Sunteți pe pagina 1din 13

Contractele Administrative

Capitolul INo iunea

i defini ia contractului administrativ

Contractul administrativ reprezint o institu ie care indep rtndu-se de la principiile c l uzitoare ale dreptului privat, a contribuit la autonomia dreptului administrativ. Contractul administrativ reprezint o crea ie a jurispruden ei Consiliului de Stat francez de administra ie pentru a asigura func ionarea unui serviciu public i a fost

dezvoltat n doctrin de Gaston Jeze care n elege prin contracte administrative ,contractele ncheiate i care este supus, din punct de vedere al regulilor particulare, altor reguli dect cele care guverneaz raporturile dintre particulari. Att n doctrina romneasc , dar de no iunea de domeniu public i n cea francez , no iunea de contract administrativ este legat

i de serviciu public. ile imperioase de ordin financiar

Originea contractelor administrative trebuie cautat n necesit ale autorit interesul comunit acestor bunuri. y
1

ilor publice care aveau n administrare bunuri proprietate public , de a le valorifica n ilor locale sau n interes na ional, n func ie de forma de proprietate asupra

Defini ii date n doctrin cu caracter bi sau multilateral ntre o persoan administrativ , un subiect de drept i un subiect de drept privat, prin care se urm resc satisfacerea i alte

Contractele administrative sunt acea form juridic de activitate a administra iei, care reprezint acordul de voin autorizat de persoana administrativ voin

unor interese de ordin general.2 Contractul administrativ este definit ca reprezentnd un acord de dintre o autoriatate public , aflat pe o pozi ie de superioritate juridic , pe de o parte, subiecte de drept, pe de alt parte prin care se urm re te satisfacerea unui interes general, prin prestarea

10/122 6/197-19 3 5/82


2

Contractele Administrative

unui serviciu public, efectuarea unei lucr ri publice sau punerea n valoare a unui bun public, supus unui regim de putere public .1 Contractul administrativ este definit, ntr-o concep ie, ca fiind contractul ncheiat e o persoan public i identificat prin intermeiul unui criteriu alternativ, i anume: prezen a clauzelor exorbitante sau participarea cocontractan ilor la executarea aceluia i serviciu public.2 1.1.Deosebiri ntre contractul administrativ i alte contracte3

y voin

Contratul administrativ-Actul unilateral de putere O prim deosebire const n aceea c , n timp ce actul administrativ este o manifestare unilateral de , contractul administrativ mbrac forma unui acord de voin fizic sau juridic , n consecin , dac ntre serviciul public i o

persoan

actul administrativ este revocabil, contractul

administrativ nu poate fi revocat pe cale unilateral . Spre deosebire de actele de autoritate a c ror executare este asigurat de puterea public , fiind executorii de drept, garan ia execut rii contractelor administrative o costituie clauza penal hot rre judec toreasc . n timp ce actele de autoritate sunt supuse controlului judec toresc, n condi iile contenciosului administrativ , litigiile n scute din interpretarea de drept comun. Contractul administrativ-Contractele civile Se i comerciale i comerciale este faptul c la baza lor st i executarea lor sunt solu ionate de instan ele civile i desp gubirile pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare celor convenite, stabilite prin

tie c ceea ce este esen ial pentru contractele civile

principiul egalit

ii p r ilor contractante. Acest principiu nu se poate aplica prin egalitate cnd este i, de aceea, nu

vorba de un contract administrativ. Contractul administrativ urm re te o mai bun func ioare a serviciului public presupune un echilibru perfect de interese caracteristic contractelor civile administrativ contractant urm re te interesul colectivit particularului. ii. i cum aceasta ar fi superioar celei a De aceea, administra ia public i exprim voin a ca i comerciale. Autoritatea

2 3

8/112 7/75-77

Contractele Administrative

De aici, autorit

i necesitatea de a f uri un regim deosebit care s asigure aumite drepturi mai largi i chiar n privin a

ii administrative n ceea ce prive te controlul execut rii contractului are o coloratur

modific rii contractului pe cale unilateral , potrivit cerin elor serviciului public. Numai atunci cnd acordul de voin mai nuan at , n sensul c balan a echilibrului puterii voin elor ce se ntlnesc ntr-un acord e pu in nclinat n sprijinul administra iei, credem c se poate vorbi de un contract administrativ. La ncheierea contractului administrativ sunt stabilite cazurile n care una dintre p r i-concedentulpoate rezilia contractul, respectiv concesionarul poate renun a la concesiune.Acestea sunt pu in deosebite de cele prev zute n Codul Civil, de rezilierea contractelor civile. Contractul administrativ-Actul de gestiune al administra iei publice Actul de gestiune presupune girarea, administrarea patrimoniului de c tre titularul dreptului subiectiv propriu. n acest sens, actul de gestiune are o sfer mai larg dect cea a no iunii de contract administrativ. Aceast gestionare a patrimoniului statului poate mbrac forma contractelor administrative, dar unor acte muncii, fapte juridice materiale i chiar opera iuni tehnice materiale. i din acte de concesionare sau i condi ionat, se transmite concesionarului ia i fapte proprii de gestionare, care mbrac alte forme: contracte civile, contracte de drept al

Gestionare poate fi nf ptuit att prin acte de gestionare proprie, ct alte forme de contracte administrative, prin care, temporar gestionarea domeniului public.

Capitolul II-Evolu ia teoriilor contractului administrativ n perioada interbelic


2.1.Teoria contractelor administrative n sens restrns Teza contractelor administrative din doctrina i Fran a,

ara de origine-Fran a,nc din secolul trecut a penetrat n ri din Europa, ntre care i Romnia. La fel ca i la

i jurispruden a (mai putin legisla ia) altor

i la noi doctrina clasic se contureaza dup primul razboi mondial, pe fondul aplic rii i doctrina din

reformelor legislativo-administrative reclamate de Unirea cea Mare, reforme ce au condus adoptarea unei noi Constitu ii,cea din 1923.De i izvort din acelea i premise ca

8/105-109

Contractele Administrative

Fran a, la noi a dobndit particularit Ca o prim abordare, ntlnim

i specifice,determinate, nainte de toate, de inexisten a unor

instan e speciale de contencios administrativ. i n doctrina romn o opinie referitoare la acceptarea acestei teorii.Profesorul E.D.Tarangul afirma c contractele ncheiate cu particulari n scopul de a colabora mpreuna n vederea unui serviciu public sau a unui interes general sunt contracte de drept public sau contracte administrative, regimul juridic aplicabil acestora din urm , se caracteriteaz prin forme speciale necesare pentru ncheierea lor (caietele de sarini, licita iile, aprob rile din parea unor autorit i superioare), precum i prin principii speciale cu privire la executarea lor.

2.2.Teza neg rii no iunii de contract administrativ Aceasta tez pleac de la principiile lui L.Duguit, respectiv teoria diviz rii actelor administra iei publice n acte de autoritate i acte de gestiune. Argumentele aduse au fost acceptate i sus inute i de profesorul romn A.Teodorescu, acestea fiind: y Statul se manifest n dreptul public nu numai "sub form de stat suveran, ci este subiect de drepturi si obliga ii ca orice particular. y n actul de gestiune, statul nu comand patrimoniul s u acte juridice pe care i nu interzice nim nui nimic, ci face cu privire la i simplii particulari le-ar putea face (cu scopul de a-l i sub aceea de i stat- persoan juridic , n care calitate, st pne te un patrimoniu ce-i apar ine n propriu

conserva, m ri sau mic ora);el face acte patrimoniale. y Spre deosebire de actul de autoritate, care are caracter unilateral, actul de gestiune este un act bilateral,contractual, c ci el const ntotdeauna ntr-un acord de voin e;"din aceast cauz mbrac totdeauna forma obi nuita a actelor contractuale din dreptul privat". y Prin actul de gestiune,administra ia poate s urm reasc satisfacerea unui interes public, cu alte cuvinte, uneori actul de gestiune nu se refer numaidect la domeniul privat, ci domeniul public, a c rui paz publice. y Numai actele de autoritate erau deferite contenciosului administrativ principiile i judecate dup i principiile i procedura reglementat la vreme aceea, de Legea din 23 decembrie 1925, pe i la i administrare o are tot administra ia, sau chiar interesele

cnd actele de gestiune erau judecate de tribunale si cur i, dup procedura dreptului comun, n afar de cazul n care erau prev zute de legile speciale. 2.3.Teoria contractelor administrative n sens larg

Contractele Administrative

De i aceast teorie a fost sus inut de un num r relativ mic de sus in tori, a fost acceptat opinia conform c reia se consider principii i legi de drept public. c sunt contracte administrative toate contractele ncheiate de administra iile publice, care f r deosebire sunt supuse unui regim de drept administrativ, rezultnd din Se aprecia c toate contractele ncheiate de administra ia public erau supuse, n primul rnd, principiilor generale ale contractelor din dreptul privat , din care cauz ele ramn contracte, si n al doilea rnd, unor principii i norme de drept administrativ, din care cauz ele ramn administrative. De i corespunde exact con inutului no iunii a a cum aceea, socotim c denumirea de contracte administrative pe care o propunem pentru toate aceste contracte este potrivit , pentru c este revelatoare se desprinde prin principiile i normele dreptului nostru pozitiv.

Capitolul III-Teoria contractelor administrative n doctrina actual

n doctrina actual se re in urm toarele tr s turi specifice ale acestor contracte: y reprezint un acord de voint drept autorizat de aceasta y ntre o autoritate a administra iei publice sau alt subiect de i un particular.

are un caracter oneros, presupunnd efectuarea de lucr ri ori prestarea de servicii de c tre particular, n schimbul unei remunera ii. are ca scop func ionarea unui serviciu public a c rui organizare reprezint o obliga ie a autorit ii administra iei publice contractante, sau punerea n valoare a unui bun public. p r ile trebuie s accepte unele clauze de natur reglementar stabilite prin lege, sau de Guvern n baza legii. cnd interesul public o cere, sau cnd particularul nu i-a ndeplinit obliga iile contractuale,

ori cnd obliga ia apare prea oneroas pentru particular, autoritatea administra iei publice poate modifica sau rezilia unilateral contractul, f r a recurge la justi ie. y contractul este guvernat de principiul echilibrului financiar, conform c ruia particularul are dreptul la desp gubiri n cazul n care modificarea sau rezilierea unilateral a contractului nu i este imputabil .

2/225-226

Contractele Administrative

autoritatea administra iei publice, sau cel autorizat, nu poate ceda interesele, drepturile sau obliga iile sale dect altei autorit i a administra iei publice, n condi iile legii, iar particularul le poate ceda altei persoane numai cu aprobarea administra iei publice.

p r ile n eleg s se supun unui regim de drept public, inclusiv privind solu ionarea litigiilor, fie prin clauz expres , fie prin acceptarea clauzelor prestabilite.

n legisla ia actual

se recunoa te existen a categoriei contractelor administrative. Astfel, n i orice litigii

articolul 8 alin. 21 se arat c instan a de contencios administrativ este competent s solu ioneze litigiile care apar n fazele premergatoare ncheierii unui contract administrativ, precum legate de aplicarea administrative administrativ, mul umindu-se s arate n articolul 2 alin. 1 litera c, c i executarea contractului administrativ. Legea nu define te no iunea de contract sunt asimilate actelor ile publice care au ca obiect punerea n valoare a

i contractele ncheiate de autorit

bunurilor proprietate public ; executarea lucr rilor de interes public; prestarea serviciilor publice; achizi iile publice.

Capitolul IV-Caracteristici generale ale contractului administrativ


4.1.Tr s turile contractelor administrative 4.1.1.P r ile n contractele administrative Una dintre p r ile contractante n aceast categorie de acte administrativ administrativ juridice are calitatea de persoan administrativ . Persoana sau este un subiect de drept autorizat de o persoan

reprezint o autoritate public , institu ie public sau serviciu public. Interven ia n

calitate de parte contractant , a persoanei administrative este justificat de activitatea de organizare a execut rii legii potrivit competen ei conferite de normele juridice n vederea unui interes public sau a utiliz rii domeniului public.2 Cealalt parte contractant este un particular care se situeaz in afara sistemului autorit i are calitatea de subiect de drept privat, indiferent dac este persoan fizic sau juridic . Astfel, un element administrativ .
1 2

ilor publice persoana

cu valoare de constant

a contractului administrativ l reprezint

legea contenciosului admn 6/198

Contractele Administrative

4.1.2.Alegea p r ii cu care se va ncheia contractul (cocontractantul)1 Legea nu stabile te ntotdeauna modalitatea de alegere a concesionarului, executantului, operatorului cu care administra ia urmeaz s ncheie contractul, ns nu se las organului administra iei publice libertate deplin fixndu-se anumite limite. Dintre procedeele utilizate amintim: -Adjudecarea public - varietatea cea mai des practicat , opera iune prin care administra ia lanseaz oferte de a ncheia un contract avnd un anumit obiect, prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucr ri, achizi ionarea unor bunuri, dndu-se posibilitatea unui num r ct mai mare de particulari s participe la selec ie, fiecare dintre cei interesa i avnd posibilitatea s prezinte oferta sa care se dupune n scris. Adjudearea poate fi deschis , cnd to i cei interesa i care ndeplinesc condi iile legale se pot nscrie i participa la selec ia de adjudecare sau restrns , cnd administra ia se adreseaz unui num r restrns de persoane. Adjudecarea poate fi decis de c tre administra ie unora dintre cei care s-au plasat pe o pozi ie profitabil pentru administra ie. -Chemare sau concurs- n acest caz se recurge la o concuren oferite de cel ales. -n elegere direct - cnd administra ia ncepe tratative de la nceput cu unul sau mai mul i particulari consacra i n domeniul n care se ncheie contractul. 4.1.3.Obiectul contractelor administrative Contractele administrative au ca obiect realizarea unei activit urm toarele : prestarea unui serviciu, realizarea unei lucr ri publice public.
2

deschis sau restrns dar atribuirea

contractului, se face de administra ie dup criterii subiective, lundu-se n calcul o serie de elemente

i de interes public care const n i punerea n valoare a unui bun i economice, servicii

n concret, obiectul cotractelor administrative, poate fi concesioarea unor unit Obiect al contractului administrativ poate fi public pentru o perioad determinat de timp. Tot obiect al contractului administrativ poate fi si execu ia sau proiectarea publie. 4.1.4.Forma contractelor administrative1
1 2

publice sau terenuri in domeniul public al statului, jude ului, ora ului sau comunei. i nchirierea spre folosin a unui bun din domeniul i execu ia de lucr ri

referat net 6/198

Contractele Administrative

Contractele administrative se ncheie ntotdeauna n form scris , sub sanc iunea nulit Aceast cerin rezult n principal din aplicarea principiului legalit din puncul de vedere al for ei probante ct acestor contracte. i din punctul de vedere al controlului agaj rii

ii absolute. i derul rii

ii care impune forma scris att

4.1.5Modificarea

i rezilierea contractelor administrative2

Contractul administrativ poate fi modificat prin acordul comun al p r ilor. Persoana administrativ sau un subiect de drept autorizat de aceasta, poate s rezilieze unilateral contractul, atunci cnd interesul public o cere. Rezilierea unilateral din partea persoanei adimistrative o oblig pe aceasta s desp gubeasc cealalt parte pentru prejudiciul suferit. 4.1.6.Con inutul contractelor administrative. Con inutul unui contract administrativ se stabile te pe cale reglementar si pe cale coven ional . Partea reglementar cuprinde clauze cu caracter obligatoriu prev zute de lege, iar partea conven ional , clauze negociate de p r i.3 Clauzele contractuale sunt cuprinse ntr-un caiet de sarcini n care sunt prev zute drepturile obliga iile p r ilor. 4.1.7.ncheierea contractelor administrative-capacitatea de a contracta n toate situa iile cnd administra ia ncheie un contract administrativ, ea nu face de fapt dect s pun n valoare o competen contractul, ceea ce nu d a sa, dar, competen a administra iei este o condi ie de a putea ncheia i, n acela i timp i fondurile i dreptul administra iei de a dicta condi iile contractului.4 Este necesar ca i

administra ia s se supun pe de o parte propriilor competen e de a contracta administra ia d via

dispozi iilor legale ce stabilesc condi iile de contractare, fiindc , n toate categoriile de contracte realiz rii unui interes public, iar n multe dintre acestea angajeaz publice. Capacitatea de a contracta a organelor administra iei publice este legat de personalitatea juridic a acestora, pentru c numai persoanele juridice pot contracta, iar atunci cnd un serviciu public ncheie diferite contracte, se angajeaz statul, nu serviciul public.

1 2

idem idem 3 8/114-115 4 net

Contractele Administrative

Legea poate ncuviin a persoanelor juridice dreptul de a opta asupra naturii juridice a contractelor ce le ncheie de drept comun, sau administrativ, ori, poate s impun ca anumitor categorii de activit i ce revin n sarcina administra iei s li se aplice norme de drept administrativ sau de drept i autorit ile ce pot angaja diferite persoane juridice. Astfel, ii exercit comun. Deasemenea, pot fi determinate drepturile

potrivit Legii Administra iei Publice Locale articolul 44 alin 1 litera f1, primarul localit

i asigur ndeplinirea obliga iilor2 ce revin comunei sau ora ului n calitate de persoan

juridic civil , articolul completnd prin litera g,exercitarea func iei de ordonator principal de credite. 4.1.8.Executarea contractelor administrative. Executarea obliga iilor ce decurg din contractul administrativ sunt mai riguroase, iar sanc iunile mai severe. Litigiile n leg tur cu ncheierea, executarea celor de drept comun. 4.1.9.ncetarea contractelor administrative Expirarea termenului pentru care a fost ncheiat, iar una dintre p r i sau ambele nu mai doresc continuarea acestuia i nu exist clauze de tacit reloca iune. juridic superioar care dispune ncetarea unor astfel de Rezilierea de c tre autoritatea administrativ , cu titlu de sanc iune sau, pe motiv c interesul general cere, ori a intervenit un act normativ cu for contrate.3 Rezilierea pronu at de instan a judec toreac care poate interveni la cererea administra iei sau a particularului. i desfiin area contractelor administrative care au a obiect bunuri din domeniul public intr n competen a instan elor de contencios administrativ, iar nu a

4.2.Clasificarea contractelor administrative Clasificarea cotractelor administrative se poate face dup mai multe criterii, dintre care cele mai importante se refer la subiecte, la obiect si la modalit 4.2.1.Dup subiecte
1 2

ile de ncheiere.

adm publica lodcala 1/319-320 3 de exemplu i cartea 1/321-322 cu privire la c a p locale

Contractele Administrative

10

Referitor la subiecte, se disting dou mari categorii de contracte administrative y contracte ncheiate ntre dou autorit i ale administra iei publice (n general ntre dou i un particular (persoan fizic sau juridic persoane juridice de drept public) y contracte ncheiate ntre o persoan de drept public de drept privat) P r ile actului administrativ de gestiune sunt determinate de natura juridic a acestui act juridic. Din partea serviciilor publice administrative, contractul administrativ se ncheie de1: -Guvern, care, potrivit art.11 litera m2 asigur administrarea propriet statului; -Consiliile jude ene a administra iei publice locale, care conform art. 104 lit f3 administreaz domeniul public i domeniul privat al jude ului; i domeniul privat -Consiliile comunale care potrivit art. 38 litera f4 administreaz domeniul public al comunei sau ora ului. De cealalt parte, subiect al contractului administrativ este cel mai adesea un particular, persoan fizic sau juridic . 4.2.2.Dup obiect n ceea ce obiectul contractului administrativ, acesta l poate forma: y y y y prestarea unui serviciu public realizarea unei lucr ri publice punerea n valoare a unui bun din domeniul public alte utilit i publice, acestea ncadrndu-se ntr-o clasificare gerenal prezentat n doctrin , ii publice i private a

conform c reia5 contractele administrative se mpart dup obiect n do mari categorii, contractele care sut ncheiate pentru realizarea serviciilor publice destinate punerii n valoare a bunurilor domeniului public nv i, respectiv, contractele care sunt ncheiate pentru realizarea altor servicii publice (n mnt, s n tate, men inerea ordinii publice etc.). ii.

Realizarea obiectului contractului administrativ contribuie la satisfacerea intereselor generale ale comunit

4.2.3.Dup modalitatea de ncheiere


1 2

6/200 legea 90/2001 3 legea 215/2001 4 idem 5 8/116

Contractele Administrative

11

Referitor la ncheierea contractelor administrative, aceasta se face n diferite moalit aministrative

i, de i cel mai

frecvent este licita ia public . Ca excep ie1, este cunoscut ca modalitate e ncheiere a contractelor i prin simpla nvoial . Cnd legea prevede o asemenea posibilitate, aceasta este limitat i contractul se ncheie prin nvoial , dar i ierarhice. la o anumit sum . O alt situa ie se refer la cazul n care

pentru admisibilitatea sa este nevoie de aprobarea Guvernului sau altei autorit

Capitolul V-Tipuri de contracte administrative2


5.1. Contracte administrative reglementate de legisla ia romneasc y y y y y y y y Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilit i publice Contractul de concesiune Contractul de achizi ie public Contracte privind transportul pe c ile ferate Contractul de mprumut public Contractul de grant Contractul de parteneriat prin care se nfiin eaz un consor iu universitar Diverse contracte de asociere ntre persoane juridice de drept public i de drept privat reglementate de legisla ie y y y y Contractul de loca ie a gestiunii Contractul de atribuire n folosin gratuit a bunurilor proprietate public Contractul de management public Contractul de finan are de c tre Uniunea European prin fondurile de preaderare i prin fondurile structurale y Contractul de nchiriere a unui bun din domeniul public

Capitolul VI-Regimul juridic al contractelor administrative


n ce prive te regimul juridic aplicabil contractelor administrative, acesta mprumut elemente esen iale, Competen a autorit unele caractere din dreptul privat, cum ar fi condi iile de validitate ale contractului, dar se distinge prin dou i anume: se bazeaz pe inegalitatea juridic a p r ilor, iar autoritatea public , identic cu cea reglementat de dreptul privat. ilor publice sau persoanelor juridice de drept public este determiat de lege, este parte n contract, nu dispune de o libertate de voin

1 2

6/200 enumerare din silviu c t lin s raru ch beck contractele administrative bucuresti 2009

Contractele Administrative

12

circumscris realiz rii interesului general constitutiv sau actul normativ de organizare

i din acest motiv ea este expres determinat prin actul i func ionare a autorit ii respective.1 i

Fiind un contract cu ajutorul c ruia administra ia i realizeaz o parte din sarcinile sale, regimul juridic aplicabil contractului administrativ este unul exorbitant, de drept public n special, avnd clauze negociate, ceea ce i confer un regim mixt de drept public i de drept privat. Prerogativele de

drept public la ndemna administra iei constau n faptul c administra ia ncheie contractul pentru realizarea unor sarcini de interes public, aspect care o pune ntr-o situa ie privilegiat , cu posibilitatea de a impune clauze exorbitante n contract, de a controla modul de executare a contractului ultimul rnd, de a dispune unilateral rezilierea contractului.2 Contractul administrativ urm re te o mai bun func ionare a serviciului public, la baza c ruia se afla principiul egalit ii p r ilor contractante, i de aceea nu presupune un echilibru perfect de ii. Astfel, administra ia ar fi superioar celei a particularului, mai interese, autoritatea administrativ contractant urm rind interesul colectivit public i exprim voin a ca respectabil .3 n cazul contractelor administrative, elaborarea clauzelor contractuale nu este un proces ce rezult din negocierea dintre p r ile contractante, deoarece una din p r i-administra ia-stabile te n mod unilateral con inutul clauzelor, iar cealalt le poate doar accepta sau refuza n bloc.4 n realitate, trebuie f cut distinc ie dup cum bunurile apar in domeniului public sau privat al statului, jude ului, ora ului sau comunei. Astfel, n timp ce pentru actele administrative de gestiune care privesc bunuri ale domeniului privat competen a de solu ionare a conflictelor ar trebui s revin , ntr-adev r, instan elor de drept comun, pentru actele administrative de gestiune care privesc bunuri ale domeniului public, competen a de solu ionare a conflictelor ar trebui s revin instan elor de contencios administrativ, pentru simplul motiv c este vorba despre contracte administrative. Sub temeiul Legii nr. 29/1990, jurispruden a s-a dezvoltat n sensul c ncheierea, executarea drept comercial, n timp ce litigiile legate de organizarea licita iilor contencios administrativ.5 litigiile legate de i ncetarea contractelor administrative erau de competen a instan elor de i atribuirea contractelor i cum aceast voin i, nu n

administrative, care erau socotite acte administrative de autoritate, intrau n competen a instan elor de

1 2

e popa 2002 p 295 i corbeanu 2002 p 110 3 i iovanas 1997 p 75 4 e popa 2002 p 297 5 e albu---2008 p 69

Contractele Administrative

13

Aceast pozi ie s-a schimbat, dup cum vom arat pe larg n prelegerile consacrate institu iei contenciosului administrativ, prin solu ia promovat ce include de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care, pe de-o parte, definind actul administrativ, are n vedere sensul larg al acestei no iuni, i contractele administrative, aspect deja evocat, iar pe de alt parte, admite n continuare, ca i vechea reglementare, ca excep ie de la controlul n contencios administrativ, actele administrative pentru modificarea sau desfiin area c rora se prevede, prin lege organic , o alt procedur judiciar . Din economia Legii nr. 554/2004 rezult c n cazul contractelor administrative este aplicabil regimul juridic de drept administrativ att n ceea ce prive te litigiile referitoare la atribuirea acestor contracte de c tre autorit executarea ile publice, ct i n ceea ce prive te litigiile care vizeaz ncheierea, ile administra iei publice, care se supun i rezilierea contractelor administrative.1

n ce prive te restul contractelor ncheiate de autorit

regulilor dreptului comun, n situa ii conflictuale acestea urmeaz s fie cenzurate n instan ele de drept comun, intrnd n categoria actelor exceptate de la controlul instan elor de contencios administrativ datorit privat. existen ei posibilit ii controlului judec toresc n baza normelor dreptului

idem