Sunteți pe pagina 1din 23

CUPRINS

1. Introducere 2. Zonele libere 2.1. Evolu ia zonelor libere 2.2. Conceptul de zon liber 2.3. Principalele caracteristici ale zonelor libere 2.4. Clasificarea zonelor libere 2.5. Activit i desf urate n zona liber 3. Companiile din paradisurile fiscale 3.1. Defini ie 3.2. Clasificarea companiilor din paradisurile fiscale 3.3. Companiile offshore 3.3.1. Contul companiei i opera iile bancare 4. Circuitele sofisticate de sp lare a banilor murdari 5. Concluzii i contribu ii personale

1. INTRODUCERE
Una dintre caracteristicile evolu iei economiei mondiale n ultimele decenii o constituie integrarea crescnd a economiilor na ionale. Aceasta se manifest n primul rnd prin expansiunea mai rapid a schimburilor comerciale dect cre terea produc iei pe plan mondial, n paralel cu intensificarea fluxurilor monetar-valutare interna ionale. Unul dintre obiectivele tranzi iei la economia de pia a devenit realizarea unei economii deschise, cu o inser ie activ pe plan mondial, menit s sprijine transform rile economice interne. n aceast evolu ie complex i uneori contradictorie, de regionalizare i interna ionalizare a economiilor, zonele economice libere reprezint o structur aparte pe linia favoriz rii inser iei n economia mondial . Prin multitudinea opera iunilor economice realizate n regim liber, circumscris la o anumit zon , zonele libere sunt considerate cel mai promi tor instrument de parcurgere a etapelor integr rii economice, de la uniunea vamal la uniunea economic i monetar . Procesul vast al integr rii economiilor contemporane este nso it de liberalizarea zonal a schimburilor economice, respectiv de libera circula ie a bunurilor, a capitalurilor i persoanelor. n consecin , integrarea poate influen a deschiderea c tre exterior a fiec rei economii, ca i a tuturor rilor n general. Proliferarea considerabil i experien a realizat ntr-un mare num r de zone economice libere, ndrituiesc aprecierea ca prin efectele lor, zonele economice libere pot s constituie nuclee ale integr rii economice i ale inser iei eficiente n sistemul rela iilor interna ionale. Pentru Romnia, crearea zonelor economice libere reprezint i un suport tehnic, economico-financiar i uman al transform rii i dezvolt rii economiei na ionale n contextul noilor tendin e pe plan european i mondial.

2. 2.1.

ZONELE LIBERE Evolu ia zonelor libere

Zonele libere erau cunoscute sub denumirea de porturi libere, dar originea lor nu este bine datat . Cathargina a fost primul port liber fondat in 1814, apoi au fost stabilite i alte porturi libere n zona Mediteranei, pe coasta de vest a Africii i a Feniciei. Mai trziu, n secolul al XII- lea, au ap rut porturi libere n ora ele Ligii Hanseatice. n alte ri, aceste zone au fost denumite zonele libere de comer . Astfel s-au nfiin at n mai mult de 70 de ora e din nordul Europei astfel de porturi n care se operau mi c ri de bunuri i capital. n Italia se nfiin eaz porturi franco la Toscana (1547), Livorno (1696), Civita Vecchia (1732).

n Fran a, Marsilia este declarat porto franco n timpul lui Ludovic al XIV- lea prin edictul din 26 martie 1669, din ini iativa lui Colbert. Apoi n 1860, prin lege, se declar zon liber Haute- Savoie. Italia va declara Genova zon liber , Danemarca hot r te drept zon liber ora ul Copenhaga, iar Grecia declar zon liber Salonicul.

2.2.

Conceptul de zon liber

Zona vamal liber reprezint cea mai complet form a regimurilor vamale suspensive. n esen , prin lege, se prevede c ntr-un perimetru bine delimitat al teritoriului na ional s poat fi introduse m rfuri n vederea prelucr rii i comercializ rii lor, n pricipiu, pe ter e pie e, f r aplicarea restric iilor tarifare i netarifare ale regimului vamal n compara ie cu teritoriul na ional corespunz tor spa iului rezervat zonei vamale libere. n practica interna ional , facilit ilor de natur vamal le sunt asociate facilit i de natur fiscal , zonele respective purtnd denumirea de zone libere. Scopul nfiin rii unei zone libere este de a favoriza dezvoltarea economic prin atragerea de investi ii de capital str in. Accesul liber al m rfurilor n zon , coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profiturilor realizate n zon , reprezint premise favorabile atragerii de capital str in n zona liber . Acestea sunt condi ii necesare stimul rii investi iilor str ine, nu ns i suficiente. Pentru ca o firm comercial s decid ns o investi ie trebuie ca aceasta s estimeze o fructificare superioar a capitalului. n consecin , pentru asigurarea succesului, pe lng facilit ile acordate zonei libere, trebuie s existe condi ii avantajoase combin rii capitalului cu ceilal i factori de produc ie (for a de munc , materii prime), precum i o infrastructur corespunz toare. Experien a zonelor libere la nivel mondial a dovedit c un element care frneaz lansarea i, ulterior, dezvoltarea lor este deplasarea exagerat a profitului lor spre activitatea de depozitare, n defavoarea activit ilor de prelucrare industrial orientate spre export. Prezentarea zonelor libere ca depozite glorificate se dovede te un deserviciu al turi de frapanta similitudine a avantajelor comerciale i financiare oferite: scutiri de taxe vamale la accesul produselor de import n zon , cu condi ia reexport rii acestora sau a produselor rezultate din prelucrarea n afara teritoriului vamal na ional, reducerii sau scutirii de impozite pe perioada de determinare, concesii tarifare la prest rile de servicii i acordarea de asisten financiar . Numai acele zone comerciale libere au supravie uit, care, pe baza avantajelor ini iale oferite, s-au orientat cu consecven spre dezvoltarea activit ilor de prelucrare pentru export. Pe de alt parte, zonele libere industriale s-au dovedit viabile numai n m sura n care serviciile oferite prin structura organizatoric existent au fost men inute prin calitate, operativitate i selectivitate la nivelul de cre tere a cerin elor utilizatorilor acestor zone. Compatibilitatea dintr avantajele comerciale i financiare ale zonelor, cerin elor obiective ale proceselor tehnologice din ramurile industriale implementate n interesele economice ale utilizatorilor interni si externi ai zonei conduc, de regul , la un optim de
3

utilizare. Spre exemplu, dintre toate zonele libere din Marea Britanie cel mai ridicat nivel optim a fost nregistrat la Cardiff, unde o companie chimic str in a reu it s - i acopere 90% din necesarul de componente tehnologice din import beneficiind de liberalizarea de taxe vamale i s exporte, n afara teritoriului vamal britanic, 50% din produsele de prelucrare rezultate. La aceste elemente cu caracter general, se adaug o serie de tendin e specifice ultimei perioade i anume: a) Deplasarea interesului pentru zone comerciale i industriale libere clasice din rile capitaliste dezvoltate n special pentru dep irea barierelor netarifare din comer ul interna ional din cadrul acestui grup de ri; b) Accentuarea tendin ei de diversitate a activit ii i de adaptare la cerin ele pie ei. Un exemplu l ofer , pe plan european, zona liber irlandez Shannon sediul primului magazin opernd n sistemul duty free i apoi al primului aeroport cu regim vamal complet liberalizat din lume. Dezvoltndu- i o zon adiacent industrial liber , apoi o serie de parc ri pentru mica industrie deservind sectorul serviciilor, administra ia zonei s-a lansat de curnd n turism interna ional (nchirieri de case n Irlanda, tururi turistice cu elicopterul etc.). aceste eforturi de diversitate men in zona de la Shannon pe primul loc la nivel mondial n privin a ratei profitului (29- 33% pe an) n clasamentul alc tuit de Departamentul Comer ului din S.U.A., n pofida anul rii recente a avantajului s u principal, al vacan elor fiscale pe treizeci de ani pentru investitorii str ini, n baza unei deizii a Comisiei CEE. c) Antrenarea ntr-o m sur sporit n zonele industriale libere a firmelor specializate n cercetare/dezvoltare pentru promovarea tehnicii de vrf n produc ia de export. Semnificativ este, n acest sens, nfiin area n 1980 a Parcului industriei tiin ifice de la Hanichu (Taiwan) menit s sus in , ntre altele, i mbun t irea structurii industriale na ionale. d) n materie de promovare a zonelor libere noi se remarc efortul general spre atragerea pentru investi iile ini iate a unui num r restns de firme de prim m rime i, n unele cazuri, a unei singure firme care s declan eze un efort de antrenare n rndul celorlal i investitori poten iali. Exemplelor mai vechi ( zona de la Shannon fiind lansat cu fondurile companiei DeBeers Diamonds), li se adaug altele noi: zona comercial liber nr.44 la Mt. Olive New Jeresey a fost lansat n 1979 de grupul Rockefeller, fiind atrase apoi Hatttori Corporation (produc torul ceasurilor Seiko i Lorus) si BMW etc. Trebuie men ionat ns c aceast tactic se dovede te greu accesibil zonelor libere din rile n curs de dezvoltare. e) n fine, n ultima perioad , se observ o proliferare f r precedent a zonelor libere n diverse regiuni n curs de dezvoltare n scopul ob inerii unor avantaje legate de exportul pe valut liber convertibil , n cadrul eforturilor de lichidare a datoriei externe. Noi zone libere au fost recent nfiin ate n Egipt, Israel, Arabia Saudit , Iordania, Turcia i n zona Asiei.

2.3.

Principalele caracteristici ale zonelor libere

Amplasamentul zonei este de regul restns la o suprafa de teren, limitat de frontiere naturale sau artificiale i situat n apropierea sau n interiorul unei c i de transport (port maritim sau fluvial, aeroport, cale ferata), prin care se tranziteaz un volum mare de m rfuri de export si import. Statutul juridic al zonei este reglementat precis prin legi i diferite acte normative, care permit accesul m rfurilor n regim vamal liberalizat i f r restric ii de cantitate, cu condi ia ca acestea s nu fie prohibite de legisla ia rii respective. Din analiza materialului documentar avut la dispozi ie, a reie it, de asemenea faptul c activitatea zonelor libere este n prezent bine i precis reglementat din punct de vedere juridic, existnd n fiecare caz cel pu in o lege de baz . Uneori, normele de func ionare sunt precizate chiar n decretul de func ionare a acestor zone. Obiectul de lucru al zonei l constituie m rfurile, care pot fi introduse n cadrul acesteia fie n special reexportul, fie n scopul unor prelucr ri din care s rezulte alte m rfuri pentru export. Activitatea zonei include o gam variat de opera iuni la care sunt supuse m rfurile n cadrul acesteia: cnt rire, sortare, combinare, depozitare, ambalare, marcare, neutralizare, prelucrare etc. Administrarea activit ii zonei revine, de regul , unui organ special Administra ia (Autoritatea) zonei libere, pe baza unor norme de func ionare emise n baza legisla iei specifice instituite de autorit ile rii de re edin . n cazul unor ri n care func ioneaz mai multe zone libere exist un organism na ional cu rol de Autoritate pentru fiecare zon n parte. Formele organizatorice ale Autorit ilor sunt relativ diversificate ca de altfel i competen ele lor.

2.4.

Clasificarea zonelor libere

Dezvoltarea zonelor prelucr toare de export cunoscute de asemenea ca zone economice speciale, zone de comer exterior sau zone economice libere este probabil una dintre cele mai semnificative inova ii institu ionale care s-au r spndit pe scena economic mondial n ultimii 20 de ani. La nceputul anului 1989, peste 200 de zone prelucr toare de export erau n opera ie (func ionau) peste tot n lumea n curs de dezvoltare, mai mult de 100 erau n construc ie i cel pu in 50 n faza de planificare. Num rul total de angaja i n cele 200 de zone opera ionale era mai mult de 1,5 milioane de muncitori; la mijlocul anului 1990, num rul muncitorilor n zonele localizate n rile n curs de dezvoltare a fost n jur de 2,5 la 3 milioane. Exporturile din zonele rilor n curs de dezvoltare sunt n prezent n jur de 13 la 15 miliarde dolari i ele pot atinge 25 miliarde dolari pn la mijlocul deceniului urm tor. Conceptul modern al zonei prelucr toare de export ca o enclav teritorial n care firmele str ine, care beneficiaz de stimulente i privilegii speciale, produc bunuri industriale pentru export, a nceput (este original ) n Irlanda i teritoriul Puerto Rico. A fost n rile n curs de
5

dexvoltare, totu i, i notabil n noile ri industrializate ale Asiei, unde acest concept i-a g sit pia a real . R spndirea (difuzarea) acestei institu ii ca un instrument politic, n special n rile n curs de dezvoltare, va continua n viitorul apropiat. Dar, ast zi, probabil cu mult mai important dect dezvoltarea prev zut a zonelor din lumea n curs de dezvoltare, este adoptarea i adaptarea conceptului original de c tre economiile planificate central. Acest proces al adapt rii a nceput cu mai mult de 10 ani nainte de crearea zonelor economice specifice n China. n prezent, procesul c tig noi momente cu planurile rezente ale rilor membre CSI, Poloniei, Ungariei, Bulgariei i Vietnamului, - printre altele, - de a nfiin a sau extinde zone economice libere n mai multe locuri economice strategice. Terminologia este extraordinar de divers : exist n prezent cel pu in 20 de termeni diferi i de a descrie ceea ce acum sunt n general cunoscute ca zone prelucr toare de export (tabelul 1). Aceasta reflect faptul c orice inova ie industrial , tehnologic sau social , necesit inova ii lingvistice i terminologice corespunz toare. Nomenclatura variat se confirm , de asemenea, prin faptul c inova ia orginal (ini ial ), pe m sur ce se maturizeaz i devine mai mult difuzat pe plan intern i interna ional, achizi ioneaz n ntregime noi tr s turi (caracteristici) sau se dezvolt n direc ii neanticipate. Diversitatea n terminologie Termenii urm tori pot fi g si i n literatura de specialitate, (tabelul 1) i sunt, practic, sinonimi:

1. Customs zone = zona vamal 2. Customs free zone = zona liber vamal 3. Duty free export- processing zone = zona prelucr toare de export 4. Export free zone = zona liber de export 5. Export processing free zone = zona liber prelucr toare de export 6. Export processing zone = zona prelucr toare de export 7. Foreign trade zone = zona de comer exterior 8. Free economic zone = zona liber economic 9. Free export- processing zone = zona liber prelucr toare de export 10. Free export zone = zona liber de export 11. Free production zone = zona liber de produc ie 12. Free trade zone = zona liber de comer 13. Free zone = zona liber 14. Industrial export- processing zone = zon industrial prelucr toare de export 15. Industrial free zone = zona liber industrial 16. Investment promotion zone = zona de promovare a investi iilor 17. Joint enterprise zone = zona de ntreprinderi n asociere 18. Maquiladora = zona liber prelucr toare de export 19. Privileged export zone = zona de export special 20. Special economic zone= zona economic special 21. Tax free trade zone = zona de comer liber de taxe 22. Tax free zone = zon liber de taxe 23. Zone of joint entrepreneurship = zona6 parteneriat afaceri de

Evolu ia conceptului modern al zonei prelucr toare de export n timpul ultimilor 20 de ani este o bun ilustrare a ct de mult un instrument politic, pe m sur ce se diversific i se dezvolt , atrage dup sine inova ii terminologice de a descrie ceea ce devine tot mai mult structuri institu ionale diverse. O prim dezvoltare important a fost c privilegiile i avantajele zonei, n loc de a fi concentrate ntr-o regiune teritorial bine definit , au fost extinse n alte ntreprinderi, locale sau de inute de str ini, care func ioneaz n alt parte a rii. Presupunerea a fost c aceste privilegii i avantaje (de exemplu, f cnd mai u oare regulile de valut str in , avantajele de impozit) ar avea acelea i efecte positive asupra exporturilor sau cre rii de locuri de munc n alt parte a rii, cum se pare c au avut loc la grani ele zonei ini iale. Acea dezvoltare institu ional cunoscut in Mexic ca maquiladora, poate fi intitulat (numit ) n englez regimul de prelucrare pentru export. O a doua dezvoltare important a fost c un num r de zone prelucr toare de export au achizi ionat, de asemenea, func ii de prelucrare din import. Ilustrarea clasic a acelei evolu ii este Zona Liber Manaus din Brazilia (astfel, termenul zon liber , ca opus la zona prelucr toare de export), care acum opereaz aproape exclusiv pentru pia a intern . n majoritatea cazurilor, aceasta nu a fost numai neplanificat , dar a fost puternic opus de autorit ile zonei i rile gazd asem n toare, de cnd a ap rut a fi chiar negarea motivului de a fi (raison d`tre) a zonei prelucr toare de export. Trei factori au f cut aceast direc ie orientat spre prelucrare de import aproape irezistibil : dificultatea tehnic de a controla contrabanda din zon spre ara gazd , presiunile combinate ale consumatorilor locali (care ar vrea s aib acces la produsele de nalt calitate produse n zon ) i ale investitorilor str ini (care sunt atra i de profitabilitatea poten ial ridicat a vnz rilor pe pia a local ); i, mai presus de toate, politica guvernelor de a ncuraja leg turile locale n schimbul accesului la pia a local . De fapt, a a cum experien a Chinei sugereaz o anumit form de acces la pia a intern poate fi un stimulent cu mult mai puternic la investitorii str ini dect avantajele clasice oferite de chiar zona prelucr toare de export. Aceasta este n mod particular adev rat pentru rile gazd cu o larg pia intern (de exemplu, China, Mexic i rile membre CSI). Dar, de vreme ce investitorii n zone adesea tind s fie relativ ntreprinderi mici, accesul la ceea ce poate fi o mic pia intern poate, de asemenea, s fie un stimulent puternic pentru investitorii str ini. O a treia dezvoltare important a fost instalarea ntreprinderilor interne n zonele prelucr toare de export. n unele ri (de exemplu, India) participarea local , cel pu in prin societ i mixte, este chiar obligatorie. Aceast importan crescnd a ntreprinderilor interne poate fi m surat (cnt rit ) din faptul c , ast zi, mai mult de doua treimi din toate ntreprinderile zonelor prelucr toare de export din rile n curs de dezvoltare s fie firme de inute 100% de persoane locale, fie societ i mixte ntre firme interne i parteneri str ini, i mai pu in de o treimi din ntreprinderi de inute 100% de str ini. Aceast evolu ie este, n parte, rezultatul necesit ii economice, de cnd un investitor local poate fi un bun nlocuitor (substitut) pentru investitorul str in ezitant ( ov ielnic) sau neatent. Este, de asemenea, n parte, rezultatul presiunilor politice, de cand avantajele economice acordate investitorilor str ini n
7

zon pot, n practic , s reprezinte o discriminare politic neacceptabil contra ntreprinderilor locale. Fiind date acelea i avantaje, aceasta ar putea s contribuie la fel de mult, dac nu mai mult, la exporturi i la crearea de locuri de munc . O a patra dezvoltare, evident n mod particular n China, a fost conceptul zonei prelucr toare de export ca un teritoriu larg, dect ca o mic enclav industrial . Acesta este bine prins n termenul zon economic special , folosit n China. Aceste zone au fost concepute chiar de la nceput ca teritorii largi, extinzandu-se n ultimele cazuri la o provincie ntreag , ca n cazul zonei Insulei hainan. Unele ri mai mici extind zonele lor prelucr toare de export pn n punctul unde ntreaga ar este n procesul de a deveni o singur zon larg . Aceast oreintare este, poate, cel mai bine exemplificat de Sri Lanka i Mauritius. O a cincea dezvoltare, nc n etapele ei de nceput, este evolu ia zonei clasice prelucr toare de export spre manufactur ntr-o zon orientat spre servicii. ntr-un sens, aceasta este o ntoarcere la sursele originale ale zonei moderne, i anume, zonele libere sau porturile libere care au servit principalele rute maritime ale timpurilor de nceput. n alt sens, totu i, reflect importan a crescnd a sectorului de servicii n activit ile economice totale i abilitatea comercial m rit a unor servicii, datorit impactului serviciilor de date (telecomunica ii, prelucrarea datelor, stacarea i recuperarea datelor, programe- control). Orientarea crescnd de servicii a unor zone prelucr toare de export este, de aceea, un concept mult mai larg i mai ambi ios dect porturile libere ale unei ere trecute, pentru c cuprinde nu numai servicii comerciale (care pot, de fapt, s fie o func ie foarte minor , cu exceptia zonelor din Egipt sau Panama), dar i bancare, de asigur ri i de date pentru a numi numai cteva din industriile de servicii care acum ncep s apar ntr-un num r de zone prelucr toare de export n toat lumea. n ceea ce poate foarte bine s devin una din primele zone de servicii din afara sectorului bancar, Thailanda a nfiin at la nceputul lui 1989 o zon prelucr toare de export ca o zon de servicii sau o zon de servicii cu manufacturi ar putea, n fapt, s fie extins mai departe; de exemplu, de a cuprinde (con ine) servicii turistice sau educa ionale. Conceptul zonei prelucr toare de export poate, de asemenea, s fie extins spre agricultur , cel mai remarcabil spre anumite forme de afaceri agricole. Dup cele prezentate mai sus, zonele libere se clasific n mai multe categorii: 1. n func ie de natura opera iunilor realizate, localizarea geografic i destina ia m rfurilor, zonele libere mbrac urm toarele forme: a) Porturi libere porturi franco PF zonele libere cuprind, de regul , numai anumite p r i ale porturilor care sunt specializate n opera iuni de transbordare, n regim vamal liberalizat. b) Aeroporturi libere (AL). c) Perimetre libere (PL) (free perimeter) sunt similare porturilor libere i se nfiin eaz n interiorul unei ri n unel regiuni mai slab dezvoltate, avnd ca sarcin prioritar satisfacerile cererilor consumului local. d) Antrepozite vamale libere (AVL). e) Zona de tranzit (ZT). O dispozi ie n acest sens ntlnim n Conven ia asupra dreptului m rfii, care prevede c , n scopul facilit rii traficului n tranzit al statelor f r litoral maritim, se pot institui zone
8

libere sau alte formalit i vamale, n porturile de intrare i ie ire ale statelor n tranzit, pe cale de acord ntre aceste state i statele f r litoral. f) Zona de prelucrare pentru export sau zon de export (ZPR). g) Zona de promovare a investi iilor sau zon industrial (ZPI sau ZI). h) Zonele libere comerciale (ZLC) cunoscnd cea mai mare r spndire pn la nceputul deceniului trecut, acestea aveau ca func ie principal aprovizionarea cu m rfuri de import a marilor pie e de consum. Situate n general n vecin tatea sau chiar pe teritoriul rilor dezvoltate, ele ofer scutirile de taxe vamale sau alte taxe, ca un suport avantajos pentru principalele lor activit i de transbordare i prelucrare simpl a m rfurilor. 2. Dup facilit ile de export acordate se pot clasifica n cinci categorii, n ordinea restrngerii facilit ilor acordate: a) Zona liber b) Portul liber este suprafa a ce cuprinde un port ntreg i localitatea ce-l nconjoar , n care m rfurile str ine sunt aduse f r plata taxelor vamale, taxele pl tindu-se atunci cnd m rfurile trec de teritoriul vamal al rii. Portul este mai pu in dotat dect zona liber . c) Zona de tranzit este un port al unei ri riverane n care s-au creat facilit i de depozitare i distribuire a m rfurilor pentru o ar vecin lipsit de condi ii portuare adecvate sau f r acces la mare. Facilit ile acordate permit ca m rfurile n tranzit spre i dinspre ara vecin s nu fie supuse taxelor vamale, controlului asupra importului sau altor formalit i de intrare ie ire specifice rii riverane. Zona de tranzit se stabile te prin acorduri bilaterale dintre rile respective. Zona de tranzit prin facilit ile acordate este mai limitat dect zona liber sau portul liber. n forma cea mai extins zona de tranzit ocup o parte separat dintr-un port cu cheiurile proprii, depozite i alte dot ri; n forma cea mai restrns se limiteaz la un singur depozit sau o singur magazie n port. n general, n zonele de tranzit nu sunt permise opera iuni de prelucrare. Opera iunile autorizate sunt: depozitare, reambalare sau alte opera iuni ce asigur ajungerea m rfii la destina ie n bune condi ii. n anumite cazuri, durata de depozitare este limitat . d) Perimetrul liber este similar unui port liber, dar se refer la regiuni mai ndep rtate sau subdezvoltate dintr-o ar . Fa de portul liber, perimetrul liber este destinat n primul rnd satisfacerii cerin elor locale de consum. Cele mai multe perimetre libere nu sunt libere complet fa de taxele de import i alte mecanisme de control al importurilor. Unele perimetre libere ofer facilit i de vam la importul produselor alimentare, medicamente, bunuri capitale i bunuri de larg consum de prim necesitate. e) Facilit ile specifice de vam sunt un sistem de facilit i oferite de unele ri care nu se refer la o suprafa limitat din teritoriul na ional. Aceste proceduri liberale i flexibile de vam au fost sistematizate nct ele ofer comercian ilor avantaje comparabile cu unele din primele patru categorii men ionate mai sus. Se acord concesii cum sunt: proceduri vamale
9

liberale pentru intr ri temporale de m rfuri, re ea extins de magazii, antrepozite sau alte suprafe e de depozitare. Aceste facilit i permit intrarea, depozitarea i reexportul m rfurilor importate f r v muire i cu formalit ile vamale minime. Taxa vamal se pl te te atunci cnd m rfurile sunt scoase din depozite pentru folosire sau consum pe pia a local . n anumite cazuri se admit opera iuni de fabricare, prelucrare, asamblare. 3. Dup importan a opera iunilor desf urate ntlnim: a) zone libere comerciale sunt axate pe opera iuni comerciale, n principal prelucrarea bunurilor fiind limitat la simple opera iuni cum ar fi etichetarea, reambalarea i altele (se ntlnesc n rile capitaliste dezvoltate); b) zone libere de prelucrare sau zone libere de fabrica ie sunt zone n care are loc prelucrarea bunurilor, existnd tendin a de a stabili industrii n zonele respective (specifice n special rilor n curs de dezvoltare). 4. Dup destina ia m rfurilor distingem: a) zone orientate spre importul de m rfuri (cazul b) zone orietntate spre exportul m rfurilor (cazul rilor dezvoltate) rilor n curs de dezvoltare).

5. Dup o clasificare f cut de O.N.U.D.I., zonele libere s-ar mp r i n urm toarele categorii: a) zone portuare scutite de impozite nfiin ate pe insule de organiza ii transna ionale i companii de naviga ie i axate pe opera ii simple; b) zone libere de depozitare situate lng frontiere i n porturi i fiind folosite pentru stocarea m rfurilor necesare consumului n regiunile nvecinate; c) zone libere de frontier situate la frontiera dintre o ar dezvoltat i o ar n curs de dezvoltare, n cadrul lor desf urndu-se mai ales activit i industriale; d) zone libere comerciale au ca principal obiectiv aprovizionarea cu m rfuri din import a rii respective; e) zone libere industriale de export cu func ia principal de a exporta produsele realizate n cadrul zonei. Zonele libere de prelucrare pentru export sunt o variant a zonelor libere, dezvoltndu-se adesea n ns i zonele libere. Spre deosebire de zonele libere care pot nlesni aprovizionarea cu materii prime a industriei prelucr toare din ara respectiv zonele de prelucrare pentru export reprezint un sector industrial specializat amplasat fizic i/sau administrativ n afara teritoriului vamal. Facilit ile pe care le creeaz aceast zon urm resc atragerea investitorilor str ini i promovarea exporturilor de produse industriale n principal. n cazul rilor n curs de dezvoltare aceste zone au posibilitatea utiliz rii unei for e de munc ieftine, fiind astfel orientate c tre industrii de mare consum de manoper cum sunt: mbr c minte, nc l minte, asamblare manual de componente electronice etc.

10

2.5.

Activit

i desf

urate n zona liber

Toate m rfurile de origine str in sau na ional , cu excep ia celor care sunt prohibite la import, pot fi introduse n zon , nmagazinate, expuse, vndute, dezasamblate i reconsi ionate, triate, combinate cu alte m rfuri str ine sau na ionale ori supuse altor manipul ri transform ri industriale autorizate, f r a fi supuse legisl iei vamale a rii respective, ca de exemplu: - opera iuni de maipulare, sortare, divizare, ambalare, vopsire, marcare; - opera iuni de innobilare prin prelucrare sau prin asamblare i montaj. n cazul cnd pentru nnobilarea unor m rfuri se utilizeaz materii prime i materiale din ara de re edin a zonei libere, n propor ie de pn la 30-40%, exportatorii m rfurilor astfel nnobilate pot beneficia de prime de export propor ionale cu valoarea materiilor prime i materialelor folosite. n zona liber pot fi indigenate prin ad ugarea unei cantit i de manoper , i apoi introduse n ara de re edin a zonei libere, sau exediate n alte ri. M rfurile pot fi livrate n vrac, urmnd ca n zona liber s fie ambalate i etichetate conform cerin elor specifice pie elor de desfacere pentru care sunt destinate. M rfurile stocate n zona liber pot fi prezentate n magazine sau expozi ii special amenajate n scopul vnz rii n ara respectiv sau pentru export n alte ri. Asemenea expozi ii pot fi organizate n ora ul de re edin a zonei libere. n zonele libere pot fi introduse m rfuri de origine str in cu excep ia celor prohibite f r efectuarea controlului vamal i f r a fi supuse pl ii taxelor vamale. Expedierea m rfurilor din zona liber se face n acelea i condi ii. n cazul importurilor din zona liber , m rfurile str ine sunt supuse legilor i reglement rilor vamale ce se aplic tuturor m rfurilor importate n ara pe teritoriul c reia se afla zona liber (taxe vamale, licen e de import etc.). Taxele vamale se pl tesc numai n momentul introducerii m rfurilor pe teritoriul vamal al rii importatoare. Este de men ionat faptul c , n unele ri s-a stabilit practica de a pl ti taxele vamale la nivelul valorii importate n starea n care se g sea naninte de prelucrarea ei n zona liber (semifabricate, materii prime, m rfuri n vrac etc.), ceea ce constituie un avantaj nsemnat pentru importatorii respectivi. De remarcat c , potrivit unei practici generale, dc marfa finit sau semifabricat ob inut n zona liber este rezultatul combin rii produselor, provenind din mai multe ri, taxele vamale se aplic diferen iat, propor ional cu cantitatea de produse care au intrat n componen a m rfii respective i n func ie de originea lor. Opera iile tehnico-comerciale executate n zona liber sunt exceptate de la plata taxelor vamale i de la impozitele pe cifra de afaceri. Opera iunile efectuate n zonele libere prezint o serie de avantaje, att pentru ara pe teritoriul c reia sunt amplasate, ct i pentru clien ii str ini. n ceea ce prive te avantajele rii pe teritoriul c reia se afl zona liber sunt urm toarele:

11

a) zona liber : -

prima categorie de avantaje valutare se refer la rezultatele presta iilor oferite n

atragerea i dezvoltarea traficului de tranzit; manipularea m rfurilor str ine (desc rcare, nc rcare, transbordare); depozitarea m rfurilor n magazii i pe platforme; executarea opera iunilor de ambalare, dezasamblare, asamblare, sortare, prelucr ri, etc. - nchirierea de spa ii i terenuri; - utilizarea for ei de munc autohtone calificate pentru efectuarea diverselor opera iuni caracteristice activit ilor din zona liber respectiv ; b) folosirea n m sur mai mare a mijloacelor de transport na ionale, ceea ce contribuie la cre terea ncas rilor n valut i permite aplicarea unor m suri menite s accelereze dezvoltarea parcului autohton de mijloace de transport. c) dezvoltarea economic a regiunii n care este amplasat zona liber ; d) realizarea unor stocuri de marf , necesare economiei na ionale, din care s se poat aproviziona n mod ra ional consumatorii interni, f r a fi necesare importuri masive n perioadele cnd conjunctura pie ei externe este nefavorabil . n ceea ce prive te avantajele exportatorilor care utilizeaz zona liber acestea sunt: eliminarea obliga iei de a consemna la vam contravaloarea taxelor vamale, pentru unele materii prime i materiale importate, evitndu-se astfel blocarea unor surse importante; posibilitatea de a r spunde prompt la cererile pie elor apropiate i de a vinde m rfurile n momentul conjunctural optim; posibilitatea de a organiza n zon magazine expozi ii permanente, n vederea vnz rii; posibilitatea depozit rii m rfurilor n zon f r limit if r plata taxelor vamale, pn in momentul realiz rii exportului; scutirea de impozit pe cifra de afaceri pentru m rfurile care se vnd n zon i se reexport ; ob inerea de beneficii importante din diferen a de taxe de transport pentru m rfurile aduse n vrac i reexportate n zon , dup prelucrare; ob inerea certificatului de origine a rii pe teritoriul c reia se afl zona liber , pentru marfa prelucrat n zon i n care s-a ncorporat un anumit procent din produsele rii respective; posibilitatea de a aduce subansamble i p r i componente din diferite ri, a le prelucra n zon i de a le reexporta ca produs finit; dreptul de a contribui la amenajarea, dotarea, utilizarea pe baz de cooperare, urmnd ca investi iile s fie recuperate prin serviciile de administrare a zonei. De asemenea, pentru importatorii care aduc m rfurile prin zona liber , exist o serie de avantaje ca: apropierea m rfurilor de pia a proprie; posibilitatea de a cump ra diverse m rfuri din zon , dup ce au fost supuse unor prelucr ri care le sporesc valoarea i le fac mai adecvate beneficiarilor interni; posibilitatea de a avea stocuri de m rfuri n apropiere, pentru situa iile n care conjunctura pie ei interna ionale este defavorabil , f r a mai fi obliga i s pl teasc pre uri subfurnizorilor i f r a face eforturile legate de plata m rfii i a taxelor vamale aferente importului de loturi mici. Experien a interna ional arat c majoritatea firmelor care au f cut investi ii n cadrul zonelor libere, n special n Asia, au avut ca principal motiva ie utilizarea acestora ca

12

baze de produc ie la costuri foarte sc zute n special la capitolul for de munc (uneori i materii prime) pentru realizarea unor exporturi competitive. Acest fapt determin i un transfer de tehnologie n favoarea zonei libere. Analiza eviden iaz c unul din criteriile importante care stau la baza deciziei de constituire a zonei libere, respectiv de investire a capitalului ntr-o astfel de zon , l constituie for a de munc local , costul i gradul ei de calificare.

3.

COMPANIILE DIN PARADISURILE FISCALE 3.1. Defini ie

Prin termenul de offshore limbajul de specialitate britanic desemneaz teritoriul situat dicolo de rm. n jargonul economic american, prin offshore sunt denumite activit ile economice i firmele care i desf oar activitatea n afara teritoriului na ional al statului n care acestea sunt rezidente. Cu alte cuvinte este vorba despre ntreprinderi care nu desf oar activit i comerciale n ara n care au fost nregistrate i care, din punct de vedere al actelor comerciale s vr ite, sunt considerate ca fiind firme str ine. O companie offshore nu realizeaz venituri n ara n care a fost nmatriculat . Teoretic, companii offshore se pot nfiin a n orice ar din lume, dar nu peste tot se pot ob ine i avantaje fiscale. Tax heaven (engl.) n traducere liber nseamn port fiscal, refugiu fiscal, paradis fiscal. Cu acest termen sunt desemnate acele unit i teritorial-administrative care asigur condi ii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea capitalului i pentru func ionarea companiilor offshore. Condi iile care trebuie ntrunite pentru ca un teritoriu s poat fi considerat paradis fiscal sunt urm toarele: Fiscalitate redus : companiile offshore sunt scutite de impozit sau impozitul datorat este foarte sc zut, toate celelalte taxe asimilate impozitului sunt moderate Birocra ie sc zut : companiile offshore sunt scutite de obliga ia inerii contabilit ii, a registrelor comerciale i nu sunt obligate la prezentarea bilan ului contabil. Cu toate acestea, se pot procura cu u urin certificatele i adeverin ele necesare n activitatea curent a comerciantului (ex. Certificate of Good Standing) Anonimitate: datele de identificare ale ac ionarilor i ale administra iilor nu sunt publice (nu se pot descoperi din registrele publice) Protec ia patrimoniului: este garamtat prin lege dreptul de dispozi ie absolut a ac ionarului asupra ntregului patrimoniu al companiei. Profitul companiei offshore se poate utiliza oricnd dup voin a beneficiarului firmei. Infrastructura bine dezvoltat , servicii perfecte de telecomunica ii, sistem bancar stabil i bine dezvoltat etc. Cea mai important tr s tur a paradisului fiscal r mne ns faptul c nu percepe impozit de la companiile offshore. Acest regim fiscal de non-impozitare este garantat prin lege i nu este rezultatul unor ma ina ii frauduloase a a cum foarte mul i ar crede.
13

3.2.

Clasificarea companiilor din paradisurile fiscale

Companiile captive au configura ii i dimensiuni foarte diferite. Unele sunt organizate sunt forma asocia iilor mutuale (reciproce), altele sub forma societ ilor pe ac iuni. O companie captiv ndepline te toate func iile unei companii de asigur ri tradi ionale (subscriere, documenta ie, func ii juridice, comercializare, investi ii, reglarea pagubelor), dar n practic unele din acestea sunt transferate unor exper i sau consilieri externi. 1.companii captive private, care asigur numai riscurile proprietarului lor. La r ndul lor, acestea pot fi: a) exclusiviste, cnd asigur numai riscurile singurei societ i de care apar in; b) de interes comun (inter ntreprinderi) n situa ia n care apar in i asigur sau reasigur mai multe societ i (entit i). Ele au fost create de c tre asocia iicomerciale sau profesionale pentru a r spunde necesit ilor membrilor lor n materie de asigur ri i, din acest punct de vedere, ele se apropie de sistemul asigur rilor reciproce. 2. companii captive mixte, care, al turi de asigurarea riscului proprietarului lor, efectueaz asigur ri i pentru ter e p r i. O alt clasificare a companiilor captive are la baz rela ia dintre acestea i societatea mam i locul de implantare a acestora n raport de na ionalitatea i sediul societ ii de care apar in. Distingem sub acest aspect dou categorii: 1. Companiile on-shore (companii captive interioare) sunt societ i de drept din ara gazd ce i desf oar activitatea n aceast ar i sunt supuse regimului fiscal local. Ele reprezint circa 15% din totalul companiilor captive i sunt situate n S.U.A., Germania, Austalia, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Hong Kong, Norvegia, Marea Britanie i Suedia. 2. Companiile off-shore (companii captive str ine) sunt societ i de drept str ine ce i desf oar activitatea n aceste ri n conformitate cu legisla ia din ara gazd . Ele constituie majoritatea covr itoare a companiilor captive, respectiv 85% din total i sunt situate n rile ce ofer facilit i fiscale, impozite reduse sau chiar i scutiri i alte avantaje. Cele mai multe companii off-shore si au sediul n insulele Bermude (peste 850) urmate de insulele Cayman (peste 275), Guernsey (circa 125), Bahamas, Seychelles care de in mpreun circa 75% din totalul societ ilor captive din toat lumea. Celelalte se afl n Curacao, Gibraltar, Insulele Man, Insulele Virgine Britanice, Nauru, Singapore, Vanuatu, i mai nou Barbados, Precum i ntr-un num r limitat de ri asiatice i latino-americane.

3.3.

Companiile offshore

14

Defini ia unei companii offshore - o companie offshore este o companie nregistrat ntr-o jurisdic ie cu taxe sc zute sau zero i cu ac ionari nereziden i n acea jurisdic ie. Din punct de vedere legal, aceste companii nu difer de celelalte companii nregistrate i de inute de c tre persoane rezidente n jurisdic ia respectiv . n fond termenul offshore nu este un termen legal, ci doar un mod de a denumi acele companii care sunt de inute de persoane nerezidente n jurisdic ia respectiv i care ob in c tiguri din activit ile desf urate n afara jurisdic iei n cauz . Numele companiei Dreptul de a folosi un anumit nume este conferit companiilor de c tre Registrul Comer ului. Un nume propus poate fi refuzat n urm toarele cazuri: y Numele este acela i sau similar cu nume deja folosite, crend astfel confuzie sau fals impresie de asociere y Numele poate induce n eroare. Cuvinte precum Crown, Royal, nu sunt permise y Cuvinte precum International, European, National pot fi acceptate n anumite condi ii y Cuvinte precum: Bank, Asigur ri, Investi ii, Fond necesit o anumit procedur de acordare, precum i ndeplinirea anumitor condi ii materiale nainte de acordare. Not : y Unele jurisdic ii offshore nu formuleaz restric ii privitoare la numele companiilor y n cazul in care clientul dore te s propun un nume, este necesar ca acesta s aib n vedere trei sau patru nume, pentru ca astfel ansele ca numele s fie acceptat s fie mai mari y Dac clientul dore te s foloseasc compania offshore ca o parte separat fa de compania sa local , atunci numele companiei offshore nu trebuie s aib nicio leg tur cu numele companiei locale. Capitaul social al companiei Capitalul social autorizat este suma de ac iuni pe care compania are dreptul s le emit sau s le vnd ac ionarilor. Capitalul social poate fi m rit n urma hot rrii adun rii generale a ac ionarilor. Capitalul social emis este num rul de ac iuni pe care compania le emite i le vinde ac ionarilor i poate diferi de capitalul autorizat. De exemplu, o companie poate fi nregistrat cu 1000 $ capital autorizat i s emit doar 600 $. Aceasta nseamn c ea are dreptul s emit nc 400 $. Ac iunile companiei Ac iunile pot fi nregistrate sau la purt tor. De in torii de ac iuni nregistrate sunt nregistra i n documentele companiei, precum i n eviden ele publice de la Registrul Comer ului. Ac iunile la purt tor nu sunt nomiale, simpla lor posesie fiind suficient .

15

Not : Multe banci nu accept s deschid conturi companiilor care emit ac iuni la purt tor, ntruct detectarea posesorilor este dificil . Ca o m sur de protec ie mpotriva sp l rii banilor murdari, de exemplu, Banca Central a Ciprului a instruit toate b ncile comerciale din aceast ar s nu deschid conturi companiilor care emit ac iuni la purt tor. Memorandumul de asociere Actul de asociere este un document semnat de c tre ac ionarii companiei prin care sunt stabilite domeniile n care compania i va desf ura activitatea. Conform legisla iei, compania este autorizat s desf oare doar activit ile nominalizate n acest document. Compania poate include un num r de activit i care s ofere clientului libertatea de a desf ura orice tranzac ie comercial . n cadrul unor jurisdic ii este permis includerea unui paragraf general care stipuleaz faptul c compania are dreptul s desf oare acele activit i care din punctul de vedere al directorilor pot aduce profituri nsemnate. Acordul de asociere Acordul reprezint un contract ntre ac ionari i companie. El con ine detalii privitoare la conducerea afacerilor companiei i stabile te reguli de colaborare ntre ac ionari, companie i conducerea companiei. Ac ionarii Ac ionarii sunt de in torii legali ai companiei. Ac ionarii unei companii pot fi persoane fizice sau juridice. Num rul minim de ac ionari variaz de la o jurisdic ie la alta. Directorii Directorii r spund pentru ntreaga activitate a companiei, att n fa a ac ionarilor ct i a autorit ilor. Ei r spund pentru ac iunile firmei n fa a tribunalului. Num rul directorilor difer , de asemenea, de la o jurisdic ie la alta. Unele jurisdic ii accept ca func ia de director s fie ocupat de o alt companie. Secretarul Secretarul companiei poate fi o persoan fizic sau juridic i este responsabil de rela iile companiei cu Registrul Comer ului i cu organiza iile guvernamentale. Secretarul p streaz registrele companiei i preg te te toate documentele necesare n rela ia cu Registrul Comer ului. ndatoriri distincte Acesta este probabil unul dintre aspectele demne de men ionat, aplicate sub inciden a legisla iei britanice. Astfel, ac ionarii, directorii i semnatarii au drepturi i ndatoriri total diferite n cadrul companiei i sunt independen i unul de cel lalt. Cele trei func ii pot fi ndeplinite fie de aceea i persoan , fie de grupuri de persoane diferite. Sediul Prin lege, sediul unei companii trebuie s fie situat n ara n care compania este nregistrat , adresa acestuia fiind adresa la care documentele oficiale i legale pot fi livrate companiei.

3.3.1. Contul companiei

i opera iunile bancare

n ce banc mi pot deschide contul? n lume i desf oar activitatea peste 5000 de b nci diferind ca m rime, credibilitate, volume i conservatorism. n ceea ce prive te conservatorismul, cteva b nci bine cunoscute au ales s urmeze politica unor cluburi private, deschiznd conturi i servind doar companii
16

renumite i refuznd s fac afaceri cu clien i care le sunt necunoscu i. Consulco poate oferi clien ilor s i unele op iuni care sunt toate b nci cunoscute i cotate n almanahul bancherilor, precum i un grad de securitate A. Pentru detalii consulta i publica iile Consulco referitoare la b nci. La alegerea b ncii la care se va deschide contul companiei offshore trebuie avute n vedere mai multe criterii: Banca trebuie s fie o banc care i desf oar activitatea de mai mult timp i care s se bucure de un bun renume n mediile financiar-bancare. Nu este recomandat s se deschid cont la o banc m runt , necunoscut , pentru c se pot crea, din acest motiv, nepl ceri. Se poate ntmpla ca banca partenerului de afaceri s nu accepte acreditivul deschis la o asemenea banc . Cu to ii ne amintim de pr bu irea unor b nci, lucru care nu se poate ntmpla cu b ncile renumite i cu tradi ie. Banca trebuie s fie ntr-o ar stabil din punct de vedere politic i economic i unde statul s garanteze prin lege investi iile str ine. Este foarte important ca aceste legi s nu existe numai pe hrtie, ci s fie efectiv aplicate. Nu este bine a se deschide cont bancar ntr-o ar fr mntat de crize politice sau economice. Banca trebuie s se afle ntr-o ar n care secretul bancar s fie strict respectat. ara n care banca i are sediul trebuie s aib o legisla ie valutar liberal , s nu existe restric ii privind ridicare de numerar, volumul banilor transfera i n str in tate. Este bine ca banca s fie ntr-o alt ar dect cea n care beneficiarul companiei offshore este supus impozit rii. Nu este recomandat ca ara n care se deschide contul s fie foarte ndep rtat . Acest lucru este important mai ales atunci cnd se ridic frecvent numerar. Trebuie c utat o banc la care se pot efectua opera ii n cont, f r ca titularul s trebuiasc s se deplaseze la banc , ci s poat efectua opera ii de cont prin telefon, fax sau calculator. Cum se deschide contul? Firma de consultan va furniza b ncii ntreaga documenta ie necesar pentru deschiderea contului i va completa mpreun cu clientul formularele pentru specimenul de semn tur . Dup ce banca va primi ntreaga documenta ie va furniza num rul contului precum i detaliile privitoare la acesta. Cum se fac opera iile din cont? Clien ii pot face aceste opera ii de la distan . Cu alte cuvinte, ei pot trimite b ncii instruc iuni n scris sau prin fax. Dac banca prime te instruc iuni scrise clar i corecte, plata sau tranzac iile sunt efectuate n cursul aceleia i zile. Cum sunt fondurile mele protejate de accesul neautorizat? Majoritatea b ncilor recomandate de societatea de consultan elibereaz clien ilor coduri ciudate. Acestea sunt unice pentru fiecare client n parte i sunt concepute pentru a preveni accesul neautorizat la cont. Clientul prime te aceste coduri direct de la banc ntr-un singur plic sigilat, prin curier rapid, i trebuie s le p streze ntr-un loc sigur.
17

Cum sunt emise i folosite c r ile de credit? C r ile de credit sunt emise de c tre o banc atunci cnd n banc este blocat un depozit de 10000 $. n afar de ace tia, clientul trebuie s depun o sum de bani la care dore te s aib acces prin cartea de credit. C r ile de credit sunt nominale i pot fi folosite de c tre o singur persoan . De asemenea, pot fi emise i c r i de credit pentru companii, pe acestea numele companiei ap rnd al turi de numele persoanei. Cardul poate fi folosit pentru a scoate bani de la automate n ntreaga lume sau din banc i, de asemenea, poate fi folosit pentru pl i n toate punctele comerciale unde sunt acceptate cardurile Visa sau Master Card.

4.

CIRCUITELE SOFICTICATE DE SP LARE A BANILOR MURDARI

n fiecare an 320 de miliarde de dolari sunt sp la i prin re eaua bancar interna ional . Paradisurile bancare i fiscale au cunoscut o dezvoltare important ncepnd cu anii 70, fiind create pentru a facilita func ionarea euro-pie elor i reciclarea petro-dolarilor, apoi foarte rapid pentru a ad posti banii murdari ob inu i din traficul de droguri. Aceste raiuri fiscale s-au consituit n special la periferia statelor industrializate din America de Nord, Europa i Asia, aproapte jum tate dintre ele se afl sub pavilion britanic i aproape toate statele europene le g zduiesc pe teritoriile na ionale. Pie ele, finan ele, paradisurile fiscale reprezint noii st pni ai lumii, scrie Jean de Maillard n cartea O lume f r lege n care mai mul i judec tori din diverse ri europene, care s-au confruntat direct cu afaceri politico-financiare, descriu circuitele din ce n ce mai sofisticate, str b tute de bani cura i sau murdari, n scopul pierderii originii. Cel mai adesea judec torii se trezesc c anchetele lor se opresc la por ile paradisurilor fiscale sau patineaz n fa a celor ale b ncilor din statele limitrofe. n a teptarea, adesea fatal pentru investiga iile respective, a unei cooper ri judiciare haotice. To i ace ti judec tori au semnat n 1996 un apel la Geneva, prin care sute dintre colegii lor europeni solicitau guvernelor s nt reasc legisla ia n materie. Dar nu s-a produs nici pn ast zi efectul. A a c respectiva carte se adreseaz marelui public care afl cu aceast ocazie c pe pie ele financiare totul este permis pentru c nimic nu mai poate fi interzis. Cum s iei urma banilor ce provin din activit i ilicite sau care ncearc pur i simplu s scape de fisc, din uria a mas de capitaluri care i schimb zilnic st pnul. Toate sumele, legale sua ilegale, reprezint 1300 miliarde de dolari n fiecare zi. n lume, produsul anual brut al circuitului crimei organizate este evaluat la 800 miliarde dolari, din care jum tate provine din traficul de droguri. Pentru a sp la o sum mare de bani este suficient un simplu bruiaj al pistelor; i autorul c r ii red un tur al b ncilor i pie elor financiare din lume, simulnd plasarea a 250 milioane de franci ntr-un cont offshore din Insulele Virgine, n plin Ocean Pacific. El a ordonat unor trei b nci din New York, Hong Kong i Londra s transfere fiecare o parte la Londra i Luxemburg. De acolo b ncile urmau s transfere banii de care dispuneau spre o alt capital european i apoi s i investeasc pe trei pie e financiare diferite, unde disp areau n masa de schimb. Nev zut, necunoscut. i perfect reciclate, fondurile
18

puteau fi virate la Zrich. A adar, ntre secretul bancar i dispersia geografic nu se mai poate depista originea. Tehnicile financiare sofisticate faciliteaz ast zi asemenea opera iuni la scar mare. Swamps, b nci hawala, mprumuturi garantate, conturi offshore, paradisurile fiscale, constituie baza. Un calculator i ceva cuno tin e sunt sufieciente uneori pentru a parcurge ntreaga filier . O organiza ie criminal de exemplu, mafia rus , s- folosit de sitemul bancar american pentru a converti fondurile oculte n dolari. Exist desigur i metode mai...artizanale cum ar fi reciclarea banilor prin achizi ionarea de opere de art , contestarea unei tranzac ii prin intermediul unui proces, binenteles fals, sp larea la domiciliu prin purt torii de valize. Oricum, n acest domeniu imagina ia nu cunoa te limite iar economia la vedere, oficial , este contaminat n mod galopant de economia subteran . Primele simptome au ap rut f r a fi remarcate i judec torii afla i ntr-o Sicilie ndep rtat au f cut s tremure ntregul stat italian. n dou decenii, crima organizat a trecut de la folclor la realitate figurnd pe ordinea de zi a numeroase conferin e interna ionale. Autorul c r ii, citat de revista L Express ntr-un amplu articol pe aceast tem , adaug c magistra ii sunt martorii unei evolu ii uluitoare dar nu pot dect s priveasc neputiincio i ntruct solu iile ar putea costa doar n transparen bancar i financiar , cooperare juridic , sanc iuni mpotriva statelor recalcitrante, excludere din comer ul interna ional. Speciali tii estimeaz c trecerea la euro este o ocazie unic pentru a lupta mpotriva banilor negri i reformarea sistemului bancar. A. Procesul fals Tehnica este extraordinar de simpl , n principiu, consider speciali tii. Procesul fals se deruleaz ntre doua societ i, una din regiunea unde se afl fondurile negre, murdare i cealalt din ara unde vor ajunge banii sp la i. Singurul inconvenient ns este c trebuie s dispui de timp, ntruct justi ia este lent . Totu i procesul se poate accelera recurgndu-se la procedura de arbitraj, foarte r spndit n comer ul interna ional. Poli ia va avea greut i n a dovedi c procesul este doar un simulacru. Mai mult, ndemniza ia perceput de societatea care a c tigat procesul nu este impozabil i astfel chiar justi ia serve te ca ma in de sp lat bani. Banii murdari sunt depu i clandestin n conturi din b nci aflate n Insulele Caiman. Societatea care trebuie s - i recupereze banii sp la i intenteaz un proces societ ii din Caiman, cerndu-i milioane de dolari. Aici sunt dou posibilit i c derea la n elegere i pierderea procesului. a) Tranzac ii prin c derea la nvoial Societatea din Insulele Cainam accept s pl teasc opt milioane dolari n contrapartid , pentru abandonarea procesului. b) Proces sau arbitraj Societatea din Caiman accept s fie condamnat i pl te te suma ordonat de tribunalul de arbitraj. B. Licita ii false
19

Comer ul cu obiecte de art este unul din mijloacele cele mai pu in controlabile, ntruct identificarea obiectelor poate fi dificil , uneori imposibil . De altfel, valoarea unei opere de art este foarte subiectiv i deci dificil de verificat. Ca atare, numeroase opera iuni de sp lare a banilor murdari au loc pe pia a operelor de art , antrennd adesea o cre tere general i artificial a pie ei. Un traficant pune n vnzare opere de art contemporan sau statuete de art precolumbian sau african . Respectivele obiecte sunt foarte greu de identificat. naintea licita iei el emite o sum de bani n contul unui complice. Traficantul vinde operele de art la licita ie, iar complicele le cump r . Pl tind pre ul propriilor opere de art , primul prime te banii la un plafon pe care dore te s l spele. Dup vnzarea la licita ie, complicele restituie operele de art fostului proprietar i i ncaseaz comisionul. C. Sp lare invers n raportul din 28 iunie 1996, GAFI (Grupul de Ac iune Financiar privind sp larea capitalurilor creat de G7) scria: ... n cursul ultimelor 18 luni, circ 100 milioane dolari au fost repartiza i zilnic din Statele Unite spre Rusia, n special prin intermediul a doua b nci americane ca r spuns la comenzile b ncilor ruse ti. i avnd n vedere sumele comandate, este lesne de n eles c o parte a acestor fonduri este destinat nevoilor mafiei ruse. Pentru ce alteva ar avea nevoie b ncile ruse ti de bancnote nou-nou e de 100 de dolari, nchise n seifuri? Mafia rus deturneaz petrol siberian i l vinde pe pia a liber la Rotterdam pentru 40 milioane dolari, care sunt depu i ntr-un cont deschis ntr-o banc londonez . Prin intermediul b ncilor pe care le controleaz , mafia rus comand bancnote noi unei b nci particulare din New York i Londra vireaz cele 40 milioane b ncii private newyorkeze. Banca din New York cump r bilete noi de banc n valoare de 40 milioane dolari de la Federal Reserve Board, iar FED elibereaz banii cre sunt trimi i b ncilor aflate sub control mafiot la Moscova. Apoi ace ti bani pot fi folosi i pentru opera iuni ilegale. D. Sp larea banilor de la domiciliu Cum se pot sp la banii f r a ie i din propriul birou? Este suficient s cuno ti o banc dispus s accepte s serveasc drept intermediar, f r s figureze vreodat ea ns i n circuit. Ea i trimite unul din proprii clien i, a c rui specialitate este sp larea banilor lichizi, dar care dispune de onorabilitate, s ia o valiz de bancnote de la un alt client, cel ce spal banii. Odat schimbul efectuat, este operat un virament intermediar din contul expeditorului n cel al sp l torului. Cu o carte bancar interna ional , acesta din urm va putea s utilizeze banii depu i n contul societ ii de baz constituit n prealabil. Cel ce dore te s spele banii creaz o societate cochilie n Liechtenstein, n numele c reia deschide un cont bancar la Vaduz. Telefoneaz apoi din Paris b ncii din Vaduz pentru a sp la un milion de dolari lichizi. Banca i trimite o persoan care face transporturi i el client al b ncii. Acesta prime te valiza cu milionul destinat sp l rii i telefoneaz b ncii din Vaduz ordonnd expediarea a 90.000 dolari din propriul cont n contul societ ii ce dore te bani cura i. i chiar dac poli ia descoper banii, avnd n vedere c au fost transfera i telefonic dintr-un cont n altul, de in torul ini ial al banilor murdari nu mai este de g sit.

20

5. CONCLUZII

I CONTRIBU II PERSONALE

n teoria economic , definirea no iunii de zon economic liber se ncadreaz n dezbaterea general asupra eficien ei actiunilor puterilor publice. Astfel, numeroase cercet ri asupra mecanismelor institu ionale au sus inut cu argumente, ce s-au dovedit adecvate realit ilor economice, necesitatea reducerii interven iei statului prin nl turarea unor reglement ri rigide, diminuarea impozitelor i a taxelor vamale pentru anumite activit i. n consecin , dincolo de unele circumscrieri ce surprind forma concret de realizare a acestui obiectiv, no iunea de zon economic liber define te separarea localizat geografic a activit ilor reglementate de cele nereglementate i care beneficiaz de anumite facilit i, inclusiv de ordin fiscal i vamal. Concret, prin zon liber se desemneaz un port liber, depozit liber, aeroport liber, aflate pe teritoriul unei ri sau n zona de frontier a dou sau mai multe state, n care sunt eliminate o serie de taxe i restric ii vamale obi nuite altfel. n principiu este vorba de unul i acela i fenomen formarea de enclave formate special, n care agen ii economici au anumite scutiri de taxe. Apreciem c denumirile de mai sus pot fi grupate sub titulatura generic de zone economice libere, unde m rfurile care intr sufer transform ri care le modific esen a, fiind create noi valori. Zona liber este diferit de uniunea vamal n care m rfurile aflate n tranzit sunt scutite doar de taxele vamale i de zona de comer liber n care m rfurile circul liber n condi ii stabilite prin acorduri interstatale. Prin urmare, zona liber reprezint cea mai complet form a regimurilor vamale suspensive, pe teritoriul careia se pot desf ura activit i complexe, att comerciale ct i de prelucrare, stimulate de accesul m rfurilor n sistem liberalizat, pe baza unor reglement ri precizate prin legi i acte normative. Deci, scopul cre rii zonelor libere trebuie s fie acela de a favoriza dezvoltarea i integrarea economic n zonele respective. Prin caracteristicile lor, zonele libere contribuie la producerea de bunuri i servicii, la crearea, dar i la devierea de comer , la liberalizarea schimburilor de m rfuri i servicii. Zonele libere influen eaz alocarea resurselor i rezultatele activit ii economice n regiunea n care se afl . Teoria comer ului interna ional demonstreaz c eliminarea barierelor vamale din cadrul zonelor libere conduce la cre terea schimburilor i specializarea n produc ie, care au drept consecin prosperitatea colectivit ii respective. Aceast situa ie este ilustrat prin modelul comercial propus n mod independent de doi speciali ti n economie, al c ror nume l poart modelul: Heckscher-Ohlin. Profesorul canadian Herbert G. Grubel apreciaz c , din p cate, crearea zonelor economice libere atrage dup sine efecte care conduc la modificarea modelului amintit. Reducerea barierelor vamale conduce, de regul la investi ii n zona liber ,
21

dar i la costuri de produc ie suplimentare, din cauza distan elor fa de pie ele de aprovizionare i desfacere. Crearea zonelor libere este, n general, un factor de prosperitate i de redresare economic regional , prin efecte dinamice i pozitive pe care le antreneaz pe plan economic i social. Unii anali ti au observat c zonele libere tind s atrag activit i industriale ce necesit utilizarea intensiv a resurselor umane numai pentru anumite opera iuni (de ex. montarea de piese i subansamble), ceea ce nu contribuie la nt rirea leg turilor intersectoriale, element indispensabil oric rei industrializ ri eficiente; deci zonele libere nu constituie dect un element pu in semnificativ pentru politica de industrializare. Pentru rile mici, n curs de dezvoltare, n care pia a intern este foarte redus pentru a alimenta o industrie integrat i diversificat , considerentul major al cre rii zonelor libere ar putea fi num rul mare de locuri de munc . Eficien a economic a zonelor libere const n cre teri valorice i n volum ale activit ilor economice, introducerea unor tehnologii moderne, dezvoltarea opera iunilor de import-export, producerea unor m rfuri n condi ii mai avantajoase. Zonele economice libere permit formalit i administrative reduse, costuri reduse pentru depozitare, absen a contingentarilor la export i import, absen a controlului asupra schimburilor valutare, precum i a unor imobiliz ri de capital n taxe vamale, repatrierea profiturilor.

22

BIBLIOGRAFIE

Conf. univ. dr. Gheorghe Caraiani Zonele libere Lex, 1999 http://www.financiarul.com

i paradisurile fiscale , ed. Lumina

23