Sunteți pe pagina 1din 102

Anul 179 (XXIII) Nr.

824 bis

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Mari, 22 noiembrie 2011

SUMAR

Pagina Anexa la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar .......................................................... 3100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar*)
n baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin. Art. 1. Se aprob Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului educaiei, cercetrii i inovrii nr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performan pentru evaluarea cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 554 din 10 august 2009, i orice dispoziii contrare. Art. 3. Direcia general management, resurse umane i reea colar din Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratele colare i unitile de nvmnt duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, Daniel Petru Funeriu

Bucureti, 1 noiembrie 2011. Nr. 6.143.

*) Ordinul nr. 6.143/2011 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

ANEX

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUAL A ACTIVIT II PERSONALULUI DIDACTIC I DIDACTIC AUXILIAR Capitolul I Dispozi ii generale
Art. 1 Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile de nv unit ile de nv evaluare. Art. 2 (1) Evaluarea activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile i institu iile de nv mnt preuniversitar se realizeaz anual, conform graficului prezentat n mnt preuniversitar i are dou anexa 1 la prezenta metodologie, pentru ntreaga activitate desf urat pe parcursul anului colar, la nivelul fiec rei unit i i institu ii de nv componente: a) autoevaluarea; b) evaluarea potrivit fi ei postului i a fi ei de evaluare. (2) Fi ele cadru ale postului i fi ele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar sunt incluse n anexele 2-31, care fac parte integrant din prezenta metodologie. (3) Fi ele cadru ale postului pentru fiecare func ie didactic opera ionalizeaz /individualizeaz unit ii/institu iei de nv mnt. i se revizuie te anual de c tre consiliul de de c tre directorul i i didactic directorul auxiliar adjunct se al mnt preuniversitar, numit n continuare Metodologie, reglementeaz a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din mnt preuniversitar, stabile te normele de evaluare a performan elor procedura de evaluare anual

profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de evaluare precum i instrumentele de

(4) Fi a postului opera ionalizat se aprob

administra ie i constituie anex la contractul individual de munc .

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

(5) Indicatorii de performan din cadrul fi elor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice i didactice auxiliare se stabilesc de c tre directorul i directorul adjunct al fiec rei unit i/institu ii de nv mnt, mpreun cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor func ionale, cu respectarea domeniilor i criteriilor din fi ele cadru. (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prev zut n anexa 1 la prezenta metodologie, valideaz , prin vot majoritar, fi ele de autoevaluare pentru personalul didactic i didactic auxiliar, n baza c rora se stabile te calificativul anual. Art. 3 Metodologia are ca finalitate: a) b) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitar , obiectiv asigurarea unui sistem motiva ional care s i transparent a personalului didactic i didactic auxiliar; determine cre terea performan elor profesionale individuale. Art. 4 (1) Evaluarea anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar este realizat la nivelul fiec rei unit i i institu ii de nv mnt preuniversitar cu personalitate juridic . (2) Activitatea de evaluare vizeaz personalul didactic i didactic auxiliar ncadrat n unitatea respectiv , avnd n vedere tipul i norma de ncadrare a fiec rui angajat. (3) n cazul n care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, i desf oar activitatea ntr-o unitate de nv mnt preuniversitar cu personalitate juridic o perioad mai mnt dar care trebuie sa fie de minim 90 mic dect un an colar, atunci evaluarea par ial a activit ii se realizeaz pentru perioada efectiv lucrat n unitatea sau institu ia de nv zile, iar ncadrarea s fie de minim de norm . (4) Calificativul par ial va fi acordat de consiliul de administra ie conform punctajelor din domeniile cuprinse n fi a de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pn la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul par ial se acord persoanei n cauz , cu respectarea prevederilor anterioare. (5) n cazul n care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desf oar activitate n dou sau mai multe unit i sau institu ii de nv mnt, evaluarea anual a activit ii se face n mnt. fiecare unitate cu personalitate juridic n care angajatul func ioneaz . Cadrele didactice au obliga ia s i completeze fi ele de autoevaluare/evaluare n fiecare unitate de nv Unitatea de nv mnt respectiv are obliga ia de a elibera o adeverin din care s rezulte la solicitarea scris a

punctajul pe fiecare domeniu n parte. Aceste adeverin e vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de nv mnt unde are func ia de baz . Media

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

punctajelor se va realiza pe domenii, n consiliul de administra ie al unit ii de nv unde se face evaluarea final i acordarea calificativului.

mnt

(6) Rezultatele activit ii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administra ie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. .

CAPITOLUL II Baza metodologic


Art. 5 Evaluarea activit ii personalului didactic i personalului didactic auxiliar din unit ile i institu iile de nv a) Autoevaluarea mnt preuniversitar se realizeaz n urm toarele etape: activit ii realizat de fiecare angajat pe baza fi ei de

autoevaluare/evaluare i a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat n fi a de autoevaluare. b) Evaluarea activit ii personalului didactic/didactic auxiliar este realizat la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului func ional prin evaluare obiectiv - punctaj acordat de c tre to i membrii comisiei pentru fiecare persoan evaluat . c) Evaluarea final a activit ii personalului didactic/didactic auxiliar se face n cadrul mnt. mntul preuniversitar consiliului de administra ie al unit ii/ institu iei de nv

Art. 6 Pentru fiecare etap de evaluare prev zut n prezenta Metodologie, vor fi luate n considerare rezultatele audit rii periodice a resursei umane din nv realizat de inspectoratele colare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i rezultatele altor evalu ri externe din perioada analizat prin inspec ie colar , evaluare institu ional etc., dac acestea exist i fac referire explicit la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.

Capitolul III Domeniile i criteriile de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar
Art. 7 (1) Activitatea desf urat pe parcursul anului colar de c tre personalul didactic i didactic auxiliar, prezentat n raportul de autoevaluare, se evalueaz pe baza fi ei cadru de
3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

autoevaluare/evaluare, anex

a prezentei metodologii, inndu-se seama de urm toarele care trebuie ndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic

domenii i criterii de performan

auxiliar, n perioada pentru care se face evaluarea. (2) Pentru evaluarea personalului didactic se au n vedere urm toarele domenii de evaluare i criterii de performan : a) Domeniul Proiectarea activit ii, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularit ile grupei/clasei; Implicarea n activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii; Folosirea Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor - TIC n activitatea de proiectare; Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unit ii. b) Domeniul Realizarea activit ilor didactice, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nv formarea competen elor specifice; Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nv optimiz rii activit ilor didactice, inclusiv utilizarea TIC; Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor; Organizarea i desf urarea activit ilor extracurriculare, participarea la ac iuni de voluntariat; Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a nv a s nve i. c) Domeniul Evaluarea rezultatelor nv i. ii. iii. iv. v. vi. activit ilor de evaluare; Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor; Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic ; Promovarea autoevalu rii i interevalu rii; Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali; Coordonarea elabor rii portofoliului educa ional ca element central al evalu rii nv rii. rii, cu urm toarele criterii de performan : i a rezultatelor Asigurarea transparen ei criteriilor, a procedurilor de evaluare mnt n vederea rii i

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urm toarele criterii de performan :


4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

i. ii. iii. iv.

Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduit , atitudini, ambient - , pentru desf urarea activit ilor n conformitate cu particularit ile clasei de elevi; Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situa iilor conflictuale; Cunoa terea, consilierea i tratarea diferen iat a elevilor; Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic .

e) Domeniul Managementul carierei i al dezvolt rii personale, cu urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Participarea Implicarea i valorificarea competen elor n organizarea tiin ifice, metodice dobndite prin metodice la nivelul participarea la programele de formare/perfec ionare; activit ilor comisiei/catedrei/responsabil; Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal; Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n interiorul i n afara unit ii cu elevii, personalul colii, echipa managerial profesionale. f) Domeniul Contribu ia la dezvoltarea institu ional urm toarele criterii de performan : i. ii. iii. iv. v. Dezvoltarea de parteneriate institu ionale; Promovarea ofertei educa ionale; Promovarea imaginii colii n comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii; Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase n mediul colar; Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv i a sarcinilor suplimentare; vi. Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au n vedere domenii de evaluare i criterii de performan metodologii. mnt, precum i proiecte educa ionale n vederea dezvolt rii i promovarea unit ii colare, cu i n cadrul comunit ii; Manifestarea atitudinii morale i civice, respectarea i promovarea deontologiei

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Capitolul IV Procedura de evaluare anual a personalului didactic i didactic auxiliar


Art. 8 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obliga ia s i completeze fi a de autoevaluare a activit ii desf urate i s o depun , mpreun cu raportul de autoevaluare a activit ii, la secretariatul unit ii de nv prezentei metodologii. (2) Fi ele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideaz n consiliul profesoral al unit ii de nv administra ie, dac mnt. (3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor func ionale sau a consiliului de este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la i nu exist , ca obliga ie, la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activit ile care nu s-au desf urat n coal portofoliul personal. Art. 9 (1) Evaluarea activit ii cadrelor didactice se realizeaz n cadrul edin elor de comisie metodic , pe specialit i/arii curriculare conform graficului activit ilor de evaluare prev zut n anexa 1 a prezentei metodologii. (2) Evaluarea activit ii personalului didactic auxiliar se realizeaz n cadrul edin elor/compartimentelor func ionale n care acestea i desf oar activitatea, conform graficului activit ilor de evaluare prev zute n anexa 1 la prezenta metodologie. (3) Fiecare comisie metodic /compartiment completeaz rubrica de evaluare men ionat n fi a de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (n baza procesului-verbal ncheiat) consiliului de administra ie. Art. 10 (1) La solicitarea directorului unit ii de nv administra ie al unit ii de nv mnt se ntrune te consiliul de mnt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza i nainteaz fi ele i procesul-verbal din cadrul edin ei mnt, conform perioadei prev zute n graficul din anexa 1 a

fi ei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar. (2) Consiliul de administra ie evalueaz activitatea pe baza fi elor de autoevaluare/evaluare i acord propriul punctaj de evaluare. Evaluarea final se face n prezen a cadrului didactic/didactic auxiliar n cauz care argumenteaz , la solicitarea membrilor Consiliului de Administra ie acordarea punctajului la autoevaluare. (3) Consiliul de administra ie completeaz
6

fi a de evaluare pentru fiecare cadru

didactic/didactic auxiliar i stabile te punctajul final de evaluare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, n condi iile prezentei metodologii, este: - de la 100 pn la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; - de la 84,99 pn la 71 de puncte, calificativul Bine; - de la 70,99 pn la 61 de puncte, calificativul Satisf c tor; - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisf c tor. (5) n baza punctajului final acordat, consiliul de administra ie stabile te calificativul anual pentru fiecare angajat n parte. (6) Hot rrea consiliului de administra ie privind punctajul final i calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adopt conform prevederilor art. 93 din Legea educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. Art. 11 (1) Calificativul anual i punctajul corespunz tor acordate de c tre consiliul de administra ie sunt aduse la cuno tin a fiec rui cadru didactic/didactic auxiliar n mod direct, dac acesta este prezent la edin a consiliului de administra ie. (2) Hot rrea consiliului de administra ie cu punctajul i calificativul acordat va fi mnt, cadrelor didactice comunicat , n termen de 3 zile, prin secretariatul unit ii de nv

care nu au putut fi prezente pentru evaluarea final la edin a consiliului de administra ie.

Capitolul V nregistrarea i rezolvarea contesta iilor


Art. 12 (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contesta ie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administra ie, n conformitate cu graficul prev zut n anexa1, parte integrant a prezentei metodologii. (2) Toate contesta iile se nregistreaz la secretariatul unit ii de nv mnt n 2 zile lucr toare de la expirarea termenului final de acordare i comunicare a calificativului. Art. 13 (1) Comisia de solu ionare a contesta iilor este numit prin decizia directorului i este format din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de nv exprimate. (2) Din comisie nu pot s fac parte persoanele care au depus contesta ie sau care au realizat evaluarea n consiliul de administra ie.
7

mnt, recunoscute pentru

profesionalism i probitate moral , alese de consiliul profesoral cu 2/3 din voturile valabil

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

(3) Contesta iile nregistrate n termen legal se solu ioneaz de c tre comisia de solu ionare a contesta iilor, men ionat la alin. 1, n cel mult 3 zile lucr toare de la expirarea termenului de depunere. Art. 14 Hot rrea comisiei de contesta ii este definitiv contencios administrativ competent . Art. 15 La solicitarea persoanei care a contestat punctajul i/sau calificativul acordat, la lucr rile comisiei de contesta ii particip de nv i reprezentantul organiza iei sindicale din unitatea mnt, n calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele i poate i poate fi atacat la instan a de

solicita consemnarea n procesul-verbal a propriilor observa ii.

Capitolul VI Dispozi ii finale


Art. 16 Evaluarea anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar din unit ile de nv mnt preuniversitar din sistemul de ap rare, informa ii, ordine public i securitate na ional se realizeaz pe baza prevederilor prezentei metodologii i a normelor proprii. Art. 17 Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrant a prezentei metodologii. Art. 18 Prevederile prezentei metodologii intr n vigoare ncepnd cu anul colar 2011 2012.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

11

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVIT

ILOR DE EVALUARE

TERMENE 15 iunie 15 august 16 august - 20 august

ACTIVIT

Depunerea fi ei de autoevaluare/evaluare i a raportului justificativ la secretariatul unit ii. Validarea de c tre consiliul profesoral a fi elor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic i didactic auxiliar.

20 august 28 august Pn la 31 august

Evaluarea n comisii/compartimente Evaluare n consiliul de administra ie

n termen de 3 zile lucr toare de la data Comunicarea, prin secretariatul unit ii de edin ei consiliului de administra ie de nv mnt, hot rrii c tre consiliului toate final , de acordare a calificativelor. administra ie prezente pentru cadrele prin

didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi evaluarea secretariatul unit ii de nv n termen de 2 zile lucr toare de la expirarea Depunerea contesta iilor termenului final de acordare i comunicare a calificativului prev zut la art. 10, alin (2) din prezenta Metodologie. n termen de 3 zile lucr toare de la expirarea Solu ionarea contesta iilor i comunicarea n termenului de depunere a contesta iilor. scris a rezultatelor. mnt.

12

Anexa Nr. 2 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA ACORD RII CALIFICATIVULUI ANUAL MNTUL PREUNIVERSITAR

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NV

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................

Specialitatea: ............................................................................................

Perioada evaluat : ...................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Auto evaluare

Punctaj acordat Evaluare comisie Evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1 Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularit ile grupei/clasei.

1.2. Implicarea n activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii.

1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare.

1.4 Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor, planul managerial al unit ii. 15
1

2. Realizarea activit ilor didactice

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nv rii i formarea competen elor specifice. 2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nv mnt n vederea optimiz rii activit ilor didactice-inclusiv resurse TIC.

2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor realizate.

2.4 Organizarea i desf urarea activit ilor extracurriculare, participarea la ac iuni de voluntariat. 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a nv a s nve i. 25

3.1 Asigurarea transparen ei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a rezultatelor activit ilor de evaluare. i

3. Evaluarea rezultatelor nv rii

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea comunicarea rezultatelor.

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic . 3.4 Promovarea autoevalu rii i interevalu rii. 3.6 Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali.

3.7 Coordonarea elabor rii portofoliului educa ional ca element central al evalu rii rezultatelor nv rii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

20

4. Managementul clasei de elevi

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit , atitudini, ambient) pentru desf urarea activit ilor n conformitate cu particularit ile clasei de elevi. i
2

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor gestionarea situa iilor conflictuale.

13

14

4.3 Cunoa terea, consilierea i tratarea diferen iat a elevilor. 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic . 15

5. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

5.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, didactice i metodice dobndite prin participarea la programele de formare continu /perfec ionare. 5.2 Implicarea n organizarea activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil. 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional i dosarului personal. 5.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n interiorul i n afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i cu beneficiarii din cadrul comunit ii-familiile elevilor).

5.5 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 10

6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale n vederea dezvolt rii institu ionale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

6. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

6.2 Promovarea ofertei educa ionale.

6.3 Promovarea imaginii colii n comunitate prin participarea i rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii, activit i extracurriculare i extra colare. 6.4 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase n mediul colar,
3

familie i societate.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt precum i a sarcinilor suplimentare. 6.6 Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100

Data: Cadru didactic evaluat: Responsabil comisie: Director: Membrii CA:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Nume i prenume:

Semn turi:

4
15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 3 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC N NV PREUNIVERSITAR MNTUL

n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul.., se ncheie ast zi,..., prezenta fi a postului: Numele si prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ncadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat Num r de ore sarcini de serviciu: .. Num r ore de predare: .... Profesor diriginte la clasa: ......... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. - grad didactic.......................................................................................... . Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv mnt; - de reprezentare a unit ii colare la activit i/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II - ELEMENTE DE COMPETEN

1.1. Analizarea curriculumului colar. 1.2. Fundamentarea proiect rii didactice pe achizi iile anterioare ale elevilor. 1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime. 1.4. Elaborarea documentelor de proiectare. 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

17

1.5. Proiectarea activit ilor/experien elor de nv are care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 1.7. Proiectarea activit ii extracurriculare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor de predare-nv are. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Integrarea i utilizarea TIC. 2.4. Identificarea i valorificarea posibilit ilor de nv are ale elevilor. 2.5. Asigurarea form rii competen elor specifice disciplinei. 2.6. Elaborarea propunerilor i a con inuturilor curriculumului la decizia colii (CD ). 3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Eficientizarea rela iei profesor familie. 3.2. Organizarea, coordonarea sau/ i implementarea activit ilor extracurriculare. 3.3. Implicarea partenerilor educa ionali-realizarea de parteneriate. 4. EVALUAREA REZULTATELOR NV RII 4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare. 4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare. 4.3. Aprecierea cantitativ i calitativ a rezultatelor elevilor. 4.4 . Notarea, interpretarea i comunicarea rezultatelor evalu rii. 4.5. Coordonarea i completarea portofoliilor educa ionale al elevilor. 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 5.1. Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi. 5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/ i este diriginte. 5.3. Gestionarea situa iilor conflictuale n rela iile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie. 5.4. Tratarea diferen iat a elevilor, n func ie de nevoile lor specifice. 5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec ional n comunicare. 6. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 6.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare / cursuri de perfec ionare/grade didactice, manifest ri tiin ifice etc. 6.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 7. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE 7.1. Implicarea n realizarea ofertei educa ionale. I LA PROMOVAREA

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

7.2. Promovarea ofertei educa ionale i a sistemului de valori al unit ii de nv mnt la nivelul comunit ii locale. 7.3. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale 7.4. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 7.5. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Atribu iile func iei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr i ale altor comisii func ionale din coal sunt prev zute n prezenta fi (dac este cazul). R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 4 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IILE DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR N NV MNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii Punctaj maxim

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea normelor biblioteconomice n vigoare recomandate pentru func ionarea bibliotecii colare.

1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unit ii cu privire la: efectuarea opera iilor n documentele de eviden (RFM, RI, Fi ele de eviden , Fi e de cititor); transmiterea informa iilor n interiorul i exteriorul unit ii.

1.3 Realizarea planific rii calendaristice a activit ii bibliotecii n concordan cu 1


19

20

structura anului colar i adaptat la particularit ile unit ii colare. 1.4 Proiectarea anumitor activit i de ini iere i valorizare a dimensiunii educative a TIC n cadrul bibliotecii.

1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activit i: pedagogice, culturale, de comunicare i de gestionare a bibliotecii. 20

2. Realizarea activit ii

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii n vederea punerii lor la dispozi ia utilizatorilor n cadrul activit ilor. 2.2 Realizarea complet /corect /legal a opera iilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, eviden , mprumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente. 2.3 Gestionarea prin securitate i bun p strare a dot rii i colec iilor bibliotecii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.4 Organizarea de expozi ii, vizite i ntlniri tematice, ateliere de crea ie privind promovarea ofertei bibliotecii n comunitate i atragerea cititorilor. 2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concep ie, de analiz i sintez a activit ii. 30

3.1 Asigurarea unei bune comunic ri i 3. Comunicare i rela ion ri la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare). rela ionare

3.2 Comunicarea eficient cu utilizatorii externi (p rin i, comunitate) i parteneri. 3.3 Atragerea elevilor c tre activit ile bibliotecii i stimularea lecturii (num r fi e de cititor). 3.4 Consolidarea rela iei dintre coal i comunitate. 3.5 Colaborarea cu institu ii de cultur i educa ie n vederea realiz rii unor proiecte cu caracter cultural i educativ. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

4.1 Analiza nivelului i stadiului propriei preg tiri profesionale. 4.2 Participarea permanent la cercuri i activit i metodice la nivel local/ jude ean/ na ional. 4.3 Participarea la programe de formare n vederea dezvolt rii profesionale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii

5.1 Realizarea integral i la timp a atribu iilor stabilite prin fi a postului.

5.2 Respectarea Regulamentului de organizare i func ionare a bibliotecii colare i a Regulamentului intern al bibliotecii colare, respectarea normelor de conservare i securitate a colec iilor, a normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, PSI i ISU. 5.3 Promovarea valorilor culturale romne ti prin realizarea de parteneriate educative na ionale i interna ionale.

3
21

22

5.4 Ini iative personale privind stimularea dona iilor i ob inerea unor sponsoriz ri n scopul dezvolt rii resurselor bibliotecii. 5.5 Utilizarea ra ional i eficient a aloca iilor bugetare pentru achizi ii, abonamente. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

Total

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

23

Anexa Nr. 5 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare.

mnt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Elaborarea documentelor de planificare i de organizare a activit ii de bibliotec n concordan cu : a) activitatea colar anual ; b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unit ii; c) planul managerial al unit ii; d) specificul i particularit ile unit ii colare. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea serviciilor de informare i documentare. 2.2. Gestionarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Acordarea de consultan beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 1

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Comunicarea i rela ionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar). 3.2. Comunicarea i rela ionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali). 3.3. Monitorizarea i rezolvarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formarea profesionala i dezvoltarea n carier . 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea ofertei bibliotecii n rndul elevilor, comunit ii educative i comunit ii locale. 5.2. Valorizarea cultural a patrimoniului bibliotecii colare, al colii i comunit ii locale. prin dezvoltarea de proiecte i parteneriate. 5.3. Educarea elevilor n vederea dezvolt rii unei atitudini civice i a promov rii deschiderii spre lumea contemporan . II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 6 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INFORMATICIAN

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.Proiectarea activit ii

1.1 Gestionarea i verificarea permanent a st rii de func ionare a echipamentelor de calcul din dotare i asigurarea utiliz rii n bune condi ii a acesteia. 1.2 ntre inerea i administrarea re elei INTERNET a colii. 1.3 Implicarea n activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 1.4 Participarea la activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unit ii. 20

2. Realizarea activit ilor didactice

2.1 Asigurarea asisten ei tehnice profesorilor de alt specialitate dect informatic n timpul orelor desf urate n laboratorul AEL sau n oricare alt
1
25

26

laborator de informatic .

2.2 Utilizeaz i gestioneaz eficient resursele puse la dispozi ia postului: bibliotec de software i documenta ii, echipamente de tehnic de calcul i auxiliare, etc.

2.3 Participarea la activit i extracurriculare, precum si participarea la ac iuni de voluntariat. 30

3.Comunicare i rela ionare

3.1 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 3.2 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 3.3 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 3.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n cadrul comunit ii. 3.5 Rela ionarea cu firmele produc toare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigur service-ul echipamentelor de calcul, rela ionarea cu providerul de INTERNET. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, dobndite prin participarea la programele de formare/perfec ionare. 4. Managementul 4.2 Implicarea n organizarea activit ilor metodice carierei i al la nivelul comisiei/catedrei de informatic . dezvolt rii 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului i personale dosarului personal. 4.4 Manifestarea atitudinii morale i civice ( limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale.
2

15

5.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale n vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2 Promovarea ofertei educa ionale.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.3 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase n mediul colar.

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt precum i a sarcinilor suplimentare. 5.5 Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

3
27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1.Analizarea softurilor educa ionale. 1.2. ntre inerea i administrarea re elei INTERNET a colii. 1.3. Elaborarea documentelor de proiectare. 1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Asigurarea asisten ei tehnice tuturor profesorilor colii. 2.2. Organizarea i ntre inerea echipamentelor de calcul i a soft-urilor necesare activit ilor de predare-nv are. 2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 1

mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

29

3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit ilor extracurriculare. 3.2. Implicarea partenerilor educa ionali, realizarea de parteneriate. 4. COMUNICARE I RELA IONARE 4.1. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 4.2. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 4.3. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 4.4. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n cadrul comunit ii. 4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare n interiorul i n afara unit ii colare. 5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 5.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 5.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 6.CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 6.1. Implicarea n realizarea ac iunilor de promovare a ofertei educa ionale. 6.2.Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 6.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 6.4.Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 6.5.Organizarea activit ilor privind respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activit ile desf urate n laborator. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: .................. 2

30

Anexa Nr. 8 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE LABORANT

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1 Corelarea activit ii cu programa colar i cu normele de elaborare a documentelor de proiectare. 1.2 Implicarea n activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare. 1.4 Proiectarea de activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unit ii. ` 20

2. Realizarea activit ilor

2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigur caracterul aplicativ al nv rii i formarea competen elor specifice.
1

didactice

2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nv mnt n vederea optimiz rii activit ilor didactice inclusiv resurse TIC.

2.3 Participarea la activit i extracurriculare, precum i participarea la ac iuni de voluntariat. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 3.2 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 3.3 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 3.4 Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n cadrul comunit ii. 3.5 Rela ionarea cu firmele produc toare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate i cu firmele care asigur service-ul dispozitivelor din dotare. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1 Valorificarea competen elor tiin ifice, dobndite prin participarea la programele de formare/perfec ionare 4.2 Implicarea n organizarea activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal 4.4 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 15
2

31

32

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale n vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2 Promovarea ofertei educa ionale.

5.3 Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase n mediul colar. 5.4 Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt precum i a sarcinilor suplimentare.

5.5 Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii la nivelul organiza iei. 15 100

TOTAL

Data: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Nume i prenume:

Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

33

Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare.

mnt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Analizarea curriculumului colar. 1.2. Elaborarea documentelor de proiectare. 1.3.Proiectarea activit ilor/experien elor de nv are care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic . 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE CURRICULARE 2.1. Organizarea mijloacelor necesare activit ilor de predare-nv are. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Integrarea i utilizarea TIC. 1

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. REALIZAREA ACTIVIT ILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE 3.1. Implicarea/participarea la realizarea activit ilor extracurriculare. 3. 2. Implicarea partenerilor educa ionali, realizarea de parteneriate. 4. COMUNICARE I RELA IONARE 4.1.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu elevii. 4.2.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu personalul colii. 4.3.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare cu echipa managerial . 4.4.Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n cadrul comunit ii. 4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare n interiorul i n afara unit ii colare. 5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 5.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 5.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 6. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 6.1. Implicarea n realizarea ac iunilor de promovare a ofertei educa ionale. 6.2. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 6.3. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 6.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 6.5. Organizarea activit ilor privind respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activit ile desf urate n laborator. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: .................. 2

Anexa Nr. 10 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE TEHNICIAN

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1. Corelarea activit ii tehnicianului cu activit ile colii. 1.2. Realizarea planului managerial specific postului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare la locul de munc i n activit ile realizate cu elevii. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ii

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu prev zute de fi a postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp.
1

35

36

2.3. Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi i a unor abilit i specifice calific rii. 30

3. Comunicarea i rela ionarea

3.1. Capacitatea de a face echip cu cadrele didactice i cu ceilal i angaja i ai colii. 3.2.Realizarea comunic rii cu elevii. 3.3.Realizarea comunic rii cu conducerea. 3.4. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/ competen elor dobndite.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
2

5.1. Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2. Promovarea n comunitate a activit ii institu iei, participnd la programe i parteneriate. 5.3. Realizarea activit ilor n conformitate cu politica educa ional a colii. 5.4. Respectarea i aplicarea regulilor colii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

37

Anexa Nr. 11 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIAN n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare.

mnt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra n echip . 1

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.2. Realizarea comunic rii coal familie, coal comunitate colar /comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea n comunitate a activit ii institu iei, participnd la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 12 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE PEDAGOG COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Corelarea con inutului activit ii de pedagog colar cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului colar. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare ce au n vedere activitatea pedagogului colar. 20

2. Realizarea

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.


1

39

40

activit ii

2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra n echip . 3.2. Realizarea comunic rii cu elevii. 3.3. Realizarea comunic rii cu factorii de r spundere din coal . 3.4.. Realizarea comunic rii cu familia. 3.5. Monitorizarea situa iilor conflictuale din c min. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor / abilit ilor/competen elor dobndite.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i promovarea imaginii colii

5.1. Manifestarea unei atitudini proactive n leg tur cu activit ile specifice c minului. 5.2. Promovarea n comunitate a activit ii institu iei, participnd la programe i parteneriate/preg tind participarea elevilor la programe/parteneriate.
2

5.3. Realizarea unui climat de disciplin i de siguran n cadrul c minului de elevi. 15 100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE PEDAGOG COLAR n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare

mnt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1.Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra, de a lucra n echip . 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

43

3.2. Realizarea comunic rii coal familie, coal comunitate colar /comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea n comunitate a activit ii institu iei, participnd la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

44

Anexa Nr. 14 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INSTRUCTOR DE EDUCA IE EXTRA COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ilor

1.1. Corelarea con inutului activit ii cu planul managerial al directorului. 1.2. Realizarea planului anual i semestrial de activit i extra colare. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare. 20

2.1. Realizarea activit ilor extra colare propuse.


1

2. Realizarea activit ilor

2.2. Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Asigurarea unui climat propice dezvolt rii personale. respectnd

2.4. Realizarea activit ilor principiul egalit ii de anse .

2.5. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 30

3.1.Capacitatea de a lucra n echip . 3. Comunicarea i 3.2. Realizarea comunic rii cu elevii, cu rela ionarea cadrele didactice, cu conducerea colii. 3.3. Men inerea rela iilor cu diferi i parteneri din comunitatea local 3.4. Monitorizarea situa iilor conflictuale 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/ competen elor dobndite.

5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5. Contribu ia la 5.2. Promovarea n comunitate a activit ii dezvoltarea institu iei, participnd la programe i institu ional i la parteneriate. promovarea 5.3. Contribu ia la mbun t irea/
2

45

46

imaginii colii

consolidarea imaginii colii n comunitate 5.4. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

47

Anexa Nr. 15 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INSTRUCTOR DE EDUCA IE EXTRA COLAR Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

mnt;

1.1.Corelarea con inutului activit ii cu obiectivele generale ale institu iei. 1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului. 1.3. Aplicarea reglement rilor legale n vigoare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR

2.1. ndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului. 2. 2.Utilizarea ra ional i eficient a resurselor materiale, financiare, informa ionale i de timp. 2.3. Contribu ii la dezvoltarea personalit ii elevului. 3. COMUNICAREA I RELA IONAREA 3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra n echip . 1

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.2. Realizarea comunic rii coal familie, coal comunitate colar , comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL UNIT II COLARE I PROMOVAREA IMAGINII

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activit ile colii. 5.2.Promovarea n comunitate a activit ii institu iei, participnd la programe i parteneriate. 5.3.Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. II. ALTE ATRIBU II. In func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 16 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE ASISTENT SOCIAL

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1. Programarea activit ii de asisten social . 1.2. Organizarea activit ii i a locului de munc . 1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ii

2.1. Respectarea programului de lucru. 2.2. ndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu.

2.3. Utilizarea corespunz toare a documentelor specifice (legisla ie, metodologii i proceduri).

2.4 Utilizarea logisticii unit ii n care i desf oar activitatea.


-149

50

Domenii ale evalu rii 30

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i interinstitu ional . 3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra i interinstitu ional , coal familie, coal - comunitate colar comunitate social . 3.3 Monitorizarea situa iilor conflictuale. 3.4. Capacitate de a se integra i de a lucra n echip . 20

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare n carier i personal . 4. Managementul carierei i al 4.2. Participarea la activit i metodicodezvolt rii personale tiin ifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor profesionale dobndite n programele de formare continu /perfec ionare. 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5.1. Promovarea n comunitate a activit ii unit ii de nv mnt, ofertei 5. Contribu ia la educa ionale i a rezultatelor ob inute. dezvoltarea institu ional i la 5.2 Respectarea integral a romovarea imaginii regulamentelor interne i a procedurilor unit ii colare stabilite la nivelul unit ii de nv mnt. 5.3 Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor i procedurilor de s n tate i securitate n munc , de PSI i
-2-

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare consiliul CA profesoral

ISU. 5.4 Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

-3-

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 17 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ASISTENT SOCIAL n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1 Programarea activit ii de asisten social : ntocme te documenta ii specifice; revizuie te documenta ii specifice; respect codul deontologic al asistentului social. 1.2 Organizarea activit ii: realizeaz evaluarea psiho-social n echipa de speciali ti; stabile te con inutul activit ii de asisten social ; alege strategii de interven ie specifice; monitorizeaz evolu ia beneficiarilor. 2. REALIZAREA ACTIVIT II 2.1. Respectarea programului de lucru: respect programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioar . 2.2. ndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu: - rezolv n termen legal sarcinile de serviciu; - respect termenul legal de solu ionare a cazurilor. 2.3. Utilizarea corespunz toare a documentelor specifice (legisla ie, metodologii i proceduri): - analizeaz legisla ia, metodologiile i procedurilor specifice; - respect standardele de calitate. 2.4 Utilizarea logisticii unit ii n care i desf oar activitatea: - utilizeaz echipamentul din dotare; 1

mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

53

- eficien a n gestionarea resurselor alocate. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Alege modalit ile corecte de comunicare. 3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra i interinstitu ional , coal -familie, coal comunitate colar -comunitate social . 3.3. Monitorizarea situa iilor conflictuale. 3.4. Capacitate de a se integra i de a lucra n echip . 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare n carier i personal . 4.2. Participarea la activit i metodico- tiin ifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor profesionale dobndite n programele de formare continu /perfec ionare.

5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 5.1. Promovarea n comunitate a activit ii unit ii de nv mnt, ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.2. Comunic eficient cu partenerii educa ionali, cu comunitatea social . Dezvolt al turi 5.3. de partenerii educa ionali proiecte educa ionale utile axei elev- coal -comunitate. 5.4. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul unit ii de nv mnt. Particip activ la elaborarea i implementarea regulamentului intern i a procedurilor specifice. 5.5. Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor de SSM n domeniul situa iilor de urgen . Realizeaz /particip programe/activit i de implementare a normelor de SSM n domeniul situa iilor de urgen . 5.6. Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. Realizeaz /particip programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase. II. ALTE ATRIBU II. n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................... Data: .................. 2

54

Anexa Nr. 18 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE COREPETITOR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Programarea activit ii de corepetitie, conform proiect rii activitatii didactice. 1.2. Proiectarea unor activit i extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele educabililor. 1.3. Implicarea n activit ile de proiectare a ofertei educa ionale la nivelul unit ii. 20

2. Realizarea activit ii

2.1. Organizarea i amenajarea spa iului de lucru. 2.2. ndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu. 2.3. Utilizarea corespunz toare a mijloacelor i metodelor specifice.
-1-

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

2.4. Organizarea i participarea la activit i extracurriculare. 2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a nv a s nve i. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i interinstitu ional . 3.2. Comunicarea coal familie comunitate. 3.3. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Participarea la programele de formare continu i perfec ionare. 4.2. Aplicarea n activitatea curent a 4. Managementul cuno tin elor profesionale dobndite n programele de formare continu i carierei i al perfec ionare. dezvolt rii 4.3.Implicarea n organizarea personale activit ilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/unit ii. 4.4.Realizarea/actualizarea portofoliului i a dosarului personal. 15
-2-

55

56

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj Validare evaluare CA consiliul profesoral

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i promovarea imaginii colii

5.1.Implicarea n dezvoltarea de parteneriate i proiecte educa ionale n vederea dezvolt rii institu ionale. 5.2.Promovarea n comunitate a activit ii unit ii de nv mnt, a ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.3.Participarea la activit ile organizate de unitate privind cunoa terea i aplicarea normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU 5.4.Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i comportamentelor nes n toase n mediul colar. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

-3-

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

57

Anexa Nr. 19 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE COREPETITOR n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II

mnt;

1.1.ntocme te documenta ii specifice. 1.2. Respect planificarea activit ilor. 2. REALIZAREA ACTIVIT II 2.1.Organizarea activit ii i a locului de munc 2.1.1.Stabile te con inutul activit ii de corepeti ie. 2.1.2.Organizeaz repeti iile conform planific rilor. 2.1.3.Formeaz deprinderi de studiu individual form rii/dezvolt rii competen ei de a nv a s nve i.

echip

vederea

2.2.Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern 2.2.1.Respect programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern. 2.2.2.Particip la dezvoltarea capacit ilor de lucru. 2.3. ndeplinirea la termen a obliga iilor de serviciu 2.3.1.Rezolv n termen legal sarcinile de serviciu. 2.4. Utilizarea corespunz toare a mijloacelor si metodelor specifice 1

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.4.1.Utilizeaz mijloacele, metodologiile i procedurile specifice. 2.4.2.Respect standardele de calitate. 2.5. Utilizarea logisticii unit ii n care i desf oar activitatea. 2.5.1.Utilizeaz echipamentul din dotare. 2.5.2.Eficien a n gestionarea resurselor alocate. 3. COMUNICARE I RELA IONARE

3.1. Demonstrarea abilit ilor de comunicare formal intra i inter institu ional . Dezvolt capacitatea de comunicare i rela ionare n interiorul i n afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i n cadrul comunit ii). 3.2. Comunicarea coal familie - comunitate. Faciliteaz comunicarea coal familie comunitate. 3.3. Manifest atitudini morale i civice (limbaj, inut , comportament etc.). 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Participarea la programele de formare continu i perfec ionare. 4.1.1. Identific nevoile proprii de dezvoltare. 4.1.2. Particip la diferite forme de perfec ionare n domeniul educa iei. 4.1.3. Dezvolt competen ele specifice. 4.2. Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor profesionale dobndite n programele de formare continu i perfec ionare 4.2.1.Selecteaz i utilizeaz cuno tin ele profesionale moderne. 4.3. Participarea la activit i metodico- tiin ifice de specialitate. 4.3.1. Particip la programele i activit ile comisiilor de specialitate. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea n comunitate a activit ii unit ii de nv mnt, ofertei educa ionale i a rezultatelor ob inute. 5.1.1. Comunic eficient cu partenerii educa ionali, cu comunitatea social . 5.1.2. Participa al turi de partenerii educa ionali la proiecte educa ionale utile axei: elevcoal -comunitate. 5.2. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul unit ii de nv mnt. 5.2.1. Particip activ la elaborarea i implementarea Regulamentului Intern i a procedurilor specifice. 5.3. Participarea la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. 5.3.1. Realizeaz /particip la programe/activit i de prevenire i combatere a violen ei i a comportamentelor nes n toase. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

59

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

60

Anexa Nr. 20 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE MEDIATOR COLAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: .............................................................................. Indicatori de performa Punctaj maxim Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare comapartiment Punctaj Evaluare CA Validare consiliul profesoral

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii de mediator colar

1.1. Fundamentarea proiect rii activit ilor specifice func iei este realizat conform fi ei postului. Stabile te obiectivele i durata activit ii n func ie de specificul activit ii i timpul disponibil. 1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite. 1.3. Elaboreaz instrumente de lucru / proiectare. 1.4. Folose te instrumentele TIC n proiectarea activit ilor/experien elor derulate. 1.5. Proiectarea activit ii extracurriculare. 1

20

2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor planificate sunt realizate 2. Realizarea activit ii conform planific rii. 2.2. Utilizeaz materiale i de mediator colar instrumente specifice, adecvate func iei. 2.3. Monitorizeaz copiii de vrst pre colar i de vrst colar . 2.4. Ajut la aplicarea practicilor incluzive n coal . 2.5. Promoveaz limba, tradi iile i obiceiurile comunit ii n coal . 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Stabile te modalit ile de comunicare: Transmiterea corect a informa iei; Medierea comunic rii; Stabilirea modelelor de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONG-uri; Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii. 3.2. Transmite corect informa ia. 3.3. Mediaz comunicarea n cazuri de conflict din coal . 3.4. Stabile te modele de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONG-uri. 3.5. Consiliaz familiile dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii. 20 nevoile proprii de

4. Managementul

4.1. Identific

61

62

carierei i al dezvolt rii personale

dezvoltare. 4.2. Particip la activit i/stagii de formare, cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 4.3. Aplic cuno tin ele/abilit ile/ competen ele dobndite. 4.4. Integrarea i utilizarea TIC. 4.5. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 15

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii.

5.1. Rela ionarea eficient cu partenerii economici i sociali. 5.2. Gestionarea activit ilor practice n cadrul unor proiecte n parteneriat. 5.3. Implicarea n activitatea specific sistemului de asigurare a calit ii din institu ie. 5.4. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.5. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.6. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: 3 Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

63

Anexa Nr. 21 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE MEDIATOR COLAR In temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii .............................................................................. - studii specifice postului: .................................................. - vechime: ............................................................................ Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv institu ii partenere, ONG-uri; - de reprezentare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II DE MEDIATOR COLAR. 1. 1. Fundamentarea proiect rii activit ilor specifice func iei. 1.2. Stabilirea strategiilor optime. 1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare. 1.4. Proiectarea activit ilor/experien elor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC. 1.5. Proiectarea activit ii extracurriculare. 2. REALIZAREA ACTIVIT II DE MEDIATOR COLAR 2.1. Organizarea i dirijarea activit ilor planificate. 2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate. 2.3. Monitorizeaz copiii de vrst pre colar i de vrst colar . 2.4. Aplicarea practicilor incluzive. 2.5. Promovarea n coal a limbii, obiceiurilor i tradi iilor comunit ii. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Stabilirea modalit ilor de comunicare. 3.2. Transmiterea corect a informa iei. 3.3. Medierea comunic rii.

mnt,

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local , ONGuri. 3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul i importan a colariz rii copiilor. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare, manifest ri tiin ifice etc. 4.3. Aplicarea cuno tin elor, abilit ilor, competen elor dobndite. 4.4. Integrarea i utilizarea TIC. 4.5.Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII. 5.1. Rela ionarea eficient cu partenerii economici i sociali. 5.2. Gestionarea activit ilor practice n cadrul unor proiecte n parteneriat. 5.3. Implicarea n activitatea specific sistemului de asigurare a calit ii din institu ie. 5.4. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.5. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.6. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. II. ALTE ATRIBU II In func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 22 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE SECRETAR N NV MNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2.Implicarea n proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului. 1.3.Realizarea planific rii calendaristice a compartimentului. 1.4.Cunoa terea i aplicarea legisla iei n vigoare. 1.5.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare. 20

2. Realizarea activit ilor

2.1.Organizarea documentelor oficiale. 2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unit ii. 2.3. Gestionarea documentelor pentru 1
65

66

resursa uman a unit ii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). nregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de salarizare i REVISAL. 2.4. ntocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1.Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3.Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind comunicarea cu beneficiarii direc i i indirec i. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i de formare profesional i dezvoltare n carier . 4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar.

5.Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea

5.1. Planificarea activit ii compartimentului prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 2

imaginii colii

5.3. ndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii n bune condi ii a atribu iilor aflate n sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA: Semn turi:

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

3
67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 23 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE SECRETAR n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1.PROIECTAREA ACTIVIT ILOR 1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2. Implicarea n proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului. 1.3. Realizarea planific rii calendaristice a compartimentului. 1.4. Cunoa terea i aplicarea legisla iei n vigoare. 1.5. Folosirea tehnologiei informatice n proiectare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1.Organizarea documentelor oficiale. 2.2. Asigur ordonarea i arhivarea documentelor unit ii. 2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unit ii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). nregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de salarizare i REVISAL. 2.4. ntocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu iei.
1

mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

69

3.3. Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind comunicarea cu beneficiarii direc i i indirec i. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la activit i de formare profesional i dezvoltare n carier . 4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII 5.1. Planificarea activit ii compartimentului prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. ndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii n bune condi ii a atribu iilor aflate n sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea ROI, normelor i procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt. II. ALTE ATRIBU II. n funct e de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n condi iile legii: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

70

Anexa Nr. 24 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE MNTUL PREUNIVERSITAR

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) N NV

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii

Criterii de performan

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activit ii

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2.Implicarea n proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului financiar. 1.3.Cunoa terea i aplicarea legisla iei n vigoare. 1.4.Folosirea tehnologiei informatice n proiectare. 20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2. Realizarea activit ilor

2.1.Organizarea activit ii. 2.2.nregistrarea si prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de contabilitate.

2.3. Monitorizarea activit ii. 2.4. Consilierea/ndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz valori materiale. 2.5. Alc tuirea de proceduri. 30

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2.Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3.Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4.Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea interfe ei privind licita iile sau ncredint rilor directe. 20

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1.Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formare profesional i dezvoltare n carier . 4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul colar. 15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii colii

5.1. Planificarea bugetar prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. ndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derul rii n bune condi ii

2
71

72

a atribu iilor aflate n sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt. 15 100

TOTAL

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Data:

Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:

Semn turi:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

73

Anexa Nr. 25 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul de eviden a contractelor individuale de munc cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare

mnt;

I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1.PROIECTAREA ACTIVIT ILOR

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii. 1.2. Implicarea n proiectarea activit ii colii, la nivelul compartimentului financiar. 1.3. Cunoa terea i aplicarea legisla iei n vigoare. 1.4. Folosirea tehnologiei informatice n proiectare. 2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea activit ii. 2.2. nregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor n programele de contabilitate. 2.3. Monitorizarea activit ii. 2.4. Consilierea/ndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz valori materiale.
1

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.5. Alc tuirea de proceduri. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului informa ional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea institu iei. 3.3. Asigurarea transparen ei deciziilor din compartiment. 3.4. Eviden a, gestionarea i arhivarea documentelor. 3.5. Asigurarea transparen ei privind licita iile sau ncredin rile directe. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Nivelul i stadiul propriei preg tiri profesionale. 4.2. Formare profesional i dezvoltare n carier . 4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei. 4.4. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII COLII 5.1. Planificarea bugetar prin prisma dezvolt rii institu ionale i promovarea imaginii colii. 5.2. Asigurarea permanent a leg turii cu reprezentan ii comunit ii locale privind activitatea compartimentului. 5.3. ndeplinirea altor atribu ii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derul rii n bune condi ii a atribu iilor aflate n sfera sa de responsabilitate. 5.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt. II. ALTE ATRIBU II. n functie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, n condi iile legii: ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunz tor atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 26 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE INSTRUCTOR-ANIMATOR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan

Criterii de performan

Punctaj Punctaj maxim autoevaluare

Punctaj evaluare comisie

Punctaj Validare evaluare consiliul profesoral CA

1. Proiectarea activit ii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Fundamentarea proiect rii activit ilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuat n unitatea de nv mnt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.3. Folosirea TIC n activitatea de proiectare.

1.4. Realizarea proiect rii programelor educative pentru activit ile de timp liber i de vacan pe care le realizeaz la nivelul colilor, al cluburilor copiilor sau n taberele colare. 1.5. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte institu ii de nv mnt. 20

1
75

76

2. Realizarea activit ilor

2.1. Organizarea activit ilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea aptitudinilor elevilor n domeniile culturalartistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic. 2.2. Desf urarea activit ilor atelierelor de lucru tematice, n conformitate cu nevoile elevilor i cu specificul unit ii de nv mnt. 2.3. Coordonarea forma iilor cultural-artistice.

2.4. Amenajarea spa iilor adecvate pentru desf urarea activit ilor recreative n perimetrul unit ii de nv mnt sau n tabere colare. 2.5. Facilitarea implic rii speciali tilor din palatele i cluburile copiilor n realizarea programelor i proiectelor desf urate n unitatea de nv mnt. 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1 Rela ionarea eficient cu ntregul personal al unit ii de nv mnt. 3.2 Promovarea unui comportament asertiv n rela iile cu personalul unit ii de nv mnt. 3.4 Facilitarea i colaborarea colii cu diverse institu ii (centre de plasament, coli speciale etc.), cu alte structuri cu rol educa ional care contribuie la educarea i integrarea elevilor n societate. 3.5.Popularizarea n rndul elevilor a programelor propuse de institu iile specializate n activit ile de timp liber. 20
2

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesional . 4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare.

4.3 Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite prin formare continu /perfec ionare. 15

5.1 Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.2 Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3 Elaborarea, redactarea i popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publica ii de specialitate, culegeri tematice, plan e, fi e, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume). 5.4 Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.

5.5 Colaborarea cu mass-media n vederea difuz rii i populariz rii activit ilor desf urate n unitatea de nv mnt. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

Semn turi:

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 27 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE INSTRUCTOR-ANIMATOR n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I . ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Fundamentarea proiect rii activit ilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuat n unitatea de nv mnt. 1.3. Realizarea proiect rii programelor educative pentru activit ile de timp liber i de vacan pe care le realizeaz la nivelul colilor, al cluburilor copiilor sau n taberele colare. 1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte institu ii de nv mnt. 1.5. Corelarea graficului activit ilor educative cu manifest rile de la nivel local/jude ean/na ional. 1

mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

79

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Organizarea activit ilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea aptitudinilor elevilor n domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic. 2.2. Desf urarea activit ilor atelierelor de lucru tematice n conformitate cu nevoile elevilor i cu specificul unit ii de nv mnt. 2.3. Coordonarea forma iilor cultural-artistice. 2.4. Amenajarea spa iilor adecvate pentru desf urarea activit ilor recreative n perimetrul unit ii de nv mnt sau n tabere colare. 2.5. Facilitarea implic rii speciali tilor din palatele i cluburile copiilor n realizarea programelor i proiectelor desf urate n unitatea de nv mnt. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea fluxului corect i rapid al informa iilor de specialitate la nivelul unit ii colare. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv n rela iile cu personalul unit ii de nv mnt. 3.3. Facilitarea colaborarea colii cu diverse institu ii (centre de plasament, coli speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educa ional care contribuie la educarea i integrarea elevilor n societate. 3.4. Asigurarea comunic rii/rela ion rii cu palatele i cluburile copiilor i elevilor, cu agen iile teritoriale ale taberelor i turismului colar. 3.5. Popularizarea n rndul elevilor a programelor propuse de institu iile specializate n activit ile de timp liber. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfec ionare. 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare. 4.3.Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite prin formare continu /perfec ionare. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL IMAGINII UNIT II COLARE I LA PROMOVAREA

5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activit ilor de timp liber i de vacan . 5.5. Elaborarea, redactarea i popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publica ii de specialitate, culegeri tematice, plan e, fi e, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume). 5.6. Colaborarea cu mass-media n vederea difuz rii i populariz rii activit ilor desf urate n unitatea de nv mnt. 2

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 28 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele titularului: .............................................................................

Perioada evaluat : ....................................................................................................

Calificativul acordat: ..............................................................................

Domenii ale evalu rii Indicatori de performan Punctaj maxim

Criterii de performan

Punctaj autoevaluare

Punctaj Punctaj Validare evaluare Evaluare consiliul compartiment CA profesoral

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1. Proiectarea activit ii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului i corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unit ii de nv mnt. 1.2. Implicarea n elaborarea documentelor de proiectare a activit ii compartimentului func ional. n activitatea de

1.3. Folosirea proiectare.

TIC

1.4. Elaborarea tematicii i graficului de control ale activit ii personalului din


1
81

82

subordine. 20

2. Realizarea activit ilor

2.1. Identificarea i aplicarea solu iilor optime, prin consultare cu conducerea unit ii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unit ii de nv mnt.

2.3. Elaborarea documenta iei necesare, conform normelor n vigoare, pentru realizarea de achizi ii publice n vederea dezvolt rii bazei tehnico-materiale a unit ii de nv mnt. 2.4. Gestionarea inventarului mobil i imobil al unit ii de nv mnt n registrul inventar al acesteia i n eviden ele contabile. 30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Comunicare i rela ionare

3.1. Rela ionarea eficient cu ntregul personal al unit ii de nv mnt. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv n rela iile cu personalul unit ii de nv mnt. 3.4. Dezvoltarea capacit ii de comunicare i rela ionare n interiorul i n afara unit ii (cu elevii, personalul colii, echipa managerial i n cadrul comunit ii). 3.5 Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut , respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. 20
2

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfec ionare etc. a

4. Managementul carierei i al dezvolt rii personale

4.3. Aplicarea n activitatea curent cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite prin formare continu / perfec ionare. 15

5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii.

5. Contribu ia la dezvoltarea institu ional i la promovarea imaginii unit ii colare

5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 5.5. Atragerea de sponsori n vederea dezvolt rii bazei materiale a unit ii. 15 100 Nume i prenume: Cadru didactic auxiliar evaluat: Responsabil compartiment: Director: Membrii CA:
3

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

TOTAL

Data:

Semn turi:

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET FI A CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul....., se ncheie ast zi,..........., prezenta fi a postului: Numele i prenumele ...................................................... Specialitatea: ................................................................. Denumirea postului: Decizia de numire: ................. ncadrarea:.......................................... Cerin e: - studii: - studii specifice postului...................................................................... - vechime.................................................................................................... .. Rela ii profesionale: - ierarhice de subordonare: director; director adjunct; - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unit ii de nv - de reprezentare a unit ii colare. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA ACTIVIT II 1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activit ii conform specificului postului. 1.2. Realizarea planific rii activit ii de distribuire a materialelor i accesoriilor necesare desf ur rii activit ii personalului din unitatea de nv mnt. 1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de ngrijire i paz din unitatea de nv mnt. 1.4. Elaborarea tematicii i a graficului de control ale activit ii personalului din subordine.

mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

85

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR 2.1. Identificarea solu iilor optime, prin consultare cu conducerea unit ii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unit ii de nv mnt. 2.3. Elaborarea documenta iei necesare, conform normelor n vigoare, pentru realizarea de achizi ii publice n vederea dezvolt rii bazei tehnico-materiale a unit ii de nv mnt. 2.4. nregistrarea ntregului inventar mobil i imobil al unit ii de nv mnt n registrul inventar al acesteia i n eviden ele contabile. 2.5. Asigurarea ndeplinirii formelor legale privind schimbarea destina iei bunurilor ce apar in unit ii de nv mnt. 2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate n patrimoniul colii. 3. COMUNICARE I RELA IONARE 3.1. Asigurarea condi iilor de rela ionare eficient cu ntregul personal al unit ii de nv mnt. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv n rela iile cu personalul unit ii de nv mnt. 3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici i sociali. 4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PERSONALE 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfec ionare etc. 4.3. Aplicarea n activitatea curent a cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite prin formare continu /perfec ionare. 5. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL I LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II COLARE 5.1. Promovarea sistemului de valori al unit ii la nivelul comunit ii. 5.2. Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale. 5.3. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul institu iei i la elaborarea i implementarea proiectului institu ional. 5.4. Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 5.5. Atragerea de sponsori n vederea dezvolt rii bazei materiale a unit ii. II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ......................................

Data: ..................

Anexa Nr. 30 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

ANTET

FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC IA DE PROFESOR DOCUMENTARIST DIN NV MNTUL PREUNIVERSITAR

Num rul fi ei postului: ................................

Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................

Perioada evaluat : ...................................................................................

Calificativul acordat: ...............................................................................

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

1.1. Consecven i ritmicitate n conceperea, adaptarea, aplicarea i analiza instrumentelor de analiz a nevoilor beneficiarilor;

1. Proiectarea i planificarea activit ilor Centrului de Documentare i Informare (CDI)

1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare la nivelul unit ii de nv mnt;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu i scurt n func ie de planul managerial al colii i de resurse, n raport cu exigen ele la nivel na ional, cu specificul zonei geografice, cu luarea n considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel institu ional i zonal i cu respectarea prevederilor legisla iei;

10

1.4. Activitatea CDI este proiectat n conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei i a prognozei i r spunde func iilor CDI i misiunilor profesorului documentarist, este adaptat nevoilor utilizatorilor i specificului colii; 1

1.5. Curriculum la decizia colii (CD ) privind ini ierea n tehnici de


87

88

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

cercetare documentar sau educa ie pentru informa ie este elaborat n func ie de particularit ile grupului instruit;

1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea i n colaborare cu cadrele didactice;

1.7. Realizarea unei proiect ri a activit ii care s permit punerea n practic a politicii documentare definite, respectiv s dezvolte serviciile oferite utilizatorilor;

1.8. Capacitatea de rela ionare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI;

1.9. n planul managerial al CDI sunt eviden iate clar obiectivele, activit ile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficien ai activit ii, modalit i de corec ie/actualizare a obiectivelor, modalit ile de monitorizare i evaluare, rezultatele a teptate.

1.10. Planificarea i organizarea activit ilor colare i extra colare sunt n concordan cu obiectivele educa ionale i gradul de interes al elevilor i al comunit ii locale;

2. Realizarea activit ilor CDI

2.1. Flexibilitate, adaptabilitate i creativitate n conceperea activit ilor i a sarcinilor de lucru, astfel nct s fie valorificate diferitele stiluri de nv are, s in cont de posibilit ile i ritmul de asimilare proprii grupului instruit;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

2.2. Activit ile organizate pun n practic strategiile ini ial elaborate i sunt cuprinse n proiectul CDI;

2.3. Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nv rii, formarea competen elor specifice i dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor;

15

2.4. Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea form rii/dezvolt rii competen ei de ,,a nv a s nve i

2.5. Activit ile desf urate favorizeaz exploatarea resurselor CDI; 2

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

2.6. Varietatea resurselor utilizate n cadrul activit ilor CDI;

2.7. Accesul la noile mijloace de informare i comunicare este facilitat;

2.8. Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de nv mnt i CDI n vederea optimiz rii activit ilor didactice-inclusiv resurse digitale i TIC;

2.9.Diseminarea, evaluarea i valorizarea activit ilor realizate.

2.10. Activit ile cu caracter cultural sunt derulate innd cont de priorit ile colii, politica unit ii de nv mnt, fiind n conformitate cu reglement rile MECTS;

2.11. Prin activit ile organizate se pune n valoare poten ialul cultural al fondului documentar, produc iile culturale romne ti i europene, din perspectiva unei identit i culturale comune;

2.12. Obiectivele info-documentare din programele colare sunt identificate si dezvoltate i activit ile desf urate n colaborare cu profesorii de disciplin ;

2.13. Identificarea c ilor i modalit ilor de cooperare ntre arii curriculare i discipline, reg sirea lor n activit ile desf urate n colaborare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

3. Formarea elevilor i dezvoltarea competen elor specifice

3.1. Modalit i variate n care au fost utilizate elemente de ini iere n cercetarea documentar ;

3.2. Situa iile de nv are alese stimuleaz gndirea elevului i capacitatea de argumentare, formeaz deprinderile de munc i studiu necesare instruirii pe durata ntregii vie i;

20

3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii ale inform rii i comunic rii (TIC) n activit ile desf urate n CDI;

3.4. Formelor de cercetare documentar sunt diversificate, n concordan cu cerin ele nv rii interdisciplinare; 3

89

90

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

3.5. Gradul de autonomie al elevilor n utilizarea resurselor CDI;

3.6. Realizarea activit ilor desf urate implic exploatarea resurselor multimedia, favorizeaz inova ia pedagogic i utilizarea metodelor activ-participative;

3.7. Parteneriatele educative la nivelul unit ii de nv mnt urm resc att obiective specifice disciplinelor de studiu, ct i obiective din domeniul indo-documentare, de dezvoltare de aptitudini i competen e specifice;

3.8. Temele transdiciplinare r spund nevoilor de formare ale elevilor; i participarea elevilor;

3.9. Activit ile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu;

3.10. Activit ile privind animarea CDI implic

4. Monitorizarea i evaluarea activit ii CDI i a rezultatelor elevilor

4.1. Metodele de monitorizare i evaluare a activit ilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate i al resurselor disponibile;

4.2. Activit ile organizate n CDI sunt diverse i r spund func iilor CDI;

4.3. Num rul de participan i la activit ile organizate n CDI; 10

4.4. Num rul de utilizatori;

4.5. Num rul de documente consultate n cadrul CDI;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

4.6. Num rul de volume mprumutate;

4.7. Diversitatea modalit ilor de evaluare i valorizare a muncii elevilor;

4.8. Gradul de atingere a obiectivelor i de realizare a activit ilor planificate;

4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activit ilor planificate, atunci cnd este necesar; 4

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

4.10. Promovarea autoevalu rii i interevalu rii;

4.11. Evaluarea satisfac iei beneficiarilor educa ionali;

4.12. Participarea la completarea portofoliului educa ional ca element central al evalu rii rezultatelor nv rii;

5. Managementul clasei de elevi 5

5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus n regulamentul de organizare i func ionare al CDI (reguli de conduit , atitudini, ambient, reguli de utilizare i exploatare a resurselor CDI, reguli de acces n CDI) pentru desf urarea activit ilor n conformitate cu particularit ile clasei de elevi i specificul activit ii n structuri info-documentare;

5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situa iilor conflictuale;

5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic .

6. Dezvoltarea de parteneriate

6.1. Num rul proiectelor desf urate n colaborare;

6.2. Varietatea activit ilor desf urate n colaborare;

6.3. Num rul partenerilor implica i n desf urarea activit ilor propuse; 10

6.4. Relevan a parteneriatelor n calitatea desf ur rii i con inutului activit ilor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

6.5. Aportul parteneriatelor n atingerea obiectivelor stabilite n proiectul de activitate, respectiv n formarea unei culturi informa ionale a elevilor i n dezvoltarea competene elor cheie ale elevilor.

7. Comunicare

7.1. Sursele de informare din exteriorul i interiorul unit ii de nv mnt sunt identificate i utilizate; 5

7.2. Informa ia de interes pentru beneficiari este actualizat periodic;

7.3. Mediatizarea rezultatelor ob inute i multiplicarea experien elor ob inute la nivelul ntregii unit i de nv mnt;

7.4. Activit ile de promovare a imaginii i activit ii CDI sunt 5

91

92

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

realizate periodic;

7.5. Capacitatea de a se implica n activit i organizate i desf urate de n parteneriat;

8. Gestionarea CDI

8.1. Organizarea spa iului CDI respect standardele i criteriile de amenajare ale unui CDI;

8.2. Gradul de func ionalitate i respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor;

8.3. Prin organizarea CDI i activit ile propuse accesul liber la informa ie este facilitat i asigurat;

8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor n reperarea resurselor pluridisciplinare i multisuport;

8.5. Practicarea unei politici documentare prospective;

8.6. Realizarea opera iilor biblioteconomice conform normelor n vigoare; 15

8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor;

8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selec ie a fondului documentar;

8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achizi ii documentare;

8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activit ii n CDI i cu nevoile utilizatorilor;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

8.11. Stadiul informatiz rii CDI i de realizare a bazelor de date;

8.12. Asigurarea unui program flexibil care s permit accesul utilizatorilor n CDI att n cadrul cursurilor, ct i n afara lor;

8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unit ii colare;

8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrant a ROI al unit ii 6

Domenii ale evalu rii

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

colare;

8.15. Utilizatorii i activit ile derulate n CDI sunt nregistrate ritmic pentru eviden ierea i valorizarea lor i pentru remedierea disfunc ionalit ilor;

8.16. Necesarul de achizi ii a fost propus;

9. Managementul carierei i al dezvolt rii profesionale

9.1. Obiectivitate n autoevaluare i identificarea propriilor nevoi de formare, n func ie de dinamica informa iei n domeniu;

9.2. Num r cursuri/stagii de formare i schimburi de experien la care a participat n vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfec ionarea i ale organiza iei prin raportare la standardele de calitate; 5

9.3. Gradul de aplicare a cuno tin elor i de utilizare a noilor competen e dezvoltate n cadrul form rilor n activit ile CDI;

9.4. Articole, publica ii, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

9.5. Gradul de utilizare a competen elor dezvoltate n stagiile de formare;

10. Contribu ia la 10.1. Promovarea ofertei educa ionale. dezvoltarea 10.2. Promovarea imaginii colii n comunitate prin participarea i institu ional i la rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competi ii, activit i promovarea extracurriculare i extra colare. imaginii unit ii de 10.3. Realizarea/participarea la programe/activit i de prevenire i nv mnt combatere a violen ei i comportamentelor deviante n mediul colar, familie i societate.

10.4. Respectarea normelor, procedurilor de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU pentru toate tipurile de activit i desf urate n cadrul unit ii de nv mnt, precum i a sarcinilor suplimentare.

10.5. Implicarea activ n crearea unei culturi a calit ii i a unei culturi 7

93

94

Domenii ale evalu rii Total puncte 100

Indicatori de performan

Punctaj maxim

Punctaj acordat Validare Auto Evaluare Evaluare consiliul profesoral evaluare comisie CA

informa ionale la nivelul organiza iei.

Data evalu rii: Nume i prenume: Cadru didactic evaluat Responsabil comisie: Director: Membrii CA: Semn tura

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

95

Anexa Nr. 31 la Metodologia de evaluare anual a activit ii personalului didactic i didactic auxiliar

FI A CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST n temeiul Legii educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul contractului individual de munc nregistrat n Registrul general de eviden a salaria ilor cu num rul..., se ncheie ast zi,...., prezenta fi a postului: Numele i prenumele: .................................................................... Specialitatea: ................................................................................. Denumirea postului: ...................................... Decizia de numire: ...................................................................... Incadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat: ............................................ Num r de ore sarcini de serviciu: ... Num r ore activitate direct cu elevii ................................ din care ............. num r ore de punere a Centrului de Documentare i Informare la dispozi ia utilizatorilor n cadrul activit ilor libere............... Profesor diriginte la clasa: .................. Cerin e: Studii: Studii specifice postului: .................................................................................................... Vechime: .................................................................................................... Grad didactic: ................................................................................................ Obligativitatea cunoa terii legisla iei colare i a celei specifice, a documentelor care descriu i reglementeaz activitatea profesorului documentarist i a Centrelor de Documentare i Informare (CDI) . Rela ii profesionale (comunicare/rela ionare): a. ierarhice de subordonare: directorul i directorul adjunct al unit ii de nv mnt; b. de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic i personalul didactic auxiliar din unitatea de nv mnt; c. de reprezentare a unit ii colare la activit i/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care particip ca delegat. rela ii cu utilizatorii CDI; rela ii intrainstitu ionale; rela ii cu editurile, firmele de pres , cu autorii etc.; rela ii cu profesorii documentari ti, bibliotecarii colari. Dificult ile opera iilor specifice postului: manipulare carte; responsabilitate financiar (gestiune); solicitare psihic . Responsabilitatea implicat de post: intelectual ; de gestiune; 1

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

moral . Aptitudini: Comunicare eficient , lucru n echip , evaluare/ autoevaluare critic , capacitate de analiz i sintez , tact pedagogic, spirit organizatoric; Abilit i: Se recomand a avea cuno tin e de operare PC (Windows, MS Office, Internet, po t electronic ), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomand cunoa terea unei limbi str ine. Atitudini i comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, ini iativ , rigoare, perseveren , confiden ialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrela ionare, loialitate. OBIECTIVE GENERALE 1. Educarea i formarea copiilor i tinerilor din nv mntul preuniversitar n conformitate cu idealul educa ional. 2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice i membrilor comunit ii locale la informa ie, documenta ie i noi tehnologii, n contextul evolu iei societ ii. 3. Participarea la formarea unei culturi informa ionale a utilizatorilor prin ac iuni specifice, utiliznd practici pedagogice adaptate tendin elor psihopedagogice i metodice actuale. OBIECTIVE SPECIFICE 1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activit i pedagogice, culturale, de comunicare i informare , formeaz i dezvolt elevilor competen e specifice domeniului info-documentar, necesare nv rii de-a lungul ntregii vie i i particip la dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor. 2. Profesorul documentarist se implic n elaborarea i implementarea politicii documentare la nivelul unit ii de nv mnt, respectiv n dezvoltarea unei culturi informa ionale. 3. Profesorul documentarist gestioneaz resursele CDI, n vederea facilit rii accesului la informa ie, asigur rii exploat rii i valorific rii ct mai eficiente a informa iilor i documentelor pluridisciplinare, multimedia i multisuport de c tre utilizatori, din perspectiva egaliz rii anselor elevilor din medii culturale i sociale diferite. 4. Profesorul documentarist ini iaz i particip la activit i cu caracter cultural n vederea promov rii culturii romne ti i interna ionale, a recunoa terii valorilor europene, a identific rii modelelor, a accept rii i valoriz rii pluralit ii culturale. 5. Profesorul documentarist particip la demersurile de promovare a activit ilor CDI i a imaginii colii, din perspectiva deschiderii c tre comunitatea educativ i societate. Domenii de competen : competen e pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI. I. ATRIBU II SPECIFICE POSTULUI 1. PROIECTAREA I PLANIFICAREA ACTIVIT ILOR CDI - Participarea la definirea politicii documentare i a strategiilor de dezvoltare n domeniul educa iei pentru informa ie a unit ii de nv mnt, respectiv a serviciilor oferite prin CDI; - Identificarea i ierarhizarea nevoilor utilizatorilor n materie de documentare, informare i formare; - Definirea priorit ilor i obiectivelor proiectului de activitate al CDI; 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

97

Fundamentarea proiectarii didactice pe achizi iile anterioare ale elevilor i pe prevederile curriculum-ului colar; Elaborarea instrumentelor de planificare i de proiectare didactic pe tipuri de activit i: pedagogice, culturale, de comunicare i de gestionare a CDI: plan anual i semestrial de activitate a CDI, proiectarea activit ilor CDI, a CD privind tehnici de ini iere n cercetarea documentar /educa ie pentru informa ie pentru diferite nivele de nv mnt, a proiectelor disciplinare i inter-transdisciplinare; Stabilirea strategiilor didactice optime i a mijloacelor didactice inovante, care conduc la dezvoltarea autonomiei n nv are a elevilor, la dezvoltarea competen elor cheie i a competen elor info-documentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar i a dimensiunii educative a TIC; Actualizarea documentelor de proiectare i planificare a activit ii CDI.

2. REALIZAREA ACTIVIT ILOR CDI - Organizarea i coordonarea activit ii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activit ii culturale, de comunicare i de gestiune conform planului de activitate al CDI, n colaborare cu cadrele didactice. - Organizarea de activit i de ncurajare a lecturii i dezvoltarea gustului pentru lectur n parteneriat cu alte cadre didactice, personalit i din lumea c r ii (autori, ilustratori, traduc tori, editori etc.) i cu p rin ii, utiliznd metode i mijloace moderne de lucru. - Organizarea i/sau participarea la realizarea de activit i audio-video, activit i legate de mass-media, la expozi ii, vizite i ntlniri tematice, ateliere de crea ie, cercuri tematice, realizarea de reviste colare. - Asigurarea accesului la CDI, att n cadrul activit ilor programate, ct i libere, respectiv n timpul i n afara programului colar al elevilor, n vederea prelungirii activit ii elevilor n coal . - Organizarea resurselor CDI n vederea punerii lor la dispozi ia utilizatorilor n cadrul activit ilor CDI. - Asigurarea form rii competen elor specifice domeniului info-documentar i dezvolt rii competen elor cheie ale elevilor prin activit ile desf urate n CDI. - Elaborarea propunerilor i a con inuturilor CD n domeniul cercet rii documentare i educa iei pentru informa ie; - Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale i a TIC; - Colaborarea cu cadrele didactice n vederea identific rii obiectivelor infodocumentare din programele colare i urm rirea dezvolt rii lor prin activit ile desf urate n CDI; - Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de nv mnt i cu consilierul sau psihologul colii n organizarea de activit i cu caracter educativ (educa ie pentru s n tate, educa ie rutier , educa ie ecologic etc.), de activit i de ini iere a elevilor n planificarea i orientarea profesional /voca ional , de activit i de motivare nspre coal i recuperare a elevilor cu dificult i n nv are i risc de abandon colar; - Organizarea, coordonarea sau/ i implementarea, n colaborare cu alte cadre didactice, a activit ilor colare i extra colare, a activit ilor extracurriculare, inclusiv din sfera activit ilor culturale; - Implicarea partenerilor educa ionali n activitatea CDI. 3. FORMAREA ELEVILOR I DEZVOLTAREA COMPETEN ELOR SPECIFICE - Formarea competen elor specifice domeniului info-documentar i participarea la dezvoltarea competen elor cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activit i: pedagogice, culturale i de comunicare;

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Formarea elevilor n domeniul cercet rii documentare i educa iei pentru informa ie prin desf urarea activit ilor planificate n CD specifice i n alte activit i prev zute n programele disciplinelor studiate la clas ; Integrarea secven elor de cercetare documentar n activit i de nv are disciplinare i inter-transdisciplinare, dezvoltate n parteneriat cu cadrele didactice; Participarea la formarea elevilor n vederea dezvolt rii autonomiei n nv are, a competen elor de c utare, selectare, tratare i comunicare a informa iei, respectiv a unei atitudini civice; Prezentarea noilor utilizatori func iile, organizarea, serviciile i resursele CDI, respectiv a tipurilor de activit i specifice, a regulamentului de ordine interioar , a rolului i misiunilor profesorului documentarist; Organizarea de activit i inovante care presupun exploatarea resurselor multisuport i a TIC; ndrumarea ini iativelor de lectur ale elevilor; Implicarea elevilor n animarea CDI: mediatizarea activit ilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achizi ii, ordonarea documentelor, organizarea activit ilor etc..

4. MONITORIZAREA I EVALUAREA ACTIVIT II CDI I A REZULTATELOR ELEVILOR - Elaborarea i aplicarea de instrumente de feed-back i evaluare a activit ilor desf urate; - Aprecierea calitativ i cantitativ a rezultatele elevilor i impactul activit ilor desf urate; - Valorizarea rezultatelor activit ilor desf urate cu elevii; - Notarea, interpretarea i comunicarea evalu rii; - Monitorizarea proiectelor, activit ilor i serviciilor CDI; - Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor i a rezultatelor activit ilor planificate; - Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI; - Participarea la completarea portofoliilor educa ionale al elevilor; - ntocmirea periodic de statistici i rapoarte de monitorizare i evaluare a activit ii CDI. 5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi prezen i la activit ile desf urate n CDI, fie n cadrul activit ilor programate, fie n cadrul activit ilor libere; - Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care pred sau/ i este diriginte, norme de acces i utilizare a spa iului i resurselor CDI; - Urm rirea respect rii regulamentului de ordine interioar , orarului CDI; - Gestionarea situa iilor conflictuale n rela iile profesor-elevi, elevi-elevi, profesorfamilia elevului; - Tratarea diferen iat a elevilor, n func ie de nevoile lor specifice; - Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirec ional n comunicare. 6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE - Implicarea n realizarea de parteneriate educative na ionale i interna ionale; - Colaborarea cu cadrele didactice n vederea derul rii unor activit i pedagogice, culturale, colare sau extra colare;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

99

Colaborarea cu institu ii de cultur , educa ie i formare, cu organiza ii care activeaz n sfera societ ii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru ini ierea i realizarea unor proiecte cu caracter educativ i cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI; Implicarea partenerilor educa ionali n realizarea de activit i n CDI; Colaborarea la organizarea i desf urarea de ntlniri cu speciali ti din diferite domenii.

7. COMUNICARE - Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar i a resurselor CDI n rndul elevilor, comunit ii educative i n comunit ii locale; - Participarea la facilitarea circula iei informa iei n unitatea de nv mnt; - Colectarea de informa ii de interes pentru utilizatorii CDI de la institu ii i organiza ii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unit i de nv mnt, biblioteci etc.), prelucrarea i transmiterea acestora c tre cei interesa i; - Dezvoltarea i exploatarea de servicii i instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, video-conferin e, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea i eficientizarea comunic rii cu utilizatorii; - Realizarea unor puncte de afi aj n spa iul CDI i n afara acestuia; - Participarea la promovarea activit ii CDI i imaginii colii n comunitatea educa ional i cea local ; - Eficientizarea rela iei profesor-familie, coala-comunitate. - Comunicarea cu utilizatorii i partenerii. 8. GESTIONAREA CDI Organizarea i amenajarea spa iului CDI conform standardelor i criteriilor stabilite; Organizarea resurselor CDI n conformitate cu standardele de func ionare; Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele i fondul documentar) respectnd normele n vigoare; Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport n conformitate cu regulile biblioteconomice i reglement rile specifice n vigoare, n vederea facilit rii accesului liber la informa ie i organiz rii optime a CDI; Dezvoltarea fondului documentar n func ie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar i multisuport adecvat vrstei elevilor i profilului unit ii de nv mnt; Aplicarea dispozi iilor i procedurilor privind informa ia prev zute n reglement rile i conven iile legate de activitatea n domeniul inform rii i document rii, n special n materie de proprietate intelectual ; Elaborarea, afi area i prezentarea regulamentului de ordine interioar al CDI; Asigurarea condi iilor de acces a utilizatorilor la CDI, att la activit i programate, ct i libere, n timpul i n afara programului colar, n vederea dezvolt rii ofertei de activitate i prelungirii activit ii elevului n coal ; Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier i echipamente, pentru func ionarea CDI i dezvoltarea ofertei de servicii i activit i, pe baza indicatorilor cantitativi i calitativi specifici; Elaborarea i naintarea unor referate de necesitate, n baza nevoilor identificate; Identificarea surselor suplimentare de finan are a activit ii CDI.

9. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLT RII PROFESIONALE - Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesional ;

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Participarea la activit i metodice, stagii de formare/cursuri de perfec ionare/grade didactice, manifest ri tiin ifice, n vederea satisfacerii nevoilor personale i ale organiza iei privind formarea continu , prin raportare la standardele de calitate; Aplicarea cuno tin elor/abilit ilor/competen elor dobndite n activitatea CDI; Manifestarea interesului pentru nou i consecven n procesul de instruire/autoinstruire, aplicnd n activitatea didactic elementele de noutate dobndite n cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual ; Participarea la ntrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau edin e de specialitate; Manifestarea preocup rii pentru activit i de formare complementare celor didactice, prin ob inerea de competen e n domeniul social, IT, comunicare ntr-o limb str in de circula ie interna ional i implementarea n activitatea didactic a competen elor dobndite;

10. CONTRIBU IA LA DEZVOLTAREA INSTITU IONAL SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNIT II DE NV MNT - Implicarea n realizarea ofertei educa ionale; - Promovarea ofertei educa ionale i a sistemului de valori al unit ii de nv mnt la nivelul comunit ii locale; - Facilitarea procesului de cunoa tere, n elegere, nsu ire i respectare a regulilor sociale; - Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul institu iei, la elaborarea i implementarea proiectului institu ional; - Ini ierea i derularea proiectelor i parteneriatelor; - Valorizarea activit ilor CDI n cadrul comunit ii; - Comunicarea i promovarea activit ilor derulate i a rezultatelor acestora; II. ALTE ATRIBU II n func ie de nevoile specifice ale unit ii de nv mnt, salariatul este obligat s ndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de s n tate i securitate a muncii, de PSI i ISU, n condi iile legii: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Atribu iile func iei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr comisii func ionale din coal sunt prev zute n prezenta fi (dac este cazul). i ale altor

R spunderea disciplinar : Nendeplinirea sarcinilor de serviciu sau ndeplinirea lor n mod necorespunzator atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sanc ionarea disciplinar , conform prevederilor legii. Director,
(nume, semn tur , tampil )

Semn tura titularului de luare la cuno tin : ...................................... Data: .................

Georgeta N. Stoica

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata. Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 824 bis/22.XI.2011 conine 102 pagini. Preul: 40,80 lei

&JUYDGY|589278]
ISSN 14534495

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.