Sunteți pe pagina 1din 73

KA i AD contra Belgia - Practici sexuale violente Consim mntul victimei Condamnare penal

Practici sexuale violente Consim mntul victimei Condamnare penal CEDO, sec ia I, hot rrea KA i AD contra Belgia, 17 februarie 2005, 42758/98 i 45558/99 Dac orice persoan poate s revendice dreptul la orice practici sexuale dore te, o limit este cea a victimei acestor practici sexuale. Reclaman ii, de profesie magistrat i respectiv medic, au fost condamna i pentru v t mare corporal comis asupra unui ter , cu ocazia unor scene de practici sado-masochiste. Unul dintre reclaman i a fost, de asemenea, condamnat pentru instigare la prostitu ie. Cu ocazia examin rii recursului lor la Curtea de Casa ie, n edin a public a fost citit pentru prima oar raportul magistratului raportor. Potrivit legii belgiene, p r ile puteau combate acest raport oral n fa a Cur ii la momentul prezent rii lui, ns n practic se putea ob ine o amnare pentru a prezenta n scris concluziile cu privire la raportul magistratului raportor. n spe , nici reclaman ii, nici avoca ii lor nu au fost prezen i la edin a de judecat , iar recursul lor a fost respins. Art. 6. Lipsa comunic rii anterioare a raportului magistratului raportor. Ct timp toate p r ile au putut cunoa te raportul n discu ie nu exist vreo atingere a principiului egalit ii armelor. De asemenea, atta timp ct, legea i practica permite o posibilitate rezonabil de combatere a concluziilor acestui raport, nu exist vreo atingere a principiului contradictorialit ii. De aceea, art. 6 nu a fost violat. Art. 7. Curtea a considerat c , de i a existat consim mntul victimei la provocarea tratamentelor pentru care reclaman ii au fost condamna i, ace tia se putea a tepta n mod rezonabil s existe un risc de urm rire penal , ct timp ambii sunt profesioni ti n drept i medicin . De aceea, exigen a previzibilit ii legii pe care o implic principiul legalit ii incrimin rii a fost respectat , iar art. 7 nu a fost violat. Art. 8. Via privat . Condamnarea pentru v t mare corporal aplicat cu ocazia unor practici sado-masochiste constituie o ingerin n via privat a persoanei, al c rei component este libertatea sexual . Prev zut de lege, condamnarea viza protec ia drepturilor altuia, a s n t ii, prevenirea infrac iunilor i a ordinii. n ceea ce prive te necesitatea condamn rii ntr-o societate democratic , Curtea a subliniat condi iile n care practicile sado-masochiste au intervenit: angajamentul reclaman ilor c se vor opri imediat ce victima solicit acest lucru nu a fost respectat; s-au b ut cantit i mari de alcool astfel c controlul situa iei era inexistent; a existat o escaladare a violen ei ntre reclaman i i victim . Dac orice persoan poate s revendice dreptul la orice practici sexuale dore te, o limit este cea a victimei acestor practici sexuale. De aceea, condamnarea reclaman ilor nu poate fi socotit o m sur dispropor ionat , iar art. 8 nu a fost violat.

Libertatea c s toriei Interdic ia unor c s torii Raporturi de familie - B si L versus Marea Britanie
CEDO, sec ia IV, hot rrea B. i L. versus Marea Britanie, 13 septembrie 2005, 36536/02 Interdic ia mariajului ntre socrii i nora ori ginerele lor semnific c reclaman ii nu pot face s fie recunoscut social i juridic rela ia lor. Reclaman ii s-au plns n fa a Cur ii de existen a unei legi care i mpiedic s se c s toreasc . B este tat l fostului so al lui L. Dup ce att c s toria lui B, ct i cea a lui L au e uat, cei doi s-au mutat mpreun cu copii lui L, care sunt nepo ii lui B i care l numesc pe acesta tat . O lege din 1949 interzicea c s toria ntr-o astfel de situa i, cu excep ia ipotezei n care ambii fo ti so i ai persoanelor implicate erau deceda i. n 1986, legea a fost modificat , n sensul c se puteau crea excep ii de la aceast regul , dar numai printr-o lege individual emis de c tre Parlament. Procedura nu urma criterii bine stabilite, ci inea de puterea discre ionar a Parlamentului. Pentru o declan area unei astfel de proceduri nu exista posibilitatea de a se ob ine sprijin financiar. Art. 12. Limit rile impuse dreptului unui b rbat i a unei femei de a se c s tori i de a fonda o familie nu trebuie s fie de o severitate att de nalt , nct acest drept s fie atins n substan a sa. Interdic ia mariajului ntre socrii i nora ori ginerele lor semnific c reclaman ii nu pot face s fie recunoscut social i juridic rela ia lor. Faptul c mariajul ar putea fi ipotetic ncheiat dac fo tii lor so i ar deceda nu suprim atingerea substan ei acestui drept. De asemenea, posibilitatea de a sesiza Parlamentul care s emit o lege individual de excep ie nu poate avea alt semnifica ie, ct timp procedura este excep ional i foarte costisitoare, iar corpul legislativ nu are stabilit vreo procedur ori vreun criteriu clar pentru emiterea unei astfel de legi. mpiedicarea c s toriei, chiar dac vizeaz un scop legitim protec ia integrit ii familiei i protec ia intereselor i sentimentelor copiilor nu poate mpiedica existen a faptic a unei rela ii care s aduc atingere acestor interese. Tocmai de aceea, ntr-o situa ia analog , Parlamentul a estimat c interdic ia nu vizeaz vreun scop util ordinii publice. Curtea estimeaz c incoeren a ntre scopurile declarate de c tre statul prt i derog rile de interdic ie compromite ra ionalitatea i logica legii n discu ie. De aceea, exist o violare a art. 12.

Poltoratskiy c. Ucraina - Pedeapsa capital . Culoarul mor ii. Tratament inuman.


CEDO, sec ia IV, hot rrea Poltoratskiy c. Ucraina, 29 aprilie 2003, 38812/97 Un anumit tratament aplicat unui de inut este agravat de faptul c acesta era condamnat la moarte. Reclamantul a fost condamnat la pedeapsa capital n 1995. Pedeapsa sa a fost confirmat n 1996 i a fost transferat ntr-o zon de a teptare a execu iei din cadrul penitenciarului. n 1997, a intrat n vigoare un moratoriu privind pedeapsa capital , iar n 2000 toate pedepsele cu moartea

au fost comutate n deten iune pe via . Potrivit reclamantului, o reglementare secret aplicabil condamna ilor la moarte l-a mpiedicat s beneficieze de dreptul de avea activit i n aer liber, de a avea acces la televizor ori la pres , de a primi pachete cu alimente etc. Pe de alt parte, pn n septembrie 1997, i s-a interzis orice coresponden , iar pn n 1998 nu a putut primi nicio vizit . innd cont de faptul c statul a contestat afirma iile reclamantului cu privire la condi iile sale de deten ie, fosta Comisie European a Drepturilor Omului a ntreprins o anchet la fa a locului n 1998. Comisia a estimat c nu se poate afirma, dincolo de orice dubiu rezonabil, c reclamantul ar fi suferit un tratamentele incriminate. Totu i, nicio anchet nu a fost deschis de vreo autoritate intern cu privire la aceste aspecte. Comisia a constatat c reclamantul era unicul de inut ntr-o celul cu toalet f r sistem de canalizare, o chiuvet cu ap rece, dou paturi, o mas , un calorifer i o fereastr cu z brele. Lumina era aprins permanent, iar gardienii observau frecvent de inu ii prin vizor. Pn n 1998, de inu ii nu putea s se plimbe n curte, iar ferestrele erau n permanen nchise. Cu privire la vizitele familiei, Comisia a observat c aproape toate cererile de vizitare ale p rin ilor au fost autorizate, ns c vizitele au fost autorizate de abia la 23 luni de la data cererii. n plus, vizitele au avut loc n prezen a gardienilor. 1. Art. 3 (Interzicerea torturii). Cu privire la anumite violen e suferite de c tre reclamant. Curtea a constatat c nu exist suficiente probe pentru a putea afirma c reclamantul a fost victima unor violen e n nchisoare. Totu i, Curtea a constatat c investiga iile autorit ilor au fost realizate de o manier dilatatorie i superficial i c nu s-a realizat niciun efort concret pentru a descoperi cu adev rat ce s-a petrecut. De aceea, exist o violare a art. 3 sub acest aspect. 2. Cu privire la condi iile de deten ie. Curtea are competen a de a analiza condi iile de deten ie posterioare datei de 11 septembrie 1997, cnd Ucraina a ratificat Conven ia. n acest context, Curtea este profund ngrijorat de faptul c pn n mai 1998 reclamantul a fost inut nchis n celul 24 de ore zilnic, f r lumin natural i f r posibilitatea de a intra n contact cu alte persoane. O deten ie n astfel de condi ii inacceptabile constituie un tratament degradant, care a fost agravat de faptul c , n toat aceast perioad , reclamantul era condamnat la moarte. Chiar dac nu exist inten ia de a umili persoana, condi iile de deten ie au adus atingere demnit ii umane. Este adev rat c situa ia s-a ameliorat din mai 1998, ns la acea dat erau deja 30 de luni de cnd reclamantul era de inut n astfel de condi ii. De aceea, art. 3 a fost violat. 3. Art. 8 (Dreptul la respectarea vie ii private i de familie). Restric iile dreptului de a primi vizite i dreptului la coresponden constituie ingerin e n drepturile garantate prin art. 8, f r a fi fost prev zute de lege la acel moment sau, f r ca legea care le prevedea s fi fost publicat ori accesibil n alt form publicului. De aceea, art. 8 a fost violat. 4. Art. 9 (Libertatea de gndire, de con tiin i de religie). Faptul c reclamantul nu a putut participa la slujbele religioase s pt mnale al turi de al i de inu i constituie o ingerin n libertatea sa de a- i manifesta convingerile religioase. Aceast ingerin nu era prev zut de lege, astfel c i art. 9 a fost violat. Curtea a decis identic i prin hot rrea Kuznetsov versus Ucraina

Amihalachioaie contra Moldovei - Libertatea de exprimare a avocatului


(Cererea nr. 60115/00), HOT RRE, STRASBOURG, 20 aprilie 2004 DEFINITIV la 20 iunie 2004 potrivit articolului 44 2 (b) din Conven ie In cauza Amihalachioaie c. Moldovei, . PROCEDURA 1. La originea cauzei se afl cererea (nr. 60115/00) depus mpotriva Republicii Moldova prin care un cet ean al acestui stat, dl Gheorghe Amihalachioaie (reclamant), s-a adresat Cur ii la 14 iulie 2000 n conformitate cu articolul 34 al Conven iei pentru Ap rarea Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale (Conven ia). 2. Reclamantul este reprezentat de c tre dl A. T nase, avocat din Chi in u. Guvernul Republicii Moldova (Guvernul) este reprezentat de c tre Agentul s u, dl V. Prlog, de la Ministerul Justi iei. 3. n cererea sa, reclamantul pretinde nc lcarea dreptului s u la libertatea de exprimare garantat de articolul 10 al Conven iei, ca urmare a amend rii sale pentru critica adus unei hot rri a Cur ii Constitu ionale cu privire la constitu ionalitatea legisla iei privind organizarea profesiei de avocat. 4. Cererea a fost ini ial repartizat primei sec iuni a Cur ii (articolul 52 1 al Regulamentului Cur ii). 5. La 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat compozi ia sec iunilor sale (articolul 25 1 al Regulamentului Cur ii). Cauza a fost, astfel, repartizat celei de-a doua sec iuni (articolul 52 1). n cadrul respectivei sec iuni, n conformitate cu articolul 26 1, a fost constituit camera competent de a examina aceast cerere (articolul 27 1 al Conven iei). 6. Printr-o decizie din 23 aprilie 2002, camera a declarat cererea par ial admisibil . 7. Att reclamantul, ct i guvernul au prezentat observa ii scrise cu privire la fondul cauzei (articolul 59 1 al Regulamentului Cur ii). N FAPT
CIRCUMSTANTELE CAUZEI

1. Reclamantul este cetatean al Republicii Moldova nascut in anul 1949 i care locuiete in Chi inau (Moldova). Dumnealui este avocat i preedinte al Uniunii avocatilor din Republica Moldova. 2. n anul 2000, un grup de deputati impreuna cu avocatul parlamentar din Republica Moldova au depus la Curtea Constitutionala sesizarea de a verifica constitutionalitatea Legii nr. 395-XIV cu privire la avocatura. Legea prevedea, printre altele, obligatia tuturor avocatilor care profesau in Republica Moldova sa fie membri ai Uniunii Avocatilor, formata din toti avocatii inscri i in birourile de avocati din intreaga tara. Ei au invocat faptul ca afilierea obligatorie a avocatilor la aceasta uniune era contrara dreptului la libertatea de asociere garantat de Constitutia Republicii Moldova. 3. Dupa ce a obtinut, printre altele, avizul Uniunii Avocatilor, care considera ca legea era conforma Constitutiei, Curtea Constitutionala a pronuntat la 15 februarie 2000 o hotarre prin care a declarat neconstitutionale prevederile legale cu privire la afilierea obligatorie a avocatilor la Uniunea Avocatilor din Republica Moldova. 4. ntr-o convorbire telefonica cu A.M., jurnalist la ziarul aconomutte coe o6o3penue, reclamantul a criticat hotarrea Curtii Constitutionale. 5. n editia din luna februarie a anului 2000 a ziarului respectiv, A.M. a publicat un articol despre polemica declan ata in rndul avocatilor de hotarrea din 15 februarie 2000 a Curtii Constitutionale. Printre altele, jurnalistul s-a referit la convorbirea telefonica pe care a avut-o cu reclamantul in urmatorii termeni:

(...) Dupa ce hotarrea Curtii Constitutionale a fost facuta publica, ziarul 3xoHomagecxoe o6o3peime a adresat cteva intrebari pre edintelui Uniunii Avocatilor, dlui Gheorghe Amihalachioaie. Daca comentariile sale sunt pline de emotii, este, fara indoiala, datorita faptului ca ele au fost formulate intr-un astfel de context: Din cauza hotarrii Curtii Constitutionale, se va instala o anarhie completa in organizarea profesiei de avocat, a spus dl Amihalachioaie. Veti vedea ce se va intmpla intr-un an de zile. ncepnd cu aceasta zi, nu mai exista un sistem unic de organizare a profesiei i nici un stat unitar. Noi ne-am obi nuit cu acest lucru este mult mai u or de a trai i lucra intr-un haos. Impozitele nu se achita, nu exista un control i, prin urmare, nici etica, nici disciplina i nici responsabilitate. n lumina celor spuse, se pune intrebarea: Curtea Constitutionala, este oare ea constitutionala? n anul 1990, Organizatia Natiunilor Unite a adoptat Principiile de baza cu privire la rolul avocatilor, garantate perfect in dreptul nostru. Peste tot in lume, profesia de avocat este independenta. Numai in Republica Moldova ea este subordonata puterii executive, adica Ministerului Justitiei. Acest lucru reprezinta o incalcare grava a principiilor democratice fundamentale. Curtea Constitutionala nu a luat in consideratie exemplele specifice din jurisprudenta Curtii de la Strasbourg la care s-a facut referire in avizul prezentat de Uniunea Avocatilor. Probabil judecatorii Curtii Constitutionale nu considera Curtea Europeana a Drepturilor Omului o autoritate. Trebuie sa prezum oare faptul ca ei au obtinut mai multa experienta in cinci ani dect judecatorii de la Strasbourg in cincizeci de ani? Cu certitudine, noi vom informa Consiliul Europei ca Republica Moldova nu respecta jurisprudenta i exigentele Curtii Europene a Drepturilor Omului.

n conformitate cu termenii folositi de dl Amihalachioaie, printre juriti, avocatii au fost considerati intotdeauna ca fiind o categorie superioara: Cu toate acestea, chiar i dupa hotarrea Curtii Constitutionale, corpul avocatilor ramne o putere. (...)
1. Printr-o scrisoare din 18 februarie 2000, Preedintele Curtii Constitutionale a informat reclamantul ca cele afirmate de el in ziarul 3xoHommiecxoe o6o3peHHe pot fi considerate ca lipsa de respect fata de Curtea Constitutionala in sensul articolului 82 1 (e) al Codului jurisdictiei constitutionale, i a solicitat reclamantului sa prezinte explicatii scrise cu privire la acest subiect in termen de zece zile.

14. La 28 februarie 2000, reclamantul a prezentat explicatiile solicitate. El a declarat ca a aflat despre publicarea afirmatiilor sale din scrisoarea din 18 februarie 2000 pe care i-a adresat-o Curtea Constitutionala i a confirmat faptul ca a avut o lunga conversatie telefonica cu jurnalistul A.M. la subiectul hotarrii din 15 februarie 2000. Totodata, el a subliniat ca afirmatiile sale au fost denaturate i scoase dintr-un context mult mai larg. El a adaugat ca, daca A.M. i-ar fi prezentat articolul inainte de publicare, el ar fi verificat, in mod riguros, felul in care afirmatiile sale au fost prezentate i si-ar fi asumat intreaga responsabilitate pentru cele afirmate. 15. La 6 martie 2000, Curtea Constitutionala, aplicnd articolele 81 i 82 ale Codului jurisdictiei constitutionale, a adoptat o decizie irevocabila prin care i-a aplicat reclamantului o amenda administrativa in marime de 360 lei moldoveneti (echivalentul a 36 de euro). Curtea Constitutionala a constatat ca, in interviul sus-mentionat, reclamantul a declarat: Din cauza hotarrii Curtii Constitutionale, se va instala o anarhie completa in organizarea profesiei de avocat (...) se pune intrebarea: Curtea Constitutionala, este oare ea constitutionala? (...) judecatorii Curtii Constitutionale nu considera Curtea Europeana a Drepturilor Omului o autoritate. Ea a considerat ca aceste afirmatii demonstrau o lipsa de respect a reclamantului fata de Curtea Constitutionala i hotarrea acesteia. 16. Hotarrea Curtii Constitutionale fiind irevocabila, la 7 iulie 2000, reclamantul a platit suma de 360 lei (echivalentul a 36 de euro) in contul Ministerului Finantelor. DREPTUL INTERN PERTINENT 17. Prevederile relevante ale Codului jurisdictiei constitutionale sunt urmatoarele: Articolul 81 1 Pentru a apara demnitatea judecatorilor Curtii Constitutionale, a participantilor la proces i pentru a asigura conditii de exercitare a jurisdictiei constitutionale, Curtea este in drept sa ia masurile prevazute la articolul 82. Articolul 82 (1) n vederea asigurarii exercitarii jurisdictiei constitutionale, se prevede raspundere administrativa, sub forma de amenda de pna la 25 salarii minime, pentru:

(a) declaratii neconstitutionale, indiferent de modul lor de exprimare; (b) imixtiune in activitatea procedurala a judecatorilor Curtii Constitutionale, incercare de a exercita influenta asupra lor prin metode neprocedurale;
1. neindeplinire nemotivata, in modul i in termenii stabiliti, a cerintelor judecatorilor Curtii, neexecutare a hotarrilor i avizelor Curtii;

(d) incalcare a juramntului judiciar;


1. manifestare a lipsei de respect fata de Curtea Constitutionala prin nesocotirea dispozitiilor date de pre edintele edintei, prin incalcare a ordinii in edinta, precum i savr irea altor fapte care denota desconsiderare vadita fata de Curte, de procedura jurisdictiei constitutionale.

(...) 18. Articolul 4 al Legii presei, nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994, prevede urmatoarele: Publicatiile periodice (...) publica, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale i informatii, tinnd cont de faptul ca exercitiul acestor libertati ce comporta datorii i responsabilitati este supus unor formalitati, conditii, restrngeri i unor sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica, apararea ordinii i prevenirea crimei, ocrotirea sanatatii, protectia moralei, protectia reputatiei sau apararea drepturilor altora, pentru a impiedica divulgarea unor informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea i impartialitatea puterii judiciare. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 10 AL ConventieI 19. Reclamantul sustine ca condamnarea sa constituie o ingerinta nejustificata in dreptul sau la libertatea de exprimare. El invoca articolul 10 al Conventiei care prevede urmatoarele: 1. Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie i libertatea de a primi sau de a comunica informatii sau idei fara amestecul autoritatilor publice i fara a tine seama de frontiere. (...) 2. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri i responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restrngeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare, intr-o societate democratica, (...) pentru a garanta autoritatea i impartialitatea puterii judecatore ti. A. Argumentele pfirtilor 1. Reclamantul

20. Reclamantul considera ca ingerinta in dreptul sau la libertatea de exprimare nu era nici prevazuta de lege i nici necesara intr-o societate democratica. 21. Mai inti de toate, el declara faptul ca articolul 82 al Codului jurisdictiei constitutionale nu intrunete exigentele cu privire la previzibilitatea legii, deoarece articolul respectiv nu definete cu destula claritate faptele susceptibile de a fi supuse unei sanctiuni administrative. n special, reclamantul se plnge ca din continutul articolului 82 este dificil de a determina daca sunt susceptibile de a fi sanctionate doar faptele comise in timpul unei edinte a Curtii Constitutionale sau toate faptele care exprima o lipsa de consideratie fata de Curte i de procedura sa. 22. Reclamantul declara, de asemenea, ca nu a criticat Curtea Constitutionala sau judecatorii sai in general, dar ca, in contextul unei dezbateri largi cu privire la organizarea profesiei de avocat, el a dezaprobat hotarrea acestei jurisdictii. Prin urmare, el considera ca sanctiunea la care a fost supus nu a fost necesara intr-o societate democratica. 2. Guvernul 23. Guvernul a admis ca a existat o ingerinta in dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, dar el considera ca ingerinta incriminata corespunde exigentelor paragrafului 2 al articolului 10 al Conventiei. Guvernul, de asemenea, considera ca articolul 82 al Codului jurisdictiei constitutionale corespunde criteriului de previzibilitate, el fiind interpretat in lumina articolului 81, care prevede ca Curtea Constitutionala poate lua masuri care pot constitui o ingerinta in dreptul la libertatea de exprimare, pentru a proteja demnitatea judec torilor s i i a garanta condi ii corespunz toare pentru exercitarea justi iei constitu ionale. Or, innd cont de func ia reclamantului i de experien a sa profesional , Guvernul consider c reclamantul ar fi putut s - i dea seama c autoritatea Cur ii Constitu ionale trebuie respectat nu doar in cadrul audierilor, dar i in afara acestora.
1. Guvernul declar c ingerin a a fost justificat de necesitatea de a garanta autoritatea i impar ialitatea puterii judiciare i c ea a fost necesar intr-o societate democratic , deoarece reclamantul a dep it limitele criticii admisibile, afirma iile sale fiind def im toare i ofensatoare pentru judec torii Cur ii Constitu ionale, precum i pentru ins i Curtea Constitu ional . El subliniaz faptul c in calitatea sa de avocat, reclamantul era obligat s fie rezervat fa de puterea judec toreasc i c , prin urmare, libertatea sa de exprimare era mai restrns .

B. Aprecierea Cur ii 1. Principii generale


1. Curtea aminte te faptul c o lege , in sensul articolului 10 2 al Conven iei, este o norm formulat cu destul precizie pentru a permite unui cet ean s decid conduita sa i s prevad , in mod rezonabil, in func ie de circumstan ele cauzei, consecin ele care ar putea rezulta dintr-un fapt determinat. Totodat , aceste norme nu trebuie s fie previzibile cu certitudine absolut , chiar dac o astfel de certitudine ar fi binevenit , deoarece dreptul trebuie s tie s se adapteze la schimb rile de situa ie. De asemenea, multe legi con in, prin natura lucrurilor, formul ri mai mult sau mai pu in vagi ale c ror interpretare i aplicare depind de

practic (The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, p. 31, 49, and Hertel v. Switzerland, judgment of 25 August 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, pp. 2325-26, 35). 2. Gradul de precizie depinde intr-o mare m sur de con inutul textului in cauz , de domeniul pe care urmeaz s -l guverneze, precum i de num rul i statutul destinatarilor s i (Groppera Radio AG and Others v. Switzerland, judgment of 28 March 1990, Series A no. 173, p. 26, 6). 3. Curtea, de asemenea, reaminte te c statutul specific al avoca ilor ii plaseaz intr-o pozi ie central in administrarea justi iei, in calitate de intermediari intre justi iabili i instan ele de judecat , fapt care explic restric iile de conduit impuse in mod obi nuit membrilor baroului (Casado Coca v. Spain, judgment of 24 February 1994, Series A no. 285-A, p. 21, 54). 4. Totu i, a a precum Curtea a avut deja ocazia s afirme, libertatea de exprimare se refer , de asemenea, i la avoca i, care au dreptul de a se

pronun a in mod public cu privire la func ionarea justi iei, critica c reia nu trebuie, ins , s dep easc anumite limite. Mai mult, Articolul 10 al Conven iei protejeaz nu numai esen a ideilor i a informa iilor exprimate, dar, de asemenea, i forma pe care acestea o iau. n acest sens, urmeaz s se in cont de echilibrul care trebuie s existe intre diferitele interese implicate, printre care figureaz dreptul publicului de a fi informat asupra aspectelor care se refer la func ionarea puterii judiciare, imperativele unei bune administr ri a justi iei i demnitatea profesiei de avocat (Schopfer v. Suisse, hot rre din 20 mai 1998, Recueil 1998-III, p.1053-1054, 33).
1. Chiar dac statele contractante se bucur de o anumit marj de apreciere pentru a decide dac o asemenea necesitate exist , o astfel de marj este dublat de un control european care se refer att la lege, ct i la deciziile care o aplic (Sunday Times v. Royaume-Uni (nr. 2), hot rre din 26 noiembrie 1991, seria A nr. 217, p.28-29, 50) 2. n exerci iul controlului s u, Curtea trebuie s analizeze ingerin a litigioas in lumina ansamblului cauzei, inclusiv con inutul afirma iilor reclamantului i contextul in care acestea au fost exprimate, pentru a determina dac ingerin a corespunde unei necesit i sociale impetuoase , a fost propor ional scopului legitim urm rit i dac motivele invocate de autorit ile na ionale pentru a o justifica au fost pertinente i suficiente (Sunday Times (nr.2), ibidem.; i Nicula v. Finlande, nr. 31611/96, 44, CEDH 2002-II).

2. Aplicarea principiilor menjionate mai sus n aceasta cauzei


1. Curtea noteaz faptul c reclamantul a fost condamnat pentru c a afirmat intr-un interviu acordat unui ziar c in urma unei hot rri a Cur ii Constitu ionale o anarhie total se va instaura in organizarea profesiei de avocat i c , prin urmare, se pune intrebarea dac Curtea Constitu ional este constitu ional . Reclamantul a fost, de asemenea, condamnat pentru c a declarat c judec torii Cur ii Constitu ionale nu ar considera Curtea European a Drepturilor Omului o autoritate .

Or, o astfel de condamnare poate fi considerat o ingerin in exercitarea de c tre reclamant a dreptului s u la respectarea libert ii sale de exprimare, a a precum aceasta este garantat de articolul 10 al Conven iei.

1. Curtea constat c ingerin a in cauz a fost prev zut de lege in sensul paragrafului al doilea al articolului 10 al Conven iei. n aceast privin , ea relev c controversa dintre p r i se refer la interpretarea extensiv sau restrictiv a articolului 82 al Codului jurisdic iei constitu ionale, care define te faptele susceptibile de sanc iuni administrative. 2. Curtea noteaz c textul articolului 82 con ine o prevedere general in conformitate cu care sunt pedepsite cu amend faptele care exprim o lips v dit de considera ie fa de Curtea Constitu ional i de procedura acesteia.

Curtea consider c de i faptele incriminate nu sunt definite sau enumerate cu o precizie absolut de c tre lege, reclamantul putea, in mod rezonabil, s prevad , avnd in vedere profesia sa de jurist i experien a sa profesional in calitate de pre edinte al baroului, c afirma iile sale erau susceptibile s cad sub inciden a prevederii citate mai sus din Codul jurisdic iei constitu ionale.
1. De asemenea, Curtea estimeaz c ingerin a litigioas a urm rit un scop legitim, deoarece ea a fost justificat de necesitatea de a garanta autoritatea i impar ialitatea puterii judec tore ti, in sensul paragrafului al doilea al articolului 10 al Conven iei. R mne de analizat dac ingerin a a fost necesar intr-o societate democratic . 2. Curtea relev c afirma iile reclamantului s-au referit la o chestiune de interes general i c ele s-au inscris in cadrul unei polemici aprinse declan ate printre avoca i de o hot rre a Cur ii Constitu ionale cu privire la statutul profesiei de avocat i care punea cap t organiz rii avoca ilor intr-o structur unic - Uniunea Avoca ilor din Republica Moldova, al c rei pre edinte era reclamantul. 3. n acest context, Curtea estimeaz c , chiar dac aceste afirma ii pot fi considerate de natur s denote o anumit lips de respect fa de Curtea Constitu ional datorit hot rrii sale, ele nu pot fi calificate nici grave i nici injurioase fa de judec torii Cur ii (a se vedea mutatis mutandis, Skalka v. Pologne, nr.43425/98, 34, 27 mai 2003; Perna v. Italie [GC], nr.48898/99, 47, CEDH 2003-V; Nikula citat mai sus, 48, 52). 4. n afar de aceasta, innd cont de faptul c presa a preluat afirma iile reclamantului i c acesta a declarat ulterior c o parte din afirma ii au fost denaturate (paragraful 14 de mai sus), Curtea estimeaz c reclamantul nu poate fi considerat responsabil de tot ceea ce figura in interviul publicat.

38. n fine, Curtea subliniaz c de i amenda de 360 de lei (ceea ce constituie echivalentul a 36 euro) impus reclamantului reprezint o sum modest , ea nu este una simbolic i demonstreaz inten ia de a pedepsi sever reclamantul, Curtea Constitu ional aplicnd o amend aproape de maximumul prev zut de lege.
1. Avnd in vedere cele expuse mai sus, Curtea estimeaz c restrngerea libert ii de exprimare a reclamantului nu a constituit o necesitate social imperioas i c autorit ile na ionale n-au prezentat motive pertinente i suficiente pentru a o justifica. Deoarece reclamantul nu a dep it limitele criticii permise de articolul 10 al Conven iei, ingerin a incriminat nu poate fi considerat ca fiind necesar intr-o societate democratic . 2. Prin urmare, a existat o violare a articolului 10 al Conven iei.

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVEN IEI


1. Articolul 41 al Conven iei prevede urm toarele:

Dac Curtea declar c a avut loc o violare a Conven iei sau Protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltelor P r i Contractante nu permite dect o nl turare incomplet a consecin elor acestei viol ri, Curtea acord p r ii lezate, dac este cazul, o satisfac ie echitabil . A. Prejudiciu 42. Reclamantul a solicitat 100 000 euro cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin condamnarea sa, care i-a adus o atingere grav reputa iei sale de avocat i pre edinte al Uniunii Avoca ilor. 43. Guvernul a considerat suma cerut de reclamant cu titlu de prejudiciu moral ca fiind exagerat . El a mai ad ugat faptul c , n orice caz, simpla constatare a viol rii articolului 10 poate constitui n sine o satisfac ie echitabil suficient . 44. Curtea consider c constatarea unei viol ri constituie n sine o satisfac ie echitabil suficient pentru orice prejudiciu moral eventual suferit de reclamant. B. Costuri si cheltuieli
1. Reclamantul a pretins 2,000 dolari americani (echivalentul a 1 670 euro) care reprezint onorariul avocatului pentru reprezentarea lui la Curte. El face referire la contractul ncheiat cu avocatul s u, conform c ruia aceast sum urmeaz s fie pl tit avocatului dac reclamantul ob ine c tig de cauz n fa a Cur ii. El subliniaz faptul c ncheierea unor astfel de contracte constituie o practic constant pentru avoca ii din Republica Moldova.

46. Guvernul s-a opus acestei preten ii, declarnd c suma solicitat este excesiv cheltuieli n-au fost angajate.

i c aceste

47. Nu ine de competen a Cur ii de a se expune asupra acordului cu privire la onorarii. n conformitate cu jurispruden a sa, ea urmeaz s stabileasc dac costurile i cheltuielile au fost necesare, realmente angajate i rezonabile ca m rime (Nilsen et Johnsen v. Norvge [GC], nr.23118/93, 62, CEDH 1999-VIII). n aceast privin , Curtea poate s se bazeze pe elemente precum num rul de ore lucrate de avocat i tariful perceput de acesta pentru o or de lucru (Iatridis v. Grce (satisfac ia echitabil ) [GC], nr. 31107/96, 55, CEDH 2000-XI). n aceast cauz , reclamantul nu a prezentat nici o justificare n sprijinul preten iilor sale. n consecin , Curtea decide s nu aloce reclamantului nici o sum cu acest titlu.
1. 1. Hot r te cu ase voturi pentru i unul mpotriv c a avut loc o violare a articolului 10 al Conven iei; 2. 2. Hot r te cu cinci voturi pentru i dou mpotriv c constatarea unei viol ri constituie n sine o satisfac ie echitabil suficient pentru prejudiciul moral eventual suferit de reclamant; 3. 3. Respinge cu cinci voturi pentru i dou mpotriv restul preten iilor din cererea de satisfac ie echitabil .

Redactat n limba francez i comunicat n scris la 20 aprilie 2004, n conformitate cu articolul 77 2 i 3 al Regulamentului Cur ii.

Lawrence Early Grefier Adjunct

Jean-Paul Costa Pre edinte

n conformitate cu articolul 45 2 al Conven iei i articolul 74 2 al Regulamentului Cur ii, urm toarele opinii separate sunt anexate la aceast hot rre:
1. opinia par ial concordant i par ial disident a dlui Loucaides; 2. opinia par ial concordant i par ial disident a dnei Thomassen; 3. opinia disident a dlui Pavlovschi.

J.-P.C. T.L.E. OPINIA PARTIAL CONCORDANTA DISIDENTA A JUDECATORULUI LOUCAIDES 5I PARTIAL

Eu impartasesc opinia majoritatii potrivit careia a avut loc o violare a articolului 10 al Conventiei in aceasta cauza, dar eu ajung la aceasta concluzie din motive diferite de cele ale majoritatii. Pe scurt, eu consider ca restrictia prevazuta in prevederile legale pertinente, aplicata reclamantului sub forma unei amenzi administrative, ca urmare a faptului ca intr-un interviu acesta a facut anumite afirmatii cu privire la o hotarare a Curtii Constitutionale, nu a corespuns, in mod direct, unui scop legitim corespunzator, si anume garantarea autoritatii si impartialitatii puterii judecatoresti, si a depasit ceea ce era necesar pentru a atinge acest scop. n consecinta, eu cred ca restrictia legislativa in cauza nu ar putea fi considerata in sine ca vizand un asemenea scop. Conform unui principiu de interpretare a Conventiei ferm stabilit, restrictiile la drepturile si libertatile enumerate in Conventie trebuie sa fie interpretate in mod strict si ingust. Asa precum Comisia a constatat in cauza Sunday Times (seria B, nr.28, p.64, 194), in contextul Conventiei, o interpretare stricta a clauzelor de exceptie semnifica faptul ca nici un alt criteriu decat cele mentionate in insasi clauza de exceptie nu poate justifica o restrictie, oricare ar fi ea, si ca aceste criterii la randul lor trebuie sa fie interpretate astfel incat sensul cuvintelor sa nu fie largit dincolo de continutul lor obisnuit.
n afara de acest principiu de interpretare, doi factori proprii articolului 10 incadreaza natura si semnificatia scopului autorizat pentru analiza uneirestrictii. Este vorba, in primul rand, de conditia conform careia restrictia safie considerata ca fiind necesara intr-o societate democratica si, in aldoilea rand, de conceptul de autoritate a puterii judecatoresti pentruapararea careia poate fi aplicata restrictia.ntrebarea cu privire la faptul daca o lege care limiteaza unul dindrepturile garantate de Conventie vizeaza in realitate un scop legitimtrebuie, in opinia mea, sa fie intotdeauna examinata in conformitate cuexigentele unei societati democratice moderne. Nu este suficient ca o legecare prevede o astfel de restrictie sa invoce unul din obiectivele pentru carerestrictia pertinenta este permisa. Chestiunea de fond trebuie intotdeauna sapresupuna analiza faptului daca restrictia este realmente necesara pentru aatinge acest scop, tinand cont de conditiile actuale de exercitare ademocratiei. Daca

restrictia depaseste ceea ce este necesar pentru scopulurmarit sau daca ea nu face decat sa serveasca acestui scop fie intamplator,fie indirect, ea nu poate fi considerata ca necesara intr-o societatedemocratica, pentru a atinge acest scop, si, prin urmare, trebuie considerat faptul ca ea nu rezulta din clauza de exceptie corespunzatoare. n aceast cauz , partea pertinent a prevederii legale in virtutea c reia reclamantul a fost sanc ionat este urm toarea:

n vederea asigur rii exercit rii jurisdic iei constitu ionale, se prevede r spundere administrativ , sub form de amend de pan la 25 salarii minime, pentru: (...) (e) manifestare a lipsei de respect fa de Curtea Constitu ional prin nesocotirea dispozi iilor date de pre edintele edin ei, prin inc lcare a ordinii in edin , precum i s var irea altor fapte care denot desconsiderare v dit fa de Curte (...). (caracterele italice au fost ad ugate) Totodat , eu nu v d cum ar putea fi necesar intr-o societate democratic modern , de a sanc iona pe cineva care a exprimat o desconsiderare fa de o jurisdic ie oricare ar fi ea (spre deosebire de conceptul mai strict de contempt of court (sfidare a instan ei de judecat ) pentru a garanta autoritatea puterii judiciare. Libertatea de a critica hot rarile instan elor judec tore ti i func ionarea puterii judiciare in general constituie in prezent un aspect indispensabil al democra iei, i aceasta cu atat mai mult cu cat o astfel de critic asigur un control adecvat al autorit ii judec tore ti. Aceast critic ar putea fi, in mod rezonabil, interpretat ca o lips de respect fa de o instan de judecat , deoarece termenul respect este atat de larg, incat orice confruntare sau disput cu un act al puterii judiciare pot fi asimilate cu o simpl critic . n aceast privin , este important s se in cont de exigen ele unei societ i democratice moderne, unde toate institu iile de stat trebuie s fie responsabile in fa a poporului, acesta avand dreptul de a se exprima liber cu privire la chestiuni referitoare la o eventual disfunc ie a acestor institu ii. ntr-o societate democratic modern , critica acestor institu ii, chiar dac ea este echivalent cu o lips de respect, constituie o valoare mult mai important decat protec ia prestigiului unei institu ii de stat, oricare ar fi ea. n opinia mea, este util de a reaminti ceea ce un eminent judec tor britanic, Lordul Denning, Master of the Rolls, a spus, in anul 1968, cu referire la un articol care critica dur o hot rare a Cur ii de Apel1, articolul respectiv fiind calificat drept contempt of court (sfidare a instan ei de judecat ): Acest articol este desigur critic fa de aceast curte. Deoarece se refer la Curtea de Apel, trebuie s recunoa tem c este eronat (...). Permite i-mi s spun de la inceput c noi nu vom utiliza niciodat aceast no iune (cea de contempt of court (sfidare a instan ei de judecat )) pentru a ap ra propria noastr demnitate. Aceast no iune trebuie s se bazeze pe fundamente mult mai sigure. Noi nu o vom folosi pentru a-i face s tac pe cei care ne critic . Noi nu ne temem de critic i nici nu o detest m. De fapt, este vorba de ceva mult mai important, de libertatea lor de exprimare. Fiecare are dreptul in fa a Parlamentului sau in afara lui, in pres sau in audiovizual s fac comentarii echitabile, chiar i in mod deschis, cu privire la chestiunile de interes
1

Acest articol con inea pasajul urm tor: Recenta hot rare pronun at de Curtea de Apel constituie un exemplu straniu de orbire care pune st panire uneori pe cei mai buni judec tori.

Legisla ia adoptat in anul 1960 i dup aceasta, ulterior, a devenit aproape inaplicabil din cauza hot rarilor irealiste, contradictorii i eronate in cauze importante, pronun ate inclusiv de Curtea de Apel. Atunci ce fac ei? i cer oare scuze pentru cheltuielile i problemele cauzate poli iei? Pentru nimic in lume. general. Comentatorii pot vorbi despre tot ceea ce se Intmpl Intr-o instan de judecat . Ei pot spune c noi ne In el m i c hot rrile noastre sunt eronate, c ele sunt sau nu supuse apelului2. Mai mult dect att, termenul autoritate semnific dreptul de a conduce, puterea de a impune respect (dic ionarul le Petit Robert). nc o dat , eu nu v d cum o simpl lips de respect fa de o instan de judecat ar putea diminua autoritatea puterii judiciare de a impune respect fa de hot rrile sale sau alte acte judec tore ti. O asemenea autoritate poate fi efectiv , chiar i In cazul lipsei de respect din partea persoanelor asupra c rora ea este exercitat sau de c tre orice alt ter parte. n aceste condi ii, eu consider c legea In cauz , In m sura In care ea interzice, In termeni absolu i, faptele care exprim o desconsiderare (lips de respect) fa de Curtea Constitu ional , pentru a proteja, dup cum afirm guvernul, autoritatea acestei Cur i, este In afara cmpului de aplicare a acestui obiectiv i nu va fi considerat ca vizndu-l pe acesta din urm . Anume aceasta ilustreaz clar aplicarea In aceast cauz a acestei legi fa de reclamant. Articolul 41 Eu am votat Impotriva deciziei majorit ii de a nu aloca o sum de bani cu titlu de satisfac ie echitabil i costuri i cheltuieli reclamantului. Eu sunt de acord cu argumentele prezentate de c tre dna judec tor Thomassen care explic faptul c reclamantului ar fi trebuit s i se aloce sume de bani cu acest titlu. OPINIA PARTIAL CONCORDANTA DISIDENTA A JUDECATORULUI THOMASSEN 5I PARTIAL

Eu imparta esc opinia majoritatii potrivit careia a avut loc o violare a articolului 10 in aceasta cauza, dar ajung la aceasta concluzie din motive diferite de cele ale majoritatii. Eu nu sunt totui, de acord cu respingerea de catre majoritate a pretentiilor reclamantului in temeiul articolului 41 al Conventiei. Ingerinta in dreptul reclamantului la libertatea de exprimare se bazeaza pe al doilea paragraf al articolului 10 care permite de a supune exercitarea acestei libertati unor restrictii necesare pentru a garanta autoritatea i impartialitatea puterii judecatore ti. Aceasta justificare este apropiata de notiunea din dreptul englez contempt of court (sfidarea instantei de judecata), care vizeaza protectia autoritatii i independentei instantelor judecatore ti, precum i a drepturilor partilor la procedurile judecatore ti, impotriva oricarei incalcari din partea publicatiilor sau altor astfel de acte (Sunday Times v. Royaume-Uni (nr.1), hotarre din 26 aprilie 1979, seria A nr. 30, p. 34, 55-56).

n aceasta cauza, articolele 81 i 82 din Codul jurisdictiei constitutionale confera Curtii Constitutionale competente de a examina, interoga i lua masuri din proprie initiativa i in nume propriu pentru a apara demnitatea judecatorilor Curtii Constitutionale, a participantilor la proces i pentru a asigura conditii de exercitare a jurisdictiei constitutionale (a se vedea paragraful 17 al hotarrii). Orice temei prezentat pentru a justifica acordarea unei autoritati att de largi unei instante de judecata trebuie examinat indeaproape tinndu-se cont de importanta dreptului la libertatea de exprimare. Aceasta inseamna, in opinia mea, ca, in principiu, o instanta de judecata nu trebuie sa foloseasca aceasta autoritate, dect daca ea i i exercita responsabilitatile sale de garantare a echitatii unei proceduri pendinte, ceea ce constituie unica justificare a sanctiunilor pentru fapte de sfidare a instantei de judecata. Nu s-ar putea spune, in mod rezonabil, ca Curtea Constitutionala si-a exercitat imputernicirile sale pentru a garanta echitatea unei proceduri pendinte. De fapt, ea a demarat procedura impotriva reclamantului, l-a interogat, apoi i-a aplicat o amenda dupa pronuntarea hotarrii sale. Masurile sale nu au vizat comportamentul reclamantului, in calitate de avocat in cursul procedurii, dar atitudinea pe care el a avut-o in calitate de parte, comentnd hotarrea irevocabila a Curtii Constitutionale. Curtea Constitutionala a facut uz de autoritatea sa, nu in scopul prevazut de a garanta echitatea procedurii in curs dar, pentru a limita dreptul democratic al reclamantului de a dezbate in mod public hotarrea pronuntata de aceasta Curte. Mai mult, in masura in care folosirea acestei autoritati a presupus i aplicarea unei amenzi reclamantului, un astfel de fapt implica probleme care se refera la dreptul reclamantului ca invinuirea penala impotriva sa sa fie examinata de un tribunal independent i impartial (Kyprianou v. Chypre, nr.73797/01, hotarre din 27 ianuarie 2004). n opinia mea, articolul 10 2 nu ar putea justifica o astfel de ingerinta in dreptul reclamantului la libertatea de exprimare. Drept urmare, contrar majoritatii, eu nu consider ca masurile luate i motivele invocate de catre Curtea Constitutionala (paragraful 15 din hotarre) au urmarit scopul garantarii autoritatii i impartialitatii puterii judiciare. Chiar daca presupunem ca restrictiile dreptului reclamantului ar fi fost impuse de o instanta de judecata impartiala, in cadrul unei proceduri independente, i ca ele ar fi avut drept scop garantarea autoritatii i impartialitatii puterii judiciare, sanctiunea aplicata reclamantului nu ar putut fi considerata ca fiind necesara intr-o societate democratica. n aceasta privinta, eu subscriu opiniei majoritatii, insa eu a fi ajuns la o concluzie identica cu cea a majoritatii daca amenda ar fi avut un caracter simbolic (a se vedea paragraful 38 al hotarrii). Dupa cum s-a pronuntat i judecatorul Loucaides in opinia sa separata, eu cred ca libertatea de a critica hotarrile judecatoreti i functionarea puterii judecatoreti constituie un element indispensabil al democratiei. Aceasta cauza demonstreaza importanta pe care o are libertatea de a critica. Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala o lege care prevedea obligatia avocatilor din Republica Moldova de a se afilia Uniunii Avocatilor din Republica Moldova. O astfel de obligatie este admisa in sistemele juridice ale multor state europene, unde ea este considerata ca fiind necesara pentru a proteja independenta profesiei de avocat. Importanta pe

care o are aceasta independenta este exprimata in Recomandarea Rec(2000)21 Comitetului de Minitri al Consiliului Europei in urmatorii termeni: 1) Avocatii ar trebui sa fie autorizati i incurajati sa creeze i sa devina membri ai asociatiilor profesionale locale, nationale i internationale care, fie luate aparte sau mai multe, sunt imputernicite sa amelioreze deontologia i sa garanteze independenta i interesele avocatilor. 2) Barourile sau alte asociatii profesionale de avocati ar trebui sa fie institutii autonome i independente de autoritati i de public. Preambulul la recomandarea respectiva subliniaza ca importanta pentru avocati de a se organiza in cadrul unor organizatii independente rezulta din faptul ca ar fi de dorit sa se supravegheze ca responsabilitatile avocatilor sa fie exercitate in mod adecvat i contient, in special, din necesitatea pentru avocati de a gasi un echilibru adecvat intre indatoririle lor fata de instantele judecatoreti i cele fata de clienti. Nu poate fi negat faptul ca critica formulata de catre reclamant cu privire la hotarrea Curtii Constitutionale se referea la o chestiune de interes general i nu ar fi trebuit reprimata de catre organele de stat intr-o societate democratica. Chiar daca presupunem ca afirmatiile reclamantului ar fi putut fi interpretate ca o lipsa de respect fata de Curtea Constitutionala (paragraful 36 din hotdrre), interesul general in aceastd cauzd de a autoriza o dezbatere publicd cu privire la independenta avocatilor implicd interesul judecdtorilor Curtii Constitutionale de a se apdra de critici similare celor exprimate de reclamant in interviul acordat, critici care in realitate au fost concise i nu au constituit un atac personal la adresa acestor judecdtori (ca exemplu opus a se vedea, cauzele Barford v. Danemark, hotdrre din 22 februarie 1989, seria A nr.149, i Perna v. Italie [GC], nr.48898/99, CEDH 2003-V). Iatd de ce, chiar dacd am presupune cd ingerinta ar fi urmdrit un scop legitim, ea nu ar fi putut fi consideratd, in opinia mea, ca fiind necesard. Continund rationamentul meu, eu nu impdrtd esc opinia majoritdtii potrivit cdreia constatarea unei violdri constituie in sine o satisfactie echitabild suficientd pentru prejudiciul moral suferit de reclamant. Este rezonabil din partea reclamantului sd sustind faptul cd condamnarea sa a afectat grav reputatia sa de avocat i de preedinte al Uniunii Avocatilor, care a pledat pentru dreptul la apdrare in general. Prin urmare, ar fi fost justificat dacd i s-ar fi acordat o reparatie echitabild (a se vedea, de exemplu, Nikula v. Finlande, nr. 31611/96, CEDH 2002-II). Eu, de asemenea, nu pot sd cad de acord cu decizia de a nu rambursa reclamantului costurile i cheltuielile, pentru care reclamantul a pretins 2 000 dolari americani. Cu toate cd el nu a fost reprezentat in fata Curtii, el insui fiind avocat, el a trebuit sd dedice ore de lucru pentru cererea sa pe care a depus-o la Curte. Mai mult, reclamantul a sustinut faptul, in mod logic, in opinia mea, cd a avut anumite cheltuieli de ordin administrativ, precum cheltuieli de secretariat, xerocopiere i alte cheltuieli diverse. Pretentiile sale la acest capitol nu-mi par exagerate, dar chiar dacd acestea ar fi fost exagerate, nu a existat nici un motiv pentru a nu-i acorda nici o compensatie cu acest titlu (Foley v. Royaume-Uni, nr.39197/98, 22 octombrie 2002). Respingnd pretentiile reclamantului, solicitate in virtutea articolului 41, Curtea, in opinia mea, nu a acordat o importantd suficientd gravitdtii ingerintei care a constituit o incdlcare a dreptului reclamantului la libertatea de exprimare, garantat de articolul 10 al Conventiei. OPINIA DISIDENT A JUDEC TORULUI PAVLOVSCHI

n aceast cauz , majoritatea camerei a constatat violarea drepturilor reclamantului garantate de articolul 10 al Conven iei. Spre marele meu regret, eu nu pot s subscriu la aceast concluzie. Eu nu pun la indoial existen a unei ingerin e in aceast cauz . Problema se refer , in opinia mea, la justificarea acestei ingerin e in virtutea articolului 10 2 al Conven iei. Prin urmare, trebuie de examinat dac m sura litigioas a fost prev zut de lege, a urm rit un scop legitim i a fost necesar intr-o societate democratic in sensul prevederilor respective (Lingens v. Autriche, hot rre din 8 iulie 1986, seria A nr. 103, pp. 24-25, 34-37). I. Prevazuta de lege Cu privire la semnifica ia no iunii prev zut de lege, Curtea, in hot rrea sa Sunday Times v. Royaume-Uni (nr. 1) (hot rre din 26 aprilie 1979, seria A nr. 30, p. 31 49) a declarat urm toarele: Potrivit Cur ii, urm toarele dou condi ii se num r printre cele care rezult din no iunea prev zute de lege. Mai inti de toate, legea trebuie s fie suficient de accesibil : cet eanul trebuie s poat dispune de indicii cu privire la normele juridice aplicabile intr-o anumit cauz . n al doilea rnd, nu poate fi considerat lege dect o norm enun at cu destul precizie, astfel inct s permit cet eanului s decid comportamentul s u, iar in caz de necesitate, s beneficieze de consultan din partea persoanelor competente, s poat s prevad , in mod rezonabil, in func ie de circumstan ele cauzei, consecin ele care pot s rezulte dintr-un fapt determinat. Consecin ele respective nu trebuie s fie previzibile cu certitudine absolut . De altfel, certitudinea, de i este foarte binevenit , este inso it deseori de o rigiditate excesiv ; or, dreptul trebuie s se adapteze la schimb rile de situa ie. De asemenea, multe legi con in, prin natura lucrurilor, formul ri mai mult sau mai pu in vagi, ale c ror interpretare i aplicare este pus in sarcina practicii. (caracterele italice au fost ad ugate de mine) Aplicnd principiile sus-men ionate in aceast cauz , trebuie notate urm toarele: Accesibilitatea general a Codului jurisdic iei constitu ionale nu este o problem . Acest text este publicat in Monitorul Oficial, unde sunt publicate sistematic textele normative, la fel acest cod poate fi g sit pe diverse site-uri de Internet, de exemplu, pe cel al Cur ii Constitu ionale pe site-ul care con ine texte normative etc. n ceea ce prive te calitatea legii, eu consider c textul acestei legi este suficient de precis, dat fiind faptul c el a fost elaborat inndu-se cont de toate elementele cerute de tehnicile legislative. S examin m, in cele ce urmeaz , prevederile pertinente ale Codului jurisdic iei constitu ionale: Articolul Asigurarea exercit rii jurisdic iei constitu ionale 81

1. Pentru a ap ra demnitatea judec torilor Cur ii Constitu ionale, a participan ilor la proces i pentru a asigura condi ii de exercitare a jurisdic iei constitu ionale, Curtea este in drept s ia m surile prev zute la articolul 82. Articolul R spunderea pentru nc lcarea procedurii jurisdic iei constitu ionale 82

(1) n vederea asigur rii exercit rii jurisdic iei constitu ionale, se prevede r spundere administrativ , sub form de amend de pn la 25 salarii minime, pentru: (a) declara ii neconstitu ionale, indiferent de modul lor de exprimare; (b) imixtiune la activitatea procedural a judec torilor Cur ii Constitu ionale, incercare de a exercita influen asupra lor prin metode neprocedurale;
1. neindeplinire nemotivat , in modul i in termenii stabili i, a cerin elor judec torilor Cur ii, neexecutare a hot rrilor i avizelor Cur ii;

(d) inc lcare a jur mntului judiciar;


1. manifestare a lipsei de respect fa de Curtea Constitu ional prin nesocotirea dispozi iilor date de pre edintele edin ei, prin inc lcare a ordinii in edin , precum i s vr irea altor fapte care denot desconsiderare v dit fa de Curte, de procedura jurisdic iei constitu ionale. 2. M surile de asigurare a unor condi ii normale pentru exercitarea jurisdic iei constitu ionale se intreprind prin decizie a pre edintelui edin ei, care se consemneaz in procesul-verbal al edin ei sau se anexeaz la el. 3. Amenda se pl te te in decursul a 15 zile de la data in tiin rii persoanei amendate despre aplicarea ei. Dac persoana refuz s pl teasc amenda ori nu o pl te te in termen, decizia Cur ii Constitu ionale se execut in condi iile legii, in temeiul extrasului din procesul-verbal al edin ei sau al deciziei pre edintelui edin ei .

Astfel, concluziile mele sunt urm toarele:


1. Aceast lege define te clar o necesitate social imperioas de a proteja demnitatea judec torilor Cur ii Constitu ionale i de a asigura condi iile corespunz toare pentru exercitarea func iilor lor. 2. Legea enumer faptele pe care legislatorul le consider ilegale, in special cele care denot o desconsiderare v dit fa de Curte i de procedura jurisdic iei constitu ionale . 3. Legea prevede m surile aplicabile celor care o incalc , i anume o amend administrativ maxim de 25 salarii minime .

Aceste elemente m duc la concluzia c prevederile Codului jurisdic iei constitu ionale permit cet enilor, a a precum, de altfel, s-a subliniat in hot rrea Sunday Times (nr.1) men ionat mai sus, (...) s poat s prevad , in mod rezonabil, in dependen de circumstan ele cauzei, consecin ele care pot s rezulte dintr-un fapt determinat, deoarece legea descrie faptele i consecin ele negative care pot rezulta din acestea.

Prin urmare, eu consider c prevederile legale ale Codului jurisdic iei constitu ionale sunt de o calitate suficient pentru a conchide c reclamantul era in m sur s prevad , in mod rezonabil, in dependen de circumstan ele cauzei riscurile care pot surveni din manifestarea unei desconsider ri v dite fa de Curtea Constitu ional i procedura jurisdic iei constitu ionale. n concluzie, ingerin a a fost prev zut de lege in aceast cauz .
1. II. Scopul legitim urmarit

Nici reclamantul i nici guvernul nu contest faptul c amenda aplicat a urm rit scopul legitim de a ap ra autoritatea, independen a i impar ialitatea puterii judec tore ti. III. Necesara ntr-o societate democratic Diverse jurisdic ii interna ionale au confirmat, de nenum rate ori, c o putere judiciar independent i impar ial este un instrument indispensabil oric rui stat democratic. Acesta este un element esen ial al unui sistem politic bazat pe preeminen a dreptului. Este clar c toate statele sunt nu numai autorizate, dar i obligate s intreprind toate m surile necesare pentru a ap ra demnitatea judec torilor i autoritatea instan elor judec tore ti. Mai mult, statele trebuie s supravegheze ca reprezentan ii puterii judiciare s poat s - i exercite func iile lor f r a fi expu i unor presiuni ilegale, in special, presiunilor psihologice, i s poat s - i bazeze hot rrile lor pe mijloace de drept pertinente, i nu pe o justificare viciat de amenin ri, insulte, afirma ii def im toare, calomnie sau alte forme de influen ilegal . Inviolabilitatea judec toreasc , care este o garan ie a independen ei judec torilor, nu este un privilegiu, dar o condi ie necesar pentru exercitarea obiectiv i impar ial a func iilor lor profesionale. Judec torii, fiind chema i s se pronun e in ultim instan asupra unor chestiuni cu privire la via a, libert ile, drepturile, obliga iile i bunurile cet enilor, trebuie s inspire incredere justi iabililor, care trebuie convin i c func ia judiciar este exercitat in deplin independen . Men inerea i sporirea increderii publice in puterea judiciar sunt recunoscute ca fiind o necesitate public care r spunde interesului general al societ ii. n Principiile fundamentale cu privire la independen a magistraturii, Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite a declarat urm toarele: Independen a magistraturii este garantat de c tre stat i prev zut de Constitu ie i legisla ia na ional . Ea impune tuturor institu iilor guvernamentale, precum i altor institu ii, s respecte independen a magistraturii. (...) Magistra ii judec cauzele prezentate lor spre examinare, in mod impar ial, conform faptelor i legii, f r restric ii i f r a fi supu i unor influen e, presiuni, amenin ri sau ingerin e necorespunz toare, directe sau indirecte, din partea oric rei persoane, indiferent de motiv. Aceea i chestiune constituie obiectul Recomand rii R(94)12 a Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei pentru statele membre cu privire la independen a, eficacitatea i rolul judec torilor (adoptat la 13 octombrie 1994, in cadrul celei de-a 518-a reuniuni a Delega ilor Mini trilor), care prevede urm toarele:

Independen a judec torilor trebuie s fie garantat conform prevederilor Conven iei i principiilor constitu ionale, de exemplu prin introducerea unor prevederi speciale in acest sens in Constitu ii i alte texte legislative sau prin incorporarea prevederilor prezentei recomand ri in dreptul intern. (...) Judec torii trebuie s pronun e hot rrile lor in deplin independen i s poat s - i exercite func iile f r restric ii i f r a fi supu i unor influen e, presiuni, amenin ri sau ingerin e necorespunz toare, directe sau indirecte din partea oric rei persoane, indiferent de motiv. Legea trebuie s prevad sanc iuni impotriva persoanelor care influen eaz prin astfel de modalit i judec torii. Judec torii trebuie s fie absolut liberi s se pronun e asupra cauzelor prezentate lor spre examinare, in mod impar ial, in conformitate cu intima lor convingere i propria interpretare a faptelor, precum i conform normelor legale in vigoare. (...) Judec torii trebuie s dispun de imputerniciri suficiente i s fie in m sur s le exercite pentru a- i indeplini func iile, a- i ap ra autoritatea, precum i demnitatea instan ei judec tore ti (...). Ansamblul acestor prevederi arat , in mod incontestabil, c protec ia demnit ii instan elor judec tore ti i a judec torilor impotriva influen ei necorespunz toare i ap rarea independen ei puterii judiciare sunt absolut necesare intr-o societate democratic . Unicul mijloc de care dispune statul pentru a- i indeplini obliga iile sale este de a sanc iona inc lc rile acestor principii. Aceasta este inevitabil calea aleas de legislatorul moldovenesc, care interzice, prin aplicarea pedepsei cu amenda, faptele care denot o desconsiderare v dit fa de Curtea Constitu ional i procedura jurisdic iei constitu ionale. n aceast cauz , reclamantul a formulat trei observa ii, criticnd hot rrea Cur ii Constitu ionale.
1. n opinia reclamantului, aceast hot rre ar fi avut drept consecin instaurarea unui haos total in organizarea profesiei de avocat. Conform acestuia, nu va mai exista o organizare profesional unic i nici un stat unitar. Impozitele nu vor fi achitate. Nu va mai exista nici un control i, in consecin , nici etic , disciplin i responsabilitate. 2. Reclamantul a pus la indoial chiar i constitu ionalitatea Cur ii Constitu ionale. 3. El a acuzat Curtea Constitu ional c nu are nici un respect fa de Curtea European a Drepturilor Omului i jurispruden a sa.

Conform Recomand rii Rec(2000)21 a Comitetului de Mini tri ai Statelor Membre cu privire la libertatea exercit rii profesiei de avocat(adoptatd la 25 octombrie 2000 in cadrul reuniunii a 727a a Delegatilor Miniktrilor), avocatii trebuie sd respecte autoritatea judecdtoreascd ki sd-ki exercite functiile lor in fata instantelor de judecatd in conformitate cu legislatia ki alte prevederi legale nationale (...). Aceeaki idee a fost expusd in hotdrrea Schopfer v. Suisse (20 mai 1998, Recueil des arrts et dcisions 1998-III, p. 1052-1053, 29): Curtea reamintekte cd statutul specific al avocatilor ii situeazd intr-o pozitie centrald in administrarea justitiei, ca intermediari intre justitiabili ki instantele judecdtorekti, ceea ce explicd restrictiile de conduitd impuse in mod normal membrilor baroului. Printre altele, Curtea a declarat deja cd instantele de judecatd, care sunt garanti ai justitiei ki ale cdror misiune este fundamentald intr-un stat de drept, au nevoie de increderea publicului (De

Haes et Gijsels v. Belgique, hotdrre din 24 februarie 1997, Recueil 1997-I, p. 233-234, 37). Avnd in vedere rolul cheie al avocatilor, de la ei se akteaptd sd contribuie la buna functionare a justitiei ki, astfel, la increderea publicului in aceasta. n aceastd cauzd, la fel ca ki in cauza Schopfer, reclamantul nu a criticat motivativul hotdrrii Curtii Constitutionale, dar a fdcut afirmatii defdimdtoare la adresa judecdtorilor acestei jurisdictii, precum ki la adresa insdki a Curtii Constitutionale, cea mai inaltd autoritate judiciard din stat. n opinia mea, afirmatiile defdimdtoare ale reclamantului nu aratd nici un respect pentru autoritatea judiciard, aka precum o cere Recomandarea Rec(2000)21 mentionatd mai sus a Comitetului de Miniktri, nici intentia de a contribui la buna functionare a justitiei ki, astfel, la increderea publicului in aceasta, conform hotdrrii Schopfer. Chiar ki o analizd superficiald a afirmatiilor reclamantului aratd cd, in interviul sdu, el a cdutat sd compenseze lipsa de argumente juridice, incercnd sd zdruncine increderea publicului in cea mai inaltd autoritate judecdtoreascd ki s-o discrediteze, fdcnd aluzii, pe de o parte, la ignoranta juridicd a membrilor Curtii Constitutionale, care, in opinia reclamantului, nu respectd Curtea Europeand a Drepturilor Omului ki jurisprudenta ei, iar pe de altd parte, la atitudinea neglijentd fatd de obligatiile lor profesionale, provocnd, astfel, haos ki anarhie in stat ki, mai mult, distrugnd unitatea statului. mi este greu sd cred cd intentia autorilor Conventiei pentru Apdrarea Drepturilor Omului ki a Libertdtilor Fundamentale a fost de a proteja la nivel international, prin prevederile articolului 10, persoanele care zdruncind increderea publicului in puterea judiciard, discrediteazd cea mai inaltd autoritate judiciard a statului ki fac afirmatii defdimdtoare la adresa membrilor Curtii Constitutionale. De asemenea, eu nu am nici un dubiu cd reclamantul, prin comportamentul sdu, a comis fapte ce denotd o desconsiderare vdditd fatd de Curtea Constitutionald ki procedura jurisdictiei constitutionale, ki, prin urmare, este supus rdspunderii administrative in conformitate cu Codul jurisdic iei constitu ionale. Un asemenea comportament nu ar trebui, prin defini ie, protejat de articolul 10 al Conven iei. Propor ionalitatea ingerin ei cu scopul legitim urm rit nainte de a analiza Intrebarea cu privire la propor ionalitatea sanc iunii aplicate reclamantului, eu consider util, pentru a evita orice neIn elegere, de a prezenta cteva preciz ri referitoare la no iunea de salariu minim lunar (In continuare, salariu minim). Spre deosebire de multe state europene, unde salariul minim reflect suma necesar pentru subzisten , In Republica Moldova un salariu minim reprezint o unitate care serve te la calcularea salariului de baz al func ionarilor de stat i la calcularea amenzilor. No iunea de salariu minim a fost introdus prin Legea nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire i reexaminare a salariului minim. Aceast lege stabile te salariul

minim de 18 lei (MDL) (circa 1,125 euro) i prevede In articolul 7 c aceast sum se va aplica pentru calcularea amenzilor, pn la adoptarea noilor coduri - penal, de procedur penal , de procedur civil i cu privire la contraven iile administrative. Regulile cu privire la metoda de calculare a salariilor achitate din bugetul de stat prev d, pentru calcularea acestor salarii, aplicarea coeficien ilor speciali de Inmul ire care sunt determina i In dependen de postul persoanei i salariul minim. La salariul de baz se adaug diverse suplimente prev zute de lege. La 1 aprilie 2001, guvernul moldovenesc a stabilit salariul minim pentru func ionarii de stat de 100 MDL. Totu i, suma utilizat la calcularea amenzilor a r mas neschimbat (18 lei). n ceea ce prive te propor ionalitatea, In opinia mea, trebuie de men ionat urm toarele: Analiza propor ionalit ii necesit punerea In echilibru a imperativelor scopurilor enumerate In articolul 10 2 al Conven iei cu imperativele ini ierii unei dezbateri libere a problemelor de interes public (a se vedea, mutatis mutandis, Lingens, citat mai sus, p. 26, 42). Pentru a stabili un echilibru just Intre acestea, Curtea nu trebuie s uite c este important s supravegheze ca frica de sanc iuni penale sau alte sanc iuni s nu descurajeze cet enii s se pronun e asupra problemelor de interes public (Barfod v. Danemark, hot rre din 22 februarie 1989, seria A nr. 149, p.12, 29). Astfel, dup cum am men ionat, Codul jurisdic iei constitu ionale reglementeaz ap rarea demnit ii judec torilor Cur ii Constitu ionale i asigur condi ii corespunz toare pentru exercitarea func iilor lor, Inc lcarea acestor prevederi fiind sanc ionat cu amend maxim de 25 salarii minime, adic 450 lei sau circa 28,1 euro. Reclamantului i s-a aplicat o amend mai u oar , in valoare de 360 lei. Ne putem intreba dac aceast amend este prea mare. Din punct de vedere teoretic, aceast intrebare poate fi analizat sub diferite aspecte:
1. sub aspectul dreptului administrativ moldovenesc in general; 2. sub aspectul prevederilor legale cu privire la responsabilitatea pentru faptele care denot o desconsiderare fa de Curtea Constitu ional ; sau 3. sub aspectul situa iei financiare a reclamantului.

Eu voi analiza pe scurt propor ionalitatea sanc iunii impuse reclamantului in conformitate cu aceste trei aspecte. Codul cu privire la contraven iile administrative prevede diverse tipuri de sanc iuni, inclusiv arestul administrativ i amenda. n ceea ce prive te amenda, articolul 26 al Codului prevede, in principiu, c pentru diverse tipuri de contraven ii, cet enii sunt pasibili de amenzi maxime de 50 de salarii minime, iar pentru func ionari de stat de 300 de salarii minime. n anumite cazuri, amenda se poate ridica la 3 000 de salarii minime. Pre edintelui baroului, fiind func ionar, in virtutea dreptului intern, in anumite cazuri, i se poate aplica o amend intre 300 i 3 000 de salarii minime, in dependen de natura contraven iei. Dat fiind acest fapt, eu consider c sanc iunea impus in aceast cauz a fost simbolic sau, cel pu in, nu a fost excesiv .

Cu privire la prevederile legale generale, sanc iunile impuse pentru comiterea faptelor care denot lips de respect (desconsiderare) fa de instan ele de judecat sunt stabilite de articolul 200/7 al Codului cu privire la contraven iile administrative, care prevede o amend maxim de 25 de salarii minime sau arest administrativ de maximum 15 zile. n conformitate cu Codul jurisdic iei constitu ionale, autorii unor fapte similare comise impotriva Cur ii Constitu ionale sunt pasibili numai de pedeapsa cu amend . Astfel, dac noi compar m sanc iunile prev zute de prevederile legale generale cu sanc iunea impus in aceast cauz , atunci aceasta nu ar putea fi considerat o pedeaps de natur s descurajeze reclamantul. Avnd in vedere principiul individualiz rii pedepselor, modul cel mai adecvat de a stabili dac sanc iunea aplicat reclamantului a fost propor ional este de a compara suma amenzii impuse cu veniturile reclamantului. Astfel, ar fi posibil de apreciat dac sanc iunea a putut descuraja reclamantul. n opinia mea, aceast intrebare este crucial , avnd in vedere urm torul exemplu: o amend de 360 lei aplicat unei persoane care c tig aproximativ 300 lei lunar este o pedeaps relativ grea, dar pentru o persoan care are un venit lunar de 3 000 lei, este o sanc iune u oar . Din aceste motive, eu a fi dorit s dispun de informa ii suplimentare cu privire la veniturile reclamantului. Deoarece camera nu dispune de asemenea informa ii, eu nu pot dect s compar amenda aplicat in aceast cauz cu standardul mediu de via in Republica Moldova, adic 1 000 lei moldovene ti lunar. Este pu in probabil ca veniturile pre edintelui baroului s fie mai mici. De asemenea, dac compar m suma amenzii aplicate reclamantului cu venitul mediu lunar, observ m c ea este de dou ori i jum tate mai mic . Aceste elemente demonstreaz c amenda impus n aceast cauz nu a fost excesiv i c ea poate fi considerat propor ional . Indiferent de punctul de vedere adoptat, ajungem la concluzia c guvernul prt, sanc ionnd reclamantul pentru desconsiderare fa de Curtea Constitu ional , nu a dep it limitele propor ionalit ii. n concluzie, innd cont de cele men ionate mai sus, eu nu constat nici o nc lcare a drepturilor reclamantului garantate de articolul 10 al Conven iei

Leyla Sahin contra Turcia - Portul v lului islamic Manifestarea credin ei religioase
CEDO, sec ia IV, hot rrea Leyla Sahin versus Turcia, 29 iunie 2004, 44774/98 n situa ia particular a Turciei care lupt constant pentru a asigura laicitatea statului i egalitatea n drepturi ntre b rba i i femei, interdic ia portului ve mintelor tradi ionale musulmane poate constitui o m sur necesar pentru a asigura aceste scopuri legitime. n 1998, rectorul universit ii din Istanbul a emis o circular potrivit c reia nu era permis studen ilor s poate voalul islamic n interiorul universit ii. Reclamanta era student la facultatea de medicin i obi nuia s poarte ve mntul islamic tradi ional. Din aceast cauz nu a

fost primit la unele examene i cursuri. Ea a introdus o ac iune n anularea circularei respective, ns aceasta a fost respins ntruct s-a considerat c rectorul avea dreptul s stabileasc regulile vestimentare pentru a asigura ordinea. Art. 9 (Libertatea de gndire, de con tiin i de religie). Libertatea de manifestare a religiei. Curtea a admis c interdic ia portului voalului islamic constituie o ingerin n libertatea de manifestare a religiei de c tre reclamant . n raport de legalitatea m surii, Curtea a constatat c interdic ia exista de la momentul a admisrii acesteia n universitate, n urma mai multor decizii ale instan elor de judecat i a mai multor reglement ri fiind impus acest fapt. n consecin , m sura era prev zut de o lege accesibil i previzibil . n raport de necesitatea m surii, Curtea a subliniat faptul c , n situa ia particular a Turciei care lupt constant pentru a asigura laicitatea statului i egalitatea n drepturi ntre b rba i i femei, interdic ia portului ve mintelor tradi ionale musulmane poate constitui o m sur necesar pentru a asigura aceste scopuri legitime. n consecin , Curtea a considerat c autorit ile nu i-au dep it marja de apreciere, iar art. 9 nu a fost violat, m sura fiind necesar ntr-o societate democratic . De asemenea, Curtea a constatat c nici o problem distinct nu se pune cu privire la respectarea art. 8, 10 i 14.

Pichon si Sajous contra Franta - Farmacist Refuz de a vinde prezervative Motive religioase
Farmacist. Refuz de a vinde prezervative. Motive religioase. CEDO, sec ia III, decizia Pichon i Sajous versus Fran a, 4 octombrie 2001, 49853/99 Nim nui nu i se poate recunoa te dreptul de a impune altora concep iile lor religioase. Reclaman ii, farmaci ti, au refuzat trei femei care doreau s cumpere produse contraceptive prescrise de c tre medicul acestora. Reclaman ii au fost condamna i pentru contraven ia de refuz de a vinde produse prescrise de medic. Instan a a considerat c motivele de ordin religios sau etic nu pot justifica refuzul reclaman ilor, iar instan a de apel a confirmat aceast solu ie. Art. 9. Libertatea religioas . Vnzarea de medicamente contraceptive este legal i se realizeaz doar pe baza unei prescrip ii medicale, fiind, potrivit legii interne, obligatorie pentru farmaci ti. n aceste condi ii, Curtea a considerat c reclaman ilor nu li se poate recunoa te dreptul de a impune altora concep iile lor religioase pentru a justifica refuzul de vinde astfel de produse. Curtea a considerat c acest refuz nu constituie o manifestare a credin ei religioase, care putea avea loc n multiple manier n afara sferei profesionale a reclaman ilor. De aceea, plngerea este v dit nefondat .

Martins Casimiro i Cerveira Ferreira contra Luxemburg Manifestare religioas Participare n timpul orelor de coal Sanc iuni
Manifestare religioas . Participare n timpul orelor de coal . Sanc iuni.

CEDO, sec ia II, decizia Martins Casimiro i Cerveira Ferreira versus Luxemburg, 27 aprilie 1999, 44888/98 Scutirea general de anumite ore de clas nu poate fi impus statelor pentru a favoriza manifestarea religiei. Reclaman ii i fiul lor sunt membrii ai Bisericii adventiste de ziua a aptea, care impune un repaus absolut smb ta. Reclaman ii au introdus o cerere prin care au solicitat ca fiul lor s fie dispensat de obliga ia de a urma cursurile colare smb ta. Organele competente au respins cererea, dar reclaman ii au refuzat s l mai duc pe copil la coal smb ta. Pentru acest motiv, copilul a fost trimis n judecat n fa a tribunalului pentru copii, care a suspendat judecarea cauzei pentru a permite reclaman ilor s mai formuleze o nou cerere de dispens . i aceast cerere a fost respins , iar reclaman ii au atacat refuzul n instan . Instan a sesizat a respins recursul lor, considernd c o dispens general pentru ziua de smb ta nu poate fi acordat , ci doar excep ii pentru anumite zile determinate, n care exist s rb tori religioase sau alte evenimente de acest gen. Instan a a considerat c acordarea unei dispense generale ar conduce la dezorganizarea complet a programului colar al copilului. Hot rrea a fost confirmat n c ile de atac. Art. 9. Libertatea religioas reprezint una dintre bazele unei societ i democratice i este, n dimensiunea sa religioas , unul dintre elemente vitale care contribuie la formarea identit ii unei persoane i a concep iilor acesteia asupra vie ii. Curtea admite c , dac libertatea religioas ine de forul interior al unei persoane, ea implic , de asemenea, posibilitatea de manifestare exterioar a religiei. n spe , refuzul de acordare a dispensei, poate fi considerat ca fiind o restric ie n dreptul reclaman ilor de a- i manifesta religia. Autorit ile statului prt au considerat c anumite dispense ar putea fi acordate, punctual, pentru celebrarea anumitor rituri religioase, ns nu poate avea un caracter general ntruct astfel ar aduce atingere dreptului la instruc ie colar , protejat de art. 2 din Protocolul nr. 1 la Conven ie, i a c rui importan ntr-o societate democratic nu poate fi contestat . Or, dispensa solicitat avea ca i obiect sustragerea copilului de la ritmul normal de colaritate, smb ta fiind o zi de coal obi nuit . Instan a intern a sus inut c o astfel de dispens aduce atingere, n egal m sur , drepturilor celorlal i elevi, innd cont de dezorganizarea sistemului colar pe care o astfel de m sur ar fi susceptibil s o angajeze. Curtea admite o astfel de observa ie i subliniaz c , atunci cnd se confrunt dreptul p rin ilor la libertate religioas cu dreptul copilului la educa ie colar , dreptul acestuia din urm primeaz . n aceste condi ii, Curtea a considerat c refuzul acord rii unei dispense generale se justific de necesitatea protej rii drepturilor i libert ilor altora, anume dreptul la instruc ie colar .

Martorii lui Iehova c. Romania


Decizie2 privind cererile nr. 63.108/00, 62.595/00, 63.117/00, 63.118/00, 63.119/00, 63.121/00, 63.122/00, 63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.854/00, 63.857/00 i 70.551/01,

formulate de organiza ia religioas "Martorii lui lehova - Romnia" i al ii mpotriva Romniei

SEC IA A III-A Curtea European a Drepturilor Omului (Sec ia a lll-a), statund la data de 11 iulie 2006 n cadrul unei camere formate din: domnii B. M. Zupancic, pre edinte, C. Brsan, V. Zagrebelsky, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamna I. Ziemele, judec tori, i din domnul V. Berger, grefier de sec ie avnd n vedere cererile mai sus men ionate, introduse la data de 5 octombrie 2000 (nr. 63.108/00), 3 octombrie 2000 (nr. 62.595/00), 2 noiembrie 2000 (nr. 63.117/00, 63.118/00. 63.119/00, 63.121/00 i 63.122/00), 5 decembrie 2000 (nr. 63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.584/00 i 63.857/00) i 11 iunie 2001 (nr. 70.551/01), lund n considerare decizia Cur ii de a se prevala de art. 29 3 din Conven ie i de a analiza mpreun admisibilitatea i fondul cauzelor, innd cont de declara iile oficiale de acceptare a unei solu ion ri amiabile a cauzelor, dup ce a deliberat, pronun urm toarea decizie:

N FAPT

Organiza ia religioas "Martorii lui iehova - Romnia" (Martorii lui lehova) este o asocia ie cultual cu sediul n Bucure ti. http://www.jurisprudentacedo.com Ceilal i 14 reclaman i suni cet eni romni: Robert Fazakas s-a n scut la data de 21 martie 1976 i locuie te n municipiul Trgu Mure ; lacov Porav s-a n scut la data de 4 noiembrie 1977 i locuie te n comuna Rciu, jude ul Mure ; Mozes Csego s-a n scut la data de 30 iulie 1975 i locuie te n comuna Criste ti, jude ul Mure ; Arpad Szep s-a n scut la data de 18 noiembrie 1971 i locuie te n comuna Criste ti, jude ul Mure ; Mihaly Marton s-a n scut la data de 6 iunie 1972 i locuie te n comuna Cr ciune ti, jude ul Mure ; Teodor Crini or Dumbrav s-a n scut la data de 19 octombrie 1971 i locuie te n comuna Criste ti, jude ul Mure ; Marius-Sebastian G zdac s-a n scut la data de 9 aprilie 1977 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; Alexandru Mircea s-a n scut la data de 18 mai 1971 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; D nu B r ian s-a n scut la data de 1 septembrie 1969 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; Dumitru-Dan Laslou s-a n scut la data de 23 ianuarie 1S73 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; Cosrnln B l nean s-a n scut la data de 2 decembrie 1978 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; Csaba ianos Czink s-a n scut la data de 14 mai 1976 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj; loan-Teodor Demian s-a n scut la data de 29 martie 1966 i locuie te n municipiul Cluj-Napoca, jude ul Cluj,

i Victor Daniel Clicinschi s-a n scut la data de 21 decembrie 1972 i locuie te n comuna Havrna, jude ul Boto ani. Reclaman ii sunt reprezenta i n fa a Cur ii de doamna A. D g li , avocat din Bucure ti, i domnii P. Goni i M. Trizac, avoca i din Paris. Guvernul romn (Guvernul) este reprezentat prin agentul s u, doamna B. Rama canu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. A. Circumstan ele cauzei Faptele cauzei, a a cum au fost ele expuse de c tre p r i, pot fi rezumate dup cum urmeaz : 1. Organiza ia religioas "Martorii lui lehova" nfiin at n Statele Unite ale Americii acum aproape 120 de ani, organiza ia religioas "Martorii lui lehova" este prezent n Romnia de la nceputul secolului al XX-lea. n general, membrii ei i-au putut exercita n mod liber cultul pe teritoriul romnesc pn la instaurarea regimului comunist. La data de 8 august 1949, printr-o decizie a ministrului justi iei al Republicii Populare Romne, cultul Martorii lui lehova a fost interzis, iar organiza ia a fost radiat ain registrul persoanelor juridice al Tribunalului Ilfov. Dup c derea regimului comunist, din decembrie 1989, reclamanta a fost nregistrat prin hot rrea nr. 1.166 din 9 aprilie 1990 a Judec toriei Sectorului 1 Bucure ti, n temeiul Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia ii i Funda ii). Articolul 7 din statutul s u i precizeaz obiectul astfel: "a) m rturisirea n comun i r spndirea nv turilor biblice i a credin ei cre tine, care const n proclamarea numelui lui lehova Dumnezeu i a m surilor sale piine de iubire n folosul omenirii prin intermediul Regatului s u ceresc ncredin at lui Isus Cristos. Acestea se efectueaz prin intermediul Congrega iilor Cre tine, nfiin ate i organizate n Romnia, n conformitate cu legile canonice ale Organiza iei, sub ndrumarea i supravegherea Corpului de Guvernare al Organiza iei Mondiale a Martorilor lui iehova, i cu prezentul Statut; b) desf urarea unor ac iuni de binefacere i de caritate, precum i trimiterea de ajutoare umanitare." Pe teritoriul romnesc, ministeriatul cre tin al organiza iei este efectuat prin intermediul congrega iilor cre tine, organiza ia reclamant func ionnd ca un organ de coordonare i de control. n 1991, n Romnia func ionau 228 de congrega ii ale cultului Martorii lui iehova.

Martorii lui lehova constituie la ora actual un grup cre tin important, Iar organiza ia reprezint interesele religioase a 552 de congrega ii. De exemplu, la data de 19 aprilie 2000, 82.761 de membri i asocia i s-au reunit n casele lor de cult cu ocazia s rb toririi Pa telui. a) Recunoa terea reclamantei ca un cult Reclamanta a func ionat f r ingerin e din partea statului pn la data de 25 martie 1997. La aceast dat , Secretariatul de Stat pentru Culte (Secretariatul de stat) le-a trimis tuturor autorit ilor locale o list cu toate "cultele recunoscute" de stat. Cultul Martorii lui iehova nu figura pe aceast list . Pe baza acestei liste, diferitele autorit i locale sau centrale s-au angajat pe calea neg rii drepturilor lor prin raportare ia alte culte. Reclamanta se plnge de adoptarea de c tre autorit i a urm toarelor m suri, care au mpiedicat libera exercitare a cultului lor: a) La data de 8 aprilie 1997, Consiliul Local al Municipiului Tulcea a informat-o pe reclamant c , potrivit Adresei din 25 martie 1997 a Secretariatului de stat, cultul Martorii lui lehova nu era recunoscut de stat i c , prin urmare, autoriza ia de construire a unei case de cult eliberat organiza iei reclamante la data de 3 iulie 1995 a fost anulat . b) La data de 17 aprilie 1997, Direc ia General a Finan elor Publice i a Controlului de Stat din Sibiu a informat-o pe reclamant c , avnd n vedere Adresa din 25 martie 1997, ea nu putea beneficia de o scutire pentru plata impozitului pe cl diri pentru casele de cult.
y y 1.Prin Adresa din 5 decembrie 1997, trimis reclamantei, Secretariatul de stat i-a exprimat p rerea c Martorii lui lehova nu era un cult religios, ci o asocia ie religioas , i, n consecin , a considerat c ea nu putea beneficia de prevederile Legii nr. 27/1994 privind scutirea de impozitele i taxele locale.

d) La data de 15 iunie 1998, Consiliul Municipal al Ora ului Cetariu, jude ul Bihor, a informat-o pe reclamant c statul romn nu recuno tea religia Martorilor lui lehova. Or, numai cultele recunoscute puteau s aib cimitire pentru credincio ii lor. La data de 28 martie 1998, avnd n vedere atitudinea anumitor autorit i care i-au refuzat statutul de cult, organiza ia reclamant i-a modificat statutul, introducnd n primul s u articol urm toarele texte: "b) Organiza ia religioas Martorii lui lehova este un cult religios cre tin. c) Organiza ia religioas a Martorilor lui lehova este denumirea oficial a cultului religios Martorii lui lehova." Prin ncheierea de edin definitiv din 9 aprilie 1998, Judec toria Sectorului 1 Bucure ti a aprobat aceste modific ri. Prin Hot rrea din 21 ianuarie 1999, aceea i instan a rectificat erorile materiale ce s-au strecurat n Hot rrea din 9 aprilie 1998.

La data de 26 august 1993, Secretariatul de stat a informat-o pe reclamant c nu-i recuno tea noul statut modificat, deoarece nu i-a dat acordul n acest sens. La data de 24 septembrie 1998, reclamanta a cerut Secretariatului de stat s anuleze actul din 26 august 1998 i s -i recunoasc statutul modificat. La data de 21 octombrie 1998, Secretariatul de stat a respins cererea. La data de 10 octombrie 1998, reclamanta a scris Guvernului pentru a se plnge de atitudinea Secretariatului de stat. n urma acestei scrisori, s-a decis demararea unei anchete de c tre Departamentul de contrai ai Guvernului. n Nota de control din 29 ianuarie 1999, aprobat de primul-ministru, acest departament a propus: "4.1. Secretariatul de Stat pentru Culte va analiza i va dispune m surile care se impun pentru includerea Organiza iei Religioase Martorii lui lehova n lista religiilor i cultelor recunoscute n Romnia, cu acordarea tuturor drepturilor prev zute de lege i implicit cu respectarea de c tre Organiza ia Religioas Martorii lui lehova a obliga iilor prev zute n actele normative n vigoare. 4.2. Secretariatul de Stat pentru Culte i va revizui punctul de vedere actual, n sensul respect rii hot rrilor dispuse de Judec toria Sectorului 1 Bucure ti, n Dosarul nr. 1.174/PJ/1990, prin Sentin a civil nr. 1.166/09.04.1990 i ncheierea din edin a public din 09.04.1998, implicit a art. 1 punctele b i c din noul statut." i. Procedura n contencios administrativ ntemeiat pe Legea nr. 29/1990 pentru recunoa terea statutului reclamantei La data de 25 noiembrie 1998, reclamanta a introdus o ac iune ntemeiat pe Legea contenciosului administrativ i a solicitat anularea actelor din 26 august i 21 octombrie 1998. De asemenea, a solicitat ca Secretariatul de stat s fie obligat s emit un act administrativ care s recunoasc statutul s u modificat. La data de 4 martie 1999, Curtea de Apel Bucure ti, ca urmare a unei excep ii invocate de Secretariatul de stat, a anulat Hot rrea de modificare a statutului reclamantei din 9 aprilie 1998 pronun at de Judec toria Sectorului 1 Bucure ti i, pe fond, a respins cererea reclamantei. Curtea de Apel Bucure ti a reamintit c , n Hot rrea sa din 7 octombrie 1996, Curtea Suprem de Justi ie statuase c o asocia ie dobnde te personalitate juridic prin decizia tribunalului jude ean. De asemenea, ea a mai ar tat c recunoa terea cultelor religioase este reglementat de Decretul nr. 177/1948 i c Judec toria Sectorului 1 Bucure ti, atunci cnd a pronun at cele dou hot rri mai sus men ionate, nu solicitase avizul ministerului de resort, a a cum impunea Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia ii i Funda ii). Reclamanta a declarat recurs mpotriva acestei hot rri, invocnd caracterul definitiv al hot rrilor n cauz i neconstitu ionalitatea Decretului nr. 177/1948. Prin Hot rrea definitiv din 7 martie 2000, Curtea Suprem de Justi ie a admis cererea reclamantei. Dup ce a constatat c Decretul nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor nu a fost abrogat, ea a considerat c acesta con inea restric ii ale libert ii de religie incompatibile cu

articolul 29 din Constitu ia din 1991, adoptat dup c derea regimului comunist, i, prin urmare, a concluzionat c nu putea solu iona litigiul n lumina acestui decret. Subliniind faptul c cultul Martorii Sui lehova i ncepuse activitatea religioas n Romnia cu mai mult de 80 de ani nainte, c acesta fusese interzis de regimul comunist n 1948, dar c i reluase activitatea n baza Hot rrii din 9 aprilie 1990 a Judec toriei Sectorului 1 Bucure ti, prin care ob inuse personalitate juridic n temeiul Legii nr. 21 din 1924 pentru persoanele juridice (Asocia ii i Funda ii), c Ministerul Culturii i d duse acordul pentru nregistrarea sa, c modific rile statutului efectuate n 1998 fuseser publicate n Registrul persoanelor juridice i c Secretariatul de Stat pentru Culte fusese informat despre acest lucru, Curtea a considerat c refuzul Secretariatului de stat de a recunoa te statutul modificat al reclamantei contravenea libert ii de religie garantate de art. 29 din Constitu ia Romniei i de tratatele interna ionale. Prin hot rrile definitive clin 15 februarie i 28 martie 2000, pronun ate de Curtea Suprem de Justi ie, reclamanta a ob inut anularea altor acte administrative ale autorit ilor locale i centrale emise pe baza listei ntocmite de Secretariatul de stat. Aceste hot rri i-au recunoscut implicit reclamantei calitatea de cult religios. La data de 24 octombrie 2002, Ministerul Culturii i Cultelor, care a nlocuit Secretariatul de Stat pentru Culte, a adoptat un ordin prin care se ar ta c statutul organiza iei reclamante era supus Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, care a nlocuit Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia ii i Funda ii). ii. Procedura n contencios administrativ ntemeiat pe Legea nr. 29/1990 pentru recunoa terea nregistr rii organiza iei reclamante n temeiul Legii nr. 21/1924 La data de 5 noiembrie 2002, reclamanta a solicitat ministerului s anuleze ordinul din 24 octombrie 2002, considernd c Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 nu-i era aplicabil , innd seama de faptul c primul s u articol excludea cultele religioase din domeniul de aplicare al ordonan ei. La data de 13 noiembrie 2002, ministerul a refuzat s anuleze ordinul. La data de 5 decembrie 2002, reclamanta a introdus la Guvern un recurs ierarhic mpotriva refuzului ministerului. La data de 12 decembrie 2002, n lipsa r spunsului Guvernului, reclamanta a chemat n judecat Ministerul Culturii i Cultelor. Prin hot rrea r mas definitiv din 26 februarie 2003, Curtea de Apel Bucure ti a anulat ordinul litigios i a obligat ministerul s recunoasc statutul modificat al reclamantei conform Deciziei r mase definitiv a Cur ii Supreme de Justi ie, pronun at la data de 7 martie 2000. La data de 22 mai 2003, ministrul culturii i cultelor a emis Ordinul nr. 2.657/2003 privind recunoa terea Statutului de organizare i func ionare al Organiza iei Religioase "Martorii lui lehova", care prevedea: "Art. 1. - Ministerul Culturii i Cultelor (...) recunoa te Statutul de organizare i func ionare al Organiza iei Religioase Martorii lui lehova, nregistrat potrivit Sentin ei civile nr. 1.166 din 9 aprilie 1990 a Judec toriei Sectorului 1 Bucure ti, modificat prin ncheierea de edin din data

de 9 aprilie 1998, rectificat prin ncheierea din data de 21 ianuarie 1999 (...) al Judec toriei Sectorului 1 din Bucure ti. Art. 2. - (1) n baza statutului, Organiza ia Religioas Martorii lui lehova este un cult religios cre tin. (2) Organiza ia Religioas Martorii lui lehova este denumirea oficial a cultului religios Martorii lui lehova. Art. 3. - Cultul religios cre tin Organiza ia Religioas Martorii lui lehova are toate drepturile i obliga iile prev zute de lege pentru cultele religioase recunoscute de statul romn. Art. 4. - (1) n termen de 15 zile de la data intr rii n vigoare, Ministerul Culturii i Cultelor va comunica prezentul ordin c tre toate autorit ile administra iei publice centrale, prefecturi i consilii jude ene, iar la cerere, i altor autorit i i persoane interesate. (2) Ministerul Culturii i Cultelor se va asigura ca toate actele pe care le emite sau ie avizeaz , potrivit legii, referitoare la cultele religioase recunoscute de statul romn, s cuprind cultul religios Organiza ia Religioas Martorii iui iehova. Art. 5. - Prezentul ordin intr n vigoare la data emiterii i se public ulterior n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 6. - La data intr rii n vigoare a prezentului ordin sunt revocate orice alte acte administrative contrare emise de fostul Secretariat de Stat pentru Culte sau de Ministerul Culturii i Cultelor." Ordinul a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei la data de 13 iunie 2003. b) Serviciul militar i mini trii ordina i ai cultului Martorii lui lehova La data de 12 aprilie 2000, reclamanta a solicitat Secretariatului de stat s confirme n scris c mini trii s i ordina i, n calitate de membri ai unui cult religios recunoscut de lege, erau scuti i de obliga ia de a ndeplini orice serviciu militar, conform art. 6 lit. c) din Legea nr. 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare. Prin Adresa din 19 aprilie 2000, Secretariatul de stat a informat-o pe reclamant c personalul s u ordinat beneficia, ca oricare cet ean romn obiector de con tiin , de prevederile art. 4 din Legea nr. 46/1996, care le oferea posibilitatea de a ndeplini un serviciu utilitar alternativ. Prin Decizia definitiv din 14 iunie 2000 a Cur ii Militare de Apei, ceilal i 14 reclaman i, mini tri ordina i ai cultului Martorii lui lehova, au fost condamna i n temeiul art. 348 din Codul penal pentru c s-au sustras de la serviciul utilitar alternativ. Ei au fost condamna i la nchisoare cu suspendare (a se vedea, mai jos "Ceilal i reclaman i"). Dup spusele reclamantei, refuzul mini trilor ordina i de a ndeplini serviciul utilitar alternativ le poate atrage o nou condamnare.

Mai mult, to i mini trii ordina i cu vrste de pn la 35 de ani vor fi n aceea i situa ie, deoarece obliga ia serviciului militar exist pn la aceast vrst . Prin adresele din 27 septembrie i 9 octombrie 2000, Comitetul Helsinki Romnia i-a cerut ministrului ap r rii s ia m surile corespunz toare pentru a executa Hot rrea definitiv din 7 martie 2000, pronun at de Curtea Suprem de Justi ie, i s -i scuteasc pe mini trii ordina i ai Martorilor lui lehova de serviciul militar. La data de 23 octombrie 2000, ministrul ap r rii a r spuns c mini trii ordina i ai Martorilor lui lehova erau obliga i s ndeplineasc serviciul utilitar alternativ. La o dat neprecizat , procurorul general al Romniei a formulat un recurs n interesul legii n fa a Cur ii Supreme de Justi ie. El a invocat diferite hot rri pronun ate de Curtea Militar de Apel, dintre care unele i-au achitat pe mini trii ordina i ai Martorilor lui lehova acuza i de neprezentare la ncorporare n temeiul art. 354 din Codul penal, iar altele au pronun at hot rri de condamnare. Dup o scurt descriere a hot rrilor mai sus men ionate, procurorul general a subliniat c Martorii lui lehova reprezint o asocia ie religioas i nu un cult religios i c , prin urmare, ei nu puteau beneficia de prevederile art. 6 iit. c) din Legea nr. 46/1996, care scute te mini trii cultelor recunoscute de serviciul militar i de serviciul utilitar alternativ. Drept care, el a conchis n memoriul s u c mini trii ordina i ai Martorilor lui lehova care refuzau s ndeplineasc serviciul utilitar alternativ ar fi trebuit condamna i pentru neprezentare la ncorporare. Termenul la Curtea Suprem de Justi ie a fost fixat pentru data de 15 octombrie 2001. nainte de nceperea edin ei, reprezentan ii reclamantei au fost invita i s p r seasc sala. Apoi, judec torii au deliberat timp de mai multe ore cu u ile nchise. n hot rrea sa din aceea i zi, Curtea Suprem de Justi ie a admis recursul n interesul legii i a statuat c hot rrile de achitare erau corecte, deoarece refuzul de a ndeplini serviciul utilitar alternativ nu intra n domeniul de aplicare al infrac iunii de neprezentare la ncorporare, reglementat de art. 354 din Codul penal, care nu se aplica dect n cazul refuzului de a ndeplini serviciul militar ntr-o baz militar . Ea nu s-a pronun at asupra afirma iei procurorului general, conform c reia organiza ia reclamant este o asocia ie religioas i nu un cult religios. ntr-un comunicat f cut public la data de 6 octombrie 2000, Amnesty International a f cut o analiz a prevederilor Legii nr. 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare, n ceea ce prive te obliga ia de ndeplinire a serviciului utilitar alternativ. Ea a f cut mai nti referire la Recomandarea nr. R8 (87) a Comitetului de Mini tri ai Consiliului Europei i la Rezolu ia nr. A3-0025/92 a Parlamentului European, conform c rora serviciul utilitar alternativ, a c rui durat trebuie s r mn rezonabil , nu trebuia s aib un caracter punitiv. Ea a conchis c serviciul utilitar alternativ prev zut de Legea nr. 46/1996 avea un caracter punitiv deoarece durata sa era de 24 de luni, n timp ce serviciul militar obi nuit nu dura dect 12 luni. c) Aplicarea prevederilor legale referitoare la scutirea de impozitele i taxele locale a cultului Martorii lui lehova

La data de 30 ianuarie 2002, Guvernul a adoptat Ordonan a nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, care stipula n anexele nr. 2 i 5 c terenurile i casele de cult ce apar ineau cultelor religioase recunoscute nu sunt impozabile. Prin Hot rrea nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002. Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a ordonan ei mai sus men ionate. Anexa nr. 2 la aceast hot rre enumera cultele religioase recunoscute n Romnia. Reclamanta nu figura pe aceast list . Reclamanta le-a solicitat autorit ilor locale n mai multe rnduri s o scuteasc de plata impozitului pe cl diri pentru casele de cult i pe terenurile ce i apar ineau. Prin mai multe adrese datnd din luna mai 2003, mai multe autorit i locale au refuzat s acorde o asemenea scutire, pe motivul c organiza ia reclamant nu putea beneficia de ea deoarece nu figura pe lista cultelor religioase oficial recunoscute, ntocmit la data adopt rii normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 36/2002. Prin Adresa din 20 mai 2003, reclamanta a solicitat Guvernului introducerea sa n lista cultelor religioase oficial recunoscute n Romnia i nlocuirea titlului "culte religioase oficial recunoscute n Romnia" cu cel de "culte nregistrate i care func ioneaz legal n Romnia". n aceea i adres , reclamanta se plngea de nc lcarea drepturilor sale din cauza refuzului Prim riei din Ac ari, jude ul Mure , de a-i elibera o autoriza ie de construire a unei case de cult, pe motivul c organiza ia reclamant nu figura pe lista cultelor religioase oficial recunoscute n Romnia. De asemenea, ea s-a plns c omisiunea de a o introduce pe lista cultelor oficiale o priva. ntr-un mod discriminatoriu fa de celelalte religii, de dreptul de a- i exercita credin a: imposibilitatea de a acorda asisten religioas n spitale, penitenciare, aziluri i orfelinate, imposibilitatea de a avea cimitire confesionale, de a beneficia de scutirea de taxe notariale la dobndirea de drepturi reale, obligarea personalului s u ordinat s ndeplineasc serviciul militar sau imposibilitatea de a invita misionari str ini s locuiasc n Romnia pe perioade lungi. Guvernul nu a r spuns la aceast adres . La 6 februarie i 21 mai 2003, Guvernul a modificat normeie metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele i taxele locale, definind no iunea de "cas de cult". ncepnd din luna iunie 2003, practica autorit ilor locale variaz : anumite autorit i au refuzat scutirea reclamantei de plata impozitului pentru casele de cult i terenuri, pe motivul c Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.657/2003, prin care reclamanta era recunoscut ca fiind un cult, nu putea modifica Hot rrea Guvernului nr. 1.278/2002 ce cuprindea lista cultelor religioase recunoscute, n timp ce altele i-au acordat aceast scutire, ns ncepnd cu data intr rii n vigoare a ordinului mai sus amintit. La data de 17 iulie 2003, reclamanta a chemat n judecat Guvernul n fa a Cur ii de Apel Bucure ti, pentru a fi obligat s adopte un act administrativ care s o includ pe lista cultelor religioase oficial recunoscute de lege.

La data de 16 septembrie 2003, Guvernul a solicitat respingerea ac iunii, argumentnd c autorit ile locale aveau obliga ia legal de a respecta Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.657 din 22 mai 2003 i c reclamanta nu era inclus n lista respectiv deoarece ordinul mai sus men ionat fusese adoptat dup intrarea n vigoare a Hot rrii din 25 martie 1997 ce cuprindea lista cultelor recunoscute. Prin Hot rrea definitiv din 28 octombrie 2003, Curtea de Apel Bucure ti a admis preten iile reclamantei i a obligat Guvernul s adopte un act administrativ de introducere a acesteia pe lista cultelor religioase oficial recunoscute n Romnia. La data de 22 decembrie 2003, Parlamentul a adoptat Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. La data de 22 ianuarie 2004, Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a acestui cod. Aceste norme metodologice, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, includeau reclamanta n lista cultelor religioase recunoscute n Romnia. d) Martorii iui lehova i asisten a religioas n penitenciare

Reclamanta subliniaz c a ntmpinat dificult i la acordarea

asisten ei religioase mai multor de inu i din rndul Martorilor lui lehova. Astfel, n 2000, un ministru ordinat al reclamantei i-a solicitat directorului nchisorii din Bistri a permisiunea de a acorda asisten religioas mai multor de inu i Martori ai lui lehova. La data de 4 februarie 2000, directorul penitenciarului i-a comunicat refuzul s u, invocnd faptul c de inu ii respectivi nu- i declaraser apartenen a la organiza ia religioas "Martorii lui lehova" n momentul ncarcer rii lor i c , n orice caz, Martorii lui lehova nu constituiau un cult religios recunoscut de lege. e) Publicarea de c tre Inspectoratul bro uri despre sectele religioase Jude ean de Poli ie Neam a unei

La o dat neprecizat , Inspectoratul Jude ean de Poli ie Neam a publicat o bro ur intitulat "Sectele religioase ntre... mit i adev r". n introducere, bro ura sublinia caracterul antidemocratic al sectelor n felul urm tor: "Dep ind cadrul de confesiuni religioase, multe din aceste secte, prin preceptele i practicile folosite, se situeaz n postura de exponente ale unor cercuri antidemocratice, antiprogresiste, slujind interese ce nu au nimic cu sensul moral pe care l proclam ." Bro ura include reclamanta n capitolul "Asocia ii religioase nregistrate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, dar care, prin doctrin i practici, pot produce tulbur ri n via a religioas i social ". Reclamanta este descris n felul urm tor:

"De i avizat prin activitatea ei i unele precepte, aceast asocia ie ncalc legile rii. Astfel, sunt def imate autorit ile de stat pe care le consider incapabile s rezolve problemele sociale actuale, pentru care numai Martorii lui lehova au solu ii potrivite; instig la nerespectarea legilor statului ndemnnd adep ii s nu participe la vot, s refuze asisten a medical , tineretul s refuze satisfacerea stagiului militar i s nu urmeze cursuri universitare; denigreaz Biserica Ortodox Romn , despre care se spune c este dep it i s rac , n declin i lipsit de sprijinul autorit ilor." 2. Ceilal i reclaman i Reclaman ii persoane fizice sunt mini tri ordina i ai cultului Martorii lui lehova. n 1999, reclaman ii au primit ordin de ncorporare. Avnd n vedere convingerile lor religioase, ei au optat ntr-o prim etap pentru ndeplinirea serviciului utilitar alternativ, ns ulterior au cerut s fie scuti i de obliga ia de a ndeplini acest serviciu civil, ca oricare ministru ordinat al unui cult recunoscut, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare. n cursui anului 1999 a fost pornit urm rirea penal mpotriva reclaman ilor pentru refuzul lor de a se prezenta la ncorporare, infrac iune incriminat de art. 354 alin. 2 din Codul penal. Prin decizii distincte pronun ate la data de 14 iunie 2000, Curtea Militar de Apel, cu sediul n Bucure ti, i-a condamnat pe reclaman i, prin decizii definitive distincte, pronun ate n recurs, la pedepse de un an i 6 luni de nchisoare cu suspendare. n urma deciziei din 15 octombrie 2001, pronun at de Curtea Suprem de Justi ie n cadrul unui recurs n interesul legii, considernd c refuzul de a ndeplini serviciul utilitar alternativ nu intra sub inciden a legii penale, procurorul general a formulat recursuri n anulare mpotriva deciziilor de condamnare a reclaman ilor. n concluziile lor scrise, n fa a Cur ii Supreme de Justi ie, reclaman ii au cerut s fie achita i, ar tnd c erau mini tri ordina i ai cultului religios Martorii lui lehova i c , prin urmare, beneficiau de prevederile art. 6 din Legea nr. 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare, care scutea de orice serviciu militar sau alternativ mini trii ordina i ai cultelor religioase. Ei i-au cerut acestei cur i s constate i faptul c aceast condamnare a lor ncalc art. 9 i 14 din Conven ia european a drepturilor omului. n plus, ei s-au plns c au fost judeca i de o instan militar , de i erau civili. Ei au solicitat daune morale pentru aceste fapte i daune materiale reprezentnd cheltuielile de judecat pe care le pl tiser la instan ele anterioare. Prin decizii pronun ate n 2002 i 2003, Curtea Suprem de Justi ie a pronun at achitarea reclaman ilor, considernd c refuzul lor de a ndeplini serviciu! utilitar alternativ nu intra sub inciden a dispozi iilor din Codul penal care pedepsesc neprezentarea la ncorporare. Ea nu s-a pronun at asupra celorlalte cereri ale reclaman ilor. n 2003 i 2004, invocnd articolul 13 din Conven ie i art. 504-506 din Codui de procedur penai , reclaman ii i-au reiterat cererile pentru daunele morale i materiale. Solu ia acestor cauze nu a fost comunicat Cur ii.

B. Dreptul i practica intern pertinente 1. "ARTICOLUL 29 Libertatea con tiin ei (1) Libertatea gndirii i a opiniilor, precum i libertatea credin elor religioase nu pot fi ngr dite sub nicio form . Nimeni nu poate fi constrns s adopte o opinie ori s adere la o credin religioas , contrare convingerilor sale. (2) Libertatea con tiin ei este garantat ; ea trebuie s se manifeste n spirit de toleran respect reciproc. i de Constitu ia

(3) Cultele religioase sunt libere i se organizeaz potrivit statutelor proprii, n condi iile legii. (4) n rela iile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau ac iuni de nvr jbire religioas . (5) Cultele religioase sunt autonome fa de stat i se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin nlesnirea asisten ei religioase n armat , n spitale, n penitenciare, n azile i n orfelinate. (6) P rin ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educa ia copiilor minori a c ror r spundere ie revine." 2. Legea Funda ii) ARTICOLUL 3 "Asocia iile i a ez mintele f r scop lucrativ sau patrimonial nu pot dobndi personalitatea juridic dect pe temeiul unei decizii motivate a tribunalului civil n circumscrip ia c ruia s-au constituit. Aceast decizie nu se poate da dect ia cererea celor interesa i: a) Dup ce s-a cerut avizul ministerului n competen a c ruia cade scopul asocia iei sau a ez mntului; b) Dup ce s-au ascultat concluziile Ministerului Public i s-a constatat c statutele sau actele constitutive, compunerea organelor de direc ie i administra ie i celelalte condi ii nu contravin la dispozi iile legii de fa . P r ile interesate, ministerul competent i reprezentantul ministerului public au dreptul de apel potrivit art. 90." nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asocia ii i

3. Decretul religioase ARTICOLUL 13

nr.

177/1943

pentru

regimul

general

al

cultelor

"Cultele religioase, pentru a putea s se organizeze i s func ioneze, vor trebui s fie recunoscute prin decret a!lPrezidiului Marii Adun rii Na ionale, dat la propunerea Guvernului, n urma recomand rii ministrului cultelor n cazuri bine motivate se va putea retrage recunoa terea n acela i mod." ARTICOLUL 14 "n vederea recunoa terii, fiecare cult religios va nainta, prin Ministerul Cultelor, spre examinare i aprobare, statutul s u de organizare i func ionare, cuprinznd sistemul de organizare, conducere i administrare, nso it de m rturisirea de credin respectiv ." ARTICOLUL 16 "Organizarea de partide politice pe baz confesional este interzis ." ARTICOLUL 17 "P r ile componente ale cultelor religioase recunoscute, precum comunit i, parohii, unit i, grupe, vor trebui s fie nscrise ntr-un registru special al prim riei respective, cu ar tarea nominal a organelor de conducere i control i cu indicarea numeric a membrilor care fac parte din ele." ARTICOLUL 18 "Asocia iile civile i funda iuniie care urm resc, n total sau n parte, scopuri religioase trebuie, pentru a fi recunoscute ca persoane juridice, s aib ncuviin area Guvernului, prin Ministerul Cultelor, fiind supuse ntru totul obliga iunilor ce decurg din legi cu privire la caracterul lor religios." ARTICOLUL 19 "inscrip iuniie i semnele simbolice, precum i sigiliile sau tampilele ar tnd denumirea cultului, vor trebui s aib n prealabil aprobarea Ministerului Cultelor." ARTICOLUL 20 " efii cultelor, ierarhii i n general ntregul personal din serviciul cultelor trebuie s fie cet eni romni, bucurndu-se de deplin tatea exerci iului drepturilor civile i politice." ARTICOLUL 21

" efii cultelor precum i mitropoli ii, arhiepiscopii, episcopii, superintenden ii, administratoriiapostolici, vicarii-administrativi i al ii, avnd func iuni asem n toare, ale i sau numi i n conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscu i In func iune dect n baza aprob rii Prezidiului Marii Adun ri Na ionale, dat prin decret, la propunerea Guvernului, n urma recomand rii ministrului cultelor. nainte de intrarea n func iune, to i ace tia vor depune jur mntul de credin n fa a ministrului cultelor. Formula de jur mnt este urm toarea: "Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om i ca cet ean, jur de a fi credincios poporului i de a ap ra Republica Popular Romn mpotriva du manilor din afar i din untru; jur c voiu respecta i voiu face s se respecte de c tre subalternii mei legile Republicii Populare Romne; jur c nu voiu ng dui subalternilor mei s ntreprind i s ia parte i nici eu nu voiu ntreprinde i nu voiu lua parte la nicio ac iune de natur a aduce atingere ordinii publice i integrit ii Republicii Populare Romne. A a s -mi ajute Dumnezeu!" Aceast formul de jur mnt este obligatorie i pentru conduc torii asocia iilor civile cu caracter religios prev zute la art. 18. Ceilal i membri ai clerului apar innd diferitelor culte, ct i pre edin ii sau conduc torii comunit ilor locale, vor depune, nainte de intrarea lor n func iune, n fa a efilor lor ierarhici jur mntul de credin dup formula urm toare: "Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om i ca cet ean, jur de a fi credincios poporului i de ap ra Republica Popular Romn mpotriva du manilor din afar i din untru; jur a respecta legile Republicii Populare Romne i de a p stra secretul n serviciul ornduit de Stat. A a s -mi ajute Dumnezeu"! Ceilal i func ionari din serviciul cultelor religioase vor depune n fa a autorit ilor competente de Stat jur mntul de credin prev zut de art. 8 din Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului romn n Republica Popular Romn ." 4. Legea nr. ARTICOLUL 4 46/1996 privind preg tirea popula iei pentru ap rare

"Cet enii care, din motive religioase, refuz s ndeplineasc serviciul militar sub arme execut serviciul utilitar alternativ, conform prezentei legi. Moaul de executare a serviciului utilitar alternativ se stabile te prin hot rre a Guvernului." ARTICOLUL 6 "Nu ndeplinesc serviciul militar: (...) c) personalul hirotonit sau ordinat care apar ine cultelor religioase recunoscute de lege." 5. Hot rrea Guvernului serviciului utilitar alternativ ARTICOLUL 1 nr. 618/1997 privind modul de executare a

"(1) Serviciul utilitar alternativ este o form a ndeplinirii serviciului militar i se execut de c tre cet enii ap i pentru serviciul militar, care, din motive religioase, refuz s ndeplineasc serviciul militar sub arme. (2) Durata serviciului utilitar alternativ este de 24 de luni pentru militarii n termen i de 12 luni pentru militarii cu termen redus." 6. Ordonan a funda ii ARTICOLUL 1 "(1) Persoanele fizice i persoanele juridice care urm resc desf urarea unor activit i n interes general sau n interesul unor colectivit i locale ori, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asocia ii ori funda ii n condi iile prezentei ordonan e. (...) (3) Partidele politice, sindicatele i cultele religioase nu intr sub inciden a prezentei ordonan e." ARTICOLUL 78 "Prezenta ordonan intr n vigoare n termen de 3 luni de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I." 7. Ordonan a Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale Aceasta prevede c nu sunt supuse impozitului construc iile care, prin destina ia lor, sunt case de cult ce apar in cultelor religioase recunoscute de lege i nici p r ile lor componente, cu excep ia nc perilor cu destina ie economic . n plus, nu sunt supuse impozitului terenurile ce apar in cultelor religioase recunoscute de lege. 8. Hot rrea Guvernului nr. 1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan ei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale Aceasta ntocme te lista cultelor religioase oficial recunoscute n Romnia. Organiza ia reclamant nu figureaz pe aceast list . 9. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicate n Monitorul Oficial al Romniei. Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004 Acestea ntocmesc lista "cultelor religioase oficial recunoscute n Romnia", list n care se afl numele organiza iei reclamante. CAPETE DE CERERE A. Capetele de cerere ale organiza iei "Martorii lui lehova" Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i

1. Invocnd art. 6 1 din Conven ie, organiza ia reclamant formuleaz mai multe capete de cerere. a) n primul rnd, ea afirm c dreptul s u de acces la instan a fost nc lcat prin neexecutarea efectiv a Deciziei din 7 martie 2000 a Cur ii Supreme de Justi ie. b) De asemenea, ea se plnge de modalitatea n care s-a desf urat examinarea recursului n interesul legii, introdus de procurorul general n fa a Cur ii Supreme de Justi ie. Ea pretinde c lipsa cit rii sale n timpul dezbaterilor, caracterul secret al edin ei de judecat i evacuarea reprezentan ilor s i i a avocatului s u din sala de dezbateri au mpiedicat-o s se apere n mod adecvat. Mai mult, ea se plnge c , n Hot rrea sa din 15 octombrie 2.001, Curtea Suprem de Justi ie nu s-a pronun at asupra unuia dintre motivele invocate de procurorul general, i anume calitatea de cult religios a reclamantei. c) Reclamanta sus ine c Decizia din 15 octombrie 2001 a Cur ii Supreme de Justi ie este contrar deciziilor aceleia i cur i din 15 februarie, 7 i 28 martie 2000, n sensul c n timp ce deciziile din 2000 confirmau calitatea de cult religios a reclamantei, Decizia din 15 octombrie 2001 a stabilit contrariul. O asemenea jurispruden contradictorie ar putea deschide calea unui alt recurs n interesul legii i ar contraveni, prin aceasta, principiului securit ii raporturilor juridice. 2. Reclamanta pretinde c refuzul Secretariatului de Stat pentru Culte de a o nscrie pe lista cultelor religioase oficial recunoscute constituie o nc lcare a art. 9 din Conven ie, deoarece, n urma acestui refuz, ea a f cut obiectul h r uirii din partea autorit ilor de stat, iar membrii s i nu i-au putut exercita religia n mod liber. Ea consider c cerin a de a fi "un cult religios recunoscut de lege" pentru a beneficia de anumite drepturi, cerin impus de Secretariatul de Stat pentru Culte i autorit ile publice locale i centrale, nu este o restric ie "prev zut de lege" n sensul alin. 2 al art. 9. Mai mult, ea consider c m surile urm toare reprezint restric ii asupra dreptului s u la libertatea de religie, care nu sunt "necesare ntr-o societate democratic ": refuzurile autorit ilor de a-i elibera autoriza ia de construire pentru casele de cult, urm rirea penal ndreptat mpotriva mini trilor ordina i pentru refuzul lor de a ndeplini serviciul na ional militar sau utilitar alternativ, piedicile din calea concesiunii terenurilor pentru construirea caselor de cult i a cimitirelor, a asisten ei religioase n penitenciare, refuzul scutirii de plata impozitelor i taxelor locale, a taxelor notariale datorate la dobndirea drepturilor reale. 3. Reclamanta pretinde c refuzul autorit ilor de stat de a-i acorda statutul de cult religios oficial recunoscut i publicarea bro urii Inspectoratului Jude ean de Poli ie Neam , care o prezenta ca pe o sect periculoas , constituie un tratament discriminatoriu contrar art. 14, coroborat cu art. 6, 9 i 13 din Conven ie. 4. n sfr it, invocnd art. 13, coroborat cu art. 9 i 6 din Conven ie, reclamanta se plnge de faptul c nu a dispus de un recurs eficient mpotriva nc lc rilor drepturilor sale la libertate de religie i la acces la instan , men ionate mai sus. B. Capetele de cerere ale celorlal i reclaman i

http://www.jurisprudentacedo.com 1. invocnd art. 6 din Conven ie, reclaman ii se plng de lipsa de independen a instan elor care i-au condamnat, i anume tribunalul militar teritorial i Curtea Militar de Apei. Ei arat c judec torii acestor instan e sunt ofi eri activi ai Ministerului Ap r rii, obliga i s respecte regulamentul de disciplin militar bazat pe principiul subordon rii ierarhice. Mai mult, ei se plng de faptul c urm rirea penal ndreptat mpotriva lor a fost nceput la ini iativa centrului militar jude ean, care se afl sub autoritatea Ministerului Ap r rii, i c trimiterea lor n judecat a fost hot rt de un procuror militar, ofi er activ al Ministerului Ap r rii. Reclaman ii se plng de faptul c nu au fost audia i de instan a de apel care i-a condamnat. 2. Ei pretind c refuzul de a executa serviciul utilitar alternativ nu constituie o infrac iune n dreptul intern i c , prin urmare, condamnarea lor pentru aceste fapte este contrar art. 7 din Conven ie. Mai mult, ei consider c prevederile art. 354 alin. 2 din Codul penal nu pot avea calitatea de "lege", din lips de previzibilitate, ceea ce reiese din interpret rile diferite pe care instan ele interne le-au dat acestui articol. Sprijinindu-se pe jurispruden a Cur ii din cauzele Amuur mpotriva Fran ei (Hot rrea din 25 iunie 1996, Culegere de hot rri i decizii, 1996-III, p. 846, 36) i Dalban mpotriva Romniei (Hot rrea din 28 septembrie 1999, Culegere, 1999-VI, p. 263-264, 44), reclaman ii consider c achitarea nu le anuleaz calitatea de victime, deoarece autorit ile na ionale nu au recunoscut, explicit sau n substan , i nici nu au reparat nc lc rile Conven iei. 3. Invocnd art. 9 din Conven ie, reclaman ii se plng c , din cauza condamn rii lor penale, dreptul lor de a- i exercita liber religia a fost nc lcat. n mod special, refuzul instan elor de a recunoa te Martorii lui lehova ca fiind un cult religios i-ar priva de dreptui lor de a fi scuti i de serviciul militar sau utilitar alternativ, ceea ce ar constitui o ingerin n dreptul lor la libertatea de religie, care nu ndepline te criteriile definite n alin. 2 al art. 9 din Conven ie. 4. Invocnd art. 14 din Conven ie, coroborat cu art. 9, ei pretind c au f cut obiectul unei discrimin ri nejustificate fa de ofician ii celorlalte culte religioase, care sunt scuti i de orice serviciu militar sau utilitar alternativ. 5. Invocnd art. 13 din Conven ie, reclaman ii pretind c dreptul intern nu le ofer niciun remediu n ceea ce prive te nc lc rile art. 9 din Conven ie, luate separat i mpreun cu art. 14.

N DREPT

Curtea consider c este necesar s conexeze cererile n aplicarea art. 42 1 din Regulamentul Cur ii.

Ea observ c , la data de 8 decembrie 2005, p r ile s~au ntinit la Strasbourg, n prezen a domnului V. Berger, grefier de sec ie, i a doamnei C. Kaufman, referent la gref , pentru negocieri n vederea ajungerii la o solu ionare pe cale amiabil a cauzelor. Guvernul a fost reprezentat prin agentul s u, doamna B. Rama canu, n timp ce reclaman ii au fost reprezenta i prin doamna A. D g li , avocat din Bucure ti, prin domnii P. Goni i M. Trizac, avoca i din Paris, i prin domnii D. Dr goi, M. Ispas, F. Manoliu i D. Oul, membri ai organiza iei reclamante. La 15 i 17 martie 2006, agentul Guvernului i, respectiv, consilierii reclaman ilor au semnat urm toarea declara ie, pe care au trimis-o Cur ii: "Guvernul Romniei (Guvernul) i reclaman ii, ale c ror date complete sunt men ionate n anex , au ajuns la urm toarea solu ie pe cale amiabil pe baza respect rii drepturilor omului, a a cum sunt ele definite n Conven ie, n vederea ncheierii procedurii n fa a Cur ii. Cererea nr. 63.108/00 Guvernul confirm faptul c Organiza ia religioas a Martorilor lui lehova a fost recunoscut oficial de la data de 9 aprilie 1990. Mai mult, acesta ia cuno tin despre diferitele hot rri judec tore ti interne care confirm faptul c , ncepnd cu data de 9 aprilie 1990, cnd i s-a acordat personalitate juridic , Organiza ia Martorilor iui lehova a fost recunoscut ca religie i, prin urmare, se bucur de toate drepturile i obliga iile conferite ele lege pentru religiile recunoscute de Guvern. Guvernul se oblig s asigure c asisten a religioas din penitenciare sau centrele de deten ie este acordat f r discriminare, n special n ceea ce prive te accesul mini trilor ordina i, inclusiv cei ce apar in Martorilor lui lehova, n penitenciare sau centrele de deten ie, precum i posibilitatea de participare la toate activit ile sau programele religioase ce ar putea avea loc ace Io. Guvernul i va pl ti organiza iei reclamante, ex gratia, o sum total de 12.000 EUR. Plata se va face cnd Guvernul va fi primit decizia Cur ii de scoatere de pe rol a cererii. Decizia CEDO prin care se constat prezenta solu ionare pe cale amiabil i scoaterea cererii de pe rol va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Toate autorit ile guvernamentale implicate (inclusiv ministerele i prefecturile) vor fi informate n mod direct despre con inutul deciziei Cur ii. Organiza ia reclamant declar c nu mai are alte preten ii mpotriva Romniei pe baza faptelor din cererea de fa . Ea declar c aceasta constituie o solu ionare definitiv a cauzei. Aceste angajamente vor fi implementate n termen de 6 luni de la data deciziei Cur ii Europene a Drepturilor Omului de scoatere de pe rol. Celelalte cereri

Guvernul admite c sanc ionarea ini ial a reclaman ilor individuali, n calitatea lor de mini tri ordina i, pentru c nu au ndeplinit serviciul militar se poate s fi reprezentat o nc lcare a drepturilor stipulate n Conven ie. Guvernul se oblig s pl teasc , conform legii, sumele acordate de instan ele interne cu titlu de daune morale i materiale i s retrag toate apelurile formulate pn ia aceast dat sau orice apeluri ce ar putea fi formulate ulterior mpotriva hot rrilor instan elor interne ce acordau aceste daune. Decizia CEDO prin care se constat prezenta solu ionare pe cale amiabil i scoaterea cererilor de pe rol va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, conform legii. Toate autorit ile guvernamentale implicate (inclusiv ministerele i prefecturile) vor fi informate n mod direct despre con inutul deciziei Cur ii. Reclaman ii declar c nu mai au alte preten ii mpotriva Romniei pe baza faptelor din cererile de fa . Ei declar c aceasta constituie o solu ionare definitiv a cauzelor. Aceste angajamente vor fi implementate n termen de 6 luni de la data deciziei Cur ii Europene a Drepturilor Omului de scoatere de pe rol." Curtea ia act de solu ionarea pe cale amiabil la care au ajuns p r ile. Ea consider c aceasta se inspir din respectarea drepturilor omuiui, a a cum sunt ele recunoscute de Conven ie i de protocoalele sale, i nu vede, n plus, niciun motiv de ordine public pentru a justifica continuarea analizei cererii (art. 37 1 in fine din Conven ie). Prin urmare, aplicarea art. 29 3 din Conven ie trebuie ncetat , iar cauzele trebuie scoase de pe rol.

Pentru aceste motive, CURTE A, n unanimitate hot r te s conexeze cererile; hot r te s scoat cererile de pe rol.

Bosctjan M. Zupancic, pre edinte Vincent Berger, grefier

Mitropolia Basarabiei i Exarhatul Plaiurilor i al ii c. Moldova

Organizare religioas . Refuz de nregistrare.

CEDO, sec ia I, hot rrea Mitropolia Basarabiei i Exarhatul Plaiurilor i al ii c. Moldova, 13 decembrie 2001, 45701/99 Refuzul nejustificat al statului de nregistra o form de organizare religioas este contrar art. 9. Prima reclamant este o biseric ortodox aflat sub conducerea patriarhiei de la Bucure ti. Ceilal i reclaman i sunt membri fondatori ai bisericii creat n septembrie 1992. n octombrie 1992, n conformitate cu legea cultelor, reclamanta a cerut recunoa terea oficial , ns nu a primit niciun r spuns. n februarie 1993, guvernul a recunoscut o alt biseric , subordonat patriarhiei de la Moscova, Biserica Mitropolitan a Moldovei. n martie 1997, o instan a obligat guvernul s recunoasc biserica reclamant , ns dup cteva luni, instan a suprem a casat hot rrea pe motiv c ac iunea judec toreasc era tardiv i, oricum, recunoa terea reclamantei constituia o intruziune n afacerile interne ale celeilalte biserici, n cadrul c reia i puteau manifesta religia i credincio ii reclamantei. n urma acestui refuz de recunoa tere, mai mul i membrii ai bisericii reclamante au fost supu i unor acte de violen i intimidare f r ca autorit ile s le sanc ioneze. Art. 9. Libertatea religioas . Refuzul guvernului de a recunoa te biserica reclamant constituie o ingerin n dreptul acesteia i al celorlal i la libertate religioas . F r a se pronun a categoric cu privire la problema de a ti dac legea cultelor r spunde exigen elor de previzibilitate i precizie, Curtea pleac de premisa c aceast ingerin a fost prev zut de lege. De asemenea, Curtea a considerat c statele dispun de puterea de a controla activitatea asocia ilor, astfel nct se poate afirma c ingerin a viza un scop legitim, anume protec ia ordinii i a securit ii publice. n raport de ap rarea legalit ii i a principiilor constitu ionale invocate de c tre statul prt, Curtea a observat c legea constitu ional intern garanteaz libertatea religioas i prevede un principiu al autonomiei cultelor fa de stat. Curtea a considerat c obliga ia statului de neutralitate i impar ialitate este incompatibil cu orice form de putere de apreciere asupra legimit ii credin elor religioase, iar aceast obliga ie impune statului s asigure toleran a ntre grupuri religiose opuse. n spe , considernd c biserica reclamant nu reprezint un cult nou i l snd recunoa terea sa la dispozi ia autorit ii ecleziastice recunoscute, statul i-a nc lcat obliga ia de impar ialitate i neutralitate. De aceea, Curtea a considerat c argumentele statului privind protejarea principiilor constitu ionale trebuie respinse. n raport la pretinsul pericol pentru integritatea teritorial a statului, Curtea a constatat c , prin statutul s u, biserica reclamant se define te ca fiind o biseric autonom local , ce ac ioneaz pe teritoriul moldav, cu respectarea legisla iei acestui stat. Niciun element al cauzei nu permite s se trag concluzia c reclamanta ar desf ura alte activit i dect cele descrise n statutul s u. n plus, n absen a oric rui element de prob nu se poate afirma c reclamanta ar fi implicat n activit i politice ce militeaz pentru reunirea Moldovei cu Romnia. Astfel, n raport de eventualitatea ca, odat recunoscut , reclamanta s constituie un risc pentru securitatea i integritatea teritorial , Curtea a considerat c aceasta este o simpl ipotez care nu poate justifica refuzul recunoa terii. Cu privire la necesitatea de a asigura ap rarea p cii sociale i a raporturilor ntre credincio i, avansate de c tre stat, Curtea a constatat c tocmai refuzul de recunoa tere a condus la anumite incidente. n raport de propor ionalitatea ingerin ei, Curtea a constatat c , potrivit legii interne, doar cultele recunoscute pot practica. F r o astfel de recunoa tere prin decizie a guvernului, biserica reclamant nu se poate organiza sau func iona. Privat de personalitate juridic , ea nu poate sta

n justi ie pentru a- i proteja patrimoniul, indispensabil exerci iului cultului, iar membrii s i nu se pot reuni pentru activit i religioase f r a nc lca legea intern . n plus, reclaman ii nu s-au putut ap ra de actele de intimidare la care au fost supu i, iar statul nu i-a protejat pe motiv c doar activit ile legale pot beneficia de protec ia legii. Astfel, se poate observa c refuzul de recunoa tere a bisericii reclamante are astfel de consecin e asupra libert ii religioase a reclaman ilor nct nu poate fi considerat propor ional cu scopul vizat i nici necesar ntr-o societate democratic . De aceea, art. 9 a fost violat

Laskey Jaggard i Brown contra Marea Britanie Masochism Publicitatea actelor sexuale Consecin e
Masochism Publicitatea actelor sexuale Consecin e CEDO, Camera, hot rrea Laskey, Jaggard i Brown contra Marea Britanie, 19 februarie 1997, 21627/93, 21826/93 i 21974/93 Nu orice practic sexual comis n privat ine de prevederile art. 8. Art. 8. Via a privat . Curtea a considerat c nu orice practic sexual comis n privat ine de prevederile art. 8. n spe , reclaman ii au realizat mai multe acte sado-masochiste consim ite i nu exist niciun dubiu c tendin ele i comportamentele sexuale in de via a intim a persoanei. Totu i, un num r considerabil de persoane au luat cuno tin de acte, pe calea unei re ele ce implica recrutarea de noi membrii i schimbul de casete video con innd nregistrarea actelor sexuale. Astfel, Curtea nu a fost convins de faptul c actele sexuale comise de reclaman ii mai sunt n sfera lor privat , dat fiind c au ajuns la cuno tin a unui num r mare i nedeterminat de persoane, putnd fi astfel catalogate i ca acte publice, ce nu mai sunt protejate prin dispozi iile art. 8

Buscemi contra Italiei - Impar ialitate Prezen a judec torului n pres


Impar ialitate Prezen a judec torului n pres CEDO, sec ia II, hot rrea Buscemi c. Italia, 16 septembrie 1999, 29569/95 Exigen a de impar ialitate impus autorit ilor judiciare implic obliga ia acestora de a p stra o ct mai mare discre ie cu privire la cauzele care sunt pe rolul instan elor, chiar n prezen a unor provoc ri provenite de la p r ile litigiului. Reclamantul a avut un copil mpreun cu concubina sa. n urma separ rii p rin ilor, feti a a fost ncredin at mamei sale. Ulterior, copilul a fost dus de c tre mama sa la reclamant, iar acesta a cerut instan ei s i ncredin eze legal copilul. La 5 mai 1994, o instan a decis s interneze copilul ntr-o institu ie pentru minori i s i acorde mamei sale un drept de vizit s pt mnal, iar tat lui un drept de vizit lunar. Instan a a mai desemnat doi exper i care s stabileasc c ruia

dintre p rin i trebuie ncredin at copilul. Ini ial raportul a constatat c niciunul dintre p rin i nu este n m sur s asigure echilibrul necesar cre terii unui copil, ns ulterior acesta a fost ncredin at mamei sale, reclamantul avnd un drept la vizit . n pres a izbucnit o polemic , n cursul judec rii diverselor ac iuni, ntre reclamant i pre edintele instan ei pentru minori cu privire la rolul social al acestei instan e. Art. 6. Impar ialitatea instan ei. Curtea aminte te c exigen a de impar ialitate impus autorit ilor judiciare implic obliga ia acestora de a p stra o ct mai mare discre ie cu privire la cauzele care sunt pe rolul instan elor, chiar n prezen a unor provoc ri provenite de la p r ile litigiului. n consecin , n spe , declara iile polemice ale pre edintelui instan ei cu privire la reclamant i la cauza acestuia reprezint motive obiective care pot sta la baza unor dubii privind par ialitatea instan ei. De aceea, art. 6 a fost violat. Art. 8. Via de familie. n astfel de afaceri, elementul esen ial este acela de a ti dac interesele tuturor p r ilor au fost luate n considerare ntr-o m sur suficient . Curtea a observat c reclamantul a jucat un rol suficient de activ n cadrul procedurii care a condus la o ingerin n via a sa de familie. Criticile formulate de c tre reclamant la adresa modalit ii de realizare a expertizei au fost luate n calcul, iar un expert desemnat de c tre reclamant a participat la realizarea acesteia. De aceea, art. 8 nu a fost violat sub acest aspect.

Kaya c. Romania
CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SECTIA a III-a

HOTARAREA din 12 octombrie 2006 In Cauza Kaya impotriva Romaniei, (Cererea nr. 33.970/05)

In Cauza Kaya impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a III-a), reunita intr-o camera compusa din: domnii J. Hedigan, presedinte, C. Birsan, V. Zagrebelski, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamna I. Ziemele, judecatori, si domnul V. Berger, grefier de sectie, dupa ce a deliberat in camera de consiliu la data de 21 septembrie 2006, pronunta urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data: PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla cererea (nr. 33.970/05) indreptata impotriva Romaniei, prin care un cetatean turc, domnul Saban Kaya (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 15 septembrie 2005

in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). 2. Reclamantul este reprezentat de domnul avocat A. Irmies, din Cluj-Napoca. Guvernul roman (Guvernul) este reprezentat de agentul sau, doamna B. Ramascanu, de la Ministerul Afacerilor Externe. 3. In 26 octombrie 2005, presedintele Sectiei a III-a a decis sa comunice cererea Guvernului roman si celui turc. Intemeindu-se pe dispozitiile art. 29 3 din Conventie, presedintele Sectiei a III-a a decis ca admisibilitatea si temeinicia cauzei vor fi examinate impreuna. IN FAPT I. Circumstantele spetei 4. Reclamantul, cetatean turc de origine kurda, s-a nascut in 1969 si locuieste in prezent in Turcia. 5. Conform afirmatiilor reclamantului, necontestate de Guvern, la data faptelor el locuia in Romania de mai mult de 5 ani. In 2003, reclamantul s-a casatorit cu A.-I.P., cetateana romanca. O copie a certificatului de casatorie a fost depusa la dosar. 6. Printr-o ordonanta din 15 aprilie 2005, procurorul P.C. de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti l-a declarat pe reclamant "indezirabil" si i-a interzis sederea pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de 15 ani, pe motiv ca existau "informatii suficiente si serioase conform carora el desfasura activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala". Ultimul paragraf al ordonantei mentiona ca ea trebuia sa fie comunicata reclamantului si pusa in executare de Autoritatea pentru straini, in virtutea art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. 7. Conform documentelor depuse la dosar de catre reclamant, la 19 aprilie 2005 Ministerul de Interne a informat Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Afacerilor Externe si politia de frontiera ca reclamantului i se interzisese sederea. 8. Printr-o scrisoare din 18 aprilie 2005, Ministerul de Interne a solicitat Autoritatii pentru straini sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea transferarii reclamantului la centrul special pentru straini "Tudor Gociu". Cu aceasta ocazie, Ministerul de Interne a informat Autoritatea pentru straini ca reclamantul detinea un permis de sedere valabil pana la data de 8 iunie 2005. 9. La 18 aprilie 2005, reclamantul a fost arestat de catre agenti de la politia de frontiera si de la Autoritatea pentru straini. Cu aceasta ocazie a fost intocmit un proces-verbal de catre 3 agenti de la politia de frontiera. In aceeasi zi, reclamantul a fost condus de catre agentii de politie in fata Autoritatii pentru straini din Bucuresti. A doua zi, reclamantul a fost expulzat in Turcia. 10. La 19 aprilie 2005, avocatul reclamantului a sesizat Curtea de Apel Bucuresti cu o contestatie administrativa impotriva Ordonantei Parchetului din 15 aprilie 2005. El a cerut, de asemenea, suspendarea executarii masurii. Avocatul reclamantului a evidentiat faptul ca reclamantul locuia de mult timp in Romania, ca era casatorit cu o cetateana romanca si ca nu savarsise nicio infractiune impotriva securitatii statului. 11. Audierea in fata Curtii de Apel Bucuresti a avut loc la 20 aprilie 2005. Printr-o sentinta din aceeasi zi, Curtea de Apel a respins contestatia, cu urmatoarea motivare: "Curtea, din analiza ansamblului probator administrat la dosarul cauzei, precum si a sustinerilor si apararilor formulate, constata: In sensul dispozitiei art. 83 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002,

Declararea ca indezirabil constituie o masura administrativa de autoritate, dispusa impotriva unui strain care a desfasurat, desfasoara sau exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol siguranta nationala sau ordinea publica O. Masura dispusa de procurorul desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti s-a luat la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, adresata cu nr. 001382622 din 15 aprilie 2005, care a constatat ca fata de dispozitiile art. 83 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 sunt suficiente indicii temeinice ca reclamantul desfasoara activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala, fapt pentru care s-au facut aplicabile dispozitiile art. 83 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, modificata si completata prin Legea nr. 482/2004. Fata de dispozitiile art. 84 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, comunicarea datelor si informatiilor care constituie motive ce au stat la baza deciziei de declarare ca indezirabil pentru ratiuni de siguranta nationala se poate face numai in conditiile stabilite si catre destinatarii expres prevazuti de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate, astfel ca acestea nu pot fi, sub nicio forma, aduse la cunostinta strainului declarat indezirabil. Se mai constata de catre instanta ca punerea in executare a ordonantei atacate s-a realizat sub incidenta prevederilor art. 93 alin. (1) si (4) si ale art. 83 alin. (41) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, modificata si completata prin Legea nr. 482/2004, privind introducerea si scoaterea din centrul de cazare Tudor Gociu O (...), indepartarea de pe teritoriul Romaniei fiind realizata la data de 19 aprilie 2005. Avand in vedere cele expuse si data fiind gravitatea abaterilor savarsite, de natura a pune in pericol siguranta nationala (...), Curtea urmeaza a respinge actiunea formulata de reclamantul Kaya Saban ca nefondata." In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, aceasta hotarare este irevocabila. II. Dreptul si practica interne pertinente A. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor in Romania (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002) 12. Dispozitiile aplicabile sunt urmatoarele: Articolul 81 "(1) Aducerea la cunostinta strainului a dispozitiei de parasire a teritoriului Romaniei se realizeaza de catre Autoritatea pentru straini ori de formatiunile sale teritoriale. (2) Dispozitia de parasire a teritoriului se redacteaza in doua exemplare, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala. (3) Atunci cand strainul este prezent, un exemplar al dispozitiei de parasire a teritoriului se inmaneaza acestuia, sub semnatura (...) (4) Daca strainul nu este prezent, comunicarea se realizeaza astfel: a) prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care strainul a declarat ca locuieste; b) prin afisare la sediul Autoritatii pentru straini si al formatiunii teritoriale, in cazul in care nu se cunoaste adresa la care locuieste strainul." Articolul 83 "(1) Declararea ca indezirabil constituie o masura administrativa de autoritate, dispusa impotriva

unui strain care a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol siguranta nationala sau ordinea publica.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, la propunerea Autoritatii pentru straini sau a altor institutii cu competente in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale care detin date sau indicii temeinice in sensul celor prevazute la alin. (1). (3) Procurorul se pronunta, prin ordonanta motivata, in termen de 5 zile de la primirea propunerii formulate in conditiile alin. (2) si, in cazul aprobarii acesteia, transmite ordonanta de declarare ca indezirabil la Autoritatea pentru straini pentru a fi pusa in executare. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de siguranta nationala, in continutul ordonantei nu vor fi mentionate motivele care stau la baza acestei decizii. (4) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de drept de la data emiterii ordonantei de declarare ca indezirabil. (5) Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani (...)." Articolul 84 "(1) Ordonanta de declarare ca indezirabil se aduce la cunostinta strainului de catre Autoritatea pentru straini, in conditiile prevazute la art. 81. (2) Comunicarea datelor si informatiilor care constituie motivele ce au stat la baza deciziei de declarare ca indezirabil pentru ratiuni de siguranta nationala se poate face numai in conditiile stabilite si catre destinatarii in mod expres prevazuti de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate. Asemenea date si informatii nu pot fi, sub nicio forma, direct sau indirect, aduse la cunostinta strainului declarat indezirabil." Articolul 85 "(1) Ordonanta de declarare ca indezirabil poate fi atacata de strainul impotriva caruia a fost dispusa, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti. Sentinta instantei este definitiva si irevocabila. (2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonantei (...)." Articolul 93 Luarea in custodie publica a strainilor "(1) Luarea in custodie publica este o masura de restrangere a libertatii de miscare dispusa de magistrat impotriva strainului care nu a putut fi returnat in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, precum si impotriva strainului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanta a dispus expulzarea. (4) Luarea in custodie publica a strainilor declarati indezirabili se dispune de catre procurorul care a dispus masura declararii ca indezirabil, prin ordonanta prevazuta la art. 83 alin. (3). (6) Perioada maxima de luare in custodie publica a strainilor impotriva carora s-a dispus masura returnarii nu poate depasi 6 luni.

(7) Strainii impotriva carora s-a dispus masura returnarii pot depune plangere impotriva masurii luarii in custodie publica, dispusa de procuror in conditiile prevazute la alin. (2), la Curtea de Apel Bucuresti, care este obligata sa o rezolve in termen de 5 zile de la data primirii. Introducerea plangerii nu suspenda executarea masurii luarii in custodie publica." B. Decizia nr. 342 din 16 septembrie 2003 a Curtii Constitutionale 13. Intr-o cauza similara celei a reclamantului, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra compatibilitatii art. 84 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 cu principiile constitutionale de nediscriminare, cele ale dreptului de acces la un tribunal si ale dreptului la un proces echitabil. Exceptia de neconstitutionalitate fusese ridicata de un strain in cadrul contestarii ordonantei parchetului prin care fusese declarat indezirabil pe motiv ca "existau informatii suficiente si serioase potrivit carora el desfasura activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala". 14. Curtea Constitutionala a considerat ca articolul precitat era conform Constitutiei si Conventiei, pentru urmatoarele motive: "In cauza de fata situatia strainilor declarati indezirabili in scopul apararii sigurantei nationale si protejarii informatiilor clasificate este diferita de cea a celorlalti cetateni straini, ceea ce poate determina legiuitorul sa stabileasca drepturi diferite pentru aceste doua categorii de cetateni straini, fara ca prin aceasta sa se incalce principiul egalitatii. Diferenta reala, care rezulta din cele doua situatii, justifica existenta unor reguli distincte. Totodata Curtea constata ca interdictia stabilita de legiuitor pentru cetatenii straini declarati indezirabili, de a nu li se aduce la cunostinta datele si informatiile pe baza carora s-a luat o astfel de decizie, este in concordanta cu dispozitiile constitutionale ale art. 31 alin. (3), potrivit carora Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze [...] siguranta nationala O. Dispozitiile art. 84 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 nu incalca principiul accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, deoarece, conform art. 85 alin. (1), impotriva masurii dispuse de procuror de declarare ca indezirabil este deschisa calea actiunii in justitie. Curtea nu poate retine nici incalcarea prevederilor art. 123 alin. (2) din Constitutie referitor la independenta judecatorilor, deoarece acestia trebuie sa respecte legea care da prioritate intereselor privind siguranta nationala a Romaniei. Instanta urmeaza sa solutioneze contestatia in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 cu privire la regimul strainilor in Romania, verificand legalitatea si temeinicia ordonantei in conditiile si in limitele acesteia. Referitor la prevederile cuprinse in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (art. 6 1), precum si la cele ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului (art. 9 si 10), invocate in motivarea exceptiei, Curtea retine ca textul legal criticat nu opreste partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza intr-o societate democratica procesul echitabil. De altfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat (prin Hotararea din 5 octombrie 2000, pronuntata in Cauza Maaouia impotriva Frantei) ca deciziile privind intrarea, sederea si expulzarea strainilor nu privesc drepturile si obligatiile civile ale reclamantului si nici acuzatii de natura penala, in sensul art. 6 1 din Conventie O." IN DREPT

I. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 5 1 lit. f) din Conventie 15. Reclamantul invoca nelegalitatea detentiei care a precedat expulzarea sa, cu incalcarea art. 5 1 lit. f) din Conventie, care prevede urmatoarele: "Art. 5.1. Orice persoana are dreptul la libertate si la siguranta. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoarelor cazuri si potrivit cailor legale: (...) f) daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentru a o impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs o procedura de expulzare ori de extradare." 16. Curtea reaminteste ca art. 5 1 cuprinde lista completa a circumstantelor in care indivizii pot fi privati in mod legal de libertatea lor, luand in considerare faptul ca aceste circumstante implica o interpretare restrictiva, fiind vorba despre exceptii de la o garantie fundamentala a libertatii individuale (Quinn impotriva Frantei, Hotararea din 22 martie 1995, seria A, nr. 311, p. 17, 42). 17. In speta, nimeni nu contesta faptul ca reclamantul a fost detinut in asteptarea unei expulzari in sensul art. 5 1 lit. f). Aceasta dispozitie impune doar ca "o procedura de expulzare (sa fie) in curs"; nu este necesar sa se verifice daca decizia initiala de expulzare se justifica sau nu in raport cu legislatia interna sau cu Conventia. Din acest punct de vedere, art. 5 1 lit. f) nu prevede aceeasi protectie ca art. 5 1 lit. c) (Chahal impotriva Marii Britanii, Hotararea din 15 noiembrie 1996, pp. 1862-3, 112). 18. Revine totusi Curtii responsabilitatea de a verifica daca detentia reclamantului a fost "legala" in raport cu aceasta dispozitie, tinand in special cont de garantiile pe care le ofera sistemul intern. In privinta "legalitatii" unei detentii, tinand cont de "caile legale", Conventia trimite in principal la obligatia de respectare a normelor de fond, precum si a celor de procedura din legislatia nationala, dar ea impune in plus conformitatea oricarei privari de libertate cu scopul art. 5: protectia individului contra arbitrariului (Dougoz impotriva Greciei, nr. 40.907/98, 54, CEDO 2001-II). 19. Din acest punct de vedere, Curtea aminteste ca, impunand ca orice privare de libertate sa fie efectuata "conform cailor legale", art. 5 1 prevede in primul rand ca orice arestare sau detentie sa aiba o baza legala in dreptul intern. Totusi, aceste prevederi nu se limiteaza la a trimite la dreptul intern; ele vizeaza, de asemenea, calitatea legii; aceasta trebuie sa fie compatibila cu preeminenta dreptului, notiune inerenta ansamblului articolelor Conventiei. Aceasta calitate implica faptul ca o lege nationala care autorizeaza o privare de libertate trebuie sa fie suficient de accesibila si precisa pentru a se evita orice pericol de arbitrariu (Amuur impotriva Frantei, Hotararea din 25 iunie 1996, Culegere de hotarari si decizii 1996-III, p. 850, 50). 20. Curtea observa ca, in speta, plasarea reclamantului in centrul special avea o baza in dreptul intern: art. 93 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, potrivit caruia o persoana poate fi luata in custodie publica, in asteptarea expulzarii sale, daca a fost declarata indezirabila sau daca ea a facut obiectul unei proceduri de expulzare. Art. 93 prevede, de asemenea, durata si modalitatile detentiei. Or, in ceea ce priveste detentia reclamantului intre 18 si 19 aprilie 2005, Curtea releva ca baza legala a acestei privari de libertate este Ordonanta din 15 aprilie 2005 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, care se intemeiaza pe Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, citata mai sus. 21. Curtea reaminteste ca rolul sau nu este acela de a examina in abstracto legislatia si practica interne aplicabile in aceasta cauza, ci acela de a aprecia daca modul in care ele au afectat reclamantul incalca prevederile Conventiei [a se vedea, mutatis mutandis, Padovani impotriva Italiei, Hotararea din 26

februarie 1993, seria A, nr. 257-B, p. 20, 24, si Bellerin Lagares impotriva Spaniei (decizie), nr. 31.548/02, 4 noiembrie 2003]. Or, detentia, in speta, nu a durat decat o zi, un interval de timp pe care Curtea nu il considera nerezonabil. In plus, conform art. 93 citat mai sus, reclamantul avea posibilitatea contestarii masurii luarii sale in custodie publica. 22. In lumina criteriilor degajate din jurisprudenta si tinand cont de ansamblul circumstantelor spetei, Curtea apreciaza ca durata detentiei, de numai o zi, este rezonabila. Prin urmare, aceasta parte a cererii este in mod evident nefondata, in sensul art. 35 3 din Conventie, si trebuie respinsa in conformitate cu art. 35 4. II. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 1 din Conventie 23. Reclamantul invoca o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil cu ocazia procedurii care s-a derulat in fata Curtii de Apel Bucuresti, care s-a finalizat prin Hotararea din 20 aprilie 2005. 24. Curtea aminteste ca deciziile referitoare la indepartarea strainilor, cum a fost cazul in speta cu privire la Hotararea din 20 aprilie 2005 a Curtii de Apel Bucuresti, nu implica contestarea drepturilor si obligatiilor cu caracter civil si nici nu se refera la temeinicia unei acuzatii in materie penala, in sensul art. 6 1 din Conventie [Maaouia impotriva Frantei (MC), nr. 39.652/98, 40, CEDO 2000-X]. Astfel, Curtea apreciaza ca aceasta parte a cererii este incompatibila ratione materiae cu dispozitiile Conventiei si trebuie respinsa in conformitate cu art. 35 3 si 4 din Conventie. III. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 16 din Conventie si a art. 4 din Protocolul nr. 4 25. Fara a-si sustine afirmatiile, reclamantul invoca o violare a art. 16 din Conventie si a art. 4 din Protocolul nr. 4. 26. Curtea observa ca aceste capete de cerere nu sunt sustinute. Prin urmare, ele sunt in mod evident nefondate si trebuie respinse in conformitate cu art. 35 3 si 4 din Conventie. IV. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 8 din Conventie 27. Reclamantul invoca faptul ca masura de expulzare, precum si interdictia de sedere pe o durata de 15 ani pronuntate impotriva sa aduc atingere dreptului sau la viata privata si de familie, garantat de art. 8 din Conventie, astfel redactat: "Art. 8.1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale. 2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii sau a moralei ori protejarea drepturilor si libertatilor altora." A. Asupra admisibilitatii 28. Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat, in sensul art. 35 3 din Conventie. Ea releva ca, de altfel, acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar deci sa fie declarat admisibil. B. Pe fond

1. Cu privire la existenta unei ingerinte 29. Guvernul nu contesta existenta unei vieti private si familiale a reclamantului in Romania inainte de expulzarea lui, dar sustine ca aceasta masura, precum si interdictia de sedere nu au constituit o ingerinta in viata sa privata si familiala. In aceasta privinta, arata ca reclamantul nu avea drept de sedere permanenta in Romania, ci locuia pe baza unei vize valabile pana la 8 iunie 2005, care putea fi reinnoita. Mai mult, subliniaza ca sotia reclamantului putea sa mearga in Turcia pentru a continua viata familiala, dupa expulzare. Guvernul sustine ca reclamantul, care se gasea in Romania de numai 5 ani, nu si-a petrecut "cea mai mare parte a existentei" sale pe teritoriul acestei tari. In sfarsit, considera ca nu a existat nicio ingerinta in viata sa privata si familiala. 30. Reclamantul contesta sustinerile Guvernului. El afirma ca sotiei sale i-a fost imposibil sa se mute in Turcia, tinand cont de religia sa. El contesta accesibilitatea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, precum si scopul masurii de expulzare, luata in conformitate cu ordonanta mentionata. In final, el invoca absenta oricarei probe care ar putea indica periculozitatea sa pentru siguranta nationala. 31. Curtea constata ca realitatea unei vieti private si familiale a reclamantului in Romania anterior expulzarii sale nu este contestata. 32. Intr-o cauza similara, Curtea a retinut ca integrarea reclamantului in societatea romaneasca si caracterul efectiv al vietii sale de familie erau incontestabile si ca interdictia de a se afla pe teritoriul romanesc a pus capat acelei integrari si a generat o perturbare radicala a vietii sale private si familiale (Lupsa impotriva Romaniei, nr. 10.337/04, 24-27, 8 iunie 2006). 33. In speta, reclamantul a intrat in Romania in anul 2000, unde a locuit de atunci in mod regulat si si-a intemeiat o familie cu o cetateana romanca. 34. Astfel, Curtea considera ca a existat o ingerinta in viata sa privata si familiala. 2. Cu privire la justificarea ingerintei 35. O astfel de ingerinta incalca Conventia, daca nu respecta exigentele 2 al art. 8. Astfel, trebuie analizat daca ea era "prevazuta de lege", daca avea la baza unul sau mai multe scopuri legitime in raport cu paragraful mentionat si daca era "necesara intr-o societate democratica". 36. Guvernul invoca faptul ca masura litigioasa este in conformitate cu criteriile 2 al art. 8. El evidentiaza faptul ca masura era prevazuta de lege, mai exact de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, si ca se indeplineste astfel conditia accesibilitatii. In ceea ce priveste conditia previzibilitatii, Guvernul apreciaza ca este, de asemenea, indeplinita, din moment ce art. 83 din ordonanta mai sus mentionata prevede ca interdictia de a se afla pe teritoriul romanesc nu poate fi impusa decat in cazuri strict enumerate, atunci cand se cunoaste ca un strain desfasoara, a desfasurat ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol siguranta nationala sau ordinea publica. 37. Guvernul afirma ca masura litigioasa urmarea un scop legitim, si anume apararea securitatii nationale, ca era necesara intr-o societate democratica, astfel ca se justifica printr-o nevoie sociala imperioasa si ca era proportionala cu scopul legitim urmarit. Pentru a concluziona cu privire la proportionalitatea ingerintei, Guvernul subliniaza ca trebuie sa se tina cont, pe de o parte, de gravitatea faptelor de care reclamantul era suspectat si, pe de alta parte, si de faptul ca partenera sa era libera sa il viziteze si eventual sa se mute in Turcia. 38. In Cauza Lupsa impotriva Romaniei mentionata anterior, Curtea a statuat ca art. 83 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 - text legal care a stat la baza expulzarii si a interdictiei de sedere

a reclamantului - indeplineste criteriul accesibilitatii, dar ridica probleme din punctul de vedere al previzibilitatii. 39. In speta, ca si in Cauza Lupsa impotriva Romaniei, mai sus mentionata, printr-o ordonanta a parchetului reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul romanesc, i s-a interzis sederea pentru o perioada de 15 ani si a fost expulzat pe motiv ca Serviciul Roman de Informatii avea "informatii suficiente si serioase conform carora el desfasura activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala". 40. Curtea constata ca nu a fost initiata urmarirea penala impotriva reclamantului pe motiv ca ar fi participat la comiterea vreunei infractiuni in Romania sau in alta tara. Exceptand motivul general mai sus mentionat, autoritatile nu au furnizat reclamantului nicio alta precizare. 41. Curtea aminteste ca orice persoana impotriva careia se ia o masura care are la baza motive de securitate nationala trebuie sa beneficieze de garantii impotriva arbitrariului. In special, persoana trebuie sa aiba posibilitatea de a declansa un control al masurii litigioase din partea unui organ independent si impartial, competent sa se pronunte cu privire la toate problemele de fapt si de drept relevante, in vederea stabilirii legalitatii masurii si a sanctionarii unui eventual abuz din partea autoritatilor. In fata unui astfel de organ de control persoana in cauza trebuie sa beneficieze de o procedura contradictorie pentru a-si putea prezenta punctul de vedere si a combate argumentele autoritatilor (Al-Nashif impotriva Bulgariei, nr. 50.963/99, 123 si 124, 20 iunie 2002). 42. La fel ca in Cauza Lupsa impotriva Romaniei mentionata anterior (41), Curtea de Apel Bucuresti s-a marginit la un examen pur formal al ordonantei parchetului. In plus, nicio precizare referitoare la faptele de care era acuzat reclamantul nu a fost furnizata curtii de apel, astfel incat aceasta nu a mers dincolo de afirmatiile parchetului pentru a verifica daca reclamantul prezenta intr-adevar un pericol pentru securitatea nationala sau pentru ordinea publica. 43. Datorita faptului ca reclamantul nu a beneficiat nici in fata autoritatilor administrative, nici in fata curtii de apel de un grad minim de protectie impotriva arbitrariului autoritatilor, Curtea a concluzionat ca atingerea adusa vietii sale private nu era prevazuta de "o lege" care sa raspunda cerintelor Conventiei (a se vedea, mutatis mutandis, Al-Nashif impotriva Bulgariei, citata anterior, 128). 44. In lumina celor de mai sus, Curtea apreciaza ca nu mai este necesara examinarea plangerii reclamantului pentru a stabili daca atingerea a urmarit un "scop legitim" si daca a fost "necesara intr-o societate democratica". 45. In consecinta, a existat o incalcare a art. 8 din Conventie. V. Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 7 46. Reclamantul a denuntat o atingere adusa garantiilor procedurale in cazul expulzarii. El a invocat art. 1 din Protocolul nr. 7, care prevede urmatoarele: "1. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decat in temeiul executarii unei hotarari luate conform legii si el trebuie sa poata: a) sa prezinte motivele care pledeaza impotriva expulzarii sale; b) sa ceara examinarea cazului sau; si c) sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de catre aceasta autoritate.

2. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea drepturilor enumerate in paragraful 1 a), b) si c) al acestui articol, atunci cand expulzarea este necesara in interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de securitate nationala." A. Cu privire la admisibilitate 47. Curtea constata ca plangerea nu este in mod evident nefondata in conformitate cu art. 35 3 din Conventie. Ea subliniaza, pe de alta parte, ca aceasta nu este lovita de niciun alt motiv de inadmisibilitate, fapt pentru care hotaraste sa o declare admisibila. B. Pe fond 48. Guvernul nu contesta aplicabilitatea in cauza a art. 1 din Protocolul nr. 7 si admite ca reclamantul a fost expulzat inainte de a beneficia de garantiile prevazute de acest articol. Cu toate acestea, Guvernul considera ca motive de securitate nationala reclama masuri urgente. Astfel, apreciaza ca expulzarea reclamantului a fost justificata conform 2 al art. 1. 49. Guvernul sustine, de asemenea, ca reclamantul, desi a fost expulzat, a beneficiat de aceste garantii procedurale in fata unei jurisdictii. Astfel, evidentiaza faptul ca reclamantul a fost reprezentat de un avocat care a putut expune in fata curtii considerentele care sustineau neexpulzarea sa (a se vedea, mutatis mutandis, Mezghiche impotriva Frantei, nr. 33.438/96, Decizia Comisiei din 9 aprilie 1997). 50. Reclamantul afirma ca nu a fost niciodata informat asupra motivelor expulzarii sale si reitereaza imposibilitatea avocatului sau de a-i asigura apararea in lipsa oricaror dovezi impotriva sa. 51. Curtea aminteste ca in caz de expulzare, dincolo de protectia care le este oferita in special de art. 3 si 8, coroborate cu art. 13 din Conventie, strainii beneficiaza de garantii specifice prevazute de art. 1 din Protocolul nr. 7 (a se vedea, mutatis mutandis, Al-Nashif impotriva Bulgariei, citata anterior, 132). 52. Pe de alta parte Curtea releva faptul ca garantiile mai sus mentionate nu se aplica decat strainului aflat legal pe teritoriul unui stat care a ratificat acest protocol [Sejdovic si Sulejmanovic impotriva Italiei (decizie), nr. 57.575/00, 14 martie 2002, si Sulejmanovic si Sultanovic impotriva Italiei (decizie), nr. 57.574/00, 14 martie 2002]. 53. In speta, Curtea constata ca nu se contesta faptul ca reclamantul locuia legal pe teritoriul romanesc in momentul expulzarii sale. Astfel, desi a fost expulzat de urgenta din motive de securitate nationala, fapt permis de 1 al art. 1, el avea dreptul de a se prevala, dupa expluzarea sa, de garantiile prevazute de 1 (a se vedea raportul explicativ care insoteste Protocolul nr. 7). 54. Curtea releva faptul ca prima garantie acordata persoanelor vizate de acest articol prevede ca acestea nu pot fi expulzate decat "in executarea unei decizii luate in conformitate cu legea". 55. Cuvantul "lege" se refera la legea nationala, trimiterea la aceasta vizand, conform ansamblului dispozitiilor Conventiei, nu numai existenta unei baze in dreptul intern, ci si calitatea legii: impune accesibilitatea si previzibilitatea acesteia, precum si o anumita protectie impotriva atingerilor arbitrare ale drepturilor garantate de Conventie, venind din partea puterii publice. 56. Curtea reitereaza constatarea pe care a facut-o cu ocazia examinarii capatului de cerere privind art. 8 din Conventie, si anume ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, care a reprezentat baza legala a expulzarii reclamantului, nu i-a oferit acestuia garantii minime impotriva arbitrariului autoritatilor. 57. In consecinta, desi expulzarea reclamantului a avut loc in executarea unei decizii luate in conformitate cu legea, a existat o violare a art. 1 din Protocolul nr. 7, din moment ce legea nu

corespunde cererilor Conventiei. 58. In orice caz, Curtea apreciaza ca autoritatile interne au incalcat garantiile de care reclamantul trebuia sa beneficieze in virtutea 1 lit. a) si b) al acestui articol. 59. In aceasta privinta, Curtea constata, pe de o parte, ca autoritatile nu au furnizat reclamantului nici cel mai mic indiciu privind faptele de care este acuzat si, pe de alta parte, ca parchetul nu i-a comunicat ordonanta luata impotriva sa decat in ziua singurei audieri in fata curtii de apel. Pe de alta parte, Curtea observa ca curtea de apel a respins orice cerere de amanare, impiedicandu-l astfel pe avocatul reclamantului sa studieze ordonanta mai sus mentionata si sa depuna la dosar documente in sprijinul contestatiei indreptate impotriva sa. 60. Amintind ca orice dispozitie a Conventiei sau a protocoalelor sale trebuie interpretata astfel incat sa garanteze drepturi concrete si efective, iar nu teoretice si iluzorii, Curtea considera, avand in vedere controlul pur formal realizat de curtea de apel in aceasta cauza, ca reclamantul nu a putut, cu adevarat, sa obtina examinarea cauzei sale din perspectiva motivelor care sustineau neexpulzarea sa. 61. A existat deci o violare a art. 1 din Protocolul nr. 7.

http://jurisprudentacedo.com

VI. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 62. Conform art. 41 din Conventie, "Daca Curtea declara ca a existat o incalcare a Conventiei si a protocoalelor sale si daca dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite decat o inlaturare incompleta a consecintelor acestei incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul, o reparatie echitabila." A. Prejudiciu 63. Reclamantul solicita 500.000 EUR, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin expulzarea sa. 64. Guvernul contesta aceste pretentii, apreciind ca sunt exorbitante si nejustificate. In plus, sustine ca nu exista nicio legatura directa intre incalcarile invocate si prejudiciul pretins. Guvernul face trimitere la Cauza Beldjoudi impotriva Frantei (Hotararea din 26 martie 1992, seria A, nr. 234-A, 86), in care Curtea a apreciat ca simpla constatare a incalcarii constituie o reparatie suficienta in aceasta privinta. Guvernul aminteste si de cauzele Al-Nashif impotriva Bulgariei, mai sus citata (148), Slivenko impotriva Letoniei [(MC), nr. 48.321/99, 167, CEDO 2003-X] si Mokrani impotriva Frantei (nr. 52.206/99, 43, 15 iulie 2003), in care Curtea a acordat, cu titlu de daune morale, o suma mai mica decat cea solicitata de reclamant. 65. Curtea apreciaza ca reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil din cauza incalcarilor constatate. Avand in vedere ansamblul elementelor de care dispune si statuand in echitate, dupa cum prevede art. 41 din Conventie, Curtea hotaraste sa acorde reclamantului 10.000 EUR cu acest titlu. B. Cheltuieli de judecata 66. Reclamantul nu solicita restituirea cheltuielilor de judecata. 67. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine restituirea cheltuielilor de judecata decat in conditiile in care le-a cerut. Astfel ca, in cauza, Curtea nu acorda reclamantului nicio suma cu acest titlu. C. Dobanzi 68. Curtea hotaraste sa aplice majorarile de intarziere echivalente cu rata dobanzii pentru

facilitatea de credit marginal practicata de Banca Centrala Europeana, la care se vor adauga 3 puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE, C U R T E A, IN UNANIMITATE:

1. declara cererea admisibila cu privire la capetele de cerere intemeiate pe art. 8 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 7 si inadmisibila pentru rest; 2. declara ca a existat o incalcare a art. 8 din Conventie; 3. hotaraste ca a existat o incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 7; 4. hotaraste: a) ca statul parat trebuie sa ii plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data la care hotararea a devenit definitiva conform art. 44 2 din Conventie, 10.000 EUR (zece mii de euro) cu titlu de daune morale, plus orice suma care poate fi datorata cu titlu de impozit, convertibila in lei romanesti noi la nivelul ratei de schimb aplicabile la data platii; b) ca, incepand de la data expirarii termenului amintit pana la momentul efectuarii platii, suma va fi majorata cu o dobanda simpla, a carei rata este egala cu rata dobanzii pentru facilitatea de credit marginal practicata de Banca Centrala Europeana in aceasta perioada, la care se vor adauga 3 puncte procentuale; 5. respinge cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru rest. Redactata in limba franceza, apoi comunicata in scris la data de 12 octombrie 2006, in conformitate cu art. 77 alin. 2 si 3 din Regulamentul Curtii. http://jurisprudentacedo.com John Hedigan, Vincent Berger, presedinte grefier

Lupsa c. Romania
HOT RREA1 n Cauza Lup a mpotriva Romniei CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI SEC IA A TREIA

Strasbourg (Cererea nr. 10.337/04)

Aceast hot rre va r mne definitiv n situa iile precizate n art. -i-4 2 din Conven ie. Ea poate fi supus unor modific ri de form , n Cauza Lup a mpotriva Romniei. Curtea European a Drepturilor Omului (Sec ia a treia), statund n cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, pre edinte, J. Hedigan, L. Caflisch, C. Brsan, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, judec tori, i din domnul V. Berger, grefier de sec ie, dup ce a deliberat n camera de consiliu ia data de 18 mai 2006, a pronun at urm toarea hot rre, adoptat la aceast dat : PROCEDURA 1. La originea cauzei se afl o cerere (nr. 10.337/04) ndreptat mpotriva Romniei, prin care un cet ean srbo-muntenegrean, domnul Dorjel Lup a (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 19 ianuarie 2004, n temeiul art. 34 din Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (Conven ia). 2. Reclamantul este reprezentat prin doamnele E. lordache i D. Dragomir, avocate din Bucure ti. Guvernul romn (Guvernul) a fost reprezentat de agentul s u, doamna R. Rizoiu, apoi de doamna B. Rama canu, de la Ministerul Afacerilor Externe. 3. La data de 18 februarie 2005, pre edintele Sec iei a treia a hot rt s comunice cererea Guvernului. Invocnd prevederile art. 41 dir Regulamentul Cur ii i art. 29 3 din Conven ie, pre edintele a hot rt c? cererea s fie analizat cu prioritate i ca admisibilitatea i temeinicia cauzei s fie analizate n acela i timp. N FAPT I. Circumstan ele cauzei 5. n cursul anului 1989, reclamantul, cet ean iugoslav, a intrat i s-a stabilit n Romnia. A locuit aici 14 ani i n 1993 a nfiin at o societate comercial a c rei activitate principal era pr jirea i comercializarea cafelei. De asemenea, a nv at limba romn i a tr it marital cu o cet ean romn ncepnd din anul 1994. 6. La data de 2 octombrie 2002, partenera de via a reclamantului, aflat in vizita n Iugoslavia, a n scut un copil. Cteva zile mai trziu, reclamantul, partenera sa i nou-n scutul s-au intors in ROmania 7. La data de 6 august 2003, reclamantul, care se afla i str in tate, a intrat n Romnia, f r vreo opozi ie din partea poli iei de frontier . Cu toate acestea, a doua zi, agen ii poli iei de frontier sau prezentat la domiciliul s u i l-au nso it pn la grani . 8. Prin ac iunea introdus la data de 12 august 2003 n fa a Curtii de Apel Bucure ti mpotriva Autorit ii pentru str ini i Parchetului de p lng Curtea de Apel Bucure ti, avocata reclamantului a contestat m sura de nso ire pn la grani .

9. Aceasta a afirmat c reclamantului nu i s-a prezentat niciun act care s -l declare pe acesta indezirabil pe teritoriul romnesc. Ea a mai ad ugat c reclamantul tr ia din anul 1989 n Romnia, c participarea sa la revolta anticomunist din 1989 i-a adus o medalie, c nfiin ase o societate comercial , c se ngrijea de familia sa i c nu atentase in niciun fel la siguran a statului. 10. Singurul termen de judecat n fa a Cur ii de Apel Bucure ti avut loc la data de 18 august 2003. Reprezentanta Autorit ii pentru strai i-a nmnat avocatei reclamantului copia unei ordonan e a Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucure ti, emis la data de 28 mai 2003, prin care, la cererea Serviciului Romn de Informa ii i n baza Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str inilor n Romnia, reclamantul fusese declarat "persoan indezirabil " i i s-a interzis ederea n Romnia pentru o perioad de 10 ani, pe motiv c existau "indicii temeinice", conform c rora el desf ura activit i de natur s puna n pericol siguran a na ional ". Ultimul paragraf al ordonan ei Parchetului men iona c aceasta trebuie comunicat reclamantului i pus in executare de c tre Autoritatea pentru str ini, n temeiul art. 81 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002. 11. Conform documentelor depuse la dosarul cauzei de c tre reprezentanta Autorit ii pentru str ini, Ministerul de Interne informase ia data de 2 i 11 iunie 2003 Serviciul Romn de Informa ii, Ministerul Afacerilor Externe i poli ia de frontier despre faptul c reclamantului i se Interzisese ederea n ar . 12. Avocata reclamantului a cerut o amnare pentru a-i comunica reclamantului copia ordonan ei Parchetului i pentru a- i preciza ac iunea. 13. De i reprezentanta Parchetului a sus inut aceast cerere avnd n vedere c nu se dovedise faptul c a fost respectat obliga ia de comunicare c tre reclamant a ordonan ei Parchetului, curtea de apel a hot rt s continue analizarea cauzei. Considernd c probele administrate deja n dosar sunt suficiente, ea a respins i noua cerere de amnare a avocatei reclamantului n vederea administr rii probelor necesare n dovedirea ac iunii sale. 14. Pe fond, curtea de apel a respins ac iunea, motivndu- i decizia astfel: "Curtea, analiznd actele dosarului i sus inerile formulate, urmeaz s resping ca nentemeiat contesta ia mpotriva m surii de declarare ca indezirabil, dispus prin ordonan a Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucure ti i privind m sura return rii, re innd c , n raport de prevederile art. 83 i 84 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002, m sura dispus este temeinic i legal , n raport de condi iile prev zute de normele n materie. Fa de motivarea actului administrativ contestat, se re ine c aceasta ntrune te condi iile de fond i form cerute de norma special , autorizarea prezen ei unui str in pe teritoriul statului fiind atributul acestui stat, exercitat prin autorit ile competente, n limitele normelor n materie i cu respectarea propor ionalit i: restrngerii unor drepturi fundamentale propor ional cu

situa ia pe care a determinat-o, pe cale de consecin i m sura return rii fiind corect dispus . Se sus ine c m sura dispus prin Ordonan a Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucure ti din 28.05.2003 a fost comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Serviciului Romn de informa ii la data de 11.06.2003, iar Inspectoratului General al Poli iei de Frontier la data de 2.06.2003, iar la pct. 3 din dispozitivul ordonan ei de declarare ca indezirabil s-a men ionat c acesta se aduce la cuno tin a str inului i se pune n executare de c tre Autoritatea pentru str ini, n condi iile art. 81 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002, n preambulul actului fiind men ionate datele privind pa aportul str inului, ca i re edin a acestuia. Prin urmare, Curtea urmeaz s resping ca nentemeiat contesta ia reclamantului, formulat mpotriva ordonan ei Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucure ti, pe toate capetele de cerere." 15. n temeiul art. 85 alin. (1) din Ordonan a de urgen hot rre a r mas definitiv . Guvernului nr. 194/2002, aceast

16. Ulterior, n cursul anilor 2003 i 2004, partenera de via reclamantului, care nu vorbe te limba srb , i fiul lor, care are dubla cet enie romn i srbo-muntenegrean , s-au deplasat n Serbia-Muntenegru de mai multe ori, n sejururi ce au durat de la cteva zile pna la cteva luni. II. Dreptul i practica intern pertinente A. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimi str inilor n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei. Partea nr. 955 din data de 27 decembrie 2002 ARTICOLUL 81 http://www.jurisprudentacedo.com "(1) Aducerea la cuno tin a str inului a dispozi iei de p r sire teritoriului Romniei se realizeaz de c tre Autoritatea pentru str ini ori de forma iunile sale teritoriale. (2) Dispozi ia de p r sire a teritoriului se redacteaz n dou exemplare, n limba romn l ntr-o limb de circula ie interna ional . (3) Atunci cnd str inul este prezent, un exemplar a! dispozi iei d p r sire a teritoriului se nmneaz acestuia, sub semn tur (...). (4) Dac str inul nu este prezent, comunicarea se realizeaz astfel: a) prin po t , cu confirmare de primire, la adresa la care str inul a declarat c locuie te; b) prin afi are ia sediul Autorit ii pentru str ini i al forma iun teritoriale, n cazul n care nu se cunoa te adresa la care locuie te str inul." ARTICOLUL 83 "(1) Declararea ca indezirabil constituie o m sur administrativ de autoritate, dispus mpotriva unui str in care a desf urat, desf oar o exist indicii temeinice c inten ioneaz s desf oare activit i de natura s pun n pericol siguran a na ional sau ordinea public . (2) M sura prev zut la alin. (1) se dispune de c tre procurori anume desemnat de la Parchetul de pe lng Curtea de Apei Bucure ti, la propunerea Autorit ii pentru str ini sau a altor institu ii

cu competen e n domeniul ordinii publice i siguran ei na ionale care de in date sau indicii temeinice n sensul celor prev zute la alin. (1). (3) Procurorul se pronun , prin ordonan motivat , n termen de 5 zile de la primirea propunerii formulate n condi iile alin. (2) i, n c zul aprob rii acesteia, transmite ordonan a de declarare ca indezirabil la Autoritatea pentru str ini pentru a fi pus n executare. Atunci cnd declararea str inului ca indezirabil se ntemeiaz pe ra iuni de siguran na ional , n con inutul ordonan ei nu vor fi men ionate motivele care stau la baza acestei decizii. (4) Dreptul de edere al str inului nceteaz de drept de ia data emiterii ordonan ei de declarare ca indezirabil. (5) Perioada pentru care un str in poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani (...)." ARTICOLUL 84 "(1) Ordonan a de declarare ca indezirabil se aduce la cuno tin str inului de c tre Autoritatea pentru str ini, n condi iile prev zute la art. 81. (2) Comunicarea datelor i informa iilor care constituie motivele ce au stat la baza deciziei de declarare ca indezirabil pentru ra iuni de siguran na ional se poate face numai n condi iile stabilite i c tre destinatarii n mod expres prev zu i de actele normative care reglementeaz regimul activit ilor referitoare la siguran a na ional i protejarea informa iilor clasificate. Asemenea date i informa ii nu pot fi, sub nicio form , direct sau indirect, aduse la cuno tin a str inului declarat indezirabil." ARTICOLUL 85 "(1) Ordonan a de declarare ca indezirabil poate fi atacat de str inul mpotriva c ruia a fost dispus , n termen de 5 zile lucr toare de la data comunic rii, fa Curtea de Apel Bucure ti. Sentin a instan ei este definitiv i irevocabil . (2) Exercitarea c ii de atac prev zute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonan ei de declarare ca indezirabil a str inului (...)." B. Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 342 din 16 septembrie 2003 17.ntr-o cauz similar cu cea a reclamantului, Curtea Constitu ional s-a pronun at asupra compatibilit ii art. 84 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002 cu principiile constitu ionale de nediscriminare, cu dreptul de acces la justi ie i cu dreptul la un proces echitabil. Excep ia de neconstitu ionalitate a fost ridicat de c tre un str in n cadrul contesta iei ordonan ei Parchetului prin care a fost declarat indezirabil pe motivul c "existau indicii temeinice conform c rora el desf ura activit i de natur s pun n pericol siguran a na ional ". 18. Curtea Constitu ional a apreciat c articolul citat mai sus respect Constitu ia i Conven ia, din urm toarele considerente:

n cauza de fa situa ia str inilor declara i indezirabili n scopul ap r rii siguran ei na ionale i protej rii informa iilor clasificate este diferit de cea a celorlal i cet eni str ini, ceea ce poate determina legiuitorul s stabileasc drepturi diferite pentru aceste dou categorii de cet eni str ini, f r ca prin

aceasta s se ncalce principiul egalit ii. Diferen a real , care rezult din cele dou situa ii, justific existen a unor reguli distincte.

Totodat Curtea constat c interdic ia stabilit de legiuitor pentru cet enii str ini declara i indezirabili, de a nu li se aduce la cuno tin datele i informa iile pe baza c rora s-a luat o astfel de decizie, este n concordan cu dispozi iile constitu ionale ale art. 31 alin. (3), potrivit c rora "Dreptul la informa ie nu trebuie s prejudicieze (...) siguran a na ional ". Dispozi iile art. 84 alin. (2) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002 nu ncalc principiul accesului liber la justi ie, consacrat de art. 21 din Constitu ie, deoarece, conform art. 85 alin. (1), mpotriva m surii dispuse de procuror de declarare ca indezirabil este deschis calea ac iunii n justi ie. Curtea nu poate re ine nici nc lcarea prevederilor art. 123 alin. (2) din Constitu ie referitor la independen a judec torilor, deoarece ace tia trebuie s respecte legea care d prioritate intereselor privind siguran a na ional a Romniei. Instan a urmeaz s solu ioneze contesta ia n conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 194/2002 cu privire la regimul str inilor n Romnia, verificnd legalitatea i temeinicia ordonan ei n condi iile i n limitele acesteia. Referitor la prevederile cuprinse n Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (art. 6 pct. 1), precum i la cele ale Declara iei Universale a Drepturilor Omului (art. 9 i 10), invocate n motivarea excep iei, Curtea re ine c textul legal criticat nu opre te p r ile interesate de a apela la instan ele judec tore ti, de a fi ap rate i de a se prevala de toate garan iile procesuale care condi ioneaz ntr-o societate democratic procesul echitabil. De altfel, Curtea European a Drepturilor Omului a statuat (prin Hot rrea din 5 octombrie 2000, pronun at n Cauza Maaouia mpotriva Fran ei) c "deciziiie privind intrarea, ederea i expulzarea str inilor nu privesc drepturile i obliga iile civile ale reclamantului i nici acuza ii de natur penal , n sensul art. 6 pct. 1 din Conven ie. n consecin , art. 6 pct. 1 nu este aplicabil cauzei". N DREPT http://www.jurisprudentacedo.com 1. Asupra pretinsei nc lc ri a art. 6 din Conven ie 19. Reclamantul pretinde c m sura de expulzare, precum i interdic ia de edere dispuse mpotriva sa i ncalc dreptul la respectarea vie ii private i de familie, garantat prin art. 8 din Conven ie, care prevede urm toarele: "1. Orice persoan are dreptul la respectarea vie ii sale private i de familie, a domiciliului s u i a coresponden ei sale. 2. Nu este admis amestecul unei autorit i publice n exercitarea acestui drept dect n m sura n care acest amestec este prev zut de lege i dac constituie o m sur care, ntr-o societate democratic , este necesar pentru securitatea na ional , siguran a public , bun starea economic a rii, ap rarea ordinii i prevenirii faptelor penale, protejarea s n t ii sau a moralei, ori protejarea drepturilor i libert ilor altora."

A. Asupra admisibilit ii 20. Curtea constat c acest cap t de cerere nu este n mod v dit nentemeiat n sensul art. 35 paragraful 3 din Conven ie. Ea relev , de asemenea, c acest cap t de cerere nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. A adar, el trebuie declarat admisibil. B. Pe fond 1. Asupra existen ei unei ingerin e 21. Guvernul nu contest existen a unei vie i private i de familie a reclamantului n Romnia naintea expulz rii sale, ns sus ine c aceast m sur , precum i interdic ia de edere nu au constituit o ingerin n via a sa privat i de familie. n acest sens, el arat c reclamantul nu avea un drept de edere permanent n Romnia, ci edea aici n baza unei vize de afaceri prelungite periodic. Mai mult, el subliniaz c dup expulzarea reclamantului partenera sa i copilul lor s-au deplasat de mai multe ori n Serbia f r a ntmpina probleme speciale i c au stat acolo mai multe luni. Prin urmare, Guvernul consider c via a de familie a reclamantului nu a fost ntrerupt . 22. Reclamantul arat c din anul 1989 i pn n anul 2003 via a sa privat , de familie i profesional s-a desf urat n Romnia. El adaug c , n ciuda vizitelor partenerei sale i ale copilului lor, via a lor privat i de familie a fost afectat iremediabil prin m sura de expulzare. 23. De asemenea, el neag posibilitatea ca partenera sa i copilul lor s se stabileasc n SerbiaMuntenegru, deoarece aceasta nu vorbe te limba srb , ceea ce ngreuneaz foarte mult adaptarea cultural i social n aceast ar . Mai mult, ei afirm c n urma expulz rii sale, societatea comercial pe care o nfiin ase n Romnia, prin care ace tia se ntre ineau, a fost nevoit s - i nceteze activitatea i c , de atunci ncoace, ei nu au mai dispus de resurse suficiente pentru a- i asigura un nivel de via decent n Serbia-Muntenegru. 24. Curtea observ n primul rnd c realitatea unei vie i private i de familie a reclamantului n Romnia naintea expulz rii sale nu a fost contestat . 26. Curtea reaminte te apoi faptul c Conven ia nu garanteaz , ca atare, niciun drept pentru un str in de a intra sau locui pe teritoriul unei anumite ri. Totu i, expulzarea unei persoane dintr-o ar n care locuiesc rudele sale apropiate poate constitui o ingerin n dreptul la respectarea vie ii de famiiie, a a cum este el protejat de art. 8 1 din Conven ie (Cauza Boultif mpotriva Elve iei, nr. 54273/00, 39, CEDO 2001 -IX). ^ 26. n cauza de fa , Curtea relev faptul c reclamantul, ajuns n Romnia n 1989, a locuit aici n mod iegai, a nv at limba romn , a nfiin at o societate comercial i i-a ntemeiat o familie cu o cet ean romn . Din aceast uniune a rezultat un copil cu dubl cet enie, romn i srbo-muntenegrean . 27. Integrarea reclamantului n societatea romneasc i caracterul efectiv al vie ii sale de familie fiind incontestabile, Curtea consider c expulzarea sa i interdic ia de a mira pe teritoriul romn au pus cap t arRtef^ sa p ii vat i de familie, jge care vizitele regulate ale partenerei sale i ale copilului lor nu au putut-o remedia. Drept care, Curtea consider c a avut ioc o ingerin n via a privat i de famiiie a reclamantuui. 2. Asupra justific rii ingerin ei 28. Aceast ingerin ncalc Conven ia dac nu respect cerin ele paragrafului 2 al art. 8.

A adar, trebuie analizat dac ea era "prev zut de lege", dac urm rea unul sau mai multe scopuri legitime, n sensul paragrafului respectiv, i dac era "necesar ntr-o societate democratic ". 29. Guvernul sus ine c m sura litigioas respecta criteriile paragrafului 2 al art. 8. El arat c aceast m sur era prev zut de lege, i anume de Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i c respecta, prin urmare, condi ia de accesibilitate. n ceea ce prive te criteriul de previzibilitate, Guvernul consider c a fost i el respectat, din moment ce art. 83 din ordonan a mai sus men ionat prevedea c interdic ia teritorial nu poate fi dispus dect n cazurile strict enumerate, i anume dac un str in a desf urat, desf oar sau are inten ia de a desf ura activit i de natur s pun n pericol siguran a na ional sau ordinea public . 30. n fine, Guvernul afirm c m sura litigioas urm rea un scop legitim, i anume ap rarea siguran ei na ionale, c aceasta era necesar ntr-o societate democratic din moment ce se justifica printr-o necesitate social imperioas i c era propor ional cu scopul legitim urm rit. Pentru a conchide asupra propor ionaiit ii ingerin ei, Guvernul subliniaz c trebuie luate n calcul, pe de o parte, gravitatea faptelor de care era b nuit reclamantul i, pe de alt parte, faptul c partenera sa i copilul lor sunt liberi s -l viziteze i, eventual, s se stabileasc n SerbiaMuntenegru. 31. Reclamantul arat c Guvernul nu i-a comunicat niciodat faptele ce i se repro au i c nicio alt procedur penal nu a fost nceput mpotriva sa, nici n Romnia i nici n SerbiaMuntenegru. Prin urmare, ei consider c m sura a c rei victim a fost era complet arbitrar . 32. Curtea reaminte te c , n conformitate cu jurispruden a sa constant , sintagma "prev zut de lege" nseamn n primul rnd c m sura incriminat trebuie s aib o baz n dreptul intern, ns se refer i la calitatea legii respective: ea impune ca aceasta s fie accesibil persoanelor n cauz i s aib o formulare destul de exact pentru a permite reclaman ilor, care apeleaz , la nevoie, la consilieri, s prevad , ntr-o m sur rezonabil n circumstan ele cauzei, consecin ele ce ar putea rezulta dintr-un anumit act. 33. Desigur, n contextul special al m surilor legate de siguran a na ional , cerin a de previzibilitate nu ar putea fi aceea i ca n multe alte domenii (Cauza Leander mpotriva Suediei, Hot rrea din 26 martie 1987, seria A nr. 116, p. 23, 51). 34. Totu i, dreptul intern trebuie s ofere protec ie mpotriva atingerilor arbitrare ale puterii publice asupra drepturilor garantate prin Conven ie. Atunci cnd este vorba de chestiuni legate de drepturile fundamentale, dac puterea de apreciere acordat executivului nu ar cunoa te limite, legea ar putea s ncalce preeminen a dreptului, unul dintre principiile fundamentale ale unei societ i democratice consacrate prin Conven ie (Cauza Malone mpotriva Regatului Unit, Hot rrea din 2 august 1984, seria A nr. 82, p. 33, 68). ntr-adev r, existen a unor garan ii adecvate i suficiente mpotriva abuzurilor, garan ii printre care se num r mai ales cea a procedurilor de control eficient exercitat de c tre puterea judiciar , este cu att mai necesar cu ct, sub pretextul ap r rii democra iei, asemenea m suri risc s o submineze, chiar s o distrug (vezi, mutatis mutandis, Cauza Rotaru mpotriva Romniei [GC], nr. 28.341/95, 55, 59, CEDO 2000-V). 35. n cauz , Curtea constat c art. 83 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002 reprezint textul legal ce a constituit fundamentul expulz rii i interdic iei ederii reclamantului. Ea conchide, a adar, c m sura litigioas avea o baz n dreptul intern.

36. n ceea ce prive te accesibilitatea, Curtea observ c ordonan a citat mai sus a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002. Prin urmare, Curtea consider c acest text respecta criteriul accesibilit ii. 37. n ceea ce prive te previzibilitatea, Curtea reaminte te c nivelul de precizie al legisla iei interne depinde ntr-o mare m sur de domeniul pe care se presupune c l reglementeaz . Or, amenin rile la adresa siguran ei na ionale difer n timp i ca natur , ceea ce le face greu identificabile dinainte (Cauza Al-Nashif mpotriva Bulgariei, nr. 50.963/99, 121, 20 iunie 2002). 38. Totu i, nicio persoan care face obiectul unei m suri bazate pe aceste motive de siguran na ional nu trebuie lipsit de garan ii mpotriva arbitrariului. n specia!, ea trebuie s aib posibilitatea de a cere controlul m surii litigioase de c tre un organ independent i impar ial, abilitat s analizeze toate chestiunile de fapt i de drept pertinente pentru a putea statua asupra legalit ii m surii i a sanc iona un eventual abuz al autorit ilor. n fa a acestui organ de control, persoana respectiv trebuie s beneficieze de o procedur contradictorie pentru a- i putea prezenta punctul de vedere i a respinge argumentele autorit ilor (Cauza Al-Nashif, citat mai sus, 123 i 124). 39. n cauz , Curtea observ c , printr-o ordonan a Parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul romn, i s-a interzis ederea pentru o perioad de 10 ani i a fost expulzat pe motiv c Serviciul Romn de Informa ii de inea "indicii temeinice c desf oar activit i de natur s pun n pericol siguran a na ional ". 40. Or, Curtea constat c mpotriva reclamantului nu s-a declan at nicio urm rire penal pentru faptul c a participat la comiterea vreunei infrac iuni n Romnia sau ntr-o alt ar . n afar de motivul general men ionat mai sus, autorit ile nu i-au oferit reclamantului nicio alt precizare. n plus, Curtea observ c , nc lcnd dreptul intern, ordonan a prin care reclamantul a fost declarat indezirabil nu i-a fost comunicat dect dup expulzarea sa. 41. Curtea acord importan faptului c instan a, Curtea de Apel Bucure ti, s-a limitat la o analiz pur formal a ordonan ei Parchetului. n acest sens, ea observ c Parchetul nu i-a furnizat cur ii de apel nicio precizare referitoare la faptele repro ate reclamantului i c aceasta nu a mers dincolo de afirma iile Parchetului pentru a verifica dac reclamantul reprezenta ntradev r un pericol pentru siguran a na ional sau pentru ordinea public . 42. Avnd n vedere c reclamantul nu s-a bucurat nici n fa a autorit ilor administrative i nici n fa a cur ii de apel de nivelul minim de protec ie mpotriva arbitrariului autorit ilor, Curtea conchide c ingerin a n via a sa privat i de familie nu era prev zut de o "lege" care s respecte cerin ele Conven iei (vezi, mutatis mutandis, Cauza Al-Nashif, citat mai sus, 128). 43. Avnd n vedere aceast constatare, Curtea apreciaz c nu mai are rost s continue analiza acestui cap t de cerere al reclamantului pentru a cerceta dac ingerin a viza "un scop legitim" i era "necesar ntr-o societate democratic ". 44. Prin urmare, a avut loc nc lcarea art. 8 din Conven ie. II. Asupra pretinsei nc lc ri a art. 1 din Protocolul nr. 7 45. Reclamantul invoc nc lcarea garan iilor procedurale n caz de expulzare. El invoc art. 1 din Protocolul nr. 7, care prevede urm toarele: "1. Un str in care i are re edin a n mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat dect n temeiul execut rii unei hot rri luate conform legii i el trebuie s poat : a) s prezinte motivele care pledeaz mpotriva expulz rii sale; b) s cear examinarea cazului s u; i

c) s cear s fie reprezentat n acest scop n fa a autorit ilor competente sau a uneia ori a mai multor persoane desemnate de c tre aceast autoritate. 2. Un str in poate fi expulzat nainte de exercitarea drepturilor enumerate n paragraful 1a), b) i c) al acestui articol, atunci cnd expulzarea este necesar n interesul ordinii publice sau se ntemeiaz pe motive de securitate na ional ." A. Asupra admisibilit ii 46. Curtea constat c acest cap t de cerere nu este n mod v dit nentemeiat n sensul art. 35 3 din Conven ie. Mai mult, Curtea relev c acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibiiitate. A adar, el trebuie declarat admisibil. B. Pe fond 47. Guvernul nu contest aplicabilitatea n cauz a art. 1 din Protocolul nr. 7 i admite c reclamantul a fost expulzat nainte de a beneficia de garan iile prev zute de acest articol. 48. Totu i, el consider c motive de siguran na ional au impus luarea unor m suri urgente. Drept care, apreciaz c expulzarea reclamantului era justificat n sensul paragrafului 2 ai art. 1. 49. Guvernul mai sus ine c reclamantul, de i a fost expulzat, a beneficiat de aceste garan ii procedurale n fa a unei instan e judiciare. n acest sens, el arat c reclamantul a fost reprezentat de avocata sa, care a putut ar ta n fa a cur ii de apel motivele ce militau mpotriva expulz rii reclamantului (vezi, mutatis mutandis, Cauza Mezghiche mpotriva Fran ei nr. 33438/96, decizia Comisiei din 9 aprilie 1997). 50. Reclamantul reitereaz faptul c nu a fosi niciodat informat despre motivele ce au determinat expulzarea sa. Prin urmare, el apreciaz c avocata sa s-a aflat n imposibilitatea de ai asigura ap rarea n fa a cur ii de apel. El adaug c ordonan a Parchetului nu i-a fost comunicat avocatei sale dect la data de 18 august 2003, n timpul unicului termen n fa a cur ii de apel care, pe deasupra, a respins orice cereri de amnare formulate de avocata sa. 51. nc de la nceput, Curtea subliniaz c n caz de expulzare, pe lng protec ia ce Si se ofer n special prin art. 3 i 8 coroborate cu art. 13 din Conven ie, str inii beneficiaz de garan iile specifice prev zute de art. 1 din Protocolul nr. 7 (vezi, mutatis mutandis, Cauza Al-Nashif, citat mai sus, 132). 52,. Mai mult, Curtea relev faptul c garan iile mai sus men ionate nu se aplic dect str inilor ce locuiesc n mod legal pe teritoriul unui stat care a ratificat acest Protocol (cauzele Sejdovic i Suiejmanovic mpotriva Italiei [dec] nr. 57575/00, 14 martie 2002, i Suiejmanovic i Sultanovic mpotriva Italiei [dec] nr. 57574/00, 14 martie 2002). 53. n spe , Curtea observ c nu s-a contestat faptul c reclamantul locuia legal pe teritoriul romnesc n momentui expulz rii sale. Drept care, de i a fost expulzat de urgen din motive de siguran na ional , caz autorizat de paragraful 2 al art. 1, el avea dreptul s invoce, dup expulzarea sa, garan iile enun ate la paragraful 1 (vezi raportul explicativ ce nso e te Protocolul nr. 7). 54. Curtea subliniaz c prima garan ie acordat persoanelor vizate de acest articol prevede c acestea nu pot fi expulzate dect "n temeiul execut rii unei hot rri luate conform legii". 55. Cuvntul "lege" desemnnd legea na ional , trimiterea la aceasta se refer , dup exemplul tuturor prevederilor Conven iei, nu numai la existen a unei baze n dreptul intern, ci i la calitatea legii: el impune accesibilitatea i previzibilitatea acesteia, precum i o anumit protec ie

mpotriva atingerilor arbitrare ale puterii publice asupra drepturilor garantate prin Conven ie (paragraful 34 de mai sus). 56. Curtea reitereaz constatarea f cut n analizarea cap tului de cerere ntemeiat pe art. 8 din Conven ie, i anume c Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 194/2002, care a constituit baza legal pentru expulzarea reclamantului, nu i-a oferit garan ii minime mpotriva arbitrariului autorit ilor. 57. Prin urmare, de i expulzarea reclamantului a avut loc n executarea unei hot rri luate conform legii, a avut loc nc lcarea art. 1 din Protocolul nr. 7, din moment ce aceast lege nu r spunde cerin elor Conven iei. 58. n orice caz, Curtea apreciaz c autorit ile interne au nc lcat i garan iile de care ar fi trebuit s se bucure reclamantul n virtutea paragrafului 1a) i b) al acestui articol. 59. n acest sens, Curtea observ , pe de o parte, c autorit ile nu i-au oferit reclamantului nici cel mai mic indiciu referitor la faptele ce i se repro au i, pe de alt parte, c Parchetul nu i-a comunicat ordonan a dat mpotriva sa dect n ziua unicului termen avut n fa a cur ii de apel. Mai mult, Curtea noteaz c instan a, curtea de apel, a respins orice cerere de amnare, mpiedicnd-o astfel pe avocata reclamantului s studieze ordonan a mai sus men ionat i s depun la dosar probe n sprijinul contesta iei ndreptate mpotriva sa. 60. Reamintind c orice prevedere a Conven iei sau a protocoalelor sale trebuie s se interpreteze astfel nct s garanteze drepturi concrete i efective, nu teoretice i iluzorii, Curtea consider , n lumina controlului pur formal efectuat de curtea de apel n cauz , c reclamantul nu a putut cere n mod adecvat examinarea cazului s u prin prisma argumentelor ce militau mpotriva expulz rii sale. 61. A adar, a avut loc nc lcarea art. 1 din Protocolul nr. 7. III. Asupra pretinsei nc lc ri a art. 6 1 din Conven ie 62. Invocnd art. 6 1 i art. 13 din Conven ie, reclamantul se plnge i de inechitatea procedurii n fa a Cur ii de Apel Bucure ti i de lipsa unei c i de atac mpotriva Hot rrii din 18 august 2003 a acestei instan e. 63. Curtea reaminte te c hot rrile referitoare la expulzarea str inilor, cum ar fi sentin a mai sus men ionat n cauz , nu reprezint o contesta ie asupra drepturilor sau obliga iilor cu caracter civil i nici nu au leg tur cu temeinicia unei acuza ii n materie penal , n sensul art. 6 1 din Conven ie (Cauza Maaouia mpotriva Fran ei [GC] nr. 39652/98, 40, CEDO 2000-X). 64. n ceea ce prive te cap tul de cerere ntemeiat pe art. 13 din Conven ie, Curtea reaminte te c nicio prevedere a Conven iei nu acord dreptul la mai multe grade de jurisdic ie n alte proceduri dect cele penale. 65. Prin urmare, Curtea apreciaz c aceast parte a cererii este incompatibil ratione materiae cu prevederile Conven iei i trebuie respins conform art. 35 3 i 4 din Conven ie. IV. Asupra aplic rii art. 41 din Conven ie 66. Conform prevederilor art. 41 din Conven ie: "Dac Curtea declar c a avut loc o nc lcare a Conven iei sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltei p r i contractante nu permite dect o nl turare incomplet a consecin elor acestei nc lc ri, Curtea acord p r ii lezate, dac este cazul, o repara ie echitabil ."

A. Prejudiciu 67. Invocnd concluziile unei expertize contabile, reclamantul solicit cu titlu de prejudiciu material suma de 171.000 EUR pentru pierderile economice suferite de societatea sa comercial de la expulzarea sa. 68. De asemenea, el solicit 100 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral suportat din cauza expulz rii sale. 69. Guvernul contest aceste preten ii, pe care le consider excesive Mai mult, el sus ine c nu exist nicio leg tur direct ntre pretinsele nc lc ri i a a-zisele prejudicii materiale i morale pretinse. 70. Curtea relev nc de la nceput c nu poate specula asupra evolu iei economice pe care ar fi putut-o avea societatea comercial nfiin at de reclamant dac acesta nu ar fi fost expulzat. Totu i, ea apreciaz c expulzarea reclamantului a perturbat n mod obiectiv administrarea societ ii sale, perturb ri ale c ror consecin e nu pot fi evaluate cu exactitate. 71. Mai mult, Curtea apreciaz c reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil din cauza nc lc rilor constatate. 72. innd cont de toate elementele ce se afl n posesia sa i statund n echitate, conform art. 41 din Conven ie, Curtea hot r te s acorde reclamantului 15.000 EUR, pentru toate prejudiciile suferite. B. Cheltuieli de judecat 73. Reclamantul solicit rambursarea onorariilor avoca iale, precum i a diferitelor cheltuieli efectuate pentru a- i prezenta cererea n fa a Cur ii. Cu titlu justificativ, el prezint o not de onorariu n valoare de 6.500 EUR, ntocmit pe numele avocatei sale. 74. Guvernul contest suma solicitat , pe care o consider excesiv . Mai mult, el arat c avocata reclamantului nu a precizat nici num rul de ore consacrate prezent rii cererii n fa a Cur ii i nici tariful orar practicat. 75. Conform jurispruden ei Cur ii, un reclamant nu poate ob ine rambursarea cheltuielilor de judecat dect n m sura n care li s-au stabilit realitatea, necesitatea i caracterul rezonabil. 76. n cauz , Curtea apreciaz c suma total solicitat de reclamant cu titlu de onorarii avoca iale este excesiv . 77. innd cont de elementele aflate n posesia sa, precum i de jurispruden a sa n materie, Curtea, statund n echitate, conform art. 41 din Conven ie, consider rezonabil s acorde reclamantului suma de 3.000 EUR, pentru toate cheltuielile de judecat . C. Dobnzi moratorii 78. Curtea consider potrivit ca rata dobnzii moratorii s se bazeze pe rata dobnzii facilit ii de pre marginal a B ncii Centrale Europene, majorat cu 3 puncte procentuale. http://www.jurisprudentacedo.com PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, N UNANIMITATE: 1. declar cererea admisibil n ceea ce prive te capetele de cerere ntemeiate pe art. 8 din Conven ie i pe art. 1 din Protocolul nr. 7 i inadmisibil n rest; 2. hot r te c a avut loc nc lcarea art. 8 din Conven ie; 3. hot r te c a avut loc nc lcarea art. 1 din Protocolul nr. 7;

4. hot r te: a) ca statul prt s -i pl teasc reclamantului, n termen de 3 luni de la data r mnerii definitive a hot rrii, conform art. 44 2 din Conven ie, 15.000 EUR (cincisprezece mii euro) cu titlu de prejudiciu material i moral i 3.000 EUR (trei mii euro) drept cheltuieli de judecat , plus orice sum ce ar putea fi datorat cu titlu de impozit; b) ca, ncepnd de la expirarea termenului men ionat mai sus i pn la efectuarea pl ii, aceste sume s se majoreze cu o dobnd simpl avnd o rat egal cu cea a facilit ii de pre marginal a B ncii Centrale Europene, valabil n aceast perioad , majorat cu 3 puncte procentuale; 5. respinge cererea de satisfac ie echitabil pentru surplus, ntocmit n limba francez , apoi comunicat n scris ia data de 8 iunie 2006, n aplicarea art. 77 2 i 3 din Regulamentul Cur ii. Bostjan M. Zupancic, pre edinte Vincent Berger, grefier

Lustig-Prean i Beckett contra Marea Britanie Homosexuali militari activi Revocare din serviciu
Homosexuali militari activi. Revocare din serviciu. CEDO, sec ia III, hot rrea Lustig-Prean i Beckett c. Marea Britanie, 27 septembrie 1999, 31417/96 i 32377/96 Revocarea din serviciu a unor militari pe simplul motiv c sunt homosexuali nu este admisibil . Reclaman ii sunt homosexuali i f ceau parte din rndul for elor militare britanice, la un moment la care ministerul ap r rii avea o politic de excludere a homosexualilor dintre cadrele militare. Reclaman ii au fost obiect al unor anchete cu privire la homosexualitatea lor, pe care au recunoscut-o, apoi au fost revoca i din armat pe acest motiv. Art. 8. Via privat . Curtea a considerat c anchetarea preferin elor sexuale ale reclaman ilor i, mai apoi, revocarea lor din armat constituie ingerin e extrem de grave n dreptul lor la via privat . Guvernul a considerat c existau motive serioase pentru a considera c prezen a unor persoane homosexuale ntre militari avea efecte importante asupra moralului trupelor i asupra eficacit ii opera ionale a armatei, bazndu-se pe un raport publicat n 1996. Curtea a constatat ns c acest raport vizeaz doar atitudinea negativ a militarilor heterosexuali la adresa celor homosexuali, f r ca raportul s fac vreo referin la capacit ile militare ale acestora din urm . Curtea nu poate considera o astfel de prejudecat privind homosexualitatea drept o justificare a ingerin ei n via a privat a reclaman ilor. Curtea admite c prezen a unor militari homosexuali prezint anumite dificult i legate de atmosfera ostil creat de ceilal i militari, ns a considerat c acestea pot fi evitate prin impunerea unui cod disciplinar strict. De aceea, Curtea a considerat c ingerin a n via a lor privat nu poate fi justificat , iar art. 8 a fost violat

Chapman contra Marea Britanie - Comunitate nomada tigani Amplasarea pe domeniul public
Comunitate nomad . Amplasarea caravanelor pe domeniul public. Obliga iile autorit ilor. CEDO, Marea Camer , hot rrea Chapman contra Marea Britanie, 18 ianuarie 2001, 27238/95 Art. 8 nu implic pentru statele membre obliga ia de a pune la dispozi ia comunit ii rome un num r adecvat de locuri convenabile pentru caravanele lor, ct timp art. 8 nu impune obliga ia de a furniza oric rei persoane un domiciliu. Reclamanta este membr a unei familii de igani care, n 1985, a cump rat un teren pentru a- i instala caravana, f r a avea permis de urbanism prealabil. Familiei i s-a refuzat permisul de a- i a eza caravana sau permisul de a construi un bungalov, pe motiv c terenul n discu ie se afla pe centura verde a ora ului. Absen a n regiune a unui loc special pentru iganii nomazi a fost recunoscut n cursul procedurii judiciare ce a urmat, motiv pentru care s-a acordat un termen mai lung pentru executarea obliga iei de a p r si terenul. Reclamanta a fost amendat pentru refuzul de a p r si terenul n discu ie, unde locuie te n continuare. Art. 8. Via a privat i de familie. Curtea a considerat c via a n caravan face parte integrant din identitatea ig neasc a reclaman ilor iar m surile de urbanism care le-au fost impuse constituie o ingerin n dreptul lor la via privat i de familie. Aceast ingerin a fost prev zut de lege i viza un scop legitim, anume protejarea drepturilor i libert ilor altuia, prin protec ia acordat mediului. n raport de necesitatea m surilor luate pentru atingerea cestui scop legitim, Curtea a considerat c autorit ile trebuie s beneficieze de o marj de apreciere larg n acest domeniu, ntruct sunt mai bine plasate pentru a lua decizii n materie de amenajare urbanistic . n spe , Curtea a considerat c inspectorii britanici au avut motive serioase s nu autorizeze plasarea unei locuin e pe centura verde a ora ului, din ra iuni de protec ie a mediului. n plus, Curtea a constatat c iganii sunt liberi s i instaleze caravanele n anumite locuri care au permis n acest sens. n ciuda num rului insuficient de astfel de locuri special amenajate, Curtea nu a fost convins de faptul c nu existau i alte solu ii pentru reclaman i dect s continue s ocupe un teren f r a avea permis n acest sens. Curtea a considerat c art. 8 nu implic pentru statele membre obliga ia de a pune la dispozi ia comunit ii rome un num r adecvat de locuri convenabile pentru caravanele lor, ct timp art. 8 nu impune obliga ia de a furniza oric rei persoane un domiciliu. De aceea, art. 8 nu a fost violat.

GMB si KM contra Elvetia - Interdic ia copilului de a purta numele de fat al mamei


Numele copilului. Interdic ia de a purta numele de fat al mamei. CEDO, sec ia II, decizia G. M. B. i K. M. versus Elve ia, 27 septembrie 2001, 36797/97

Dat fiind faptul c numele unei persoane este un mijloc de identificare personal acesta ine de exercitarea dreptului s u la via privat i de familie.

i familial ,

Reclaman ii s-au c s torit n 1989 i au avut o fiic n 1995. P rin ii au dorit ca fiica lor s poarte numele mamei, ns serviciile de stare civil a refuzat, pe motiv c aceasta trebuie s poarte numele comun al so ilor, n spe , cel al tat lui. Instan ele sesizate au respins cererea reclaman ilor considernd c ace tia au ales n mod liber s poarte drept nume comun numele so ului, de i ar fi putut s aleag i numele so iei, astfel nct este firesc ca fiica lor s poarte acela i nume. Art. 8. Via privat . Dat fiind faptul c numele unei persoane este un mijloc de identificare personal i familial , acesta ine de exercitarea dreptului s u la via privat i de familie. Pe de alt parte, statul i societatea are un interes evident de a reglementa uzul numelui, ntruct utilizarea acestuia vizeaz i numeroase aspecte de drept public, legate de dreptul unei persoane de a intra n contact cu alte persoane i institu ii. Refuzul autorit ilor elve iene de a permite reclaman ilor s dea un nume de familie anume pentru copilul lor nu constituie neap rat o ingerin n dreptul lor la via privat , ci trebuie privit mai degrab ca legat de obliga iile pozitive ale statului. n acest domeniu, innd cont de diversele solu ii care au fost adoptate de statele membre, Curtea admite statelor o marj de apreciere destul de extins . Din acest punct de vedere, Curtea a constatat c reclaman ii nu au demonstrat existen a niciunui inconvenient pentru fiica lor rezultat din obliga ia de a-i da acesteia numele de familie comun, pe care cei doi so i i lau ales de comun acord. Curtea a considerat c este n interesul p str rii unit ii familiei utilizarea acestui nume comun i este n interesul societ ii n ansamblul s u de a proteja coeren a unui ansamblu de reguli de dreptul familiei care pun n prim plan binele copilului. n consecin , innd cont de flexibilitatea dreptului elve ian cu privire la alegerea numelui comun al unui cuplu c s torit i a lipsei vreunui inconvenient semnificativ rezultat din refuzul statului de a permite utilizarea numelui de fat al mamei, Curtea a considerat c statul nu i-a nc lcat obliga iile ce i revin n virtutea art. 8 din Conven ie.

Vala inas contra Lituaniei - Detentie Umilire inerenta Conditii


Deten ie. Umilire inerent . Condi ii. CEDO, sec ia III, hot rrea Vala inas versus Lituania, 24 iulie 2001, 44558/98 M surile privative de libertate sunt, n mod firesc, acompaniate de astfel de suferin e i forme de umilire. Reclamantul a fost condamnat la nou ani de nchisoare pentru mai multe infrac iuni, fiind eliberat n anul 2000 n urma unui decret de gra iere individual . Reclamantul sus ine c , n penitenciar, condi iile de deten ie erau inumane, n special n ceea ce prive te instala iile sanitare. De asemenea, reclamantul se plnge de perchezi ia corporal la care a fost supus n 7 mai 1998 n urma vizitei unui dintre p rin ii s u. Reclamantul sus ine c a fost umilit fiind obligat s se

dezbrace n prezen a mai multor gardieni, care i-au examinat organele sexuale i pachetul cu mncare pe care l primise. Art. 3. Curtea aminte te faptul c , potrivit jurispruden ei sale constante, pentru a c dea sub inciden a art. 3, un tratament anume trebuie s aib un minim de gravitate i c suferin a i umilirea trebuie s mearg dincolo de ceea ce implic n mod necesar un tratament sau o pedeaps legitim . Din acest punct de vedere, Curtea a considerat c m surile privative de libertate sunt, n mod firesc, acompaniate de astfel de suferin e i forme de umilire. Art. 3 din Conven ie impune statelor ca orice de inut s fie tratat n condi ii compatibile cu respectul datorat demnit ii umane, iar condi iile de deten ie nu trebuie s l supun pe acesta la o stare psihic care s exced nivelul inevitabil de suferin e inerente deten iei. Din acest punct de vedere, simplul fapt c instala iile sanitare din penitenciar nu erau n cea mai bun stare nu este suficient pentru ca consecin ele unui astfel de tratament s dep easc minimul de gravitate impus. n raport de perchezi ia corporal din 7 mai 1998, Curtea a considerat c astfel de perchezi ii pot fi uneori necesare pentru asigurarea securit ii stabilimentului penitenciar i pentru protejarea ordinii, n m sura n care sunt realizate de o manier civilizat . Din acest punct de vedere, faptul c perchezi ia a fost realizat n public, f r nicio justificare, denot o lips de respect pentru reclamant i demnitatea acestuia. De acea, Curtea a considerat c acest act constituie un tratament degradant, iar art. 3 a fost violat sub acest aspect.

Escoubet contra Belgia - Retinerea permisului de conducere


Retinerea permisului de conducere Aplicabilitatea art. 6. CEDO, Marea Camer , hot rrea Escoubet versus Belgia, 28 octombrie 1999, 26780/95 Retragerea permisului de conducere nu este o sanc iune penal . Reclamantul a fost implicat ntr-un accident de circula ie. Informat de c tre agen ii de poli ie afla i la fa a locului, un procuror a dispus retragerea imediat a permisului de conducere al reclamantului. Motivul era alcoolemia prezumat a fi superioar limitei de 0.8 la mie stabilit prin lege. Peste 5 zile, reclamantului i s-a restituit permisul. Acesta s-a plns n fa a Cur ii de faptul c retragerea imediat a permisului de conducere era o m sur care, n dreptul belgian, nu putea face obiect al unui control judiciar. Art. 6. Domeniul de aplicabilitate. Curtea trebuie, mai nti, s verifice n ce m sura art. 6 este aplicabil litigiul pe care l-a avut reclamantul. Curtea trebuie astfel s verifice dac reclamantul a fost subiect al unei acuza ii n materie penal . Pentru a determina acest lucru este necesar apelul la trei criterii: calificarea m surii n litigiu n dreptul intern, natura acesteia, natura i gradul de severitate al sanc iunii. Cu privire la calificarea faptei n dreptul intern, aceast m sura nu are, potrivit instan ei supreme belgiene, caracter penal, ntruct are o natur preventiv care are drept scop de a mpiedica conducerea unei ma ini, pentru un timp determinat, de c tre conduc torii auto periculo i. Totu i, calificarea din dreptul intern nu este determinant n raport de Conven ie,

innd cont de sensul autonom i material care trebuie acordat no iunii de acuza ie n materie penal . Cu privire la natura m surii, Curtea a constatat c pentru a se dispune retragerea permisului, legea intern nu presupune niciun examen sau stabilire a culpabilit ii, iar aplicarea sa este complet independent de orice procedur penal . Retragerea permisului constituie o m sur de pruden al c rei caracter urgent justific aplicarea sa imediat i din care nu r zbate nicio inten ie de a pedepsi. M sura de retragere a permisului se distinge de anularea permisului, pronun at n urma unei proceduri penale. Cu privire la gradul de severitate al sanc iunii, trebuie amintit c m sura este limitat n timp, ntruct nu poate dep i 15 zile. Impactul acestei m suri nu este, prin intensitate i durat , att de important pentru a califica m sura ca fiind una penal . n spe , Curtea a constatat c retragerea permisului nu a cauzat niciun prejudiciu notabil reclamantului, ntruct acesta i-a recuperat permisul ase zile mai trziu. innd cont de toate aceste motive, Curtea a constatat c art. 6 nu este aplicabil n spe , astfel nct ea nu are competen a material de a judeca plngerea.