Sunteți pe pagina 1din 32

SR ISO 9001:2001

MANUALUL MANAGEMENTULUI CALIT

II

CUPRINS
1. Introducere 1.1 Prezentarea generala a firmei 1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii 2.Referinte 3. Definitii si abrevieri 4. Sistemul de management al calit ii 4.1 Generalit i 4.2 Documenta ia 4.2.1Generalit i 4.2.2 Manualul Calit ii 4.2.3 Controlul documentelor 4.2.4 Controlul nregistr rilor 5. Responsabilitatea managementului 5.1 Angajamentul managementului 5.2 Orientarea c tre client 5.3 Politica n domeniul calit ii 5.4 Planificare 5.4.1 Obiectivele calit ii 5.4.2 Planificarea SMQ 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1 Responsabilitate i autoritate 5.5.2 Reprezentantul managementului 5.5.3 Comunicarea intern 5.6 Analiza efectuat de management 6. Managementul resurselor 6.1 Asigurarea resurselor

6.2 Resurse umane 6.3 Infrastructur 6.4 Mediu de lucru 7. Realizarea produsului 7.1 Planificarea realiz rii produsului 7.2 Procese referitoare la rela ia cu clientul 7.2.1 Determinarea cerin elor referitoare la produs 7.2.2 Analiza cerin elor referitoare la produs 7.2.3 Comunicarea cu clientul 7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil ) 7.4 Aprovizionare 7.4.1 Procesul de aprovizionare 7.4.2 Informatii pentru aprovizionare 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat 7.5 Produc ie 7.5.1 Controlul productiei 7.5.2 Validarea proceselor de produc ie 7.5.3 Identificare i trasabilitate 7.5.4 Proprietatea clientului 7.5.5 P strarea produsului 7.6 Controlul dispozitivelor de m surare i monitorizare 8. M surare, analiz i mbun t ire 8.1 Generalit i 8.2 Monitorizare i m surare 8.2.1 Satisfac ia clientului 8.2.2 Audituri interne 8.2.3 Monitorizarea i m surarea proceselor 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului 8.3 Controlul produsului neconform 8.4 Analiza datelor 8.5 mbun t ire 8.5.1 mbun t ire continu 8.5.2 Ac iuni corective i preventive

1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calit ii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management la calit ii. Manualul calit ii este un document care prezint politica n domeniul calit ii i descrie sistemul de management al calit ii. Manualul calit ii a a cum a fost conceput de c tre SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001.

Utilizarea principiilor, procedurilor i instruc iunilor reprezint o directiv obligatorie n produc ia i comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. i se aplic la toate nivelele specificate, att la nivel managerial ct i la nivel de executan i. Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile (exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4) 1.1 Prezentarea general a firmei SAMI PLASTIC S.A. SAMI PLASTIC S.A. Suceava, cu sediul legal n strada Aurel Vlaicu nr.62, Suceava este o societate cu capital italian 100 %. Ansamblul de produc ie SAMI PLASTIC S.A. cuprinde o hal care se desf oar pe o suprafa de cca. 1400 m2, n care sunt operative trei linii moderne de extrudare a evilor din polietilen ce acoper gama de diametre 20 mm. z 500 mm. i care au o capacitate de produc ie de 27 tone eav / 24 ore. n cadrul laboratorului intern de inspec ii i ncerc ri, se efectueaz ncerc ri pe materia prim i produsul finit, respectnd specifica iile standardelor na ionale i interna ionale din domeniu. Produc ia de evi de polietilen de nalt densitate se desf oar pe linii de extrudare moderne, de nalt productivitate i de un nalt grad de automatizare a procesului tehnologic. ntregul proces tehnologic, cuprinznd alimentarea cu materie prim , dezumificarea, controlul temperaturilor, controlul i sincronizarea debitului extrudat cu viteza de tragere, controlul activ al grosimii peretelui , marcarea i debitarea evilor este supravegheat de un calculator de proces. Competitivitatea societ ii reiese i din profesionalismul salaria ilor, 70 % dintre ace tia avnd studii superioare (economi ti, ingineri), iar personalul direct implicat n procesul de produc ie a fost specializat n Italia, n anii 1999 i 2000, la SYSTEM GROUP din cadrul c ruia face parte i SA.MI. PLASTIC S.R.L. Italia (ac ionar principal la SAMI PLASTIC S.A.) i care de ine 35 de linii de extrudare a polietilenei. 1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii Prezentul manual al calit ii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management la calit ii. Manualul calit ii este un document care prezint politica n domeniul calit ii i descrie sistemul de management al calit ii. Manualul calit ii a a cum a fost conceput de c tre SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001. Utilizarea principiilor, procedurilor i instruc iunilor reprezint o directiv obligatorie n produc ia i comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. i se aplic la toate nivelele specificate, att la nivel managerial ct i la nivel de executan i. Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile (exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)

2. REFERIN E
Elaborarea prezentului manual al calit ii, a procedurilor de sistem , a procedurilor opera ionale, se bazeaz pe urm toarele standarde de referin : SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)- Sisteme de management al calit ii.Cerin e. ISO 9000:2000 - Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular. ISO 9004:2000 Sisteme de management la calit ii. Linii directoare pentru mbun t irea performan ei. EN ISO 10013: 1997 Ghid pentru dezvoltarea manualelor calit ii. SR ISO 4437-1997 Tevi din polietilena ingropate pt.transportul combustibililor gazosi SR ISO 4427-1996 Tevi din polietilena pt.aprovizionare cu apa

3.DEFINI II I ABREVIERI
Se aplic defini iile din standardul interna ional ISO 9000:2000. Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular. Pentru a descrie lan ul de furnizare, urm torii termeni, utiliza i n prezenta edi ie a ISO 9001, au fost modifica i ca s reflecte vocabularul utilizat n mod curent : Furnizor organiza ie client

Termenul organiza ie nlocuie te termenul furnizor utilizat n standardul ISO 9001:1994 i se refer la unitatea care aplic standardul interna ional ISO 9000 : 2000. De asemenea, termenul furnizor nlocuie te acum termenul de subcontractant. n conformitate cu ISO 9001:2001 de fiecare dat cnd se vorbe te de produs acesta poate nsemna i serviciu. Abrevieri: SMC Sistem de management al calit ii M.C. Manualul Calit ii P.S. Procedur de sistem P.O. - Procedur opera ional

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALIT


4.1 Generalit i

II

Organiza ia a stabilit, a documentat i a implementat un SMC i mbun t e te continuu eficacitatea acestuia. Organiza ia a adoptat abordarea bazat pe proces n dezvoltarea,

implementarea i mbun t irea eficacit ii SMC-ului, cu scopul cre terii satisfac iei clientului prin ndeplinirea cerin elor acestuia. Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizeaz resurse, condus astfel nct s permit transformarea elementelor de intrare n elemente de ie ire. Pentru toate procesele existente n organiza ie se aplic metodologia cunoscut sub numele PDCA Planific - Efectueaz - Verific - Ac ioneaz (provine de la denumirea din limba engelz Plan-Do-Check-Act). PDCA poate fi descris succint astfel : PLANIFIC : Stabile te obiectivele i procesele necesare ob inerii rezultatelor n concordan cu cerin ele clientului i cu politicile organiza iei. EFECTUEAZ : implementeaz procesele. VERIFIC : monitorizeaz i m soar procesele i produsul fa de politicile, obiectivele i cerin ele pentru produs i raporteaz rezultatele. AC IONEAZ : ntreprinde ac iuni pentru mbun t irea continu a performan elor proceselor. Sistemul de Management al Calit ii bazat pe proces al organiza iei poate fi prezentat grafic astfel:

Legenda : C - cerin e R - rezultate (ie iri) n aceste diagrame flux sunt identificate ie irile, fluxul din cadrul procesului nceputul procesului, activit ile ce au loc n cadrul procesului, verific rile , aprob rile, finalul procesului descrierea activit ilor, definirea responsabililor pentru fiecare etap a procesului, datele de ie ire.

Controlul eficient al proceselor presupune descrierea acestora, astfel nct s fie clar stabilite punctele critice pentru fiecare proces, iar acestea sunt monitorizate permanent, pe baza m sur rilor efectuate. Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces proprietar de proces, care coordoneaz toate activit ile din cadrul procesului. Responsabilul de proces este responsabil de implementarea, gestionarea, analiza i mbun t irea procesului respectiv. Pentru a mbun t i continuu eficacitatea SMC-ul, se aplic ca principiu fundamental mbun t irea continu a proceselor i implicit a activit ilor din cadrul proceselor. n acest sens se efectueaz analize, pentru a identifica posibilit ile de mbun t ire a proceselor. Activit ile ce se desf oar n cadrul acestor procese i subprocese sunt prezentate n documenta ia aferent sistemului de management al calit ii.

4.2 Documenta ia
4.2.1 Generalit i Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SAMI PLASTIC ROMNIA S.A. a implementat i sus ine un SMC, care prevede o documenta ie de referin . Principalele documente ale Sistemului de management al calit ii sunt : Declara ia de politic . Obiectivele n domeniul calit ii. Manualul Calit ii. Cod: M.C. Proceduri de sistem, a a cum sunt ele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001: Controlul documentelor, Cod: PS-01 Controlul nregistr rilor, Cod: PS-02 Audituri interne, Cod: PS-03 Controlul produsului neconform, Cod: PS-04 Ac iuni corective i preventive , Cod: PS-05 Proceduri opera ionale menite s asigure planificarea, operarea i controlul proceselor: Comunicare, Cod: PO-01 Analiza efectuat de management, Cod: PO-02 Instruire, Cod: PO-03 Aprovizionare, Cod: PO-04 Analiza cerin elor referitoare la produs, Cod: PO-05 Identificare i trasabilitate, Cod: PO-06 Controlul produc iei, Cod: PO-07 Inspec ii i ncerc ri, Cod: PO-08 Controlul dispozitivelor de m surare i monitorizare, Cod: PO-9 Stadiul inspec iilor i al ncerc rilor, Cod: PO-10 Manipulare, depozitare, conservare i livrare, Cod: PO-11 Analiza datelor, Cod: PO-12 Evaluarea gradului de satisfac ie a clientului, Cod: PO-13 Codificarea documentelor, Cod: PO-14 Planuri ale calit ii nregistr ri ale calit ii, care furnizeaz dovezi ale implement rii i men inerii SMC-ului.

4.2.2 Manualul calit ii n manualul calit ii este descris organizarea, responsabilit ile i procedurile utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calit ii, al SAMI PLASTIC S.A. Manualul calit ii este structurat n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001. Sisteme de management al calit ii. Cerin e. Scopul manualului calit ii este de a da posibilitatea personalului organiza iei i altor persoane din exteriorul acesteia, s n eleag procedurile de baz cerute pentru men inerea standardelor de calitate. Acest nivel al calit ii este necesar pentru a da asigur ri c produsele firmei sunt conforme cu standardele interna ionale din domeniu i/sau specifica iile tehnice ale clien ilor. Este responsabilitatea tuturor angaja ilor s se asigure de aplicarea i eficien a prevederilor prezentului manual al calit ii. Personalul organiza iei aplic n mod obligatoriu, procedurile de sistem, procedurile opera ionale men ionate n acest manual al calit ii i instruc iunile de lucru asociate. Responsabilitatea pentru distribuirea, n mod controlat a prezentului manual al calit ii, este a Managerului Calitate. Manualul calit ii, fiind un document al sistemului de management al calit ii se supune prevederilor PS 01 Controlul documentelor. 4.2.3 Controlul documentelor Toate documentele SMC-ului i cele referitoare la calitatea produsului sunt inute sub control, n conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, n care se detaliaz tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare i arhivare al acestora. Redactarea, emiterea i verificarea documentelor prev zute de Sistemul de Calitate intr n sarcina Managerului Calitate, care are n grij i distribuirea acestora n mod controlat, pentru a permite fiec rui Responsabil s fie posesorul ultimei versiuni a documenta iei. Aprobarea Manualului Calit ii a Procedurilor opera ionale i de sistem i este de competen a conducerii. Pentru redactarea procedurilor i instruc iunilor, Serviciul de Asigurare a Calit ii analizeaz documentele, mpreun cu personalul autorizat, apoi le supune aprob rii conducerii. Toate documentele i datele prev zute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate prin intermediul urm toarelor : Denumirea documentului; Num rul i data reviziei; Num rul de pagini/ pagini totale document; Numele, prenumele, func ia persoanelor care au elaborat, verificat i aprobat documentul;

Nr. exemplarului pe prima pagin ; Codul documentului. Serviciul de Asigurare a Calit ii stabile te i pune prompt la dispozi ie o list de referin , care s identifice stadiul reviziilor n vigoare a documentelor, pentru prevenirea utiliz rii unor documente nevalabile i/sau perimate. Documentele nevalabile i/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare sau sunt asigurate n alt mod mpotriva utiliz rii neinten ionate. Toate documentele dep ite ce sunt conservate pe motive legale i/sau de conservare a cuno tin elor sunt identificate i consemnate n mod adecvat de c tre responsabilii de func ie interesa i. Toate documentele sunt arhivate n dosare, care vor con ine informa ii referitoare la con inut i la perioada de arhivare, pentru o u oar reperare n caz de necesitate. Arhivarea diferitelor documente este f cut de c tre Responsabilii de func ie interesa i. Sunt inute sub control, de asemenea, i datele i documentele furnizate de c tre clien i i datele nmagazinate pe supor i informatici. Toate documentele SMC-ului i cele referitoare la calitatea produsului sunt inute sub control, n conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, n care se detaliaz tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare i arhivare al acestora. Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distribu ie a documentelor, asigurndu-se astfel identificarea exact a utilizatorilor (punctelor de utilizare). Lista general a documentelor valabile, informeaz asupra reviziei n vigoare i care trebuie s se utilizeze ntr-un anumit moment. Se asigur totodat retragerea prompt a documentelor perimate din toate punctele de utilizare i nlocuirea cestora cu ultima revizie valabil . 4.2.4 Controlul nregistr rilor Tipurile de nregistr ri ale calit ii, eliberate pentru a demonstra atingerea calit ii cerute i eficacitatea SMC-ului adoptat, rezult din formularele prev zute n procedura de sistem PS-02 Controlul nregistr rilor. Procedura de referin furnizeaz informa iile referitoare la modalitatea i responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi, conservarea i eliminarea nregistr rilor. Toate nregistr rile calit ii sunt lizibile, sunt arhivate i p strate astfel nct s fie reg site prompt, n amenaj ri care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea deterior rii sau distrugerii i pentru prevenirea pierderilor.

nregistr rile calit ii sunt corelate cu produsele i/sau activit ile la care se refer vor fi indicate :

i n acestea

Produsul la care face referire nregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla i num rul de lot pentru materia prim , num rul de produc ie pentru produse finite, etc.) Tipul de activitate i descrierea activit ii desf urate. Modul de codificare a nregistr rilor calit ii este prev zut n procedura opera ional Codificarea documentelor, PO-14. Toate nregistr rile calit ii sunt arhivate i conservate n spa ii adecvate, pentru a reduce la minim deteriorarea acestora i pentru a evita pierderile. Timpii de conservare a registrelor calit ii sunt stabili i i prev zu i n procedura PS-02 Controlul nregistr rilor calit ii. Cnd se prevede prin contract, nregistr rile calit ii sunt puse la dispozi ia clientului, sau la un reprezentant al s u, pentru evaluare, pentru o perioad determinat .

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului Declara ia Directorului General , arat angajamentul s u pentru dezvoltarea i implementarea SMC-ului precum i pentru mbun t irea continu a eficacit ii acestuia. n analiza periodic , efectuat de management este investigat modul n care este respectat angajamentul managementului, respectiv dac este comunicat n cadrul organiza iei importan a satisfacerii cerin elor clien ilor, a cerin elor legale i a celor de reglementare; dac politica i obiectivele n domeniul calit ii sunt adecvate i au fost atinse; dac au fost alocate resursele necesare pentru derularea n condi ii optime a proceselor. 5.2 Orientarea c tre client n cadrul procesului referitor la rela ia cu clientul (determinarea i analiza cerin elor referitoare la produs; satisfac ia clientului ) sunt identificate cerin ele clientului iar prin controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit s se asigure satisfacerea cerin elor clien ilor. Satisfac ia clien ilor este monitorizat , a a cum s-a stabilit prin procedura opera ional Evaluarea gradului de satisfac ie a clientului PO 13. 5.3 Politica n domeniul calit ii. Conducerea Societ ii SAMI PLASTIC S.A., reprezentat de Directorul Executiv, are n vedere faptul c viitorul i succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economic a produselor introduse pe pia , dar mai ales depind de calitatea lor . Pentru a produce i livra produse de un nivel calitativ ct mai nalt, a satisface cerin ele clien ilor, a cerin elor legale i de reglementare i pentru a mbun t i continuu eficacitatea SMC-ului, n cadrul SAMI PLASTIC S.A. s-au adoptat o serie de m suri analitice i constructive, care coroborate s duc la atingerea acestor obiective.

ntre m surile constructive, se num r , de exemplu abordarea bazat pe proces, care permit solu ionarea neconformit ilor n interiorul organiza iei i care includ analizele interne ct i cele cu clientul. M surile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea i trasabilitatea, stadiul n cadrul SAMI PLASTIC S.A., noi suntem total angaja i s stabilim i s atingem standardele de calitate, care sunt capabile s satisfac sub toate aspectele, cerin ele specificate i a tept rile rezonabile ale clien ilor no tri. 5.4 Planificare 5.4.1 Obiectivele calit ii Obiectivele calit ii sunt documentate n declara ia de politic , care reprezint i declara ia de angajament a managementului de la cel mai nalt nivel. Obiectivele calit ii sunt n concordan cu politica referitoare la calitate i sunt exprimate n termeni m surabili i vizeaz urm toarele aspecte : Oferirea de produse care s satisfac cerin ele clien ilor; Reputa ia pe pia a na ional ; Cre terea vnz rilor; Num rul de neconformit i interne; Num rul reclama iilor de la clien i; Asigurarea de resurse materiale i umane; Ob inerea certific rii Sistemului de management al calit ii,conform standardului SR EN ISO 9001:2001. Obiectivele principale n domeniul calit ii sunt: Oferirea de produse care s satisfac integral i eficient Necesit ile clien ilor. Mentinerea prestigiului organizatiei pe pia a na ional de polietilen . Cre terea vnz rilor cu 20% fata de anul 2002, prin activit i sus inute i bine coordonate de managementul societatii Sc derea cu 5% a neconformit ilor, i a reclama iilor din partea clien ilor. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii Asigurarea permanent de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane, care bine instruite s men in i s mbun t easc procesele stabilite Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul Calitatii Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost intelese si realizate Consider c aceast politic trebuie comunicata, inteleasa i aplicat prin angajarea mea personal i a tuturor membrilor S.C.SAMI PLASTIC S.A., indiferent de pozi ia ocupat . 5.4.2 Planificarea sistemului de management al calit ii SAMI PLASTIC S.A. define te i stipuleaz cum trebuie satisf cute cererile privitoare la calitate n cadrul firmei. Planificarea calit ii are n vedere modul n care sunt ndeplinite obiectivele calit ii, politica n domeniul calit ii, dac este asigurat identificarea , definirea i realizarea proceselor i

resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dac integritatea sistemului este men inut cnd au loc schimb ri, dac este elaborat documenta ia necesar . Planificarea calit ii devine coerent avnd n vedere toate celelalte caracteristici ale propriului sistem de management al calit ii i este stipulat astfel nct s corespund propriilor exigen e operative. SAMI PLASTIC S.A. planific calitatea astfel : Definirea i documentarea activit ilor care permit realizarea calit ii produselor n conformitate cu propriile exigen e operative; Utilizarea de planuri de calitate generale i/sau specifice, legate de cererile clien ilor care dau specific ri proprii; Planul de investi ie pentru achizi ionarea de noi tehnologii productive i/sau ncercare i inspec ie; Planificarea activit ilor de control care se efectueaz n conformitate cu fazele prestabilite ale procesului productiv; Definirea i documentarea n cazul criteriilor de consim ire a rezultatelor unui control; Identificarea, preg tirea i gestionarea documentelor de nregistrare a calit ii produsului.

5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare


5.5.1 Responsabilitate i autoritate Modul de organizare a SAMI PLASTIC S.A. este redat schematic n organigrama firmei, prezentat n Anexa 2. n fi ele de post se prezint detaliat, responsabilitatea, autoritatea i interdependen a personalului cu atribu ii n domeniul calit ii. Organizarea S.C. SAMI PLASTIC S.A. este structurat pe dou niveluri i anume : Nivelul 1Conducere; Nivelul 2 Execu ie. Conducerea societ ii, decide asupra politicii n domeniul calit ii, aprob documentele necesare n acest sens, organizeaz i asigur mijloace necesare men inerii sistemului calit ii. Totodat elaboreaz planuri ale calit ii, urm resc realizarea tuturor prevederilor acestora la timp i n conformitate cu condi iile impuse de sistemul de management al calit ii i organizeaz activitatea desf urat de personalul din subordine. Nivelul 2 - de execu ie este format din personalul din toate compartimentele, care respect procedurile de sistem, procedurile opera ionale i instruc iunile operative prev zute de sistemul de management al calit ii adoptat. 5.5.2 Reprezentantul managementului Directorul Executiv a desemnat, Managerul Calitate care, pe lng faptul c are alte atribu ii, va avea i autoritatea definit pentru : a asigura c a fost instituit, implementat i men inut activ un Sistem de management al Calit ii n conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;

a informa constant conducerea despre func ionarea SMC-ului, pentru a putea permite analiza periodic i pentru a servi ca baz a mbun t irii continue a SMC-ului; a asigura c obiectivele calit ii, au fost cunoscute i n elese de tot personalul organiza iei i c se dezvolt metode i se asigur mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse; a asigura promovarea con tientiz rii referitoare la cerin ele clientului; a asigura o bun colaborare cu organismele externe de certificare. Responsabilitatea general a Managerului Calitate este de a asigura c activit ile tuturor compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al calit ii i cu procedurile de sistem i opera ionale asociate. 5.5.3 Comunicarea intern Informa iile referitoare la eficacitatea SMC-ului sunt comunicate tuturor persoanelor din organiza ie prin intermediul edin elor, organizate pe compartimente sau cu ntreg personalul. Fiecare circular intern , referitoare la calitate trebuie datat i semnat de responsabilul de func ie i aprobat de Managerul Calitate i/sau Conducere. Procedura opera ional Comunicare PO-01, detaliaz modul n care are loc procesul de comunicare intern si cu clientii.

5.6 Analiza efectuat de management


SMC-ul adoptat de SAMI PLASTIC S.A. este supus unei analize, la intervale potrivite, de Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea i eficacitatea n timp. Frecven a analizelor, exceptnd diversele evalu ri speciale din partea conducerii, n cazul n care se sesizeaz necesitatea unor profunde inova ii productive i organizatorice, este anual . Ini iativa pentru edin ele privind analiza SMC-ului apar ine Managerului Calitate . El va preg ti o agend de lucru i va pune la dispozi ie toate documentele relevante. Subiectele analizate includ : rezultatele auditurilor interne i/sau externe; date provenite din m surarea proceselor; date provenite din inspec iile i ncerc rile efectuate asupra materiei prime i asupra produsului finit; propuneri de modific ri, mbun t ire; cerin e de instruire; eficacitatea instruirii, Feedback-ul clien ilor; Stadiul ac iunilor corective i preventive; Stadiul aplic rii planului de ac iuni stabilit la analiza de management anterioar . Dac este necesar, Managerul Calitate va atrage aten ia asupra zonelor unde cerin ele SMCului nu sunt ndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Cnd este posibil, el va da recomand ri pentru mbun t iri. Dac din analiz rezult c sunt necesare ac iuni corective, se va c dea de acord asupra ac iunilor corective care trebuie luate i se vor sugera metode

adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a asigura implementarea ac iunilor corective stabilite. Detaliile analizei i ac iunile corective, asupra c rora s-a c zut de acord, vor fi nregistrate n procese verbale i nregistr rile vor fi arhivate. Procesul analizei efectuate de management este descris n procedura Analiza efectuat de management PO-02.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor Organiza ia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de produc ie, inspec ii i ncerc ri performant , pentru a da asigur ri c produsele SAMI PLASTIC ROMNIA S.A. sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea i pentru a cre te satisfac ia clientului prin ndeplinirea cerin elor sale. Directorul Executiv identific condi iile referitoare la resurse i asigur resursele adecvate, avnd n vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oric rei activit i de gestiune, execu ie sau care se ocup de auditurile interne ale calit ii. Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului. n fiecare an, n bugetul de venituri i cheltuieli al firmei, se aloc sumele necesare pentru implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc: asigurarea echipamentului de fabrica ie, de ultim genera ie; asigurarea echipamentului de inspec ie i ncercare din laborator; asigurarea echipamentelor de m sur din produc ie; asigurarea instrumentelor de soft pentru computer; asigurarea de personal instruit pentru activit ile din domeniul calit ii; asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calit ii; asigurarea standardelor i reglement rilor na ionale i interna ionale aplicabile n domeniul polietilenei; asigurarea de materiale, componente i echipamente necesare desf ur rii corespunz toare a proceselor de execu ie. 6.2 Resurse umane Personalul este selectat i angajat pe baza unor evalu ri ce au n vedere criterii bine definite. Totodat sunt efectuate evalu ri periodice ale activit ii angaja ilor. n func ie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, particip ri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este evaluat n func ie de beneficiile ob inute de organiza ie, n urma acestor ac iuni. Instruirea personalului include :

- Instruirea specific necesar execut rii sarcinilor ; - Instruirea general necesar mbun t irii nivelului cuno tin elor, referitoare la calitate. n cadrul SAMI PLASTIC S.A. se asigur instruirea tuturor categoriilor de personal, acordndu-se o aten ie deosebit personalului nou angajat i a personalului transferat n cadrul altor compartimente. n fiecare an n luna Decembrie, Managerul Calitate mpreun cu Responsabilul Logistica au sarcina s programeze activit ile de instruire ale personalului, pe baza unor semnal ri primite din cadrul compartimentelor organiza iei. Se emite i se aduce n aten ia Directorului Executiv, n vederea aprob rii, un plan anual de instruire, care prevede, n linii generale, personalul implicat i, respectiv, timpii de aplicare. n cazul unor angaj ri noi de personal, oricare ar fi atribu ia ce trebuie acoperit , este prev zut , pe lng perioada de instruire, o perioad de formare teoretic , referitoare la produc ie, la introducerea pe pia a unor asemenea produse i la standardele de referin . Pe lng aceasta, se vor furniza informa iile necesare, referitoare la standardul SR EN ISO 9001:2001 i la documenta ia de referin (Manualul Calit ii, Proceduri de sistem, Proceduri opera ionale, Instruc iuni operative). Personalul care desf oar activit i speciale trebuie s fie calificat, pe baza unui titlu de studiu sau pe baza unei experien e n munc . Instruirea personalului va fi nregistrat i arhivat . Atunci cnd apar modific ri n documenta ie ( Manualul Calit ii, Proceduri, Instruc iuni operative) Managerul Calitate are datoria de a le face cunoscute personalului, prin organizarea unor edin e. Procesele verbale ale edin elor sunt nregistrate i arhivate. Procedura opera ional Instruire PO-03 descrie procesul de instruire. 6.3 Infrastructur Infrastructura disponibil realiz rii n condi ii optime a produselor SAMI PLASTIC S.A. este urm toarea : Cl diri, respectiv hala de produc ie, dotat cu vestiare, du uri, magazia, birouri, special amenajate pentru desf urarea n bune condi ii a activit ilor; Utilaje de produc ie i de inspec ii i ncerc ri performante, care respect normele de securitatea muncii; Software performant; Servicii internet; Documenta ie, standarde, reglement ri din domeniul polietilenei. Responsabilul Produc ie procedeaz la fiecare nceput de an la realizarea unui plan anual de ntre inere i mentenen . n mod normal, planul prevede dou opriri ale ma inilor n luna Decembrie i o alt lun , stabilit de conducere. Cu aceast ocazie, se vor efectua opera ii generale de ntre inere a utilajelor.

Opera iile periodice de ntre inere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub controlul Responsabilului Produc ie, vor fi nregistrate n formularele de ntre inere. n timpul produc iei, ce urmeaz controalelor realizate de efii de Tur n timpul turei, se efectueaz opera iile de ntre inere obi nuite, preventive, cum ar fi : Cur irea marcatorilor; Cur area filtrelor; Reglarea instala iei de nc rcare; Reglarea t ietorului. Opera iunile obi nuite de ntre inere, la instala iile fixe, sunt realizate de personalul intern, n timp ce opera iunile de ntre inere speciale ale liniilor i ale echipamentelor electrice i termohidraulice, pot fi realizate de firme externe, specializate. 6.4 Mediu de lucru Personalul din hala de produc ie beneficiaz de c ti de protec ie fonic , de m nu i termice, de du uri i de orice alte mijloace necesare desf ur rii n bune condi ii a muncii. Personalul din birouri beneficiaz de ecrane de protec ie mpotriva radia iilor monitoarelor, de birouri i fotolii ergonomice, munca desf urndu-se ntr-un mediu adecvat, ferit de factori perturbatori, iar responsabilitatea p str rii igienei i cur eniei n hala de produc ie ct i la birouri revine fiec rui angajat. Documenta ia aflat n dotarea angaja ilor din produc ie permite identificarea i s utilizarea instrumentelor necesare pentru desf urarea normal a produc iei. Este sarcina Responsabilului de Produc ie s organizeze munca n hala de produc ie astfel nct mediul de lucru s fie mereu sigur, n conformitate cu standardele n vigoare n domeniul protec iei muncii.

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realiz rii produsului Organiza ia planific i dezvolt procesele necesare pentru realizarea produsului. Planificarea realiz rii produsului este compatibil cu cerin ele impuse pentru celelalte procese ale SMCului. La planificarea realiz rii produsului organiza ia determin , dup caz, urm toarele : Obiectivele calit ii i cerin ele pentru produs; Necesitatea de a stabili procese, documente i de a aloca resursele specifice produsului; Activit ile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspec ie i ncercare specifice produsului, precum i criteriile pentru acceptarea produsului; nregistr rile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare i produsul rezultat satisfac cerin ele.

7.2 Procese referitoare la rela ia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerin elor referitoare la produs Organiza ia determin , prin intermediul comenzilor primite de la clien i cerin ele acestora, inclusiv cerin ele referitoare la activit ile de livrare i post livrare. n cazul n care comenzile primite nu confer informa ii suficiente, este sarcina compartimentului Comercial s discute cu clien ii i s propun acestora solu iile cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic i financiar. Compartimentul Comercial colaboreaz cu Responsabilul Logistica pentru a determina : cerin ele nespecificate de c tre client, dar necesare pentru utilizarea specific sau inten ionat , atunci cnd aceasta este cunoscut ; cerin ele legale i de reglementare referitoare la produs; orice alte cerin e suplimentare determinate de organiza ie. n timpul produc iei sunt prev zute o serie de inspec ii prezentate n procedurile de referin care sunt realizate cu o periodicitate prestabilit . Aceste inspec ii efectuate de eful de Tur pe fluxul de fabrica ie sunt : aspectul vizual al suprafe ei externe/interne i al marcajului; m surarea diametrul extern mediu; m surarea grosimea min/ max. a peretelui tubului ; lungimea colacilor/barelor; ovalizarea. Toate valorile relevate sunt nregistrate n formulare specifice, aflate n dotarea efilor de Tur i care sunt gestionate n conformitate cu procedura de referin Controlul nregistr rilor P.S.-02. Este sarcina Responsabilului de Laborator s preleveze la fiecare nceput de produc ie i apoi cu o anumit frecven prestabilit e antioanele pentru controlul principalelor caracteristici ale tubului n produc ie. 7.2.2 Analiza cerin elor referitoare la produs Contractele, ofertele pentru licita ii sunt supuse unei analize i se desf oar n conformitate cu procedura opera ional Analiza cerin elor referitoare la produs PO-05. ntotdeauna, nainte de a se ncheia un contract de furnizare sau n cazul particip rii la o licita ie, Compartimentul Comercial se asigur c : Sunt clar definite i documentate specifica iile tehnice i comerciale cerute; Cerin ele din contract sau comand care difer de cele exprimate anterior sunt rezolvate; Capacitatea SAMI PLASTIC S.A. poate satisface specifica iile contractuale cerute; cerin ele legale i de reglementare pot fi respectate. n acest sens este necesar aprobarea Responsabilui Logistica sau Responsabilului Produc ie. n acela i timp Responsabilul Desfacere, din cadrul Compartimentului Comercial se asigur c : i

- Sunt comunicate, n scris, clientului, eventualele abateri de la cerin ele clientului i cele notate n ofert . Func iile implicate n analiza contractului i a ofertei de licita ie sunt Responsabilul Aprovizionare i Responsabilul Desfacere cu colaborarea Managerului Calitate pentru asigurarea cerin elor referitoare la calitate. Aprobarea final este dat de c tre conducerea societ ii. Pentru asigurarea onor rii contractului, n termenii prev zu i de predare, Responsabilul Aprovizionare i Responsabilul Desfacere procedeaz la programarea tuturor activit ilor necesare n acest sens. Cnd apar modific ri ale contractului i clientul cere modificarea contractului, intr n sarcina Responsabilului Desfacere s gestioneze opera iile de verificare pentru acceptarea modific rii, transmi nd eventualele indica ii c tre func iile interesate din organiza ie. Tot el procedeaz la informarea clientului n leg tur cu modific rile f cute i cere un r spuns de acceptare a modific rilor. Activit ile de analiz a contractului i a ofertelor pentru licita ii, sunt nregistrate i arhivate de c tre Compartimentul Comercial n registre adecvate. Toate aceste nregistr ri trebuie s fie lizibile i sunt arhivate i p strate astfel nct s fie reg site prompt, n amenaj ri care asigur un mediu adecvat pentru prevenirea deterior rilor sau distrugerii i pentru prevenirea pierderilor. Responsabilul Comercial n colaborare cu Directorul Comercial, are responsabilitatea s gestioneze cataloagele i listele de pre uri produse la SAMI PLASTIC S.A. Agen ii de vnz ri trebuie s aib la dispozi ie, ntotdeauna, ultima versiune revizuit a listelor cu produse. Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de competen a Responsabilului Comercial. 7.2.3 Comunicarea cu clientul Comunicarea cu clientul are n vedere informa ii referitoare la : Identificarea cerin elor clientului; Informa ii referitoare la produs; Cereri de ofert , comenzi, contracte; Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofert ; Aprobarea solu iilor tehnice propuse de c tre organiza ie; Feedback-ul de la client, reclama iile acestuia; Aceste informa ii pot fi comunicate de c tre client prin : Convorbire telefonic ; Fax; Coresponden ; Contact direct; E-mail.

Modul de desf urare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat n procedura opera ional Comunicare PO-01.

7.3 Proiectare i dezvoltare (neaplicabil) 7.4 Aprovizionare


7.4.1 Procesul de aprovizionare S.C. SAMI PLASTIC S.A. se asigur c produsele sau serviciile achizi ionate sunt conforme cu necesit ile organiza iei i condi iile specificate n documenta ia de aprovizionare. Procesul de aprovizionare este detaliat n procedura opera ional Aprovizionare PO-04. SAMI PLASTIC S.A. efectueaz aprovizionarea cu materie prim , produse i servicii, care au influen asupra calit ii, f cnd apel la furnizorii considera i acceptabili. Prin materiale care au influen asupra calit ii se n elege : Materia prim ; Materiale pentru ambalare; Utilajele din produc ie i piesele de schimb; Aparatele i instrumentele de laborator i piesele de schimb; Toate produsele aprovizionate, ce sunt apoi comercializate de organiza ie. Prin servicii care au influen asupra calit ii se n elege : Transportul ( materie prim i produse finite); Asisten a tehnic pentru ntre inerea liniei de produc ie; Asisten a pentru instala iile electrice; Alegerea i evaluarea, n consecin , a furnizorilor, va fi realizat pe baza capacit ii lor de a satisface condi iile din contracte, inclusiv condi iile sistemului calit ii i oricare condi ii specifice referitoare la asigurarea calit ii. Se va ine cont, n selec ia furnizorilor, de rezultatele ncerc rilor pentru proiecte asem n toare sau experien a publicat de c tre al i utilizatori. Criteriul principal de selectare i evaluare este acela de determinare a fiabilit ii raportului de furnizare, existent pentru furnizorii cunoscu i, n timp ce pentru cei noi, se utilizeaz un chestionar informativ de evaluare i executare a unor furniz ri de prob . Responsabilul Aprovizionare trebuie s defineasc tipul i amploarea controlului efectuat asupra furnizorilor. Acest lucru trebuie s depind de tipul produsului, de impactul produsului furnizat asupra calit ii produsului final i atunci cnd este aplicabil, de rapoartele auditurilor calit ii i/sau de nregistr rile calit ii referitoare la capabilitatea i performan ele furnizorilor, demonstrate anterior. Lista furnizorilor accepta i este gestionat de c tre Responsabilul Aprovizionare, i este verificat periodic, raportnd data i eventualele revizii. 7.4.2 Informa ii pentru aprovizionare

Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt elaborate de c tre Responsabilul Aprovizionare i aprobate de c tre conducere. Documentele de aprovizionare trebuie s redea n mod clar informa iile necesare, care permit individualizarea n mod univoc a materialelor din comand : Tipul, categoria, clasa sau o alt identificare precis ; Specifica ii de referin pentru aprovizionare (cnd sunt prezente); Referin e la condi iile generale de furnizare; Cerin e pentru sistemul de management al calit ii; Cerin e pentru calificarea personalului (pentru service). Responsabilul Aprovizionare trebuie s analizeze, nainte de emitere documentele de aprovizionare, pentru a confirma dac sunt corespunz toare condi iilor specificate. Documentele de aprovizionare sunt arhivate de c tre Responsabilul Aprovizionare. Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu caracteristicile specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii. 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat Atunci cnd se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica, n documentele de aprovizionare, n elegerile referitoare la verificarea i metoda de eliberare a produsului. n cazul n care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru planificarea si executarea acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare i Managerul Calitate, care pot colabora i cu al i responsabili de func ie interesa i. Atunci cnd este specificat n contract, clientul sau reprezentantul acestuia trebuie s aib dreptul de a verifica la organiza ie (SAMI PLASTIC S.A.) i la furnizor c produsul furnizat este conform cu condi iile specificate. Intr n sarcina Responsabilului Aprovizionare i Managerului Calitate s organizeze i s comunice tuturor p r ilor interesate, n form scris , modul de desf urare al vizitei, atunci cnd acest lucru se cere explicit de c tre client. O asemenea verificare nu este utilizat ca o dovad a controlului efectiv al calit ii, efectuat de furnizor. Inspec iile i ncerc rile care se efectueaz asupra produselor aprovizionate, pentru a se asigura c acestea satisfac cerin ele de aprovizionare specificate, sunt descrise detaliat n procedura opera ional Inspec ii i ncerc ri PO-08.

7.5 Produc ie i furnizare de servicii


7.5.1 Controlul produc iei Modul de desf urare a procesului de controlul produc iei este descris n mod detaliat n procedura opera ional Controlul produc iei PO-07. n fiecare an, se elaboreaz o program de mentenan corespunz toare a echipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanent a proceselor.

Pentru a realiza controlul procesului de produc ie , a fost prezentat i distribuit angaja ilor cu responsabilit i n acest sens documenta ia indicat mai jos : Procedura opera ional Controlul produc iei PO-07, care con ine indica ii referitoare la tipurile i frecven a inspec iilor care se efectueaz pe linia de produc ie i referiri la formularele care trebuie completate. efii de tur sunt responsabili pentru executarea acestor inspec ii, sub supervizarea Responsabilului de Produc ie. Cartelele de func ionare ale ma inii, care con in to i parametri necesari pentru extrudarea unui anumit tip de tub (diametru nominal, materialul utilizat, graficul de temperatur ). Responsabilitatea pentru completarea i afi area cartelei ma inii este a efilor de Tur . Instruc iunile operative de lucru, care furnizeaz indica iile necesare pentru pornirea liniei de produc ie i asupra eventualelor interven ii necesare pentru schimbarea produc iei. Instruc iuni care stabilesc limitele ntre care trebuie s r mn parametri de func ionare ai ma inii i cei ai aparaturii din linia de produc ie. Programa de mentenan a ma inii i registrul de nregistrare a opera iilor realizate. Aceast documenta ie, permite angaja ilor din produc ie s identifice i s utilizeze aparatura necesar pentru desf urarea anumitor activit i productive. Intr n sarcina Responsabilului de Produc ie s organizeze munca n hala de produc ie, astfel nct s existe ntotdeauna un spa iu de munc adecvat exigen elor de siguran stabilite de normativele n vigoare. ntre inerea aparaturii asigur men inerea capacit ii productive i trebuie s aib n vedere toate instala iile existente ( electrice, hidraulice etc.). ntre inerea este realizat de persoane din interiorul firmei sau de c tre Institu ii specializate n acest sens. n primul caz, personalul implicat n aceste activit i are instruirea necesar , ob inut dup o perioad de formare; n cel de-al doilea caz, se procedeaz la omologarea firmei interesate pentru prest rile cerute. Cartelele de func ionare a ma inii, programarea produc iei, programa de mentenan i registru de nregistrare a opera iilor nregistrate sunt arhivate de c tre Responsabilul de Produc ie. 7.5.2 Validarea proceselor de produc ie Organiza ia a elaborat o procedur de validare, pentru procesele pentru care elementele de ie ire rezultate nu pot fi verificate prin m surare sau monitorizare ulterioar . Validarea demonstreaz capabilitatea acestor procese de a ob ine rezultatele planificate. Organiza ia a stabilit m suri preliminare pentru aceste procese : Criterii definite pentru analiza i aprobarea proceselor; Aprobarea echipamentului i calificarea personalului; Utilizarea de metode i proceduri specifice; Cerin e referitoare la nregistr ri; Revalidarea. 7.5.3 Identificare i trasabilitate

S-a stabilit i se men ine procedura opera ional Identificare i trasabilitate PO-06. n aceast procedur se descriu activit ile ce se desf oar pentru asigurarea identific rii i trasabilit ii produsului, ncepnd de la recep ie i pe parcursul tuturor etapelor de produc ie i livrare. Cnd Managerul Calitate prime te semnal ri de produse neconforme de la produc ie sau direct de la client, este necesar efectuarea unor controale a documentelor referitoare la produsele n chestiune, pentru a c uta s se ajung la cauzele care au generat problema. Pentru a efectua o asemenea activitate, Managerul Calitate are nevoie de informa ii fundamentale, care sunt reprezentate de num rul de produc ie al tubului. Acest num r, marcat pe tub, reprezint , n mod univoc, un lot de produc ie i furnizeaz urm toarele informa ii : Numele comercial SAMI PLASTIC Tipul de aplicare(cnd este prezent); Diametrul tubului; Data de produc ie (ziua, luna, anul) Tipul materiei prime; Presiunea nominal sau SDR-ul; Linia de produc ie; Tura de munc ; Standardul de referin . Toate aceste indica ii i tipul materialului utilizat, respectiv num rul de lot vor fi nscrise n nregistr rile de control ale calit ii, folosite n diferitele faze ale produc iei i la ncerc rile executate n laborator. Se poate afirma, deci, c prin intermediul nregistr rilor, prin arhivarea lor i n baza sistemului de identificare imprimat pe tub, este posibil, ca n orice moment, s se realizeze identificarea i trasabilitatea produsului. Func ia responsabil pentru realizarea identific rii i atrasabilit ii produsului semnalat este Managerul Calitate. n cazuri particulare, marcajul tubului poate con ine i alte informa ii, n func ie de cerin ele clientului. 7.5.4 Proprietatea clientului n unele cazuri materialele pot fi furnizate de c tre client, ca o parte a contractului. Chiar i n acest caz s-a prev zut un proces de inspec ie a bunurilor la primire, pentru a ne asigura de faptul c produsul primit este acceptabil din punct de vedere calitativ, c nu s-a deteriorat n timpul transportului i c poate fi utilizat pentru scopul propus. Controlul produsului furnizat de client, este realizat de aceea i responsabili care realizeaz i nregistreaz controalele la intrarea materialului aprovizionat, care este proprietatea firmei SAMI PLASTIC S.A. . Dac materialul, care este proprietatea clientului, a r mas nepreluat n magazie, trebuie s fie identificat cu ajutorul unor pl cu e de recunoa tere.

Procedura opera ional de referin Aprovizionare PO-04 descrie i modalit ile de sesizare a clientului, n cazul unor eventuale pierderi, deterior ri sau alte eventuale neconformit i ap rute n timpul transportului materialului. Verificarea care se efectueaz n cadrul firmei noastre nu absolv clientul de responsabilitatea de a furniza un produs acceptabil. 7.5.5 P strarea produsului Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul proces rii interne , pn la livrare s-a elaborat i se respect procedura opera ional Stadiul inspec iilor i ncerc rilor PO-10. Materia prim , la primire, desc rcat n magazie este identificat prin intermediul unor cartoane colorate, care indic stadiul controlului efectuat n laboratorul de probe : Material conform (carton de culoare verde) Material n a teptarea analizelor (carton de culoare galben ) Material neconform (carton de culoare ro ie) Angaja ii din produc ie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv, numai material controlat, marcat cu carton verde. Produsele finite, dup un rezultat pozitiv al inspec iilor i ncerc rilor sunt : - Dotate cu cartoane de identificare pentru tuburi i colaci destina i magaziei; Dep irea ncerc rilor de laborator, prev zute de Normele de referin , este eviden iat prin stocarea n magazie, n anumite zone din curtea extern . Produsele care nu dep esc inspec iile i/sau ncerc rile prev zute sunt amplasate n spa ii speciale, fiind eviden iate ca materiale neconforme. Eviden a stadiului inspec iilor i a ncerc rilor va fi p strat pe timpul ntregului ciclu productiv. Responsabilul pentru eliberarea produselor conforme este Responsabilul Laboratorului de Probe. Se respect de asemenea prevederile procedurii opera ionale Manipulare, depozitare, conservare i livrare PO-11. Manipulare Este sarcina efilor de Tur i a Responsabilului Magaziei s adopte m surile necesare n timpul manipul rii produselor n interiorul halei i n curtea extern , astfel nct s nu se produc daune i/sau deterior ri ale acestora. Asemenea m suri de prevedere constau n utilizarea unor mijloace i metode cum ar fi : - Utilizarea unor rastele din lemn ca baz de sprijin, pentru tuburile n bare, n cadrul magaziei externe, avnd grij s se controleze ca suprafa a acestor rastele s nu prezinte asperit i de orice tip (cuie ie ite n afar , a chii de lemn). - Evitarea deterior rii tuburilor, n timpul manipul rii n magazie, avnd grij s nu fie izbite

de suprafe e ie ite n afar i/sau abrazive, care pot cauza zgrieturi evilor. - Manipularea se va face prin intermediul unor elevatoare cu bra e; pentru transportul tuburilor de la linia de produc ie pn la ie irea din hal , se utilizeaz c rucioare cu ro i, cu trac iune manual sau cu elevatoare. Depozitare Magazia de produse finite este amplasat n curtea extern halei de produc ie, suprafa a pe care se vor sprijini tuburile trebuie s fie realizat cu materiale lise de tipul conglomeratului bituminos i/sau rastele de lemn, astfel nct s nu prezinte asperit i care s deterioreze suprafa a extern a tuburilor. Pentru toate celelalte produse comercializate, exist un loc special de depozitare, amenajare ce confer protec ia necesar mpotriva deterior rilor. Ie irea din magazie a produselor finite este autorizat de c tre Compartimentul Comercial Responsabilul Desfacere, dup completarea facturii; avizul de expedi ie este completat de Responsabilului Magaziei. Condi iile de depozitare vor fi verificate la intervale prestabilite, pentru a observa conformit ile cu cerin ele specificate de c tre normele de referin n relevarea i tratamentul oric rei pierderi, daune i/sau deterior ri. Ambalare Ambalarea tuburilor de polietilen poate fi realizat cu urm toarele materiale : - F ii sau fire de polipropilen , pentru confec ionarea colacilor; - Rastele de lemn, pentru tuburile n bare. Tipul ambalajului poate varia, n func ie de cerin ele speciale de furnizare, cerute n comand sau prin contract de c tre client. Responsabilitatea pentru activitatea corect de ambalare revine : - Responsabilului de Produc ie i efilor de Tur , pentru produsele finite ambalate n interiorul halei; - Responsabilului Magaziei, pentru produsele finite neambalate, n curtea extern . Conservare Tuburile stocate n curtea extern sunt mp r ite n func ie de : - Tipul( re ele de ap , de gaz, canalizare, iriga ii); - Diametrul nominal; - PN sau SDR; - Ambalare (colaci, bare, etc.) Tuburile sunt conservate n zonele din magazie, conform criteriilor de stivuire care s mpiedice ovalizarea i deteriorarea acestora. A a cum s-a precizat la manipulare, pentru fitinguri, aparate de sudur i alte piese comercializate se asigur conservarea materialelor prin amplasarea acestora n spa ii nchise. Livrare

Cnd este prev zut prin contract, SAMI PLASTIC S.A. asigur protec ia calit ii produsului finit pn la predarea la sediul sau antierul clientului, adoptnd m surile necesare n timpul transportului i furniznd indica iile necesare pentru opera iile de desc rcare, m suri care s mpiedice apari ia unor deterior ri ale produsului.

7.6 Controlul dispozitivelor de m surare i monitorizare


Pentru a furniza dovezi ale conformit ii produsului cu cerin ele specificate, SAMI PLASTIC S.A. a elaborat i respect prevederile procedurii operative Controlul dispozitivelor de m surare i monitorizare PO-9. Intr n atribu iile Responsabilului Laboratorului de Probe, s in un tabel al tuturor instrumentelor utilizate de c tre angaja ii din produc ie, dar i a celor din laborator pentru executarea m sur torilor, respectiv, a ncerc rilor. Instrumentele de m sur utilizate sunt urm toarele: ubler digital pentru m surarea grosimii, micrometre pentru m surarea grosimii, rigl flexibil pentru m surarea diametrelor externe, metru pentru m surarea lungimii, termometre pentru m surarea temperaturii, cronometre pentru m surarea timpilor de prob , manometre pentru m surarea presiunii. Aparatele pe care se execut ncerc rile sunt : balan analitic , cuptor tubular pentru procentul de negru de fum, extruder plastometru pentru proba MFI, stand pentru control presiune, bazin termostatat pentru probele de presiune, bazin termostatat pentru varia ia longitudinal la cald, dinamometru, microscop, t ietor rotativ micrometric, pres hidraulic manual , polizor. Fiecare instrument / aparat este supus unui control de calitate i unei calibr ri periodice, opera ie ce este efectuat de un laborator de metrologie. Aceste verific ri sunt nregistrate i conservate. Alegerea i achizi ionarea unui aparat sau instrument de m sur este de competen a Responsabilului Laboratorului de Probe, care trebuie s verifice i s evalueze ca eroarea s se ncadreze n exigen ele de m sur cerute. Toate instrumentele de prob , m sur i omologare sunt dotate cu un cod de identificare i cu etichete distinctive care arat stadiul calibr rii. Aparatele i instrumentele de m sur sunt asigurate mpotriva ajust rilor care ar putea invalida rezultatul m sur rii i sunt asigurate atunci cnd se execut activit i de manipulare, ntre inere, depozitare. Fiecare opera ie de calibrare, executat de laboratorul de metrologie, este nregistrat n modele respective sau pe supor i informatici, sunt arhivate de c tre Responsabilul Laboratorului de Probe, garantnd astfel posibilitatea de documentare. n cazul rezultatelor unor opera iuni precedente de m surare i ncercare, atunci cnd rezult o dep ire a termenului de calibrare, se noteaz data i codul instrumentului care a dep it perioada de calibrare, se execut calibrarea, iar dac eroarea aparatului nainte de calibrare nu se ncadreaz n limitele acceptabile, se aplic procedura de rechemare a produsului. Cnd se cere prin contract, pot fi aduse la cuno tin a clientului datele tehnice referitoare la aparatele i instrumentele de inspec ie, m surare i ncercare. Aceasta se realizeaz prin

prezentarea unui registru general cu starea calibr rii avnd, eventual, ca anexe ultimele cartele de calibrare a instrumentelor respective.

8. M SURARE, ANALIZ
8.1 Generalit i

I MBUN T

IRE

Organiza ia a planificat i a implementat procesele necesare de monitorizare, m surare, analiz i mbun t ire : pentru a demonstra conformitatea produsului; pentru a asigura conformitatea SMC-ului; pentru a mbun t i continuu eficacitatea SMC-ului; Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea i verificarea capabilit ii proceselor sunt analizele (diagramele) Pareto i reprezent rile grafice.

8.2 Monitorizare i m surare


8.2.1 Satisfac ia clientului Se utilizeaz , n rela ia cu clien ii chestionare de evaluare a gradului de satisfac ie a clientului. Datele colectate sunt analizate periodic n vederea stabilirii de ac iuni menite s sporeasc nivelul de satisfac ie al clientului. Procedura opera ional Evaluarea gradului de satisfac ie al clientului PO-13, prezint modul n care sunt colectate i procesate aceste date. 8.2.2 Audit intern Auditurile interne ale SMC-ului se desf oar planificat, sunt documentate corespunz tor i au ca scop verificarea conformit ii activit ilor legate de calitate cu reglement rile stabilite i a determina eficien a SMC-ului. Procedura de sistem PS-03 Audituri interne, descrie modul n care se desf oar acest proces. Pentru a certifica c activit ile referitoare la calitate i respectivele rezultate sunt n acord cu planificarea i pentru a evalua eficacitatea SMC-ului, n fiecare an, toate compartimentele firmei sunt verificate de cel pu in 2 ori , de c tre auditorii interni. Auditorul nu trebuie s aib nici o responsabilitate n interiorul sectorului supus verific rii. Programarea auditurilor interne este realizat n func ie de gradul de importan a activit ii care trebuie verificat i pe baza unui program anual de audit intern. Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit, care trebuie completate i arhivate. Rezultatul auditurilor este examinat de Managerul Calitate, care comunic rezultatul analizei tuturor responsabililor implica i.

Rezultatele acestor audituri se constituie ca parte integrant n informa iile utilizate pentru analiza efectuat de management. Documentele referitoare la auditurile interne sunt arhivate de Managerul Calitate, n dosarul de audit. Cnd, n timpul unui audit, se observ anumite caren e, personalul responsabil trebuie s ntreprind , n timp util, ac iuni corective, pentru eliminarea problemei. Neconformit ile relevate n timpul unui audit sunt obiect al auditului urm tor, pentru a verifica i nregistra ndeplinirea i eficacitatea ac iunii corective ntreprinse. Ac iunile de urm rire sunt realizate i nregistrate, astfel nct s se monitorizeze eficien a m surilor corective. Directorul Executiv poate s ns rcineze un auditor pentru executarea unor audituri speciale, suplimentare celor deja prev zute, n anumite sectoare ale societ ii sau cu orientare c tre eventualele probleme ce trebuie solu ionate. 8.2.3 Monitorizarea i m surarea proceselor Organiza ia aplic metode adecvate pentru monitorizare i acolo unde este aplicabil, m surarea proceselor sistemului de management la calit ii. Aceste metode trebuie s demonstreze capabilitatea proceselor de a ob ine rezultatele planificate. Atunci cnd rezultatele planificate nu sunt ob inute, sunt ntreprinse corec ii i ac iuni corective, dup cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului. 8.2.4 Monitorizarea i m surarea produsului Metodele folosite pentru monitorizarea i m surarea produsului sunt descrise n procedura opera ional de referin Inspec ii i ncerc ri PO-08 Inspec ii i ncerc ri la primire; nregistr ri. Inspec iile i ncerc rile, precum i nregistr rile care trebuie f cute, sunt specificate n procedura de referin . Materia prim , la primire, va fi supus unor inspec ii i ncerc ri, din partea responsabililor de func ie interesa i. n determinarea anvergurii i tipurilor de inspec ii i ncerc ri efectuate la primirea materialului, se ia n considerare anvergura controlului efectuat ini ial de c tre furnizor i disponibilitatea documentelor de nregistrare a calit ii. Asemenea inspec ii i ncerc ri constau n : - Verificarea documentelor de nso ire i compararea acestora cu documentele de comand , controlul vizual al etichet rii materialelor ambalate n saci, controlul cantit ilor, n conformitate cu comanda, controlul st rii de conservare a sacilor de protec ie a materiei prime, se face la desc rcarea materialului de c tre Comisia de recep ie - Prelevarea de e antioane pentru ncerc ri n Laboratorul de Probe, n vederea accept rii materialului, de c tre Responsabilul Laboratorului de Probe. - Inspectarea i ncercarea utilajelor i ma inilor destinate produc iei este realizat de c tre Responsabilul Produc ie.

- Inspectarea i ncercarea aparaturii destinate laboratorului este realizat de c tre Responsabilul Laboratorului de Probe. ncerc rile realizate asupra materiei prime, la primire, va fi efectuat n acord cu procedura opera ional de referin PO-08 i va fi nregistrat n formularele adecvate, iar arhivarea va fi atribu ia Responsabilului Laboratorului de Probe. Pentru celelalte materiale i utilaje n intrare, controlul i eventualele adnot ri vor fi nscrise n documenta ia de nso ire de c tre Responsabilul Aprovizionare. Stadiul ncerc rilor pentru materia prim amplasat n magazie este pus n eviden prin folosirea cartoanelor, care indic materialele care pot fi utilizate, care sunt n a teptarea analizelor i care sunt neconforme. n cazul n care, din motive de urgen , produsul intrat este eliberat pentru produc ie, f r ca Responsabilul Laboratorului de Probe s fi executat probele de acceptare, prev zute, este necesar s fie identificat cu un carton: material de controlat i nregistrat precis, cu scopul de a permite rechemarea i nlocuirea sa imediat n cazul neconformit ii cu condi iile specificate. Inspec ii i ncerc ri n cursul fabrica iei; nregistr ri. n timpul produc iei, sunt prev zute o serie de inspec ii specificate n procedura opera ional de referin PO-08, care vor fi realizate cu o periodicitate prestabilit , de c tre eful de Tur i care privesc: aspectul vizual, marcarea evii, diametrul extern mediu, grosimea min./max., lungimea colacilor i a barelor, ovalizarea. Toate valorile sunt nregistrate n formulare adecvate i sunt arhivate, prin grija Responsabilului Laboratorului de Probe, n arhiva laboratorului. Aceste nregistr ri trebuie s indice clar c produsul a fost sau nu a fost admis la inspec ii, n conformitate cu criteriile de acceptare definite. Atunci cnd produsul nu a fost admis la una din inspec ii, se va anun a Managerul Calitate, care va aplica procedura pentru controlul produselor neconforme. Intr n sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe s procedeze, la fiecare nceput de produc ie i apoi succesiv cu o anumit frecven prestabilit , la prelevarea unor e antioane, pentru realizarea ncerc rilor. Inspec ii i ncerc ri finale; nregistr ri. Este atribu ia Responsabilului Laboratorului de Probe s realizeze, pe e antioanele de tub prelevate n timpul produc iei, ncerc rile prev zute de normele de referin i/sau specific rile tehnice ale clien ilor, cu frecven a specificat . Produsul nu va fi expediat pn ce toate ncerc rile prev zute nu vor fi finalizate, cu un rezultat pozitiv i respectivele date nu vor fi disponibile, nregistrate i autorizate. Principalele inspec ii i ncerc ri care sunt realizate pe produsul finit sunt: aspectul vizual, marcarea evii, lungimea colacilor i a barelor, diametrul extern mediu, grosimea min./max., indicele de fluiditate, con inutul de negru de fum, dispersia i reparti ia negrului de fum, densitatea, rezisten a la presiune intern constant la temperatura de 20 i 80, rezisten a la trac iune, varia ia longitudinal la cald. Datele ob inute vor fi nregistrate n formularele de laborator.

Responsabilul de Laborator conserv datele, pentru a demonstra c produsul a dep it toate inspec iile i ncerc rile, n conformitate cu criteriile de acceptare stabilite. Produsele sunt re inute pn cnd sunt terminate toate inspec iile i ncerc rile prev zute i pn cnd sunt elaborate rapoartele cerute, cu excep ia cazului n care produsele sunt eliberate pe baza procedurii de rechemare, obligatorii. O asemenea procedur de rechemare const n eliberarea produsului, nainte de termenii de execu ie a unor ncerc ri, firma noastr asumndu- i eventualele return ri, cu acordul clientului. Responsabilul de Laborator are responsabilitatea eliber rii produselor conforme n magazia de produse finite. Cnd produsul nu trece o anumit ncercare, se trece la aplicarea procedurii pentru controlul produsele neconforme de c tre Managerul Calitate. n cazul n care unele din ncerc rile de laborator mai sus citate, nu pot fi realizate n laboratorul intern, este sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe s cear executarea acestor probe la un laborator extern recunoscut sau laboratorul de probe a unor firme din sectorul plastic care posed certificare n conformitate standardul SR EN ISO 9001.

8.3 Controlul produsului neconform


Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor neconforme i atribu iile i responsabilit ile func iilor implicate sunt descrise n procedura de sistem Controlul produsului neconform PS 04. Produsele clasificate ca neconforme, ca urmare a inspec iilor i ncerc rilor interne sau a semnal rii din partea clien ilor, sunt p strate n magazie, n spa ii adecvate, dotate cu cartoane de identificare, indicnd : - Produse neconforme - Produse returnate de client, n a teptarea examenului de neconformitate din partea Managerului Calitate i a Responsabililor de func ie interesa i. n acest mod se elimin posibilitatea utiliz rii produselor neconforme. Fiecare semnalare de neconformitate va fi nregistrat i examinat de c tre Managerul Calitate i de Responsabilii de func ie interesa i, pentru a defini tratamentul produselor neconforme i a transmite deciziile p r ilor interesate. Produsul neconform trebuie analizat n conformitate cu proceduri documentate. Produsul neconform poate fi : Reclasat pentru alte utiliz ri; Reprelucrat pentru a satisface condi iile specificate; Respins sau rebutat; Acceptat cu/sau f r repara ii, prin intermediul consim mntului clientului sau a unui reprezentant al acestuia. Atunci nd un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface condi iile specificate, este supus unei reverific ri, pentru a demonstra conformitatea cu cerin ele. Autoritatea asupra deciziei finale, asupra produselor neconforme apar ine Managerului Calitate.

Atunci cnd produsul neconform este detectat dup livrarea la client sau n timpul punerii n oper , SAMI PLASTIC S.A. v-a ntreprinde ac iunile necesare, lund n calcul particularit ile situa iei create. Cnd prin contract se prevede o propunere scris de utilizare a produselor neconforme, aceasta va fi trimis clientului sau reprezentantului s u de c tre Managerul Calitate, pentru a ob ine confirmarea. Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi nregistrat i arhivat .

Cnd un auditor intern sau extern, n timpul execut rii unui audit, ntlne te o neconformitate a SMC-ului, procedeaz la nregistrarea sa i apoi la studierea ac iunilor corective i preventive, a a cum este prev zut n Procedura de sistem Controlul produsului neconform PS 04.

8.4 Analiza datelor


Datele relevante sistemului calit ii trebuie colectate i analizate pentru a se asigura adecvarea i eficacitatea SMC-ului. Datele colectate n urma proceselor de m surare i monitorizare sunt analizate n mod regulat n vederea evalu rii eficien ei SMC-ului i identific rii oportunit ii de mbun t ire. Datele luate n considerare includ informa ii referitoare la : Reclama iile clien ilor; Gradul de satisfac ie al acestora; Elementele neconforme indicate; Rezultatele inspec iilor i ncerc rilor de laborator; Caracteristicile proceselor; Evaluarea furnizorilor; Audituri interne i externe. Analiza datelor este efectuat i coroborat cu analiza efectuat de management.

In acest sens este elaborata Procedura operationala de referinta Analiza datelor PO-12.

8.5 mbun t ire


8.5.1 mbun t irea continu SMC ul i eficacitatea acestuia este continuu mbun t it . Se ia n considerare modul n care sunt utilizate informa iile referitoare la analiza neconformit ilor, inclusiv a rapoartelor de audituri interne i externe, politica i obiectivele calit ii, analiza nivelului de satisfac ie al clientului, analiza efectuat de management. Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite m suri de mbun t ire a eficacit ii SMC-ului. Acestea au n vedere ac iuni corective, ac iuni preventive, modific ri ale politicii i obiectivelor n domeniul calit ii. Avnd n vedere convingerea c implementarea i men inerea unui SMC reprezint doar o prim etap n competi ia continu de satisfacere la un nivel superior a cerin elor clien ilor, firma i propune l rgirea variet ii preocup rilor n domeniul calit ii prin abordarea pe viitor a diferitelor aspecte menite s adaoge valoare produselor, proceselor i afacerii n sine.

8.5.2 Ac iuni corective i preventive Sunt stabilite ac iuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformit ilor identificate, pentru a preveni reapari ia acestora. ntr-un stadiu adecvat, este analizat dac s-a redus nivelul apari iei neconformit ilor. n acela i timp sunt stabilite, n m sura n care este posibil, ac iuni pentru a elimina cauzele unor lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor, respectiv prevenirea apari iei acestora. Responsabilit ile i modalit ile de ini iere, implementarea i urm rirea ac iunilor corective i preventive care permit eliminarea sau minimalizarea posibilit ilor de apari ie /reapari ie a neconformit ilor sunt definite i detaliate n procedura de referin Ac iuni corective i preventive PS-05. Am nuntele investiga iei neconformit ii, incluznd cauzele, corec iile necesare i ac iunile corective sunt incluse n fi a de neconformitate, care este deschis la apari ia unei neconformit i. Cnd Managerul Calitate prime te semnal ri de neconformitate din partea unui angajat, ca urmare a unei inspec ii sau ncerc ri interne, sau direct de la client, procedeaz , n colaborare cu responsabilii de func ie interesa i, la elaborarea ac iunilor corective i preventive, pentru eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea produsului. Dac asemenea ac iuni corective i preventive, cer aducerea unor modific ri n SMC, acestea vor fi realizate aducnd rectific rile necesare documenta iei de referin (Manualul Calit ii, Proceduri de Sistem, Proceduri Opera ionale , Instruc iuni i Formulare). Managerul Calitate procedeaz la arhivarea neconformit ilor semnalate i le nscrie ntr-un registru general, care poate fi utilizat pentru realizarea unor studii statistice, cu scopul de a eviden ia clasele de neconformit i mai frecvente. Cu scopul de a asigura ndeplinirea corect i eficacitatea ac iunilor corective ntreprinse, Managerul Calitate procedeaz la efectuarea unor audituri interne, mpreun cu al i auditori interni. Dac rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedeaz la nregistrarea i arhivarea general . Dac rezultatul este negativ, se procedeaz , n colaborare cu responsabilul ariei interesate, la un examen al cauzelor, aducndu-se modific rile necesare ac iunii deja realizate. Pentru a putea preleva i elimina poten ialele cauze ale neconformit ilor, Managerul Calitate, n colaborare cu alte persoane direct interesate, procedeaz la o strngere de date, prin intermediul unor surse de informa ii, cum ar fi: Rezultatul unor audituri interne i externe; Derog ri dup fabrica ie; Foi de strngere a datelor referitoare la controlul procesului; Registru cu reclama iile de la clien i; Registru cu semnal ri de neconformitate.

Pe baza analizei realizate, se procedeaz la evaluarea importan ei diferitelor probleme eviden iate i a priorit ii de interven ie, prin intermediul unor metode statistice. Pentru fiecare problem eviden iat va fi determinat rela ia cu toate poten ialele cauze considerate. Ac iunile preventive adoptate sunt nregistrate i analizate de Managerul Calitate, pentru a se asigura c sunt aplicate cu eficacitate. Ac iunile preventive ntreprinse sunt aduse la cuno tin a Directorului General, n timpul analizei periodice a SMC-ului. Cnd adoptarea de ac iuni preventive i corective conduce la modific ri permanente ale Sistemului de Calitate, intr n sarcina Managerului Calitate s introduc respectivele modific ri n documenta ia de referin . Managerul Calitate precum i personalul din compartimentele organiza iei se ntlnesc la intervale regulate, n cadrul edin elor de analiz efectuate de management pentru a analiza ac iunile corective i preventive i pentru a evalua eficien a lor.