pe Ac iuni, altor legi i acte normative ale RM n vigoare. Banca este o persoan juridic activnd ca o societate pe ac iuni de tip deschis conform autoriza iei eliberate de c tre BNM ce a fost nregistrat la Camera nregistr rii de Stat. Scopul activit ii b ncii const n efectuarea tuturor opera iunilor bancare stipulate de c tre legisla ia n vigoare a RM, prestarea serviciilor persoanelor fizice i juridice la un nivel nalt i asigurarea activit ii profitabile. i se consolideaz n timp, n pofida apari iei pe pia a a unei concuren e puternice.Perseveren a institu iei se respectate de banc : asigurarea stabilita ii si securit ii bancare, satisfacerea cerin elor clien ilor si prestarea

Prin creditare, finan are, decontare, deservirea de cas de fermieri, a businessului mic i mediu, etc. Fiind persoan juridic

i prestarea altor servicii,

banca contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului din sectorul privat, gospod riilor banca de ine bilan autonom i este posesoare a

patrimoniului propriu (edificii, construc ii, utilaj, inventar i altele), care este separat de bunurile ac ionarilor. Banca este independent juridic, opera ional, financiar i administrativ fa orice persoan , inclusiv fa de BNM, de Guvern administra iei publice, dac legisla ia nu prevede altfel. Banca dispune i are dreptul s deschid n modul stabilit de legisla ia n vigoare sucursale, filiale i reprezentan e, i s le atribuie mputernicirile n limitele competen ei lor pe teritoriul RM i n str in tate. Banca poart r spundere pentru angajamentele sale i nu pentru cele ale i atrage de la persoane juridice i i utilizeaz aceste ac ionarilor s i. Ea este o institu ie financiar de i de alte autorit i ale

fizice depozite transferabile prin diferite instrumente de plat i risc.

mijloace total sau par ial pentru acordarea de credite, sau investi ii pe propriu cont Banca i institu iile sale dispun de tampil , sigiliu, blanchete cu antet cu denumirea sa n limba romn i cu indicarea sediului. innd cont de interesele comerciale ale a fondurilor de care dispune banca i Banca i desf oar activitatea n baz de autoadministrare i autofinan are total , executndu- i activitatea ac ionarilor i societ ii n ntregime. Capitalul b ncii este valoarea net reprezint diferen a dintre active i pasive. Capitalul reglementat include fondurile proprii pe care banca trebuie s le men in n conformitate cu regulamentele BNM, n care sunt stabilite p r ile componente ale acestui capital i suma minim pe care banca trebuie s o men in n raport cu activele ponderate la risc ori cu totalul
6

activelor. Acest capital este alc tuit din capitalul social, capitalul de rezerv alte fonduri, precum i din profitul nedistribuit.

i din

Capitalul social al b ncii determin valoarea minim a activelor nete ale b ncii, care asigur interesele patrimoniale ale creditorilor i ac ionarilor. Capitalul social al b ncii este format din valoarea aporturilor primite n contul achit rii integrale a ac iunilor n sum de 207 526 800 lei i este divizat n 1 037 634 ac iuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominal 200 lei. Banca formeaz capitalul de rezerv prin defalc rile anuale din profitul net stabilite de adunarea general a ac ionarilor. M rimea capitalului de rezerv va constitui 50 % din capitalul social al b ncii, ce se plaseaz n active cu lichiditate nalt care s asigure folosirea lui n orice timp. Capitalul de rezerv se utilizeaz numai n cazul insuficien ei de profit, precum i insuficien ei de mijloace ale fondurilor speciale ale b ncii i se repartizeaz pentru acoperirea pierderilor b ncii i/sau plata dobnzii sau altor venituri aferente obliga iunilor plasate de ea. Banca n-are dreptul s distribuie capitalul dac BNM consider c n rezultatul acestei repartiz ri capitalul reglementat r mas va fi mai mic dect cel minimal. Banca a ob inut licen a pentru efectuarea opera iunilor bancare, inclusiv n valut . Banca de inea o re ea ramificat pe ntreg teritoriul R.M. care consta din 74 de filiale. Banca acord servicii pentru circa 12,5 mii de clien i-persoane juridice. n perioada 1991-2010 banca s-a impus ca o institu ie financiar sigur , n cre tere dinamic , i-a consolidat pozi iile strategice pe pia a serviciilor financiare din Moldova, de ine un rating mediu i se bucur de credibilitate n lumea afacerilor din ar . Fiecare an a avut un anumit aport n dezvoltarea b ncii. Moldova Agroindbank a intrat n mileniul doi, men inndu- i pozi ia deja c tigat pe pia a bancar . A fost perioada realiz rilor importante pentru banc . Banca a nceput procesul de restructurare i transformare a filialelor n centre de vnzare a produselor bancare. Aceast inova ie a fost implementat ini ial n
7

Direc ia Opera iuni cu clien ii la Centrala B ncii. Banca a ini iat fondarea companiei de procesare a cardurilor i a desf urat activitatea de preg tire pentru implementarea business-ului de pl i prin carduri. Una dintre cele mai importante realiz ri a fost lansarea pe pia carduri bancare sub egida sistemului interna ional de a propriilor Europay pl i

(Cirrus/Maestro, Eurocard/MasterCard). Pn la sfr itul anului au fost majorate num rul automatelor bancare instalate. Moldova Agroindbank este o institu ie financiar privat , cu caracter universal, dispune de Licen a General a B ncii Na ionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor tipurilor de opera iuni n valut na ional succes activitatea pe pia a interbancar i str in . Banca ndepline te func iile de dealer primar pe pia a hrtiilor de valoare de stat, i desf oar cu i cea valutar a rii.

1.2 Serviciile prestate Agroindbank S.A. Serviciile prestate

i structura organizatoric

a B.C. Moldova

Banca ac ioneaza n nume propriu i n interesul ac ionarilor s i n ara i n str inatate i desf oar activita ile financiare autorizate. Banca desf oar urmatoarele activita i financiare: a) accept depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu sau f r dobnd ; b) acord credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau f r drept de regres, finan eaz tranzac ii comerciale, elibereaz garan ii si cau iuni etc); c) mprumut fonduri, cump r ori vinde, n cont propriu sau n contul clien ilor (cu excep ia subscrierii titlurilor de valoare): - instrumente ale pie ei financiare (cecuri, cambii, certificate de depozit etc); - futures si op ioane financiare privind titlurile de valoare si ratele dobnzii; - instrumente privind rata dobnzii;
8

- titluri de valoare; d) acord servicii de decont ri si ncas ri; e) emite si administreaz instrumente de plat (c rti de credit sau de plat , cecuri de voiaj, cambii bancare etc); f) cump r i vinde bani (inclusiv valuta str in ); g) leasing financiar; h) acord servicii aferente creditului; i) acord servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia celor de la lit. a) i b); j) efectueaza opera iuni n valuta str in , inclusiv contracte futures de vnzare a valutei straine; k) acord servicii fiduciare (de investire i gestionare a fondurilor fiduciare), p streaz si administreaz valori mobiliare si alte valori etc; 1) acord servicii de gestionare a portofoliului de investitii i consulta ii privind investi iile; m) subscrie si plaseaz titluri de valoare i ac iuni, efectueaz opera iuni cu ac iuni; n) orice alt activitate financiara permis de Banca National a Moldovei. Banca poate efectua opera iuni n valut n conformitate cu reglement rile aplicabile. n acest scop Banca stabile te rela ii de coresponden a cu alte b nci i organisme interna ionale. Pentru a executa opera iuni bancare, Banca deschide conturi n lei sau n valut conform reglement rilor Bancii Nationale a Moldovei. Banca are dreptul s atrag mijloace b nesti de la persoane fizice sau juridice, fonduri de stat din ara i din str inatate. Banca poate acorda credite persoanelor fizice si juridice cu respectarea actelor normative aplicabile i a clauzelor contractelor, inclusiv interna ionale, la care Banca este parte.
9

Banca acord Na ionale a Moldovei.

credite persoanelor aflate n rela ii speciale cu ea cu

respectarea condi iilor si restric iilor stabilite de lege si actele normative ale B ncii Banca are dreptul: a) s participe complet sau par ial la formarea capitalului altor societ i comerciale, cu respectarea condi iilor stabilite de lege si actele normative ale B ncii Na ionale a Moldovei; b) s sisteze acordarea de credite pe viitor si s ncaseze anticipat sumele datoriilor n cazul neexecut rii obliga iilor prev zute n contractele de credit; c) s stabileasc ratele dobnzilor aplicate n relatiile cu clien ii s i, precum i m rimea spezelor si comisioanelor pentru serviciile oferite; d) s devin membra a unor uniuni, asocia ii, concerne sau altfel de organiza ii din ara si din str inatate, care activeaza n domeniul financiar-bancar si nu numai; e) s primeasc de la b nci i alte institu ii financiare i s acorde acestora mprumuturi si garan ii financiare n baza de contracte ncheiate n conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. f) sa efectuieze activita i de sponsorizare n limitele prev zute de actele normative n vigoare.

Structura organizatoric a b ncii Structura organizatoric a B ncii este elaborat de Pre edintele B ncii i este aprobat de Consiliul B ncii. Structura organizatoric este construit dup o form vertical centralizat de dirijare de sus n jos, dup sine st t toare. principiul unic de conducere i este format din subdiviziuni structurale ale B ncii care sunt divizate n direc ii, sec ii si servicii de

10

Din punct de vedere al activit ii, structura organizatoric subdiviziunile B ncii care elaboreaz proceduri de realizare a lor Moldovei.

reprezint aceste

produse bancare, prest ri de servicii,

i subdiviziuni care nemijlocit realizeaz

produse si presteaz servicii n limita autoriza iei eliberate de Banca National a In dependen a de volumul, direc iile si situa ia financiar Banca deschide si lichideaz filiale, cu avizul B ncii Na ionale a Moldovei. Structura organizatoric a b ncii este compus din: 1. Adunarea Generala a Ac ionarilor B ncii; 2. Consiliul de Administra ie; 3. Comitetul de Direc ie; 4. Comisia de Cenzori; 5. Direc ia Credite; 6. Direc ia Economico-Financiar ; 7. Direc ia Trezorerie; 8. Direc ia Opera iuni Valutare si Relatii Externe; 9. Direc ia Audit Intern; 10. Direc ia Jurdic ; 11. Direc ia Tehnologii Informa ionale; 12. Direc ia Personal; 13. Direc ia Administrare Gaj; 14. Direc ia Monitorizare Tranzac ii; 15. Direc ia Marketing; 16. Direc ia Securitate Economic ; 17. Direc ia Paz ; 18. Direc ia Gospod rire, ncasare i Protec tie Tehnic ;

11

Organele de conducere ale B ncii sunt: - Adunarea General a Ac ionarilor B ncii; - Consiliul B ncii; - Comitetul de Conducere al Bancii; - Comisia de cenzori. a ac ionarilor, conform Legii privind Societa ile pe

Adunarea general

Ac iuni i statutului b ncii, are urm toarele atribu ii exclusive: a) aprob statutul b ncii n redac ie nou sau modific rile i complet rile operate n statut, inclusiv cele ce in de schimbarea claselor i num rului de ac iuni, de convertirea, consolidarea sau frac ionarea ac iunilor societ ii, cu excep ia modific rilor suplimentare de ac iuni; b) hot r te cu privire la modificarea capitalului social; c) aprob regulamentele Adun rii Generale a Ac ionarilor, al Consiliului de Administra ie i al Comisiei de cenzori, alege membrii Consiliului de Administra ie mputernicirile i Comisiei de cenzori, nceteaz lor, stabile te cuantumul nainte de termen muncii lor, retribu iei i complet rilor ce in de rezultatele emisiunii

remunera iilor anuale i compensa iilor, precum i hot r te cu privire la tragerea la r spundere sau eliberarea de r spundere a membrilor consiliului societ ii; d) confirm organiza ia de audit i stabile te cuantumul retribu iei serviciilor ei; e) hot r te cu privire la ncheierea tranzac iilor de propor ii; f) hot r te cu privire la emisia obliga iunilor convertibile;

12

g) examineaz darea de seam financiar anual a societ ii, aprob darea de seam anual a Consiliului b ncii i darea de seam anual a Comisiei de cenzori; etc. Consiliul Bancii este organul de conducere, care reprezint interesele ac ionarilor n perioada dintre adun rile generale si n limitele atribu iilor sale, exercit conducerea general si supravegheaz activitatea B ncii, elaboreaz si asigur aplicarea politicii B ncii. Consiliul B ncii este ales de adunarea general si este subordonat ei. De competen a Consiliului B ncii adun rii generale a ac ionarilor. De competenta exclusiv a Consiliului B ncii ine: a) adoptarea deciziei privind convocarea adun rii generale a ac ionarilor; b) aprobarea valorii de plat a partimoniului, ce constituie obiect al unei tranzac ii de propor ii; c) luarea deciziei privind incheierea tranzac iilor de propor ii; d) aprobarea registratorului B ncii si determinarea m rimii retribu iei serviciilor lui; e) luarea deciziei privind m rirea capitatulului Social cu cel mult 50% din valoarea acestuia la data ultimei adun ri generale a actionarilor, prin intermediul emisiei suplimentare de ac iuni si introducerea schimb rilor respective n Statutul B ncii; f) aprobarea prospectului emisiei suplimentare de ac iuni, a rezultatelor emisiei suplimentare de ac iuni si introducerea schimb rilor respective n Statutul B ncii; g) aprobarea listei subscrisilor n cazul plas rii individuale, cu condi ia acord rii ac ionarilor B ncii a unui termen de exercitare a dreptului preferen ial de subscriere la ac iuni propor ional cotei de ac iuni pe care le de in; ine solu ionarea tuturor chestiunilor referitoare la activitatea B ncii, dac ele nu constituie competenta exclusiv a

13

h) luarea deciziilor pe parcursul anului financiar, privind repartizarea profitului net, utilizarea capitalului de rezerv mijloacelor fondurilor speciale; i) prezentarea la adunarea general a ac ionarilor a propunerilor privind plata dividendelor anuale; k) aprobarea fondurilor si a normativelor de retribu ie a muncii personalului B ncii; l) luarea deciziilor privind participarea la activitatea financiar a ntreprinderilor i organiza iilor, precum i aderarea B ncii la Uniuni, Asocia ii si alte organiza ii. De competen a Consiliului B ncii de asemenea ine: - aprobarea direc iilor prioritare ale activita ii B ncii; - numirea Pre edintelui B ncii, vicepre edin ilor, sau suspendarea nainte de termen a mputernicirilor lor, precum si stabilirea cuantumului retribu iei muncii lor, remunera iilor, compensa iilor si aplicarea sanc iunilor disciplinare; - aprobarea rapoartelor anuale i trimestriale ale organului executiv al B ncii; - luarea deciziei privind deschiderea, reorganizarea sau lichidarea filialelor i reprezentantelor Bancii, numirea, si eliberarea din func ie a administratorilor lor; - numirea secretarului Consiliului B ncii, care asigur perfectarea proceselorverbale ale adun rilor generale a ac ionarilor si ale edin elor Consiliului B ncii; - examinarea preliminar generala a ac ionarilor; Conducerea activit ii curente a B ncii se efectueaz n conformitate cu regulamentele interne ale B ncii de c tre pre edintele B ncii. Drepturile b ncii i contractul ncheiat ntre Consiliu si Pre edintele B ncii. Comitetul de conducere al Bancii este organul executiv colegial al B ncii care activeaz conform legisla iei n vigoare, prezentului Statut i
14

i a capitalului suplimentar, precum

i a

a tuturor chestiunilor puse n discu ie la adunarea

obliga iile Pre edintelui B ncii sunt determinate de legislatia n vigoare, Statutul al

Regulamentului Comitetului de Conducere al B ncii.Comitetul de Conducere al B ncii este constituit din 7 membri: Pre edintele, Prim-vicepre edinte, 4 vicepr edin i a) organizeaz i un membru. ndeplinirea hot rrilor Adun rii generale a ac ionarilor s aprob i Comitetul de Conducere al B ncii: deciziilor Consiliului B ncii; b) aprob statutul de func ii al personalului B ncii, examineaza programul annual de selectare, repartizare, preg tire personalului; c) examineaz contractelor respective; f) adopt hot rri privind deschiderea, reorganizare sau lichidarea filialelor reprezentan elor, privind numirea naintarea ulterioar a acestor hot rri spre aprobarea Consiliului B ncii; g) prezint Consiliului B ncii darea de seam cu privire la orice cheltuieli, ce nu in de activitatea curent a B ncii; Comisia de cenzori a societ ii exercit controlul activit ii economicofinanciare a societ ii i se subordoneaz numai adun rii generale a ac ionarilor. Atribu iile, componen a numeric , modul de formare i de func ionare a comisiei de cenzori a societ ii se stabilesc de lege, de statutul societ ii i de regulamentul comisiei de cenzori. Num rul cenzorilor trebuie s fie impar. n cazul n care statul de ine cel pu in 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi propus pentru alegere adun rii generale a ac ionarilor de autorit ile centrale de specialitate ale administra iei publice i/sau, dup caz, de autorit ile administra iei publice locale.
15

i perfectionare a

i apreciaz ndeplinirea functiilor de c tre subunit tile B ncii; i decide asupra m surilor de remediere; i comisii, mputernicindu-le cu atribu iile i

d) examineaz materialele rezultatelor auditului extern, reviziilor, controalelor, e) creeaz si lichideaz comitete

iconcedierea conduc torilor lor, cu

Membri ai comisiei de cenzori pot fi att ac ionarii societ ii, ct i alte persoane, comisia se alege pe un termen de la 2 la 5 ani. Comisia de Cenzori este constituita din trei membri, numi i de Adunarea Generala a Ac ionarilor pe o perioada de cel mult 4 (patru) ani, dup care pot fi reale i. Adunarea General a Ac ionarilor poate alege o rezerv a Comisiei de Cenzori, ntr-un num r hot rt de Adunarea General , pentru completarea componen ei de baz a Comisiei n cazul retragerii membrilor ei. Subrogarea membrilor retra i se efectueaz prin decizia Comisiei de Cenzori. Num rul total de candida i pentru func ia de membru al Comisiei de Cenzori, nscri i n lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea General a Ac ionarilor, va dep i sau va fi egal cu componen a numeric a Comisiei de Cenzori. Unul din membrii Comisiei de cenzori este recomandat de c tre Ministerul Finan elor. Cel pu in unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat n condi iile legii sau contabil-expert. Cenzorii trebuie s contabililor-exper i. fie ac ionari ai B ncii, cu excep ia

16

Capitolul II: Alte activit i ale b ncii


2.1. Organizarea activit ii de atragere a resurselor (a depozitelor). Pentru men inerea si sporirea economiilor, Moldova Agroindbank S.A. ofer o gam larg de depozite, n lei i n valuta strain . Mijloacele atrase ale b ncii acoper 90% la sut din necesit ile totale de resurse b ne ti pentru efectuarea opera iunilor active. Rolul mijloacelor atrase const n mobilizarea persoanelor fizice i juridice, care sunt temporar disponibile pe pia a resurselor creditare.Partea majoritar constituie depozitele. Ele reprezint fost depuse i legisla ia n vigoare. Depozitele la vedere sunt sumele b ne ti depuse la banc pentru p strare care pot fi retrase de deponent n orice moment. Ele reprezint partea major a total depozitelor. Posesorii conturilor depozitelor la vedere pot fi att persoanele fizice ct i juridice. Depozitele la vedere sunt reprezentate de diferite conturi: de in torii acestor conturi pot primi bani n numerar n orice moment prin eliberarea documentelor de plat sau de decont ri. Particularit ile conturilor depozitelor la vedere sunt: depunerea i retragerea mijloacelor din cont poate fi efectut la orice moment f r restric ii; mijlacele b ne ti pot fi ridicate din cont n form de numerar, cec sau f r numerar; posesorul contului depozitului la vedere pl te te b ncii un comision pentru utilizarea contului sub forma unei taxe lunare sau la eliberarea fiec rui cec; pentru p strarea mijloacelor b ne ti n contul depozitului la vedere banc pl te te o dobnd mic sau nu pl te te deloc;
17

a resurselor atrase a b ncilor de

mijloacele b ne ti depuse la banc

persoanele fizice i juridice i utilizate n dependen de regimul contului n care au

 pentru depozitele la vedere banc trebuie s men in rezervele oblig torii mai mari dect pentru depozitele pe termen. Depozitele la termen prezint partea cea mai stabil a resurselor depozitare ale b ncii. Depozitele la termen sunt mijloacele b ne ti depuse la banc pentru p strare la un termen fix. La a a conturi se p streaz mijloace b ne ti care aduc posesorului contului o dobnd (fix sau variabil ) i nu sunt destinate pentru efectuarea decont rilor cu persoanele ter e. O particularitate a acestor conturi sau depozite este faptul c termenul depozitului este stabilit n contract i de obicei sunt stabilite unele restric ii asupra ridic rii mijloacelor b ne ti din acest cont nainte de termen. Particularit ile conturilor depozitelor la termen: ele nu sunt destinate pentru efectuarea decont rilor i n baza lor nu pot fi eliberate cecuri, mijloacele b ne ti depuse n aceste conturi au o vitez de circula ie mai mic , nivelul maxim al dobnzii pl tite n diferite perioade de timp poate fi modificat de banc , exist cerin a formal de n tiin are prealabil privind ridicarea mijloacelor b ne ti din cont , norma rezervelor obligatorii pentru astfel de depozite este mai mic dect pentru depozitele la vedere. Astfel, BC Moldova Agroindbank S.A. propune un larg spectru de depozite, care pot fi deschise n lei moldovene ti, dolari SUA i EURO. Depozitele snt garantate conform Legii No. 575-Xv din 26.12.2003 Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice n sistemul bancar.

18

Moldova Agroindbank S.A. ofer o gam larg de depozite, pe diferite termene de p strarea de la 3 luni pn la 3 ani. Condi iile depozitelor elaborate n conformitatea cu necesita ile diferitor categorii de popula ie permite clientului s aleag modalitatea optimal de depunere a mijloacelor b nesti n dependen a de soldul minim din cont, posibilitatea de efectuarea a v rs mintelor suplimentare si retrageri din cont, periodicitatea de plat a dobnzii. Rata anual a dobnzii platit la soldul depozitelor este flotant . Despre modificarea ratei anuale a dobnzii, deponentul se informeaz anticipat.

2.2. Organizarea activit ii de creditare Creditele se acord n baza contractelor ncheiate, respectnd urm toarele principii: utilizarea dup scop, asigur rii, ramburs rii la termen etc. Creditele au forme diferite, stabilite de Banc dup scopul de a fi utilizat i anume: dup particularit ile ciclului de producere, daca e comercial, dup condi iile achit rii cu partenerii (furnizorii i cumparatorii), dup posibilitatea prognoz rii situa iei pe pia a i sursa ramburs rii creditelor. Moldova Agroindbank S.A. clasific tipurile i formele de credit conform urm toarelor criterii: 1. Destina ia creditului; 2. Dup m rime; 3. Dup termen; 4. Valuta creditului; Dup m rime creditele se divizeaz microcredite, mijlocii i credite mari. Microcredite - credite n m rime de pn la 30 000 lei ,mijlocii - de la 30 000 lei pn la 125 000 lei, creditele mari sunt considerate datoriile pe credit a unei persoane sau a unui grup de persoane afiliate, care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al B ncii. Termenul credit rii depinde de scopul creditului i solvabilitatea debitorului. Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare
19

5. Modul acord rii; 6. Rata dobnzii; 7. Modul ramburs rii.

banca se orienteaz la particularit ile ciclului de producere, condi iile prev zute de contracte, rulajul activelor, rulajul la conturile de decontare a debitorului i etc. Credite pe termen: Credite pe termen scurt (un an sau mai pu in). De obicei a a credite se folosesc pentru activitatea curent , de exemplu majorarea mijloacelor circulante, procurarea materiei prime i a materiei pentru producere de scurt durat , afacerilor comerciale, etc. Credite pe termen mijlociu ( mai mult de 1 an pn la 5 ani). De obicei creditele pe termen mijlociu se folosesc pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului, extinderea producerii, etc.. Credite pe termen lung (termen mai mare de 5 ani). Credite pe termen lung, de obicei, se acord pentru reconstruc ia producerii, procurarea/modernizarea activelor fixe, crearea noilor capacit i de producere, construc ia obiectelor noi, etc. Creditele se acord att n valut na ional , ct i n valut str in . Totodat Banca ia in considera ie toate regulamentele i instruc iunile privind creditarea n valuta str in . Creditele se acord n valutele convertibile - dolari SUA i EURO. Creditele se acord persoanelor juridice i persoanelor fizice care desf oar activitate de antreprenoriat: n scopul achit rii cu nereziden ii, pentru importul de m rfuri/servicii; n scopul finan rii anumitor proiecte (programe). Astfel de credite se acord mprumuta ilor din contul mijloacelor n valut str in din liniile de credit, primite de ctre banc de la institu iile de finan are interna ionale sau de la b nci nerezidente. Pentru acordarea unui spectru mai mare de servicii n domeniul credit rii i satisfacerea deplin a clientului Banca folose te diferite instrumente creditare, i anume: Acordarea creditelor pe un termen stabilit i cu un scop bine definit.
20

 Liniile de crdit pentru men inerea capitalului circulant posibilitatea de a acorda debitorului mijloace b ne ti n limitele plafonului stabilit, dup rambursarea de c tre debitor a unei p r i sau integral debitorul poate repeta mprumutul de mijloace b ne ti n limita ce nu dep esc termenul final de rambursare. Credite revolving (linii de credit) prev d prolongarea automat a creditului pentru perioda corespunz toare n cazul epuiz rii termenului ini ial, cu condi ia c mprumutatul satisface anumite cerin e fa b ncii. Creditarea de regim overdraft credite pe termen scurt, destinat sus inerii operative a solvabilit ii debitorului n cazul cnd au loc re ineri n ncas rile mijloacelor b ne ti la conturile de decontare. n cazul overdraftului la rambursarea datoriilor sunt ndreptate toate sumele care sunt ncasate la conturile curente ale debitorului, de aceea volumul creditului se modific pe m sura ncas rii mijloacelor b ne ti, ceea ce diferen iaz overdraftul de credite obi nuite. Dreptul de a beneficia de overdraft se ofer clien ilor de ncredere cu o reputa ie impecabil Moldova Agroindbank. Opera iunile de factoring, prin care banca preia de la agentul economic crean a lui fa exercitate. Creditele se mpart n dou grupe privind rata dobnzii: credite cu rata dobnzii fixat i fluctuant . La momentul dat "Agroindbank"S.A. acord credite att cu rata dobnzii fluctuanta ct si fixata. Ratele dobnzii depind de conjunctura curent a pie ei monetare, termenului creditului i tipul de asigurare, riscurile
21

de el cu acordul

i ndeplinirea obliga iunilor sale de

partener. Serviciul dat este adresat persoanelor juridice, care se deservesc la

de debitor

i are dreptul de a ncasa de la debitor

contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate sau lucr rilor

proiectului creditat, i de asemenea de la reputa ia debitorului. Informa ia privind ratele dobnzii poate fi ob inut n referin . Ratele dobnzii de baz la credite i garan ii privind persoanele juridice. Creditele se mpart n dou grupe privind modul de ramburasare. n prima grup sunt incluse creditele care sunt rambursate integral (rambursarea creditului se efectueaz integral la scaden ), n grupa a doua - cu rambursarea creditelor n rate (creditul se ramburseaz n mai multe rate). n prezent Banca practic creditarea cu rambursarea creditului conform graficului specificat n contractele de credit. De asemenea se permite existen a perioadei de gra ie n dependen de scopul creditului (de exemplu la instalarea utilajului nou sau reconstruc ia obiectului creditat este necesar de un timp anumit pn la nceputul ncas rilor planificate). Rambursarea poate fi efectuat att n rate egale, ct i n rate fluctuante n dependen de ciclul anual de ncas ri i pl i al debitorului.

Etapele de baz n procesul de creditare Procesul de primire a hot rrilor privind creditarea proiectelor i afacerilor clien ilor n Moldova Agroindbank S.A. are loc n cteva etape de baz , la fiecare etap se precizeaz caracteristicile creditului, metodele de acordare, folosirea i achitarea precum urmeaz : 1. Evaluarea preliminar a cererii pentru primirea crditului i interviul cu solicitantul. 2. Primirea deciziei definitive a credit rii de c tre Comitetul de Credit a B ncii. 3. Completarea documentelor care reglementeaz Debitor. 4. Acordarea creditului. 5. Monitorizarea creditelor.
22

rela iile ntre Banc

O condi ie obligatorie pentru acordarea de c tre Banc contractului de credit. Gajul, n rnd cu situa ia financiar

a creditului este

prezentarea de c tre debitor a asigur rii ndeplinirii obliga iunilor conform i eficacitatea afacerii creditate, este unul din factorii de baz ce influen eaz decizia despre creditare i, de asemenea sursa secundar de rambursare a creditului. Banca examineaz asigurarea creditelor n form de: 1. Gaj: A imobilului; A bunurilor mobile (m rfuri la depozit sau n circula ie, utilaj, transport .a.); A hrtiilor de valoare; A mijloacelor b ne ti; Alt avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare); 2.A obliga iunilor sub alt form , determinate de Banc n fiecare caz aparte. Formele creditelor acordate pers. fizice Credit ipotecar de la BCMoldova Agroindbank S.A. are o mare diversitate de utiliz ri: procurarea sau construc ia casei de locuit; procurarea nc perii locative; finisarea bunului imobil; repara ia capital a bunului imobil. Acordarea creditelor ipotecare se efectueaz n urmatoarele scopuri: Procurarea Bunurilor imobile (spa ii locative) ce se afl Procurarea Bunurilor imobile existente i/sau finalizate. n proces de construc ie, de la Partenerii B ncii.

23

Durata finan rii Dobnda Valoarea finan rii c tre banca Garan ii

pna la 10 ani

9.68% pe an n lei pn la 70% din

de costul imobilului

Bunurile procurate

imobile din

contul creditului Mod rambursare de se va efectua lunar n rate egale

Avantajele ob inerii creditului ipotecar de la Moldova Agroindbank S.A.: Rapid: rapiditatea examin rii cererii (5-7 zile din momentul prezent rii setului de documente); Flexibil: posibilitatea achit rii n timp de pna la 10 ani; Accesibil: acceptarea mai multor tipuri de venit salarii, chirii, ncas rile din str inatate; Personalizat: atitudine individual fa de fiecare client; Suma obliga iei lunare de plat este fix , si nu depinde de fluctua ia cursului valutei str ine; Pl ile lunare egale permit planificarea exact a veniturilor si cheltuielilor a teptate pe ntreaga perioad de credit. Criterii minime de eligibilitate: S fie rezident al Republicii Moldova;

24

S ating vrsta minima de 21 de ani, iar termenul final de achitare nu poate dep i vrsta de pensionare, stabilit de legislatia RM n vigoare; S dispun de surse de venit stabile. Setul de documente necesare: Cerere de credit; Buletinul de identitate; Documentele care certific venitul lunar al solicitantului: Adeverin a de salariu eliberat de angajator sau adeverin a privind veniturile si cheltuielile (n cazul persoanelor ce desf oar o activitate liber n mod individual); Carnetul de munc / contractul de munc / autoriza ia pentru desf urarea activit tii; Declara ia de venit (dup caz); Alte documente suplimentare care atest bonitatea Beneficiarului; Acelea i acte sunt necesare pentru so (ie), n cazul n care solicitantul n-are sursele de rambursare suficiente; Contractul si poli a de asigurare de via a si pierderii capacit ii de munc ncheiat cu Asiguratorul compania de asigurare Moldasig SRL; Actele necesare pentru constituirea garan iilor la Creditul Ipotecar. Credite de consum ordinare pentru necesit i de consum - este un credit pe care banca i-l ofer pentru satisfacerea necesit ilor tale curente: procurarea bunurilor de larg consum, procurarea automobilului, plata studiilor i perfec ion rii calific rii, finan area repara iei curente i capitale a locuin ei i automobilului, alte scopuri. Credite de consum f r gaj pentru scopuri personale este un credit pe care banca l acord f r a fi nevoie de prezentarea dovezii cump r rii unui anumit bun.

25

Creditul pentru nevoi personale de la B.C. Moldova Agroindbank S.A. Avantaje: Pachetul minim de documente solicitate; operativ; lipsa necesit ii ncheierii i nregistr rii contractului de gaj, termen minimal de aprobare a creditului solicitat 1 zi; admisibil: mai multe tipuri de venit acceptate salarii, chirii, dividende, ncas ri din str in tate, etc. Linia de credit de tip overdraft - Fiecare client, care prime te salariul lunar n contul de card (nu mai pu in de 3 luni), poate beneficia de linia de credit de tip overdraft n m rimea unui salariu lunar. Linia de credit permite acoperirea rapid a cheltuielilor neprev zute, n cazul insuficien ei de mijloace n contul de card personal. Condi iile de acordare a creditelor Criterii minime de eligibilitate persoane fizice, reziden i ai R. Moldova, cu vrsta cuprins ntre 21 si 55 de ani, care dispun de surse de venit stabile i bunuri imobile de valoare suficient pentru acoperirea obliga iunii de credit (proprietate proprie sau proprietate persoana ter ). Avantaje: Accesibil se accept veniturile salariale, veniturile din chirie, transferurile din str inatate, alte tipuri de venituri; Comod pachet minim de documente solicitate; Rapidanaliza solicit rii i luarea deciziei n termen de 2-3 zile din momentul prezent rii documentelor. Suma unui credit de la 10 - 30 mii lei (inclusiv) termen pna la 24 luni; de la 30 mii lei pna la 200 mii lei termen pna la 48 luni. Comision 2% din suma creditului (se achit creditului). la momentul eliber rii

26

 Garan ii bunuri imobile acceptate de c tre banca (proprietate proprie /persoana ter a). Rambursarea creditului lunar, n rate egale (pe baza de anuitate). Rata dobnzii 21% anual din suma creditului. Documente necesare: 1. Cerere de solicitare a creditului; 2. Buletinul de identitate; 3. Documente care certific venitul lunar al solicitantului; 4. Alte documente suplimentare care atest bonitatea solicitantului; 5. Certificat privind componenta familiei; 6. Acelea i acte sunt necesare pentru so /so ie, n cazul n care solicitantul nu are sursele de rambursare suficiente; 7. Chitan ele de plat a serviciilor comunale pentru ultima dat recenta (dupa caz); 8. Copia documentelor care atest propuse n gaj; 9. Certificat privind lipsa datoriilor pentru imobilul propus n gaj; dreptul de proprietate asupra bunurilor

2.3. Organizarea opera iunilor valutare a b ncii. B.C. Moldova Agroindbank S.A. poate efectua urm toarele opera iuni valutare: Transferuri rapide Transferuri de mijloace b ne ti Servicii de schimb valutar Cecuri Deschiderea i deservirea conturilor curente n valut str in
27

Banca stabile te de sine st t tor cursurile de cump rare i vnzare a valutei str ine la tranzac iile de cump rare i vnzare a valutei str ine efectuate prin virament cu persoanele fizice/juridice. Aceste cursuri pot fi stabilite att unice pentru to i clien ii-persoane fizice/juridice, ct i individual pentru fiecare client n dependen de suma tranzac iei sau alte criterii stabilite de banc . Aceast regul se aplic la cump rarea/vnzarea valutei str ine att contra lei moldovene ti, ct i contra valutei str ine. Banca are dreptul s efectueze pl i/transferuri de sume n valut str in numai n cazul, dac : a) aceste pl i/transferuri snt permise de prevederile Regulamentului privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova, b) destinatarii pl ilor/transferurilor snt b nci autorizate. Banca are dreptul s efectueze, la dispozi ia persoanelor fizice rezidente, pl i/transferuri n lei moldovene ti n favoarea nereziden ilor. La efectuarea de c tre banc a pl ilor/transferurilor n lei moldovene ti n favoarea nereziden ilor la dispozi ia persoanelor juridice rezidente urmeaz a fi respectate cerin ele i condi iile stabilite pentru efectuarea pl ilor/transferurilor n valut str in , dac altceva nu este prev zut de Banca Na ional a Moldovei. Banca are dreptul s efectueze, la dispozi ia reziden ilor, pl i/transferuri n valut str in i n lei moldovene ti n str in tate n favoarea altor reziden i numai n cazurile prev zute de Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova, alte acte normative ale B ncii Na ionale a Moldovei sau n cazul n care Banca Na ional a Moldovei a eliberat autoriza ia respectiv . La eliberarea numerarului n valut str in i/sau a cecurilor de c l torie n valut str in prin intermediul cardurilor emise de c tre nereziden i banca este obligat s elibereze pe numele persoanei fizice de in toare de card permisiunea de a scoate valut str in peste hotare. n cazul n care n Regulamentul privind
28

reglementarea valutar

pe teritoriul Republicii Moldova, stipuleaz

plafoane

cantitative n dolari SUA n limita c rora pot fi efectuate pl i/transferuri sau eliber ri/retrageri n valut str in (alta dect dolari SUA), n scopul verific rii respect rii plafoanelor men ionate, echivalentul n alt valut se determin prin aplicarea cursului oficial al B ncii Na ionale a Moldovei valabil la ziua efectu rii opera iunii respective. Western Union Moldova Agroindbank ofer serviciul transferurilor rapide de bani prin intermediul Western Union. Acest serviciu permite transferul electronic de numerar de la/ la oricare din agen iile Western Union, oferind posibilitatea de a primi sau a trimite bani oriunde n lume, f r utilizarea conturilor bancare, cardurilor de credit sau dispozi iilor de plat . In Republica Moldova si Europa de Est, Moldova Agroindbank S.A. este unicul agent care, datorit tehnologiei on-line avansate si unice, ofer posibilitatea de a introduce instantaneu n sistem informatia despre transfer, astfel nct datele solicitate snt procesate n cteva secunde. Datorit acestui fapt beneficiarul poate ncasa banii in cteva minute dup efectuarea transferului. Coinstar Transferurile banesti Coinstar Money Transfer garanteaza siguranta, rapiditate si comoditate. Serviciile Coinstar Money Transfer sunt prestate in peste 10 000 de oficii in 80 de tari ale lumii la preturi acceptabile. Comisionul de transfer este achitat in intregime de catre ordonator si difera in dependenta de tara. Tarife Coinstar Anelik Transferul International de bani ANELIK ofera clientilor persoane fizice posibilitatea de a primi sau trimite mijloace banesti celor apropiati, in USD, in conditii foarte avantajoase si sigure. "ANELIK" activeaza in 1700 orase, situate in
29

Rusia, Ukraina, Armenia, Gruzia, Belarusi, SUA, Kazahstan, Moldova, Karabah, Lituania, Letonia, Cehia, Marea Britanie, Belgia, Spania, Gibraltar, Honkong, Olanda si inca 25 tari ale Africii, Asiei si Americii de Sud. Tarife: 3-4% din suma transferata. Get money to Family Cel mai avantajos sistem de transfer de bani din Italia, efectuat prin intermediul bancii italiane INTESA SANPAOLO (Italia, Turin). Transferul se efectuiaza atit in favoarea beneficiarilor care dispun de cont deschis la BCMoldova AgroindbankS.A., cit si a celor care nu dispun de cont bancar. Comision de la 9,6 EUR. PrivatMoney Prin intermediul serviciului Privat Money se fac transferuri in USD sau EUR in decurs de numai 10 min. Suma maximala a platii: 10.000 EUR / 10.000 USD. Pentru a efectua transferuri de bani prin intermediul Privat Money nu trebuie decit sa completati la orice filiala Moldova Agroindbank o cerere in forma de blancheta-tip Privat Money si sa prezentati buletinul de identitate. Comision 3% din suma transferata. Sberbank Puteti primi in orice oficiu al BCMoldova AgroindbankS.A. transferuri banesti rapide expediate din cele 19 211 filiale si 994 oficii teritoriale ale bancii amplasate pe intreg teritoriul Rusiei. Durata transferului este de doar 24 ore. Comisionul aplicat de Sberbank Rusia la efectuarea transferului constituie 1,75% din suma, min 100 RUB, max 2000 RUB. Eliberarea si plata transferurilor se efectuiaza prin punctele

de deservire ale bancii in baza acordului de colaborare semnat cu Impexbank ,


30

Rusia, actualmente alaturata la ZAO Raiffeisenbank. Taxe: 2% din suma transferului, min. 5$ SWIFT Prin utilizarea re elei vaste de conturi corespondente i a sistemului SWIFT, Moldova Agroindbank asigur transferarea pl ilor n orice ara a lumii i primirea lor din str in tate n termeni redu i de timp. Transferurile sunt efectuate n conformitate cu "Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova". Mijloacele b nesti transferate prin intermediul re elei de b nci corespondente sunt nscrise n contul beneficiarului n timp de 1-3 zile lucr toare. Transferurile interna ionale din ordinul/sau n favoarea persoanelor fizice nu necesit un cont valutar i nu au proceduri complicate de realizat. Persoanele fizice pot beneficia de acest serviciu, prezentnd buletinul de identitate. Transferurile se efectueaz din contul mijloacelor n numerar depuse la ghi eele b ncii, a celor primite de peste hotare sau din contul resurselor nregistrate n conturile ordonatorului. Plata poate fi efectuat n valuta str in ce difer de valuta contului, banca asigurnd convertirea imediat dintr-o valuta n alta. n moldova Moldova Agroindbank S.A. expedierea sau eliberarea transferului de bani prin sistemul interna ional de pl i S.W.I.F.T. poate fi efectuat printr-un cont personal deschis la banca n valuta strain sau f r deschiderea contului la prezentarea documentelor de identitate. Avnd cea mai larga retea de filiale si agen ii n Moldova, Agroindbank S.A. asigur acoperirea n teritoriu si operativitatea n deservire. Transferurile de bani prin S.W.I.F.T. se recomand pentru sume ce dep esc 500 dolari SUA (sau echivalentul n orice alta valuta). Durata lor de transmitere este trei patru zile bancare. Pentru a trimite banii:

31

1. V adresa i la oricare din subdiviziunile Moldova Agroindbank S.A., la ghi eul Transferuri; 2. Completa i formularul de transfer care con ine date despre ordonatorul si beneficiarul transferului; 3. Prezenta i buletinul de identitate sau cuvntul - parola. 4. Achita i taxa de transfer: 5. Anun a i prin telefon destinatarul despre efectuarea transferului i comunica i-i cuvntul - parola. Pentru a primi banii: Dupa ce a i fost anun at c ave i de primit un transfer b nesc, 1. Adresa i-v la cea mai apropiat filial sau agen ie a Moldova Agroindbank S.A. la ghi eul Transferuri; 2. Prezenta i buletinul de identitate sau spune i cuvntul - parola; 3. Primi i banii f r nici o plat suplimentar (taxa pentru tranfer o achit numai ordonatorul transferului); 4. Banii primi i prin transfer pot fi ridica i n numerar sau plasa i, alegnd unul din tipurile de depozite oferite de Moldova Agroindbank S.A..

Deschiderea i deservirea conturilor curente n valut str in Moldova Agroindbank S.A. ofer persoanelor juridice posibilitatea de a deschide conturi n moneda national si valuta strain la oricare dintre cele 74 de filiale ale b ncii plasate n diferite localita i ale rii. Persoanele juridice au posibilitatea de a deschide urm toarele tipuri de conturi: Cont curent - cont bancar deschis de banca n care se nregistreaz n ordine cronologic , n debit sau n credit, toate opera iunile care intervin n cadrul tranzac iilor efectuate de titularul de cont.
32

 Cont de depozit la vedere - cont bancar n care sunt depuse mijloace bane ti f r dobnda cu scopul consumului sau economisirii, f r fixarea termenului de p strare. Cont de mprumut - cont bancar deschis pentru nregistrarea creditelor acordate persoanelor juridice. Cont provizoriu - cont bancar deschis cu un caracter provizoriu i destinat acumul rii mijloacelor b ne ti pentru formarea (majorarea) capitalului. Cont de depozit la termen - cont bancar n care sunt depuse mijloace b ne ti cu dobnda, pentru o perioada fixat de timp. Pentru a deschide un cont persoanele juridice rezidente i nerezidente prezint documente necesare n conformitate cu actele normative ale BNM. Moldova Agroindbank presteaz urm toarele servicii clien ilor corporativi: Opera iuni de decontare: numerar n contul curent al clientului; numerar n baza Deschiderea si gestionarea conturilor curente n moneda national ; nregistrarea mijloacelor f r documentelor b ne ti inerea Primirea fi ierului; registrelor cecurilor; de Trecerea la scaderi din cont a mijloacelor f r decontare;

Eliberarea carnetelor de cecuri b ne ti i primirea cecurilor spre executare; Prezentarea informa iei clientului privind sumele intrate n contul curent al acestuia; Oferirea clientului sau persoanei mputernicite de c tre acesta a extraselor pe toate mi c rile din contul Oferirea acestuia; conturi;
33

clientului a duplicatelor de extrase cu anexe;

Oferirea certificatelor curente i de arhiva pe

Consultarea clien ilor privind opera iunile de decontare i de casa;

Avantajul deservirii conturilor n valuta propuse de Moldova Agroindbank S.A.: 1. Rapiditatea deservirii: n executarea pl ilor n executarea cerin elor clientului n solu ionarea tuturor problemelor Clientului 2. Siguran a: Transferurilor bancare n valuta Persoanelor fizice rezidente i nerezidente li se ofer posibilitatea deservirii conturilor curente n valut str in . Deschiderea contului se face gratis. Conturile curente n valut str in se deschid la prezentarea buletinului de identitate, pa aportului sau a documentelor care l nlocuiesc. Conturile curente ale persoanelor fizice-rezidente sunt de tip A i de tip B. La conturile de tip A se trece: a. Valut str in , provenien a c reia de in torul o poate confirma, prezentnd la banca autorizat : Declara ia vamal , ce confirm Moldova; Permisiunea de a scoate valut str in peste hotare, eliberat de o banc autorizat a Moldovei; Autoriza ia BNM. b.Valut str in , transferat de peste hotare pe numele de in torului de cont; c. Valut str in ce urmeaz a fi pl tit conform cecurilor emise de c tre b ncile str ine. Mijloacele b ne ti din conturile de tip A pot fi: Transferate peste hotarele RM (cu excep ia pl ilor, efectuate de c tre de in torii conturilor sau de persoanele lor mputernicite n limitele activit ii de antreprenoriat);
34

introducerea acestei valute str ine n

 Primite n numerar n baza permisului eliberat de banc pentru scoaterea valutei str ine peste hotarele RM. La conturile de tip B se trece valuta str ine, provenien a c reia nu poate fi justificat de c tre de in torul valutei nici de un alt document cum ar fi: Declara ia vamal , ce confirm Moldova; Permisiunea de a scoate valut str in peste hotare, eliberat de o banc autorizat a Moldovei; Autoriza ia BNM. 2.4. Cardurile bancare oferite de banc Moldova Agroindbank emite urmatoarele tipuri de carduri pentru persoane fizice: Visa Electron - Acest card este cel mai popular card de debit VISA la momentul dat. Permite ob inerea numerarului n re eaua de bancomate i achitarea m rfurilor si serviciilor n punctele comerciale nzestrate cu terminale electronice, care func ioneaza n regim on-line. Pentru orice opera iune prin intermediul cardului Electron este necesar citirea benzii magnetice i efectu rii autoriza iei. Cardul dat poate fi utilizat si pentru efectuarea achit rilor n re eaua Internet. Cirrus/Maestro - Cardul de debit. Permite ob inerea numerarului n re eaua de bancomate i achitarea m rfurilor i serviciilor n punctele comerciale nzestrate cu terminale electronice, care func ioneaza n regim on-line. Pentru orice opera iune prin intermediul cardului Cirrus/Maestro este necesa citirea benzii magnetice i efectuarea autoriza iei. Ridicarea numerarului n subdiviziunile altor b nci dect banca-emitent f r introducerea PIN-codului este imposibil . MasterCard Standard i Visa Classic - cardurile interna ionale de debit sau de credit - emise pentru persoane fizice. Cardul dat permite nf ptuirea opera iunilor
35

introducerea acestei valute str ine n

n punctele comerciale i de servicii nzestrate att cu terminale electronice, ct i imprintere. Cardul la fel poate fi utilizat pentru a efectua opera iuni n re eaua Internet. Cardul este embosat, ceea ce permite utilizarea lui n imprintere. Pe cardul dat nu toate opera iunile se autorizeaz - unele se nf ptuiesc n regim off-line. Utilizarea acestui card simplific deservirea n diverse unit i comerciale, hoteluri, restaurante sau companii de nchiriere a automobilelor. MasterCard Gold i Visa Gold - este un card interna ional de credit oferit persoanelor fizice - clien i ai b ncii cu nalta credibilitate i venituri considerabile. Cardul de elit Gold asigur de inatorilor o calitate nalt a deservirii, fiind o adevarata carte de vizit n lumea afacerilor. Suplimentar la beneficiile oferite de cardurile MasterCard Standard sau Visa Classic, cardurile MasterCard Gold si Visa Gold contribuie la confortul si siguran a de in torului prin acordarea unor facilit i considerabile: o nalt limita de creditare, confec ionarea urgent a cardului sau eliberarea unei anumite sume de numerar n cazul pierderii sau furtului cardului. Moldova Agroindbank S.A. asigur de in torilor de carduri emise: Siguran a: Banii de pe card nu pot fi furati sau pierduti; n caz de furt sau pierdere a cardului, contul acestuia poate fi blocat n orice moment printr-un simplu apel telefonic; Utilizarea PIN-codului (semnatura electronica a detinatorului de card) exclude folosirea cardului de persoane neautorizate. Comoditate: Posibilitatea depunerii/retragerii numerarului n/din contul de card la mai mult de 100 de subdiviziuni ale Moldova Agroindbank pe ntreg teritoriul rii;

36

 Posibilitatea retragerii de numerar 24 ore din 24, n re eaua de bancomate ale b ncii i a altor b nci din ara sau de peste hotare ce au afi ate marca cardului ce-l de ine i; Eviden a si controlul cheltuielilor efectuate pe parcursul lunii n baza extraselor solicitate prin po ta electronic , SMS-banking sau la subdiviziunile Moldova Agroindbank; Acceptarea interna ionala i achitarea f r numerar a produselor i serviciilor n magazine, restaurante, hoteluri, Internet etc. Posibilitatea de a primi bani din strainatate direct pe card, utiliznd rechizitele b ncii. Convertirea mijloacelor de pe card n valuta necesar la un curs avantajos; Posibilitatea de a deschide carduri suplimentare pentru rudele, oferindu-le acces limitat sau nelimitat la mijloacele b ne ti de pe contul bancar etc. Flexibilitate: Comisioane avantajoase la deservire; Posibilitatea aliment rii cardurilor n numerar i prin transfer, n lei sau n valuta; Posibilitatea deschiderii cardului n moneda national , n dolari SUA sau n Euro; Acces la contul bancar 24 ore din 24; Ob inerea unei dobnzi la soldul contului; Cardurile de debit si cele de credit pot fi emise att pentru persoane fizice, ct i pentru persoane juridice; Prestigiu: De inerea cardului interna ional constituie o adevarat carte de vizit oriunde v-a i afla.
37

Capitolul III : Activitatea BC Moldova Agroindbank S.A. pe pia a valorilor mobiliare


3.1. Emisiunea i plasarea valorilor mobiliare de c tre BC Moldova Agroindbank SA. Emisiunea ac iunilor la fondarea b ncii Banca a emis 1 037 634 ac iuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominal de 200 lei fiecare, cu dividende fixate, de clasa I, f r drept de vot, cu valoarea nominal 36 leu fiecare. Banca poate s emit ac iuni nominative n forma de nscrieri n conturi. Ac iunile ordinare pot fi emise de o singur clas , ac iunile preferen iale pot fi emise de diferite clase. Drepturile ac ionarilor sau de inatorilor nominali asupra ac iunilor B ncii la o dat anumit se confirm prin extrasul din registrul ac ionarilor. Cota-parte de ac iuni preferen iale nu poate dep i 25% din capitalul social al B ncii.Propriet ile fiec rei clase se stabilesc la emisie. Ac iunea ordinar atest dreptul proprietarului de a participa la conducerea B ncii (o ac iune ordinar confer un vot la adunarea ac ionarilor), de a primi dividende, precum i o parte din bunurile B ncii n cazul lichid rii ei. Ac iunea preferen iala d drepturi suplimentare la ordinea primirii dividendelor n m rimea stabilit la emisie (25% de la valoarea nominal ), precum i la ordinea primirii unei p r i din bunurile B ncii, care se distribuie n cazul lichid rii ei. Achitarea dividendelor aferente ac iunilor preferen iale nu poate fi transferat pentru alt an financiar si se achit indiferent de venitul ob inut. Dividendele care nu au fost primite de c tre ac ionar din vina lui, n decurs de 3 ani de la data apari iei dreptului de primire a lor se trec la venitul B ncii i nu pot fi revendicate de c tre ac ionar.
38

Ac iunea preferen ial d dreptul de vot proprietarului ei numai n cazurile prev zute de lege. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de ac iuni ordinare pot fi realizate numai dup satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de obliga iuni si ac iuni preferen iale. Registrul ac ionarilor B ncii se ine de c tre un registrator independent n baza contractului ncheiat. Banca nu poate emite ac iuni pentru acoperirea pierderilor legate de activitatea sa economico-financiar . Plasarea ac iunilor la nfiin area societ ii se efectueaz n condi iile legisla iei cu privire la valorile mobiliare i contractului de societate, prin emisie nchis . Ac iunile societ ii care se nfiin eaz vor fi plasate numai ntre fondatori. La nfiin area societ ii nu se admite plasarea ac iunilor la un pre mai mic dect valoarea lor nominal , dac aceast valoare este stabilit n contractul de societate. Fondatorii nu au dreptul s utilizeze mijloacele men ionate pn la nregistrarea societ ii sau pn la momentul consider rii societ ii ca nefiind constituit . Emisiunea ac iunilor la fondarea b ncii include urm toarele etape: 1. Adoptarea de c tre fondatori (fondator) a deciziei privind num rul i clasele ac iunilor autorizate spre plasare i a celor plasate ntre fondatori; 2. Aprobarea preliminar de c tre Banca Na ional a cererii privind eliberarea autoriza iei de a desf ura activit i financiare; 3. Deschiderea unui cont temporar la Banca Na ional mijloacelor b ne ti; 4. Intocmirea listei primilor subscriitori, acumularea mijloacelor b ne ti pe contul temporar; 5. Inregistrarea de stat a b ncii la Camera nregistr rii de stat; pentru acumularea

39

6. Eliberarea de c tre Banca Na ional a Moldovei a autoriza iei de desf urare a activit ilor financiare; 7. Autorizarea de c tre Banca Na ional a Moldovei a emisiunii efectuate; 8. nregistrarea de stat a ac iunilor la Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare (n continuare Comisia Na ional ) la prezentarea demersului B ncii Na ionale a Moldovei; 9. Transferarea mijloacelor b ne ti, aflate la contul temporar deschis la Banca Na ional a Moldovei, n contul LORO al b ncii pentru trecerea lor la capitalul social (n baza certificatului Comisiei Na ionale); 10. Includerea subscriitorilor care au achitat integral ac iunile n registrul de in torilor de valori mobiliare i eliberarea acestora a certificatelor de ac iuni (n cazul n care emisiunea ac iunilor a fost efectuat n form materializat ) sau a extraselor din registru (n cazul emisiunii nematerializate). Pentru autorizarea emisiunii banca, n termen de 15 zile din ziua nregistr rii b ncii, prezint la Banca Na ional urm toarele documente: a) cererea de nregistrare conform formularului stabilit de Comisia Na ional b) documentele de constituire, autentificate notarial c) copia certificatului de nregistrare la Camera nregistr rii de Stat; d) specimenele certificatelor de ac iuni n trei exemplare pentru b ncile care efectueaz emisiunea ac iunilor n forma materializat ; e) lista fondatorilor b ncii, care include numele fondatorilor, num rul ac iunilor achizi ionate de ei, cu indicarea sumelor depuse n contul achit rii lor; f) copia contractului privind inerea registrului ac ionarilor ncheiat cu un registrator independent, care dispune de licen a corespunz toare sau documentele pentru ob inerea licen ei pentru inerea de sine st t tor a registrului; g) extrasul din contul temporar deschis la Banca Na ional a Moldovei pentru acumularea mijloacelor b ne ti;
40

h) copia dispozi iei de plat privind achitarea taxei unice pentru nregistrarea de stat a ac iunilor n m rimea stabilit ; Banca Na ional examineaz documentele n termen de 10 zile i le prezint Comisiei Na ionale pentru nregistrarea de stat a ac iunilor. Plasarea ac iunilor emisiunii suplimentare Plasarea ac iunilor emisiunii suplimentare se efectueaz n corespundere cu legisla ia cu privire la valorile mobiliare, cu statutul societ ii i cu decizia de emitere suplimentar de ac iuni. Emiterea suplimentar de ac iuni se efectueaz dup nregistrarea de stat a ac iunilor plasate la nfiin area societ ii. Costul plas rii ac iunilor de aceea i clas va fi nu mai mic dect valoarea nominal sau valoarea fixat a acestora. Societatea pe ac iuni are dreptul s emit ac iuni prin emisiune nchis sau public . Procedura de emisiune a ac iunilor prin subscriere include urm toarele etape: 1. Adoptarea de c tre organul mputernicit al bancii emitente a hot rrii privind emisiunea suplimentar de ac iuni, n caz de necesitate i hot rrea privind anularea ac iunilor nregistrate anterior; 2. Publicarea hot rrii privind emisiunea valorilor mobiliare n conformitate cu art. 54 al Legii cu privire la pia a valorilor mobiliare pentru b ncile-societ i pe ac iuni de tip deschis; 3. In caz de necesitate, nregistrarea la Comisia Na ional a ac iunilor autorizate spre plasare; 4. Preg tirea i aprobarea de c tre banc a prospectului ofertei publice a ac iunilor - pentru b ncile emitente care vor efectua emisiunea public a ac iunilor; 5. Perfectarea de c tre emitent i registratorul independent a contractului de inere a registrului ac ionarilor - n cazurile stipulate de legisla ie;

41

6. Inregistrarea clasei de ac iuni la Bursa de Valori - n cazurile stipulate de legisla ie; 7. Autorizarea ofertei publice de c tre Banca Na ional , ce include avizarea prospectului ofertei publice la Banca Na ional i primirea autoriza iei ofertei publice - pentru b ncile emitente care vor efectua emisiunea public a ac iunilor; 8. Informarea B ncii Na ionale despre luarea hot rrii privind emisiunea ac iunilor - pentru b ncile care vor efectua emisiunea nchis a ac iunilor; 9. Inregistrarea la Comisia Na ional a prospectului ofertei publice a ac iunilor pentru b ncile care vor efectua emisiunea public a ac iunilor (la prezentarea demersului Bancii Na ionale); 10. Deschiderea la Banc Na ional a contului temporar n lei moldovene ti pentru acumularea mijloacelor b ne ti ob inute n procesul plas rii publice a ac iunilor sau n banca emitent - n cazul emisiunii nchise; 11. Fabricarea blanchetelor certificatelor de ac iuni pentru b ncile care emit ac iuni n form materializat ; 12. Dezv luirea informa iei ce se con ine n prospectul ofertei publice pentru b ncile care vor efectua emisiunea public a ac iunilor; 13. Primirea de c tre subscriitorii care vor de ine o cot substan ial din capitalul b ncii a permisiunii scrise a B ncii Na ionale a Moldovei; 14. Plasarea ac iunilor emisiunii suplimentare; 15. Aprobarea de c tre banca-emitent emisiunii de ac iuni; 16. Autorizarea (prin eliberarea unui aviz) de c tre Banca Na ional a Moldovei a emisiunii efectuate; 17. Inregistrarea la Comisia Na ional a d rii de seam privind rezultatele emisiunii de ac iuni la prezentarea demersului B ncii Na ionale, inclusiv recunoa terea de c tre Comisia Na ional a emisiunii ca efectuat sau neefectuat
42

a d rii de seam

privind rezultatele

i introducerea datelor despre emisiune n Registrul de stat al valorilor mobiliare, iar n caz de necesitate anularea ac iunilor nregistrate anterior; 18. nregistrarea la Camera nregistr rii de Stat a modific rilor i complet rilor n statut, determinate de rezultatele emisiunii; 19. Inchiderea contului temporar deschis la Banca Na ional a Moldovei i transferarea mijloacelor de pe acest cont n contul LORO al b ncii la Banca Na ional sau nchiderea contului temporar deschis n banca emitent trecerea mijloacelor n capitalul social; 20. Includerea subscriitorilor care au achitat integral ac iunile n registrul de in torilor de valori mobiliare i eliberarea acestora a certificatelor de ac iuni (n cazul n care emisiunea ac iunilor a fost efectuat n form materializat ) sau a extraselor din registru (n cazul n care emisiunea a fost efectuat dematerializat ). Mijloacele b ne ti primite pe parcursul plas rii publice a ac iunilor se nregistreaz n contul temporar deschis la Banca Na ional a Moldovei. Contul temporar se deschide dup ob inerea autoriza iei B ncii Na ionale a Moldovei i nregistrarea la CNVM a prospectului ofertei publice n baza cererii b ncii emitente. Mijloacele b ne ti aflate la contul temporar deschis la Banca Na ional a Moldovei pot fi: a) trecute n contul LORO al b ncii n Banca Na ional hot rrii respective); b) restituite achizitorilor de ac iuni n caz de refuz de nregistrare a rezultatelor emisiunii de c tre Banca Na ional sau Comisia Na ional ; a Moldovei dup (conform nregistrarea rezultatelor emisiunii de ac iuni la Comisia Na ional n form pentru

43

c) restituite persoanelor care anterior au introdus mijloace b ne ti ca plat pentru ac iuni prin dispozi ia de plat a b ncii emitente - n cazul desfacerii contractului de subscriere, n termen de 3 zile din momentul adres rii; d) utilizate de c tre banca emitent numai n cazul acord rii de c tre o alt banc autorizat din Republica Moldova a unei cau iuni sau garant ri a obliga iilor b ncii emitente. Banca Na ional poate respinge cau iunea sau garan ia n cazul n care starea financiar a garantului este nestabil sau valoarea activelor nete ale acestuia nu dep e te costul total al ac iunilor emisiunii garantate. Pn la aprobarea d rii de seam privind totalurile emisiunii de ac iuni bancaemitent este obligat s verifice provenien a aporturilor b ne ti ale subscriitorilor n vederea achit rii ac iunilor numai cu mijloacele proprii, precum i s asigure respectarea dispozi iilor legale cu privire la prevenirea i combaterea sp l rii banilor. Procedura de emisiune a ac iunilor distribuite ntre ac ionarii b ncii include urm toarele etape: a) adoptarea de c tre organul mputernicit al bancii emitente a hot rrii privind emisiunea suplimentar de ac iuni; b) distribuirea f r plat a ac iunilor emisiunii suplimentare ntre ac ionari, n corespundere cu clasele i propor ional num rului de ac iuni care le apar in; c) autorizarea (prin eliberarea unui aviz) de c tre Banca Na ional a Moldovei a emisiunii efectuate; d) nregistrarea la Comisia Na ional a rezultatelor emisiunii de ac iuni la prezentarea demersului B ncii Na ionale, inclusiv calificarea emisiunii de c tre Comisia Na ional ca efectuat sau neefectuat ; e) nregistrarea la Camera nregistr rii de stat a modific rilor i complet rilor n statut determinate de rezultatele emisiunii;

44

f) includerea ac ionarilor n registrul de in torilor de valori mobiliare

i eliberarea

acestora a certificatelor de ac iuni (n cazul n care emisiunea ac iunilor a fost efectuat n form materializat ) sau a extraselor din registru (n cazul n care emisiunea a fost efectuat n form dematerializat ). n cazul emisiunii ac iunilor distribuite ntre ac ionarii b ncii surse de majorare a capitalului social pot fi: a) surplusul de capital - mijloacele ob inute de banc de la vnzarea ac iunilor la un pre mai mare dect valoarea nominal (fixat ); b) profitul nedistribuit al b ncii; c) dividendele calculate i neachitate tuturor ac ionarilor b ncii, care pot fi folosite la capitalizare n baza hot rrii adun rii generale a ac ionarilor. Banca Na ional ac iunilor n cazul: a) neprezent rii tuturor documentelor sau refuzul emitentului de a introduce n documentele prezentate modific rile i complet rile necesare; b) necorespunderii documentelor prezentate, informa iei cuprinse n acestea sau a modului de luare a deciziilor cu prevederile legisla iei n vigoare; c) existen ei n documentele prezentate a informa iei care indic necorespunderea clauzelor emisiunii i circula iei valorilor mobiliare cu legisla ia n vigoare; d) existen ei n documentele prezentate a informa iei eronate sau a informa iei ce contravine condi iilor emisiunii de ac iuni, legisla iei n vigoare, actelor normative ale BNM; e) n care valoarea activelor nete ale b ncii este mai mic dect m rimea capitalului social ; f) n care banca nu a nregistrat darea de seam privind rezultatele emisiunii ac iunilor emise anterior i/sau nu a nregistrat n leg tur cu aceasta modific rile respective n statutul b ncii;
45

este n drept s

refuze autorizarea ofertei publice a

g) n care valoarea nominal total a ac iunilor preferen iale ale b ncii va dep i 25 la sut din capitalul social; h) n care ca rezultat al emisiunii num rul ac iunilor plasate ale b ncii va dep i num rul ac iunilor autorizate spre plasare indicate n statutul b ncii; i) n care nu este nregistrat clasa respectiv de ac iuni la bursa de valori - n cazurile prev zute de legisla ie. Banca Na ional este n drept s anuleze autoriza ia ofertei publice: a) efectu rii emisiunii cu ncalcarea cerin elor legisla iei; b) depist rii n documentele prezentate pentru nregistrarea ofertei publice a informa iei eronate sau incomplete; c) parvenirii pe parcursul desf ur rii emisiunii a informa iei noi, care modific esen ial clauzele emisiunii i necesit anun area investitorilor; d) achit rii incomplete de c tre investitori a ac iunilor n procesul plas rii; e) deciziei despre sistarea emisiunii care a fost luat de ns i banca emitent , nefiind satisf cut de rezultatele emisiunii; f) nc lc rii termenului stabilit de prezentare a d rii de seam rezultatele emisiunii; Banca Na ional este n drept s refuze autorizarea rezultatelor emisiunii de ac iuni, n cazul: a) efectu rii emisiunii cu ncalcarea cerin elor legisla iei; b) necorespunderii documentelor prezentate, informa iei cuprinse n acestea sau a modului de luare a deciziilor cu legisla ia n vigoare; c) existen ei n documentele prezentate a informa iei care denot necorespunderea clauzelor emisiunii i circula iei valorilor mobiliare cu legisla ia n vigoare; d) depist rii datelor false sau neautentice n documentele n baza c rora a fost nregistrat oferta public de ac iuni (pentru emisiunea public ) sau n decizia privind

46

privind emisiunea ac iunilor (pentru emisiunea nchis ) care a indus n eroare investitorii, cauzndu-le prejudicii considerabile; e) imposibilit ii nlatur rii nc lc rilor legisla iei comise de emitent pe parcursul desf ur rii emisiunii, care au prejudiciat considerabil investitorii; f) parvenirii pe parcursul desf ur rii emisiunii a informa iei noi, care modific esen ial clauzele emisiunii sau poate cauza investitorilor un prejudiciu esen ial; g) eliber rii de c tre Comisia Na ional emisiunii ac iunilor; h) nenl tur rii n termen sau neprezent rii d rii de seam privind nl turarea nc lc rilor, care au servit drept temei pentru adoptarea deciziei privind sistarea emisiunii de ac iuni; i) nepublic rii sau neprezent rii la Banca Na ional informa iei privind emisiunea public a ac iunilor; j) n care printre documentele prezentate pentru nregistrarea rezultatelor emisiunii de ac iuni lipse te unul din documentele mentionate mai sus sau n cazul refuzului emitentului de a introduce n documentele prezentate modific rile i complet rile necesare; k) n care n documentele prezentate a fost descoperit actelor normative ale BNM; l) n care valoarea activelor nete ale b ncii este mai mic dect m rimea capitalului social; m) n care ac ionarii bancii nu au primit permisiunea scris a B ncii Na ionale pentru de inerea cotei substan iale n capitalul b ncii; n) constat rii n procesul examin rii d rii de seam c persoanele care au subscris ac iuni nu dispun de mijloacele b ne ti proprii; informa ie eronat , informa ie ce contravine condi iilor emisiunii ac iunilor, legisla iei n vigoare, i la Comisia Na ional a a prescrip iei privind ntreruperea

47

o) plas rii de c tre banc a unui num r de ac iuni mai mic dect cota minim stabilit n prospectul ofertei publice sau n hot rrea despre emisiunea ac iunilor; Dac banca emitent sau ac ionarii ei consider c refuzul de autorizare a ofertei publice, autoriz rii emisiunii de ac iuni este lipsit de temei, pot reclama aceast hot rre n modul stabilit de lege. Particularit ile efectu rii emisiunii de obliga iuni n scopul atragerii de mijloace b ne ti n conformitate cu legisla ia n vigoare i n modul prev zut de statut banca poate emite obliga iuni nominative, asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii sau pe cau iunea ori garan ia ter ilor. Banca are dreptul s plaseze obliga iuni de clase diferite, inclusiv purt toare de dobnd i/sau cu scont, precum i convertibile n ac iuni. Aprobarea claselor i num rului de obliga iuni autorizate spre plasare ine de competen a exclusiv a adun rii generale a ac ionarilor. Statutul b ncii trebuie s con in date despre modul de emitere a obliga iunilor autorizate spre plasare. Hot rrea privind plasarea obliga iunilor convertibile n ac iuni se aprob de c tre Adunarea general a ac ionarilor. Condi iile ce trebuie s fie intrunite de c tre emitent: a) valoarea capitalului social al emitentului este mai mare de 1 milion de lei b) emitentul desf oar activitate timp de cel pu in 3 ani i, n ultimii 2 ani, a ob inut profit net; n cazul b ncilor comerciale desf urarea activit ii timp de cel pu in un an i finalizarea acestuia cu rezultat financiar pozitiv c) pe parcursul perioadei de 3 ani anteriori adopt rii hot rrii de emisie, emitentul a respectat ntocmai prevederile legisla iei privind dezv luirea informa iei drepturile de in torilor de valori mobiliare d) emitentul nu are cazuri de neexecutare sau de nerespectare a termenelor de executare a obliga iilor sale fa de de in torii de obliga iuni plasate anterior. i

48

Obliga iunea asigurat i acord de in torului ei toate drepturile ap rute din aceast asigurare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra obliga iunii asigurate c tre noul de in tor, n urma circula iei acesteia pe pia a secundar , are ca efect transmiterea tuturor drepturilor ce decurg din aceast asigurare. Dac n asigurarea emisiunii de obliga iuni este implicat o persoan ter , hot rrea privind emisiunea obliga iunilor i prospectul ofertei publice a acestora se semneaz persoana respectiv Societatea pe ac iuni este n drept s emit obliga iuni convertibile n ac iuni numai dac statutul societ ii sau hot rrea adun rii generale a ac ionarilor con ine astfel de prevederi. Hot rrea privind emisiunea obliga iunilor convertibile i prospectul ofertei publice trebuie s prevad procedura i perioada n care va avea loc convertirea obliga iunilor n ac iuni ale emitentului. Hot rrea privind emisiunea obliga iunilor convertibile va con ine pia i men iunea despre dreptul de emitentului de a emite ac iuni n perioada circula iei obliga iunilor. Valoarea de a bunurilor gajate pentru asigurarea execut rii obliga iilor emitentului fa de in torii de obliga iuni se determin de c tre o companie specializat care nu este afiliat societ ii. Suma emisiunii de obliga iuni, a dobnzilor aferente i a altor cheltuieli ale emitentului, legate de stingerea datoriei pe obliga iuni din contul gajului, nu va dep i 90% din valoarea de pia a bunurilor gajate. Pe ntreaga perioad de circula ie a obliga iunilor, gajul constituit nu poate fi radiat din registrul gajului. Plasarea obliga iunilor se efectueaz prin ncheierea contractelor de subscriere la obliga iuni ntre emitent i subscriitorii la obliga iuni. Contractul de subscriere la obliga iuni (n continuare contract de subscriere) va con ine informa ie detaliat despre drepturile i obliga iile att ale subscriitorilor la obliga iuni, ct i ale de in torilor acestora. Contractul de subscriere poate fi anulat (reziliat) n perioada valabilit ii acestuia:
49

i de

a) la ini iativa emitentului n cazul survenirii evenimentelor specificate n prospectul ofertei publice; b) la ini iativa subscriitorului la obliga iuni n cazul evenimentelor ce afecteaz activitatea financiar-economic a emitentului, conform prevederilor art. 54 alin.(6); c) la calificarea de c tre Comisia Na ional sau de c tre instan a de judecat a emisiunii ca nevalabil ; Contractul de subscriere este valabil din momentul semn rii lui pn la includerea subscriitorului la obliga iuni n registrul de in torilor de obliga iuni i eliberarea c tre acesta a extrasului din registru, n cazul obliga iunilor nominative nematerializate, sau a extrasului din registru i a certificatului de obliga iuni, n cazul obliga iunilor materializate. Din acest moment, subscriitorul de ine totalitatea drepturilor proprietarului obliga iunilor. Emitentul este obligat s ntreprind m surile necesare pentru a nregistra subscriitorii la obliga iuni n registru n termen de 5 zile calendaristice dup nregistrarea rezultatelor emisiunii la Comisia Na ional . n cazul neachit rii sau achit rii par iale, din vina emitentului, a dobnzii aferente obliga iunilor sau a valorii lor nominale la stingerea acestora, emitentul este obligat s achite de in torilor de obliga iuni suma datoriei i penalitatea pentru fiecare zi de ntrziere, calculate pornind de la rata de baz a B ncii Na ionale a Moldovei la data execut rii obliga iei financiare. Stingerea obliga iunilor se efectueaz n modul i n conformitate cu condi iile stabilite n prospectul ofertei publice. Stingerea obliga iunilor se efectueaz prin acesta r scump rarea lor de c tre emitent. Emitentul nu este n drept s resping cererea de in torului de obliga iuni privind r scump rarea obliga iunilor dac Emitentul este obligat s nominal . ac ioneaz n conformitate cu condi iile stipulate n prospectul ofertei publice. r scumpere obliga iunile cel pu in la valoarea lor

50

Din momentul expir rii termenului de circula ie a obliga iunilor, prev zut n hot rrea de emisiune a obliga iunilor i n prospectul ofertei publice a obliga iunilor, circula ia lor se suspend . Sumele aferente stingerii obliga iunilor, care nu au fost primite de c tre de in torii de obliga iuni, se p streaz pe un cont bancar separat al emitentului pentru satisfacerea cerin elor legitime ale de in torilor de obliga iuni. Mijloacele de la acest cont nu pot fi utilizate de c tre emitent n alte scopuri. n vederea radierii din Registrul de stat al valorilor mobiliare a obliga iunilor cu termenul de circula ie expirat, emitentul va prezenta spre examinare Comisiei Na ionale, n decurs de cel mult 40 de zile calendaristice de la data expir rii termenului de stingere a lor, urm toarele documente: a) confirmarea sa privind executarea tuturor obliga iilor fa obliga iuni b) extrasul din contul emitentului de obliga iuni deschis n registrul de in torilor de valori mobiliare privind num rul obliga iunilor stinse (r scump rate) pe acest cont; c) balan a obliga iunilor emise, stinse i nestinse d) confirmarea sa privind transferul mijloacelor b ne ti pe contul bancar deschis e) lista de in torilor de obliga iuni ntocmit circula ie a obliga iunilor; f) lista de in torilor de obliga iuni nestinse, dup caz. Documentele men ionate la lit.d)-f) se prezint de c tre emitent n cazul n care de in torii de obliga iuni nu s-au prezentat i/sau nu au indicat emitentului modul de primire a mijloacelor aferente stingerii obliga iunilor de inute. Dreptul de a nainta cererea de executare silit de c tre emitent a obliga iilor sale fa de de in torii de obliga iuni apare n cazul n care, n termen de 30 de zile calendaristice din momentul expir rii termenului de circula ie a obliga iunilor, emitentul nu i-a onorat obliga iile fa de de in torii de obliga iuni. la data expir rii termenului de de de in torii de

51

3.2. Activitatea B.C. Moldova Agroindbank S.A. ca broker i dealer pe pia a valorilor mobiliare n cazurile stabilite de legisla ie, participan ii profesioni ti la pia a valorilor mobiliare, cu excep ia b ncilor i a altor institu ii financiare, a emiten ilor care in registrul de sine st t tor, snt n drept s desf oare numai genuri de activitate profesionist pe pia a valorilor mobiliare. Participan ii profesioni ti la pia a respecte normativele privind suficien a i alte institu ii valorilor mobiliare snt obliga i s

capitalului propriu i alte normative stabilite de c tre Comisia Na ional , care reduc riscul la opera iile cu valori mobiliare. Pentru b nci financiare normativele indicate se stabilesc de c tre Comisia Na ional de comun acord cu Banca Na ional a Moldovei. Brokerii i dealerii care au ob inut licen , n modul stabilit de prezenta lege, snt obliga i s devin membri ai bursei de valori. Participan ii profesioni ti la pia a valorilor mobiliare nu snt n drept s efectueze tranzac ii extrabursiere cu valori mobiliare dac n registrul de in torilor acestor valori snt nregistrate mai mult de 50 de persoane. Activitatea de brokeraj Pia a de capital ofer modalit i de investire, ce reprezint o alternativ la constituirea depozitelor bancare. Activitatea desfa urat de banca pe pia a valorilor mobiliare diversific spectrul de servicii specifice sistemului bancar. Moldova Agroindbank S.A., n calitate de participant profesionist la pia a valorilor mobiliare a Moldovei, desf oar activitatea de brokeraj si dealer n baza licen elor eliberate de Comisia National a Valorilor Mobiliare. Servicii de brokeraj sunt prestate att persoanelor fizice ct si juridice. La cererea clien ilor, Moldova Agroindbank S.A. nregistreaz tranzac ii cu valori mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei, ncheie contracte de servicii de brokeraj de lunga durat , acumuleaz pachetele de ac iuni ale societ ilor

52

atractive pentru clien i. Serviciile de brokeraj sunt prestate contra unui comision flexibil, negociat ntre banca si client. Activitatea de brokeraj se desf oar de broker, participant profesionist la pia a valorilor mobiliare. Drepturile i obliga iile brokerului i ale clientului acestuia se stabilesc de contractul de servicii de brokeraj ncheiat de ace tia i de dispozi iile date brokerului de c tre client n conformitate cu contractul men ionat. Modelul contractului-tip de servicii de brokeraj se stabile te de c tre Comisia Na ional . Brokerii snt n drept s delegheze efectuarea tranzac iilor numai n brokerilor. Delegarea se admite numai n cazul n care ea este stipulat

contractul de servicii de brokeraj sau n cazul n care brokerul este for at s o fac n scopul protej rii intereselor clientului s u. n acest caz, brokerul l informeaz pe client despre delegare. Brokerul trebuie s execute dispozi iile clientului n mod con tiincios, n condi ii favorabile pentru acesta i n ordinea primirii lor, n cazul n care contractul nu prevede alt modalitate de executare a dispozi iilor clientului. n cazul cumul rii activit ii de broker i de dealer, tranzac iile cu valori mobiliare, efectuate de broker conform dispozi iei clientului, ntotdeauna se execut prioritar n raport cu tranzac iile de dealer ale brokerului dat sau n raport cu tranzac iile efectuate conform dispozi iei persoanelor afiliate clientului. n cazul n care brokerul are anumite interese ce nu-i permit s execute dispozi ia clientului n condi iile cele mai avantajoase pentru acesta, brokerul trebuie s informeze imediat clientul despre existen a unor asemenea interese. n cazul n care conflictul de interese dintre broker i client, despre care clientul nu a fost informat pn la primirea de c tre broker a dispozi iei respective, a adus la executarea dispozi iei n detrimentul intereselor clientului, brokerul este obligat s recupereze prejudiciile cauzate clientului din cont propriu, n modul stabilit de legisla ie. Patrimoniul clientului, p strat la broker, nu poate fi urm rit pentru obliga iile brokerului ce nu
53

in de executarea dispozi iilor clientului. Brokerul este obligat s recupereze pe deplin clientului prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea neadecvat a obliga iilor stipulate n contractul de servicii de brokeraj. n cazul n care brokerul este declarat falit, patrimoniul care este de inut de acesta n baza contractelor de servicii de brokeraj i care apar ine clien ilor s i nu poate fi inclus n masa de concurs.

Activitatea de dealer Activitatea de dealer este desf urat cu scopul men inerii profitabilit ii investi iilor la un nivel superior costului mijloacelor atrase de banca, particip rii directe a b ncii n procesele de reorganizare si restructurare a companiilor, dirij rii eficiente a resurselor b ncii. Banca efectueaz att investi ii de portofoliu n ntreprinderile considerate strategice, ct si investi ii comerciale de scurt durat cu scopul ob inerii profitului. Banca particip la tranzac ionarea valorilor mobiliare att pe pia a bursier , ct si pe pia a extrabursier , selectnd emiten ii care prezint interes comercial si strategic. Moldova Agroindbank S.A. este dealer primar la pia a hrtiilor de valoare de stat. Banca corespunde Criteriilor de selectare a b ncilor si de evaluare a activit ii lor pe pia a hrtiilor de valoare de stat dematerializate i desf oar activitate de creator al pie ei. Banca particip la licita iile organizate de BNM n numele i din contul propriu, precum i n numele propriu din contul mijloacelor clien ilor la ns rcinarea acestora. Activitatea de dealer se desf oar de dealer, participant profesionist la pia a valorilor mobiliare. Anun nd pre ul, dealerul este obligat s anun e i alte condi ii esen iale ale contractului de vnzare-cump rare a valorilor mobiliare: num rul minimal i maximal de valori mobiliare ce urmeaz a fi procurate i/sau vndute, precum i termenul n care pre urile anun ate snt valabile. Persoana juridic care
54

tranzac ioneaz

valori mobiliare n mod sistematic

i/sau suma ncasat

din

tranzac iile cu valori mobiliare, conform rezultatelor trimestrului de gestiune, constituie mai mult de 35 % din suma total ob inut de la desfacerea produc iei (lucr rilor, serviciilor) este obligat s ob in licen pentru activitatea de dealer. Banca presteaza servicii de brokeraj si de dealer clientilor cu valorile mobiliare ale societatilor pe actiuni de tip deschis numai la Bursa de Valori a Moldovei, cu alte valori mobiliare pe piata bursiera si extrabursiera. Pentru efectuarea tranzactiilor bursiere colaboratorii bancii sunt acreditati la BVM si admisi pentru a introduce la bursa ordinele de vanzare/cumparare a valorilor mobiliare in numele bancii, in intereseul si in contul clientului. La prestarea serviciilor de brokeraj si de dealer colaboratorii corespunzatori ai bancii vor asigura echitatea si transparenta tranzactiilor, executarea prioritara a tranzactiilor din contul si in interesul clientilor in raport cu tranzactiile efectuate din contul bancii, executarea ordinelor clientilor in cele mai favorabile conditii pentru ei si in ordinea primirii lor. La adresarea clientului pentru a i se acorda servicii de intermediere la vanzarea-cumpararea urmatoarele actiuni: 1. Informeaza clientul despre genurile profesionale cu valorile mobiliare practicate cu prezentarea licentelor corespunzatoare. 2. Informeaza clientul despre marimea platilor pentru serviciile consultative si comisioaneleincasate de banca pentru prestarea serviciilor de brokeraj. 3. Informeaza clientul despre riscurile investitiilor in valorile mobiliare. 4. Perfecteaza contractul de prestare a serviciilor de brokeraj 5. Presteaza consultatii clientului despre emitentul valorilor mobiliare care se preconizeaza spre procurare. In cazul cand in ordinul clientului sunt indicate valori mobiliare emise de societati pe actiuni de tip deschis, el va fi exclusiv prin BVM.
55

valorilor

mobiliare

colaboratorul

bancii

intreprinde

Cerin e generale pentru desf urarea activit ii de brokeraj i de dealer pe pia a valorilor mobiliare La desf urarea activit ii profesioniste cu valori mobiliare, brokerul i dealerul snt obliga i: 1. S execute con tiincios obliga iunile reie ite din tranzac iile efectuate i alte obliga iuni legate nemijlocit de desf urarea activit ii profesioniste pe pia a valorilor mobiliare; 2. S efectu rii nu admit manipularea pre urilor pe pia a valorilor mobiliare i influen area clien ilor i a altor participan i ai pie ei valorilor mobiliare n scopul tranzac iilor cu valori mobiliare, prezentnd informa ii premeditat valorile mobiliare, emitentul valorilor mobiliare, pre urile la eronate despre

valorile mobiliare; 3. S dezv luie informa ia privind opera iunile sale cu valori mobiliare n conformitate cu actele legislative i normative ce in de pia a valorilor mobiliare; 4. s ntreprind toate m surile rezonabile pentru eviden a i p strarea i adecvat , asigurarea securit ii mijloacelor b ne ti i a valorilor mobiliare; 5. s aprobe proceduri interne i reguli de inere a registrelor de eviden ntocmire normative; 6. s nu accepte ordine ce ar duce la situa ia cnd brokerul/dealerul apare concomitent ca reprezentant al cump r torului i al vnz torului, cu excep ia cazurilor cnd aceasta este permis expres de contractul de servicii de brokeraj. a d rilor de seam interne n corespundere cu cerin ele actelor

Activitatea de brokeraj i de dealer pe pia a valorilor mobiliare n cadrul desf ur rii activit ii de brokeraj pe pia a valorilor mobiliare, brokerul exercit urm toarele ac iuni:

56

a) ncheie contracte de servicii de brokeraj i prime te ordine de la clien i n scopul efectu rii tranzac iilor cu valori mobiliare; b) atrage mijloacele financiare ale clien ilor n scopul efectu rii din contul clien ilor a tranzac iilor cu valori mobiliare; c) p streaz , asigur securitatea i ine eviden a separat a mijloacelor b ne ti ale clien ilor s i, destinate investirii n valori mobiliare sau primite de la realizarea valorilor mobiliare; d) furnizeaz clien ilor s i informa ii asupra pie ei valorilor mobiliare, precum i asupra tranzac iilor efectuate n numele acestora la recep ionarea unui ordin, informeaz clien ii despre ultimul pre de pia obiectul ordinului; e) poate ndeplini func ia de de in tor nominal al valorilor mobiliare; f) poate finan a opera iunile clien ilor n modul stabilit de Comisia Na ional , iar pentru b nci i alte institu ii financiare Moldovei; g) poate cumula activitatea de brokeraj n calitate de activitate de baz pe pia a valorilor mobiliare numai cu activitatea de dealer, underwriting, consulting investi ional i de administrare a investi iilor n conformitate cu actele normative n vigoare; h) poate antrena n procesul de decont ri la bursa de valori agentul de decontare. n cadrul desf ur rii activit ii de dealer pe pia a valorilor mobiliare, dealerul poate cumula activitatea de dealer n calitate de activitate de baz pe pia a valorilor mobiliare numai cu activitatea de brokeraj, underwriting, consulting investi ional i de administrare a investi iilor n conformitate cu actele normative n vigoare. i de c tre Banca Na ional a la valorile mobiliare ce constituie

57

Regulile de desf urare a activit ii de brokeraj i de dealer pe pia a valorilor mobiliare Brokerul este obligat: - s aduc cu bun -credin la cuno tin a clien ilor toat informa ia necesar , ce tranzac iilor prin intermediul brokerului, ine de efectele juridice ale ncheierii i execut rii contractului de servicii de brokeraj, ordinelor i ale efectu rii inclusiv s nu recomande clientului tranzac ia, f r a lua m suri rezonabile pentru ca clientul s n eleag caracterul riscului asumat n leg tur cu efectuarea ei - s prezinte clientului d rile de seam n modul i n termenele prev zute de prezentul Regulament i de contractul de servicii de brokeraj - s se asigure cu privire la capacitatea clientului de a ndeplini obliga iile ce apar ca urmare a efectu rii tranzac iilor; - s execute de sine st t tor ordinele clien ilor, cu excep ia cazului cnd ordinele de efectuare a tranzac iilor snt transmise altui broker, dac aceasta se prevede n contractul de servicii de brokeraj, sau brokerul ac ioneaz n cazul apari iei unei situa ii excep ionale ntru ap rarea intereselor clientului s u cu n tiin area prealabil a acestuia - s execute obliga iunile pe contractele de servicii de brokeraj ncheiate cu clien ii, ac ionnd con tiincios i exclusiv n intersele clien ilor - s ndeplineasc ordinele clien ilor n ordinea primirii lor, lund n considera ie condi iile esen iale indicate de clien i - s nceap executarea ordinelor imediat dup recep ionarea lor - s execute tranzac iile de vnzare-cump rare a valorilor mobiliare din ordinul clientului n mod prioritar n raport cu tranzac iile din contul s u propriu, inclusiv n cazurile cnd brokerul activeaz prin reprezentant, din ordinul sau din contul persoanei cu care se afl n rela ii de control, sau din ordinul sau din contul unui angajat al brokerului
58

- s comunice n scris clientului despre apari ia conflictelor de interese, inclusiv a celor ce in de desf urarea de c tre broker a activit ii de dealer, i s - s execute toate ac iunile necesare pentru asigurarea efectu rii n termen a decont rilor cu mijloace b ne ti i a transmiterii valorilor mobiliare - s nu foloseasc n mod impropriu mijloacele b ne ti i valorile mobiliare ale clientului - s p streze secretul comercial referitor la toate tranzac iile clien ilor i s nu permit accesul la aceast informa ie a unor persoane ter e - s execute condi iile contractului de servicii de brokeraj Restric ii ale activit ii de brokeraj Brokerul nu este n drept s execute urm toarele ac iuni i tranzac ii: 1. s presteze servicii i s atrag cu titlu oneros mijloacele financiare ale persoanelor fizice i juridice, ce nu se refer la desf urarea activit ii de brokeraj i a altor activit i cumulate n conformitate cu actele normative n vigoare. Prezenta restric ie nu se aplic asupra institu iilor financiare 2. s recomande clientului i s contribuie la efectuarea tranzac iilor cu valori mobiliare n volum i/ sau la pre exagerat, n scopul de a- i m ri comisionul; 3. s foloseasc mijloacele b ne ti disponibile de pe contul clientului, dac contractul de servicii de brokeraj nu prevede altfel 4. s mprumute valori mobiliare de la client 5. s mprumute mijloace b ne ti de la client, cu excep ia brokerilor - institu ii financiare, n procesul exercit rii activit ii sale de baz 6. s execute un ordin, n cazul n care dispune de informa ii, c clientul ini iaz efectuarea tranzac iei cu valori mobiliare cu nc lcarea prevederilor legisla iei; 7. s efectueze la bursa de valori opera iuni cu valorile mobiliare n nume i din cont propriu, f r a de ine licen pentru activitatea de dealer
59

ntreprind toate m surile necesare pentru solu ionarea lor n interesul clientului

8. s efectueze alte opera ii financiare i tranzac ii care contravin legisla iei n vigoare 9. s execute un ordin, obiect al c ruia snt valorile mobiliare emise de c tre emitentul-banc , f r permisiunea scris a B ncii Na ionale a Moldovei privind achizi ionarea unei cote mai mari de 5% (25%, 33%, 50 %) din capitalul b ncii.

Drepturile i obliga iunile brokerului i clientului Prin semnarea contractului de servicii de brokeraj, brokerul ob ine urm toarele drepturi: a. s resping executarea unui ordin, n cazul n care acesta un ntrune te toate condi iile normelor stabilite de actele normative ce in de pia a valorilor mobiliare, sau nu are un suport obiectiv de mijloace b ne ti sau valori mobiliare b. s solicite de la clien ii s i informa ii referitor la scopurile investi ionale ale acestora, care pot ajuta la executarea corect clien i c. s execute par ial ordinul clientului, n cazul n care el nu este condi ionat conform principiului "vnd / cump r totul sau nimic" d. s perceap de la client costul opera iilor cu valori mobiliare, care include taxa de stat, taxa bursier , serviciile depozitarului, registratorului independent, brokerului i alte cheltuieli, necesare la efectuarea opera iei e. s crediteze opera iile efectuate de client n limitele i condi iile stabilite de actele normative n vigoare f. s recurg la serviciile unui agent de decontare, n cazul n care execut un ordin din contul unui fond de investi ii, n corespundere cu regulile Depozitarului Na ional de Valori Mobiliare g. s cear de la client compensarea prejudiciului, cauzat din vina acestuia
60

i oportun a obliga iilor fa

de

h. s renun e la executarea clauzei contractului de servicii de brokeraj care i acord mputerniciri de mandatar i. s renun e, n modul prev zut de legisla ie, la executarea clauzei contractului de servicii de brokeraj care i acord mputerniciri de comisionar numai dac aceasta este prev zut n prevederile suplimentare ale contractului de servicii de brokeraj i n cazurile stipulate n legisla ie j. s exercite calitatea de de in tor nominal pentru valorile mobiliare ale clientului s u, dac aceasta este necesar pentru efectuarea tranzac iei sau este prev zut de contractul de servicii de brokeraj 3.3. Activitatea de underwriting a B.C. Moldova agroindbank S.A. pe pia a valorilor mobiliare. Activitatea de underwriting se desf oar de underwriter, participant profesionist la pia a valorilor mobiliare. Underwriterul activeaz stabile te de Comisia Na ional . Servicii de Underwriting banca acord contractului de underwriting.
y

n baza contractului de

nderwriting ncheiat cu emitentul. Modelul contractului-tip de underwriter se asisten n intermedierea plas rii n baza

valorilor mobiliare corporative (ac iuni, obliga iuni) pe pia a primar

Consultarea societ iiemitent i elaborarea parametrilor viitorului mprumut i a obliga iunilor propriu-zise, reie ind din necesit ile emitentului i rigorile pe ii, coordonarea ntregului proces de emisiune (prestarea serviciilor de underwriting, acordarea garan iilor, n caz de necesitate cump rarea obliga iunilor neamplasate)

y Determinara de comun acord cu emitentul a volumelor emisiei, termenului de circula ie, valorii nominale, forma pe care o va mbr ca venitul (cu disot
61

sau cupon), modalitatea stabilirii venitului (cu rat posibilitatea r scump r rii/stingerii nainte obliga iunilor n alte valori ale emitentului etc. y Oferirea serviciilor de creator de pia

fix

sau flotant ),

de scaden , convertarea

(market-maker) dup nregistrarea la

CNVM a raportului privind rezultatele emisiei, ca de exemplu asigurarea pe ii secundare a obliga iunilor, ridicarea lichidit ii obliga iunilor, prin intermediul men inerii cot rilor la vnzare i cump rare la nivele negociate cu Emitentul. y Coordonarea i gestionarea mpreun cu Emitentul a fluxurilor financiare, plasnd obliga iunile n tran e, gestionnd costul mprumutului i structura mprumutului n func ie de scaden , prin intermediul r scump r rii i/sau plas rii suplimentare a obliga iunilor. y Prestarea serviciilor privind achitarea cupoanelor aferente obliga iunilor i a valorii nominale a lor la stingere. B.C. Moldova Agroindbanka S.A nu se ocup cu activitatea de underwriting. 3.4. Activitatea ca depozitar a BC Moldova Agroindbank pe pia a valorilor mobiliare. Activitatea de depozitare se desf oar de c tre participantul profesionist la pia a valorilor mobiliare. Depozitarul activeaz n baza contractului de prestare a serviciilor de depozitare ncheiat cu deponentul. Modelul contractului-tip de prestare a serviciilor de depozitare se stabile te de c tre Comisia Na ional . ncheierea contractului de depozitare nu implic trecerea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare de la deponent la depozitar. Depozitarul este obligat s in eviden a valorilor mobiliare, inclusiv a drepturilor conferite de acestea, precum i a grev rilor valorilor mobiliare cu obliga ii n conformitate cu prezenta lege i cu contractul ncheiat cu de in torul valorilor mobiliare. Depozitarul este n drept s se nregistreze, conform contractului de prestare a serviciilor de
62

depozitare, n registru sau la alt depozitar n calitate de de in tor nominal. Depozitarul nu este n drept s administreze valorile mobiliare ale deponentului n cazul n care legisla ia nu prevede acest lucru. Valorile mobiliare ale deponen ilor nu pot fi urm rite pentru obliga iile depozitarului. Depozitarul poart r spundere, n conformitate cu legisla ia, pentru dezv luirea informa iei confiden iale care i-a devenit cunoscut n exerci iul func iunii. Documentele ce trebuie prezentate pentru activitatea de depozitar sunt: a) certificatul de nregistrare a ntreprinderii la Camera nregistr rii de Stat b) statutul n dou exemplare cu toate modific rile i complet rile nregistrate la data prezent rii documentelor. n statutul solicitantului de licen , cu excep ia b ncilor i altor institu ii financiare, va fi indicat genul de activitate pentru care se solicit licen a c) copia certificatului eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind atribuirea codului fiscal d) documentul ce confirm solicitantului de licen e) bilan ul contabil i darea de seam cu privire la rezultatele financiare ntocmite la ultima dat de gestiune: - trimestriale, confirmate de comisia de cenzori - anuale, veridicitatea confirmat de expertiza de audit n cazul cnd o persoan juridic , constituit nainte de data stabilit pentru ntocmirea d rilor de seam financiare depune cerere nainte de data indicat , organiza ia solicitant de licen este obligat s prezinte bilan ul contabil i darea de seam cu privire la rezultatele financiare ntocmite la data actual . n cazul dat perioada de timp dintre data ntocmirii d rilor de seam sus-men ionate i data depunerii cererii nu poate dep i 30 de zile;
63

obtinerea licen ei pentru

alegerea sau numirea organului executiv al

f) documentele bancare

i alte documente, care confirm

formarea de c tre i

persoana juridic dat a capitalului propriu i fondului de garan ie; g) copiile certificatelor de calificare ale conduc torilor (managerului) Na ional precum i copiile carnetelor de munc cu nscrierile respective; i adjunctului (loc iitorului) acestuia, eliberat cu cel mult 30 zile al conduc torului (administratorului) conform speciali tilor organiza iei solicitante de licen , eliberate de c tre Comisia h) cazierul juridic al conduc torului (administratorului) solicitantului de licen , calendaristice pn la data depunerii cererii pentru eliberarea licen ei; i) referin a de la ultimul loc de munc solicitantului de licen , precum i adjunctului (loc iitorului) acestuia; j) lista persoanelor afiliate ale solicitantului de licen , ntocmit prevederilor legisla iei n vigoare; k) informa ia privind de inerea de c tre solicitantul de licen a cotei de 5% i mai mult n capitalul social al altor participan i profesioni ti; l) documentele care confirm existen a condi iilor necesare pentru realizarea genului respectiv de activitate (cerin e c tre nc pere, tehnica de calcul etc.); m) certificatul de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind lipsa datoriilor fa de buget i Fondul Social; de modul de n) confirmarea privind dispunerea de programul soft care corespunde cerin elor stabilite de legisla ie i actele normative ale Comisiei Na ionale fa i de in torul nominal; o) regulile interne privind modul i condi iile cre rii i utiliz rii fondului de garan ie; p) copia autoriza iei B ncii Na ionale a Moldovei (pentru b nci i alte institu ii financiare); inere a registrului de in torilor de valori mobiliare nominative de c tre registrator

64

q) procedurile

i m surile de control intern pentru asigurarea prevenirii

i de

combaterii sp l rii banilor; r) alte documente prev zute de prezentul Regulament n dependen particularit ile genului de activitate licen iat. La primirea licen ei pentru activitatea de depozitare, solicitantul de licen , suplimentar la documentele indicate mai sus, va prezenta urm toarele documente: - regulile interne stabilite de actele normative ale Comisiei Na ionale; - contractul de prestare a serviciilor de depozitare, care va servi contractul-tip pentru solicitant.

65

Concluzie
n concluzie, a vrea s men ionez c pe parcursul efectu rii practicii de licen , am studiat procesul de organizare a activit ii B.C. Moldova Agroindbank S.A., structura organizatoric a b ncii, am f cut cuno tin a cu activitatea b ncii pe pia a valorilor mobiliare, organizarea activit ii de atragere a resurselor, opera iunilor de creditare i valutare a b ncii. Practica de licen este necesar pentru consolidarea cuno tin elor teoretice i familiarizez cu activit ile ob inerea aptitudinilor practice. Ea m-a ajutat s

desf urate ale b ncii Moldova Agroindbank S.A. pe pia a valorilor mobiliare. Am reu it s studiez mai bine regulamentele, normele, actele legislative, i am v zut aplicarea acestora reguli n practic . Am ob tinut aptitudini de aplicare n practic a legisla iei i actelor normative, dezvoltnd capacit ile analitice i de cercetare tiin ific . Am participat la organizarea i desf urarea activit ilor din cadrul BC Moldova Agroindbank S.A. Practica de licen mi-a dat cuno tin e de profil, care eu voi folosi n viitor, fiind o continuitate logic a programei de produc ie.

66

Bibliografie: 1) 2) 3) 4) Rapoartele zilnice, lunare ale b ncii; Regulamentul privind reglementarea valutar pe teritoriul R.M.; Regulamentul intern al B.C. Moldova Agroindbank S.A.; Regulament privind informarea deponen ilor c tre b ncile autorizate Regulament cu privire la transferul de credite n cadrul B.C. Moldova Regulamentul filialei Nr.19 Chi in u al B.C. Moldova Agroindbank Regulamentul cu privire la actele normative interne n cadrul B.C. Regulament privind evaluarea i constituirea gajului n cadrul B.C.

referitor la garantarea depozitelor; 5) Agroindbank S.A.; 6) S.A.; 7) Moldova Agroindbank S.A.; 8) 9) Moldova Agroindbank S.A.; Regulament privind func ionarea caselor de schimb valutar ale BC i nchiderea Moldova Agroindbank S.A.; 10) Regulament cu privire la deschiderea, modificarea conturilor; 11) Regulamentul privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar; 12) Regulament cu privire la opera iunile cu numerar n b ncile din Republica Moldova; 13) Regulament cu privire la cardurile bancare; 14) www.maib.md 15) www.bnm.md 16) Regulamentul cu privire la organizarea contabilit ii n b ncile autorizate din Republica Moldova; 17) Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de pl i interbancare.
67