Sunteți pe pagina 1din 21

http://www.mdrl.

ro

PREZENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE TERITORIALA


Politica de dezvoltare regionala - concepte
Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai. Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.
Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati, publici, voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata fortei de munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala, sanatate, educatie, invatamant, cultura.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:


diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preantampinarea producerii de noi dezechilibre; indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune); corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala sunt:

descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunitatilor regionale; parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale; planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor obiective stabilite; cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.

Dezvoltarea teritorial este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente fizice: infrastructur, peisaj, orase, dar si structura teritorial si distributia geografic a populatiei si activittilor umane). Dezvoltarea teritorial este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmreste numai cresterea economic n regiunile respective, ci si durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. n actualul context european caracterizat de rate de crestere sczute si dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea teritorial a devenit o prioritate general n vederea mbunttirii serviciilor si gradului de ocupare si n vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale. La nivelul Ministerului Dezvoltrii Regionale si Locuintei, atributiile n domeniile amenajrii teritoriul, urbanismului si habitatului revin Directiei Generale Dezvoltare Teritorial. Activittile derulate urmresc dezvoltarea durabil, echilibrat a teritoriului national, ntrirea coeziunii economice, sociale si teritoriale, cresterea policentric echilibrat a asezrilor umane, protejarea si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calittii locuirii n cadrul asezrilor umane. O serie de termeni si expresii din domeniul dezvoltrii teritoriale sunt explicati n glosarele urmtoare:

Glosar din Anexa 2 la Legea 350/2001 Aprobare optiunea forului deliberativ al autoritatilor competente de incuviintare a propunerilor cuprinse n documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotarare a Guvernului, hotarare a consiliilor judetene sau locale, dupa caz) se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de amenajare teritoriala si dezvoltare urbanistica, precum si a autorizarii lucrarilor de execuie a obiectivelor de investitii. Avizare procedura de analiz si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz) cu caracter tehnic si obligatoriu. Circulatia terenurilor schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare asupra terenurilor prin acte de vanzare-cumparare, donatie, concesiune, arendare. Dezvoltare durabila satisfacerea necesitatilor prezentului, fara a se compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare. Documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism ansamblu de piese scrise si desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistica a localitatilor pe o perioada determinata. Parcelare actiunea urbana prin care o suprafata de teren este divizata in loturi mai mici, destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor locuinte individuale, de mica inaltime. Programe de dezvoltare ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea politicilor de dezvoltare. Protectia mediului ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si construit in localitati si in teritoriul inconjurtor.

Regimul juridic al terenurilor totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligatiile legate de detinerea sau exploatarea terenurilor. Retea de localitati totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (national, judetean, zona funcionala) ale caror existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politicoadministrative etc.). Reteaua de localitati este constituita din localitarti urbane si rurale. Servitute de utilitate publica sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar. Teritoriu administrativ suprafata delimitata de lege, pe trepte de organizare administrativa a teritoriului: national, judetean si al unitatilor administrativ-teritoriale (municipiu, oras, comuna). Teritoriu intravilan totalitatea suprafetelor construite si amenajate ale localitatilor ce compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general aprobat si in cadrul carora se poate autoriza executia de constructii si amenajari. Teritoriu extravilan suprafata cuprinsa intre limita administrativ-teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna) si limita teritoriului intravilan. Teritoriu metropolitan suprafata situata n jurul marilor aglomerari urbane, delimitata prin studii de specialitate, n cadrul careia se creeaza relatii reciproce de influenta in domeniul cailor de comunicatie, economic, social, cultural si al infrastructurii edilitare. Zona de protectie suprafete in jurul sau in prejma unor surse de nocivitate, care impun protectia zonelor invecinate (statii de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a deseurilor, puturi seci, cimitire, noxe industriale, circulatie intensa etc.). Zona protejata suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, in jurul sau n lungul unor oglinzi de apa etc. si in care, prin documentaiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun masuri restrictive de protectie a acestora prin distanta, functionalitate, inltime si volumetrie. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Obiectivul general al POR consta in sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR.

Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%). http://www.mdrl.ro/index.php?p=205

Regiuni de dezvoltare (click pe fiecare pt detalii).

Regiunile de dezvoltare se constituie prin asociere benevola de judete vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate juridica.

Subsectiuni Consiliul de Dezvoltare Regionala Consiliul National de Dezvoltare Regionala

Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala n Romnia HG nr.772/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CNDR

Axe prioritare POR Documente strategice Ghidul solicitantului (actualizat 15-06-2010) Institutii responsabile Stadiul implementarii financiare (actualizat 10-09-2010) Materiale informative Biblioteca

Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare.

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere (30% din bugetul alocat POR) Sprijin pentru dezvoltarea oraselor in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si crearea de noi locuri de munca. Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport (20,35% din bugetul alocat POR) Sprijin pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv a soselelor de centura. Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR) Sprijin pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate si siguranta publica in situatii de urgenta; modernizarea infrastructurii educationale. Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local (17% din bugetul alocat POR) Finantare pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale neutilizate; sprijinirea microintreprinderilor. Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului (15% din bugetul alocat POR) Sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; imbunatatirea calitatii infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turisti. Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica (2,65% din bugetul alocat POR) Sprijin pentru implementarea transparenta si eficienta a Programului Operational Regional.

Documentul de Programare pentru Programul Operational Regional este un document strategic in care se definesc contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante si procedurile interne ale Programului Operational Regional. Documentul cadru de implementare a REGIO (Programul Complement) este un alt document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de interventie ale REGIO, precum sumele alocate proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finantarii, proiectele eligibile etc. Raport de mediu In urma parcurgerii procedurii evaluarii de mediu, n conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri si programe, Ministerul Mediului si Gospodririi Apelor a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operational Regional pentru perioada 2007-2013.

Raport evaluare strategica de mediu Declaratia privind evaluarea strategica de mediu

Ghidul solicitantului http://www.mdrl.ro/_documente/POR/ghid_refacut.htm

Institutiile responsabile

Autoritatea de Management Organisme Intermediare Comitetul de Monitorizare o Componenta Comitetului de Monitorizare o Regulament - cadru de organizare si functionare a Comitetului de Monitorizare o Hotarare pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 2013 si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia o Nota de fundamentare o Hotarari adoptate de catre Comitetul de Monitorizare o Sedintele Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007 2013 Comitetele Regionale de Evaluare Strategica si Corelare o Componenta si structura Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare o Regulament - cadru de organizare si functionare a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare o Hotarare pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora o Nota de fundamentare

http://www.mdrl.ro/_documente/POR/institutii_responsabile.htm Info http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_INFO

Prezentarea Programelor de Cooperare Teritoriala Europeana 2007-2013 derulate de ministerul dezvoltarii regionale si turismului
n perioada de programare 2007-2013, Ministerul Dezvoltrii Regionale si Turismului gestioneaz, prin intermediul Directiei de Cooperare Teritorial International (DCTI) si Directiei Generale Dezvoltare Teritoriala (DGDT), 11 programe de cooperare teritorial european la care particip si Romnia, programe care se deruleaza att la granitele interne, ct si la granitele externe ale Uniunii Europene.
STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNARII

PACHET INFORMATIV - PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA


(actualizat: 03-08-2010)

Programele de cooperare la granitele interne ale UE


Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 (actualizat: 27-08-2010)

Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013

Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei 2007-2013 (actualizat: 09-06-2010)

Programul Operational de Cooperare Interregionala INTERREG IVC

Programul Operational de Cooperare Interregionala URBACT II (actualizat: 27-09-2010) Punctul National de Diseminare URBACT (actualizat: 22-06-2010) Programul Operational de Cooperare Interregionala INTERACT II

Programul Operational de Cooperare Interregionala ESPON 2013 (actualizat: 28-09-2010)

Programele de cooperare la granitele externe ale UE

Programului IPA de Cooperare Transfrontalier Romnia Republica Serbia (actualizat: 23-09-2010)

Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013 (actualizat: 04-05-2010)

Programul Operational Comun Romania - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013

Programul Operational Comun de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013 (actualizat: 14-092010)

Gruparea European de Cooperare Teritorial - GECT


GECT (Gruparea European de Cooperare Teritorial) este o structur nou, reglementat de Regulamentul nr. 1082 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind instituirea Gruprii Europene de Cooperare Teritorial (GECT), publicat n Jurnalul Oficial al Comunittilor Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006. A fost creat din necesitatea de a promova cooperarea transfrontalier, transnational si interregional ntre membrii Uniunii Europene, cu scopul de a consolida coeziunea economic si social. Printre obiectivele GECT se numr simplificarea procesului de cooperare teritorial la granitele Statelor Membre, prin oferirea un cadru clar si coerent pentru interventiile la nivel local, regional si national si prentmpinarea barierelor de ordin constitutional, legal si financiar. GECT este o structur cu personalitate juridic care poate actiona n numele membrilor si. Din GECT pot face parte statele membre, colectivittile regionale, colectivittile locale, organismele de drept public, n sensul art. 1(9) subpara. 2 din Directiva 2004/18/EC, precum si asociatiile celor de mai sus. Entitti din state terte pot face parte dintr-o GECT, dac dreptul intern al statului respectiv sau un acord ncheiat ntre Statul Membru si statul tert permit aceast asociere. Membrii GECT trebuie ns s fie situati pe teritoriul a minim dou state membre.

GECT pot actiona fie pentru managementul si implementarea programelor de cooperare teritorial, fie pentru managementul si implementarea proiectelor co-finantate de ctre Uniunea European prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European si/sau prin Fondul de Coeziune, dar pot realiza si alte actiuni specifice de cooperare teritorial ntre membrii lor, cu sau fr contributia financiar comunitar. Atributiile GECT se stabilesc de ctre membrii prin Conventie si Statut, dar trebuie s se subscrie obiectivului de a facilita si promova cooperarea teritorial. n Romnia, cadrul legal necesar pentru aplicarea efectiv a Regulamentului nr.1082/2006 a fost creat prin Ordonanta de Urgent a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea European de Cooperare Teritorial (GECT), publicat n Monitorul Oficial nr. 769 din 13 noiembrie 2007. n conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din O.U.G. 127/2007, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice si Locuintelor a fost desemnat Autoritate de notificare, avnd atributii legate de gestionarea dosarelor GECT.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind o grupare european de cooperare teritorial GECT) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala

Sectiunea GECT de pe pagina Comitetului Regiunilor Sectiunea GECT de pe pagina INTERACT Sectiunea GECT de pe pagina DG Regio - CE

AMENAJAREA TERITORIULUI - PREZENTAREA DOMENIULUI


Dezvoltarea teritorial este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente fizice: infrastructur, peisaj, orase, dar si structura teritorial si distributia geografic a populatiei si activittilor umane). Dezvoltarea teritorial este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmreste numai cresterea economic n regiunile respective, ci si durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. n actualul context european caracterizat de rate de crestere sczute si dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea teritorial a devenit o prioritate general n vederea mbunttirii serviciilor si gradului de ocupare si n vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale. La nivelul Ministerului Dezvoltrii Regionale si Locuintei, atributiile n domeniile amenajrii teritoriul, urbanismului si habitatului revin Directiei Generale Dezvoltare Teritorial. Activittile derulate urmresc dezvoltarea durabil, echilibrat a teritoriului national, ntrirea coeziunii economice, sociale si teritoriale, cresterea policentric echilibrat a asezrilor umane, protejarea si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calittii locuirii n cadrul asezrilor umane.

O serie de termeni si expresii din domeniul dezvoltrii teritoriale sunt explicati n glosarele urmtoare:

Glosar din Anexa 2 la Legea 350/2001

Scopul de baz al amenajrii teritoriului l constituie armonizarea la nivelul ntregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si local pentru asigurarea echilibrului n dezvoltarea diferitelor zone ale trii, urmrindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea. Amenajarea teritoriului reprezint, deci, expresia spatial a politicilor economice, sociale, culturale si ecologice ale societtii.

AMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT EUROPEAN


La nceputul anilor `60, Adunarea Parlamentar a Consiliului Europei (http://www.coe.int/) preocupat de concentrarea excesiv a disparittilor regionale, declar n cadrul rezolutiei 210/1961: faptul c este convins c dezvoltarea spatial armonioas a activittilor economice, sociale, culturale este irealizabil fr o politic de amenajare a teritoriului . Prin Rezolutiile 525 si 526/1968 Adunarea Parlamentar propune Comitetului de Ministri al Consiliului Europei s angajeze o nou form de cooperare european n domeniul amenajrii teritoriului si s instituie pentru aceasta o conferint european ministerial permanent, nsrcinat cu elaborarea noilor orientri politice de dezvoltare teritorial a continentului european si s asigure armonizarea politicilor nationale n domeniul amenajrii teritoriului. Prima Conferint European a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) a avut loc n 1970 la Bonn Germania. Din 1970, CEMAT s-a reunit n 12 sesiuni si a adoptat de-a lungul timpului, documente fundamentale pentru amenajarea teritoriului european. Dup 1991, Romnia a participat constant la Sesiunile CEMAT prin reprezentanti ai ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului. Carta European a amenajrii teritoriului adoptat n 1983, de CEMAT la Torremolinos - Spania defineste amenajarea teritoriului ca expresia spatial a politicilor economice, sociale, culturale si ecologice a tuturor societtilor cu urmtoarele obiective fundamentale: dezvoltarea socio-economic echilibrat a regiunilor, ameliorarea calittii vietii, gestionarea responsabil a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rational a solului. Principalele documente europene n vigoare care sintetizeaz experienta privind amenajarea teritoriului si la care Romnia si aliniaz politicile sale sunt:

Carta european a amenajrii teritoriului document al Consiliului Europei, adoptat de cea de a 6-a Conferint European a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, Spania (mai 1983) Schema de Dezvoltare a Spatiului Comunitar (SDEC) Dezvoltarea spatial echilibrat si durabil a teritoriului Uniunii Europene - document al Uniunii Europene, adoptat la Consiliul Informal al Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din trile Uniunii Europene Potsdam, Germania (mai 1999) Principii directoare pentru o dezvoltare teritorial durabil a continentului european document al Consiliului Europei, adoptat la Conferinta European a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) Hanovra, Germania (septembrie 2000) Agenda Teritoriala Europeana - document al COMISIEI EUROPENE (mai 2007)

Activitatea de amenajare a teritoriului la nivel european este sprijinit de:


INTERREG ESPON

AMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT NATIONAL


Conceptul de amenajare a teritoriului n Romnia este racordat la principalele documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizeaz prin studii, planuri, programe si proiecte care armonizeaz la nivel teritorial politicile economice, sociale, ecologice si culturale n vederea asigurrii dezvoltrii durabile n profil spatial a diferitelor zone ale trii. n Romnia, activittile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfsoar conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificrile ulterioare, care stabileste ca obiective ale amenajrii teritoriului: dezvoltarea economic si social echilibrat a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora, mbunttirea calittii vietii oamenilor si colectivittilor umane, gestionarea responsabil a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rational a teritoriului. Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercit pe ntreg teritoriul Romniei pe baza principiului ierarhizrii, coeziunii si integrrii spatiale la nivel national, regional, judetean, orsenesc si comunal, crend cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrat si utilizarea rational a teritoriului precum si gestionarea responsabil a resurselor naturale si protectia mediului.

Atributiile administratiei publice centrale n domeniul amenajrii teritoriului Activitatea n domeniu la nivel national este coordonat de ctre Guvern, care stabileste n raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltrii Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului n domeniul amenajrii teritoriului, avnd urmtoarele atributii:

asigur elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National PATN; asigur elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional PATR care fundamenteaz dezvoltarea regional; asigur colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajrii teritoriului si a programelor strategice sectoriale; asigur colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional, consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmrirea modului n care se aplic programele guvernamentale si liniile directoare n domeniul amenajrii teritoriului la nivel regional, judetean si local; asigur avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competentelor stabilite prin lege.

Atributiile administratiei publice judetene n domeniul amenajrii teritoriului Consiliul judetean are urmatoarele atributii in acest domeniu:

coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientrile generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului; coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientrile generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului. n acest scop, consiliul judetean coordoneaz activitatea consiliilor locale si le acord asistent tehnic de specialitate; asigur preluarea prevederilor cuprinse n planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal n cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriile administrative ale localittilor din judet; asigur elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aprob conform prevederilor legii.

Atributiile administratiei publice locale n domeniul amenajrii teritoriului Consiliul local asigur respectarea prevederilor cuprinse n documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate. n ndeplinirea atributiilor sale n domeniul amenajrii teritoriului, consiliul local utilizeaz informatii din toate domeniile de activitate economico-social.

Planul de amenajare a teritoriului national - PATN Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ Planul de amenajare a teritoriului judetean - PATJ

Cadrul legislativ
ACTE NORMATIVE

ORDONANT Nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul LEGE Nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (forma actualizata 2007) LEGE Nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul LEGE Nr. 168 / 2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul LEGE Nr. 289 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul LEGE Nr. 464 / 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul HOTRRE Nr. 932 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat a hrtilor de risc natural pentru cutremure si alunecri de teren HOTRRE Nr. 26 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobndirea dreptului de semntur pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romnia HOTRRE Nr. 447 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hrtilor de risc natural la alunecri de teren si inundatii HOTRRE Nr. 382 / 2003 privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu riscuri naturale; privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu riscuri naturale. HOTRRE Nr. 525 / 1996 Republicat pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ORDONANTA Nr. 18 / 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ORDONANT Nr. 69 / 2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ORDIN Nr. 6 / 2003 privind msuri pentru respectarea disciplinei n domeniul urbanismului si amenajrii teritoriului n scopul asigurrii fluidizrii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean ORDIN Nr. 293 / 2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizrii n activitatea de control al statului n amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executrii lucrrilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calittii n constructii DECRET Nr. 488 / 2001 pentru promulgarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

Metodologia de elaborare si cadrul continut al documentatiilor de amenajare a teritoriului Metodologie privind elaborarea si continutul cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului pentru zona costiera a Marii Negre Grupul de lucru interinstitutional pentru coordonarea elaborarii reglementarii Metodologie privind elaborarea si continutul cadru al documentatiilor de amenajarea teritoriului pentru zonele costiere; plan de amenajare a teritoriului zonal Zona costiera a Marii Negre - Ordin nr. 925 / 03.11.2009 Metodologie privind analiza potentialului turistic al unitatilor administrativ-teritoriale de baza Grupul de lucru interinstitutional pentru coordonarea elaborarii reglementarii Metodologie privind evaluarea potentialului turistic n unitatile administrativteritoriale de baza - Ordin nr. 913 / 30.10.2009

DEZVOLTARE LOCALA SI URBANISM - PREZENTAREA DOMENIULUI


Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localittilor, prin elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Activitatea de urbanism cuprinde toate localittile trii, organizate n retea, pe baza ierarhizrii si distributiei echilibrate a acestora n teritoriu. Urbanismul urmreste stabilirea directiilor dezvoltrii spatiale a localittilor urbane si rurale, n acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor. Activitatea de urbanism n Romnia se desfsoar n principal pe baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificrile si completrile ulterioare, a HG 525/1995 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicat si a Codului Civil. Atributiile administratiei centrale n domeniul urbanismului Activitatea n domeniu la nivel national este coordonat de ctre Guvern, care stabileste n raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltrii Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului n domeniul amenajrii teritoriului si al urbanismului, avnd n aceast calitate urmtoarele atributii principale:

elaborarea Regulamentul general de urbanism; avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de urbanism; colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al urbanismului, a programelor strategice sectoriale; colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional, consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmrirea modului n care se aplic programele guvernamentale si liniile directoare n domeniul urbanismului la nivel regional, judetean si local; avizarea documentatiilor de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin lege.

Atributiile administratiei publice judetene n domeniul urbanismului Consiliul judetean are urmatoarele atributii in acest domeniu:

coordoneaz activitatea de urbanism la nivel judetean, conform legii;

stabileste orientrile generale privind organizarea si dezvoltarea urbanistic a localittilor, pe baza planurilor de urbanism; coordoneaz activitatea consiliilor locale si le acord asistent tehnic de specialitate; asigur preluarea prevederilor cuprinse n cadrul documentatiilor de urbanism pentru teritoriile administrative ale localittilor din judet.

Atributiile administratiei publice locale n domeniul urbanismului Consiliul local are urmatoarele atributii in acest domeniu:

coordoneaz si rspunde de ntreaga activitate de urbanism desfsurat pe teritoriul unittii administrativ-teritoriale si asigur respectarea prevederilor cuprinse n documentatiile de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistic a localittilor componente ale comunei sau orasului; coopereaz cu consiliul judetean si este sprijinit de acesta n activitatea de urbanism; coopereaz n procesul de ntocmire a programului de dezvoltare urbanistic a localittilor si cu institutii, agenti economici, organisme si organizatii nonguvernamentale de interes national, judetean sau local.

(actualizat: 03-09-2009) Subsectiuni

Cadrul legislativ n domeniul urbanismului Documentatii de urbanism necesare obtinerii avizului MDRL Secretariatul privind declararea utilittii publice n vederea exproprierii Habitat

EUKN - Reteaua European de Cunostinte n Urbanism


http://www.eukn.org/ EUKN este un program european la care particip 17 state membre ale UE si dou retele urbane, URBACT si EUROCITIES. EUKN este n primul rnd un instrument de lucru care are drept obiectiv facilitarea schimbului de cunostinte si experiente n abordarea problemelor oraselor n scopul obtinerii unor politici urbane eficiente si durabile. n fiecare stat membru, o structura numit Punct Central National formeaz si coordoneaz reteaua national de actori urbani. n Romnia, Directia General Dezvoltare Teritorial, din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, a fost desemnat drept Punct Central National EUKN, structura de administrare a EUKN la nivel national, responsabil cu formarea si coordonarea retelei nationale de specialisti si cu desfsurarea de activitti specifice programului.

Coeziune teritorial Strategia de dezvoltare teritorial a Romniei Programul ESPON 2013 Proiecte de cooperare teritorial Acorduri de cooperare bilaterala PROGRAMUL DE ELABORARE SAU ACTUALIZARE A DOCUMENTATIILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM PENTRU ZONELE CARE CUPRIND MONUMENTE ISTORICE INSCRISE IN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL Prin acest program se urmreste finantarea elaborrii planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice pentru zonele unde sunt situate monumentele UNESCO, puse dup finalizare la dispozitia autorittilor judetene si locale. n conformitate cu prevederile legislatiei, documentatiile se aprob de ctre consiliile locale si de ctre Guvernul Romniei. Interventia autorittilor centrale n vederea elaborrii documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente nscrise pe Lista patrimoniului mondial este justificat de importanta ce excede interesul local a valorilor ce trebuie protejate. Pe Lista patrimoniului mondial sunt nscrie 7 pozitii din Romnia: bisericile pictate din Moldova (7 localitti), cettile dacice din muntii Orstie (6 localitti), centrul istoric al orasului Sighisoara, mnstirea Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania (7 localitti), bisericile de lemn din Maramures (7 localitti) si Delta Dunrii (17 localitti). Persoan de contact: Cristina Hertia, e-mail: cristina.hertia@mdrl.ro

PLANURILE URBANISTICE ZONALE FINALIZATE IN 2008

PROGRAMUL PRIVIND FINANTAREA ELABORARII PLANURILOR URBANISTICE GENERALE (PUG) SI A REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM AFERENTE (RLU) n conformitate cu legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, toate localittile trebuie s detin planuri urbanistice generale si regulamente locale de urbanism aferente. n acest scop, MDRL sprijin cu fonduri de la bugetul de stat elaborarea si reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism. Solicitrile Consiliilor judetene vizeaz n marea majoritate localitti din mediul rural. Activitatea de elaborare a PUG urilor este o activitate continu. Planurile Urbanistice Generale au un termen de valabilitate de 5-10 ani iar, dac s-au produs efecte cu impact puternic asupra dezvoltrii localittii (modificarea limitei administrativteritoriale, prevederea unor noi obiective de interes national - autostrzi, ci ferate, obiective de utilitate public cu impact major, dezastre naturale etc), actualizarea se poate face nainte de expirarea termenului. Persoan de contact: Gabriela Rncu, e-mail: gabriela.rincu@mdrl.ro

PROGRAMUL PRIVIND REALIZAREA "SISTEMULUI INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI A BÃNCILOR DE DATE URBANE" CU FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT - SISDIEBDU Programul privind realizarea Sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si a bncilor de date urbane cu finantare de la bugetul de stat SISDIEBDU "Informatia real, acumulat corect, complet si n timp real si totodat, eficient utilizat si valorificat devine cunoastere, iar cunoasterea este baza puterii de decizie eficiente. Altfel, lipsa informatiei duce la ignorant, iar ignoranta la incompetent. Ministerul Dezvoltrii Regionale si Locuintei deruleaz si coordoneaz Programul privind realizarea Sistemului Informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bnci de date urbane, avnd ca suport legal Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliar. Finantarea, contractarea, executarea, avizarea, precum si receptia lucrrilor tehnice de identificare, msurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare si de constituire a bncilor de date urbane se face n conformitate cu Normele metodologice aprobate prin HG nr. 512/1997, cu modificrile si completrile ulterioare si a Metodologiilor privind executarea lucrrilor de introducere a cadastrului imobiliar si a retelelor edilitare n localitti, aprobate prin Ordinele nr. 90/NN/911-CP si nr. 91/NN/912-CP din 02.06.1997, emise de Ministerul Lucrrilor Publice si Amenajrii Teritoriului si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. Programul, prevzut si organizat s cuprind intravilanul tuturor localittilor urbane si rurale ale trii, respectiv 267 orase si municipii cu suprafata de cca. 220.000 ha si 13.456 localitti rurale cu suprafata de cca. 1.300.000 ha, este dedicat asigurrii unei baze informationale specifice pentru dezvoltarea infrastructurii urbane si rurale, ca

suport n procesul de decizie pentru formularea politicilor privind dezvoltarea durabil a teritoriului att la nivel local ct si la nivel regional, pentru crearea conditiilor liberei circulatii a terenurilor si constructiilor, atragerea capitalului, dezvoltarea si consolidarea creditului ipotecar, precum si n vederea stabilirii valorii bunurilor imobile necesar unui sistem corect de taxe si impozite. Structura Sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bncilor de date urbane

Pn n prezent, s-a finalizat un numr de 19 localitti (Furei, Sinaia, Urziceni, Timisoara, Calafat, Oltenita, Lehliu Gar, Sighisoara, Sulina, Odorheiu Secuiesc, Cezieni, Azuga, Sntandrei, Remetea, Slobozia, Vitnesti, Mahmudia, Isaccea, Giuvrsti), Programul desfsurndu-se, n continuare, ntr-un numr de 146 de localitti, din care 59 de municipii, 56 de orase si 31 de comune. Persoan de contact: Mihaela Rogoz, e-mail: mihaela.rogoz@mdrl.ro

PROGRAMUL DE CO-FINANTARE A HARTILOR DE RISC PENTRU ALUNECARILE DE TEREN Sprijinirea administratiei publice judetene si locale n vederea prevenirii si atenurii efectelor riscurilor naturale, prin cofinantarea elaborrii hrtilor de risc pentru cutremure si alunecri de teren. La nivel national n conformitate cu Anexa Nr. 7 la Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National Sectiunea a V-a Zone de risc natural, 561 de localitti prezint potential ridicat n ceea ce priveste producerea alunecrilor de teren. Persoan de contact: Gabriela Rncu, e-mail: gabriela.rincu@mdrl.ro

PROGRAMUL "O ROMANIE FRUMOASA" (PROGRAM FINALIZAT) Programul este compus dintr-o serie de sub-proiecte de reabilitare, consolidare, restaurare si revitalizare urban. Implementarea acestora va conduce la dezvoltarea economic si social a unor sectoare prioritare: dezvoltarea urban durabil, conservarea si dezvoltarea zonelor protejate construite, crearea de locuri de munc pentru grupurile sociale defavorizate prin pregtire tehnic si profesional. PROMOVARE TURISTICA - CONCEPTE

Programul anual de marketing

HOTARARE nr. 77/29.01.2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice
(pubblicat: 08-02-2010)

Promovare interna - Campania "Turist in Romania" Lista manifestarilor expozitionale: 1. Bursa Litoral - Delta Dunarii a 4-a editie 16-18 septembrie 2010, Constanta; 2. Bursa si Forumul de Turism OPTBR 29 septembrie3 octombrie 2010, Sovata, hotel Danubius; 3. Trgul International de Turism WINTER HOLIDAY 07-10 octombrie 2010, Palatul Parlamentului, Bucuresti; 4. Trgul de Turism al Romniei 21-24 octombrie 2010, Romexpo, Bucuresti. Promovare externa

Targuri internationale de turism la care MDRT va participa in anul 2010


(actualizat: 17-08-2010)

Documentatie de participare la targurile internationale de turism


(pubblicat: 08-02-2010)

DEZVOLTARE TURISTICA - CONCEPTE Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu sediul in Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti, Romnia, 050741-RO, in calitate de titular pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Ecoturismului n Romnia, anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Ecoturismului n Romnia, pentru care s-a declansat etapa de incadrare, pentru a se decide daca strategia se supune evaluarii strategice de mediu, conform HG nr.1076/2004. Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Ecoturismului n Romnia poate fi consultata pe site-ul www.mdrt.ro si la sediul din Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti, Romnia. Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerului Mediului si Padurilor din b-dul Liberatii nr.12, in termen de 18 zile de la data prezentului anunt. (14-07-2010)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu sediul in Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti, Romnia, 050741-RO, in calitate de titular pentru Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear n Romnia, anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Balnear n Romnia, pentru care s-a declansat etapa de incadrare, pentru a se decide daca Master Planul se supune evaluarii strategice de mediu, conform HG nr.1076/2004. Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear n Romnia poate fi consultat pe site-ul www.mdrt.ro si la sediul din Strada Apolodor nr.17, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti, Romnia. Comentariile publicului se primesc la sediul Ministerului Mediului si Padurilor din b-dul Liberatii nr.12, in termen de 18 zile de la data prezentului anunt. (14-07-2010) Proiectul EDEN - Destinatii europene de excelenta - Editia 2010 - Tema: Turismul acvatic(1504-2010)

Informatii privind intocmirea dosarului de concurs


(15-04-2010)

Programul anual de dezvoltare

HOTARARE nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii in turism
(15-04-2010)

HOTARARE nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice
(15-04-2010)

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007 - 2026


Partea I Partea a II-a Partea a II-a - Sectiunea G3 Planul de actiune Partea a III-a

Studiu privind amenajarea turistica a salinelor Studiu privind amenajarea turistica a pesterilor

Studiu privind amenajarea turistica a pesterilor (partea I) Studiu privind amenajarea turistica a pesterilor (partea II)

Studii INSOMAR

Raport de Cercetare Turism Iunie - Iulie 2010 Raport de Cercetare Turism August 2009 Raport de Cercetare Turism Octombrie 2009 Raport de Cercetare Turism Noiembrie 2009

Strategia de dezvoltare a turismului balnear

Masterplan pentru dezvoltarea Turismului Balnear Planul de actiune pe 3 ani

Strategia nationala de dezvoltare a ecoturismului n Romania (18-05-2010)


Faza I (18-05-2010) Faza II (18-05-2010)

GHIDUL FONDURILOR EUROPENE 2007 2013


http://ghid.eufinantare.info/index.html