Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI FACULTATEA DE DREPT

Master:Institu ii de drept privat

RECURSUL

Actualmente,recursul reprezint

calea de atac prin intermediul c reia p r ile sau

Ministerul Public solicit n condi iile i pentru motivele limitativ prev zute de lege desfin area unei hot rri judec tore ti pronun ate f r drept de apel,n apel sau de un organ cu activitate jurisdic ional . n prezent recursul este reglementat n art. 299-316 C.proc.civ.,ns prin dispozi iile actuale nu se ofer o reglementare detaliat a acestuia.Drept urmare,art.316 C.proc.civ stabile te c :dispozi iile de procedur privind judecata n apel se aplic n care nu sunt potrivnice celor cuprinse n acest capitol. Actuala reglementare a recursului difer substan ial de cea realizat n trecut. Recursul ca i cale de atac n dreptul procesual civil, a cunoscut numeroase forme care variau de la o reglementare la alta. n perioada antebelic ,recursul a fost reglementat att n procedura ardelean ,ct i n legisla ia procesual din Vechiul Regat.nainte de r zboi,acesta nu a fost reglementat n Codul de procedur civil ,ci n Legea Cur ii de Casa ie.Cu toate acestea s-a considerat c reglementarea recursului este de ordin constitu ional,fiind deschis mpotriva tuturor sentin elor judec tore ti de pe teritoriul Romniei.n lumina acestei legisla ii,recursul a i n instan a de recurs,n m sura

fost considerat ca o cale de atac extraordinar mpotriva hot rrilor judec tore ti date n apel sau prim i ultim instan ,prin care se tinde la proclamarea dreptului obiectiv,indiferent de cazul particular care l-a provocat.Dreptul de a judeca n recurs avea deci un caracter de excep ie,iar competen a de solu ionare apar inea Cur ii de Casa ie.n anumite materii,acest rol se realiza i de Cur ile de Apel.Legea reglementa atunci trei categorii de recursuri:recursul util,care folosea direct p r ii i putea fi intentat n condi iile i n termenul prev zut de lege,recursul n interesul legii,cel intentat din oficiu de reprezentantul Ministerului Public pentru eronata interpretare a legii i recursul n anulare,la cererea ministrului Justi iei,direct sau prin procurorul general,pentru a denun a Cur ii de Casa ie orice hot rre sau orice act prin care instan a ar fi exercitat atribu ii peste competen a ei,s vr ind astfel un exces de putere sau cnd s-au s vr it infrac iuni relativ la instruc ia judiciar . La nceputul anului 1948,diversele acte legislative care reglementau recursul,au fost reformulate,unificate i introduse n C.proc.civ. .n urma reformei din acest an,apelul i recursul au fost reglementate ca dou c i de atac ordinare,urmnd ca mai trziu,prin Decretul nr. 132/1952,apelul s fie suprimat din legisla ia noastr procesual ,astfel c recursul a r mas singura cale ordinar de atac.Calea ordinar de atac a apelului a fost reintrodus n C.pr.civ prin Legea nr.59/1993.Recursul a fost reglementat prin Legea nr.59/1993,ca apoi prin O.U.G. nr 138/2000 s i se confere atributele unei c i extraordinare de atac. O dat cu adoptarea Noului Cod de Procedur Civil recursul va fi supus unor noi ajust ri menite s reglementat aduc n unele corective la neajunsurile din legisla ia n vigoare. Recursul va fi continuare ca i o cale extraordinar de atac,n art.470-487.

El p streaz unele dispozi ii din Codul actual,ns aduce i numerose nout i pe care le vom prezenta n cele ce urmeaz .

1.Obiectul recursului Obiectul recursului cunoa te o reglementare mai ampl n PNCPC , crescnd totodat recursului hot rrile date n apel,cele date potrivit legii f r i

num rul hot rrilor care nu pot fi atacate cu recurs.Astfel,potrivit art.470 alin.1, sunt supuse drept de apel,precum i alte hot rri,n cazurile expres prev zute de lege.Se observ deci c nu toate hot rrile date f r

drept de apel sunt supuse recursului,deoarece spre deosebire de codul actual care a restrns domeniul de aplicare al apelului,noua reglementare a dat prioritate acestei c i de atac.Se p streaz regula potrivit c reia n cazul hot rrilor susceptibile de apel,dac acesta nu a fost exercitat,recursul devine inadmisibil. n ceea ce prive te alte hot rri n cazurile prev zute de lege,se n elege c este vorba despre alte hot rri dect cele date n apel sau f r drept de apel.Totu i,sintagma r mne una confuz ,deoarece nu reiese clar dac prev zute refer n legi speciale,sau acele alte hot rri apar in instan elor judec tore ti apar in organelor administrative cu activitate

jurisdic ional .Comparnd reglementarea cu cea de la actualul art. 299 alin.1 C.pr.civ,care se expres la hot rrile unor organe cu activitate jurisdic ional s-a considerat c reformularea textului exclude din perimetrul recursului acele hot rri la care se refer textul actual.n cazul hot rrilor altor organe cu activitate jurisdic ional ,s-a considerat de asemenea c ,chiar dac reglementarea special prevede uneori recursul,n realitate ar fi vorba de o form de realizare a controlului judec toresc,c ile de atac neputnd rezulta din combinarea unor proceduri administrativ-jurisdic ionale,cu procedura comun de judecat ,proceduri esen ialmente diferite. La alin.2 al aceluiasi articol se stabile te c nu sunt supuse recursului hot rrile

pronun ate n cererile prev zute de art.89 pct.1,lit.a)-k),art.90 pct.1,lit. d)-e),precum i alte cereri evaluabile n bani de pn la 500.000 lei inclusiv.Este vorba astfel de hot rrile pronun ate de judec torii n: -cererile privitoare la nulitatea,anularea sau desfacerea c s toriei; -cereri privind ncredin area coplului minor sau ncuviin area p rintelui de a avea leg turi personale cu acesta,precum i cererile de napoiere a copilului minor de la persoanele care l de in f r nici un drept; -cererile privind obliga ia legal de ntre inere; -cererile referitoare la nregistr rile n registrele de stare civil ,potrivit legii;

-cererile av nd ca obiect administrarea cl dirilor cu mai multe etaje,apartamente sau spa ii aflate n proprietatea exclusiv a unor persoane diferite,precum i cele privind raporturile juridice stabilite de asocia iile de proprietari cu alte persoane fizice sau juridice,dup caz; -cererile de evacuare; -cererile privitoare la servitu ile privind zidurile i an urile comune,distan a

construc iilor i planta iilor,dreptul de trecere,precum i alte servitu i ori ngr diri ale dreptului de proprietate prev zute de lege,stabilite de p r i i instituite pe cale judec toreasc ; -cererile privitoare la str mutarea de hotare i cererile n gr ni uire; -cererile privind obliga iile de a face ,neevaluabile n bani; -cererile de mp r eal judiciar ,indiferent de valoare; Vorbim apoi despre hot rrile date de tribunale n prim instan n conflictele de munc

i n cererile n materie de asigur ri sociale,precum i de alte cereri evaluabile n bani,a c ror valoare s nu dep easc 500000 lei.Totodat , n teza a doua a alin.2,pentru a se evita unele interpret ri care se dau n prezent, se precizeaz c nu sunt supuse recursului hot rrile date de instan ele de apel n cazurile n care legea prevede c hot rrile de prim instan numai apelului. Art.299 alin.1 teza final C.proc.civ.,permite ca obiect al recursului s l poat forma n anumite condi ii i ncheierile premerg toare,care se pot ataca n principiu numai odat cu fondul cauzei,dac ele n-au f cut separat obiectul c ii de atac a recursului.De i prevederi similare celor de la art.299 nu exist n proiect,s-a considerat totu i c art.481 cu privire la aplicarea mutatis mutandis a regulilor de procedur de la judecata de apel sunt suficiente. Prin eliminarea restric iilor existente n prezent n materia obiectului cererii de apel s-a restrns sfera de ac iune a recursului, acesta ajungnd astfel la adev ratul s u statut de cale extraordinar de atac, nu doar prin situarea sa topografic n cuprinsul Codul de procedur civil i prin caracteristicile i efectele sale, ci i prin obiectul s u. Odat cu elementele de noutate aduse n materie de obiect al recursului se semnaleaz i o neconcordan . De i din coroborarea art. 89 pct. 1 lit. h) cu art. 470 alin. 2 PNCPC rezult c hot rrile n cauzele privitoare la sunt supuse

str mutarea de hotare nu sunt susceptibile de recurs, art. 471 alin. 1 din Proiect, cel privitor la suspendarea execut rii, prevede n mod expres c : Recursul suspend de drept executarea hot rrii n cauzele privitoare la str mutarea de hotare, desfiin area de construc ii, planta ii sau a oric ror lucr ri avnd o a ezare fix , precum i n cazurile anume prev zute de lege.

2.Scopul recursului i instan a competent n ceea ce prive te scopul recursului,art.470 alin. 3 dispune c acesta urm re te s supun naltei Cur i de Casa ie i Justi ie examinarea,n condi iile legii a conformit ii hot rrii atacate cu regulile de drept aplicabile.Astfel se precizeaz c recursul vizeaz numai legalitatea,nu i temeinicia hot rrii. Dup cum reiese din formularea art. 470 alin.3 din Proiectul Noului Cod de Procedur Civil ,CCJ este instan a care este n mod special desemnat s solu ioneze calea de atac a recursului.Trebuie precizat faptul c scopul astfel declarat nu trebuie circumscris numai la instan a suprem ,el privind deopotriv toate instan ele ierarhic superioare celor care adopt hot rri susceptibile de recurs,competente s rezolve ele nsele calea de atac a recursului. Desigur, cum era i firesc, art. 470 alin. 4 din Proiect aduce completarea conform c reia n cazurile anume prev zute de lege, recursul se solu ioneaz de c tre instan a ierarhic superioar celei care a pronun at hot rrea atacat ,desemnnd o competen subsidiar .

3.Subiectele recursului n ceea ce prive te subiectele recursului,la art.445 din Proiect se arat c ,n general,c ile de atac pot fi exercitate numai de p r ile aflate n proces care justific un interes,excep ie f cnd cazul n care,potrivit legii acest drept l au i alte organe sau persoane.Nout ile aduse de Proiect sunt acelea c cererile vor putea fi formulate doar de avocat sau dup caz de consilier juridic,aspect ce se reflect i n cuprinsul cererii de recurs,la art. 473.Sunt excepta i licen ia ii n

drept care sunt p r i interesate sau reprezint anumite persoane expres prev zute de lege (art..12 alin.2).Conform Proiectului,procurorul poate exercita recursul potrivit art.87 alin.4 numai n cazurile n care a participat la judecat sau n cazurile n care poate porni ac iunea civil ,chiar dac nu el a pornit-o ,spre deosebire de actualul cod unde procurorul poate exercita calea de atac

a recursului,indiferent dac a participat sau nu la solu ionarea cauzei n fa a instan elor de fond(art.45 alin.5).

4.Suspendarea execut rii Ca principiu,recursul a r mas ca i n prezent nesuspensiv de executare,fiind reluate n cuprinsul art.471 din Proiect,cele dou situa ii n care poate interveni suspendarea:ope a fi necesar o cerere de iuris(suspendarea de drept) i ope iudicii(suspendarea la cererea recurentului).Suspendarea de drept va interveni ,ca urmare a exercit rii recursului,f r suspendare.Pentru a sublinia acest aspect,proiectul al tureaz suspend rii sintagmade

drept.Cazurile n care recursul suspend de drept executarea hot rrii atacate sunt acelea i din actuala reglementare,prev zute la art. 300 alin.1, i anume:cauzele privitoare la str mutarea de hotare,desfin area de construc ii,planta ii sau a oric ror lucr ri avnd o a ezare fix ,precum i n cazurile anume prev zute de lege.Ceea ce s-a modificat ns au fost condi iile n care se poate acorda suspendarea la cerere.O prim observa ie ar fi aceea c la art.471 alin. 2 din Proiect se arat c o astfel de cerere poate fi formulat doar de c tre recurent,pe cnd n actuala reglementare,sfera persoanelor care pot adresa cererea nu e limitat doar la acesta(art.300 alin.2),nef cndu-se o men iune expres despre acest lucru.De asemenea,cererea poate fi f cut doar prin avocat sau consilier juridic i se depune direct la instan a de recurs,mpreun cu dovada depunerii cau iunii stabilite chiar de c tre recurent, i anume: -10 % dac valoarea contestat este de pn la 10.000 de lei; -1.000 de lei plus 5% pentru ceea ce dep e te 10.000 de lei; -5.500 de lei plus 1% pentru ceea ce dep e te 100.000 de lei; -14.500 de lei plus 0,1% pentru ceea ce dep e te 1.000.000 de lei.Dac obiectul nu este evaluabil n bani,cau iunea va fi de 1.000 de lei,n afar copie legalizat de pe dispozitivul hot rrii atacate; de cazul n care legea dispune altfel.Dac cererea se face nainte de ajungerea dosarului la instan a de recurs,se va al tura i o

Spre deosebire de actuala reglementare,se observ c s-au detaliat prevederile referitoare la competen a de solu ionare a cererii de suspendare,n func ie de momentul la care este formulat n raport cu transmiterea dosarului la instan a de recurs.Cererea se judec n camera de consiliu,cu citarea p r ilor,dup cum urmeaz (art.471 alin.3): -de un complet anume constituit,format din 3 judec tori ,n condi iile legii,n cazul n care cererea s-a depus nainte de ajungerea dosarului la instan a de recurs; -de completul de filtru,dup ce acesta a fost desemnat ,n cazurile prev zute de

art.480,cnd recursul este de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; -de completul care judec recursul pe fond,n czul n care s-a fixat termen n edin public . n mod corespunz tor,a fost eliminat posibilitatea pre edintelui instan ei de a dispune asupra suspend rii.S-a stabilit ns o procedur pronun ce are caracter de urgen :termenul de judecat se stabile te astfel nct s nu treac mai mult de 10 zile de la primirea cererii;completul se n cel mult 24 de ore de la judecat printr-o ncheiere motivat care poate fi atacat cu recurs separat,n termen de 5 zile de la pronun are,n acela i termen f cndu-se i motivarea recursului;recursul se judec de un alt complet al instan ei de recurs,stabilit aleatoriu,n termen de cel mult 10 zile de la nregistrarea cererii de recurs,f r ca, n cazul instan ei supreme,s fie parcurs procedura filtrului. O noutate n materia recursului i totodat o solu ionare a unor controverse din doctrin i din practica judiciar o reprezint posibilitatea de atacare a ncheierilor pronun ate de instan a de recurs. Astfel, de exemplu, n materia suspend rii hot rrii atacate, ncheierea pronun at de instan a de recurs poate fi atacat cu recurs n mod separat.

5.Termenul de recurs Se propune de asemenea prin art.472 PNCPC m rirea duratei termeului de recurs de la 15 la 30 de zile,pentru a se asigura timpul necesar formul rii unei cereri de recurs riguros fundamentate i redactate corect din punct de vedere formal.

6.Cererea de recurs Cererea de recurs cuprinde n principiu acelea i men iuni,ns p r ile sunt indicate la litere diferite,iar la art. 473 lit.e) sunt indicate expres persoanele a c ror semn tur trebuie cuprins n cerere. De asemenea,la art. 473 alin.3 se prevede n mod expres sanc iunea nulit ii pentru lipsa unor men iuni ori cerin e,n vederea disciplin rii p r ilor chiar de la formularea cererii,spre deosebire de actualele reglement ri prin care se precizeaz c sub sanc iunea nulit ii intr neincluderea oric rei men iuni cuprinse n cererea de recurs.Se prevede de asemenea expres c nendeplinirea cerin elor privitoare la ata area la cererea de recurs a dovezii achit rii taxei de timbru,a mputernicirii avoca iale sau a delega iei consilierului juridic, e de asemenea sanc ionat cu nulitatea,dispozi ie ce n actualul cod nu se ntlne te,doar doctrina admi nd c sanc iunea nulit ii,cererea trebuie s fie timbrat . sub

7.Motivarea recursului Motivarea recursului se face ca i n prezent,prin ns i cererea de recurs,afar de cazul cnd termenul de recurs curge de la un alt moment dect comunicarea hot rrii,cnd va exista un al doilea termen de aceia i durat ,care curge ns numai de la comunicare.

8.Motivele de casare Nout i exist i cu privire la motivele de recurs care n noua reglementare se de 11 cte existau n 1993 i de 9 r mase dup modificarea

prefigureaz a fi n num r de 8,fa

codului prin O.U.G. nr. 138/2000.La art. 475 alin.1 PNCPC se arat expres i limitativ cele 8 motive de casare.Sintagma se refer la acele motive care ar putea conduce la admiterea recursului i,urmare a unei asemenea solu ii,potrivit art. 483 alin.2 PNCPC la casarea n tot sau

n parte a hot rrii atacate

i,mai departe,dup caz,la rejudecarea fondului sau la trimiterea de

cauzei pentru rejudecare,ori judecare la instan a care a pronun at hot rrea,la o alt instan solu ii posibile ale instan ei de recurs,cum ar

acela i grad cu aceasta sau,instan ei competente.ns la acela i art. 483 alin.1 sunt evocate i alte fi:respingerea,anularea,constatarea perim rii,admiterea recursului,f r cercetarea motivelor de recurs sau indiferent de aceste

motive.Astfel,motivele de recurs sunt : 1. cnd judecata s-a f cut de un judec tor ori asistent judiciar incompatibil ori de un num r mai mic de judec tori sau de asisten i judiciari dect cel prev zut de lege sau atunci cnd grefierul a lipsit ori procurorul nu a participat la judecat , de i legea prevedea obligativitatea concluziilor sale; 2. cnd judec torul stabilit aleatoriu pentru solu ionarea cauzei a fost schimbat, cu nc lcarea normelor aplicabile, pe parcursul judec ii ori dac hot rrea a fost pronun at de alt judec tor dect cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului; 3. cnd hot rrea a fost dat cu nc lcarea competen ei de ordine public a altei instan e; 4. cnd instan a a dep it atribu iile puterii judec tore ti; 5. cnd, prin hot rrea dat , instan a a nc lcat regulile de procedur a c ror nerespectare atrage sanc iunea nulit ii; 6. cnd hot rrea nu cuprinde motivele pe care se sprijin sau cnd cuprinde motive contradictorii ori numai motive str ine de natura pricinii; 7. cnd sa nc lcat autoritatea de lucru judecat; 8. cnd hot rrea a fost dat cu nc lcarea sau aplicarea gre it a normelor de drept material. Spre deosebire de reglementarea actual ,care are n vedere att normele de drept material,ct i cele de drept procesual care nu pot fi invocate n condi iile art. 304 alin.1,2,3 i 5,n proiect s-a re inut doar nc lcarea sau aplicarea gre it a dreptului material. Fa de motivele de recurs enumerate n art. 304 din Codul de procedur civil n vigoare se

constat lipsa a dou dintre acestea: 1) daca instan a a acordat mai mult dect s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut punndu-se astfel cap t discu iilor doctrinare ce vizau aspectul consacr rii acestei ipoteze i ca motiv de revizuire i 2) cnd instan a, interpretnd gre it actul juridic dedus judec ii, a schimbat natura ori n elesul l murit si v dit nendoielnic al acestuia.

10

Primele dou motive de recurs consacrate de PNCPC pornesc de la ipoteze existente i n motivele din reglementarea actual , caracterul lor de noutate vine ns din extrapolarea acelor ipoteze, din explicarea situa iilor avute n vedere. Astfel, spre exemplu, fa de formularea actual a primului motiv - cnd instan a nu a fost alc tuit potrivit dispozi iilor legale (art. 304 alin. 1 C. proc. civ.) - art. 475 alin 1 pct. 1 PNCPC prevede urm toarele: cnd judecata s-a f cut de un judec tor incompatibil ori de un num r mai mic de judec tori dect cel prev zut de lege sau atunci cnd grefierul a lipsit ori procurorul nu a participat la judecat , de i legea prevedea obligativitatea concluziilor sale. n fapt con inutul acestui motiv de casare nu este dect o sintez a ideilor ce se reg sesc n literatura de specialitate, idei care vizeaz n elesul actual i sfera de cuprindere a art. 304 alin. 1 C. proc. Civ.Totu i nuan area acestui articol ridic i unele ntreb ri:ce se ntmpl n situa ia n care judecata s-a f cut de un num r mai mare de judec tori?Nu ar fi i acesta un motiv de recurs?Mai ales pentru faptul c sub acest aspect,normele cu privire la alc tuirea completurilor de judecat sunt imperative, astfel nct sanc ionarea lor nu poate fi nuan at conjunctural. Al doilea motiv de casare este de asemenea dezvoltat,vizeaz nerespectarea principiului continuit ii,fiind evocat judicios i schimbarea pe parcursul judec ii cu nc lcarea normelor aplicabile a judec torului stabilit aleatoriu. Cu privire la motivul al treilea necompeten a instan ei formularea din Proiect vine s aduc unele complet ri fa de reglementarea actual prev zndu-se c este vorba de competen a de ordine public i mai mult - de i s-a invocat n termen necompeten a, excep ia a fost gre it respins sau instan a nu s-a pronun at asupra ei. De i s-a p strat ca motiv de recurs nc lcarea regulilor de procedur a c ror nerespectare atrage sanc iunea nulit ii,s-a considerat necesar nc lcarea autorit ii de jucru judecat. n ceea ce prive te motivul de recurs referitor la viciile n motivarea hot rrii atacate legiuitorul a optat de data aceasta pentru o restrngere a situa iilor n care acest motiv i g se te aplicare. Astfel, dac n prezent hot rrea poate fi atacat cu recurs pe motiv c aceasta cuprinde motive str ine de natura pricinii, n proiectul noii reglement ri recursul va putea fi admis dac hot rrea atacat cuprinde numai motive str ine de natura pricinii. s se constituie ntr-un motiv distinct

11

Observ m c unul dintre actualele motive a fost suprimat:cnd instan a a acordat mai mult dect s-a cerut,ori ceea ce nu s-a cerut,iar altele au fost reformulate,extinzndu-le inciden a,asfel c motivul constnd n deformarea actului juridic dedus judec ii a fost i el integrat ntr-un nou motiv constnd n nc lcarea sau aplicarea gre it a normelor de drept material. Un ultim element de noutate n materia motivelor de recurs este dat de nlocuirea termenului de lege cu cel de norme de drept material i renun area la sintagma lipsit de temei legal - cnd hot rrea a fost dat cu nc lcarea sau aplicarea gre it a normelor de drept material (art. 475 alin. 1 pct. 7 PNCPC actualul art. 304 alin 9 C. proc. civ.). Se remarc din nou o extindere a sferei de aplicare a acestui motiv de casare. Unul dintre motivele de casare nu a suferit modific ri, formularea lui fiind identic cu cea din reglementarea actual : cnd instan a a dep it atribu iile puterii judec tore ti (art. 475 alin. 1 pct. 4,respectiv art. 304 alin. 4 C. proc. civ. ). Pentru a evita introducerea unor recursuri abuzive,art.475 alin.2 prevede cu titlu general c motivele de casare nu pot fi primite dect dac ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau n cursul judec rii apelului,ori de i au fost invocate n termen,au fost respinse sau instan a a omis s se pronun e asupra lor. 9.Sanc iunea nemotiv rii recursului Potrivit art.302 alin.1 lit.c) C.pr.civ.,cererea de recurs trebuie s cuprind ,sub

sanc iunea nulit ii motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz recursul i dezvoltarea lor sau,dup caz,men iunea c motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat.De asemenea ,art.306 alin.1 C.pr.civ. arat c recursul este nul dac nu a fost motivat n termenul legal.La alin.2 al aceluia i articol se prevede c motivele de ordine public pot fi invocate i din oficiu de instan a de recurs,care ns e obligat s le pun n dezbaterea p r ilor.Art.476 PNCPC debuteaz cu o prevedere identic cu cea a actualului C.proc.civ.A adar,nemotivarea recursului n termenul legal se sanc ioneaz cu nulitatea,de i am putea vorbi de sanc iunea dec derii.De asemenea,dac motivele invocate nu se ncadreaz n cele de casare,prev zute de art. 475,aceast situa ie echivaleaz cu nemotivarea,astfel nct sanc iunea este tot nulitatea recursului.n principiu,motivele de casare de ordine public pot fi ridicate din oficiu de c tre instan ,chiar

12

dup mplinirea termenului de motivare a recursului,fie n procedura de filtru,fie n edin public .

10.Depunerea recursului Depunerea recursului se face ,ca i n prezent la instan a a c rei hot rre se atac ,sub sanc iunea nulit ii,de c tre avocat sau consilier juridic dup caz,ns n alte circumstan e dect cele actuale i urm rind un alt scop,deplin justificat :preg tirea dosarului pentru instan a de recurs,asigurnd astfel celeritatea solu ion rii acesteia.Astfel pre edintele instan ei dispune comunicarea recursului c tre intimat,punndu-i-se n vedere obliga ia de a depune la dosar ntmpinare n termen de cel mult 30 de zile de la comunicare.Instan a la care s-a depus ntmpinarea o comunic de ndat recurentului,punndu-i-se n vedere obliga ia de a depune la dosar r spunsul la ntmpinare n termen de 10 zile de la comunicare.Intimatul va lua cuno tin de r spunsul la ntmpinare din dosarul cauzei.Pre edintele,va nainta ulterior dosarul instan ei de recurs ,mpreun cu recursurile f cute,ntmpinarea,r spunsul la ntmpinare i dovezile de comunicare a acestor acte.Noutatea const deci n faptul c i r spunsul la ntmpinare este obligatoriu iar preg tirea ntregului dosar se face la instan a a c rei hot rre se atac .O noutate n redactarea art.477 PNCPC privind depunerea recursului, const n includerea pe lng recurs a motivelor de casare,pn acum impunndu-se doar ca recursul s se depun la instan a a c rei hot rre se atac , inndu-se astfel cont de o decizie a instan ei supreme prin care se preciza c recursul este nul i atunci cnd ,contrar celor prev zute de art. 302 C.proc.civ.,motivele acestuia nu se depun la instan a a c rei hot rre se atac .n urma acestei decizii,numeroase p reri contrare au luat na tere,unii dintre autori considernd c art.302 nu este susceptibil de extrapolare i n privin a motivelor recursului,acesta fiind de strict interpretare.Legiuitorul,dup cum am observat mai sus,a tran at problema,al turnd i motivele de recurs.

11.Recursul incident i recursul provocat Cea mai semnificativ inova ie o constituie consacrarea i n materia recursului a celor dou forme de recurs incidental:recursul incident i recursul provocat .Consacrate de

13

asemenea i n sistemul francez,aceste recursuri se pot exercita n cazurile prev zute n prezent pentru aderarea la apel,ns n condi ii diferite.n cazul recursului incident sau a celui provocat,motivele nu pot fi altele dect cele de la recursul principal,motive de nelegalitate,expres i limitativ ar tate la art. 475 PNCPC,dac ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau n cursul judec rii acestuia,ori de i au fost invocate n termen,au fost respinse sau instan a a omis s se pronun e asupra lor.

12.Probe noi n recurs n leg tur cu probele n recurs,potrivit art.479 alin.1 PNCPC,admisibile sunt doar nscrisurile noi,care ns observ c termenul pn sub sanc iunea dec derii,trebuie depuse odat cu cererea de recurs,respectiv cu ntmpinarea.Ca elemente de noutate fa de dispozi iile art.305 C.pr.civ.,se

la care pot fi depuse aceste probe s-a modificat.Astfel,dac cu ntmpinarea,iar sanc iunea

actualmente acestea pot fi depuse pn la nchiderea dezbaterilor,Proiectul prevede un nou termen,si anume,odat cu cererea de recurs,respectiv odat nedepunerii n termen este evident dec derea, i ea prev zut expres.Totu i,alin.2 al art.479 propune un alt termen,primul termen de judecat ,n situa ia n care recursul va fi solu ionat n edin public . 13.Procedura de filtrare a recursurilor Cu caracter de noutate proiectul viitoarei reglement ri introduce o procedur de filtrare a recursurilor,procedur reglementat n numeroase ri,pentru a evita aglomerarea instan ei de ceea ce s-a ncercat supreme cu recursuri informe,ntr-o form substan ial mbun t it fa

prin O.U.G. 58/2003.Ea se aplic doar n cazurile recursurilor de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i se desf oar n felul urm tor:pre edintele instan ei sau al sec iei,primind dosarul de la instan a a c rei hot rre se atac ,va lua prin rezolu ie m suri n vederea stabilirii aleatorii a unui complet format din 3 judec tori,care va decide asupra admisibilit ii n principiu a recursului.Dac mpotriva aceleia i hot rri s-au formulat i recursuri incidente ori provocate,toate vor fi repartizate la acela i complet.Pe baza recursului,ntmpin rii,a r spunsului la ntmpinare i a nscrisurilor noi,pre edintele completului va ntocmi un raport asupra admisibilit ii n principiu a recursului sau va desemna un alt membru al completului sau

14

magistratul asistent n acest scop. n cadrul acestei proceduri se constat renvierea i detalierea unor mai vechi prevederi (n prezent abrogate o dispari ie regretat de doctrin ) privind ntocmirea unui raport asupra recursului.Raportul trebuie ntocmit n cel mult 30 de zile de la repartizarea dosarului.El va verifica dac recursul ndepline te cerin ele de form prev zute sub sanc iunea nulit ii,dac motivele invocate se ncadreaz n cele prev zute de art. 475 i va ar ta , dac este cazul, jurispruden a Cur ii Constitu ionale, a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a Cur ii Europene a Drepturilor Omului i a instan elor comunitare, precum i pozi ia doctrinei n problemele de drept viznd dezlegarea dat prin hot rrea atacat . Dup analiza raportului n completul de filtru, acesta se comunic de ndat p r ilor care pot formula n scris un punct de vedere asupra solu iei preconizate n termen de 10 zile de la comunicare. n lipsa dovezii de comunicare a raportului completul nu va putea trece la examinarea recursului potrivit alin. 5 i 6. n cazul n care completul este n unanimitate de acord c recursul nu ndepline te cerin ele de form , c motivele de casare invocate i dezvoltarea lor nu se ncadreaz n cele prev zute de art. 475 sau c recursul este v dit nefondat, anuleaz sau, dup caz, respinge recursul printr-o decizie motivat , pronun at , f r citarea p r ilor, care nu este supus niciunei c i de atac i care se comunic p r ilor. Dac raportul apreciaz c recursul este admisibil i to i membrii sunt de acord, iar problema de drept care se pune n recurs nu este controversat sau face obiectul unei jurispruden e constante a naltei Cur i de Casare i Justi ie, completul se poate pronun a asupra fondului recursului, f r citarea p r ilor, printr-o decizie definitiv , care se comunic p r ilor. n solu ionarea recursului instan a va ine seama de punctele de vedere ale p r ilor formulate potrivit alin. 4. Exist autori care au considerat c raportul ntocmit ar reprezenta o antepronun are a instan ei de recurs,ns ntr-o alt opinie,raportul doar preconizeaz o anumit solu ie,f r s o indice expres.Rolul raportului este ns acela de a stabili cadrul dezbaterilor n fa a instan ei de recurs,pentru o mai bun cunoa tere a cauzei i pentru pronun area unei solu ii finale temeinice i legale.

15

n cazul n care recursul nu poate fi solu ionat potrivit alin. 5 sau alin. 6, completul va pronun a, f r citarea p r ilor, o ncheiere de admitere n principiu a recursului i va trimite dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui complet i a termenului de judecat pe fond a recursului, cu citarea p r ilor. Dac acest din urm complet, n unanimitate, va aprecia c n mod gre it recursul a fost declarat admisibil n principiu, va fi sesizat Completul de 9 judec tori, care, cu citarea p r ilor, va decide printr-o hot rre definitiv . Prin excep ie de la regula de mai sus, dac p r ile au cerut n mod expres judecarea n fond a recursului de c tre completul de filtru, acesta se va pronun a n fond f r citarea p r ilor, printr-o decizie definitiv , afar de cazul n care apreciaz c este necesar ascultarea p r ilor, cnd va dispune citarea lor.

14.Ordinea cuvntului n edin n ceea ce prive te ordinea cuvntului la edin art.309 al C.pr.civ prevede la alin.1 c

pre edintele va da cuvntul p r ilor dup citirea raportului,iar la alin.2 se arat c procurorul vorbe te cel din urm ,afar de cazul n care este parte principal sau recurent.Art. 482 PNCPC stabile te i mai clar ordinea,preciznd c pre edintele va da mai nti cuvntul recurentului,iar apoi intimatului,iar procurorul vorbe te cel din urm ,afar de cazul cnd este recurent.Dac procurorul a pornit ac iunea civil ,n care s-a pronun at hot rrea atacat cu recurs,procurorului i se va da cuvntul dup recurent.

15.Solu iile pe care le poate pronun a instan a de recurs Sub aspectul solu iilor pe care le poate pronun a instan a de recurs, n mod firesc acestea au r mas acelea i - verificnd toate motivele invocate i judecnd recursul, instan a l poate admite, l poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui (art. 483 alin. 1 PNCPC).n caz de admitere a recursului,hot rrea atacat poate fi casat n tot sau n parte.Nu se mai reg se te solu ia modific rii hot rrii atacate,revenindu-se astfel la situa ia din anul 1993.

16

nalta Curte de Casa ie i Justi ie,caseaz ca i n prezent ,cu trimitere la instan a care a pronun at hot rrea casat sau la o alt instan de acela i grad,ori cnd este cazul,primei de instan e,a c rei hot rre este de asemenea casat .n cazul cas rii pentru lips

competen ,cauza se trimite instan ei competente sau altui organ cu activitate jurisdic ional competent potrivit legii,iar n cazul n care casarea s-a f cut pentru c instan a a dep it atribu iile puterii judec tore ti sau cnd s-a nc lcat autoritatea de lucru judecat, cererea se respinge ca inadmisibil . nalta Curte de Casa ie i Justi ie hot r te asupra fondului pricinii n toate cazurile n care caseaz hot rrea atacat numai n scopul aplic rii corecte a legii la mprejur ri de fapt ce au fost deplin stabilite. n cazul n care competen a de solu ionare a recursului apar ine tribunalului sau cur ii de apel i s-a casat hot rrea atacat , rejudecarea procesului n fond se va face de c tre instan a de recurs, fie la termenul la care a avut loc admiterea recursului, situa ie n care se pronun o singur decizie, fie la un alt termen stabilit n acest scop.Au fost men inute totu i cazurile n care i aceste instan e pot casa cu trimitere la instan a care a pronun at hot rrea sau la una de acela i grad;cnd instan a a solu ionat procesul f r a intra n judecata fondului;cnd judecata a avut loc n lipsa p r ii care a fost nelegal citat ,att la administrarea dovezilor ct i la dezbaterea fondului(art.483 alin.6 PNCPC-art.312 alin.5 C.pr.civ). n caz de necompeten ,de dep ire a atribu iilor puterii judec tore ti i de nc lcare a autorit ii de lucru judecat,tribunalul sau curtea de apel procedeaz la fel ca nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Pentru a se curma o practic judiciar neunitar ,s-a prev zut expres la art.483 alin.7 c n cazul rejudec rii dup casare,cu re inere sau cu trimitere,sunt admisibile orice probe prev zute de lege.

16.Motivarea hot rrii O alt nouate adus de PNCPC ar fi simplificarea motiv rii hot rrii instan ei de

recurs.Astfel, la art.484 PNCPC se stabile te c hot rrea instan ei de recurs va cuprinde n considerente numai motivele de casare invocate i analiza acestora, ar tndu-se de ce s-au admis

17

ori, dup caz, s-au respins n cazul n care recursul se respinge f r a fi cercetat n fond ori se anuleaz sau se constat perimarea lui hot rrea de recurs va cuprinde numai motivarea solu iei f r a se evoca i analiza motivelor de casare. Articolul men ionat aduce unele preciz ri punctuale cu privire la motivarea hot rrii inndu-se cont de caracterul extraordinar al c ii de atac a recursului.

17.Efectele cas rii Se observ c ,efectele cas rii,s-a men inut prevederea din actualul C.pr.civ conform c reia aceasta nu are nici o putere,iar actele de executare f cute n puterea unei asemenea hot rri sunt desfiin ate de drept,dac instan a de recurs nu dispune altfel (art.311),de i ,printr-o interpretare strict literal s-a ajuns la concluzia c ar fi vorba n toate cazurile de o desfin are total a hot rrii atacate.O asemenea solu ie s-a considerat a fi incorect deoarece trebuie s se in seama i de marile principii care stau la baza procedurii judiciare,cum sunt relativitatea lucrului judecat,disponibilitatea procesual i de ns i prevederile clare ale art.312 alin.2 C.pr.civ.Ceea ce Proiectul aduce nou este c s-a precizat n mod expres c instan a de recurs va constata ,din oficiu,prin dispozitivul hot rrii de casare c actele de asigurare f cute n puterea unei hot rri casate sunt desfiin ate de drept dac instan a de recurs nu dispune altfel(art. 485 PNCPC).

18.Judecata n fond dup casare Art.486 PNCPC reglementeaz judecata n fond dup casare,care cuprinde n principiu acelea i reguli prev zute i de actualul C.pr.civ.Astfel,la alin.1 se dispune c hot rrile instan ei de recurs asupra problemelor de drept fondului.Ceea ce este diferit fa dezlegate,sunt obligatorii pentru judec torii de reglementarea actual este c ,spre deosebire de dispozi iile numai asupra legalit ii

art.315 alin.1 C.pr.civ.,Proiectul nu mai vorbe te i de obligativitatea hot rrii asupra necesit ii administr rii unor probe,din moment ce instan a de recurs se prnun hot rrii atacate,nu i asupra temeiniciei.Celelalte dispozi ii sunt ns identice: cnd hot rrea a fost casat pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata va rencepe de la actul anulat;

18

dup casare, instan a de fond va judeca din nou, n limitele cas rii i innd seama de toate motivele invocate naintea instan ei a c rei hot rre a fost casat .

19.Nenr ut irea situa iei n propria cale de atac Pentru prima dat n capitolul consacrat c ilor extraordinare de atac, respectiv n cadrul sec iunii privind recursul s-a consacrat n mod expres principiul non reformatio in pejus nenr ut irea situa iei p r ii n propria cale de atac, dup cum n urm cu ceva timp s-a f cut primul pas prin consacrarea acestui principiu n materia apelului n reglementarea n vigoare .

nsumnd toate cele expuse anterior se poate ajunge la concluzia c controverse, unele lacune din legisla ia actual

prevederile

referitoare la recurs din Proiectul Noului Cod de Procedur Civil vin s solu ioneze unele i s aduc unele complet ri i dezvolt ri ale regulilor specifice c ii de atac analizate, multe dintre aceste aspecte formnd demult obiectul unor propuneri de lege ferenda,ns ridic n unele p r i i semne de ntrebare.R mne de v zut care va fi forma final a acestuia i ct ajutor va oferi practicii.

19

Bibliografie Ion Deleanu,Tratat vol II Ioan Le ,Tratat de drept procesual civil,2001 Ioan Le ,Comentariile codului de procedur civil vol.II Ion Deleanu,Recursul n ambian a proiectului Codului de procedur civil ,n Pabdectele Romne nr 11/2009 Viorel Mihai Ciobanu,Aspecte noi privind recursul n procesul civil n lumina proiectului codului de procedur civil ,n Revista romn de drept privat nr 1/2009 Codul de procedur civil Proiectul Codului de procedur civil

20