Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA CRE TINA DIMITRIE CANTEMIR

Infiin area unei agen ii de turism


Facultatea de Management turistic i comercial
Szabo Andreea Georgiana

2012

Constituirea agentiei

Societatea Comercial Green Travel S.R.L. are forma juridic de societate cu r spundere limitat , ale c rei obliga ii sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social, asocia ii fiind obliga i numai la plata p r ilor sociale. Societatea i desf oar activitatea n conformitate cu legile romne i prevederile actului constitutiv. Societatea este nregistrat la Registrul Comer ului cu nr. J031030/2006. S.C. Green Travel S.R.L. este agen ie de turism tur-operatoare, avnd licen a de turism num rul 2124, eliberat n baza H.G. 238/2001 i a ordinului Ministrului Turismului nr. 170/2001. Agen ia s-a constituit n conformitate cu dispozi iile Legii 31/1990, modificat i completat cu dispozi iile O.G. 32/1997 i ale Legii 195/1997. Durata de func ionare a societ ii este nelimitat cu ncepere de la data nregistr rii ei la Oficiul Comer ului. Are sediul social n Bucure ti i poate s nfiin eze sucursale, filiale, agen ii, reprezentan e, birouri, puncte de lucru, magazine, depozite, n ar i str in tate, cu respectarea prevederilor legale, pe baza hot rrii generale a asocia iilor. Activitatea principal a societ ii o reprezint turistic , cod CAEN 6330. activit i ale agen iilor de turism i asisten

Agentia Green Travel apar ine de societatea cu raspundere limitata, cu sediul in Piata Romana numarul 9, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu certificat de inmatriculare nr. J031030/2006, cu un capital social de 6.000. lei. Agentia Green Travel , cu sediul in Piata Romana numarul 9, are ca obiect de activitate vinderea de pachete de servicii turistice pe plan intern si international. AMPLASARE y Sediul agentiei se afla in spatiu comercial, zona Magheru, suprafata 140mp; Compartimentare/Nivel: Subsol - 60mp: 2 incaperi; Parter - 80mp: 1 sala vanzare, 1 birou, 1 grup sanitar; Vitrina stradala: 8 mm, din aluminiu; Dotari: aer conditionat, alarma; Alte detalii: posibilitate acces secundar Starea cladirii este foarte buna

y y y y

ECHIPAMENTE DIN DOTARE   Mobilier modern de la ELVILA; Telefon/ Fax multifunc ional laser Canon L160; -8 calculatoare AMD FX4100 3,6Ghz -1 copiator digital multifunctional Canon PC-D450

PERSONAL Agentia are un numar de 8 angajati , din care calificati - 8. Preciz m c to i angaja ii vorbesc cel pu in o limb str in de circula ie interna ional .

Structura organizatorica a agentiei


Orice unitate economica trebuie sa-si stabileasc propria structura organizatorica pentru a putea sa: Repartizeze activitatile si operatiunile pe lucratori pe lucratori pentru o buna coordonare a acestora si adaptarea masurilor concrete in vederea realizarii obiectivelor; Integreze intr-un sistem ansamblul diviziunilor, subdiviziunilor si posturilor de lucru; Ofere o imagine de ansamblu a intreprinderii si mecanismului ei de functionare. Structura organizatorica trebuie sa fie conceputa in asa fel incat intreprinderea sa se adapteze rapid la mediul ambiant, raspunzand in acest fel, eficient si prompt, mediului concurential specific economiei de piata. Structura organizatorica reprezinta modul de organizare a resurselor umane, financiare, materiale si informationale in interiorul intreprinderilor turistice si a caracteristicilor mediului in cadrul caruia se folosesc aceste resurse. Factorii care influenteaza structura organizatorica sunt: Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii; Dimensiunile unitatii economice; Calificarea personalului; Cadrul juridic si statutul juridic de functionare; Strategia dezvoltarii. Structura organizatorica a unei intreprinderi de turism reprezinta o expresie atat a resurselor umane, materiale, financiare si informationale ncorporate, cat si a caracteristicilor mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea. Intreprinderea de turism isi realizeaza structura organizatorica in functie de urmatoarele elemente:
3

     

Statutul juridic al intreprinderii Natura proprietatii firmei Dimensiunea organizatiei Nivelul dotarii tehnice Gradul de specializare Caracteristicile vanzarii produselor si serviciilor Gradul de automatizare a inregistrarii, transmiterii si prelucrarii informatiilor Potentialul uman Conceptia managerilor asupra organizarii Situatia economica a tarii

Principalele componente ale structurii organizatorice, care se regasesc in orice organizatie, indiferent de specificul activitatii acesteia, sunt: postul, functia, compartimentul, relatiile organizatorice, nivelul ierarhic si ponderea ierarhica. In functie de aceste componente se poate identifica pozitia angajatului in cadrul firmei, in cadrul compartimentelor sau birourilor.
MANAGER GENERAL

Contabilitate

Secretariat

Marketing

Ticketing

Turism

Figura 1. Organigrama agen iei de turism Green Travel

Din organigrama prezentat rezult c posturile din cadrul agen iei de turism sunt stabilite pe niveluri de subordonare n func ie de complexitatea sarcinilor, gradul de autoritate i de responsabilitate pentru ndeplinirea obiectivelor, astfel: Pe primul nivel se afl Managerul general, care asigura elaborarea i implementarea obiectivelor fundamentale si a strategiilor i asigur informa iile necesare adopt rii deciziilor strategice. Urm torul nivel este ocupat de personalul operativ, care execut sarcinile pentru ndeplinirea obiectivelor firmei. Structura organizatorica a agentiei de tuism este determinata de forma si de modul de compartimentare a unitatii economice.Structura agentiei este una simpla, caracteristica unitatilor economice mici, in care patronul este si managerul afacerii si ceilalti membrii ai unitatii ii sunt subordonati directi. Deciziile importante sunt luate de patron, iar in functionarea unitatii economice exista o slaba diferentiere intre posturi. Acest tip de structura este denumit structura simpla pentru ca orice membru al unitatii economice este subordonat unei singure persoane ce detine autoritate manageriala.

Resursele umane

Recrutarea personalului este procesul de selec ie a celui mai potrivit candidat pentru a ocupa o anumit func ie, folosindu-se criterii specifice. La baza recrut rii stau:   cerin ele pentru ocuparea postului preg tirea aptitudinile capacitatea fiec rui candidat.

S-a ajuns la concluzia c , ntr-o firm turistic , angajatul este mai mult dect o simpl component a factorilor productivi. De aceea recrutarea personalului trebuie s aib prioritate deoarece are drept scop identificarea i atragerea candida ilor competitivi pentru completarea necesarului net sau a nevoilor suplimentare de personal firmei turistice. Scopul activit ilor de recrutare i selec ie a speciali tilor n domeniul turismului este de a ob ine necesarul numeric i calitativ de angaja i pentru satisfacerea necesit ilor n for de munc ale firmei turistice. Ct prive te responsabilitatea pentru recrutare i selec ie, aceasta este efectuat de c tre serviciul Departamentul Resurse Umane al fiec rei firme. Acesta trebuie s fie capabil s satisfac a tept rile i cerin ele managerului general al firmei turistice la nivelul celor mai potrivite i moderne tehnici i practici ale domeniului, pentru adoptarea deciziilor referitoare la personal. n privin a con inutului activit ilor de recrutare i selec ie acestea cuprind ac iuni suplimentare privind angajarea personalului, localizarea resurselor poten iale i atragerea unor candida i corespunz tori. Ct prive te selec ia ea are loc din momentul n care exist o list a candida ilor pentru func ia respectiv . Func iile vacante la firmele turistice n multe cazuri sunt acoperite din surse interne. Dac ns se ajunge la concluzia c postul vacant nu poate fi ncadrat prin surse interne, atunci serviciul de management al personalului face o trecere n revist a posibilelor surse externe ce pot furniza candida i corespunz tori. Acestea de obicei pot fi:   recomand rile f cute de ns i angaja ii; institu iile de nv mnt; oficiile for elor de munc ; publicitatea extern .

Din lista candida ilor care s-au prezentat n urma ofertei lansate de firm , o preselec ie se poate face pe baza curriculum vitae, care trebuie s respecte anumite condi ii de alc tuire. Astfel, el trebuie s con in informa ii referitoare la:    detalii personale (nume, adres , vrst , starea civil , etc.); experien (firma, postul ocupat, durata angaj rii, motivul plec rii); calific ri; starea de s n tate; interese extraprofesionale; alte informa ii considerate de c tre candidat importante.

Dup efectuarea selec iei, candida ii se pot grupa n trei categorii; u or de selectat posibili de selectat nepotrivi i Cei din ultima categorie vor fi anun a i cu polite ea cuvenit c cererile le-au fost respinse, n timp ce primele dou grupe vor participa la selec ie. FISA POSTULUI Fisa postului este rezultatul analizei postului si reprezinta principalul document personal in baza caruia se proiecteaza instrumentele si activitatile de recrutare, selectie, incadrare, pregatire continua, aprecierea si normarea activitatii salariatului. Fisa postului cuprinde: elemente de identificare a fiecarui post, cerinte necesare pentru ocuparea postului, conditii specifice de munca, sarcini si responsabilitati ale postului, limite de competenta precum si criteriile de evaluare a postului. Fisa postului reprezinta o descriere detaliata a activitatilor pe care urmeaza sa le indeplineasca ocupantul postului, a legaturilor din interiorul compartimentului si a relatiilor cu alte compartimente. Fisa postului se completeaza in urma desfasurarii activitatii de analiza conform unei metodologii. Ori de cate ori se produc modificari semnificative in continutul sarcinilor de serviciu, indatoririlor, responsabilitatilor, conditiilor specifice de munca sau a cerintelor posturilor se va proceda la modificarea fisei postului. Responsabilitatea intocmirii si modificarii/completarii fisei postului revine sefului nemijlocit al titularului postuluipentru care se intocmeste fisa respectiva. Fisa postului se pastreaza la dosarul de angajat al personalului.

FISA POSTULUI 1. 2. 3. 4. Numele si prenumele : Alina Popescu Functia : Agent de turism Compartimentul : Turism Cerinte : a) studii : Medii b)