Sunteți pe pagina 1din 9

ABUZUL DE POZI IE DOMINANT CAPITOLUL I.

PIA A COMUNITAR Crearea unei pie e interne unice n cadrul UE a determinat necesitatea asigur rii condi iilor propice unei concuren e func ionale la nivel comunitar, un sistem care s asigure o concuren nedistorsionat pe pia intern . Politica concuren ial este important pentru instituirea Pie ei Europene Comune. Ea nu ar avea sens, dac concuren a ntre companiile Statelor Membre ar fi limitat de acorduri restrictive i activitatea cartelurilor. Acestea ar limita beneficiile oferite consumatorilor de o pia cu concuren loial i liber , cu o larg diversitate de m rfuri i servicii disponibile la pre uri avantajoase. Pia intern este de neconceput f r o politic n domeniul concuren ei care s ncurajeze eficien a economic prin crearea unui mediu favorabil inova iei i progresului tehnologic, s protejeze interesele consumatorilor prin oferirea posibilit ii de a cump ra produse i servicii n condi ii optime i s previn eventualele practici anticoncuren iale ale societ ilor comerciale i ale autorit ilor na ionale. Asigurarea unor condi ii egale a generat rezultate benefice pentru consumatori, precum sc derea tarifelor pentru serviciile telefonice, accesul unui num r ct mai mare de persoane la transportul aerian sau posibilitatea achizi ion rii unui automobil ntr-un stat membru al UE care are cele mai mici pre uri de pe pia . Politica concuren ial are principii ce stau la baza cre rii cadrului legislativ insituit prin Tratatul asupra Uniunii Europene: transparen a n privin a deciziilor adoptate referitor la comportamentele anticoncuren iale; nediscriminarea nici unui agent economic participant la schimburile economice interna ionale; stabilitatea unui cadru competitiv interna ional; cooperarea ntre diferitele autorit i ale concuren ei na ionale i interna ionale n privin a aplic rii legisla iei n domeniu. Potrivit Art. 85 (81) alin. 1 al Tratatului CE, politica n domeniul concuren ei trebuie s garanteze unitatea, omogenitatea i viabilitatea pie ei interne prin: combaterea monopoliz rii anumitor pie e de c tre societa i ce ncheie ntre ele acorduri protec ioniste acorduri restrictive i fuziuni; prevenirea exploatarii puterii economice a unor societa i n defavoarea altora abuzul de pozi ie dominant ; prevenirea distorsion rii regulilor concuren iale de c tre guvernele statelor membre prin sprijinirea discriminatorie n favoarea anumitor operatori economici publici sau priva i ajutoarele de stat. Combaterea n elegerilor ntre grup rile de companii cu scopul fix rii pre ului sau instituirii controlului asupra volumului total al produc iei n defavoarea comer ului ntre Statele Membrecarteluri ntruct economia de pia punctul de referin al politicii economice a Uniunii i a statelor membre plaseaz concuren printre factorii determinan i ai succesului economic, acceptarea prevederilor acestui articol nseamn att cea mai bun modalitate de ndeplinire a nevoilor consumatorilor, ct i cea mai bun cale de asigurare a competitivit ii operatorilor economici, produselor i serviciilor europene pe pia interna ional . Obiectivul i instrumentele politicii concuren iale Obiectivul politicii concuren iale europene const n garantarea unit ii Pe ei comune i evitarea monopoliz rii unor sectoare ale pe ii. Monopolizarea pie ei poate avea loc prin acord sau fuziune. n afar de aceasta, ea supravegheaz ac iunile guvernelor Statelor Membre ce ar putea distorsiona regulile de joc prin aplicarea m surilor discriminatorii fa de unele ntreprinderi, favoriznd ntreprinderile publice sau prin acordarea asisten ei ntreprinderilor din sectorul privat. n unele cazuri, incidentele n domeniul concuren ei sunt solu ionate prin modificarea politicii concuren iale a statelor sau a companiilor implicate. n alte cazuri, Comisia pledeaz pentru aplicarea unei amenzi, ce poate dep i suma de 75 milione Euro Punctate succint, obiectivele vizate de politica n domeniul concuren ei sunt cre terea bun st rii i protec ia consumatorilor, redistribuirea veniturilor, protejarea ntreprinderilor mici i mijlocii, integrarea pie elor, dar avnd i considera ii regionale sociale sau sectoriale

Reglement ri Politica n domeniul concuren ei este reglementat legal, in primul rnd, de prevederile incluse n Tratatul Uniunii Europene, respectiv: Articolul 81, privind practicile restrictive Articolul 82, privind pozi ia dominant pe pia Articolul 86, privind ntreprinderile publice Articolele 87-89 privind ajutorul de stat. De asemenea, exist referiri i n legisla tia secundar adoptat de Consiliul UE i de Comisia European , sub forma Regulamentelor i Directivelor.: Regulamentul Consiliului 17/1962; Regulamentul Consiliului 4064/1989, privind controlul fuziunilor, amendat prin Regulamentul 1310/1997; Regulamente i directive privind except rile n bloc, acordate n cazul unor acorduri care privesc situa ii precis determinate, precum: transferul de tehnologie, cercetarea i dezvoltarea, distribu ia autovehiculelor, etc. n afara acestor reglement ri precise exist si o serie de instruc iuni emise de Comisie la care se adaug diverse acorduri internationale i decizii ale Cur ii Europene de Justi ie i ale Tribunalului de Prim Instan . CAPITOLUL II. ABUZUL DE POZI IE DOMINANT Potrivit legisla iei europene, este necesar s se evite ca ntreprinderile europene s se bucure de o pozi ie dominant n sectorul lor de activitate, abuznd de aceast pozi ie i crend posibilitatea unor distorsiuni ale concuren ei care afecteaz schimburile intercomunitare Pozi ia dominant este situa ia n care o societate comercial dispune de o asemenea putere economic nct poate obstruc iona -distorsiona concuren a pe pia pe care activeaz , impunnd anumite clauze partenerilor contractuali precum i concuren ilor, clauze pe care, n mod normal, ace tia nu le-ar fi acceptat, acestea putnd fii susceptibile s creze o pozi ie dominant . n conformitate cu prevederile art. (82) al Tratatului CE, nu sanc ioneaz pozi ia dominat dect n situa ia n care devine o exploatare abuziv de pozi ie dominant al uneia sau mai multor ntreprinderi n interiorul pie ei interne sau ntr-un segment important al acesteia va fi interzis ca fiind incompatibil cu pia intern , atta timp ct afecteaz comer ul dintre statele membre . Potrivit dispozi iilor tratatului, pozi ia dominat se apreciaz n ansamblul pie ei comunitare sau al unei p r i substan iale a acesteia. Pentru determinarea ntinderii pie ei ntr-un caz particular, urmeaz a se avea n vedere caracteristicile produsului, produselor similare i de asemenea percep ia consumatorului. De fapt, tratatul nu define te n mod expres abuzul de pozi e dominant , dar se limiteaz la enumera cteva din practicile abuzive: a) impunerea, n mod direct sau indirect, a pre urilor de vnzare ori de cump rare sau a altor condi ii inechitabile ale tranzac iilor; Pre ul impus poate s fie excesiv n ipoteza n care nu exist un raport rezonabil ntre acesta i valoarea economic a presta iei ntreprinderii. De exemplu, diferen ele substantiale de pre uri practicate de o ntreprindere pe pia unde condi iile de concuren sunt omogene constituie un abuz de pozi ie dominant . Dependen a clien ilor de produsele sau serviciile ntreprinderii care de ine o pozi ie dominanta poate s determine impunerea, de c tre aceasta, a unor pre uri excesive. Practicilor abuzive de la art. 82 lit. le poate fi asimilat i situa ia n care o ntreprindere aflat ntr-o pozi ie dominant stabile te pre uri foarte reduse, n scopul nl tur rii concuren ilor de pe pia . Procedeul ar tat poate s fie, eventual, subsecvent unui acord ntre intreprinderi, care urm reste nlaturarea de pe pia a concuren ilor care nu particip la respectiva n elegere. Condi iile discriminatorii pot s priveasc , de asemenea, rabaturile comerciale sau termenele de livrare care sunt consim ite de ntreprinderea care de ine o pozi ie dominant . Art. 82 lit. a interzice stabilirea unilateral a unor pre uri inechitabile, n timp ce art. 81 par. 1 lit. a, care este formulat n termeni apropia i, prohib restrngerea libert ii p rtilor la n elegerea monopolist n fixarea pre urilor. Aplicarea ambelor articole nu este totu i exclus , n eventualitatea n care o ntreprindere aflat ntr-o pozi ie dominant se prevaleaz de aceasta pentru a ncheia cu unii concuren i o n elegere monopolist , iar pe ceilal i ncearc s -i nl ture de pe pia a prin folosirea unor

mijloace incompatibile cu cerin ele unei concuren e obi nuite ; b) limitarea produc iei, distribu iei-pie elor de desfacere sau dezvolt rii tehnologice n dezavantajul utilizatorilor sau consumatorilor. De cele mai multe ori aceasta se realizeaz prin limit rile impuse furnizorilor sau cump r torilor de c tre ntreprinderea care are o pozi ie dominant . De pild , Curtea de Justi ie a hot rt, ntr-o afacere, c refuzul unei ntreprinderi de a livra materii prime unui client cu care se afl n concuren a privitor la produsele ob inute cu ajutorul acelor materii prime, reprezint un abuz de pozi ie dominanta, dac apare riscul nl tur rii ntreprinderii concurente de pe pia . A adar, o ntreprindere poate s fie obligat s ncheie un contract pentru vnzarea unor bunuri sau prestarea unor servicii, n eventualitatea n care nu exist nici un substitut real ori poten ial al acestora, poate s fie eviden iata pe pia o cerere specific poten ial , constant i regulat a consumatorilor, iar intreprinderea n cauz are capacitatea necesara n vederea satisfacerii comenzilor pe care le-a primit. Tot astfel a fost calificat , n jurispruden a, folosirea de c tre un produc tor a unor rabaturi de fidelitate care i impiedicau pe concuren ii din alte state membre s comercializeze propriile lor produse similare pe pia . n circumstantele n care ntreprinderea poate livra cantit i limitate de m rfuri, ea trebuie s i stabileasc priorit ile pe temeiul unor criterii obiective, nediscriminatorii ; c) aplicarea unor condi ii inegale la presta ii echivalente fa de partenerii comerciali, crendu-le astfel un dezavantaj concuren ial. Aceste prevederi nu sunt esen ial diferite de cele de la lit. a i b ale art. 82, ntruct condi iile discriminatorii pot s se refere la pre uri, rabaturi comerciale, cantit ile de m rfuri livrate etc. n cuprinsul art. 82 lit. c se accentueaz ns ca orice condi ii discriminatorii aplicate de o ntreprindere care devine o pozi ie dominant constituie un abuz. Motivarea practicilor abuzive este, n general, similar celei a n elegerilor monopoliste, supuse dispozi iilor art. 81 par. 1 lit. d. n contextul analiz rii practicilor abuzive se remarc ns , adesea, i livrarea cu nt ietate a produselor c tre comercian ii care vnd numai m rfurile produc torului, fiind dezavantaja i cei care nstraineaz , al turi de acestea, bunuri concurente importate; d) condi ionarea ncheierii unor contracte de acceptarea, de c tre parteneri, a unor presta ii suplimentare, prin natura lor sau conform uzan elor comerciale, nu au nici o leg tur cu obiectul acestor contracte. Prin asemenea practici, ntreprinderea i consolideaz pozi ia dominant i poate s nl ture anumi i concuren i de pe piat , deoarece aceasta subordoneaza vnzarea unui bun a c rui desfacere o controleaz de nstr inarea altor produse supuse concuren ei. n situa ia n care o ntreprindere cupleaz , din proprie ini iativa, independent de vreun acord n acest sens, contractul principal cu o presta ie suplimentar , se aplic prevederile art. 82 lit. d; dac nl n uirea este determinat de o n elegere ntre ntreprinderi la care este parte vnz torul, se iau n considerare dispozi iile art. 81 par. 1 lit. e. Subliniem totodat c , potrivit unei hot r ri a Tribunalului de prim instanta, condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea, de c tre parteneri, a unor presta ii suplimentare, nu poate s fie admis cnd produsele n cauz sunt disociabile (de pild , utilajele i cartoanele folosite pentru ambalarea lichidelor alimentare). n plus, contractele cuplate nu ar putea s fie justificate prin existen a uzan elor comerciale, pe o pia unde concuren a este deja afectat datorit pozi iei dominante a unei ntreprinderi. Ultima afirma ie este ns susceptibil de rezerve, ntruc t reglement rile de la art. 82 lit.d se iau n considerare tocmai n situatia n care o ntreprindere de ine o pozi ie dominant pe pia . Apoi, punerea n practic a unor uzan e comerciale larg cunoscute i n mod obi nuit respectate de c tre p r ile la contracte de acela i tip n ramura comerciala avut n vedere, nu credem c reprezint un mijloc diferit de cel al unei concuren e obi nuite . Dup cum se observ , prevederile art. 82 sunt similare celor de la art. 81 par. 1, cu excep ia dispozi iilor art. 81 par. 1 lit. c (repartizarea pie elor sau a surselor de aprovizionare). Interzicerea practicilor abuzive are ns caracter absolut, nefiind admise nici un fel de excep ii. Severitatea reglement rilor de la art. 82 se ntemeiaz pe ideea c abuzul de pozi ie dominant nu poate s aduc niciodat o contribu ie pozitiv pe pia a pe care se manifest . Prin urmare, except rile individuale sau pe categorii nu sunt, n aceast materie, posibile. n acela i timp, trebuie relevat faptul c , dac una sau mai multe ntreprinderi au o pozi ie dominant la nivelul pie ei comunitare, aceasta nu atrage atribuirea practicilor abuzive. Nu de pu ine ori aceasta este rezultatul unei activit i profitabile, att pentru ntreprinderile n cauz , ct i pentru beneficiari, fiind impus de-a lungul anilor prin furnizarea de produse sau de servicii de nalt calitate i potrivit exigen elor consumatorilor. Asa cum s-a aratat i n practica promovat de Curte, constatarea c o ntreprindere are o pozi ie doninant nu este prin ea ns i o acuza ie, ci nseamn pur i simplu ca, indiferent de ra iunile pentru

care ea are o pozi ie dominant , ntreprinderea respectiv are o responsabilitate special de a nu ng dui ca, prin comportamentul ei, s se afecteze adev rata concuren nedistorsionat . Vom vedea, totu i, n leg tur cu opera iunile de concentrare, c , potrivit dispozi iilor Regulamentului nr. 4064-89/22.12.1989, dobndirea unei pozi ii dominante datorit unei asemenea opera iuni, poate s fie sanc ionat . Aplicarea art. 82 din Tratatul C.E. presupune ndeplinirea urm toarelor condi ii: - De inerea de c tre una sau mai multe ntreprinderi a unei pozi ii dominante, care este susceptibil s produc efecte n cadrul Comunit ii; - Exploatarea abuziv a pozi iei dominante; - Posibilitatea s fie afectat comer ul ntre statele membre. Art. 82, n concep ia Curtii, prive te practicile care sunt susceptibile de a afecta structura pie ii, unde, ca rezultat al prezen ei ntreprinderii n cauz , concuren a a fost deja atenuat , i care, prin recurgerea la metode diferite de cele ce c rmuiesc concuren a normal cu privire la produse ori servicii bazate pe performan a comercian ilor, au efectul de a mpiedica men inerea sau dezvoltarea nivelului de concuren nc existent pe pia . n afara de inerii unei mari p r i din pia , ntre factorii relevan i ce pot dovedi o pozi ie dominant pe pia se mai pot afla: rela ia dintre p r ile de inute pe pia ale ntreprinderilor n cauz i ale concuren ilor lor, n special aceia dintre cei mai apropia i, avansul tehnologic al unor ntreprinderi fa de concuren ii lor, existen a unei re ele dezvoltate de vnz ri i absenta concuren ei poten iale. Lipsa temporar de profit ori chiar pierderile nu sunt incompatibile cu existen a unei pozi ii dominante. Mai mult, faptul c pre ul impus de o ntreprindere nu constituie un abuz i nu sunt anume chiar mai ridicate, nu justific afirma ia c o pozi ie dominant nu exist . n acela i timp, nici m rimea, puterea financiar i gradul de diversificare al concuren ilor ntreprinderii la nivel mondial, nici echilibrul care survine din faptul c acei consumatori ai produsului sunt beneficiari comerciali experimenta i nu au fost apreciate ca susceptibile de a lipsi ntreprinderea de pozi ie privilegiat pe pia a n cauz . Pozi ia dominanat trebuie s se manifeste, a a cum am ar tat, n cadrul pie ii comune sau al unei p r i substan iale din ea, n virtutea art 82. Aceasta ne duce la concluzia c , stricto sensu, pia a comun sau o parte substan ial a ei se refer numai la limitele ei georgrafice. Dar poate fi admis i un criteriu colectiv n sensul consider rii acestei pie e sau p rti substantiale, ca un spa iu de concuren presupunnd o mul ime de conexiuni care nu de pu ine ori dep este cadrul limitat al unui teritoriu anume. n acest sens Curtea a ar tat c atunci cnd de in torul unei pozi ii dominante impiedic accesul pe pia din partea concuren ilor, el nu face nici o deosebire dup cum un astfel de comportament este limitat la un singur stat membru ct timp el este capabil s afecteze formele de comer i concuren a n cadrul pie ii comune. Pentru a caracteriza abuzul de pozi ie dominant , este necesar implicarea uneia sau mai multor ntreprinderi. Curtea a interpretat extensiv no iunea de ntreprindere care este destinatara regulilor de concuren , astfel c a inclus orice unitate exercitnd activit i economice, indiferent de forma juridic i natura finan rii. Cnd sunt n discu ie mai multe ntreprinderi trebuie s se fac o distinc ie ntre situa iile n care ntre aceste ntreprinderi exist obliga ii legale sau de fapt care fac obiectul unui acord sau al unui comportament reciproc i real armonizat i alte situa ii care privesc comportamentul paralel sau suplimentar al ntrepriderilor plasat ntr-un oligopol (care presupune un mic num r de ntreprinderi pe pia i existen a unui comportament paralel i ocult semnificativ). n primul caz este aplicat art. 81 din Tratat, iar n al doilea, fiind vorba de o pozi ie dominant colectiv pe pia , va fi aplicabil, art. 82. ntr-o alt ipotez , cnd comportamentul a dou societ i dintre care una de ine puterea de control asupra celeilalte i o exercita efectiv, este caracterizat prin unitatea evidenta de ac iune fa de ter i, cele dou societ i trebuie s fie considerate ca o unitate economic i comportamentul ncriminat le este imputabil . Exploatarea abuziv a pozi iei dominante este o no iune obiectiv privitoare la comportamentele unei ntreprinderi aflat ntr-o pozi ie dominant , care sunt de natur s influen eze structura pie ei unde, datorit prezen ei ntreprinderii respective, nivelul de concuren este deja sc zut, astfel de comportamente putnd s mpiedice, prin mijloace diferite de cele ale unei concuren e obi nuite, men inerea nivelului de concuren care poate s fie nc evidentiat pe pia sau dezvoltarea acestei concuren e . Dup cum se poate observa, n cuprinsul defini iei Cur ii de Justi ie, accentul este pus pe modificarea situa iei de pe pia , datorat comportamentelor neconforme condi iilor fire ti de concuren ale ntreprinderii care devine o pozi ie dominant . Spre deosebire de defini ia Cur ii de Justi ie, n cadrul art. 82, se ine seama, cu prioritate, de ac iunile

ntreprinderii care se g se te ntr-o pozi ie dominant , de scopurile urm rite i de rezultatele pe care ea le-a ob inut. Defini ia Cur ii de Justi ie are avantajul de a sublinia caracterul obiectiv al no iunii de exploatare abuziv a pozi iei dominante. Ea se ntemeiaz , n esen , pe prevederile art. 3 lit. g din Tratatul C.E., conform c rora, activitatea Comunit ii comport un regim care s creeze siguran ca, n cadrul pie ei interne, concuren a nu este denaturat . Aspectele de ordin subiectiv, precum inten ia de a sanc iona, din punct de vedere comercial, ntreprinderile care nu i desf oar activitatea pe baza regulilor din domeniul concuren ei sau dorin a de a nl tura concuren ii care, corespunz tor aprecierilor ntreprinderii n cauz , vnd produse periculoase, nu justific abuzul de pozi ie dominant . Totodat , interven ia Cur ii de Justi ie, pe motivul schimb rii situa iei de pe pia , cauzat de folosirea unor mijloace necorespunz toare de c tre ntreprinderea luat n considerare, este posibil nu numai n cazul atingerilor aduse, n mod direct, concuren ei, ci i n ipotez n care concuren a este afectat n mod indirect. A a se nt mpl , de exemplu, n circumstan ele n care pozi ia dominant este de inut pe o anumit pia , iar efectele negative se produc pe o pia distinct , conex cu prima. Exploatarea abuziv a pozi iei dominante se poate realiza prin utilizarea unor procedee diferite, care vor fi analizate n cadrul specific rii practicilor abuzive. Art. 82 cuprinde, a a cum am mai men ionat, patru categorii de asemenea practici, enumerarea nefiind ns limitativ . n sfr it, pentru aprecierea existen ei unui abuz al pozi iei dominante trebuie s se afirme posibilitatea afect rii comer ului ntre statele membre ca urmare a unui comportament anticoncuren ial interzis prin Tratat. Acest element nu difer esen ial de cel prev zut la art.81 par. 1. Singura deosebire, f r efect, totu i, n aplicare, este acela privind folosirea sintagmei n m sura n care poate s afecteze . Interdic ia abuzului de pozi ie dominant trebuie interpretat i aplicat n lumina art. 3 lit. g) privitor la un regim care s asigure c nu este denaturat concuren a n pia a intern i a art. 2 privind promovarea unei dezvolt ri armonioase i echilibrate n ansamblul Comunit ii. n aprecierea posibilit ii de afectare a comer ului prin acest abuz trebuie s se ia n considerare nu numai practicile care prejudiciaz direct pe beneficiari, ci i pe cele care i prejudiciaz indirect prin alterarea structurii concuren iale efective a a cum este men ionat la art. 3 lit g). Cnd de in torul unei pozi ii dominante, stabilit n pia a comun , tinde, prin exploatarea abuziv a acesteia, s elimine un concurent stabilit n aceea i pia , este indiferent de a se cunoa te dac acest comportament prive te activit ile de export ale sale sau activit ile n pia a comun propriu-zis , de vreme ce este de observat c aceast eliminare va avea repercusiuni constante asupra structurii concuren ei n pia a comun . A adar, nu urmeaz s se fac distinc ie privind consecin ele practicilor abuzive n func ie de faptul dac o ntreprindere afectat export , n principal, spre ter e ri, cnd se demonstreaz c abuzul n cauz afecteaz structura concuren ei n interiorul pie ii comune . S-a considerat c , spre exemplu, diferen a ntre pre uri, care, prin intermediul rabaturilor de fidelitate, este posibil pentru diver i clien i ai ntreprinderii s o pl teasc i care variaz dup cum acei clien i sunt sau nu de acord s ob in de la aceasta tot ceea ce solicit , este de o asemenea natur nct i situeaz ntr-un dezavantaj concuren ial, cu semnifica ia ce rezult din par.2 lit. c) a art 82, adic un cump r tor este lipsit sau i este restrns posibilitatea de alegere a surselor de aprovizionare i altor produc tori li se refuz accesul pe pia . n plus, sensul comportamentului n discu ie este acela al unei ntreprinderi ocupnd o pozi ie dominant pe pia unde structura concuren ei a fost afectat i, n consecin , n cadrul domeniului de aplicare a art. 82, orice afectare suplimentar a structurii concuren ei poate s constituie un abuz de pozi ie dominant . Pe de alt parte, nu este necesar s se dovedeasc c o conduit abuziv a afectat apreciabil, n concret, comer ul dintre statele membre, ci numai faptul c ea era susceptibil s aib acest efect. Specific ri ale practicilor abuzive . Art. 82 cuprinde patru categorii de practici considerate abuzive, care sunt, cu o excep ie, similare categoriilor de n elegeri monopoliste ntre ntreprinderi de la art. 81. Repartizarea pie elor sau a surselor de aprovizionare nu a fost reiterat n cadrul art. 82, apreciindu-se c acestea se pot realiza doar pe baza unor n elegeri orizontale sau verticale ntre ntreprinderi. n practica s-a constatat, totusi, c astfel de efecte sunt generate, n anumite situa ii, i de exploatarea abuziv a unei pozi ii dominante, chiar dac ntreprinderea n cauz nu le-a avut n vedere cu prilejul aplic rii strategiei pe pia . De exemplu, interdic ia impus de c tre ntreprinderea aflat pe o pozi ie dominant , partenerilor ei comerciali, referitoare la revnzarea unui bun, poate s conduc la fixarea acestora pe pia a local . Omisiunea de la art. 82 nu are ns inconveniente deosebite, pentru c enumerarea practicilor abuzive nu este limitativ . Cu toate ca la ncheierea Tratatului C.E.E. pare s fi fost luat n considerare, n cuprinsul art. 82,

numai ,,abuzul de comportament" i ,,de rezultat", invocarea articolului men ionat este posibil , deopotriv , n cazul ,,abuzului de structur ". Semnifica ia no iunii de ntreprindere este aceea i n cuprinsul art. 81 i a art. 82. A adar, preciz rile f cute referitor la conceptul ar tat, n contextul analiz rii n elegerilor monopoliste ntre ntreprinderi, ar putea fi reiterate i la abuzul de pozi ie dominant . Pozi ia dominant pe pia este o problem de fapt. Nu are relevan c ea decurge din acordarea unor drepturi exclusive sau c absen a ori limitarea concuren ei este favorizat de dispozi iile legi aplicabile . Privitor la prima variant n care poate s fie eviden iat pozi ia dominant colectiv , se poate men iona c absenta autonomiei reale a filialei fa de societatea-mama n determinarea comportamentului ei pe pia , nl tur aplicarea dispozi iilor art. 81, ns poate s conduc la punerea n practic a reglement rilor de la art. 82. Referitor la a doua variant a pozi iei dominante colective, remarc m c nu este suficient s existe o coordonare a ac iunii ntreprinderilor pe pia a, fund necesar, n plus, ca activitatea lor s aib caracter ,,colectiv", adic ntreprinderile n cauz s i unifice strategia pe care n eleg s o aplice n continuare. n mprejurarea contrar , vor fi luate n considerare stipula iile art. 81. Pozi ia dominant este apreciat n func ie de pia a relevant . Aceasta poate s fie, de exemplu, pia a Comunit ii , pia a mai multor state membre , pia a unei ri din Comunitate sau s fie circumscris unei anumite zone dintr-un stat membr . n toate ipotezele, domina ia economic se exercit n cadrul Comunit ii, dar sediul ntreprinderii respective se poate afla n afara perimetrului geografic al acesteia . n consecin , ceea ce prezint semnifica ie este locul unde sunt susceptibile s se produc efectele pozi iei de inute de c tre ntreprinderea n cauz . Situa ia este similar cu cea nf i at la n elegerile monopoliste ntre ntreprinderi. Pia a relevant este delimitat inndu-se seama de pia a produsului (serviciului) i de pia a geografic . Pia a produsului sau serviciului se analizeaz , n principal, dup criteriul interschimbabilit ii bunurilor ori serviciilor, care este influen at, dup cum am ar tat, de materialitatea acestora i de obi nuin ele utilizatorilor . Plata geografic cuprinde teritoriul unde sunt implicate ntreprinderile n scopul livr rii produselor sau realiz rii serviciilor i unde condi iile de concuren sunt omogene . n cadrul art. 82 se face referire numai la pia a geografic , stipulndu-se c este interzis exploatarea abuziv a unei pozi ii dominante pe pia a comun sau pe o parte substan ial a acesteia. No iunea de parte substan ial a pie ei comune nu este imuabil . n vederea stabilirii dac un teritoriu determinat prezint importan a suficient pentru a constitui o parte substan ial a pie ei comune, trebuie luat n considerare, n special, structura i volumul consuma iei produsului n cauz , precum i obi nuin ele i posibilit ile economice ale vnz torilor i cump r torilor . Delimitarea pie ei relevante presupune ns examinarea ambelor componente ale acesteia, iar m rimea teritoriului unde sunt implicate ntreprinderile nu este, dup cum reiese din hot rrea anterioar a Cur ii de Justi ie, dect unul dintre elementele de apreciere ale pie ei geografice. n mprejurarea n care ntreprinderea desf oar mai multe activit i, apare necesar s se analizeze dac fiec rei activit i i corespunde o pia distinct sau, dimpotriv , disocierea nu este posibil . n orice caz, n absenta delimit rii riguros motivate a pie ei relevante, deciziile Comisiei sunt desfiin ate de Curtea de Justi ie . Existen a pozi iei dominante este probat de de inerea unei mari p r i din pia , de raportul dintre p r ile de pia de inute de ntreprinderea n cauza i de concuren i, de avansul tehnologic fa de concuren i, de dezvoltarea unei re ele comerciale deosebit de perfec ionate i de absen a concuren ei poten iale . De regul , existen a pozi iei dominante este dovedit cu ajutorul mai multor factori care, lua i n considerare n mod izolat, nu sunt, totdeauna, determinant! . ntre ace tia, se distinge, prin importan a, partea de pia de inut de ntreprinderea n cauz . n ipoteza n care partea de pia a de inut este de 50% sau superioar , ne afl m n prezen a unui indice care, n lipsa unor circumstan e excep ionale, este socotit suficient pentru a afirma existen a pozi iei dominante n celelalte situa ii, criteriul p r ii de pia a de inut de ntreprindere se conjug , pentru a hot r dac aceasta se g se te sau nu pe o pozi ie dominant , cu elemente suplimentare. ntreprinderile care beneficiaz de un anumit monopol sau c rora li s-au acordat drepturi exclusive se afl , evident, pe o pozi ie dominant . Regulile de concuren nu se aplica ns , potrivit art. 86 par. 2, ntreprinderilor c rora li s-a ncredin at gestiunea unor servicii de interes economic general sau care au

caracterul unui monopol fiscal. n schimb, de inerea unei p r i de pia intre 5% si 10% exclude, n mod obi nuit, existen a unei pozi ii dominante . Al turi de partea de pia a care apar ine ntreprinderii n cauz , poate s fie semnificativ i raportul dintre aceasta i p r ile de pia de inute de c tre concuren i. Bun oar , ntr-o afacere, Curtea de Justi ie a constatat c partea de pia de inut de o ntreprindere este de cteva ori superioar celei apar innd concurentului mai bine plasat, ca al i concuren i care de in p r i de pia mult reduse i ca activit ile de promovare a vnz rilor i campaniile publicitare ale concuren ilor nu au avut consecin e semnificative pe pia a de referin . De asemenea, avantajele tehnice i comerciale ale ntreprinderii n cauza sunt evocate adesea de Curtea de Justi ie. Ele pot s constea, de exemplu, n capacit i de produc ie care permit acceptarea oric ror comenzi, n folosirea unor metode de fabricate sau instala ii avansate din punct de vedere tehnic, n utilizarea unei for e de munc calificate, n de inerea unor materiale proprii n scopul ambal rii produselor, n asigurarea transportului prin mijloace proprii . Absen a concuren ei poten iale, datorat , de pild , costurilor ridicate ale investi iilor poate s reprezinte un alt factor relevant. Criteriile re inute de Curtea de Justi ie, cu prilejul afacerii Hoffmann-La Roche, pentru a statua cu privire la existen a unei pozi ii dominante, nu sunt, totu i, limitative. Lor li se pot adaug gradul de permeabilitate al pie ei, determinat de uzura moral rapid a produselor, ceea ce permite apari ia unor noi concuren i; fidelitatea clientelei s.a. Pozi ia de lider al unei ntreprinderi sau cifra de afaceri total a acesteia nu trimite ns eo ipso la ideea existen ei unei pozi ii dominante, ntruct celelalte ntreprinderi i pot p stra ansele competitive, iar cifra de afaceri ob inut poate s fie rezultatul valorific rii unor bunuri care au pie e distincte. Pe de alt parte, lipsa temporar a profitului sau chiar pierderile nu sunt incompatibile cu existen a unei pozi ii dominante. ntreprinderea care de ine o pozi ie dominant este inut de o responsabilitate particular referitor la respectarea regulilor de concuren . Aceasta nu nseamn ns c ea ar fi lipsit de posibilitatea de ai ap ra interesele, de a se dezvolta i de a dobndi noi clien i, c ci, dup cum am subliniat, pozi ia dominant nu este interzis n cadrul art. 82 i nu se poate solicita ntreprinderii care o de ine ca, prin comportamentul ei, s i favorizeze concuren ii. Ceea ce se prohib prin dispozi iile art. 82 este exploatarea abuziv a pozi iei dominante. Exploatarea abuziv a pozi iei dominante este o no iune obiectiv privitoare la comportamentele unei ntreprinderi aflat ntr-o pozi ie dominant , care sunt de natur s influen eze structura pie ei unde, datorita prezentei ntreprinderii respective, nivelul de concuren este deja sc zut, astfel de comportamente putnd sa mpiedice, prin mijloace diferite de cele ale unei concuren e obi nuite, men inerea nivelului de concuren care poate s fie nc eviden iat pe pia a sau dezvoltarea acestei concuren e . Dup cum se poate observa, n cuprinsul defini iei Cur ii de Justi ie, accentul este pus pe modificarea situa iei de pe pia , datorat comportamentelor neconforme condi iilor fire ti de concuren ale ntreprinderii care devine o pozi ie dominant . Spre deosebire de defini ia Cur ii de Justi ie, n cadrul art. 82, se ine seama, cu prioritate, de ac iunile ntreprinderii care se g se te ntr-o pozi ie dominant , de scopurile urm rite i de rezultatele pe care ea le-a ob inut . Defini ia Cur ii de Justi ie are avantajul de a sublinia caracterul obiectiv al no iunii de exploatare abuziv a pozi iei dominante. Ea se ntemeiaz , n esen , pe prevederile art. 3 lit. g din Tratatul C.E., conform c rora, activitatea Comunit ii comport un regim care s creeze siguran ca, n cadrul pie ei interne, concuren a nu este denaturat . Aspectele de ordin subiectiv, precum inten ia de a sanc iona, din punct de vedere comercial, ntreprinderile care nu i desf oar activitatea pe baza regulilor din domeniul concuren ei sau dorin a de a nl tura concuren ii care, corespunz tor aprecierilor ntreprinderii n cauz , vnd produse periculoase , nu justific abuzul de pozi ie dominant . Totodat , interven ia Cur ii de Justi ie, pe motivul schimb rii situa iei de pe pia , cauzat de folosirea unor mijloace necorespunz toare de c tre ntreprinderea luat n considerare, este posibil nu numai n cazul atingerilor aduse, n mod direct, concuren ei, ci i n ipoteza n care concuren a este afectat in mod indirect. A a se ntmpl , de exemplu, n circumstan ele n care pozi ia dominant este de inut pe o anumita pia , iar efectele negative se produc pe o pia distinct , conex cu prima . Exploatarea abuziv a pozi iei dominante se poate realiza prin utilizarea unor procedee diferite, pe care le vom analiza n cadrul specific rii practicilor abuzive. Art. 82 cuprinde patru categorii de asemenea practici, enumerarea nefiind ns limitativ .

Posibilitatea s fie afectat comer ul ntre statele membre constituie o cerin care permite delimitarea domeniului de aplicare a prevederilor legale comunitare de dispozi iile legale din statele membre referitoare la concuren a ntre ntreprinderi. n scopul punerii n practic a reglement rilor de la art. 82 din Tratatul C.E. este suficient ca exploatarea abuziv a pozi iei dominante s poat avea consecin e negative asupra comer ului intracomunitar, f r s fie necesar ca acestea s se fi produs efectiv . mprejurarea c practicile abuzive au leg tur doar cu produsele vndute pe pia a unui stat membru, f r s priveasc exporturile spre alte ri din Comunitate, sau ca ele se refer la bunuri exportate n state ter e, nu la m rfuri comercializate n Comunitate, este f r relevan , n eventualitatea n care astfel de practici tind s conduc la nl turarea unui concurent de pe pia comun , ceea ce poate avea repercusiuni asupra comer ului Intracomunitar . De asemenea, comer ul ntre statele membre poate s fie afectat inclusiv n situa ia n care pia a relevant este pia a unui stat membru sau dac aceasta este circumscris unei anumite zone dintr-o ar din Comunitate, pentru ca unele ntreprinderi concurente pot s i aib sediul n alte state membre ori respectiva zona (de pild , un port) s permit desf urarea unor opera iuni semnificative de import i de export. Privitor la abuzul de pozi ie dominant , nu se distinge ntre ntreprinderile mari i, respectiv, cele mijlocii i mici, fiind sanc ionate, n principiu, toate practicile abuzive, n pofida rezervelor exprimate n literatura de specialitate fa de aceast linie de gndire . A adar, unele atenu ri ale concep iei ar tate sunt posibile numai n m sura n care se apreciaz n mod nuan at, pe de-o parte, pozi ia de inut , pe pia a relevant , de ntreprinderea n cauz , pentru a se hot r daca este sau nu vorba de o pozi ie dominant , iar, pe de alt , mijloacele care ar putea s fie considerate diferite de cele folosite n cadrul unei concuren e obi nuite. De exemplu, cifra de afaceri total , ob inut prin valorificarea unor bunuri care au aceea i pia , constituie unui dintre indicii care sunt utiliza i pentru a statua referitor la existen a unei pozi ii dominante; obiectivele urm rite (ameliorarea produc iei sau a distribuirii produselor, promovarea progresului tehnic ori economic) i respectarea principiului propor ionalit ii n promovarea unor mijloace specifice pentru atingerea acestora pot, totodat , s permit caracterizarea ac iunii sau a inac iunii ntreprinderii pe pia . n general, limitele liberei ac iuni a ntreprinderilor pe pia sunt ns mai largi n ipotez n elegerilor ntre ntreprinderi, comparativ cu cele care pot sa fie eviden iate n cazul comportamentului unilateral al acestora. 2. Specific ri ale practicilor abuzive. Art. 82 cuprinde patru categorii de practici considerate abuzive, care sunt, cu o excep ie, similare categoriilor de n elegeri monopoliste ntre ntreprinderi de la art. 81. Repartizarea pie elor sau a surselor de aprovizionare nu a fost reiterat n cadrul art. 82, apreciindu-se c acestea se pot realiza doar pe baza unor n elegeri orizontale sau verticale ntre ntreprinderi. n practica s-a constatat, totu i, ca astfel de efecte sunt generate, n anumite situa ii, i de exploatarea abuziv a unei pozi ii dominante, chiar dac ntreprinderea n cauz nu le-a avut n vedere cu prilejul aplic rii strategiei pe pia . De exemplu, interdic ia impus de c tre ntreprinderea aflat pe o pozi ie dominant , partenerilor ei comerciali, referitoare la revnzarea unui bun, poate sa conduc la fixarea acestora pe pia a local . Omisiunea de la art. 82 nu are ns inconveniente deosebite, pentru c enumerarea practicilor abuzive nu este limitativ . Cu toate c la ncheierea Tratatului C.E.E. pare s fi fost luat n considerare, n cuprinsul art. 82, numai ,,abuzul de comportament" i ,,de rezultat" , invocarea articolului men ionat este posibil , deopotriv , n cazul ,,abuzului de structur " . Practicile abuzive pot s constea, n special, n urm toarele: a) Impunerea, n mod direct sau indirect, a pre urilor de vnzare sau de cump rare sau a altor condi ii inechitabile ah tranzac iilor. Pre ul impus poate s fie excesiv n ipoteza n care nu exist un raport rezonabil ntre acesta i valoarea economic a presta iei ntreprinderii . De exemplu, diferen ele substan iale de pre uri practicate de o ntreprindere pe pia unde condi iile de concuren sunt omogene constituie un abuz de pozi ie dominant . Dependen a clien ilor de produsele sau serviciile ntreprinderii care de ine o pozi ie dominant poate s determine impunerea, de c tre aceasta, a unor pre uri excesive . Practicilor abuzive de la art. 82 lit. a credem c le poate fi asimilat i situa ia n care o ntreprindere aflat ntr-o pozi ie dominant stabile te pre uri foarte reduse, n scopul nl tur rii concuren ilor de pe pia . Procedeul ar tat poate s fie, eventual, subsecvent unui acord ntre ntreprinderi, care urm re te nl turarea de pe pia a concuren ilor care nu particip la respectiva n elegere .

Condi iile discriminatorii pot sa priveasc , de asemenea, rabaturile comerciale sau termenele de livrare care sunt consim ite de ntreprinderea care de ine o pozi ie dominant . Art. 82 lit. a interzice stabilirea unilateral a unor pre uri inechitabile, n timp ce art. 81 par. 1 lit. a, care este formulat n termeni apropia i, prohib restrngerea libert ii p r ilor la n elegerea monopolist n fixarea pre urilor. Aplicarea ambelor articole nu este, dup cum am ar tat, totu i, exclus , n eventualitatea n care o ntreprindere aflat ntr-o pozi ie dominant se prevaleaz de aceasta pentru a ncheia cu unii concuren i o n elegere monopolist , iar pe ceilal i ncearc s -i nl ture de pe pia prin folosirea unor mijloace incompatibile cu cerin ele unei concuren e obi nuite; b) Limitarea produc iei, a distribu iei sau a dezvolt rii tehnice, n dauna consumatorilor. De cele mai multe ori aceasta se realizeaz prin limit rile impuse furnizorilor sau cump r torilor de c tre ntreprinderea care are o pozi ie dominant . De pild , Curtea de Justi ie a hot rt, ntr-o afacere, ca refuzul unei ntreprinderi de a livra materii prime unui client cu care se afl n concuren privitor la produsele ob inute cu ajutorul acelor materii prime, reprezint un abuz de pozi ie dominant , dac apare riscul nl tur rii ntreprinderii concurente de pe pia . A adar, o ntreprindere poate s fie obligat s ncheie un contract pentru vnzarea unor bunuri sau prestarea unor servicii, n eventualitatea n care nu exist nici un substitut real ori poten ial al acestora, poate sa fie eviden iat pe pia o cerere specific poten ial , constant i regulat a consumatorilor, iar ntreprinderea n cauza are capacitatea necesar n vederea satisfacerii comenzilor pe care le-a primit . Tot astfel a fost calificat , n jurispruden , folosirea de c tre un produc tor a unor rabaturi de fidelitate care i mpiedicau pe concuren ii din alte state membre s comercializeze propriile lor produse similare pe pia . n circumstan ele n care ntreprinderea poate livra cantit i limitate de m rfuri, ea trebuie s i stabileasc priorit ile pe temeiul unor criterii obiective, nediscriminatorii; c) Aplicarea unor condi ii inegale la presta ii echivalente partenerilor comerciali, crendu-le astfel un dezavantaj concuren ial. Aceste prevederi nu sunt esen ial diferite de cele de la lit. a si b ale art. 82, ntruct condi iile discriminatorii pot s se refere la pre uri, rabaturi comerciale, cantit ile de m rfuri livrate etc. n con inutul art. 82 lit. c se accentueaz ns ca orice condi ii discriminatorii aplicate de o ntreprindere care devine o pozi ie dominant constituie un abuz. Motivarea practicilor abuzive este, n general, similar celei a n elegerilor monopoliste, supuse dispozi iilor art. 81 par. 1 lit. d. n contextul analiz rii practicilor abuzive se remarc ns , adesea, i livrarea cu ntietate a produselor c tre comercian ii care vnd numai m rfurile produc torului, fiind dezavantaja i cei care nstr ineaz , al turi de acestea, bunuri concurente importate ; d) Condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea, de c tre parteneri, a unor presta ii suplimentare, care nu au leg tur , prin natura lor sau conform uzan elor comerciale, cu obiectul respectivelor contracte. Prin asemenea practici, ntreprinderea i consolideaz pozi ia dominant i poate s nl ture anumi i concuren i de pe pia , deoarece aceasta subordoneaz vnzarea unui bun a c rui desfacere o controleaz de nstr inarea altor produse supuse concuren ei. n situa ia n care o ntreprindere cupleaz , din proprie ini iativ , independent de vreun acord n acest sens, contractul principal cu o presta ie suplimentar , se aplic prevederile art. 82 lit. d; dac nl n uirea este determinat de o n elegere ntre ntreprinderi la care este parte vnz torul, se iau n considerare dispozi iile art. 81 par. 1 lit. e. Subliniem totodat ca, potrivit unei hot rri a Tribunalului de prim instan , condi ionarea ncheierii contractelor de acceptarea, de c tre parteneri, a unor presta ii suplimentare, nu poate s fie admis cnd produsele n cauza sunt disociabile (de pild , utilajele i cartoanele folosite pentru ambalarea lichidelor alimentare). n plus, contractele cuplate nu ar putea s fie justificate prin existen a uzan elor comerciale, pe o pia unde concuren a este deja afectata datorit pozi iei dominante a unei ntreprinderi . Ultima afirma ie ni se pare ns susceptibil de rezerve, ntruct reglement rile de la art. 82 lit. (d) se iau n considerare tocmai n situa ia n care o ntreprindere de ine o pozi ie dominant pe pia . Apoi, punerea n practic a unor uzan e comerciale larg cunoscute i n mod obi nuit respectate de c tre p r ile la contracte de acela i tip n ramura comercial avut n vedere, nu credem c reprezint un mijloc diferit de cel al unei concuren e obi nuite.