Sunteți pe pagina 1din 4

[Tasta i text]

Statul
Lista actorilor interna ionali nu a fost nc definitivat , se cunosc ns cei mai importan i, care de in for a i rolul cel mai puternic n cadrul manifest rilor interna ionale: statul organiza iile interguvernamentale organiza iile nonguvernamentale firmele multina ionale Mai sunt luate n considera ie mi c rile teroriste, puterile din umbr (Mafia), opinia public , popoarele, inndu-se cont de evolu ia societ ii interna ionale, de evenimentele n derulare, ct i de aspectele juridice ale rela iilor interna ionale. Formarea unui stat are loc n condi ii bine stabilite i nicidecum la ntmplare, inndu-se cont de o re ea de factori i principii juridice interna ionale, de anumite determin ri i responsabilit i ce revin att puterii na ionale n devenire, ct i statelor care o recunosc. Na terea unui stat reprezint o ac iune complex , dificil , uneori violent , cu consecin e dintre cele mai diverse spre a deveni o entitate bine definit , capabil s se integreze rapid n societatea interna ional . Crearea unui stat poate avea loc pe cale violent , ca n cazul Algeriei i Iugoslaviei, fie pe cale pa nic , ca n cel al Cehoslovaciei, Germaniei i URSS. n alte situa ii, declararea independen ei se constituie ntr-un act na ional unilateral de voin , n condi iile n care statul a existat i nainte, schimbndu-se titulatura i regimul politic ori n baza unui acord intern, ori interna ional, cum s-a ntmplat cu mai multe state dup primul i al Doilea R zboi Mondial. Trebuie subliniat i o alt cale, cea derivat din ac iunea unor rezolu ii ale organiza iilor interna ionale, cum a fost cazul Israelului, creat n 1947, urmare a Rezolu iei 18(II) a AGNU. Dintre toate subiectele de drept interna ional, statul posed capacitatea de a- i asuma totalitatea drepturilor i obliga iilor cu caracter interna ional. Calitatea de subiect de drept interna ional a statului este rezultatul firesc al suveranit ii sale i nu depinde de recunoa terea lui de c tre alte state, suveranitate ce se manifest asupra teritoriului i persoanelor situate pe teritoriul s u.1 Actorul central al rela iilor interna ionale, adic statul, precum i natura sa juridic se afl ntr-o corela ie strns cu realitatea actual , cu obliga iile i derepturile ce-i revin, n special, ordinea i organizarea. El are o existen de sine st t toare, obisctiv i specific , transform realitatea se manifest , a a cum afirma Hegle ca realitate a voin ei substan iale pe care el o posed n con tiin a-de-sin particular n l at la universalitatea sa, este ra ionalulu n sine i pentru sine. Unitatea aceasta
1

Dumitra Popescu, Adrian N stase, Florian Coman, Drept Interna ional public, Casa de editur SRL Buc.,1994, p.58

i pres

ANSA

[Tasta i text]

substan ial ia are scop sie i, absolut, neclintit, n care libertatea ajunge la dreptul ei suprem, dup cum acest scop ultim i p streaz ndrept irea nfa a indivizilor, a c ror suprem datorie este ca ei s fie membrii ai statului. Statul, ca actor majoritar i complet al rela iilor interna ionale, impune o cunoa tere aprofundat a rolului pe care-l joac n cadrul acestora, dar i ca subiect de drept interna ional, cel care reglementeaz raporturile dintre state, punndu-se la temelia acestora justi ia i legalitatea interna ional . Statul continu s fie prezent i ast zi ca un actor central, esen ial, o component major , fundamental a acestor rela ii, rolul s u fiind mereu reevaluat i reconsiderat n raport cu anumite evenimente i ac iuni ce au loc n momente importante pentru lumea mondial . De la locul privilegiat pe care l acupa alt dat , ireductibil i tradi ional, ast zi, unii cercet tori consider rolul statului a fin n declin, reprezentnd o instan neadecvat . Ernst Haas este de p rere c actorii principali n cadrul rela iilor interna inale sunt reprezenta i de acele entit i care sunt capabile s - i revendice i s - i sus in n mod realist i eficace toate deciziile i solicit rile. Dintre ace tia statului i revine rolul de actor principal, el a fost o inova ie politic ampl , de fapt, forma cea mai eficient a organiz rii politice, sub ac iunea condi iilor economice, militare i juridice. Serge Sur n lucrarea Relations internationales vede statul ca repartitor de spa ii, expresia unui grup... el orgnizeaz o colectivitate; al i cercet tori i diminueaz pozi ia considerndul doar un moment n istoria reala iilor interna ionale.2 Franois Chtelet i velyne Pisier cred c , n secolul de care ne-am desp r it, problema statuluyi este decisiv att pentru concep ia zis liberal ct i pentru ce zis socialist , pentru gnditorii i politicienii na iunilor interna ionalizate ca pentru cei ai na iunilor considerate n curs de dezvoltare, pentru sus in torii ra inalit ii clasice n aceea i m sur pentru cei ce profeseaz comprehensiunea calculatoare i pragmatismul politic.3 Nu de aceea i p rere era cndva Nietzsche, n discursul s u de demolare a tuturor idolilor:Statul este cel mai rece dintre to i mon trii reci. E rece chiar cnd minte; i iat ce minciun ... Statul minte n orice limb a binelui i a r ului; i limba lui e minciun i tot ce are este ob inut prin furt. Statul reprezint o organiza ie care asigur protec ie i bun stare (...) n schimbul unor venituri (North i Thomas, 1973), el fiind mecanismul de baz prin intermediul c ruia societatea ofer bunuri publice, de care se bucur to i cet enii. Statul, n opinia unor anali ti politici, e format din anumi i indivizi ce de in puterea i autoritatea, avnd propriile lor interese; poate fi considerat i un grup de conflict. n concep ia lui Ralf Dahrendorf, esen a acestuia rezid n conceptul de teritoriu , exercitndu- i astfel monopolul folosirii legitime a for ei, i ntruchipeaz ideea c to i oamenii de pe acel teritoriu sunt supu i aceleia i legi sau set de reguli. Astfel,
2 3

Charles Zorgbibe, Relations internationales, Dalloz, Paris, 1995, p.69 Franois Chtelet, veline Pisier, Concep iile politice ale secolului XX, Humanitas, Bucure ti, 1994, p.7

[Tasta i text]

autoritatea statului este superiaor autorit ii tutuor celorlalte grupuri de pe teritoriul controlat de stat. Aceste func ii interne i externe ale statului i natura esen ial a autorit ii sale arat c el este actorul principal n sistemul interna ional4. Georges Burdeau, n volumul s u Statul, l define te ca suport al puterii politice, ntruct o institu ionalizeaz ntr-un proces i mecanism complex al unor circumstan e considerate a fi condi ii obiective de formare a ideii de stat: teritoriul, na iunea, autoritatea, suveranitatea, legitimitatea, securitatea5. Evenimentele i schimb rile care au survenit n lume, n ultimii ani, ca de exemplu, ncetarea R zboiului Rece, dispari ia Uniunii Sovietice, c derea Zidului berlinului, dezmembrarea fostei Iugoslvii etc., au avut un impact major n ceea ce prive te pozi ia statului n via a interna ional . De asemenea, n condi iile n care Uniunea European va deveni o realitate suigeneris n ceea ce prive te dizolvarea statelor ntr-unul nou cu prerogative comune, vom asista la un moment esen ial al metamorfoz rii rela iilor interna ionale, la o alt dimensiune a lor, cu o eficacitate f r precedent. Sunt comentatori care au declarat deja c se nregistreaz un proces al disolu iei statelor, ce devin pseudostate prin absen a unei suveranit i reale, devenit ntre timp negativ , fictiv i asistat , ct i prin existen a unei crize reale de legitimitate. Altfel spus, statul se g se te ntr-o etap dificil a existen ei sale, urmare a numeroaselor transform ri care au loc n via a interna inal , chiar dac este vorba de state vechi i noi. Fenomene de dat recent care au survenit n societate, cum ar fi globalizarea, mondializarea ori porozitatea frontierelor, cnd e vorba de Uniunea European , toate au contribuit la reformularea rolului statului n perioada actual . Exist tendin a ca statul s fie identicicat cu na iunea, demers ce trebuie analizat n profunzimea paradigmei a dou concep ii esen iale: una obiectiv , de sorginte german , care afirm c na iunea este caracterizat de comunitatea de limb , de teritoriu i de ras ; cealalt subiectiv , de extrac ie francez i italian , potrivit c reia na iunea se define te pe voin a de a tr i n colectivitate. (vouloir vivre collectivement), adic printr-o con tiin na ional , determinat de limb , istorie, moravuri, de existen a n comun a locuitoriulor, de tradi ia spiritual comun . Conform aceste concep ii, o popula ie bine distinct reprezint o na iune, un stat na iune i n aceste condi ii, apare for a statului, n timp ce o popula ie disparant n grupuri na ionale, lipsit de voin a de a trai mpreun ori animat de ideea cuceririi independen ei, conduce la diminuarea conceptului de na iune i stat. Un stat care nu se bazeaz pe propria lui popula ie, ca factor major al legitimit ii i securit ii sale, nu poate fi considerat un stat-na iune. Exist i na iuni care se preocup de separarea lor de stat, prin crearea unor minorit i na ionale avnd sau nu un statut propriu bine determinat, derivat din dreptul
4 5

Robert Gilpin, op.cit., p.35-36 Georges Burdeau, L'tat, Editions du Seuil, Paris, 1970, p. 21

[Tasta i text]

na ional sau din conven iile interna ionale:Decalara ia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General ONU, la 10 decembrie 1948; Pactul Interna ional referitor la drepturile economice, sociale i politice, ct i prin alte tratate i conven ii na ionale: Conven ia European pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, intrat n vigoare la 2 septembrie 1953; Conven ia American cu privire la drepturile omului, din 18 iulie 1978 i Carta African a drepturilor omului, adoptat n 1986. De la statul hegemon la ora ele state i n epoca modern la statul-na iune, drumul a fost lung i extrem de complex i cteva probleme se relev n mod sigur: na iunea este anterioar statului ori statul anterior na iounii? Dac r spundem la prima ntrebare trebuie elucidate dou aspecte: orice na iune are dreptl de a se constitui n stat i existnd mai multe na ionalit i ntr-un stat, de ce drepturi beneficiaz acestea. La cea de-a doua ntrebare, cazul SUA este elocvent: ca urmare a Constitu iei din 1787, s-a constituit statul american i dup aceea na iunea respectiv . Statul-na iune este considerat, pe bun dreptate, forma dominant a organiz rii politice, caracterizat att de apari ia cre terii economice, ct i de economia de pia .

Bibliografie: - Pl oiu Ion, Teoria Rela iilor Interna ionale, Ed. Sitech Craiova 2009.