Sunteți pe pagina 1din 3

A.

No iunea de drept n general

Dreptul apare odat cu statul, ca produs al acelea i dezvolt ri sociale. Existen a statului n epoca modern se afirm n corelarea sa cu existen a dreptului prin toate cele trei func ii ale sale. Astfel, dreptul ca no iune cu caracter general, ar putea fi definit ca fiind ansamblul de norme sau reguli de conduit , instituite sau sanc ionate de c tre stat n cadrul func iei legislative i a c ror aplicare sau respectare este asigurat prin exercitarea func iilor sale: administrativ i judec toreasc . B. Accep iunile no iunii de drept

n afar de accep iunea general , no iunea de drept mai are i alte accep iuni: a) De drept n sens subiectiv; acest sens are n vedere prerogativele recunoscute persoanelor fizice sau juridice n cadrul con inutului raporturilor juridice, civile sau de alt natur , care se stabilesc ntre ele; de exemplu: dreptul de proprietate, dreptul de taxe i impozite. b) De drept n sens de grupare a normelor juridice, n func ie de specificul lor; c) De drept n sens na ional; n societ ile moderne, dreptul obiectiv reglementeaz acelea i rela ii sociale patrimoniale i personal nepatrimoniale, dar aceste reglement ri difer de la stat la stat, de aici rezultnd caracterul na ional al dreptului.1 C. Divizarea dreptului n drept public i drept privat

Se poate realiza o diviziune a dreptului dup criteriul intereselor avute, astfel, n cazurile n care se au n vedere interese generale, putem vorbi despre dreptul public, iar n cazurile n care se au n vedere interese particulare, ne afl m n prezen a dreptului privat. n cazul n care la raporturile juridice particip statul, ne afl m n prezen a dreptului public. Fac parte din dreptul public: dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual-penal, dreptul constitu ional etc. Dac raporturile juridice se stabilesc ntre particulari, persoanele fizice i juridice, pe baz de egalitate n drepturi (chiar dac particip i statul), ne afl m n prezen a dreptului privat. Fac parte din dreptul privat dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii etc. D. Defini ia dreptului civil Definim dreptul civil romn ca acea ramur care reglementeaz raporturi patrimoniale i nepatrimoniale, stabilite ntre persoane fizice i persoane juridice, aflate pe pozi ii de egalitate juridic 2.
1

A se vedea pentru alte accep iuni cum ar fi: de drept pozitiv, de drept ra ional, Mirela Djuvara, Eseuri de filozofie a dreptului, Editura Trei, 1997, p. 81 - 98 2 A se vedea Ghe. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, edi ia a Va, rev zut i ad ugit de M. Nicolae i P. Tru c , Editura ansa, 1998, p. 31. n trecut, dreptul civil era definit

Din defini ia dat dreptului civil, putem desprinde i analiza elementele esen iale ale reglement rii sale astfel: a) dreptul civil este format din grup ri de norme care reglementeaz aspecte comune sau apropiate unele de altele, grup ri ce se numesc institu ii juridice; astfel putem vorbi despre: raportul juridic civil, actul juridic civil, prescrip ia extinctiv , subiectele dreptului civil, drepturile reale principale, obliga iile civile, contactele civile speciale, dreptul de proprietate intelectual , succesiuni. b) dreptul civil se ncadreaz i apar ine dreptului unitar al rii noastre, astfel putem concluziona c dreptul civil prezint acelea i tr s turi esen iale pe care le are dreptul na ional romn din care face parte; c) n ceea ce prive te obiectul reglement rii propriu-zise, re inem c este format de dou mari categorii de raporturi juridice: patrimoniale i nepatrimoniale; Este patrimonial acel raport al c rui con inut poate fi evaluat n bani, adic pecuniar (ex. raportul n scut din contractul de vnzare-cump rare). Este nepatrimonial acel raport al c rui con inut nu poate fi evaluat n bani (ex. raportul ce are n con inutul s u dreptul la nume)3. Dup felul drepturilor subiective civile care intr n con inutul lor, raporturile juridice patrimoniale se mpart n: - raporturi juridice civile reale, care au n con inutul lor drepturi subiective reale; - raporturi juridice civile obliga ionale, care au n con inutul lor drepturi subiective de crean ; Raporturile juridice civile nepatrimoniale se mpart dup cum urmeaz : - raporturi care privesc existen a i integritatea subiectelor de drept civil, raporturi care au n con inutul lor drepturi personale nepatrimoniale, de exemplu: dreptul la via , s n tate. - raporturi de identificare; aceste raporturi con in drepturi prin care se individualizeaz subiectele de drept civil. De exemplu: dreptul la nume, denumire, domiciliu, re edin etc. - raporturi generate de crea ia intelectual , raporturi care au n con inutul lor drepturi nepatrimoniale care izvor sc dintr-o oper tiin ific , literar , artistic sau inven ie (de exemplu: dreptul la paternitatea operei). Dup felul subiectelor se disting trei categorii de raporturi juridice civile: - raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane fizice; - raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane juridice; - raporturi juridice civile care se stabilesc ntre persoane fizice i persoane juridice; d) n ceea ce prive te subiectele raporturilor de drept civil, acestea sunt persoanele fizice i persoanele juridice. Pentru a fi subiect de drept civil nu este necesar o calitate
ca fiind: acela care reglementeaz raporturile particulare dintre ei, i care este propriu unei na iuni (jus proprium civitatis), D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic a dreptului civil romn n coopera iune cu legile vechi i cu principalele legisla iuni str ine, tomul I, Edi ia a II-a, Editura Tipografiei ziarului Curierul judiciar, Bucure ti, 1906, p. 31. M. Rarincescu definea dreptul civil ca fiind: acea ramur a dreptului pozitiv care se ocup numai de acele raporturi dintre oameni, n care oamenii lucreaz ca particulari, No iuni de drept civil, vol. I, 1940, p. 26. A se vedea pentru alte defini ii i mai recente i : A. Iona cu, Drept civil. Partea general , Editura Academiei, p. 3; S. Br deanu, I. Ruc reanu, Tratat de drept civil. Partea general ., vol. I, Editura Academiei, 1967, p. 36; O. Calmaschi, Tratat de drept civil. Partea general , vol. I, Editura Academiei, Bucure ti, 1989, p. 19; M. Mure an, Drept civil Partea general , Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 1996, p. 8 3 A se vedea, Ghe. Beleiu, op. cit., p. 31

special , fiind suficient aceea de fiin uman (persoan fizic ) sau aceea de entitate organizat , avnd un patrimoniu i un scop determinat (persoan juridic )4. n ceea ce prive te pozi ia n cadrul raporturilor juridice civile, este de re inut egalitatea lor juridic , nefiind subordonate una alteia.

A se vedea Gabriel Boroi, Drept civil. Partea general . Persoanele, Editura All Beck, Bucure ti, 2001, p. 6

S-ar putea să vă placă și