Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins:

I.No iuni teoretice

I.1.Capacitatea de autofinan are

I.2.Autofinan area

II.Aplica ie

Analiza capacit

ii de autofinan are i a autofinan

rii

I.No iuni teoretice


I.1.Capacitatea de autofinan are
Capacitatea de autofinan are reflecta potentialul financiar de crestere economic a ntreprinderii, respectiv sursa interna de finan are generala de activitatea indsutriala comerciala a acesteia destinata sa asigure.1 finan area unor nevoi ale gestiunii curente; cresterea fondului de rulment; finan area totala sau partiala a noilor investitii; rambursarea imprumuturilor constractate; remunerarea capitalurilor investite. Capacitatea de autofinan are se poate determina pe baza elementelor din contul de profit i pierdere, prin doua modalitati astfel: a) prin procedeul deductiv, care presupune adaugarea la rezultatul burt al exploatarii (excedent brut sau deficit brut) a sumei altor venituri monetare (alte venituri din exploatare, alte venituri financiare i alte venituri extraordinare) i scazand suma altor cheltuieli monetare (alte cheltuieli pentru exploatare, alte cheltuieli financiare, ale cheltuieli extraordinare, participarea salariatilor la rezultate, impozitul pe profit). Metodologia de determinare a CAF, potrivit acestei modalitati, se prezinta dupa cum urmeaza: i

REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII (excedent brut sau deficit brut) + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli pentru exploatare + Venituri financiare - Cheltuieli financiare + Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare
1

Conform I f nescu A., St nescu C., B icu i A., Analiza economico-financiar , ed. II-a, Ed.

- Participarea salariatilor la profit - Impozit pe profit

= CAPACITATEA DE AUTOFINAN ARE A EXERCITIULUI Capacitata de autofinan are exprima deci un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a ntreprinderii, care nu are decat n caracter potential, daca nu este sustinut de mijlaoce financiare efective. Surplusul monetar degajat prin cresterea trezoreriei nete, adica cash-flow, dovedeste ca cea mai mare parte a capacitatii de autofinan are trebuie sustinuta de o trezorerie efectiv disponibila.2 b) prin adaugarea la rezultatule exercitiului a categoriilor de cheltuieli neimplicate, potrivit metodei anterioare (cheltuieli cu amortizarea i provizioanele) i scaderea veniturilor neluate n calcul, potrivit aceleiasi modalitati (venituri din provizioane, venituri din vanzarea activelor i subventii pentru investitii virate asupra rezultatului) astfel:

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(profit net sau pierdere) + Cheltuieli cu amortizarea i provizioanele ( de exploatare, financiare i extraordinare) calculate - Venituri din provizioane (din exploatare, financiare i extraordinare) + Valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate - Venituri din vanzarea de active - Subventii pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului

= CAPACITATEA DE AUTOFINAN ARE A EXERCITIULUI Se observa ca nici un din cele doua metode de calcul a capacitatii de autofinan are nu are n vedere masura n care veniturile corespund incasarilor, iar cheltuielile platilor. Presupunand ca toate vanzarile sunt incasate pe parcursul exercitiului i toate cheltuielile (cu exceptia amortizarilor) sunt platite, se poate calcula capacitatea de autofinan are, identificata n acest caz cu fluxul net de trezorerie degajat n cursul exercitiului, sau autofinan area incasata.
2

Conform Petrescu Silvia, Diagnostic economic financiar, Ed. Sedcom Libris, Ia i, 2004

n majoritatea cazurilor practice veniturile realizate i cheltuielile angajate nu sunt integral incasate, respectiv platite pe parcursul exercitiului. Cu toate acestea, tinand cont ca fluxurile din decalajele de incasari i plati sunt n general de scurta durata i sunt compensate de decalajele exercitiului precedent, se poate face afirmatia ca marimea capacitatii de autofinan are reflecta aproape exact fluxul net de trezorerie degajat n cursul exercitiului curent.3 Capacitatea de autofinan are nu reprezinta o autofinan are potentiala. Bogatia creata n mod real se apreciaza dupa deducerea remunerarii actionarilor. n esenta, capacitatea de autofinan are reprezinta un indicator care exprima independenta financiar a ntreprinderii, reflectand un flux de disponibilitati potential sau real. Marimea sa depinde, pe de o parte, de rentabilitatea ntreprinderii, iar pe de alta parte, de politica de investitii a ntreprinderii i de metodele de amortizare a activelor imobilizate. Pe baza capacitatii de autofinan are, se pot stabili o serie de indicatori utili n aprecierea independentei financiare a ntreprinderii: a) Capacitatea potentiala de rambursare a cheltuielilor financiare care reflecta numarul de ani necesari pentru a asigura rambursarea cheltuielilor financiare, pe baza capacitatii de autofinan are anuale degajate de ntreprindere. Ra ! b) Cheltuieli _ financiare CAF

Rata de finan are a investitiilor anuale reflecta proportia n care

ntreprinderea poate asigura finan area investitiilor anuale pe seama CAF, n situatia n care intreaga suma ar fi alocata n acest scop. Rb ! c) CAF 100 Investitii _ anuale

Rata de acoperire a excedentului brut reflecta participarea fluxului

potential de lichiditati, din activitatea de exploatare, la formarea fluxului total de disponibilitati al ntreprinderii
Rc ! CAF 100 RBR

d)

Rata de acoperire a rezultatului exercitiului se determina ca raport intre

capacitatea de autofinan are i rezultatul exercitiului astfel:

Conform PETRESCU S., MIRONIUC M., Analiza economico-financiar . Teorie i aplica ii, Editura Tiparul, Ia i, 2002

Rd !

CAF 100 Re zultatul _ exercitiului

Rezultatul exercitiului luat n calculul capacitatii de autofinan are nu este n totalitate disponibil pentru autofinan are. De aceea, se paote afirma ca autofinan area reprezinta acea parte din capacitatea de autofinan are ramasa disponibila, dupa distribuirea dividendelor. Aceasta pune n evidenta aptitudinea reala a ntreprinderii de a se autofinanta, dupa deducerea remunerarii actionarilor.4

I.2.Autofinan area
Autofinan area = CAF Dividende distribuite Autofinan area constituie o sursa interna destinata acoperirii nevoilor de finan are ale exercitiului viitor, expresie a bogatiei create de ntreprindere. Ea este deterinata de cresterea surselor obtinute din propria activitate a ntreprinderii i care vor ramane n mod permanent la dispozitia acesteia pentru finan area activitatii viitoare. n analiza autofinantarii distingem trei trepte: minima, de mentinere i de dezvoltare. y Autofinan area minima cuprinde suma amortizarii i are rolul de a permite mentinerea capacitatii ntreprinderii. Datorita inflatiei i evolutiei tehnologice, autofinan area minima nu este suficienta pentru reinnoirea imobilizarilor necesare, pastrarii capacitatilor de productie existente; y Autofinan area de mentinere include sursele care vor asigura n viitor acoperirea i, respectiv, pentru reinnoirea cheltuielilor necesare mentinerii potentialului productiv

imobilizarilor i acoperirea riscurilor de exploatare. Principalele izvoare de formare ale autofinantarii de mentinere sunt: amortizarile normale (ce corespund pierderii reale din valoarea imobilizarilor) i provizioanele; y Autofinan area de dezvoltare cuprinde, pe langa cea de mentinere, o parte din rezultatul exercitiului, astfel incat sa permita modernizarea i cresterea capacitatilor de productie. Importanta autofinantarii poate fi argumentata prntr-o serie de avantaje pe care aceasta le ofera ntreprinderii:

Conform M RGULESCU D. Analiza economico-financiar a ntreprinderii, metode i tehnici, Editura Romcart, Bucure ti, 1994

Reprezinta o sursa independenta i stabila, respectiv un mijloc sigur de finan are n Confera ntreprinderii libertatea de actiune, prin aceea ca autonomia financiar

anumite situatii conjuncturale nefavorabile pentru ntreprindere; y dobandita prin autofinan are ii ingaduie acesteia independenta de gestionare fata de organismele financiare i de credit; y Este indispensabila pentru finan area investitiilor (de mentinere, de inlocuire, de Permite franarea indatorarii i, implicit, reducerea cheltuielilor financiare; Constituie un indicator pe baza caruia se poate masura randamentul capitalurilor Reprezinta premisa deschiderii accesului pe piata de capital i n atragerea de capital Prin dimensiunea sa, autofinan area degajata de ntreprindere joaca un puternic rol de semnalizator al performan elor ntreprinderii, sugerand potentialilor investitori capacitatea acesteia de a utiliza eficient capitalurile incredintate i de a asigura o remunerare atragatoare5. Pentru creditori, marimea absoluta i relativa a autofinantarii certifica capacitatea de rambursare de catre ntreprindere a sumelor imprumutate, ct i nivelul riscului de neplata. n analiza economic , pe langa evolutia autofinantarii n marime absoluta, se urmaresc i ratele autofinantarii, i anume: a) Rata autofinantarii investitiilor anuale: Ra ! Autofinantare 100 investitii _ anuale crestere), cu conditia realizarii unor investitii utile i nu de irosire a resurselor; y y

proprii, respectiv rentabilitatea financiar ; y extern.

b) Rata autofinantarii imobilizarilor corporale i necorporale: Ra ! Autofinantare 100 Im obilizari _ corporale  Im obilizari _ necorporale

c) Rata de finan are a nevoilor globale de finan are: Rc ! Autofinantare Autofinantare 100 ! Active _ imobilizate  Variatia _ NFR Nevoia _ de _ finantare

II.Aplica ie:

Conform Willi Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Analiza economico-financiara,Editura Tehnopress,2009


5

Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Indicatori (mii lei)

Exerci iul financiar Precedent I. Metoda fluxurilor Curent

Abatere ( )

Indici (%)

Excedent brut de exploatare (EBE) +Alte venituri din exploatare -Alte cheltuieli de exploatare +Venituri financiare -Cheltuieli financiare +Venituri extraordinare -Cheltuieli extraordinare -Impozitul pe profit -Participare salaria i la profit Capacitatea de autofinan are (CAF) -Dividende distribuite Autofinan area (AF)

60675 816 17432 3536 2582 0 0 5152 0 39861 12425 27436

75575 1085 24055 1653 4272 0 0 4046 0 45940 19679 26261

+14900 +269 +6623 -1883 +1690 0 0 -1106 +6079 -1175

II. Metoda aditiv 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rezultatul net al exerci iului (Rnet) +Ajustare valori imobiliz ri -Participare salaria i la profit Capacitatea de autofinan are (CAF) -Dividende distribuite Autofinan area (AF) 38661 0 1000 39861 12425 27436 42339 0 3601 45940 19679 26261 +3678 0 +6079 -1175

Marja comerciala I= 272 Prod exerc= 147519 Val adaug=93032 Rezult din expl=42859 Rez current=43813 Rez extraord=0

Rez brut=43813 Rez net=38661

Bibliografie:
1.I f nescu A., St nescu C., B icu i A., Analiza economico-financiar , ed. II-a, Ed. Economic , Bucure ti, 1999 2.Petrescu Silvia, Diagnostic economic financiar, Ed. Sedcom Libris, Ia i, 2004 3.PETRESCU S., MIRONIUC M., Analiza economico-financiar . Teorie i aplica ii, Editura Tiparul, Ia i, 2002 4.M RGULESCU D. Analiza economico-financiar a ntreprinderii, metode i tehnici, Editura Romcart, Bucure ti, 1994 5. Willi Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Analiza economico-financiara,Editura Tehnopress,2009

S-ar putea să vă placă și