Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATEA DE CONTRUCTII

REFERAT
Etapele realiz rii unui proiect cu fonduri europene

IVANCIU MARIAN MASTER IS ,AN II

I. Constituirea Firmei .................................................................................................................. 2 II. Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei .................................................. 2 III. Contactarea unui Consultant .................................................................................................. 3 IV.Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene ..................................... 3 V. Decizia echipei de management a proiectului ......................................................................... 4 VI. Alegerea necesarului de investi ii - caracteristici tehnice i economice ................................. 5 VII. G sirea surselor de finan are ............................................................................................... 8 VIII. Analiza cost-beneficiu ......................................................................................................... 8 IX. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii ...................................................... 9 X. ntocmirea proiectului de finan are ......................................................................................... 9 XI. Verificarea proiectului de finan are..................................................................................... 11 XII. Depunerea proiectului de finan are .................................................................................... 11 XIII. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor c tig toare ................................. 12 XIV. Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR ............................................................... 13 XV. Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei................................................................... 13 XVI. Desemnarea Ofertei/Ofertelor c tig toare ...................................................................... 13 XVII. Semnarea contractelor de achizitie ................................................................................. 13 XVIII. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr. validare la APDRPR ........................................... 13 XIX. Implementarea proiectului/Achizitia activelor ................................................................. 14 XX. Depunerea dosarelor de decontare ..................................................................................... 14 XXI. Primirea banilor ............................................................................................................... 14

I. Constituirea Firmei
nregistrarea firmei la Registrul Comer ului sau la Judec toria din raza de activitate i la Administra ia Financiar ; Ob inerea avizelor i autoriza iilor legale de func ionare pentru domeniul/domeniile de activitate propuse; Beneficiarii eligibili ai proiectelor FEADR: O Micro-ntreprinderi i ntreprinderi Mici i Mijlocii - definite n conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv n conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare; O Alte ntreprinderi care nu sunt micro-ntreprinderi, ntreprinderi mici si mijlocii, care au mai pu in de 750 angaja i sau cu o cifr de afaceri care nu dep e te 200 milioane Euro - definite n conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; O Cooperative agricole de procesare a produselor agricole - constituite conform Legii nr. 566/2004; O Societ i cooperative de valorificare - constituite conform Legii nr. 1/2005; O Asocia ii familiale1 - constituite conform Legii nr. 300/2004; O Grupuri de produc tori constituite conform Ordonan ei nr. 37/ 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare, care au ca scop comercializarea n comun a produselor agricole i silvice i apar in urm toarelor forme juridice : societ i comerciale - constituite conform Legii nr. 31/1990 cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004;

Potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiin rii i dezvolt rii ntreprinderilor mici i mijlocii: - o ntreprindere nu poate fi considerat mic sau mijlocie dac cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, n comun ori cu titlu individual, de c tre una sau mai multe organisme ori colectivit i publice" (art.4 al Legii nr. 346/2004); - datele utilizate pentru calculul num rului mediu de salaria i, cifra de afaceri net anual i activele totale sunt cele raportate n situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent, aprobate de Adunarea General a Ac ionarilor sau Asocia ilor" (art. 6 ( 1 ) al Legii nr. 346/2004); - dac la ntocmirea situa iilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele stabilite, aceasta nu i va pierde calitatea de ntreprindere mic , mijlocie sau microntreprindere dect dac dep irea acestor plafoane se produce n dou exerci ii financiare consecutive" (art. 6 ( 2 ) al Legii nr. 346/2004); - n cazul unei ntreprinderi nou nfiin ate, ale c rei situa ii financiare nu au fost aprobate, n condi iile legii, datele cu privire la num rul mediu anual de salaria i, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin n cursul exerci iului financiar i se declar pe propria r spundere de c tre reprezentantul ntreprinderii" (art. 6 ( 3 ) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prev zut n anexele 1 si 2 ) .

II. Stabilirea necesarului de investi ii pentru dezvoltarea firmei


n func ie de m rimea firmei i de domeniul de activitate n baza raportului Adun rii Generale a Ac ionarilor/ Adunarea Anual a Asocia iilor/Decizia Asociatului Unic se ia decizia realiz rii de INVESTI II NOI" pentru dezvoltarea activit ii; Efectuarea studiului de pia pentru determinarea necesarului financiar pentru implementarea deciziei PATRONATULUI"; Introducerea n Bugetul Firmei" la categoria Cheltuieli" a volumului financiar necesar pentru implementarea investi iilor dorite; Numirea unui DIRECTOR DE PROIECT" responsabil cu implementarea programului de dezvoltare i investi ii al firmei;

III. Contactarea unui Consultant


n cazul n care se dore te realizarea investi iilor cu ajutorul unor subven ii de stat sau UE se poate apela la o firm specializat de Consultan n implementarea proiectelor UE" ; Se va contacta direct o firm de consultan , c reia i se va prezenta proiectul de dezvoltare a firmei i i se va solicita Oferta financiar " pentru colaborare; Dac oferta financiar oferit de Consultant" este mai mic de echivalentul a 10.000 Euro se poate semna contractul de consultan , dac oferta oferit de Consultant" este mai mare de 10.000 Euro, atunci firma este obligat s realizeze un Concurs de Oferte", respectiv trimiterea a minim 3 cereri de ofert c tre minim 3 firme specializate (care s aib n domeniul de activitate consultan de management i/sau proiectare lucr ri civile) i care s fie atestate i autorizate n domeniu: Realizarea unei comisii pentru analiza ofertelor din minim 3 speciali ti;

Deschiderea ofertelor i declararea ofertei c tig toare; Semnarea Contractului de Consultan " cu firma declarat c tig toare.

IV. Verificarea eligibilit ii firmei pentru accesarea fondurilor europene


Consultantul" mpreun cu Directorul de Proiect" vor analiza dac firma este eligibil pentru accesarea Fondurilor Europene (subven iilor pentru dezvoltare) i vor lua decizia n leg tur cu m sura care este cea mai oportun pentru firm . Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al m surii i cu cel pu in unul dintre obiectivele specifice; mbun t irea performan ei generale a unit ii se realizeaz prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economico-financiar i de mediu, dup cum urmeaz : > Tehnice: a) mbun t irea i optimizarea fluxurilor de produc ie, prelucrare i marketing a produselor agricole i forestiere (de exemplu: cre terea randamentului de procesare); b) Crearea i/sau modernizarea re elelor locale de colectare, a capacit ilor de recep ionare, depozitare, condi ionare, sortare i ambalare a produselor agricole i forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de p strare, cre terea calit ii produselor); c) Introducerea de tehnologii i procedee pentru ob inerea de noi produse, care s satisfac diferitele cerin e ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse); d) mbun t irea produc iei, proces rii i marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice; e) mbun t irea controlului intern al calit ii materiei prime, semifabricatelor, produselor i subproduselor ob inute n cadrul unit ilor de procesare i marketing (de exemplu: cre terea siguran ei alimentare). > Economico - financiare: Reducerea costurilor de produc ie; Cre terea valorii ad ugate brute (VAB ) a ntreprinderii; Cre terea eficien ei utiliz rii resurselor de produc ie; mbun t irea cooper rii orizontale ntre procesatori, unit ile care furnizeaz materii prime i sectorul de desfacere; e) Cre terea viabilit ii economice. > De mediu i siguran alimentar : a) b) c) d)

a) Reducerea emisiilor poluante i a de eurilor n scopul protec iei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu); b) Cre terea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile; c) mbun t irea siguran ei la locul de munc i a condi iilor de igien n produc ie; d) mbun t irea calit ii produselor prelucrate i a calit ii produselor alimentare cu respectarea cerin elor de siguran alimentar precum i a trasabilit ii (de exemplu: investi ii pentru implementarea sistemului de management al calit ii, de exemplu: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o preg tire profesional , n raport cu proiectul; ( n cazul diplomelor de studii / certificatelor de formare eliberate de institu ii de nv mnt din str in tate, solicitantul va ata a documentul privind recunoa terea de c tre autorit ile competente conform Legii nr. 200/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare). Este necesar ca beneficiarul s nu aib fapte nscrise n cazierul fiscal, nscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare n cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor, dac are datorii c tre b nci. Beneficiarul nu trebuie s fie n dificultate, n n elesul prevederilor din ndrum rile 2 ale Comunit ii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate, astfel: O Pentru societ ile cu r spundere limitat : n cazul n care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul social i, n plus, cnd mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; O Pentru societ ile pe ac iuni: n cazul n care se constat pierderea a mai mult de jum tate din capitalul propriu, a a cum apare n eviden ele contabile ale societ ii, i, n plus, cnd mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni;

Pentru ntreprinderile de orice form juridic , atunci cnd respectiva ntreprindere ntrune te condi iile pentru a fi supus procedurii prev zute de legisla ia privind procedura reorganiz rii judiciare i a falimentului; O n situa ia n care nu este ndeplinit niciuna din condi iile prezentate anterior, o societate poate fi totu i considerat n dificultate dac sunt prezente caracteristicile obi nuite ale unei ntreprinderi aflate n dificultate, cum ar fi: cre terea pierderilor, sc derea cifrei de afaceri, cre terea volumului stocurilor, sc derea fluxului de numerar, cre terea datoriilor, cre terea sarcinilor financiare, sc derea sau dispari ia valorii activului net, supracapacitatea de produc ie. Beneficiarul trebuie s declare c asigur cofinan area investi iei; Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c va ob ine toate avizele i acordurile conform legisla iei n vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar i de mediu necesare realiz rii investi iei n cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investi ii, poten ialii beneficiari trebuie s ob in acordul de mediu n conformitate cu 2 Jurnalul Oficial 2004/C 244/02 legisla ia na ional . n anumite situa ii men ionate n legisla ie, acordul de mediu este nso it obligatoriu de studiul de impact de mediu, a a cum se prezint la punctul 5.2. din PNDR; n cazul produselor agricole cu cota de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finan are, trebuie s fac dovada c de ine cot la nivelul investi iei pe care urmeaz s o realizeze.
O

V. Decizia echipei de management a proiectului


Pentru proiecte cu achizi ie de utilaje, dar f r construc ii, ce necesit doar " Memoriu Justificativ", Echipa de management a proiectului este format din: Reprezentantul Legal al proiectului (directorul de proiect) i consultant (cei care vor semna fiecare pagin din cererea de finan are); Pentru proiecte de achizi ie de utilaje ce necesit lucr ri de construc ii i montaj este necesar existen a foii de cap t", care con ine semn turile colectivului format din speciali ti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documenta iei i tampila elaboratorului de proiect (consultantului). Decizia echipei de management a proiectului se face prin hot rrea Consiliului de Administra ie sau a Administratorului Firmei ce dore te implementarea proiectului.

VI. Alegerea necesarului de investi ii - caracteristici tehnice i economice


Aceasta etapa presupune realizarea Memoriului Justificativ" sau a Studiului de Fezabilitate" > Con inutul Cadru al Studiului de Fezabilitate: 1. Date generale 1.1. Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1.2. Scurt istoric al solicitantului 1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului n sensul c desf oar respectivele activit i) 1.4. Principalele mijloace fixe aflate n patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii), construc ii, utilaje i echipamente, animale,etc. 2. Descrierea proiectului 2.1. Denumirea investi iei. 2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc). 2.3. Obiectivele investi iei/priorit i. 2.4. Fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei. 2.5. n cazul n care beneficiarul este o form asociativ , se va descrie modul n care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri), conform prevederilor fi elor m surilor. 2.6. Pia a de aprovizionare/desfacere, concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. ce va fi aplicat pentru valorificarea

2.7. Descrierea ndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate

i a criteriilor de selec ie urm rite n

implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora i se vor preciza documentele justificative aferente. 3 Date tehnice ale investi iei 3.1.Date generale 3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, jude ul, localitatea) investitiei, suprafa a i situa ia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare. 3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) - daca investi ia o impune. 3.2. Caracteristicile principale ale construc iilor 3.2.1 Pentru cl diri: deschideri, travei, aria construit , aria desf urat , num rul de niveluri i n l imea acestora, volumul construit 3.2.2. Pentru re ele: lungimi, l imi, diametre, materiale, condi ii de pozare etc. 3.3. Structura constructiv Pentru cl diri i re ele se va face o descriere a solu iilor tehnice avute n vedere, cu recomand ri privind tehnologia de realizare i condi iile de exploatare ale fiec rui obiect. 3.4. Principalele utilaje de dotare ale construc iilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) 3.5. Instala ii aferente construc iilor Se vor descrie solu iile adoptate pentru instala iile de iluminat, for a, curen i slabi, ap , canalizare etc. 3.6. Situa ia existent a utilit ilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i solu iile tehnice adoptate. 3.7. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legisla iei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; -alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozi iilor legale. 3.8 Caracteristici tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz a fi achizi ionate prin proiect i prezentarea tehnic a construc iilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dot rile (inclusiv utilit i). 4. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i. 5. Costul estimativ al investi iei 6. Finan area investi iei 7. Date privind for a de munc : 7.1 Total personal existent 7. 2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 7.3 Responsabil legal (nume, prenume, func ie n cadrul organiza iei, studii i experien profesional ), relevante pentru proiect 8. P r i desenate : - Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) - Plan general (1:5.000-1:500)

- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500) - Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, sec iuni pentru principalele obiecte de construc ii - Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic 9. Proiec ii financiare 9.1.Prognoza veniturilor 9.2.Prognoza cheltuielilor 9.3.Proiec ia contului de profit i pierdere 9.4.Bilan sintetic previzionat 9.5.Flux de numerar 9.6.Indicatori financiari 9.7. Prognoza ncas rilor i pl ilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare 9.8. Prognoza ncas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9.9. Indicatori financiari > Con inutul Cadru al Memoriului Justificativ: 1 Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comer ului n sensul c desf oar respectivele activit i) 1.4 Principalele mijloace fixe aflate n patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet ii), construc ii, utilaje i echipamente, animale,etc. 2 Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investi iei 2.2 Elaborator (coordonate de identificare) 2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, jude ul, localitatea) Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesit ii i oportunit ii investi iei. Descrierea investi iilor ce urmeaz a fi executate n vederea adapt rii unit ii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea

standardului/standardelor la care se adapteaz . 2.4 n cazul n care beneficiarul este o forma asociativ , se va descrie modul n care investi ia deserve te majoritatea membrilor acesteia (jum tate plus unul din membri), conform prevederilor fi elor m surilor. 2.5 Pia a de aprovizionare/desfacere, concuren a i strategia de pia produselor/serviciilor ob inute prin implementarea proiectului. Descrierea ndeplinirii condi iilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selec ie urm rite n implementarea proiectului. 3 Date privind for a de munc 3.1 Total personal existent 3.2 Estim ri privind for a de munc ocupat prin realizarea investi iei 3.3 Responsabil legal (nume, prenume, func ie n cadrul organiza iei, studii i experien profesional ), relevante pentru proiect i managementul proiectului; ce va fi aplicat pentru valorificarea

Descrierea achizi iilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, num rul, valoarea i caracteristicile tehnice i func ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dot rilor ce urmeaza a fi achizi ionate prin proiect.

5. Durata de realizare (luni) i etape principale 6. Devizele investi iei, cu detalierea pe structura devizului general, nso it de devizele pe obiecte, conform legisla iei n vigoare (HG 28/09.01.2008). 7. Finan area investi iei 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investi iei 8.1 Valoarea total 8.2 Durata de realizare nso it de graficul de e alonare a investi iei exprimat valoric pe luni i activit i 8.3 Capacit i de productie rezultate ca urmare a investi iei (n unit i fizice) 9. Proiec ii financiare i indicatori financiari 9.1 Prognoza veniturilor 9.2 Prognoza cheltuielilor 9.3 Proiec ia contului de profit i pierdere 9.4 Bilan sintetic previzionat 9.5 Flux de numerar 9.6 Indicatori financiari 9.7 Prognoza ncas rilor i pl ilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare 9.8 Prognoza ncas rilor i pl ilor anii 1-5 de previziune 9.9 Indicatori financiari Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: 1. Durata de recuperare a investi iei (Dr) - trebuie s fie maxim 12 ani; 2. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie s fie >1,2, pentru anii evalua i 3. Valoarea actualizat net (VAN) - trebuie s fie pozitiv 4. Disponibilul de numerar la sfr itul perioadei trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evalua i.

VII. G sirea surselor de finan are


Dup definitivarea "Studiului de Fezabilitate"/"Memoriului Justificativ" se face analiza indicatorilor economici: - Se analizeaz dac suma alocat n buget este n concordan cu suma necesar realiz rii investi iei rezultat din analiza indicatorilor economici i n func ie de aceasta: Se modific bugetul firmei pentru implementarea proiectului; Se realizeaz un proiect de finan are bancar pentru realizarea investi iei.

VIII. Analiza cost-beneficiu


Dup g sirea surselor de finan are pentru implementarea proiectului de investi ie i introducerea costurilor financiare n calculul indicatorilor economici din cadrul "Studiului de Fezabilitate"/ "Memoriului Justificativ", se analizeaz dac firma poate sus ine acest proiect (dac este benefic implementarea acestuia) sau dac este inoportun implementarea acestui proiect. n func ie de rezultatele analizei "Cost-Beneficiu" proiectul poate s : > Nu se implementeze, firma fiind prea "sensibil " la factorii de pia macroeconomici; (se revine la punctul II. ) > S se implementeze a a cum a fost desemnat pn n prezent (se continu cu punctul X.) sau > S se ajusteze proiectul n func ie de posibilit ile tehnico-financiare ale firmei (se continu cu punctul IX. ).

IX. Ajustarea/definitivarea necesarului de achizi ii-investi ii


n func ie de rezultatele analizei de management "Cost-Beneficiu" se poate ajusta proiectul de investi ii prin reducerea sau m rirea volumului de investi ii n func ie de necesit i i de condi iile impuse de APDRPR, n asa fel nct beneficiul implement rii proiectului s fie maxim pentru firm . (Ex: atunci cnd firma are resurse financiare suficiente se pot achizi iona mai multe utilaje dect se propusese ini ial, innd cont c firma nu va mai putea aplica pentru subven ii n cadrul aceleia i m suri la APDRPR n urm torii ani sau atunci cnd valoarea costurilor financiare sunt prea mari se poate reduce valoarea total a achizi iilor pentru ncadrarea n buget, f r a afecta ns elementele de productivitate). n urma realiz rii ajust rii necesarului de achizi ii-investi ii se revine la punctul VI.

X. ntocmirea proiectului de finan are


Reprezint de fapt completarea "Cererii de Finan are" n conformitate cu metodologia legal impus de APDRPR. Documentele obligatorii care trebuie ata ate Cererii de finan are pentru ntocmirea proiectului sunt: 1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucr ri de construc ii i/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte f r lucr ri de construc ii i/sau montaj; 2. Situa iile financiare (bilan , cont de profit i pierderi i formularele 30 i 40) precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administra ia Financiar n care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din bilan ) s nu fie negativ; excep ie fac solicitan ii care nu au nregistrat venituri din exploatare i deci nu au desf urat activit i de produc ie. 3. Documente pentru cl diri i terenurile pe care sunt/vor fi realizate investi iile: - actul de proprietate asupra cl dirii (document care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune) sau document ncheiat la notariat care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasat cl direa, valabil inclusiv n perioada de monitorizare a proiectului. 4. Certificat de urbanism/ autoriza ie de construire pentru proiecte care prev d construc ii. 5. Adeverin / Dovada c a ini iat procedura pentru ob inerea acordului de mediu, eliberate de Autoritatea competent pentru protec ia mediului sau Acord de mediu nso it de studiul de impact, dac este cazul, 6. 1. Declara ie pe proprie r spundere a solicitantului, dat de reprezentantul legal de proiect, c va asigura cofinan area proiectului i cu precizarea sursei de cofinan are. 6.2. Document de la banc cu datele de identificare ale b ncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa b ncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz opera iunile cu APDRP). 7. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restan e fiscale i sociale, emise de Direc ia General a Finan elor Publice i de prim riile pe raza c rora i au sediul social i puncte de lucru i, dac este cazul, graficul de ree alonare a datoriilor c tre bugetul consolidat. 8.1. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitar-veterinare, conform legisla iei n vigoare Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legisla ia n vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i siguran a alimentelor i, c prin realizarea investi iei n conformitate cu proiectul, unitatea va fi n concordan cu legisla ia n vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor, sau Adres de la ANSVSA/DSVSA care s men ioneze n urma verific rii documenta iei prezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notific rii pentru siguran a alimentelor/autoriz rii/ nregistr rii". 8.2. Pentru unit ile supuse aviz rii sanitare, conform legisla iei n vigoare: Avizul sanitar privind constatarea conformit ii proiectului cu condi iile de igien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condi iile de igien i s n tate public sau Notificare c investi ia nu face obiectul evalu rii condi iilor de igien . 9. Pentru unit ile care se modernizeaz : 9.1 Autorizatie sanitar / Notificarea de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar , emise cu cel mult un an naintea depunerii cererii de finan are.

9.2 Autoriza ie sanitar-veterinar / Dovada nregistr rii pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformit ii unit ii cu legisla ia sanitar-veterinar i siguran a alimentelor, emise cu cel mult un an naintea depunerii cererii de finan are. 9.3 Not de constatare privind condi iile de mediu emis cererii de finan are. cu cel mult un an naintea depunerii

10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul are codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are, existen a punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicat ), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicat . 10.2. Pentru ntreprinderile mici i mijlocii se va prezenta Declara ia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare i Anexa nr.2., semnat de persoana autorizat s reprezinte ntreprinderea (men ionat n Certificatul constatator de la ORC). 11. Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei n vigoare sau Hotarre judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului de constituire ca i a statutului propriu pentru societ i cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole i Aviz de recunoa tere pentru Grupuri de Produc tori emis de MAPDR. 12. Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil ntocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investi ie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului, perioada derul rii proiectului), pentru solicitan ii care au mai beneficiat de finan are nerambursabil ncepnd cu anul 2002 pentru acelea i tipuri de investi ii. 13. Adeverin a eliberat de DADR-urile jude elor aferente zonei (jude ul n care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) la care face referire proiectul, prin care s se certifice disponibilitatea cantitativ de materie prim , precum i situa ia capacit ilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie prim , att numeric ct i din punct de vedere al capacit ilor de procesare/depozitare (capacit i existente sau n curs de realizare). 14. Declara ie c firma nu este n dificultate. 15. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zah r, emis de MAPDR. 16. Adeverin eliberat de Oficiul Na ional al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV) pentru vinuri cu denumire de origine controlat i/sau cu indica ie geografic . 17.1 Copie dup diploma de studii /Certificat care s dovedeasc preg tirea profesional n domeniul pentru care solicit finan area pentru responsabilul legal/ beneficiar. 17.2 Declara ie pe propria r spundere n care s se men ioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi i o persoan din cadrul societ ii pentru care va prezenta document care s certifice pozi ia n societate carte de munc , ac ionar) va/vor urma un curs de preg tire profesional , pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei pl i a ajutorului. 18.1 Pentru moderniz ri: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare, conform Ord. 688/2007. 18.2 Pentru investi ii noi: a) Fi a de nregistrare ca procesator n agricultura ecologic ; b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspec ie i certificare; c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime i produse finite) emis de un organism de inspec ie i certificare, conform Ord. nr.688/2007. 19.1 Document emis de MAPDR care s Ord.MAPDRP 690/2004 (pentru moderniz ri). ateste faptul c produsele sunt tradi ionale conform

19.2 Declara ia pe propria r spundere a solicitantului, pentru investi ii noi, prin care se angajeaz ca la ultima plat s prezinte documentul 19.1 pentru produsele tradi ionale. 20. Adeverin eliberat de DADR-ul jude elor aferente zonei (jude ul n care este amplasat investi ia sau jude ele limitrofe) n care solicitantul este produc tor de materie prim , n care se va preciza cantitatea ob inut n anul anterior depunerii cererii de finan are sau face dovada c va ob ine produc ia pn la finalizarea investi iei.

10

21. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz).

XI. Verificarea proiectului de finan are


Verificarea datelor de valabilitate a Cazierelor, Certificatelor, Avizelor i Autoriza iilor; Verificarea numerot rii paginilor, a semn rii fiec rei pagini, n col ul indicat n Ghidul fiec rei M suri, precum i depunerea n termenul legal al sesiunilor alocate fiec rei m suri.

XII. Depunerea proiectului de finan are


Cererile de finan are, odat finalizate, se multiplic n dou exemplare de c tre solicitant. Originalul i o copie a cererii de finan are, mpreun cu formatul electronic (CD) i cu documentele n original (pentru care a ata at copii) se depun la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. n cazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e, acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza c ruia investi ia este predominant din punct de vedere valoric. Solicitantul trebuie s depun Cererea de finan are mpreun cu toate anexele completate, n 2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copert , n partea superioar dreapt , cu ORIGINAL", respectiv COPIE", mpreun cu documentele originale (pentru care a ata at copii). Solicitantul trebuie s se asigure ca r mne n posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finan are n afara celor 2 exemplare pe care le depune. Pentru acele documente originale care r mn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilan contabil vizat de Administra ia Financiar ), copiile trebuie s con in men iunea Conform cu originalul" i s fie semnate de c tre responsabilul legal al solicitantului. Depunerea proiectului se face de Responsabilul legal al Firmei sau de c tre Directorul de proiect (de regul nso it i de reprezentantul Consultantului). Verificarea conformit ii Cererii de finan are i a anexelor acesteia se realizeaz pe baza Fi ei de verificare". Controlul conformit ii const n verificarea Cererii de finan are: dac este corect completat ; prezentat att n format tiparit, ct i n format electronic; dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente n dou exemplare : un original i o copie precum i valabilitatea acestora (dac este cazul)

XIII. Analiza proiectului i afisarea pe site web a proiectelor c tig toare


Dup verificare pot exista dou variante: > Cererea de finan are este declarat neconform (nu se poate ob ine finan area). > Cererea de finan are este declarat conform (se trece la urm toarea etap de verificare). Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de c tre: > OJPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i f r lucr ri de construc ii i/sau montaj; > CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i cu lucr ri de construc ii i/sau montaj i pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici; > APDRP - nivel central - pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. Verificarea eligibilit ii tehnice i financiare const n: > verificarea eligibilit ii solicitantului; > verificarea bugetului indicativ al proiectului; > verificarea studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate. La verificarea eligibilit ii la nivel OJPDRP i CRPDRP n situa ia n care sunt criterii de eligibilitate care necesit l muriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar n urm toarele cazuri: 1. n cazul n care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate, memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informa ii contradictorii n interiorul lor ori fa de cele men ionate n cererea de finan are. n caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest dreptul de proprietate. 2. n cazul cnd avizele, acordurile, autoriza iile au fost eliberate de c tre autorit ile emitente ntr-o form care nu respect protocoalele ncheiate ntre APDRP i institu iile respective. 3. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferen e de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facut corect. Verificarea pe teren se realizeaz de c tre: > OJPDRP - pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii priva i;

11

> CRPDRP - pentru cererile de finan are depuse de c tre beneficiarii publici; > APDRP - nivel central - pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. Scopul verific rii pe teren este de a verifica datele i informa iile cuprinse n anexele tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verific rii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea r spunsurilor. n urma acestor verific ri pot exista dou situa ii: proiectul este neeligibil; proiectul este eligibil i va avea un punctaj. Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat m surii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor 12 care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocme te un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprob rii directorului general al Autorit ii de Management; Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat m surii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face n ordinea descresc toare a punctajului de selec ie, cu ncadrarea n punctajul stabilit pentru pragul minim i n suma alocat . n cazul proiectelor cu acela i punctaj, departajarea acestora se face n func ie de valoarea proiectului, n ordine cresc toare.

XIV. Semnarea contractelor de finan are cu APDRPR


Dup primirea Raportului n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate, APDRP notific Beneficiarul privind Decizia de Selec ie. n termen de 15 zile lucr toare de la primirea notific rii, Beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care apar ine, pentru semnarea contractului de finan are. n cazul n care Beneficiarul nu se prezint n termenul din Notificare i nici nu anun APDRP, atunci se consider ca a renun at la ajutorul financiar.

XV. Realizarea "Concursului de Oferte"/ Licitatiei


Dup semnarea contractului de finan are cu APDRPR, firma poate declan a procedura de achizi ie a utilajelor/serviciilor prev zute n proiectul FEADR; Pentru beneficiarii priva i ai FEADR, n conformitate cu OUG 34/2006 i a Anexei 4 a Contractului de Finan are a FEADR sunt necesare minim 3 oferte comparabile pentru desemnarea "ofertei c tig toare".

XVI. Desemnarea Ofertei/Ofertelor c tig toare


Pe parcursul ntregului proces de achizi ie, la adoptarea oric ror decizii, trebuie avute n vedere urm toarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoa terea reciproc , transparen a, propor ionalitatea, eficien a utiliz rii fondurilor, asumarea r spunderii. Oferta c tig toare este desemnat de o comisie desemnat de c tre Administratorul firmei care implementeaz proiectul, alcatuit din minim 3 membri speciali ti. Este desemnat c tig toare oferta cu pre ul cel mai mic, n condi ii de performan e tehnice similare.

XVII. Semnarea contractelor de achizitie


Dup desemnarea ofertelor c tig toare, reprezentantul legal al Firmei/Directorul de proiect va semna contractele de achizi ie cu reprezentan ii firmelor ce au fost desemnate c tig toare. n cazul n care firma desemnat c tig toare nu i poate onora oferta, se reia procesul de ofertare prin metoda Concurs de Oferte, pn la semnarea contractelor de achizi ii. n contextul derul rii achizi iilor private i publice, conflictul de interese se define te prin: - Existen a unor leg turi ntre structurile ac ionariatului beneficiarului i ofertan i; - Membrii comisiei de evaluare (conform declara iei de confiden ialitate i impar ialitate) de in pachetul majoritar de ac iuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertan i sau subcontractan i sau fac parte din Consiliul de administra ie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan i sau subcontractan i; - De inerea de c tre una din firmele participante a pachetului majoritar de ac iuni la celelalte firme participante pentru acela i tip de achizi ie.

XVIII. Depunerea Dosarelor de Achizitii ptr. validare la APDRPR


Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declara ia de e alonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptnd dosarele de servicii care se pot depune n maxim 120 de zile). Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achizi ii ncepnd cu data primirii Notific rii de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii). Beneficiarul privat este obligat s depun la OJPDRP dosarele de achizi ii, n maxim 3 luni -pentru achizi ii simple, sau la CRPDRP-Serviciul Achizi ii n maxim 4 luni, Proiectul Tehnic i cel pu in un Dosar de achizi ii . La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinan are din FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se achit de obliga iile contractuale, APDRPR poate, dupa o verificare prealabila (n conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009), s includ informa iile despre ace ti furnizori n Lista furnizorilor care nu- i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR. Lista furnizorilor care nu- i respect obliga iile contractuale fa de beneficiarii cofinan rii din FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP.

XIX. Implementarea proiectului/Achizitia activelor


Implementarea proiectului const n achizi ia utilajelor/serviciilor/lucr rilor prev zute n proiect i contractul cu FEADR. Nu se accept modific ri (tehnice sau financiare) ale proiectului pe parcursul implement rii acestuia. Durata maxim de implementare a unui Proiect FEADR ce include lucr ri de construc ii i montaj este de maxim 3 ani de la data semn rii contractului de finan are cu APDRPR.

XX. Depunerea dosarelor de decontare


Dosarul Cererii de Plat se depune de c tre beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport hrtie, la care ata eaz pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative.

XXI. Primirea banilor


Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care cererea de plat este complet .