Sunteți pe pagina 1din 5

GAZE CU EFECT DE SER

Ce sunt gazele cu efect de ser ?


Efectul de ser este procesul de nc lzire a unei planete din cauza radia iei reflectate de aceasta, care, n condi iile prezen ei unor gaze cu efect de ser n atmosfer , o parte semnificativ a radia iei va fi reflectat napoi spre suprafa . Gazele de ser includ dioxidul de carbon, rezultat din arderea combustibilului fosil i defri ri, metanul eliberat de pe planta iile de orez i locurile de depozitare a gunoaielor, precum i produse rezultate din arderi i diferi i compu i chimici industriali (acid azotos, carbon fluorhidric, carbon perftoric, sulf hexaflorid). Din figura de mai jos se observ c dioxidul de carbon (CO2 ) are o contribu ie major la efectul de ser , pe lng metan( CH4 ), clorofluorocarburile (CFC) i N2O. Odat cu inven ia motorului cu ardere intern utilizarea combustibililor fosili a crescut exponen ial i implicit emisiile de dioxid de carbon.

Contribu ia diferi ilor compu i chimici dinatmosfer la efectul de ser Un exemplu concludent al dependen ei temperaturii aerului de concentra ia de CO2 din atmosfer l constituie reconstituirea varia iei acestor doi parametri pe ultimii 160.000 ani, realizat pe carote de ghea prelevate din Antarctica.

Dinamica temperaturii i a concentra iei de dioxid de carbon n ultimii160.000 ani

Protocolul de la Kyoto: Ce este?


Intelegerea internationala facuta prin Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru tarile dezvoltate in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceste gaze contribuie la incalzirea globala. Scopul: A reduce emisiile de gaze cu efect de sera si care produc schimbari climatice Metoda KP se foloseste de Piata pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera in cel mai economic mod : y y Companiile reduc emisiile si vand reducerile pe Piata de cote de carbon. O noua Piata unde marfa tranzactionata este tona de bioxid de carbon neemisa in atmosfera ( aceasta rezulta prin reducerea de emisii ).

Cumparatorii sunt firme private, state, case de brokeraj (bursa de tranzactionare).

Motivarea KP: 1. Gazele influenteaza clima globala indiferent de pozitia geografica unde ele sunt emise. Nu are importanta zona geografica unde aceste emisii sunt reduse. 2. Pentru a promova dezvoltarea si introducerea de noi tehnologii. 3. Pentru a reduce aceste emisii in cel mai economic mod posibil.

Emisiile de gaze cu efect de ser n echivalente CO2 (cu excep ia rezervoarelor de carbon) i obiectivele Protocolului de la Kyoto pentru 2008-2012

Prognoza emisiilor unor gaze cu efect de ser (Gg CO2 echivalent/an)

Proiectele de reducere a gazelor cu efect de sera pot fi de la 5,000 t CO2 pana la 300.000 tone CO2 pe an. Pretul pietii depinde de o serie de factori, printre care : -Daca reducerile de emisii au fost deja aprobate de ONU -Factori legati de riscul Proiectului -Cererea si oferta pe Piata De la inceput, in anul 2003, piata de cote de carbon a crescut cu peste 200 % ! Cerintele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in viitor au fost ridicate astfel ca reducerile vor trebui sa creasca, ceea ce va conduce la cresterea acestei pieti.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser


y Alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser n perioada 2007 2012 Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser n cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme - EU ETS), s-a aplicat n prima faz pentru perioada 01.01.2005 - 31.12.2007.

Cea de-a doua faz a schemei se desf oar n perioada 2008 - 2012, corespunznd primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto. Cea de-a treia etap a schemei EU ETS va avea o durat de 8 ani, n intervalul 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2020. y Scopul:

Acest instrument are ca scop promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser la nivelul Uniunii Europene i se bazeaz pe principiul "limiteaz i comercializeaz ", fiind un instrument utilizat n cadrul politicii Uniunii Europene referitoare la schimb rile climatice, neconstituind un mecanism prev zut de Protocolul de la Kyoto.

Ce este Planul Na ional de Alocare?


Alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser s-a realizat prin intermediul Planului Na ional de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser , pentru perioadele 2007 si 2008-2012, document prin care a fost stabilit num rul total de certificate de emisii de gaze cu efect de ser alocate la nivel na ional, precum i la nivelul fiec rei instala ii care intr sub inciden a prevederilor HG nr. 780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Licita ii
Directiva ETS revizuit introduce conceptul unei abord ri armonizate la nivelul UE pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser . Aceasta stabile te c , pentru cea de-a treia etap , respectiv 1 ianuarie 2013 31 decembrie 2020, regula de baz pentru alocarea certificatelor pentru sectorul de producere a energiei electrice va fi achizi ionarea integral a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser prin intermediul licita iei i a derog rilor tranzitorii.

Derogari electricitate
Derog rile se refer la posibilitatea utiliz rii unor aloc ri tranzitorii cu titlu gratuit pentru produc ia de electricitate, respectiv excluderea n anumite condi ii de la achizi ionarea n totalitate prin licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser pentru produc ia de energie electric . Directiva 2009/29/CE de revizuire a Directivei 2003/87/CE prevede la art. 10c posibilitatea opt rii pentru aloc ri tranzitorii cu titlu gratuit n scopul moderniz rii produc iei de energie electric . Condi iile se refer n principal la moderniz ri n mbun t irea tehnologiei, retehnologizare sau implementarea unor tehnologii "curate". Pot beneficia de derog rile tranzitorii Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romnia, Ungaria. Implementarea prevederilor art. 10c al Directivei ETS revizuite se fac prin intermediul Deciziei Comisiei C(2011) 1983 final din 29.3.2011 privind orient rile referitoare la metodologia de alocare n mod tranzitoriu de certificate gratuite de emisii pentru instala iile de producere a electricit ii n temeiul articolului 10c alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

Benchmarking
Pentru celelalte sectoare incluse n schema EU ETS (European Union Emission Trading Scheme) se instituie un sistem tranzitoriu de alocare gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser , pe baza unui set de reguli armonizate la nivelul statelor membre (m suri de implementare la nivel comunitar), care s asigure o interpretare i aplicare uniform a regulilor schemei de c tre statele membre, i prin care s se evite apari ia unor distorsiuni ale competitivit ii.

Conform preambulului (22) al Directivei 2009/29/CE de revizuire a Directivei 2003/87/CE, certificatele de emisii de gaze cu efect de ser alocate cu titlu gratuit n 2013 reprezint 80% din valoarea corespunz toare emisiilor totale la nivel comunitar din perioada 2005-2007. Au fost stabilite 53 de produse din 21 de sectoare, pentru care au fost determina i indicatorii de referin , produse care acoper circa 75% din nivelul emisiilor n schema EU ETS. Selec ia produselor pentru care au fost stabili i indicatorii de referin s-a f cut astfel nct s fie acoperit un nivel maxim de emisii. Au fost elabora i o serie de factori care se vor aplica formulelor de alocare, cum ar fi: factorul pentru riscul de relocare a emisiilor de CO2, un factor linear de reducere i un factor trans-sectorial. Alocarea gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser pentru o instala ie se va face pe baza prevederilor Deciziei Comisiei C(2011) 2772 final din 27.4.2011 de stabilire, pentru ntreaga Uniune.

Avia ie
ncepnd cu 1 ianuarie 2012, sub inciden a schemei de comercializare va intra i sectorul aviatic. Astfel, la nivelul UE, certificatele din avia ie vor fi alocate cu titlu gratuit n propor ie de 85%, restul de 15% urmnd a fi comercializate prin licita ie. Num rul de certificate alocate sectorului aviatic este egal cu 97% din media emisiilor generate de acest sector n perioada 2004-2006,ceea ce reprezint aproximativ 210 milioane EUAA anual. Prevederile referitoare la includerea activit ilor de avia ie au fost preluate n legisla ia na ional prin HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser , cu modific rile i complet rile ulterioare (HG 780/2006).

Tranzac ii
Nu este permis banking-ul de la prima perioada (2007) la cea de-a doua perioada (2008 2012) Este permis banking-ul in cadrul perioadei 2008 2012. La sfr itul celei de-a doua perioade 2008-2012, Guvernul Romniei scoate la licita ie: - RNI r mas neutilizat - rezerva JI r mas neutilizat Operatorii pot tranzac iona liber pe pia a european ,n urm toarele condi ii: - PNA aprobat prin HG 60/2008 - Registrul Na ional opera ional i func ional ( NAP Table 2008 -2012 aprobat de CE)

Ce este un Registru Na ional ?


Registrul na ional este o baz de date electronic , standardizat i securizat , ce nregistreaz i urm re te opera iunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de ser (EUA-uri) i cu unit i de emisii de gaze cu efect de ser reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri).

Atribu ii
Atribu iile principale ndeplinite de administratorul registrului na ional, sunt: y operararea n registrul na ional astfel nct s se asigure eviden a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser emise, transferate, achizi ionate, anulate, conform prevederilor Hot rrii

Guvernului nr.780/2006, precum i a opera iunilor cu unit i de reduceri de emisii de gaze cu efect de ser prev zute de Protocolul de la Kyoto y blocarea conturilor operatorilor care nu restituie pn la data de 30 aprilie a fiec rui an, un num r de certificate de emisii de gaze cu efect de ser corespunz tor cantit ii totale de emisii de gaze cu efect de ser generate n anul anterior, verificat n conformitate cu Hot rrea Guvernului nr.780/2006 i raportarea la autoritatea public central pentru protec ia mediului, a listei operatorilor pentru care s-a operat blocarea. gestionarea datele i informa iilor cuprinse n tabelul care con ine lista instala iilor din Planul Na ional de Alocare.

Concluzii
y y Piata de Carbon creata in urma protocolului de la Kyoto prezinta o oportunitate extraordinara pentru a finantarea si obtinerea tehnologiei necesare reducerilor de emisii. Piata de Carbon a crescut substantial si este asteptata o continua crestere in viitor.

Bibliografie
y y y y www.eu-ets.ro http://rnges.anpm.ro/ http://europa.eu/pol/env/index_ro.htm http://www.anpm.ro/pages/categorie/21

S-ar putea să vă placă și