Sunteți pe pagina 1din 12

Curriculum la decizia colii TITLUL OP IONALULUI: ENGLISH IS FUN TIPUL OP IONALULUI: la nivelul disciplinei ARIA CURRICULAR : Limb i comunicare

AN COLAR: 2010 - 2011 CLASA: a II-a A PROPUN TOR: prof. ILINC I DANIELA ABILITATEA: absolventa Facult ii de Limba i Literatura Romn (+limba englez )

I. ARGUMENT: Copilul de ast zi este protagonistul marilor experien e: desene animate noi, calculatorul, jocuri i juc rii importate, excursii n str in tate. Copiii acestui mileniu au nume cu rezonan e interna ionale. nva limba englez de la gr dini i se familiarizeaz cu primele ei taine. Prin acest op ional vin n sprijinul asimil rii cu succes a unei limbi noi, obligatorii ncepnd cu clasa a III-a. Acum mai este timp de a nv a excesiv prin exerci ii orale, prin cntece i jocuri specifice vrstei. Se dore te cultivarea ncrederii n sine i dezinvoltur n utilizarea limbii engleze n situa ii diverse de comunicare. Jocul se afl , de asemenea, n centrul activit ilor de nv are, avnd un impact major in captarea aten iei, facilitnd procesul de predare-nv are. II. OBIECTIVE: Cursul i propune s dezvolte capacitatea de exprimare oral a elevilor, precum i capacitatea de a reac iona verbal i non-verbal la mesajele auzite. De asemenea, elevii vor cunoa te poezii i cntece n limba englez , iar jocurile i concursurile le vor dezvolta spiritul de observa ie i de competi ie.
OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVIT I DE NV ARE:

1. DEZVOLTAREA CAPACIT II RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

DE ACTIVIT I DE NV ARE: - exerci ii de identificare i discriminare - exerci ii de r spuns la comenzi i la formule simple de comunicare n societate - exerci ii de r spuns la comenzi i la ntreb ri - exerci ii de tip adev rat / fals (yes / false) ACTIVIT I DE NV ARE: - exerci ii de pronun ie - exerci ii de repetare dup model a unor cuvinte, sintagme, propozi ii - recitare de poezii, interpretare de cntece - dialoguri simple, pe perechi - jocuri i concursuri didactice

OBIECTIVE DE REFERIN : 1.1 s recunoasc sunete specifice limbii engleze 1.2 s disting cuvinte i sintagme n fluxul verbal 1.3 s reac ioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat 1.4 s desprind sensul global al unui enun simplu 2. DEZVOLTAREA EXPRIMARE ORAL CAPACIT II DE

OBIECTIVE DE REFERIN : 2.1 s articuleze sunete, izolat i n cuvnt / grupuri de cuvinte, respectnd accentul i intona ia specifice limbii engleze 2.2 s reproduc enun uri simple / p r i ale unui enun 2.3 s produc enun uri simple, adecvate unor situa ii de comunicare uzual

III. MODALIT I DE EVALUARE: a) ELEVII VOR RECEPTA: - mesaje orale exprimate de profesor i colegi b)ELEVII VOR REALIZA:- ac iuni nonverbale - desene - descrieri orale - scurte dialoguri orale - r spunsuri la ntreb rile profesorului - dialoguri simple, pe perechi - descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date - concursuri - jocuri didactice IV. CON INUTURI:
LISTA DE CON INUTURI:

1. WHAT IS YUOR NAME? 2. MY CLASSROOM 3. THE THINGS FOR THE SCHOOL 4. NUMBERS 5. COLOURS 6. SEASONS 7. MY FAMILY 8. MY TOY 9. ANIMALS 10. IN THE KITCHEN 11. FOOD 12. VEGETABLES 13. IN THE STREET 14. BUILDINGS V. BIBLIOGRAFIE y Stoenescu, Mariana; Iord chescu, Ana-Magdalena: Having fun with English, Ed. Aramis, 2003. y Ionescu, Cristina: Limba englez disciplin op ional , Ed.Aramis y www. englishforfun.com VI. VALORI I ATITUDINI:- atitudinea deschis fa de ceilal i - interesul fa de ideile i rezultatele muncii celorlal i - respectul fa de ceilal i - promovarea creativit ii - cooperare - competitivitate VOCABULAR REFERITOR LA: persoane - obiecte colare - numere - meserii - membrii familiei - culori - animale - Cr ciun

STRUCTURI: interogativ -

p r ile corpului nc perile locuin ei mobilier mncare fructe legume haine prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ i

imperativul adjectivele demonstrative: this pluralul substantivelor adjectivele posesive "my" i "your" genitivul cu 's adjectivele "there is "/ "there are" "have got"/"has got" la afirmativ i interogativ prezentul simplu afirmativ, interogativ i negativ (like, want) prepozi iile ( in, under, on)

FUNC II DE COMUNICARE: a saluta i a r spunde la salut - a se prezenta i a prezenta pe cineva - a identifica elemente din universul familiar - a descrie persoane, animale, locuri - a localiza persoane, obiecte, ac iuni - a cere i a da informa ii (de ordin personal, despre mediul nconjur tor) - a mul umi i a r spunde la mul umiri - a exprima ceea ce i place i ceea ce nu i place - a da instruc iuni - a exprima dorin e - a exprima posesia

PLANIFICAREA CALENDARISTIC
Nr. crt. 1 Unit i de nv are Ob. ref. Con inuturi Nr. ore 2 S pt. I-II Obs.

WHAT IS NAME?

YUOR

MY CLASSROOM

THE THINGS FOR THE SCHOOL

NUMBERS

5.

COLOURS

6.

SEASONS

7.

MY FAMILY

8.

MY ROOM

Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are; 1 y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos; y Executarea unor comenzi de nchidere/deschidere a unor obiecte din clas ; y Reguli de pronun are; 1 y Obiectele colarului y Formulare de ntreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 2 y S numere pn la 10; y S recunoasc obiectele din jurul lor; y S ordoneze numereledate; y S - i spun vrsta; y S numere cresc tor i descresc tor (cu suport vizual); 2 y S color m; y S recunoasc culorile primare i binare din desene; y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori; y S pronun e corect cuvintele noi; 1 y S recunoasc cele patru anotimpuri; y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp; y Exerci ii de vocalar: singularplural; 1 y Recunoa terea componen ei unei familii; y Numirea rudelor de gradul I i al doilea; y s r spund ntreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport; 1 y s repete dup auz cuvintele noi; y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu; y s foloseasc corect prepozi iile y

III

IV

V-VI

VII-VIII

IX

XI

9.

MY TOYS

10.

ANIMALS

11.

IN THE KITCHEN

12.

TOOLS FOR KITCHEN

THE

13.

FOOD

14.

FRUITS

on i under; y s numere obiectele desenate; y denumirea juc riilor; y folosirea imperativului; y adjectivul posesiv: MY; y verbul Ihave; y pronumele personale; y memorizarea unor versuri; y s repete denumirile unor animale; y folosirea verbului a avea (to have) n enun uri scurte; y s recunoasc culorile nv ate; y s comunice oral cu suport vizual; y s pronun e corect cuvintele noi; y citim i nv m! y S r spund ntreb rilor; y S formuleze ntreb ri pe baza imaginilor din textul suport; y Folosirea pronumelor personale la singular i plural; y Coloreaz imaginea; y Recunoa terea obiectelor din buc t rie; y Verbul to have/ a avea; y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte; y S traduc enun uri scurte cu suport vizual; y Folosirea verbelor las persoana a III-a singular; y Memorizare; y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente; y S foloseasc corecte forme ale verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romnenglez pentru a c uta cuvinte noi; y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular n enun uri noi; y S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; y Recapitulare; y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe; y S foloseasc corecte forme ale verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romn-

XIIXIV

XV

XVIXVII

XVIII XIX

XX XXII

XXIII XXIV

15.

VEGETABLES

16.

IN THE STREET

17.

BUILDINGS

18.

MY BIRTHDAY!

englez pentru a c uta cuvinte noi; y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini; y S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume; y S foloseasc corecte forme ale verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romnenglez pentru a c uta cuvinte noi; y S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; y Recapitulare; EVALUARE y S se familiarizeze cu semnele de circula ie; y S repete culorile; y S denumeasc mijloacele de transport; y S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele; y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o localitate; y S deseneze un col din localitatea sa, reprezentnd cl diri importante; y S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice; y S indice data na terii i a vrstei; y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment; y S enumere obiectele de mbr c minte folosite n ocazii speciale; y S cnte, s recite; y REVISION

XXV XXVIII

XXIX XXX

XXXI XXXII

XXXIIIXXXIV

XXXV

Proiectarea UNIT
Nr. Detalieri de Crt. continut 1. WHAT IS YOUR NAME? y Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are; 2. MY CLASSROOM y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos; y Executarea unor comenzi de nchidere/deschidere a unor obiecte din clas ; Reguli de pronun are; 3. THE THINGS FOR THE SCHOOL y Obiectele colarului y Formulare de ntreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 4. NUMBERS 0-10 y S numere pn la 10; y S recunoasc obiectele din jurul lor; y S ordoneze numerele;
5. REVISION y S r spund unor ntreb ri; y S formuleze ntreb ri; y Reguli de pronun ie

ILOR DE NV

ARE
Resurse Materiale Textul scris Caiet Tabl Desene, culori
Textul scris Caiet Tabl Desene, culori

Activitati de invatare
Jocuri Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte

Resurse Organizare Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul, analiza
Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul, analiza Memorizare;

Evaluare

Nr . ore
2

Proba oral

Exercitii de identificare Dialoguri scurte Repetarea unor comenzi; Jocuri Poezie

Proba oral

Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Poezie

Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Memorizare Poezie; Jocuri Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular

Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul, analiza Problematizarea, sinteza, compara ia Memorizare Munca individual Activitatea de grup Exerci iul, analiza Problematizarea, sinteza, compara ia Memorizare Activitatea independent Munca n grup Exerci iul,

Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Desene, culori Fi e de munc

Proba oral

Proba oral

Proba oral

6.

COLOURS y S recunoasc culorile primare i binare din desene; y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori; y S pronun e corect cuvintele noi; SEASONS y S recunoasc cele patru anotimpuri; y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp; y Exerci ii de vocalar: singularplural; MY FAMILY y Recunoa terea componen ei unei familii; y Numirea rudelor de gradul I i al doilea; y s r spund ntreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport; MY ROOM y s repete dup auz cuvintele noi; y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu; y s foloseasc corect prepozi iile on i under; s numere obiectele desenate; MY TOYS y denumirea juc riilor; y folosirea imperativului; y adjectivul posesiv: MY;

7.

Jocuri; Poezie; Activitati de repetare Exercitii de completare a exerci iilor orale Repetarea colorilor Ini iere unor dialoguri n perechi Poezie; Familiarizarea cu noi cuvinte caracteristice anotimpurilor; Exerci ii de vocabular: timpul prezent: I see; Jocuri; Poezie; Activit i de repetare; Exerci ii de identificare; Dialoguri scurte; Jocuri; Poezie;

Portofoliul Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ , analiza Activitate independent Munc n perechi Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv , Analiza i sinteza Munc n perechi Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv , Analiza i sinteza Munc n perechi memorizare; Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv , Analiza i sinteza Munc n perechi Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv ,

individual Fi suport de lucru Portofoliul Culori

Proba oral

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e

Proba oral

8.

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e

Proba oral

9.

Activit i de repetare; Exerci ii de identificare; Dialoguri scurte; Jocuri; Poezie; Desene; Activit i de repetare; Exerci ii de identificare; Dialoguri scurte; Jocuri; Poezie;

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e

Proba oral

10.

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Desene;

Proba oral

y 11.

verbul Ihave; Activit i de repetare; Exerci ii de identificare; Dialoguri scurte; Jocuri; Poezie; Desene; Activit i de repetare; Exerci ii de identificare; Dialoguri scurte; Jocuri; Poezie; Desene; Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri; Poezie;

ANIMALS y animale; y folosirea verbului a avea (to have) n enun uri scurte; y s recunoasc culorile nv ate; y s comunice oral cu suport vizual; y s pronun e corect cuvintele noi; IN THE KITCHEN y citim i nv m! y S r spund ntreb rilor; y S formuleze ntreb ri pe baza imaginilor din textul suport; y Folosirea pronumelor personale la singular i plural; REVISION y S r spund unor ntreb ri; y S formuleze ntreb ri; y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular;

12.

13.

Analiza i sinteza Munc n perechi Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv , Analiza i sinteza Munc n perechi Memorizare; Fise de munc independent Exerci iul, citire explicativ i selectiv , Analiza i sinteza Munc n perechi Memorizare Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, analiza, sintaza, portofoliul Memorizare

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e

Proba oral

Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e

1 Proba oral

Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual

1 Proba oral

14.

TOOLS FOR THE KITCHEN y Recunoa;terea obiectelor din buc t rie; y Verbul to have/ a avea; y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte; y S traduc enun uri scurte cu suport vizual;

Semestrul al II-lea Activit i de repetare; Citire selectiv i citirea cuvintelor dup explicativ ; transcrierea fonetic , Exerci iul; analiza, respectnd regulile sinteza, nsu ite; problematizarea; Lucrul pe fise de muc Munc n echip , pe individual ; perechi; Poezie; Memorizare;

Fise de lucru; Culori, Plan e;

Proba oral

15.

16.

Folosirea verbelor las pers a III-a sing; FOOD y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente; y S foloseasc corecte forme ale verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romnenglez pentru a c uta cuvinte noi; y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular n enun uri noi; S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; REVISION y S r spund unor ntreb ri; y S formuleze ntreb ri; y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular; FRUITS y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe; y S foloseasc corecte forme ale verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romnenglez pentru a c uta cuvinte noi; y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini; y S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; VEGETABLES y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume; y S foloseasc corecte forme ale

Activit i de repetare; citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic , respectnd regulile nsu ite; Lucrul pe fise de muc individual ; Poezie;

Citire selectiv i explicativ ; Exerci iul; analiza, sinteza, problematizarea; Munc n echip , pe perechi; Memorizare;

Fise de lucru; Culori, Plan e; Tabla, creta; Dic ionar englezromn;

Proba oral

Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri; Activit i de repetare; citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic , respectnd regulile nsu ite; Alegerea fructelor dintr/o n iruire de imagini; S deseneze doar fructele indicate i s le coloreze corespunz tor; Poezie; Activit i de repetare; citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic , respectnd regulile

Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, portofoliul Citire selectiv i explicativ ; Exerci iul; analiza, sinteza, problematizarea; Munc n echip , pe perechi; Memorizare;

Textul scris Caiet Desene, culori Fi e de munc individual Fise de lucru; Culori, Plan e; Tabla, creta colorat ; Dic ionar englezromn;/ Romn-englez;

1 Proba oral

17.

Proba oral

18.

Citire selectiv i explicativ ; Exerci iul; analiza, sinteza,

Fise de lucru; Culori, Plan e; Tabla, creta colorat ;

Proba oral

19.

verbelor nv ate; y S utilizeze vocabularul romnenglez pentru a c uta cuvinte noi; y S realizeze coresponden e ntre propozi ii i desene care le corespund; REVISION; REVISION y S r spund unor ntreb ri; y S formuleze ntreb ri; y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular; IN THE STREET y S se familiarizeze cu semnele de circula ie; y S repete culorile; y S denumeasc mijloacele de transport;

nsu ite; Alegerea legumelor dintr/o n iruire de imagini/ cuvinte ; S deseneze doar legumele indicate i s le coloreze corespunz tor; Poezie; Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri; Activit i de repetare; citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic , respectnd regulile nsu ite; S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele; Activit i de repetare; citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic , respectnd regulile nsu ite; S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele;

problematizarea; Munc n echip , pe perechi; Memorizare;

Dic ionar englezromn;/ Romn-englez;

20.

Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, problematizarea, portofoliul Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, analiza, sintaza, problematizarea portofoliul Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, analiza, sintaza, problematizarea portofoliul

Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual Caiet Tabl culori Fi e de munc individual DIC IONAR; Rebus; Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual DIC IONAR; Rebus;

1 1 Proba oral

2 Proba oral

21.

BUILDINGS y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o local itate; y S deseneze un col din localitatea sa, reprezentnd cl diri importante; S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice;

2 Proba oral

22.

MY BIRTHDAY! y S indice data na terii i a vrstei; y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment; y S enumere obiectele de mbr c minte folosite n ocazii speciale; y S cnte, s recite; REVISION

Activit i de repetare; Exerci ii de identificare a obiectelor de vestimenta ie, alimente; Dialoguri scurte; Cntece; Jocuri;

Activitatea independent Munca n grup Exerci iul, analiza, sintaza, problematizarea portofoliul

Textul scris Caiet Tabl Desene, culori Fi e de munc individual DIC IONAR; Rebus;

2 Proba oral