Sunteți pe pagina 1din 90

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I INOV RII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.

01

MECICNDIPT / UIP

AU XI L I AR C UR RI C UL AR CLASA a XIII -a MODULUL: PROIECTAREA INSTALA IILOR ELECTROMECANICE

DOMENIUL: ELECTROMECANICA NIVEL: 3 CALIFICARE: TEHNICIAN ELECTROMECANIC

Martie 2009
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
1

AUTOR: ING. ILEANA MARIA HRABAL- profesor, gradul didactic II, Grupul colar Industrial Electroputere, Craiova

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

CUPRINS

Competen e specifice modulului de practic Informa ii despre agentul economic Modalit i de organizare a practicii Recomand ri privind respectarea normelor de s n tatea i securitatea muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desf practicii Modalit ti de evaluare Anexe Bibliografie ur rii

Pag. 4 Pag. 6 Pag. 4 Pag. 11 Pag. 20 Pag. 69 Pag. 76 Pag. 90

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

COMPETEN E SPECIFICE MODULUI DE PRACTIC

1. Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat 2. Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat . 3. Alege elementele de protec ie pentru o aplica ie dat 4. Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat .

II.Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen e Competen e Con inuturi Grade de protec ie grade normale de protec ie contra p trunderii apei; grade normale de protec ie contra atingerii i p trunderii corpurilor lichide,str ine Regimuri de func ionare de durat i sarcin constant ; de durat i sarcin variabil ; intermitent; de scurt durat ; de durat i ocuri de sarcin ; de durat i sarcin pulsatorie; de durat i sarcin aleatoare; Caracteristica ma inii de lucru defini ie; reprezentare; clasificare cupluri statice; reprezent ri cupluri statice; Reglajul de vitez cu vitez constant ; cu vitez variabil ;

29. Proiectarea instala iilor electromecanice

29.1.Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

29.2.Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat

Verificarea motorului la suprasarcin termic : metoda pierderilor medii, metoda curentului echivalent, metoda cuplului echivalent, metoda puterii echivalente Verificarea capacit ii de pornire calculul cuplului de pornire Verificarea la suprasarcin mecanic determinarea celei mai mari valoari a cuplului dezvoltat de motor

29.3.Alege elementele de protec ie pentru o aplica ie dat 29.4.Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat

Alegerea siguran elor fuzibile Alegerea contactoarelor Alegerea releelor conditii de alegere i selec ie utiliznd cataloage de specialitate Realizarea teoretic i practic a unui miniproiect pentru o aplica ie dat (schema de comand pentru o ac ionare electromecanic ) innd cont de: date ini iale (dimensiuni, valori nominale, elemente componente, scheme structurale); algoritm (succesiune obligatorie a unor etape/ opera ii) elementele componente: (motoare de curent continuu, motoare asincrone, ntreruptoare, contactoare, relee, siguran e fuzibile, butoane de pornire, butoane de oprire, rezisten e, conductoare de leg tur )

o Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse n Standardul de Preg tire Profesional al calific rii pentru care a fost realizat. Prin urmare, el poate fi folosit n procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. o ns , pentru ob inerea Certificatului de calificare, este necesar validarea integral a competen elor din S.P.P., prin probe de evaluare conforme celor prevazute n standarde.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

INFORMA II DESPRE AGENTUL ECONOMIC


Stagiile de preg tire practic se desf oar n intreprinderi, firme, societ i economice, institu ii, din Romnia care au domeniu de activitate relevant, domeniul electromecanic i care pot s asigure aceste stagii de preg tire practic pentru calificarea tehnician electromecanic. Institu ia care asigur stagiile de preg tire practic este men ionat n continuare ca fiind partener de practic . Practica se organizeaz n baza unui Contract de practic privind efectuarea stagiului de practic , sub forma unui acord ncheiat ntre organizatorul de practic , partenerul de practic i elevul practicant. n baza Contractului de practic , partenerul de practic impreun cu institu ia de nv mnt asigur , pe toat durata stagiului de preg tire practic , ndrumarea elevilor prin desemnarea unui tutore, adic a unei persoane care, s asigure respectarea condi iilor de preg tire i dobndire de c tre practicant a competen elor tehnice planificate pentru perioada stagiului de preg tire practic cu respectarea normelor de tehnica i securitatea muncii. Cerin e generale cu privire la alegerea locului de practic a. Activitatea desf urat trebuie s asigure aplicarea n practic a cuno tin elor teoretice dobndite n cadrul procesului de predare nv are. Activit ile desf urate n cadrul stagiilor de preg tire practic trebuie s fie relevante domeniului electromecanic , calificarea tehnician electromencanic. b. n cadrul stagiului de preg tire practic , elevii elaboreaz un portofoliu conform prezentului auxiliar curricular care trebuie s cuprind minim urmatoarele documente:jurnalul de practic , fi e de lucru, fi e de observa ie, studii de caz, fi e de evaluare, fi e de documentare, fi e conspect, fi e de autoevaluare, miniproiecte, proiecte cu relevan pentru modulul din stagiiile de preg tire practic din planul de nv mnt al domeniului electromecanic , calificarea tehnician electromecanic. c. Analiza i validarea locurilor de practic se realizeaz inv mnt care organizeaz stagiile de preg tire practic . de c tre institu ia de

d. Portofoliul de practic va urm ri detalierea tematiciilor n func ie de domeniul de activitate i particularit ile ntreprinderii, firmei, institu iei n care se va desf ura stagiul de preg tire practic . e. Reglementarea activit iilor din cadrul stagiilor de preg tire practic ntre institu ia de nv mnt, elevul practicant i partenerul de practic se vor realiza prin semnarea Contractului de practic .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Responsabilit ile persoanelor implicate n desf de preg tire practic : 1. a. b. c. d. e. f.

urarea stagiilor

Responsabilul de catedr la nivel de institu ie colar are urm toarele atribu ii: Propune anual spre validare catedrei tehnice modul de implementare a activit iilor din cadrul stagiilor de preg tire practic i urm re te implementarea acestuia; Organizeaz i desf oar procedura de selec ie a ntreprinderilor, firmelor, instiu iilor, etc. disponibile pentru efectuarea stagiilor de preg tire practic prin ncheierea de protocoale de practic ; Transmite la Directorul institu iei de nv mnt, informa ii centralizate cu privire la locul i perioada de desf urare a stagiilor de preg tire practic ale elevilor; Asigur comunicarea permanent cu cadrele didactice responsabile de implementarea temelor de practic ; Asigur condi iile corespunz toare organiz rii i desf ur rii evaluarii stagiilor de preg tire practic Efectueaz mpreun cu cadrele didactice implicate n desf urarea stagiilor de preg tire practic vizite de monitorizare la partenerii de practic , pentru a evalua modul de desf urare a activit ii de practic . Cadrele didactice care predau module corespunz toare stagiilor de preg tire practic au urm toarele responsabilit i: Aduc la cuno tin a elevilor modul de organizare i desf urare a stagiilor de preg tire practic (inclusiv Contractul de practic si Portofoliul de practic ); Comunic anual responsabilului de catedr , temele necesare ntocmirii portofoliului de practic de c tre elevii care desf oar stagiile de practic (jurnal de practic , fi e de lucru, studii de caz, fi e de evaluare, fi e de autoevaluare, etc) corespunz toare modulelor la care predau; Elaboreaz temele de mai sus conform propunerile aprobate; Accept prin semn tur portofoliile de practic ale elevilor i evalueaz aceste portofolii conform probelor de evaluare specificate in standardele de preg tire profesional ale calific rii. Poate facilita ob inerea locurilor de practic pentru elevi, prin ncheierea de protocoale de practic cu institu iile/companiile de profil;

2. a. b.

c. d. e.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

MODALIT

I DE ORAGANIZARE A PRACTICII

Un parteneriat este o colaborare reciproc avantajoas i de sprijin ntre un individ, o organiza ie sau un grup de voluntari i o coal , colile dintr-un anumit cartier sau grup de cartiere, adesea ncheiat sub forma unui contract sau a unei n elegeri scrise, n care partenerii se angajeaz s ntreprind anumite ac iuni i s ating anumite scopuri n beneficiul elevilor. Partenerii pot fi ntreprinderi, agen ii publice, colegii sau universit i, p rin i, grupuri comunitare sau asocia ii profesionale. Pe m sura derul rii parteneriatelor se dezvolt diferite niveluri de implicare i activitate: Nivelul 1 - Sprijinirea direct a elevului, centrat pe nv area individual a elevului, cum ar fi programele de mentorat i tutoriat. Nivelul 2 - Sprijin pentru program i curriculum centrat pe ajutarea unei ntregi coli sau regiuni s - i ating scopurile sau obiectivele de nv are i formare, cum ar fi integrarea tehnologiei n educa ie . Nivelul 3 - Pacte, alian e i alte eforturi de colaborare centrate pe promovarea unor tipuri specifice de schimb ri n sistem, cum ar fi crearea unui sistem de tranzi ie ntre coal i carier . Nivelul 4 - Ini iative privind schimbarea politicilor, centrate pe crearea unui suport legislativ sau de alt natur pentru schimbarea sistemic la nivel local, regional sau na ional, cum ar fi dezvoltarea de standarde pentru con inutul curriculum-ului i de standarde pentru elevi. 1. Principiile unui economici sunt: parteneriat de calitate ntre coal i agen ii

1) Activit ile de parteneriat ntre coli i agen ii economici trebuie s contribuie la satisfacerea nevoilor de calific ri de pe pia a muncii, la nivel local, regional i na ional ; 2) Parteneriatul se construie te pe baza cunoa terii i n elegerii comune pe care o au profesioni tii implica i, prin vizite, schimburi sau practic ; 3) Stabilirea unui sistem comun de management i comunicare n cadrul parteneriatului pentru a asigura viabilitatea i calitatea acestuia ; 4) Definirea clar , a beneficiilor pe care doresc s le ob in prin parteneriat ; 5) Utilizarea beneficiilor astfel stabilite pentru a decide ce tip de activit i vor fi desf urate ; 6) colile trebuie s se asigure c au o gam de parteneri din rndul agen ilor economici care s reprezinte principalele domenii din zona respectiv i s reprezinte companii de diferite m rimi ; 7) Toate activit ile trebuie s aib obiective clare de nv are din curriculum pentru elevii participan i i trebuie s fie monitorizate, evaluate i nregistrate; 8) Trebuie s se asigure oportunit i egale, protec ia muncii i protec ia copilului pe durata desf ur rii activit ilor din cadrul parteneriatului.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Procesul de parteneriat cu agen ii economici cuprinde urm torii pa i:

Pasul 1. Identifica i nevoile i beneficiile Identifica i nevoile de competen e i de for de munc de la nivel na ional, regional i local; Stabili i nevoile i drepturile elevilor; Identifica i nevoile organiza iilor partenere Pasul 2. Stabili i obiectivele Stabili i obiectivele strategice; Analiza i practicile curente n raport cu noile obiective; Stabili i i prioritiza i obiectivele opera ionale . Pasul 3. Asigura i-v resursele (timp, echipamente, bani, formarea personalului) Evalua i nivelul existent al resurselor; Stabili i resursele suplimentare necesare; Vinde i beneficiile reciproce tuturor partenerilor Pasul 4. Pregati i planul de ac iune Planifica i activit i realiste; Planifica i un sistem pentru cazuri de necesitate; Planifica i procesul de analiz retrospectiv Pasul 5. Pune i n aplicare ac iunile Respecta i planul de ac iune i termenele stabilite; Asigura i-v de existen a particip rii sentimentului propriet ii tuturor partenerilor; Maximiza i utilizarea resurselor. Pasul 6. Evalua i rezultatele Analiza i progresele n raport cu obiectivele; Face i schimb rile necesare; Comunica i rezultatele i efectele tuturor partenerilor Pasul 7. Continua i mbun t irea Repeta i procesul pentru a-l mbun t i n permanen Principalele direc ii ale parteneriatului cu agen ii economici Stabilirea planului de colarizare func ie i de necesarul de for de munc al acestora; Asigurarea efectu rii de c tre elevi a practicii n sec iile agentiilor economici; ndrumarea practicii productive de c tre coordonatorul/ ndrumatorul de practic sau tutore; Organizarea tipurilor de practic (comasat, individual, pe grupe) n func ie de agentul economic; Vizite de 1-2 zile n scopul prezent rii i cunoa terii organiz rii fluxului tehnologic precum i a ma inilor i utilajelor din dotarea unor ntreprinderi de profil; Punerea la dispozi ie de c tre agen ii economici a bazei materiale necesare sus inerii probelor practice din cadrul examenelor de atestat profesional i absolvire;

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Sprijinirea colii cu utilaje necesare amenaj rii atelierelor coal precum i pentru participarea la expozi ii , trguri de oferte sau concursuri pe meserii; Sponsorizarea colii cu unele sume de bani necesare dezvolt rii bazei materiale precum i pentru participarea la diferite manifest ri cum ar fi: olimpiade, concursuri pe meserii, simpozioane, competi ii sportive; Organizarea de c tre unitatea colar la cererea agen ilor economici a cursurilor de formare profesional a adul ilor.

Efectuarea stagiului de preg tire practic al elevilor din unita ile colare trebuie s se realizeze pe baza unui Contract de practic ncheiat ntre coal i agentul economic/ ntreprinderea/ institu ia public partener .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

10

RECOMANDARI PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE S N TATE I SECURITATATE A MUNCII

Cauzele producerii accidentelor electrice Efectele fiziologice ale curentului electric asupra organismului Determinarea curentului electric ce trece prin corp M suri de protec ie 1. Cauzele producerii accidentelor electrice Accidentele electrice se clasific n electrocut ri i arsuri electrice. Electrocut rile se produc: a) prin atingere direct , n care o parte a organismului intr n contact direct cu p r ile conductoare aflate sub tensiune, cu elemente ale instala ilor electrice scoase de sub tensiune, ns r mase nc rcate cu sarcini electrice datorit capacit ilor (care nu sunt desc rcate dup deconectare) sau cu elementele instala iilor electrice scoase de sub tensiune, dar aflate sub o tensiune indus pe cale electromagnetic sau electrostatic de alte instala ii aflate sub tensiune (prin omiterea leg rii la p mnt a elementelor deconectate). b) prin atingere indirect , n care contactul se face cu elemente ale instala iilor electrice care normal nu sunt sub tensiune (carcase, suporturi metalice), dar care intr sub tensiune datorit unui defect (deteriorare a izola iei, conturnare, desprindere de conductoare), elementele altor categorii de instala ii, intrate sub tensiune datorit unor influen e electromagnetice sau electrostatice. c) prin tensiunea de pas, la care electrocutarea apare ca urmare a contactului cu dou puncte de pe sol aflate la poten iale electrice diferite ca urmare a scurgerii prin p mnt a unui curent (figura 1).

Arsurile electrice se produc n diverse situa ii de scurtcircuit, la nlocuirea siguran elor n timp ce n re ea exist un defect, care n-a fost nl turat, la deconectarea separatoarelor aflate sub sarcin , etc.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

11

Arsurile electrice se produc pe de o parte datorit c ldurii provocate de arcul electric, iar pe de alt parte datorit curentului de intensitate mare, care trece prin corp. 2. Efectele fiziologice ale curentului electric asupra organismului La trecerea curentului electric printr-un organism viu pot s apar urm toarele efecte fiziologice: ocuri electrice; arsuri i metaliz ri ale pielii; paralizia mu chilor periferici; fibrila ia mu chiului cardiac.

a) Efectele fiziologice ale curentului depind de intensitatea, frecven a, durata i traseul curentului electric prin corp. b) ocurile electrice sau electrocut rile se datoreaz ac iunii curentului electric asupra sistemului nervos i asupra organelor interne i se manifest prin zguduiri sau como ii, pierderea cuno tin ei, pierderea temporar a auzului i a vocii, fibrila ia sau oprirea inimii.

c) Electrotraumatismele constau n arsuri i metaliz ri ale pielii, adic p trunderea n tegument a metalului topit. Limita maxim a intensit ii curen ilor nepericulo i este de 10mA pentru curentul alternativ de frecven industrial i de 50mA pentru curent continuu. Un curent alternativ de peste 50mA, care trece prin organism un timp mai mare de 0,1-0,2 s poate provoca un accident mortal. Curentul continuu n gama 1z3mAcc nu sunt periculo i pentru organism, n gama 10z15mAcc provoac paralizia mu chilor periferici, n gama 25z50mAcc provoac paralizia mu chilor toracelui cu senza ia de sufocare i n unele cazuri chiar fibrila ia mu chiului cardiac (adic pulsa ia inimii cu 300z400 b t i/minut, ceea ce determin inima s nu- i mai ndeplineasc rolul de pomp de vehiculare a sngelui la nivelul pl mnilor i astfel se produce moartea prin sufocare). Curen ii mai mari de 50mA, provoac fibrila ia mu chiului cardiac i dac nu se intervine la timp pentru acordarea primului ajutor se produce moartea prin electrocutare. Curentul alternativ avnd frecven a de 40z60Hz este cel mai periculos, din cauz c la aceste frecven e se produc convulsii care fac ca omul s nu se mai poat elibera de sub ac iunea curentului de valori relativ mici. La freven e mai mari de 400KHz nu se mai produc ocuri, ns efectele se manifest sub forma arsurilor. Dac durata de trecere a curentului este mai mic de 0,1z0,2 s, orice valoare a intensit ii curentului este nepericuloas . Aceasta deoarece fibrila ia mu chiului cardiac se produce dac se acoper toat zona critic de 0,15s din ciclul cardiac ce este de 0,75s. Deci se poate evita moartea prin electrocutare dac exist dispozitive de protec ie ultrarapide.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
12

Valoarea curentului electric I, care trece prin corp depinde de tensiunea electric U, la care este supus corpul i rezisten a total a corpului omenesc Rh.

I !

U Rh

(1)

Rezisten a total a corpului este suma rezisten ei de contact la intrarea curentului, rezisten a organismului i rezisten ei de contact la ie irea curentului. Rezisten a corpului este datorat n cea mai mare parte pielii. Rezisten a Rh este diferit pentru fiecare persoan pe de o parte i variaz la aceea i persoan n anumite condi ii, pe de alt parte. Dac pielea este intact i uscat , Rh = 40.000z100.000 ; Dac pielea este umed , Rh = 600z1.000 ;, iar la nl turarea epidermei sau str pungerea acesteia ( n cazul n care U > 60z100 V), Rh devine 200;. La verificarea eficacit ii m surilor de protec ie se consider rezisten a omului Rh = 3.000 ;, n cazul atingerilor indirecte i Rh = 1.000; n cazul atingerilor directe. Rezisten a de contact depinde de felul nc perii, astfel se disting : nc peri foarte periculoase (umiditatea aerului este peste 97%, medii corozive, temperatura ambiant peste 350C) ; nc peri periculoase (pardoseala este bun conduc toare de electricitate, de genul pl ci metalice, p mnt, beton, mediu ambiant cu temperatura ntre 25350C, umiditatea relativ ntre 75-97%) ; nc peri pu in periculoase (nc peri uscate, cu pardoseal din materiale electroizolante). 3. Determinarea curentului electric ce trece prin corp Valoarea curentului electric care trece prin corp la atingerea unui element aflat sub tensiune depinde de tipul re elei la care este racordat elementul respectiv. Valoarea maxim a curentului se ob ine atunci cnd se ating concomitent dou elemente cu tensiuni diferite, deoarece atunci intervine doar rezisten a corpului La atingerea unui singur element aflat sub tensiune pe de o parte apare tensiunea fa de p mnt, care este mai mic dect tensiunea ntre faze, iar pe de alt parte intervine i rezisten a de punere la p mnt. M surile de protec ie sunt diferite pentru re elele de joas tensiune i de nalt tensiune. Se consider re ele de joas tensiune acele re ele pentru care tensiunea dintre o faz i nul este de pn la 250V sau acele re ele cu tensiunea ntre faz i nul de pn la 1000V, dar care au neutrul izolat fa de p mnt.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

13

A Re elele cu neutrul legat la p mnt Re elele trifazate legate la p mnt au punctul neutru al sursei de alimentare legat la p mnt printr-o priz de p mnt de exploatare. Punctul neutru legat la p mnt se nume te punct de nul sau nulul re elei.

La atingerea unei faze, curentul care se scurge prin om, prin p mnt i prin priza rezisten ei de exploatare Ro este:

Ih !

Uf Rh R0

(2)

Dar Ro e 4;, iar Rh = 1000; rezult c

Ih !

Uf Rh

U 3Rh

(3)

Deci chiar dac tensiunea este mic , curentul care se stabile te poate fi mortal. Din aceast cauz este necesar s se foloseasc echipamente de protec ie. B Re ele cu neutrul izolat fa de p mnt

La atingerea unei faze a re elei izolate, curentul se nchide prin om, prin p mnt i prin rezisten ele de izola ie fa de p mnt. ntr-o re ea trifazat cu neutrul izolat fa de p mnt sarcinile pe cele trei faze sunt echilibrate, iar diferen a de poten ial ntre punctul neutru i p mnt este egal cu zero. Dac un om va atinge o faz ntr-o por iune neizolat , re eaua se va dezechilibra i punctul neutru se va afla la un poten ial U0 fa de p mnt.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

14

Curentul rezultant care se nchide prin rezisten ele de izola ie va fi:

I !

3U 3Rh Riz

(4)

Considernd c limita curentului nepericulos este Ih = 0,01A, pentru a fi evitat pericolul de electrocutare trebuie ca rezisten a de izola ie fa de p mnt a fiec rei faze s fie Riz u 63000;. Se observ c , n cazul re elelor izolate , intensitatea curentului ce trece prin om poate fi limitat la valori nepericuloase, dac rezisten a de izola ie a re elei se men ine la valori corespunz toare. Din acest motiv re elele izolate se folosesc acolo unde pericolul de electrocutare este mare. Desc rc ri capacitive Atingerea direct a unor elemente care fac parte din circuitele curen ilor de lucru poate fi periculoas , chiar dac elementele respective sunt scoase de sub tensiune n momentul atingerii. Valoarea tensiunii reziduale U0 n instala iile de curent continuu este egal cu tensiunea re elei, iar n instala iile de curent alternativ depinde de procesul tranzitoriu de deconectare, putnd atinge chiar valori egale cu dublul valorii maxime a tensiunii. Dac un om este izolat fa de p mnt i atinge dou conductoare aflate la tensiunea rezidual U0, curentul care se nchide prin corp are valoarea :

Ih !

U0 t exp( ) Rh RhC

(5)

unde C este capacitatea ntre cele dou conductoare. Se observ c nainte de a lucra cu elemente conductoare, nu este suficient numai deconectarea lor, fiind necesar scurtcircuitarea i legarea lor la p mnt, astfel s se descarce re eaua de sarcinile electrice remanente.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

15

4. M suri de protec ie a) La atingerea direct : - construirea utilajelor astfel nct elementele de sub tensiune s nu fie accesibile atingerii ntmpl toare; - folosirea de tensiuni reduse; - folosirea de covoare electroizolante; - folosirea de mijloace individuale de protec ie, m nu i, cizme de protec ie; - folosirea de indicatoare de avertizare, interzicere i informare (de genul : Sub tensiune. Pericol de electrocutare!!) ; - limitarea influen elor electrostatice i electromagnetice. b) La atingerea indirect Se poate discuta de mai multe tipuri de protec ie: prin legare la p mnt, prin legare la nul, prin deconectarea automat la tensiunea de atingere.

4.1.

Protec ia prin legare la p mnt

Protec ia prin legare la p mnt este o metod de protec ie des ntlnit n practic , pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingeri indirecte, datorit simplit ii constructive i pre ului de cost sc zut. Se consider o re ea trifazat cu neutrul legat la p mnt printr-o priz de exploatare. De la aceast re ea se consider alimentat un consumator (motor trifazat de c.a.). Dac carcasa metalic a echipamentului electric este legat la p mnt, la un defect de izola ie fa de carcas , curentul de defect se nchide prin rezisten a prizei de p mnt i rezisten a prizei de exploatare.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

16

Pentru ca, curentul de defect s treac prin Rp i nu prin Rh se impune ca Rp < 4;. Legarea la p mnt se face printr-un conductor izolat i printr-un ru de diametru d = 50mm i o lungime l = (1500z2500) mm, deoarece se consider c la o asemenea adncime n p mnt umiditatea este persistent asigurnd o rezisten foarte mic . n cazul n care un om se afl pe carcasa utilajului electric i cu picioarele la un poten ial nul, tiind c rezisten a prizei de p mnt este mult mai mic dect rezisten a corpului, tensiunea de atingere este determinat de curentul de defect I sc i rezisten a leg turii la p mnt Rp.

U a ! I sc Rp
Tensiunea de atingere U are valori n gama 24-65V. 4.2. Protec ia prin legare la nul

(6)

Protec ia prin legare la nul este cea mai r spndit n practic i se aplic la re elele trifazate cu neutrul sursei de alimentare legat la priza de p mnt. n cazul re elelor trifazate cu neutrul legat la p mnt se poate realiza protec ia prin legarea nulului de protec ie de la carcas la nulul de lucru. Legarea carcasei echipamentului electric prin intermediul nulului de protec ie la nulul de lucru are ca urmare, n cazul unui defect de izola ie, producerea unui scurtcircuit ntre faza defect i nulul re elei. Curentul de scurtcircuit trebuie s topeasc fuzibilul siguran ei sau s determine declan area ntreruptorului automat care protejeaz sectorul defect (deci conductorul de nul de protec ie trebuie s aib o sec iune suficient de mare pentru a suporta acel curent ).

I sc !

U Z
f

 Zn

(7)

n care U f este tensiunea fazei defecte Z f este impedan a conductelor fazei defecte, de la surs defectului pn la locul

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

17

Z n este impedan a conductorului de nul prin care se nchide curentul de defect. Se folose te platband zincat , care din motive de protec ie suplimentar ( n cazul cnd conductorul s-ar ntrerupe) se leag n anumite puncte la instala ia prizei de p mnt, crendu-se astfel c i suplimentare de trecere a curen ilor de defect. La receptoarele monofazate nu se va lega conductorul de nul la carcas , deoarece n cazul ntreruperii accidentale a acestuia, carcasa prime te tensiunea fazei prin receptor. Din acest motiv conductorul de nul de protec ie va fi diferit de conductorul de nul de lucru. Pentru protec ia receptoarelor trifazate se folose te dubla protec ie prin legarea la p mnt i legarea la nul. n laborator poate avea loc electrocutarea numai prin atingere direct . n acest sens montajele vor fi efectuate de la receptor c tre surs , ultima etap fiind cea de conectare la tensiune. 4.3. Protec ia prin deconectare automat la tensiunea de atingere Aceast protec ie se aplic att n re elele cu neutrul izolat, ct i n cele cu neutru legat la p mnt. ntre carcasa echipamentului protejat i p mnt se conecteaz un releu de tensiune, prin intermediul unei prize de p mnt auxiliare (figura 6).

La apari ia unei tensiuni de atingere periculoas , releul de tensiune ac ioneaz asupra ntrerup torului automat al receptorului. 4.4. Protec ia prin deconectarea automat la curent de defect Acest tip de protec ie se poate aplica re elelor cu neutrul izolat sau pus la p mnt. Protec ia se realizeaz cu un releu de curent alimentat de un transformator homopolar, cu trei transformatoare de curent montate n paralel sau cu un transformator de curent montat pe conductorul de nul (figura 7).

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

18

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

19

Pentru dobndirea de c tre elevi a competen elor prev zute n SPP-uri, activit ile de nv are - predare utilizate de profesor, vor avea un caracter activ, interactiv i centrat pe elev, cu pondere sporit pe activit ile de nv are i nu pe cele de predare, pe activit ile practice i mai pu in pe cele teoretice. Profesorul trebuie s cunoasc particularit ile colectivului de elevi i stilurile de nv are ale acestora (auditiv, vizual, practic); el poate adapta materialele n raport cu cerin ele clasei, cu ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit, utiliznd activit i variate de nv are i, n special, cu caracter aplicativ. Materialele de nv are propuse sunt u or de citit i de n eles, informa iile i cerin ele sunt formulate ntr-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil i sus inut prin exemple sugestive i prin imagini. Prezentarea materialelor de nv are pe suport electronic faciliteaz organizarea orei de curs prin prezent ri ale materialelor de nv are (Power Point, Excel), prin valorificarea informa iilor prin programul AEL, cu ajutorul foliilor transparente i a retroproiectorului precum i adaptarea informa iilor la nivelul elevilor. Abilit ile pe care elevii trebuie s le dobndeasc sunt:

5 5 5 5 5 5 5 5

n elegerea activit ii/ exerci iului abilit i de cercetare/ documentare utiliznd o serie de resurse inclusiv Internetul identificarea unor solu ii alternative pentru rezolvarea problemelor modul de discu ie, de dezbatere i de luare de decizii n diverse situa ii planificarea, efectuarea i evaluarea unei activit i prin analiza punctelor tari, a punctelor slabe i a aspectelor ce urmeaz a fi mbun t ite n viitor abilit i de preg tire i utilizare a echipamentelor luarea de noti e, scrierea de rapoarte i lucrul n echip n elegerea diferitelor roluri pe care le au ceilal i n cadrul grupului i influen a stilurilor de nv are Profesorul trebuie s cunoasc particularit ile colectivului de elevi i stilurile de nv are ale acestora pentru reu ita centr rii pe elev a procesului instructiv educativ. Astfel el poate adapta materialele n raport cu cerin ele clasei. Profesorul trebuie s se raporteze, deasemenea, i la calificarea elevilor fiind nevoit s utilizeze activit i variate de nv are. nv area centrat pe elev este cea mai bun armonizare ntre nevoile individuale ale persoanei care nva i prevederile / modul n care se r spunde acestor nevoi.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
20

Fi ele de ndrumare / strategie sunt concepute pentru a sprijini profesorii n n elegerea i dezvoltarea practicilor lor de predare astfel ncat fiecare stil de nv are s fie luat n considerare i, ca urmare, to i elevii s fie angaja i n felul acesta n procesul de nv are. Stilul de nv are Auditiv Caracteristicile stilului de nv are Elevului i place s asculte cursuri, casete, persoane care citesc sau vorbesc. El i aminte te ceea ce spune sau aude, repet cu voce tare informa iile, ideile nv ate. Zgomotul este un element de distragere a aten iei Nu se descurc ntotdeauna cu instruc iunile scrise Elevului i place s nve e cu ajutorul graficelor, h r ilor, casetelor video, afi elor . El prefer s vizualizeze cuvinte, concepte, idei dect s vorbeasc sau s treac la ac iune i va scrie informa iile nv ate pentru a le verifica vizual. Observ detaliile, i aminte te ce vede, este bine organizat ntmpin dificult i la concentrarea asupra unor activit i verbale Elevului i place s scrie repetat ideile i faptele nv ate, ntocme te fi e de studiu i ia noti e la cursuri. Elevul are nevoie s se implice fizic n activitatea respectiv , De obicei, nva prin ndeplinirea unei activit i practice. i pierde interesul cnd nu este implicat n mod activ

Vizual

Practic

Materialele de nv are prezentate sunt u or de citit i de n eles, cerin ele i informa iile sunt prezentate ntr-un limbaj adecvat nivelului elevilor.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

21

LISTA INSTRUMENTELOR DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESF UR RII STAGIILOR DE PREG TIRE PRACTIC :
Unitatea de competen a Competente vizate Activitati Activitatea 15 Instrumente de lucru Alegerea i verificarea motoarelor electrice de ac ionare SC4 Dimensionarea elementelor din schema de pornire direct PR3 Alegerea i verificarea motoarelor electrice de ac ionare- FC2 Alegerea i verificarea motoarelor electrice de ac ionare SC4 Dimensionarea elementelor din schema de pornire direct PR3 Alegerea motoarelor i verificarea de a unui motor asincron trifazata unui motor asincron trifazat-

1. Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat

Activitatea 16

Activitatea 15

2. Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Proiectarea instala iilor electromecanice

Activitatea 16

electrice

ac ionare- FC2 Activitatea 11 3. Alege elementele de protectie pentru o aplicatie data Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea 3 Activitatea 4 Activitatea 6 Siguran e fuzibile - FD1 Procesul de montare al siguran elor fuzibile - FO1 Releul termic - FL1 Siguran e fuzibile FL2 Siguran e fuzibile SC1 Siguran e automate SC2 Determinarea caracteristicilor de protec ie timp-curent pentru siguran e fuzibile LL1
22

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Activitatea 9 Activitatea 12

Caracteristica de protec ie a siguran elor fuzibile FD3 Evolu ia siguran elor fuzibile SC3 Contactoare electromagnetice FL4 Contactoare electromagnetice FD4

Activitatea 5 Proiectarea instala iilor electromecanice Activitatea 7 4. Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat

Siguran e fuzibile in instal ii electromecanicePR1 Echipamente electrice de comand i protec ie de joas tensiune - FD2 Echipamente electrice de comand i protec ie de joas tensiune FL3 Siguran e fuzibile - FC1 Produsul- siguran e fuzibile - FO2 Calibrarea i alegerea siguran elor fuzibile PR2 Contactoare electromagnetice FC3 Relee de protec ie FC4 Produsul contactoare electromagnetice FO3 Produsul- relee de protec ie FO4 Dimensionarea elementelor din schema de pornire direct PR3 a unui motor asincron trifazat-

Activitatea 8 Activitatea 10

Activitatea 13 Activitatea 14 Activitatea 16

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

23

FI ELE DE REZUMAT
Fi ele de rezumat ale modulului ofer cadrelor didactice i elevilor mijloace de nregistrare a progresului. nregistr rile exacte reprezint un aspect important al administr rii procesului de nv are, i poate de asemenea ajuta la informarea i motivarea elevilor. Elevii trebuie s fie ncuraja i s - i evalueze propriul proces de nv are, comentnd cu privire la arii care le-au pl cut sau nu la un anumit subiect. Elevii ar trebui s fie ncuraja i s i asume responsabilitatea pentru procesul de nv are. Exemplu de copert de fi de rezumat: PROIECTAREA INSTALATIILOR ELECTROMECANICE Numele elevului Data nceperii Data finaliz rii Competen e Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Activitate de nv are Data ndeplinirii Verificat

Alege elementele de protec ie pentru o aplica ie dat

Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat

UNITATE PROMOVAT

CU SUCCES

Semn tura elevului Data Semn tura profesorului Data

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

24

Exemplu de fi nv are): Competen a

de rezumat activitate (o precizare pentru fiecare activitate de Activitatea de nv are Denumirea sau alte preciz ri referitoare la activitatea de nv are Comentariile elevului Obiectivele nv rii Realizat Data

Detalii referitoare la competen a care se dezvolt

Aceast activitate va :

Comentariile profesorului **

* De exemplu : y Ce le-a pl cut referitor la subiectul activit ii. y Ce anume din subiectul activit ii li s-a p rut a constitui o provocare. y Ce mai trebuie s nve e referitor la subiectul activit ii. y Ideile elevilor referitoare la felul n care ar trebui s - i urm reasc nv rii.

obiectivul

** De exemplu : y Comentarii pozitive referitoare la ariile n care elevul a avut rezultate bune, a demonstrat entuziasm, s-a implicat total, a coalborat bine cu ceilal i y Ariile de nv are sau alte aspecte n care este necesar continuarea dezvolt rii. y Ce au stabilit elevul i profesorul c ar trebui s fac elevul n continuare lund n considerare ideile elevului despre cum le-ar pl cea s - i urmeze obiectivele nv rii. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, acestea permi nd evaluarea precis a evolu iei elevului, furniznd n acela i timp informa ii relevante pentru analiz .

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

25

FI A PENTRU LUCRUL N ECHIP (n pereche sau n grup de 3-4 elevi)


Modulul (unitatea de competen ) Numele elevului __________________________ Numele profesorului _________________________ Care este sarcina voastr comun ? Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie f cut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente, instrumente i sprijin va fi nevoie din partea celorlal i?

Ce anume vei face tu? Organizarea activit ii: Data/Ora nceperii: Data/Ora finaliz rii: Ct de mult va dura ndeplinirea sarcinii? Confirm faptul c elevii au avut discu ii privind sarcina de mai sus i: s-au asigurat c au n eles obiectivele au stabilit ceea ce trebuie f cut au sugerat modalit i prin care pot ajuta la ndeplinirea sarcinii s-au asigurat c au n eles cu claritate responsabilit ile care le revin i modul de organizare a activit ii Martor/evaluator (semn tura): (ex.: maistru instructor/tutore de practice ) Data: Unde vei lucra?

Aceast fi stabile te sarcinile membrilor grupului de lucru, precum i modul de organizare a activit ii.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

26

FI

PENTRU NREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului, acestea permi nd evaluarea precis a evolu iei elevului, furniznd n acela i timp informa ii relevante pentru analiz . Modulul (unitatea de competen ) __________________________________________ Numele elevului ____________________________clasa________________________ Numele profesorului ________________________
Competen e care trebuie dobndite Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Alege elementele de protec ie pentru o aplica ie dat Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Comentarii: Priorit i pentru dezvoltare Data Activit i efectuate i comentarii Bine Evaluare Satisf c tor Refacere

Competen e care urmeaz s fie dobndite (pentru fi a urm toare):

Resurse necesare:

Competen e care trebuie dobndite Aceast fi de nregistrare este f cut pentru a evalua, n mod separat, evolu ia legat de diferite competen e tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie, care au fost dezvoltate i evaluate. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat nregistra tipurile de activit i efectuate de elev, materialele utilizate i orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feedback. Priorit i pentru dezvoltare Partea inferioar a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe care elevul trebuie s le efectueze n perioada urm toare ca parte a viitoarelor module. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. Competen e care urmeaz s fie dobndite n aceast c su , profesorii trebuie s nscrie competen ele care urmeaz a fi dobndite. Resurse necesare Aici se pot nscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale, seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev ce nu a dobndit competen ele cerute

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

27

Exemplu:

JURNAL DE PRACTIC
Clasa: Elev: Perioada: Loca ie (Agent economic i departament): Modul: Tema/Teme: Sarcini de lucru (optional, in func ie de specificul modulului): n jurnalul de practic , elevul va completa urm toarele informa ii: 1. Care sunt principalele activit i relevante pentru modulul de practic pe care le-a i observat sau le-a i desf urat? Activit i observate Activit i desf urate

2. Ce ai nv at s faci pentru atingerea competen ei?

3. Care au fost activit ile practice care v-au pl cut? Motiva i.

4. Ce activit i practice nu v-au pl cut? Motiva i.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

28

Activitatea nr. 1

FI

DE LUCRU

RELEUL TERMIC - FL1


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! a.Identific cele doua simboluri i specific domeniul de utilizare al acestora:
1._________________________________ 2._________________________________

b. Alege aparatele n func ie de tabelul de mai jos i de scara curen ilor TSA-10 TSA-16 Cod. In[A] Ir[A] 3670 10 0 ,4 -11 3671 16 0,4-16 TSA-32 3872 32 0,4 - 32

Scara curen ilor I r,fiind 0,4-0,55-0,75-1-1,3-1,8-2,4-3,3-4,5-6-8-11-16-20-25-3 100-125-160-200-250-320-400-500-580-630-700-800 A

c. Pentru figura de mai sus identific elementele componente: 1..............................................;2..............................................;3................................... 4..............................................;5..............................................;6................................... 7..............................................;8..............................................;9...................................

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

29

Activitatea nr. 2

FI

DE LUCRU

SIGURAN E FUZIBILE FL2


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat

Fig.1 Fig. 2 Lucreaz individual! (se vor utiliza FD1 i FD2 prezentate n Anexe)

Fig. 3

a.In figura 1 este prezentat o siguran fuzibil demontat .Identific elementele componente ale siguran ei fuzibile. 1..................................;2.......................................;3....................................................... 4..................................;5........................................; b. In figura 2 este prezentat sec iunea printr-o siguran fuzibil .Identific elementele componente ale siguran ei fuzibile 1..................................;2.......................................;3....................................................... 4..................................;5.......................................;6....................................................... c. Identific elementele componente ale aparatului de protec ie din figura 3: 1..................................;2.......................................;3....................................................... .; 4..................................;5........................................;
SOCLU curent 25 A 63 A 100 A PATRON cod 2061 2071 2080 curent 25 A 63 A 100 A 2240 2270 2290 cod 2-25 35 - 63 80-100 curent 25 A 63 A 100 A CAPAC cod 2004 2005 2006 filet E27 E33 G 1.1/4

SUPORT CURENT SIST 101 SIST 150 SIST 201 SIST 400 SIST 630

PATRON COD 411 412 413 414 415 NT 00 NT0 NT1 NT2 NT3 TIP 406 407 408 409 410 FUZIBIL 4 - 160 A 6 - 16 0 A 36 - 250 A 22 4- 4 0 0 A 40 0-63 0 A 30

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Activitatea nr. 3

STUDIU DE CAZ SIGURAN E FUZIBILE SC1


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! TEMA- Siguran a este prioritar ! Obiectiv: Utiliznd jurnalul de practic , elaboreaz un studiu de caz privind importan a utiliz rii siguran elor cu element fuzibil in diverse aplica ii (se va utiliza i SC1) innd cont de: avantajele i dezavantajele utiliz rii siguran elor fuzibile; m surile necesare de protec ie in instala iile electromecanice identificate la agentul economic; elementele componente ale siguran elor fuzibile identificate la agentul economic; tipurile de siguran e fuzibile identificate la agentul economic;

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

31

Activitatea nr. 4

STUDIU DE CAZ SIGURAN E AUTOMATE SC2

Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! TEMA- Siguran a automat inlocuie te siguran a cu element fuzibil! Obiectiv: Utiliznd jurnalul de practic , elaboreaz un studiu de caz privind importan a inlocuirii siguran elor cu element fuzibil cu siguran e automate in diverse aplica ii (se va utiliza i SC2) innd cont de: avantajele i dezavantajele utiliz rii siguran elor automate; elementele componente ale siguran elor automate tipurile constructive ale siguran elor automate identificate la agentul economic m surile necesare de protec ie in instala iile electromecanice identificate la agentul economic;

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

32

Activitatea nr. 5

PROIECT

SIGURAN E FUZIBILE N INSTALA II ELECTROMECANICE - PR1


TEMA PROIECT: Siguran ele fuzibile in instala ii electromecanice Competen a Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! Cuprins proiect: MEMORIU JUSTIFICATIV CAPITOLUL 1. Identificarea p r ilor componente, caracteristici constructive tehnologice pentru siguran ele fuzibile de joas tensiune. CAPITOLUL 2. Identificarea p r ilor componente, caracteristici constructive tehnologice pentru siguran e fuzibile de nalt tensiune. CAPITOLUL 3. CAPITOLUL 4. CAPITOLUL 5. BIBLIOGRAFIE Not : Se vor utiliza fi ele (FD1, FD2, FD3, FO1, FO2, SC1, SC2, SC3, LL1) i jurnalul de practic . Utilizarea siguran elor fuzibile ntr-o instala ie electromecanic . Dimensionarea siguran elor fuzibile; Executarea schi ei unei sec iuni printr-o siguran joas tensiune respectiv de nalt tensiune.(optional) fuzibil de i i

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

33

Activitatea nr. 6

LUCRARE DE LABORATOR DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE PROTEC IE TIMPCURENT PENTRU SIGURAN E FUZIBILE LL1

Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Obiective: -

alegerea siguran elor fuzibile (condi ii de alegere i selec ie utiliznd cataloage de specialitate); determinarea experimental a caracteristicii de protec ie timp-curent pentru o siguran fuzibil ; compararea caracteristicii determinat experimental cu cele prezentate in cataloage

Activitate pe grupe de 4 elevi 1. Scopul lucr rii Scopul lucr rii este alegerea siguran elor fuzibile, determinarea experimental a caracteristicii de protec ie timp curent pentru o siguran fuzibil , i compararea acesteia cu cele prezentate n cataloage (se va utiliza Fi a de documentare- Caracteristica de protecie a siguranlor fuzibile-FD3). 2. Schema de montaj

3. -

Aparate si materiale necesare: TCT- trusa de curent i tensiune; S1- separator; S2- separator; RC- releu de curent; SF- siguran fuzibil ; TC- transformator de curent
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
34

4. Tabel de date, grafice Se vor compara rezultatele detreminate experimental cu, caracteristicile de protec ie timp-curent din cataloage. If min [A] t [s] 4 6 7 8 10 15 20

Se traseaza graficul caracteristicii de protectie timp-curent.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

35

Activitatea nr. 7

FI DE LUCRU ECHIPAMENTE ELECTRICE DE COMAND I PROTEC IE DE JOAS TENSIUNE FL3

Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Obiectiv: Specificarea tipurilor de echipamente electrice de comand i protec ie de joas tensiune care intervin n timpul func ion rii instala iilor electromecanice. Activitate pe grupe Continut: Se mparte clasa pe 5 grupe, fiecare grup avnd ca sarcina analizarea tipurilor de echipamente electrice de comand i protec ie de joas tensiune care intervin n timpul func ion rii instala iilor electromecanice, astfel: Grupa 1 siguran e fuzibile de joas tensiune Grupa 2 contactoare electromagnetice Grupa 3 ntreruptoare automate de putere Grupa 4 relee Grupa 5 rezistoare, reostate i controlere Fiecare grup va analiza tipul de echipament electric i va completa in tabelul de mai jos : - elementele componente ale echipamentului, - paramaterii nominali ai echipamentului, - domeniul de utilizare al echipamentelor electrice. Se va efectua o rotire a grupelor, care vor analiza astfel toate cele 5 tipuri echipamente electrice de comand i protec ie de joas tensiune.Elevii unei grupe pot face completari, corecturi cu o alt culoare.Activitatea ncurajeaz nv area prin cooperare. Pentru rezolvarea ei este necesar studiul fi elor: FD1, FD 2, FC1, jurnalul de practic . Se va completa urmatorul tabel de c tre toate grupele de lucru: siguran e contactoare ntreruptoare relee rezistoare fuzibile de electromag automate de reostate joas netice putere i tensiune controlere Elementele componente ale echipamentului Paramaterii nominali ai echipamentului Domeniul de utilizare al echipamentelor electrice

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

36

Activitatea nr. 8

FI

DE OBSERVA IE

PRODUSUL- SIGURAN E FUZIBILE - FO2


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! 1. V desf ura i stagiul de preg tire practic la agentul economic X. Observa i cu aten ie produsele siguran e fuzibile necesare realizarii protec iei unor anumite instala ii electromecanice. 2. Dupa incheierea procesului de observare, completa i fi a de mai jos: (se va utiliza fi a de documentare FD1 i fi a conspect FC1)

Care este rolul func ional al siguran elor fuzibile intr-o instala ie electromecanic ?

Specifica i tipurile de siguran e fuzibile de joas tensiune utilizate de agentul economic!

Care este gama tensiunilor i curen ilor pentru siguran ele identificate?

Utiliznd cataloage de specialitate, specifica i pentru siguran e fuzibile cu filet de 25 A, 63 A si 100 A, codul acestora pentru soclu, capac, patron.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

37

Activitatea nr. 9

STUDIU DE CAZ EVOLU IA SIGURAN ELOR FUZIBILE SC3


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! TEMA- Evolu ia siguran elor fuzibile! Obiectiv: Utiliznd jurnalul de practic , elaboreaz un studiu de caz privind evolu ia siguran elor fuzibile in diverse aplica ii (se va utiliza i SC3) tinnd cont de: avantajele si dezavantajele utilizarii sigurantelor fuzibile in diverse aplicatii; tipurile reprezentative de siguran e fuzibile identificate la agentul economic (siguran e cu filet, siguran e cu element inamovibil, siguran e ultrarapide cu element inamovibil, siguran e cu mare putere de rupere (MPR); tensiunile nominale siguran e fuzibile; i curen ii nominali pentru tipurile reprezentative de

elementele constructive ale tipurile reprezentative de siguran e fuzibile.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

38

Activitatea nr. 10

MINIPROIECT CALIBRAREA I ALEGEREA SIGURAN ELOR FUZIBILE PR2

TEMA MINIPROIECT: Calibrarea i alegerea siguran elor fuzibile Competen a Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! Cuprins: MEMORIU JUSTIFICATIV CAPITOLUL 1. CAPITOLUL 2. CAPITOLUL 3. BIBLIOGRAFIE Calibrarea i alegerea siguran elor fuzibile pentru protec ia liniiilor electrice aeriene Calibrarea i alegerea siguran elor fuzibile pentru protec ia motoarelor electrice Calibrarea i alegerea siguran elor fuzibile pentru protec ia condensatoarelor destinate mbun t irii factorului de putere

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

39

Activitatea nr. 11

FI

DE OBSERVA IE

PROCESUL DE MONTARE AL SIGURAN ELOR FUZIBILE- FO1


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! 1. V desf ura i stagiul de preg tire practic la agentul economic X. Observa i cu aten ie procesul de alegere i montare al siguran elor fuzibile necesare realiz rii protec iei instala iei electromecanice (se va utiliza i fi a de documentare FD1). 2. Dup ncheierea procesului de observare, completa i fi a de mai jos: Care este succesiunea opera iilor de montare pentru siguran ele fuzibile? Care sunt m surile de siguran care trebuie avute in vederea montajului corect i sigur al siguran elor fuzibile? Cum se monteaz siguran ele fuzibile cu mare putere de rupere? Cum se monteaz siguran ele fuzibile LS? Identifica i tipuri de siguran e fuzibile la agentul economic i specifica i scara curen ilor nominali pentru fuzibilul siguran ei

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

40

Activitatea nr. 12

FI

DE LUCRU

CONTACTOARE ELECTROMAGNETICE FL4


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! Obiectiv: Identifica i elementele componentele ale contactoarelor electromagnetice figurate in fi a de mai jos (se va utiliza fi a de documentare FD4) Tip contactor electromagnetic P r i componente 1........................................................... 2........................................................... 3........................................................... 4........................................................... 5........................................................... 6........................................................... 7........................................................... Contactor electromagnetic cu o singur ntrerupere 1........................................................... 2.......................................................... 3........................................................... 4........................................................... 5........................................................... 6........................................................... 7........................................................... 8........................................................... Contactor electromagnetic cu dubl ntrerupere 9........................................................... 10......................................................... 11.........................................................
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
41

Activitatea nr. 13

FI

DE OBSERVA IE

PRODUSUL- CONTACTOARE ELECTROMAGNETICE FO3


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! 1. V desf ura i stagiul de preg tire practic la agentul economic X. Observa i cu aten ie produsele contactoare electromagnetice necesare realiz rii protec iei unor anumite instala ii electromecanice. 2. Dup incheierea procesului de observare, completa i fi a de mai jos: (se va utiliza fi a conspect FC3 i jurnalul de practic )

Care este rolul func ional al contactoarelor electromagnetice in instala iile electromecanice?

Specifica i tipurile de contactoare electromagnetice utilizate de agentul economic?

Care sunt simbolurile contactoarelor electromagnetice de curent continuu i domeniul de utilizare al acestora?

Care sunt simbolurile contactoarelor electromagnetice de curent alternativ i domeniul de utilizare al acestora?

Care sunt p r ile componente ale unui contactor electromagnetic?

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

42

Activitatea nr. 14

FI

DE OBSERVA IE

PRODUSUL- RELEE DE PROTEC IE FO4


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Lucreaza individual! 1. V desf sura i stagiul de preg tire practic la agentul economic X. Observa i cu aten ie produsele relee de protec ie(in numar de 5) necesare realiz rii protec iei unor anumite instala ii electromecanice. 2. Dup incheierea procesului de observare, completati fi a de mai jos: (se va utiliza fi a conspect FC4 i jurnalul de practic )

Tip releu de protec ie

Care sunt parametrii principali ai releului de protec ie? (specifica i datele de catalog)

Specifica i care este curentul nominal de serviciu?

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

43

Activitatea nr. 15

STUDIU DE CAZ ALEGEREA I VERIFICAREA MOTOARELOR ELECTRICE DE AC IONARE SC4

Competen a: Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat ; Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Lucreaz individual! TEMA-Alegerea i verificare motoarelor electrice de actionare! Obiectiv: Utiliznd jurnalul de practic , elaboreaz un studiu de caz privind alegerea i verificarea motoarelor electrice de ac ionare in diverse aplica ii (se va utiliza fi ele SC4, FC4) tinnd cont de: gradele de protec ie ale motoarelor (grade normale, grade contra p trunderii apei, grade normale contra atingerii i p trunderii corpurilor str ine i lichide); caracteristicile ma inii de lucru; regimuri de func ionare; reglaj de vitez ; verificarea capacit ii de pornire a motoarelor; condi ii de alegere i selec ie utiliznd cataloage de specialitate;

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

44

Activitatea nr. 16

PROIECT DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DIN SCHEMA DE PORNIRE DIRECT A UNUI MOTOR ASINCRON TRIFAZAT PR3

TEMA PROIECT: Dimensionarea elementelor din schema de pornire direct a unui motor asincron trifazat Competen e Alege motorul electric pentru o aplica ie dat ; Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat ; Alege elementele de protec ie pentru o aplica ie dat ; Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat . Lucreaz pe grupe! Obiectiv: Pentru pornirea direct a motorului asincron din schema de mai jos: alegeti motorul asincron (se va alege un motor asincron identificat la agentul economic unde a i desf urat stagiile de preg tire practic i ai c rui parametrii nominali i-a i specificat in fi a SC4) verifica i motorul asincron (calculul cuplului de pornire, utiliznd SC4) alege i elementele de protec ie (siguran e fuzibile, relee termice, relee electromagnetice, contactoare) utiliznd SC1, SC2, FO3, FO4, FC3, FC4, FL3, FD3, PR1, PR2 i jurnalul de practic )

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

45

Solu ionarea activit ii nr.3

STUDIU DE CAZ - SIGURAN E FUZIBILE SC1


Dac ntr-un conductor electric circul un curent prea intens, acesta se nc lze te i apare pericolul de incendiu. Determinant pentru aceasta este sec iunea transversal a conductorului. De aceea conductoarele electrice trebuie protejate cu siguran e fuzibile sau cu ntrerup toare automate de protec ie, corespunz tor dimensionate. Dac are loc un scurtcircuit sau se aplic o suprasarcin , circuitul se ntrerupe n acest loc. Supranc rcarea se datoreaz cel mai adesea cupl rii unor consumatori puternici la o re ea de alimentare cu cabluri prea sub iri. Scurtcircuitul se produce prin contactul accidental a doi conductori cu poten ial diferit. De exemplu, la un cablu erodat, prin uzur , se poate produce contactul spontan ntre faze sau o faz i nul. M surile necesare de protec ie pentru instala iile electrice constau n echiparea circuitului de alimentare al fiec rui aparat cu o siguran fuzibil sau ntrerup tor automat de protec ie, precum i siguran e fuzibile sau automate pe circuitele de lumin , respectiv pe fiecare circuit de prize. Conductorii cu sec iune de 1,5 mm2 suport o sarcin maxim de 2,2 kW i necesit o siguran de 13 A. La anumite tipuri de amplasare (pozare liber ) se poate utiliza i o siguran de 16 A. La un cablu de 2,5 mm2 se dubleaz sarcina admisibil , respectiv trebuie pus o siguran corespunz toare, de 16/20 A, dar numai dac soclul de conectare al siguran ei corespunde (conectoare pentru siguran e CEE pn la 32A). Una din cele mai importante m suri obligatorii de protec ie este ntrerup torul de protec ie la curent rezidual, numit pe scurt FI / RCD. Acesta ntrerupe ntr-o clip circuitul la apari ia unui defect n re eaua de alimentare, n aparat sau la atingerea direct a p r ilor prin care trece curentul, eliminnd astfel orice pericol. La instala ia electric se vor folosi numai materiale certificate. Sculele destinate lucr rilor electrotehnice au o bun izola ie de protec ie, marcat pe mnerul de plastic prin simboluri specifice (de ex. 1000 V). SIGURAN E N URUBATE CU ELEMENT FUZIBIL Aceste siguran e, nc mult r spndite, constau dintr-un corp de ceramic , format din cilindri de diametre diferite. La ambele capete se g sesc contacte metalice, legate printr-un fir amplasat ntr-o c ma de nisip cuar os. La o anumit dep ire a curentului nominal (suprasarcin ) acest fir se tope te i se ntrerupe circuitul, nainte s apar defec iuni n re ea. (fig.1)

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

46

Timpul de reac ie variaz dup intensitatea curentului ntre cteva frac iuni de secund i mai multe secunde. La exterior se recunoa te o siguran ars dup pastila de identificare c zut sau topit . Aceasta este o pl cu mic metalic amplasat pe centrul capacului de contact exterior. Capacele soclurilor sunt prev zute cu un vizor de sticl pentru observarea st rii siguran elor dintr-o privire. Pentru o verificare precis trebuie demontat elementul de siguran , deoarece se poate ntmpla ca i dup topirea firului, pastila s adere n continuare la corpul ceramic.(fig.3) Elementele fuzibile au diametre diferite la cap tul sub ire; cu ct este mai mare curentul nominal, cu att este mai mare i diametrul. Pentru a evita montarea unor elemente fuzibile prea puternice, care s fie ineficiente n cazul unei suprasarcini, soclurile acestora sunt prev zute cu uruburi de reglaj care corespund diametrelor corecteale fiec rui element de siguran . Dac n caz de urgen se folose te un element mai slab (mai sub ire), aceasta nu prezint risc pentru protec ie. n cel mai r u caz se arde siguran a la punerea n func iune a consumatorului.

Fig.1 Sectiune printr-un element fuzibil Utilizare: siguran ele cu element fuzibil se utilizeaz ast zi de regul naintea contorului, ntre rampa de alimentare i tabloul de distribu ie al locuin ei. siguran ele cu element fuzibil se utilizeaz la echipamentele mai vechi n tablourile de distribu ie ale locuin elor,domeniu n care predomin de mult vreme siguran ele automate i ntrerup toarele automate de protec ie. ocazional se instaleaz siguran e fuzibile i la construc ii noi. Acestea se utilizeaz de regul la circuite destinate aliment rii unor ma ini sau utilaje de putere mare pe o perioad scurt

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

47

Fig.2 Sigurante fuzibile in urubate

Fig.3 Tipuri de sigurante fuzibile cu element fuzibil Codul culorilor normate pentru siguran e i uruburile de reglare. 1,6 A negru 20 A albastru 2A roz 25A violet 4A maro 32A galben 6A verde 40A negru 8A verde deschis 50A alb 10A ro u 63A cupru 13A bej 80A argint 16A gri 100A ro u

O form diferit de cea descris mai sus au siguran ele de joas tensiune i putere mare (NH), folosite n special la conectarea locuin elor. La acest tip elementele ceramice sunt de form dreptunghiular . Observatie

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

48

Prin crpirea unei siguran e fuzibile se reface func ionarea aparatului pentru scurt timp dar se pierde efectul de ntrerupere la suprasarcin , respectiv de protec ie. De asemenea prin introducerea unei siguran e improvizate se poate afecta circuitul. Cel mai bine este s ave i la ndemn mai multe buc i din siguran ele utilizate n mod uzual. Spre deosebire de siguran ele conven ionale cu n urubare, siguran ele dreptunghiulare (NH) pot fi nlocuite numai de electricieni califica i Solu ionarea activit ii nr.4

STUDIU DE CAZ- SIGURAN E AUTOMATE SC2


 In multe domenii elementele fuzibile au fost nlocuite de mult vreme cu siguran e automate (fig.1) Denumirea este dep it , deoarece pe vremuri siguran ele automate nlocuiau siguran ele fuzibile n soclurile cu filet.

Fig.1 Sigurante automate Acestea au avantajul c , dup ndep rtarea defectului, pot fi reconectate imediat. La nevoie, pentru lucr ri de ntre inere sau repara ii la instala ia electric , pot fi utilizate ca un ntrerup tor obi nuit. Pe termen lung utilizarea acestora este la fel de ieftin ca i a siguran elor fuzibile, deoarece nu necesit elemente consumabile pentru refacerea circuitului. n exterior ntrerup toarele automate de protec ie sunt prev zute cu o carcas de material plastic, echipat frontal cu un ntrerup tor basculant. Pentru identificarea circuitelor (de ex. ma ina de sp lat) se pot aplica pe carcas etichete adezive. n interior sunt dou mecanisme de protec ie, unul termic i unul electromagnetic. Sistemul termic reac ioneaz la nc lzirea generat de supracuren i. Un mecanism bimetalic ntrerupe circuitul la dep irea curentului nominal.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

49

Curentul nominal, marcat pe siguran e / ntrerup toarele de protec ie, reprezint curentul maxim, la dep irea c ruia acestea ntrerup circuitul (25 A, de ex.) n cazul unui scurtcircuit ac ioneaz sistemul electromagnetic, care ntrerupe re eaua n cteva frac iuni de secund . Mecanismul de declan are este astfel construit, nct nu poate fi recuplat ct timp defectul se men ine, chiar dac este blocat prghia ntrerup torului basculant.

Avantajele utilizarii sigurantelor si intreruptoarelor automate Siguran ele automate protejeaz re eaua contra suprasarcinilor i scurtcircuitelor, evitnd incendiile i alte pagube costisitoare, dar nu asigur protejarea persoanelor. n schimb, ntrerup toarele de protec ie la curent rezidual (FI / RCD) protejeaz persoanele contra electrocut rilor. n cazul n care corpul uman intr n contact cu o re ea electric , curentul electric peste o anumit intensitate are mai multe efecte v t m toare. Electrocut rile produc frecvent arsuri, n mod deosebit sunt afecta i negativnervii i func iile mu chilor. Pericolul devinemortal la curen i peste 30 mA care traverseaz inima (mu chii). n acest cazinima intr n fibrila ie, fiind perturbat func ia de pompare. Drept urmare nu se mai asigur oxigenarea creierului i n ctevaminute survine moartea. ntrerup toarele la curent rezidual, pe scurt FI, sau n nomenclatura englez RCD (Residual Current Device), sunt disponibile n variante cu doi i patru poli, pentru diferi i curen i nominali de defect. Pentru asigurarea protec iei contra electrocut rii n cazul atingerii directe a p r ilor sub tensiune, trebuie ales un model care are curentul nominal 30 mA. ntrerup toarele FI / RCD func ioneaz pe principiul sum rii curen ilor ntre faze i neutru: suma acestora trebuie s fie nul . Pentru un circuit monofazic, curen ii de faz i neutru trebuie s fie egali i de semn contrar. n cazul atingerii conductorului de c tre o persoan , o parte din curent tinde s sescurg spre p mnt prin corp, astfel nctcuren ii de faz i neutru nu mai au valoriegale. Sistemul comand printr-un releu ntreruperea imediat a circuitului. La instala iile noi, ntrerup toarele FI / RCD exemplific de mult vreme evolu ia tehnicii n domeniu. De atunci num rul accidentelorprin electrocutare s-a redus sim itor, de asemenea s-au redus pagubele mari (incendii de ex.) cauzate de scurtcircuite la p mnt, generate de defecte n ma ini sau instala ii. Din motivele men ionate trebuie echipate de c tre electricieni cu sisteme FI / RCD i re elele vechi. Observatie Verifica i n mod regulat ntrerup toarele FI / RCD! Acestea sunt echipate cu o tast de prob prin care li se verific func ionalitatea.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

50

Pe o instala ie corect montat testul poate fi efectuat n afara oric rui pericol de c tre orice persoan . Dac nu se efectueaz periodic testul, cu timpul contactele interioare se pot lipi. n acest caz nu se mai produce decuplarea la apari ia unei situa ii periculoase. Recomandabil este s testa i aparatul de dou ori pe an, la schimbarea orei legale,de ex. n felul acesta v asigura i c sunte i ferit de pericole Solu ionare activitatea nr. 5

PROIECT SIGURAN E FUZIBILE IN INSTALA II ELECTROMECANICE - PR1


PARTEA I-a : Identificarea p r ilor componente, caracteristici constructive tehnologice pentru siguran e fuzibile de joas 1. Modul de lucru 1.1. Se va studia construc ia siguran elor fuzibile de joas tensiune, respectiv de nalt tensiune, stabilindu-se elementele componente i rolul acestora: fuzibil, suport ceramic, anvelop , arm turile de contact, fir de semnalizare cu resort. (se vor utiliza fi ele de documentare, studiile de caz, jurnalul de practic ) Pe baza tipurilor constructive de siguran e fuzibile de joas tensiune ct i de nalt tensiune existente pe panourile experimentale din cadrul laboratoarelor precum practic ) 1.2. n func ie de caracteristicile de limitare i timp-curent ale siguran elor se va studia modul de amplasare a siguran elor fuzibile n instala iile electrice de joas tensiune respectiv de medie tensiune PARTEA a II-a : Dimensionarea siguran elor fuzibile; Executarea schi ei unei sec iuni printr-o siguran joas tensiune respectiv de nalt tensiune;
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
51

i nalt tensiune;

 Utilizarea siguran elor fuzibile ntr-o instala ie electromecanic

i cele identificate la agen ii economici, se vor eviden ia asem n rile i tehnologic ( se va utiliza jurnalul de

respectiv deosebirile de ordin constructiv

fuzibil

de

1. Modul de lucru 1.1. Se va calcula rezisten a electric a zonei nguste a unei benzi de fuzibil. 1.2. Se va trasa caracteristica de limitare a siguran elor de medie tensiune cu Un = 7,2 kV. 1.3. Se va trasa caracteristica timp-curent a unei siguran e de medie tensiune cu Un = 7,2 kV. 2. Modul de lucru 2.1. Forma geometric a zonei nguste de lungime 2c a benzii fuzibile pentru o siguran de joas tensiune este dat n figura 1.

Fig.1

2.2. Caracteristica de limitare pentru curent simetric i asimetric se traseaz avnd pe abscis curentul prezumat n valoare efectiv iar pe ordonat curentul limitat t iat; pentru fiecare curent nominal ob inndu-se o dreapt de limitare, deci n final o familie de drepte de limitare. Fie o familie de siguran e fuzibile de medie tensiune cu Un = 7,2 kV. Pentru gama de curen i nominali 2,5 A z 16 A siguran ele fuzibile se realizeaz din fire fuzibile dispuse n paralel cu datele din tabelul 1 Tabelul 1.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
52

Curentul nominal In [A] 2,5 4 6,3 10 16

Nr. de fire n paralel 2 3 5 9 9

Diametrul [mm] 0,08 0,08 0,08 0,08 0,12

Pentru gama de curen i nominali 25 A z 250 A siguran ele se realizeaz din benzi fuzibile dispuse n paralel cu urm toarele dimensiuni ale sec iunii n zona ngustat conform figurii 1 i tabelului 2. Tabelul 2. Curentul nominal In [A] 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 Nr. de benzi n paralel 5 8 11 11 13 13 17 23 23 23 23 Grosime [mm] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,25 Lungime [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.3. Caracteristica timp-curent reprezint dependen a dintre timpul de fuziune i curentul de scurtcircuit stabilizat (valoare efectiv ).Ridicarea caracteristicii se va face pe baza prelucr rii rezultatelor date de oscilogramele din figura 2 ob inute pentru o siguran fuzibil cu In = 50A la Un = 7,2 kV. Caracteristica se traseaz pe scar dublu logaritmic . Not : Noile standarde acceptate pentru siguran e fuzibile sunt urmatoarele:
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
53

y y

Siguran e fuzibile de joas tensiune SR EN 60269/1-2003 Siguran e fuzibile de nalt tensiune SR EN 60282/1-2003

4. Bibliografie 1. 2. Hortopan,G: Aparate electrice de comuta ie, vol II, Editura tehnic , Bucure ti 1996. Peicov,Al: Aparate electrice -Proiectare si constructie, Editura Scrisul Romanesc,Craiova, 1988

ANEXE Relativ la zona ngust a benzii de fuzibil a unei siguran e de joas tensiune.

Fig. 2. a) Oscilograme pentru o siguran fuzibil de medie tensiune, Un = 7.2 kV i In = 50 A

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

54

Oscilograme pentru o siguran

Fig.2. b); c); d) fuzibil de medie tensiune, Un = 7.2 kV i In = 50 A


55

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Solu ionare activitate nr.6

LUCRARE DE LABORATOR DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE PROTEC IE TIMPCURENT PENTRU SIGURAN E FUZIBILE LL1
1 Scopul lucr rii Scopul lucr rii este alegerea siguranelor fuzibile, determinarea experimental a caracteristicii de protec ie timp curent pentru o siguran fuzibil , i compararea acesteia cu cele prezentate n cataloage (se va utiliza Fi a de documentare- Caracteristica de protecie a siguranlor fuzibile-FD3). 2 Schema de montaj

3 -

Aparate si materiale necesare: TCT- trusa de curent i tensiune; S1- separator; S2- separator; RC- releu de curent; SF- siguran fuzibil ; TC- transformator de curent

4 Modul de realizare al lucr rii y y Se realizeaz montajul experimental de la punctul 2: Pentru siguran a fuzibil cu filet SF se confec ioneaz 10 elemente nlocuitoare, fiecare cu elementul fuzibil realizat dintrun fir de cupru montat n aer, al c rui diametru d se m soar cu micrometrul.
56

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Folosind rela ia:

I f min ! a d ; a=60 pentru Cu; a=44 pentru Ag

3 2

Se calculeaz curentul minim de fuziune If min.

Pentru determinarea caracteristicii timp-curent se procedeaz astfel: n func ie de intensitatea curentului minim de fuziune, se aleg bornele de m sur corespunz toare ale transformatorului de curent TC; se ndep rteaz din circuit elementul nlocuitor al siguran ei fuzibile preg tit pentru determin ri, se verific pozi ia de zero a cursorului trusei de curent i tensiune TCT i pozi ia deschis a separatorului S2; se nchide separatorul S1 i se cupleaz sursa TCT crescnd curentul prin circuit pn la valorile recomandate de conduc torul lucr rii, pornind de la valoarea If min, (valori recomandate pentru ncerc ri: If min, 7 A, 8 A, 9 A, 10A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A); pentru valoarea reglat a curentului de ncercare se verific func ionarea releului de curent RC; se decupleaz sursa de alimentare, se deschide S1, se nchide separatorul S2 pentru a conecta n circuit cronometrul C i se introduce n soclu elementul fuzibil al siguran ei; montajul este preg tit pentru determin ri; se cupleaz sursa TCT (f r a se modifica pozi ia cursorului) i se citesc indica iile ampermetrului (pentru a efectua eventuale corec ii) i cronometrului care se opre te automat n momentul arderii elementului fuzibil al siguran ei. 5 Tabel de date, grafice Se vor compara rezultatele detreminate experimental cu, caracteristicile de protec ie timp-curent din cataloage. Date experimentale d=0,16 mm;

I f min ! 60 0,16 ! 3,84[ A]


If min [A] t [s] 4 6 5,17

7 4,33

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

3 2

4[ A] ;
8 3,68 10 1,52 15 0,15 20 0,14

57

Caracteristica de protec ie timp-curent


6 5 Timpul de ardere 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 Curentul de fuziune minim

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

58

Solu ionarea activit ii nr. 9

STUDIU DE CAZ EVOLU IA SIGURAN ELOR FUZIBILE SC3


Din punct de vedere constructiv, siguran ele fuzibile se execut n dou variante: 1) deschise, cnd arcul electric este stins n aer liber 2) nchise, atunci cnd arcul electric este stins ntr-un tub (din fibr por elan) nchis la capete, cu sau f r umplutur de nisip. Evolu ia constructiv a siguran elor fuzibile este prezentat n fig.1 Primele siguran e s-au realizat n construc ie deschis , fuzibilul fiind alc tuit dintr-un fir de plumb ( sau aliaje ale plumbului cu staniu), zinc, cupru sau argint ( fig.1). Fuzibilele realizate din metale cu punct de topire sc zut ( plumbul avnd punctul de topire la 200 grade C, iar zincul la 420 grade C) permit ca temperatura total a siguran ei s fie men inut la un nivel sc zut. Pe de alt parte, un astfel de fuzibil, cu o conductivitate electric relativ mic , n cazul curen ilor mari trebuia s aib o arie mare a sec iunii transversale. sau din

Fig.1 Evolu ia siguran elor fuzibile

Urm toarea etap n construc ia siguran elor a constat n realizarea elementelor fuzibile din fire de cupru sau argint, introduse n interiorul unor tuburi dielectrice deschise la capete (fig.1b). n compara ie cu plumbul i zincul, fuzibilele din cupru i argint pot fi realizate cu sec iune transversal mai mic . n schimb, ele se caracterizeaz printr-o temperatur de topire ridicat i, n consecin , siguran ele sunt supuse unei cre teri nalte a temperaturii. Folosirea a dou sau mai multe fuzibile n paralel determin cre terea suprafe ei de r cire a fuzibilului i asigur utilizarea mai eficient a siguran ei.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

59

Pentru cre terea puterii de rupere, s-au dezvoltat siguran ele fuzibile nchise la capete, f r material de umplutur (fig.1c), sau umplute cu nisip de cuar (fig.1d). Nisipul de cuar are un puternic efect de r cire a coloanei arcului i favorizeaz deionizarea i stingerea rapid a arcului electric. Cre terea n continuare a puterii de rupere i a rapidit ii de ac ionare a siguran elor fuzibile cu umplutur de nisip a fost posibil numai prin nlocuirea firelor rotunde cu benzi sub iri, gtuite, din cupru sau argint (fig.1e). n construc ia siguran elor ultrarapide s-a impus fuzibilul de tip "sit " (fig.1f), format dintr-o band fuzibil n care s-au practicat perfora ii, aliniate n iruri longitudinale i transversale. Practic, n acest mod se ob in mai multe ntreruperi n serie, ceea ce provoac o cre tere rapid a c derii de tensiune n arc, limitnd, astfel, extinderea i durata arcului electric. Capacitatea de ntrerupere a curen ilor de suprasarcin , cnd siguran a nu are un efect limitativ, se ob ine prin mai multe metode: prin desprindere mecanic , prin efect metalurgic sau prin efect chimic. Astfel, n fig2a este reprezentat un element fuzibil cu desprindere mecanic , folosit la siguran ele cu ruperea arcului n aer. La trecerea unui curent de suprasarcin de durat , c ldura degajat produce topirea aliajului 3, care ini ial era lipit de piesa cu mare capacitate caloric 2 i realiza leg tura dintre cele dou fire fuzibile, 1 i 1'. Dup aceea, resortul 4, tensionat, va ndep rta elementul fuzibil 1' din pozi ia ini ial , determinnd formarea arcului de ntrerupere. Topirea fuzibilului la o temperatur redus se poate ob ine i pe baza fenomenului numit "efect metalurgic" (fig.2b). Pentru declan area acestui fenomen este necesar ca pe elementul fuzibil 6, realizat dintr-un material cu punct de fuziune ridicat, s se prind , prin lipire, o mic pic tur 5 dintr-un aliaj eutectic de Pb, Sn. n cazul unor suprasarcini, atunci cnd se atinge temperatura de topire a pic turilor, acestea se topesc i dizolv metalul elementului fuzibil n punctul de lipitur , la temperaturi inferioare temperaturii de topire a elementului fuzibil. Procesul de difuzie a metalului pic turii se intensific odat cu cre terea nc lzirii, producndu-se o evolu ie n avalan , iar arcul care ia na tere n zona pic turii tope te i restul fuzibilului. Similar poate fi folosit i "efectul chimic" (asem n tor "efectului metalurgic") la ob inerea iner iei termice a fuzibilelor. n continuare vor fi prezentate tipurile reprezentative de siguran e fuzibile de joas tensiune.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

60

1. Siguran e cu filet. Au o capacitate medie de rupere i sunt folosite att n instala iile casnice, ct i n cele industriale. Sunt caracterizate de tensiuni nominale de maxim 1000 V i curen i nominali de 10 - 100 A. Siguran ele cu filet pot fi de tipul LS (leg tur spate), montate pe panouri izolante i prev zute cu uruburi de contact, de tipul LF (leg tur fa ), la care bornele de contact sunt accesibile prin partea din fa a panoului, acoperite cu un capac demontabil de por elan i de tipul LFI, pentru instala ii industriale. Ele sunt formate din soclu, patron i capac filetat. 2. Siguran e cu element inamovibil. Au curentul nominal n plaja 100-600 A i sunt folosite n circuite de putere cu tensiuni de pn la 500 V c.a. i 440 V c.c. Se caracterizeaz prin efectul de limitare a curentului i printr-o mare capacitate de rupere (pn la 50 kA). O astfel de siguran este reprezentat n figura 3.. Carcasa 1 este realizat din por elan emailat de nalt tensiune i con ine un ansamblu constnd din elementele fuzibile 2, sudate prin puncte pe discurile care poart lamelele de contact 3. Tot ansamblul este fixat prin capacele 4, prinse cu uruburi de carcas , man oanele de azbest 5 fiind plasate sub capace, pentru a asigura o etan are corespunz toare. Carcasa este umplut cu nisip de cuar (curat i uscat), nconjurnd fuzibilul pe toat lungimea lui. Man oanele de azbest previn p trunderea umidit ii n carcas i absorb ia ei de c tre nisip. Elementul fuzibil const din mai multe benzi de cupru, cu grosime de 0,150,35 mm i l ime de pn la 4 mm, prev zute cu decup rile 7 (care reduc aria sec iunii transversale a fuzibilului). Utilizarea mai multor benzi n paralel permite dezvoltarea unor arcuri electrice mai mici, arznd n paralel, care (n acest fel) asigur o mai bun disipare a energiei arcului n volumul de nisip.

Fig.2 Siguran e fuzibile lente: (a) cu desprindere mecanic ; (b) cu efect metalurgic

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

61

Efectul metalurgic, produs de pic tura de staniu 8 (lipit pe fiecare band a fuzibilului), este utilizat pentru sc derea temperaturii siguran ei n cazul suprasarcinilor mici. Drept rezultat, punctul de topire al benzii scade la 475gradeC, iar cre terea de temperatur a siguran ei r mne n limite acceptabile.

Fig.3 Siguran

cu element inamovibil

3. Siguran e ultrarapide cu element inamovibil. Au o capacitate mic de rupere i sunt utilizate la tensiuni de pn la 550 V, avnd curen ii nominali n plaja 0,1 - 40 A (curentul prezumat ntrerupt fiind mai mic de 2 kA). Sunt n construc ie deschis sau nchis i au fuzibilul cu sec iunea variabil (n concordan cu caracteristica de protec ie cerut ). Sunt folosite pe autovehicule, la protec ia circuitelor de comand i de automatizare, pentru protec ia instala iilor cu dispozitive semiconductoare etc. n cazul redresoarelor, siguran ele pot fi instalate att pe partea de c.a. (cu UN 380 V), ct i pe partea de c.c. (cu UN 400 V). 4. Siguran e cu mare putere de rupere (MPR). Se construiesc cu tensiuni nominale de pn la 1000 V i curen i nominali n domeniul 100 - 1000 A. Din fig.4 se constat c banda fuzibil 3 prezint mai multe locuri nguste (sec iuni diminuate), care constituie zonele (a) n care banda fuzibil se va topi la trecerea curentului de scurtcircuit. n zona central (b) se depune pe banda fuzibil un aliaj eutectic de staniu-plumb 6, pentru ob inerea efectului metalurgic. n aceast zon , banda se va topi la trecerea unui curent de suprasarcin de (1,5 - 10)IN, f r ns a limita amplitudinea curentului, dup o caracteristic dependent . n schimb, curentul de scurtcircuit va fi limitat (ca amplitudine) prin topirea elementului nlocuitor. Elementul nlocuitor se introduce n contactele fixe prin cu itele de contact 1 i 2. Elementul fuzibil 3 este nconjurat de nisipul de cuar 5, introdus prin vibrare n carcasa din material plastic 4. Introducerea i scoaterea elementului fuzibil n/din suport se realizeaz cu ajutorul unui mner izolant deta abil. Siguran ele MPR se construiesc pentru curen i nominali de 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 i 630 A c.a. i, respectiv, pentru 250 i 400 A c.c.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

62

Fig.4 Siguran

fuzibil de mare putere

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

63

Solu ionarea activit ii nr 10

MINIPROIECT CALIBRAREA I ALEGEREA SIGURAN ELOR FUZIBILE PR2

Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Protec ia cu siguran e se bazeaz pe efectul Joule la trecerea curentului electric prin fuzibil. n acest context se definesc urm toarele valori ale curentului: 1. Curentul nominal (al siguran ei fuzibile)

In sig

este acea valoare a

intensit ii curentului la care fuzibilul poate func iona timp nelimitat, f r a se topi; 2. Curentul minim de topire min top reprezint valoarea minim a intensit ii curentului care, trecnd prin fuzibil, i produce topirea (n regim permanent). La orice siguran fuzibil de joas tensiune, ntre cei doi curen i exist rela ia:

I min top ! 1,3 I n sig


Calibrarea siguran elor (adic stabilirea valorii curentului In sig , ct i alegerea lor) se face n raport de categoria consumatorului protejat i de valoarea caracteristic a curentului consumatorului. 1. Pentru protec ia liniiilor electrice aeriene care alimenteaz consumatori casnici, curentul In sig trebuie ales mai mic dect curentul nominal InL al liniei pentru regimul permanent de func ionare, utilizndu-se rela ia:

I nL I nL > I n sig > 1,8 1,25


dup care, se alege siguran a cu valoarea standardizat cea mai apropiat .

(1)

2. Pentru protec ia motoarelor electrice se are n vedere supracurentul de pornire Ip. Astfel, n cazul pornirilor u oare se recomand ca:

I n sig }
I n sig }

Ip 2,5

(2)

pe cnd n cazul motoarelor electrice cu porniri grele trebuie ca:

Ip 1,6 z 2

(3)

3. Pentru protec ia condensatoarelor destinate mbun t irii factorului de putere se recomand rela ia:

I n sig = (1,2 z 2) I n
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

(4)

64

4. Pentru protec ia elementelor semiconductoare se utilizeaz , exclusivitate, numai siguran e ultrarapide, recomandndu-se rela ia de calcul:

(5) n mod practic, la fiecare din cazurile prezentate mai sus, siguran a se alege (din seria constructiv de siguran e fuzibile) ca avnd valoarea normalizat (standardizat ) a curentului ct mai apropiat de valoarea calculat cu rela iile de aproximare. n general, folosirea siguran elor fuzibile prezint o multitudine de avantaje tehnicoeconomice: siguran ele fuzibile sunt cele mai ieftine echipamente de protec ie, nu necesit ntre inere, nu prezint pericol de explozie sau incendiu, realizeaz ntreruperea unui circuit electric mai rapid dect ntreruptoarele, limitnd valoarea curentului de scurtcircuit. n acela i timp, principalele dezavantaje ale utiliz rii siguran elor fuzibile sunt: timpul relativ mare pentru nlocuirea fuzibilului, o caracteristic de protec ie nereglabil i necontrolabil , o func ionare influen at de temperatura mediului ambiant ( i de st rile anterioare producerii scurtcircuitului), riscul deconect rii doar a unei singure faze etc. Cu toate acestea protec ia cu siguran e fuzibile a instala iilor, a motoarelor i a echipamentelor electrice are o puternic sus inere economic , n unele cazuri ele putnd nlocui aparate electrice sofisticate i mult mai costisitoare.

I n sig = (1,57 z 1,73) I n

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

65

Solu ionarea activit ii nr.15

STUDIU DE CAZ ALEGEREA I VERIFICAREA MOTOARELOR ELECTRICE DE AC IONARE SC4


Caracteristica mecanic a motoarelor asincrone trifazate O form analitic simplificat a caracteristicii mecanice a unui motor asincron trifazat, util pentru n elegerea modului n care se comport ma ina asincron func ionnd n regim de motor este urm toarea: 2M m M! s sm sm s n care: 0,1].; Mm valoarea maxim a cuplului electromagnetic; sm valoarea alunec rii care corespunde cuplului maxim; sn valoarea alunec rii care corespunde cuplului nominal sn [0,01; s [0; 1] alunecarea la care func ioneaz motorul. Observa ie: diferen a tura iei rotorului fa de valoarea pe care ar trebui s-o aib datorit cmpului electromagnetic al statorului se descrie prin m rimea specific numit alunecare (notat cu s).
M Mm Mn
Mp

n
K

n1 nn
P S

nm
P
Mp

K
M Mn Mm

sn sm a

Caracteristica mecanic : a M = f(s); b M = f(n).

CARACTERISTICILE MECANICE ALE MA INILOR DE LUCRU Ac ionarea ma inilor de lucru trebuie realizat cu vitezele impuse de condi iile tehnologice specifice proceselor de fabrica ie. Cu alte cuvinte, comportarea unui sistem de ac ionare depinde de ma ina de lucru. Num rul i varietatea constructiv a ma inilor de lucru ntlnite n practic necesit o grupare a acestora din punctul de vedere al caracteristicilor lor mecanic.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

66

n func ie de ace ti parametri se poate face o prim clasificare a ma inilor de lucru: 1 Ma ini de lucru cu cuplul rezistent static constant

La aceast categorie de ma ini, cuplul rezistent static este, practic, constant (fig. 1).
Ms

Figura 1.Cuplul static rezistent constant n raport cu tura ia. 2


Ms a

Ma ini de lucru cu cuplul rezistent static dependent de vitez

Figura 2. Cupluri statice rezistente dependente de tura ie: a varia ie liniar ; b varia ie p tratic ; c varia ie invers propor ional
n

Ma inile de lucru din aceast categorie pot avea: cuplul rezistent static dependent liniar de vitez (figura 2.a) val urile din industria cauciucului, ma inile de bobinat etc. cuplul rezistent cresc tor cu p tratul vitezei (figura 2.b) ventilatoarele, turbocompresoarele, pompele centrifuge, elicele de pe navelor maritime etc. cuplul rezistent variabil invers propor ional cu viteza (figura 2.c) ma ini de nf urat srm , tabl , hrtie, ma ini de prelucrare prin a chiere etc. 3 Ma ini de lucru cu cuplul rezistent static dependent de unghi Din aceast categorie de ma ini fac parte: robo i, manipulatoare, fier straie mecanice, foarfece de t iat metal, ciocane mecanice, compresoare cu piston, pompe de adncime pentru extrac ia de i ei i n general toate ma inile care au n componen a lor mecanisme biel -manivel (fig.3)

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

67

Figura 3. Cuplul static rezistent pulsatoriu 4 Ma ini de lucru la care cuplul rezistent static depinde de drumul parcurs

Din aceast categorie de ma ini fac parte instala iile de ridicat la mare n l ime sau de la mare adncime, la care greutatea cablului de ridicare este comparabil cu sarcina util : macarale, ascensoare, instala ii de foraj, instala ii de extrac ie minier etc. Spre deosebire de instala iile de ridicat la n l ime mic la care greutatea cablului este mult mai mic dect sarcina util i la care cuplul static este, practic, constant, la instala iile de ridicat la mare n l ime, lungimea cablului ( i deci, i greutatea sa) variaz n timpul ac ion rii propor ional cu deplasarea sarcinii utile.
5 Ma ini de lucru pentru care cuplul rezistent static variaz aleatoriu n timp Din aceast categorie de ma ini fac parte, de exemplu: fer straiele pentru lemn, malaxoarele, morile cu bile, sondele de foraj etc. Cuplul rezistent static depinde de un num r apreciabil de parametri, care se modific permanent, f r a exista o lege de varia ie a acestora n timp (fig.4).

t
Figura 4. Cuplu static rezistent aleatoriu

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

68

MODALITATI DE EVALUARE
Evaluarea continu a elevilor va fi realizat de c tre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la criteriile de performan i la condi iile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul de evaluare specificat n Standardul de Preg tire Profesional pentru fiecare competen . In parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ i la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. Elevii trebuie evalua i numai n ceea ce prive te dobndirea competen elor specificate n cadrul acestui modul. O competen se va evalua o singur dat . Modalitati de evaluare    instrumente de evaluare oral /scris / practic ; observa ie direct pe parcursul procesului; exerci ii, probleme, eseuri, teme pentru acas ; proiecte, referate, teme pentru investiga iile individuale sau de grup; portofolii individuale; proceduri de autoevaluare, evaluare pe perechi i de grup

PORTOFOLIUL ELEVULUI Portofoliul reprezint un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante ob inute prin diverse metode i tehnici de nv are. Aceste rezultate vizeaz probele orale, scrise, i practice, observarea sistematic a comportamentului colar, proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiec rui modul. Portofoliul reprezint cartea de vizit a elevului i face parte din categoria metodelor i instrumentelor alternative de evaluare. Portofoliul cuprinde o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri personale ale elevului, cele care l reprezint , care pun n evident progresele sale, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor personale. Portofoliul este forma i procesul de organizare (acumulare, selectare i analiz ) a modelelor i a produselor activit ii instructiv-educative a elevului i a materialelor informative din surse externe (colegi de clas , profesori, p rin i, centre de testare, organiza ii ob te ti etc), necesare pentru analiza lor ulterioar , evaluarea multilateral calitativ i cantitativ , a nivelului de instruire i ameliorarea procesului didactic. Portofoliul este un instrument care mbin nv area cu evaluarea. Filosofia didactic a acestei forme de evaluare const n deplasarea accentului de la ce nu tie i ce nu poate face elevul spre ce tie i ce poate elevul la tema i la modulul respectiv n integrarea evalu rii calitative i cantitative, i, totodat , reorientarea de la evaluare spre autoevaluare.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

69

Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale, prezentarea experien elor dobndite, urm rirea dinamicii procesului de instruire; Con inutul unui portofoliu poate fi urm torul: - Cuprinsul acestuia - Lucr rile/ unitatile pe care le va depune elevul individual sau n grup: Rezumate; Eseuri; Articole, referate; Temele de zi cu zi; Fi e individuale de studiu; Proiecte individuale si de grup; Teste de evaluare; Materiale ilustrative la o anumita tema; Copii ale textelor i ale fisierelor din site-urile de Internet; Chestionare de aptitudini, stiluri de nv are; Fotografii care reflect activitatea desf urat de elevi; Variante de lucr ri, efectuate individual sau n perechi; Descrierea experimentelor i a lucr rilor de laborator (realizate individual sau n grupe); Autoevalu ri ale elevului / grupului, alte materiale care reflect participarea elevului / grupului la derularea i solu ionarea temei date. Expozi ia realiz rilor elevului la modulul respectiv (sau la mai multe) ntr-o perioad de instruire Colec ie de lucr ri ale elevului, care probeaz nu numai rezultatele instruirii, dar i eforturile depuse pentru realizarea lor, progresul evident al cuno tin elor i al capacit ilor elevului, n compara ie cu cele anterioare; Antologie de lucr ri ale elevului, ceea ce presupune participarea sa nemijlocit n alegerea lucr rilor, ce vor fi notate, autoanalizate i autoevaluate. Portofoliul permite Elevilor: s planifice nv area; s scoat n relief preocup rile pentru modulul respectiv; Profesorilor: s n eleag mai bine necesit ile elevului, iar n func ie de acestea s - i planifice mai eficient activit ile; Elementele portofoliului: n primul rnd, nu exist o list unic a denumirilor i a cantit ii de lucrari/ unit i necesare pentru includerea n portofoliu. Aceasta depinde ntrutotul de profesor, grup de profesori ori de comisia metodic . n al doilea rnd, experien a arat c lista din care se pot alege lucrarile/ unit ile componente r mane deschis . Este sus inut orice ini iativ ce ar propune elemente noi. n al treilea rnd, con inutul portofoliului depinde i de obiectivele concrete ale modului respectiv.
 P rin ilor:

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

70

Parte component a portofoliului trebuie s fie i: noti ele profesorului, ale colegilor, i ale p rin ilor, ele con innd descrierea observ rilor profesorului n timpul orelor; descrierea interviurilor, a discu iilor cu elevii; fi e de control ale profesorului cu succinte comentarii (frecven a, participarea n activit ile clasei, nivelul i calitatea realiz rii probelor de sine st t toare i de control); copii ale noti elor profesorului c tre p rin i sau al i profesori, lista notelor i comentariilor profesorului dup probele elevilor; caracteristica matematic , ce include rezultatele calitative i cantitative; referin e ale altor profesori, ale administra iei colii, ale colegilor de clas , ale p rin ilor, ale organiza iilor ob te ti etc. despre elev. Evaluarea portofoliului Pentru a evalua un portofoliu, este necesar, n primul rnd, s se stabileasc minimumul i maximumul obligatoriu al elementelor incluse pentru evaluare. n al doilea rnd, apare problema acord rii punctajului pentru diferite componente ale portofoliului: unele valoreaz mai mult, altele mai pu in. n al treilea rnd, apare contradic ia ntre tendin a dintre orientarea calitativcantitativ a portofoliului i cerin ele administra iei de a interpreta totul prin prism cantitativ . Con inutul portofoliului se recomand a fi divizat n urm toarele categorii: obligatorii: probe scrise de sine st t toare i de control (evaluarea finala i evaluare continua); de cercetare: realizarea unor proiecte (individuale i n grupuri mici), cercetarea unor aspecte tehnice, rezolvarea problemelor nonstandard; situative: aplicarea con inutului studiat n situa ii practice, pentru rezolvarea problemelor aplicative, realizarea lucr rilor grafice i de laborator; descriptive: scrierea referatelor i a eseurilor; externe: avizele profesorilor, ale colegilor de clas , ale p rin ilor, fi e de control ale profesorului. Pentru fiecare categorie, n continuare, se face distribu ia mediei generale. Reparti ia aproximativ poate fi urm toarea: - categoria obligatorie 40 %; - categoria de cercetare 30 %; - situativ 15 %; - descriptiv 10 %; - extern 5 % Distribu ia procentajului poate varia de la caz la caz. Varianta de mai sus poate servi drept model de orientare.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

71

METODA PROIECTELOR Ideea nv rii bazate pe proiect a fost lansat de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The project method (1918). Proiectul este o metoda interactiv de predarenv are, care presupune o micro-cercetare sau o investigare sistematic a unui subiect care prezint interes pentru elevi. Metoda proiect este fundamentat pe principiul nv rii prin ac iune practic , cu finalitate real (learning by doing) ceea ce i confer i motiva ia necesar . Proiectul are un rol extrem de mare n dezvoltarea intelectual , iar elevii trebuie s fie instrui i s lucreze mai mult n faza proiectiv (preg tirea activit ilor), dect n faza ac ional . n pedagogia proiectiv modern , proiectul este n eles ca o tem de cercetare orientat spre atingerea unui scop bine precizat ce urmeaz a fi realizat, pe ct posibil, prin mbinarea cuno tin elor teoretice cu activitatea practic . Pentru aceasta, elevii i aleg sau primesc o tem relativ cuprinz toare, pe care o realizeaz n forme variate de studiu, de investiga ie i de activitate practic , fie individual, fie prin efort colectiv, n echip . Astfel, proiectul devine concomitent i ac iune de cercetare i ac iune practic , subordonat ndeplinirii unor sarcini concrete de instruc ie i educa ie. Elevul se deprinde astfel, s nve e i din cercetare i din activitatea practic , s - i nsu easc att procesualitatea tiin ei, ct i con inutul acesteia, raportndu-se direct la activitatea practic . Elevii sunt pu i n situa ia de a anticipa: un rezultat, c ile de a ajunge la el, materialele i mijloacele ce se vor utiliza. Proiectarea se bazeaz pe un program complet de lucru, n care sunt cuprinse toate elementele necesare unei astfel de lucr ri. Modernizarea procesului de nv mnt consider activit ile proiective ca metode de instruire, ca mijloace necesare pentru atingerea anumitor scopuri educative i pentru a fi utilizate n anumite situa ii corelate cu con inuturile nv rii i cu vrsta elevilor. Aceast metod :

ofer foarte bune oportunit i pentru abord ri interdisciplinare ale unor teme, fenomene, etc. faciliteaz nv area prin cooperare (lucrul n grup); dezvolt capacit ile de investigare i de sistematizare a informa iilor; sporesc motiva ia pentru nv are prin apelul la situa ii din via a cotidian i prin implicarea elevilor; faciliteaz utilizarea metodelor moderne de evaluare (portofoliu, autoevaluarea, etc.); permit valorificare unor surse diverse de informare i documentare; stimuleaz autonomia elevilor i creativitatea acestora; ofer tuturor elevilor posibilitatea de a contribui, ntr-un fel sau altul, la realizarea produsului final;

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

72

Normele ce trebuie respectate ntr-o astfel de activitate: subiectul propus spre proiectare s prezinte interes pentru elevi i s fie acceptat ca o munca pl cut ; elevii s elaboreze proiectul pe baza formul rii clare a condi iilor pe care acesta trebuie s le ndeplineasc ; trebuie precizate etapele de desf urare a lucr rilor, fie de c tre fiecare grup n parte, fie prin discu ii cu profesorul; elevii s aib o mare libertate de ac iune spre a se putea asigura manifestarea originalit ii i a inventivit ii; n anumite momente ale lucrului i mai ales n final, trebuie efectuat o apreciere critic a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii; elevii pot lucra att individual (de pild , pentru documentare), ct i n grup (detalierea proiectului, analiza lui critic etc.); munca profesorului s se concentreze asupra asigur rii mijloacelor de informare a elevilor, a cooper rii cu elevii n stabilirea obiectivelor i a condi iilor; profesorul poate sugera posibilit i noi, ncurajeaz manifest rile de originalitate, modereaz analiza critic final a proiectelor, pune la dispozi ia elevilor unele materiale de documentare (altele dect cele procurate de elevii n i i), organizeaz unele ntlniri cu speciali tii. Fazele de derulare ale unui proiect 1 Startul proiectului g sirea temei, identificarea unei probleme Alegerea temei va avea n vedere interesele elevilor i punerea de acord a elevilor cu privire la tema proiectului. Impunerea unei anumite teme pentru proiect mpotriva voin ei participan ilor duce adesea la dezam giri din partea elevilor.Pentru g sirea unei teme se poate apela la:problematizare deschis , concurs de idei, brainstorming 2 Formularea obiectivelor Dac s-a constat c exist un interes comun pentru tema proiectului, este nevoie s se formuleze obiectivele i s planifice activitatea grupului. Tr s turile unui obiectiv sunt: este verificabil este descris concret este formulat pozitiv este realizabil prin for e proprii. Formularea n comun a obiectivelor duce la identificarea diferitelor interese, se poate stabili un rezultat care trebuie realizat. 3 Planificarea - dup formularea obiectivelor n scris urmeaz planificarea i preg tirea concret a proiectului: distribuirea responsabilit ilor n cadrul grupului (n cazul unui proiect care se realizeaz n grup); identificarea surselor de informare; stabilirea i procurarea resurselor (materialelor) necesare; stabilirea unui calendar al desf ur rii activit ilor (analiza i distribuirea realist a timpului necesar); alegerea metodelor ce vor fi folosite. Proiectul va decurge normal dac celor implica i le este clar cine i ce sarcini are de ndeplinit.
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
73

4 Implementarea n aceast etap lucr rile planificate vor fi realizate individual de elevi (individual, cte doi sau n grupe). Profesorii au rolul de coordonatori, moderatori i i folosesc competen ele de specialitate n folosul proiectului. 5 Prezentarea predarea prin proiecte este caracterizat prin faptul c to i participan ii la proiect au posibilitatea de a- i prezenta unii altora rezultatele muncii, eventul chiar ntr-un cadru public, mai larg (p rin ilor, profesorilor din coal sau din alte coli, altor persoane interesate). 6 Evaluarea este un mijloc de control, supraveghere a activit ilor necesare n atingerea obiectivelor proiectului, avnd rolul de verificare a rezultatelor proiectului. Evaluarea se poate face utiliznd diverse Fi e de evaluare i autoevaluare, individuale. n condi iile n care dorim s realiz m evaluarea competen elor, prin realizarea unui proiect de c tre elevi sau un grup de elevi, evaluarea se va face pe baza unor criterii de evaluare referitoare la concep ia i realizarea proiectului. Pe parcursul desf ur rii fiec rei etape a proiectului se face o monitorizare conform urm toarei Fi e de monitorizare proiect si in acela i timp se va completa o Fi individual de urm rire a competen elor. Fi ele individuale se prezint elevilor la nceputul derul rii proiectului.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

74

FI A DE MONITORIZARE PROIECT Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Enun /criteriu Au fost avute n vedere ideile indicate Au fost accesate toate c ile de documentare indicate n plan Sunt realizate toate fi ele de documentare stabilite n planul de activit i S-au identificat solu iile posibile S-a realizat analiza solu iilor identificate prin eviden ierea avantajelor/ dezavantajelor S-a argumentat corect varianta aleas Au fost identificate domeniile conexe implicate n derularea proiectului Au fost selectate grupele de lucru pe subiecte Au fost numi i responsabilul de proiect i liderul de grup Au fost alocate responsabilit ile n cadrul proiectului S-a realizat planificarea activit ilor pe grupe de lucru S-au ntocmit diagramele corespunz toare S-au respectat planurile stabilite S-au asamblat subproiectele n proiectul final S-a analizat i validat proiectul final S-a realizat prezentarea i argumentarea proiectului S-a elaborat o comunicare/articol la revista colar pentru diseminarea rezultatelor proiectului S-au primit sugestii i recomand ri pentru mbun t irea activit ilor similare n viitor Data DA NU Obs./ comentarii

Profesor ndrum tor,

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

75

ANEXE FI DE DOCUMENTARE SIGURAN E FUZIBILE- FD1

Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Siguran ele fuzibile sunt aparate de protec ie mpotriva scurtcircuitelor care ntrerup circuitul protejat prin topirea unui fuzibil (fir sau band conductoare sub ire, cu sec iunea corelat cu curentul de ntrerupt i cu timpul n care trebuie s se topeasc ). Siguran ele fuzibile obi nuite folosite foarte mult n instala iile electrice sunt aparatele de protec ie cele mai simple i n general cele mai eficace. Siguran ele fuzibile sunt alc tuite din trei p r i distincte: soclul, capacul patronul fuzibil propriu-zis. Din punct de vedere constructiv, siguran ele pot fi: auto, mignon, normale cu filet i cu furci. Siguran ele cu filet sunt construite n dou variante: cu legatur spate LS i cu legatur fa LF MONTAREA SIGURAN ELOR FUZIBILE La montarea siguran elor LS succesiunea corect a elementelor pe piciorul unui soclu este: aib -inel de siguran - piuli Am - aib alam - conductor - aib plat - inel de siguran - piuli . La montare trebuie avut n vedere ca firul conductor s aib ochi n jurul bornei sau, n cazul sec iunilor mari, papuc. Trebuie avut o grij deosebit ca strngerea conductoarelor la bornele de legatur s se fac bine, pentru a evita o suprancalzire a bornelor i prin aceasta i influentarea caracteristicii de fuziune a patronului fuzibil.Capacul filetat al siguran ei trebuie bine n urubat pentru a asigura for a de ap sare cerut de contact. O siguran fuzibil corect dimensionat i montat efectueaz o protec ie sigur i ieftin mpotriva scurtcircuitelor. Siguran ele fuzibile cu mare putere de rupere se vor monta n plan vertical.Introducerea i scoaterea siguran ei din furci se face cu ajutorul unui mner izolant care asigur manipularea f r pericol de electrocutare. Siguran ele cu filet tip LFi se construiesc n gama: SOCLU PATRON CAPAC curent cod curent cod curent cod filet 25 A 2061 25 A 2240 2-25 25 A 2004 E27 63 A 2071 63 A 2270 35 - 63 63 A 2005 E33 100 A 2080 100 A 2290 80-100 100 A 2006 G 1.1/4 Scara curen ilor nominali pentru fuzibilul siguran ei este urm toarea: 2-4-6-10-16-2025-35-50-63-80-100-125-160-200-224-250-300-315-355-400-500-630 A. Siguran ele tip MPR se construiesc n gama: SUPORT PATRON CURENT COD TIP FUZIBIL SIST 101 411 NT 00- 406 4 - 160 A SIST 150 412 NT0 -407 6- 160 A SIST 201 413 NT1 -408 36 - 250 A SIST 400 414 NT2 -409 224-400 A SIST 630 415 NT3 -410 4 00 -63 0 A
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
76

FI DE DOCUMENTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE COMAND I PROTEC IE DE JOAS TENSIUNE- FD2


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat i protec ie de joas tensiune se Echipamentele electrice de comand construiesc pentru tensiuni nominale ce nu dep esc 1000 V (n curent alternativ) i, respectiv, 1200 V (n curent continuu). Ele se realizeaz ntr-o mare varietate de tipuri i dimensiuni i se folosesc pe scar larg att n centrale i n sta ii electrice, ct i n instala ii industriale i n sectorul domestic (casnic). n plus, trebuie subliniat c toate echipamentele electrice folosite n domeniul casnic sunt de joas tensiune (220 V c.a.). Dup forma de varia ie n timp se deosebesc: echipamentele electrice de curent alternativ (monofazat sau trifazat) echipamente electrice de curent continuu. Tensiunile nominale standardizate (pn la 1000 V) n curent alternativ sunt: 24, 48, 127, 220, 380, 500 (660), 1000 V, pe cnd cele din curent continuu sunt: 24, 48, 125, 400, 800, 1200 V. Din punctul de vedere al protec iei muncii, echipamentele cu tensiuni nominale mai mari de 42 V sunt considerate ca avnd tensiuni periculoase. Curen ii nominali standardiza i sunt: 3, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 160, 200, 315, 400, 630, 1600, 2000, 2500 i 3150 A. (Pentru secundarele transformatoarelor de m sur sunt standardiza i curen ii cu valori de 1 A i 5 A.) Echipamentele de comuta ie de joas tensiune se construiesc cu 1, 2, 3 i 4 poli. Primele dou variante (cele monopolare i cele bipolare) sunt destinate s func ioneze att n curent continuu ct i n curent alternativ monofozat. Variantele tripolare i tetrapolare se construiesc pentru a func iona n curent alternativ trifazat. Din categoria echipamentelor de protectie de joasa tensiune fac parte urm toarele tipuri de echipamente: siguran e fuzibile de joas tensiune (ca elemente de protec ie general ); contactoare electromagnetice (ca echipamente de comand folosite n schemele electrice de ac ion ri i automatiz ri n domeniul curen ilor tari) ntreruptoare automate de putere (ca echipamente cu rol de comuta ie i de protec ie) relee (ca elemente de comand i semnalizare, folosite att n schemele electrice de automatiz ri, ct i n construc ia echipamentelor electrice de protec ie); rezistoare, reostate i controlere (ca echipamente de pornire i comand , destinate controlului vitezei, curentului i tensiunii motoarelor electrice).

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

77

FI DE DOCUMENTARE CARACTERISTICA DE PROTEC IE A SIGURAN ELOR FUZIBILE FD3


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat Principala caracteristic a unei siguran e fuzibile este caracteristica timp - curent, adic t = f(I). Ea este numit "caracteristica de protec ie" i reprezint dependen a timpului de ac ionare al siguran ei fuzibile (t) n func ie de valoarea supracurentului (kxIN) la care fuzibilul ac ioneaz (se arde). Astfel, n fig.1 s-au reprezentat 3 tipuri de caracteristici de protec ie, i anume: curba 1 reprezint caracteristica de protec ie specific siguran elor rapide i corespunde siguran elor cu fuzibil dintr-un singur metal (Ag, Cu), cu sec iunea uniform . Siguran ele rapide sunt utilizate pentru protec ia circuitelor f r vrfuri mari de sarcin (cabluri, conductoare pentru iluminat etc.); curba 2 reprezint caracteristica de protec ie specific siguran elor lente (cu iner ie, prin diferite metode), utilizate la protec ia circuitelor cu vrfuri de curent (a motoarelor electrice, a transformatoarelor electrice etc.); curba 3 reprezint caracteristica de protec ie tipic siguran elor ultrarapide, realizate dintr-un singur material (cu gtuituri i perfora ii). Acestea sunt destinate protec iei elementelor semiconductoare ( i a echipamentelor cu semiconductoare). Determinarea caracteristicii de protec ie corespunz toare unui tip de siguran fuzibil se face prin ncerc ri (n curent continuu), pornind de la starea rece a fuzibilului, iar durata (timpul) de topire se consider prin valoarea medie a m sur torilor (de la mai multe ncerc ri experimentale succesive).

Fig.1 Caracteristica de protec ie t = f(I) 1 = siguran rapid ; 2 = siguran lent ; 3 = siguran ultrarapid

Fig.2 Protec ia cu siguran e fuzibile 1 = zona caracteristicii termice 2 = zona caracteristicii de protec ie
78

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

Protec ia instala iilor electrice cu ajutorul siguran elor fuzibile se face confruntnd "caracteristica termic " a echipamentului protejat cu "caracteristica de protec ie" a siguran ei alese. Caracteristica termic a unui echipament (dintr-o instala ie electric ) este curba care reprezint dependen a dintre timpul n cursul c ruia temperatura p r ii celei mai nc lzite (a echipamentului) atinge valoarea limit admisibil adm i valoarea intensit ii supracurentului (kxIN) care o produce. n fig.2, n "zona" 1 se afl caracteristica termic a echipamentului protejat, iar n "zona" 2 se afl caracteristica de protec ie a siguran ei fuzibile alese. Pozi ionarea ilustrat n fig.2 (unde zona 2 este mereu sub zona 1) caracterizeaz o bun protec ie a echipamentului electric avut n vedere. Punctele care determin caracteristicile "termic " i "de protec ie" sunt cuprinse n interiorul ariilor ha urate, ele fiind stabilite ca medii ale multor determin ri experimentale. Observatie: Din cauza erorilor de m surare i de calibrare a elementelor fuzibile, ct i datorit varia iei temperaturii mediului ambiant se impune ca, ntotdeauna, caracteristica de protec ie a siguran ei fuzibile s nu fie prea apropiat de caracteristica termic a echipamentului protejat i, n nici un caz, cele dou caracteristici nu trebuie s se intersecteze !!!

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

79

FI DE DOCUMENTARE CONTACTOARE ELECTROMAGNETICE FD4


Competen a: Alege elemente de protec ie pentru o aplica ie dat

Fig 1 Contactor electromagnetic cu o singur ntrerupere n fig.1 este reprezentat schema contactorului cu mi care de rota ie, cu o singur ntrerupere, folosit, de regul , n circuitele de curent continuu. Elementul motor este electromagnetul cu arm tura fix 4, pe care este plasat nf urare de excita ie 5 i arm tura mobil 3. Cnd bobina electromagnetului este parcurs de curent, arm tura fix 4 atrage arm tura mobil 3 (solidar cu contactul mobil 2), care se deplaseaz pn la nchiderea acesteia peste contactul fix 1. n acest fel, calea de curent, de la A la B, se nchide prin contactul fix, contactul mobil i leg tura flexibil 8. La ntreruperea aliment rii electromagnetului, sub ac iunea resortului antagonist 7, arm tura mobil revine n pozi ia ini ial , iar arcul electric ce ia na tere ntre contactele principale 1 i 2 se stinge n interiorul camerei de stingere 6. Utilizarea acestui tip de contactor n circuitele de curent continuu este determinat de realizarea unei distan e relativ mari ntre contacte (deci, o alungire mare a arcului electric) la o distan relativ mic (de 4-10 mm) a ntrefierului electromagnetului. Circuitul magnetic este de tip clapet , cu arm tura mobil sprijinit pe o prism (pentru asigurarea unei rezisten e mari la uzur ).

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

80

Fig.2 Contactor electromagnetic cu dubl ntrerupere n fig.2 este reprezentat un contactor cu mi care de transla ie, cu dubl ntrerupere, folosit n circuitele de curent alternativ. Aici, elementul motor este un electromagnet monofazat cu spir n scurtcircuit, cu arm tura fix 8, nf urarea de excita ie 6 i arm tura mobil 5. Alimentarea bobinei 6 (pe la bornele 7) determin atragerea arm turii 5 i, odat cu ea, a casetei izolante 11. n acest mod, puntea conductoare 9 (pe care se g sesc cte dou contacte mobile 1) stabile te cele dou contacte (contactele fixe fiind notate cu 2), realiznd astfel continuitatea circuitului principal, ntre bornele 3. Resortul 10 (comprimat n interiorul casetei 11) realizeaz presiunea de contact necesar contactelor principale. Invers, la ntreruperea aliment rii electromagnetului, sub ac iunea resoartelor antagoniste 4, arm tura mobil revine n pozi ia ini ial , ntrerupnd circuitul principal al contactorului. Avantajele acestei variante constructive sunt legate de ntreruperea circuitului (pe fiecare faz ) n cte dou locuri i de eliminarea leg turilor flexibile. Uzual, astfel de contactoare sunt destinate conect rii motoarelor electrice de c.a., a reostatelor de pornire si reglaj, dar i pentru diverse comuta ii n re elele de for i de iluminat (de c.a.).

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

81

FI CONSPECT SIGURAN E FUZIBILE - FC1


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat n instala iile electrice de joas tensiune siguran ele fuzibile sunt cele mai simple dispozitive de protec ie mpotriva efectelor supracuren ilor (n general) i mpotriva curen ilor de scurtcircuit (n particular). Rolul func ional al oric rei siguran e fuzibile este de a ntrerupe curentul n circuitul electric n care aceasta este conectat . Atunci cnd curentul dep e te, un anumit timp, o valoare prestabilit , ntreruperea circuitului se realizeaz prin topirea (unuia sau) mai multor elemente fuzibile, construite i dimensionate exact n acest scop. n acest context, la trecerea unui curent de scurtcircuit printr-o siguran fuzibil , prin func ionarea sa (adic , prin topirea fuzibilului) se limiteaz att amplitudinea curentului, ct i durata acestuia. n schimb, dac func ionarea ("arderea") siguran ei se produce la suprasarcini, amplitudinea curentului ramne neschimbat , limitndu-se numai durata acestuia. Utilizarea tot mai diversificat a siguran elor fuzibile de joas tensiune (n toate tipurile de echipamente industriale i casnice) a condus la fabricarea lor ntr-o mare varietate de tipuri i forme constructive. n acest context, siguran ele fuzibile de joas tensiune se clasific n trei categorii principale, i anume: a. siguran e fuzibile de mare putere, utilizate n instala ii industriale cu tensiuni de pn la 1000 V i curen i nominali cuprin i ntre 100 - 1000 A; b. siguran e fuzibile cu filet, folosite n instala ii industriale tensiuni pn la 1000 V i curen i nominali de 6 - 100 A i casnice, la

c. siguran e fuzibile miniatur , folosite n echipamentele de redresare, la aparate radio i TV, la instala iile electronice i electrocasnice etc., cu tensiuni de pn la 550 V i curen i nominali de 0,1 - 6 A. Indiferent de tip (sau de categorie), n construc ia oric rei siguran e fuzibile se disting urm toarele p r i componente: cartu ul (sau carcasa); elementul fuzibil; elementele de contact mediul de stingere a arcului electric.

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

82

FI CONSPECT ALEGEREA I VERIFICAREA MOTOARELOR ELECTRICE DE AC IONARE - FC2


Competen a: Alege motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat ; Verific motorul electric de ac ionare pentru o aplica ie dat Un SAE (sistem de actionare electric) reprezint un sistem de conversie a energiei electrice n energie mecanic care asigur controlul pe calea electric a energiei mecanice ob inute i a parametrilor s i. Se disting 3 structuri de baz : elementare sau clasice; automatizate; complex automatizate. (def. sistemului p prin sistem se n elege un ansamblu de elemente fizice interconectate, servind unui scop func ional comun i n care fenomenele ce se petrec respect principiul cauzalit ii) DA dispozitiv de alimentare cu energie electric IP ntrerup tor de DA putere ER element de reglare MR Motor electric y1 OT (TM) organ de IP transmisie (transmisie DP mecanic ) y2 ER ML ma . de lucru DP dispozitiv de protec ie y1, y2 m rimi de ME OT ML comand x1, x2 m rimi de m surat, x1

D. M surare x2 D. A. Comunicare, nregistrare

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

83

Ac ion rile electrice individuale f r preten ii deosebite cu privire la pornire, reglarea tura iei i frnarea MEA.

II
xp, sau supraordonate

DA

IP DP x3 Disp. de cd. sau reg. y ER

ME x1

OT

ML

Disp. m s. x3 la disp. subord. x2 Disp. afi . com. nregistrare

Proiectarea sistemelor de ac ionare electric const in:

ME

OT

ML

alegerea motorului electric de actionare determinarea puterii motorului electric verificarea motorului electric stabilirea vitezei stabilirea iopt. stabilirea sistemelor optime de frnare stabilirea metodelor celor mai potrivite de reglare a vitezei stabilirea schemei de comand a SAE

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

84

FI CONSPECT CONTACTOARE ELECTROMAGNETICE FC3


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Conform defini iei, contactorul este un aparat cu comuta ie mecanic , ac ionat altfel dect manual (cu tije i came, pneumatic, electromagnetic etc.), dar care are o singur pozi ie de repaus. Contactorul trebuie s fie capabil s nchid , s suporte i s ntrerup curen ii n toate regimurile de func ionare normal a circuitelor electrice (inclusiv supracuren ii de pornire ai motoarelor electrice). Din acest punct de vedere, orice contactor este destinat a efectua un num r mare (105 ... 106) de comuta ii sub sarcin i un num r i mai mare (107) de comuta ii f r sarcin . Contactorul electromagnetic este ac ionat de un electromagnet (de c.c. sau de c.a.). Func ional, orice contactor are rolul de a conecta (sau deconecta) un circuit la darea unei comenzi i de a-l men ine n starea respectiv , atta timp ct dureaz comanda. A adar, contactele unui contactor pot fi "normal deschise" i/sau "normal nchise", cu urm toarele semnifica ii (la contactoarele electromagnetice): contactul "normal deschis" (ND) este contactul care se afl deschis cnd aparatul este n stare de repaus (adic , n lipsa curentului n bobina de excita ie a electromagnetului). Acest contact se va stabili, adic va deveni nchis, la alimentarea excita iei. contactul "normal nchis" (NI) este contactul care se afl nchis atunci cnd aparatul este n stare de repaus. Acest contact se va deschide la alimentarea excita iei. Contactorul care are contactele principale "normal nchise" este numit "ruptor". n continuare se face referire numai la contactoarele (ruptoarele) electromagnetice. Pentru acestea exist mai multe criterii de clasificare. Astfel: 1. Dup felul re elei n care func ioneaz , contactorul poart denumirea de contactor de curent alternativ sau de contactor de curent continuu. 2. Dup modul de stingere a arcului electric (care apare ntre elementele de contact) se deosebesc contactoare "n aer" i contactoare "n ulei". 3. Dup cinematica arm turii (purt toare a contactelor principale), contactoarele se pot clasifica n: - contactoare "cu mi care de transla ie" a contactelor mobile i a electromagnetului (cazul contactoarelor de curent alternativ); - contactoare "cu mi care de rota ie" a echipajului mobil (cazul contactoarelor de curent continuu); - contactoare "cu mi care combinat ", de rota ie i transla ie (cazul contactoarelor de curent alternativ pentru curen i mari).
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
85

n prezent, construc ia de contactoare electromagnetice (de c.c. i de c.a.) este tipizat i standardizat , n func ie de diversele grade de protec ie i de aplica iile caracteristice n care sunt folosite. Din acest punct de vedere se deosebesc: a. Contactoare electromagnetice folosite n circuite de c.a., cu simbolurile: AC1, utilizat la comanda receptoarelor cu sarcini electrice neinductive sau slab inductive (cuptoare electrice cu rezisten e); AC2, utilizat la pornirea motoarelor asincrone cu inele i la frnarea n contracurent; AC3, utilizat la demarajul motoarelor asincrone cu rotorul n scurtcircuit i la oprirea motoarelor lansate; AC4, folosit la pornirea motoarelor asincrone cu rotorul n scurtcircuit, la mersul cu ocuri i la inversarea sensului de rota ie al motoarelor. b. Contactoare electromagnetice utilizate n circuite de c.c., cu simbolurile: DC1, folosit la comanda diferitelor receptoare cu sarcini neinductive sau slab inductive (cuptoare cu rezisten ); DC2, utilizat la pornirea motoarelor de c.c. cu excita ie deriva ie i la oprirea acestor motoare n plin mers; DC3, utilizat la pornirea motoarelor de c.c. cu excita ie deriva ie, la mersul cu ocuri i la inversarea sensului de rota ie al motoarelor; DC4, folosit la pornirea motoarelor de c.c. cu excita ie serie i la oprirea acestor motoare n plin mers; DC5, utilizat la pornirea motoarelor de c.c. cu excita ie serie, la mersul cu ocuri i la inversarea sensului de rota ie al motoarelor. Din punct de vedere constructiv, la orice contactor distingem urm toarele p r i: 1. Elementul motor (sau sistemul de ac ionare). Este cel care asigur deplasarea contactelor mobile. La contactorul electromagnetic elementul motor este un electromagnet. Electromagnetul de ac ionare poate fi alimentat cu tensiune alternativ (n cea mai mare parte a cazurilor) sau cu tensiune continu . 2. Contactele principale (fixe i mobile). Acestea, mpreun cu bornele de intrare i de ie ire, c ile de curent i pun ile conductoare, sunt cele care asigur continuitatea circuitului principal. Num rul lor este multiplu de trei (n cazul contactoarelor de curent alternativ trifazat) sau de doi (n cazul contactoarelor de curent continuu). Ele sunt robuste, nct s reziste la frecven e mari i la un num r ct mai ridicat de manevre. 3. Camerele de stingere. Au rolul de a activa stingerea arcului care apare ntre contactele principale. La contactoarele de curent continuu se folosesc camere de stingere bazate pe principiul deioniz rii (n contact cu pere ii reci), asociat cu suflajul magnetic. La contactoarele de curent alternativ camerele de stingere func ioneaz pe baza principiului efectului de electrod asociat cu efectul de ni . 4. Contactele auxiliare. Acestea, mpreun cu bornele i c ile de curent aferente, sunt cuplate mecanic cu contactele principale. Ele pot fi normal nchise i/sau normal deschise i sunt folosite n circuitele auxiliare ale contactorului. Contactele auxiliare sunt necesare men inerii sub tensiune a bobinei electromagnetului, semnaliz rii i asigur rii interblocajului comenzilor. 5. Releele de protec ie. Cel mai frecvent, la contactoarele electromagnetice sunt utilizate relee termice (termobimetalice) i relee electromagnetice. (Ele vor fi tratate n subcapitolele urm toare ale lucr rii.) 6. Carcasa aparatului i sistemul de prindere sunt formate din ansamblul de piese izolante i metalice care asigur protec ia, ghidajul i fixarea aparatului n pozi ia normal de func ionare
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
86

FI CONSPECT RELEE DE PROTEC IE FC4


Competen a: Realizeaz un proiect pentru o aplica ie dat Un sistem de protec ie prin relee este alc tuit din totalitatea dispozitivelor i aparatelor destinate s asigure, n mod automat, deconectarea unei instala ii la apari ia unui defect sau regim anormal de func ionare periculos pentru instala ie, sau cel pu in s semnaleze aceasta. Prin separarea automat a unei instala ii defecte se urm resc trei obiective: - s mpiedice dezvoltarea defectului i extinderea acestuia asupra altor instala ii; - s prentmpine distrugerea izola iei i aparatelor ca urmare a ocului electrodinamic i electrotermic, ntrerupnd rapid toate posibilit ile de alimentare a locului de defectare; - s contribuie la restabilirea func ion rii normale pentru continuitatea alimentarii consumatorilor de energie electric . Releul electric de protec ie este, deci, un aparat electric care execut nchiderea, deschiderea sau comutarea unuia sau mai multor contacte la varia ii ale unor marimi electrice aplicate la intrarea acestuia. n cazul releelor f r elemente mobile , respectiv f r contacte, are loc o basculare a valorii de ie ire la producerea unei varia ii n salt la intrare. Releul transmite comanda de declan are la mecanismul (dispozitivul) de declan are al ntreruptorului. A. STRUCTURA RELEULUI DE PROTEC IE: i simbolul

n figura 1. a, b i c sunt reprezentate: schema bloc, schema desf surat general pentru releul de protec ie.

Fig.1 Scheme ale releelor i simbolizarea lor: a.)schema bloc; b.)schema desf urat ; c)simbol pentru releul de protec ie
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
87

ES - Element Sensibil (de intrare); EC - Element de Compara ie sau prelucrare logic a informa iei i de Decizie; EE - Element de Execu ie.

Fig.2 Caracteristica intrare ie ire (static ) a unui releu de protec ie

Fig. 3 Schema bloc de elemente a unui circuit de protec ie prin relee

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

88

B. PARAMETRII PRINCIPALI AI RELEELOR: 1. Parametrii nominali ( Un, In, fn, Zn , etc.) - m rimi ce pot fi suportate timp ndelungat de aparat; 2. Valori de pornire (ac ionare) - valori la care ac ioneaz releul; 3. Valoarea de revenire - valoarea m rimii controlate la care elementele de execu ie ale aparatului ac ioneaz invers dect la ac ionare; 4. Factorul de revenire :

K rev !

valoarea de revenire {1 valoarea de pornire

(1.1)

La releele maximale care ac ioneaz la dep irea unei m rimi Krev<1; la releele minimale, care ac ioneaz la sc derea m rimii de ac ionare sub valoarea reglat , Krev " 1. Se consider ca un releu este cu att mai bun cu ct Krev este mai aproape de 1. 5. Timpul propriu de ac ionare al releului care este timpul m surat din momentul atingerii valorii de ac ionare pn la emiterea m rimii de execu ie (la ie ire). La acest timp se adaug iner ia proprie a aparatului, la care se adun timpul reglat al aparatului. 6. Puterea consumat de releu - este n raport invers cu sensibilitatea releului. Aceast m rime intervine la nc rcarea circuitelor secundare i la calculul i alegerea transformatoarelor de m sur care alimenteaz schema (TC,TT) 7. Puterea de rupere (capacitatea de comutare) este puterea maxim din circuitul comandat prin contactele releului f r ca acesta s se deterioreze. 8. Pozi ia normal a contactelor (normal deschise sau normal nchise). Se consider pozi ie normal a contactelor starea lor ini ial ,cu aparatul nealimentat. 9. Stabilitatea termic i electrodinamic care este capacitatea aparatului de a suporta un timp limitat efectele curen ilor de scurtcircuit, far consecin e negative. 10. Eroarea releului este diferen a dintre valoarea real de ac ionare i valoarea reglat pentru ac ionare. n concluzie: Se poate spune c releele electrice sunt aparate automate care, sub ac iunea unui parametru electric aplicat la intrare, produc varia ia n salt (brusc) a m rimii de ie ire la o anumit valoare a parametrului de intrare. Ele func ioneaz pe baza codului DA/NU i fac parte din categoria aparatelor pentru comenzi discontinue. C. ALEGEREA RELEELOR/DECLANSATOARELOR TERMICE Alegerea curentului de serviciu Pentru motoare, se alege acea valoare a curentului de serviciu n a c rui plaj de reglaj se situeaz (recomandabil, ct mai aproape de limita superioar ) curentul nominal al motorului:

I rt } I nmot
Alegerea curentului nominal al blocului de relee termice Alegerea curentului nominal al blocului de relee termice se face conform tabelului de coresponden ntre Irt i In
Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic
89

BIBLIOGRAFIE

1. Manolea, Gheorghe - Alegerea i verificarea motoarelor electrice de ac ionareEditura Universitaria, Craiova, 1993 2. Manolea, Gheorghe Ac ion ri electromecanice- Reprografia Universit ii din Craiova, 1991 3. Peicov, Alexandru - Aparate electrice- Proiectarea i construc ie- Scrisul Romnesc, Craiova, 1988 4. Ciobanu, Lucian -Calitatea proiect rii i execu iei instala iilor electrice de joas tensiune- Editura Speran a 1999 5. Brosteanu, Gheorghe , s. a. Protec ia prin relee si automatizarea sistemelor electrice; 6. Tunsoiu, Gheorghe .a.,- Ac ion ri electrice, Editura Didactic Bucure ti, 1982 7. Kelemen, Alexandru- Ac ion ri electrice, Editura Didactic Bucure ti, 1979 i Pedagogic ,

i Pedagogic ,

8. Instala ii electrice industriale -ntre inere i repara ii- Manual pentru licee industriale i de matematic -fizic cu profil de electrotehnic clasa a XII a i coli profesionale, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1989 www.RegieLive.ro www.electroaparataj.ro/ http://www.agenda-electrica.ro www.siemens.ro www.schneider.ro

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare n proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de nv mnt profesional i tehnic

90