Sunteți pe pagina 1din 8

Compartiment________________________ Functia______________________________ Semnatura___________________________ Data________________________________ CHESTIONAR TEST Legea 307/12.07.

2006 privind apararea impotriva incendiilor 1) Este Legea 307/2006 corelata cu Ordonanata 21/2004 in privinta termenilor si expresiilor care definesc situatiile de urgenta ? a) da b) nu c) nu e cazul trateaza un alt aspect 2) Definiti pericolul de incendiu . a) Situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului , declansarea acestuia fiind posibila in orice moment; b) Nerespectarea Legii 307/2006 si a normelor PSI; c) Orice situatie periculoasa reclamata ca atare la organele de PSI; 3) Definiti planul de analiza si acoperire a riscurilor a) documentul PSI intern care da coerenta actiunilor preventive si corective b) documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile si resursele necesare pentru managementul acestora; c) planul de management al riscurilor de incendiu; 4) Ce se intelege prin prevenirea incendiilor? a) actiunile PSI corective ; b) actiunile PSI preventive c) actiunile PSI corective si preventive

d) totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor de salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie; 5) Definiti notiunea de scenariu de securitate la incendiu . a) inventarul punctelor tari ; b) inventarul cumulativ al punctelor tari si al punctelor slabe ; c) documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta. 6) Apararea impotriva incendiilor este o activitate optionala ? a) da b) da in limita resurselor BVC c) nu , este obligatorie stipulata prin lege 7) Legea 307/2006 obliga persoanele care au observat un incendiu sa anunte serviciile de urgenta, primariile sau politia si sa ia masuri , dupa posibilitati , pentu limitarea si stingerea incendiului ? a) da b) aceasta ( anuntarea) este o actiune civica voluntarac) nu Incendiile sunt considerate cazuri de forta majora ? a) da b) nu c) da cu exceptia celor provocate. 9) La incheierea actelor de cedare temporara a dreptului de folosinta al unui imobil legea prevede obligatii privind prevederea in mod expres a raspunderii partilor in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor? a) da b) nu c) obligatiile sunt evidente si implicite

10) Cui stabileste legea 307/2006 obligatii si competente de aparare impotriva incendiului ? a) persoanelor fizice si juridice b) Consiliului Local si primarului c) Consiliului Judetean d) Prefectului e) Autoritatilor Administratiei Publice centrale f) Administratorului,conducatorului institutiei si salariatului

g) Proiectantilor si executantilor h) Cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor i) j) Ormanizatiilor sindicale Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca

k) Organizatorilor spectacolelor cu peste 10000 de participanti. 11) Care sunt obligatiile conducatorului institutiei pentru apararea impotriva incendiilor ? a) sa stabileasc , prin dispozi ii scrise, responsabilit ile i modul de organizare pentru ap rarea impotriva incendiilor n unitatea sa, sa le actualizeze ori de cte ori apar modific ri i sa le aduc la cunostinta salaria ilor, utilizatorilor i oric ror persoane interesate; b) sa asigure identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa i sa asigure corelarea m surilor de ap rare impotriva incendiilor cu natura i nivelul riscurilor; c) sa solicite i sa ob in avizele i autoriza iile de securitate la incendiu, prev zute de lege, i sa asigure respectarea condi iilor care au stat la baza eliber rii acestora; n cazul anul rii avizelor ori a autoriza iilor, sa dispun imediat sistarea lucr rilor de construc ii sau oprirea functionarii ori utiliz rii construc iilor sau amenaj rilor respective; d) sa permit , n condi iile legii, executarea controalelor i a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele i informa iile solicitate i sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze n niciun fel efectuarea acestora; e) sa permit alimentarea cu apa a autospecialelor de interven ie n situa ii de urgenta;

f) sa ntocmeasc , sa actualizeze permanent i sa transmit inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate n activitatea sa sub orice forma, cu men iuni privind: propriet ile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint pentru s n tate i mediu, mijloacele de protec ie recomandate, metodele de interven ie i prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; g) sa elaboreze instruc iunile de ap rare impotriva incendiilor i sa stabileasc atribu iile ce revin salaria ilor la locurile de munca; h) sa verifice dac salaria ii cunosc i respecta instruc iunile necesare privind m surile de ap rare impotriva incendiilor i sa verifice respectarea acestor m suri semnalate corespunz tor prin indicatoare de avertizare de c tre persoanele din exterior care au acces n unitatea sa; i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum i func ionarea acestuia conform reglement rilor n vigoare ori sa ncheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervin operativ i eficace pentru stingerea incendiilor; j) sa asigure ntocmirea i actualizarea planurilor de interven ie i condi iile pentru aplicarea acestora n orice moment; k) sa permit , la solicitare, accesul for elor inspectoratului n unitatea sa n scop de recunoa tere, instruire sau de antrenament i sa participe la exerci iile i aplicatiile tactice de interven ie organizate de acesta; l) sa asigure utilizarea, verificarea, ntre inerea i repararea mijloacelor de ap rare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instruc iunilor furnizate de proiectant; m) sa asigure preg tirea i antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interven ie; n) sa asigure i sa pun n mod gratuit la dispozi ie for elor chemate n ajutor mijloacele tehnice pentru ap rare impotriva incendiilor i echipamentele de protec ie specifice riscurilor care decurg din existenta i func ionarea unit ii sale, precum i antidotul i medicamentele pentru acordarea primului ajutor; o) sa stabileasc i sa transmit c tre transportatorii, distribuitorii i utilizatorii produselor sale regulile i m surile de ap rare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea produselor respective; p) sa informeze de ndat , prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea i stingerea cu forte i mijloace proprii a oric rui incendiu, iar n termen de 3 zile lucr toare sa completeze i sa trimit acestuia raportul de interven ie; q) sa utilizeze n unitatea sa numai mijloace tehnice de ap rare impotriva incendiilor, certificate conform legii;r) sa ndeplineasc orice alte atribu ii prev zute de lege privind ap rarea impotriva incendiilor.)

s)

sa numeasca CSSM si sa participe la sedintele de bugetare a activitatii PSI;

t) sa aloce minim 10 % din cifra de afaceri pentru bugetul activitatilor de aparare impotriva incendiilor. 12) Coproprietarii unui imobil trebuie sa colaboreze pentru asigurarea conditiilor de aparare impotriva incendiilor pentru intreg ul imobil. a) da b) nu c) da cu exceptia blocurilor de locuinte d) raspunde asociatia de proprietari 13) Care sunt obligatiile privind apararea impotriva incendiilor ale utilizatorului unui imobil ? a) sa cunoasc i sa respecte m surile de ap rare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conduc torul institu iei, proprietar, produc tor sau importator, dup caz; b) sa ntre in i sa foloseasc , n scopul pentru care au fost realizate, dot rile pentru ap rarea impotriva incendiilor, puse la dispozi ie de administrator, conduc torul institu iei, proprietar, produc tor sau importator; c) sa respecte normele de ap rare impotriva incendiilor, specifice activit ilor pe care le organizeaz sau le desf oar ; d) sa nu efectueze modific ri neautorizate i f r acordul scris al proprietarului, al proiectantului ini ial al construc iei, instala iei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legisla iei n vigoare; e) sa aduc la cunostinta administratorului, conducatorului institu iei sau proprietarului, dup caz, orice defectiune tehnica ori alta situa ie care constituie pericol de incendiu. f) nu are obligatii . Apararea impotriva incendiilor este sarcina proprietarului cladirii ; 14) Care sunt obligatiile salariatului privind apararea impotriva incendiilor ? a) sa respecte regulile i m surile de ap rare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conduc torul institu iei, dup caz; b) sa utilizeze substantele periculoase, instala iile, utilajele, ma inile, aparatura i echipamentele, potrivit instruc iunilor tehnice, precum i celor date de administrator sau de conduc torul institu iei, dup caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modific ri neautorizate ale sistemelor i instala iilor de ap rare impotriva incendiilor; d) sa comunice, imediat dup constatare, conducatorului locului de munca orice nc lcare a normelor de ap rare impotriva incendiilor sau a oric rei situa ii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i orice defectiune sesizat la sistemele i instala iile de ap rare impotriva incendiilor; e) sa coopereze cu salaria ii desemna i de administrator, dup caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribu ii n domeniul ap r rii impotriva incendiilor, n vederea realiz rii m surilor de ap rare impotriva incendiilor; f) sa ac ioneze, n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, n cazul apari iei oric rui pericol iminent de incendiu; g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele i informa iile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor. h) i) sa participe la sedintele de instruire PSI sa participe voluntar la exercitiile de simulare a actiunilor PSI.

15) Care sunt obligatiile proiectantilor de constructii,amenajari, de echipamente , utilaje si instalatii in privinta apararii impotriva incendiilor ? a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construc ii, instala ii i amenaj ri stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General i sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I; b) sa cuprind n documenta iile pe care le ntocmesc m surile de ap rare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le con in obiectele proiectate; c) sa prevad n documenta iile tehnice de proiectare, potrivit reglement rilor specifice, mijloacele tehnice pentru ap rarea impotriva incendiilor i echipamentele de protec ie specifice; d) sa includ n proiecte i sa predea beneficiarilor schemele i instruc iunile de func ionare a mijloacelor de ap rare impotriva incendiilor pe care le-au prev zut n documenta ii, precum i regulile necesare de verificare i ntre inere n exploatare a acestora, ntocmite de produc tori; e) sa asigure asistenta tehnica necesar realiz rii m surilor de ap rare impotriva incendiilor, cuprinse n documenta ii, pana la punerea n func iune. f) sa supuna proiectele avizarii CTI

g) sa participe la receptii si omologari

h) sa verifice periodic respectarea celor dispuse in documentatie . 16 Care sunt obligatiile cadrelor tehnice/ personalului de specialitate din cadrul operatorilor economici cu privire la apararea impotriva incendiilor ? a) participa la elaborarea i aplicarea conceptiei de ap rare impotriva incendiilor la nivelul unit ii administrativ-teritoriale, institu iei sau operatorului economic; b) controleaz aplicarea normelor de ap rare impotriva incendiilor n domeniul specific;

c) propun/propune includerea n bugetele proprii a fondurilor necesare organiz rii activit ii de ap rare impotriva incendiilor, dot rii cu mijloace tehnice pentru ap rarea impotriva incendiilor i echipamente de protec ie specifice; d) indruma i controleaz activitatea de ap rare impotriva incendiilor i analizeaz respectarea ncadr rii n criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dup caz, n unit ile i institu iile din care fac/face parte; e) prezint conducerii, semestrial sau ori de cte ori situa ia impune, raportul de evaluare a capacit ii de ap rare impotriva incendiilor; f) r spund/r spunde de preg tirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dup caz, precum i de participarea acestuia la concursurile profesionale; g) acorda sprijin i asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situa ii de urgenta n ndeplinirea atribu iilor.h) sa respecte fisa postului i) j) sa poarte echipamentul individual de protectie la interventii si simulari sa fie disponibil 24/24 ore pentru interventii

17) Exista prevederi ale lagii 307/2006 privind existenta unei metodologii privind identificarea , evaluarea si controlul riscurilor de incendiu ? a) da b) nu 18) Exista prevederi ale Legii 307/2006 privind avizele si autorizatiile de securitate la incendiu ? a) da b) nu

19) Utilizatorul poate fi sanctionat pentru necunoasterea si/sau nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor , stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator ? a) da b) nu 20) Salariatii pot fi sanctionati cu pana la 2500 lei pentru neandeplinirea obligatiilor legale privind apararea impotriva incendiilor ? a) da b) nu