Sunteți pe pagina 1din 9

Bilet 1.Identificati varianta corecta privind procedeele de incasare a veniturilor la bugetul de stat: 1. 2. 3. 4. 5.

a)1,3,4,5 Utilizarea timbrelor fiscale Impunerea si creditarea de catre organele fiscale Stopajul la sursa Impunerea si debitarea de catre organele fiscale Calcularea si plata directa de catre subiactul impozitului b)1,2,4,5 c)2,3,4,5 d)1,2,3,4 c)1,2,3,5

2.In ceea ce priveste creditul bugetar,se pot face urmatoarele afirmatii: 1. 2. 3. 4. 5. Suma aprobata prin buget Limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati Suma minima pana la care se pot ordonanta si efectua plati Suma priveste doar angajamente contractate in cursul ex. Bugetar Suma priveste angajamente contractate atat in curs ex bug curent cat si ex bug anterioare pt actiuni multianuale c)1,3,5 d)1,3,4 e)1,2,3

a)1,2,4 b)1,2,5

3.Care urmatoarele reguli privind V si Ch bug sunt false: a) Ch bug au destinatie precisa si nelimitata b) Ch bug sunt detrminate de autoritatile continute in legi specifice si legi bugetare anuale c) Nici o ch bug nu poate fi inscrisa in buget si nici angajata si efectata din buget,daca nu exista baza legala pt respectiva ch d) Nici o ch din fondurile pub nu poate fi angajata ,odonantata ,si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare. e) In cazurile in care propunerile de elaborare a unor proiecte de acte normative a caror aplicare atrage micsorarea V sau majorarea ch aprobate prin buget ,trebuie sa se prevada si mijloacele necesare pt acoperirea v sau cresterea ch. 4. alegeti ordinea corecta de executie a ch bug: 1. 2. 3. 4. 5. a)4,1,2,5 Lichidarea Ordonantarea Angajarea Asezarea Plata b)3,2,1,5 c)4,2,1,5 d)3,1,4,5 e)3,1,2,5

5. elaborarea proiectului bugetului de stat se bazeaza pe urmatoarele elemente: 1. 2. 3. 4. 5. Prognozele ind macroeconomici si sociali Politici fiscale si bugetare Posibilitatile de finantare ale defic bug Date istorice privind ch bug pe ultimii 10 ani Propunerile de ch detaliate ale odonatorilor principale de credite
1

a)1,2,3,5 b)1,2,4,5

c)2,3,4,5 d)1,3,4,5

e)1,2,3,4

6 pt echilibrarea trezorariei se poate apela la: 1. 2. 3. 4. 5. Imprumuturi obligatoare Utilizarea fond corespondentilor Emiterea de bonuri de tezaur Emiterea de bani Avansuri acordate de banca de emisiune c)1,4 d)3,4,5 e)2,3,4

a)2,3,5 b)1,2

7.principiul anualitatii bug presupune: 1. 2. 3. 4. 5. a)1,2 Prezentarea bug printr-un singur document V si ch bug sunt aprobate prin lege pe o per de un an care corespunde exercitiului bug. Inscrierea v si ch bug de stat in acelasi doc ,in sume globale Clasificarea si reprezentarea indic financiari in functie de anumite elemente Toate op de incasari si plati efectuate in cursul unui an bug in contul unui buget apartin ex cirespunzator de executie a bug respectiv b)2,5 c)2,3 d)1,3 e)nici una din variante

8.Functile trez publice prin operatiunile pe care le efectuiaza sunt: 1. 2. 3. 4. 5. Mandatar al puterii publice Casier al sectorului public Gestionarea datoriei publice Efectuarea de plasamente financiare Administrator al banilor publici

a)1,2,3 b)2,4,5 c)3,4,5 d)2,3,4 9.Identificati care din urmatoarele afirmatii in leg cu sistemul de ex bugetar sunt false: a) b) c) d) e) Presupune ca executia v si ch sa fie inregistrata in conturile deschise pe fiecare an bug Are loc prelungirea perioadei de ex bug Se aplica in tara noastra In conturile bug sunt reflectate numai v si ch aprobate pt ex respectiv Ex bug nu corespunde cu anul calendaristic

10 principiul specializarii bugetare presupune ca: a) In buget v sa fie grupate pe surse de provinienta iar ch dupa natura econ si destinatia acestora b) V si ch sa fie incluse in buget in sume brute c) Toate op bug sa fie exprimate in moneda nationala d) V sa acopere integral ch unui buget e) V si ch bug sa se inscrie intrun singur document

11 care din urmatoarele bugete sunt anexate la bug de stat a) b) c) d) e) Bug local Fond de somaj Bug asig sociale de stat Fondul nat unic al asig sociale de sanatate Nici o varianta de raspuns.

12. etapa intermediara a executiei bugetare de stat este operatiunea de reprezentare a: a) b) c) d) e) V pe trimestre Ch bug pe institutii V si ch bug pe trim si institutii V si ch bug numai pe trimestre V si ch bug numai pe institutii

13.aprobarea proiectelor de buget local se face de catre: a) b) c) d) e) Min fin publice Parlament Guvern Consilii locale,judetiene si cons jud al mun bucuresti Ordonatorul principal de credite.

14.bugetul asigurarilor soaciale de stat: a) b) c) d) e) Este anexat bug de stat Se intocmeste si se aproba distinct de bug de stat Se aproba de parlament la o data diferita de data aprobarii bug de stat Se executa comform sistemului de exercitiu Nu este supus controlului de catre curtea de conturi.

15.in cadrul executiei v bug ,stabilirea cuantumului impozitului aferent masei impozabile rep etapa de: a) b) c) d) e) Lichidare Asezare Percepere Emiterea titlului de percepere Ordonantare

16.imprumuturile garantate de stat: 1. Fac parte din datoria pub numai din momentul in care garantia este executata de creditor 2. Sunt o obligatie a st roman,executata de creditor in cazul in care garantatul nu are capacitatea sa achite integral sau partial,imprumutul,dobanda si alte costuri aferente 3. Sunt destinate sustinerii balantei de plati 4. Sunt destinate finantarii unor proiecte sau activitati de imp prioritara in ro a)1,2 b)2,4 c)2,3 d)1,3 e)3,4
3

17 titlurile de stat cu dobanda sunt: a) Inscrisuri ce constituie imprumuturile st in moneda nat sau in valuta care au o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita ,la date specificate b) Titluri de stat in forma fizica ,ca inscrisuri imprimate ,cuprinzand mentiuni obligatorii referitoare la emitent ,val nom,rata dob,sau a discontului ,scadenta.modul de transmisiune si alte el specifice fiecarei categorii de titluri. c) Titluri de stat fara cupon de dobanda care sunt vandute la o val m.mica decat val nominala d) Tit de stat care se evidentiaza prin inregistrarea in cont de catre min fin pub sau de agentul desemnat de acest e) Obligatiuni de sta cu o scadenta de peste un an si max 5 ani de la emisiune,respective de peste 5 ani de la emisiune,fie purtatoare de dobanda fie discount. 18titlurile de stat in valuta plasate pe piata interna: 1. 2. 3. 4. 5. Se evidentiaza la dat publica externa Se evidentiaza la dat pub interna Au caracter exceptional Pot fi emise fara acordul bancii nat a ro Sunt destinate finantarii si sau refinantarii dificitului bug de stat a)2,4,5 b)2,3,5 c)3,4,5 d)1,2,3 e)1,3,4

19. identificati afirmatia falsa cu privire la imprumuturile contractate de catre autoritatile admin pub locale: a) Rambursarea acestora si plata dob si a com aferente se realizeaza din bug locale si din imprumuturi pt refinantarea dat publice locale b) Fac parte din dat publica c) Reprezinta obligatiuni ale guvernului d) Sunt sub forma acordurilor de imprumuturi de la bancile comerciale sau inst de credit ,tit de valoare,imp fara dob din disponibil contului general al trezoraiei statului 20identif afirmatia falsa: a) Dat publica guvernamentala interna efectiva evidentiaza numai obligatiile directe ale stat fara de creditorii interni b) Dat pub se stabileste si se gestioneaza in mod distinct pe cele 2 forme ale ei:dat pub guv si dat pub locala c) Dat pub guv interna efectiva evidentiaza obligatiile directe si indirecte ale st fata de creditorii interni ,altii decat trez statuli. d) Obligatiunile statului rezulta din imprumuturile contractate si garantate de acesta pe o per de un an sunt limitate la plafonul de indatorare pub stabilit annual prin lege e) Dat pub neta este data de valoarea totala a imprumuturilor ,indiferent de unde sunt plasate acestea ,din care se scoate valoare imprumuturilor plasate la instit statului.

Bilet2. Identificati varianta corecta privind procedeele de incasare a veniturilor la bugetul de stat: 1. 2. 3. 4. 5. Debitarea la sursa Stopaju la sursa Impunerea si debitarea de catre org fiscale Utilizarea timbrelor fiscale Impunerea si debitarea de catre garda financiara b)2,4,5 c)2,3,5 d)1,4,5 c)2,3,4

a)1,3,4,

2.In ceea ce priveste creditul bugetar,se pot face urmatoarele afirmatii: 1. 2. 3. 4. 5. a)1,2, b)1,3 Suma aprobata prin buget Limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati Suma minima pana la care se pot ordonanta si efectua plati Suma priveste doar angajamente contractate in cursul ex. Bugetar curent Suma priveste angajamente contractate atat in curs ex bug curent cat si ex bug anterioare pt actiuni multianuale c)1,5 d)3,4 e)3,5

3.Care urmatoarele reguli privind V si Ch bug sunt false: a) Ch bug au destinatie precisa si limitata b) Ch bug sunt detrminate de autoritatile continute in legi specifice si legi bugetare anuale c) O ch poate fi inscrisa in buget si apoi angajata si efectata din buget, chiar daca nu exista baza legala pt respectiva ch,in cazuri exceptionale/ d) Nici o ch din fondurile pub nu poate fi angajata ,odonantata ,si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare. e) In cazurile in care propunerile de elaborare a unor proiecte de acte normative a caror aplicare atrage micsorarea V sau majorarea ch aprobate prin buget ,trebuie sa se prevada si mijloacele necesare pt acoperirea v sau cresterea ch. 4. alegeti ordinea corecta de executie a v bug: 1. 2. 3. 4. 5. Asezarea Calcularea Perceperea Emiterea tit de percepere Lichidarea b)1,2,3,4 c)1,5,4,3 d)1,3,4,5 e)1,5,3,4

a)1,2,4,5

5. elaborarea proiectului bugetului de stat se bazeaza pe urmatoarele elemente: 1. 2. 3. 4. 5. a)1,2 b)2,4, Prognozele ind macroeconomici si sociali Propunerele de v detaliate ale ordonatorilor principali de credite Posibilitatile de finantare ale defic bug Date istorice privind ch bug pe ultimii 10 ani Propunerile de ch detaliate ale odonatorilor principale de credite c)4,5 d),2,3 e)3,4

6 pt echilibrarea trezorariei se poate apela la: 1. 2. 3. 4. 5. Imprumuturi pe piata interbancara Emiterea de bonuri de tezaur in cont curent Utilizarea fondurilor corespondente fara notificare prealabila Emiterea de moneda Avansuri acordate de banca centrala c)1,4,5 d)2,4,5

a)1,2,4 b)2,3,5

7. conform principiuli universalitatii : 1. V si ch se include in buget in totalitate,in sume nete 2. V bug nu pot fi afectate direct unei ch bugetare ,cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor ,care au stabilite destinatiile distincte 3. V si ch bug se inscriu intrun singur document 4. Toate op bug se exprima in moneda nationala 5. V si ch se include in buget in totaliate in sume brute. a)1,2 b)2,3 c)2,4 d)2,5 e)1,3

8.Functile trez publice prin operatiunile pe care le efectuiaza sunt: 1. 2. 3. 4. 5. Efectuarea controlului asupra ch Reglarea masei monetare in circulatie Gestionarea datoriei publice Efectuarea de plasamente financiare Efectuarea op de decontare in contul inv publice

a)1,2,3 b)2,3,4 c)3,4,5 d)2,4,5 9.Identificati care din urmatoarele afirmatii in leg cu sistemul de gestiune bugetar sunt false: a) Toate drepturile dobandite si operatiile efectuate in cursul unui an in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bug respectiv b) Se aplica in ro c) Orice v neincasat si orice ch neefectuata pana la sf anului se va incasa si se va plati in contul bug anului urmator d) In sit speciale ,poate avea loc prelungirea perioadei de ex bug e) Creditele bug neutilizate pana la incheerea anului sunt anulate de drept
6

10 principiul unitatii bugetare presupune ca: a) b) c) d) e) V si ch bug sa se inscrie intrun singur document In buget v sa fie grupate pe surse de provinienta,iar ch dupa nat economica si destinatie V si ch sa fie incluse in buget in sume brute Toate op bugetare se fie exprimate in moneda nationala V sa acopere integral ch unui buget.

11 fondul de somaj este anexat la: a) b) c) d) e) Bug local Bug inst pub finantate integral din v proprii Bugetul de stat Fondul nat unic al asig sociale de sanatate Bug asig sociale de stat

12. etapa intermediara a executiei bug asig sociale de stat este operatiunea de reprezentare a: a) b) c) d) e) V pe trimestre V si ch bug pe trim si institutii Ch bug pe institutii V si ch bug numai pe trimestre V si ch bug numai pe institutii

13.elaborarea proiectelor de buget local se face a) b) c) d) e) Min fin publice Parlament Guvern Consilii locale,judetiene si cons jud al mun bucuresti Ordonatorul principal de credite.

14.bugetul asigurarilor soaciale de stat: a) b) c) d) e) Este anexat bug de stat Nu se intocmeste distinct de bug de stat Se aproba de parlament o data cu bug de stat Se executa comform sistemului de exercitiu Nu este supus controlului de catre curtea de conturi.

15.in cadrul executiei v bug ,identificarea masei impozabile care constituie baza pt perceperea de v ,reprezinta etapa de: a) b) c) d) e) Lichidare Asezare Percepere Emiterea titlului de percepere Ordonantare

16.imprumuturile interne garantate de consiliile locale,judetiene,si consil general al muncip buc: 1. Fac parte din datoria pub locala numai din momentul in care garantia este executata de creditor 2. Sunt contractate de unit admin-teritoriale,de instit si serviciile publice de interes local de la inst fin interne 3. Sunt destinate refinantarii dat pub locale 4. Sunt destinate consolidarii rezervei valutare a statului 5. Sunt destinate finantarii investitiilor publice de interes local a)1,2,4 b)1,2,5 c)2,3,5 d)12,4,5 e)3,4 ,5

17 titlurile de stat cu discount sunt: a) Titluri de stat in forma fizica ,ca inscrisuri imprimate ,cuprinzand mentiuni obligatorii referitoare la emitent ,val nom,rata dob,sau a discontului ,scadenta.modul de transmisiune si alte el specifice fiecarei categorii de titluri. b) Titluri de stat fara cupon de dobanda care sunt vandute la o val m.mica decat val nominala c) Tit de stat care se evidentiaza prin inregistrarea in cont de catre min fin pub sau de agentul desemnat de acest d) Obligatiuni de sta cu o scadenta de peste un an si max 5 ani de la emisiune,respective de peste 5 ani de la emisiune,fie purtatoare de dobanda fie discount. e) Inscrisuri ce impr statului in moneda nationala sau in valuta care au val nom la care se plateste dobanda stabilita la date specifice 18titlurile de stat in valuta plasate pe piata externa: 1. 2. 3. 4. 5. Se evidentiaza la dat publica interna Se evidentiaza la dat pub externa Au caracter exceptional Sunt destinate finantarii si sau refinantarii dificitului bug de stat Pot fi emise fara acordul bnr a)2,3,4 b)2,4,5 c)1,4,5 d)1,2,3 e)3,4,5

19. identificati afirmatia falsa cu privire la imprumuturile contractate de catre autoritatile admin pub locale: a) Rambursarea acestora si plata dob si a com aferente se realizeaza din bug locale si din imprumuturi pt refinantarea dat publice locale b) Fac parte din dat publica c) Reprezinta obligatiuni ale guvernului d) Sunt sub forma acordurilor de imprumuturi de la bancile comerciale sau inst de credit ,tit de valoare,imp fara dob din disponibil contului general al trezoraiei statului

20 identif afirmatia falsa: a) Dat pub se stabileste si se gestioneaza in mod distinct pe cele 2 forme ale ei:dat pub guv si dat pub locala b) Dat publica guvernamentala interna efectiva evidentiaza obligatiile directe si indirecte ale stat fata de cred interni,altii decat trezoraria statului c) Obligatiunile statului rezulta din imprumuturile contractate si garantate de acesta pe o per de un an sunt limitate la plafonul de indatorare pub stabilit annual prin lege d) Dat pub guv interna efectiva evidentiaza numaiobligatiile directe ale st fata de creditorii interni e) Dat pub neta este data de valoarea totala a imprumuturilor ,indiferent de unde sunt plasate acestea ,din care se scoate valoare imprumuturilor plasate la instit statului.