Sunteți pe pagina 1din 72

I

,qsocuTu n,tTtotur,{

z,

nvarutronruon nnv nomAxtt

rNSTrruruL RovAru oe ceRcerARriru evnLuRRe

IROVAL

ln

gi prololeme penfru cursul

iri

propriefilii imobilierre

Evcrluqreer

corectia Biblioteca ll,q,NnVA.n

ll

cuvANTiN.ltr.'Irn
Aceastd culegere de intrebtrri 9i probleme a fost scrisi pcntru a ajuta participanlii la

IMoBILIARE ' in preg[tirea examenutui de absolvire. Mateiialul a fost elaborat de un colectiv dc specialiqti ai Asocialiei Nationale a Evaluatorilor din Rom6nia _ ANEVAR, pe baza ptoglarnei analitice a cursului menfionat.
'l'estul de absolvire este rn concordanfd cu criteriile Grupului European al Asociafiilor de Evluatori - TEGOVA, referitoare la calificarea evaluatorilor.

cursul postuniversitar,.EVALUAREA $I FINANTAREA pR6pRiETATILOR

- Evaluare - metode de randamenq - FinanJarea proprietdJi lor imobiliare; - Situatia juridicd a proprietililor imobiliare; - Etica evaluatorului; - Utilizarea tabelelor electronice; - Analiza pentru cea mai bunl utilizare; - Evaludri speciale. La final, sunt date spre rezolvare un num{r de probleme aplicative din care se vor solecriona cele date la examen. Culegerea confine grila de rdspunsuri corecte la intrebiri gi rdspunsurile la probleme. Pentru preg{tire est importanti revederea materialelor aferente cursului postuniversitar , gi in mod deosebit se va reline logica noliunilor, proceselor qi tehnicilor de analize a piclei imobiliare, evaluare qi finanfare, . Testul este bazat pe numirarea rdspunsurilor corecte, nu p aprcierea lor gi va fi o irosire a qanselor dac6 nu rdspunde{i la toate intrebtrile. La inceputul testului, citili cu atenlie toate inftebdrile gi apoi rdspundeli la cele care sunteli sigur. Revenili la clelalte inhebIri, analizati cu atenlie nuiasaq intrebdri ldri 9i respuns.

Intrebdrile sunt structurate pe l4 capitole: - Ceneralitifi ;l<- Analiza piefei imobiliare; z - Descrierea construcf iilor; - Instalafii funcfionale; - Inspecf ia proprietdtilor; - Evaluare - metoda costurilor; X - Pvaluarg * metoda comparafiei directe;

r,,

pregitirii - in cadrul de proiect examenului, rezolvafi problemele p6ntr la capdt; cerofi spdjin indrumdtorului
ln cazd cend nu ajungeli la rezultat.

Succesl Gheorghe Bddescu Pre$edinte ANEVAR

GENERALITATI
L (ure metode utilizeazi informalil s) Incrodacostului
b) metodele de tanda,nent o) metoda oomparalici dircote d) toate cele dc mai sus
2. Cate
de pe

piald:

netodefac qpel mai mub lo prhciplul anrlclpdrii:


&) metoda

costului

b) inctoda compaialiei diiel c) metodele de randament d) nici una din cele de mai sus

J. Ilec.,lt.'ilierea rczaltatelor este tntotdeauna: a) un nroces de ponderare b) un proces de medier

c)

un proces de selectare

J,

d) Dici nnrl din cele de msi Bus (.'riteriul de alecvare a unot metode

este

lc

cele

nui ,nt lfe o lnllueilat de:

s) tipul proprietilii c)

evsluate
bi le,

b) polenlialii cumpdrllori cantitalea de inlormalii disponi d) ll $i b sunt rdspunsuri corecte

referitoere Ir tranzsclii compar&bile

5,

Dala e$ahrfirii poate

li:

s) dats chlentA b) o datA ullerioard c) bate ccle de mai sus

6,

Folosirea unei nretode deplnde de


a) problema concrttr de evaluare
b

discrelia eval uatorului

o) disorelia clinrului d) nici una denaisus

7, Rotunjires ar trebui:
utilizati destul de rsrlntr-un ftport dc ovslusre b) sd reflccte nivelul de siguraultr al evaluatorului faftr de opiois se c) 6! fie utili?atd numai la slimarea finald I unei anumiie valod d) niciuna de mai sus nu este corcctd
e) sd fie

E.

laloarea

de pia1d. estu

ltin deJilllie:

a) totdeauna prcful cel mei mare

b) totdeauna prelul cel m6i mic c) preful cel mai probabil d) costul plus profitul

g.

yaloareo pentru un ahume


a) veloares de piali b) valoares asigurattr

ll'tesl or

esrc:

c) v&ioerea de investilic d) valosref, intrinsecd

10. Cqre

tip de valaare se wt folosiln cazul unui ,tturketing


valoarca valoaree valoarea valoarea
de lichidnrc
de

linitst:

a) b)

ulilizare

c) d)

afacerii
de investitie

II.

Esre voloarca de

piald egqld cu costul?

s) Da, intotdeauM.
b) Nu, niciodattr. o) Nu, sigur valoarea de pialtr rlu poate d) Poate.

fi egalfi cu costul.
de

12, Care

NU este o co,rdi(ie fuftdahtentald a vdlotii a) vanzitorul $i cumpiritorul sunthoterali


b) trarzaclia este pl6titd cash c) existi u! timp iezonabil de rispuns lA vAnzare d) ambele ptrrli sunt bine ioformate

piald?

13. Pentru co un obiect sd aibd voloMe fiebuie sd existe:

a) leren. fo4E dc munce, matcriale

qi r,rBanizare

b) Iaritats, utilitate, corere Si putere efectivi de cumpdrar,e

c)

mlitate, utilitate, corere efectivl ti transfeiabilitate d) raritate, utilitate, putere de cumpirare 9i dorinta 14. Rdrilalea, utilitnte.t, puterea efeaivd de armpdturc d) agenfii d produclie b) caraclerislicilc economice ale vslorii c) ofertd $i cererc
d) cca nrai bunfi ntilizare

fi dori4a

$e

rclerd la:

15. Snbslilulia este baz|

pentru:

a) metodacoslului b) melodc de randarnent

c) mctoda comparaliei direct d) toat de mai Fus

16, Core din amtdloarele ar putua

rt

uh exe rltlu
a

de

forld economicd?

fl)

teodiofa c?ilre casc nlai lilici b) o hotdrAre a priDririei de interzicere c) un climal favorabil in or{$

publicildtii exteriosre

d) o fabrici
17. Care din
a) o rat?i dc

ce se rodeschidc

unfttoarele

ar lrutea

fi

un acetnplu

de

!o4t

socidd?

utilitrte mai

ntar.c pnlnr o onumitA

zon!

b) rata dobSnzii mai

lnici

c) rati n divo4uril,r in crc$tcre d) existcnla unor i[undalii rcpetate


18-

Familiilesa nult

nt

ai corrttierrte de a reciclL ambdajele, Cefel de lorld este acest exempla?

a) sociali bleconomicd c) a mcdiului inconjrfitor 'd) guvcrnamentald

19.

hr care din ipostazele urudtodre un eealuotor ta evalua investitor mediu: a) expe.l consultant b) expcn neutru

o sta(ie

PECO din perspectiva anul

c) arbilru (nrediato.) d) niciuna

20'

care esle cea mai ob$nuitd wroare esfimatd tn asraorcq anet cqse .te tocut ? a) valoarea de piali
b) valoarea de utilizare c) valoarea afacerii
d) valoarea de casare

21.

Termena! de ,,valoaren ar bebui sfllllq1 in raportul de evaluare lb, 3) intotdeauna b) udeori c) nicjodatd d) la aprecierea evaluatorului Care di,t ut,ndtoarele

ch srttbux

22.

NIl

este un

pirclph

al estlmfutt

valoilfinde

a) valoarea este o predictie b) valoarea erte subiectivtr

c) valoa[ea este precisd d) valoarca este o comparare

23.

Tbndin(ele economice sunt arralizqte pirr: a) timpul, direclia, csuza {i efectul teoditrlei b) evolufia inllatiei c) reglonlentdrile gxvomamentale . d) oricnurile date de org&nismle intemarionale Datele generale se referi la: a) piala locali imobiliartr b) rrar:z.acliile de pe piatd c) costurile qi finenfarea prolrietdlilo! d) cea mai bune udlizare a teaentrriloi

24.

25. Stahdardele de evaluare cuprind:


definilii ale unor lermeni specifici evalutrrli b) indici de actuatiznre c) formule de cajcul a valorii prio diferite melode
a)

d) tabelele dc incadrare 26. Suma

de evaluare

s) nlai mare decat valoarea irtseprinderii b) mai micd sau egale cu valoarea idtreprinderii c) indepeDdente de valoarea itrtreprinderii

valorilor elerflentelot dln pshirrroniul unel tntreprindei esfg

27. Lo e.valu-oreq unor construcfl ce foc pqrte dh in lichidate se foloseSte: a) valoarca de piatd b) valoarea de utilizare c) valoarea de isvestilie
d) valoarea de asigurare

patlnonlul

unei rnfiepfinderl cs nu vq lnha

28. Datel e speciJiee

cupiad:
fiotoldrii

a) costul constructiilor b) costul $i dispoDibilicrtea

c) evolulia demograficl
d) evolutia ccotromici regionalo

29.

Sln dqdele

de evsluere su t ,tecesate penltu: a) o inlciegerc unifomti a tsrmenilor $i pKrccduilor de ovaluare b) pentm a putea fi verificate lucririle de valuarc c) petrtru a putea Ii atestali evaluatorii d) pentru a ne aiinia ia cerinlele integrdrij in Uniuoea Europcantr

30. IdentiJicareo unel


a) aL'solui

proptietdli iuobiliat"e

este

pefilru evaluare:

critici. b) bin de avut in vedere c) uneod folositoare


d) inlornta jie neadecvata

3L

ln eralrrea proprietd(ilor

rezidet (iale, datele

ge erale Eunt,

a) reanalizale complet la fiecare lucrare de evaluate

b) actualizate continlur pe mzsure ce se utilizeazd o) luate in considemlie tdmestriai d) rDeori luale in consideralie

32, Datele specirtce se otganizeazi ile

evilaatot:

a) pe fi$c it]dividuale b) ;nl r -., grili cu Joud s.lu r,lei tnLjlte dinre,,!itlDi

c) in o(dinea cslegerii lol

d) 33,

i.1

orJ r.ca Lidtei lra ),/xcliilur

Crite ile cu care se ajutge la estimareafrnali avaloril


r)judccata, adccvarea. cantitatea informaliilor
b) pia1a. judecata. adecvaroa

san

c) adccvalea, Frecizia

Si

cantitalee inforlnaliilor

d) calitatca i nfornlatiiior, judecata, adccvarea

l'aloarea

J5.

ln

poaie exprima: a) nrcdia ariilDetici a tuturor valoriior b) mcdic pondcrati intre 3 \'alorj c) intc al dc valori d) in conrparalic ou alic propririli inobiliare exprimarea taloriifinqle este ntai irnpoftarrt: a) rczultatul din formulele flnanciare b) rezultatul din conpararea datelor de piali c) rczullatul din fofnlrlele de cost
se

li;ittli

d) rczultatul din comparara cu alte rapoarte de evaluare 36.

Natula ocupdtii for(ei de Nncd dinb-o localitste poate infiaenlq:


a) planifi carea urbanisticA b) nivelul reglemcntiri I or autoritdtilor locale

c) alra{crea veniturilor din afara localitilii d).iscul asociat investiliilor in zone

Pielele locale wmdresc tendihlele pielelor tegionale: a) iici.ldata


b) intotdeauna

c) du intotdeaura d) depinde

38. Pe terrner lung costul coastruc(iilor urmdreSte:


a) nivelul general al

preF.ilor

b) rata dc schimb c) costul finanl6rii


d) ce.iDlele reglemertdrilor publ ic

39, Investigatea trunzac(iilot

de pe

piald

se

lace prln:

a) informalii dc la cumpdrdtori $i venztrtori b) analiza datrlor stalistice c) informalii de la corsultanli imobiliari d) inlormalii de la comentatorii de specialitate ai presei

40, Datele specifice pot fi utiliz,ste

de

evql atut dscd:

a) sunt luate din slte rapoarte de evaluar b) au occeptul p5..rlilor din tranzaclie

c) du sunt cunoscute $i de alli agenli imobiliari d) suotabsolut necesar pentru evsluare

41, Afl

rupofi de evaluqre btafi: o) este redactat conform rglementirilor b) ste conform ceri nlelor clientului scrise ln coDtrect c) di posibilitata beneficiarului s5 lnleleagd problema, feptcl, logic. [i ootrcluziilc d) cuprinde rumai darele culese din teren qi veriticate din punct de vedotE sl Eutatticitllii
e) acliunea in j ustilie rcfcritoare la o evaluaro
b) totalitatea etapelor necesare in realizarea unei evf,luari c) succesiuDca capilolelor din raportul de evaluare d) analiza datelor culese de p piatd

42, Procesul de evaluarci searand:

4J.

TendinTele economicc se studiazd

prin:

a) balAnla externA, cursulde schimb, produsul nafionol b) ni velul preiu rilor, qornajul, volumul corre4ului c) timp, dhectie, cauzd Si eleot

d) nivlul veniturilor, $onrajul, nivelul preturilor 44, Previxiunile se elahoreazd prht: a) an;li?d darelor sfcci{lce
b) perceplia $i comportanrentul fsrticipa n lilor pe pialA c) cuno$li nlele ii expct ienla eva luatoru lui d) cunoa$tcra studiilorde prognoz{ la nivelul macroeconofflc

45. Economia locttld

se .,nolizeozd

prin:

.)
c)

b) evolulia prclurilor,

evolulia $i veniturile populaliei, utilizarea forlei de munci rata dobanzilor numarul dc locuinle in constructiq volutuul lor in lel

d) nivelul salariilorSi volumul comcrtuluicu aninuntul

46.

Cele mai importa,tte

silualii tn care

este necesstd eealuarea

Wofitetdilot sun*

a) fi nanfarea proprietdti i b) adminjslrarea proprieltlii

c) t.ansfe.ul de proprictate sau al folosinlei

d)utilizareaprop etetii

47.

Ratitatea rclatird n unei proprietd(i inseafind:


a) se nu existe ofene b) oferta si fie limitatl fa$ de cerere e) sA nu existe cerere d) piala si fie ln scddere

4E, Principiul proporliei vsriabilc inseantnd: a) raportul lntre cerere $i oferttr se schiftbi cotrtinuu
b) factorii de produclie sutrt in echilibru relativ c) raportul htre tereaul libr Si cel comtruit d) raportul lotro valoaro qi credit

49.

Pri cil,ivl contihu(iei inseu ttd: a) investifia iicuti dlr chiria$


b) valoarea addugaia d o componenu c ) valoarea mode.ni zdri lor ulterioare d) inveshlia adusE de antreprenor
a proprit61ii

50. urmdtoarele

pfincipii

se

refefi

l4

piqla i,nobillard:

a) schirtrbarea b) transparenld c) anticiparea d) cea nlai bune utilizare

51. lJrmdtoarele

prircipii

se

rcferd ln prinal tund l4 Ptopfietd(l onalizqte:

a) cererca $i oferta

b) raiitatea c) proporliile veriabilc d) schimbsrea

ln evalnarca proprietdlitor imobiliare:


a) trebuie str se aplice cele 3 metode b) ori de cete ori est posibil trebuie si se aplice cel putin doud etode c) nu se adoiie o singurd metodd d) cele 3 metode trebuie sd dea rezultate spropiate 53, Cu tpdtdtor hotdrct insea t in defni(ia vslotii de plLld: a) notivat dar n! obligat 8A cumpere
b) nu renunld la tranzaclie o) ar pliti un prel mai mare docet pe piaF d) arc interes deosebit si cumpere proprietetea

54. 'Ilanzaclie echilibrutd insearnfld in defrnilh valorii


a)

de

piald:

pirlile aclioneaz[ indepeiident

b) castige IJi varrzitorul $i compirdtorul c) prclul corcspunde cu costurile vanziltorului d) sdjudccare prin licitslie
5

5,

yalodt ea de utillzole se vt estima: a) il1 cazul luziunii b) in cazlrl garant{riide credite c) irr cazui inchiderji d) in cazul lichiddrii
a) esle intrinsecd bnnului b) este creati inahtea participaltilor pe c) estc rczultati diD lr:r!1zaclie d) esle date de metodele de evaiuare

56. Valoarea:
pisll

57, Existenlo unor sta dqrde


a) publicului larg b) investitorilor

de e|aluarc este

utild:

c) speculatonlor d) piclei de capitfll

58.

Stqnd,

ele de et'sludrc rornane$i bebuie sd

Jie:

a) idenlice cu cele inte.nafio[ale b) identico cu cel europene c) compatibile cu celc internalionBle d) specifice Rornaniei $i nu deapirat compatibil cu 8

celeitte

alionsle

59, (:iititalea pe care uh onume cut,t


o .tcceptd
b) pret c) yaloa.re d) chetruiaU

i citc,;s,;;;i;,;;;;'!;X::,::;:::::::;;::,

'd

ptdteascd

fi an onume vanzdtot

6l). Din punuul de vedere ol inveslitotului, elementul cel


a) custul de reconstruclie b) localizarea

mai

oitic cate alecaazd

valoatea

c) cirpdc atea de a geDera vcnjluri d) cos{ul depteciat


o

Uh cutfipArdrct porenpial al unei ot oprietA/ soliL,itA cu o(:cesta sd rte evalaar| cu o rurd .le piasa aita' o rttii ';ilj:,:,:,:;'::

!,i":,t:;,ae"i

ii i'in,ir,,"

t'iii'iJiip

a" ,otoo,"

,o

a) valoarea de utilizar b) vatudr(a de piaF c) raloalea de investilie d) valoarea de utilizare iD contjnrlitafc

o2, ('are din ur totoutele ptintipii de,strie cel nt.ai^bine efectul pe rnlernu!iltrtti lnfi de uh ca ier rczidptliul vecih?
a) substitu{ie b) cca Drai b!l]d utilizftr

ccre

nre un qeropot,

c) ccndilii externe
d) conlb.nlitale

6J. Ce

plilt.iliu ltconc ric or Duteo exDll. ,tititute erhivatentd. ;,"i i"1,i;, of"'!"lt::f;:::#::;"*nibite
!) anliciparca
c)subsritulia
d) prod!clivitata supiimestard

n'ai

"*

"'utte

casc

cu

b) cea ntai bune ulilizare

64. Dalele

primate

se rcferd

Ia:

a) principalele datc folosile de evaluator b) Catelc c,;leso de cv6luator

c) dalcle carc infhrenleazd direcr vslosrea d) datele f!blicnte dc surse sigure

65. Carc

valoara pcntru un venzitor sau eumpiretor tipic b) valoarea perlru rln vaDzdtorsau cumpdrator specific c) \nloareu panlru socielalca dc asigursre d) vatoare4 penlru ta_\e'e pe proprjetate

a)

.ditt

lnnd/oqrcle exemlrle reflectd cel mai bine valoarea de lavestilie?

66. Ccre estu deosebilea .iirrtrc valo&e@ de piatd fi prclul ptelei? cu costut de intocuire, in timp ce vrloarea

") i:",Hi:j:11[nMonim
fapt cumpdretorul

de piaftr este aceeagi cu

b) prelul pietei

ste ceea ce cerc van

zitorul, in timp

ce valoar& de

piari este ceea ce pltrte{te de

c) prelulpiclci

_ llc prelul de venzare pentru un cumpardlor d, preful pieleieste ceea c relrreziDtd Droprietatea, in timp pl6tit pentru ea

eslc peDtru ce se vinde proprietatea. in limp ce valoarea de

pirl!

este ce lrebuie

s,

ce valoarea de piapi este ceca ce s_s

67. Cure diu ut ,dicvele r'r tli{ii sunl ph}suptt\e i def!fiiliL talo idepinfi:
a) vaioarea esiin1ard sc rciri la o dali viiloarc b) propuetatca se !a vinde dupi evrluare

c)

plala se va face cash sau cchivalent ci) nunrai vanziiorul S!ic perlcct occa ce cslr ioiosirea potenliale a proptietilii

68. De ce este necesur

ci

evnluatotul sa sftbile$cd clar si tn scris obiectieele tfiisiunii de

a) il absolvi pc evaluator de orico rcsporsaliiljlato, daoi 9!te dat in judecatb b) delinc$te problenra $i ideutifice tipui de valoarc ce va fi estimat

c) inslructiunile
69.

FPS cer acest 1!:oru


sa utilizeze o

d) pcrn;re valuatolului
Cot'e {!in

sinliurii D]etoda de evaluare

70,

71,

72.

urmitoarcla descne cel nai bine prc1ul de pittld? ) sr'rir.r de hnnr pLilila inlt o t, dnie! li( br sun,a pr imirn ra ri crcJ,r |cnl',, . .,,phrare c) sum& de bani [ecesard pntru a in, , ]Lri proprietatea d) deflrrilia valorii de pialit Ltfloliq, rda dobLuilot';i casutl crcditultri ittfuenleazd vatotes ptupietdlilot imobiliore, Cun se rcllccii ,i.tstJ ielniir ifi evalxdt,'? a) rata dc capitalizare ar pLriea li ajuslatii in plus sau minlls b) cend dobenTi,c sunt lnui se va aplica exclusiv ctoda cosluluj c) cend dobenzilc srnt nrici se va apliaa exciusiv metoda conrparaliei directc d) caud se prevcdc o schinbare a raijdobiinzilor nu sc va utiliza niciodatA l]retodie de randament 'ferfte ul alp- t'alo e ie inveslilie este cel nai bine descris ca valoare, pentru: a) un investikrl lipic b) un anurne invcsiitor c) u lltilizntor (lr In Tj,'rr iclir care;rchiIia,/i Cohfom ufiu[a di pin.ipiilc de atnlizi.E te",ttlt'trlot eroluirii, talofurc| este !;ubieetird' Aceatta t seam d: a) liecare individ nre gradul lui dc sutriecli\risrn b) valoarea unei proprictiiti iurcbrliarc noalc fi drferiti pentm diferiii crlnrperdto . datoritE unor
nxrtive emolional.

o) mclodclc

de

c!aluarc surl sutricctive

Pfi

ire ohie!:iivele standardelor le evqiu.tte se ttarlrdtE: s) dc ,l sprijini cvalLlalor ii, frin reconrarddri clare, si ciaLorcze rapoarte coerenle pentru clienli tr) de a pronrova cocrcnl.t (inlclcgcrea !uitol]nrl) Iriin tlilizarca unor dellnilii standard alc valorii
dc

piali

c) a) $i bl d) rrir:iunul

PIATAIMOBILIARA
P.

pialq lrrainlelor st!ui irlporfafit: a) |,,firbtia in aria prclei


bJ rtarra tellnlei dup?i c!freirmr'

c) iir:lcntul

din vcnillrl

ir'uili.i chslluil pecurpiiiltri

ill

2. In analiza

r:ercrii pe piala spapiilor carncrtirtle rant a) reglenlentdriie sani!arc b) stnrclura tatElor locale c ) dis ponibi I itatea asigurrrii d) aecesibiiiiarea $i costul lransponultlr

impo lnte:

13. lu onaliza pieSii imobitiare se prefetd Latele recente mai vechi dar speeifrce loculixirii:
a) iolotdeauna

fi

exllnderca aiel

plel |qld

dc dare

b) numai cind piala are o dinsmic[ idicrt6 c) nenlflr cA dalele veehi nr.! lol li cotjirrnll{e d) niciodati

t1. .4naliza pielii imobiliate include $ determincres celei mai bvne utllizdrl: a) inhrtdeauoa b) nuntai in abordarea primei 6coli (care porne$te de la analiza coDomictr) c) nuNai ir ahordarca celei de-a doua $coli (cea care porne$te de la analiza productivittrlii proprielnfi) d) numailelllru icrenuri

it.

ln anolizt!

tti.lii

itlohi!iltrp sc ar!nlizetq|:

a) oferta p{obabili qi ogrere a cofipetitiv6 b) derla.o peli{ive $i cererea proirabild c) r)fiita Iiri'epi.Irorilor qi cererea chiriaqiior d) .lcrla proprietiljlor libere Si oererea conrpetitiv,

iifi eslit ttrrta ofbrlei (otttetitiw se iqu in co sideturc! r) 1oa1c prolrietdlll,: allatc in vecjnitate b) propri,J{i1ile .ixisrcllc $i ir consl.uclie pe p,ala $pecificd c ) conslnrctiilc diD localitate aflat.: in rr)iect dar neincepute (l) ploprietiililedinvecinitatede lolatcsautransformate
11.

I'iala

i tobiliait

s? c4ruttetizeazd

pifi:

al hlullnl $i scrricii csenlial onr.rgefic b) crrcrc si olcrtd in echilihru c) cercrc rclativ c(msranta d) grNtl rrdus dc lichidilate
18.

tn ataliza cererii Si of?*ei se iau in consialerare: It Iunrai jnlirriiialii certc $i autcntice iii trecut b) nunrai infonlalii priviDd situalia prezeotl c] uneori $i pr(,gnozc peniru riitorul apropiat

19.

d) intoldcatina $i piognaze iieiitr,i viitor

aralizq echilibtului cercrc-ofertd


a) cercrea exisinti si cea b) ofcrta FencralA c) ccrerea potenliali d) stadiul reglcmentdriior

se studiazd

potnliali

20. Delimitarea

pie\ii intobiliare

este dotd de:

a) aria pielii, participanlii pe pialt, prelurile de tranzaclie b) propriteliechivalente $i complenlentare, tipuluonstrucfiei, costurilede construclie c) lipul lropriethlii, careclensricite profdetAlii, aria piefii, proprietdli ecbivalente compiemntare

d) Iipul propfletdlii. anr pielii. preturile

de lranzaclie

li

2t. Care din urmdtoarele este o caructeisticd a pielei imobiliare! a) esteautoreglementat[ b) preturile srrt relativuniforme Si stabil t2

o) cuDrpiretorii sunt in cuno$tintA de cduzi $i ounoso piala imobiliar6 d) nu existA u[ nurniir prea orarc d varzdtori gi cunpirdto.i informali caro
librra, ooncureDtiali

se crbze o pisl6

22,

Carc din urhtdtoriilactofi ar putea

li

cottsidemli nfdctdt al cerc l:

corc!renta b) factorii geogrefici c) volumul de eonsinrclii ooi


a) d) disponibilitdlea credirelor

23, Cate

este

pentru restfuclurafe fbathd? a) pttbutire


b) declin

pozilia pe macroeiclul pielei imobiliare, a unui cartiet tn declderc

Sl

prevd4ut

c) <trbrlitare relativd

d)revitalizare Noyiunea de

pielei se referi Ia: a) o eslimare a vanzerilo. anuale sau unli anumit tip de utilizare a terenului b) o estitna.e a ralei Ia caro uD lip de spaliu imobiliar va fi vendut sau ocupat c) rata la csre fluxurile financiare ale unei propriettrli !a acoperi investilia irilisli d) rala de fructificare core transformi pldlile viitoare in valori actualizate
de absorblie
a

rati

23, Cercrca efectit'd pe

piala loeuinSebr depinde dilect .le umdtoarcle:

a) pLrlerea de cumpdrate b) rala dobAozii c) norurativele de construclii d) ciclul iDdustriei de materiale de conshuclie

26. ln procesul de evaluarc sl unei

prcp

etd(i imobiliare, evaluatorul estimeazd:

a) coslul b) pretul

c)

valoarea

d) toate
27. Ptoptietatea cu pia(d lihtitatd

seantnd:

a) imposibilitatea de a fi venduttr pe piala liberd b) existi un numdrrcstrans de potnfiali cunrperdtod

c)

vanzarea necesit{ o perioadd de comercializarc pe piald m8i m.rc decefio mod

obiFuit

DESCRIEREA CONSTRUCTIIT.,OR
1.

Sabiolul
a) sub

este

aft niwl situal: nivelul soluhi

b) sub nivelul pardoselii parterului c) sub 0,5m deasupra cotei terenului natural 2. Ptesclippii tehnice

obwato i rn construcfl sutt!:

a)normative b) Dorme inteme c) proiecte tip

l1

J.

C:onfortul termic este.lal


a) izolarea ternrica

i le:

b) temperatura exterioard c) unliditatea intrioari


4.

Le

ttul

se

fotose;te lo sistentul stu.tarct pe zwtrle

po anfi penlrat

a) Brinzi plinc

b) lundalie c) izolalie
5.

Ziddtia

este rczislent&

prcponderet, ta:

a) compresiune b) intindere

c) forfccarc
6,

Sttucluile t etalice la hale indusatiale se concep:


a) cu lerme $i slalpi

b) in cadre c) in ftgrre

Armiturd ifl beto6

se purre

penlra:

a) a ohline o rigiditat mai mare b) a obfine o rezistenF la inlindero

c) a asigura legiturile intre piesle de bolon d)toate cele de maj sus


8.

Pondcrea wbsolului in costut ahel a) suh 29; b) pcstc l()% c) 5 - 69i,

clddi

de locuat cs'e de

rcgut&

t).

Planleul pcste suhsol


a) bcton arrnat h) grinTi de lemn

se

f6ee din:

c) cadrc mcialice
10.

Perclii tottdnli se fn. din:


a) bcton nrmat sau ziderie cu grosime > 25 cm. b) foi mctalice

c) fihri ilc sricld


.

Ziddria tntre golarile leresftelot


a) ghcrmele

se E tme$te;

.i

b) $pilcli c) $anlbrane d) parapli

t2. Pehtru intd.ire.t zi.isrilor


a) braie

se

folosesc:

b) socluri c) bulbi din beion annat

t3. Plqnseele din bclot amst: a) rezisii la los b) rezist{ ls inuidsre c) izoleaztr termic
14,

Acopei{ul:
a) apir6 de ploaie b) inchide cltrdirca la partea srperioard c) c speliu de depozitere

1A

15.

$.ttpartta

se

JAcc.lin:

fl) table
b) polisliren o) lenxr

t6. Pa ta a.opetiftlhri cu invelitoare tlin a) ll1ai mare d(rcat la oea dis tabl6
b) n1ai nricd decel la cea din Eindriln c) mai micd dcat la cea din rabld 17.

ligll

este de

regnld:

Cld.liilefoorte inalte aa sttuctrtd din:


a) cadre metalice

b) beton stmat prfabricat c) diafragnre dispuse in sistern celul&r

t8. Strucxtta cu cadre ;i diafragrte din betoh arrfiall a) se conlporli bine la sejsm b) arc consuft iedus de materiale c) oferi o llexibjlitafe mai mare
19.

La catrenet, deteriorarea clfuliril a)lnda d $oc direclS b) inrlia elementelor cledirii c)inil{inreaclidirii
corlribuie la rezistenla clddirii b) i,Uri eiement de finisaj interior c) izoleazd la inundare
a)

este

cauzatd de:

20. Pordoselile:

2L

Placajele at

faianli

se

aplicd:

a) la caurere cu umiditate pesle 6'7yo b) la camere cu funcliuni de biaouri c) la camere cr umirlitale sub 67%

Falada principald a clddirii se referl la: a) sfradi b) riu


d) ioate sele de mai sus

t1 Perctii subsolutilor .le exec d dlh:


a) beton

arnat

b) lemn
c) nretal

24.

Blocuile

.le locuirrle sunt: a) construclii speci ale ingi b) clddiri rezidenliale


c) construclii de

oere$

ti

arti Sttueturile de rezistenlt ale clidirilot pot./t!


c) mixte d) toate cele de nlai sus
a) cu pereli portanli b) cu schelct din gdnzi $i stilpi (cadre)

26,

Abvelola (sistetuul de lnehidere sl clddlrii) este:


a) o componentd a staucturii de rezistnltr

b) uo sistem iodepcndeDt, cu fuDcliibine preci,aste c) o componcntd a fi nisajului

21.

h nie!1ul Joza detelii le e.\e(ulie ( D E ) t!te: il) o cl)nlponenla a lrolci de conlardd


b) o conrponcnD a sludiuiui dc fezabilirat 0) un proccs conrplex dl, dcfinire a construcliei
Ret:eplia
d)

fi

de execulie s acestcid

i ali .t obiectului se eJbctuenzd la:

pu cr(b iD lIn. !,urre drpi 5 ani dc la punolca iD lunclillre c) dupa lX luni de lh funerea in {itncliune
b) d) ld lererEii bEncil, iAnrh,i 29
a) o ps.(urbalie lr]eca icii a mediului ambianl

b) o caracteristicd a ahnosfcri turbulente


e) uD elect ai varialiilor termic

I0, Grirnile din lemh

se

cailrealL ih categoril:

a) lemi ccatisat b) produs derivdl

dir lemn

c) produs coDtpozit

It.

Eleraentele de tofistruc(ie .lin lerfln rcxistd bine a) inlindere b) incovoiere


d) str

lal

i!ire

Zilititt

!ste: a) un clel cnl (le cr:Jlrsil0clie conlpozil b) !n elcnrcnt dr lJonstr uclic rnonolit otrrogcn

c) rr courbinalic de matcriale

JJ.

n) u,, nlrJ,tL( t,ir,( , ,rr,gcri/?,r de agregate. liant li o) o (urrprrzrl't !h ni!i llal rdlA c) un ntaterial nanlral, explo.tat in carierd
J4. I n d u st|i cl iz,a r e u ( o n s I r u i: I ol lii
es te

apd

a) b)

n ^vartaj n dez!!antaj

c) nu inUuclllcaza carartcrisiicile

fi costurile

lnbind

structurik t nrctqlice a) lifire c! substanlc adezive


le

se executd

p n:

b) suduri, nituire si buloan c) presarc la cakl

36.

Consttucliile etalice
a) nichelare h) invelrrc r.u tcrnn

se

qrctejeazd la foc

Nin:

c) licuire $i peliculizare cu vopsele speciale 17.

Cirientul este:
a) un malerial natural ce se exploateazi prin asriere

b) ljn material drivat din roci de calcar c) rlt rnatedal compozit sintetic 18.

Lianlii pehtut betoane au rol de:


a) a asigura rezistenfa qi omogeDitatea betonului

16

b) a-i da permeabilit8r c) s"l faoe otfli grcu prehjcrabil

i9, '

Agrcgatele pentru beton sufit


a) piatld sparttr (concasatd) b) nisip fin + pjcrris

i|tlod

curenl din:

c) dercuri nre!alice presale d) d$uri din minerit

40. Betonul proaspit


a) batere cu

se (:ompocteazd

ptin,

b) vibra,e c) souhx?re d) apdsare

mitum $i lopata

41. Cofraiele sunt:


a) o collrponentd a betorului b) fonlrc $i tipare in care se toarnb betonul c) conskuclii indepeBdente def initive

42.

Tiqsarca co structiei este: a) fotografielca acesteia pe tered

b) materjalizarea axelor acesteja pe teren prin elemente caracteristieo c) dcscnarea pc hertie de proiectarc speciali

43, Exeavaliile u tpluturile su t:


d)

lucriri

de fioisate a anrplasamentuhi

b) J'rcriri dirccte pentN realizarea construcliei c) lucrari de organizare de $antiei

44, Epuivnentele sunt:


a) evacuarea apelor din sApEtudle de fundalii b) blocarea pinzclor de apd

c) cobo$rca

nivehlui apelor fieatice


sou

45, Fundoliil" lih brton si tlllu

arhat sunt:

a) elemenie struclurale clAslice b) elemente strDcturale rjgide

c) elemcnte sh.uctu.ale de legiturd

46. Izolalile hidrofuge


a) protejarea
e

se

executdpentra:

b) realizarea unui

lefirentelor construcliei impotriva apelor


aspect favorabil

c) legltura intrc elementel compoDeDte ale clddirii 47. Perelii structutati (lofianli) au tolul pfincipst de:
a) tansmitere a sarciDilor qi incdrcirilor construcliei b) compartimenuarc a construc[jei

irhe elementele compooeutc ale structurii 48. Pet4ii a.terioti ai constru4iei rczultd d.in:
a) proiectul de arhitecturi b) calculul de izolare fonicisi temicd c) mdsurile constructive aretate ln proiect

c) legiture

d) nccesitElile tuncfiorale ale

clidirii

49.

Peretele cortind estp: a) un finisaj prju teDcuire a faladei b) un perete extrior uqot nepodant, suspendat c) un finisaj pdn vopsire a fafadei

t1

ih

t0. Soclul eonstrac1iei se gise;te Ia:


a) partea inferioard a perlilor extoriori

iil
riilii

b) injurul ferestreior c) la acoperi$ 51. 'lbncuielile se splicL

ii.

pe:

i$

a) invelitoarea acoperiqului b) perelii subsolului, la exterior

'{l

,ri

t9

c)
52.

toate elementele de coNtructie ce

solirid

acest finisaj

Sfitilc

sunt:

{
,s

a) dctalii Lle arhjtectura

b) elemente componette ale structurii d rezistenltr c) lnlente de esleticA interiorrd

{ {
t]
,.!

5J. Cdnd identiJicd limitele vecindtdlilot, eraluatorul qr treb,li sd:

'll

s)
b) d)
5'1.

c) si verifice liinitle

.A \ddir Laractcri!ticile fizice slc zonei si deseneze !e harti linitele

:il

fal6 de caiacteristiciid socio-economice ole populaliel din s! faci loate ceie de mai sus

zoni

lbrmenul de topagralia locului se referd la: a) proccsul de cartare a'zonei prin verfuri $i laturi

'i

b) procesul dc elaborare a descrierii legale a arnplasamentului

c)

con{ignraliasuDrafelei terenului
l l

d) siilalia sohrlui din alrrplas&nent

INS:I'ALATIILE FUNCTIONALE
l,
Inltaldliile funclionale ale unei cldditl ileserpesc :
a) procesul de produclic b) onrul in ac{ivitatea de productie sau recreer c ) anrbele variante

2. Inslaloiile

electrice

funclio

dle

se

folosesc doar la

clddiile

a) cu fuircliuni rezidenfiale b) cu functiuni comerciale

c) cu funcli!ni iDduslriale d) loate variantele

], htslala(iile

eledrice func(ionale asigxtd :

6i ilijnii,,dtul $i pri?ele ltronofazaie

4,

c) ilumiraiul, prizel nonofazate,protectia li instalalia de curehli stabi Instala(ia electricit funclioaald se apreciazd ansamblul format dia :
a) trasee elctrice, b) trase elctrice gi corpuri ilumitat c) trasee elactrice, corpuri ilumillt, pri? qi

b) iluminatui. prizel monofazste $i protecfis instalaliei

impimtntarc

5.

Traseele

electice sun, rcalizate rcslizate:

s) conductori montali in tuburi b) cablud elctrice montate sparent c) ambele vsriante

l8

6.

Corpurile le iluutirtet sunt de ctlego,'iu :


a) d0nr cu incan(lcscenli

b) fluuresccntc c) incalldesccnld $i fluorescents

7.

ealegoria

st,,kt,iiilot sahitarcJu clional? sunt a) trasecl de alinntarc cu api, canalizare $igazc b) traseele de sc'.rgeri pl.lviale
c) obicctele sallilare, conlorul de gaze d) toate cele dc nrai sus

culr

nse

8,

La trase l eflerior ale olh ertete cu epd este evaluat: a) branlalnenlul din strad6, cimlnrl cu apometru $i golirea la c.nalizaro L) ,l",rr t,rartg:n.er,tul ,lc ,a U rd la (an,,n c) doar ciminul $i raseul juterior al relelai La clddirile individuale truseul e-tte or de scutgcrc a apelot menojere cupihde: a) lraseul dintrc cledire, ciminuide lAngd clidire b) tmsul de la cliidirc la cinin curte $i cilrinu] stradal c) lfaseul cimin shadal la cimiouldin curto
Obiectele sa itare se vor erolua

9.

l).

4) independent de accesorii, b) cu accesoriile moulate laobicctol sanilirr c) obiec$1 cn accesoriile gi r-acordurile la coloana de scurgelc
I

I.

,4limenttrea cu apd

litt nediu utral

ptesupane:

a) execularea ullol l'anteni li) execulare.l unor foraje de Dledie adanoiure

c) cflptarea apl)lor dc la d) toate variantele


I

izvorrc;i dirijarea

lrrr spre ooDsumafori

),

Insltla(iile

de

tncakirc cup/in.l :

n) trasele de aliNenlare a corpuriior sla(ico b) traseele de aiiDcnrare ii corprdle stalico

c) doar ooryurile stalice

!L

|ttttala{iile ,le t e tila{ii cttpind:


vcniilalic cu aoocsoriiie rlontalc b) tubr.llaiura de ventilaiie $i a!{regalele dc captare/evacuare c) d.Jar agregarcle ii \ cnlrlalodrel..
a) lubulatura de

11. Corpuile statice dle instalaliilor

de incdlzire sunt

a) radiatoare din lbllt6 b) fadiatoarc fonU, convectoradiatoalc $i registre c) toate tipurile dc clenrentc individuale cdrc elnand oildurd
1

5. Confotul

letrnic di,,

irieiotul

iflcitperii este esigtu at .le :

a) echilibrul intre clldura inteme produsa de oryanism $i cea

b) stabilira unei temperaturi interiosre de citca c) incilzirea)recirea incdperilor $i ventilarca lor

ced.tl mediului

18 g C

16, Fornele

de bazd pentru transmitercq

cdldafii sunt ;

a) conveclie

b) conduclie c) radialie d) toate cele trei

t9

INSPECTIA PIIOPRIETATILOR
I

. Inspeclid propietd(ilot esre necesqtd a) costudlor


b) d randamnt c) copmaraliei directe d) toate cele trei metode

ln

evaluarca

pin

metoda:

2, Inspeclia unei proprietsli prcsupune:


a) prezenia clientuiui b) prezenfa agentutui

irnobiliar

c) prezenla autoritalilor

l.

Nu poste Ji proptielate
a) terehul liber

b) terenul ii clidira c) clidirca fAre leren

:l-

Zoiele exteioqre ole ufiei ptopfield$ sunt :


a) zona publici, vecinddlilc b) zona publice, zona de servicii, zona intinre c) cartieiul, veciritdlil, zona publica

4. Zonele interioare ale ufiei

propietdli reaidealiale sunl:


odibni, zona sctivtr

a) zona de circulalie, zona de recreere, zooa de b) ?0na de rccrcere $i de odihnE c) zona de recreere, circulalis ti activd

5. o proptietate rezidenliold este owntajqt& dacd:


a) arir orientale leresarel camerei de zi spre sud b) arc alnplasa cntul in zona din spate a terenului o) este arnplasate la interseclia a doud strdzi

6, Inspeclia u,rci

prcprietAf presupune:
vedfica

a) cxistenla planurilor clddirii b) existenta unor irstrumente pentru

c) echjpament adecvat inspecfiei d) toale cele de rnai sus

7.

ht$peclia

ei

ptolriadsi impune:

a) verifi carca siruciDrii de rezistenll b) verificiri alle finisajului interior ti extedor c) verifi carea instalatiilor fu nctionale d) toale cele de mai 5us

8,

Blocufile de apafiamente oferd satisfoclii dacd:


a) proreclie la zgomot b) ^siguri locuri de parcare ti acces civilizet asiguri c) are o p vcli$te liberi spre o zon[ verde, lrumoasd d) toate cele de mai sus

9.

Spatiite de tip corrrercial cet ampta$arnent: a) in zona comercialtr a localitdlii


b) in centrul localittlii c) in zone rozidenliale

20

10,

,.lttplasdrnentul leal perrtrv spaliile i etirore a) amplasam tul estc ln zone lini$liti
b) are asigurat iluminatul natuml pc 4 laluri al c) parcaje pentFJ salariali d) este in zona de afaceri

de

bircuri

clidirii

l, Ce u asig.ttd hotelurile a
c) spatii de cazare

plasare

di

localitdlile cu dezvoltore eeonomlcd

a) spalii exterioare de rgcreele b) spalii de parcare

12. Ce se cete x)
b)

uxui hotel ditt localitdlile declarate tuistice ?

si asitsure acce\ ii pdtcare u$oara si [e amplasaiimr-o zond lini9fita

c) sA asigurg zone de rccreerc d) toate cele de mai sus

ll,

(;are este rntplasarrtentul ideal sl spaliilor comerciale mici ? a) ilr luDgul skizii
b) la interseclia a doud strtrzi c) in zoni cu parcaj auto

lJ.

Sp.r(iile de depozitare sunt dezsvantojate daci: a) sunl depa e de cAile de trsnsport b) D\r au sisiemele de protectie asigurate c) ru asiguri fluenle in manipularea nrfufurilor
d) loate cele de

fiai sus 15, htspectorul de proprietili ruate olei inlormalii ptifind:


a) cauzeie deiccaeior b) solUfii de renredire ale defecfclor

c) coslul

modificlrilorsi remedierilor

necesare

clddirii

16.

speclia trebuie efectuatd pentru:


6) toatc caDrrele clidirji b) toate elenrcntele interioare 9i exterioare ale oliiditii c) toa{e elmeotcle structurale, Iinisaj,instalstji tiamplssament

17, Deprecierile anei clddiri sunt anolizate t.t inspec(ie:


a) la aspectul

generalii condiliidc normativ

b) la aDalizi comparativd cu standardele gi normativele c) legea l0 a calitilii

di! aoestdomeniu

18. Care dintre avariile structurale cer sesizored aatoritdlilot


a) svarii le problematice b) avariiie superiiciale

c) avariile serioase

19. Ihspeclio instaldliilot.finctionale prcsupune vefiJictrri: a) privind aspectui gereral b) aspectul general qi starea fizicd ti funclionald
c) doar stsrea funcliooald

20 Dacl evaluatorul hu este insltuit

tn aprecieerea stdrll Jizice a clddiril

a) apeleazi ls un prieleo b) la o persoani instruittr li autorizatl c) preia informafiile de la proprielar

EVALUARE

Metoda costurilor

ti

Cee m4i recomqndatd nalodd de evaluare a terenurilot este: e) extraclia b) propo4ia


c) compararea vaozerilor d) rebdca valorii reziduale 2.

::

.t

Difercnla inlre cosrul de recons,ttuctie a unei clddiri ptop etdii la dara ?valadrii esre daid dp:
a) uzura fizicd b) deprecierea acumulatl c) durata de vialtr economicd d) neadeovarea fu ncf ionali

Si

contribulia sa ld valoarcs

I
de

piald a

i.

Nesdecvarca funclionsld poqre rezuhtt dinl a) fluctualiile cerorii fi ofertei po piala locald b) schimbirile io standardele $i preferi4ole de pe piali .c) uarra normale cureottr d) loate de mai sus

u\.teFc: u^structurd, mateiar,su proiect ts o ctddire penttv .orc ?..!:!,",:^"!:,::y::!a le c.,s,ut ae Mtorutare e moi mic decgt crciterca tn valoare (dupi tntiiturare; defecrului) este cunosculi ca: a) uzurd fizici recuperabili
b) depreciere djn cauze extemc c) ncadecvare funcriollali .ecuperabil6 d) 0eadecvare funcljonald n erecuperabil,

5, Pentru

a aplica ttetoda costului, clddireq trebuie: a) si fie noud sau aproape nouA b) si poatd fi incadratd in tipurile de catalog c) str fie bine intrelinutA
d) nici una de mai sus

6.

Pentru ce situalie metoda costului este cea uai pulin recon andatd:
a) proprietatc cu utilizare speciala

b) construcf ie industrial6 planilicatd c) casi de locuit cu vechime mai mare de 20 sni d) case nmorialtr

7. Perioada estit atd pentru care clrdbea vt contribui itr corrtirruote ro raroarea rorard a ptovietd(ii tncepAnd cu data evqludrii se numerte:
a) durata de viai6 economicb totala b) durata de viale fizicE totali

c) durata de viafd economici rdmasd d) durata de viald fizicd rdmasd

8.

htvecsia ls fals tocuhi a atdt tt cd


b) nerecupeEbili, uzurd fizicA c) uzuri fizic?i recuperabiltr

este nevoie

imedist de an boiler.

Ce

fel

de deprcciere

a) nerccuperabih, uzurE fizice aunuielement cu viat?l scurttr


6

unui element cuviaid lungd

d) neadcvsre fulclionali recupe@bild


22

9, Dwat.t de iald econo

icA btutld e;te:

a) cchivalcnti cu varsta efectivi plus durah de viafA economictr rituasd b) durata in cale clddirea va colrlibui la veloarea toula s proprieteii c) nunlitorul in raportll versu / duratd d) toate cele de moi sus
I

l). ltletodq

ptopietd(ii

de eraluare q terenulul carc


se

nunelte metoils:

ia in .onsidet,rc confibuli.t sa

la

dloateq torald a

a) proporliei b) curnparaliej directe o) parcclirii d) lrxlracliei

(ite Fincipiu de eualu.r.re.evi.le-nfldzL faptut t'.tlnqrco u ei froprietili li cost?


a) raritatea b) contribulia

cd

participanlii pe piafi fde a legdturd irrtre

c) illfluntele exierne
d) substitutia

t2, Maropera ri materiolele coastructor ui reprex,intd: a) costut indjroct hl rostul de construclie c) costul direct
d) costul de dezvoltare

I], Gradul nare

de neocupore imobiliare este o formd de:


a) deieriorarc

tl

nlt'elul stagna t al chiriitor de cqrc sufeft prcprierdlile

fizici

b) neadcvare funcfionale c) depreciere economic?i (din onuze exte le) d) nirnic din cele de mai sus
11.

Metoda de

ev

foprietatea totali
c) parcolArii
d) extracliei

uare a terenului cflru se bazenzd pe cont buliq procerrtual| q turcnului la se ftumefle metoala:

a) proporfiei b) comparaliei dircte

t5. Melodo .otiparuliilor unitqre se referi la:


a) suprafafa uti16 b) suprafaia desfEf ur0ti conslruitA

c) volumul tltil d) supmfafa inchiriate

t6. Coslul de rccorstruclie

se

poate oblirrc dih trsnzlcliile de clddiri nol dacl acestea:

a) reprezintd cea mai bunh utilizare b) ou stlnt inci ocupate

c) nu au teren excedentar d) sunt situate in apropiere

Deltrccierc4 se estimeazd pentru:


a) con$trucfii

b) teren c) proprietate

(teredi constructii

+ amenajiri)

1'1

18, Un teten .levine amplasa eht la.cd:


a) b) d)

c) !e obline

se fac studii de dezvoltare se fac imbuoeteiiri exterioare $i

interioile

apr.rbare de la urbanism este inscris la selviciul d cadastru ca amplajr8nient

19, Principiile ewludrii care influenleazd valoarea terenului sunt:


a) cererca qi ofc a b) concurenla

c) subslilulia
d) conformilatea

20. Metoda compan|iei dilecte


a) la trenurile Iibere

se

aplicd.

b) la terenurile colstiuite c) la terenudl cotrcesionate d) la terequri scoase din circuitul ae;.ijol

21. Deprecierea funclionald arc o ponderc

ai ,fi.rre

la:

. t,

a)

ciidirile noi

der neintrtinute

b) ctidi.ile vechi cu desiinaiie de locuintd c) clddirile relativ noicare gi-au schimbat destinalia d) clSJirile noi anrplasate grelir

l.: :X!:::':: ,:rdei comparu(iei dirccte Ia eraluarea terenurilor, elementete de con pdn lie t to, tttpotte le sunla
a) data tmnzacfei fstd de localizale b) supmfaia fald de localizare c) supralafi fatii de formd d) data tmnzactiei faie de ca maibuti utilizare

21. Metods

rez,idndld se aplicd ld evaluorca terenufilor iacl sut t cunoscute a) preluri dir tranzaclii comparabile b) valoarea clidirii qi valoarea proprieHlii c) valoarea proprietdlii, vedtul net al proprietilii, tata de capitalizare pedtru teren d) vcnitul net al proprietElii, raiele de capitalizare 9i de actuilizare pentru proprietdri depinde de:
a) diurc:rsiunite

24. Costul unitar pentru o clddirc


clddirii
b) stnre de irtrelinere c) pozilia in localitate d) efi cienlaconstructorului

25, Costurile

26.

segregate insearnnd: a) oosturile ditcte Si indirecte b) cosLurite uniiare pcntru componentel clddirii c) costurilc separate ale ctidirilorti alelerenurilor d) costul de reconstnrclie $icostul de inlocuire Uzura./izici recuperabild se rcferd Ia:

a) elelncntel b) elenreltele

c)
d)

cu vecbime lnai ntci dcat clddirea cu durati dc sci-siciu llrai nici decatviaia cladirii elementele cc trebuie reparate/inlocuite la detrevaluirii clenlenlele afbo{ale detrecerea tinpului

27. Metods costalui este

ndecydtd pehtru

co|strt cliile noi pent t cd:

4) \';rloarea de piali Si costul suDi d obicei apropiate b) iclrezilt; ds regule cea n1ai precisi melodi

c) suntdisponibile preturile de constnrolio d) exislA planurilc de construclrc

2ll, Metodo costului ore lir ite ib caa propiaililor cx vechime mai
a) s-au schimbat tchoologiile $inaterialele do construclie

mare

pentru cd:

b) nu mai exisld planuri do construclic c) e\te dificil de e\tintat deprecierea d) construclia are o dutatA de viald rlativ

scizuti

)9,

Neddecvarca rtotclionalA nerccupetubili se referi la: a) deficienle ce necesild inlocrriri b) supradi nlensi ondri c) dcteriorarea cdilorde ecces la proprietate d) ie$irea din lirncfiune a unor echipamonte ale clididi (asce4!or, cetrtrali termiod etc.)

J0, Perirr, estin$rea deprecierii din caup


a) calculeazE costul

extelrre, etaluqtotul:

indepirtirii cauzei b) capitalizeazd pierdera de profi t c) calculeaze costul reamplaseriiin alta zonl
-l

Ce tip de-depreciere apate la o clddire de locult tn n ediul rarul cu vechirrrea de 20 g.trqi si inclilatd izibil pe o patte: a) ururi firrci ncrecuperabi'd b) neadocvare lunc{ionalA recupersbild c) deprciere din cau?-c exter8 d) neadecvare funclionald nerecuperabili
Ce tilt de d elrreciere

a l, frrd

alare la o cltrdire noui

de

loeuit aledqtA considerabil la ulfima inundasie:

a) deprecicr diD cauze cJtterne b) uzure fizicZ recuperabild c) uzuri fizici nerecuperabili d) neIdecvare funclionald nerecupcrabi

li

lln

sisten de alatmd defect este uh exemlrlw de depreciere numit: a) uarri lizici recuperabili bl ncaJecvare Iunclionatd recunerabili c) uzuri fizicA nerecuperabild d) neadecvare funcliorale nerecupersbild
a) cost dircct b) cost indirect c) cost al constlucfiei d) cost cxceptional

J4,

(.orhtl et'aluorii unei propfieta este:

-t.t

flzuro lizicd nerecuperabild pentru elementcle ca $iald tungl se estimeozd prirr: a) raportul intre vaista efectivd Si durata de viald economici totald b) rflpo.tul intre varsia efectivtr 9i durata de viafi fizi.tr totaltr c) raportul inhe varsts efctivi $i durata de viald economictr totalt viall fizicd totald d) rsportul ittre versta efectivt li durata d viaid fizice totaltr

J6.

parceld i?

Care din..urmdtoarele NLt ar


a) rata dg actualizare b) previziuoea vanzatilor

li

un element ia estimarca valofil tcrenului plin merorlg

c) deprecierea acumulati
d) profituI adf reprenorului

37. Difercnfa dinlre


c)
38,

cosaul de

rcyoduclie

Si costul de

inlocuire rcprezihld;

a) deprccierea din cau?e exteme b) uzum fizici nerenrediabill d) neadecvarea iuncfionalt


fleadecvarea funclionald din cauza unor dclicienle di cauza unor supraclime0siondri

Care

etodil .le estimqre a deprccierii se bsze\zd cel ,flai muh pe dete flinarco durutel totale de viatd ecohot ricd?
a) nletoda scgregirii

b) rneroda uornparaliei directe c) mebda duratei de viald economic[ d) m{oda modificatii a duratei de viafd e(;onomicii

39. Cottul

de a construi o repticd exactd a

clddirii evoluote

se

nurfierte:

s) cost direci b) cost indirect c) oost de inlocuire d) cost de reconsttuclie

40. Difetenla intre dufttta


este:

de t'iald ecohornicd a udei

cldditi ,i durata de viald econorfiicd tdt te

6l vArsla efccliv?i b) virsta reald c) versta cconomic;i d) versta calcndaristici

11. Deterioarea lizicd rczxhd tlin cauza: a) iitrelinerii ecicclual la tirnp

b) amort;zarea ciedirii c) utilitatca funclionali d) neadcvarea ccononricd


ce caz,,

42. ln

lipsa instal a(iei de qer co n.lilioiat ar putea

q unei locuin(e:

colsideratd cd

defcleqd fun4ionald

A) costul de inlocuir cste ridical b) Iocuinla nlt a fost niciodati ocupali c) propricteli comparabile au insta]a{ii de aer condilionat d) Iocuir4a are o vechime mai mici de 7 ani

43,

Ce

uelode de evaluarc pot rt afilizate tn edzul terenului ln exces:


a) numai mekrda ostului b) coolparafia dirccG Ei r"ndamenlul

c) meloda costului Si randamnhtl d) numai randamentul

44. Cum se considerd poloared terenului in metodtt costului?


a) la utilizarea prezcDla daci ste construit b) la cea mai buni utilizare considerat liber

c) la cea

maibuniutilizarc dacipentru demolare costurile sunt mai micidecat 50% din valoarea

lerenului

d) la utilizarea preznte istucat nu este econodioi demolareft clddirii


4

5. In

ce caz

cofisidera, recupefibil? a) corlulde rezolvarc e mai micrdec6t cosrul dc lnlocuire


element al deprecierii poate

,!

fi

b) costul de rezolvare e mai mic decet costul de rproduciie

26

c) costul de rezolvare e mai mic decat crellera in valorrca a$teptatii d) elcm tlll poale li idlocuit sau teparat

16.

O supradimensiondre este

deflnift co:

a) tcten lolosit mai eliciontdecet ceomsi but{ utilizere b) o canctgristici a cltrdirii ce nu ste consideratE de piall la adevAiata valoare c) o clddire a cArei durattr d visl[ efectivd e mai mictr docei verst& realtr

d) o proprietate care genraz[ o ratS de fructificare anormali

47.

Care tlp de depreciere NIJ esle t t general recuperabild?


d) fizicd b) tunclionald

c) xtemi d) inteme

48. ln carc din silualii, metoda costutilor at puteq


a) cand exi$t[ date lllulle de tranzaclii b) cand existi o deprcire importentd c) caud exists o neadecvare funclionaltr d) cand proprietatoa genercaza voniiuri

r14

rczuhate ,tecorcs|unzdto"rc?

19, Care din urmdtoarcle coslurl este

dsurd .leteriofiii

fi

ce remediabile?
9i nou

e) sostul inlocuirii elementului de nou sau de a li adus la o condilie ca b) costul 6lemenlului de nou minus neadecvarea funcfional, c) cost l elementului de nou plus neadcvarea funclioilale d) costul elemcntului d oou minus costul oricirei supradimensioDiri

'

50. lnlt-un cattier nou in cdre ,ndi existd lelenutl libere, un ertalualot estirneLzd ralodrea de piald e un.i ploirrietdli it tobitiorc Prin melo.la costului .le lhlocuire nel Ce pfincipiu 4 stal la hoza opliunii sale: a) trincipiul Anliciperir b) pnnctpiul (uhqtrluliei () frinripiul corrlrihuliei d) toate 51, ln cazul epaluirii ut or ptopieM, ,neto.la coslului (nlocuitor) al analizei de piqld pentru:
a.) spalii de brrouri b) magazine
de

tttlocrire net este bdoptatd co substitut

c) proprittrli specializste care d) vile

se vand rar snu niciodattr, decet cs parte a unei afaceri

EVALUARE
L

- Metoda comparafii
se

directe

In metoda compara(iei dirccte


b) proprietalea evaluattr

aiusleozl intoldeauno:

a) proprietatea comparabili fald de cea evalusid

c) propri etiti le comparabile lDtre cle

21

ii

t D(tcd ttroPriel\lea couttttahill


a) in sus

esle

inlefioatd' $i"tstsre4 esle:

t
I
1

b) in jos c) irerelevand
e poale t. CAnd se scad core.liile, conlribufs l4 vato

fr:

a) egalh cu costul b) mai mAre decit costul

c) nrai mictr decdt custul d) todte cele de mai sus 4.

Elefient ile con Paralie Po6teli: r) Pa{/camerd la holel

bl dreDlurile de plofrietate lransmlse c) pretrrl llnor tranzaclii anterioare d) rai. de caPitalizarc


sub prelutile pie(ei

Dacd r,frttzdtorul ofetd cottdilii de littanllrc rl nrcttll Doalc fi nlai mare ii i,r"iut ir.pin,t. at inreresul cumpdrttorului ,: I ;enrczinti o vaziune fiscale dispus st modifice prelul ii.'i"'fetlt.i"r

fina

clLre' Ltunct:

6, '

Condi\iile pielei au in vedere

"".,"

tn

principal:
compardbile

aecalajul de timp inlre tranTacliile "r hi rrurrrri schirrrhir ile in condi1iile pielei

intut,t""u*

c\ intotdea nainflatia dj data inceperii negooierii

Cel

di

inports t elentenl

de comparulie esle:

c),lrcpturile de nronrietate lranslnlse d) condiliil de {itaDJare LPlicabild: 8. Metodo conpsra(iei dirccte este al cind cxisri un nrrmar mare de (Iatrzaclii

a) localizarea b) con.liiiile nielei

;i il;;"1;;;;;;';;;i;td!)or
cl laco stlucliile sPeciale

industriale

li

pe pialtr' dar Du recenle comerciale exploatsle de

propriet'r

2
10.

.it,J ". ..f i.tn *pid legislalia li condilile Crileti;le de cot Parulie Pot ti:

il

economice

a) prel/mp coflstruit b) raia de capitalizarc

c) condiliile Pielci

inoblliarc: Afita(i csrc NU surtt car.,cterisdcl eco"omice a Ptoptietdlii


A)

d) utilizarea

imobilisr cl veniturile ob nute din chirii dl data expirErii c.'ntraltutui de inchiriere


b) catilatea managemenlului

cheltuielile de exPloatare

se refetd la; t1. "Iltilizarca" ca element de couPotsfe


a) utilizatea 6xistlrnt6

b) cefl maibuna utilizare ci r{ilelenla inlre celc douA de rnai sus di intenlia cunrPdrdtorutui

t2, An. iza .ortp.ttsliilot relative:


a) corrj corcclii procentuale b) acecpl6 uneori {t coreclti ebsulute

c) cor)siderii numa;coreclii poTilivc sau ncgative d) uliL:/ea,,ii relalit matematice de uurrparare

tJ. Corrtpar.tbilitaaea trunzocliilor


a) coreclii exprimate absolut

se analizeozd cel

,rtai bine dupd:

b) coreclii exprimate procentual din prepl de v6nzaru c) data hanzacliei d) localizarea propriettrlii

N. Carc din umdtoafele suna diferenle de localizare: r) a rpiasdrea pe o stradd pflncipalA $i una secundari in aceeasi localilqt tll \ecindtatea cu o slali de preparal beloane {i vecinilalea cu un parc

c) amplasarea in centrul unui ora$ de la munte gi amplasarea la peiifcria utrui orag de la mare d) anrplasarea fate de aeroport

It.

Metoda comparaliei direc4e se poate aplica: a) la toate tipurile de proprietili imobiliare


b) numai la proprietdtile rezidenliale c) in condiliile unei piele limitale d) in condiliile unei piele in dezvoltare

16. Condipiile de finanyarc rn cod,poro(ia .lirectd se referd a) plati cash inlegral b) condifii de credit diferite decet celc de pe pisld c) acordarea de impruntut de citre vinz"itot. d) plati anranati 17. Condiliile de vinzare In cohtlrqralia directd se referd a) Inolivalia vinTAtorului 9i a cumt)Erelotului b) pleta in rate c) adjudecarea prin liciralie d) schinlbul in nature

la:

Ia:

Tehnicile cantitative in conrparalid dit ecti sufit:


a) analiza comparaliilor relati ve b) analiza prcviziunilor

c) analiza pe perechi de date d) afi aliza clasAmentului 19, Tehnicile

cslitqtire

?n

cornpbratia .lirecft sunt:

a) analiza graficd b) analiza pilei c) ahaliza evohtiilor d) analiza clasamentului

i i

20. La alegerea valorii ptir cot tparalia dirccld cel ,rrai ,rrult eonteqzd: a) coreclia totald neti b) coreclia totald brutd c) diferenta fafi de valoarea medie
d) localizarea

propritilii

21. Cste.este

dezava,tqjsl ,nejor at metodel comparaliei .titecte acuE,tlale a) lips de date comparabile de pe piald b) nu este recunoscute pe pial, c) imparte deprecierea itr recuprabila $i nerecuperabilil d) se bazeazi pr o estimsre a costului je rrproduclie prin costuri

in

estit tdrea

deprecie

unilare

22. Mdrineu coreclici pe

t li"ate
t

elerneri.le tofiparalie ilepinde.le:

a) scopul valuirii b) lipul de lroprietatc evaluati c) cerinfele bineii ci acordd credit


d) difrenla iatre proprietata compaiabiltr
Si cea

valuattr

l.

( ure tip d" li ah\are necesitd de obicei corec|ie


a) coDvcnlio0al

b\ veuzare.a.h

inl,.grhl c) finanlare din partea vAnzabrului sub d) plata in rate cu dobanda piefei

codiliile pieti

,21. ('arccteristicile propfietililot


a) critcrii de colDparalie b) eiemcnte de coreclie

li

trunzacliilor carc aa ca {eet dikrenliercaprclu lot ptltite

c) diierenle de valoare d) elnrenle de comparaiie

2i. I'e trd curc clentent v fuc ptimele


a) localizarea b) Jreplurile dc profiriclate 0) condiliilc pielei d) cEracleristicile fi zice

corccsii:

)i, llkinq oper$fie


c)

tft ntetoda eohrpdtuiel litecle este: a) medicrc pentnr a obline valoarea finali b) sclectarea unei valori fioale
convcrtirca preiurilor corectatein prefuri unitare {:.u ce{ mai mar corectie ca fiind valoarea

d) alcgcrea prelului

finali

J7, lJrfittri
a) b) o) d)

inft

pntent se.fac prinele coreclii?

localizarea condiliile pielei

condiliile de vanzare cartcter istici le fizico

)8.

Care din

untilearele NU reprelinti un element

de

cornpanlie ln rnetoda eoft.p.rlatiei dheetc?

a) lucalizarea

b) finanlarca c) deprecierea d) drepturilc de proprietste

29"

Ce

critefiu

de contpqrolie este de

nulli chiria;i?
a) chiria anuala pe camerd b) chiria auuald pe etaj

primd impoia ld in evaluc.ea clAd ilor

ci blrouti ti mai

c) chiria anuala pe mp de arie utild d) chiria anuale pe m cub de spatiu

util

30. Analiza

pe perechi de date poate a) prelul de venzare b) analiza regresiei


c) varsta propritelii
d) relalia intre proprietefi

lolositd pentru a detetmina:

-J

1,

Careditt urmdtoarele plopozi|ii t - n'nn ri,'r dr i re zi de nt ia I eI

esle cofecld

relefitof la,flelodT co,nparu(iei.Iilecte LI,licold


$e

'' '"-1;;;;

t,

propriet6li^c: "prielAlile ,i",utiei direcr; elaluatorul comlare rlre ":: "Y"ll"ti nu trebuie folosire niciodard abile mai vechi de 6luni ea de 'ornprr sunl lntotdeauna esnliale ln vsl'r prelurile de vanzare a proprietefirrr' i"*p"t"uir" dl ;iali din zons ptoprietdlii evaluat comparubile depiad der Llmilete geogrartce ttt slegerct t$nzclcliilor

";; t iiT'..iJ""".

corrrpdrdbile nu este ncccsar st

considere calitatea constructtcr

:i ,i,,;;;;J,,;"t"ilii

tr linlnul scordal de a realiTa evaluarea bt dinrensiunea proprielilii evaluate c) nalura qi tilulpronrielfrlii evaluste
d)

frelul Pldtil

Pentru evaluare

13. Norrnal, ,netoda couparuliei 'lbecle exisla urt tdloarete condilii:

qr lrebui

sd

,lnsi huttL atunci cAnd lie considerald cea

a) pluprielalea eqle n{rud $i neocupald b) e\istd o rale lnAre a inflaliei c) Doate Ii nrdsural6 nesdccvarca si accesibile Oii*i.ra O"r' at ni"fa

"urenrice

34. Cdrcdin utmdtoorele 'aoli,le

paratlei ttbecte? de obicei la dezavonlajele metodei co

5.

'luc B) piala este poate prea activi bile h\n.alesuntasAdemullclratlzacliictrevaluslorulnupoale,alegecompara Ii ln"roau t"rnn"*titi dirccle se baTeaze pe informalil tslonce j) poate fi o piald competitiv{ 9i cunosctrtoare pefechi .le dale? st'nl udecv\te tn co.para|ie pe cale din vrld|toafele prcceduli l'u amplasete in locuri foane difeite a) a compara proprietdli lbarie asemln[toare' ln-momente de timp foarte depertat compara proprietdlt -"n" b) a foarte diferite "t"'"iiit"titt#aclonato ot"Inanaro*t tu caracteristici fizice c) a compara proprietili f"*t" foart asemdoatoare foartedifcrit amplasat in locuri

ii " -,,'p"'"
a)
ar trebui

pt"p'i"la$

36,Caredinuntdtoarclepropoziliircfetitoarclscotocleristicileprcprlelilitotco"taarobile este incorecld? ledere tl dimensiunilor' vechimii ls fel cu cea evaluatd din punct de
si fie aproximativ si calitatea construcliilor

h\cflrebuisififosttrnnzac|ionatecotdorecenlposibilfa|ddedstaevalulrii c) ar rrebui sa fie in necinilates celei valuate faF do ces evaluati ii o"i"j" ""."""" p"ttnr aifeienple ce pot n identificate duce b rczltlu& de noimarctnoedere 37, Pecqetbt idei4n nen&t conpon$ei direete
a) PiaF venzdtorului

6i

siguranldT

aplicoblle lo Ltmdtoarcle mdo'|ei cootpstsfel directe sunt 38. PrinciDiile generale ti prccedu le

b) Piata cumplrdtomlui c) Piala activd d) Piala inactivd

tiluri' de P;oPrletdfi

l'no biliqrc :

e) nuoai locuinfe unifamiliare p"ot'o una squ mri $ulte far$ilii b'; nt'tni "u"" c) nultraitetnuri ii"""ltip a" ptpti"t"le irsobilisr[' cu ctrcePpa celorspeciole

3l

Fa$.te pl4utite '''piii)iifatiii, din


39.

tlb

a) sub valoarea de Piali b) oeslc ralcarea d niald

"'timati

elede r nzrlte din tubticile sau publiealiile p e at easrit bazd wt li :

de

specitlitate' eslo le

") ii",ioi" p.,,"


10, Pe

de nirtS aproxirnativ egalt cu \aloara rle pialzr din cauza comisionului de iotermedierc

eeoluolorLl tru 4 ntilizo nteroda comparuliel directe' romnarubile a) s6 cunoasce cel pulin J tranzacrii rnuLl J lun; ioainlea dalei evaluirii b) sf, gAsea.c6 rl anzacli' toIrrpu'uiitt tu'"tt

",r."tta

lrebuie

sdl.

"1.'rihnconfirnlareaaurentlclt6lild'ttclfrpentrilliecarelropriet.tecompafabili nmplasale nurnai iq vecrnst'Ie ai Jiolo*.u*"i nttp'i"lali comparebrle exterioarc bogtle' poqte \ces' elemettl si in cate o vild ate decoralii ont'rhte'i4le 41. ln cszui con.lucL Ia cresleret valoru et: a) da, dace Piala il rec$noaste b' da. oentru ci s_a chel(ull suflirnentar c) dr. fenlru ce flastica este val'rroasf; 12, Elemedlele de co t\ua(ie sant: 6le imobiliare care au' ca conseciot[' varialii Al caracteristici ale proprictalilor qi tranzacliilor
nrcrurilol nlSlile pe piala imobiliara t t iaracrcri'tiici tpecifice conslrutlrilor

evaludtii' locln alte co ilii ale piEei decit cde de la data 43. TranxLcliite conryarubile ce 4u ',/ul ecesild niustiti le"ttu: condiliilor pietei al inllatre si nerc.'plra rrr\ r'lilolului pli\ ind schirnbarea hl toaLc Jlfel cnlcle ' c irlflrlclllea/A valoarea oblinerea outorizaliilor de construclie' c) tnoditi(arLir f'fif"' p'i"'"i'i"*tj" si impozitete' fl uctuatiile celcrir $i uferlci

:i ;i:iliil;,";;;;;;'r^r'"

a'

'uatuot

3i p'oprietdtle comparabile

44,Penttucaledinsittnliiledentaijos,esteneces$sdseuJustezecondi|iiledejalzarc:

i] :il'#T$:"i';lYfi".tia
"1 d)

unui cuorpiritor pentru o proprietate ce

epa4iout cendvs ramiliei

(ce trebuie analizate cu precautie) lunl,Lilil a" uan'u'" neobisnuite intr-o tnnzacti

a+b+c

45, Tehnicile calitative

di

conryarttliile

de

pia$ cupi'td:

a) analiza ctasanlentului b) analiza statistici

c) anaiizaevoluliilor d) snaliTa dalclo! \ecundxrc 46. Evaluorea terenailot se efeclueazt

And cont de:

a) boldrat ile guvcrnamcnlale apelule

47. Penttu estiitarea wlorii

co"tparuful de piagd a tetenutilor prin mdoda co n siderurc co info r ma(ii : publicitate aiusta(e a) ofertele de vaozare din snunfurile de micA ;;;;;;";e din aounlurire de micd pubricitate ajustale piald cr'r privire la tranzacii depe

li .l

rn"toootog]u d"

t"t'ul

slabililF de primerii

rtanlrf,lii

Iccenle cu lcrenuri comftArabile

dircde se iou in

;i ;;;ili;i"

c) informaiii cerre obl'""tt ;""ill; d; toate informaliile (r ' b + c)

l; ;";;";ir'

EVALUARE

- Metode de randament

I,

In care

lit

situalii, metodele de rundament at da o indicolie mai sigut& pentnt vaLrarca tle

a) oasi de loouitintr-un cartierde vile propdetate

b) $coah cl bloc de birouri d) nici una de mai sus

2, lJ

elente t de conrystafe utitizoa t,t analiza veniturilot din rczide,t(iale poate li:
a) chiria pg nrp a ariei totale coDsfiuite b) chiria pe canrerd c) chiria pe luni d) toate oele de nui sus

cfriie pentru propiefilile

J.

Care din unrdtoarcle rcprczh td o melodd de estimare s valofii pfin rcnddment? a) venitulnet din exploatare (VNE)impdrlit Ia rata de capitaliza& globsli b) venitul net din exploatare (VI'IE) multiplicat cu o rat[ de copitalizare globald c) chiria Ie l0 ani

4.

O garsonierd este thchitioti uuul studenl de cdtrc o ,ritBFA a ss cu 225000 lel4uni. Gqrsonierc sinilare se tnchiiazi tn vecindtole curcnl cu 325000 lei/lund cu un multiplicator de 70. Care ar f o in.licalie privind valoarca de piald? a) t5,75 milioaue
b) 26.50 milioane

c) 19,00 milioere d) 22,75 milioane

5, Principiul

de baza lo metodq de

rundarrre

esae:

a) cererea si oferta

b)substitutia c) anticiparea
d) oauze externe

6.

Care principiu inseamnd cd un cumpdfirot pldtery

pentu cAttigaile

ce le va obline tn

viitotT
a) asteptaree b) substitulia

c) consistenta
d) anticiparea

Din cele 3 ,netode de capitalizere a venituilor, c$e este ceo t ,ai qfuevsld unel case de locuit?
a) multiplicatorul chiriei brute

pe

tu eraluare,t

b) capitalizarea directi c) aclualizarea fl uxurilor d) nici una din cele de mai sus

Rata de

capitaliure directd

este egald cu

rulo de sctuslizarc slanci cAnd:

a) inlotdeauna b) niciodatd
c) cre$terea estimattr a vdorii propdetdlii este pozitivi d) cregterea estimstd a tuturor fluxurilor viitodre trete ste zero

9.

Rah le aclsalizarc \e reJefi lq:


a) randantcntul uapit!lului jnvestit b) recuperarea capitnlului ilrvestil

IU.

li raodancntul sapilalului itrvesljl Ib h n i cu actual izit i i i a o^e a n n d:


a) calcularea valrr.ii viitoare a fluxuri lor prezenle b) corcclarea cu rata inflalie;

s) rccupcrarea

c) calcularca valorii prezelte afluxurilor viitosre

D.

L'a

h ureq rezidu
a)

ali

in cl u de :
a

b) c)

d)

valoarea valoarea valoarea valoarea

de

uiilizare

activelor imobiliare

aciivelor imobiliare dupi dcznenbrare


dupe despegubire

de revenzare a

t2.

lt cazul ih corc se estitrreazd "valoarea de piald', pin ,rretoda chiriei, Jruxul snrrql cofistd
itr: a) chiria conhactuali b) chiria de piala

c)

in exc..\ isurnlus I 'rhlria d) chiria contractuaiA pentru contractel in vigoare gi chiria piefei peltru speliilo ,rocupate

R(nofhtl cLeltuieli exploature / renituri exploetare depinde dei


a) managemcnlul proprict;lii b) sctolrl dc activitate c) arnplasamcntul proprjciilii d) toale (afb+c)

Nofunea de ralo4re reziduald apare la: a) mcbda capitalizlrii di|ccte


b) Drel!)da ltiplicatorului clririei brure c) nrebda aclualizirii veoiturilor oete d) nrekida coslurilor de inlocuiie
15.

'lehticile narginale de ewludrc pornesc de lq urmdtoarea,

ipote4,A:

16.

c) collrponcntcte unci prnprietili sunt iniangibile sub aipectul valorii d) comp^nenlcle unci FoprictEli sunl complementare sub aspecrul vulorii Tehnicile nargitale de etaluare se aplicd: a) cot))pon.,rt(1,,t riD rr!iarealeunei pr,rprieLali imobrliare b) cDnrnuaentclor fi,,rce ale unei propriciiili rmobiliate c) cornn,'nenlelor julrdice alc unei proprietdli imobiliare d) toate (a+b+c )

a) conlponcntelc unei ptoprjetdli sunt neseparobile sub aspectul valorii b) componenrele uneiproprieteli sunr sep;rabil" *ub u*pe"tut voto.ii

17. ProJitt l impozabil este calculat a) dividendelor distribuile b) ratelor scadente la credite
c) cheltuielilor de exploatare
dJ
1IJ.

dupl dedueerea (scdderea) din venitui a:

serviciului

da

toriei
este

Randarfientul calitslului ptoptiu irrestil in prcprieldli imobiliare a) profit net $i capitalpropriu b) (profit net - rale scadente) ii capilal propriu
c) venit nct din exploatare $i capital propriu d) prolltul net si vatoarea proprietelilor

rcpollul dihtre:

34

l9^

ye ilul bt,tt polerr(ial rcprezi ld venilul tolal general


a) in coodilii b) in coodilii
de ocuparc 100%

de o ptuptietate:

c)
20, Rala

de ooupare la ivelul mdiu al pielei in condilii de ocupare asiguaau pri$ conlrdcteleitr vigosre

neutl

se

refetd la:

a) rata dobanzii bancare la acordarea de credite b) rata dobanzii banc.re la depuneri pe termcn lung c) rata dobenzii practicat5de BancsNalionald d) rats dobanzii obligaliunilor de stat pe termn lung

21.

IftJlalia $ ctefteres reald au a.elafi elect asupta:


a) r.fl rdamentrlui aqleprat b) vslorii nominale a proprietililor imobiliare

c) dobarlzilor bancare d) nici una diulrc variante

22.

I\flolla

nea$teptatd este lustd ln considerarc la evaluare a) ajustarea valo i finale b) ajustarea irlflafii a$leptate c) includerea unei prime suplimenlsre de riso

prin:

23.

Drcptul de inchitiere etpfirtd o cornpone


a) fizici b) legald c) financiar!

li:

24. Clauza de

xcaladare a chi ei se rcferd Ia:

a) ajrstara periodici a chirici b) hansferarea cre$terilor de preluri asupra chiriavilor

c) prevedera l]nei chirii procentuale d) nici una din a), b, c)

25.

Chiria surplus se referd la: a) difbrenla intre chiria totala li chiria fixi b) diferenlaintre chiria procentuald Di chiria pielei c) difrenla intre cbiria progrsivd maxilntr Si cea contmctutle d) diferenfa intre chiria conlractuali qi chiria pielei .arp:

26. Cheltuielile variqbile sunt cele

!)

variazd la nivel de proprietate, funclie de gradul de ocupero b) variazd pe m.p. dc suprafald o.rlald c) variaziin functie de reglementi.i d) toate variantle prezeolale

27. Core infoftxa{ie

NA

estu

ifltport.tnld ln esti,narea tutei de capllalizare:

a) prelul de vanzare Si condiliile dc finanlare b) nesdecvarea funclionald nerecuperabili

c) cotrdiliile

pielei ln momenlul vanTe,ii

d) vnitudle li cholhielile pe perioada anterioard la proprietRtea evsluattr 28. Dacd ,eniturile geaerate fi ,aloatea plopietqii na se rot modlfrca pe dttrula delinelii el, rqta de capitqli^arc esle:
a) zero b) egal6 cu rala de actualizare c) mai mici decat rata de actualizato d) nlsi mare decdt rata de actualizare

35

29, DuLi teninrile ge erute \\i |al.ereo lrrolrtiefilii vor cte$e pe durelu (ulituliz(rc este:
b) cgalA cu rata de ttctudlilare c) nmi nicA decel rala (ic actualizare d) nrfli nrare dgoat rala de actudlizare

leli eii

ei, rutu de

30, lbnitul oblinut dih ittchirierea garajelor inb-ufi


a) scizui din venitui brur efecriv

ltloc

ale

apartameite esie:

b) soizut dir venitul brut potential c) inclus ca alt venit in venitul brut potenlial d) ilrcLrs ca surpius dc vedlin venitul blut fectiv

Jl. Chitiile
A)

se estirneazd pe baTa celor percepute penttu Epslil solicitale sirflilon Aces, fepa este o rellectare a principiului:

echilibrului b) substituliei c) influcnlclor externe d) cererii qi ofertei


12.

Cqre

nuth i pl ica tori

lin ur dlotii factori


i
vc n

este ir pottqnt

in eonsidetarc! comparubilitdlii pentru

itul u i brut

a) iscnl b) raportul teren construit/teren liber

c) rnf ortuI vedturi/cheltuieli d) toatc cele de mai sus

31. 0 Froprie(ale s-a rA$dut rccent cu 250 Mil.lei. Gradul de neocupsrc afost estimat la 4%, iar chiria pe piasd la momeotul t's zdrii eru 45 mil./an. Chehuielile prcprietarului su fost de I3 ,xil, Iei. Cire este rato.le cdpitolizarc rcutltqtd din acest caz?

a) 12.8% b) r?, r"" c) 11,59/" d) l2,l%


34. ('are din xfi|frlotii.facloti NU trcbnie luali ln considerute ln selectoreo ratei de capitalizoreT a) gradul riscului aparent
b) rata de recuperare isloricl c) existcnla unor scutiride taxe d) criteriilc investif ional al cufirperdtoruiui

J.t.

ht metoda.fluxurilor octnalizate, ipoteTele ir.restitorului suntl


a) limitate b) revi^rite

c) simulate
d) criticate
.16.

Carc qr Ji un cfitetiu de comporelie rezonabil tn analiza ehiriilor pentru o cld.lile nd tinistratiyd?


a) pe birou b) pe mtru c) pe metru d) pe ntru

pitrat de teren piftat de suprafald inchiriabild pitrat de arie dsf?lluratt consftuitE

17. Care din

urmitoarele elemente NA tebuieincluse

t,

chelluielile rariabite?

a) inedlzirea

b) ourdlenia

c) materiale d) asigurare

l6

J8. Carc dirtlre elerne,ttele de mai ios


b) venitul dio

NLI se

i'tclude tE

wtitul bt'tt polenliul?

chirii

c) venirul din servicii

la o ocupate iPolelicl de 100ok tnainte de dcducerea 39. Venitul total generat de o ptop elate cheltuielilot de exploqlarc se numelte:
a) c&sh flow inaiot de impozit bi venitul net ,lin exPloatare c) venituL brut efcctiv d) venitul brut fotenllal

d) venitul Procenlual

le exyloctare 40. Fontlul de rczervd ifictus tn chettuielile a) costnl de rePloduclie bl coslul dc inlocuirE ct c.,sLLrl de reproduclie minus uzura fi7ici ii .o.i,,r n. ..p' oautlie miDus dePreti.: ica ac'lmulali
pe: 11. Metodo c.tPit tlizAii directe se bazeLzit a) venihl brui efoctiv din ultimul an

se

funda"'e

eazd de rcgald pe:

ht venilul

net <lin erploatare anual

ct
a1

Ineriia venitr-rrilor din ull;lnii doi uni

se t&t din exploct4rc anua! 9i valoarca proptietdlii -12. Raia care stabile;te o tell(ie intrc venitul
a) rata de capitalizaro

..nitt prugn""' io ultimulan

ioain!r

de revanzare

htatennticd tnle recuperatea capitalulul si 13, Tipul de capitslizurc care nu face lisrinc1ia

b) 1.ala veoihrlui c) rata globalE d) rala de actualizare

fi'ucliJi

t1i plit41te loate cheltutelile ln afara chhiei? 44' In ce tip de cotttracl de l'tchiriere' chiriatul
a) chirie neie

tPd capilaltrIui se nunrt5le: a) capitalizarea Profi tului h) caoiializarea direcla c) canitalizarea fondurilor prrrprii j; actrralizaren [luxrrrilor fi nanciare

b) chiric tlruli c) chirie surPlus d) chirie acoPeritoare

45. Ftitflut

pas

tn estirnarcL

wtitllilor ti

cheltuielilot este:

a) e$timarea venitului brut potenlial

il

'-

presupune Lsemd"dri fut meto'\a capiralizdrii 4irccte' 46. Rslc de capitalizue gtobatd folosi| i;,;";',;p;[;;;;;; iuituari si cete conpatdbite in pti'ints:
at riscului

c) esllmarca d) eslimarea piolderilo' ai "

estimarea veoitului brut efeciiv chelluielilor fi xe li \ar irlrile

*"it"""'*tii

integrale si a intarziedlor ln incasarea chiriei

bj raporiul ieren construitteren libe!


c) varsta clidirii d) loatc cele de nrai

su*
31

i4 metoi| 17, Ce fel de venituti suni analiiale a) venitul medi! anual b) venitul realizat u) o rcrre dc venituri prognozate ii . nredie a reniturilor dirr ullirr)ri 5 ilri
a) norocul

fluru'il"t

\clualizale?

h itt. Factoru! cel $ai lrnpo snl tn selectnrca Jin'll


risLul c)judccaia d) finanfara
bJ

a tatei de qL"ludtizarc este:

19.

ttr uetotld
a) o

lluxurilor actuolix'ate'

loore! de rct'Anzore

este considerLtdt

cheltuiali Peuttu venzar b) un !enit Pc(iodic Lliqtinct c) un flux ''inanaiar din venitul anual d) un lr(lcent
&) Prelul de venzare brut b) venilul Dct diI exploatar

S0.lnuetodeleder4l'da,'e,'t,|l,loafeaseeslil,puziopftcabdofota.!ecapitallzarcl.':
cl vcnilul brul efceliv d) flu\urile llnfln(iarc inairrl(

de

impo/llare
ice vot

5r. cate ditt wmdtoarere an la altul?

undilii econon

fdce

ct

ro un ratq de capltarizdre sb scadii.re

a) crc!if erca dobiinTildr

b) scirlcrea dobiilrzilor c) crc$tcrea chiriild'

aj

r - 52' O Prot' etotc a latt -'


i,i,iin,oo"a
o

"r"qr"t",

in,pu'irtf nr

lre

lrlu

ielali
este"de I0 mil'lei Si tu lll0 ,lil'lei' VPnil'ul net anuolde o$eptctd
se

tttPantti

ian,o,,"

,nuu*u'1,'',,ui'uiiiii;!i:

ile

in|e\lilot tlttti roltrielatct

:::l:lltruta

lruxtirtcqrc

(l')l' a) mai mare dc I b) mai lnice de l0% c) egali cu 1096

fi.

sunl eele carcl ln catltal chelrrtielilor d' ex1lodtorc' cheltuielite fixe


al nu s rnodiilcir rliciodal'l (r;ilir l1 runt fi rc pc ' trI ara 't' lrrrJ ti irr' in ' i'(rrF're .l nu .c u 'drlir 'l ( rr !ri'Jtrl 'lc

dj

p_oate

{i mai urare srru nrai mi'A

ct

l07o

d;suni gArantatc d0 vaczilor

53.lncadtulcheltuielilor'leetpk'atare'cheltelileftxesunlcelecare: ^' ^,,." -.nifi.i niri0dal; i,."tu d-" o" orl*t.r u(lrrJtii plonr ittalii
de c) nu se nrodifici cu gra'lul d) sunt gsranlate de vanz6kn'

"cnpl'c

'-

51.

In ioorezn cd ProPriaaka evaluatd Ttezittd

';,::;i;,;',' ;;";";''oro
t,i rnai

tlsc neobisluit de tldica' d" copitotizori Totositir vo f :

u"

Id$

de

'edllurile

mat mictr al nrai Inica. rc/lllland o valoare mare mica, te'uttand o valoare mai

valoare mat mtca c) mai mare. rezultand o mai mare di m"i ml"e rez"tLund o valolre

Ewluatorul are i lorfualii Pett'rt' 55. O clddire de birowi sre 10'000 mD utiti de tnchiriat, Cate lht urmdtoarele ele'henle lrcbute sa ehettuielite de exploatate gi tstd di capitalizare.
le calculeze?
a) valoarea terenului

b) costui de inlocuirc c) chiria bruttr d) deprecierco acumulattr

sutii: 56, Cele tei elemente it tpo ante alefomulei de cdpi'aliz"rc a) lra!?aclii comParabile, cost. venir

bt fizic. funoional,

economic venit brutefecliv, venit netdin exploatare c) venit brut, d) valoare. velit ne! diD exploatare rald

veni' t'el lu"at de 3 57. O vild evulaatd la 300 miliowe let" obside ur "tiliosre de cspitalizarc?
a)

lei

care este ruta

l%

b) 6%

tnchbi*ea guaJelot ce aPq4in unui bloc de 58. Cuu vq considera ut evqlustor, ee"llu le din apdrIar ente inchi ate? potential a) le va i clude in "alte vetrituri" ln aadrut venitului brut sunl ve itud de la o propriet'te personah Ui f" t" ig""i^ p"ttlr va lblosi penlru a reduce cheltuielile 59, CArtlgttl de cdPitol este: a) preful de vaDzare minus deprecierea b) valoarea cotltabilt minus deprecierea cj cd$tigul din v6nzares unui mijloc fix un"i p'op'i"ieli, oi
d)

c) lZ% d)20%

cr

"d le va s=cideadin venitul nel dio exploalare

de exploalare

60. Chiia in exces (suplinentqtd) esle:


piald s) difelenta inlre chiria din contract ti chiria pe bi dittrcnia intre chiria pldtitl fi chiria miniml c; cbiria piimira ca un procenl diD !'n7nri d) chiria primitdin plus caurmare a in{hfiei

"ai,iiliai" "a"-*n

dstoriile aopu ce se sced taxele' costurilo de vadzare i

"'' i,iliii,il,ltliii"i;i;i;;,;';;;;;;;;;i;M;'*
b) l5ob
c) 5%

6l-

(VN-E) de 60 niL.leVdn Pldtette tate^ lJh ttrolrrietar carc obtine un ve i' net din exploatare itu 40it nit iei' corc este ruto de caPitatiure? 'i

d)2s%
62.

63.

Cqrc din armdtoatele vd deletuina pe evdlustot slfolosea\cA 'Ie 'apitatiute a) risc mai mare decel ootmal b) cheltuieli de explo*tale mai mici /a c) vnit net din exDloatare mai mare * a$teptati ;1 ;;;;;;;;;;i;;i proprieraii in viitor nrai mare decst cea normsl t"seqm"a: ln e'aluatea propfietd(ilor i,,tobiliarc, tetmenul "cupilalizsre" a) fondurile initiale investile intr_un proiect b) conversia casrigurilor intr'o estimare a valolii *^ir,i,a On aplicarea onctrrei rrelode de evaluar "i ""i""*" ai o"i.-iour"u"upirululuidisponibilpntruinvestilie

o ruld

mai uicd?

39

61.

Termenul "venitul bt ut eJirtiv" inseanuft: {! !(nitul duld rlf(lrrl lir:rnl.uri b) venitul brut polcnlial rlinus pierdcrile din ncocupare

qi incasara chiriilol c) vcDituriie oblinule ir lrrod real dlrpd 0c sij soad toaie chcltuieiile dc exploatare d) venirr!l brllt pell:olia! obliout peltru spaliile ce se pot inchirja

65. Care este

totali

de 10%

rata de cqpitelitsrc petttrq o proprietate care are rapottql voloore tercn/valoarc ri rctele de capitalixare peutru teren, respectiv clddire de 9% Si 12%

A) 9,1%

bl ll).50;
c) ll,'7% n) tz,o%
66.

In aplicarea metodei capitslizdtii chifiei pehtlu evalaorc4 unei ptoprietd/ imobiliare indicot .a Mta de &pitalizarc:
a) b)
sd sc estimeze de

este

c)
67.

se se determine etoda construirii in lreple sA sc dclcin)inc dc pc piala rnobiliaii dio tranzaclii comparabile

prin

svaluator pe baza experienlei sale

hr caul unei proprietdli inobiliarc, vatorile negalive opat a) caud proprie{atea gencreazd uo cash flow negativ, teal sau ipototic b) cAnd proprieratea esle incbiriat5 sub chiria de piafi

ij)

llici,'da{a

Petiii.. ileierhtifiaiea talaii rcziduale a unei propieidli inobiliate o cArei eoloore crc$e ln timp, se allicd o tuld de capil.tlizarc Ia cdsh-flon' net din abullinal: a) egald cu rata de aciualizare b) egalE cu rata de actualizare -rata anuald perpetud sperate de cre$tere & cssb-flow net fintl
a'9.

c) nnri nrare decet r^ta de actualizare ln o/icarea nt"tolpi colifalliidrii chitiei, evalaatorut lrcbuie sd delen tine cheltuielile e.rpltoun'e. lu , adrul atettora tonstituirea fondului de inlocuirc rcprezintA:
a) cfielruieli {ixc
e

de

r chelruicli disturctc cl) niciuna

7t).

ln caa et'oludrii unei prcprietdli imobiliare prln ntctodq capitaliz&tii chiriei, valoarea terchuhti in etces: a) se scRde din vsloarea de piate estimat, a proprietilii b) nu .qle luati in considerare c) se adauge la valoarea de piattr stimati a proprietdli

FINANTARE
L
Sursele primare de

linanlfie

a ihvestiliilor ,n

proptietdli imobilhte sunt:

a) foDduriie proprii

b) economiile gi bugetul public c) consumurile oemoanelor fizice qijuridice


d) capitalul social

2.

Cafomd pincipdld

def

anlate o intestiliilotlt,

a) creditul b) creditul de consum

ipotecar

propietdliinob iarcprinfinprumut

este:

c) creditul comercial d) creditul obligatur

3.

Factorut de aclualizafe reprczintt i versul: a) factorului de dobaodh simlla b) factonrlui de amortizarc a capitnlulu; cjfactorului valorii aotualc a unei anuidli
d) fac(orului de dobende compuse

1.

Ia cazul crerlitulai rantba$4t ca anuitdli, Ltruitalea cuptitde:


a) numai valoarea dobaazii

b) valoarea dobiinzii plus comisioanle bancare ci valoarca rambursdrii $i vrloarea dobenzii d) numai valoarea ranrbuNdrii 5.

ln cazal credilnlui
a) constanti

cu dobdttld Ia sokl, valodreo

ra'nhutsdtii este:

b) mai mare la incePut


c) mai marc sptc

slarfii
se

d) variabile aleatoi

6, In

cazul creditului cu ranbursare flexibilL, condiliile in curc a) fixate pri$ acte legislali\c b) lisate la latitudinea croditorului c) negociatc d( fArtile conLraclanLe
d) inrpuse de dcbitor prin autoritatea monetare
de

Pldtette dobanda sunti

7.

Garun(ia pcrso ali reptezittii angajanrentul a) credilorului b) dcbilorului


c) garantului

platd

fenn

sau negociabil

al:

d)emitcnlului

8.

Ipoteca rcprezintd: a) o gara*te personali b) o garanlie rcall c) un drcpt dc privilcgiu


d) un drept Ce gajare

g. npurile slreciale ltc ipoled r-a

d?zvollat ca u hate o: a) modificirii lcgislaiici privind drcpturilede relinere b) lirgirii piclci de capital in doneniul iiiiuriiorde Ploprieiato c) divcrsific;ri! tipurilor pattiouhe de condilii de finanlarc d) necesitili: asigrrrdrii cxccutdrii obligaliilor creditorului
a) se pot

10"

ln

cazul ipotecilor deschise:

ii.

b) c) bunurilc ipctccate n0 pot fi supuse xecutirii silite d) se pot suplimenta sunNlc imprumutat fdr6 constituireade noi garalfii Rstl dobAnzii ca instrunen, 4l ihluenlei dutoritd(ii ntonetsre $supra et'oluliei eeonomiei reprezinld: a) o tehnici dc inteNenlie directd b) o thnic5 de intervenlie indirecti
c) o procedurd de echilibrare a balantei dc pldli exierne d) o modalitatc de evitare a blocajului financiar

supli enta bunurile imobiliare supuse garan$ei pot lace ramblrsirr! d': credit suptimentare fald de program se

12. fnoteca secunilard acordd l4 executarc silitd: i) acelea$i dreptu ca oricare tipdc ipotcci . b) uo drePl de prioritatc fa16 dc ipotcca primad
41

c)

ii,i" o]*iit

uD drepl dc

inot(La lcrliare Priorilalc lhli Jc lt**n"c tt'upra brrnului irnobil ipotccat

importan'|e ce po'

" ';iii)"i:{iiiiiity'i:li;";:":i';"r'':;'#ecrcraanciore
traozaclll a) numai in cazul unor b) ou c ) rareori

,r.

r,"::,:;":::;::,i)iiri,a,*o,p,i,ina,,itizareaproprietdsitorimohitidreestepet'tutnccpetco
analizei de ftatrlare: s) obligaioiie b) fecultativI
c) recollrandald

" ::ii;jiji,,!$jr:;:,:ln'n:;:Hi2x:':#:::';:;i:i:";""";i"!::;ffiiT;'Y:nim'bilt'4te
ar

dcbil'rtului

bl crediforulur

cj garlintului

,0.

na de rePrezittti cotsidercflte J ^,"!)i)ii"T)i#)"::",i:i::;:*!:,ff;":;:"::!:iu;:'X':f":l:J':"ii,xli#:;ff0'"*


a) siranlului

b)debilorrhri c) ag,LrtulLri imobiliar

,r.

*,::,:;:,::t;;:"nlaregenereaziipotiticideasigurarea*editetormandestatepriaprac'rtct:
a) convcrgentc b) aiterna{ivc

c) Patalclc

,r. *,,:);';:::;:'are

imobitiare ate cd efect' costuttti de reatizare a ptoprietilii a


a

pin

Produt:erea situaYiei: ar ncc"sitrtca dc rcllnanlare


I

credilului
i

"

.rl Ji"tinu** t ""itutui creditorului gor.artliilor creditului se.'tekfi: 19. Riscul dihtinudtii valotii "i,

il ''r'i^'"" *"11'11'111.i)iT[Ji*t* u" *"esiilii in propritate imobiliari $Ysrq !e "' --_ c' nc"'italea cprolectarll ourcL

-- ii uui,,,.u
rila

;tl,*:1'jil"Ti:il":'iJ,i::i[fri*:!T'":!ry:."
crcdil
valoarea
d'

imobirizarc
rcarizarc din

''*' e,-"H#HilT:lt'il jllli'1ll"J. o-on"utii imobliarc vcnitunlor


de iinvestilii tiscurilor qeditdtii proieclelor
?n

20. Liniile de apitr|rc inryotiv|

ProPriellli

intobiliarc i"QficA: a) numai Persoana creditotului i' numai oersoana aetirorului

:;

d) creditorul'

;il;;;i" dbitorul 1'f$ffi#:i:::"Lprcati G"'""


$i

saunuio proiect

Riscul in inrestiliile irdobiliare a) estc mai marc b) este mairnicii c) este la fel d) nu are legature
a) este nrai mare b) est,: mai nric c) este la fcl d) nu are leglturb

lalL de risca! investi(iei fu ohliqaliwi

de stal:

Riscul in investiliile imobiliare fagd de riscul investiliei in activitdli cor,rercidle:

23. Asigurdri I e rcFezintd pcnttu 6igurat: a) o metode do ci$tig b) o formuli de ffedit

c)

o solufie de protectie financiard prin transfel de dsc

24. O asigurare te incheie penlra evenimente: a) care se produc cu certitudine b) neprerazute c) imposibile
25.

Noliuned "thleres Asigurtbil" priverte pe:


a) asigurat b) asigur:rtr-rr

c) nici'rnu!

di

tre acc$liA

26. Subasigu,

trco

cste

pen.tlizati ld momerrlul:

polilcido asigumre b) cxpirlrii polilei dc asigumre


a) inch,)ierii

c) pa8ubci

27. Cheltuielile ai prit


a) dcductibiic

ele de nsigutote

svkl:

b) planilicaic c) anrbcle

&'

28.

InJlalia arc ca efect: a) dcprcicr( 1 dcsllgub!rii cuvcnitc


b) agrrvarcn condiliilor de riso c) prirnc dc aiigurare mai alractiv

29.

"S u nt a A s i g u rut ii " repwz,i tr ti : ai laloarca mrxiInl a dcspigubirii t') valoarJ.r lninirrl a dcspegubirii
c) vai.,ar.a troanlatl a dcspigubirii

Ar

30. Polila cate acorli cohpensq(iitn caz de prcjudicitl pro.lus ohcuiva esle: a) polila de incendi! $i altc pagube la i'unuri b) polila de intrerupeE de activitate (piordere dc profil) c) polila do rispuidere
31. Profttut posibil de oblinut din ineestifi de capirql ahemqtive, reprezintd un elernettt de andlizd ce va afecti deciziile:
a) antreprenorului

b) agenrului

imobiliar

c) debitorului
d) crcdilorului

rcpt'zi 32. Achizitia de valoti rrrobiliLre Pe pia(a de caPital p ropribftsilo r i n o b i I i ar e 7 a) niciodate b) ou


c) da
d) intotdeauna

li deciziii" qdministroreafrnanldtil

j3.

Interesal puhlic csta un re9ulatot al: a) Politicilormonctare hr nolilicilor dc cr\'drtare --. .i i"t.; a. """",tt;i ,f.clal6 invesliliilor in Proplit teliimrrhititrre (l) deri./iilo[ IDate,]c debilon ;n rn! cstirea in prupriclali lmoblllale asigxtd: 34. Practicile bazate pe cottdifile de crcditare conservatoarc fatrIr.'rca optiunilor lu'Jror filnicipanlilor la nroi'ctul .l rc',,nrn,co in n' ' itoJcle dc tereciune economjcA te: 35. Operaliunile pe piala liberi reprezinld inslru e a) dc transfer a litlurilor b) dc garanlare a crcdiielor
b1

aJ uvitrrrctr er''icluArii 'lc opcrnlirrni

dc

invesl\ii

c)
d1

dc

Polilici

onetare

de anuitdli se va pldti hfrecare pefiotdd 36. In caatl contractiitii unui credit i"versdt Purtdlot de lirttlr: a) o sunld constantl bj o sunri cc va scidca clc la o porioadt la alta cj o srnla cc va cregtc do la o perioadd la alta 37. Factorrtl ile tnutrtizate t fondurilot reprezintd invetsul:
a) factorului de compuncrc

de icclucere a

riscului in creditare

bi facto|uluivalorii actunlc a uneianuitdli c) f, ltorului dc dobindi comPusa d) factoruiuidc dobindi simpla

38. Societ lile tle tsigurare sunt


a) rnici, sc

tercsdte in mod deosebit sd i tvesteascd l t proprieldli


do

impliciun volum rcdus

fonduri financiare

b)

cu dcstirralia de louuin[e cc ncccsita fonduri financiare mari

c,
?o

Dacd ruta rlobinzii nornin.tle esle 10% fi tota

Waliei

este 3%'

atu"ci rata tlobdnzii rcole

vsli:

^)'7,0% b) 6,n%
c)

7,l%
este

d) 3,8% 40. Dacd ratd dobAnzii reale


a 18,t)V.

6%

;i rau inflaliei

este 2ok, alunci

tsto dobanzii nominale

vaf:

b) 7,8%
c) 4,091

d) 8.1%
41. Dacd rata

dobinzii ruale

este 5%

,i mta dobAnzii nominale

este 8o'4

otanci to's inJbliai w

f:

n) 2,86o/.

b) 3,01% c) 2,06i/c d) 5,0070


AA

42. IJn,rivel ri.licat al rutelot dobftnziipe pehtru c r ed il e ipolec are :


a) in sensuri difcrite, necontrolabiic

pialdJina ciardi llaenkazi dilronihilitatea lo'tlutilor

b) amplificand-o c) reducend-o d) rnenlinAnd-o constant:i

4i.

Bdncile conerciale impticate in fnanprea unot invastiliiin prcPrietitli i'nobiliare' prqctitd difeite rute dte dobAnxilot fuclie de:
a) calitatet solicitdnlului de crcdil

b) riscurilc implicaic dc tiecare proiect c) merimca crcditltui ipolccar d) cota dc fin.rolarc pritr crcdit

44. Creditele ipoteurc

pot

fi:

fix convc lionale b) garanlalo asiguratc sau c) asiguralc. nercNuncralc sau s{a11dardizate jag(le d,) convcnlionalc. rrc.,-rnvi,lli,'nalc sd rl \
a) grranlatc. ncrarrrburs:ririle sau ,:u vcnrt

45.

?ilitLecononic rtabit si echilibrat investiliile ia ptoprietd\i imobiliure se tezt'lvi prin finantaria:

Intr-un

a) din consulnurilc lanrilialc

b) de pc piala rrolrclarai c) dc Pc piala firr'rocia$


d) din

acti\clc circulantc

46. Finanyarea intcsli(iilor

.tclbe re le se redizeazd

pin

etnisiuni de valoti nobiliare pe:

a) piala prinrnrar dc capitnl b) piala sccurdari de caPitai

c)

piala

onctarl

47.

Pe

piala secundrrd rle (:{qilal a instrutrrctiultti tk ctertit:


a) alcator b) invcrs proirorlional

prt{tl vtllorilot nobiliarc vaiazd.u

rata dobdnzii fiothinale

c) dircct pfoportional

48.

Bohurile ile tezau'st nt instru rctde de credit:


a) cu riscurjlc cclc rrl4i mari

b) cu riscurilc ceLc ftli nlici c) cu.iscuri variabile

d) cu riscuri de riscumpirarlr prin lragcre la sorfi 49. CertiJicatele de depozit sunt


a)

t'tloi

,rtobiliare entise de:

insitutii bancare pe termen scurt b) insliLulii guvernarnenlal.' c) autoritatea mo elari $i sunt nenegociabile d) de fondurile de investilii deschise
50.

Obligsliu ile reprezintd lnsrumente

de

.rel

a) neoegociabile cu rambursare e$alonatd b) netransmisibile remulerate la scadetfd c) enlse de stat, municipalitii sau societili comercialecu rambursarca valori i nominale intcgral
la scadeD16

.J) qerambutsabilc 9i c! veoit

fix
45

51. carc dinrrc porqete

de maijos nu se refitrtuiefre ra expirarca perioa.rei de varabifura,e: a) pclita dc inscndiu b) polila de respundere prolesionalir c) polilaALLRISKS (toatc riscurit, pentru $antiere hcrtrri de construclii $i 52. In cazul anei cereri le despdgubire .frauduloase

a)ssiguratul isi pierdc toate drepturilc {lc dcsnigubire D) se reshture prima de asigurare achitati c) se incepe urmerirea pcnali

53. Penta conpensttrea costtrlui

de

cutdgre a locul,i

de

a) acliont,azi autorDAr polila dc bazd (FLEX8) b) este ncccsari o clauzi suplin)entard de asigurare c) t poli bnza pc serviciile organclor rle pompicri

rcsturi/ddtamdtari dupd un inccndlr.:

54,

It

cazul recots.ttuirii (refocerii) unui i obil i,, utma unui incendiu m4jor obtigafa dt a obline aptobdrile necesare pe pla uri este ih sarciha:
a) asigul.ntoruhi b) asigoratului

c) construckrlului

55. In caz de tlaund, atunci cAnd existi o polild .le asigurarc in vigoarc se notilicd osigutqrotur/ btokefltl:

al inlc(liat dup6 ce s-a luat lniisurile


b)
dupA cc s-lt

atiwo;taptor in tegature cu coi titiilc incidentului c) caod se punc problema uneisurse de finanlar. ient u int-ocuirea bunurifir piera*e 56. Asigtrrqrorr plitelte .lespagrbbeath uruaurui incendiu la o ctddire,andurd tece,r,dacd:
de vedere

prinit punctul

de urgeolii peolru limilarea daunelor

l)roprerarlrczrn'e o porild de asigumre validi, incheiata in oumerc vat,"irorului o) asrsuraloj ut a lb{t notificar $i a fost de acord cu inscrierea cumpdrtrtoruhica beneficiar c) nUDui d.rcA s-a anulat vechea polild 57, Contribalia se rcfefi la:
a) existenla nrai multor asigurali

a) nour

bt cxist(nla mai mullor asiguratori c) cxjstcnfa mai mullor clauzc de asigumre

58, Asiguratul are Ia ditpozilie penbu notificatea daanelor:


a) 30 de zile
b) un an

c) 60 de zile

59, Datd-asigur.otul nu este mullut tit cu decizia osigutototulqi despigubirii poate apcla ta:
a) Ministerul de Finante b) Asocialia Societd{ilor de

c.r

priire lqlorma ri cuarrtuaal

Asigurid

c) ltu poate face nimic

60. Subrogarea:
6) este un principiu ca.e nu are nici o legetu!tr cu priDcipiul

b) urmArette reconsrituirea fondurilor di c) esle uD drept exclusiv alasigurafului

dqpigubi.iilindedbizi.ii asigu.-" prio ,""up"ial a" i"

".irf"_.ft

61. lnregistrarea

preckd

stocutilor este necessrl penrru:

a) polifele de inceDdiu pe bazd de dcclar&lie b) polifele de rispundere c) polilele de construclie

62.

Rolul unai expen de ddune (aJustot de daane) este: a) cxscutiv b) consultstit


c) de

ubitnre
va

63. &oportul de daani

lace referiri la:

a) clauzele polilei: respcctarea accslom de citrc asigurdl b) modul in care asiguratorulso poate eschiva de laplala dcspAgubirii c) etitudinea asiguratu lui

64. Termen 'tlddiren inchde:


a) inrobilele {i aoexele accstora ce apaqin proprietarului b) ziduri, por1i, inrprcjnuiri c) instrlaliilc ii conductelc pcntru ulilitili d) toatc cclc dc lnai sus

ot

Term en u l d e't corr (i t


a)

ut" excl ude :

amcnajirilc cxccutate dc chiriaV b) conlinulul din cliidirilc anexe c) litoctli $i matcrialc in curs de comercializare
66,

Fundaliile tnei cldliri:


a) sunt inclusc autonrat in asigurarca de bazi (FLEXa)

dsci sumo asiguratd le cuprinde

b) nu pct fi acopcrirc

si fie distribuile 67- Alunci cfirttl:;e oconla acoperirc pria asigurare penttr ncutrctnut de pdnutt" INCENDIUL ptotoc.,t rle a< csl awnintetd
nu cstc corcot a) cslc tratal scp{rat b) cstc cxclus

c)

si

nh'o clauz-i specialS sc asigurc inlrucateste imposibil

c) foatc fi spccillcat cn lllr pcricol distinct de pericolul de $oo. 6E. Daunele

prodwe defunund gi inundalie

se deqdgubesc dacd

polils

este de

tip:

a) FLUXA b) clauzi spcr:ifici

- pcricol( adi!iunrlr spccificu 69. Clauza ur ptitire la "autotitili liblit:c" vq acotda comlensalii:
c) I:Lt XA

a)asigu.aruiui b)pruic0lanlului c) construgtorului


70.

Raponul de cvahure intocrnil de an eq'ed independenl: a) iuo caractcr obiigaloriu cu privirc la valoarea asiguntidir polili b) are caractor orientativ pentru managcment c) va fi folosit ca prcbi in caarl unci cereri de desptrgubirc
Ri$cal rclittut d" asigutat in mod explic
a) Iransiza (ftansiza deductibile/ati nse)

71.

prtt polild

esle

nttmil:

b) pe raspundere proprie c) ou erc un ntlme, ci este o valoare

72 Lichidinaa

delinitd de rcguld ea: a) difernta intre venitlri$i chcltuioli b) pulerea de cumtfirare a unui acliv c) u$urirlla d s iraosforma ur activ in bani
este d) dife.enla in valoar $i datorii

din incertiltulinea din inchiiete, gtadul de ocaparc saa ch'lattd0' e4rloatue se referd la:
ce rezultd

73, Nscal

d'

afscerii b) riscul exploatirii c) riscul ccooomic d) riscul doben?ii


a) riscul

74. De ce

*editoril

(de exemplu

batca) analizeazd tald .le acoperire a servlctulul dato cl?

a) cerutd de reglnrentbrile guvemamentale

b) indicE riscul creditului c) indice valoarca Propricttrlii d) aratd cet de repedc se va rambursa creditul
' 75. Care

q din urmdtoarele calcule defrrrctle cel t rhi bi,te tolo 'le acoperhe $edLulsl? a) venitul net din exploatare impftlit la cheltuielile cu dobaozile b) venitulnet din expioatare impirlit la rambusarea creditului $ doblnzilor c) valoarea proprietdlii impdrliidla crcditul rieas dj rambursaiea creditului {i dob6nzilor imp64it la cash-flow, Itaiolc dc impozit 7& Penfir. a obline urt efect de levier pozitiv, doba,t.lq la credit fiebuL sa fie:
a) egald cu mt:t de baze b) egaE cu tandamcntul proprietdlii c) mai mar deeet rardi.nenf.ll propriottrlii d) mai mici decat randamentul proprieglii 77.

Cous,anta crcditului este din categoria:


a) ratelor dobenzii b) ralclor de capilalizare

c) ratelor de actualizxre d) tricj una dintre a), b), c)

78. ln cazul evaludrii penttu .rcdile/gsrqfllii ttolecarc rspottul o estlnare s pdstrdtii valorii itr tiup: 8) niciodatd b) uneori c) lototdeaula

de evalaare

tebttie

sA

curyindt

79. Ptoprietdlite .l4ilute cs isvesti(ii sunt: a) propdetdli lo curs de dezvoltBre b) propriotili detrute pentru a fi dezvoltato c) generaloare de venituri din chirii d) propriettrti dolitrute pcntru proprir utilizare

JURIDIC
t. La identiJicqreq uaei proprietdli imobiliste' evalaitorul lrebulc sd la tn consldercrc
unt dtoarclet

dreptu! dc propritat ds ovalu8t b) vedturile populstio i! zotrtr c) tendintele pielei


d) zomra

2.

An 4te rpla deproprietote in ipvdlnrir-ie esta: @comunitatea dc bunuri a $otilu


b) blocurile de dparta$cntc c) locuinla molteoiti

d) blocuril de birouri

3, IrrcItal

de

prcprietdte asr,rtrta un.i irlobil e$e:

@ ftbsolul si exclusjv b) netransmisi bil c) la dispozitia auroritililor


d) prescriplibil priD ncotitiTsre

4. Abibutele dreptt.lti
a) posesia,

de

prolrietate sunt:
fnlosirrrfl

(E di\po?ilia, posc{a ri

folo\i

la si !nottcnirca

c) apartencnla. rnstriirarca, util{/iirua d) recunoa$torca, Iblosinla $i transmisjbilitatea

5. Dreptul
_

propriek e conruni poate!i: aiin indiviziunc z JF:.de

'
6.

G
@

in devnimd$rc c) slabilil prin dclimit rc

Coprcpietdte fotlotd iuseomnd:


pd4ile comtne ale blocurilor de locuirle rez ltirtc dtn nto$tcnire c) bunuri stabilitc prin h.,tjirirc judecitoreascd
b) bunuri

7.

proprictate inrobiliafi a) poate fi vAndrti

li

do,nedut public:

8,

[c) poate fi resliluire .,]***{ i) poate fi expropriarl Dreptul de propriaak poak

b) poate fi rchinrbat6 cu o alte proprietate


2

@ Uncolr Ol

nunraipclmancnt

rt:

tcnrl,irir

_'

c) expropriat pcnlru a dezvolta o irtrepdndere

9, Diqrazilis

bat at.dreptului d9 prypdetqte i rseamnd propriclanrl ,r poatc inrrcbuinla in inreresul sdu P Ly propnctarul Ji{fune liber 4e ca c) propricr?rrl {r noate sr5neniin fapt d) nu poatc fi t,hligrt niciodale sA o iDslreincTr
se tmpunc in mportul

c.t

at

ch

10. Caructerul abvttut d drcptului

\9 IL

b) eslc neingriitlit c) nu se prcscric d) nu se po{t(r inlocui

de proptietqte insean nd cd: propictarului cu oricine

Ccraaerul exchsiv at drepfitlui

de proprietate insearnnd cd: a) nu poate fi pus in comun b) esle in profitul unui jingurtitular

(j!)

Lnu

12

poate fi transmis putcrea s6 erclude puterca altei pclsoane

CqrccteruI petpetua al drcptalai de prcprietate inseamnd cd: a) rpa4ine continuu aceluiasi lirular b) se poatc transmite confo,m legii

7. Pe topo al

de eealuarc serflneazd: a) numsi cei rare lucrea?i efectiv


b) colsuttaoli extmi c!9i cei cate ou opioii spdate incluse io raport d) $ cei car. au furnizat infbrmalii privind piala

8. ln promovarea activild(ii

sdle, ewluatotul:

a) ou are voie si-Si faca rclami b) poat6 str-9i factr rectame, dar se nu p.ezilrte greqit xpolien]a gi pregdtirrr profosiolrll c) poate se-{i fecd rcclami dacd este atest.t dj nu e blne se-gi face recl.mi pentru a !u stami ractia negativl s clo dlfi eviludori

9. In rcdactatea fttportului
c)
d) 10.

ile evaluare, evaluatotul:

a) va prezenta concluziilc reale b) va eviln si cvidenlieze incertitudinile pentru a nu deruta clientul


va prez.snta nurnai elenrentele bazste pe documente oficiale va prezcnta rezultate care sunr duptr dorinla clieotrilui este

E alrorca
c)

confrderrliali ft tn acest contefi eeqluatorul: a) llu va dezvilui rezultatcl decet cfieotului siu b) poate dezv5lui iez,ultAtele duptr ce au trecul3 aui de It evaluero
poate dez,vdlui faptul ca a fost mgajat de un atrume clietrt alar Du va dez\dlui concluziile

evsluirii

ll,

Evaluatttrul esk o percoand cate:


a) are calificarc, experienll si competeottr b) a ilbsolvi! u-r curs dc evaluarc c) arc ccl pulin 5 ani de experienld

12. ln cazal fn care topottui et'aluatoruluil


a) b)

d) estc expert tchnic sau contabil

de et'alaare este pss la dispozilis anor lc4e pewoarrq cu ocotdt

aceste persoane au acele,Ni drepturi ca Si clieDtul initial acasle pemoanc pot folosi raportul numai ca sursd de informalii ti nu concluziile c) ecestc perdoanc pot folosi uportul numei daci pltrtesc pentru acca$ta d) acestc pcrsoane pot fotosi raportul gi pcdtru elte scopuri

13. I)acd un menbru al echipei de evaluare arc afte opihii dec&t reslul echipe* a) sc inlccnre$te o anexd separald b) sc elin)ini din raporl elementul ce a gencftl opinia separati

c)
d)

se

inlocme{te un raport separat

se aoalizea?d subiectul pind se ajunge la

ocpinie comund
se

14- La stabilirea prelului solicilst pentu evalaare a) valoarca proprietaf ii


b) costul d)

$e tn vedete:

proprietllii
de proprietate

c) lolurnul de muncl efectiv necesar

\cniturile generate

15. Pcutru o propfietote avaluatl anacrior, .valttslorul poqte:


d, sa aprobe finanlarea lranzacliei b) sa admi oistreze proprietatet

c) sd intermedieze proprietatea d) si utilizezF inforriralia la alte

cvaluiri

16, Catt.t Vtut unui evslustor semne.d an raporl ile ewluat4 cl tEl asam& responsabiliuna:
a) numai pontnr valoare b) pentru raportul ln ldtregime c) pentru adrcsa de issoli(e

d) $rmai pcntru cea mai buoi utilizare

r
17. Carc din urmdtoarcle conditii nu trcbuie
o lacrare de a)complexit6tea Iucrerij b) valoarea estimala

evqluate2

sd

infiue

lexe

prelul solicitat ale ettolunt(tr ltcrrrru

t*

c) cheltuielile nrcesare lucrerii d) timpul necesar peatru realizares lucriirii

f:i;i!,ffI::'""f,1:,":,!;':;**''ee!maibinecefaceetwtuotorutirtt:.t,tt'inrt,c(tot,it'ipi
a) delermiDA valoarca b) calculeaze valoarea c) eslimeaz?i valoarc,a

d) nrezirc valorrea

'n f:i;l!I:;ihi'"rete ropozilii desciu cel hoi bine ce tret'u ia sd facd evitrntor rr in areg erea
a) coosiderd media rezultatelor obli{ute pdn aplicarelt eelor3 rnto.le b) alege cet mai mare d;ur.e .ezuttit"te c) acordtr cea nuii (,sre imrrort ,""ult"tului oblinDt pri0 metoda considcratd fiind de cca mai mare in. ,"hnli

^ptice.ii;;;;;;;#-*"

dc valuator ca

a,

i,f:ilipllff::.ai

apropiat{ de ccea ce evaluatorut o presupude& inainre dc i]rnti?area cs sd:

20. Scopal standatdelar.le eroluarc este


a) b)

c,

d) sI prezinrc informajii ulile cvatualuritor 21. Obiectilu! unei misiuni de evcluare estet
sd delernrine prcluj de ofefl, b) sa cstinleze valoarea c) sii slabil.:asce va,oarea creditulu; d) sii identilice drepturile intcrescle

sd suplineascereglemrnttrrileBuvernamenhle sa prezrnle inlbrntatii relevriltc penlru

garanteze profesionalismul cvsluatori

lor

clienli ,i sd llu induc6 in eroarr

s)

$i

ce nr pulea

cxislll

''

Y,X"#:!;'i::,,:,:::r:trteqzd
a) nuste rcsponsabil
prD0.u

pe un raport de etataore errbotat d.

orti:i

epd, <:hiqr

sib

t'

corlinulul ralortului pulin snx rrin rafor r lJ (rcbute ": | insncrltlt c, ll:l:i" sl fi "o"u 'outrpri)Irjetalca o) lrcbujc sjl acccpre rcsponsahiliutra totali faF conlinutul ral,)rtului
ta cer

frf;!nf:,::':;
tr_cbuic

referitor tt intervatrtt de,atari dot ca asti,nere

tO. ,,

inrervalulJe valori dcpindc de preciz ia esli mdrilor gi de incrcderca pe carc o ore d) preful ar trcbui sd fie un numiir rotuliit

cj

sd veloflrc l) uo Intcrvalfie o singuri +/- S,% $i ,ruunintervaldeval,ni o, bud eslc de

rczultate

eva

luttoru I in

"^yr::::::.*re rezotvd dispute Fivihrt a) evalualorverifi

ratoqrca re nn,,kfte:

Zl

In eyltyy.re,lidaa veai dtdlii o pielei tocote trebuie sdlie: fi a) obirctivi


b) subicctivd

cator b) arbitru evaluator e) irspector e!,aluator d) nici unn de mai srls, intrucat nu este etic ca lln cvaiu:rtor

sA

inte irdtndisnrrrr,:r.rrlr.alclorii

IJ.

cil Jurcazji pronnctalca lranjnrite tnnni plln Dtujt(njrlr Linitele-in reurigerea dreprt.lui d., ptolrrittdte
dureaza

(9

o, se proatc

9) inrcresele gcncralc aie societdlii b) intcrcsete privare


at,r

\r,nr:

14. Domeniul statnlui cupritule:

c) intcrcselc autoritrlilor localc

cirir;i'il;

j)

LE
c)
_

numai bunul I din dontcniul bunnri din dorncnrul pubtr,j nubli(

nrop _ Prcprietttea clatitc nrijIlAriilu|ji lc intri.prinJcrilor I 5.

inalienahild:

de stal

'" *';i::::::.:,i,'i!!^i"I:# :::-::


17, Perefi .lirte.loud opo a,Ien

(9c\lc rtabilirii prin actc noflDarrvc . \l/,r trpse$tc dreprul de dispuzilie ' AllllP"n",j,"nrul dc rolorinli

mai qpropia'i de horiunea "servitut b:

iil,lli,lHf **$ii*r,,,]],T,.t *t-'.' 1,.,.,*m;'


tont considtf'tli
'tormali

a) clcnrcnrc alc unui aD b) clcnrcntc comun,. ^nur,r!,"n1'oo't"'o'" @ clcnrcntu corrrun.. lirrriurc d) cleDlcntc in folosinlii

eaiiind:

conrrni

'*,*:!,:,'.::::u:atetely.oloz4ii,ytu,este.c.orectdtqcritotlnregre,rre,,tdtitedc&nqre? .," . ,,", ,

-i

;:#:lH:l:,:,lrlri-rtsLricliidr

inirlimc p,nuu,;,uo,,,..-

,",,,i';;:l;iiiil,".1.;:::.l tt. tJ,t plth u,.ba istic dc letvohar


G)
urr nririoc

;i::,1.#*i:..,;l;ltllil#;Til.,
fi. cxrricot cer ,hai bine, astre!:

n.in ,.r.. ,,"

^,,,:,^:^!:-?!-r1*"
esrc

20' care din

ii*16r;61*lf'{:ii[ri;:i{:ffii;:x'Tii:1l:T.""1il;:-"'i,*,Tfi ;}:;" d) orj.c fc! dc utiliziue a tcrcnr


urnioor"l" d"riririi
,:::-:.'ore
uJ Jir-op, tctatca cc nU arjlc

o,""",i., .,
21.

c) ctiidiri $i ahc cun\rrucliiipcciale o, corjstruclit .ii instrlatii Daed pe un furen e:dstd


a)

""'*l'i|,X:::';:::!,::i:: in(hjriati

icstin,ri asoc;aliei proprieta lo' dc locuinfc ii de r,rupri",qte inobitiard?

"oti,,

a) o propricrate in lrrigi D) o proprietate dofiinantd \g) o proprjcratc asewil,i d) o proprietale cu t{)ate

t)

se,vitute de becerc pcnlra

4n turen vecin' ptimul tercn rcprazintl:

22,

yAnxareq

drcDrurile

unei locainle ifiarc' ttel

tranzacric -xi rranzac;ic normar,1 p rruru disrurri.rnari 1 1) c) tranzacfic indcpcndcnttr d) tranzaclic rlcg ,e

"

"u"'

o"lo-ilie u puteali

considerutd cd:

50

21. Terunul tn exces: G) ru oste a'a de valoros pentiu ctr nu conttibuie la cea mai buoi utilizare o.""ant p"ortu foloskeo coostruciilor existetrle b) ou "at ci este iDtotdesuna folos:t pedlru extinderea construcliilor cxistente @ tru ste inclus in valoarea coostruciiilor de Consiliul u. Cocffcicntut de uliti?lre o rerenului (CUT) aprobar a ctadi i corcLocal 1'cntu o zond arc ta patter ocupd t/3 dia de i;dtin'e reginut naxin

;;;;;;;-;; ;-i;;;;ii
tercn?
a) un oivel

b) oatru tivele

d,

1ti ioutrsorezece nivele @ reginrul nu a"Pinde de CUT

ETICA
I

I.

CAnd ar

fr ldecvatd o evaluare la o datd tn viitor:

in catva luti Q cAnd nu existd date de piati li nici nu se prevode si apali c) ceDd se asteaptd un dezastru nafur'l

a) iD evaluarea c l6diri lor

d) Diciodatd

Cdnd se evalieazi o proPietale la o dLll a"terioord, evoluototul: a) plesupuDe o stare fizicd cc corcsplhdc cu starca actu&li sttuii Iizice la data evaluirii prin interviuri sau alte mijloaco b; p.oupro. "rno"qt"ra c) presupune ci nu s-au lEcut imbundtdliri d) ptesupune ca ou lrau consiruclii pe tcren Cand sa eealueazd o proprietale l4 o datd ahterionr&, evqluatorul;

3,

a) b)

tru accePtii luct,,rea


se

considerl ca un inteinredial la acea dati in zona lespectivd cj ia in considerare evenimentelc ce au avut loc duptr data evaludrii ., i) se considera in rolul unui venzdtor/cumpxritor tipic ce are cuno$inlele tipice despre piald la data evatudrii

4.

I)eosebbeo intre o profesic Si seruicii este: a) volumll de cunottinle lmbogilit de contribulia rEmbrilor b) modul de stabilire a tarifelor c) modul de impozilare docd:
a) face o estimare Preliminari cu o aproximare largE

5. Evaluatotul ,ru grEEte

b) idreabi pe clielt catc esto valoarca prcfetattr c) se coNulttr cu judectrtorul in cazuri de litigii
d) respecte contractul

ti ceriolele clietrtdui Evaluatorul poate evolua aceetSi poprtetate penfiu mai mulli cllzngi daci:
a) au venit itr acelaqi timP

b) fxistd consensul lor c) lre aprobde. judccdtorului


d) are

lprobarci asociafiei profesionalc

5l

7.

Pe

rupo ul de evaluorc

semneazd: .a) oumai cei care lucrcaze efectiv b) co[sultanti extemi c) li cei care ou opitrii sepsrate incluse in report d) qi cci caie au ftmizat informatii privind pisfa

8. In promovarea
c)

activitd(ii sale, evalaatoral: a) ou are voie sd-ii faca reclam! b) poatc si-9i facd reclami, dar sd nu prezinte grelit cxperionlr 9i pregtrtircr profosioDrll

i)

poqte sd-$i focd reclame dacil ste atestat nu e bine sa-qi facu reclamE phtru a du stami reaclia negativtr

{ cclorhlfi evaluslori

g. In rcdoclarca raportului
c)
d) 10.

de evalusre,

eraluutotul:

a) va prezenta oonc luziile reale b) va evitir si cvidenlieze incertitudinile pentru a nu dcruta clieotul
va prezcnta nurrai elo$entele bazate pe documeitc oiiciale va prezcnta rezultate care sunt duptr dorinfa clientr.lui

alrarco. este confdengiald Si in acest contel evah,sloful: a) nu va dzvdlui rezullatcle decet cfieltului siu b) poate dezvelui rez,uliatete dupi ce atr trecut 3 a de la cvaharc
de un anume client dar nu va dezvtrlui

ll.

c) poate dezJr'ilui laptul cd a fost angajat Evsluqttttul eslc o persoond care:

concluziile

cvrluirii

12. ln cazul in care rapo.lui !!ahtototului:

a) are calificare, experienli si competenli b) a abs,'lvit uir curs de cvaluarc o) aro csl pufin 5 6ni de experieold d) estc cxpcrt tchnic sau coniabil

de evalusre este pus la dispozilia unor te4e pewoane, ca acordul

a) acestepersoane au aelea$i drepturi casi clientul itritial b) aocstc per soanc pot folosi raportul nudai ca sursd do informalii

gi

ru corcluziilc

c) eceste persoanc pot folosi raportul du4ai deci plitcsc pentru accasta d) acesfe pcrsoan pot folosi raportul gi pcntru alle scopuri

13. Dttclt un membru al echipei de ewlaarc are alte opinil decit reaul cchipaE a) so intccne$t o anextr separate b) se elinline din raport lemenful ce a gnerat opioia separatd

c)
d)

se irlocnreqtc un raport separat se analizeazl subiectul pini sc ajunge la o Lpinie

comuri

14. La snbilitea prelului soli.itat pentru evslasre a) valoarea proprietef ii


b) costul

se are

in vedere:

proprietilii

c) volumul de munce efectiv oeccsff d) vcniturile gencftte de proprietare


I

5.

Penlru
ai

proprietate cvoluatd anterior, etsluatorul poore:

sA aprob! finanlarea tranzscliei blsd admi oistreze proprietatea c) sd intermedieze proprietatea d) si utilizezr infonnalia la alt evalulri

16, CAnd ,efut unui evqlustot sentneati un ruporl de eraliare, et ttl asurnd rcsponsabitlra/rcd:

'

a.)

numai pentru valoare

b) pn&u raportul in lntregims c) pentru adresa de insolire

d) numai pcdru cea mai blntr utilizare

52

17. Carc din urmdtoarele corrdirii nu trebuie sd ialuerqeze prc$l solicitat de o lucrarc dc eealuare?
a) complexitatra lucrafl i b) valoarea estimalA

el,alouk,t,

pent .

c) cheltuielile necesare lucrdrii d) timpul nccesar pgntru realizarea

lucdrii

''

f:i;ifitr#i:2';!:,',:"'::':;**'"cetmaibhrecefaceetatuqtort'ti'c\tx'iotqrtttoviniei
a) determinS valoarea b) calculeazd valoarea c) estimeaza valoar.r d) prezicc valoarea

t'ftr:l!fr:,:,::i"itateteTtopozi\iidesciucelmqibihecetrchuicsdfqc&evotratr'urixareserett
a) considere Dedia rezullatelor oblitrute prin aplicarea oelor3 nletode -'""" b) dege cel mai mnr diutre rczultilele nplictrrif *"i.A"

c)

acordd cea ntai marc imporlan0 rezul;atului oUlin,rr ""rrrl prln rietoaa c,rusiLterntI dr cvalnntor ca fiind de cca mai
mare incredere oen mai spropilttr de ceea ce evsluetorul o presupulicn

d) alege valoarea

lucrdrii de evalu$re

initi'tr

dd

fin

lizsrea

20. Scopal standardetar

de evaluarc este cs sd: a) garantezeprofcsionalisnrul ovaluatorilor b) si suplinessc5 regli:ment{rilo guvernsmentale c) sA prezinre inrbrmalii releva lc penku clieDli sd nu induc6 in er.,arc $i q, sa pre?tnic tntdrmalii ulile evaluatoriior de eyqlaare este:

21. Obiectita! unei misiuni

'

22. An evqluotor care semteazi

a) uA deterrrine prelul de oferti b) si cstinteze valoarea o) si stabilcasce valoarc:a crcdifului d) sii idcntilice drpiurile $i interesele

ce At plltea sxirits

t'iffi!'t,;:,:::':#:::i:!:,:tr::,:;"corcad'rereritortqinterydh
n) lrcbuic se fie o sirgure vsloarc ,lu un intervsl Si de vtluri u) un tntcrval bun estr de +L 5ol0

,re ut mporl de er,olt&re elnbotat dt, olli:irreyo, chiar titu I atura .l e,' v tilicat', : a) nursle tcsponsflbil n( Dh.u co,tlinulul raportului bJ rrcbuie sd fi contr;buir la cel pulin 50o/oitin r&por I c) lrcbuie se fi inspcrtilt nr,rprielatea d) Lrcbuie sii accenl( rc$ponsahilitatea tulali fald colllitrutul rafortUlui

de'at"ridatcoestimorc

c, intcrvalulJe valoridcpindede
d) prelul
ar trebui

precizta estimjirilor$ide il,crederca pe care

o,re evalu

i,_Jrulio

si fie

un numtu

rotunjit
valoarca se ,tutiefte:

24. Un eualuamt carc rczolvA dispute pivihd


c)
a) evalualorverifi cator b) arbitru evaluator

d) nici una

25. In evalua.re, analiza ,eeindtdlii a) obiecl;vi b) subieclive

inspeclor evaluator de mai sus, intrucat nu este elio ca un cvajuato, str inkrvin?l in disl.rtltr, ,r.rl)ra

l,ilorii

li

pielei locale trebnie si rte:

c) anlliusli d( url locuitor nl roncr di analizar{,lc ';irtcva din irfsra 7{rnti pentru a nu li inllucr)lal inqro .ftla n&to.lea le evqlibre h' cslitn'!rca vdoril 26. Care din unt oii lactori de'erntinA

fnale?
a) limpul alocat evaludrii hl nretul obtinut de evalualor penlru lucrarc

"uuluatii "ulilster "i nrdiimeadatoriilorucunrularcdcproprielatc dj

i.ooul

1i

dalelor disponibile

UTILIZAR-SACALCULATORULUI.,,.' .,,,
l.
IJn

- r"'r'r\ ' Irlr"l

ptincipol pentru: program de colc l tabebr este 'lestinat ln

{)

bl
c)

Dtocc\arc lextc proiccrarc asisuta de calculator sjutorul unei gril dc celul cu orice problemi care poate r modelattr cu

l8lM htr!

6lc

d) anlioaliifinanciare Int-o celuli pot li it trcduse dste de tip:


s) nurncric b) tcxl

c) formrrlc d) toalc cclc de mai sus

lrn-u, progron dn "otcu, tsbda,


a1 unitatea clemcntara

ternenal de "CELttLi" reprizia&: ' de lucru de mrnolare I datelo' dintr-o foaie


b+c+d)

b) o zoni compacti

c) un octct d) loalc dc mai

sus

(a_l

4. O rcleinldL lo o celuld di,ttr'o


a) () rferinli intc$ii b) o rcfcrint6 exlerni c, o rclerinle la distanli d) nici una de mai sus

loaie

de

lucru

'liferild

de cec curunld

es":

r-un progtam de calcu! tobdar nu a) formule b) vslori


c) txte d) reTukate

se

pot copia:

CEAMAIBUNAUTILIZARE
l.
sd identifice piele pentru: Analiza pet tru ceo mai bund urilirqre csutd a) tranzacfi de tcrenuri . b) ranzaclii de construclr

c) inchirieri curDnarrbilr

d) roate celc rle rirai sus

2.

Cdnd,se evalueazd o propietare, ce| mai a) proprietalea construi ri b) amplassmcrtul. dac, cste liber

ba d utilizate

se

refari !a:

c)asaub

i,

d) toatc cele de ntai sus

Care

se apli..A Id cea mai bund a) fezabil financiar b) cercrea si ofe(a c) contribulih

eiterii

utilizare!

d)compcrilia

4.

Corc

5.

, 6

nctuali porcItialc c) costurilc d(, dcDnrlar. d) cosrurilc dc lransfonlure a proprietilii Fezabilitateo Jittnci.,ri a celei uai bune utilizdri Insean nd:
b) utiiizAritc

putere de tumparare, exisleofa calilalului d) lercfi. fo{i dc munca, capital )iorgantzare Cea mai bund utilizare a ,ercn,,lui considetat liLer line cont de: a) utilizarca

c)

a) posibil fizicJlermis legal, fezabil financiarg, b) posibjt tizic., prrnris le-gai. probabit qi

:unt..c:.te

lrallu .riteii perrtru

cea mai band utilizare?

rantale. utilitale,

util

r""*,^ or"O*r,"

unor venituri Draxinrc cxploataira cu chcltuicli rnininrc c) valoarea rczidunlli a tercDUlui maximA o) vcntturilc pc salftrillt InaxiD)c & Adtizqrea inkrirxari se
b.)

{l, ranine un profil anlrcprcnorului Prcduaivitaea natini o uhei lrtoptietdi imobiliare iaseamad: n) obliDerea

;l ii,';':'lf.::t::l'j o: n"r"t"l" ;j ,,;;,''*|ffi;ffi:;il#}il.|iilffi.,:ilJ*.rnferioartrceleisetepreredeisvesrito,ipcpiattr

a) propricti!

rcfeti la:

rnanciar ;ilffi.i#:H:il] il proprieteli dcmodrre d) ::r** ::::*.;

ll

r,::::l*:g:.,L::,,e.r".,,ci"i"rire
neco4forud legal inscenni:

cu utili znrc singulare

rn prezenr

9. Iltiliurea

alle scopud dccet s fosl autorizatii .^ tu Anstiu de ccq mai buhd ulilizare ir$eomnd:

*"t "l ultttzare pentru o, """.u*"iii

a) construclie l.iirii aulorizare lcgala D, construcFe lcgalji dar nu cor; ',^ulcspunde noilor reglmendri

"i"il

I I.

_-

a) analiza pielii b) identificarea celei mai Drofibhite trriti,;; in cl rezatrriarea a-ezvo'r'#ioli'J,0"','i,;.|tt""t ^ "o*oetitive o, anatiza propri ctelilor coDp; rabil; d;n ofertE compctjtivd lltilizarea speculativd iaseomnd,
a) (ercn piisba, pcnlru vinznrc ultcfloarA rr) teren cumpiirat la prcl

care poate

li pust prop.ietarea

ocobi$nuil dc mic

c) tercD cuntplrat la lichkhroa unor pR)priclali d) tercn delirut dc pronrolln ii inlobiliari

12. Prcpiet it@ eyalt&td este nbloctu l0 Fr a,,.trtc. E-ristd lrosihilitatea (n sd ,ru fie elihe.ati aut,riiuda-lb Iu-ttcliorot e. ut,tzo a 'trtirii stnurutii it tuttttuir. (arr, psre
-dirt rn,foftarrtd . onattft( a o nlizci penrru t,t.t tlai
a) pL.nrrisibrli lrgal

h i ntili\rrt?

tea ttrai

b) posibi,i fizic c) rnn\irn pr,rdlrrrrvii d) fc7i,b,li fi an(rar

13, Proprietqteu lu tttd este o casdfarrtiliald anq)lasotd int-o zond in schimbata Analiza de plop -eu-o arutii ci incd 3-4 ani c.L\a ur adiuga vdloarca terenului. Cefel de utilizaie von corrsideru:
a) utilizar c iotefirr]^r I b) utjli/are in schinlbarc U ( ca tuni urilikrc

r',

d) utilii2rca rnaxinr produchvi

14, Prcpri.ctutcn tnori:rti poute.li dezr'orrara ca birouti sau dddire industiardDiferenta va ri prooaort in vahtar?a terehul L Care eslc ta.torul de analizd a celei mdi bune-utttizitt? " a) pcr isibiti lcgal
b) no\rhrLi fi,,ic

c) mdxirn pro.iuctivi

d)fcrxhiLi fiuan(ial

IS. Pincipiul

care sti l.t boza qrtalizei pehtta cea mai a) conlormittlca b) concurcnla c) contribu!ia dJ substitulta
cea

bunl utilizare

este:

16. Analiza pentru


a) tipul dc

d) toate cclc dc mai sus

este folositd pentru a detrmina utmdtosrele: profriutatc,tc amplasatpe leren b) capitalul in\ 1\lit penfru construcqiile de pe tercn c) daci o conslruclie existentd trebuie dem;hrd

flai bund utilizarc

17.

Cea Mqi bund

utilimre q unui lot de teten poate rezulta din urm toarcle:


teretului

a) cl maimare coeficient de utilizare a b) cea mal marc valoare a construcliei

c) cea maimarc dimeDsiuoe a clhdirii

d) cea mai marc valoare actualizatda tereDului

18, Iln tercn ore o constucti"


a amplasantentului?

Dp

pI. Care propoxipie

d*crie

cel mai bine cea mai band

utilizqrc

a) b)

c)
d)

19.

nu poatc fi deteroinatd este automat lltili?area curcnte, pentru cd tercnul este qonstruit ar putca fi diferitd d utilizarea curentd cend construclia est o locuinf5, atunci trrenul nu are o cea mai bune utilizare

Cate din urmdtoarde pruWjfi 6te caecfr, reliltitot la cea a) te.enul neamenajat nu are cea mai buni utiliT-are

uoi bund utiliwe

uneipdrdc

de taren?

b) daci peterenesre ocasd d rocuit. at'inciinrordeauna cea mai buni utilizarcsc schimbiin timp cJ cea mai bune utilizare sc schimbi in timp d) ca mai butra udlizare estc strict un concepl ecofiomic $i nu este influenl:,, dc considereDrc fizice sau legale

20.

Ca sd reprczinte cea mqi burrd utilizare o unui teren cohsrtair, utilizqrca carcntd a) sii sc conformeze utilizdrit interimarc b) se fie aceea$icu utilizirile viitoarc

tebuie:

56

d)

c) s[ fie conformd cr normativelc de construclic acntalc str nu aib! neadecvAri funclionale este

tn lranzilie, erqhatorul behuie: si ia io considrare utili?area interimari b) str Du ialn considerare udlizarea irterimar, c) sI ia fu coosiderare utilizarca interimari numai dacd ducc la o valosrc t$ai marc d) sl ia in considerare ulilizarea inrorimari num"iau"e au"" f"" rni"l ""i"o." "i"i 22. PtqddAtfle inohiliare speciate potf eval*te la armdtoarcle vqlofipenfir ce., nrai bunt utilizarc: a) valoarea de utilizare li valoarca dc s{hiIlb b) valoerea de utilizare ti valoarea d utilizare spoculativii

2t, C&nd cea mai bund atilizhre

!)

c) valoarea de schiDtb Si valoarea dc utilizare inier.imari d) valoarea de utilizare interinlarii fi valoalga de uliliz,are neconform;t

EVALUARI SPECIALE
I.
Celel de valoi se ror estima In etsluares pentra garontarca de uedit, iporeci
a) valoarea dc investilie b) valoarea de piald c) valoarea di. casare

Fi

gqlai:

d) valoarea deutilizare in continuitlte

Dacd proprietatea imobitiari nu ore-pit1d sau are o evalueazd pe tu garunlia de crciitci

piali enrem de limirqtd, evaluatorul (arc

.) w di$cuta c! creditorul
b) va refuza lucrarca c) va discuta cu avolatul d) va continua htcrarea

t'

Pcttbu garuntarea de crcdite, propietatea imob iafi generstoare de velirari !) ca fiind Iihcre $i disponibilit pcnlru vinz&re b) ca fiind in cxn!oatarc continui
c) nelinlnd cont dc indatorare

se

el,qraeazd:

1, Pcntru garantarca de credite, eroluqec


a) finlbd cont de interosele creditorului b) precautddin cauza oa(urii litigioase

trebuie

sd

fie:

c) responsahili $i riguroasE

S. ln

cqzu! in care evaluatorul este solicitatsd opineze rrrupta sdecvdrli proptadlii cs garanlie de credit:

imobiliore

r)

va

refuzl solicitalea

b) va exprinu o opinie Dumai daci este asig$raf pentnr dspunderc profesionali c) va exprima o opinie li[ind cotrt de natura propricriilii

q) va expnma o opinie fruclie de condiliile de scordarc r crcditului

6. ln unele cszui evaluatorul ette $olicitar sdopineze arupra nivdulai mqxin qlirrrpruarurarai: a) el va nc cont de situslia financiare a debitorului
b) Ll va line cont de condiliile de acordare a imprumurului c) el-va contmcla un colaborator, specialist in pioblemc de tisc financiar d) el va refuza $olicitarca

I
In evaluarea actilclttr
a) durala $i

epuiT,ahile cq gara,qic de crcalite,

eralratorul

r,a

clractcristicilc crcdirului

lilc

corr! de:

b) beDcticiarii rcs!rselor epuizabilo c) til\ele citre Agcnlia Resursclor Mincralc


d) impactul asupra nrodiului inconjurAto. d.

Raportul de eval,rarc a u ei ptup etiili itrrobiliarc pentru garunlia de eedif: a) va ariita neutru numar aspectelc lcgate dc propflctale b) \,a arlta toAte aspeciele care ar pulca spri.iini irsditorul

c) va tine cont dc interesele creditorului d) \ir li c c',nr Jc ir)t(rc\ctc debiturutui tn evaluarea pntprietililor luate ca intreprindere penttu garat4ie a) v0himca clidirilor b) narcn ti renulncle locatarului
c) dacl intrepr;tderea este lichidatd d) maDagemcntul intreprinderii

de crcdlt se

fn.

cont de:

ln

evaluarea pentttr srabilirca despdgubirilot pentfu exptopfiere se ea eEtimar: i,) val,,lrcir dc tr:rl;i b) valo{rca de invcs{itic c) valoarea dq lichidare d) valoarca dc utilizare

11.

Velaarea dc asigurare (Suna Asigu:tati) pentra clddiri include: a) oosturilc dc rcpara{ii $i / sau refacere b) ci,ilu ilL' cu cxr'rrlcrilc de (onstruclii c) irrbulri{ilirilc consuuctive Si de dotare 7n evaluarea pentru osigrrtare se va estixa: a) \hlu:uca d{ piAlir b) valo!rca de invcstilio c) valoarca de roconstructie d) valoxNa dc lichidare

Propfi etigil e in delvoltare: u) \unl Jclinutc penlru a fi vendute ulterior b) nu gcnoreaze venituri

r,
14.

su suprafcfc dc tcrcn insuficionte d) au suprlrfelc de tcnjn in exces

Ilacd in timpul urrei evatuii se identiJicd o prcbtemA a) iqi decl ine rsspr)lsabilitatea
.'

de

potaarc, evoluatotul:

I ;ntrcluf(.lucrarca

() nlcnli,,ncaza cxplicit natura. profrtnzimea

de evaluare

dl
15.

cofirinuri Iucrarcn pe nispuDderea clieDlulu!

Si

rezultatul invBlisatiei

Rarhtrcred de raloqre datorutd poludrii se estimeazd: a) p.ir fonnulc Si tabele de iodici


b) la fel ca deprcioiile din cauze extom sau de nefunclioDalitate sonJaje efe$uate pc pial6 d, ne baza unor melode gi lchnioi speciale

c) prin

16. Obliga(iile

de,r,ediu rcptezi,ttd:

a) provizioane pcntru risouri

h) nasivc in alara bitan[ului c) dcyize cstimaiive pcntru ju$tifi carea costurilor d) datorii alc societelii cEtrcAgenlia de Mediu

58

PROBI,EMA NII. IO
Folosind corecgiile e:tn l. sd -. valoarea propfietdlii, determinatt itr adin artexa J., stohiled\(it lrrht trrcto a (.t,r,Vra,.flli(i dlrecte hazo dqtelot
?e
2

pentr.t proniieti1i cnntparohiie:

lor: 2. Felul construcliei:


l.
Cregleroe plcfuri

9%'/an_
8o/.

J.Inslalaliidc0lirutizaror
4.Garui: Ancxt 2

4%

l0 luilioane Iei

PROPRIETATEA

de evaluat

vechinre,.oi 5 5 5 datr tranzarlicj rcunr ncum un an in urme ltlul construcliei lemn cerdmidi cdrimidi garaj da n1r ou inst. clirnalizare nll Da da numdr canrefc 6 6 6 'l pretnillei 19'1,5 176,7

rK(,l'l,rllYlA l\t( ll
Stqbilili cue este valoareo actuald de pid(d s unei cldditi cu o suprufald utild de 120 ,r,p, itiind c& ln .lcel cadie\ o ln urmd cu 14 luni, o clddire cu o suprafaltr util6 de 160 mp cu caracteristici tehnice !i de utilizar ascminitoarc a fost vatduti cu 192 mil li; ln urmtr cu 4 luni o clidire cu o supra{a16 utili de lto mp, dar cu caracteristici tehnice de $i utilizare infrioare cu l5% fale de cledirca an.lizatii, s-s vendut cu l4l ruil lei.

..

PROBLEMANR. 12
ls dsts de
Ca ajutott l metodei de actualizare a edlorii fluxurilor tinanciate viitoare s-o abilit I iotuqrie 1997 valoarea unei proryietdf c;merciale, pe baza urmdtoarelor dare: . 6uplafala localului s = 212 mp . proprietarul va inchiria localul pe o perioadi care, in acest momont, este planificag de 3 ani . seconsiderice vedtul consiant ai proprietarului in cei trei ani(truseiain comiderare in{ia1ia) este vr = 1.060.000Ii lunar

. .

in cel do al Eeilea an proprietarul executE pc spezele sale schimbarca $i modemizarea instalaliilor; costul estimat va Ii de c = 12 mil lci dupi modemizarc, din cel de al patrulca an, chiria lunar, co:rstanti va fi v? = 1.500.000 lei

lunar

63

ac{unlizsrcr valorii capilf,lizstc venilului aoual dupa rnodernizare in Iltiruul (al trcilca) on {l nrognozci Calculele se fRo in mii lei.
a

. ala JL' a(tunli/ilr( fl r r itUr ilur a, lsu4 . 'r ta de n(lualrzxr'\.n (i,stl'llti x,dc lL/iltir a. i Z ul4 . vaknrca clidirii la fi nclc pcrioadci de pft)g o;rl xc v srnhilip

PROBLtrMA NR.

13

cuttpdrarc. . . . . . . . .

Elgstd oportunitatea dobirrtlirii unui imobil, care necesitd rcparalil modernlzdte dapd Sl

urmitoarclor

SA sc st&bileasca care este d tc: mp costul lucrdrilor de reparatie

prelul maxim pe care il porte

pliti investitorul, pe baz i

dupe repatare $i modeuizate, clddirea vs adiposli lg0 mp birouri qi 2 msgszine fiecsie de 60

dupi nrodomizEre, chiria lunar?i carc


magazit

ii

modernizare esto de 60 mil lei se obtin sle de ?.000 lei/mp birou qi 2r.000 lei/mp

costul afercnt proprietdlii (impozit, asigumre, altele) estc de 30% tata de capitalizare in cazul activifililor desfagurate in clddire este de l0%

investitoNl care achizifioneazl imobilul dore$te obtinerea a 20yo profit pierderca preliininate dabriti neocupirii chiria$i este estimatE la i0% reparatia $i nodernizarca dureaze un an iar dobanda pentru creditul prluat pentru rcpsrslie
ostc de 45(%

PROBLEMANR. 14
.^-.-. ,-S:,:" t.r!,kqs.rd, u.aloflrca prc!'rietd{ii care se comp,,,te dintr-un nngazin sdlcsc fl un I?rent tocatizatc in sqtul X. prcpietntul clddirii estc cooperativd sdteosci, it tercnui este concestonat de cdlre autoriturteo locold. Date suplimentare: . sup.afala utla a clddirii - 510 mp

. . .

. . . . . .

impozir imobiliar - anual l.25rnillei asiglrnre - 2 mil lei anual valoarea iercnului 8,4 mil lei costutile curente : 20% din vedtul brut venitul datomt terenului - 7% din valoarea tererului rata de capitalizarc - l5yo anual

$uprafaia cledirilor auxiliare - 250 mp suprafala tercnului - 2200 rnp chiria Iunarapcntru suprafata !file - 12.000lei/mp chii ia lunara pcnlru suprafala auxiliarl - 2.500 lei/mp

PROBLEMANR. 15

9:!",iir:* este prcprielatul unui teren pe care 6e gdrefle un irrrobil administartv construt, in 1964. h aIarcobiectuluisdu.lea*,itatedebazd,fvnadorcftesdinchiriezebirouri ca o suptofald totald de 4500 np,
Un evaluator a stabilit valoarea totali a propriettrfii (tercn imobil) de5,6 miliardc lei. ln ,i actuald st&re tehoici firma primette o cHrle ae td.OOO iei/mp. iosturile totaie de exploahrc 0 64

I
cl[dirii
sunt de 240 mil lei pe an. Pierderile prin neinchirierca parlial[ a clidirii sunt in rn cdi. dc 5oh din suprafata destiesttr inchirierii. Pe baza analizei economice s-a stabilil ci, pdn modemizarca cltrdir.ii (aer condilionat, telecomutricatii) s-ar crclte chiria lunarl la 22.000 lei/mp suprafati inchiriatd. Costurilc de modemizare sunt estimato le 70 mil lei. Dupi modemizare costudle totalc de oxploatare a clidirii vor Ii de 270 mil lei pe ar. $i dupi modemizare, pierderile prin nelochiriere parlidb o cliclirii sunt ln medie de 5% dir suprafafa destimt6 irchirierii. Pe baza dalelor dc mai sus, sA se stabileasci fezabilitatea modemizirii (nu se ia in considerdre impozitul pe profit).

PROBLEMANR. 16
Un vestitor dobandette de la un propietar 8 ha le un prey negociat de 24 uil lei/ha, Pe aceit teterr, tr co fomitate ct noul plarr de sislematizare, se poate cohsbtrl un carlier ile locuinse individuole, Ihveslitoral executi" anenajarea tercftutui ,i ptomolionarea in scopul vAnzdriL Sd se stabileascd core vrrt pre{ l mittirn de,Anzare pentru un mp,pe bsza urmdtoarelot

dale:

costul lucririlor pentiu instalalii, drumuri $i altele esre in totalitate de 1,3 mil lei/ha, din care: a. l0% vor fi costn de anenajare d9 supraicte velzi getreml accesibile, cuo suprafali totale dc 0,96 ha 2570 reprczintd costul drumuri lor $i trotuarelor carc acopold in total 23% din ilrtreaga

9 * . . . .

supratafh de tcren

rcprezinti costurllc de utilare care acopertr 5% din lntreaga suprafatl de teren (gez, cnergie eleclrici, telcfon) costul prcioctclor, supraveghcrii $i altele reprezintd 7olo din coshlrile lucrarilor de maisus costurile de intcnncdiere, tcclam6, iuddice, rcprezintd 2,5olo din costurile totale, rgspdativ inclusiv costul cumpirdrii terenului realizarea dsreazd u0 an, invcrtitorul preia un ctedit pe trmen scurt $iplitegte o dobendi d
650Z o

^n protitul invcslitonrlu i este de

45Yo pe

139'o

din costudle totale

(ftricostul creditului)

PROBLEMANR, 17
O socictau ronerciaha cu ptolil dc cohterfprcstarc sefiicil intenlioneazd sA cumpere o este dcl dlme e de 2I8 rflil bL Dupd oderalzarcs acestei cltdirt,f.ma i tcnliotrcttTd sd desJdsoare o acti|itate aducltoqe de p;ofrt
clddire

s.drui wlo.ttt lc ph,fi

Sd seestinleze oporlunitatoa

achizifiondrii clrdirii lo urmitoarele doui variante deltilizaro:

l. activitatecomerciale: o costuri modemizare 20 millei o venit net auual prcliminat 100 millei o perioada de prognozb a venitului 5 aui . valoarea .eziduali frelimiDati 160 mil lei . rata de actlalizare 13olo 2. birouri: . costuri modemizsre 30 mil lei . veoit net anual preliminat 102 mil lei r perioada de prognoztr a ve[itului 5 anl
65

. .

valoarca tclidrirlar prfliurinIla l(r,l nril lci


r.rta de acllraIzrrrc l.]'Z'

PROBLEMA NR. I8
Llrt investitot d aclliziliottnt u let e att(tctit, de 2600 mp. pe c(tre esle s .ltd o ctddlta pektrv bitouri ca o suprufo(d cofistt itd tle 920 rt4t., stare tehnicd medic. Iavestltorul a pldtll

. .
spoi
sd

pcntru tcren 96 Inil lei penlru cledir 199 mil lsi

vand6

Llvestitorul irtcncioneaze si construiascii un pavilion pentru comeri qi prestiri servicii gi ir ce$tig intreaga propritate. Din analiza piefei locale au rezultat urmtrtoarele drte:

. . . .

venituri hnare prognozato din activitatea corner-cialtr gi de prestare servioii 10,6 mil lei costui h$are prcliminate (constantc sau variabilej nu se coosiderd impozitul) 4,6 mil lei durata prelirnilatd dc exploatar a acestui pftvilion 3 ani pentru care nu se prevtrd modillcdri alc vcnitulilor $i costurilor rate prelininate: .! rata de actualizate a veniturilor !4% 6 rata dc capifalizare a veniturilor dir ultimul an al ptognozei20Vo ,, ratade capital izare pentru tcren l2olo ,.. prcfitul invesiitorului 15%

Pc baza analizei clatelor de mai sus,

investiti in con$truirea pavilionului.

si

se determirlg care ste suma maximd care poale

fi

PROBLEMANR. 19

,. Proprietarul unui lcren const tit,localizatin cer,trul oraful cre it lenttu o inv(stilic- h cafiponehla propfietili inttd:
I

tt,

solicitd anei bdnci urt

un lot de terer a.nenajat cu o suprafale de 450 mp o clidire cu 4 etaje cu un volum de 7720 rnc, in cate se afltr: 4 apartamente care pot fi in mod liber lnchiriate, cu o suprafoli utild totaltr de l g0 mp 13 apartamente care nu Dot fi ln mod liberiDchiriate cu o suprafald utild totali de 250 mp un magazin ou o suprafatd utilE de 150 mp

2.

. . .
cred

SI s determine care este valoarea prop.ietlfii care va constitui garan{ia bancard pentru irul acordat. $tiind cdl chiria lunard pentru spatiile dinclidire, calculate pe mp suprafali utild, sunt: . pentru aparramentel care pot fi in mod libff lnchiriato - 9,000 lei/mp suprafrli utiltr . pentru apartamentele car nu pot fi in mod liber inchiriate - 700 lei/mp suprafald utill . peDtru magazin - 34.000 lei/mp suprafafd utild
costurile anuale suportate de proprietarul clddirii pentru lbtrefinerea acesiei{ sunti costuri administrativc 10,8 mil lei ridicarea gunoiului 840 mii lei

. .

. . . .

reparllii c rentc 600 mii lei impozit pe clddire 4,2 milli

66

i! ultimulldmestn all 4vutloc pe piala loral;i Dtri lnultc lra,uaclii dc v6rzdrc-cun)p?irarc a un(,r proFric&lli asemd!6loare, cu urmetoarele rezullate
Traozacfia
mc

\tnil
Iril
7500

net lei/an

PLcl

rDil Ici 890 8'14

I
3

68,9
? 1,3

't230 1654
?230
'7

69,3 70,3
62,1

955,8
880

4
5

580

980,1

PROBLEMA NR.20
Prin meto.ls costului si
se

stsbileGcd t,aloayea unui pavilian comercial

senicii,

Qi de

prestd

Dscrierca tohnice a pavilirinului: suprnfalii utili 2500 mp, volum 15600 nrc, firA subsol, etajat pa4ial, tebtologie hadi{ionalA, funda!ii beton a$nat tumat, percli din c6rimidd, tavan bDton afinat mololit, acoperi$ di[ lemn acoperjt cu cartot aslhllat, tampldria traditionali din lerm, tencuieli extedoare $i interioar de cimqtt $i vlu. Stareatehnicd:
Element

pondqcin costtri'e clidirii

Uzura fizicd

% Uzurifizici(

il.lei)

l. ferell
3. Planfee

10,0

ti

scdri

t4,6
3, t

8,4 6,2
12,6

4. Acopeds, 5,

constr

Acope S, acoperire 6. Tdmplirie


7.

2,8

la,6

23,5

Tcncuieli rntenoarc

clus vops.

5,1

t8,2
10,3

8.Tencuieii extcrioa. 9. Podole si pardoseli Totat


98%

5,2

t0.2

t6,9

{irl

lucr6(i pamanl

Depreciorea funclionald a fost stabilite la datavizitdrii la 17,5% din coshrl de reconstrucfie. Costuri instalalii oonstituic 18,5% din costul de reconstruclie. Indicatoml cost rilor dc lucriri de construclie se stabile;te pe baza datelor de mai jos, confolm catalogului actual d prefu ai limrei SERCON din locnlitad: . obiectulA: pavilion oome4,prestare sewicii: suprafali ulili 2340 lnp, volum 14250 mc, fdri subsol, pa{ial ct4at, construcfie portanti dib profile trase la rece din olel, plangeu cu grinzi motalice, acopcri$ din ferme metalicc acoperit cu tabld zincatE, pereli din c&emidd, te,nplirie din aluminiu, tencuieli intodoare uscatc r co8tul unitar: 840 mii lei/mp suprafald utild; 136 mii lei/mc
obiectul B: pavilion come4-plestare servicii: suprafap utili 2250 mp, volum 13560 rrc,liri subsol, po4ial etajat, tohrologie hadifionali, fundatii din beton armat, pereli pa4ial din cdrnmizi cu goluri, parlial din c5r&nidii, plan$ee din beton armat turnate, acoperi$ din plici fibro-lcrnnosle acoperit cu cador asfaltat, templerie pa4ial din lernn, pa4ial diD metal, tercuieli interioare ti exterioare din oimor si var ' ,lnitar:906 mii lei/mp suprafala util6; 148 mii lei/mc

67

obicclul Ci p^!ilir"r rnullitirnclionrl: sufrilirlii ulrlA 2451) Drp, \'1)tntn 154(X) mc, llrd ctbrol, partial dajnt. lchr)l,logic indust alii, (rnrslr\rciic dio ptcfshricilc (lc bckrn armr{, pkn$u din plEci boton. acopcrit din elcrnentc prcfahricatc dc bctoD. percli diI blocuri 8CA, tgrnuliric tradilionali din lcnn). tcncuieli intetioare ti extcrir)are din cilrcnt Ni \,nt costul unitar: 874 mii lci/mp suprafate utili; l4l Mii lci/rnc

PROBI,NMA NR. 2I
.k reconsttuc(ie rcd sd cu gradul de u6td tehnicd a clddlrll ilin aleser, executald. cu tehnologie tadilioneld' cu linisare stcndard, fdrd subsol, Stiind cl ln
Sd se calculeze valoarea

ziua evaludrii se inch eiase in locuirea ferestrelor exterioue din lemn cu ferestre din PVC gl s-au izolt t temic pere(ii e:.leiofi, Gradul mediu dc uzur[ al elemcntelor clddirii (cu excepfia ferestrelor dirt plastic $i izolatiei termice) seia de 25%. Valoarea se va calcula pe baza datelor de maijos ale unor clldiri comparabilc (La comparare se vor utilizo caractedsticile tehnice qi raportul dinhe volumul qi suprafela construit{),

Inlbrmalii:

l.

ClidireaA, coostruitd cu tehnologie tditionald, volum 1066 tnc, suprafala conshuitd 260 mp, ctl ferestre din lenrn, pereli neizolati tennic. Costul 240 mii lei/me. Conform structuril procent alc a costurilor, ponderea forestrelor din lemn in prel este de 596. Nivelul local dc preluri este mai rcdus cu l0olo.
Clddirea B, consiruiti cu tebnologie tradilionaH, volum 1680 mc, suprsfala construit[ 240 mp,

2.

cu ferestro din plastic, peieli reizolali termic, Coshll 230 mii lei/mc. Nivelul de pretud corespunde condiliilor locale.

3. Clddirea C, volun 1100 mc, suprafala construiE255 mp, cu subsol pa4isl,la un slandard clr coiespu de clidirii de evaluat, Costul 280 mii lei/mc. Nivelul locsl de preturi este mai rcdus
cu l5%.

4.

. .

Prefirrile unitare pe elemtrte de lucriri pe piala locol5 $untl tbrestre din lrlastic 900 mii lei/mp
iz.olaie temricd a perelilor I l0 mii lei/mp

68

PROBLEMA NR.22
Sd se dablleascd prln meloda camparagiei direcle valosrcL unai tercn agricol pe boza um dto ne I o t I nfo t m olii :
Preluri comparabile Supiafala pe clase (ba)

Terenuri vendute itr ultima lune

Vn.lll -2
Ps.V

ha

Fn.lU

-2

ha

Fn,lV - 2,7 ha

Vn.Ill

- I ha

Vn.lll -2 ha Fn.lV * 3 ha
Ps.V

Li.II Ps.lV

3 ha

3 ha

3 ha

2 ha

Fn.IV - 2 ha

Aria fizicd
vanzare Situare 7400 |nii lei
10800

8ha
mii lei
I1000 mii lci

rcna IV

Nu irha echiv
,4ta,

mii lei
bun 0%

Nivelul culturii Stare ecolosi


Sum6 corcjii

mediu 5%
rca 5o/o

Valoare /ha corectati

mii / ha
Valoare lereD (mii)

Coeficiel1lipc clase de calitale: zona lV: Vn.lll - 0,80; Fn.IV - 0,60; Ps.V - 0,35; Li.II - 0,55; Li.n - 0,25; Ps.lV - 0,55 zona III: F'n.IIl - l,15; Vn.Ill - 0,90; Fn.IV - 0,65; Ps.V - 0,40

PROBLEMANR,23
Dl. X este proprietarul unui tere cu o supmfald de 2000 mp care, tn planul loeal de sistehstizorc, est? dcstirotd agficultsrii,ldrd a se puea constul pe eL In luna mal 1996 consiliul local aprobd nonl plan d., sistcmatizare, care schimb& destinalia tercnului, pe acesl pulAnda-se construi case uLi-f tiliule.In dcesl scol, proprietarul a dit'izal tercnul in palru loluriliecare de cAtu 500 ,ip ri a rani l tei, cea de a palru opihd-o penbu sin4. Sd se slcbilesscd care este cartigul oblinut d.ttoriti crerterii taloiii tereaului pin schinbarea lun4tel tn platul de sistematizsrc. Se ,tie cii:

! r

ltr septcmbrie 1996 un teren agricol id aceea$i localitete 8-a vgrdot cu utr prel de 2.000 l6i/mp, c.elteri t

de prel

fiind de 5% p l!ni; loturi de construclic cu panmetri asemindiori in ianuarie 1996 - t1.000 lei/mp in ma ie 1996 - 8.500lei/mp ir mhi 1996 - 9.000leiimp o in iulie 1996- 9.500 lei/mp

. . .

8-au vgtrdut

rstfol:

69

PROBLEMA NR.24
. ^ .-Un epaluator a prim:t tomandd .le a stabili ualoarea de reconst tclie c unci clddii uni-famitiale. Erotunrea se vs la.e pri tehnica coshttito, ;r;; nprmallllor din "rgr"l"ii,-pi'
Element Prel unilar (r i lei)
Valoare element

(mil.lei)

Uzurl (mil. lci)

Lucreri pimatt, fundalii, pereli pivnife, plsn$eu pe pivtrite


n$ee

tl

Acoperig: con-trl izolalie, acoperir


ardoseli

Ei

vopsit.

evarie $i lucr cxt.

Instalaliisanitare *
Insta tatie clectri c
+ inclusiv-.

. . . .

instalalie ap{-canal Si ap6 caue, inst. incilzi.e, inst. gaz Misiuna evaluatorului este:
calcu larea valoari i elementelor integrate

stabilirea ponderiifiecErui elementin intreaga clidire (%) deiclnrinarea uzurii fizice a clidirii;

stabilirea valorii ac(uale de reconstruclio Stiind c& llcrdrile necupriose in prclurilc unitsrc reprezinti 6%, indicatorul de prelurilocal 0,g0i

PROBLEMANR.25
SA se stabileascd ,t dtit ,ea tA igalui prin crefteii valorii tercnului dqaoitd inlroducerii rclelei de opd carc o avur toc tn 199i. ie bszp s"otiwi teren urilo t neamenajqte $u nt :

piq"i,'-iuqiii';;;;l;;r':;:;;;;i;

. . . .

6luniiD urmi - 4.g00lei/mp cu 4lunilD urmi - 5.200lei/mp


cu cu o lund in urmtr _ 5.900 leilrDp pret actual - lipsi date

ln acelagi ,. _,.^ .lei,/mp. timp, prelul unui tercn comparabil, cu refeq de aptr, se vindc acum pe pia;tr cu 11.600

P1ryeta*t a padicipat ia costurile refelei de api cu suma de un milion lei ln 1995. Loellcletrot de reevaluare a acestei sumc itr 1996 se ia ^ -. 1,4. SuprafaF terenului.ste
de 500 mp.

70

PROBLEMA NR.26
esle

ctpi . . . . .

Sdse st tbileatcd ealoarea

eA*igulul ohfnut de u Ptopricldt Ptit'0t 4.dtui pto!1tit't le sAlnt4w proyam de diizore in terenuri de cotstruire, Pe bazc uttt!htaar?!/!r lnl?:
suprafala totaltr s ternului cuprins de proglaln _ l0 ha suprafala unui lot de construiro - 2000 mp suprefata drumurilor proiectatc _ 2000 mp

valoarca ternului inainte de divizare - 2.000loi/Dlp valoarea teretrului dup[ divizare - 6.000 lei/mp

PROBLEMANR.27
1n vedeted constt\irii u ei stdlii de epursre a apelor' consiliul locLl a lual decizld de nolionsliure a unei lroprieti4i care co sld dintPurt lot de j00 mp gl un imobil desthut locuirli utild de 160 mp' Si prestirii de servicii ctr o suptafald
Strise stabi leascd v8loarca despegubirii, avend

it

vedre urmttoarclo:

. r . .

acliunea de naliooalizare a fost iniliald in 1995

decizia de nalionalizart qi dcspigubire a fost luag le 30 iunie 1996 despigubi|oa s-a pltrtit la 30 septcnrbrie 1996 midmea despxgubidi in cazul altor doue Froprietdfi comparsbile a lost dei proprictal{s I - despdgubire 20 mil lei, in car 25o% ponderce terenului iar uzura fizicn

. r

cledirii a fost dc 20% + proprictatea 2 - iesPigubirc 18 nril lei, in care 30yo pondera tereuului iar uzura fizici s clddirii a fosr de ]0% indicele de crestero a prlurilor bunurilor de consunr ti s serviciilor in pe.ioada irnie 1996 septenrbrio 1996 s fosl dc 1,1)58; pielurile terenu{ilor o! r{mas la aclasi nivcl uzura fizic{ aclldirii nalionalizale este de l5%.

PROBLEMA NR.28
in
ar d ptir.,it nisiunea sd evslueze ua teren situat intt'o ,ecindldle lhdnstiuld [Jn Tont 3 a oruSakri, cu accet la linia de cenlufi. accesfi' anuliza,lrielii ir obili$e se cuno$c 4 ilanzaclii de tererruti osefidnitodre li

evtl

Di

supralald:

. . .

tlanzaclie recentt la 475 mil lei, pcntru un teren cu accos la liDra d6 ceniuri situat in zona 2; hanzactie ce a awt loc cu un an in utmd, lo 445 mil lei, pentru un teren cu sccet la lillia dc ccnture, situat in zona2; traT-acfie reccnd,la400 mil lei, penlru uD tren fdrtr acces lo linit de cetrturtr, situatio zona 2; trenzaclre ou un sn ilr urmi, la 345 mil lei, loltru uo tern ftull dccca la lidtr de ceotur[, situat ln zona i. Ce rezultat va da cvslu&torul?

1t

PROI}LEMA NR.29
o

aaat"i"piziii
'-

Sd se

eslimqe verilul brt.l potenfdl a"ual


1000 ntp
a

ttil, oian ioud

tts,i

ra o ptoprielate induslridlf ce rcpftdnlA de lncdrcare li 20ok di't supruldld bitou '

pe

IovestiSalia Pe Piaid

adtat:

" proiii*oi"ui"u

o *ingurd u1l dcacces si l0o/o din suprefalE anrenaj{td

cebirouri' 8'alnchiriat

recent cu 8400 lei/mp lunar;

s-a inchirist proprietate{B c o singurl u1[ de acces qi 20% din suprafald smenajale cs birouri ' acum 6 luni ou 8700 lei/mp lunar; inchiri't p.of,i"tut"" C, aouii uoi de acces Qi l0% din suprafAld amenajat' cq birolri' 3'! "u recrt cu 8900 li/nlP lunari prel l chirici a crescut cu 20% anual'

PROBLEMANR.30
se rlll d$Pozit de 1000 mp ade destAEuratd construite Cosful d recoushuclie estimeazb la 760 nil lei. construclig' durata de Cliclire.r are vdrsta de 13 ad qi se aprgciazE ci pentru acest tip de viale fizicd eslc dc 70 arri tehnice arai6-c[ duata dc vial6 Sistemul de illcilzire cir aetotetme este original $i cartea inlocuite acum- 5 ani qi dupd 3 ani estc 20 ani. Sistemelc elcctrice de descltidere a rrqii-or au fost 15 ani' ttou. invelitoarea este originaii qi are o duratd garantati-dc de 6oriul dc iilocuire a sistemului de i-ncllzire este estimat acum la 20 mil lei Costul costul dc inlocuire into"ui." o risil*"tor <ie deschitlere a celor 6 u9i este de 500 mii lei pentru o uqi a invelilorii eslc 7ri mil lei.
Se evalueazl

;;;ri;;i;";;,;;il '---

Carc entc uzrt rtt.tizi ci tetecqterabildT

PROBLEMANR.3l
te cu o pivell'le teren tntt'o localildte de -mu amanajare' tn v6-ndi dupl n inr,rrard. iare a'!i efcie*sd se lotizezi rereaul in 7 parcele sd s-e ternrcn scutt astf;t, i parcele cu 125 mil lei/buc Si 3 parcele cu Il0 mil lei/bta Se stimeaztr urm[to{rote chltuieli: i2 mil lei - autorizarc $i tezonare I l9 mil lei - lucrari de ^menajarc 9 mil lei - autoriziri $i documentalii Existd opottunitdlea ile s cut tpdrs

ui

lucri{i

de arhitecturi, proiectare $i suporvizare fantier

- cheltrrieli d venzare - pro{itul antrePrenorului CAt


Ee

dilr cost amensjarr = 7Yo din preful de vhzarc = 22olo dh preFl de vlnzlrc
5oZ

poate

ole

pentra a can pira terenal?

72

PROBLEMA NIT.32
Ptopdetatea de gvtluat eslo situati pe colt$iareacces la api curent?I. ProprietateaA este amplasattr in itrledor are accs la ap6 s-a vAndu $i t acum un 6n cu 12 Drj lioaN lci. $i Proprigtatea B slc ncces la api, egte situad pe colt s-a vandut acum o siptdmAnd $i cu 9 nrilioanc lei. ?mpdetatea C este amplssati in interior, ou are acees la api s_a vAndut strptdrnAna 9i frccutd cu E
l0%o

milioadeleiln uhimul an preful ierenului a $ca?,.rt cu

in zon6 datorili poluErii.

1. Care este coreclia pentrn amplasare? a) +3 milioane lei

b).3milioanelci c) - 1,8 milioane lei d) + i,8 ndlio ne lei


2. Core esle corec(iat pentra oues Ia api curerti? a) +4 milioanc lei b) - 4 milioane lci c) + 2,8 milioa0( lei
- 2.3 rniliuarre lei 3. Carc e$le t)aloorea corcct\ld penbu proprietateo a) 9 milioare Lei

A?

b) l5 lllilio{ne lei c) 10.8 milioane Iei d) l2 milioane lei

PROBLEMANR.33
Proprietater analizate estc o clddire-comerciald peltru come4 en gross cu 200 mp arie utila,de iochiriat- crrir ia lu.ire pc piare esre ao mii rcvmp se pr*"J" o .u qu"/un in unii ii urmalofl. Umdul,Llc,tcor.uparc a slandutilor esre 3%. Taxcle pi proprietate "r"ii"-r" sunt l0 mil. lei/an, iar asrgurarea costd I'5 J'il. Ici/a . Adrninistrarea reprezirti 2,5% din v;nitul brut efeetiv, iar cerciarte cheltuieli suot ta nivelul de l6 rnil. lci/arr ti ," pi"u"O" o *gter" ,;;W;;-.-''' Valoarca dc rev6nzare s estimeazi cu uD multiplicatot " venitului al brut de 10. Rata de achulizare este cstilrali ln 129/i.

.-

Sl

se ceJartleze:

a) venitul br i porcDlial ih anul 3 b) venitut lrrur cfoctiv in anul 6 c) costul adrrinistririi in anul 2 d) chcltuidiL. vadabile (ferd administrafie) in anul4 o) venitul ncl din cxploatarc in snul 5 f) valoarea de rer.inzarc anticipati g) valoarca proprietdlii

qv3+4]gjI!',loDA
1-.r

l-i

l-c

3{t t:l-b

coivrPARA'[IEI DIuEc rE
5'I
J5-r 25-b
{J-b

^+-b

't,c
l'1-it

l-l'ir

21-

l6-b
26-b

I-! 1l-^
-1_.

-:;
J) "

:l-d

li,b lli-c
.rE,d

9-a

t0"

t9-d
29-c

:0-b

ll-d
43-b

11-t

-l-l'c 4J-d

35{l
t5-a

3t-;
.f7-d

3{r;
4Gc

l9-h

EV,ALUARE
2'c

NTETODE DE RANDAMENT
3-a

,l-d

5-c

6-d 16-!l
26-a

l-u

li lJ 2:-c

l-l-d,
23-b
3,1-b

7-a

l4-c 2J,h.
3.1-rt .11-a

i:-d
4l-il

t5-b l5-d
35-c
,15-a

I7c
2',l

9-,
i8-a 23-b
38-a

O-c

l9-a
29.a

-b
-c
-a

l6-c
56-d 66-c

37-d
47

4-l-b

)i-c
FTNANT'A RE
I-b t-0
2-r l2-c

5l-u

48-c
58-a

39-d 49-c
59-c 69-c

54-c

46-b 50-b

55-c 65 c

5'7-c
67

60-t
70-c

68-b

t-d
I3{1 23-c 33'c
4',]-h

5-a

-:, 3l-c

t.)

l4-a 24-lt
34-a
,1.1-h

l5"b 25-l
35-c

6-c r6-b :]6-b


4r)-a

7-c

8-b

9-c

O-/i

I7-b
21-c
37

l8-a
28-a 38-c 4R-h 58-

l9-c
29-a 39-b 49-a ii9-a
(i9-a 79-c

)nal
30-c

-a

-,Lliq: 5l-c
62,b,
7l -a 72-c

t
63-a
7.1-n

45-c
55-o

t-D

41-.
57-b

56-b
76-d.

64-d 74-b

65-c

7.t
5-b

67-.
71-b

68-c
78-c

60-b 70-b

.IURIDIC
I-l
2-a

I'a
tJ_3

4b
l4-i)

,r-l2j-hIxETTC
l-d
2l-h
2-b

ru_c I

6-a

7-c

8-b

9-b
r

l5-c

l6-

l0-a

l8-b

9-b

l-d
l.l-d l.l-c

rt-a I

5-d

6,b

'7

-a

3-b

i5-{i
25-a

9a

l6-b 16-.

l7-b

I8-c

l9-c

20-c

UTILIZAREA CALCULATORUT,UI
l-c
2-d

4-b

CEA MAI BUN,I. U'TILIZARE


l-a
I l-a

2-d
l2-a.

l-a
13-a

4-a

5-b

6-b

7-x

l4-

8-b

l6-d

l7-d

l8-c

9,b to

l0-b

EVALUARI SPECiALE
I-b
'/

2-^ l2-c

3-a

4-c

5-c

6-

8-b

l5-b

l0-s

(t

l6,b

RASPUNSURI PROBLEME
Problema nr. Problma

l:
3 :

Problema nr. 2l

Vlern - 90,86 nil. lei Vin1obil = 108 mil. lei


Valcara = 75,57 mil. lei

tr
!r.

Problema nr. 4: Problema Dr. 5: Problema


6:

Prcblema nt. 7:
Problema nr. 8: Problema nr. 9: Problema nr. l0r

Variantr nr. I 1) 10,04%i 2) 9,98o/d;3) 8,95%;4) 3,89o/i;5) l0 nril. lei Prrl nrrxinr - 1.747,N I inil lei Corclii: l5 mil. lei;8,5 mil.leii ll,5 olil.leii l2,5 rnii.,ci
Da

Val
Valoarc

= 91 lN

lrrl

lei Y

160,8 mil. lei

nr 1l: nr l2: Problema nr 13: Problema ff. 14: Problema nr l5: Problema nr I 6: Problema nr 17: Prcblema nr l8:
Probiema Problema Problema nr-

Vrloare = 95.760 rnii li Valoare: l0l.069 mii lei P,".. i70.648 mii lei Valo.rre = 4'3.I4? rii lci Val-, 6.968 orld. !ei

P,,,,, '=

1.875 lei/mp

l) activitsiea comercifl l[ Inv max.:53 651 mil. lei


Valoarer=. 965 nril. lei
Valoarea = 2.()02

lql

lroble adr.20:
Problemanr.2l: Problena nr 22: Problema nr 23: Problema nr 24:

Vabarea = 2{)7
Valoarca

n]il.lci nril lci

= I2 827 mii l.; l4.7 rnil.lci


1.337,2: 2.690,8; 1.122,8; 589; 1.651;2.450,3; 1.203,t;

a) Vsloare elenrento intcgrale (mil. li):

Problema Dr.

25 :

Problema or. 26i

Problean nr 27i
Problema

dr 28:

?roblema nr. 29:


Problema nr. 30: Problenia Problema

m 3l

L157,8; 1.906.2; 73?,4. b) Pondqe clomcnte (o/o)t 9, l8:7,6i 4; I I: 16,5; 8; 7,8; 13; 5 c) Uzura fiz;cn a clddirii; 3.148,8 mil. lei d) Vrloatoa acluillI de reconsfuclie: 12.589 mil.lei Cirtig = 1,4 rnil. lei C?i\tig = 388 nril. lei V. = 2l.86 rnil. lei 450 n'il. lci l2i)-84 nr;1. lci 199.416 nril. lei 443.35 tril. lei

nr 32;

l)c;2)c;3)a
a) 103,83 mil. leii b) I13,29 mil. lei; c) 2,42 mil. tei; d) I8.52 mil. li; c) 7J.26 rnil. li; f) l.l16,79 mil. li; s) s.2Zl,6 mil. tei.
a) 43,125 nril. lei; b) 88,125 mil, Iei; c)

Problema nr-

3l:

Problema nr. J4: Problema trr

l0 mit. tei;

35:

d) 43,75 mil. lei; c) 40 rnil. leit 0 308,,25 mit. lei; a) 253,125 rdl. ici; b) t73,281 it. lei; c) 74,000 mil. li; d) 279,28 mil. lei: e) 461,7t 9 mit. lei