Sunteți pe pagina 1din 34

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la Directia Locala de Evidenta a Populatiei Iasi

Prof. Univ. Drd. : Gabriel Stefura Disciplina : Proces Bugetar Public

Student :

IASI 2011

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Cuprins

1. Organizare si functionalitate la Directia Locala de Evidenta a Populatiei Iasi 1.1. Scurt istoric ............................................................................................................................2 1.2. Obiect/domeniu de activitate...................................................................................................3 1.3. Organizare interna...................................................................................................................6 1.4. Functionalitate.........................................................................................................................8 1.5. Structura de personal...............................................................................................................10 1.6. Relatii cu exteriorul................................................................................................................11 1.7. Structura si evolutia principalelor venituri si cheltuieli la DLEP in perioada 2008-2010......12

2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 2.1. Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare................................................15 2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.............................................................16 2.3. Fluxuri informationale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare................................24

3. Finantarea cheltuielilor bugetare 3.1. Surse de finantare a institutiilor publice.....................................................................................25 3.2. Modalitati tehnice utilizate in finantarea cheltuielilor bugetare.................................................26 3.2.1. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare- pentru bugetul de stat............................27 3.2.2. Alimentarea cu fonduri- pentru bugetele locale.................................................................28 3.3. Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate . Plati pentru cheltuieli............28 3.4. Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare........................................31

4. Bibliografie.........................................................................................................................................32

-1-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

1. Organizare si functionalitate la Directia Locala de Evidenta a Populatiei Iasi

1.1. Scurt istoric

Orasul Ia i se numar printre cele mai vechi i mai importante a ez ri ale rii, n care a pulsat mereu, puternic, o autentic via romneasc . Capital a Moldovei, ora ul a dat patrimoniului na ional inestimabile valori materiale i spirituale, a nscris n istoria rii pagini glorioase, r mase durabil n con tiin a poporului. Situat n apropierea grani ei de est a Romniei, Ia ul va fi dup integrarea n Uniunea European , un principal pol de dezvoltare al p r ii estice a Uniunii Europene. Puternic centru universitar, cu peste 60.000 studen i anual n 5 universita i de stat i 3 universit i private (Universitatea Al. I. Cuza este i cea mai veche universitate din ar ) Puternic centru cultural (sintagm de capitala cultural a Romniei este frecvent utilizat ) i istoric (n 2008 se vor s rb tori 600 ani de atestare documentar a Ia ului) Ora cu un impresionant patrimoniu cultural i religios peste 50 de biserici, ntre care Biserica Trei Ierarhi, simbol al ora ului (Nicolae Iorga spunea ca Ia ul e, nainte de toate, o biseric biserica bisericilor trecutului nostru.) Ora multicultural, n care activeaz numeroase Centre Culturale str ine (francez, german, al Americii Latine, British Council, ) al turi de Comunitatea Elena, Comunitatea Italiana, Comunitatea Evreilor.

-2-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

1.2. Obiect/ Domeniu de activitate Procesul de reform institu ional privind descentralizarea administra iei publice a fost marcat de profunde transform ri structurale i sub aspectul nfiin rii i organiz rii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor, precum i al stabilirii atribu iilor acestora. Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i a fost constituit prin reorganizarea Serviciului de Stare Civil din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ia i i a Serviciului de Eviden Informatizat a Persoanei a Municipiului Ia i. Avnd n vedere particularit ile eviden iate n demersurile privind transferul competen elor de la structurile centralizate ale Ministerului Administra iei i Reformei Administrative la autorit ile administra iei publice locale, s-a impus adoptarea m surilor de ordin legislativ care s reglementeze atribu iile structurilor infin ate, n scopul asigur rii cadrului func ional al acestor structuri.Scopul Direc iei Locale de Eviden a Persoanelor Ia i este acela de a exercita competen ele ce i sunt date prin lege pentru punerea n aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaz activitatea de stare civil i eviden a persoanelor.

Activitatea Direc iei Locale de Eviden a Persoanelor Ia i se desf oar n interesul legitim al persoanei i al comunit ii, n sprijinul institu iilor i autorit ilor statului, pe baza i n executarea legii. Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i deserve te locuitorii municipiului Ia i i ai altor 26 de comune arondate, n total o popula ie activ de aproximativ 455.000 locuitori. Municipiul Ia i Comuna Andrie eni Comuna Aroneanu Comuna Brnova Comuna Bivolari Comuna Ciurea Comuna Gol e ti Comuna Holboca Comuna Horle ti Comuna Le cani Comuna Miroslava Comuna Mogo e ti Comuna Movileni Comuna Popricani Comuna Probota Comuna Ro cani Comuna Rediu Comuna Schitu-Duca Comuna ig na i Comuna Tome ti Comuna Trife ti Comuna u ora Comuna Ungheni Comuna Valea Lupului Comuna Victoria Comuna Vl deni Comuna Voine ti

-3-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


Atributiile Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Conform Art.14. DLEP are urmatoarele atributii principale: intocmeste, tine evidenta si elibereaza certificatele de stare civila; inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii; intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii; intocmeste,completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila si orice mentiuni efectuate pe actele de stare civila, in conditiile legii; actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv; furnizeaza in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, dare necersare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a persoanelor; utitlizeaza si valorifica Registrul national de evidenta a persoanelor; furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatie si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni; constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii. Atributiile pe linie de Evidenta Persoanelor

Principalele atributii pe linie de evident a persoanelor i eliberarea actelor de identitate sunt urm toarele: organizeaz activitatea de eliberare a aetelor de identitate i a c rtilor de aleg tor, sensul in care prime te, analizeaz i solutioneaz cererile pentru eliberarea c rtilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea precum i acordarea vizei de re edint , inregistreaz toate cererile, n registrele corespunz toare fiecareii categorii de lucr ri, n conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; colaboreaz cu structurile de politie organizand n comun actiuni i controale la locurile de cazare n comun, hoteluri, moteluri, pensiuni, campinguri i alte unit ti de cazare turistic , in vederea identific rii persoanclor nepuse n legalitate pe linie de evident a populatiei, precum i a celor urm rite n terneiul legii; identific - pe baza mentiunilor operative - elemente urm rite, cele cu interdictia prezentei n anumite localit ti i anunt unit tile de in vederea lu rii m surilor legale ce se impun; inmneaz actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

-4-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


actualizeaz Registrul National de Evident a Persoanelor cu informatiile din cererile cet tenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunic rile autorit tilor publice prev zute de lege; desf oar activit ti de primire, examinare i rezolvare a petitiilor cet tenilor; asigur colaborarea i schimbul permanent de informatii cu unit tile operative ; Principalele atributii pe linie de Stare Civila sunt urm toarele: intocme te, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de na tere, de c s torie i de deces i elibereaz certificate doveditoare; inscrie mentiuni, n condititie legii i ale metodologillor, pe marginea actelor de stare civil aflate n pastrare si trimite comunic ri de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplar I sau II, dup caz; inregistreaza toate cererile in registrele corespunz toare fiec rei categorii de lucr ri, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; elibereaz extrase de pe actele de stare civil , la cererea autorit tilor, precum i dovezi privind inregistrarea unui act de stare civil , la cererea persoanelor fizice; trimite Serviciului de Evidenta a Persoanelor din cadrui directiei, conform termenelor legale n vigoare, comunic rile nominale pentru n scu ii vii, cet teni romni, ori cu privire la modific rile intervenite n statutul civil al persoanelor cu varsta intre 0-14 ani, precum i actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarabile din care rezult c persoanele decedate nu au avut acte de identitate; intocme te buletine statistice de na tere, de c s torie i de deces, n conformitate cu normele Institutului National de Statistic pe care le trimite, lunar Directiei Judetene de Statisticii;

-5-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


1.3. Organzare interna Organigrama

Structura organizatorica si numarul de personal al DLEP sunt stabilite si aprobate prin hotararea Consiliului Local al Muncipiului Iasi.

-6-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanelor Ia i denumit Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i a fost nfiin at prin Hot rrea Consiliului Local Ia i nr. 572 din 28.12.2004, ca o institu ie cu personalitate juridic n subordinea Consiliului Local al Municipiului Ia i i a fost constituit n temeiul art. 1 alin.(1) din O.G. nr. 84/2001 privind nfiin area, organizarea i func ionarea serviciilor publice de eviden a persoanelor, cu modific rile i complet rile ulterioare. In indeplinirea prerogativelor cu care este investita, DLEP coopereaza cu celelalte structuri ale primariei, ale Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor si colaboreaza pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agenti economici si cu cetatenii. Directia Locala de Evidenta a Persoanelor are atributii pe linie de: a) stare civil ; b) eviden a persoanelor i eliberarea actelor de identitate, a c r ilor de aleg tor i a pa apoartelor; c) eliberare a certificatelor de nmatriculare i a pl cilor cu numere de nmatriculare a mopedurilor; d) resurse umane i juridic, SSM-PSI; e) financiar contabilitate. f) rela ii cu publicul i cu furnizorii; g) informatic , analiz sintez ; h) administrative, secretariat arhiv . DLEP primeste si solutioneaza cererile cetatenilor pe probleme specifice de evidenta a persoanelor din Iasi, cat si din cele 26 de comune arondate, la care nu s-au constituit inca serviciile publice comunitare locale, conform prevederilor O.G. nr.84/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea DLEP este asigurata de directorul executiv. Directorul executiv reprezinta DLEP in relatiile cu sefii celorlalte structuri din cadrul primariei, cu comandantii (sefii) unitatilor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor legale. In exercitarea atributiilor conferite de lege, directorul executiv emite dispozitii obligatorii pentru tot personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale. Directorul executiv raspunde in fata consiliului local de intreaga activitate pe care o desfasoara, potrivit fisei postului. Personalul DLEP raspunde de intreaga activitate pe care o desfasoara , in fata directorului executiv. -7-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


1.4. Functionalitate

Relatiile interne cu accent pe latura financiara sunt reprezentate in cadrul Serviciului Economic, Biroul Financiar Contabilitate care are urm toarele atribu ii: r spunde de organizarea i func ionarea n bune condi ii a contabilit ii valorilor patrimoniale; asigur i r spunde de efectuarea corect i la timp a calculului i pl ii salariilor i celorlalte drepturi de personal; asigur efectuarea corect i la timp a nregistr rilor contabile privind mijloacele fixe i circulante, mijloacele b ne ti, fondurile proprii i alte fonduri, debitori, creditori i alte decont ri, investi iile, cheltuielile bugetare i veniturile; asigur respectarea cu stricte e a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale i ia toate m surile legale pentru recuperarea pagubelor produse direc iei; organizeaz inventarierea periodic a tuturor valorilor patrimoniale ale D.L.E.P. Iasi i urm re te definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii; ntocme te lunar balan a de verificare pentru conturile sintetice i analitice i urm re te concordan a dintre acestea; ntocme te trimestrial i anual bilan ul contabil i coordoneaz ntocmirea raportului explicativ al acestora; prezint spre aprobare conducerii direc iei, bilan ul contabil i raportul explicativ; particip la analiza rezultatelor economice i financiare pe baza datelor din bilan i urm re te aducerea la ndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiz ; r spunde de realizarea m surilor i sarcinilor ce-i revin n domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar gestionare efectuate de organele n drept; particip la organizarea i perfec ionarea sistemului informa ional; aplic m surile de ra ionalizare i multiplicare a lucr rilor de eviden contabil , de mecanizare i automatizare a datelor; organizeaz i exercit controlul financiar preventiv, controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor serviciului, conform dispozi iilor legale n vigoare; sesizeaz direc iile i serviciile de specialitate din cadrul Prim riei Municipiului Iasi asupra cazurilor n care conducerea D.L.E.P. nu a luat m suri pentru stabilirea r spunderii materiale -8-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


i recuperarea pagubelor sau n cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului; urm reste permanent stocurile de valori materiale i ia m suri de reducere a stocurilor supranormative, f r mi care i disponibile; particip la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaz a fi valorificate; asigur prelucrarea automat a datelor conform documentelor tehnice de exploatare; editeaz rapoartele i listele de control pentru activitatea de contabilitate, gestiune, stocuri, eviden mijloace fixe; urm re te realizarea obiectivelor de investi ii, efectuarea pl ilor de investi ii pe m sura deschiderii finan rii obiectivelor prev zute n lista de investi ii cu respectarea strict a dispozi iilor legale n vigoare; analizeaz mpreun cu compartimentele de specialitate din cadrul direc iei, modul de realizare a planului de investitii i ia m surile necesare pentru realizarea acestora; efectueaz calculele de fundamentare a indicatorilor economici i financiari privind veniturile i cheltuielile pe baza c rora ntocme te proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre; ntocme te lunar propunerile de necesar de fonduri; ia m surile necesare, mpreun cu celelalte compartimente, ca serviciul s - i desf oare activitatea, astfel nct cheltuielile s nu dep easc prevederile bugetului; asigur respectarea strict a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate; ndepline te orice alte sarcini i atribu ii stabilite de conduc torul institu iei, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Serviciul Administrativ

Direc ia economic

Fig. 1 Flux informa ional intern Serviciul Administrativ ntocme te ordin de plat , pe baza facturii primite, n vederea achit rii ei. Apoi l pred Direc iei Economice care pune viza de control financiar preventiv. -9-

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

1.5. Structura de personal Aparatul de lucru al DLEP are n componen ase birouri, cinci servicii publice, unde i

La nivelul Direc iei Locale de Eviden a Persoanelor activitatea de control i coordonare este atributul conducerii i se realizeaz direct, prin intermediul directorului general, sau prin intermediul efilor de serviciu, respectiv birou. De asemenea, n activitatea de control, pe linii specifice de activitate, conducerea serviciului poate angrena i alt personal specializat din cadrul structurilor proprii. Direc ia Local de Eviden a Persoanelor execut atribu iile ce-i sunt conferite de lege pentru solu ionarea cererilor cet enilor care au domiciliul sau re edin a pe raza Mun. Iasi. n vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la baz rela ii de autoritate (ierarhice, func ionale), de cooperare, de coordonare i de control, potrivit atribu iilor stabilite pentru fiecare structur component n parte. Rela iile de autoritate ierarhice se stabilesc ntre conducerea serviciului i structurile subordonate acestuia n scopul men inerii, p str rii i perfec ion rii st rii de func ionalitate a serviciului. Acela i tip de rela ii se stabilesc ntre efi i personalul subordonat acestora. n cadrul serviciilor sau birourilor se pot organiza compartimente. n cadrul compartimentului unde nu sunt prev zute func ii de conducere, se stabilesc rela ii de autoritate func ionale ntre personalul cu func ia cea mai mare i restul personalului acestor structuri, n vederea ndrum rii i mbin rii n mod unitar, n conformitate cu scopurile i obiectivele propuse, a activit ii acestora i a echilibr rii sarcinilor, armoniz rii eforturilor necesare i asigur rii unit ii de ac iune n ndeplinirea obiectivelor. desf oar activitatea un num r de 47 (patruzeci si sapte) de persoane, distribuite astfel: o persoana cu func ie de demnitate public , nou persoane pe func ii publice, treizeci i cinci de angaja i contractuali de munc , i 2 posturi pentru personal contractual1.

Regulamentul de ordine interioar al DLEP, Art. 4

- 10 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

1.6. Relatii cu exteriorul

Orice institu ie public , pentru a putea exista i pentru a- i putea desf ura activitatea intr n rela ii cu alte unit i, att publice ct i private n leg tur cu realizarea, aprobarea i execu ia bugetului de venituri i cheltuieli. n ceea ce prive te rela ia institu iei cu Trezoreria Municipiului Ia i, c tre aceasta se trimit urm toarele situa ii: Centralizatorul statelor pentru plata salariilor ntocmit pn la data de 4 a fiec rei luni i predat pn pe 8; Declara ii pentru ridicarea salariilor de la Trezorerie ntocmite i predate pn pe data de 5 a fiec rei luni; Necesarul numerarului la trezorerie pentru salarii, cheltuieli materiale se ntocmesc pn la data de 8 a fiec rei luni i se predau cel trziu pe data de 10; Centralizatorul statelor de func ii trimestrial sau ori de cte ori este cazul; Urm rirea, eviden a i redactarea documentelor de re inere i virarea ratelor, propirilor i imputa iilor din salarii se ntocmesc ntre 1 i 5 a lunii i se predau pn pe data de 5; ntocmirea i predarea foilor de v rs mnt se realizeaz zilnic sau ori de cte ori este cazul; ntocmirea i predarea ordinelor de plat c tre diver i furnizori sau beneficiari se realizeaz tot zilnic sau cnd este cazul; Rela iile dintre autoritatea de vrf a Administra iei Publice i autorit ile locale ale Administra iei Publice sunt rela ii extrem de variate i complexe, ele se manifest ca rela ii de autoritate ierarhic cu institu iile superioare. Rela iile ce se stabilesc ntre autorit ile Administra iei Publice i cet eni pot fi: rela ii de cooperare (colaborare), rela ii de utilizare a serviciilor publice (de presta ii din partea administra iei c tre cet eni) i rela ii de autoritate (sau de subordonarea cet enilor fa a de organele Administra iei Publice). Corecta desfa urare a rela iilor ntre autorit ile Administra iei Publice i cet eni fiind o condi ie i, n acela i timp, o expresie a democratismului statului de drept este garantat printr-un complex de acte normative i institu ii juridice special create n scopul asigur rii accesului efectiv, din ce n ce mai amplu al cet enilor la nf ptuirea Administra iei. - 11 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

1.7. Structura si evolutia principalelor venituri/cheltuieli bugetare la DLEP Iasi in perioada 2008-2010

Venituri
Taxe si alte venituri in nv mnt Venituri din prest ri de servicii Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Alte amenzi, penalitati si confiscari Dona ii i sponsoriz ri V rs minte din sectiunea de func ionare pentru finan area sec iunii de dezvoltare a bugetului local

2008
120.000 lei

2009
125.000 lei

2010
135.500 lei

305.400 lei

300.200 lei

310. 000 lei

5.000 lei

5.500 lei

6.000 lei

100.300 lei

111.000 lei

105.000 lei

43.900 lei

30.500 lei

50.000 lei

20.300 lei 106.000 lei

30.400 lei 105.000 lei

25.700 lei 100.000 lei

V rs minte din sec iunea de func ionare


Venituri din valorificarea unor

200.000 lei

234.400 lei

197.390 lei

60.345 lei

50.298 lei

90.300 lei

- 12 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


bunuri ale institutiilor publice Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate Contributia de intretinere a persoanelor asistate TOTAL 7.300 lei 8.900 lei 7.000lei

8.696 lei 3.400 lei 9.500 lei

8.345 lei 3.500 lei 100.00 lei

9,456 lei 4.000 lei 119.390 lei

813.545

1001.198

1026,89

Se observ un trend cresc tor al veniturilor ncasate, evolu ie determinat , fie de cre terea materiei impozabile (num rul de cl diri, de mijloace de transport), fie de cre terea cuantumului impozitului datorat (impozitul pe teren, alte taxe i impozite directe), fie de reglementarea unor noi taxe i impozite.

- 13 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Cheltuieli
Salarii de baza

2008
158.347 lei

2009
150.330 lei

2010
149.600 lei

54.456 lei

53.000 lei 7.200 lei 34.000 lei 21.690 lei 19.000 lei 3.000 lei

53.050 lei 7.190 lei 33.500 lei 23.800 lei 10.340 lei 2.500 lei

Salarii de merit
7.293 lei

Cheltuieli salariale in natura


34.300 lei

Contributii
20.900 lei

Bunuri si servicii
12.400 lei

Reparatii curente
2.900 lei

Medicamente si materiale sanitare


43.000 lei 43.500 lei 43.456 lei

Bunuri de natura obiectelor de inventar


10.000 lei 5.000 lei 11.345 lei 34.890 lei 467.568 4.567 lei 14.450 lei 59.780 lei 450.568

Deplasari,detasari,transferari
13.345 lei

Pregatire profesionala
46.900 lei

Alte cheltuieli
546.098

TOTAL

Cheltuielile au avut n ultimii trei ani o evolu ie descendenta. Cheltuielile de personal au scazut de la an la an datorit taierilor salariale.

- 14 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

2.

Fundamentarea cheltuielilor bugetare

2.1. Cadrul juridic utilizat in fundamentarea cheltuielilor bugetare

Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i, ca institutie publica, consuma bani publici, iar in acest caz este necesar a se determina conditii concrete si eficiente dupa care se pot consuma aceste fonduri din bugetul statului pentru indeplinirea obiectivului unitatii. Astfel, toate operatiunile efectuate din fondurile publice alocate din bugetele statului sunt reflectate in contabilitatea institutiei sub diferite tipuri, pentru a se putea urmari daca acesti bani au fost folositi eficient si pentru scopurile urmarite si daca institutia functioneaza conform obiectivului pentru care a fost infiintata. Este necesar a se stabili destinatia banilor publici care revin unitatii, cand trebuiesc identificate prioritatile bugetare si dimensionarea nivelului optim al fondurilor pentru indeplinirea obiectivelor cu efort minim material, uman si financiar si obtinerea de rezultate maxime. Pentru a se respecta conditiile mentionate mai sus avem in vedere in primul rand aplicarea cadrului legislativ din acest domeniu. Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i aplica prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , a Legii Cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 285/2010 in fundamentarea cheltuielilor bugetare. In fundamentarea diferitelor tipuri de cheltuieli bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de capital, transferuri etc.) se are in vedere legislatia , de exemplu Ordinul comun MAI/MFP nr. 7/57/2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal in ceea ce priveste cheltuielile de personal. Bugetul are in componenta : sectiunea de functionare : cheltuieli de personal cheltuieli cu bunuri si servicii sectiunea de dezvoltare : cheltuieli de capital ( investitii )

- 15 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare

Cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare se determin ca produs ntre num rul de indicatori fizici specifici activit ii pentru anul de plan i cheltuiala medie cu indicatorul fizic din anul de baz , eventual corectat cu infla ia din anul de plan. De asemenea trebuie s se aib n vedere un alt element important n fundamentarea indicatorilor financiari, i anume domeniul de activitate din care face parte institu ia public , i obiectul de activitate. Fundamentarea cheltuielilor la DLEP se realizeaz pe urm torii indicatori: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale i servicii, cheltuieli de ntre inere i gospod rire, alte cheltuieli, cheltuieli de capital, investi ii ale institu iilor publice. Cheltuielile de personal de la orice Autoritate public , de tipul celui studiate sunt eviden iate prin urm toarele articole i aliniate din clasifica ia bugetar :

Denumire CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Fond aferent salarii de baza Salarii de merit Indemniza ii de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condi ii de munc Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacan Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent pl ii cu ora Fond pentru conven ii civile Indemniza ii pl tite unor persoane din afara unit ii Alte drepturi salariale Contribu ii pentru asigur ri sociale de stat Cheltuieli pentru asigur rile de omaj Contribu ii pentru asigur rile sociale de s n tate

Fig. 2 Cheltuilelile de personal - 16 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

n calculul fondului de salarii se au n vedere urm torii indicatori: Num r de posturi reflectat n statul de func ii; Num r de beneficiari salarii de merit, spor de vechime, indemniza ii de conducere; Salariul tarifar de ncadrare, salariul de merit, indemniza ia de conducere; Num rul de personal aprobat conform organigramei i statului de func iuni este de 47 salaria i, din care : 1 director executiv 2 efi de serviciu 1 ef birou 43 func ii de execu ie n calcularea salariului de baz se au n vedere: salariul de ncadrare, sporurile i indemniza iile de conducere. Indemniza ia de conducere se stabile te pentru persoanele ce ndeplinesc func ii de conducere, pentru unitatea analizat exist o singur func ie de conducere. De asemenea, personalul din unitatea public studiat beneficiaz de al 13-lea salariu, ce reprezint un premiu anual de pn la un salariu mediu lunar de baz realizat n anul pentru care se face plata. Cheltuielile cu salariul lunar al unui angajat se calculeaz ca sum ntre salariul de baz , salariul de merit, indemniza ie de conducere, spor de vechime i alte sporuri. Fondul brut de salarii se ob ine adunnd cheltuielile cu salariile lunare ale angaja ilor. Necesarul anual de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile se determin dup urm toarea formul : Necesarul anual De fonduri = Fond aferent salariilor * 12 luni + Premii lunare

- 17 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Exemplu de calcul pentru un salariu: Un angajat al DLEP are un salariu de ncadrare de 900 lei, o vechime n munc de 6 ani. Angajatul ndepline te o func ie de conducere. Salariul de baz se calculeaz ca sum ntre salariul de ncadrare i indemniza ia de conducere care este de 25% din salariul tarifar: Salariul de baz = Salariul de ncadrare + Indemniza ie de conducere = 900 + 25% * 900 = 900 + 225 = 1125 RON La salariul de baz se adaug sporul de vechime pentru a se putea stabili cuantumul salariului brut. n cazul nostru spor vechime este egal cu 10% din salariul de baz : Salariul brut = Salariul de baz + Spor vechime = 1125 + 10% * 1125 = 1125 + 112,5 = 1237,5 RON

Contribu ii pentru asigur ri sociale de stat Cadrul juridic pentru fundamentarea acestui tip de cheltuial este reprezentat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, Ordonan a de Urgen pentru modificarea i completarea Legii 19/2000, Ordonan a de Urgen Lege 19/2000. Contribu ia angajatorului la Fondul Asigur rilor Sociale de Stat se calculeaz n func ie de condi iile de munc n care angaja ii i desf oar activitatea: Pentru condi ii normale de munc : 22 % x fondul anual aferent salariilor brute; Pentru condi ii deosebite de munc : 27% x fondul anual aferent salariilor brute, - 18 nr. 41/2000 nr. 9/2003 care modific aceea i

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


Pentru condi ii speciale de munc : 32% x fondul anual aferent salariilor brute. n cazul DLEP angaja ii lucreaz n condi ii normale de munc , deci cota ce se va aplica pentru stabilirea contribu iei pentru asigur rile sociale de stat este de 22%. CAS = 22% x Fond anual aferent salariilor brute

Contribu ii pentru asigur ri sociale de s n tate

Baza normativ pentru calculul i plata contribu iei angajatorului la Fondul asigur rilor sociale de s n tate se reg se te n de Ordinul CNAS nr. 74/2000 pentru aprobarea Normelor privind modul de ncasare a contribu iilor la asigur rile sociale de s n tate i Ordonan a de Urgen 155/1999, Ordonan a de Urgen asigur rilor sociale de s n tate. Fundamentarea cheltuielilor cu contribu ia angajatorului la asigur rile sociale de s n tate se realizeaz pe baza formulei: a Guvernului nr. a Guvernului nr.180/2001 de modificare a Legii nr. 145/1997, privind

CASS = 7% x Fond anual aferent salariilor brute

Contribu ia pentru constituirea fondului de omaj

Acest tip de cheltuial se fundamenteaz n baza urm toarelor acte normative: H.G. nr.174/20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/16 ianuarie 2002, privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc . Contribu ia se stabile te prin aplicarea unei cote de 3% la Fondul anual aferent salariilor de baz , deci formula este:

CFS = 3% x Fond anual aferent salariilor de baz

- 19 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Cheltuieli pentru deplas ri, deta ri, transferuri

Pentru fundamentarea cheltuielilor pentru deplas ri, deta ri, transferuri se iau n calcul toate cheltuielile generate de deplasarea personalului unit ii publice n alte localit i, n vederea ndeplinirii unor sarcini de serviciu. Se includ n aceast transportului ntre localit i, decontarea caz rii. n fundamentarea acestor cheltuieli se pleac de la nivelul acestora din anul de baz , lund n calcul evenimentele anticipate a avea loc n anul de plan, indicele infla iei i perspectivele unor major ri de pre uri (scumpirea combustibililor, cre terea tarifelor la transportul de c l tori sau a tarifelor de cazare, etc). categorie urm toarele cheltuieli: diurna, decontarea

Fundamentarea cheltuielilor materiale se face pe baza calculelor proprii i a actelor normative specifice domeniului de activitate.

DENUMIRE Cheltuieli pentru ntre inere i gospod rire nc lzit Iluminat i for motric Po t , telefon, telex, radio, televizor, telefax Furnituri de birou Materiale pentru cur enie Alte materiale i prest ri servicii Materiale i prest ri servicii cu caracter func ional Obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat i echipament Echipament Alte obiecte de inventar de mic durat sau scurt durat Repara ii curente Repara ii capitale C r i i publica ii Alte cheltuieli Fig.3 Cheltuieli materiale

- 20 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


nc lzit nc lzirea se realizeaz la nivelul institu iei studiate cu ajutorul unei centrale ce func ioneaz pe baz de gaz. Consumul de gaz se stabile te n func ie de consumul mediu pe o lun de iarn . Valoarea total a acestei cheltuieli se estimeaz nmul ind consumul mediu, cu nr. de luni n care este necesar nc lzirea spa iului de desf urare a activit ii i cu pre ul a 1000 metri cubi de gaz. Cheltuieli cu nc lzitul = Consum mediu (m3/gaz)* nr luni * pre (m3/gaz)

Iluminat i for

motric

n cadrul cheltuielilor pentru iluminat sunt incluse cheltuielile privind costul curentului electric i cheltuielile cu becurile electrice. n ceea ce prive te cheltuielile privind costul curentului electric pentru iluminat se iau n calcul urm torii indicatori: Num rul corpurilor de iluminat i aparatura de specialitate; Num rul orelor de iluminat i de func ionare a aparaturii; Consumul de energie electric pe corp de iluminat i aparatur pe lun ; Tariful pentru 1 KW/lun . Astfel, formula de calcul utilizat n fundamentarea cheltuielilor privind costul curentului electric este urm toarea: Cheltuieli cu = Nr. ore de iluminat/func ionare * nr. corpuri de * KW/or / iluminatul aparatur lun iluminat corp/lun * tarif/Kw* nr. luni

Fundamentarea acestei cheltuieli depinde destul de mult de varia ia pre ului la Kw, de aceea se ia n considerare cheltuielile cu energia din anul de baz ajustate cu rata infla iei.. n cazul cheltuielilor cu becurile electrice se iau n calcul urm torii indicatori: num rul s lilor iluminate cu becuri, num rul de becuri din fiecare sal , un num r mediu al becurilor schimbate pe an , pre ul unitar al unui bec. Cheltuieli cu becurile electrice = Nr. mediu de becuri schimbate anual * Pre unitar bec

- 21 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Furnituri de birou n fundamentarea cheltuielilor cu furniturile de birou se iau n considerare necesarul de tipizate i rechizite pentru buna desf urare a activit ii. n principiu se ia n calcul valoarea acestei cheltuieli din anul de baz care se indexeaz cu indicele infla iei.

Materiale pentru cur enie Indicatorii de fundamentare a cheltuielilor cu materialele pentru cur enie sunt: suprafa a unit ii administrativ teritoriale; materiale de cur enie necesare; cantitatea necesar din fiecare tip de materiale de cur enie; pre ul unitar al fiec ruia. Cheltuieli cu materiale = pentru cur enie

7 ( Cantitatea din fiecare * Pre ul unitar)


material necesar

Alte materiale i prest ri servicii Cheltuielile cu materialele i serviciile cuprinse n aceast categorie au n vedere costul serviciilor de deparazitare, deratizare i dezinsec ie efectuate de unit i specializate, expertize tehnice pentru efectuarea repara iilor curente i capitale, plata serviciilor efectuate de ter i. Cheltuieli cu obiecte de inventar i echipament

Cadrul normativ pentru fundamentarea acestor cheltuieli este dat de: Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale, OUG nr. 54/1997 de modificare a Legii nr. 15/1994, HG nr. 1035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Fundamentarea cheltuielilor cu obiecte de inventar i echipamente are la baz cheltuielile efectuate la nivelul DLEP cu achizi ionarea de obiecte de inventar i echipamente. n cadrul alineatului 26.03 Alte - 22 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


obiecte de inventar de mic valoare sau scurt durat se includ cheltuielile f cute pentru achizi ionarea de obiecte de inventar cu caracter func ional sau pentru uz administrativ-gospod resc, n limita valoric stabilit de lege sau cu o durat de serviciu mai mic de un an. n fundamentarea acestor cheltuieli se ine cont de urm toarele elemente: cantitatea necesar , conform execu iei bugetare din anul precedent i pre ul lor corectat cu rata infla iei.

Cheltuieli cu repara ii curente

Cheltuielile cu repara iile curente sunt acele cheltuielile ce nu dep esc valoarea de 1500 RON, nregistrate cu ocazia : nlocuirii de obiecte uzate; Remedierii ale unor defec iuni, Refacerii de lucr ri; Aceast categorie de cheltuieli cuprinde de asemenea i costul proiectelor tehnice i al materialelor procurate pentru lucr ri de ntre inere i repara ii curente realizate n regie proprie la instala ii, cl diri (zugr veli, repara ii la acoperi , mobilier, etc.).

Fundamentarea cheltuielilor de capital

Fundamentarea acestui tip de cheltuieli presupune efectuarea de c tre unitatea administrativ teritorial de investi ii ale institu iilor publice ce privesc efectuarea de ac iuni de utilitate i interes public local. Pentru a fi considerate cheltuieli de capital aceste trebuie s aib o valoare minim de 1500 RON. Pentru investi ii de anvergur autoritatea local trebuie s ntocmeasc un proiect de investi ii, s organizeze o licita ie pentru repartizarea lucr rii publice unui contractor. n cazul n care realizarea investi iei dureaz mai mul i ani bugetari trebuie s se realizeze fundamentarea cheltuielilor pentru fiecare an bugetar.

- 23 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

2.3. Flux informational generat de fundamentarea cheltuielilor bugetare

Dispozi ia bugetar pentru repartizarea creditelor se ntocme te concomitant cu cerere de deschidere a creditelor de c tre Director, pentru cheltuielile proprii. Se completeaz dup caz cu cuvintele: repartizare, retragere sau restituire. Dup aprobarea dat de serviciul buget din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice Ia i, un exemplar din dispozi ia de repartizare a creditelor ajunge la trezorerie, unde DLEP i are deschise conturile.

Fig. 4 . Flux informational

- 24 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

3.

Finantarea cheltuielilor bugetare

3.1 Surse de finantare a institutiilor publice


Potrivit cu prevederile legislative in vigoare privind finantarea cheltuielilor institutiei se asigura din buegtele locale ale unitatilor administrativ teritoriale, in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea, cu exceptia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat ( cont 11.02.02 ) In principal, finantarea cheltuielilor se realizeaza din doua surse: surse bugetare (finantare de la bugetul local si finantare de la bugetul de stat) si surse extrabugetare (venituri proprii). Sumele prevazute la partea de cheltuieli a bugeutlui aprobat si in limitele carora se pot efectua cheltuieli se numesc credite bugetare . Aceste credite bugetare vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor proprii si a actiunilor ce se efectueaza pe cale organizata, centralizata.

Fig.5. Relatii ierhice din perspectiva finantarii din Bugetul local

- 25 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP


Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i, intocmeste anual un buget de venituri si cheltuieli

folosit ca instrument de lucru si de conducere a intregii activitati economico-financiare. Prin intermediul acestui instrument se permite cunoasterea fluxurilor banesti ce se vor efectua in anul in curs cat si cele efectuate in anul precedent. Astfel se ocazioneaza un control eficient asupra intrarilor si iesirilor de bani, precum si verificarea daca activitatea economica a liceului este realizata in conditii optime. In ce priveste cheltuielile finantate de la bugetul local , se aloca sume pentru cheltuielile cu personalul , materialele si alte servicii, si cheltuielile de capital. Sursele de finantare ale institutiei : - venituri proprii ale institutiei ( taxe carti identitate, ) - venituri proprii ale bugetului local - venituri din bugetul de stat

3.2. Modalitati tehnice utilizate in finantarea cheltuielilor publice

Conducerea institutiei prezinta autoritatii publice locale (Primariei Iasi) proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare, din care rezulta necesarul de finantare, iar Consiliul Local , pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat prin Consiliul Judetean Iasi, comunica bugetul unitatii si trezoreria la care este arondata. Dupa aprobare, bugetul D.L.E.P. Iasi reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor acestora in exercitiul financiar respectiv.

- 26 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Finantarea de la bugetul local se face prin alocarea de mijloace banesti, prin deschiderea si repartizarea de credite bugetare.

3.2.1 Deschiderea si repartizarea de credite bugetare pentru bugetul de stat


Direc ia Local de Eviden a Persoanelor Ia i, transmite lunar catre Primaria Iasi o cerere de

finantare ( pe surse de finantare ) si pe cheltuieli bugetare aprobate . Cererea de deschidere a creditelor bugetare contine urmatoarele: conturile codificate corespunzator clasificatiei bugetare si planului de conturi, note justificative pentru categoriile de cheltuieli mentionate in cerere si incadrarea valorii totale a dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor in totalul creditului bugetar, cat si pe subdiviziuni.

- 27 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP Dupa deschiderea creditelor bugetare are loc repartizarea acestora, prin Dispozitia bugetara de repartizare adresata Trezoreriei Finantelor Publice de la nivel judetean. Astfel, directiile Trezoreriei elibereaza extrase de cont informand ordonatorii de credite bugetare despre deschiderea creditelor bugetare.

3.2.2 Alimentarea cu fonduri b nesti pentru bugetele locale Tehnica de finantare de la bugetul local consta in alimentatea cu fonduri sau mijloace banesti a institutiei, aceasta tehnica este executata de Consiliul Local Iasi. Cheltuielile din bugetul local se efectueaza in limita prevederilor locale, cu repartizarea acestora pe trimestre, iar cheltuielile pe capitole si subcapitole sunt angajate numai daca exista disponibilitati in contul specific al bugetului local. Aceasta tehnica de finantare se realizeaza prin solicitatarea, pana la sfarsitul lunii, a necesarului de fonduri din bugetul local reprezentand finantarea proportionala si complementara pentru luna urmatoare. Pasul urmator este analizarea solicitarii de catre finantator prin compararea cu bugetul din care se face finatarea, dupa care se dispune catre Trezorerie pentru alimentarea cu fonduri a contului solicitantului. Aceste solicitari sunt conditionat de existenta disponibilitatilor din cont, in caz ca nu exista disponibilitati, ccheltuielile se amana la plata si se acopera pe masura ce apar disponibilitati si potrivit prioritatilor stabilite prin actele normative.

3.3 Utilizarea efectiva a creditelor bugetare si a fondurilor alocate. Pl ti pentru cheltuieli Pentru efectuarea cheltuielilor prin Trezorerie, institutia dispune de un buget cu defalcarea sumelor pe luni, iar in cadrul lunilor pe tipul de cheltuieli si deschide bugetare, credite pentru fiecare categorie de cheltuieli. Efectuarea platilor prin trezorerie din creditele bugetare deschise si repartizate se realizeaza in numerar, prin casieri, sau prin decontarea din cont in favoarea agentilor economici care au livrat marfuri, materiale sau au prestat servicii. In vederea efectuarii platilor prin trezorerie, se folosesc o serie de documente, cum ar fi:
- 28 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP Cecul pentru eliberarea numerarului de cont; Ordinul de plata prin care ordonatorul de credite dispune efectuarea de plati din conturile sale, in favoarea agentilor economici, bugetului de stat ; Platile se dispun pe destinatii si in limita creditelor bugetare deschise si repartizate, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. De asemeni, organele de trezorerie exercita si un control financiar preventiv asupra efectuarii platilor catre ordonatorii de credite , pe baza documentelor prezentate, urmarind ca platile sa fie incadrate in limita creditelor bugetare deschise si repartizate pe capitole si categorii de cheltuieli. Se urmareste si daca creditele au fost utilizate potrivit destinatiei clasificatiei bugetare si daca au fost repectate dispozitiile legale prin care se autorizeaza efectuarea cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile au la baza documentele prezentate de institutie catre Trezorerie, compartimentul Control si evidenta cheltuielilor,statele de plata, care se intocmesc de secreatrul sef, verificate de contabilul sef. Salariile personalului se platesc pe card, pe baza unui ordin de plata banii sunt virati din contul institutie de la Trezorerie in conturile salariatilor la banci. Iar acestea din urma pe baza situatiilor de salarii primite de la institutie vireaza sumele aferente din contul D.L.EP.Iasi in conturile personalului. Sumele necesare cheltuielilor pentru deplasari , detasari si transferuri se ridica din cont pe baza cecului in numerar, in care pe verso se specifica in mod distinct suma platilor pentru deplasari, detasari si transferuri. Pentru realizarea platilor se prezinta o serie de documente: Situata recapitulativa a platilor pentru deplasari; Nota de fundamentare.

In cazul in care sunt aprobate documentele, cecul se vizeaza pentru ridicarea sumelor necesare de la casieria unitatii de catre solicitant. Pentru cheltuielile materiale se are in vedere necesarul de materiale, obiecte de inventar etc, iar solicitarile sunt avizate de directorul institutiei, in calitate de ordonator tertiar de credite bugetare. Documentele prezentate la Trezorerie sunt urmatoarele:

- 29 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP Ordinul de plata, intocmit de institutiile publice pentru achitarea contravalorii facturilor catre furnizori; Cecul pentru ridicarea numerarului din cont, in cazul in care cheltuielilor materiale urmeaza a se achita in numerar. Cheltuielile de capital vizeaza investitiile si se prezinta pe baza unei Liste de investitii (lucrari, utilaje, mobilier si alte obiecte de investitii), avizata de Ministerul Finantelor Publice, la fiecare capitol de cheltuieli. finantarea acestor cheltuieli se ace din initiativa ordonatorului principal de credite, care face o cerere in vederea deschiderii de credite bugetare. Astfel, la Trezorerie se prezinta urmatoarele documente: Lista de investitii, aprobata de OPC. Ordinul de plata privind alimetarea cu fonduri a contului de disponibil de la unitatea finantatoare.

- 30 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP 3.4 Fluxuri informationale generate de finantarea cheltuielilor bugetare

- 31 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

Bibliografie

1. Anton, P.P., Servicii publice locale, Editura Economic , Bucure ti, 2001 2. Drehu , E., Bugetul public i contabilitatea unit ilor bugetare, Editura Agora, Bac u 3. Filip, Gh., Finan e publice, Editura Junimea, Ia i, 2002 4. O.U.G. 45/2003, art.28, alin.5. 5. tefura, G., Procesul bugetar n Romnia, Editura TipoMoldova, Ia i,2004 6. V c rel, I., Finan e publice, Edi ia a IV-a, Editura Didactic 7. Voinea, Gh., Finan e locale, Editura Junimea, Ia i, 2002 i Pedagogic , Bucure ti, 2003

- 32 -

Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la DLEP

- 33 -

S-ar putea să vă placă și