Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea din Oradea Facultatea de Construc ii i Arhitectur Specializarea de M sur tori Terestre i Cadastru

URM RIREA COMPORT RII CONSTRUC IILOR

Cuprins:
1.0 Importan .....3 1.1 Principale activit i...............3 2.0 Comportarea cor spunz toare n timp.............4 3.0 Urm rirea special a comport rii a construc iilor.......................................................6 4.0 Aparat folosit.............................................................................................................12 5.0 Obliga ii i r spunderi ale reponsabiilor cu urm rirea comport rii construc iilor.......13 6.0 Monitorizarea construc iilor14 6.1 Monitorizarea fisurilor..14 6.2 Monitorizarea tasarilor.14 6.3 Monitorizarea deplas rilor/deforma iilor plane14

Acest domeniu ete unul destul de pu in abordat n ara noastr , de i legisla ia impune un astfel de serviciu. Astfel pentru toate construc iile mai mari sau egale cu P+2 legea impune c pe toat durata desfa ur rii lacr rilor de contsruc ii i 5 ani dup finalizarea acesteia s fie excutate lucr ri de urm rire a ta cl dirilor cu care aceasta se invecineaz . rii acesteia, precum i a

1.0 Importan
Modul n care structurile proiectate se comport n exploatare comparativ cu ipotezele i sarcinile de calcul constituie o obliga ie a beneficiarilor lucr rilor prev zute prin lege i totodat asigur informa iile necesare pentru evaluarea st rii de siguran exploatare pe durata de via a construc iilor. Colectivul UCC asigur elaborarea de lucr ri de analiza comport rii construc iilor, referate de avizare a documenta iilor de analiz ntocmite de beneficiar (Sucursalele Hidrocentrale, Sucursale ale Regii apelor, ter i), documenta ii de dot ri cu aparate de m sur i control (toate fazele: SF, PT, DDE), studii de profil pentru Hidroelectrica (inclusiv Sucursalele Hidrocentrale), studii de alarmare (toate fazele: SF, PT, DDE), documenta ii de licita ie, b nci de date. n

1.1 Principalele activit i: - documenta ii de dotare a construc iilor hidrotehnice cu aparate de m sur control pentru toate fazele de proiectare; - documenta ii de analiza comport rii construc iilor pe baza m sur torilor la AMC, prelucrate i interpretate; - referate de avizare a documenta iilor de analiz a comport rii construc iilor ntocmite de beneficiari (ter i); - studii de alarmare a popula iei n cazul ruperii unui baraj pentru toate fazele de proiectare; - documenta ii de licita ie pentru dot ri cu AMC i sistemele de alarmare; b nci de date pentru Hidroelectrica i ter i;
3

- verific ri in situ pentru sistemul de urm rire cu AMC a comport rii construc iilor; - lucr ri de ap rare contra inunda iilor; proiecte de urm rire special conform legisla iei n vigoare; - normative pentru profilul de activitate UCC; - colaboreaz la elaborarea documenta iilor privind expertize, regulamente i instruc iuni de exploatare; - acord asisten de alarmare; - particip prin responsabilii de lucrare la avizarea documenta iilor la beneficiar i comisii de UCC Hidroelectrica sau ter i; tehnic la montajul AMC i la punerea n aplicare a proiectelor

2.0 Comportarea corespunz toare n timp:


Comportarea corespunz toare n timp depinde n primul rnd de durabilitatea elementelor structurale. Aceast calitate a elementelor este asigurat n special prin controlul eficient al materiei prime, i a modului de punere n oper .n vederea asigur rii unei bune func ion ri a cl dirii se va efectua urm rirea curent a acesteia, n conformitate cu prevederilor normativului P130-1997, n cadrul c reia se vor urm ri dup caz: -schimb ri n pozitia obiectelor de construc ie n raport cu mediul de implantare al acestora manifestate direct prin deplas ri vizibile (orizontale i/sau verticale) sau prin efecte secundare vizibile (desprinderi ale trotuarelor, s rilor, ghenelor i altor elemente anexe de soclul sau corpul cl dirii i apari ia de rosturi, cr p turi, smulgeri etc); -apari ia de cr p turi i fisuri n zonele de continuitate; deschiderea sau nchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de construc ie,tronsoane de cl diri; obturarea progresiv a orificiilor aflate la nivelul terenului prin scufundarea obiectului de construc ie; deregelarea sau blocarea func ion rii unor utilaje condi ionate de pozi ia lor;

-schimb ri n forma obiectelor de construc ii manifestate direct prin deforma ii vizibile verticale i/sau orizontale sau prin efecte secundare ca intepenirea u ilor sau ferestrelor, greut i sau blocare n func ionarea unor utilaje, distorsionarea traseului conductelor se instala ii sau tehnologice, ndoirea barelor sau altor elemente constructive, apari ia unor defecte n functionarea mbinarilor ca forfecarea sau smulgerea niturilor i uruburilor, fisurarea sudurilor, sl birea leg turilor etc.; -schimb ri n gradul de protectie i confort oferite de construc ie sub aspectul etan eit ii, izola iilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprfe elor, infiltra ii de ap , inmuierea materialelor constructive, lichefierialea p mntului dup cutremure, exfolierea sau cr parea straturilor de protec ie, schimbarea culorii suprafe elor, apari ia condensului, ciupercilor, muceg iurilor, efectele nocive ale vibra iilor i zgomotelor; -defecte i degrad ri cu implica ii asupra func ionalit ii obiectelor de construc ie; nfundarea scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale); porozita i, fisuri i cra p turi n elementele i construc iile etanse prin destina ie (rezervoare, bazine, conducte); deregl ri n pozi ia i stabilitatea c ilor de rulare a mijloacelor de circula ie pe ro i (cale ferat , linii tramvai, poduri rulante); denivel ri ale an urilor; gropi n mbracamintea drumurilor; cura enia i mobilitatea elementelor de rezemare a podurilor; deschiderea rosturilor func ionale etc.; -defecte i degrad ri n structura de rezisten cu implica ii asupra siguran ei

obiectelor de construc e; fisuri i cr p turi; coroziune ale elementelor metalice i a armaturilor la cele din beton armat i beton precomprimat; defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc.; flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse; sl birea mbin rilor sau distrugerea lor; afluieri la pilele podurilor; sc p ri de pe aparatele de reazem; putrezirea sau sl birea elementelor din lemn sau mase plastice n urma atacului biologic etc. n cadrul activita ii de urm rire curent se va da aten ie deosebit : -oric ror semne de umizire a terenurilor de funda ie loessoide din jurul obiectelor de construc ie i tuturor m surilor de ndep rtare a apelor de la funda ia obiectelor de
5

construc ie amplasate n terenuri loessoide (pante spre exterior pe cel putin 10m, etanseitatea rostului trotuar-cl dire,curgerea apelor spre canalizarea exterioar , integritatea i etanseitatea conductelor ce transport lichide de orice fel etc.); nc perilor n care exist condi ii de mediu deosebit de agresiv n raport cu materialele din care sunt alc tuite construc iile (umiditate ridicat , mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi. Degaj ri mari de temperatur sau amulsii fierbin i, metale topite, regim criogenic s.a.); -elementelor de construc ie supuse unor solicit ri deosebite din partea factorilor de mediu natural sau tehnologic; terase nsorite; mediu marin; c i de rulare func ionnd cu poduri rulante n regim greu; zone de construc ie supuse varia iilor de umiditateusc ciune; locuri n care se poate acumula murd rie, ap , solu ii agresive s.a; -modific ri n ac iunea factorilor de mediu natural sau tehnologic care pot exprima comportarea construc iilor urm rite.

3.0 URM RIREA SPECIAL

A COMPORT RII

CONSTRUC IILOR
Urm rirea special este o activitate de urm rire a comport rii construc iilor care const din m surarea, nregistrarea, prelucrarea i interpretarea sistematic a valorilor parametrilor ce definesc m sura n care construc iile si men in cerin ele de rezisten , stabilitate i durabilitate stabilite prin proiecte. -Urm rirea special a comport rii construc iilor se instituie la: a) cons ructii noi de important deosebit sau excep ional stabilit prin proiect; b) construc ii n exploatare cu evolu ie periculoas , recomandat de rezultatele unei expertize tehnice sau a unei inspect ri extinse; c) cererea proprietarului, a Inspec iei de Stat n Construc ii, Lucr ri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului sau a organismelor recunoscute de acesta pe domenii de specialitate.
6

- n momentul instituirii urm ririi speciale a comport rii cons ructiilor aceasta va ingloba i urm rirea curent . - Urmarirea special a comport rii cons ructiilor se efectueaz cu mijloace de observare i m surare complexe i specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiec rui caz n parte i innd seam de prevederile reglement rilor tehnice n vigoare, standarde, normative,instruc iuni tehnice, ghiduri tehnice). - Organizarea urm ririi speciale este sarcina proprietarului. - Activitatea de urm rire special are un caracter permanent sau temporar, durata ei stabilinduse de la caz la caz, n conformitate cu prevederile proiectului prin care a fost instituit urm rirea speci la a comport rii construc iilor. Urm rirea special a comport rii construc iilor poate fi de scurt durat sau de lung durat . - Instituirea urm ririi speciale asupra unei construc ii se comunic de c tre investitor, proprietar sau utilizator, Inspec iei de Stat n Construc ii, Lucr ri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului. - Obiectivele urm ririi speciale a comport rii construc iilor sunt: a) asigurarea siguran ei i a durabilit ii construc iei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase i a zonelor unde apar; b) supravegherea evolu iei unor fenomene previzibile, cu posibile efecte nefavorabile asupra aptitudinii n exploatare; c) semnalarea operativ a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorilor limit date de aparatur de m sur i control;

d) verificarea eficien ei tuturor m surilor de interven ie aplicate; e) verificarea impactului cons ruc iei asupra mediului inconjur tor; f) asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru:stabilirea intervalelor valorilor corespunz toare unei exploat ri normale i sigure, n toate situa iile prin care trece construc ia, n decursul vie ii sale,
7

att din punct de vedere al solicit rilor ct i al influen ei mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul i pentru stabilirea intervalelor valorilor de "aten ie", "avertizare" i alarmare, pentru respectivii parametrii;modific ri ale proiectului de execu ie sau de interven ii, n cazul n care situa ia de pe teren nu corespunde cu ipotezele de calcul;verificarea comport rii n cond ii reale i complexe a unor noi tipuri de materiale;verificarea experimental a noilor metode de calcul. Selectarea construc iilor supuse urm ririi speciale se va face dupa criterii obiective, innd seama de riscul poten ial pe care construc ia l reprezint att n sine, ct i pentru mediul inconjur tor. n acest sens se vor lua n considerare urm torii factori: -importan a construc iei; -gradul (zona) seismic (conform P 100/92); -gradul de asigurare seismic ; -repetabilitatea construc iei (gradul de risc fiind amplificat, n cazul n care un anumit tip de construc ie are r spndire mare); -caracteristici ale infrastructurii; -caracteristici ale suprastructurii; Factori de mediu exteriori (calitatea terenului de funda ie, infiltra ii, agresivitatea apelor subterane, umiditatea subteran , inunda ii, mediu coroziv exterior, valori absolute extreme ale temperaturii, nc rc ri din z pad , ac iunea vntului); -Factori de mediu interiori (umiditate interioar , poluarea interioar , varia ia temperaturii interioare, ac iuni biologice i biochimice); Calitatea i particul rita ile proiect rii, respectarea reglement rilor actuale n special privind protec ia antiseismic pentru construc iile n exploatare, existen a proiectelor i calculelor pentru construc iile n exploatare, existen a datelor asupra istoriei construc iei i evolu iei degrad rilor, existen a detaliilor constructive i ale instala iilor, calitatea
8

materialelor de construc ie puse n opera; date privind modul de execu ie (respectarea proiectului de execu ie, adaptarea la teren a proiectului, calitatea materialelor, tehnologii de execu ie, ntreruperi de execu ie, exercitarea controlului n timpul execu iei, respectarea proiectului de urm rire a comport rii n timpul execu iei, executarea ncerc rilor de probe importante); date privind modul de exploatare (solicit rii n exploatare, respectarea destina iei, informa ii bazate pe urm rirea comport rii n timp, prezen a degrad rilor vizibile, lucr ri de repara ie i ntre inere, consolid ri, vrsta construc iei, num rul seismelor majore suportate, ncendii, explozii, distrugeri datorate opera iilor militare, modul de func ionare a echipamentelor de ntre inere i protec ie, vibra ii i socuri din func ionarea utilajelor, vibra ii i ocuri din activitatea din zon ); factori de risc uman, ecologic, economic (risc pentru popula ia din zon i pentru ocupan ii construc iei, risc ecologic asupra mediului, valoarea economic a construc iei, valoarea cultural i istoric , valoarea construc iilor i investi iilor din zon ); al i factori care influen eaz riscul prezentat de construc ie (grad de asigurare la incendii a cl dirii i a zonei construite, starea sistemelor de avertizare i alarmare, calitatea sistemelor de limitarea efectelor accidentelor, ventilarea construc iilor subterane, evacuarea apelor din infiltra ii, poluarea biologic , sisteme de evacuare a oamenilor i bunurilor); factori cu influen a asupra gradului de confort (asigurarea confortului climatic, protec ie la zgomot i vibra ii etc). - Urmarirea speciala a comportarii constructiilor efectuanduse cu mijloace complexe sispecializate necesita un personal specializat in astfel de lucrari, specialistii in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor de constructii, specialisti in dispozitive si aparaturade masura si control cat si specialisti in achizitia si prelucrarea automata a datelor. Acest personal va fiorganizat in echipe specializate pentru urmarirea speciala a constructiilor -Urm rirea special se efectueaz pe baza unui proiect de urm rire special care va cuprinde urm toarele: a) denumirea i amplasarea obiectului de construc ie; b) motivele instituirii urm ririi speciale; c) descrierea lucr rii pe scurt (tip de construc ie, caracteristici generale ale structurii, materiale folosite, dimensiuni, caracteristici ale condi iilor de funda ie i ale mediului etc);

d) obiectivele urmaririi speciale (proprietati), fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditiide calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc); e) metode de masurare/determinare si aparatura necesara; f) stabilirea concreta a punctelor de masura, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan deamplasare cu cotele de montaj; g) conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii; h) stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordandusemare importanta pastrarii si accesibilitatii datelor; i) indicarea modului de prelucrare primara si de comparare cu valori prestabile (normale, deatentie, avertizare, alarmare) cat si responsabilitatile in luarea de decizii in aceste cazuri; j) programul masurarilor, corelat cu fazele de executie sau exploatare, cat si masurilerecomandate, la aparitia unor evenimente legate de factori de risc;grafice de esalonare a operatiilor de montaj al aparatelor, corelat cu graficul general de executie al constructiei. -Elaborarea proiectului de urmarire speciala se va executa de catre o firma de specialitatein colaborare cu specialisti in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si structurilor deconstructii, cu specialisti in domeniul aparaturii de masura si control cat si specialisti inautomatizarisi prelucrarea automata a datelor.In cazul constructiilor noi elaborarea proiectelor de urmarire speciala se executa concomitentcu proiectul de executie, de catre proiectant in baza unei comenzi emise de investitor sau proprietar.In cazul constructiilor in exploatarea la care sa hotarat urmarirea speciala in baza uneiinspectari extinse sau a unei expertize, proprietarul sau utilizatorul va comanda unei firmespecializate elaborarea unui proiect de urmarire speciala. -Avizarea proiectelor de urmarire speciala se va face conform prevederilor legale invigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii

10

-Responsabilul din partea investitorului, proprietarului sau al utilizatorului care se ocupacu urmarirea speciala a comportarii constructiei va fi autorizat pentru aceasta activitate decatreInspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului,conform"Instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii inexploatarea constructiilor", aprobate prin Ordinul MLPAT 3l/N/1995. - In cazul in care urmarirea speciala incepe odata cu executia constructiei sau aconsolidarii, responsabilul cu urmarirea speciala a constructiei respective impreuna cuexecutatul vor lua toate masurile pentru executarea proiectului de urmarire speciala prinechipele specializate sau prin forte proprii.Executantul va asigura montarea mijloacelor de observare si masurare in conformitate cu proiectul de urmarire speciala, va asigura protectia si conservarea lor pe durata executieiconstructiei sau a consolidarii, cat si efectuarea masuratorilor conform programului demasurare prin forte proprii sau prin echipe specializate. - Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi comportarii speciale a constructiilor va prezenta rezultatele acestei activitati in rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele deurmarire speciala ce se vor include in Cartea Tehnica a constructiei prin grija responsabiluluice se ocupacu urmarirea speciala a constructiei respective. -Fondurile privind efectuarea urm ririi speciale vor fi prevazute de la avizarea investitieiin cazul constructiilor noi, iar in cazul constructiilor existente in momentul hotararii instituiriiurmarii speciale. -Proiectantul sau expertul vor analiza rezultatele activitatii de urmarire speciala aconstructiei si vor instiinta investitorii si/sau proprietarii, in scris, asupra masurilor ce seimpun. Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructiilor se face de la caz la caz, inconformitate cu prevederile proiectului de urmarire speciala

11

4.0 Aparate folosite


Nivele optice Leica Jogger 24

Descriere Robust Precis Compensator Rezistent la ap Prism Cerc orizontal 360 Buget redus Date Tehnice JOGGER 20\JOGGER 24 Precizia pe km dublu de nivelment 2.5 mm / 2.0 mm Zoom 20x / 24x Focus minimal <1.0 m / <1.0 m Compensator - Domeniul de lucru 15' / 15' Precizia 0.5" / 0.5" Temperatura de lucru -20Cpana la +40C / -20C pana la+40C Masa (net) 1,5 kg / 1,5 kg

12

5.0 Obliga ii i r spunderi ale responsabililor cu urm rirea comport rii construc iilor
a) cunosc in detaliu con inutul instruc iunilor sau a proiectului de urm rire special a comportarii n exploatare a obiectivului pentru care au fost autoriza i; b) cunosc in detaliu Cartea tehnic a construc iei; ntocmesc i p streaz completeaz la zi Jurnalul evenimentelor; i

c) particip la recep ia i montarea aparaturii de m surare i control conform instruc iunilor sau proiectului de urm rire special d) controleaz respectarea condi iilor cuprinse n instruc iunile sau proiectul de urm rire special a comport rii n exploatare i a celor prev zute in Cartea tehnic a construc iei e) controleaz (la intervalele prev zute i imediat dup orice eveniment deosebit, cutremur,nunda ie, ploaie toren ial c dere masiv de z pad , suprainc rcare accidental cu materiale, alunecare de teren, incendiu, explozie) starea tehnic a construc iei, n scopul punerii inevident a acelor elemente de construc ii care prin starea de degradare sau prin condi iile de exploatare reprezint un pericol pentru siguran a i stabilitatea construc iei; f) solicit efectuarea unei expertize, a unei inspect ri extinse sau a altor m suri prin firme sau speciali ti autoriza i, in cazul constat rii unor degrad ri; g) ntocmesc rapoartele privind urm rirea curenta a construc iei i particip la ntocmirea rapoartelor privind urm rirea special a construc iei; h) cunosc programul m suratorilor corelat cu fazele de execu ie sau exploatare; i) asigur sesizarea celor n drept la apari ia unor evenimente sau dep valorilor de control, pentru a lua m surile corespunz toare. irea

13

6.0 Monitorizarea construc iilor


6.1 Monitorizarea fisurilor: se monitorizeaz periodic evolu ia fisurilor ap rute in diferite structuri datorit anumitor eforturi interne sau externe. La fiecare tran masur tori se m soar foarte precis l imea, lungimea si adncimea fi urilor. M sur torile se efectueaz cu sublere digitale performante ce asigur precizii de 2,3 sutimi de milimetru. Documenta ia textual , predat pentru fiecare tran beneficiarului este inso it si de fotografii digitale ale fi urilor. 6.2 Monitorizarea tasarilor: pentru a oferi servicii cele mai bune m sur ri se folose te o nivela digital Trimble DiNi cu o precizie de 0.3mm / dublukilometru de nivelment, una din cele mai precise nivele din lume. Reperii de nivelment pe care se fac m sur torile sunt confec iona i conform standardelor romne ti n vigoare, garantnd astfel cea mai bun precizie a m sur torilor. 6.3 Monitorizarea deplas rilor/deforma iilor plane: determin rile deplas rilor/deforma iilor se realizeaz utiliznd m sur tori clasice efectuate cu sta ii totale performante - Trimble S6 - sau utiliznd tehnologie GPS. Metoda microtriangula iei & microtrilatera iei reprezint metoda de m surare cel mai des utilizat in cazul re elelor geodezice de urm rire a comport rii in timp a construc iilor i terenurilor. n re eaua geodezic de urm rire se efectueaz att m sur tori de distan e ct i m sur tori de direc ii azimutale. ntruct se efectueaz att m sur tori de distan e ct i de direc ii azimutale num rul ecua iilor de corec ie este mare, matricea de design este bine configurat , metoda furnizeaz rezultatele cele mai precise pentru coordonatele punctelor re elei. de m suratori, de

14