Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERIZAREA COMPARATIVĂ A CERNOZIOMULUI ŞI A

CERNOZOMULUI CAMBIC

Caracteristici Cernoziom Cernoziom cambic


-este de origine rusă (pământ -cernoziomuri levigate
negru) -prezenţa orizontului Bv cu val
Definire -prezenţa orizontului Am cu şi crome ≤ 3,5-umed şi ≤ 5,5-
crome ≤ 2-umed uscat
-orizontul de tranziţie AC - orizont Am cu crome ≤ 2.
3,5
-zona de stepă propriuzsă -zona de silvostepă (Oltenia,
-în România 8,2% din Muntenia,Moldova,
teritoriu Transilvania, Dobrogea
Răspândire - C. română, Dobrogea, C. de -în partea dinspre stepă a
Vest, puţin Transilvania şi silvostepei-în continuarea
Moldova cernozimurilor
-circa 2,2mil ha
-temperat continental de stepă -grade variate de continenta-
-precipitaţii medii anuale de lism, mai accentuat în Moldova
430-540 mm. şi C. Română
-temperaturi medii anuale 8,5- -precipitaţii medii anuale 560-
11,4o C 600 mm
-indice de ariditate 20-26 -precipitaţii mai reduse la
Clima -evapotranspiraţia potenţială sfârşitul verii şi începutul
640-700 mm toamnei
-precipitaţii bogate în timpul -regim hidric percolativ iarna şi
verii, urmate de secetă primăvara
prelungită şi temperaturi -temperaturi medii anuale 9,2-
ridicate vara 11,2oC
-evopotranspiraţia potenţială
650-700 mm
-asociaţii de graminee bine -se păstrează doar izolat pe
încheiate, înalte. suprafeţe reduse
-sistem radicular bogat şi bine -este formată din pâlcuri de
înrădăcinat păduri cu poieni mari sau păduri
-asociaţii ierboase răspândite rărite
(festuca vallesiaca, agropirum -vegetaţia lemnoasă este
cristatum) dominată Quercus
Vegetaţia -vegetaţia ierboasă-pâlcuri pedunculiflora, Quercus
naturală rare de Prunus spinosa, Roca puberces
canina, Amygdalus nana, -arbuşti predomină Ligustrum
Crataegus monogyna vulgare, Crateegus monogyna
-păşuni şi fâneţe -la liziera pădurii Rosa canina,
Rubus fruticosa
-vegetaţia ierboasă Paoa
bulboasa, Festuca pseudovina

-activitatea fazei vii al solului -faza vie este foarte bine


şi creşterea nr. de populaţii reprezentată şi este deosebit de
este mult stimulată de materia activă, având rol important în
organică ce se acumulează formarea şi evoluţia solurilor
anual în sol -nr mare de lumbricide,
- nr. mare de populaţii: miapode, insecte şi rozătoare
Fauna miriapode, moluşte, -intensă este şi activitatea micro
nematoizi, acarieni, furnici. organismelor hunificatoare
-se dezvoltă o floră bacteriană
de echilibru
-se desfăşoară o intensă
activitate de descompunere a
resturilor organice
-loesses, depozite loesoide şi -loesuri şi depozte loesoide
Materiale aluviuni loesificate -depozte nisipoase fine,
parentale -nisipuri fine bogate în remaniate eolian
carbonat de calciu -luturi marnoase şi mai rar
argile
-şesuri plane (câmpiile şi -forme de relief variate
terasele netede), slab ondulate -câmpii înalte, uşor sau puternic
cu altitudini între 15-20 m denivelate
-terase, coline cu versanţi -terase, coline joase
Relieful prelungi -podişuri întinse sau ondulate
-altitudinea este de 50-100 m în
zona de câmpie şi 100-200 m în
zona colinară
-adâncimi mari sub 10-20 m -apa freatică se găseşte sub
( evoluţia cernoziomilor este nivelul critic la adâncimi mari şi
automorfă) nu influenţează procesul de
Apa freatică - excepţie Lunca Dunării şi C. formare a cernoziomului cambic
Banatului unde apa freatică tipic
este la 2,5-5m (cernozomuri -în C. Dunării şi C. de Vest apa
fidro automorfe) freatică se ridică deasupra
nivelului critic la 2,5-3m.