Sunteți pe pagina 1din 47

Drept administrativ Partea a II-a Coordonator: conf. univ. dr.

Emanuel Albu IRINA &VALI SEM II 2010


1. Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ. a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice b. numai executarea lucrarilor de interes public c. numai prestarea serviciilor publice CORECT: A 2. Care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ? a. numai achizitiile publice b. numai prestarea serviciilor publice c. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, achizitiile publice. CORECT: C 3. Precizati care sunt caracterele contractelor administrative. a. sunt contracte cu titlu gratuit b. sunt contracte nenumite c. sunt contracte cu executare succesiva in timp CORECT: C 4. Care sunt caracterele contractelor administrative? a. sunt contracte unilaterale b. sunt contracte solemne c. contracte cu titlu gratuit CORECT: B 5. Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin legea219/1998 privind regimul concesiunilor? a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica b. un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept privat romana sau straina c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si

concedent. CORECT: B 6. In numele cui autoritatea publica poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune? a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia b. in numele statului (ministere) c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune CORECT: B 7. Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumita autoritate contractanta in cadrul unui contract de achizitie publica? a. produse, lucrari sau servicii b. imobile proprietate publica c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice CORECT: A 8. Pe baza caror principii se realizeaza atribuirea contractului de achizitie publica? a. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice b. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul legalitatii c. principiul legalitatii si principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica CORECT: A 9. Precizati care sunt primcipiile pe baza carora se realizeaza atribuirea contractului de achizitie publica. a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii b. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice c. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii CORECT: B 10. Prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie publica? a. licitatie - deschisa sau restransa b. atribuirea directa a contractului de achizitie publica c. licitatia inchisa CORECT: A

11. Precizati prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie publica. a. atribuirea directa a contractului de achizitie publica b. licitatia inchisa c. negocierea - competitiva sau cu o singura sursa CORECT: C 12. Care sunt partile contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ teritoriale? a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania CORECT: A 13. Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii in schimbul unui pret? a. contract de lucrari publice b. contract pentru concesiunea de lucrari c. contract de asociere in participatiune CORECT: A 14. Care tip de contract administrativ contract de achizitie publica, acorda executantului concesionar dreptul de a exploata sau administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp determinata? a. contract de lucrari publice b. contract pentru concesiunea de lucrari c. contract de asociere in participatiune CORECT: B 15. Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit unei persoane de drept privat unui comodatar cu obligaTia de a-l restitui in natura, in cazul contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice? a. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale b. un bun imobil aflat in proprietate publica c. un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizice CORECT: A 16. Ce fel de bun poate fi bunul ce face obiectul contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice? a. un bun aflat in proprietatea statului b. un bun aflat in proprietatea unitatilor administrativ teritoriale c. un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale.

CORECT: C 17. Conform art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia si prevederile OG nr.124/1998 privind organizarea si funcTionarea cabinetelor medicale pot fi date n comodat - imobile din patrimoniul de stat sau unitTilor administrativ teritoriale pentru ce destinaTii? a. persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere b. persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere sau de utilitate publica c. cabinete medicale. CORECT: C 18. Ce are ca obiect, dupa caz, contractul de parteneriat public-privat? a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract c. numai finantarea si transferul oricarui bun public CORECT: A 19. Ce fel de acte juridice sunt contractele administrative? a. actele juridice pe care le incheie organele administratiei publice cu cei administrati b. actele juridice care se incheie intre persoane fizice c. actele juridice care se incheie intre persoane juridice CORECT: A 20. Cum sunt clauzele contractelor administrative? a. clauzele nu sunt negociabile b. clauzele sunt negociabile c. clauzele nu sunt stabilite prin lege CORECT: A 21. Cum este definit contractul de concesiune? a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

c. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute. CORECT: A 22. Cum este definit contractul de achizitie publica? a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani CORECT: B 23. Cum este definit contractul de lucrari publice? a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevzute b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret CORECT: C 24. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari? a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect

executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute CORECT: B 25. Cum este definit contractul de grant? a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani CORECT: C 26. Precizati ce are ca obiect contractul de parteneriat public privat? a. proiectarea si finantarea oricarui bun public b. intretinerea si transferul oricarui bun public c. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public. CORECT: C 27. Ce reprezinta obiectul contractului de asociere in participatiune? a. realizarea unui interes public b. proiectarea si finantarea oricarui bun public c. nerealizarea unui interes public CORECT: A

28. Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului aprobat? a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala b. Statul c. Parlamentul. CORECT: A 29. Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contractele administrative sunt asimiliate actelor administrative. a. nu sunt asimilate actelor administrative b. sunt asimilate faptelor administrative c. sunt asimilate actelor administrative. CORECT: C 30. In ce sens se explica caracterul sinalagmatic al contractelor administrative? a. in sensul ca numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului b. in sensul ca numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului c. in sensul ca atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractului CORECT: C 31. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative. a. ele au caracter oneros b. ele au caracter gratuit c. ele nu au un anumit character juridic. CORECT: A 32. Ce fel de contracte sunt contractele administrative? a. ele sunt contracte nenumite b. ele sunt contracte numite c. ele sunt contracte commune, ca si contractele civile. CORECT: B 33. Ce fel de reglementare juridica au contractele administrative? a. aceste contracte au o reglementare specifica b. aceste contracte nu au o reglementare specifica c. aceste contracte au o reglementare specifica contractelor civile. CORECT: A 34. Cine isi cunoaste intinderea obligatiilor in cazul contractelor administrative? a. numai autoritatea administrativa isi cunoaste intinderea obligatiilor b. numai persoana de drept privat cunoaste intinderea obligatiilor c. ambele parti, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de

drept privat cunosc intinderea obligatiilor inca din momentul incheierii contractului. CORECT: C 35. Precizati cum sunt clauzele contractelor administrative. a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat CORECT: B 36. Precizati ce fel de sanctiune se aplica in cazul contractelor administrative in cazul in care nu au fost indeplinite formele si procedurile prevazute de lege, avand in vedere faptul ca acestea sunt contracte solemne. a. se aplica sanctiunea nulitatii relative b. se aplica sanctiunea nulitatatii absolute c. se aplica atat sanctiunea nulitatii absolute, cat si a nulitatii relative CORECT: B 37. In ce poate consta obiectul contractelor administrative? a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica b. activitatile de neexecutare a lucrarilor de interes public c. activitati de neprestare a serviciilor publice CORECT: A 38. Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul contractelor administrative. a. acestea pot face obiectul contractelor administrative b. acestea nu pot face obiectul contractelor administrative c. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale CORECT: A 39. Pentru ce pot fi utilizate contractele administrative de catre autoritatile publice? a. vinderea bunurilor proprietate publica a statului catre persoane juridice de drept privat straine b. darea in folosinta gratuita, pe termen nelimitat, a bunurilor proprietate publica a statului, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere c. concesionarea serviciilor publice de interes national CORECT: C 40. Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica? a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul

tratamentului egal c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii CORECT: B 41. Cum se poate atribui contractul de achizitie publica? a. prin concurs de oferte b. prin negociere cu o singura sursa c. prin cerere competitiva de solutii in cadrul licitatiei electronice CORECT: B 42. Intre cine se incheie contractul de lucrari publice? a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica. CORECT: C 43. Precizati ce fel de drept acorda autoritatea publica, concesionarului, in cazul contractului pentru concesiunea de lucrari. a. dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinata b. dreptul de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada nedeterminata c. dreptul de a folosi gratuit rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinata CORECT: A 44. Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele administratiei publice? a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativteritoriale, inchiriat pe o perioada determinata b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioada determinata c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada nelimitata de timp CORECT: B 45. Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat? a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat

b. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat c. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine. CORECT: A 46. Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunittile rurale sarace. a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari CORECT: A 47. Ce contract administrativ are ca obiect realizarea unui interes public? a. contractul de asociere in participatiune b. contractul de grant c. contractul de parteneriat public CORECT: A 48. Precizati care contract administrativ are ca obiect executia unuia sau multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret. a. contractul de grant b. contractul de lucrari publice c. contractul de asociere in participatiune CORECT: B 49. Ce se intelege prin caracterul oneros al contractelor administrative? a. autoritatea administrativa urmareste realizarea unui interes public, in timp ce persoana de drept privat urmareste obtinerea unui castig material b. ambele parti ale contractului au obligatii in executarea acestuia c. nu se pune problema caracterului oneros al contractelor administrative, deoarece acestea sunt contracte care se incheie cu titlu gratuit. CORECT: A 50. Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune. a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre

autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile. CORECT: A 51.Bunurile care aparTin statului si unitTilor administrativ-teritoriale constituie: a. un element component al regiilor autonome de interes public local b. una din principalele directii de actiune ale administratiei publice c. una din principalele prghii utilizate n scopul realizrii sarcinilor generale ale sistemului organelor administratiei publice. CORECT: C 52.Domeniul public este alctuit din urmtoarele categorii de bunuri: a. bunurile prevzute n anexa la Legea administratiei publice locale b. bunurile prevzute n anexa la Legea nr.213/1998; c. orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobndite de stat sau de unittile administrativ-teritoriale prin uzucapiune. CORECT: B 53.Ca instituTie juridic, n raport cu proprietatea public sau n funcTie de sfera de cuprinde, domeniul public: a. este o institutie public complex; b. se suprapune cu notiunea de proprietate public c. poate cuprinde att bunuri mobile ct si bunuri imobile CORECT: C 54.Bunurile care aparTin domeniului public: a. sunt inalienabile, imprescriptibile si sesizabile b. sunt imprescriptibile extinctiv si achizitiv c. nu mai fac obiectul dreptului de proprietate public n cazul n care sunt dobndite de ctre un tert prin uzucapiune, n conditiile legii CORECT: B 55.Proprietatea public se dobndeste: a. numai pe ci juridice specifice dreptului comun b. numai pe ci juridice specifice dreptului public c. att pe ci specifice dreptului comun ct si pe ci specifice dreptului public CORECT: C 56.Dreptul de proprietate public poate fi dobndit: a. pe cale natural b. prin acte de donatie sau legate acceptate de statul romn, prin Ministerul Finantelor Publice

c. n orice mod prevzut de Legea privind organizarea Guvernului. CORECT: A 57.Serviciul public reprezint, potrivit opiniilor exprimate n literatura de specialitate: a. chintesenta administratiei publice b. vietii sociale c. fundamentul dreptului privat CORECT: A 58.Serviciul public reprezint, potrivit opiniilor exprimate n literatura de specialitate: a. chintensenta principiului securittii sociale b. fundamentul dreptului public modern c. activitatea prestat n serviciul comunittii de ctre agentii economici privati CORECT: B 59.Serviciile publice au aprut ca urmare a constatrii: a. aparitiei nevoilor statului de a asigura controlul asupra diferitelor comunitti b. constatrii necesittii de multiplicare a formelor de interventie a statului n activitatea agentilor economici c. aparitiei nevoilor sociale ale comunittii a cror satisfacere face necesar interventia statului CORECT: C 60.n raport cu apariTia dreptul public si dreptul privat, serviciul public: a. prevaleaz dreptului public b. prevaleaz dreptului privat c. este ulterior aparitiei dreptului international privat CORECT: A 61.Sarcinile de prestaTie ale administraTiei publice se clasific n: a. sarcini de interes particular b. sarcini de interes local c. sarcini de important redus pentru a cror satisfacere nu este necesar interventia statului CORECT: B 62.Activitatea de reprezentare diplomatic a Statului Romn: a. este un serviciu public b. este de interes particular

c. este o sarcin de prestatie ce revine si Ministerului Finantelor Publice CORECT: A 63.Sunt sarcini de prestaTie de interes local ce revin administraTiei publice: a. serviciul de paz si protectie b. serviciile de asistent social c. serviciile de reeducare CORECT: B 64.Sunt sarcini de prestaTie de interes local ce revin administraTiei publice: a. reprezentarea international b. alimentarea cu energie eolian c. canalizarea CORECT: C 65.ActivitTile juridice si materiale ale administraTiei publice se mpart n: a. activitti cu caracter de recomandare b. activitti cu caracter comercial c. activitti cu caracter de dispozitie CORECT: C 66.Prin serviciu public se nTelege: a. activitate cu caracter de recomandare b. restructurarea economico-administrativ c. organizatia de stat sau a colectivittii locale, nfiintat de autorittile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor societtii, n regim de drept administrativ sau civil, n procesul de executare a legii CORECT: C 67.Este un serviciu public: a. serviciul de igienizare a spatiilor comerciale b. activitatea de legiferare realizat de Parlament c. serviciul de asistent sportiv CORECT: B 68.Potrivit ConstituTiei, sunt principii de baz ale administraTiei publice locale: a. principiul independentei serviciilor publice b. principiul eficientei si eficacittii n administrarea finantelor publice locale c. principiul deconcentrrii serviciilor publice CORECT: C 69.Este serviciu public:

a. serviciul public de reprezentare n justitie b. serviciul public de solutionare de ctre instantele judectoresti a litigiilor de drept public si de drept privat c. serviciul public de reconstituire CORECT: B 70.Pentru a ne afla n prezenTa unor servicii publice sunt necesare cel puTin urmtoarele condiTii: a. existenta unei solicitri exprese adresate statului b. nfiintarea serviciului s se fac prin ordin al ministrului c. activitatea serviciului s se desfsoare n realizarea autorittii de stat CORECT: C 71.Pentru a ne afla n prezenTa unor servicii publice sunt necesare cel puTin urmtoarele condiTii: a. existenta unei legi care s reglementeze nfiintarea serviciului b. adoptarea sau emiterea de ctre autoritatea competent a actului de nfiintare a serviciului public c. activitatea serviciului s se desfsoare printr-un agent economic CORECT: B 72.Regimul juridic aplicabil serviciilor publice: a. este format din norme de drept public si de drept privat b. este reprezentat de normele de drept public aplicabile c. const n reglementrile de drept public adoptate sau emise de autorittile competente CORECT: B 73.Sub aspectul denumirii si n raport cu utilitatea public, serviciul public: a. mai este cunoscut si sub denumirea de serviciu de utilitate public b. se diferentiaz de serviciul de utilitate public c. este o specie a serviciului de utilitate public CORECT: B 74.Serviciul public se diferenTiaz de serviciul de utilitate public prin una din urmtoarele caracteristici care i sunt specifice: a. este realizat de o structur organizatoric de drept privat, cum este cazul societtilor comerciale care asigur serviciul public de salubrizare b. nu este supus tutelei administrative c. este supus reglementrilor si controlul statului cu privire la formarea si utilizarea resurselor financiare CORECT: C

75.n raport de forma de organizare, serviciile publice se mpart n: a. organe ale administratiei publice; institutii publice; regii autonome, societti si companii nationale de interes public b. organe ale administratiei publice si societti comerciale c. institutii publice si agenti economici CORECT: A 76.Sub aspectul nfiinTrii si finanTrii, serviciile publice care funcTioneaz sub form de organe ale administraTiei publice: a. pot fi nfiintate prin hotrre a consiliului de stat b. sunt finantate exclusiv din resurse bugetare, constituite din taxele si tarifele percepute pentru serviciile prestate c. pot fi nfiintate de Parlament CORECT: C 77.Sub aspectul nfiinTrii, serviciile publice care funcTioneaz sub form de organe ale administraTiei publice: a. pot fi nfiintate de consiliul de stat b. pot fi nfiintate prin decret-lege c. pot fi nfiintate prin ordin al ministrului CORECT: C 78.Sub aspectul activitTii desfsurate, a sumelor percepute pentru activitatea desfsurat si al periodicitTii si ritmicitTii activitTii, serviciile publice care funcTioneaz sub form de organe ale administraTiei publice: a. si desfsoar activitatea numai n mod gratuit si din oficiu b. pot percepe taxe, tarife si contraprestatii pentru serviciile prestate c. si desfsoar activitatea n mod continuu si ritmic, dup programe aduse la cunostinta publicului CORECT: C 79.Sunt principii de organizare si funcTionare a serviciilor publice: a. principiul independentei b. principiul proportionalittii c. principiul continuittii CORECT: C 80.Sunt principii de organizare si funcTionare a serviciilor publice: a. principiul inamovibilittii b. principiul independentei c. principiul eficientei si eficacittii CORECT: C 81.Sunt servicii publice:

a. serviciul de alimentare cu energie eolian b. serviciul de transport n regim de taxi c. serviciul de administrare a domeniului privat al unittilor administrativteritoriale CORECT: C 82.Sunt servicii publice: a. producerea energiei eoliene n sistem centralizat b. furnizarea energiei termice n sistem centralizat c. reducerea zgomotului CORECT: B 83.Sunt servicii publice: a. serviciile comunitare de utilizri publice b. canalizarea si epurarea apelor riverane c. distributia de energie termic n sistem centralizat CORECT: C 84.Sunt servicii publice: a. salubrizarea incintelor b. administrarea domeniului public si privat al unittilor administrativteritoriale c. transportul local n regim de taxi CORECT: B 85.Sunt servicii publice: a. serviciul public de lectur b. eliberarea biletelor de tratament medical c. nmatricularea bicicletelor CORECT: A 86. Trsturile actului administrativ sunt: a. este forma juridic principal de activitate a administratiei publice; b. reprezint o manifestare de voint expres, bilateral si supus unui regim de putere public; c. nu produce efecte juridice, adic nu d nastere, modific sau stinge raporturi juridice de drept administrativ CORECT: A 87.Sunt caracteristici ale actului administrativ: a. actul administrativ este, n principiu, irevocabil b. actul administrativ este adoptat/emis de ctre o autoritate public n vederea organizrii executrii legii si executrii n concret a acesteia c. actul administrativ trebuie nvestit cu formul executorie CORECT: B

88. Principiul legalitTii actului administrativ presupune: a. actul administrativ s respecte doar conditiile de oportunitate existente n momentul emiterii/adoptrii acestuia; b. actul administrativ s fie emis/adoptat n limitele competentei legale a autorittii publice ierarhic superioare; c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii n baza si n executarea creia a fost emis. CORECT: C 89. Principiile care stau la baza procedurii administrativ-jurisdicTionale sunt: a. principiul contradictorialittii si principiul asigurrii dreptului la aprare b. principiul subordonrii activittii administrativ-jurisdictionale celei judiciare c. principiul disponibilittii. CORECT: A 90.Reclamantul poate introduce acTiunea n contencios administrativ la: a. instanta de la sediul autorittii publice prte b. la alegere ntre instanta de la domiciliul/sediul reclamantului si cea de la sediul autorittii publice c. mai nti la instanta de la sediul autorittii publice prte si ulterior la domiciliul reclamantului CORECT: B 91. Sistemul dualist de jurisdicTie n materia contenciosului administrativ este reglementat n: a. Franta, Belgia, Italia, Germania; b. Romnia si Spania c. Finlanda si Anglia. CORECT: A 92.Temeiul constituTional al contenciosului administrativ este: a. numai art. 52 din Constitutie, republicata; b. numai art. 126 alin.(6) din Constitutie, republicata c. art. 52 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, republicata. CORECT: C 93.Contenciosul administrativ se refer la: a. totalitatea litigiilor dintre autorittile publice si particulari, solutionate de instante judectoresti specializate b. activitatea de control exercitata asupra autorittilor executive; c. ori procedura prealabila solutionata pe calea recursului gratios sau ierarhic

CORECT: A 94. Ministerul Public particip n litigiile de contencios administrativ n urmtoarele situaTii: a. sesizeaz instanta de contencios administrativ competent, cnd apreciaz c prin emiterea unui act administrativ normativ se vatm un interes legitim public b. n orice faz a procesului la solutionarea cererilor n contencios administrativ, avnd ca obiect anularea unui act administrativ individual; c. cnd instanta de contencios administrativ dispune, din oficiu, introducerea n cauz a Ministerului Public, pentru aprarea unor drepturi si interese legitime private. CORECT: A 95.In cazul actiunilor promovate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, procedura prealabil este: a. facultativa b. obligatorie; c. poate fi urmat concomitent cu actiunea n contencios administrativ CORECT: A 96. Pot fi persoane vtmate, n sensul legii contenciosului administrativ si: a. un grup de persoane fizice, cu personalitate juridic, titular al unor drepturi si interese publice b. organisme sociale care invoc o vtmare, printr-un act administrativ, a unui interes legitim public c. un grup de persoane fizice, fr personalitate juridic, titular al unor drepturi si interese legitime publice CORECT: B 97.NoTiunea de autoritate public, reprezint potrivit dispoziTiilor legii contenciosului administrativ: a. orice organ de stat sau al unittilor-administrativ teritoriale care actioneaz, n regim de putere public, pentru satisfacerea interesului public general b. orice formatiune politic reprezentat n Parlamentul Romniei c. persoane fizice, care au statut de utilitate public sau presteaz un serviciu public, n regim de putere public. CORECT: A 98. Forma scris a actului administrativ este cerut de: a. publicarea n Monitorul Oficial al Romniei b. executarea si respectarea ntocmai de ctre cei crora li se adreseaz

c. posibilitatea revocrii de ctre organul emitent sau cel ierarhic superior. CORECT: B

99.Controlul de tutela administrativ se exercit prin: a. Prefect b. Guvern c. Agentia National de Administrare Fiscal CORECT: A 100. Prefectul poate ataca n contencios administrativ urmatoarele acte administrative: a. hotrrile de guvern; b. actele pe care le consider nelegale, emise de autorittile publice locale; c. actele autorittilor publice centrale CORECT: B 101. AgenTia NaTional a FuncTionarilor Publici poate ataca n contencios administrativ urmatoarele acte administrative : a. actele autorittilor publice centrale n conditiile Codului Muncii b. actele autorittilor publice centrale si locale prin care se ncalc legislatia privind functia public c. actele autorittilor publice centrale sau locale prin care se aduce atingere interesului public. CORECT: B 102. CondiTiile de admisibilitate a cererii de sesizare cu excepTia de nelegalitate sunt, potrivit art. 4 din legea contenciosului administrativ: a. obiectul exceptiei de nelegalitate s vizeze un act administrativ unilateral; b. s nu existe pe rolul instantelor judectoresti un alt proces n legtur cu acelasi act administrativ c. solutionarea litigiului pe fond s nu depind de actul administrativ a crui nelegalitate se invoc. CORECT: A 103.Caracteristicile procedurii de soluTionare a excepTiei de nelegalitate sunt: a. competenta de solutionare apartine instantei nvestit cu judecarea fondului litigiului; b. exceptia de nelegalitate se judec de urgent, cu citarea prtilor si a emitentului actului administrativ

c. recursul mpotriva solutiei primei instante se declar n termenul de 15 zile prevzut de Codul de procedur civil CORECT: B 104. Nu pot fi atacate n contenciosul administrativ actele administrative care: a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judectoresti si Parlament; b. ordinul prefectului de numire n functii publice c. actele de comandament cu caracter militar CORECT: C 105. Sunt exceptate de la controlul judectoresc al instanTei de contencios si urmatoarele acte administrative : a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea crora se prevede, prin lege organic, o alt procedur judiciar; c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea strii de asediu. CORECT: B 106. JurisdicTiile administrative speciale au, potrivit legii actuale, urmtoarele caracteristici: a. sunt obligatorii b. sunt guvernate de principiul celerittii c. facultative. CORECT: C 107. SituaTiile care pot genera conflictele soluTionate pe calea contenciosului administrativ sunt urmtoarele: a. emiterea unui act administrativ considerat vtmtor b. refuzul nejustificat al unei autoritti publice de a aproba proiectul unei hotrri de guvern; c. ncheierea unui contract ntre o autoritate public si un membru al Guvernului CORECT: A 108. Plngerea prealabil poate fi formulat, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de: a. persoana vtmat ntr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral b. persoana vtmat care a optat pentru procedura administrativjurisdictional prevzut prin lege special; c. persoana care se consider vtmat printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept

CORECT: A 109. Din punct de vedere al necesitatii parcurgerii acestei proceduri, plngerea prealabil are caracter: a. facultativ; b. obligatoriu c. de sesizare a instantei de contencios administrativ CORECT: B 110. Termenul de formulare a plngerii prealabile este, potrivit dispoziTiilor Legii contenciosului administrativ: a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual b. oricnd pentru actul administrativ unilateral c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual CORECT: C 111. Potrivit legii actuale, in cazul contractelor administrative, plngerea prealabil semnific: a. ncetarea efectelor contractului b. ncercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedur civil referitoare la litigiile comerciale; c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ CORECT: B 112. Termenul de 6 luni pentru formularea plngerii prealabile, n cazul contractelor administrative, ncepe s curg de la data: a. de la data ncheierii contractului, n cazul litigiilor legate de ncheierea lui; b. de la data ncetrii obligatiilor contractuale, n cazul litigiilor legate de executarea lui c. de la data producerii efectelor juridice ale contractului CORECT: A 113. Natura juridic, a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevzut de art. 7 alin. 7 din Legea contenciosului administrativ, este: a. de decdere b. de prescriptie; c. de recomandare. CORECT: B 114. CondiTiile de fond ale exercitrii acTiunii n contencios administrativ sunt: a. actul atacat s fie act administrativ normativ, n form tipic sau asimilat b. actul atacat s emane de la un organism social care apr valori de interes general;

c. actul atacat s vatme un drept recunoscut de lege sau un interes legitim privat sau public. CORECT: C 115. Sunt condiTii de form si procedurale ale exercitrii acTiunii n contencios administrativ: a. ndeplinirea procedurii prealabile, prin formularea recursului gratios si/sau a recursului administrativ ierarhic b. sesizarea cu actiune direct a instantei de contencios administrativ competente c. persoana vtmat s se adreseze ntr-un termen rezonabil instantei decontencios administrativ CORECT: A 116. Sunt condiTii de exercitare ale acTiunii n contencios administrativ: a. introducerea actiunii ntr-un termen de 30 de zile de la comunicarea rspunsului la plngerea prealabil sau a refuzului nejustificat de a solutiona cererea b. actul administrativ atacat s nu fie din cele exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ c. actiunea s aib ca obiect anularea unui act administrativ individual. CORECT: B 117. Prin actiunea formulata, persoana vtmat poate solicita instanTei de contencios administrativ: a. introducerea actiunii ntr-un termen de 30 de zile de la comunicarea rspunsului la plngerea prealabil sau a refuzului nejustificat de a solutiona cererea b. actul administrativ atacat s nu fie din cele exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ c. actiunea s aib ca obiect anularea unui act administrativ individual. CORECT: B 118. Persoana vtmat poate solicita instanTei de contencios administrativ si: a. anularea n tot sau n parte a actului administrativ; b. revocarea actului administrativ c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vtmtor. CORECT: A 119. Litigiile privind contractele administrative, pe care instanTa de contencios administrativ le poate soluTiona sunt: a. exclusiv cele legate de ncheierea si executarea contractelor administrative; b. cele privind durata executrii contractului administrativ; c. cele legate de faza premergtoare ncheierii contractului, precum si cele n legtur cu ncheierea, modificarea, interpretarea, executarea

si ncetarea contractului administrativ. CORECT: C 120. Principiul dup care se soluTioneaz litigiile avnd ca obiect contractul administrativ este: a. principiul securittii raporturilor juridice b. regula subordonrii principiului liberttii contractuale fat de principiul priorittii interesului public c. principiul liberttii contractuale CORECT: B 121. CondiTiile de exercitare a acTiunii n contencios administrativ, de ctre persoana vtmat prin ordonanTe sau dispoziTii din ordonanTe, sunt: a. invocarea pe cale principal a exceptiei de neconstitutionalitate b. introducerea unei actiuni principale, nsotit de exceptia de neconstitutionalitate; c. obiectul principal al actiunii s fie constatarea neconstitutionalittii ordonantei sau a dispozitiei din ordonant. CORECT: B 122. Persoana vtmat prin ordonanTe sau dispoziTii din ordonanTe poate solicita instanTei de contencios administrativ si: a. anularea actelor administrative emise n baza ordonantei; b. pronuntarea unei hotrri judectoresti care s nlocuiasc ordonanta declarat neconstitutional; c. anularea ordonantei si amendarea emitentului actului CORECT: A

123. CompetenTa material, de soluTionare n fond a litigiilor privind actele administrative emise sau ncheiate de autoritTile publice locale, revine: a. tribunalelor administrativ-fiscale; b. sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, n cazul litigiilor privind taxe si impozite si accesorii ale acestora n valoare de pn la 500.000 lei; c. instantei judectoresti care exercit un control de plin jurisdictie CORECT: B 124. SecTiile de contencios administrativ si fiscal ale CurTilor de apel au competenTa s judece: a. n prim instant, litigiile privind actele administrative emise de autoritti publice locale; b. ca instant de recurs, recursurile declarate mpotriva sentintelor

pronuntate de sectiile civile si comerciale ale tribunalelor c. litigiile privind taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora n valoare mai mare de 500.000 lei. CORECT: C

125 Litigiile de contencios administrativ se soluTioneaz: a. n sistemul triplului grad de jurisdictie (fond, apel, recurs); b. n sistemul dublului grad de jurisdictie (fond si recurs); c. n prim si ultim instant, n cazul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a naltei Curti de Casatie si Justitie. CORECT: B 126. CompetenTa teritorial n materia contenciosului administrativ este: a. exclusiv; b. alternativ; c. obligatorie CORECT: B 127. Prin plngerea prealabil, persoana vtmat poate solicita: a. anularea actului administrativ; b. emiterea unui alt act administrativ; c. reexaminarea actului administrativ cu caracter normativ sau individual CORECT: C 128. Natura juridic a termenelor de 6 luni, respectiv 1 an prevzute de art. 11a lin. (1) si (2) din legea contenciosului administrativ este: a. ambele termene sunt de prescriptie; b. ambele termene sunt de recomandare c. termenul de 6 luni este de prescriptie, iar cel de 1 an este termen de decdere. CORECT: C 129. Sunt exceptate de la respectarea termenului de 6 luni prevzut de art. 11 alin. (1) din legea contenciosului administrativ: a. actiunile privind actele administrative cu caracter normativ; b. actiunile introduse mpotriva actelor administrativ-jurisdictionale c. actiunile formulate de Prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public si Agentia National a Functionarilor Publici. CORECT: A 130. La primirea acTiunii, instanTa de contencios administrativ este obligat:

a. fie s cear autorittii al crei act este atacat s-i comunice de urgent acel act; b. s dispun citarea prtilor; c. s amendeze conductorul autorittii publice dac autoritatea nu trimite, n termenul stabilit, lucrrile solicitate de instant CORECT: A 131. Suspendarea executrii actului administrativ n temeiul art. 14 din legea contenciosului administrativ se poate dispune: a. cnd se face dovada sesizrii instantei judectoresti cu actiune n anularea actului administrativ; b. cnd sunt ntrunite cumulativ conditia existentei cazului bine justificat si necesitatea prevenirii unei pagube iminente c. la solicitarea Ministerului Public CORECT: B 132. Suspendarea de drept a executrii actului administrativ intervine in urmatoarele situatii: a. cnd se emite un nou act administrativ n conformitate cu dispozitiile legale b. cnd s-a admis de instanta de fond actiunea n anularea actului administrativ c. cnd se atac de ctre Prefect sau Agentia National a Functionarilor Publici un act emis de autorittile administratiei publice centrale sau locale, n virtutea dreptului de tutel administrativ. CORECT: C 133. Solutionand actiunea, instanTa de contencios administrativ poate pronunTa urmtoarele soluTii: a. s anuleze n tot sau n parte actul administrativ individual sau normativ; b. s oblige autoritatea public s si revoce actul administrativ vtmtor; c. s amendeze persoana fizic sau juridic, destinatar a actului administrativ CORECT: A 134. n cazul litigiilor avnd ca obiect contracte administrative, instanTa poate pronunTa urmtoarele soluTii: a. oblig autoritatea public s desfiinteze contractul b. suplineste consimtmntul unei prti cnd interesul public o cere; c. stabileste un termen de ncetare a contractului CORECT: B 135. CondiTiile de exercitare a acTiunii pentru despgubiri, pe cale separat sunt:

a. actiunea s fie introdus n termen de 1 an de la data la care persoana vtmat a cunoscut sau trebuia s cunoasc ntinderea pagube b. instanta de fond s fi omis s se pronunte cu privire la cererea accesorie privind despgubirile; c. cnd cererea de acordare a despgubirilor a fost respins ca nentemeiat de ctre instanta nvestit cu solutionarea actiunii n anularea actului administrative. CORECT: A 136. InstanTa de contencios administrativ, nvestit cu judecarea unui recurs declarat mpotriva unei hotrri pronunTate n prim instanT, poate adopta una dintre urmtoarele soluTii: a. s resping recursul ca inadmisibil; b. s modifice sau s caseze hotrrea atacat c. s trimit cauza spre solutionare la autoritatea public emitent a actului administrativ atacat CORECT: B 137. InstanTa de recurs va pronunTa o soluTie de casare cu trimitere spre rejudecare n urmtoarele situaTii: a. cnd instanta de fond a solutionat cauza n temeiul unei exceptii de ordine public; b. cnd prima instant a solutionat, n mod nelegal, fondul cauzei; c. ntotdeauna cnd va constata nelegalitatea si netemeinicia sentintei atacate. CORECT: A 138.Este motiv de revizuire a soluTiilor pronunTate de instanTele de contencios administrativ: a. judecarea pricinii n lipsa unei prti care nu a fost legal citat; b. cnd s-a nclcat principiul priorittii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. 2, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutia Romniei c. cnd solutionarea cauzei depinde de un nscris nou. CORECT: B 139. ObligaTia publicrii n Monitorul Oficial al Romniei exist pentru urmtoarele hotrri judectoresti pronunTate n materia contenciosului administrativ: a. hotrrile prin care se anuleaz un act administrativ unilateral b. hotrrile de lmurire a dispozitivului unei sentinte judectoresti c. hotrrile judectoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat n tot sau n parte un act administrativ cu caracter normativ

CORECT: C 140.Hotrrea judectoreasc irevocabil, privind admiterea unei acTiuni n contenciosul administrativ, trebuie executat astfel: a. la cerere b. n termenul de 6 luni prevzut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ c. n 30 de zile de la data rmnerii irevocabile a hotrrii CORECT: C 141. Neexecutarea hotrrii judectoresti irevocabile de ctre autoritatea public poate atrage: a. sanctionarea conductorului autorittii publice sau a persoanei obligate cu amend b. obligarea autorittii publice la plata dobnzii de referint B.N.R c. rspunderea contraventional a celui obligat prin hotrre judectoreasc CORECT: A 142. SemnificaTia noTiunii de exces de putere este potrivit Legii contenciosului administrativ: a. exercitarea dreptului de apreciere al autorittilor publice, n limita competentelor atribuite prin lege; b. exercitarea dreptului de apreciere al autorittilor publice cu nclcarea drepturilor si liberttilor cettenilor c. exercitarea dreptului de apreciere al autorittilor publice, cu nclcarea ordinelor emise de organul ierarhic superior CORECT: B 143. InstituTia CurTii Federale Administrative ca instanT de jurisdicTie administrativ exist n: a. Franta b. Germania c. Italia. CORECT: B 144. Sistemul de jurisdicTie administrativ avnd cele mai multe similitudini cu cel din Romnia este: a. cel al Spaniei b. cel al Frantei c. cel al Italiei. CORECT: A 145. Prima reglementare proprie de organizare si funcTionare a contenciosului administrativ romn s-a realizat n perioada:

a. 1866-1905, dup adoptarea primei Constitutii b. dup adoptarea Constitutiei din 1923; c. prin Legea nr. 1/1967 a contenciosului administrativ CORECT: B 146. Consiliul de Stat, care a funcTionat n perioada 1864-1866, dup Unirea Principatelor, avea urmtoarele atribuTii: a. judectoresti b. de solutionare a litigiilor dintre administratia public si particulari cu privire la acte administrative c. singurul organ cu puteri executive al trii CORECT: B 147. Potrivit Legii contenciosului administrativ din 23 decembrie 1925, erau exceptate de la controlul judectoresc: a. actele de guvernmnt b. decretele regale c. actele primului-ministru CORECT: A 148. n cazul n care autoritatea emitent a actului constat c acesta este nelegal are urmtoarele posibilitTi: a. s solicite organului ierarhic superior revocarea actului b. s revoce el nsusi actul administrativ, dup ce acesta a intrat n circuitul civil c. s solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, dac acesta a produs efecte juridice. CORECT: C 149. Pot avea calitate procesual pasiv n litigiile de contencios administrativ: a. functionarul care se face vinovat de refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim; b. o persoan tert fat de actul administrativ individual, cnd autoritatea public emitent, solicit anularea propriului act c. ori doar persoanele crora li se adreseaz, n mod direct, actul administrativ considerat vtmtor. CORECT: A 150. Criteriile de stabilire a competenTei materiale a instanTei de contencios administrativ sunt: a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat, b. criteriul valoric n cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ

CORECT: B 151. Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, potrivit legii contenciosului administrativ, actiunile: a. toate actiunile formulate n contencios administrativ; b. actiunile introduse de Prefect c. actiunile formulate de functionari publici, n temeiul Legii nr. 188/1999. CORECT: B 152. In cazul admiterii sale, efectele excepTiei de nelegalitate sunt: a. instanta va putea dispune att anularea actului, ct si s constate nelegalitatea lui; b. hotrrea judectoreasc prin care a fost solutionat exceptia de nelegalitate produce efecte erga omnes; c. solutia pronuntat asupra exceptiei de nelegalitate produce efecte doar ntre prtile litigiului. CORECT: C 153. Principiile recomandate, de Comitetul Ministrilor guvernelor statelor membre ale Consiliului Europei n ceea ce priveste garanTia mpotriva eventualelor efecte duntoare ale executrii actului administrativ, sunt: a. posibilitatea acordat reclamantului de a solicita autorittii jurisdictionale, nainte ca aceasta s se pronunte, de a cere msuri de protectie provizorie mpotriva actului administrativ; b. msurile de protectie provizorie pot consta n retragerea actului administrativ; c. procedura urmat n fata autorittii jurisdictionale s fie parcurs ntr-un termen rezonabil. CORECT: A 154. Refuzul nejustificat de a soluTiona o cerere reprezint, potrivit legii actuale: a. exprimarea explicit, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea; b. refuzul exprimat verbal de un functionar n privinta rezolvrii unei cereri c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii CORECT: A 155. Plngerea prealabil poate fi formulat, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de a. persoana vtmat ntr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral; b. persoana vtmat care a optat pentru procedura administrativjurisdictional prevzut prin lege special

c. persoana care se consider vtmat printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept. CORECT: A 156.Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge de la data : a. de la data emiterii actului administrativ b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei; c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila CORECT: B 157.Potrivit reglementarii actuale, instanTa de executare a unei hotrri de contencios administrativ este: a. instanta care a pronuntat hotararea de fond b. instanta de recurs care a rejudecat fondul cauzei c. instanta a crei hotrre a rmas definitiv si irevocabil CORECT: A 158. Un decret prezidenTial, prin care se declar stare de asediu, poate fi atacat, potrivit legii actuale, la: a. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ b. nu poate fi atacat la instanta de contencios administrativ c. poate fi atacat la instanta de contencios administrativ numai pentru exces de putere. CORECT: C 159. Potrivit reglementarii actuale, in urma deliberrii asupra cauzei, instanTa poate da una din urmtoarele soluTii: a. s anuleze, n tot sau n parte, actul administrativ b. s pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat CORECT: A 160. Din punct de vedere al fazei procesuale,excepTia de nelegalitate poate fi ridicat: a. numai la instanta de fond; b. numai la instanta de recurs; c. att n prim instant ct si n faza cilor de atac CORECT: C 161. Din punct de vedere al reglementarii, instituTia contenciosului administrativ reprezint unul din domeniile pe care legiuitorul le-a rezervat:

a. reglementrii legii ordinare; b. reglementrii prin hotrri ale guvernului c. reglementrii legii organice. CORECT: C 162. Sunt asimilate actelor administrative, conform Legii 554/2004, urmtoarele contracte ncheiate de autoritTile publice: a. contractele de vnzare cumprare b. contractele de achizitii publice c. contractele de locatiune CORECT: B 163. Termenul de sesizare a instanTei, n cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative, curge de la data: a. de la data ncheierii procesului verbal de finalizare a procedurii concilierii b. de la data ncheierii contractului in cazul litigiilor legate de incheierea lui; c. de la data stabilita prin contract, cu acordul partilor CORECT: A 164. Din punct de vedere al executarii hotararii atacate,introducerea recursului produce urmatoarele efecte: a. suspend executarea b. nu suspend executarea c. suspenda executarea numai pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului cauzei. CORECT: A 165. Recursul n contencios administrativ se introduce n termen de : a. 15 zile de la comunicare ; b. 30 de zile de la pronuntare sau comunicare c. 10 zile de la pronuntare sau comunicare CORECT: A 166. Recursul ierarhic se exercit la : a. aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului b. organul ierarhic superior organului care a emis actul ce a produs vtmarea c. organul de control administrativ de specialitate CORECT: B 167. InstanTa de executare n materia contenciosului administrativ este, potrivit legii actuale:

a. judectoria, ca instant de drept comun; b. instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; c. sectia de contencios administrativ a tribunalului CORECT: B 168. mpotriva unui act administrativ individual adresat unui subiect de drept poate introduce acTiune: a. numai persoana creia i se adreseaz; b. si alt persoan dac prin emiterea actului i se vatam vreun drept subiectiv sau vreun interes legitim c. Avocatul Poporului, din oficiu CORECT: B 169.Executarea hotrrii la care se refera art.22 din Legea contenciosului administrativ, se face n termenul: a. prevzut de lege b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun c. n cel mult 30de zile de la data rmnerii definitive a hotrrii dac nu se prevede alt termen CORECT: B 170. Din punct de vedere al obiectului actiunii, pot fi atacate in contencios administrativ: a. numai actele normative b. numai actele individuale c. atat actele normative cat si actele individuale CORECT: C 171. Din punct de vedere al caracterului sau,plangerea prealabila are urmtoarele caracteristici : a. ca regula generala, are un caracter obligatoriu b. se poate realiza concomitent cu promovarea actinunii in contencios administrativ c. este obligatorie in cazul tuturor actiunilor adresate instantelor de contencios administrativ. CORECT: A 172.Potrivit reglementarii actuale, Avocatul Poporului poate introduce o actiune in contencios administrativ dac: a. ilegalitatea actului sau refuzul autoritatii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi inlaturat decat prin justitie; b. n orice situatie in care constata ca este necesar c. apreciaza ca s-a incalcat un drept sau un interes legitim.

CORECT: A 173.In cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere, termenul de sesizare a instantei incepe sa curga de la data : a. depunerii cererii b. comunicarii refuzului nejustificat de solutionare a cererii c. nu exista nici un termen, iar cererea poate fi adresata instantei oricand. CORECT: B 174.Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate: a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta; b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala CORECT: A 175.Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul de: a. de 6 luni prevazut de lege b. oricand; c. de un an prevazut de lege. CORECT: B 176.Sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de apel vor judeca, in prima instanta: a. litigii referitoare la acte administrative care privesc impozite si taxe, contributii, datorii vamale mai mari de 500.000 lei b. litigii referitoare la actele administrative emise de autoritatile publice locale c. litigii referitoare la acte administrative atacate de prefect. CORECT: A 178.Din punct de vedere al instantei competente teritorial, actiunea in contencios administrativ va fi introdusa: a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului CORECT: C

179. Regula care trebuie respectat, potrivit Legii contenciosului administrativ, la solutionarea litigiilor privitoare la contractele administrative este : a. primeaza principiul libertatii contractuale; b. principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public c. primeaza principiul prioritatii interesului general CORECT: B 180.Cand obiectul actiunii in contencios administrativ il constituie un contract administrativ, instanta poate dispune: a. anularea acestuia in tot sau in parte b. se va declara necompetenta si va trimite dosarul instantei de drept comercial c. va putea suplini consimtamantul oricareia dintre parti CORECT: A 181.Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrage: a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea b. aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea CORECT: A 182. Hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat o hotarare a Consiliului local se publica in: a. n Monitorul Oficial; b. n Monitorul judetului c. nu exista obligativitatea publicarii CORECT: B 183.Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ poate constitui a. poate constitui infractiune b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara CORECT: A 184.Neexecutarea unei hotarari definitive si irevocabile a unei instante de contencios administrativ are drept consecinTe:

a. se sanctioneaza numai cu amenda b. se sanctioneaza contraventional c. se poate pedepsi cu inchisoare CORECT: C 185.Din punct de vedere al persoanei care o poate invoca, exceptia de nelegalitate poate fi invocata de : a. numai de reclamant b. de oricare dintre parti c. numai de instanta CORECT: B 186.Din punct de vedere al instantei in fata careia poate fi invocata, exceptia de nelegalitate se poate invoca: a. n fata oricarei instante b. numai in fata instantei de drept comun ; c. c.numai in caile extraordinare de atac. CORECT: A 187.Din punct de vedere al obiectului, prin ridicarea exceptiei de nelegalitate se poate invoca: a. numai nelegalitatea unui act administrativ normativ; b. numai nelegalitatea unui act administrativ individual c. ori nelegalitatea unui act administrativ normativ sau individual CORECT: C 188.Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat: a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare CORECT: A 189.Din punct de vedere al cailor de atac, impotriva hotararilor date de instantele de contencios administrativ: a. exista posibilitatea folosirii cailor extraordinare de atac b. se poate folosi numai contestatia in anulare; c. nu poate fi folosita decat calea de atac a recursului. CORECT: A 190.Ministerul public poate sesiza instanta de contencios administrativ cnd: a. cand apreciaza ca incalcarile drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor se datoreaza existentei unor acte administrative unilaterale individuale ale autoritatilor publice emise cu exces de putere; b. la cererea partii interesate

c. cand partea vatamata este un minor CORECT: A 191. Prin persoana vtmat se nTelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ: a. orice persoan fizic sau juridic, titular a unui drept ori a unui interes legitim b. persoan vtmat de o persoan juridic de drept privat; c. vtmarea dreptului sau a interesului legitim s fie produs printrun act administrativ sau prin nesolutionarea n termenul legal a unui cereri. CORECT: C 192.Functionarul public care a elaborat, a emis sau a incheiat actul administrativ sau, dupa caz, se face vinovat de refuzul de a rezolva o cerere, are urmtoarele posibilitTi: a. l poate chema in garantie pe functionarul sau ierarhic de la care a primit ordinul ; b. va chema in garantie autoritatea publica in cadrul careia este angajat ; c. nu are calitate procesuala pentru a formula o astfel de cerere CORECT: A 193.Pentru cererile formulate in baza Legii contenciosului administrativ se percep taxele de timbru/ nu se percep taxe de timbru: a. cea prevazut de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cauzele neevaluabile in bani; b. nu se plateste taxa de timbru ; c. taxa de timbru se stabileste de instanta de contencios administrativ, in functie de obiectul cererii CORECT: A 194. Din punct de vedere al competentei judecatorului, contenciosul obiectiv se refera la: a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ CORECT: A

195.Din punct de vedere al competentei judecatorului, contenciosul subiectiv se refera la: a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ CORECT: B 196.Contenciosul administrativ de anulare este definit ca fiind: a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul; c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal CORECT: C 197. Din punct de vedere al instantelor competente sa judece, in Franta, contenciosul adminstrativ a fost incredintat, pentru prima data printr-o lege din1790 : a. unor tribunale administrative care faceau parte din sistemul administratiei publice, avand in frunte Consiliul de Stat; b. instantelor de drept comun c. Curtilor Administrative de Apel CORECT: A 198.Prin organisme sociale interesate se intelege, potrivit legii actuale: a. totalitatea autoritatilor publice care desfasoara proiecte de asistenta sociala ; b. structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si altele asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice administrative; c. totalitatea autoritatilor publice care au ca obiecte de activitate buna functionare a serviciilor publice administrative CORECT: B

199. Notiunea de plangere prealabila desemneaza, potrivit legii actuale: a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ b. cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri; c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia CORECT: C 200. In cazul actelor admistrative atacate de prefect si de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, actul administrativ atacat este suspendat: a. ope legis b. suspendarea acestuia este lasata la aprecierea instantei c. doar la cererea partii interesate, in conditiile art.14 si 15 din Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare CORECT: A 201.Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul pot fi atacate in fata instantelor de contencios administrativ: a. la instanta de contencios administrative, dar numai pentru exces de putere b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate CORECT: B 202.Jurisdictiile administrative speciale sunt, potrivit legii actuale : a. obligatorii b. sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de Lg.146/1997, c. sunt facultative si gratuite CORECT: C 203.Termenul de 6 luni prevazut pentru procedura prealabila este un termen: a. un termen de decadere b. un termen de recomandare c. un termen de prescriptie. CORECT: C 204.Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invoca apararea unui interes legitim public n urmtoarele modalitTi: a. pe calea actiunii principale b. pe cale de exceptie c. numai in subsidiar, in masura in care vatamarea interesului legitim public decurge logic din incalcarea dreptului subiectiv sau a interesului

legitim privat CORECT: C 205. Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral poate solicita: a. daune cominatorii b. daune interese c. reparatii pentru daune morale CORECT: C 206.Dupa pronuntarea Curtii Constitutionale asupra neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta, instanta de contencios administrativ va proceda in felul urmator: a. se pronunt pe fondul cauzei in Camera de Consiliu b. repune cauza pe rol si solutioneaza litigiul potrivit deciziei Curtii Constitutionale c. repune cauza pe rol si da termen, cu citarea partilor. CORECT: C 207.Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale: a. numai pana la primul termen de judecata b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale c. pana la terminarea dezbaterilor CORECT: B 208.Ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate in termen de: a. n termen de 6 luni de la luarea la cunostinta b. oricnd c. n termenul general de prescriptie de 3 ani. CORECT: B 209.Hotararile pronuntate de instantele de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza n cel mult: a. cel mult 15 zile de la pronuntare b. cel mult 60 de zile de la pronuntare c. cel mult 30 de zile de la pronuntare CORECT: C 210.Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge de la data :

a. de la data emiterii actului administrativ b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ devenit irevocabila CORECT: B 211.In momentul de fata, pana la constituirea tribunalelor administrativfiscale, litigiile de contencios administrativ se solutioneaza: a. instantele de drept comun b. sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor c. Curtile de Apel CORECT: B 212. Din punct de vedere ale competenTei materiale a organului administraTiei publice care le adopt sau emite, actele administrative sunt: a. acte administrative care produc efecte pe ntreg teritoriul trii, precum hotrrile adoptate de Guvern; b. acte administrative cu caracter general c. acte administrative de specialitate, care vizeaz unul sau mai multe domenii de activitate. CORECT: B 213. Actul administrativ jurisdicTional reprezint, potrivit legii actuale: a. actul administrativ emis de ctre o autoritate administrativ cu atributii jurisdictionale; b. actul administrativ emis dup o procedur bazat pe respectarea dreptului la aprare si pe contradictorialitate c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrativ nvestit, prin lege organic, cu atributii de jurisdictie administrativ special CORECT: C 214. Actul administrativ cu caracter individual va intra n vigoare la: a. la data nmnrii sau comunicrii actului ctre persoana vizat b. la o dat prevzut n act, anterioar datei la care a fost comunicat sau nmnat c. n termen de 30 de zile de la data adoptrii sau emiterii actului CORECT: A 215. Un act administrativ poate fi revocat de ctre: a. organul administrativ ierarhic superior celui care l-a adoptat sau emis la data cnd a constatat nelegalitatea actului; b. pn n momentul cnd actul produs efecte juridice, intrnd n

circuitul civil, de ctre organul emitent c. n termen de 6 luni de la data intrrii actului n vigoare CORECT: B 216. Constituie forme de control ale activitTii organelor administraTiei publice: a. controlul legislativ exercitat de presedintii celor dou Camere ale Parlamentului; b. controlul executiv-administrativ executat de ctre Guvernul Romniei si Presedintele Romniei, ca sefi ai puterii executive c. controlul judectoresc exercitat de ctre instantele judectoresti asupra oportunitatii actelor administrative CORECT: B 217. Controlul ierarhic este exercitat de ctre organe supraordonate autoritTii controlate si poate avea un caracter: a. general, cuprinznd toate aspectele activittii autorittii controlate b. personal, viznd persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal c. specializat, fiind exercitat de organe speciale. CORECT: A 218. Controlul exercitat prin jurisdicTiile administrative este o form de control care vizeaz legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de: a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi b. autorittile nvestite cu atributii de jurisdictie administrativ special aflate n cadrul sistemului administratiei publice; c. instantele jurisdictionale din sistemul autorittii judectoresti CORECT: B 219. Din punct de vedere al obiectului sau, controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaz: a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romniei, Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ b. activitatea deputatilor, senatorilor, judectorilor naltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vtmat drepturile si interesele cettenilor; c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si liberttilor cettenilor. CORECT: C 220. Sunt caracteristici generale ale controlului judectoresc: a. controlul judectoresc se exercit asupra tuturor autorittilor administrative, n ceea ce priveste legalitatea actelor administrative adoptate sau emise;

b. controlul judectoresc vizeaz legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor administrative; c. controlul judectoresc este exercitat din oficiu de ctre instantele de contencios administrativ. CORECT: A 221. Contenciosul obiectiv este definit ca fiind : a. contenciosul n cadrul cruia judectorul nvestit trebuie s fie obiectiv si impartial; b. contenciosul n cadrul cruia judectorul este competent s cerceteze exclusiv conformitatea actului administrativ cu legea, fr a cerceta vtmarea unor drepturi si interese legitime; c. exercitat de Avocatul Poporului, ca urmare a controlului realizat, potrivit legii, n baza unei sesizri a unei persoane fizice CORECT: B 222. Contenciosul administrativ de anulare este contenciosul administrativ n cadrul cruia: a. judectorul nvestit este competent s se pronunte asupra existentei si ntinderii pagubelor, indiferent dac acestea s-au produs sau nu ca urmare a actului administrativ atacat; b. judectorul nvestit este competent s pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat nelegal, fr a cerceta existenta sau ntinderea pagubei; c. judectorul nvestit este competent s se pronunte asupra existentei si ntinderii pagubelor, numai dac acestea s-au produs si sunt urmarea actului administrativ pe care l anuleaz sau l modific CORECT: B 223. In Romania, prima lege a contenciosului administrativ a fost adoptat: a. dup adoptarea Constitutiei din 1866; b. dup intrarea n vigoare a Constitutiei din 1923 c. nainte de adoptarea prin referendum a Constitutiei din 1991 CORECT: B 224. n FranTa, n momentul de faT, contenciosul administrativ este realizat prin intermediul: a. organelor administratiei publice b. Consiliului de Stat si instantelor administrative inferioare c. instantelor de contencios administrativ, care au n frunte Curtea Administrativ Suprem a Frantei. CORECT: B 225. n sistemul juridic anglo-american, litigiile de contencios administrativ sunt n competenTa:

a. instantelor de contencios administrativ specializate pe domeniile de activitate ale administratiei publice b. Curtilor administrative c. instantelor de drept comun CORECT: C 226. Sistemul contenciosului administrativ n Romnia, care funcTioneaz n baza Legii nr.554/2004, este mai apropiat de sistemul corespunztor existent n: a. Uniunea European; b. Franta c. Spania CORECT: C 227. Potrivit sistemului actual, funcTioneaz ca instanTe specializate de contencios administrativ n Romnia: a. sectiile de contencios administrativ si fiscal din cadrul naltei Curti de Casatie si Justitie; b. sectiile de contencios administrativ si fiscal din cadrul Curtilor de apel c. tribunalele administrative CORECT: B 228. Ca subiecte de sesizare a instantei, se poate adresa instanTei de contencios administrativ si: a. persoana vtmat n drepturile sale sau interesul legitim prin prevederi neconstitutionale ale unor legi b. persoana vtmat n drepturile sale sau interesul legitim prin ordonante sau prevederi din ordonante ale Guvernului declarate neconstitutionale; c. persoana vtmat n drepturile sale sau interesul legitim printr-un act administrativ revocat de autoritatea competent sau abrogat CORECT: B 229. Sunt subiecte de sesizare a instanTei de contencios administrativ, n cadrul litigiului de contencios administrativ: a. Avocatul Poporului, cnd apreciaz c poate interveni n favoarea persoanei vtmate; b. Prefectul care, n urma controlului de autoritate tutelar, poate ataca n fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autorittilor administratiei publice locale; c. Agentia National a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autorittilor administratiei publice centrale si locale prin care se ncalc legislatia privind functia public si functionarii publici CORECT: C

230. Obiect al litigiului de contencios administrativ pot fi: a. contractele administrative ncheiate ntre particulari b. actele administrativ-jurisdictionale, care pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ n termen de 15 zile de la comunicare c. ordonantele si ordonantele de urgent adoptate de Guvern potrivit art.115 din Constitutie, republicat CORECT: B 231. Sunt condiTii de form si procedurale ale exercitrii acTiunii de contencios administrativ: a. conditia ca subiectele de sesizare s ndeplineasc procedura prealabil a recursului gratios; b. conditia ca sesizarea instantei de contencios administrativ s se fac n termen de 6 luni de la data primirii solutiei la plngerea prealabil c. conditia ca persoana vtmat s se adreseze cu actiune presedintelui instantei de contencios administrativ CORECT: B 232. Sunt competente s judece n fond n materia contenciosului administrativ: a. sectiile de contencios administrativ si fiscal ale tribunalelor, pentru litigiile care privesc actele administrative date de autorittile publice centrale; b. sectiile de contencios administrativ si fiscal ale tribunalelor pentru litigii care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, de pn la500.000 lei; c. sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de apel, pentru litigiile care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, de pn la 500.000 lei. CORECT: B 233. Din punct de vedre al competentei teritoriale, reclamantul se poate adresa cu acTiune si va sesiza: a. instanta de la sediul autorittii publice b. instanta de la domiciliul su c. oricare dintre cele dou instante, la alegere CORECT: C 234. Suspendarea executrii actului administrativ intervine de drept, cnd actul administrativ este atacat de: a. persoana vtmat b. Prefect c. Avocatul Poporului CORECT: B

235. Cnd temeiul cererii de suspendare l formeaz prevederile art.14 din Legea nr.554/2004, instanTa va putea dispune suspendarea actului administrativ pn la: a. solutionarea recursului gratios; b. pn la sesizarea instantei de contencios administrativ c. pn la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii privind anularea actului administrativ CORECT: C 236. Cnd temeiul cererii de suspendare l formeaz prevederile art.15 din Legea nr.554/2004, instanTa poate dispune suspendarea actului administrativ atacat pn la: a. solutionarea actiunii privind anularea actului administrativ atacat b. pn la solutionarea definitiv si irevocabil a cererii viznd anularea actului administrativ c. pn la sesizarea instantei de recurs CORECT: B 237. n perioada 1866-1905, contenciosul administrativ a evoluat in Romania n sensul c: a. legiile de contencios administrativ au fost date unor instante specializate b. au fost lasate in competenta Consiliului de Stat c. au fost trecute in competenta instantelor de drept comun CORECT: C 238. n perioada 1905-1925, cu excepTia anilor 1910-1912, asupra legalitTii actelor administrative s-a pronunTat: a s-au pronuntat instantele de drept comun, dupa regulile dreptului comun b s-au pronuntat tribunalele administrative specializate c s-a pronuntat Sectia a III-a a Instantei Curti de Casatie si Justitie, care putea fi sesizata pe calea actiunii directe CORECT: C 239. Perioada 1925-1948, dup intrarea n vigoare a Legii din anul 1925, contenciosul administrativ s-a caracterizat prin aceea ca: a. litigiile dintre administratie si particulari au fost date in competenta unor tribunale specializate din sistemul administratiei publice,pe modelul tribunalelor administrative franceze b instantele de contencios administrativ au dobandit o competenta deplina asupra legalitatii actelor administrative c. instantele de contencios administrativ au dobandit o competenta deplina asupra litigiilor de contencios administrativ, pe modelul englez CORECT: B 240. Raspund contravenTional a persoana fizica in virsta de 14 ani

b persoana juridica inregistrata la Registrul Comertului cu cel putin 30 de zile inainte de savarsirea contraventiei c cainii vagabonzi violenti care sunt sanctionati cu incarcerarea in adaposturiile speciale CORECT: A 241. Sanctiunile contraventionale sunt Avertismentul ,amenda contraventionala si prestarea unei activitati in folosul comunitatii 242. Angajarea raspuinderii administrativ-patrimoniale a unei autoritati se poate face: a. in cazul existentei unor pagube materiale si/sau morale cauzate persoanei vatamate prin actul nelegal emis b. introducerii actiunii de catre Avocatul Poporului c. participarii procurolului la judecarea procesului respectiv CORECT: A 243. Pot fi confiscate bunuriile destinate, folosite sau rezultate din contraventii 244. Sanctiunile contraventionale sunt a. exclusiv prin executare silita; b. exclusiv n mod voluntar de catre contravenient c. att n mod voluntar ct si prin executare silita daca contravenientul refuza executarea CORECT: C 245. Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune a. Principala b. Complementara c. accesorie CORECT: B 246. Contraventia reprezinta a. O specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal b. O fapta ilicita de natura civila c. O forma a ilicitului administrativ CORECT: C 247. Pericolul social al contraventiei: a. Este inferior celui al infractiunilor b. Este identic cu cel al infractiunilor c. Nu are relevanta sub aspectul incriminarii contraventionale

CORECT: A 248. Nu pot fi reglementate contraventii prin: a.Dispozitii ale Primarului b. Hotrari ale Guvernului c. Hotrari ale consiliului judetean CORECT: A 249. Raspunderea in dreptul administrativ: a. Intervine si in absenta comiterii unei fapte ilicite b. Intervine in prezenta ilicitului administrativ c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni CORECT: B 250. Masurilede constrangere administrativa: a. Au ntotdeauna un caracter sanctionator b. Nu au niciodata caracter sanctionator c. Pot avea caracter sanctionator CORECT: C 251. Raspunderea administrativ-disciplinara a functionarilor publici a. Este o raspundere subiectiva b. Este o raspundere obiectiva c. Intervine numai pentru abaterile disciplinare comise cu intentie CORECT: A 252. Pericolul social al contraventiei: a. Este inferior celui al infractiunilor b. Este identic cu cel al infractiunilor c. Nu are relevanta sub aspectul incriminarii contraventionale CORECT: A 253. Procesul verbal contraventional: a. nu poate fi contestat b. inregistrata la organul din care face parte agentul constatator c. poate fi contestat numai pe cale administrativa la organul emitent sau la organul ierarhic superior CORECT: B