Sunteți pe pagina 1din 397

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.

ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CONSILIUL CULTURII
SI EDUCATIEI SOCIALISTE
' '
ACADEMIA DE SOCIALE
SI POLITICE A REPUBLICII
'
SOCIALISTE ROMNIA
MATERIALE
SI CERCETARI ARHEOLOGICE
'
A Xlii-A SESIUNE DE RAPOARTE
Muzeul
Oradea -1979
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
COORDONAREA PREZENTULUI VOLUM DIREC-
ECONOMICE A PATRIMONIULUI CULTURAL DIN
CONSILIUL CULTURII SOCIALISTE.
Prezentul volt.-m cuprinde rapoartele privind rezultatele arheologice din
1978 prezentate la a XIII-a Sesiune de rapoarte ce a avut loc la Oradea
intre 9-11 martie 1979. Sesiunea n
1. ARHEOLOGIA COMUNEI PRIMITIVE. CULTURII TRACICE TIM-
PURII; 2. TRACO-GETO-DACICA; 3. ARHEOLOGIA GRECO-RO-
MANA. PROCESUL ROMANIZARII; 4. FORMAREA POPORULUI ROMAN A
STATELOR 5. MEDIEVALA ROMANEASCA.
Volumul a fost pentru tipar de S.
Rapoartele au fost adunate propuse pentru volum de CORNELIA STOICA
sesiunii.
Corectura a fost de D. IGNAT, N. S. de la
Muzeul Oradea. Tehnoredactarea s-a de L. BONDAR - Oradea.
*
Pe la Biharea.
asupra rapbart.etor revine n exclusivitate

\. '' ) : ; ..
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CUVINT !NAINTE
Intre 9-11. III. 1979, Muzeul
rilor din Oradea a celei de
a XIII-a Sesiuni anuale de rapoarte prelimi-
narii, n cadrul arheologi de la diverse
muzee de profil au prezentat 162
de rapoarte.
sub egida Consiliului Culturii
Socialiste a Academiei de
Sociale Politice, manifestarea a pri-
lejuit efectuarea unui al rezultatelor
arheoLogice din campania 1978,
temelor prioritare ce
programului de investi-
n domeniul arheologiei, ct politica
de conservare, restaurare valorificare a
siturilor bunurilor arheologice descoperite.
O s-a acordat sarcinilor
ce decurg din Comitetului Central
al Partidului Comunist Romn, din noiem-
brie 1977, privind a 2050 de ani
de la crearea primului stat dac centralizat
independent, majoritatea rapoartelor pre-
zentate fiind axate pe problemele
la nivelul ntregii a .procesului
unitare, etnogenetice culturale, a lumii
traco-getice, a daco-getice, a sim-
biozei daca-romane, a poporului
romn statelor medievale
de la daci - tov. Nicolae
- setea de libertate,
de a pleca fruntea sub jugul
de a mereu el
unic pe soarta sa, conti-
nuind spiritul judecata pasiunea
creatoare a romanilor, poporul romn, nou
n lume, avea ntr-o
de aproape milenii, un eroic,
zbuciumat destin istoric".
Volumul de
n cadrul sesiunii de la Oradea,
oferind o imagine de ansamblu asupra direc-
arheologice, cum reies
din prevederile planului unitar pe anii
1977-1980, ca asupra obiectivelor viitoa-
relor campanii arheoLogice.
a de care se
problematica patrimoniului arheologic
nal, publicarea acestui volum
crearea unui mijloc de eficient
care o privire de
ansamblu asupra stadiului arheo-
logice la nivelul ntregii oferind posibi-
lita'tea unor zone probleme ne-
cercetate n prezent, obiective .principale
ale viitoarelor programe arheologice.
Grupate potrivit problemelor n
cadrul celor cinci ale sesiunii - arheo-
logia comunei primitive, culturii tra-
cice timpurii,
arheologia procesul romani-
formarea poporului romn a 8tatelor
medievale
- rapoartele
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
4
posibilitatea unui contact direct cu expe-
unor de renume din
unor 1'TU#:ode diverse de
cercetare, asupra unor pe.te
albe de pe harta a asupra
arheologice cu
obiectivele planului unic de dezvoltare al

D. M. PIPPIDI
Rapoartele publicate n prezentul volum
constituie o trecere n
a angajate n implinirea obiectivelor
ce revin de profil tuturor spe-
din pe linia ocrotirii,
patrimoniului arheologic na-
o
pentru unei cul-
turale de
Prof univ. Dr. Doc. D. M. PIPPIDI
Comisiei Arheologice
a Academiei de Sociale Politice
a R. S. Romnia
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
S P T U R I ARHEOLOGICE 1978
RAPOARTE PRELIMINARE
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTA TELE CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN STATIUNEA
PALEOLITICA DE LA COTU MICULINTI
MIHAI BRUDIU
'
COMUNA

A
1 n cadrul de salvare efec-
tuate timp de mai ani n zona Prutu-
lui mijlociu, de Institutul de istorie
arheologie "A. D. Xenopol" din am fost
invitat particip la de salvare
pentru perioada

n decursul
campaniilor din anii 1974
2
1977
3
, am efec-
tuat ample arheologice la Crasna-
leuca, comuna jud. n zona
(terasa de la Fa-
leza Prului de la
Malul Tot n anul 1977 am efec-
tuat un sondaj ntr-o paleoli-
la punctul Girla Mare, pe hota-
rul dintre Crasnaleuca Cotu Mi-
unde am descoperit trei nivele de
locuire
4
Valea Girla Mare are o lungime de
2 km este vest-est.
din 1978 s-au concentrat asu-
pra acestei care se intr-un de-
pozit de loess format pe latura
a la acesteia cu Pru-
\ pe cale prof. dr. doc. Pe-
colegului V. Chirica pentru
din zona Crasnaleuca -
Cotu
2
lVL B r ud i u, paleolitice la Crasna-
leuca, comuna jud. - n Arheo-
logia Moldovei, VIII, 1979 (sub tipar).
' M. B r ud i u, Date noi privind cultura grave-
tia nu lui oriental din Moldova, rezultate din cerce-
de la Crasnaleuca, jud. mss.
1
Idem.
tul. Versantul drept al este format din
depozite sarmatice deflate, ar-
gile gresii, care sint instabile, fapt care a
provocat un proces intens de alunecare a te-
renului. Aceste ne conduc la con-
cluzia la depunerea loesului au contribuit
vinturile care dinspre nord, in peri-
oada trzie a Wlirn, areind pe
versantul stng al acestei depozitul de
loess al acestei a grosime este
de peste 5 m.
Loessul a fost depus pe stiind de calcar
de care, la mndul lor, stau
pe un pachet de strate de gresie. Nivelul
geologic subiacent acestora H constituie de-
pozitul de silex cretacic, gros la 15 m.
Silexul o a fost
cercetat mai de mult de I. Simionescu
5
.
In prezent terenul pe care se
nea are forma unui promontoriu a su-
este de la NV SE. n
campania din 1978 am deschis o de
14 mX9 m pe care am n
la adncimea de 2,75 m,
care a fost n trepte de
cte 2 m la stinca de calcar.
Stratigrafia: Din punct de vedere strati-
grafic se astfel:
1) Sol vegetal gros de 35-40 cm.
5
I. S i m i o n e s c u, a
Prutului din nordul Moldovei, Publ. Fond.
A. Adamachi, t, II, nr. 7, p. 27, 53, 1902.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
8
2) Sol de culoare maronie, nelevigat, gros
de 60-70 cm, avind, mai ales, spre nu-
meroase galerii de crotovine, rin care au fost
descoperite atit fragmente ceramice cucute-
niene, cit materiale litice cu specirfic pa-
leolitk, acestea din fiind antrenate din
stratele inferioare.
3) Sol de ntre depozitul subia-
cent, pleistocenului cel supe-
rior, atribuit holocenului. Acest sol a fost
deranjat de crotovine.
4) Loess. La partea are galerii
de crotovine.
ln depozitul de loess au fost descoperite
nivele arheologice (in ordinea
lor):
Nivelul 1, a fost la adncimea de
1,70-1,80 unui gravetian fi-
nal. Inventarul arheologic este format din
material faunistic litic. Materialul faunis-
tic este foarte friabil este reprezentat de
oase coarne.
Materialul litic este format din piese tipi-
ce debitaj de atelier. Inventarul pieselor
tipice se compune din categorii:
gratoare, un burin, un (fig. 1/1-
5), un percutor. De'bitajul de atelier este for-
mat din nuclee, lame
Nivelul al doilea. A fost descoperit intre
2 m-2,20 m 2,30-2,50 m. Caracteristica
a acestui nivel o vetrele
care au grosimi variabile, intre 1 cm-12 cm,
fiind mai mult n partea
de vest a casetei. Din vetre mai 'bo-
gate in au fost ridicate probe pen-
tru datare prin metoda c14
O caracteristica a acestui nivel arheo-
logic o marea cantitate de oase
coarne de ren n stare Oa-
sele provin de la ren, bovidee cabaline
molari, oase de la
membrele anterioare posterioare.
Faptul cel mai important care trebuie re-
levat n cu acest nivel, l consti-
tuie dovezile arheologice care exis-
unui atelier de prelucrare a cornului
de ren a osului, pentru prima iden-
MIHAI BRUDIU
tificat ntr-o de
pe teritoriu'! patriei noastre. Este vorba att
de unelte din coarne de ren cit de de-
rezultate din prelucrarea coarnelor,
precum de piese rebut. Uneltele tipice
din corn sint un frag-
ment de ciocan utilizat rupere ca re-
un vrf de lance. S-a mai un
sceptru lucrat tot din corn de ren.
de atelier provin de la razelor
de pe coarnele de ren. Se la aceste
piese urmele de cu ajutorul
In ceea ce aces-
ta este un tip de care face serie
cum vom vedea n cadrul acestei sta-
(fig. 1/1).
O astfel de a fost pe
proxima! al cornului de ren ce acesta
a Baza cornului era folosita ca cio-
can, iar partea la o
de 15-20 cm de la era longi-
tudinal, iar [n orificiul rezultat se introdu-
cea o proba.bil din lemn, av!ind
exterior pentru a se putea
efectua o de sau de despicare
a lemnelor {fig. 4). reconstituire
a fost pe baza unor as-
pecte observate pe piesele n Este
vorba mai intii de faptul la toate cioca-
nele - se ruperea spre la-
tura a orificiului de prindere a pie-
sei de lemn Acest lucru s-a petre-
cut n momentul C'ind se cu o
mai mare dect era cornului de
ren, iar piesa de lemn disloca
chie din peretele acestuia. In a'l doilea rnd,
la una din piese se lovituri repetate
care au fost date pe latura pen-
tru a fi unealta dintr-o blo-
Desigur acest tip de a putut
avea diverse, care acum este greu
le reconstituim.
ln cu sceptrul, acesta a fost lu-
crat tot din corn, care pro-
xima! (!baza), iar la cel distal a fost rupt
prin lovituri date transversal. ln apropierea
proxima!, n dreptul primei rami-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
3
2
6
5
7

43
44
15
'' Fig. 1. Materi.al litic din de la Cotu punctul Girla
Mare: 1-5; niv. I, 6-16 niv. II.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
10
fkatii a fost perforat. Pe latura dinspre in-
terior se patru provenind
probabil de la unelte de silex. Vrful de lan-
ce este n stare provine de
la un tip de lance care a fost n stare
mai bine n nivelul arheologic
subiacent {III).
In ceea ce materialul Iitic din ni-
velul U, acesta provine din 20 de ateliere
pe casetei. Unel-
tele tipice snt in de 161 repre-
categorii: gratoare (37),
burine {101), gratoar-burin {1), (fig. 1/6-16),
(7), (9), rabot (2),
lame trunchiate (4), de tip
spine '(1). Ca semiproduse de atelier snt la-
mele (90) lame crete (16). Indicii tilpo-
logici mai care trebuie ne re-
sint cel al budnelor care este
de 620fo, iar al gratoarelor de 230fo. Roca
o aproape n totalitate si-
lexul cretacic de Prut, care era adus de la
20 m, din depozitul, la zi, situat pe faleza
:Prutului.
In acest nivel au mai fost lespezi de
gresie, utilizate ca nicovale, mici de
ocru de _
Cel de al treilea nivel de locuire din a-
se la adincimea de
2,50 m-2,70 2,60 m-2,15 m. Din punct
de vedere structural acest nivel este fdentic
cu nivelul II, fiind format din vetre cu ar-
suri neg.re maronii, printre acestea
du-se numeroase oase coarne de ren, in
stare precum un mare nu-
de ateliere pentru prelucrarea silexu-
lui. Acest nivel este mai important dect
cel anterior att prin mare de piese
tipice, cit prin tipurile inedite descoperite
aici.
Materialul faunistk este reprezentat de o
mare cantitate de oase sparte provenind de
la ren, bovidee, ca'baline uneori de la mar-
Au fost molari de ren.
Uneltele lucrate din corn de ren snt: trei
ciocane (fig. 3/1), un V'lrf de lance
(fig. 5/6), un harpon,
MIHAI BRUDIU
din os (fig. 5/21) o care a avut o in-
piese n stare cu
urme de prelucrare {fig. 3/3),
a li se putea stabili precum
trei raze avind urme de cu dalta,
constituind de la coarne-
lor (fig. 3/2 fig. 5/5).
Ciocanele snt in stare fi-
ind rupte la distal, unde era intro-
piesa din lemn. Una din piese
are la proxima! (ciocan) urme de
lovituri laterale.
Cele snt lucrate din
os, unul a fost prin are
baza iar a fost lucrat dintr-un
cubitus de ren.
Vrful de lance este lung de 30,4 cm, avnd
diametru! de 3 cm. Este n stare fTagmen-
fiind rupt la ambele capete. Spre
i s-a 3/4 din peretele cornului pen-
tru a i se putea introduce o de lemn.
Are marginile uneori se mai ob-
urmele de burin. spongios din
interiorul cornului a fost rezul-
tind astfel un canal pentru scurgerea snge-
lui.
Harponul este lucrat din corn de ren, des-
picat. mai purtnd curbura
peretelui cornului. A avut perechi de
aripioare, dispuse simetric, iar a-
proape de piesei are un orificiu
la care s-a cu unealta. din exterior.
Are rotunjite, iar virful trei ari-
pioare snt rupte complet. Se par-
ultima din dreapta. Lungimea
piesei este de 12 cm, de 3 cm gro-
simea de 0,6 cm.
Materialul litic provine din 35 de ateliere,
de diferite Utilajul litic tipic rezul-
tat din acest nivel 216 piese din-
tre care 71 snt gratoare, 126 burine
9 :(fig. 2), 4 un
zuito'f un rabot, 4 lame cu
trunchiere
La baza acestui nivel a fost
o de lemn Piesa are
26 cm X 7 cm X cm. aspectul ei ex-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
2.
2
7
6
5
ff
9
iO
Fig. 2. Materialul litic din de la Cotu punctul Girla Mare; 1-12,
niv. III.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
3
2
Fig. 3. Unelte din corn din de la Cotu punctul Girla
Mare 1. Ciocan din niv. 'IU; '2, 3. Raze de la coarnele de ren cu
dalta.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. Reconstituirea ciocanului
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
2
1
'\1
1
. ',1
1 1\'
1
1
....
1
-
1
4
3
5
Fig. 5. Piese din corn (1, 4, 5, 6) os (2, 3) din de la Cotu
punctul Girla Mare.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATELE CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN PALEOLITICA 15
terior bucata de lemn a rezultat din despi-
carea unui trunchi. ca analizele
dendrologice specia even-
tual grosimea trunchiului copacului. Nu s-au
observat urme de prelucrare pe
lui.
Nivelul al patrulea a fost lintilnit la adn-
cimea de '2,8 m-3,10 m. Acest nivel de lo-
cuire se extinde n a casetei
este mai bogat. Au fost descoperite
ateliere de prelucrare a silexului, pu-
oase sparte, de eoarne. Ma-
terialul litic, tipic din patru gratoare,
2 burine, un o
oblic Lipsesc vetrele.
Nivelul al cincilea a fost ntlnit la adn-
cimea de 3,50 m. n acest nivel a fost des-
o din care a fost o pro-
de pentru datare. n cuprinsul
vetrei s-a o 'CU n acest
nivel, care a fost cercetat au mai
trei ateliere de prelucrare a sile-
xului.
!Nivelul al a fost descoperit la a-
dincimea de 3,70 m n cadrul descope-
rindu-se o care era aproxima-
tiv sub vatra nivelului V. Inventarul litic
faunistic a fost redus
unei mai mici.
O care tre'buie
se la faptul ultimele nivele
se intr-un sol gleizat cu
calcaroase.
Nivelul al l1aptelea a fost descoperit la a-
dncimea de 4,30 m a fost cercetat tot pe
o Inventarul acestui nivel
este format dintr-un atelier, o cantitate
de oase sparte provenind de la
un bovideu.
La adncimea de 5 m s-a dat de stnca de
calcar.
Concluzii. de la Cotu
punctul Girla Mare are ni-
vele de locuire, culturii gravetia-
nului oriental din Moldova, fiind a doua din
acest punct de vedere de la
Crasnaleuca, punctul de la
tea, care are opt nivele de locuire
n'nd gravetianului oriental.
de la Cotu
este mai dect toate celelalte prin
complexitatea vestigiilor aici, fiind o
descoperire acum in noas-
n cultura gravetianului oriental
acum au fost descoperite unelte din
corn os numai n de la Stnca Ri-
piceni, care au fost salvate de N. N. Moro-
pentru deschise, de sau
din depozite, de loess, se poate
doar descoperirea din 1974 a unui
wrf de lance a unui metatansian de cal
de la Crasnaleuca - Priul Peste
iot au fost piese finisate, care puteau
proveni din atelierele altor pe cale
schimbului sau al colportajului. Singura sta-
unde prelucrarea cornului de ren a
osului este prin unelte finite, piese
n diferite stadii de prelucrare ca prin
rebuturi de atelier este aceea de
la Cotul
Care este locul acestei in cadrul
culturii gravetianului oriental? cum
este cunoscut, cultura gravetianului oriental
este pe un larg areal, care in-
cepe din centrul Europei, se ntinde
n estul Cmpiei Ruse. n partea nord-vesti-
arealul culturii gravetianului oriental se
cu cel al magdalenianului tir-
ziu, acesta ntinzindu-se n Cehoslova-
cia Polonia. Din punct de vedere dimatic
am'bele culturi se 'n zona periglada-
unde renul, a coarne
oase au constituit o materie
pentru uneltelor de pes-
cuit sau a celor cu magica-artis-
tice. Nu ne oprim mai mult, acum, pentru
a discuta specitficul patrimoniului rezultat
din prelucrarea osului cornului de
celor culturi, ci vom
ta aceste ateliere
la Cotu prin geo-
a care se afla 'in zona peri-
de unde s-au
dovezi ale renului se mai cunosc
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
16
in la Buda
6
, Lespezi', a
se fi descoperit ateliere de prelucrare a
cornului osului.
paleolitice similare mai importan-
te putem la Molodova V pe Nistru
8
la Mezin pe Desna
9

In toate aceste a la un
bogat inventar de unelte obiecte lucrate
din os corn de ren. In ceea ce
analogiile dintre tipurile de unelte din corn
os de la Cotu acestea
numeroase similitudini la Stlnca RipicenP
0
,
la Molodova V in nivelele Vll-1
11
, la Mezin
12

De asemenea, unele rezultate din
prelUlCrare, 1cum snt razele au ana-
logii la Molodova V o si-
de lucru. Tot acolo se o
analogie pentru piese din corn care au avut
o
6
A 1. Pau 1 Ba 1 om ei, asupra resturilor
fosile de la Buda, n Materiale VII, p. 25-26.;
O 1 g a N e c r a s o v M. B u 1 o i S t i r b u, Con-
la studiul faunei pleistocene de la Buda
(jud. cu o privire asupra caracte-
risticilor Tenului, in Carpica, 1971, p. 7-19.
7
M a r i a B i t i r i V i o r e 1 C p i t a n u,
de la Lespezi, jud. in Carpica,
1972, p. 39-68 cu 19
8
O. P. Cer ni Paleoliticina Stoianka-Molo-
IWva V, Kiev, ll961.
9
1. G. o v k o p 1 ia s, Mezinskaia Stoianka, Kiev,
1965.
10
M. N. M o r o a n, Le pleistocime et le paleo-
Zithique de la Roumanie du Nord-Est.
1938.
11
O. P. Ce'!" ni op. cit., p. 45-153.
12
P. 1. B ori s k o v ski, Paleolit Ucrain, 1953,
Leningrad p. 274, fig. 135/1. 112; 1. G. S o v k o p 1 ia s
op cit., pl. XXXIX/1-6.
MIHAI BRUDIU
In ceea ce categoria ciocanelor
acestea constituie unelte avansate,
ca Piese apropiate ca utilitate, dar
diferite ca stadiu de
nare se mai cunosc la S1Jnca Ripiceni, Mo-
lodova V, Mezin
13
T,rebuie de remarcat
faptul cele de la Cotu prin gra-
dul lor de sint piese originale
in
Lancea prin in
a cornului nu are analogii n intreg arealul
culturii gravetianului oriental.
Harponul este de asemenea o
din punct de vedere tipologie. ar
putea fi de o la
Molodova V/1 a, un:de s-a un harpon
in aproape rotund, cu aripioare pe
trei laturi, avnd acesta un orificiu. Din
nefericire cele dou nivele superioare de la
:M.olodova V, I a, 1, a fost atribuite Azi-
Hanului. cum a Fr. Bordes
harponul de la Molodova V nu are nimic
n'ici cu magdalenianul, nici cu alizianuP4,
iar noi este o de o con-
fondului culturii
gravetianului oriental. La fel harponul de
la Cotu atribut iar
dintre cele exemplare n
se datoresc, poate nu att
in dintre cele bazine hidrogra-
fice, ct in timp. Analizele palino-
logice de C
14
confirme

13
Idem.
14
F r. B o r d e s, La paleolithique du Monde,
1968, p. 186.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V.
C. CRACIUNESCU, 1. STNGA
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
SAPATURILE DE LA OSTROVUL MARE
[CAMPANIA 1978]
n anul 1978 la Ostrovul Mare comuna
activitatea noas-
s-a concentrat :n zona de lu-
efectuate la Hidrocentrala de
Fier II unde se Hidrocentrala.
S-a lucrat la km 873 n partea de vest a
satului, chiar pe malul mari, la
km 875 partea de nord-vest a insulei.
In punctul de la km 873 s-a continuat
adncirea II - IV ncepute ffn
anul trecut n care atunci nu s-a putut
lucra din cauza nivelului ridicat al apelor
Dunarif.
In urma din acest an s-au pu-
tut rezolva problemele de stratigrafie ale
acestei Rezultatele snt deosebit de
importante.
Succesiunea se 'in fe-
lul sub adncimea de 1,95-2,00 m,
se stratul de ce al-
bia veche a Din sondajul
din deschiderile naturale se vede este al-
din orizonturi de nisip .care
snt n sau n Prun-
este acoperit de un strat de ni-
- care ori-
zonturi, unul inferior l'jii altul superior. Cel
inferior este mai colorat mai 'bogat in car-
hE>nat de calciu. In orizontul superior s-ati
dovezi de locuire. Acest strat este su-
prapus de un strat
el din ori'zonturL Cel inferior de cu.:.
!oare iar cel superior

In ambele orizonturi s-au identificat bo-
gate urme de locuire
nnd Culturii Schela Cladovei. Peste acesta
se stratul format tot
din depuneri eoliano-fluviatile n ca-re s-au
dovezi de locuire din prima a
fierului. un strat de
in care se materiale
din epoca dar mai recente. Dea-
supra, stratul vegetal. terenul
aid este in mari
ale pantei s-au produs
noastre [n special ncepnd cu epoca
Probabil cu insulei trans-
formarea sa 'n cu teren cultivabil, ce-
ea ce a dus la migrarea nisipului la acu-
pe cuprinsul insulei.
Probabil in s-a produs o
a vechilor depuneri deoarece stra-
tul dih epoca fierului pare a fi fost deca-
pat. Unele gropi de din epoca feu-
sau au n
stni.turile epipaleoliticului. O halsta:t-
s-a apropiat de stratul de la
aprox:imativ 10 cm. Cea mai veche
de locuire provine cum am din ori-
zontul superior de de deasu-
pra El pare ateste
unei industrii a silexului, a ro-
cilor Industria silexului identifi-
in acest strat pare prezinte un aspect
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
18
cultural nou n a a
fost cu extinderea pre-
a rocilor Ma-
terialele :recoltate s
1
nt
nu ne mai largi.
In straturile de
se orizonturi culturale am-
bele culturii Schela Cladovei, din
care s-a recuperat un bogat inventar
litic dar din os sau corn de cerb.
In ambele nivele s-au urme de lo-
sau care n
imediata apropiere.
rile s-au plasat n malul surpat de ape care
nu a afectat stratul epipaleolitic.
In stratul hallstattian s-au identificat gropi
de locuire, contururi ale unor lo-
cu vetre de foc unei etape
a culturii Basarabi. Din epoca {pos-
terior sec. XV) s-a o cu
fragmente ceramice iar n strat de aseme-
nea rare fragmente ceramice.
Km 875. Aici s-au in
puncte. Chiar pe malul sus
pe cmpul insulei. S-a a se observa
ct de mult se ntindea epipaleoli-
spre interiorul insulei. In total s-au exe-
cutat cinci care caracteristi-
cile terenului au mers la ad'ncimea de
2,50-2,60 m. 1,2, 5 au fost exe-
cutate pe malul iar 3, 4
pe cimpul dominat de dunele de nisip

Stratigrafic se astfel:
1. Pe mal au atins stratul de
care aici se compune din 'bolovani
mari de rliu, peste care se suprapune un strat
de mloasa de culoare cu un
relief foarte neregulat {accidentat), steril ar-
heologic. Peste acesta se o depunere
care in-
tense are o culoare in ca-
re s-au observat trei nivele de locuire epi-
care se recunosc cu-
lorii lor. Cel din mijloc este de culoare mai
cel inferior mai iar cel su-
perior duce spre o culoare
V. G. CRACIUNESCU, I. STINGA
Acest strat este suprapus de o depunere
cu probabili-
tate primei epoci a fierului, iar peste acesta
un strat gal'bui nisipos in care nu am
urme arheologice. Spre se
la o unui moment
trziu din formarea depunerilor de pe
probabil din feudalism, o par-
a straturilor s-a depus un strat de ni-
sip aluvionar n care se materiale din
toate epocile documentate n amonte pe in-
sula inclusiv din feudalismul timpuriu.
Locuirea corespunde a trei
etape din culturii Schela Cla-
dovei. Cea mai veche unui moment
n care oamenii a-
'n care n centru avea o
cu de Este de dimen-
siuni mai mici, iar 'ntr-o mai trzie
vatra este din lut ars. In
ultima face o
Culturii de
din specia cu Din
toate straturile de locuire s-a recuperat o
cantitate mare de unelte din roci cu-
os, corn de cerb etc., bolovani de ru
cu unii cu culoare
ntre piesele de s-au
descoperit unele mari care serveau drept
au fost folosite la gro-
pilor poate chiar la lucratul
Adncimea la care se este de
2,50-2,30 m.
2. Pe cmp numai n III s-a pu-
tut merge la cu In
a IV-a s-a mers numai la a-
dincimea de 1,20 m din cauza unor mor-
minte.
Pe baza n
a III-a aici s-au putut face ob-
stratigrafice: se la
2,50-2,60 m este acoperit de un strat de
nisip 'fin. Deasupra nisipul are
culoare spre verzui .pe o grosime de
aproximativ de 0,5 m. un strat de
nisip n care s-au putut observa
suborizonturi separate de cite o ru-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SAPATURILE DE LA OSTROVUL MARE 19
ginie apoi un strat de nisip humusoid
In stratul de nisip la
1,35 m s-a un bolovan de ru cu sco-
ceea ce ar putea fi un indiciu
la se solului in
epipaleolitic.
In a IV -a cum am
s-au dezvelit mai multe morminte {6) din
acestea trei snt de copii trei de adoles-
sau maturi. Cinci dintre ele s'int
inventar. snt 'n
cu capul spre apus picioarele
spre avnd minile aduse pe piept.
Evident [n unele cazuri m
1
inile au alunecat
de pe piept pe abdomen sau corp. Mor-
mintele se la adncimi cuprinse 'intre
0,55 0,85 m, copii fiind mai la
mai adnc. Asupra unui
singur mormnt M 6 s....au obiecte de
inventar care constau din dnci de
argint ntregi fragmentare care
teau n chip de pe fruntea unei a-
dolescente. au pe ele un ornament
din cu raze (un
fel de rozete) (motiv solar?). Pre-
acestor precum sistemul de
nmormntare in general inventar ne
dau posibilitatea mormintele de
aici n sec. XIII-XIV (eventual
a II-a a sec. XIII inceputul sec. XIV). S-a
in total o de 110 m.p.
din cursul acestui an vor com-
pleta datele n 1978.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. BRUDIU, M. ISTRATE
PROBLEME NOI N
PALEOLITICA IV
VASLUI]
Muzeul Vaslui, n cadrul pla-
nului de arheologice din anii
1977 1978 a nscris in
zarea din comuna
punctul Stejarul lui IV)
Gravettianului oriental finaP.
Continuarea a fost de
necesitatea materialelor arheologice
din a stratigrafie s-a
degradat prin agricole din ultimul
timp prin fizici care
puternic terenul. De asemenea, reluarea cer-
a mai fost de ne-
cesitatea paleolitice a mu-
zeului din Vaslui.
Cu ocazie s-a continuarea
Complexului A, pus
in perioada (1969-1971) care
fusese cercetat In felul acesta prin
casetele deschise s-a putut de-
limita microzona acestui complex
te restul inventarului arheologic din terenul
{vezi planul general, pl. I).
Din punct de vedere stratigrafic
nu de ceea ce se din cerce-
anterioare, anume:
1) Sol vegetal (15-20 cm);
1
au fost efectuate in colaborare cu
Muzeul de istorie din La
au participat M. Brudiu de la Muzeul din
Magda Istrate de la muzeul din Vaslui.
2) Sol de culoare cu desprinderi
prsmatice, puternic gleisat;
3) Sol de culoare cu slabe
desprinderi prismatice (40-60 cm);
; 4) Sol loessoid nisipos, de culoare gal'be-
(30 cm);
5) Loess cu bogate depuneri de calcar di-
zolvat aluvionat
2

Analizele palinologice efectuate de cerce-
Marin Crciumaru, de la Institutul
de Arheologie pentru ori-
zontul de locuire o c:i-
de de la tardigladar la ho-
locen3.
Din punct de vedere faunistic, pe
resturile fosile ntlnite anterior care, du-
Alexandra Bo-
lomei, bovideelor, a mai fost des-
coperit un corn provenind de la Cervus Ela-
phus (?)
5
.
Inventarul litic. Acesta provine, pe de o
parte din casetele deschise n
zona - atelier {Complex A) pe
de parte, din de control din
2 M. B r u d i u, Paleoliticul superior epipaleo-
liticul din Moldova, 1974, p. 109.
3 Marin C r ciuma r u, la cu-
paleoclimatului geocronologia paleo-
liticului din Romnia (mss.).
M. B r ud i u, op. cit. p. 27.
5 Determinarea acestuia a fost de dr. Ser-
giu Haimovici de la Universitatea "A. 1. Cuza"
catedra de antropologie a de Biologie.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
22
jurul Complexului A. din ultime-
le campanii au confirmat densita-
tea materialului litic este mai mare tot in
microzona Complexului A i s-a putut
delimita complet marginile sale (vezi p:anul
general). In unde se concentra
materialul litic s-au descoperit molarii de
la bovidee, unele resturi de oase foarte dez-
agregate percutoare.
Din punct de vedere tipologie, putem com-
pleta acum repertoriul uneltelor descoperite
aici, anterior, anume: la cele 13 tipuri
6
se mai Dintre acestea u-
nele tipuri de unelte snt simple - burinul
transversal (1) (fig. 3/1) ati-
pic (fig. 3/8-fl), lama {1) {fig. 3/14)
cu {1) (fig. 3/18) alte
compuse ca: gratoarul - burin (1) (fig. 2/5),
gratoarul pe cu scobituri laterale {1)
(fig. 1/12), 'burinul pe ru;;chie cu scobituri la-
terale (1) (fig. 3/2).
acesta este noul aspect calitativ al
inventarului litic, nu trebuie
s-au produs unele de ordin canti-
tativ, anume, la cele 90 de piese tipice
cunoscute anterior se alte 115 unelte
care din punct de vedere tipologie se pre-
astfel:
'1. Gratoare pe de 6
2. Gratoare pe 35
3. Gratoare nudeiforme )H
4. Gratoar...Jburin 4
5. IBurine 126
6. Burin pe 2
7. Burin nudeifo:rm 1-
8. 4
9. 2
10. Lame cu latura i("a dos") 4
11. Vrf de tip "La Gravette" tipic '1
1
1
2. 1
13. cu scolbituTi 1
14. cu de folosire 4
15. Piese 4
16. Lamele quasi "Dufour" 8
Total '115
6 M. B r ud i u, op. cit. p. 109-110.
M. BRUDIU, M. ISTRATE
mare al de atelier ca-
re se 1a 4 000 faptul locui-
torii care au n zona Complexului A
au o activitate de ate-
lier. In se din
anterioare unele din gre-
sie, speci'fice de prelucrare a si-
lexului, iar acum se mai pot
pel'Cutoare. percutoarelor in inven-
tarul atelier, din Gravettianul fi-
nal cercetat 'in sud-estul Moldovei constituie
o raritate. acum se mai doar
cu exemplar n de la
Moscu
7
.
In urma cantitative a inventam-
lui arheologic al acestui complex trebuie
revedem structura lui. din etapa an-
a se ponderea
mai mare a gratoarelor de burine. La
12 'burine reveneau 53 de gratoare. Din cer-
noi au rezultat 28 de 'burine 54 de
gratoare. In total, n ntregul complex s-au
descoperit 40 de burine 107 gratoare, ce-
ea ce constituie un aspect specific al aces-
tei
Un alt aspect care .apare acum pentru pri-
ma este n mare a u-
neltelor, fapt care apropie din acest punct
de vedere structura inventarului litic de aici
de ale celorlalte Gravet-
tianului oriental final din sud-estul Moldo-
vei8.
Trebuie un anume
ca, n cele campanii s-a Un nu-
redus de lamele quasi "Dufour" (3)
eXIemplare de "La Gravette",
unul fiind fragmentar.
Din prmct de vedere petrografic, -roca uti-
a fost n
rile. anterioare: silexul cretacic de Prut re-
un procentaj de 990fo, restul apar-
unor roci din sau din alte
7
M. B r ud i u, Catalogul uneltelor paleolitice
epipaleolitice din patrimoniul Muzeului
(mss.).
8
M. B r ud i u, op. cit., p. 114, 115, 116. Idem,
paleolitice la Moscu, jud. (mss.).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
PROBLEME NOI IN PALEOLITICA IV 23
zone, cum ar fr negru zis de Audia,
menilitul de silexul galben, cerat
de probabil
de control din zona
Complexului A ne-au dovedit un alt com-
plex similar mai aproape de acesta nu a fost.
In din anii 1977-1978 deschise
la vest de Complexul A, la o de
50 de metri s-a o densitate de mate-
riale arheologice (silex mai pro-
dar nu pe o prea mare.
Intre piesele tipice descoperite se ci-
teva gratoare {3). Densita-
tea a pieselor tipice a de
atelier ICa in situ ne conduc
la concluzia aid a existat un oomiplex (lo-
- atelier), dar care a foot denudat,
in a terenului pe
care se


mai vechi mai recente au
pe acestui versant
se piese litice care au putut fi
pndite att de locuitorii ct n
cadrul procesului de denudare survenit ul-
terior se !n-
acestor resturi fosile pe su-
dintre complexe, fapt intilnit in SII
1977 (vezi planul 2eneral).
In concluzie, putem descoperi-
rile arheologice din ultimele campanii
din IV au
completat cu date noi aspectul original al
acestei cum se specificul
materialului litic din se ca-
3
M. B r u d i u, op. ctt. p. 56.
racteriza printr-un grad avansat de micro-
litizare. Dar din punct de vedere al struc-
turii tipologice a inventarului existau une-
le deosebiri de din pe-
situate in sud--estul Moldovei. In pri-
mul rind la IV existau un
nesemnificativ de unelte compuse ca de

Din acest punct de vedere
se impune o rectificare in cu da-
tarea anterior, pornind de
la cele aspecte - microlitizarea in-
dicele mic al uneltelor compuse ca indi-
cele mare al gratoarelor, stabilind
a acesteia ntr-o a
culturii Gravettianului oriental finaP
0

Avind in vedere noua a inven-
tarului arheologic rezultat n urma comple-
acestuia, ca datele analizei polenu-
lui, care a stabilit o tardi-
glaciarului, mai inca-
drarea acestei n a Gra-
vettianului oriental final dm Moldova, res-
pectiv naintea de la -
Dealul Taberei III
11
. Prin ur-
mare, aspectul microlitic al inventarului nu
poate reprezenta un criteriu pentru datare.
Att microlitizarea, care este o ge-
a paleoliticului superior, dar mai ales
la acestuia, ct lamelele quasi
"Dufour", care se intilnesc intr-un
mai mare in i dau un ca-
racter specific n continuare.
10
Ibidem.
11
M a r i n C f c i u m a r u, op. ctt.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V.
1. VLAD
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
SI MUL TIDISCIPLINARE
'
DE LA CIUPERCENI,
TELEORMAN]
[CAMPANIA 1978]
ncepute in cursul anului
trecut au fost reluate n acest an in punc-
tele "la vii" din imediata apro-
piere. S....au extins de asemenea ntr-un punct
din la vest de Valea care lin a-
terasa a Du-

In punctul s-au efectuat
arheologice, de micro macro fau-
foraje geologice. Desigur
unele din analizele pentru care s-au iuat
probe nu au fost efectuate nu
sntem n de a prezenta datele com-
plete ale
noastre au stabilit aici exis-
cicluri de sedimentare:
pe categorii de depozite: deasupra pnzei de
calcar cretacic (senonian) aproximativ 85 mi-
lioane ani se un ciclu de sedimentare
care nu a durat prea mult, dintr-o
verzuie, oare a urmat un ciclu
de depunere a unei mase mari de bolovani
de silex din antrenarea de
o de a unor
din stratul cretacic local. Acest -proces s-a
n mai multe etape o'bservabile
culoare dimensio-
a bolovanilor de silex a materialu-
Din colectiv au mai parte: Prof. dr. doc.
P. ing. D. Popescu, prof. dr. Th. Neagu,
dr. E. Terzea, M. Circiumaru Dardu

4 - Materiale cercetAri arheoi.Ogice
lui de context. In partea a aces-
tui depozit dintr-o mijlocie s-au re-
coltat materiale arheologice constnd din
nuclee de silex lucrate prin retu-
Locuirea a fost ntr-o
de exondare (de uscat). Din acest
depozit provin piese faunistice. Ciclul
descris printr-o mai cal
n care au avut loc n
de pungi, a unor de nisip din
de culoare cu dungi sau maronii,
steril arheologic. apoi ciclul n ca-
re s-a produs depunerea unui ce-
cu material foarte eterogen rulat, for-
mat pe seama depozitelor cretacke din
dar cu mari aporturi litologice din zona
defileului de Fier a
orientali. Acest depozit cu probabili-
tate din vremea depunerii de
corespunde unui moment cnd
zona a ca vale a unui mare pa-
leofluviu. Partea a acestui sedi-
ment este foarte bine cu carbo-
nat de calciu - o betonare - A-
foarte mari
de la loc la loc. o de
n care s-au depus nisipuri de me-
die ciclul de sedimentare a 1oessu-
rilor n care se paleosoluri cores-
unor momente de a cli-
matului. Depunerea solurilor a avut loc n-
tr-o din vremea ultimei
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
26
In partea a acestui pachet de ori-
zonturi ale loessului se paleoliticul su-
perior care un facis local contem-
poran aurignacianului de pe teritoriul
noastre din Europa. O cercetare prin
turi a [ntregului pachet de loess nu a fost
constituie un deziderat a cer-
din anul acesta. Grosimea pachetului
de loessuri intre 6-16 metri, la mar-
ginea malului surpat unde lde altfel este

Pe baza datelor de
noi precum studiilor disciplinelor antre-
nate pe care le avem la dispo-
se pot trage concluzii eco-
logice, privind epoca celor mai
vechi unelte n depozit. Ne n
zona unor largi des1chise, cu o vege-
de tip cu oaze de
n n unei
surse de cu zone inundabile. ntre bio-
topii de
toare dolicopitecul. Aceasta este
in care .... au putut activitatea cei
dinti oameni de unelte acum
numai unelte). Procesul a
putut avea 'loc n Villafranchian.
rile viTtoa.re vor stabili ct de mult se ntin-
de n timp Villafranchianul n acest loc ca-
re anume din etapele sale snt prezente aici.
Vii I II. In aceste puncte s-a
de date stratigrafice culturale
care fi racordate cu, cele furnizate
de disciplinele
Din pachetul gros lossuri sau argile los-
soide care cuvertura nisipuri'lor
o succesiune nu
am putut avea deat pe o adlncime mer-
gnd la 5, 10 m n care acum am
surprins etape cu soiuri fosile cores-
V. 1. VLAD
a .faze mai blinde dintr-un
climat interstadial.
Date de locuire atestate prin unelte nu
avem dect din partea a orizon-
tului cu sol fosil care 'n
succesiunea depunerilor la
Astfel locuirea in stratul cu acu-
sub de de ce
primul sol fosil, de asemenea in
orizonturi cu de carbonat de cal-
ciu sub de granule care l
La Vii II in stratul cu de calciu
sub de de nu s-au
sit deCt foarte piese arheologice.
anului acesta vor putea aduce pre-
mai multe n cu
a acestui strat. Orizontul cu acu-
de granule de carbonat de calciu este
bogat n materiale arheologice
nlnd perioade cu cel din
strat din punct de Vii I.
Tipologie este vorba de un proces cultu-
ral, o industrie care pe nuclee de
silex local lin general de culoare cu
plan e lovire preparat, cu lncli-
de dimensiuni mai mari lin partea in-
a depunerilor cu dimensiuni mai
mici in debitaj de desprindere
de lame, cu ct ne apropiem mai mult de
Este vorba cum am mai
tat de un lfades cultural care se la
nivelul cultural al aurignacianului, cunos-
cind forme specifice legate probabil de cali-
materiei prime, de econo-
mice specifi'ce mediului fizica-geografic
climatic n care se de tradi-
locale preexistente.
Deasupra din stratul de humus din sec-
torul Vii II pot fi gropile de bu-
cate are unei 'locuiri ce poate fi n
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE MULTIDISCIPLINARE nE CIUPERCENI 27
sec. XVII-XIX. Intr-o de
prin incendiu s-a un cuptor
in stare a fost
printr-un in'cendiu care a mistuit-o
in intregime. La cea 4 de spre N se
afla o de bucate cu care
avea o gropilor
de bucate din In imediata a-
propiere a in partea sa de vest s-a
un schelet uman, probabil de femeie
4'
dar inventar. Cer-
s'int n curs de
In zona Carierii s-au luat primele
de conservare a depozitului prin in'Chiderea
sa cu un gard de In vede-
rea profilului s-a luat de
protejare a sa cu o folie de polieti-
la data cind se va face consoli-
darea. Depozitul arheologic geologic din
a fost declarat arheolo
monument a1 naturii.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT_ ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE
MARIN NICA
N ASEZAREA NEOLITICA
'
DE LA "VIADUCT"- CRCEA
.OOLJ]
In vara anului 197s s-au continuat
arheologice n de
la Crcea, punctul "ViaducL" prin deschide-
rea a trei XXV
(25 X 2 m) la 10 m est de
XX; XXVI {1 O X 2 m); perpendicu-
pe cele XX-XXV sec-
XXVII n partea: de
1
est a
In primele patru carouri ale
XXV, la marginea terasei, a fost identifdi-
o de dimensiuni mari, cu fundul
denivelat, n interiorul s-au descope-
rit numeroase fragmente ceramice, unelte de
silex, oase de animale domestice,
toate unei faze evoluate . a cul-
turii Cteva fragmente ceramice
snt pictate cu grafit.
In caroul 9 al s-a desco-
perit o (nr. 1) de 1,50 m
de O, 70 de nivelul de al
culturii Starcevo IV. Din umplutura de cu-
loare maronie a gropii nr. 1 s-au recoltat
cteva fragmente ceramice dintre care foarte
snt pictate policrom citeva fragmente
de oase de animale domestice un
mic de unelte de silex. la marginea
terasei respectiv n zona cuptoarelor de ars
oale, groapa nr. 1 a fost n solul
viu galben pentru scoaterea lutului necesar
oalelor. In cadrul sec-
a mai ie.<;>it la la o adncime de
0,80-0,90 m o de ro-
cu diametru! de 0,90 cu marginile
ridicate. Vatra era pe un
pat de cioburi cu puternic
FPagmentele ceramice culese de sub
aspectului cultural
Vinea dintr-o mai timpurie
cum dealtfel 6 adincimea la care a
fost 'Vatra. n apropiere de a
la adncimea de 0,75 m o grupare
de chirpic cu rare frag-
mente ceramice care au probabil
unei de de tip
Vinea. Stratul aspectului cultural
Vinca n zona vetrei .<;>i a resturilor
de chiPpic grosimea de 0,40 m iar cel al ce-
ramidi policrome (Starcevo) 0,25 m. Stra-
tul neolitic este suprapus de stratul roman
gros de 0,25-0,30 m.
In XXVI au fost descoperite 3
gropi cu ceramica (Starcevo IV),
2 gropi cu (Starcevo IV), 2 gropi
cu Vin ca, 2 gropi un
'bordei daco-roman (sec. II-IIi e.n.). Gropile
nr. 4 L<?i 5 de dimensiuni egale (2,25 X 1,10 m)
aveau forma iar fundul neted. eera-
mica n aceste gropi este foarte
n forme ornamente. Un fragment
pictat cu motive spiralice, policrome, pro-
vine de la un vas bitronconic de dimensiuni
mai mari. Un material la fel de variat
care de asemenea, fazei Crcea IV
ni l-a oferit groapa nr. 3. Aceasta avea o
aproape cu dia-metrul de
1,50 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
30
Groapa nr. 1 de di-
mensiunea de 4 m a probabil
unui bordei neolitic de tip
care a suprapus gropile nr. 4 5 din faza
ceramicii policrome. In interiorul bordeiu-
lui au fost descoperite frag-
mente de chirpic incendiat, cera-
de asemenea secundar,
un lfiragment de idol. aspectul
ceramicii bordeiul unei faze evo-
luate a aspectului cultural
Groapa nr. 2, de bor-
deiul daco-roman era de {1,50 X
X 2 m) cu fundul peretelui de nord-est pu-
ternic cuptorit ntrunea toate pen-
tru a putea fi Cerami
1
ca in
interiorul acesteia de asemenea,
unei faze evoluate a aspectului
Vinca.
Bordeiul daco-roman, orientat SV-SE
avea o aproape cu diametru!
de 5,5 m groc.pa bordeiului era la
0,70 m de nivelul de antic. Aco-
se sprijinea pe 4 pari a gropi
erau plasate in partea de sud de nord.
Podeaua bordeiului dintr-o
puternic se foarte bine.
Vatra nu a fost Probabil ea a rfost
'n afara bordeiului. In interiorul
acestuia s-au descoperit numeroase frag-
mente ceramice lucrate intr-o de
cu cea
MARIN NICA
obiecte de fier oase de animale domestice.
S-au putut recupera citeva de
vase, o din sec. II-III e.n.
In XXVII {15 X 2 m) la adinci-
mea de 1,30-1,35 m, in jurul unei vetre
de aproape s-a con-
struit o grupare de cioburi, oase de animale
pietre care au unei din
faza Oircea IV (Starcevo IV).
Fragmentele de direct pe
solu viu. Vatra a fost de o
iar latura de est a cu o
Vinea, respectiv groapa nr. 1.
La de sus a SXXVII a
la o cu
policrom din care s-a recuperat un vas, un
picior de unelte de silex os.
aspectul ceramidi complexul respectiJV (groa-
pa Nr. 2) a etalpei finale a fazei
Crcea IV.
Rezultatul campaniei arheologice din ,anul
1978 de la Circea "Viaduct" a cu-
noastre despre g,rupul cultural
Circea aspectul prin noi
date stJratigrafice cit despre modul de con-
struire al uneltelor acestora. S-a
descoperit prima din seco-
lul II-III e.n. n Oltenia. Mate-
rialul ceramic de descoperit
cu cel de tip roman este dovada
a procesului de romanizare al popu-
autohtone de romani.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
EUGEN
REZULTAlELE SAPATURILOR
ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU
[1978]
Studierea complexului neolitic de pe locul
"La Muscalu", de la de vest al
Coadelor, din apropierea satului Radovanu
(jud. Ilfov), a continuat in anul 1978.
cum se pe acel teren se aflau restu-
rile a patru suprapuse, toate apar-
fazei de de la cultura Boian
la cultura din ele au fost
cercetate n 'intregime.
Activitatea din 1978 s-a concen-
trat asupra dezvelirii studierii
a de la baza nive-
lului 3 din cuprinsul
o pentru
din acest nivel anume
faptului terenul folosit pentru
avea, n vechime, o nclinare dinspre
sud-vest spre nord-est, oamenii neolitici au
fost amenajeze 'intr-un [el de
terase, cu la mici diife-
de nivel una de alta.
In ultimii ani a fost prin
turi aproape 'ntreaga ntindere a
la adncimea nivelu-
lui 3, dar s-au
sit numai n de nord-vest; In
de precizarea se pune [ntre-
barea - la care nu s:intem n
un categoric - dece,
avea o destul de
de de circa 50 X 40 m, oamenii
din antfchitate
numai spre periferia de nord-vest a aces-
teia, 1ar restul terenului a liber?
Problema se mai mult
avem :n vedere faptul prin
noastr-e efectuate mai demult, s-a constatat,
pe oe stratigrafice clare,
nivelului 3 a fost
cu un de ale
urme au fost delimitate n puncte de
pe panta de la sud de terenul Con-
acel 'nconjura din toate
Prin urmare, n perioada
n stadiul actual al
rea era din cele patru
amintite, aflate spre margine, iar terenul
era nconjurat de un de n-
Se cuvine subliniat pentru
parea acelui a fost nevoie de un efort
colectiv al unei cu mult mai
mari decit cea noas-
singura ar ifi aceea
n realitate avem de a face cu o parte din-
tr-un complex - cum am demon-
strat cu aproape zece ani n - anume,
n cazul nivelului analizat, terenul delimi-
tat prin cu cele patru con-
avea rolul de loc de re-
fugiu pentru o comunitate mai mare ale
se vor rfi aflat pe teren des-
chis, pe panta din imediata apropiere,
a Coadelor. Pe acel loc, prin
Mariei au fost descoperite resturile
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
32
ctorva a se cerceta sistematic,
din acest punct de vedere terenul respectiv.
In caz de pericol membrii se
puteau retrage ln cuprinsul
fortificate.
cum am amintit, lin s-au
descoperit de prove-
nite din patru dirferite. Se cu-
vine asupra din ele,
unele elemente specifice, n oare-
care deosebitoare.
de provin, n parte din
podele platforme din
la din Platformele au avut
forma aproximativ cu dimen-
siunile maxime de 8 m lungime circa
4 m grosimea lor era de la
0,25 m. Intre de erau in-
tervale de drca 1-1,5 m Se cuvine
subliniat acele au fost paralele
intre ele aveau axul lung orientat pe di-
de nord-sud, iar ntreg
rul era orientat pe est-vest.
Prima dinspre vest era rep-
printr-o de
de ars, podea plat-
Mai este
in cadrul nu s-au urme de
cuptor sau de
ne fac presupunem este vorba de o
nu de o propriu
Cea de a doua are stratul de
gros toate elemen-
tele specifice unei podele Bul-
au pe dedesubt imprimate
urme de trunchiuri de copac aco-
perite cu un strat gros de lut amestecat cu
multe paie. latura de est a
acestei mai la nord de mij-
locul laturii s-a dat peste o de li-
cu o avnd
mari cu urme de de lipi-
de aproape 1 m lungime, de 0,10-
0,15 m grosime. a fost
pentru a putea fi cu
deoarece presupu-
nem resturile cuptorului prop-
EUGEN
riu zis, pe loc. ipoteza
se va confirma, ar fi prima de cuptor
mai bine din cuprinsul
neolitice de la Radovanu.
peretele scurt de nord se aflau res-
turile unei prispe scunde de lut, cu totul
celor descoperite n locuin-
din nivelurile superioare.
In cuprinsul de a
deasupra stratului
platformei, mai ales n partea de nord, s-au
observat mai de cu
urme de nuiele (de circa 0,03 m grosime)
desigur din lo-
seama de raritatea unor
astfel de sntem de nuie-
lele !S-au folosit mai la r-ealizarea
de sus a de pe laturile nguste.
a treia, avea de asemenea po-
dea din mari. la-
tura de est se afl.a soclul masiv reali-
zat din lut al cuptorului, cu laturile
destul de 'bine arse la
Ca n in aceasta
s-au peretele de nord, n parte
1unecate pe resturile unei prispe
scunde, din lut.
Cu prilejul locuin-
s-au descoperit cteva de
cu CU purt'nd
urme de decor pictat. numai fon-
dul de culoare cafenie
Pe snt urme de culoare
care ar putea reprezenta culoarea cu
care s-au trasat motivele decorative.
subliniem pentru prima n
rea de la Radovanu se
unei avnd n interior
Ultima dinspre est era de di-
mensiuni mai mici nu a avut nici urmele
cuptorului, nici sau La demon-
tarea resturilor ei s-a observat nu avea
nici ci n de
de era n mare
printr-un stmt de ars la
Se poate deci presupune
de nu corespunde unei lo
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATELE SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA RADOVANU (1978)
33
ci unei anexe, distruse prin foc pu-
ternic.
Trebuie simetria. Cele
se aflau iar fiecare
din ele era cte o Una la
vest de prima a doua la est de
s-ar putea explica
prin aceea oamenii neolitici s-au gndit
anexele fel ca
de vinturile predominante din

In 1978, la baza nivelului 3 cercetat,
malul de nord s-au observat de li-
Ele au fost dezvelite in conti-
nuare spre nord s-a constatat ele se
intrerup in acea unde de alt>fel in-
cepe panta mai De asemenea, la
est de cea de a doua sint
de A tfost
o a li se da de mar-
gine, sub mal. Nu
este clar este vorba de o construc-
sau sint numai de pro-
din arse descrise lune-
pe
a intra in in de
noastre la Radovanu,
aveau con-
nu in ci ca casele de munte
din trunchiuri de copac orizontal
mbinate la construirea
se podeaua
Inainte de a ncheia acest paragraf se cu-
vine subliniem citev,a concluzii impor-
tante:
- nivelului
3 2 aveau dispuse intr-un
sau n paralele.
- oamenii din faza de n
aJjezarea de la Radovanu, din nivelurile
3,2 1 foarte probabil ;in ntreaga
din jur, au folosit tip de de
cu o
cu podea cu cte un
cuptor cti soclu masiv aflat pe latura de est
cu o de-a lungul peretelui
de nord. faptul in nivelul
5 - Materiale arheologice
l s-a tip de dar s-a
schimbat modul de organizare a
fapt oglinldit prin modi'ficarea :planului.
In timpul dezvelirii de la
baza nivelului 3, n unele ne-am
adincit ceva mai mult au fost atinse, la
o de circa 0,15 m, resturile de li-
ale a'ltor '<inume cele
aflate la baza nivelului 4, cel mai vechi ni-
vel din din faza de
De pe acum, se poate acele
se numai spre marginea de
nord-est a platformei au fost
ele intr-un singur
Intrucit cercetarea
toare nivelului 3 este pe terminate nu am
prea multe materiale de aceea nu
vom face o prezentare a lor.
In vom aminti noi
dovezi in cu practicarea
plantelor. In marginea unei anexe a unei
s-au descoperit
mici de cu
boabe de grtu intr-un caz n al doilea,
cu boabe de sfe-
probabil de
Oasele de animale sint oglin-
desc predominarea n nivelul 3 a bovineior,
urmate de ,porcine.
Uneltele de silex nu snt numeroase. Ma-
joritatea snt din silex balcanic. Amintim
dintre ele cteva lame, segmente de lame
ce au parte din seceri
Din corn s-au unelte de tipul
lucrate din corn de cerb. S-au
scos la citeva suie fragmentare
de os.
In ceramicii este cazul amin-
tim in de vest s-au dezvelit cite-
va de cidburi din vase intregi-
bile, peretele ae est, in intervalul
dintre cuptor de sud est al
rii, iar o a doua aglomerare se afla
de nord vest. similare s-au
n aUe din nivelurile
perioare. Prin urmare, nu este vorba de o
ntmplare, ci de un obicei al oamenilor din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
34
vechime de a vasele in anumite
locuri. Recipientele snt de forme
faz.ei: borcane, vase cu .picior inalt, capace
mari. Multe din ele sint decorate prin exci-
zie incrustare cu materie Bo.rca-
nele de uz comun au bruri n relierf, pro-
eminente
Din domeniul magico reli-
gioase descoperirea n anexa ves-
a unui grup mic de obiecte, format din
cteva o
cu marginile netezite cu
EUGEN
dintr-o de lut, ar imita
forma unei piini ovale, pe o parte
pe S-a mai o figu-
de lut.
Acestea au fost principalele rezultate ale
din anul 1978 de la Radovanu,
care au dus aproape la ncheierea studierii
nivelului 3, ceea
ce ne va permite ca n campania din 1979
ncepem dezvelirea din nivelul
4 terenul va fi liber, vom face une-
le sondaje 'n necropola
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
NICOLAE URSULESCU
CERCETARILE ARHEOL-OGICE DIN 1978,
DE LA PREOTESTI- "HAL TA"
. '
SUCEAVA]
In mai 1978 au fost continuate
rile ncepute n 1977
1

timp de s-a limitat la cer-
cetarea unei gropi menajere (Gr. 1) a res-
turilor unei (Loc. 2)
2
, ambele da-
tnd din subfaza A
3
a culturii Cucuteni.
Groapa nr. 1 a fost de anul
trecut, sub vatra cucuteniene nr. 1,
cu ocazia de control,
demontarea resturilor acestei Ea a
fost de la aproximativ 0,90 m de la
a solului, de la baza
primului nivel neolitic s-a adncit la
2,f0 in (fig. 1). Groapa a servit mai mult ca
sigur pentru scoaterea lutului necesar con-
struirii unei ceea ce ca-
racterul neunHorm al conturului ei (fig. 3).
pe la - 1,35 m partea a gropii
a fost de un deranjament modern,
ceea ce face ca forma ei fie
cu un oarecare grad de prolba'bilitate
pentru partea Pe ce
t Vezi raportul preliminar, semnat de N." Ursu-
lescu Dr. Popovici, arheologice din
1977, de la (jud. Suceava)," la
sesiunea de rapoarte, 10 mar-
tie 1978.
2 Limitarea n timp a fost detet'mi-
de faptul constituie punct de
pentru l;ie is-
torie-geografie a Institutului de superior
din Suceava se n perioada
pentru activitate.
s
groapa se apropie de fund, conturul ei de-
vine tot mai uniform, !fundul gropii prezen-
tndu-se albiat. La - 1,70 m, de unde nce-
pea albierea, groapa era de cu
diametrele de 2 x 1,5 m, avnd orientarea
est-vest. Umplutura gropii a prezentat un
material extrem de bogat n ge-
neral [n bune caracteru-
lui nchiiS al complexului, ca re-
duse a solului. modul de umplere a
gropii a fost diferit. In zona de la fundul
gropii (2,10 m) la -1,70 m, materialele
snt sporadice fragmentare, acesta fiind
un indiciu pentru utilizarea gropii ca loc de
depunere a menajere. Ultedor, de
la -1,70 m in sus, materia-lele devin extrem
de numeroase de diferite categorii, ce-
ramica fiind 'n cele mai multe cazuri ntre-
Evident, n pentru
astuparea g.ropii, au fost aruncate
. nat resturile unei din prima
de locuire, pentru a se permite construirea
locuintei cucuteniene nr. 1, n a
doua Mai- mult, n partea
a gropii, intre :-'-0,90 -0,70 -0,60 m, s-a
o nivelare prin depune-
rea a unor fragmente ceramice mari
. si cu (1,1-1,3 cm), care pro-
de la 3. mari dimensiuni. In
felul acesta s-a un pat solid, pe care
s-a construit nr. 1.
.. _m(. 2 se spre sud-vest de
nr. 1 se puternic deran-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
5.
.
..
Depunerr po5tcucutenrene
A doua. etapa brun inchis)
Pr.ma. c ucutenr ( 50/ brun - sclbul)
Strat sfenl ( cenu!.u- ,9(llbur)
ceramrce.
lipituri de lut co/c:inafe
Vcttra locuinte, nr. 1
Oase
o
1)
, ,
=
=

, (J =

r::::::.
..
, .
',
. . .
(]

..
.
-. o
Fig. 1. - 19-78: Profil din nr. 1 groapa nr. 1 (pe linia
de carouri M).
8
N.
.. -
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
F
1
1
1
-- -.
3
H
978
festunle locum!e nr.
l1moto rospindorii nteroo/e lor
Compler de
Com It.. cu li di:! lut
2
1
a.
P,etre dt: !J'esr inros.tli (Jn _.,,.,;

1
!
b
c
J
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
38
cu material. Cauza acestui de-
ranjament o constituie att din
epoca care au fost ridicate pe acest
loc, ct \'1i locuitorilor din a doua
N
:-.- - "
.

f13 3 PREOTESTI- HAL TA-1378
planul 5rop11 nr 1
U Vatra. locumier n.- 1
Lumto JrOfll la - 1, /Om
-- -- la. - f.70m
.. - limd a deran 10menfulu1
modem J
G
t.
Datarea nr 2
n prima de 1ocuire a fost
pe baza unor fragmente ceramice des-
coperite aici, care intregeau unele materiale
descoperite n groapa M. 1. In felul acesta
s-a dovedit groapa nr. 1 a fost cu
ocazia nr. 2
n prima parte, cu resturi menajere din tim-
pul folosirii acestei dezafec-
tarea acestei {prO'ba'bil incendiu), o
mare parte din inventarul ei a fost folosit
pentru umplerea a gropii, peste
care s-a construit noua nr. 1.
Din nr. 2 s-au mai por-
de {mai ales spre
sud), zona vetrei (cu puternice deranjamen-
te), ca cteva complexe cu material ce-
rami!c fragmentar. mate-
rialelor pe teren, se poate deduce vatra
se afla in zona a pe-
NICOLAE URSULESCU
s-au spre nord est, antre-
nnd ceramica n Locu-
a avut dimensiunile probabile de 4-
5 m X 2,5-3 m o orientare nord-sud. Va-
tra a fost pe un pat de pietre de
gresie puternic din cauza
focului. In s-au mai citeva
mozakale de la lutuiala
a vetrei. Mai multe de la lu-
ca mai groase de lut, cu
{provenind de la placa unui cup-
tor), au fost n umplutura gropii nr. '1.
Descrierea materialului. Avind n ve'dere
contemporaneitatea
materialelor din groapa nr. 1 nr.
2, le vom trata aici
Un e 1 te 1 e sint prelucrate din diferite
il'Oci ('indeosebi moi), silex, os corn.
n preZ'ent nu s-au obiecte de metal.
a) Uneltele de constau din topoare
neperforate, amorfe. Rocile
frecvent utilizate erau marna ce-
gresia .
Topoarele erau mai ales plate trapezoida-
le, prezentindu-se, aproape de-
teriorate din cauza (fig. 4/1-3). Nu-
meroasele de descoperite
prelucrarea se pe loc. 'S-ar putea
remarca faptul este destul de
neingriji se confere un
aspect prea estetic pieselor finite. Aceasta,
ca lipsa pieselor perforate, pare indi-
ce n cucu de la Preo-
t - cel n prima
nu exista o specializare n prelucrarea to-
poarelor de Mai ngrijite se
{fig. 4/4-5), care sint
nate dintr-o materie ceva mai
(gresie
b) Uneltele din silex sint extrem de rare.
In schimb s..:au descoperit numeroase
uri de prelucrare, atit in ct n
s-ar explica prin
:reutilizarea pieselor bune de locuitorii
celei de a doua etape. Prelucrarea pe loc a
silexului este pe fii
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1
"'/.-c:---------
i
(_/
CJ

.... ',
----'-----'
3.
' ....

'

\bl

2. 1 ______ 7
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
40
de descoperirea unui fragment de percutor
din conglomerat, n nr. 2. De ase-
menea, la gropii nr. 1, s-au des-
coperit pietre de mari dimensiuni (din
una alta paralel_ipipedi-
ele reprezentau probabil o
percutorul ei, folosite pentru prelucrarea u-
neltelor. Materia consta nu-
mai din silex de Prut. Dintre piesele desco-
perite, se un splendid vid de lan-
ce, lung de 9,5 cm '(lfig. 4/6) un grattoir
(fig. 4/7) pe (2,9 cm).
c) Osul a constituit materia pentru
uqor piese variate: ac (fig. 5/5);
cu vrful puternic (fig. 5/1); vrf
(pumnal?) prelucrat pe o de os,
iat longitudinal {!fig. 5/2)
3
; o fragmen-
sub forma unei triunghiulare,
cu v\r:ful rotunjit. (fig. 5/4);
fuitor, folosit probabil pentru prelucrarea
uneltelor de sau os\ cu planuri
de dintr-o tibie de bovideu, care
prin utilizare a fost pe una din
la canalul {lfig. 6).
S-au descoperit coarr.e de ovicapri-
unul cu Vrful tocit prin utilizare
(fig. 5/6), altul cu Virful rupt, ca urmare a
unor lovituri (fig. 5/3). Un corn de bovideu
aveau virful rupt, iar 'baza oblic.
3
Cele mai bune analogii pentru piese
se la (cf. Ed. Acad.,
1954, p. 266 fig. 25/6, 8, 13; pl. LXII/10).
4
J. Ban ner, Das Tisza - Maros - Koros -
gebiet bis zur Entwicklung der Bronzezeit, Szeged,
1942, p. 38; J. N eu s tu p n y, Poltssoir..s neolithique
en os, in: "Acta Archaeologica", Copenhaga, XXIII,
1952; A. D. A 1 e x an dres c u, de os
neolitice, in: S.C.I.V., XII, 2, 1961; S. Marine s-
c u - B i 1 c u, Cultura Precucuteni pe teritoriul Ro-
mniei, Buc., 1974, p. 42-43, 46.
5
In de la fel ca n
prima campanie, n 1978 au fragmente
NICOLAE URSULESCU
Probabil aceste piese au servit ca lustrui-
toare.
Cer amic a
5
exemplare ntregi-
bile n cu totul fragmentare n lo-
Formele ceramicii pictate se prezin-
intr-o pahare; vase cu su-
port (rfructiere) - deosebit de numeroase;
castroane; amforete; amfore. Stilul ornamen-
tal predominant din spirale deri-
vate ale acesteia. Se ntlnesc une-
le vase cu decor meandrat, format din linii
drepte. In timp ce pe celelalte vase decorul
este continuu (liber), pe suporturi el se pre-
metopic, indeo-
sebi pe linia celor orificii rotunde.
In cadrul ceramicii nepictate, 'in de
specia se un vas de
provizii de mari dimensiuni (chiup), cu ar-
dere foarte lustruit n
att la ct n interior, care este
decorat sub margine, n dreptul toartelor ro-
tunde, perforate orizontal, cu un circular
de alveole adnci. De remarcat acum,
asemenea vase I?.U ,au mai n etapa a
doua de locuire.
P 1 as t i c a este destul de dar in te-
resant din punct de vedere artis-
tic, mai ales 'Cea
Plastica din:
fragmente de la partea a unor
picioare, cu trata.re decorate prin
incizii (fig. 7/2,3); un fragment din partea
a unui picior, cu foarlie mici
laterale, care ar putea desemna
gleznele sau semne de (rfig. 7/4);
trei mici conwi de lut, cu baza (fig.
7/8-10).
b) Plastica cuprinde att cepre-
de statuete, probabil ale unor cor-
nute mici i(d'ig. 7/5,6), ct toarte -
protome. O (fig. 7/7) este de
ceramii::e de Precucuteni, antrenate peretele unui fragment ceramic
mai ales in umplutura gropii. Intrucit nu s-a des-' . foarte reaiist faciale ale unui bo-
coperit nici un complex din 'trata-
rea ceramicii Precucuteni va fi cu alt
prilej.
videu; coarnele, probabil ndreptate in jos,
snt rupte. (fig. 7/1) este
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
---
--
1

2.
1.

.. 11=
1
s. 1 ...

,.
' .. \ '
'\ti ... - ... _.
Fig. 5. Piese de os corn.
6 - Materiale arheologice
..0\,Q
"-ii

'.
o
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
\1
\
'
;
Fi --- -----
g. 6. .
alta. d"
In os.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1:---..._

i--......_
/5
1-
\::::::::
!
6.
:: : 1 1 1
1
8. ' 9
5crn
- . t de lut Fig. 7. Plas !Ca .
6'
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
44
de un fragment din marginea unui
vas, probabil castron; in interior, in dreptul
protomei, e o probabil
pentru prinderea vasului pe sub
mult protoma gi-
tul, capul botul unui hovideu; ochii snt
sub iforma unor alveole largi, n care
s-au plasat pastile de lut (la unul din
ochi s-a desprins); coarnele
sint rupte de la
Concluzii. din 1978 au dovedit
stratigrafic a etape de locuire
in cadrul subfazei A
3
a culturii Cucuteni
n nordul Moldovei. e dificil
NICOLAE URSULESCU
se afirme cu unor clare
deoseibiri tipologice intre cele etape,
mai ales faptului materialele ce-
lei de a doua etape provin numai dintr-un
complex deschis nu decorul
ntr-un mod
De asemenea nu s-a surprinde-
rea unui complex din perioada Precucuteni,
materiale ale acrstei culturi au fost se-
sizate in mai multe puncte ale
o continuare a
in ar putea
rezolvarea problemelor des-
chise.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

DOINA IGNAT
DE LA SUPLACU DE
[JUDETUL BIHOR]
'
Raport preliminar
de la Suplacu de Bar-
este pe terasa a
lui, n partea de sud-sud-vest a comunei,
in dreapta in hotarul
numit de localnici:
Din :punct de vedere geografic,
dintre Repede o
de cmpie mijlocie, prezentind
sub aoest aspect geomorfologic numeroase
cursuri de grinduri L'il zone


Au fost cercetate puncte de
locuire: I situat la limita
dintre jud. Bihor jud. punctul
II (1978), la cea 700 m spre nord-vest,
n malul drept aol Stratul de cul-
care se n malul riului, la
adncimea de 2 m, pe o de 36 m a
fost a.fectat de distrugeri in
deoarece n malul stng el esfe spo-
radic.
In punctul de grosime a stratului
de a fost o de
16X 11,50 m, n 6 casete prin mar-
tori de Cte 0,50 m
din punctul I"
este cu din punctul
Il". S-au suPprins aici ni-
vele de locuirre separate ntre ele printr-o
de 'lut fin, reprezentnd, desigur, o
a apelor Spre deose-
1
G h. M h r a, Cmpia Re-
pede Ed. enciclo-
Buc. 1977, p.-il.
bire de punctul 1" unde nivelul 1
o locuire mai aici locuirea
de intensitate este n nivelul II.
In nivelul I a fost o
de de 2,80 X 3, 75 m o sim-
de in extedorul

Inventarul descoperit se compune din frag-
mente de vase mari de provizii, cu
pasta cera-
cu vase miniatu-
rale, fragmente de vase cu picior, un frag-
ment de tigae cu "cioc", unelte din

Din stratul de al acestui nivel pro-
vin deasemenea fragmente ceramirce apar-
unor vase mari de provizii,
castroane, pahare cu
vase miniaturale.
Au fost descoperite deasemenea to-
poare din unelte
de prelucrare din silex obsidian, zdrolbi-
toare din
,In nivelul II au fost descoperite cerce-
tate un de 4
nr. 7 {5,75X3,70 m) era
n malul astfel nCt lungimea ei
este fiind in parte.
Pe sub platforma
de chkpic a fost descoperit un strat gros
de provenit de la lemnele despi-
cate care au !fost sub Sub
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. Malul
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
II. Aspecte de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.

. .
.

'
t
'


~
.
.
-.. .................. .
.
.
'
.
.
.
o
P l a n a UI. Unelte
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
i
...
(
L
1
7 - Materiale arheologice
- o o ...... ..
\)
'
.
'
1
IV. Unelte.
.:
l ...
'" .
l
.. ,
: ........ ,..
1
1
1
.. "
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1
\
\
\
\
\
\
\
'

,"" ....... --- --- ---

1
___________ ::;,
1
1
1
1
1
1
!
1
1
1
1
1
\
'
'
,
/
1
1
1
1
1
1\
,' v.:--
\
\
\
1
1
,_
_______ ;
--------
.,......____-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
\
\
1
1
1
1
\
\
\
\
\
---- _."
" J
v. Cu ..----
6
9 1l em
pe cu picior. __ _.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
5
~
~
..,
...
".,
a)
u
o
'
Oj
"'
...
QJ
u
Q)
E
...
o
~
~
ca
"" c
c:J
p::
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
VII.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro VIII.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
54
stratul de ni-
sipul din al'bia rului.
In interiorul a fost o
pe ca.re se aJflau trei
vase: o cu picior oale de di-
mensiuni mai mici. Inventarul se
compune din f,ragmente de vase mari de
provizii, uneori atit n
interior dit n exterior ICupe,
boluri) topoare din
nr. 8 (3, 75 X 2,25 m) a fost dez-
fiind in malul casetei
nr. 4. Este o
unelte
nr. 9 (2,70X'\i0 m) la
de 3,50 m de nr. 7, a fost
ea parte de apele
Sub platforma de chirpic a fost sesizat
aici un strat de pe
Inventarul se compune din cera-
cu amestec de nisip
to-
poare din
nr. 10 (3,00X2,50 m) este o lo-
avind n ime-
diata apropiere vetre de
Inventarul din unelte vase
de provizii, vase din
In cele nivele de locuire, precum
in au fost descoperite n total 63
unelte topoare, zdrobitoare).
In timp au fost descoperite
de sau pietre din care se
uneltele. Acest fapt ne cre-
dem, n de la Su-
placu de exista un "atelier" de pre-
lucrare a pietrei. Nu s-au descoperit in
DOINA IGNAT
schimb, unelte perforate, dect citeva
de cu de perforare.
Materialul ceramic descoperit in cele
nivele de locuire din vase mari de
provizii, cu buza cu
sau ibutoni, lfarlurii cu pe-
oblici, buza uneori pic-
tate atit n interior ct [n exterior, cupe
cu picior inalt, tronconic, gol [n interior,
vase m!niaturale, unele cu fundul (ti-
precum unele .recipiente n
de linguri, adinci, cu coada - a
utilizare nu o putem preciza deocam-

Pictura, cum s-a este
at\t in interior cit in exterior, iConstlind
din benzi late, dispuse sub benzi para-
lele pe corpul vasului, sau linii meandrice,

de la Suplacu de Bar-
poate fi ntr-o de nceput
a culturii Tisa n cea de a III-a de dez-
voltare, fiind pe terito-
riul jud. Bihor.
Inventarul cimitirului de la Iclod
2
pre
numeroase analogii n formele vaselor,
in special al cupelor cu picior.
Spre deosebire de Idod, unde una
din componentele genetice este ceramka cu
incizii la Suplacu de se
pare este reprezen-
de care se

de la Suplacu de este
mai tirzie dect materialele de tip lclod, con-
stituind o pentru formarea cul-
tucii Tisa III.
2
Gh. Lazarovici.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Z. SZEKELY,
B. BARTOK
CUPTOARE DE ARS OALE
DIN ASEZAREA NEOLITICA
'
DE LA
din de la
a culturii
moartea lui Laszl6 Ferenc timp de a-
proape 50 de ani nu au fost continuate. Pro-
blemele ridicate de noile descoperiri n
domeniul neoliticului, au necesare con-
tinuarea n
n care din cauza premature
a lui Laszl6 multe probleme au nere-
zolvate, deschise.
Din sub ndrumarea profeso-
rului Ion iNestor, Institutul de arheologie al
Academiei de Sociale Politice !in
colaborare cu Muzeul Covasna lu-
de au fost II'eluate n anul
1969 s-a lucrat n continuu 'n 1975.
Colectivul de a fost compus din I.
Nestor responsabil, E. Zaharia, Szekely Zol-
tan l'?i in campanii de a participat
Doina Galbenu de la Muzeul de Istorie
al R.S.R. din In anul 1976,
moartea lui Nestor au fost sus-
pendate.
Reluarea de 'incepute
neterminate de Laszl6 Ferenc au avut ca
scop stabilirea mai a etapelor de dez-
voltare ale acestei culturi 'ncadrarea ei
n neolitic.
n acest interval de timp au
fost prezentate de membrii colectivului la
sesiunea cu ocazia ani-
a 100 de ani de la lui Lisz-
16 Ferenc in anul 1973. din cam-
pania de din anul 1977-1978 au
fost executate de un colectiv compus din
E. Zaharia, Szekely Eross Janos, Bar-
t6k :Botond Szeke;y K. Zsolt. E.
Zaharia din cauza altor efectiv
nu a putut lua parte la din 1978.
Obiectivul principal al a fost
stabilirea sistemului de al
dezvelirea cuptoarelor de ars oale. Pen-
tru atingerea acestui scop partea a
in est-vest a fost
cu un lung de 70 de m (S I. ) latura
a movilei fiind pe
parte nu s-a de Nici n
partea a movilei, unde panta este
de nu s-a putut con-
stata. Partea a este le-
cu o
cu un (S. II) lung de 29 m s-a constatat
pe acest loc a fost cu
un dublu adinc de 2 m lat de 2-4 m.
In partea a unde
terenul a fost s-a constatat
numai o din
fundul lui. Laturile sint a fost ne-
voie fie cu
lui Laszl6 Ferenc au fost exe-
cutate pe partea a terenului spre
piliu, unde panta este descoperind
trei nivele de locuire. Dar a mai un
terenul 'in
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
56
nord-sud, ca intinderea locuin-
In profilul acestui au fost
observate straturi de chirpici arse, conside-
rate drept resturi de Partea
a terenului fiind perpendicular pe
lui Laszlo a fost executat I,
astfel terenul n patru fiind
numerotate C 1, 2, 3, 4.
Partea C 1, a fost
complet au fost resturile
a opt cuptoare, sta!bilindu-se numai contu-
rul lor de intructt au fost distruse in-
in antichitate. Forma lor a fost
cu diametru! ntre 80-100 de cm. In ele au
fost fragmente de vase pictate ne-
pictate, de Multe din aceste
fragmente de vase s-au ars secundar, au fost
deformate sau transformate ntr-un material
stic!os, din cauza temperaturii ridicate din
cuptor.
In partea a terenului, cup-
toarele au fost mai numeroase, unele
altele. Intre cuptoarele circulare,
zate aproape in mijlocul terenului, a fost
sit desvelit un complex compus dintr-un
cuptor central laterale. Cuptorul cen-
tral a avut forma a fost
zut cu cu gura spre suld. Arcul boltei
de s-a la de 30 de cm.
La gurii arcului s-au observat
cu In gurii a fost
o cu n
Fundul cuptorului 'n direc-
est-vest a fost La s-a con-
statat un ars n gros de 30 de cm,
peste care s-a lutuit un strat de gros
de 5 cm, urmat de un strat de nisip fin,
galben, gros de 2 cm peste care s-a pus ia-
de 3 cm de un
strat de gros de 5 cm, peste care s-a
pus un strat fin de nisip galben, gros de
2 cm, urmat de o de 3 cm.
Diametru! cuptorului a fost de 1 m
10 cm. In interiO'rul lui nu s-au vase,
Z. B. BARTOK
iar in exterior peretele vestic s-a
un singur vas.
Cele cuptoare laterale au fost
gate la cuptorul central la partea
cea Cuptorul lateral estic a avut o
tot cu care a fost
pe un scllelet de nuiele Hpite cu lut.
Dimensiunile cuptorului au fost de 100X50
de cm iar n interior nu s-au fragmen-
te ceramice sau vase. Cuptorul 'lateral ves-
tic a avut cu
care nu a fost de un schelet
de nuiele. La sudic al cuptorului din
peretele arcului a pornit un tub nclinat spre
est, in dreptunghiular, gros de 7 cm,
iar la de sus a fost astupat cu lut.
In interiorul cuptorului peretele estic
au fost vase nepictate, unul de
fiind o cu-
Gur13- ambelor cuptoare a fost
spre nord.
Cuptoarele 'in jurul acestui com-
plex de cuptoare a avut o
cu diametru! de 1 m, lor fiind ridi-
schelet de nuiele. Focul a fost
cut din iar la partea unde
fumul a existat o circu-
care a fost cu fragmente de
vase mari de provizii. Acestea s-au defor-
mat prin ardere Cuptoarele au
fost lin general goale numai frag-
mente de vase pictate nepictate, din care
citeva au fost ntregite.
Cuptorul central cu cele cuptoare
laterale -
- o mai a cuptoarelor de
ars oale, fapt dovedit de hornul de lut cu
care a fost cuptorul lateral vestic.
Acest horn sulb de tub cu
a fost n felul ur-
un lemn n
a fost n peretele ce
bolta a fost lemnul a fost scos
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CUPTOARE DE ARS OALE DIN NEOLITICA DE LA
57
nndu-se astfel un fel de horn. Faptul n
interiorul tubului nu s-a !funingine, ne
face presupunem a avut de
a regla temperatura cuptorului, n
acest sens faptul tubului a
fost astupat cu un capac de lut.
Revenind la profilul I acesta ara-
nivele de locuire. In nivelul de jos
au fost cuptoarele, iar nivelul de sus
grosimea stratului de a avut o du-
8 - Materiale cercetAri arheologice
mai nu s[ntem in
stare de a face in ma-
terialului ceramic din cele nivele, de-
oarece n cuptoare s-au vase,
iar din nivelul de sus a fost desvelit numai
unei prinse n
precum incadrarea acestor
nivele de locuire in rndul nivelelor stabi-
lite de Liszlo, se va rezolva prin
anilor
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ASEZAREA NEOLITICA SI NECROPOLA
' '
E.OBERLANDER-TRNOVEANU,
I.OBERLANDER-TRNOVEANU
DE LA SARICHIOI [JUDETUL TULCEA]
'
[CAMPANIA 1978]
Raport preliminar
de la Sarichioi (corn.
Sarkhiof, jud. Tulcea) este n punc-
tul "La Bursuci", situat la aproximativ 2,5
km n linie de marginea a
satului. ln toponimia numele "La Bur-
suci" unei zone peninsu-
lare, care se ntinde Intre lacurile Razim
Babadag, foste golfuri maritime in antichi-
tate.
acestei peninsul-e are aspectul u-
nui promontoriu, destul de nalt ( + 12 m) si-
tuat n insulei pe malul opus
de la Enisala (aprox. 2,5 km n linie
In antichitate, promontoriu! "La
Bursuci", cu dealul pe ca-
re se cetatea intra-
rea fostul golf Bahadag.
Malul al promontoriului La
Bursuci" este abrupt 75-80 dar in
cu 15 ani era unit cu insula
printr-o de In unna in-
chiderii Gurii a deschiderii
lui Dranov, nivelul apelor Razimului a cres-
cut sub puternicelor vnturi de
N-E, dintre Bursuci a fost
Prin aceasta s-a revenit la situatia din
antichitate, cnd cele puncte sepa-
rate. Spre sud lin.
De jur 'mprejur se intind zone
nite, inundabile, acoperite cu
!n vara anului 1976 am intreprins un son-
daj de salvare n punctul "La si-
8'
tuat la aproximativ 600 m de marginea su-
a satului Sarichioi. Cu acest prilej a
fost o da-
n sec. IV-II i.e.n., in cea mai mare
parte de ape. Tot n
am descoperit citeva fragmente ceramice de
tip Dridu unelte de os apar-
culturii Noua (ultimele, 'in ne-

faptului descoperirile erau in-
teresante, 'n acest punct era
aproape in intregime d2 ape, ne-am
continuat de in
zona de la sud de satul Sarichioi, n vede-
rea unui punct in care straturile
arheologice fie mai bine
Cu prilejul acestor peJ"eigheze,
ne-a fost de promontoriu! "La Bur-
suci", unde n ruptura malului am descope-
rit un strat gros de locuire de 1-1,5 m, con-
fragmente ceramice getice
din sec. IV-II i.e.n., precum un 'bordei
Dridu. Sus, :pe platou, au fost descoperite
urme similare, cu fragmente cera-
mice culturii Baibadag, silexuri
fragmente ceramice neolitice.
anterior nceperii
rilor posibilitatea unor descopedri
din perioada descoperirea
necropolei din a consti-
tuit o deoarece scopul
noastre viza Cercetarea s-a
efectuat n vara anului 1978 n 2 etape: pri-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. Lame virfuri de silex.
Fig. 2. Unelte de
Fig. 3. Topor greu. Fig. 4. - Vrfuri de os.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
NEOLITICA NECROPOLA DE LA SARICHIOI TULCEA)
61
ma ntre 21 iunie 1 iulie a doua ntre
1 august 20 august. In prima a cer-
au participat studentele Elena
Marin Maria Chihaia de la Facultatea de
istorie - Universitatea
In prima a fost o
de 30 m de 2 m, E-V.
Ea era la 2 m nord de borna topo-
la 9 m de intrarea in grajdul
C.A.P. Sarichioi. In acest punct platoul era
mai nalt, nu se vedea nici o de
sau gropi moaerne; in timp, sec-
cuprindea o parte din
platou. a fost cu siglele
SCHIOI-B-78, SI a fost din 2 [n
2 m, dinspre V spre E.
Intr-o din necesitatea de
a se s-a mai trasat
o de 18 rn de
2 m, cu carourile 1-9 ale primei
Intre cele a fost
sat un profil lat de 0,75 m. sec-
cu siglele SCHIOI-B-78, S II,
a fost din 2 n 2 m, dinspre V spre
E.
Ulterior, faptului majoritatea
descoperirilor se masau n partea de vest a
cele au mai fost
prelungite spre vest cu 5 carouri de
cte 2 m, nota te cu siglele S I, P 1-5 S II,
P1-5.
In zona [n 1978 depunerile ar-
heologice nu sint foarte groase,
maximum 1,20-1,40 m, cu GR. nr. 5
din S II, unde ia 2,70 m. Pe
stratul era mai provenind din
scurgeri.
Stratul vegetal este n medie de
0,25 m, uneori chiar mai Intreg stra-
tul vegetal este plin cu resturi arheologice
antrenate de plug. Imediat sub aceasta [n-
cep straturile arheologice nederanjate de lu-
moderne. Ele unei locuiri uni-
tare din punct de vedere cultural constau
n reveniri succesive, probabil la
scurte intervale de timp.
Intre 0,25 0,50 m, n medie, in ambele
a fost surprins un strat de
de culoare galben
o Ea material
ceramic osteologie fazei de
a culturii Boian spre cultura Gu-
In partea stratul de
avea o culoare mai era
In acest strat de la 0,28-
0,40 m au fost o serie de morminte de
o precum
unele gropi, care n unele cazuri perforau
straturile nivelele anterioare, cobornd
chiar sub nivelul antic de Gropile
snt umplute cu negricios,
fragmente ceramice din cu ce-
le amintite mai sus, precum oase,
Stratul de surprins n
mod uniform n
suprapunea un nivel de lut curat,
de culoare aflat n medie la 0,50 m
adncime. Nivelul era separat de
de un strat de praJi fin, gros de
la 1 cm, care se foarte clar. Acest
praf provenea probabil atit din ct
din resturile unor de paie sau
stuf pu'trezite abandonarea lo-
In S I, P 5, ca n S II, carou-
riie 3 8 s-au surprins pe acest nivel
resturile unor vetre amenajate din lut
cu
Pe acest nivel, n S III c.6 C.P
2
s-au
descoperit cteva resturi de oase umane (hu-
merusurf, tibii, fragmente de man-
dibule) care M
4
M
5
In SI c.5-
6, precum in CI c.1 P
1
_
4
, ca n ca-
rourile similare din S II cantitatea de frag-
mente ceramice, osteologice, de unelte de si-
lex os, p.recum de podoabe descoperite
era mult mai mare dect n restul
la nivel, fapt care cu alte
ne fac credem 'in
avem de-a face cu podelele unor lo'
de
Nivelul descris mai sus suprapune o
n ceea ce pri-
gradul de cu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 5. de os.
Fig. 6. Podoabe: pandantive de os, diabaz, corn
un fragment de spat de Islanda.
":)
F1g. 1. din scoici

Fig. 8. Fragment de vas intregibil
decorat cu excizate
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
NEOLITICA NECROPOLA DE LA SARICHIOI TULCEA) 63
cea dintii, dar avnd o ceva mai
mare. Acest al doilea strat de
in medie 0,30-0,40 cm. Sub acesta
s-a putut surprinde un alt nivel, constind
tot din 'lut curat, bine aflat 'in me-
die la 1,00 m sub nivelul actual.
Ca n cazul nivelului precedent, n une-
le puncte am putut surprinde 'intre nivel
un strat fin
In S I S II, in carourile 5-6 se remar-
o refacere a podelei prin aplicarea unei
noi lutuiri, de 2-3 cm. Pe acest ni-
vel inferior s-au surprins o serie de vetre
circulare sau ovale, Astfel in SI c.3
aceasta era mai bine
1,10 X 1,00 m; un fragment de s-a sur-
prins n c.G-7, de asemenea n S II c.6,
c.P
1

Descopeliriie de fragmente ce.ramice, oase,
unelte rpodoabe, mai ales din sooici,
erau mai abundente n SI c.3-6 P
1
-
5
,
precum n carourile similare din S II.
in acest caz presupunem unor po-
dele de
Ele au fost amenajate direct pe vegetalul
antic, gros de 0,10-0,30 m, de culoare bru-
Din acest vegetaJ. antic, care a constituit
nivelul de se adincesc iin loess
o serie de gropi circulare (gr. 2, S II, diam.
1,20 m, admc. - 1,30 m) sau ova1e (gr. ::i,
diam. 1,70X1,10, adinc.- O,tiO gr. 5, <iiam.
lin profil, adinc. - 1,60 m). Aceste gropi
umplute cu resturi menajere, chirpic, cenu-
nagmeme de vase mtregibi ... e snt 'in
totalitate suprapuse ae lutuia ... a nivelului.
Tot sub acest nivel, in S II c.P
6
la 0,80 m
a fost descoperit "in si-tu"' un vas intregilbil,
cu gura n jos . .Sub vas se afla o mi-
precum cteva iragmente de
oase marini
ln conc.luzie, din datele prezentate mai sus
n punctul cercetat [n 1978 al
de la Sarichioi, "La Bursuci" au existat
nive!e de locuire propriu prece-
dat urmat de o de folosire a zonei
drept loc de depunere a resturilor menajere
ale unor apropiate, cum o do-
vedesc numeroaS'ele gropi descoperite .. Intr-o
zona nu a mai fost
s-a utilizat pentru
Facem din nou precizarea cele
nfvele de locuire, precum gropile ante-
rioare posterioare nu constituie faze cul-
turale distincte. Intre ele nu apar cezuri de
steril, iar mater.lalul descoperit se
deosebit de unitar, fazei de trran-
de la cultura Boian spre
cum a fost de E.
Locuirea din punctul cercetat se
n timp la o relativ ateva
decade, probabil n decursul gene-
dat fiind faptul noi se
refac aproape pe loc cu cele ante-
rioare, abandonate. identificate n
sondaj erau de de dimensiuni des-
tul de mari, fiind construite probabil din pa-
nu am n n-
tregime nid una din cele patru presupuse
(2 'in nivelul I 2 in nivelul 2),
pe baza unor stratig.rafice
credem erau orientate N-V sau N-E
S-V, cu spatele spre cerce-
fiind cit faptul au
fost abandonate,
in mod uni:.torm n jur fiind din
ace ... loess ca restul pamintului, nu am pu-
tut face cu privire la forma di-
mensiunile
In de veLre, nu am putut surprinde
alte amenajari. Vetrele, atit cele "rn
situ", ct nwneroasele fragmente descope-
rite n gropi erau fiind n general
de forma cu diametrul 'n jur de un
metru. Ele nu urme de utilizare
Interesant este faptul pe ace-
nivel apar mai multe vetre, dar din
cate, lipsa unei clare a
lor ne putem afirma snt
comune, cu mai multe vetre.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
64 E. OBi:RLNDER-TARNOVEANU, I. OBERLA.NDER-TARNOVEANU
Intr-o ce zona a
ncetat mai fie ea a fost transfor-
n
Mormintele de snt n
ultimului nivel, la numai 0,30-
0,40 m sub nivelul actual de
In total au fost descoperite 7 schelete, din-
tre care 4 ntregi, nederanjate (Ml> M
3
, M
6
M
7
), unul deranjat de groapa unui animal
(M
2
) grupe fragmentare de oase u-
mane, M
4
M
5
, amintite deja mai sus.
Faptul M
4
M
5
au fost pe po-
delele unor ne face credem
nu este vorba de o inmormintare propriu-
cit mai avem de a face cu une-
le practici rituale sau de cani-balism.
este de
alte numeroase descoperiri de oase umane,
in special falange, att pe nivele, cit n
gropi.
Dintre mormintele propriu-zise, 4 erau a-
la intervale oarecum regulate, din-
spre est spre vest, in fiind foarte
ca ritual orientare.
Scheletele erau n
cu genunchii puternic minile sub
cap, culcate pe partea fiind orientat&
spre N-NE (cu spre Est).
Numai n cazuri s-au surprins Contu
rurile gropilor, care erau ovale, cu
mai mari decit scheletele.
Inventarul mormintelor este
sau chiar in unele cazuri.
M
1
avea depuse bazin un virf de
corn, cu urme de utilizare ln-
cap, n stnga, un Virf de silex triunghiu-
lar, iar ntre coaste, s-au
pandantive circulare perforate, unul de dia-
haz verde, iar din corn de cerb.
In cazul lui M
1
putem preciza proba-
bil, moartea a fost Intre vertebrele
s-a vrful rupt al unei
lame de silex.
M
2
avea ca inventar un pandantiv semi-
lunar cu negale, din
corn de cerb.
In mormintul M
6
a fost descoperit depus
ca inventar un mic vas globular,
nat dintr-o avnd drept de-
gresant pietricele paie, de culoare cenu-

V asul era tn.
picioare s-au un fragment de
corn de cerb in curs de prelucrare cteva
lame de silex, dar faptului nu
s-a putut delimita .groapa mormntului, nu
avem certitudinea piesele fac parte din
inventar.
M
7
nu avea nici o ca inventar, dar
acest mormnt ne-a prilejuit o Sub
craniul scheletului a fost descoperit un ai
doilea craniu, tot de adult, avnd ori-
entare, ca scheletul principal. de
craniu se mai cteva vertebre
coaste u:n fragment de humerus.
Din este clar nu a-
vem de a face cu un monnnt mai vechi
deranjat.
In stadiul actual nu putem face nici
o asupra acestei des-
coperiri, n primul rnd rezultatul
examenului antropologie.
inventarului, este
o atribuire o datare a morminte-
lor. S1ngurul reper mai important este va-
sul din M
6
, care nu este de Boian
sau ci .poate fi ncadrat mai de-
ntr-o de la neoliti-
cului nceputul epocii bronzului. Lipsa de-
corului sau a altor elemente n-
includerea sa n una din culturile aces-
tei perioade.
Elementele comune de rit ar putea con-
stituie un indiciu celelalte morminte
epod, sau oricum, uneia a-
propiate (M
1
?).
Ultimul mormnt, M
2
ca rit ori-
entare de celelalte.
El era n pe spate,
cu pe corp, fiind orientate SE-
NV. este depus tot aproape de supra-
el nu este aliniat ca celelalte mor-
minte.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
NEOLITICA NECROPOLA DE LA SARICHIOl TULCEA) 65
Lipsa inventar face data-
rea atribuirea sa.
Materialwl arheologic descoperit n
rea de la Sarichioi - "La Bursuci" este deo-
sebit de bogat variat, constnd n frag-
mente ceramice, unelte de os, corn de cerb,
silex alte roci, podoabe, oase de animale
alte resturi organice.
Ceramica este foarte dar, din
extrem de din locuin-
abandonate lundu-se de obicei tot ce
era utilizabil. Numai n citeva cazuri, mai
ales n gropi, am vase ntregibile.
Ceramica este din punct de vedere
cronologic tipologie, n cvasi-
unanimitate fazei de a culturii Bo
ian spre cultura Ce:e mai multe
analogii se pot face cu ceramica
de prof. D. Berciu din fazele Boian IV-V
I de la Tangru.
Nu se poate face nici o separare pe nive'e
ntre elementele tipice Boian trzii cele
timpurii decor, forme)
ele n toate nivelele n
gropi, ceea ce credem o
caracterul de al epocii, ge-
neza a culturii n ca-
drul culturii Boian ndelun-
a e:ementelor Boian tirzii.
n cadrul descoperirilor snt prezente n
categoriile ceramicii fine

a) Ceramica
Este de vase de dimensiuni
mari mijlocii, in general oxidant. Ca
degresant s-au folosit cioburi pisate, nisip
grosier chiar
formele bitronconice sau globula-
re, cu fundul plat. snt cu
neregulat,
sau n vergi, orientate vertical sau oblic.
ln unele cazuri decorul este completat cu
brfuri alveolate dispuse imediat sub
sau pe corp, simple, perforate
9 - Materiale arheologice
sau cu sau din simple li-
nii incizate.
Multe vase orificii perforate pe
corp sau sub
n cadrul ceramicii grosolane, o categorie
aparte o constituie destul de
numeroase n de la Sarichioi.
b) C eramica
Cuprinde grupe, deosebite prin teh-
nica de prelucrare a pastei decor.
In general un slip puternic lus-
truit.
Prima o constituie n general vase-
le mari, cu decor excizat, umplut cu

Decorul in benzi excizate de 2-
3 cm, zig-zaguri, dreptunghiuri, meandre,
cercuri, iar ntr-un singur caz apare decorul
n de lup triunghiular.
Excizia cu benzile lustruite, cu
caneluri cu pictura cu ocru
Forma este cea bitronco-

Tot n se includ vasele care
au partea sau
iar partea cu
mai
Se elemente interesante.
Arderea a vaselor in timp
n culori, neg.ru, oxidant re-
pentru fiecar"e separat. Acest
lucru o foarte mnuire a tehni-
cilor de ardere probabil o preparare
a pastei sau slipului.
O serie de vase arse sint pk-
tate anterior arderii cu ocru, care n urma
trecerii prin foc, devine cioco:atiu, mbina-
rea de gri brune dnd un efect
coloristic
Cea de-a doua este din
foarte din foarte
oxidant, negru sau
puternic.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
F ig. 9. Fragmente ceramice decor ate cu b enzi exci zate. Fig. 110. Fragment e cer ami ce fin e, decorate cu caneluri
linii lustruit e.
Fig. li. Fragmente decorat e cu F ig. 12. cu
canelur
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
""
.
Fig. 1!3. cu decor de linii incizate.
Fig. 15.
Fig. 14. cu
Fig. 16. Fragmente de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
E. I.
La categorie snt foarte
frecvente canelurile dispuse pe glitul vase-
lor. Majoritatea vaselor sint paharele bitron-
conice cu fundul plat, mai rar
vasele globulare, cu gtul ngustat. Snt frec-
vente fundurile cu "umho" destul de de-
se cele inelare. Ca elemente decorative se
sau perfo-
rate, pictu1a cu grafit sau ocru n interiorul
buzei. Rar apare excizia sau alter-
narea zonelor date cu slip lustruire, de
culoare cu zone cu linii in-
cizate, rectangulare, triunghiuri, etc.
O categorie o constituie
uneltele de os. Oele mai comune
sint cele de silex, mai ales lamele
toarele, mai rar vrfurile, de obicei
1n vegetal a fost descoperit un virf de
cwplit pe ambele n de
De asemenea a fost des-coperit un
nuc1eu rotund de silex un percutor.
Din economie se utilizau la-
me, care cortexul de calcar, sau se
reutilizau uneltele rupte. ln unele cazuri se
foloseau lame din calcar cristalin adus de
la Enisa1a. Tot din silex a fost
o probabil pentru lus-
truirea ceramicii, de
avind puternic lustruite. O alta grupa
o constituie topoarele, teslele con-
din roci vulcanice dure, mai ales
d1abaz. Din 5 topoare descoperite, J sint
forate. S-a descoperit un topor greu, cu
pentru de miner. Resturile
de ca snt ele frec-
vente, ca diverse f.ragmente rectangula-
re de gresie, utilizate pentru pisarea unor
in special ocru.
In cadrul s-a descoperit un ma-
re de unelte de os corn:
sule, pumnale, spatule,
precum o serie de oase cresta-te n
de folosite probabil pentru
Dintre podoabe cele mai frecV'ente snt
din valve perforate de cardium,
unele urme de cu ocru ro-
melci marini, de scoici de
dulce. lipsesc podoabele din
Spondylus.
de podoabele din scoici apar
gelele din alb, lustruit, pan-
dantivele romboidale din pan-
dantive circulare din diabaz corn de cerb,
pandantive semilunare din corn de cerb.
Obiectele de cult snt reprezentate.
A fost descoperit un singur de idol,
nedecorat probabil un de la o
de cult.
O descoperire probabil
de unele practici de cult o constituie un
cristal de spat de Islanda, mineral care da-
dublei produce
imaginilor. Pe teritoriul Romniei nu se
dec-t n S-au bul-
de ocru din
pentru decorare.
Locuitorii de la Sarichioi practi-
cau ag.ricultura, nomadiznd periodic intr-un
teritoriu, sau revenind :n
n de sau refa-
cerea soiului. Marele de
oase de animale domestice, precum cele
de cerlb carpatin pasari
o parte a hranei era
de surse animale. De asemenea se
practica pescuitul, inclusiv al sturionilor
culesul Dintre
turi de prelucrarea pietrei osului,
se mai practica impletitul. Une-
le funduri de vase urmele impre-
siunilor de Un de produse
- diabazul, ocrul, cristalul de spat de Is-
landa provin din zone mai fiind
pe calea schimbului. Descoperirile
de la Sarichioi aduc date noi asupra neoliti-
cului din Dobrogea. Ele
culturii Boian n fazele finale ale cul-
turii, in Dobrogea de Nord la
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 17. Fund de vas cu impre3iune de

Fig. 19. M 1.
Fig. 18. Sarichioi La Bursuci 1978: vedere
dinspre vest - nivelul II necropola.
Fig. 20, M 3.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
70
E. OBERLXNDER-TARNOVEANU, 1. OBERLXNDER-TARNOVEANU
M. Negre. n acest sens descoperirile izolate
mai vechi de la Tariverde, Gura Dobrogei,
Cheia, Palazu, apar n-
tr-o
apare in ceea ce
raporturile care au existat ntre
acestei culturi cei ai culturii
Hamangia. n de la Sarichioi nu
s-au descoperit decit fragmente cera-
mice, care ipotetic ar putea culturii
Hamangia. In schimb, a fost des-
coperit un frumos f.ragment care in-
culturii Precucuteni asupra culturii
Hamangia.
n cadrul a fost descoperit un
buton sferic, din
probabil culturii Karanovo III. Descoperirile
de la Sarichioi tranzi-
de la cultura 'Boian la s-a
cut gradat, in etapa in pa-
ralel elemente ale culturii Boian V Gu-
1.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Z. SZEKEL Y,
ZS. SZEKEL Y
ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
DE LA PETENI
Satul Peteni (comuna jud. Co-
vasna) a devenit cunoscut n literatura de
specialitate prin descoperirea unui te7.aur
dacic n anui 1960 in urma
agricole la sud de pe platoul Hota-
rul de jos - Panta de Mesteceni, proprie-
tatea Cooperativei agricole de ln
urma acestei descoperiri terenul a fost cer-
cetat de Muzeului din Sf.
Gheorghe cu care ocazie a mai fost desco-
perit un alt punct arheologic, unde n urma
aratului au la fragment'e de vase
oase umane. ln anul 1962 pe acest loc
s-au sondaje de verificare au fost
desvelite de de frag-
mente de vase 8 morminte cu schelet, ca-
re au fost ntinse pe spate orientate n
est-vest. Ceramica se
ca un a<:>pect de Noua de
la epocii bronzului, iar unele frag-
mente de vase au avut aspect hallstattian.
de mai mare amploare au fost
reluate n cursul anului 1978.
a fost pe un teren mai
ridicat pe malul stng al unui pru, care se
n Rul Negru, la sud-vestic
al satului, pe partea a drumului,
care duce la
rrerenul a fost 'n nord-
vest, sud-est cu un lung de 80 m. Per-
pendicular pe ambele ale au
fost deschise casete cu dimensiunea de
5 X 5 m, fiind astfel o de
60 x 120 m2. executat
toarea stratigrafie: sub humusul gros de
30 cm (strat arat) se un strat de
de culoare castanie gros de 40 cm plin cu
fragmente de vase, urmat de un alt strat de
culoare un strat de nisip. Stratul
de a fost de.ranjat de gropile unor
morminte cu schelet, al fund n gene-
ral a fost in stratul de nisip.
a 2 bordeie, dintre care
forma unuia a fost Este vorba de
un bordeiu de
n cu dimensiunile de 2 X 2 m ntr-un
cu o din pietre.
Inventarul bordeiului din fragmente
de vase dintr-o de de
Pentru ncadra.rea a bor-
deiului ca element de datare ne ce-
ramica n bordei n Materia-
lul ceramic forme:
borcane toarte oale cu Sint
decorate ornament. Elemente de de-
cor snt: bl'u simplu, br'u de alveole,
cu unglhia, toate sub
buza vasului. Unele vase snt decorate cu
{Besenstrich). Se vasul cu
2 toarte deasupra huzei vasu-
lui. Un fragment de vas pe este de-
corat cu un de puncte mpunse, cu o li-
nie de care se triunghiuri
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
72
umplute cu linii orizontale cu buton cu
vri
Un alt grup de este din
de culoare Acest
grup de di'ferite forme
ca mici cu decorate cu linii in-
cizate, cu caneluri late vertical pe
toarta sau pntecul vasului vase mari cu
perete g.ros. Acestea din au glt cilind-
ric, decorate pe cu butoni cu cane-
luri n de Un vas tot cu
git cilindric este decorat cu triunghiuri
cute cu linii incizate.
Pe baza materialului ceramic se
poate incadra n epoca de intre
epoca bronzului prima a fierului
(Hallstatt A) eventual se poate considera, ca
prima a primei vrste a fierului n
sud-estul Transilvaniei. S-au unele
tipuri de vase elemente de decor caracte-
ristice pentru cultura Ciomortan (triunghiuri
cu cu capetele petrecute) pentru
Cultura NO'Ua (vase decorate cu bru n re-
lief, strachina cu 2 dar
snt prezente vase caracteristice pentru
faza timpurie a primei a fierului.
Aspectul ceramicii, fiind reprezentate ti-
puri de vase din epoca bronzului,
o mai timpurie
ca de la Reci Cernat. Pentru con-
firmarea acestui fapt un argument n plus
este n caseta nr. 14 deranjate de pomii
de gropile mormintelor din feudalis-
mul timpuriu au fost de
de fier, care unui atelier de topit
minereuri de fier distrus complet. Iar
morminte, in care scheletele au fost
in se dovedesc cu si-
nu epocii feudalismului
timpuriu, mai mult la Peteni a
fost o unele morminte dintr-o
timpurie a primei vrste a fierului.
Z. SZf:KELY, ZS. SZf:KELY
Primul mormnt a fost descoperit n C.14,
este un mormnt dublu. Un a fost de-
pus n decubit dorsal, cu membrul superior
drept ndoit peste cu falangele pe
stern, mina a fost deasupra
centurii. Peste cu vrful peste ilia-
cul drept, a fost depus un de fier.
Membrul inferior sl!ing a fost indoit de la
genunchi. Scheletul al doilea a fost depus
n stinga primului inhumat, a fost femeie, in
decubit dorsal cu picioarele periect ntinse.
mai mult lama a unui
este din fier, la miner prelungire.
Al doilea mormnt, o femeie, a fost des-
in C.15 a fost intr-o
.n membrele infe-
rioare au fost strnse pachet aduse cu ge-
nunchii n dreptul In s-a
zut clar, stratul de de culoare ca-
fenie acoperea mormintul, prin urmare nu
epocii feudalismului timpuriu.
Orientarea scheletelor n primul caz a fost
V-E, iar in mormntul al doilea SV-NE.
Peste din epoca bronzului trziu-
Hallstatt timpuriu s-a suprapus un cimitir
din feudalismul timpuriu, sec. al XII-lea.
snt .cosciug, pe
spate, cu corp, cu orientare
V-E. Snt inventar sau cu inventar
bijuterii caracteristice snt inele de
cu in de S din argint
din bronz. Pe degete au fost inele din
de argint cu sau in-
In trei morminte au fost de-
nari de argint ai regilor Geza II Bela III
(1186-96).
sint numai n stadiu de nce-
put, prin urmare rezultatele nu snt conclu-
dente numai dezvelirea n-
tregi pot fi formulate concluzii definitive
in mormintelor din epoca
de bronz tirzie-Hallstatt timpuriu a cimi-
tirului din feudalismul timpuriu.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GABRIEL CRACIUNESCU
ASEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
'
DE LA OSTROVUL MARE- COLONIE
fn cadrul complexe efectuate
in zona de Fier II, arheo-
logice s-au bucurat de o
caracterului de conferit de
inaintarea a hidra-
centralei de pe insula Ostrovul Mare.
arheologice ncepute in 1976 au
fost continuate n anul 1978, deschizn-
du-se un la km fluvial 863, n ime-
diata apropiere a coloniei de la
pe care s-au efec-
tuat urma fie cu o
mare de lucru care a determi-
nat ritmul alert al ncepe.rea
de la sud nord.
faptul lin trasate n anii
anteriori de control dar care nu
nivelul de locuire.
In vara anului 1978 am trasat patru sec-
paralele cu dispuse n direc-
NV-SE, n lungime de 108 m.
Stratul vegetal gros de aproximativ 10 cm,
era urmat de un altul, cu material arheolo-
logic, iar la 0,40-0,50 m a nivelul
viu format din nisip galben humusoid.
Din zona a primei re-
un fragment de antropo-
o reprezentnd
o
In carourile 16-19 din prima
prezentnd o mai mare de frag-
10 - Materiale arheologice
mente ceramice vase fragmentare, a fost
surprins conturul unei Ca urmare
a acestui fapt, au mai fost deschise
perpendiculare pe prima, lucru ce
a permis surprinderea conturului
pe aproape lungimea.
de o
aproximativ NS avea dimensiuni de
2X3,75 m.
In interiorul au fost surprinse
multe fragmente de chirpir iar pe latura de
est, urmele unei vetre. Materialul recoltat
din perimetrul pe faptul
este bogat n cu restul terenului
cercetat, este de o mare diversitate.
Pe marea densitate a fragmentelor
ceramice unei mari de
vase. unui topor votiv
din lut n stare un capac de
vas miniatura! o pentru copii avnd
o
Nu lipsesc nici pentru
vasele de o precum
tile, bine reprezentate de piese de mici
dimensiuni.
In mod deosebit atrage o Je
frumos care n
fost n stare In
destul de mare apar unelte din silex dar me-
talul nu este reprezentat dect de o
de
Doar n fragmentelor
de statuete antropomorfe ajunge la opt, loc
din care au fost recuperate cteva pin-
tadere.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
74
2, 3 4 nu au mai adus ele-
mente noi n plus, ba mai mult, nivelul de
locuire se nord, in
metri in care nu se mai ntlnesc
decit sporadic fragmente ceramice.
s-a intins mai mult
Zona aceasta de 150 m nu
a fost deoarece intreaga
fusese de lama unui buldozer la o
mare adincime.
GABRIEL CRACIUNESCU
Materialul ceramic prezent din
poate fi in categorii: decorat
nedecorat.
seama de modul de ornamentare
a ceramicii, de forma pieselor intregi, putem
face precizarea culturii
Girla Mare care este un aspect local al ma-
relui complex al cimpurilor de urne
dit in sud-vestul noastre in Serbia in
nord-vestul Bulgariei.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O. MONAH, S. ANTONESCU
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA LA PODEI, TG. OCNA
In campania 1978 arheologice
din cu mai multe nivele de la Po-
dei Tg. Ocna, au avut drept scop
problemei precum
unor date mai detaliate despre locuirea da-
cea din faza Cucuteni B.
din acest an constituie continuarea investi-
mai vechi din anii 1956, 1973 1977.
Pentru a pune in unui
eventual sistem de am concentrat
pe de a platoului.
A;ici am trasat o cu lungimea de
50/2 m. surprindem urmele unor
cucuteniene, monteorene sau da-
cice. Din cauza plantate cu vie
nu am putut trasa decit de la mar-
ginea platoului. Pe traseul au fost
surprinse resturile unor dacice
din sec. I. i.e.n.-I e.n. Urmele acestor con-
se sub forma unor aglome-
liniare de pietre de riu cu de
circa 3-3,5 m, uneori mai inguste. Au fost
ntlnite mai multe aliniamente de acest fel,
dispuse paralel la variabile. Intre
pietrele acestor "ziduri" au fost frag-
mente ceramice cucuteniene puternic caro-
date fragmente ceramice dacice, care pot
fi datate in perioada Caracterul aces-
tor dacice nu a putut fi precizat
10"
in stadiul actual al Pe viitor va
fi o dezvelire a unei mai
mari de teren. Perieghezele ntreprinse au
dus la descoperirea unui mic turnul aflat la
circa 50 m de de pe Podei. Turnu-
lui se pe partea a Prului Stri-
goiul. Movila a fost probabil de
de comori. a afectat cen-
trul tumulului, de unde au fost scoase mai
multe pietre mari, unele purtind urme de
foc. atribuim acest turnul geto-
dacilor care au locuit in sec. I i.e.n. - I e.n.
nu poate fi unui
turnul monteorean cu ring de
O care ne-a preocupat in
campanie a fost aceea a Cu-
cuteni B. au fost concentrate, ca
in campania pe partea de est a
platoului, unde existau citeva ne-
plantate cu vie. In campanie am con-
tinuat degajarea unor gropi des-
coperite in anul trecut. Din au re-
zultat numeroase materiale ceramice care
unele date despre numita
"varianta Au fost recoltate o
serie de unelte din silex.
din acest an au permis
noastre despre
Podei Tg. Ocna.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. TURCU, V. LANCUZOV
CERCETARI DE SALVARE LA MILITARI-
CMPUL BOJA [CAMPANIA 1978]
Raport preliminar
n cartierul Militari pe terenul numit Cim-
pul lui Boja in perioada 23 iunie - 10 iulie
1978, s-au realizat arheologice, des-
prin a unui colec-
tiv de de la Facultatea de Istorie
Filozofie Spre deosebire de anii
1958 196-1 cind arheologice s-au
executat in partea de nord est a terasei;
in cadrul anuiui ce a trecut acestea au fost
extinse in spechll spre marginea
a mamelonului, singurul loc
terenul era liber, necultivat, avind n
cursul riului
in perioada anterioare au fost
surprinse locuiri din perioada feuda-
lismului timpuriu secolelor II-III
respectiv VII. n 1978 cele sec-
ri:otate SI S II ce au tere-
nul la baza terasei, aveau la
distrus de mo-
derne, nct solul vegetal actual cel
(cu materiale de sec. II-III) erau
aproape n intregime distruse.
La adincimea de 0,35-0,45 m de solul
actual au atins un strat de
negru compact de lu-
moderne, n al s-au aflat
fragmente ceramice din epoca bronzului,
bune oase; sub acestea 'Cas-
taniu neumblat.
Spre de sud spre centrul primei
a fost suprins conturul unei gropi
atit prin casete deschise pe latu-
rile de est vest ale respectivei cit
prin II.
Forma gropii aproape cu
diametrele de aproximativ 2,10/1,80 m avea
latura de un stilp rutier de
drumul amenajat ce ducea spre comuna Ro-
- Militari. In in de
fusaiole s-au un o de fe-
un virf de executate din
silex.
Atit in cit in strat nu au existat
unelte din ori
tilnite de obicei in Glina III.
Inventarul gropii in de o mare can-
titate de fragmente ceramice, frag-
mente de chirpic ars puternic numeroase
oase de animale domestice.
Ordinea de umplere a gropii cu ver-
ticali pe o in partea
in spre a
fost la fund o depunere de
mnt nnegrit cu iar mai
sus un strat de cu de
chirpic, fragmente ceramice. La
fel gropii inventarul
nuit al unei de un
incendiu nu al unei gropi menajere.
Ceramica in cantitate
a dovedit unei game de forme
variabile din care s-au putut intregi doar
cteva profile.
Din punct de vedere al pas-
tei distingem o categorie dintr-o ce-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
78
mai o a doua din
mai
Prima vasele lucrate dintr-o
prost
n al se mult nisip,
pietricele, calcar cioburi pisate, ar-
derea incomplet, la
sau spre galben, vaselor pe su-
lor pete, iar n snt
sau negre. Din categorie de vase au
fost descoperite recipiente de dimensiuni
mijlocii mici cu profilul n forma literei S
prelung sau uneori au vase cu gtul
n de plnie.
A doua vasele de culoa-
re lucrate dintr-o destul de
dar bine n a-
vnd culoarea gri, sau Pe
formele de vase ntlnite n prima categorie,
mai apar castroanele.
Aproape toate recipientele din cele
categorii snt decora te cu:
de butoni, n pasta din
interior spre exterior; mai rar ntlnim ca
ornament mici succesive realizate pe
exteriorul vasului respectiv. Tot ca decor
mai apare folosit cte brul alveolar.
Multe fragmente au buza sau alveo-
Decorul de butoni era ntotdea-
una pe gtul vasului, de cele mai multe ori
chiar sub Un restrns de vase
folosirea tehnicii barbotinei organi-
zate, aceasta formnd pe vas linii oblice; pa-
ralele mai mult sau mai continuie.
M. TURCU, V. LANCUZOV
Acest gen de decor a fost desigur preluat din
cadrul culturii tratat ntr-un
mod original, acest decor n plus
fondul autohton neolitic din care s-a dez-
voltat cultura Glina III.
Ultima categorie o ceramica
cu avnd culoarea gri n-
chis sau chiar Arderea
vas ce de la negru
la brun nchis. categorie cu-
prinde numai fragmente de boluri precum
vase ce pot indica recipiente tronconice cu
fundul ngustat continuat prin
printr-o
Pe vasele o mo-
neglijent, in
la Militari
nu ne o clasificare n
schimb o a ceramicii
aici mai precis folosirea pe vase a decoru-
lui de butoni succesivi, din inte-
riorul spre exteriorul vasului ne
la Militari ceramica se
in ceea ce A. Prox denumea faza
B in cultura Schneckenberg
culturi materiale la Ciurel -
celei de a doua gropi B)
din cartierul cuprins in zona
a Capitalei, sau corespunzind nivelului II de
la Cuciulata.
Intrucit pe dealul de la Militari Cmpul
Boja se realizeze edilitar
urbanistice anul acesta arheolo-
gice vor fi reluate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DAN MONAH
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA LA MARGINENI-
CETATUIA
-
a fost sistematic incepind cu
anul 1973. In momentul de aproape in-
treaga a cucuteniene a fost
Au fost martori pen-
tru ulterioare. o bu-
parte din a fost dis-
inainte de inceperea arheo-
logice. pe care le-am luat din pri-
mii ani pentru a atenua pericolul
lor de teren utilitatea, astfel
am putut cerceta se mai
de teren.
In anul 1978 de la
au fost cu fonduri redu-
se, deonrece, practic, cercetarea era
In campanie am procedat la
ctorva mici care
pate ntre din anii margi-
nea platoului care s-a in anul 1970.
Tot acum am o (S XVI)
cu dimensiunile de 12,5/2 m care de fapt
constituie prelungirea 11/1973. Tn
partea a pl3.-
toului este foarte doar 2, 70 m, fiind
de un modern. In partea
a a fost o
parte dintr-o care in
'
cea mai mare parte s-a alu-
de teren. se in
faza Cucuteni A
2
, materialul ceramic
descoperit. In chirpicul deranjat de
modern au fost descoperite frag-
mente de mandibule umane citeva
oase care par Putem afirma
oasele des,coperite cu !proba-
bilitate unui al culturii Cucuteni. In
apropierea oaselor desooperite, a 'fOISt un
fragment de topor votiv de lut.
cum am mai spus am procedat la
unor mici aflate intre sec-
din anii marginea
a platoului. Aceste nu puteau fi re-
zervate ca martori, deoarece n mod sigur n
:mii vor aluneca. Am considerat
este bine materialele aflate aici,
mai ales puteau oferi unele cu
materia lele din complexele de locui re deja
cercetate. turile acestea
confirmnd chiar foarte
clar stratigrafia in primii ani de cer-
cetare. Putem preciza cu certitudine ntre
nivelele Cucuteni B A se intercala un ni-
vel, probabil sporadic de depuneri
Cucuteni A-B. .Aicest lucru se prin
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
80
faptul locuirea cea mai din
faza A-b/B s-a aflat pe a
plutoului. De altfel locuirea Cucuteni B se
pare a fost tot n parte
a platoului. Nu este exclus, ca locuirea
Cucuteni A fi fost mai mai inde-
fi ocupat o mai mare
dect n celelalte perioade.
DAN MONAH
de la
este n momentul de inte-
gral. Cu toate o parte a
rii a fost de de teren,
datele n cele campanii de
considerabil
noastre despre cul-
turii Cucuteni.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
S. TEODOR,
P. SADURSCHI
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE
DE LA LOZNA COMUNA DERSCA
ASEZAREA HALLSTATTIANA
'
Prin arheologice care s-au efec- se prin
tuat n anul 1978 pe Dealul Morii din apro- de situate la relativ ma'("i
pierea de la Lozna s-a cercetat par- una de alta prin citeva gropi menajere sau
o de la nceputul primei epoci a rituale.
fierului. Forma nu se poate deliwita
In sectorul respectiv s-au efectuat trei deoarece resturile de snt rs-
n anii 1976-1977 cnd s-au adunat pndite pe o relativ de
numeroase fragmente ceramice caracteristice cu prelungiri n diferite
acestei perioade se delimiteze Trei dintre de chirpici res-
sau gropi. In anul 1978 noastre turi de snt destul de nesemnifi-
au afectat dar pe mult cative, dar le-am considerat pe baza
mai mari mai ales pe partea cea mai profilelor care acest lucru prin aglo-
a dealului. In acest fel s-a cercetat prin merarea chirpicilor in sol a resturilor de
paralele casete o de circa precum prin adncirea
4 500 mp. iar prin de in strat de nivelul de respectiv.
cu ajutorul detectorului o 1-3 se prin chir-
re de circa 20 kmp. pici cu resturi
din cadrul ceramice diverse alte materiale,
s-au cercetat 6 gropi, pietre. Fragmentele ceramke snt
o destul de pe acest deal, n jurul acestor pe
cu precizie, constnd din- o de circa 6 metri uneori vase arproape
tr-un strat de relativ destul de sub- intregi. Tot n afara de chirpid
s-au mai resturi de vetre cu amprente
Din punct de vedere stratigrafic nivelul de de nuiele lipituri. La cii'Ca 10 metri de lo-
locuire hallstattian se imediat sub solul 1 ale resturi erau mai
' ... , '
arabil, fiind din foarte afectat mult, se afla o canti'tate de de
de agricole, de teren la adincimea de' 0,45 m.
eroziunea solului. In ,;(profilul mid de de s-au mai
acest nivel se printr-o culoare relativ Ia adndlle; n mai multe
cu resturi de locuri ain pe Dealul Morii.
ars de culoare sau galben . 4 5 se relativ mai apro-
grupuri de fragmente ceramice, oase piate una de alta ;de celelalte com.plexe.
pietre de ru. ' ' Dfn 4 mare
11 - Materiale arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
82
aglomerare ae chirpici pietre frag-
mente ceramice, pe o grosime de aproxima-
tiv 0,50 m s-au scos 8 piramidale.
perforate, un din fier o de as-
Tot din s-au adunat
diferite fragmente de la un vas mare, zgu-
rificat n cea mai mare parte, de mis-

5 la circa 3 metri spre est
de 4, are dimensiuni mai mici dar
se n ceea ce
(resturi de fragmente ceramice).
Printre urmele acestei s-au desco-
perit fragmente de la ciocane din pia-
mai mari din Pe ntrea-
ga se aflau fragmente de
oase de animale pietre de ru.
6 la de 70 m n
linie de 4 se
tot prin aglomerarea de chirpici mici necon-

Sub 6 se afla groapa nr. 2, cu
-'--0,50 m de nivelul acesteia.
Pe ntreaga s-au deli-
mitat cu precizie numai gropi. Groapa
nr. 1 din apropierea 4 avea
cu diametru! de 1 metru adnci-
mea de 1,40 m de solul actual de
care. Pe fundul gropii se afla circa o
tate dintr-o de dimensiuni mari din pas-
de culoare cu ex-
terioare pe
gt cu caneluri orizontale; fragmente dintr-o
de dimensiuni mici din
buni, pietre mari de ru.
Groapa nr. 2 ce se afla sub 6, avea
aproximativ adncime. In
umplutura sa se aflau resturi de de
chirpici,

In afara complexelor n sec-
efe.ctuate de noi precum la supra-
solului, se aflau fragmente de vase din
categorii ceramice.
Din cadrul inventarului acestor complexe,
o o uneltele,
la dar destul de semnificative
S. TEODOR, P. SADURSCID
pentru de timp. Se
de fier, ca o destul de rar ntl-
n mediul hallstattian timpuriu n nor-
dul Moldovei.
Descoperit n cadrul 4, acest cu-
are lama limba de mner apro-
ximativ de de
are prototipul n din bronz
din epoca mijlocie a bronzului, a
s-au conceput din os din
cadrul culturii Noua.
Un din fier de s-a
coperit n din perioada timpurie a
primei epoci a fierului de la
din Jijiei.
La fel de caracteristice acestei vremi snt
ciocanele din descoperite n
5 un alt ciocan, la solului
a orificiu de fixare pe mner n-a fost
terminat. Mai amintim de asemenea cLeva
piese din mai ales ciocane descoperite
la diferite adncimi n de
din apropiere, care cu un celt de
tip snt caracteristice perioa-
dei de a culturii Noua nceputul
primei epoci a fierului.
Tot n 4 se aflau n
loc, ntr-o aproximativ opt
piramidale alte mici fragmente de
la astfel de piese, fiecare avnd
Ele provin cu de la un
de ce se afla n acea do-
cumentnd ca un casnic
n vreme n cadrul unor co-
de de vite.
Materialul ceramic descoperit este n ge-
neral destul de bogat din nive-
lul de este foarte aproape de solul
arabil, este fragmentar, neputndu-se recon-
stitui dect un redus de forme. Se
forma este aceea apar-
\innd tipului "sac" n diferite variante, de-
corat cu bru n relief, simplu, crestat sau,
mai rar, alveolat. Acest bru este dispus sin-
gur, adesea sub un de perforate, pe
vase de dimensiuni nu prea mari
cont de grosimea de aceas-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA LOZNA COMUNA DERSCA
83
poate fi strachina tronco-
cu marginea in interior cu ca-
neluri oblice pe Frag-
mentele din snt destul de ra-
re. n locuina 4 groapa 1 predominau
fragmente de la vase mari cu cu
de-
corate cu caneluri orizontale.
In ceea ce pasta din care s-au lu-
crat aceste vase, se pot deosebi catego-
rii. O specie de calitate de culoa-
re brun sau avind cioburi
pisate ca degresant o
categorie de calitate foar-
te Din din ca-
tegorie a fost modelat vasul de dimensiuni
mari din groapa 1.
In ceea ce decorul, in de
brul simplu sau crestat canelurile se mai
ntlnesc mici conice dispuse pe
umerii vaselor.
Un mare de fragmente provin de
la vase cu verticali marginea
drept sau oblic, a prezenta vreun element
de decor. Ele au fost modelate din bu-
sau
din care s-au prezentat comple-
xele de mai sus prin caracteristicele sale,
privind n special ceramica, la care se adau-
din fier restul inventarului, se
n faza de nceput a primei epoci a
fierului. In Moldova de nord, s-a
ilustrat prin de la
vila din Jijiei, - Pe
- jud Suceava
alte n curs de cercetare.
ll"
Descoperirile de la au documen
tat pentru prima in zona Moldovei de
nord o in de
din de construite din lipi-
de lut pe nuiele, f:au frun-
zare.
Din punct de vedere cronologic,
se in perioada de
a hallstattului timpuriu, secolele X-IX
i.e.n., pe baza analogiilor ce se pot face cu
alte descoperiri mai intense mai ndelung
cercetate din regiunea est a Rom-
niei. In citeva din aceste cercetate,
perioadei timpurii
a fierului suprapun niveluri din ultima pe-
a bronzului - cultura Noua II, cum
s-a observat in de la Tru-
precum de la jud. Suceava.
Nivelul respectiv, destul de supra-
pune pe acela al caracteristice
culturii Noua, multe elemente
specifice acestei culturi in ceea ce
inventarul arheologic mai ales
pentru forme de teren.
Aspectul specific primei epoci a fierului,
caracterizat prin sau
de est-
se n zona Moldovei
centrale de nord, ilustrat prin alte des-
coperiri, cum sint uneltele din me-
tal, obiectele de arme piese de
In toate aceste categorii de des-
coperiri se fondului cultural
mai vechi care
perioade hallstattiene timpurii inceputul
perioadei
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
NICOLAE
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE NTREPRINSE
N ANUL 1978 -N SATUL
COMUNA BIHOR]
este la 3 km sud-
est de satul la locul numit
Ea aproape n ntregime platoul supe-
rior al unui deal din zona a versan-
vestici ai Craiului.
Platoul superior se ntinde pe o de
aproximativ 2 ha.
ce dealul pe 3 din laturi,
pantele abrupte, mare (363 m),
a fac din aceasta
o cu o

arheologice au inceput in anul
1969 au continuat in anul 1978. ln
urma care au scos la un
foarte bogat material arheologic, se poate
afirma a fost rind pe
rind, de o din epoca -
cultura Tisa - din perioada de trecere spre
epoca bronzului - cultura - din
hallstattul timpuriu (Ha A
1
-A
2
) - cultura
ceramicii canelate n de comuni-
dacice din vremea secolelor I i.e.n.
1. e.n.
arheologice din campania anu-
lui 1978 s-au continuat pe latura nord-ves-
a platoului. Aici, in parte, a fost
o mai locuire
Au fost o (C VIII/a
- 1978) cu dimensiunile de 14/5,50 m o
(S 14 - 1978) de 25 m
de 1,50 m. Din cadrul descoperirilor din ariul
1978 un complex de gropi rituale
din prima a fierului o da-

I. Gropile rituale hallstattiene
Cele trei gropi au fost descoperite in S 14
- 1978. Pentru descongestionarea lor au fost
deschise casete mai mici pe laturile
lui.
Groapa nr. 1 - Era de aproape ci-
cu deschiderea (diametng
1,85 m) nu prea (0,65 m). Pe fundul
gropii s-au depus un "strat" de fragmente
ceramice provenite de la mai multe tipuri
---
exemplare de vase de dimensiuni mari.
Peste acest "pat" de au fost
zate 4 oale mari un vas mai mic. Oalele
;nt negre in exterior in interior,
de forme bitronconice, cu
umeri largi buze inalte
te. Intre aceste vase, care au fost depuse
unul formind un dreptunghi
cu laturile aproape egale (fig. 1/1,2), s-a
zat tot, in picioare, un vas borcan cu un
de alveole sub iar deasupra lor 4 proe-
mici. Tot intre vase s-au descoperit
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE lNTREPRINSE lN ANUL 1978 LA 87
fragmente de moloz petrecut pe loc pe rug, iar
runt. Cele 5 vase amintite au fost unele dintre fragmente s-au amestecat.
acoperite de fragmente, mai mari sau mai Groapa nr. 2 - Era de
mici, provenite de la oale cu dar de dimensiuni mai mici ca precedenta
oale, dintre cele 4 mari, au fost acope- (diametru! deschiderii 1,25 m, adincimea
rite cu recipiente pentru a proteja alte vase 0,51 m). Era la 6 m de grea-
din interiorul lor. pa nr. 1 perfora platforma unei
Astfel vasul nr. 1, care a fost proptit la neolitice (fig. 2/1).
fund cu 4 pietre, era acoperit cu un castron Direct pe fundul gropii s-au depus, ca un
cu partea umeri proe- strat protector, fragmente ceramice proveni-
git inalt cilindric bu- te de la un castron mare (!:.=33 cm, diametrul
za cu 4 lobi. maxim 52,5 cm) cu fundul ,mic, partea infe-
Castronul era depus cu gura in jos nu umeri ro-
acoperea in intregime gura "urnei". Acope- git inalt cilindric,' .. buza
rea bine gura unui alt vas (tip borcan) Sub umeri sint aranjate trei proeminente
aflat n interiorul oalei mari care, la rin- mari dispuse oblic in jos. Peste aceste frag-
dul lui, era introdus cu fundul in deschide- mente mari au fost 3 oale mari, de
rea unei oale bitronconice cu buza tip sac, cu sub sau pe
Aceasta era pe fundul inte- dintre ele erau culcate, cu fun-
rior al urnei mari. Deci, cu alte cuvinte, in : dul orientat spre cel de-al treilea care era
oala nr. 1, au fost trei vase; castra- in picioare.
nul lobat, vasul-borcan oala Intre vase au fost aruncate fragmente de
(fig. 1/3-4). foarte oase calcinate res-
In interiorul oalei mari nr. 2 au fost turi de (fragmente de chirpici). Dea-
site fragmente care supra "pachetului" de vase au fost
unui vas-borcan, decorat sub bu- de Dintre ele s-a pu-
cu o tut restaura o de de tip borcan
In interiorul oalei mari nr. 3, chiar aproa- cu un bru alveolar.
pe de fund, se afla o farfurie de culoa- In interiorul unei oale mari, culcate, s-a
rea cu buza aflat un vas tip sac, cu horn-
n interior, pe margini, cu caneluri paralele. ce avea sub gt 4 mici ori-
Oala mare nr. 4, a fost cu
0
stra- zontale. acest vas a fost acoperit
cu buza Ea a alu- de o cu buza spre
necat de pe deschiderea vasului, probabil in interior in exte-
timpul gropii. In interiorul oalei, rior cu incizii executate cu Stra-
s-a un mic fragment de ac din bronz. china a de pe deschiderea vasului-sac
Toate vasele descoperite arderi dar a in interiorul oalei mari (fig. 2/2).
secundare, dar ritualul focului nu s-a pro-
Vasele urme de
dus pe loc, in interiorul gropii. Vasele au fost depuse in numai fragmen-
au fost aduse de la locul (rug?)
tar.
n stare Nici unul din recipiente Groapa nr.
3
_ Era de
nu a fost intreg. Ele au fost sparte sau (diametru!
1
m, adncimea 0,58 m) se afla
ciobite n prealabil. la numai 2 m de groapa de noi cu 2. In
Dintre fragmentele ceramice care acope- interiorul ei s-au fragmente mari din-
reau complexul de vase din groapa nr. 1, tt-un castron, identic ca cu
unele se legau de cioburi in groapa ri- cel ca "pat izolator" n gl'oapa nr. 2
2, ceea ce ne incinerarea, s-::1 cu fundul mic, partea tron-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1, Groapa Nr. 2, pri,vire de ansamblu.
3.
Fig. 2.
2. Groapa Nr. 2, detaliu.
4. Inventarul depozitului de unelte din fier desco-
peri.t in
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURTI..OR ARHEOLOGICE lNTREPRIN.SE LA lN ANUL 1978
89
git inalt cilindric, buza
sub umeri 3 mari. Printre frag-
mentele castronului amintit au fost
alte fragmente mici provenite de la alte re-
cipiente, precum o cantitate de
bune.
Ritualul observat, mai ales in cazul pri-
melor gropi, foarte multe ele-
mente comune cu alte descoperiri din nord-
vestul vestul Romniei Voivozi,
Biharea, Oradea,
Ungurului, Remetea Mare, Susani, etc.), din
perioada Br. D - Ha A-B).
Complexul de gropi cultice sau rituale des-
coperite n 1978 la se pot ncadra, pe
baza inventarului ceramic, dar a celor-
lalte descoperiri similare de pe la
nceputul epocii hallstattiene (Ha A
1
) pot
fi atribuite culturii ceramicii
canelate.
Il.
In C VIII/b - 1978, s-a descoperit o lo-
cu planul trapezoidal, cu laturile
de 7,60/4,90 m. Ea era foarte
de nivelul de calcare antic. Pe laturile
lungi s-au putut bine sesiza contururile gro-
pilor stilpilor de (cte 3 pe fiecare
(fig. 2/3).
In interiorul s-au descoperit nu-
12 - Materiale cercetAri arheologice
meroase fragmente ceramice, lucrate fie cu
mna fie la un fragment dintr-o greu-
tate (?) de lut de
In nordic al rezemat par-
de zid de o s-a desco-
perit o Este partea
(meta) este pe centru de un ori-
ficiu n care s-a fixat un ax din fier.
La numai un metru de de-
mai sus, nspre centrul s-a
descoperit un mic depozit de unelte de fier
pachet fiind, probabil, invelite ntr-o
Depozitul se compune din: 5 seceri cu
lamele curbate avnd la mner un
spin; 1 celt sau cu un perfect
sudat pe marginea gurii; 2 cu toc de
(fig. 2/4).
Incadrarea a
este mai ales de inventarul eera-
mic, dar de piesele de fier. Pentru ele
avem analogii ntr-un foarte mare de
dacice din vremea secolelor
1. .e.n. - 1. e.n., ca de la Craiva,
Muncelului, Luncani, Bli-
daru, Poiana, Moigrad, etc. Seceri de
tipul celor descoperite la se intilnesc
n lumea unde snt mai frecvente
mai ales in zonele estice. Pentru elucidarea
unor probleme legate de istoria dacilor, cer-
arheologice de la de la
vor continua in cursul anilor viitori.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN ASEZAREA
'
PETRE GHERCHE
cETO-DACA DE LA
GORJ]
Pe raza comunei satul Socu, pe
dreapta riului Gilort, la poalele dealului
"Cioaca Boia", arheologice din va-
ra lui 1978 au scos la o
zare pe terasa
a riului (fig. 1).
Acest punct arheologic a fost sesizat de
cu ani n ma-
terialului ceramic care se putea recolt:t de
la


Cunoscut este respectind
1or, alegeau pentru amplasaTea
terasele apelor boturile de deal
natural pe cel laturi, con-
stituind de tip rural pe
mari, sau centre aglomerate, fortificate, pe
restrinse, formei de re-
lief.2
cont de aceste tipolo-
gie, de la Socu se nca-
n categoria celor rurale, deschise
nefortifieate.
3
In spatele ei se
dealul "Cioaca Boia" care era folosit de
pentru refugiu
Din colectiv au parte Elena
muzeograf la OJPCN-Gorj Gh. Calotoiu, muzeo-
graf, la Muzeul Gorj. Fotografiile au fost
realizate de Barbu Vasile.
1
A 1 e x an d r u O d o b e s c u, Chestionar arheo-
logic, 1674, mss., Biblioteca Academiei R.S.R.
2
M i o ar a Turc u, Tipurile de lo-
Latene din Cmpia Munteniei, n Monumen-
te istorice de nr. 2, 1977, p. 56.
12*
Din punct de vedere stratigrafic, acolo un-
de de teren nu au intervenit, s-a
(i) de
e4fiti
Fig. 1. Localizarea comunei de
'Dg. Jiu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
92
putut constata avem un singur nivel de
cu zonei de
nord a platoului, unde n cadrul
S IV a fost o
de dimensiuni mici (circa 45 cm) care
s-au aflat materiale ceramice hallstattiene.
In amestec cu materialul ceramic de
s-au mai descoperit cteva frag-
PETRE GHERGHE
zona ca fiind de
teres arheologic a fost
nal in trei sectoare, care, la rndul lor au fost
marcate cu literele A, B, C, cum ur-

Platoul pe care se a fost
in sectoare; cu litera A a fost
marcat sectorul neafectat de de te-
Fig. 2. Vedere de ansamblu a geto-dacice de la In prim plan
sectorul A, tn spatele lui (la nord) sectorul B (care nu se vede tn fotografie) iar la
stinga este dealul .,Cioaca Boia" marcat cu litera C.
mente ceramice de probabil
de import, plus o de bronz de la im-
Augustus, anii 19-15 i.e.n.
Dar asupra acestora vom reveni pe parcurs.
Acest nivel de geto-dacic, este de
culoare iar grosimea lui in-
tre cinci centimetri. Cel mai bine
conturat este nivelul de din partea
de est a platoului, deci spre albia riului Gi-
lort.
Cronologic, materialele arheologice rezul-
tate le putem atribui secolelor I i.e.n. - II
e.n. cu vasului hallstattian.
Pentru o stabilire a
lor in timp pentru a avea un sistem de re-
ren cu litera B sectorul afectat de alune-
de teren, iar cu litera C, a fost marcat
in plan dealul "Cioaca Boia" (fig. 2).
Pentru a mai bine stratigrafia
sondajele au fost executate in sec-
torul A, deci, zona de
de teren.
S-au tras mai multe marcate cu
siglele S 1, S II, Ia S IX, late de 2 m
ale lungimi au variat intre 12
62 m.
Incadrindu-se tipologie rurale
deschise, nefortificate, de
la Socu - are dispuse
la intimplare, respecte un plan di-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN GETO-DACA DE LA
93
nainte stabilit, dintre ele snt
variabile, ceea ce a ca ocupe
o de teren
In ceea ce tipul
sint la nceput, am putut constata
aici au existat de
tip bordeP.
Legate direct de sint vetrele de
foc direct pe
sau att in interiorul lo-
cit n

Pe unele dintre ele


au fost descoperite fragmente ceramice di-
ferite resturi osteologice, o parte din acestea
prezentnd urme de
Fig. 3. de de de teren (S II, cas. A).
Dominante, n cadrul de la Socu
snt tip bordei care se
la adncimea de cea. 0,80-1 metru de
la nivelul actual al solului.
Dintre de n pre-
zent a fost numai una
Spre deosebire de bordei, aceasta avea pere-
din stlpi cu nuiele apoi lipite
cu pentru a fi mai tot-
pentru a le feri de incendii (fig. 3).
peretele de apus, in de nord-
est al au fost identificate resturile
unei gropi de provizii, de pe fundul
c;-au mai putut recupera boabe de mei car-
bonizat (fig. 3).
3
Ibidem, p. 60.
Materialele arheologice recuperate din ni-
velul de snt bogate variate. Pre-
n general ceramica cu
mina la dintr-o mai
sau mai vasele cu dimensiuni forme
diferite, unele dintre ele cu o
frumos cu butoni, bruri al-
veolate etc.
Ceramica poate fi astfel:
1. cu mna din po-

2. cu luciu metalic.
4
Dumitru B e r ci u, Unele date preliminare
asupra rezultatelor de la ju-
Vlcea, n Monumente istorice de
nr. 2, 1977, p. 4.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
94
3. la din fi-
(culoare
4. la roata
obrului.
5. de import.
1. In prima categorie am inclus vasul bor-
can, oala.
PETRE GHERGHE
snt n general din de culoare
de mij locii cu late,
ornamentate cu o longi-
Gtul scurt, corpul bombat, fund
inelar sau drept.
De la s-au descoperi deocam-
Fig. 4.
Cer amica este neuni-
form n general cu brie n
r elief alveolare sau crestate, linii incise obli-
ce executate n general sub sau pe par-
t ea a pntecului vasului.
2. A. doua categorie de este ca-
de o n general com-
cu un slip lustruit, culoare
Aici au fost ncadrate ti-
puri de vase : oale, fructiere, cu o

Fructiera este dintr-o
cu buza
orizontal. Corpul adncit,
obli ci, piciorul cilindric, gol n interior pu-
tn mai larg la
3. Ceramica la din ce-
sau li>ine
cuprinde f ructiere, cas-
troane, ciini,
Fructierele din se
n general cu cele cu slip negru lucios. Au
buza orizontal. Pi-
ciorul scurt, gol n interior la
n trepte.
castroanele snt decor
au buza sau,
n exterior.
numai fragmente din partea
a vasului, cu orificii.
4. Ceramica provine n general cit:
la stl fructiere (fig. 4).
Pasta este de culoare sau
este cu linii drepte
pe pe aceas-
fiind sub denumi rea de


5. Ceramica de impor t este
de fragmente de de sud-

Au mai fost descoperite alte obiecte din
lut ars, cum snt : lustruitoarele,
fusaiolele, vasele n
Lustruitoarele snt executat e dintr-o
bine fiind folosi t e la
decorarea vaselor G. Ele au o
snt cu mner, care n unele cazuri
este ornamentat cu alveole cu
degetul prin presare, pentru a fi mai de
n timpul lucrului. Dimensiunile lor
ntre 6, 5 9,4 cm (fig. 5).
5
I. H. C r i a n, Ceramica Bucu-
1969, p. 201.
G V. u, Princi palele rezul tate ale des-
coperirilor arheologi ce din de
la Carpica, l!J76, p. 63;
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 5. Lustruitoare.
Fig. G. Vase tn
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 7. Picior de
Fig. 8.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 9.
Fig. 10. Mosor.
13 - Materiale arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
98
snt executate dintr-o mai
la
Erau folosite att la de ct
pentru n camere pe timp de
ce erau arse la foc
7
Cele de la
socotim au fost folosite numai la
,Fig. 11. Creuzet.
boiul de deoarece snt mici nu pre-
urme de
Fusaiolele snt executate dintr-o mai
sau mai au forme diferite:
sau
snt arse la negru sau la
Altele snt executate din fragmente de va-
se sparte, prelucrate perforate.
Au fost descoperite patru vase n minia-
lucrate dintr-o la de
culoare (fig. 6).
PETRE GHERGHE
o de
din de cu ochiuri.
cum precizam mai nainte, ntr-o
pe alte materiale arheologice
a mai fost o de bronz
din timpul Augustus, ceea ce
ca fragmentele ceramice de im-
port economice ale popu-
geto-dacice cu cu
mult nainte de cucerire.
Dintre obiectele de metal, au fost recupe-
rate de elevii din sat sau de di-
particulari dacice, un
inele de diferite de
fier informe.
interes, de asemenea, materia-
lul osteologie, care nu .este prea bogat,
n urma unui studiu de specialitate, se va
exact de la ce animale provin deci, ce ani-
male erau vnate sacrificate pentru
In
rii a folosit l a nevoie, pentru refugiu
rare, cum o materialele ceramice
fragmentele de cu urme de nuiele
de la dealul "Cioaca Bo-
ia" care fiind nalt foarte abrupt, a oferit
o vizibilitate pe Valea
Gilortului (sectorul C) (fig. 2).
la nceput, arheologice din
localitate au vor
lui n continuare alte aspecte ale
Fig. 12. dacic.
Dintre obiectele de descoperite
amintim un fragment de lucrat din
frumos ornamentat n ex-
terior, un fragment de din bronz, o
din de
7
I bidem, p. 64.
H D. B e r ci u, Op. cit., p. 7.
geto-dacice de pe Valea Gilortu-
lui, care, se presupune a fi fost intens popu-
este de ur-
mele arheologice descoperite la II
(comuna ca nu mai vorbim de
necropola de la Tur-
burea - Spahii, care secolelor III-
II .e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE DIN GETO-DACA DE LA
99
nu se pe Valea Gilortului, fiind
destul de aproape de
cetatea de la ple-
de asemenea, pentru ideea
triburilor geto-dacice care locuiau aceste me-
leaguri fertile bogate in izvoare de cu
debit constant, care cum am precizat n-
de la nceput era una din de ba-
13
pentru fixarea locului unei sau
(fig. 1).
viitoare vor dezveli ntreaga su-
a contribuind astfel al cu-
planului exact al tuturor
lor, amplasarea lor n cadrul inven-
tarul acestora etc., putndu-se, astfel face o
tipologie a materialelor desco-
perite.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V. SRBU
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE
ARHEOLOGICA N STATIUNEA
'
FL. ANASTASIU
DE LA GRADISTEA
BRAILA]-CAMPANIA 1978
A se pe un martor de
eroziune situat n stnga rului la cea
5 km n a\"al de Popina are forma
unui triunghi cu de de
14-17 m, iar este
46,49 m. se pe raza corn.
n perimetrul Ocolului Silvic
are cea. 12 000 m
2
, a-
vnd urme de locuire pe Nu
s-au surprins elemente de sau for-
tificare.
In 1970 s-a efectuat un sondaj de N.
F . .A;nastasiu. In campania din
1978 s-au executat 12 nsumnd o
de 360 m
2
s-au descoperit: Llo-
de cu din pietre de
ru, -2 bordeie cu vetre 30 gropi.
Intrucit a fost pentru cul-
turi agricole la cea 25 cm adn-
cime, toate elementele de locuire inventa-
rul lor, la adncime, au fost de-
ranjate distruse.
Depunerile arheologice snt dispersate, r<
stratul cultural ce este mai gros mai
C! S-E zonei cercetate. Nu s-a putut sesiza
vreo a gropilor, putem doar ob-
serva o aglomerare de gropi n zona de S--E.
Din de s-a nu-
mai vatra, restul fiind distrus de
Aceasta avea cu laturile
mari concave. Era din pietre mari
mijlocii de ru. Pe ele intre ele s-au ob-
servat urme puternice de
Unul din cele bordeie este de
iar este rectangular. Men-
la bordeiul nr. 1 unui fel
de prag. aveau vetre, n
partea
ln gropilor,
a tipuri: a) n de sac (26 exem-
plare) b) n de clopot cu cotlon (4
exemplare). Ultima categorie cuprinde gropi
adnci cu resturi arheologice mult mai bo-
gate.
Nu s-au descoperit morminte. Doar n Gr.
25 sub o de s-au des-
coperit, ntr-o
fragmente de oase calcinate, ce par a fi
umane.
Ceramica
cont de pasta din care este
ceramica se mparte n mari categorii:
a) din (cea 60-650fo) din
(cea 35-400fo). Din prima cate-
gorie snt lucrate indeosebi vasele de dimen-
siuni mari mijlocii, iar ca forme principale
borcanele Arderea acestei categorii
ceramice este, n cvasitotalitate,

In cadrul ceramicii fine, este
ceramica de culoare
iar ca forme principale: cupele, fruc-
tierele unele vase mari
cu buza
In ceea ce tehnica, ceramica lu-
cu mna este cuprinde.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
102
indeosebi, vasele din ln ce-
ramica cu roata (20-25Dj
0
) se includ,
in general, vasele modela te din
fructiere,
In formelor, majoritare sint di-
feritele tipuri de borcane vase de mare
capacitate, apoi cupele fructierele,
etc.
Decorul caracteristic borcanelor din
briuri in relief alveolate butoni,
sau nu, din Ceramica
este in special, prin lustruire.
Alte motive ornamentale: impresiunile, ca-
nelurile, arcadele, liniile orizontale sau in
val. Nu s-a descoperit pic-

Vom citeva piese mai deose-
bite.
(i=l3 cm) cu mina din
cu lustrui-

Gura este buza marginea
gtul tronconic, n unghi,
corpul tronconic, fundul plat. Are ban-
cu in partea
Pe git are caneluri, late
superficiale.
cu mina diQ semi-
oxidant.
Are gura buza la orizon-
gitul inalt cilindric, in unghi,
corpul bitronconic, fundul albiat evazat.
A vea pe Pre-
incizii radiale la baza toartei.
sint relativ numeroase
de dimensiuni variate, de la cele mari
la miniaturi. Majoritatea arsuri se-
cundare au fost descoperite, aproape in
totalitate, in gropile in de clopot, dis-
puse circular in jurul bazei. Nu
nici un fel de decor.
Fructierele lucrate atit cu mina cit la
sint destul de numeroase, din
arse oxidant sau Unele au
decor lustruit.
V. SlRBU, FL. ANASTASIU
- Fragment din buza unei fructiere mo-
cu mina din cu
ardere,
s-au incizat litere, se mai
din care una este "L" iar
Ceramica de import este in
cvasitotalitate, prin amfore de "tipul Cos"
cu bicilindrice, modelate din fi-
cu nisip fin, de culoare alburie, avind
corpul svelt.
fragmentelor este destul de ma-
re, reprezentind aproape 10o;
0
din totalul
ceramicii. In rest, s-au mai descoperit citeva
fragmente de urcioare elenistice,
fundul unei cupe. De asemenea,
citeva fragmente de
Resturile osteologice, numeroase, provin
de la animale, Majoritatea
sint de animale domestice, cele mai nume-
roase bovinelor, apoi ovicaprine-
lor pordnelor.
Dintre animalele cele mai mul-
te provin de la cervide de la
Uneltele descoperite sint, pu-
o de citeva
din fier, fragmentare, di-
verse tuburi, minere suie, in special din
coarne de cerb sau din os.
Podoabele sint reprezentate doar prin-
tr-un ac de din bronz, un frag-
ment de din fier.
Pe baza materialului rezultat se
in sec. II-I i.e.n. Este posibil ca
locuirea nceteze la inceputul sec. I e.n.
cu ocazia la sudul a ce-
lor 50 000 de Aelius Catus.
in prezent nu s-au descoperit nici un fel
de urme arheologice anterioare sau posteri-
oare sec. II-I i.e.n.
la cea 1 km de
in se un alt martor de eroziune
de cea 2 ha pe care s-au descoperit urme
de locuire numai din sec. IV-
III i.e.n., pe materiale din alte peri-
oade. Este probabil s-a mutat,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE ARHEOLOGICA lN DE LA
103
din motive necunoscute, de pe popina men-
pe cea de care ne n prezent.
Prin prin materialu-
lui de la se n-
n categoria davelor geto-dace.
coordonatele date de Ptolemeu (in
Geografia, III, 8, 4) localitatea Zusidava este
n nord-estul Munteniei, unde
o V. Pnan.
in prezent nu vreo ipo-
de identificare a ei cu vreo

A vnd n vedere dava de la
se n este
n sec. II-I i.e.n., cnd nu mai avem
nici o de amploare n
putem emite ipoteza Zusi-
davei, la
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. H.
FL. MEDELET
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
SAPATURILOR DIN 1978
tA CETATEA DACICA DE LA CUGIR
ALBA]
ln campanie a fost sec-
B care a platoul superior
aproximativ pe axa N-S perpendicu-
lar pe A in 1977. Sec-
B peste 150 de m. Numero-
tarea s-a de la O, aproxima-
tiv pe zid continuindu-se spre nord
la -7 iar spre sud la metrul 143. ln
medie s-a adncit la 1,5 m.
ln B au fost confirmate o serie
dintre concluziile rezultate din analiza pro-
filului A. S-a constatat astfel, din
nou, platoul superior al a fost
amenajat artificial prin vrfului dea-
lului folosirea materialului stncos rezul-
tat la ln 1977 se constatase n por-
ntre metrii 20 40 ai sec-
A unui stratigrafii
care ilustreze toate etapele de locuire
B pe A
n a un singur nivel
antic de locuire doar
din dacice suprapuse care con-
concluziile desprinse din stratigrafia
dacice in A pe
platoul central, n spatele valului superior
de n B spre
extremitatea a platoului central au
fost surprinse urmele unei locuiri vremel-
nice din feudalismul dezvoltat.
Pe ntreaga lungime de peste 150 m a sec-
B nu s-a putut surprinde nivelul haU-
14 - Materiale arheologice
stattian trziu nici nivelul de locuire apar-
epocii bronzului, izolat au fost
descoperite fragmente ceramice
culturii Wietenberg. In timp
B a infirmat una dintre
riie preliminare din anul trecut. Atunci pre-
supuneam pe centrul platoului superior
n-au existat din acest
an au dovedit ntreaga
a platoului superior a fost
n s-a consta-
tat nivelelor din epoca bronzului
din Hallstattul trziu, ceea ce constituie o
amenajarea platoului superior a
avut loc n prima (cea
veche).
B a numeroase locuin-
dacice nivelului vechi nive-
lului dacic nou. Nivelul dacic vechi datea-
foarte probabil din sec. III-Il .e.n. iar
ultimul nivel, dacic nou din sec. I .e.n.-
I e.n. Incepind aproximativ de la metrul 116
la metrul 130 nivelul dacic nou pre-
urmele unui puternic incendiu con-
firmnd n campania pre-
cu privire la d.:l-
cice. Un nivel sporadic feudalis-
mului, probabil un pastoral a fost
surprins ntre metrii 117-122, la extremi-
tatea a platoului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
106
Descrierea profilului B
cum am mai spus are o lun-
gime de 150 m fiind de
la O la -7 spre nord. ei a fost de
1 m pe ntreaga lungime.
Primul nivel l constituie un humus mo-
dern care n grosime, existnd por-
mai inguste sau mai late. In dreptul
metrilor -7, -5 n humusul modern snt
amestecate fragmente ceramice lucrate cu
roata sau cu mina perioadei da-
cice. Tot aici au fost descoperite cteva
fragmente din epoca bronzului, cultura Wie-
tenberg.
Intre metrii -5 -2 a fost
amenajarea stncii pentru a se creia planul
orizontal necesar zidului. Deosebit
de de este sco-
birea stncii n dreptul metrilor -3 -4
iar in dreptul metrilor -3 -2 s-a
o terasare a ei n Scobirea se
cu 1 metru de nivelul actual
al solului ntreaga amenajare are o
de peste 3 m indicnd zidului ri-
dicat din bolovani mari de ru cu
mnt. Se pare au existat con-
interiori care de
in care este stnca intre metrii -3
-2 modalitatea de im-
piedicare a zidului.
Fortificarea pe latura de nord se pare
a fost numai din puternicul zid de
lipsind valul de surprins n
A pe latura de vest.
In dreptul metrilor 2-3 a fost
o care pe baza materialului
descoperit ultimului nivel dacic,
adincindu-se .la 90 cm de nivelul
actual al solului. In metrilor 3-6
au fost descoperite patru gropi de stlpi ca-
re la nr. 12)
nr. 9 ntre 6-11 m.
nr. 9 nivelului dacic
nou a fost de o
de fragmente de ce se da-
unei moderne, probabil
I. H. FL.
din timpul celui de-al doilea mon-
dial.
In dreptul metrilor 11-16 ne la
extremitatea unei de n-
stratului de lucru
n :dreptul metrilor 17-18. In dreptul
metrilor 18-19 se pare a fost amplasat
sondajul executat in 1940 care n-a dat nici
un rezultat.
Intre metrii 31 35 a fost lo-
nr. 8, n parte n campania
care de asemenea dacicu-
lui nou adincindu-se la 80 cm. Intre
metrii 35 38 B
A. Intre metrii 38 43 n
nea B a fost o cu un
inventar ceramic deosebit de bogat
din chiupuri, fructiere lucrate cu roata, o
de culoare etc. Tot
aici a fost toarta unui vas de
fier. In dreptul metrilor 41-42 s-a desco-
perit vatra de foc bine pe
un pat din bolovani de riu. La demon-
tarea vetrei s-a constatat ea suprapune
o mai Ve'Che dar care tot ni-
velului dacic nou.
pe profil ntre dacicul nou
dacicul vechi este de
lentilelor de lut galben
existente, ntre metrii 40 41 s-a des'Coperit
unei din nivelul dacic vechi
din inventarul parte
cu mna de culoare printre
care buza unei invazate. Locuin-
se la 1,30 m de nivelul
actual. In dreptul metrilor 45-46 s-a sec-
o care in
dreptul metrilor 48 adncindu-se 60 cm
nivelului dacic nou.
In dreptul metrilor 53-55 a existat o
ce s-a adncit la 60 cm.
In dreptul metrilor 66-99 au fost surprin-
se urme de stlpi o
de asemenea nivelului
dacic nou ce se la 65 cm.
Intre metrii 70 71 s-a descoperit o
de provizii n la 1,5 m
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA SAPATURILOR DIN 1978 LA CETATEA DACICA DE LA CUGIR 107
adncime cu diametru! maxim de 1,5 m, dia-
metrul fundului 90 cm diametru! gurii
60 cm. Intre metrii 72 73 se urma
unui stlp.
In dreptul metrilor 7 4-77 se
o in care a fost surprins un
perete de chirpic adincin-
du-se la 60 cm. O ce se
tot la 60 cm a fost descope-
n dreptul metrilor 82-84. Ince-
pind cu metrul 85 la 87 se profi-
o de mari dimensiuni, ea se
ntinde in dreptul metrilor 88 93,
a avut etape distincte departajate
prin lentile de lut care marchea-
refacerea podinei. Intre metrii 95-96 se
pare a fost vatra din faza
veche. din nivelul dacic vechi se
la 1,30 m. In me-
trilor 97-101 au fost surprinse mai multe
gropi de stilp iar intre m s-a des-
coperit o la 75 cm,
nivelului dacic nou. O lo-
de data aceasta nivelului
dacic vechi, la 1,14 m a fost
ntre m 107 111. In dreptul
metrului 112 s-a descoperit o de pro-
vizii la 1,30 m. Ea este de
fiind bine O
pare groapa
s-a descoperit ntre metrii 113
114 adncindu-se 1,25 metri de ni-
velul actual.
Incepind cu metrul 109 n drep-
tul metrului 127 stratigrafia a fost deran-
att de valul de ct de un
pastoral din epoca Intre
metrii 122 125 s-a o proba-
14"
bil n cel de-al doilea mondial. Intre
metrii 115 130 stratul dacic din-
tr-un nivel gros de care din loc in
loc urme de stlpi. Aceasta suge-
unei puternice palisade de
lemn care a extremitatea de sud a
platoului central. Locuirea s-a extins in
afara acestei cum o dove-
desc adncirile existente ntre metrii 132
134 apoi ntre metrii 136-137 140-
141 n care au fost descoperite fragmente
ceramice dacice.
Concluzii
B permite formularea unor con-
cluzii, evident preliminare ce
fie verificate n campaniile
Amenajarea terenului pe platoul superior
s-a in perioada dacicului vechi. For-
tificarea de la o la
alta. Pe latura de nord se pare a existat
doar zidul de iar pe latura de sud
o de lemn.
din acest an au adus
cu privire la tehnica de lucru a zidului. El
aproximativ 3-3,50 m avn!i
un pat n inte-
riori.
S-a dovedit ntreaga a pla-
toului superior a fost intens att in
etapa veche (sec. III-II .e.n.) cit in cea
(sec. I .e.n.-I e.n.). Masivul nivel de
incendiu constatat pe latura de sud se da-
foarte probabil
ntmplat n timpul lui Traian
cu Decebal.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGIE
MIHAI IRIMIA
N NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC,
COMUNA OSTROV [1978]
O cum se primele
n necropola nr. 2 de la Bugeac (punctul
au fost ntreprinse n anii 1968-
1969, cu care ocazie s-au descoperit 19 mor-
minte de
In anul 1972, ntr-o la apro-
ximativ 100 m nord-vest de grupul de mor-
minte cercetat anterior, din con-
ducerii Cooperativei Agricole de
Ostrov au fost efectuate cteva
gropi de interes Cu
ocazie s-au descoperit mai multe morminte,
dintre care 13 au fost salvate, cu
cea mai mare parte a inventarului lor.
reluate n anul 1977, au fost
ntreprinse in zona de
amintite, descoperindu-se alte 11 morminte.
In acest an am efectuat in noi
descoperind alte 28 complexe fu-
nerare. Cu acestea, mormintelor
cercetate n prezent la Bugeac este
de 69.
Deoarece materialul recent este
neprelucrat, vom prezenta citeva ca-
racteristici ale mormintelor din ne-
insistnd ndeosebi asupra a
complexe funerare.
acum ritul funerar ntlnit la Bugeac
este in exclusivitate
distinge patru tipuri principale ale ritualului

- Primul tip cuprinde mormintele in ca-
re oasele incinerate obiectele de
erau depuse n urne simple, acoperite cu
castroane, alte vase, alteori cu o

- Al doilea tip l mormintele
n "cutie" sau de
- Al treilea tip cuprinde mormintele cu
"manta" de bolovani, n care urna cu res-
turile funerare obiectele de erau
protejate de un grup masiv de pietre.
Ca o a acestui ritual, des
la Bugeac, amintim complexele funerare for-
mate din oarecum distincte. Pri-
ma parte o forma grupul masiv de pietre n-
gropat la adncimi ce de la caz la caz
care marcau oarecum mormintul. La o
de 0,20-0,50 m de obicei
la un nivel bazei grupului de
pietre erau ngropate urna obiectele de
care fo1 mau cea de a doua parte a
complexului funerar. n acest caz, in groapa
a mormntului, care une-
ori 2 m de la nivelul actual al solului, erau
depuse urna vasele de Probabil
ce ele erau acoperite, chiar
protejate suplimentar in "casete" de
n la erau
pietrele, care formau o
destul de mare, sau
- Cel de al patrulea tip al ritualului fu-
nerar cuprinde mormintele in care rolul gru-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
110
pului mare de pietre era preluat doar de
unul, doi sau trei bolovani, la o anu-
de a o proteja,
marcnd doar mormntul. n acest
caz urnele sau vasele de erau si-
tuate la o sub nivelul
indicat de pietre.
Dintre cele 69 morminte cercetate
n prezent, 21 snt n 5 n de
26 cu "manta" de bolovani 11 cu
1-3 pietre care "marcau" mormntul.
Necropola II de la Bugeac se ntinde pe
o relativ mare, probabil de cel
un hectar. Toate mormintele snt
plane.
Mormintele n apar
dite printre cele n de ori
cu manta de bolovani, neputndu-se face
vreo dispunerea lor.
Intre complexele funerare cercetate n
anul 1978 amintim descoperirea a mor-
minte duble care cte . urne,
a trei morminte colective, ntre care
(nr. 62, 65) aveau cte trei urne fiecare, iar
nu mai de 5 urne diferite
precum alte vase de
V om prezenta n continuare mor-
minte, numerele 60 61, care o
!?i pentru cronologia ne-
cropolei de la Bugeac.
Mormntul nr. 60 a sub for-
ma unui grup de 11 pietre de mari dimen-
siuni, orientat pe nord-vest, cu o
lungime de 1,45 m de 0,75 m. Par-
tea a pietrelor a la -0,23
-0,27 m de la iar baza sa la
-0,90. Pornind din stratul de cernoziom
grupul de pietre se adncea n
galben-steril.
a fost la 0,55 m vest
de "mantaua" de pietre, cu partea superi-
la 0,88 m de la nivelul actual al so-
lului, iar cu baza la adncimea de 1,07 m.
Urna era de un krater ma-
roniu lucrat la Sub prezenta
oarbe, orizontale, arcuite.
MIHAI IRIMIA
Oasele calcinate erau acoperite de o stra-
. cu gura jos. Este
la cu corpul nalt, tronconic,
buz;a fundul inelar, profilht.
Pe partea a buzei o linie
n zig-zag. Printre oasele calcinate
a fost o iar n afara urnei un
de fier.
Fibula de bronz este de tipul cu resort
dublu picior triunghiular (Glasinac I).
de mici dimensiuni, are corpul drept

Mormntul nr. 61 - colectiv - a
sub forma unui grup de vase apropiate,
de ori "manta" de bolovani.
cele de erau dis-
puse pe o lungime de 1,75 m o
de 1,25 m. In totalitate, inventarul funerar
a fost depus la adncimi apropiate, de la
O, 75 - circa 1 m. adncimea la
care a partea a vaselor,
diferite a fie-
exemplar n parte. Astfel, exempla-
rele mai nalte, n
au fost surprinse la adncimea de 0,38 m,
n timp ce altele mai scunde ori culcate pe
o parte au la adncimi de 0,53-
0,70 m de la Cu tot mare
de urne de vase de nu pare a h
vorba de succesive. In nici un
caz vasele nu se suprapun. Urnele vasele
sint foarte apropiate ntre ele, une-
ori snt chiar Toate vasele au fost
pe loc, uneori n stare, alteori
presiunii
a avea fragmente Cu
nu am putut distinge con-
turul gropii mormntului. si-
este la Bugeac, unde
tul e uniform, doar n cteva
cazuri gropile.
grupul de vase descoperit inven-
tarul unui singur mormint, deoarece in ca-
zul unor succesive, n condi-
unei att de mari apropieri dintre vase,
cel cteva ar fi fost deranjate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE IN NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC
111
Urna nr. 1 este de un vas
bitronconic lucrat cu mna, cu gura
fundul plat. Pe diametru! maxim
plate. Are o
sub element
oarecum pentru astfel de vase.
Urna avea drept capac o tron-
cu mna, cu buza
proeminent. Pe prezenta o sin-

Urna nr. 2 este o
la cu corpul foarte bombat, gitul
strimt fundul inelar. Pe
orizontale arcuite. Capacul acestei
urne era reprezentat de un castron de mari
dimensiuni lucrat cu mna, tronconic, care
pe partea a buzei patru
proeminente mici, alungite.
Urna nr. 3 este un vas-clopot, cu corpul
bombat. Sub diametru! maxim pre-
patru plate, trase in
jos, iar la partea patru butoni.
Urna nr. 3 nu era In schimb, n
interiorul ei, printre oasele calcinate au fost
un de fier o de bronz.
de mici dimensiuni, are corpul
curbat Fibula
este tot de tipul cu resorturi picior
triunghiular (Glasinac I).
Urna nr. 4 era tot de un vas
clopot cu corpul bombat. La
patru plate, trase
n jos. Drept capac a fost folosit un
vas tronconic lucrat cu mna, cu corpul nalt,
gura foarte fundul plat. Sub
patru aplecate.
Ultima (a cincea) era un alt vas tron-
conic lucrat cu mna. Sub doi
butoni mari, discoidali
orizontale, masive, n de
Oasele incinerate erau acoperite cu un
tron de mici dimensiuni, lucrat la

In afara urnelor a vaselor-capac folo-
site, in mormntul nr. 61 au fost depuse
cteva vase de Intre urnele 1
2 a fost o lu-
la cu corpul scund toarta

Alt vas, aflat urna nr. 2, lucrat cu
mna, are corpul scund, aproape cilindric
fundul mare, plat. sub
un orizontal de alveole o apu-

In nord-vestul urnei nr. 3 era un castron
tronconic lucrat cu mna, care prezenta n
exteriorul buzei patru mici,
alungite; e castronului-capac al
urnei nr. 2.
Ultimul vas de al mormntului 61
este un exemplar lucrat tot cu mina, cu
corpul inalt, tronconic, bombat care
sub un bru alveolat precum
patru mici crestate, perforate
vertical.
Studiul inventarului descoperit n cele
morminte permit unele pe
care le vom prezenta in continuare.
Kraterul din mormntul 60 se
unor exemplare descoperite la Zimnicea,
Ravna, Branicevo, precum unui alt krater
descoperit anterior tot la Bugeac.
tipului III - Petre Alexandrescu.
Strachina-capac din mormntul nr. 60 este
unui exemplar de la Enisala
(cu fundului), precum mai mul-
tor vase descoperite tot la Bugeac.
Prima a mormntului 61, cu profil
clar bitronconic o se apro-
pie prin forma sa de exempl::lre
mai vechi la Tariverde
precum de unele vase din mormintele
32-33 de la Ravna (Orizontul Ravna I, du-
Bernhard modul de dispu-
nere al - pe diametru! maxim
orizontal nu aplecate sub linia maximei
apropie urna n de exempla-
rele mai tirzii, din secolul IV, descoperite
la sau tot la Bugeac.
Urna aceasta se mai ales unui
alt exemplar descoperit la
tot cu o datat
n secolul V .e.n. la acest tip
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
112
de vas poate fi drept un rezul-
tat al locale cu in-
ale ceramicii
Vasele n de clopot (urnele 3 4),
cu pe diametru! maxim, iar in
primul caz cu butoni se unor
vase de la Sa tu Nou,
Ravna II III Branicevo,
precum unora anterior tot la
Bugeac.
Un vas a fost descoperit la
Enisala in mormintul 5 al tumulului 6 B,
cu un bol atti.c din al doilea sfert
al secolului IV. Dar acest tip de vas are in
general o foarte o peri-
relativ de
ceea ce nu ne prea mult la precizme-1
cronologiei sale. Doar
a de a celor mai multe
vase de acest tip descoperite acum h
Bugeac - la care ele snt dispuse numai
orizontal - ar putea constitui eventual un
element care probeze pentru o vechime
a lor ceva mai mare.
Vasul-clopot cu corpul nalt, tronconic,
cu bru alveolat patru
crestate multe analogii. Este ase-
unui exemplar de la
(dar care are alt profil), Bugeac (tot cu un
alt profil), unor fragmente de la
Alexandria mai ales unor vase din ori-
zonturile Ravna II III. Nici acest tip de
vas, cu o
greu de sesizat nu permite o datare mai
a complexelor n care apare.
Vasul de cu corpul cilindric, or-
namentat cu un de alveole o
toare unui tip mai rar n-
tlnit. La Ravna (n orizontul II) apare in
forme ntru-ctva dar
a fi ornamentat cu alveole. Un exemplar
oarecum nrudit ca tot cu o
dar care dintr-o peri-
mai trzie ntlnim la Ghenci, n Tran-
silvania.
Vasul tronconic cu gura foarte
fundul mic, sub cu patru apu-
MIHAI IRIMIA
trase n jos, folosit drept capac pen-
tru urna nr. 4, din tron-
conice hallstattiene de tipul celor descope-
rite n tumulii 11 46 de la Ferigele. Aici
tronconice aveau exclusiv
de capac, acoperind urnele. cum s-a
precizat, de acest tip
la rndul lor, dintr-o cu
pndire din Hallstatt-ul timpuriu. La
Tigveni este n toate cele trei mor-
minte ale tumulului I. Vase
celui de la Bugeac au n mormin-
tele 13 20 de la Ravna, integrate de Han-
sel orizontului Ravna II.
Din categorie de vase tronconice
face parte urna nr. 5. Se de
exemplarul anterior prin cei doi butoni
orizontale sub de
Vase tronconice cu
au in mormntul 7 de la Ravn:-t
tot orizontului cronologic Rav-
na II). orizontale de acest tip
au fost realizate probabil tot modelul
orizontale ale vaselor
Strachina cu mna, cu buza eva-
cu o pe
.drept capac pentru urna 1 are
modelul n exemplarele evazate hallstattie-
ne ale complexelor culturale
gele, unde ele apar destul de frecvent. In
cu acest tip de vase s-a
el apare mai ales n aria fiind
destul de sporadic n alte regiuni.
constatare a permis concluzia strachina
este mai ales zonei nord-
tracice, ei in morminte din regiuni
mult mai trebuind fie
in cu in Hallstattul
tirziu, a unor din zona
Castronul lucrat cu mna, utilizat drept ca-
pac pentru urna nr. 2 un alt exemplar de-
pus ca au corpul tronconic
in exteriorul buzei patru mici,
alungite. Castroane apropiate ca dar
prezentnd pe proeminente trase in sus
s-au descoperit la Ferigele Ravna II.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE !N NECROPOLA GETICA DE LA BUGEAC
113
Pentru amfora de mari dimensiuni, cu
corpul bombat, la
cu orizontale, nu am intilnit in
bibliografia - exemplare
profil se apropie de o am-
mai tirzie de la Zimnicea de o alta
de la Enisala. Lipsind alte re-
pere nu ne putem cu certitudine
asupra perioa!dei i este, in general,

la cu toarta supra-
este unui exemplar de
la Alexandria, precum altor de la
Ravna (orizonturile II III).
Castronul lucrat la folosit drept
capac pentru urna nr. 5 unui tip
ceramic o relativ ndelun-
Cele de mici dimensiuni
corespund tipului cu lama sau foar-
te intilnit atit in Hallstattul
tirziu (de exemplu la Ferigele), cit in
Latene.
Fibulele cu resort dublu picior triun-
ghiular (Glasinac I) de tipul celor ntlnite
n mormintele prezentate, nu se la
o datare La Tariverde o asemenea
a fost n bordeiul nr. 1, m-
cu cu figuri ne-
gre, din secolul VI i.e.n. fie fo-
n Hallstattul trziu, cum o do-
vedesc descoperirile din turnului 24 - m')r-
mntul 1 turnului 40 - mormntul 3 de
la asemenea exemplare au fost
descoperite la Ferigele, iar un altul la
Alexandria. Alte fibule sint
cunoscute la Dobrina. La Ravna un exem-
plar a n mormintul 14 b, ncadrat
de tot zonei a II-a. Acest tip, cu o
se pare,
in pragul celei de a doua epoci a fie-
rului.
Din analiza inventarului celor mor-
minte prezentate se pot observa unde
analogii conduc, in parte, descoperirile
de la Satu Nou, Enisala
15 - Mater;ale si arheologice
sau chiar de la Bugeac, mai demult
datate in ansamblu in secolul IV i.e.n.
(mai ales prima Se poate
sesiza ne spre descoperirile
amintite, din secolul IV; doar vasele-borcan,
lucrate de fapt o vreme in
perioada a pe par-
cursul diferitelor eta'pe este foarte greu de
sesizat.
In schimb numeroase elemente conduc
spre analogii cu descoperiri mai vechi, ale
Hallstattului final ale inceputului epocii
Latene. O parte a inventarului celor
morminte analogii cu descoperirile
din nord-estul Bulg,ariei, mai ales cu cele
ale orizontului Ravna II. Se pare, de fapt,
descoperirile din sud-vestul Dobrogei de
la Viile, Satu Nou, Rasova - Coada
Canlia, Ostrov Bugeac ori din zona Ialo-
unele caracteristici care le
apropie mai mult de necropola din nord-es-
tul Bulgariei, dect de grupul descoperirilor
nord-dobrogene, de la Murighiol,
Enisala, cu toate in este vorba de
orizont cultural.
In cu cronologia celor mor-
minte de la Bu;eac, deose-
birile sesizate n raport cu descoperirile ca-
racteristice secolului IV i.e.n. numeroasele
apropieri de materialele mai vechi, din
Hallstatt-ul trziu, impun datarea mai tim-
purie a acestora, n secolul V .e.n. - mai
probabil n a doua ori spre sfr-
lui. Spre datare ne-ar putea
orienta numeroasele analogii cu orizontul
Ravna II clasificarea lui B.
Dar n cu cronologia acestei necro-
pole, autorul citat orizontul
Ravna II s-ar data intre mijlocul secolului
VI - n jurul sau anul 500 .e.n.,
care ar urma Ravna III, datare care
ni se pare mult prea timpurie.
In cu necropola II de la Bugeac
reamintim descoperirile de acum au
putut fi ncadrate numai in secolul IV i.e.n.,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
114
a avea dovezi pentru datarea unora
dintre complexe mai devreme ori mai trziu.
Cel mai sigur reper cronologic de acum
era kantharos-ul grecesc cu o din
mormintul nr. 9, care din al doilea
sfert al secolului IV .e.n.
Descoperirile amintite, din acest an, pa1
ne ofere primele dovezi pentru incadra-
rea mai timpurie, din secolul V .e.n.,
a unora dintre mormintele de la Bugeac.
Acest fapt nu ni se pare improbabil, deoa-
MIHAI IRIMIA
rece att mare - nedelimi-
ci doar - a necropolei, ct
mare de morminte care pot apa-
fac o a sa mult mai
dect
date mai privind crono-
logia necropolei de Ia Bugeac ni le vor pu-
tea oferi att cercetarea tuturor descoperi-
rilor din ultimul timp, comparativ cu alte
materiale ct ca-
re se efectueze n viitor.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
114
a avea dovezi pentru datarea unora
dintre complexe mai devreme ori mai trziu.
Cel mai sigur reper cronologic de acum
era kantharos-ul grecesc cu o din
mormntul nr. 9, care din al doilea
sfert al secolului IV .e.n.
Descoperirile amintite, din acest an, pat
ne ofere primele dovezi pentru ncadra-
rea mai timpurie, din secolul V .e.n.,
a unora dintre mormintele de la Bugea('.
Acest fapt nu ni se pare improbabil, deoa-
MIHAI IRIMIA
rece att mare - nedelimi-
ci doar - a necropolei, ct
mare de morminte care pot apa-
fac o a sa mult mai
dect
date mai privind crono-
logia necropolei de la Bugeac ni le vor pu-
tea oferi att cercetarea tuturor descoperi-
rilor din ultimul timp, comparativ cu alte
materiale ct ca-
re se efectueze n viitor.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GETICA
C. PREDA,
M. BUTOI
DE L-A SPRNCENATA OLT]
SAPATURILE DIN 1978
J nainte de a prezenta 'rezultatele
de pe urma din vara anului 1978
de la Sprin;:!enata, pentru o cit mai
a acestora, am cu oale
reamintim citeva din datele generale
nute in companiile precedente. Astfel ar fi
de precizat de la Sprin-
cenata se pe un pinten inalt din
a Oltului. Ea o des-
tul de (100 X 30 m), dar intens lo-
straturile de avind de
o grosime de 2 m. Aceasta se
ca un centru getic cu pante
rimlt inclinate cu val de
Deschiderea foarte mare a cea
40 m, se aici a existat
mai nti o ca
de cu o adn'Cime de 9 m.
Valul de are de 1,50 m
la de 7,50 m.
Unul din primele obiective ale
din vara a fost acela al
datelor statigrafice anterior a
stabilirii unei cronologii cit mai exacte a
Pe parcursul celor sec-
din campania anului trecut s-a remar-
cat cu acest prilej a patru stra-
turi de cu depuneri
arheologice destul de consistente, cu gro-
simi de 0,30-0,40 m, ntlnite in
pe ntreaga intindere a
Stratul cel mai vechi situat la baza
15"
nu atinge intensitatea de locuire
a celor ulterioare, se .a avea de-
puneri continui pe
in prezent. El se de cele-
lalte straturi prin faptul baza sa este
bine pe destul
de ntinse. Este posibil ca zonele arse
reprezinte podini de mai ales
la nivelul lor au fost descoperite citeva
vetre.
De acest nivel se un complex arhec-
logk, constind dintr-o
bine in jurul au fost
depuse: o de
vase de lut, printre care se
o patru vase lucrate cu mna
o de lu-
la Toate acestea se aflau sub
o a doua nivelului superior
evidente urme de ardere secun-

Descoperirea ca ntare este deosebit de in-
are unele analogii doar cu o si-
din dava de la Pa-
Este limpede toate vasele au foot
depuse intr-un anumit scop
supuse apoi unei arderi des-
tul de puternice, urmele acesteia, adesea
ajungnd la pe toate
cele vase. Nu este clar vasele
au fost n picioare apoi, unele
dintre ele s-au n timpul arderii,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
116
ceea ce ar fi de admis. De asemenea, nu
ce a fost depus n aceste vase pentru
a arde tbate au avut un astfel de
Sigur, o anume a fost
n n vasul-castron bitron-
conic. Din aceste limpede
avem de-a face cu o ardere n
apropierea vetrei, unde se afla sta-
tueta de Am avea astfel dovada
unui ritual legat de un eventual
cult al vetrei sau poate dedicat unei alte
aceasta de la Sprincenata,
cu unei statuete pe sau
nu este 1n unele geto-dace
din printre care se
Poiana, iPietroasele,
altele, s-au statuete de lut destul de
rudimentar lucrate, in preajma chiar pe
vetre. lor ntr-un asemenea con-
text arheologic repetarea unor asemenea
descoperiri au dus la concluzia acestea
ar putea fi puse in cu un cult al
vetrei destul de frecvent de
Descoperirile de la Sprncenata,
ceva mai mai decit cele-
lalte, din statuetei a
grupului de vase, toate arse ritual, ar veni
contribuie la o mai
intef1Pretare a unor atari Interesant
de remarcat, tot n cazul de la Sprincenata
este faptul deasupra grupului de vase
a statuetei, n nivelurile superioare au fost
construite, probabil nu alte
vetre.
1n de locuire domi-
cu autoritate ceramica cu mna,
in; specia-l ocea. de culoare maronie
sau Vasele nelUIStrui.te, eu decor de
ibrt:uri alveolare butoni sau cele ornamen-
tate cu linii incizate n de 'brad sau
de val; nu sint specifice acestui nivel de lo-
cuire. El-e n nivelurile superioare.
De asemenea a.pare limpede tipurile prin-
cipale de vase lucrate la cum snt:
fructie.rele, bitronconice, cupele de tiJp
delian altele, nu apar n acest prim strat,
ele fiind tipice depunerilor ulterioare ale a-
G. PREDA, M. BUTOI
nu dispunem de elemente de
datare mai preciSe ale primei locuki, deci
ale 'inceputurilor de la Sprincenata
tipurile de vase caracterul cerami-
cii descoperite acum, ar fi-
xarea primei faze de locuire mijlocul
sec. II .e.n. Celelalte etape de locuire,
cum din datele oferite de noile cer-
s....alf n ordine
etapa a doua ar corespunde sfr-
sec. II primelor 2-3 decenii ale
sec. I .e.n., etapa a treia epocii lui Bure-
bista n principal, iar ultima ar urma
fie la sec. I .e.n. pri-
ma parte a sec. I. e.n. la o
de Unele fragmente ceramice ro-
mane o de bronz databile
n sec. I e.n., nu snt suficiente pentru a
putea preciza a sau
nu la cucerirea
nu avem nici-un motiv care ne oblige
punem pe seama lui Aelius Catus data
a davei de la Sprncenata. ac-
genera1ului roman a vizat in primul
rnd centrele getice de pe valea
a a
probabil campanie putea o
de mare incit va-
lea Oltului. 1n plus, facem precizarea, de
loc de neglijat, de la Sprince-
nata n-a pierit ca urma're a "vreunei distru-
geti. cum se ultimul nivel de
locuire, n ntreaga sa am avea
de ... a face in f,aza cu o pierde.re din
cu o reducere a lo-
cuirii la ei ..
exact din ce s-a ntmplat este
o la care ar fi g'I'eu
de dat un cit de ct de plauzibil.
Snt, credem noi, cauze mult mai generale
mai adnci de ordin istoric poate eco-
nomic, ce ne oaie ntrec cu
mult n o de genul ce-
lei ntreprinse de Aelius Catus.
Nici- din campania anului tre-
cut nu au adus multe elemente iti plus n
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GETICA DE LA SPRlNCENATA
ceea ce o mai a
tipului de de la Sprincenata. de
data aceasta au fost surprinse urme de bor-
deie de de a: spu-
ne S-'aU realizat progrese in
sta!biildi formelor dimensiunilor
acestora. Ceea ce se poate spune in
este
de au fost preferate 'boT'deielor, a-
cestea intHnin'du-se, cum ne ce-
le 12 vetre urmele de podine, in toate
nivelurile pe intreaga
in prezent.
Am precizat n raportul de anul trecut
una din davei de la
Sprincenata o constituie mare
de gropi, peste '20 descoperite n pre-
zent. Cele mai mu1te snt gropi de provizii
n de clopot. In interiorul 'lor se
sesc fTecvent: cenm?e, fragmente de chirpic,
oase de animale etc. Unele dintre
ele se prin grija cu ca-
re au fost lucrate.
In rn(iul descoperirilor de acum se
impune, ca in celelalte geto-da-
cice, ceramica, atit prin cantitate cit prin
varietatea formelor. Sint prezente
lele tipuri de vase lucrate cu mna, decora-
te cu bru alveolar, butoane, brad incizat,
Unii in val etc., cele lucrate la prin-
tre care se fructierele, vasele
mari de provizii, etc. In mod deosebit
se descoperirea unei cupe de tip
delian cu decor in relief, avnd ca motive
ornamentale: spirale, cercuri concentrice,
rozete la partea cu un de
umane. Acesta a in cu-
prinsul nivelului II de locuire, ceea ce ar
permite datarea lui sec. II sau
mai sigur la nceputul sec. I. .e.n. Am avea
astfel un element in plus de datare a pro-
duselor ceramice getice de tip delian.
117
Un loc de in rindul descoperirilor
il pietrele de care au
in destul de insemnat n raport cu
Acestea, cu
gropile de provizii, in mod diTect fap-
tul locuitorii din dava de la Sprincenata
aveau ca agricultura, ca-
re atinsese un grad inaintat de dezvoltare.
Platoul ce se intinde de-a lungu1 intregii
terase care face parte din Cmpia Boianu-
lui a rep'rezentat atunci, ca un
teren din cele mai propice pentru :practica-
rea agriculturii vitelor. In a-
sint semnificative vasele
mari de provizii, precum extrem
de mare de oase de animale domestice.
O privire de ansamblu asupra rezultate-
lor 'in prezent scoate n evi-
o in plus, acestei da-
ve getice de pe cursul inferior al Oltului.
Aceasta se ca un centru politic
economic al unei getice, poa-
te chiar al unei uniuni de triburi getice.
limitat de locuit ai promontocului a
impus unei a doua pla-
sate de data aceasta la piciorul terasei, in
preajma unor bogate surse de in ime-
diata a luncii Oltului. In
cu in care s-a efectuat
doar un mic sondaj, nu avem date su-
ficiente pentru a putea vorbi de intinderea
intensitatea ei de 1ocuire. Ceea ce cre-
dem se poate de pe acum este
faptul aceasta nu s-a putut dezvolta de-
ct in cu dava de
pe a davei, care
putea asigura o supraveghere a Oltu-
lui pe o de 20 km,. constituia o ga-
de securitate pentru se-
dave iese cu
ct mai mult in cu cit ea apare
ca fiind singurul centru
de 'pe cursul inferior al Oltului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI N ASEZAREA
'
CORNELIA STOICA
GETO-DACICA DE LA CATUNU,
DMBOVIlAI
arheologice ntreprinse ntre
anii 1970-1971, n punctul satul
corn. jud. Dimbovita de
tre C. Stoica - Muz. jud. Dimbovita
Alexandrina Alexandrescu - Institutul de
arheologie au dus la identificare,
pe una din terasele pe o supra-
de aproximativ 4 ha., a unei
daco-getice, nefortificate, de caracter rural,
sec. II-I .e.n., cu nivele de
locuire, de tipul celor plasate pe boturi de
deal, din sau trei de
ape
1

Au fost depistate 27 de tip semi-
bordei de 37 gropi de pro-
vizii menajere.
Stratul de avea o grosime de apro-
ximativ 0,30 m, cu gropilor me-
najere de provizii ce ajungeau la o
adncime de -2 m, stratigrafia terenului
prezentndu-se astfel: strat de vege-
tal la -0,17 m-0,27 m; strat de cul-
Lateme cu nivele de locuire, pri-
mul de la -0,27 m la -0,40 m, al doi-
lea de la -0,60 m la -0,90 m; strat
galben lutos steril.
au fost reluate in vara anului
1978, obiectivele principale ale campaniei
de fiind delimitarea a latu-
1
C o r n e 1 i a B o r u g - S t o i c a,
arheologice de la jud. (1970:-
1971), Acta Valachica, 1972, p. 133-140.
rei de est a prin surprinderea unor
eventuale n campaniile an-
terioare ct depistarea localizarea necro-
polei. In acest scop au fost trasate 5
notate: SA
1
, Ss, Se, SE aproximativ perpen-
diculare pe SI trasat n campa-
niile anterioare pe axa a tera-
sei, orientat sud-nord S
0
paralel cu SI, la
62 m de acesta.
Rezultatele ntreprinse n va-
ra anului 1978, au permis completarea pla-
nului locuirii geto-dacice de la cu
de tip semibordei La (28)
La
1
(29), primului nivel de lo-
cuire, amplasate cu n zona--es-
a
au fos't 3
notate cu L I, L II L III, smprinse ntre
aproximativ -0,20 -0,60 m adncime, de
cu rotunjite,
dimensiunile :lor variind ntre 3 m 3,20 m,
lungimea 2 tn 2,20 m orientate
nord-sud.
Stratul de este de culoare maronie
spre negru, clisos, cu urme slabe de chirpic
fragmente de vase oase,
care un strat galben-maroniu, lutos
steril.
Inventarul este ceramica
cu mna, de culoare
cu mult nisip, inegal, cu
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
120
>
J(
"
" ,..
Jt
t.
a;
e<:l
d
.;
"'
-
c:
a

...:l

'"O
;:::1
.,
ica
E
'
....
p...
....
t>iJ
r;:
CORNELIA STOICA
de Nu
s-au urme de vetre de foc.
Atit L I cit L II au fost surprinse in
afara limitelor de sec. II i.e.n. Lo-
L III s-a profilat sub La apar-
primului nivel al
tipul materialului ceramic, credem
aceste 3 ar unui nivel
de locuire mai vechi, nesurprins in
anterioare din acest obiectiv.
La (28 in planul general al
de tractoare la nive-
larea terasei, apare n Sa sub forma unui
strat de cu o gro-
sime variind ntre 20 cm la 5 cm. Semi-
bordei aproximativ de
cu rotunjite, orientat Vest-Est, de
dimensiunile L=3,30 m X L=1,80 m. Latura
nu s-a putut marca decit cu foarte
mare din cauza de
terasare, acum ani.
nu avea de foc. Materialul ceramic este
La
1
(respectiv nr. 29 n planul general
al a fost n Sa, sub forma
unui strat de nchis cu urme
de chirpic, fragmente de de
imediat sub stl'atul vegetal, la foarte
adffndme de la
de tip semibordei, de rec-
cu rotunjite, avnd
dimensiunile de 4 X 3 m. Profilul mal ului su-
dic al un strat vegetal
foarte care stratul de
cu chirpic, citeva fragmente
de urme rare de fragmente
de de surprinse la adncimi
diferite, apoi un strat galben lutos steril, n
care a fost semibordeiul. Fundul lo-
a fost surprins la adncimi diferite,
ntre -0,18 m n mal nordic
-0,36 m-0,40 m n mal sudic, fapt
datorat batului de deal,
de la nord la sud, ceea ce a determinat mo-
dificarea terasei, n prezent bo-
tul de deal unde a fost
Latene fiind mult iar gi"tuitum care l
separa de restul terasei nu mai este
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI lN DE LA
Fi,g. 2. F1ragmente
Fig. 3. Fragment
Presupunem avea vatra situa-
aproximativ n centrul ei, fapt sugerat de
descoperirea n a numeroase
fragmente de de cu o
foarte tare, care nu au
ntre ele, unele fiind cu partea
n jos. Dimensiunile lor cele mai
mari avnd cea. 4 cm grosime. Nu s-a putut
marca forma vetrei nici dimensiunile; se
pare era pe un pat de
galben-verzui nisipos.
Materialul ceramic descoperit este foarte
numeros foarte divers. eera-
16 - Ma teriale arheoLogice
121
Fig. 4. Fragmente chipuri.
Fig. 5. cu mna
mica la din
fragmente de fructiere - pi-
cior cilindric, gol n interior, mai
larg spre evazat; fragmente pro-
venind de la de
fragmente de dimensiuni mijlocii cu
gtul cilindric, nalt, de
cu o fragment e chiupuri,
din cu motiv n val din
etc.
Ceramica cu mna este de culoare
sau uneori de di-
ferite din arderea s-a
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
122
inegal. Majoritatea fragmentelor din
categorie provin de la vase-borcan,
decorate cu bru alveolar, bru
cu butoni de diverse forme, bru cu impre-
siuni cu degetul, benzi de linii inci-
zate, (citeva fragmente). O ca-
tegorie de cu mina, este cea
din cu luciu metalic de cu-
loare incomplet, repre-
prin multe fragmente de
cu buza mult in prin
fragmente
In categoria ceramicii fine la
imitind formele romane,
o parte dintr-o cu decor in relief, imi-
balurile deliene sau mega-
riene, toate elementele care ar
putea duce la intregirea a vasului.
din de
culoare la buza
cu trei linii para-
lele incizate la baza gitului. Pe va-
sului, decor n stil geometric, tije cu perle
la capete, alternind cu de linii mici
n relief (palmete stilizate). Medalionul cen-
tral aplicat pe fundul cupei, un
cerc divizat n 4 sferturi, prin
a 2 tije cu perle la capete, fiecare sfert de
cerc avnd n mijloc cite o
Potrivit cu clasificarea de Al. Vulpe
Marieta cupelor getice cu de-
cor n relief, de la

exemplarul de
la anul acesta, ct cele 4
fragmente descoperite n campaniile prece-
dente, stilul predominant geo-
metric, se inscriu in categoria "bol go-
drons", mai exact o
a tipului I cu III: linii punctate redind pal-
mete stilizate alternnd cu tije cu perle la
capete.
Exemplare s-au la
sani, Gura-Viitoarei, Snagov,
Poiana
3

2
A 1 e x a n d r u V u 1 p e M a r i e t a G h e o r-
g h i Bols d reliefes de Dacia, XX,
1978, p. 172.
a ldem.
CORNELIA STOICA
Motivul liniei punctate reliefate (stilizare
a palmetei) este specific cupelor
produse n centrul de la fragmen-
tele de acest tip descoperite la Cn-
Poiana chiar fiind socotite
ca importuri de la


In Transilvania, exemplarul de la
oarecum analogii, ca stil de deco-
n descoperirile de la

aici
existnd un atelier, de producere a cupelor cu
decor n relief, stilul predominant fiind la
fel ca la cel geometric.
Prin analogie cu datarea altor descoperiri
similare n putem ncadra cro-
nologic exemplarul de la in a doua
a sec. II .e.n. (poate la lui)
prima a sec. I .e.n.
6

Demn de semnalat ni se pare fapt.ul n
dava de la Tinosu, la cea 10 km
de nu au fost
n prezent cupe getice cu decor n relief,
ceea ce ar pleda pentru o datare mai trzie
a acestei de de
la
Pe locul unde presupunem ar fi vatra
L al, Ia -0,16 m s-a o mascu-
din lut, de culoare
foarte Capul nu este diferen-
de trunchi, fiind prin
reliefarea ochilor nasului, in urma pre-
lutului ntre degete. Corpul cilindric are
in partea 2 care mar-
picioarele. Sexul abia I=
=5,5 cm.
A 1 e x a n d r u V u 1 p e M a r i e t a G h e o r-
g h i op. cft., p. 180.
$ I. H. C r i n, Ceramica geto-daciclf, Bucu-
1969, p. 137-138.
e P o i a n a , R a d u E c a t e r i n a V u 1 P e,
Dacia, III-IV, 1927-1938, p. 310, pag. 313,
fig. g,l', 2; p. 317. Snagov. Dinu V. Rosetti,
Muzeului Municipiului
(PMMB), nr. 2, 1935, Tombes a inoineration
dans la region de Bucarest, p. 59, fig. 113,
p. 63, fig. 28. "Dealul Turcului"
I. H. C r i an, op. dt., p. 139. P o p c t i-A 1 e x an -
d r u V u 1 pe Marie ta G h e o r op. cit.,
Pl. 6, fig. 4/14, 6/74, 11/58 p. 193.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI IN GETO-DACICA DE LA CATUNU
Fig. 6. Fraglmentt bol -
Fig. 7.
16"
123
Figurina de la analogie
n descoperirile de acest gen n sapa-
turile de la Tinosu
7

Exemplare
de oarecum s-a,u
la Poiana
9
, Piscul

n punctul
Sturza, satul jud. Vaslui
11

Potrivit de Radu Eca-
terina Vulpe pe baza exemplarelor de figu-
rine antropomorfe de la Poiana, figurina
de la se nscrie n tipul
figurinelor grosiere, cu un
trunchi de con, cu 2 proeminente abia mar-
cate la extremitatea simulnd pi-
cioarele. Marcarea a sexului, ochi-
lor picioarelor duc la includerea lor n ca-
tegoria figurinelor antropomorfe.
Att la Poiana ct la Tinosu, potrivit au-
torilor efectuate aici
12
, plastica
era n perioada Latime
III, ei, n sec. II .e.n. fiind
de romane.
Credem descoperirea lor n apropierea,
sau pe locul unor vetre uneori chiar n
zisele gropi rituale, ar putea duce la conclu-
7
R a d u E c a t e r i n a V u 1 p e, Les f ouiLles
de Tinosul, Dacia, I, 1924, p. 210, fi g. 41/ 4-5.
8
Vi ore 1 u, de la
Carpica, VIII, 1976, p. !.19, fig. 49/ 5.
9
R a d u E c a t e r i n a V u l p e, Les fouille.l
de Poiana, Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 318, fig.
99/ 2.
10
N i c o l a e C o n o v i c i, Cteva figurine an-
tropomorfe getice descoperite la Piscul
(corn. Balaciu, jud. SCIV, 25, nr. 2, 1974,
p. 299, Fig. 2/ 1 2/2.
11
G hen u Coma n, Figurine antropomorfe
geto-dacice descoperite n Vaslui, SCIV,
28, 2 1977, p. 255-254, fig. 1/1 1/ 2.
12
R a d u E c a t e r i n a V u l p e, Les fouilles
de Poiana, p. 319, nota 1.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
124
zia ar face parte din categoria obiectelor
de cult cu caracter magic, legate de cultul
focului vetrei.
arheologice efectuate in cam-
pania 1978, in de la
tunu, au concluziile anterioare, in ceea
ce dataJrea ei in sec. II. i.e.n. -
I i.e.n. aducind indicii despre
CORNELIA STOICA
unui nivel mai vechi, care va fi precizat,
a'bia stu:dierea materialului ceramic
terminarea in
Descoperirea unor fragmente de cupe ge-
tice cu decor in relief, de factura celor pro-
duse in centrul de la
rile economice dintre getice de
pe Valea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MIOARA TURCU
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA BRAGADIRU
CAMPANIA 1978
Campania de arheologice de la
Bragadiru, din anul 1978, n pe-
rioada 21 august-4 septembrie, a
scoaterea la a unor noi elemente pri-
vind timpurie.
Bragadiru, se la pe-
riferia n partea de sud-
vest, la marginea comunei cu nume,
pe o a rului Sabar.
In cursul ultimelor arheologice, n
cele notate S XXXI S XXXII,

nct nu o descriem cum
am procedat n alte n mo-
mentul de de la Bragadiru
au nsumat descoperirea a 33 de complexe,
dintre care 22 epocii geto-dace, iar
restul de 16 feudalismului timpuriu.
Urmele materiale ale Latene geto-
dace au fost surprinse att n stratul de cul-
- Latene - ct n
Astfel la de vest a XXXII
a fost surprins cercetat un bordei notat
B 38. Groapa acestuia din stratul
Latene se n solul gal-
ben lutos. De cu
rile rotunjite, bordeiul are dimensiunea de
2,90 m X 2,60 m. In interiorul nu s-au
observat nici-o de amenajare a pode-
lei, sau vre-un rest de intrare precum nici
o de pari. Fundul era ori-
zontal. Spre de nord-est al bordeiului
se afla o de
(0,65 X O, 72 m) cu rotunjite.
a avea o vatra era
dintr-o tare, de 0,03 m,
bine ars, sub care se afla un strat de
galben ars el. Groapa a
n amestec cu res-
turi de chirpic.
Tot n XXXI a fost
o de asemenea celei de
a doua epoci a fierului.
In de clopot, groapa stratul ce-
Latene se adncea la 0,80 m
de nivelul solului actual. distru-
de agricole, prin
din fragmente de vase lucrate cu
mina la avea o func-

In genere atit n stratul cit lo-
precum in groapa s-a
sit cu mna la bine
secolelor II-I .e.n.
XXXII a dovedit
de teren n care aceasta a fost
a cunoscut o relativ locuire
n perioada feudalismului timpuriu. de
la nceperea au fost semnalate
fragmente de vase, neuniform n
stratul de de
ars S-a observat mate-
rialul arheologic este mai frecvent in centrul
acolo unde a fost descoperit un bor-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
126
dei notat B 37. De aproximativ
acesta avea diametrele maxime de 4,20 X
X 3,15 m. verticali coborau
de nivelul solului actual la minus 0,65 m.
Pe latura a au fost dega-
jate resturile unui cuptor .ntr-un bloc
de de culoare castanie; cupto-
rul n de avea diametrele
de 0,65 m respectiv 0,52 m. Gura cupto-
rului era spre est, la nivelul
podelei; acestuia aproape n ntregime
s-au pe nalte de
0,20-0,15 m. Vatra cuptorului era amena-
n cobornd de la fund spre
Pe vatra cuptorului s-au aflat doar c-
teva fragmente ceramice o cremene rea-
dintr-un silex. Pe fund
o podea din lut In
mntul de din bordei s-a un
calup de chirpic de
lung de 7,5 cm, avind pe una dintre supra.:.
urmele unei brne ce provenea
probabil de la Materialul
arheologic descoperit in este aproape
n exclusivitate ceramic. Tipul de vas este
MIOARA TURCU
oala borcan cu rotund
pntecul rotunjit. Arderea vaselor
s-a la Foarte
fragmente ceramice o de cas-
taniu nchis. a vaselor
este cu incizii, linii orizontale asociate
cu cele verticale, bru n val nelipsind nici
chiar decorul al veolar ceea ce ne
B 37 se poate data n plin
secolul X inceputul celui De alt-
fel in campaniile de din anii ante-
riori am avut posibilitatea distingem, pe
baza categoriilor ceramice din locuirea feu-
timpurie, faze de Prima
ntre sec. al IX-lea, n-
ceputul celui iar a doua n care se
se n
sec. X inceputul sec. XI.
Ca inventar descoperit in acest bordei mai
o un fragmentar
din fier.
arheologice de la Bragadiru
vor continua in anul viitor n scopul elu-
problemelor legate de intinderea a
celor locuiri existente aici.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
VIOLETA VEl'URIA BAZARCIUC
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
CERCETARILOR EFECTUATE DE MUZEUL
ORASENESC HUSI N ANUL 1978:
, ,
A. de la Lohan
B. de la
comuna
l n campania din 1978 Muzeul
continuat activitatea de cercetare
prin continuarea in
zarea de la Lohan punctul Vadul
Teiului, a nceput cercetarea ntr-o
privitoare la dezvoltarea
geto-dacice pe teritoriul limitrof
n punctul Dealul Bobului comuna Bu-

In prima parte a materialului ne vom re-
feri la rezultatele noastre efec-
tuate n de la Lohan punc-
tul Vadul Teiului, ce vor continua
pentru elucidarea anumitor probleme legate
de recentele descoperiri din acest an n
campania din vara anului 1979.
de la Lohan este
pe un promontoriu la poalele
pe drumul 24 B Crasna-
la o de circa 4 km de
a fost n
anului 1976 cu ocazia extinderii liniei de
tensiune, cnd n gropile pentru plan-
tarea stlpilor au la fragmente
ceramice, amulete de silex, idoli etc.
materialului arheologic ct ne-
cesitatea de salvare a au deter-
minat efectuarea unor sistematice
n acest punct, cont de faptul
noastre de efec-
tuate aici, ne-am putut da seama mate-
rialul arheologic poate fi ncadrat n aria
culturii Cucuteni A, aspect cultural necer-
cetat in
la nceperea din 1978 s-au
trasat 12 in cadrul efec-
tuate in 1976 1977. n 1977 n
S X a schelete chirci te avind
drept inventar cu supra-
de Monteoru,
nnd culturii Noua, au determinat proiectarea
n 1978 n de dispunerea
acestor morminte. In 1978 s-au deschis 4
S XII, S XIV, S V, S XVI, paralele
cu deschise anterior cu orientarea
NS. S XV este transver-
cu orientarea N-S, avnd o lungime de
130 m la care s-au deschis 6 casete pentru
dezvelirea cucuteniene. In toate
deschise stratul de apare
la -0,60 m adncime, avnd o grosime medie
de -0,40 m. In S XIII S XIV,
apar deasupra platformelor neolitice la adn-
cimea de 0,40 m trei schelete foarte prost
conservate ce provin probabil din trei mor-
minte lipsite de inventar. In S XV
pe lungimea ei apar 15 morminte din
inventarul acestora neputndu-se recupera
dect o cu de di-
mensiuni mijlocii (din mormntul numerotat
de noi cu nr. 7 avnd drept ornament imediat
sub gtul vasului o linie cu in-
cizate, precum o din gro-
de culoare avnd
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
128
'
clare analogii m alte descoperiri simllare
ge pe teritoriul Moldovei!.
. In deschise de noi au fost
nate transversal 10 iar longitudinal
prin casete. n prezent la Lohan a
fost o de
. (S. VIII) mergn.d ! )a
adncimea de 3 m.
St:ratigrafia solurilor naturale a depu-
nerilor arheologice cum apare n profilul
S XV se n felul
1. Sol vegetal avnd grosimea medie de
0,20 m;
2. Sol negru amestecat cu fragmente cera-
mice la 0,60 m ce acoperea
de chirpic ale
3. Sol argilos brun cu grosimea me-
die de 0,20-0,25 n care sporadic se mai
fragmente ceramice oase de ani-
male. In toate la o adncime de
-0,95 m apare solul galben cu o
nisipos argilos. In 1978 s-au
dezvelit ce se sub for-
ma unor compacte de chirpic de
culoare cu lungimea variind
ntre 10-12 m. chirpici-
lor de la n
toate dezvelie de noi s-a putut
recupera un valoros material arheologic: vase
mici ntregi, unelte din silex, topoare din
idoli fragmentari vase in-
tregibile. Asupra materialului arheologic
descoperit n acest an ne vom referi n con-
tinuare la descoperirile cele mai reprezen-
tative, urmnd ca la ncheierea
tragem concluziile generale definitive asupra
descoperirilor din
Uneltele armele din silex descoperite
aici snt prelucrate din silexul de culoare
. adus de la Prut sporadic
apar cteva lame de culoare
alb materia fiind din
zona Nistrului mijlociu. Clare analogii aces-
tea n descoperirile similare pen-
t A d ira n C. F 1 ore s c u, in Arh. Mold., II-
III, 19611, p; 1511!.
VIOLETA VETURIA BAZARCIUC
\
tnr perioada n
niene qe laetc. ln
dezvelite de noi frecvente snt
percutoarele, din topoa-
. rele din diferite roci cu deosebite,
avnd forr:na cu ceafa
convex: dimensiunile lor variind
ntre 8,2 cm 12,4 cm.
unui topor tip calapod ce pe
una din laterale o ncercare de
perforare, n 6.
Multitudinea materialului arheologic o
constituie ceramica ce poate fi n
categorii:
a. ceramica avind n
sa ca degresant cioburi pisate, de mi-
granule de nisip din care au fost mode-
late vasele uzuale pentru
b. Cenimica de degre-
sant n pastei de culoare

Marea majoritate a vaselor au fost pictate,
dar pictura este foarte prost, ce-
z:amica este probabil din cauza
solului de existent aici.
Formele ceramice cunoscute snt paharele,
cupele de dimensiuni mari mijlocii cu o
pe unele din ele pictura
elementele decorului
fiind spirala derivatele ei, ct motivele
ynghiulare derivate din In general
vasele ce mai urmele de
snt din categoria ceramicii de supe-
acestea clare analogii att
n ceea ce forma ct pictura n
cucuteniene de la


de pahare cupe se n-
tlnesc vasele suport, capacele vasele cu
corpul bitronconic .
2
V 1. Du mit re s cu, Monografie
Ed. Acd. R.P.R., 1954, pl. L IX, p
22';'.
3
C. M ta se, 1946.
4
V 1. Du mit re s cu, Monografie
Ed. Acd. R.P.R. 1954, pl. L XXX, 1,
4, LXX 4.
5
C. ibidem, pl. 13, pl. 14.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
'-
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETARn.OR EFECTUATE DE MUZEUL DIN
129
Plastica de la Lohan cuprinde figurine an-
tropomorfe zoomorfe. Figurinele antropo-
morfe snt din categoria idolilor cu
unui singur exemplar descoperit de noi n

Idolul are corpul striat, snii mici


ombilicul snt redate prin pastile de lut
aplicate. Ochii snt prin orifi-
cii, iar se sub forma unor
conuri scurte aplatizate, spatele este drept,
picioarele lipite, reliefate snt per-
forate transversal. Descoperirea acestor idoli
feminini de la Lohan poate fi n
cu practicile magice ale cultului fecun-
n alte
neolitice cercetate anterior. Plastica
este prin trei exemplare patru-
pede, frecvente fiind protomele zoomorfe
modelate din peretele vasului cu analogii la
Izvoare
7
Nelipsite la Lohan sint
altarele de cult cu patru sau mai multe
picioare unul din acestea formei
de altar cu recipient.
In ceea ce necropola din epoca
bronzului tirziu, inventarul celor 19 mor-
minte descoperite de noi este Pe baza
formelor de vas descoperite ct a materia-
lului ceramic fragmentar, clare analogii
n descoperirile de la

Ba-
Cioangi
9
, Doina - Piatra


In descoperirii celor mor-
.minte cit a din acest an, am
crezut este vorba doar de o folosire par-
a cucuteniene anume partea
de sud pentru . fapt infirmat
de cercetarea din acest an, mormintele
cum. mai sus pe platou.
Faptul marea majoritate a acestor mor-
s N .. B e r les cu, Plastica din ve-
chile ale Muzeului de Istorie a Moldovei,
tn Arh. Mold., I.I-HI, p. 71.

7
V 1. Du mit re s cu, ibidem; Radu V u 1 pe,
-Izvoare, din 1936-1948.
8
A d r i a n C. F 1 ore s cu, ibidem.
9 E. Z a h ar i a, Das Bronzezeitliche Griiberfeld
von in Dacia, N.S. VII 1963,
p. 142 fig. 3/1-4, 10, p. 153, fig. 7/1, B.
1o A d r i a n C. F l o r e s c u, ibidem.
17 - Materiale arheOilogice
minte sint distruse, in faza de cerce-
tare nu putem trage nici o concluzie asupra
formei gropilor, a scheletelor, nici
n practica ritualului era sau nu vorba
de o nmormntare pe de rudenie sau
stratificare
noastre din 1979 vor elucida o
serie de probleme ridicate de necropola din
epoca bronzului trziu, cont de fap-
tul este singura din
sistematic in zona
Asupra efectuate de noi n
1978 la Lohan, pe baza materialului arheo-
logic descoperit ct analogiilor in desco-
peririle similare de la
de pe teritoriul Moldovei, se poate
ncadra n aria culturii Cucuteni A pentru
anumite ale materialului des-
coperit aici pe baza n primul rind a apari-
picturii bicrome tricrome, permit in-
cadrarea a acestei in faza
A 2-A 3. Depistarea cercetarea
de la Lohan a dus la patrimo-
niului nostru muzeal dndu-ne posibilitatea
unui nou aspect cultural a evo-
culturii Cucuteni n la
cunoscndu-se aspectul cultural Cucu-
teni A-B din 1964.

de la Dealul Bobului
comuna Jud. Vaslui
de efectuate n
necropola din epoca bronzului de
la Lohan, n vara acestui an colectivul mu-
zeului orientat activitatea de cercetare
spre cercetarea altor perioade
istorice, privitoare la culturii
materiale geto-dacilor, preocupare
mai veche ce a stat n
In acest sens din anului
1978 n cadrul de am
le pentru descoperirea
unor noi vestigii geto-dacice.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
130
Cercetarea de pe teri-
toriul comunei a fost fruc-
n sensul a fost
de pe Dealul Bobului alte sta-
neolitice.
n de la Dealul Bobu-
lui au nceput n luna iulie 1978 nchein-
du -se la 15 august 1978, ce vor
continua n campaniile noastre viitoare.
este pe un bot de deal
.la circa 3 km sud-est de satul Bun la o
de circa 4 km de
punctul Crlig n apropiere aflndu-se
rea de la Arsura. avnd o supra-
de 6 ha este na-
tural din trei foarte greu accesibile n
partea de sud construindu-se un val de
rare. In cadrul efectuate n acest
an s-au trasat 5 trei casete. Orien-
tarea este sud-vest, nord-est cu
lungimea de 30 m de 2 m. Stra-
tul de n toate deschise
apare imediat sub solul vegetal la
-0,30 m cu grosimea medie de 0,25 m. In
deschise de noi ct n casete
au fost dezvelite 5 de de
tipul semibordeiului, avnd ro-
tunjite. urmelor de ce-
n aceste provine probabil de
la Toate au avut
vetre de foc deschise dispuse n de
N-N-E n 5
din S III cas. B. Asupra materia-
lului descoperit marea lui majoritate o pre-
ceramica, obiecte de din fier
bronz cteva vrfuri de din fier.
Ceramica n general, de noi aici
poate fi n categoria ceramicii lu-
din avnd n
ei foarte mult degresant, n prezent ce-
ramica de din
fiind ntr-o
de ceramica
perioadelor sec. III-II .e.n. n snt
prezente de fragmente
din
VIOU:TA VETURIA BAZARCIUC
Formele de vas cunoscute aici snt vasele
de tip borcan lucrate cu mna din de
culoare brun pre-
zentnd pe proeminen-
te conice, butoni, cu o de di-
mensiuni mici mijlocii cu buza
spre exterior cu gtul svelt, lucrate
din Paha-
rele de dimensiuni mici cu gura
chinile lucrate din de culoare
cu fundul aproape sferic. Vasele bi-
tronconice de dimensiuni mari din de
culoare cu gtul svelt cu buza n-
spre exterior.
Capacele din de culoare
mizie de prezentnd la supra-
o de
pentru apucat. Referindu-ne la decorul exis-
tent pe ceramica de noi acesta
este format din bru alveolat dispus pe su-
a vasului imediat sub buza
vasului sau nconjurnd vasul prezentndu-se
sub forma unei ghirlande. de acest
motiv se mai decorul n relief
ce se sub forma unor virgule dispus
pe vasului.
Obiectele de lut snt frecvente la
ele constnd din fusaiole de dimensiuni mici
de iar din acestea
de diametru! lor n-
tre 2-3,5 cm. Cele fibule descoperite
de noi n caseta B V, snt de tip
tracic una avnd analogii n alte
descoperiri de pe teritoriul noastre cum
ar fi n tezaurul de la Epureni n.
Intregul material descoperit
clare analogii n descoperirile de la Arsura,
Poiana, etc. In toate
deschise de noi snt frecvente oasele de
animale domestice de la cornutele mari
mici ce una din princi-
pale ale geto-daci1or din
era animalelor.
In faza a vom ncerca
cteva prelimi-
11
V. Pr va n, Dacia, Ed. St. 1007.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETARILOR EFECTUATE DE MUZEUL DIN
131
nare, viitoare urmnd a elucida
o serie de probleme de ordin arheologic
stratigrafic asupra de la
in a de ct
a celor cteva vrfuri de din fier,
me-
talelor era bine cunoscut geto-dacilor de la
Descoperirea celor 5 gro-
simea stratului de materia-
lului arheologic ne
locuirea aici a fost de
fragmentelor de demon-
strnsele comerciale pe care
de triburi de pe teritoriul Mol-
dovei le aveau cu coloniile de la nor-
dul Negre. Pe baza ntregului mate-
rial arheologic descoperit, a clarelor analo-
gii pe care acesta l are n alte
cercetate pe teritoriul Moldovei, Arsura,
Poiana
12
, nivelul vechi
- se poate ncadra n
perioada sec. IV-III .e.n. unor
alte arheologice pentru perioada III-
II .e.n n apropierea de la
Arsura,
concludent dezvoltarea geto-daci-
lor n zona nainte de bas-

1
2 Si 1 vi a Te odor, Cetatea Traco Getfcd de
la Arsura jud. Vaslui, in Materiale, 10. - Si 1 vi a
T e o d o r V i o 1 e t a B a z a r c i u c, material
inedit aflat la Muzeul
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.LARISA NEMOIANU
SONDAJUl ARHEOLOGIC
DE LA .
(JUDETUL -MARAMURES]
' '
de la jud. Mara-
.este pe panta
din apropierea satului, de Ro-
goazele Ciutei. A fost n lite-
ratura de specialitate de Radu Popa Ca-
rol Kacs6 care au publicat rezultatele
turii din 1971, in SCIV A, 4, 1974. In cadrul
din 1971 se descoperise o
de cu material ceramic, fragmen-
te de metal, care dovedeau exis-
in a unei sedentare, da-
cice, din perioada secolelor II-III e.n.
Scopul a fost pe de o
parte, dezvelirea unor noi complexe de lo-
iar pe de alta, o depistare
a necropolei. S-a impus cu att mai mult cu
cit n istoric,
noastre, nu s-au mai cercetat alte
din
La sondajul efectuat n iulie 1978 la
care am participat din partea Muzeului Na-
a luat parte Gheorghe de
la Muzeul: din Sighetul
de pe panta cu
trifoi cartofi - au impus unele
in ntr-o oa-
recare au determinat locul de
S-au trasat n total 5 ca-
sete. au avut o lungime ce a va-
riat ntre 10 15 m o de 1,50 m.
au avut orientarea N-S
trei E-V, fiind fie perpendiculare, fie para-
lele cu valea Ciutei.
Dintre cele cinci patru nu
au dat rezultat. Imediat sub solul vegetal, n
care s-au urme foarte vagi de chirpic
fragmente ceramice, a solul virgin.
S 1, perpendicular pe va-
lea Ciutei, N-S, avnd o lungime
de 10 m o de 1,50 m a fost singura
care a dat rezultate.
La 3 m de la extremitatea a ei
(care corespunde dinspre valea
Ciutei) stratului vegetal a
un brun cu fragmente cera-
mice chirpic. La adncimea de 0,50 m am
ajuns la o podea din
cu urme de La 0,70 m de peretele
estic la un metru de la marginea de nord
a podelei am citeva fragmente de
cu puternic sub ele,
forma a vetrei. Pe podeaua
fragmentele de chirpic de
erau repartizate uniform, cu o in-
tensificare a ceramicii in apropierea vetrei.
Podeaua era pe un pat de pietre de
ru, care, a acoperi
erau mult mai dense pe de est sud.
Pentru determinarea conturului am
trasat casete, pe cele maluri ale
unU S 1.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
134
Am ajuns la concluzii: este o
de . fragmentele de chir-
pic urme de lemne mai groa-
se de nuiele; cu toate nu am putut sur-
prinde decit trei gropi de stlp (cu diametru
variind intre 0,35 0,45 m), podeaua
de lut am putut reconstitui
forma ei. Era de 6 X 4,20 m.
Vatra, la 0,70 respectiv 1 m de la
nordici estici, avea forma
cu diametre de 0,60 O, 75 m.
Materialul pe podea era format din
resturi mici de din fragmente de
chirpic un fragment de cute. Ceramica,
foarte prost din cauza
ridicate a solului este
in general din de pntece
de vase. cu mina, din
avind ca degresant cioburi pisate pietri.,.
cele, cele citeva fragmente de buze
probabil parte din vase borcan, de culoare
LARISA NEMOIANU
galben de diferite Pe ci-
teva f-ragmente s-au ornamente
constituite din briuri alveolare proemi-
cilindrice, sa\.1. m,1mai ci-
lindrice (mai mici decit cele de pe ceramica
din faza
Un fragment din buza unei strachine (?)
romane, din de culoare gri-
este singura cu roata.
Din material din caracte-
risticile dimensiuni) consi-
este vorba de o dintr-o
in timp - poate
celei descoperite n 1971 -
spre deosebire de ea, nu in
fortuite, nefiind urme de ci n
Credem se impune reluarea
de la cu fonduri mai mari, care
o mai cercetare a zonei pentru
fixarea duratei, a ntinderii eventual a
necropolei
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
H. DAICOVICIU,
1. FERENCZI,
1. GLODARIU,
E. IAROSLAVSCHI
CERCETARI N INCINTA SACRA
A SARMIZEGETUSEI
de curnd, o a cer-
privind incinta de la Sarmi-
zegetusa (Dealul era slaba
tere a nivelurilor anterioare epocii lui De-
cebal. Cu unor sondaje efectuate
in interiorul sanctuarului-calendar cu ex-
sanctuarului vechi de pe terasa a XI-a,
nu se n

a nceput se schimbe abia in
1976, cind degajarea a presupusu-
lui turn de de la nordic al ma-
relui sanctuar de andezit de pe terasa a
X-a a nu era
un turn, ci o parte a unui complex format din
trei adiacente, reprezentnd o locu-
In s-au descoperit ur-
mele unei la de sud al
sanctuarului amintit.
Intrerupte, din motive obiective, in anul
1977, n incinta a Sannize-
getusei au fost reluate in 1978,
obiective:
1. Dezvelirea n continuare a
de la sudic al terasei a X-a;
2. Trasarea unei magistrale de-a
terasei a XI-a pentru identifica-
rea nivelurilor mai vechi.
Primul obiectiv a fost realizat numai par-
din cauza enormei mase de care
se cerea Rezultatele
pot fi sintetizate in
din de talie (blocuri
fasonate de calcar), pare fie
Latura ei de est a fost pe o lun-
gime de 7 m de 6,10 m
a laturii de nord a
fost pe o lungime de :2,90 m, iar
cea pe o lungime de 4,20 m.
zidului este de 1,14 m pe latura
de 1,10 m pe cea de circa trei
ori mai decit a zidu-
rilor de de bastioane.
In genere, zidul s-a pe
o- de 1-2 rinduri de blocuri (un
singur bloc din rndul al treilea a mai
pe latura de est). Primul rnd (cel mai de
jos), direct pe este format din
blocuri (de ex.: 52X52X46 cm;
82X50X39 cm; 64X50X32 cm); el cuprinde
citeva blocuri a grosime este de
circa ori mai (17-25 cm). Rn-
dul al doilea este format numai din asemenea
blocuri Unele blocuri din am-
bele rinduri snt cu "babe". Em-
plectonul zidului foarte
La o de 78 cm de latura a
n interiorul acesteia, se un
fel de prag de 3,22 m lungime, format din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
136 H. DAICOVICIU, I. FERENCZI, I. GLODARIU, E. IAROSLAVSKI
lespezi de calcar. In partea sa de sud, peste
lespezi au fost trei blocuri de calcar,
acestei este vorba in-
de o intrare) reducindu-se astfel
la 2 m.
Din nivelul
pe care au fost zidurile
se cu 45 cm mai jos decit nivelul actual
(deci cu circa 60 cm sub nivelul antic) din
sanctuarul de andezit de pe terasa a X-a.
El corespunde, cu nivelul
situate la nord de sanctuar. Toate aceste con-
snt mai vechi decit sanctuarul.
a suferit un incendiu, desigur
accidental, marcat de un strat de sur-
prins in interiorul ei. aceste incendiu,
a fost pavimentul ridi-
cndu-se cu 8-10 cm; poate tot acum a
fost scurtat pragul de lespezi de calcar.
Faptul zidul s-a in mare
pe faptul arsura com-
din incendiul
provocat de romani, nu ajunge la blo-
curile in extrema
a inventarului (fragmente ceramice spo-
radice lucrate cu mna sau la
pentru ideea a fost
n momentul
marelui sanctuar de pe terasa a
X-a. Peste partea ei s-a ridicat
numai din lemn
care a printr-un puternic incendiu, de-
sigur in anul 106 e.n. Peste resturile arse ale
acestei noi s-au mai
nti, din zidul de al tera-
sei, cu blocuri emplecton, iar apoi s-a scurs
grul carbonizat dintr-un hambar aflat pe
terasa a IX-a.
Pentru realizarea celui de-al doilea obiec-
... iv al campaniei, pe terasa a XI-a s-a trasat
o (SM) de 54,60 X 2 m,
aproximativ E--V. pe o ase-
menea stratigrafia nu este absolut
se pot distinge principalele
faze de amenajare a terasei.
In prima nivelul terasei este marcat
de limita a unui strat format din
brun, lut de
Pe acest nivel s-a ridicat o cu
(cea iar cea
avnd de nuiele
de lut. Nivelul acestei
corespunde celui al sanctuarului vechi din
partea a terasei a XI-a. a
printr-un incendiu, resturile ei fiind
la adncimea de 2,65-2,80 m.
In a doua terasa a fost (ceea
ce se foarte bine stratului
de lut fin, care
rile ntructva pe acest
nivel nu cel n
a terasei, nici un fel de
In a treia terasa este mult
cu un strat de lut amestecat cu
brun cu de
(pe alocuri lutul este foarte pur). Pe
acest nou nivel, care ultima
de amenajare a terasei, s-au construit sanc-
tuarele de andezit zidurile-platforme des-
pre care va fi vorba mai departe.
Descoperite n SM, la 37-45 cm adn-
cime, aceste ziduri (Z
1
Z
2
) au fost degajate
n ntregime prin executarea unor casete.
situat spre vest, este orientat N-S,. are o
lungime de 6,17 m pe 4,17 m
pe cea n 1,51 m.
Z
2
, situat spre est, este orientat aproape
NE--SV, are o lungime de 5,80 m o
de 1,47 m.
Rolul acestor ziduri-platforme este neclar,
ele par fie legate, ntr-un fel sau al-
tul, de din sanctuarele de andezit de
pe terasa a XI-a. In Z
1
cade peDpen-
dicular pe micul sanctuar patrulater cu 18
coloane, in dreptul pragului de calcar din
sud-vestic al acestuia, iar Z
2
ajunge
foarte aproape de stlpii micului sanctuar
circular. celor ziduri-platforme
similitudini cu "galeria"
cu lespezi, care, dinspre "soarele
de andezit", ntr-un sanctuar pa-
trulater foarte distrus, dar cu cele
platforme aflate, prima, la extremitatea su-
a sanctuarului vechi de pe terasa a
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI lN INCINTA SACRA A SARMIZEGETUSEI
XI-a a doua, la extremitatea a
sanctuarului care i-a luat locul. Din
nici rolul "galeriei", nici rolul platformelor
amintite nu este exact stabilit.
In s-a traseul canalului de
calcar care, venind dinspre
trece pe sub marginea "soarelui de andezit",
printre coloanele micului sanctuar
patrulater de andezit se spre
de nord al terasei. Canalul se adn-
treptat n n zona "soare-
lui de andezit" el era deschis sau, cel mult,
acoperit cu lespezi la nivelul solului, pe ul-
tima sa n zona micului
sanctuar patrulater, el este acoperit cu ele-
mente de jgheab.
S-a putut stabili "soarele de andezit"
este posterior canalului sau, cel mult, con-
struit cu el, n timp ce canalul este
18 - Materiale
137
posterior micului sanctuar patrulater, sau,
cel mult, construit cu acesta
este exclusiv pentru acea por-
a canalului, care se in zona micu-
lui sanctuar patrulater). De asemenea, s-a
stabilit Z
1
a fost construit cu ca-
nalul sau i'mediat el. Aceste concluzii
snt importante deoarece n faza
a incintei sacre de la Sarmizegetusa
nu s-au ridicat exclusiv de ande-
zit, ci anumite de calcar.
Principalul rezultat al din
1978 in incinta a Sarmizegetusei
n identificarea unui nivel mai vechi decit
cel al sanctuarelor de andezit pe terasele a
X-a a XI-a. Investigarea acestui nivel va
constitui obiectivul de al viitoa-
rei campanii de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
VIOREL CAP IT ANU
RAPORT PRIVIND SAPATURILE
ARHEOLOGICE DE LA RACATAU,
BACAU]
C arheologice din campania anu-
lui 1978 n de la
s-au efectuat ntre 6-31 iulie 1978.
de la
se pe malul sting al Siretului, in punctul
de pe raza comunei jud.
la vest de colinele Tutovei.
sistematice se intreprind in
pe incepind cu anul
1968, iar n necropola s-au cerce-
tat n ntregime doi tumuli, unul n anul
1969 al doilea n anul 1978.
arheologice pot fi considerate
n continuare de deoarece su-
mele afectate sint foarte mici n
cu cu grosimea stra-
tului de care este foarte bogat in
material arheologic.
din campania anului 1978 au
fost concentrate att pe in vederea
nr. XIX in anul
1977, cit in necropola care se
la nord de localitatea
XIX se in partea de sud a
acropolei cuprinde o de 120 m
A fost in sect. A B C
pentru a fixarea materialului in plan.
In urma in intregime a S XIX
apreciem toate materialele rezultate din
ultimului nivel de locuire
geto-dacic ele constau din: unelte, podoa-
be, cu mina la
de import din categoria
amforelor terra sigillata. Majoritatea obiec-
telor il dacice lucrate cu
mina, vasele - borcan, cupele, castroanele,
etc., ultimele sint lucrate la
din de culoare
Ceramica de import este prin
amfore, cupe, baluri farfurii din
de calitate.
Au fost descoperite citeva- obiecte din
fier bronz cum ar fi cosoare, cercei.
In s-au inregistrat un
mare de gropi, 36 in majoritate in
de clopot cu adincimea ntre
0,40 m la 2 m. In majoritatea gro-
pilor s-au descoperit vase ceramice dar
fusaiole, lustruitoare, unelte din os, pietre
de etc.
O cu lichidarea acestei putem
aprecia n n-a putut fi vorba
de o locuire terenul fiind expus,
n-a putut fi in toate perioadele isto-
rice cit a fost decit ca loc
de acces.
In ultima parte a locuirii acropolei, atunci
cind a fost ca drum
de acces, intrarea in se prin
partea de vest, cum o um-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
140
plutura din mare de dacic,
care cetatea, probabil la ncepu-
tul secolul tii II e.n.
De atunci materialul arheologic
descoperit n cele 36 de gropi sclpate pentru
lutul necesar geto-acice.
Locuirea a fost pe acolo
unde au fost descoperite un mare de
n anii din folosindu-se in
piatra, lemnul
Al doilea obiectiv asupra ne-am n-
dreptat n campania din 1978 se
pe raza comunei la cea. 1 km de
este cunoscut de localnici
sub denumirea de "La
In anul 1969 a fost cercetat n ntregime un
turnul (T. 1), iar n campania din acest an
a fost cercetat cel mai mare turnul (T. 2),
din cele movile care se la
orizont.
Turnul nr. 2 are un diametru de 30 m
de 1,70 m.
S-a procedat la movilei (T. 2)
n patru sferturi, un profil n
cruce cu de un metru.
din .cele
patru sferturi, s-a procedat la gro-
pii mortuare, care se iri. centrul inovilei.
La adncimea de 1,75 m acolo unde ncepe
groapa a fost descoperit un mor-
mnt de n
cti minile pe corp capul orientat cu
privirea spre
de in-
ventar unui sarmat este din
fibule de bronz, de tipul cu portagrafa nal-
uri vas.:.oorcan lucrart cu mna un
din fier puternic oxidat.
G:roa:pa -dacic. are adincimea
de 2, 75 m.:, 'iar d!ainetrul maxim la
este' de 4 m, . iar ftindui gropii un diam.
de 2,45.
In: trei diri-:cele patrli sferturi ati fost des-
coperite vetre de foc - sirrtple la niveh.il de
a solului aritic, realfzate direct pe
vegetaL
VIOREL CAPITANU
In sfertul T. 2, n partea de sud-vest a fost
descoperit un cu avind di-
mensiunile de: 1,12 cmX0,75 m. Podina pro-
, a vetrei . avea o -grosime de 2 cm,
iar ars la de sub ea are
o grosime de 0,20 cm.
Interesant ni se pare n acest mormint
rugul, care are dimensiunile de 3,50 m X
X 3,45 m, realizat pe un pat de lut galben
rezultat din groapa care se
la numai 1 m de rug in partea de
nord-est.
Intreaga a rugului a fost cuprin-
de foc cu ocazia defunctului,
fapt constatat cu ocazia intregii
care a constituit rugul.
din arderea lemnelor a
fost la marginea rugului, centrul ru-
gului prezentind puternice urme de ardere
la
cu de la ardere s-au
foarte drbuni de la
tari de copaci, probabil stejar.
In partea a rugului s-au descope-
rit oase calcinate umane,
In groapa T. 2 (M. 2), n de um-
s-au descoperit fragmente ceramice
specifice geto-dacice de import
de secolelor
1 .e.n.-1 e.n. de lut ars de la vetre,
de. de la diferite obiecte de. fier.
In de din mantaua
tumultilui pe fragmente ceramice da-
cice au fost descoperite fibule din
bronz dacic trziu.
Cteva , oase de animale- Illari - bovidee
au ca ceramica - au
fost aduse cu de pentru
din de pe
atunci cind a .fost n-

Pentru a avea o imagine . ct mai
a ritului ritualului la
se impuhe pe vittit cercetarea n intregime
a 'riecropolei tumtilare a necropolei
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA RACATAU
141
In urma din anul 1978 n ce-
de la probabil antica
Tamasidava se desprind cteva concluzii:
- Acropola a fost intens n seco-
lele I .e.n. I e.n.
- Materialele descoperite nivelul
superior la care au ajuns de produc-
n epoca primului stat dac centralizat
independent apoi n continuare n vremea
lui Decebal.
- Necropola ne-a furnizat noi
importante date privind ritul ritualul la
geto-daci. Pentru a doua
se rugul propriu-zis in in-
cinta necropolei, mai nti la Brad (Zargida-
va) acum la
- Materialele arheologice descoperite n
campanie ntregesc
imaginea asupra geto-
dacice.
- Fiind vorba de o de
n programul de cer-
cetare al C.C. al P.C.R. cu privire la
a 2050 de ani de la crearea primu-
lui stat centralizat independent de sub
Burebista se impune alocarea unor fonduri
de pentru a avea o ima-
gine ct mai atunci cnd vom re-
dacta monografia
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
NICOLAE CONOVICI
PISCUL CRASANI - 1978
Raport preliminar
A
J n campania din 1978 au fost reluate cer-
in incinta getice de pe
"Piscul pe mamelonul vestic.
Inainte de nceperea unei noi s-a
trecut la demontarea martorilor din
A
1
_
4
f1973, care erau in mare parte
Cu acest prilej au fost cercetate
8 gropi menajere, unele in
din 1973, care au fost numerotate
in continuare cu numerele 34, 35, 40, 51-55.
A fost astfel o mare cantitate de
material arheologic, indeosebi Un
interes particular il gropile nr. 54
(cu material neolitic Boian-Aldeni), 34 55
n care s-a cte o de lo-
cu snt
cu cele descoperite la
-
epuizarea martorilor din A
trecerea lor in plan, am inceput cerceta-
rea A, la 4,50 m nord de
S.A la circa 1 m nord de S.X/1972. Noua
cu dimensiunile de 10 X 10 m, a
fost ea n patru printr-un mar-
tor n cruce cu de 1 m,
se astfel patru mai mici, numero-
tate de la 5 la 8, in continuarea celor din
S.A.
In nou nu au mai fost
cuprinse complexe de locuire neolitice, ci
doar fragmente ceramice izolate o
de silex, n A.7. In schimb au com-
plexe arheologice hallstattiene trzii (aspectul
Acestea se sub
forma unei gropi menajere (gr. 59) a unui
circular folosit in scopuri rituale (gr. 60).
Groapa de cu-
prindea cteva oase de animale, frag-
mente ceramice provenind de la un borcan
cilindric, decorat sub cu trei bruri al-
veolare paralele de la alte vase nedeter-
minate precum o cu gura curba-
spre interior cu caneluri pe margine,
in situ, care avea gura din ve-
chime. ritual avea
cu diametru! exterior de circa 3 m cel in-
terior de 1,50 m la ngustndu-se spre
fund. Adncimea pornind de la ni-
velul de antic, 1,60-2 m
(vezi plan profil). era cu
un strat de ars
..--
peste care s-au fragmente de la mal
multe urne bitronconice sparte ritual arun-
cate pe Dintre
acestea s-a putut reconstitui o bitron-
cu gura git tronconic,
rul reliefat decorat la partea
cu patru triunghiulare, cu sec-
fundul este drept>
mai ingust dect gura. Urna avea lus-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
144
NICOLAE CONOVICI
Alte fragmente provin de la urne bi- acestui nivel, ele fiind acoperite cu
tronconice decora te cu butoni cilindrici , .. resturile de podea amintite. nivel
sau cu o de mari dimensiuni. In inte:- pare gr. 75 din As, care este
riorul se un, ;de de fapt groapa unui semibordei.
mnt al diametru atinge la Ultimul nivel gE!tic a fost surprins n toate
2,20 m. Vrful acestui miez era de o . cele_ patru El se n prima
(gr. 58), nct nu putem pre- a sec. I .e.n. Resturi de la
ciza a fost amenajat n vreun fel. Men- din chirpic) au fost des-
n campania din 1973, n supra- coperite n As n A
5
_
7
, la adncimi variind
A3, a un bordei hallstattian din ntre 0,50-0,70 m. Nu s-au urme
Aceasta ne face presu- de podele nici vetre stabile. Au de
punem n perioada .trzie a asemenea "depozite" de fragmente ceramice
existat aici o poate de du- oase de animale, precum gropi mena-
ale urme au fost n cea mai mare jere. Acestui ultim nivel i se pare,
parte de locuirea gropile nr. 57, 58, 61, 64, 69, 70, 71, 73 76.
In acest sector au fost surprinse numai trei acest nivel este acoperit cu pro-
nivele de locuire Latene, n secolele venind din incendierea fenomen sur-
II-! .e.p. Primul nivel ,a fost surprins nu- prins n anterioare:
,mai n A
6
, la adncimi. var,iind n- Campania din. 1978 a furnizat date impor-
. ,tre 1,38---:-1,48 m (de la nivelul de. aici .al te- tante pri:v,ind locuirea din partea nord-
renului). , El se prezenta ,sub forma unei a. Se absenJa cu
.,platforme". de gaiben, a vetrelor. stabile n acest sector,
urme_ de . c;ie .<;!eea ce ne duce la presupunerea aici se
4X5 m .. Sub n partea de aflau numai auxilia,r:e, la care se
norfl, a o. (gr. 68). gropilor menajere. Aces-
Deasupra am _tea din de m,a-
de galben lipite .de. terial arheologic (cu gropilor nr. 65
fragmente getice databile n sec. II . 72). Groapa 72,. n. afara materialului ar-
.e:I_l.,:oase de animale un strat foarte gros heologic mai fe-
de amestecat cu de ars mure. uii'!-ane, provenind .. de_ la indi-
Stratul de atinge 0,50. m :vid. preciza aces-
nivel i gr. 63, tei descoperiri. Gropile aveau o_ cilin-
n partea de sud a podinei. Nu au sau erau cu ex-
vetre. gr. 65 care avea de pinie
Al doilea nivel getic, databil o mare cantitate de frag-
tul II - nceputul sec. I .e.n., a fost mente ceramice, oase de animale de
mai clar n A
5
,
6
,
7
, la chirpic ars.
adntirrfea de 0,95'--'-1,10 ni, sub for- Din . ntreg materialul arheologic recoltat
. 'ma unor de (chirpic), 'ne n primul tind ceramica.
a unor mici "depozite' de fragmente eera- Ceramca se poate n
mice oase de a unor gropi categorii: -cu
najere. In As, n partea de vest, bruri alveolare oxidant cefamica
au urmele unei podele de lut. In de calitate mai Din
ceea ce gropile menajere, acestea categorie fac parte strachina din gr. 59
nu pot fi delimitate n totalitate. de cele fragmentele de urne bitronconice din
. nivelului ultim. Este probabil n- ritual, amintite mai sus. Fragmentele re-
ca gropile nr .. 62, 66, 67, toate din As, cuperate din ritual urme de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ARHEOLOGIC PISCUL - 1978
ardere n
momentul lor rituale n
incins al Ambele specii ceramice
sint lucrate cu mna. Ceramica Latime cu-
prinde cunoscutele specii lucrate cu mina
(paroase lustruite), ceramica la
de culoare ceramica de im-
port (fragmente de amfore). o men-
de amfore locale cu
anepigrafice, provenind, se pare,
din alt centru getic important (poate
cele cteva fragmente de cupe cu de-
cor n relief, dintre care unele par a fi fost
produse la iar altele chiar la

Dintre celelalte materiale arheologice,
amintim partea a unei de
tip roman (meta), n n
gr. 61 ultimului nivel de locuire
din Un fragment de catillus a fost
descoperit n 1977, in groapa unei
din din de
pe Platou '(S.V Pl.)
Cu prilejul campaniei din 1978 am intrat,
Alexandru
din de Jos in posesia unor descope-
riri Este vorba de un denar
roman republican de la L. Thorius Balbus
(sec. I i.e.n. Crawford); moneda este
probabil o copie
ne-a mai donat un follis anonim
de la Mihail IV Paphlagonianul (1034-1041),
19 - Materiale cercetAri arheologice
145
n apropierea satului de Sus
un topor de tip calapod, din gresie
neolitice de pe Piscul
sanilor. De asemenea, ne-a mai informat des-
pre descoperirea, cu ani in n perime-
trul civile de pe Platou a tetra-
drahme getice de tip pre-
cum de o de bronz de la
tul Claudius la cteva sute de
metri de de pe Pla-
tou. Profesorul pensionar Ion Copuzeanu din
ne-a informat despre descoperirea,
in anii 1919-1920, in apropierea Fiscului, a
unui stater de aur de la Lysimach, ajuns ul-
terior la
In anul 1978 colegul a
de amploare in
de la la circa
1 km de Piscul de
aici este de o
din sec. IV e.n. (cultura Sintana de
Cerneahov). Cu acest prilej a cercetat inte-
gral gropi menajere getice
materiale databile la sec. II - in-
ceputul sec. I i.e.n.
Campania din 1978 a adus noi
privind diferitele faze de locuire ale Fiscului
zonei nvecinate, ntr-un terito-
riu care se tot mai mult a fi fost
martorul unei nentrerupte de
locuire.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M.
M. CONSTANTINESCU
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
DE LA
BUZAU]
A
1 n ultimii ani marilor ge-
to-dace de cercetate prin
sistematice a sporit cu una: dava
de la corn. jud. Bu-
ii era lui Odobescu
din 1871, probabil pe baza
lor la "Cestionarul arheologic", drept "Mo-
vila cu cetate de la Abia in
1968 au fost ntreprinse aici primele
cu caracter de sondaj (M. iar ince-
pind din 1972 s-au an de an,
de amploare, rod al dintre
Institutul de Arheologie Muzeul
cu participarea
a unor de la Muzeul de istorie al
R.S.R. de la Laboratorul de antropologie
din
Pe baza rezultatelor in primele
trei mari campanii de (1972-1974)
s-a putut stabili locul davei de la
n cronologia a cul-
turii geto-dace "clasice" (Dacia, XIX, 1975).
Dintre descoperirile cele mai interesante,
s-au publicat statuetele zoo- antropomor-
fe, care pun intr-o cu totul arta
din prima a sec. I i.e.n.
Au fost valorificate descoperirile din epoca
bronzului, in folosul unei mai bune
teri a culturii Monteoru (fazele Ic
4
,
Ic
3
, Il
8
). In pentru ambele epoci amin-
19
tite, analizele polinice studiul resturilor de
au venit privind
mediul natural modul de procurare a hra-
nei, respectiv gradul de dezvoltare al agri-
culturii vitelor, in cadrul comu-
succesive de la
In ultimii 4 ani (1975-1978) ritmul
turilor s-a redus, - intre altele -
Muzeului In
nu s-au mai atacat noi
accentul punndu-se pe epuizarea celor n-
cepute. In toate cercetate s-a
mers la viu, inte-
gral atit depunerile din epoca fierului a
bronzului, cit gropile
care merg, uneori, la 3 m adncime. In
campania 1978, cu epuizarea arealului
E
2
b Nord cu unor martori din-
tre s-a incheiat cercetarea
a unei de cea. 700 m.p
in partea de sud-est a davei.
La acestei prime mari etape a cer-
de la se
stratigrafia cum a fost
n studiul din Dacia, XIX/1975. De jos' in
sus, succesiunea straturilor este
1. - viu
2. - Prima depunere din epoca bronzu-
lui, corespunzind fazelor Monteoru Icc:--Jca.
Uneori, .. aceste faze se pot separa chiar
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
148
stratigrafic n depunerea Pe o
destul de primul nivel de
din epoca bronzului este marcat de
o Pe acest nivel se sur-
prind adesea resturile unor sub
forma unor lentile de lut galben, provenite
din podelele sau
3. A doua depunere din epoca bronzului
corespunznd fazei Monteoru Ila. Este vorba
de o depunere cu
oase de animale. Nivelul de este
marcat de (platforme) compacte,
de pietre, sesizate n mai multe locuri ale

4. Strat intermediar, steril arheologic, co-
ntreruperii de Iocuire pe "Ce-
de la ntre epoca trzie
a bronzului nceputul epocii "clasice" a
culturii geto-dace (sec. II te.n.) --,-- ceea ce
o ntrerupere de aproximativ un
mileniu. De n acest in-
terval de timp se unele rare mate-
riale arheologice atribuibile Hallstattului
mijlociu.
5. Depunerea din a doua
a fierului, unei Iocuiri ce a
durat circa un secol, ntre mijlocul sec. II
i.e.n. anii 70-60 ai sec. 1 .e.n. Remanie-
rile succesive au ca n ca-
drul acestei depuneri nu se deosebi
nivele intermediare ca, n general, urmele
de locuire mai vechi fie de cele mai
noi. se face singurele complexe de
locuire constatate in situ din perioa-
da a geto-dace. Ob-
n anumite zone ale supra-
acestei locuiri
va fi fost brusc, violent, legat probabil de
evenimente din vremea lui Bu-

din 1978 au confirmat, cum
mai vechi privind stra-
tigr'afia de la Ele au
contribuit; la sporirea materiaiu-
lui documentar de care dispunem. In supra-
n 1978 (E
2
bN),
10 X 10 m, au fos't identificate - sub pri-
M. M. CONSTANTINESCU
mul nivel de n viu- pes-
te 50 de gropi din epoca bronzului din a
doua a fierului - cele mai numeroase
mai bogate n materiale fiind cele geto-
dace. Dintre acestea din
gropile nr. 2, 3, 4, 8, 10, 32, 41 n care au
numeroase fragmente de
chirpic, oase de animale, obiecte de fier
bronz etc. Deosebit de este groa-
pa nr. 3, de (diam. max.
180, adncime fund - 2,90 m), ai pe-
au fost cu o de lut
galben-verzui de cea. 3-4 cm grosime. Este
vorba de o de provizii (eventual
pentru apei) gropi-
lor nr. 8 din E
2
b Nord, 22 25
din E
1
c Sud 65 din
E
2
c Sud. n urma
sale superioare, a servit
finalmente pentru depozitarea diverselor re-
ziduuri oase animale), descope-
rite n mare cantitate. n special,
numeroasele fragmente de pithoi,
mai ales la partea a, gropii. Bo-
gate n materiale ceramice s-au dovedit a
fi gropile 2, 32, 8 10. Gropile la care ne
referim n principiu, complexe
nchise, utilizabile ntr-o ncercare de stabi-
fire a cronologiei relative a de Ia
Considernd ca un lucru
tigat faptul descoperirile geto-dace din
se ntre mijlocul
secolului II mijlocul sec. I .e.n.,
ca o de studiat n viitor nscrierea
- n decursul acestor o de ani - a
diferitelor complexe, n de asocierile
specifice de
Oricum, n ansamblu, materialele geto-
dace de la se dovedesc a fi re-
prezentative pentru prima a culturii
geto-dace "clasice", aproximativ n-
tre 170 70 .e.n. Publicarea
a acestor materiale va aduce o
la culturii geto-da-
cilor n perioada ce a premers coincide cu
primii ani ai domniei lui Burebista.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. GLODARIU,
E. IAROSLAVSCHI,
TH. NAGLER,
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE NTREPRINSE
M. RILL
N 1978 LA MICA,
[JUDETUL SIBIU]
'
arheologice din campania anu-
lui 1978 continuarea acelora din
anii efectuate n punctul
loave" de pe teritoriul comunei
cum s-a n rapoartele
de din anii n punctul
amintit s-au descoperit mai multe locuiri
succesive din epoci diferite, ncepnd cu fa-
za a epocii neolitice perioada de
trecere la epoca bronzului, continund cu
epocile bronzului, Latene, nche-
ind cu epoca
din campania anului 1978
au avut obiective principale: continua-
rea n zona locuirilor antice cu-
ntre pirile stabilirea
ariei generale de interes arheologic, indife-
rent de epocile n care se descope-
ririle.
snt II ( 44 X 2 m), III
(50X2 m), IV (60X1 m), V (36X2 m) VI
(35 X 2 m), li se casetele
deschise in lor pentru
a a gropilor
descoperite 23 sondaje de 2 X 1 m; adnci-
mea medie a casetelor, supra-
sondajelor a fost de 1,50 m, cea
de 1 m de 3 m.
In vederea nlesnirii
de principalele rezultate ale
lor se vor in ordinea
a epocilor
Cele mai vechi materiale arheologice des-
coperite in anul 1978 culturii
feni din perioada de trecere de la neolitic
la epoca bronzului. Constau din citeva frag-
mente de silexuri toate
n pur-
culturii erau de
ca urmare au fost integral de lo-
cuirile ulterioare.
este ntructva n pri-
materialelor bronzului
dezvoltat (cultura
aflate ele in De altfel,
n nici una din campaniile de acum nu
s-au materile Wietenberg care nu
fi fost deranjate de locuirile din celelalte
epoci.
mai importante pentru is-
toria veche a noastre snt din
punct, databile in epocile Latene,
toate bine reprezen-
tate de descoperirile arheologice.

Pe baza materialelor arheologice recol-
tate acum, locuirea la
pare n jurul anului 200 .e.n.;
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
150
I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCffi, TH. M. RILL
ea apoi nentre-
:; ...
rupt pe parcursul epocilor
... t::
.....
6
Latene D Faza ...,

o o
mai veche, a (J ...
<.:> CO s-a dovedit a fi la
c
poalele masivelor delu-
-CII

E CII roase de la vest, de undE::

a continuat se
CII
tJ CII
(J
n de p

zona
O)
CQ<a
rie le la
CII 1-o

de prul de sud.
(]]
descoperite
o,C
;:s<ll
mpart n tipuri E se
."l?JI
distincte: adnci te n
eo
t(fj ... J::
.....
mint de Cele
coc
........
adnci te n snt
ca
semibordeie patrulatere,
'<!

cu rotunjite, de Cll'Q

...... "O ai
3-3,77 X 3,70-4 metri. 't>
><CI)-


Sistemul de
.5 s ::s
[l]::SCOCil
cel ntlnit
<.11-o'+-<
este
O CI) CII
-us..
n epoca daci un schelet
CII p.

CII
'O ctl
de pari n
'"'ee
din
..., ca
ce
CII l>D s..

de nuiele li-
""'""'

... 0)
cu lut
r:::
1-t ,ai QJ
de paie, cel din n

.., "tii c
ape. Podina locuin-
- ctl
.... ::s ...
.
.....
uneori cu straturi
\..:)
.....
m ..... s ....
succesive de era
."O
din

ctl ...
5_s

t::o. S-a descoperit o lo-

::s::s
(,1 (,1
de pa-

'- ...,ai"
re-se in te-

1
etiC
gral de
... ::s


ti-e
agricole moderne.

.
..,

In cu locuin-

l.r
tele dacice preromane este


de remarcat semibordeiul
g]
QJ
16, descoperit
rn-o
n

......
O o
nea II (fig. 1),

care avea


E
pe una dintre laturile
1ii5l
cr..
...
scurte un cuptor n

ti-
"'
i
1/)o
..
\..')
.... ...
Inventarul arheo-
. o
..... = logic semibordeiul
.o.
""
QOO
in sec. II-I i.e.n. Pentru - ...

celelalte
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETAR.ll.OR ARHEOLOGICE INTREPRINSE IN 1973 LA MICA
151
in continuare stranie vetrelor de
foc din cuprinsul lor.
Cu toate nu au afectat dect
o a pe baza consta-
acum, se poate
n sistemului de construc-
era de a adnci tot mai
De altminteri semibordeiele, cu
podina de nivelul de
antic cu 0,35-0,60 m, se apropie ca aspect
de de
In dintre o
anume, s-au descoperit numeroase gropi de
provizii menajere. Cele din prima cate-
gorie au de obicei forma unei pilnii
zate cu gura in jos sint lutuite pe fund
pe Serveau la proviziilor
(in primul rnd, nu exclusiv, cereale)
1-2 ani, cind erau de
toare sau se infiltra apa, care deve-
neau locuri de aruncare a resturilor mena-
jere, ceea ce inventarul lor uneori
extrem de bogat variat. Alte
complementare nu
s-au descoperit.
Este de semnalat aflarea, n preajma
amintitului semibordei cu cuptor, a unui
cuptor de ars oale, (fig. 2), deosebit n pri-
sistemului de de
similare cunoscute in alte dacice.
Circular ca picior sau perete
n camera de foc, cuptorul avea
o de ardere cu (cunoscuta
iar n aces-
teia, nspre o
de un scund, ce servea probabil la
"coacerea" vaselor nainte de a fi introduse
n camera de ardere. Cuptorul se n
sec. II-I .e.n.
Materialele arheologice constau din cera-
cu mna la lustrui-
toare fragmentare, un fragment dintr-o
din o de
bronz oase de animale.
Ceramica cu mna,
cantitativ in complexele nchise
gropi) databile n sec. II .e.n.-1 e.n., este
de vasele de mijlocie,
cunoscute sub numele de vase borcan de
tronconice de cu o
Fig. 2. Cuptorul de ars
Vase ntregibile s-au foarte
Ceramica la mai ales
din fructierele chiupurile
cele din uneori cu buza n
trepte.

Cum s-a mai spus, locuirea din
epoca Latene nentrerupt pe par-
cursul epocii romane. S-a constatat
da-
tabile pe durata romane n Dacia
se nu atit n zona dintre priele
loavelor, ct mai ales la sud est de ele.
cercetate acum
categoriilor amintite in cu faza
semibordeie de supra-
Nu s-au constatat deosebiri
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
152
intre sistemele lor constructive in pri-
materialelor utilizate. cu toate
acestea in cuprinsul trebuie fi
existat
chiar cu de de tip hypo-
caust. O fragmentele de tegu-
lae mammatae in unora din-
tre cuptoarele prefeudale care
nu puteau fi aduse de mare Si-
gur este aria s-a extins con-
siderabil pe parcursul epocii romane.
S-a constatat gropile de pro-
vizii. menajere sint mai numeroase
decit in faza nu totdeauna in
de sau de pilnie cu gura
in jos. Sistemul lor de de amena-
jare este identic.
Materialele arheologice constau de
mai ales din cu
mina la (majoritatea)
oase de animale. Ceramica cu mina
este doar de categorii de
vase: cunoscutele tronconice vasele
borcan, celle din ornamentate cu
nuitele briuri in relief, crestate, cu alveole
sau simple. net ceramka
la acum exclusiv de
formele pur romane: castroane cu caneluri
circulare pe farfurii, vase de
mijlocie cu inel scund, fie in sau
fie in
. formelor dacice
crate la indice incetarea
atelierelor de de dinain,tea cuceririi
roonane? vreme formele
ateliere bune ce probabil n cen-
trele urbane ale provinciei traiane. De
parte n inventarul
a_ ceramicii uzuale, brune sau brun-negricioa-
se, a unor ateliere mai mo-
deste ce puteau n rurale
prin Este evident toate aceste
trebuie privite cu rezerva
I. GLODARIU, E. lAROSLAVSCHI, TH. NAGLEl'l., M. RU.L
din moment ce nu au afectat
cea mai a fazei de loC'Uire ro-

Poate cel mai important rezultat al cerce-
arheologice pentru epoca ro-
mane in descoperirea unei
de minereu de fier. Minereul, sub forma unor
lentile aluvionare, chiar sub
de la in zona de celle
pirlie. S-:a constatat sistemul de exploataN!
era cel al gropilor deschise cu orien-
in de lentilei de minP-
reu. Nu este exclus, deci, se descopere in
cursul viitoare de
redus minereul de fier.
In cursul campanii de
s-a incercat in con
1
tinuare a traseu-
lui drumului roman care, ce urca pe va-
lea Oltului trecea pe la Cedonia, se in-
drepta spre A:pulum, chiar prin apropierea
de la Traseul a fost pier-
dut la aproape 1 km. est de
lui va continua in campaniile viitoare.
'Spuneam la inceput al doilea obiectiv
al din anul 1978 a constat in de-
limitarea ariei antice de la
loava. Dincolo de faptul sondajele execu-
tate s-au sdldat cu implinirea acestui dezi-
derat, tot ele au dus la o descoperire dintre
cele mai nsemnate. Anume, spre marginea
a cu
de trzie", s-a o fi-
de bronz cu semidisc, la ince-
putul secQ!lului IV e.ri. Piesa ca atare este ex-
trem de pentru ea,
cu monedele de bronz des-coperite
pe traseul drumului roman inainte de in-
cepere'a continuarea
n retragerea Am
avea de-a face, cu o continuitate ne-
de locuire din secolul Il i.e.n.
n secolul IV e.n., din cite
acum pe eteritoriul Daciei.
viitoare vor avea menirea de a insista
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURn.OR ARHEOLOGICJ: lNTREPRINSE IN 1978 LA MICA 153
asupra fazei romane postromane a
rii a pentru problema
a etnogenezei romnilor nici
nu mai este nevoie fie aici
efectuMe au
rit in detalii doar intervenite
pe parcursul epocii romane in cultura mate-
a dacice din In si-
nul au fost ve-
din allte provincii ale Imperiului roman,
cum o a Iuliei
Magiona la in secolul
trecut. Numele defunctei originea sa
sau
Locuirea
o intrerupere a locuirii de 2-3 seco-
le, pe locul mai vechi s-a infiripat
o in secolele VIII-IX
e.n. dar care ar putea de la
veacului Vri dureze mai mult.
Incertitudinea provine din extinderea re-
a din descoperirea unor
materiale databile n sec. X XII numai in
straiu'l de nu in complexe
nchise.
prefeudale sint toate de
tip bordei, cu adincirea de nivelul de
in jur de 1 m, patrulatere cu di-
mensiuni relativ mari (4 X 4,50/5 m). Siste-
mul de nu este diferit de al semi-
bordeielor din epocile anterioare. Toate aveau
un schelet de stLpi mari care pere-
din de nuiele cu lut.
In cazuri s-au descoperit stlpi n
acolo pentru
nerea in ape.
Toate prefeudale au n interior,
ntr-'Un sau pe una dintre laturile scurte
un cuptor. Acesta esrte fie in perete
(rar) sau din (adesea), fie ridicat anu-
me din lut, dar doar). De
obicei in de pe latura a
20 - Materiale arheologice
ce a de cuptor se
afla un fel de in adi-
"vatra" din apropierea cuptorului. S-a
amintit in cu de
la unele cuptoare prefeudale s-au
utilizat pentru ridicarea fragmente
de tegulae mamma.tae, le
acum tot fragmentare din

ln mod prefeudale sint
mai ibine decit celelal1e poate da-
adincimii mari. In dintre ele nu
s-au descoperit alte
contemporane.
Inventarul aproape ex-
clu'Siv din oase de animale; rar
s-au alte piese, din1re care amintim,
pentru ce o alU la datarea fazei
a un pinten de fier o
din de
Ceramica este numai de va-
sele de mijlocie lucrate cu roata in-
cu roata de lucrate
cu mina. Vasele de mijlocie sint fie
brune, fie au ca ornamente
cunoscutele fasdcole de linii orizontale in
val, dispuse mai ales n
a redpientului.
cronologice mai pen-
tru ceramica nu se pot face cu
toate sigur ele au existat. O de alt-
minteri, n care prefeu-
dale s-au suprapus unele peste celelalte sau
au fost la un nivel mai ridicat.
Izolat n stratul de s-au descoperit
fragmente ceramice care ndo-
tipului Ciugud alte omamentate
cu viitoare vor duce pro-
babil la descoperirea unor complexe n-
chise cu astfel de materiale.
ln cu este de
ea pare fi ocupat atit zona
de priiele cit pe
aceea la sud-est de lor. Ea

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
154
La succintei a princi-
palelor rezultate ale arheologi'Ce
de la este pe tota-
lul complexelor nchise descoperite
acum este de 23 (dadce, daco-romane
prefeuda'le) 68 gropi de provizii sau me-
najere (dacice da<co-romane).
In cu din comun
a de la a51pecte
sint subliniat in primul rind. Ne referim
L GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, TH. NJlGLER, M. Rll..L
la constatarea ele permit pe
cale a dacilor n Da-
cia a procesului de romanizare des-
in provincie a daca-ro-
manilor retragerea pe de o
parte, precum precizarea aspectului cul-
turii materiale a autohtone n epo-
ca de incheiere imediat ncheie-
rii procesului de formare a poporului a
Umbii romne, pe de parte.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
G. POPILIAN,
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE
M. NICA
N ASEZAREA DACICA SI PREFEUDALA
' '
DE LA [1978)
de la se
la 1 km sud de sat n imediata apropiere
Ia de sud-est al Dosul care
de satul comuna Vu}peni
Olt). Mergnd pe
la 200 m surl de intrarea n
nul Dosul se o in-
a prului de
dealuri ca intr-un Aici, la Gura
pe care locuitorii satului au numit-o
"Gura Gurgotei" se suprapuse
sec. II-III e.n., V-VII XII-
XIII e.n. din Valea
se foarte greu fiind bine
de cele dealuri amintite mai
sus. Valea pe care se cele trei
a fost in terasa de
un torent de pe care locuitorii 1-au
numit Gurgota. Torentul adincindu-se a in-
tersectat pinza dind la iz-
voare care se prelungesc in valea
luiului sub forma unui fir de
Prin urmare, caracterul dosit al bo-
de izvoare, lunea a
luiului cu seculare au atras
umane din epoca bronzu-
lui. Pe terasa riului la ca-
de est a Ovrei noi am iden-
tificat o din epoca care su-
prapune orizonturi ale epocii
bronzului Hallstattului ttrziu.
20"
din toamna anului trecut s-au concentrat
mai mult in acest punct. Astfel s-au
(S 6 7) paralele foarte
apropiate intre ele cu dimensiunile de 3 X
45 m. In cadrul acestora au fost descoperite
43 de gropi din dintre care peste
30 erau pentru provizii, un cuptor din ace-
vreme o cantitate de cidburi
din epoca bronzului a Hallstattului finaL
Ceramica epocii bronzului culturii
Verbicioara fazele finale IV-V. Majoritatea
fragmentelor provin de la vase de mari di-
mensiuni cu gura larg
cu hriuri alveolate
plastice de asemenea alveolate adnc dispuse
in apropierea buzei. Pasta vaselor de pro-
vizie este din cioburi fi-
xate cu pietricele. Un fragment din partea in-
a unei oare fundul inelat specific
vaselor din faza a culturii Verlbicioara.
Ornamentul executat-cu este foarte
rar, la fel de rare snt motivele incizate.
Pe un fragment de mici dimensiuni s-a putut
observa motive de romburi executate prin
incrustate cu acesta
este un motiv caract-eristic de asemenea faze-
lor finale ale culturii Verbicioara.
Ceramica este ceva mai nu-
Fragmentele de descoperite ne
indici formele specifice culturii Hallstattiene,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
156
G. POPn.IAN, M. NICA
castroane n Cas,.. . multe. cilindrice snt mai rare.
troane trdtieonice, :borcane cu Se intilnesc mai sau cu
cu 'Briuri alveolare, vasei - foarte adesea al ve-
mari de provizii cu gitul trompetiform orna- dlate sau crestate.
me11tate cu caneluri plastice.. Ceramica kL are pasta fi-
cu lbine de culoare con-
sint piese de asemenea ;prezente. palete de Forma cea mai
a ceramicii descoperite, clt sint oalele cu buza oblic n aia-
lipsa celorlalte elemente de ne cu corpul bombat fundul inelar. Ur-
facem o incadrare mai pre- fructiera cu diametru! de 30-40 cm
a descoperirilor epocilor lbronzului cu piciorul scurt gol n interior. S-au
Hallstaitului de la citeva fragmente care unor cas-
,Jn sectorul Ovrei stratul cel mai bogat este troane. Ornamentele ntlnite acum
cel dacic. n prezent complexele arheo- snt inciziile n val acelea in teh-
logice cele mai numeroase snt gropile. S-au nica lustruirii. Pe un fragment s-a
dezvelit 43 de gropi in majoritatea lor de pro- un ornament realizat prin linii prin
vizii care aveau de clopot. .
lustruire dispuse n
fundul acestora erau cu Diame-
Obiectele de fier sint la
trul lor varia ntre 1,50-2 m iar adncimea
ntre 0,80-1,50 m. Atit n gropi cit n Amintim cteva de
tul dacic s-au numeroase fragmente ce- in vreme, fragmente de verigi
Materialul ceramic poate fi Demne de snt lupe
n mari categorii: ceramica cu de fier ceea ce unor
mina ceramica la fierari. ,
Ceramica cu mna, de uz In groapa nr. 11 s-a o
comun aproximativ 800fo din n- care poate fi in tipul Adincata-
treg .materialul ceramic. Pasta acestei catego- tipologia lui C. Preda) care
rii adesea pietricele, ci:oburi pisate la seco'lului al II-lea i.e.n.
mai rar paiete de fragme:n- de la Ovrei se poate data
telor provin de la vase mari mijlocii arse dE!'Ci n vreme.
in cea mai mare parte la Unele tn din pundul "Gura
fragmente urme de fum din timpul Gurgotei" s-a nr. 27 unde a
folqsirii lor fie la fiert, fie la iluminat fost
0
bordei din secolul
tile). Cele mai frecvente .forme sint vasul VI e.n. nr. 17 este in de pa-
borcan, fr'uctiera tru1ater cu latura de sud de 3,60 m. iar la-
Ornamentul cel mai des ntlnit este briul tura de vest de 3,40 m. Groapa bordeiului ori-
in ornament alveolat. Briele n relief alveo- nord-sud era la adncime de
late sint dispuse in mod orirontal 1,60 m de nivelul actual de 0.,70 m
mai ales pe diametru! maxirn pe gtul de nivelul de prefeudal. Podea-
vasului. Sin<t dispuse ua era de trei Aco-
in sau ori:rontale: Se ade- bordeiului ,se pe 4 rpari a
sea de alveole aplicat pe diametru! ma- ror gropi se aflau in cele 4 ale lo-
xim al oalelor..:.oorcan. Inciziile constituie CUJptorul intr-un pat de
o de ornamentare. Eiementu1 or- (1,55 X 1,10) avea dimensiunile de
namental realizat n intilnit 0,60/0,95 m. Bolta cuptorului din
mai frecvent eme valul dintr-o linie sau mai pietre se cu O,J5 m de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGIC:&: EFECTUATE LA [1978] 157
Vatra n de prezenta
puternice din -cauza arderii nde-
lungate. bordeiului nr. 17 aveau gro-
simea de 0,20 m cum ne-o spa-
dintre cuptor peretele gropii bordeiu-
Lui. Printre resturile cuptorului pe
s-au descoperit numeroase fragmente
ceramice tipice culturii romanice Cin-
de la nceputul secolului VI. Intr-o
de par a fost un de plug
din fier bine Este unica desco-
acum pe teritoriul Olteniei.
n prezent n de la au fost
descoperite 17 bordeie dintre care 11 apar-
secolului VI, 5 secolului XII-XIII 1
secolului II-III. acesta se va
ultima campanie de in punctul Gura
Gurgotei urmnd ca la inceputul anului vii-
tor un studiu monografie al
tuturor descoperirilor.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MIRCEA IGNAT
CERCETARI ARHEOLOGICE PRIVIND
CULTURA DACILOR DIN NORDUL
MOLDOVEI N SECOLUL 11-111 E. N.
Raport preliminar
Planul de arheologice a Muzeului
Suceava a cuprins ,pri-
vind din primele secole
al erei noastre. Astfel, n campania anului
1978, s-au continuat n necropola
de la a nceput investigarea altor
este vorba de de
la Vornicenii Mari (corn. Moara) de verifi-
carea unei descoperiri mai vechi, cea de la
Mari. Trebuie
rezulta,te1e arheologice nu sint
lipsite de acestea nu au relevat
materiale, stratigrafke sau de
care darul ineditului.
Acumularea va per-
mite o mai a culturii
dacice din nordul Moldovei.
III
Prin din necropola de la Zvo-
a cercetare a inceput din
anul 1969, dezvelindu-se un de 94 de
morminte, s-a delimitat necropo-
lei, cercetarea acesteia fiind practic nche-
ceea ce ne posibilitatea studierii
unui monument cu anumite
ale ritualului funerar ale inventarului, par-
care au fost explicate prin faptul
aici sint prezente de vestigiile
dacice elemente alogene in!fil-
trate n nordul Moldovei n cursul secolu-
lui a1 III-lea e.n. Publi-carea a ma-
terialelor care este n curs de :redactare, va
oferi suportul real al unor asupra
acestor vestigii. Nu mai asupra
turilor din campania anului 1978 intrucit
acestea au avut numai caracterul unor son.;.
daje de verificare pentru surprinderea unor
eventuale depuneri arheologice din preajma
necropolei mai ales a contempo-
rane.

Cel de-al doilea obiectiv al
noastre l constituie de la Vornice-
nii Mar, din locul numit "La Dato-
unor de mai vechi
aici s-a depistat o depunere arheolo-
din care, agricole,
au la mari de chir-
pic numeroase fragmente ceramke. Intre
materialele descoperite cu prilejul acestor
s-a un fragment de
tamga un denar de argint
unei emisiuni din anii 193-197,
cu efigia Iuliei Domna.
s-au prin trasarea
unei cu o lungime de 150 m, perpen-
pe panta dealului pe prul Tu-
tava. In cadrul acestei au de-
punerile acestei mai bogate fiind cele
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
160
situate intre carourile 45-120. In
a s-au surprins mai multe
complexe cudocuire: de supra-
gropi, un bordei o Pentru
cercetarea acestora s-au deschis, in paralel cu
casete cu dimehsiuni variabile.
Materialul arheologic recoltat prin cerce-
tarea a complexelor de locuire
dezvelite prin casete se compune din nume-
roase fragmente eeramice de la diferite vase
de lucrate cu mina sau la
fragmente de amfore romane, un su-
port lde rfrigare din lut, dteva :firagmente din
obiecte metalice ce a fi identifkate
acestora. Toate piesele dove-
desc se poate data in sec.
II-III e.n.
'De un interes deosebit este din
bordeiul con1urat intre carourile 106---'1100
unde de cuprindea o
cantitate de ceea ce dove-
n apropiere a eXistat un eventual
atelier in care se produceau diferite piese
din fier. aici ca stratigra-
in profilul gropii nr. 2, au in
dicat posibilitatea a etape de
locuire, nu chiar a niveluri dis-
tincte de locuire, ceea ce ar prezenta un in-
teres deosebit, fapt care, de
depunerii arheologice, impune con-
tinuarea in ru;ezare.

tntre descoperirile secolului al
III-lea sau inceputului secolului al IV-lea e.n.
din nordtiiJ. Moldovei mult discutate in lite-
ratura acestei perioade,
sint cele de la Mari, ceea ce a im-
pus reluarea tn locul numit "La
Todreasca", Hnde in anul 1957, Dinu Marin
a descoperit un mormntt de
recente au relevat n acest
punct o de
patru morminte. Din
obiective in care s-au des-
nu au permis dezvelirea unei
mai mari.
MIRCEA LONAT
Cele patru morminte descoperite in anul
1978 se nscriu n tipuri ale ritualului
funerar: morminte n (M2 M5)
morminte cu oasele illcinerate depuse direct
in (M3 M4), inventar. S-a
mai observat pe vechiul nivel de
de unde s-au gropile mormintelor, se
nup1eroase fragmente ceramice arse
secundar, a se poate datora
unui anumit ritual - spargerea vaselor cu
ofrande ce au pe defunct la rug.
Mormintele au fost surprinse intre adn-
cimile de -0,35 -0,50 m cuprindeau
ca inventar de fragmente-
[e unui pieptene de os cu m[nerul format
din trei ni turi din fier (M3) o
din bronz, de (M5).
In ceea ce ceramica si-
constatat n M 2, unde de va-
sul ce avea rolul de s-au mai
fragmentele a trei vase diferite,
toate depuse cu gura in jos. Nu putem in-
sista asupra ceramicii ntruct vasele sint
abia in curs de restaurare,
un vas (uma din M5) are o zgrun-
de pasta ciment caracte-
sec. al IV -lea, ceea ce ne
presupunem necropola se
in primele decenii ale secolului al IV -lea
e.n.
Evident, se impun mai ample pe
care ne propunem le n acest
an pentru a surprinde ct mai multe ele-
mente care definesc acest interesant con-
troversat monument.

Cercetarea vestigiilor dacice de ro-
din nord-vestul Moldovei este
ntr-o unor
a citorva necropole ca cartarea tuturor
descoperirilor din va per-
mite o mai a lumii dacilor
din afara provinciilor romane,
acestora cu lumea cu celelalte
din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SEVER
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA
BIHOR]
La de satul corn.
j. Bihor, la locul "Fntina Sasului" au fost
efectuate arheologice intr-o sta-
tiune in care au fost descoperite
materiale ceramice datnd din sec. III-IV
e.n.
1
Cu ocazia arheologice de la
"Fntna Sasului" s-au de te-
ren in alte locuri topografice din hotarul
satului
1. Astfel pe "Dealul la vest de
valea ce desparte acest deal de "Fntina Sa-
'<lului" a fost o
culturii

identifi-
pe teren prin multe "pete" arheologice
de negru cu cioburi, chirpic ce-
ce se conturau clar la tere-
nului n raport cu restul solului, ar-
gilos. S-au adunat de la solului
fragmente ceramice, neperforate,
lame nuclee mici de obsidian un ciob
datnd, pare-se, din sec. VIII e.n. (este foar-
te corodat).
1
Pentru descoperirile arheologice mai vechi v.
S e v e r D u m i t r a c u, Repertoriul monumen-
te lor naturii, arheologice, istorice, etnografice, de
din Bihor, Oradea, 1974,
p. 45 s.v. idem, Fibule romane de tipul cu ,.capete
de descoperite n in Crisia, VI,
Oradea, 1976, p. 38-39.
2
Materialele neolitice descoperite cu acest
prilej au fost date spre studiu colegei D. lgnat de
la Muzeul din Oradea.
21 - Materiale arheologice
2. In partea de nord-vest a satului
n tarlaua dintre Oradea-Marghita
drumul ce duce din in satul
se de asemenea, o din
raza de la solului, au fost
adunate mici fragmente ceramice neolitice,
Ha eventual LT.
3. Spre de "Fntina Sasului", in
tarlaua ce desparte acest loc de
Svabilor administrativ de co-
muna j. Bihor) se n
locuri topografice diferite, primul spre
nord, o Ha (unde s-a un depo-
zit de bronzurP o de lut ars)
al doilea punct spre sud, cu o neo-
cioburile culese la
terenului se pare de asemenea,
culturii
4. La locul "Fntna Sasului" a fost cer-
de pe pla-
toul dealului, la 180 m de Fntina cu cum-
(este o de hotar cu izvoare
abundente, permanente de
spre nord, unde de tractor au scos
la numeroase urme de mate-
neolitice, Ha (A-B), de
fragmente prefeudale.
3
N. C h i d n, Depozitul de bronzuri de
la in SCIV A, 28, 1, 1977, p. 55-70.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
162
Au fost. trasate trei

(S-I la
180 m de Fintina de care a fost pe.
nord-sud; S-II la 13 m nord de
S-I est-vest S-Ili la .13 m sud
de S-I de asemenea est-vest), ob

sub stratul de la 0,25-0,35 m apa-
re un strat de la adnci-
mea de 0,35-0,40 m, sub care, pe alocuri, la
adncimea de 0,45-0,50 m apar cioburi
neolitice chiar urme de (plat-
forme?) de lut ars. La 0,50 m sub humusul
cu resturi organice (un sol argilos-nisipos)
se n argila
Ceramica se compune din trei
categorii de distincte:
A. cu mina din
de culoare folosind ca
degresant nisip sau cu !bobul mare.
B. la din
bine cu aspect sau
uneori la cu
benzi de linii simple sau n val (v. Fig.
1/1-3)
C. la din
de folosind ca
degresant nisip avnd un aspect
ros (fig. 1/4)
A mai fost o de fier
(din care s-a numai arcul) pare-se
de tipul MUF, datnd cu probabilitate din
sec. II-III, eventual nceputul sec. IV e.n.
5
,
4
La din 1977 efectuate cu elevi
de la din de sub-
semnatul au mai pal'ticipat colegii Al.
B. Hadnagy A. a efectuat ridicarea to-
a terenului. Tuturor le aducem pe
cale, pentru ajutorul ce ni 1-au acordat,
cuvenitele
De la terenului, din
au mai fost adunate piese: 1.
din cu motive din
Este o cu capetele n
de con (se cu un mic
lJna a mai fost la com.
Marca, j. 2. Vrf de cu dublu cr-
lig, din fier, cu tub conic pentru 3. Ro-
de pinten, din fier, foarte mare (s-ar putea
fie
SEVER
conexindu-se, n mare cu ceramica de

n cele trei
La de Fintina cu cum-
(180 m nord), la 50 m vest de sec-
de pe platou, n panta dealului s-a
conturat pe teren o cu resturi
culturale abundente. Prin execu-
tate6 (s-a o cu laturile de
20 X 20 m), s-a cercetat n ntregime pata
cu resturi culturale, net de
restul solului argilos adunndu-se
din arat, la adincimea de
0,30/0,35 m o cantitate de eera-
mica dintre care cteva do-
huri aveau pe ele motive stampate (Fig.
2/1-5). La adncimea de 0,40 m a fost
un ciob de culoare lucrat din
care a fost ornamentat cu mo-
tiv stampate peste care . s-a dat cu vopsea
(firnis?) de culoare (Fig.
2/6). Aceasta este o
de lux.
Sub stratul vegetal la 0,40-0,45 apare o
de negricios ce se
de stratul vegetal de ne-
In partea a acestei
pete de negricios de 0,10 m)
a fost dezvelit un "cuptor" sau mai
o de (1, 10 X 0,90 m)
din trei de o nal-
de 0,10-0,12 m o spre
sud. In de nord-vest s-au
buni, iar n mijlocul vetrei se afla
pe o mare de plug ceva
mai jos de mijloc) avnd la fund simetric
patru alveole (adncituri).
nu s-a care indice o
folosire ci numai indi-
cnd o ardere cu o mare cantitate de
lemne dar, pare-se, fiind o
Vatra era n solul virgin,
de culoare
6
La efectuate n 1978 a participat
colegul Gh. Gorun. Ele au fost efectuate cu
elevi de la din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
21*
Fig. 1. j. Bihor. 1-3 cu benzi de iinii
simple in val; 4: cu benzi
de linii. Muzeul Inv. nr. 10506 10509.
V
.
'
/
Fig. 2. j. Bihor. 1-5:
cu motive stampate; 6: cu
peste motivele stampate. Muzeul Inv. nr. 10506,
10507, 10509.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
III
-0.36
:-_-_-__: 1
lllllllllll2
1111113
A 1t
X 5
XX 6
XXX 7
-1\.-- rr--
v---
- = = -
-------
------- -
_()_-=---_-_
---------
- - - - - - - -
- ---- - -- 111
. \_-:-_-_-_-_--o-o-o--
-= = = =- _-_- 11'
-0.30
------- -----,
-TriTi111!TIIi; tt 1 1111 m
Fig. 3. j. Bihor. "tumululuiu de de la locul "Fntina Sasului",
1: negru lutos cu cioburi; 2,: lut argHos cu cioburi Ha; 3: lut vir-
gin; A: de lut l's; X: cioburi neornamentate; XX: cioburi XXX:
ciob stampat.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
- o
1m- - - --
-------------
--------
Pl,ATRA Il
1 1 1
1 1 ! 1
1 1
1
1
' 1
1 ' 1 1 : 1 1
l 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1
VAS DE LUT
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 l
---.
DE -
lUTARS - -
1----
1 1 1 1
ct=-_____ J) - - -
...... -- -------
MlSCA "FTntna sasului"
Fig. 4. j. Bihor. vetrei patrulatere ie lut ars de sub ,,mantaua tumulului".
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
166
Forma (Fig. 3) a petei de
negru cu cioburi (8 X 6 m), bine
de restul argilos din jur su-
prapunind clar o cu material Ha,
pare a indica in acest loc o rotun-
sau mai un tumul in care vatra
de (Fig. 4) pare a fi jucat
un rol de cult. Analogii se in epoca
in tumuli unde asemenea vetre au
fost puse n cu funebru
7

Spre o asemenea concluzie ar pleda frag-
mentele de cel
stampate) descoperite in raza "tu-
mulului" din -care, n prezent nu s-a
7
D. Pr o t a s e, Rfturile funerare la daci da-
Buc., 1971, p. 89 "In cu
funebru se pare stau acele vetre mal mici,
oase arse, ce adesea se sub mantaua ma-
vilelor".
SEVER
descoperit mc1 un fragment in zona platou-
lui unde apare ceramica cu mna, cea
cu benzi simple in
val ceramica
Se pune de asemenea pr01blema nu
in de deosebirea cultu-
o deosebire in-
tre cele tipuri de descoperiri amintite.
avem de-a face cu o deosebire numai
in sensul pe platou avem de-a
face cu resturi cotidiene de mate-
in "turnului" de pe cu cera-
de de cult, sau
avem de-a face cu o deosebire
n sensul nivelului? de pe in
sec. II-IIIflV e.n. a nivelului "funerar"
n sec. III-IV e.n. (ceramica
mne
viitoare cu mai certitudine.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
A. V. RADULESCU,
N.
M. MUNTEAN-BARBULESCU
ARHEOLOGIC
ALBESTI 1978
din ultimele campanii de
de la (jud. Constanta) s-au
orientat mai mult spre sudul incintei, con-
mai bine pe laturile de nord de
est.
din 1976 s-au surprins pe platoul
categorii de ziduri:
a) Pe latura de nord a platoului s-a dega-
jat un zid de lung de 45 m cu
mea de 2,10 m, avind la vest la est
laturi de dimensiuni.
ultima a paramentului de pro-
din emplecton s-au putut face obser-
legate de tehnica sa Ast-
fel, pe partea
este din blocuri mari de calcar
iate paralelipipedic paralel cu di-
zidului. Imbinarea blocurilor de di-
mensiuni mari, care ntre 0,42 m/
1,20 m 0,25 m/1,15 m, se printr-o
juxtapunere a bine ecuari-
sate. Paramentul interior al incintei se ca-
prin construc-
singura deosebire constind din dimen-
siunile mai reduse ale blocurilor care-I al-

Cele exterioare sint unite ntre
ele cu un emplecton in a
fost cu

Demantelarea pe care-I face la-
tura de est cu cea de nord, in cer-
'
cetarea caroului 50 din sectorul B, ne-a
permis natura soulului pe care
s-a ridicat La o adncime
care intre 1, 75 2,10 m, intilnim
stinca roca platoului fiind calcarul
oolitic caracteristic ntregei zone Hagieni-

n cazul acestei nu se dezminte
tehnica de construirea a unei in-
cinte, care folosea avantajele terenului. ln
cazul nostru botul de deal pe care este
incinta oferea posibilitatea construirii
unor laturi lungi care unghiuri drep-
te la
Cercetarea asupra acestei incin-
te in timpul campaniei de din 1978
a avut ca rezultat descoperirea unei mo-
nede in emplecton. Este vorba de o de
argint de CaUatis in a doua
tate a secolului a IV-lea i.e.n., de 6,15 gr,
intr-o stare de conservare; aspectul
ei nu a fost vreme
sau aproape de loc in In conclu-
zie, incinta de care am vorbit nchide un
perimetru de 50 X 45 m, intr-o deosebit
de nu numai pentru
platoului dar pentru o
asupra ntregii
b) Pa latura de nord, prin cercetarea
straturilor mai profunde, care trec de ni-
velul locuirii de la mijlocul sec. IV .e.n, s-a
surprins baza unui alt zid de gros
de 1,80 m, la numa,i 30 cm de cel
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
' SECTOR ADDDDiJDDDrEDDDD
DDDD[]DDDDDDDD

DDD@JUDDDDDDDDDO BJDDDDDDIJD


DODO D DI:J D

LfiJ n
D

L-J L....J '---=
DDDDDDDDDDDDD
ALB
Q
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ARHEOLOGIC 1978
descris mai sus perfect paralel cu aces-
ta. De cel de al doilea zid este
realizat n partea din blocuri de
calcar mai sumar In de nord-
vest al platoului cea de a doua con-
trei asize, ultimele fiind realizate
din blocuri de calcar frumos rostuite.
pe latura de nord are lungi-
mea de 41 m, cea de est, complet
are 80 m.
ne
este de precedenta, da-
de moneda din sec. IV .e.n.
In cazul acesta avem o mai veche
care nchidea o mult mai mare
din platoul de adnci la vest,
nord est.
In acest stadiu al s-au sur-
prins numai nivele de locuire pe in-
tregul platou. din interiorul ce-
lor incinte ne dovezi materiale
sigure care cele faze la un in-
terval de timp foarte apropiat.
ntr-un caz n snt
realizate n ordonat, cu axele longitu-
169
dinal'e 'Paralele celor iniCin te. De re-
marcat de asemenea n afara incintei ce-
lei mari s-au cercetat alte pre-
cu vetre cuptoare de pine, nca-
drate cronologic n limitele de la mijlocul
sec. IV .e.n. sec. II .e.n.
Materialul arheologic descoperit n acest
an vine completeze imaginea pe care
ne-am format-o n urma din cam-
paniile anterioare anume ca n secolele
III-II .e.n. ajunsese la un nalt
grad de dezvoltare In
cercetate, acestui nivel de locuit,
s-au descoperit un impresionant de
amfore, unelte din fier, n de
trunchi de din bine
folosite la de Pe aces-
tea campania de din 1978 are ca
rezultat unor elemente de excep-
un medalion de argint de ro-
cu diametrul de 33 mm, pe care
apare o un altar ceramic
de care are pe cele
patru grupuri de reprezentate
n altorelief: Poseidon cu Amfitrita, Nike
Fig. 2. 1978. SD. pe latura de E a incintei.
22 - Materiale arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
170
A. V. RADULESCU, N. M. MUNTEAN-BARBULESCU
incoronind un trofeu, Apollo cu Artemisa
pe cea de a patra cu Dionysos n-
de un Silen o mai amintim
un pond de plumb, mai multe virfuri de
lance din fier precum
din metal.
Cel de-al doilea nivel de locuire este bine
datat, n campania din 1978 s-a o mo-
din bronz din perioada
avind pe avers capul Demetrei
cu o n de iar pe
revers, aproape dar se poate deduce
coroana de spice.
Primul nivel de locuire a dat la in
urma mai multe vase
precum vase de uz casnic de
cum ar fi cratere din
amforete miniaturale cu tor-
circulare lipite de vas mai multe
exemplare de cantharos cu coaste verticale
din tipul West-Slope cu ghirlande sub
in 1977 au fost descoperite la Al-
110 fragmente de amfore
care se impart pe centre de
cum
Sinope 45exemplare =40,9o;
0
Heraclea 17
"
=15,50/o
Rhodos 19
"
=17,20/o
Thasos 7
"
= 6,30/o
Cnidos
6
"
-
5,50/o
Cos
5
"
- 4,50/o
Paros
1
"
-
0,90/o
Centre
nedeterminate 5
"
- 4,50/o
Cele 45 de sinopeene se nca-
in grupele stabilite qe Grakov, clasi-
ficare care pare a in general vala-
nu lipsesc alte ipoteze in
cronologiei. Lotul descoperit la se
cum
Grupa I-a
sec. IV -270 i.e.n.) 1 exemplar
Grupa IV-a (180-150 i.e.n.) 5 exemplare
Grupa V-a (180-120 i.e.n.) 5 exemplare
Grupa VI-a (120-70 .e.n.) 25 exemplare
Se la acestea 1 exemplar care
astynom poate apar-
grupelor II-V, 2 piese din grupele
IV-VI 4 din grupele V sau VI.
pe grupe a amforelor
late sinopeene descoperite la con-
n parte concluziile desprinse din lo-
tul cercetat la Callatis anume
redus de din primele trei grupe,
n cazul de un singur exemplar, pre-
cum sporirea importurilor incepind cu
grupa a IV -a.
Vom in cele ce numele noi
de astynomi precum sim-
bolurile diferite de cele cunoscute
acum la Callatis in imprejurimi.
din grupa I-a 'Apze:7nok-
din grupa a II-a astynomul o
care apare pe exemplare
in carourile 1 59 din sectorul B.
- din grupa V -a astynomul o
Ekot-rottou, 'HqJotta-rtoc; cunoscut
pentru prima cu astynomul 'lke:atoc; o
BotX,XLOU.
Tot astfel pe (sector B, ca-
rolilile 78 121) apare astynomul 'Avtmoct-
poc; o N(k<Uvoc; cu dect cei
la Callatis: A7tot-rouptoc; HpotkJ..dooc;.
Inainte de a trece la cea de a
amintim pe 4 exemplare apare numele
astynomului "tqJtc;o Eanot(ov (grupa V sau
VI), a importurilor crescinde nre-
gistrate in
Fenomenul este cu atit mai evident in in-
tervalul grupei a VI-a (120-70 i.e.n.) sau
clasificarea lui Braschinski (150-100
i.e.n.) 55,50/o din totalul sino-
peene descoperite la fac parte din

Intilnim astfel loturi de care
astynom mai multor
Astfel 9 exemplare apar cu
numele astynomului 'A7toAA<UVLOYJc; o
v(ou cu trei
fiind pe pavajul din carou-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ARHEOLOGIC 1978
171
Fig. 3. 1978 . . s.D. de SE al incinteidin sec. IV. .e.n.
rHe 66-49, la -0,35 m adincime, contri-
buind la datarea acesteia.
Amintim de asemenea 5 exemplare C;iin
timpul astynomului o 'E-r;;;ovlkou, sau
3 cu astynomul o 'A0l]vL7tou
atestat pentru prima n sudul Dobro-
gei. Tot in acest sens cite un exem-
plar cu astynomii O 'A7toA-
J..w(ou, M;;;v(ako<;.
Putem spune deci amforele
sinopeene descoperite la ntregesc
in chip tabloul numelor. de pro-
astynomi implicit
de simboluri, cunoscute acum n sudul
Dobrogei, dovedind prin mare de
exemplare din grupa a VI-a nu poate fi
vorba de o a importurilor din acest
centru, ci o sporire a lor, amfo-
rele sinopeene inlocuind, se pare, amforele
din alte centre, care mai circule,
cum s-a observat la Tomis Histria.
Cele 17 din Heracleea se
n grupele III-V
22"
rile mai noi ale lui Braschinski Vasi-
lenko, respectiv din a doua a sec.
IV .e.n., la mijlocul sec. III i.e.n.
Astfel, din grupa a III-a (a doua
a sec. al JV.,.lea sau jnceputul sec. UI .e.n.)
avem un exemplar cii simbol nume,
tip cunoscut din descoperirile de la Calla-
tis.
Cele mai multe dintre din He-
racleea descoperite la ..,..... 11
- fac parte din grupa a IV -a, n pri-
ma a sec. III .e.n., nu-
mele (de obicei dispus pe
rinduri) simbol, dintre numele
noi pe ntlnit pe
exemplare.
De precizat din grupa a V-a, de pe la
mijlocul sec. al III-lea, s-au descoperit trei
cu cteva litere sau nume prescur-
tate.
In cercetat n prezent n
zarea de la au fost numeroase
fragmente de amfore de rho-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
172
A. V. RADULESCU, N. CH!:LUTA-GI!:ORGESCU, M. MUNTEAN-BARBULESCU
astfel nct cele 19 exemplare
late numai n parte im-
porturilor din Rhodos (fapt care ne-a deter-
minat nu le la doi cum se pro-
pentru calcularea procentelor).
Din cauza pastei a depune-
rilor calcaroase, rhodiene snt
mai prost conservate, ceea ce a ingreunat
lor pe grupe, in citeva cazuri
doar finalul unor nume sim-
bolul, de obicei floarea de rodie. Avem ast-
fel piese din grupa a II-a {280-220 i.e.n.)
clasificarea Virginiei Grace, cu epo-
nimi pentru prima la Callatis:
xctp!J.ok:Aljc:;.
Mai numeroase snt exemplarele din gru-
pa a III-a (220-180 .e.n.) de
inflorire a exportului rhodian, fiind
atit eponimi Atvea(8ct!J.oc:; , cit
noi la Callatis: KptC&lV, MivT6p.
Un singur exemplar se la
sec. II-lea sau inceputul celui -
in care impor-
turile rhodiene in centrele vest
pontice.
Fragmentele de thasiene descope-
rite acum la sint mai la
comparativ cu de la Calla-
tis, unde acestea locul al doilea in
Din cele 7 exemplare
amintim o n caroul 49,
la -0,70 m adncime, avind ca simbol pe
Heracles cu arcul, datnd de la ju-
sec. IV i.e.n., fiind acum cea
mai veche din Celelalte
amfore thasiene au fost produse n interva-
lul de 320 la 200 i.e.n. (grupa a
V -b in clasificarea Vinogradov) constind din
simbol, etnicon nume, tipuri ctinoscute
la Callatis.
Ce se poate afirma in actualul stadiu de
cercetare al de la
-1) a faze distinete
le corespund ziduri de care in-
cadrau platoul atit maniera con-
ct dovezile materiale
ct de scurt a fost intervalul de timp in care
una din incinte o suprapune pe cea de a
doua.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ARHEOLOGIC 1878
2) Cea de-a doua cu mo-
neda de argint din a doua
tate a sec. IV .e.n., inchide o
mult mai decit incinta pe care o su-
prapune.
3) Abundenta materialului arheologic da-
tat in sec. III-II .e.n. in acest in-
terval a cunoscut o de
inflorire
4) Un eveniment (politic) important pe-
trecut la mijlocul sec. IV i.e.n. a precipitat
construirea unei noi incinte, care nchidea o
mai dar mai de
acestui pe botul
de deal ct grosimii mai mari cu 30-35
cm a zidului.
173
Sub de
Intr-o care se intindea
pe intreg platoul de la de
adinci pe trei laturi, callatienii constru-
iesc la mijlocul sec. IV i.e.n., pe cel
mai de un fort cu laturile de
45 m care acel tip de pyrgos atit
de des intilnit in gre-
In acest caz fenomenul istoric cunos-
cut la Seuthopolis, cind intr-un astfel de
pyrgos s-a dezvoltat un mare este to-
tal diferit aici, unde, in interiorul unei mari
cu se fortul, in-
tr-o cind evenimente politice re-
clamau intregului platou.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETARILE ARHEOLOGICE
ZAHARIA COVACEF
DIN SECTORUL V AL CETATII CAPIDAVA
'
[Campaniile din anii 1975, 1976 1978]
C de acum de la Capidava
au o serie de aspecte ale din
epoca feudalismului timpuriu
1
Cit
epoca practicate au con-
firmat doar ultima de refacere, cind,
marea distrugere din sec. VI e.n., cas-
trul reduce la un sfert din pe-
rimetrul
Bordeiele con-
struite intre secolele IX-XI, n trei etape,
au distrus nivelele romane; eera-
mica feudal-timpurie la
cu cea nu de ori
1
Rezultatele sint publicate intr-o
serie de rapoarte publicate de Gr. F1orescu in Dacia
mai nou: G r. F 1 ore s cu, de la
Capidava, n Studii, 1, 1949; G r. F lor e s cu
colaboratorii, Capidava. Raport asupra
din 1956, in MCA, 5, 1959, p. 555-564; G r. F 1 o-
r e s c u R. F 1 o r e s c u, arheolo-
gice de la Capidava, in MCA, 6, 1959, p. 617-627;
Gr. F1orescu, R. F1orescu, Gl. Ceaca-
1 o p o 1, arheologice de la Capf.dava, in
Materiale, 7, 1960, p. 571-581; G r. F 1 ore s cu,
R. F 1 o r e s c u, G 1 o r i a C e a c a 1 o p o 1,
turf.Ze arheologice de la Capidava, in Materiale, 8,
1962, p. 693-704; R. F 1 ore s cu, C h e 1 u
G e o r g e s c u, de la Capidava, n Pon-
tica, 7, 1974, p. 417-435. de in
1957 sint sintetizate in volumul: Capidava. 1. Mo-
nografie 1958, de Gr. Flo-
rescu, R. Florescu P. Diaconu. In afara rapoar-
telor au o serie de studii privind diverse ma-
teriale arheologice: sau cu pri-
vire la unele probleme administrative, militare etc.
2
G r. F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 15.
aceasta din apare deasupra, fapt ce
foarte mult cercetarea la Capi-
dava, determinind un ritm mai lent.
Sectorul situat n de est af
a fost cercetat n campania din anul 1955
3

ln anul 1975, cnd am fost n co-
lectivul de lucru de la Capidava, condus de
Radu Florescu, am primit sarcina conti-
n sectorul V al
Intreaga a sectorului s-a m-
n carouri de 5 X 5 m, notindu-se cu
litere pe latura de sud-est (J, K, L, M, N)
cu cifre pe latura de nord-est (77, 76, 75,
74).
Prima presupunea demontarea
zidurilor celor 13 bordeie, in
turile anterioare, care proble-
mele legate de etapele de din feuda-
lismul timpuriu, le


adincirea la ultimul nivel roman de lo-
cuire.
3
o intrerupere de 6 ani, Academia R.S.R.
a redeschiderea de la Capidava,
motiv pentru care ,a pus la colectivului
utilajul necesar pentru executarea unei
La incheierea campaniei s-a rapor-
tat din de aproape 500 mp-
V - s-a scos tot
ceea ce Capidava cuprindea ca document istoric
pentru epoca feudal-timpurie, cf. G r. F 1 ore s cu,
Capidava 1, p. 151-159, 162.
4
In cercetarea mai veche s-a stabilit cele 13
bordeie sint din etape de cf. Capida-
va 1, p. 135-245.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
176
De la nceput putem spune cele trei
campanii de arheologice (1975,
1976 1978), n care s-a lucrat cu de
lucru (echipe de 8-10 elevi), au
murit o serie de probleme, dar au deschis
noi semne de ntrebare. In primele
campanii s-a lucrat n carourile: J 75,
J 76, J 77, L 75, L 76, L 77 N 75, N 76
N 77; iar n vara anului 1978, n carou-
riie: K 76, L 76, M 76, M 77 N 77.
Prima descoperire n caroul N
75 am surprins podina unui bordei (notat
B 196), cu vatra n partea de vest. Nu am
putut acestui bordei,
desiguri de bordeiele din jur ce
unui alt nivel de locuire. Materialele pe ca-
re le-am aici (fragmente ceramice de-
corate cu striuri n val, resturi osteologice),
dar mai ales faptul bordeiul a fost dis-
trus de celelalte - mai trzii -,
pentru incadrarea lui n cel de al
II-lea nivel de locuire din perioada feuda-
lismului-timpuriu (sec. IX e.n.)
5

In caroul N 76, deasupra unui zid ce se
pe sud-nord a fost desco-
o ce a unui bordei
(B 14) ale au fost surprinse
n caroul N 77, zidul de In-
am descoperit: frag-
mente ceramice feudal-timpurii, amestecate
cu altele din epoca
mizi, fragmente de - de la vase a
nu poate fi de
la geamuri. Tot aici s-a un instru-
ment, n de trapez prelung, la
utilizat la trasarea striurilor
pe vase
6
acestui instrument n
zarea feudal-timpurie de la Capidava este
deosebit de la aceste
descoperiri monede: una de la V a-
lens (364-375), zidul pe care
se afla gardina alta, din
s G. F 1 ore s cu, Capidava 1, p. 159.
s Dimensiuni: L: 12,45 cm, 1: 2,35 cm gro-
sime: 0,50 cm.
ZAHARIA COV ACJi:P
a merge n anul
537 e.n. (Justinian)7.
resturile bordeiului nr. 14, in
carourile N 77 N 76, la o adincime de
0,80 m. s-a descoperit podina a unui
alt bordei, notat B 209. In latura dinspre
nord-vest a acestuia a fost vatra
bordeiului nr. 12- din anul1965.
In stratul de moloz de deasupra acestei
podine (B 209), am o de la
Constans (341-346). Faptul bordeiul 209
il pe B 12 - considerat a pri-
mului nivel - ne conside-
mai nou dect acesta. In
astfel, putem vorbi - n sectorul V al
- de a trei nivele de locuire
pentru perioada feudalismului timpuriu.
In campania din anul 1955 fusese
la o
zidul de - in caroul L 77, conform
actuale - a fi un
turn de din epoca trzie a
ntreprinse de noi au dus la des-
coperirea, in acest punct, a unui hypocaust
a unui praefurnium. In praefurnium am
o de la Arcadius intre
anii 402-408 e.n.), a faptului la
inceputul secolului V e.n., func-
(sau urma fie in
In J, de-a lungul zidu-
lui de dinspre nord-est - curtina
F - a fost o ce din-
spre est - din caroul J 76 - unde are o
adncime de 2 m, spre nord - n ca-
raul J 75 - unde ajunge doar la 0,50 m
adncime. Podina este de fapt nivelul de
ce se n
care 1-au adncit nspre est. La
carourilor J 77 J 76 s-a de-
gajat un zid din cu mortar - lat de
0,50 m - perpendicular pe zidul de
acest zid, spre est, a fost
7
La determinarea monedelor m-au ajutat co-
legii Radu (pentru monedele descope-
rite in campaniile din anii 1975 1976) Vertan
Antoneta (pentru monedele descoperite in anul
1978), le pe cale.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PR!i:LIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHBOLOGICE DIN SECTORUL V AL CAPIDAVA 177
o cu coaste, pe un strat de
(Din interiorul amforei s-au recuperat boabe
de gru). In J-s-a des-
coperit, la adincimea de 0,86 m, un dolia de
dimensiuni mari (Diametru! maxim la
este de 0,60 m, iar in interior de 0,41 m).
La golirea vasului s-a scos o cantitate mare
de pietre, de diferite din
zid, fragmente ceramice de sti-
(provenind de la geamuri) foarte mul-
te oase de mari. Potrivit acestor
(amfora, zidul, vasul de provizii),
complexul a n sec. V e.n.
Zidul n caroul J 76 - pe care
l-am notat "c" - se n caroul K 76
unde se ntr-un unghi drept, cu
un alt zid, notat "d", distrus spre nord-vest
de bordeiului nr. 4. La degaja-
rea zidului "c" s-a o de la
Claudius II (268-269 e.n.).
In N - carourile N 76 N 77
- s-a degajat zidul orientat sud-nord (no-
tat cu "a"), construit n opus mixtum: pe o
de 0,80 m snt patru rnduri de
pietre de calcar (ocupnd 0,50 m
urmate - n partea de jos - de cinci rn-
duri de zidul spre sud
pe o lungime de 2,05 m acesta
are de O, 75 m, care se ntre-
rupe pe o lungime de 1,75 m, pentru a rea-
pare (de la ultimul rnd de din
partea n jos) - cu de
1 m de a continua
2,60 m la cu zidul de
a fost la un moment
dat cu chirpici (avnd dimensiunea:
50 X 35 X 15 cm), acum Din
s-a recuperat o mare cantitate
de piroane scoabe de fier, precum bu-
de
La de 6,40 m de zidul curtinei G,
paralel cu acesta, a un alt zid, legat
cu lat de 0,55 m, n unghi drept cu
"a" - notat de noi "b". Intre cele
ziduri, la -0,80 m (comparat cu zidul "a").
s-au foarte multe fragmente de am-
fore, ntregibile, olane un
23 - Materiale arheologice
alt. chiup, mai mic dect precedentul, dar
el plin cu pietre, olane, fragmente
de amfore de geamuri, piroane
de gura acestui
dolia s-a o de la Filip Junior
(244-249 e.n.). In exteriorul lui "b" (la
nord), la adncimea de 0,15 m (raportat la
"b", sau de 0,70 m - raportat la "a"), s-a
un fragment de umeralia (din fier),
dintr-o lorica
8

au scos la alte ziduri.
Astfel, n carourile M 77 M 76 a
zidul "e", perpendicular pe curtina G pa-
ralel - identic - cu "a". Deasupra lui,
zidul de s-a descoperit vatra
unui cuptor, cu un de pie-
tre, ce a desigur bordeiului nr. 13.
In jurul vetrei se aflau fragmente de vase,
ntregibile, databile n sec. X e.n. La de-
montarea bordeiului nr. 13, n zona de
s-a ntre pietre o de la
Vasile II (976-1025)
9

Zidurile de hypo-
caust au fost notate: "g" (n caroul M 77)
"h" (n carourile L 76 L 77), acesta din
continuat cu zidul "i" (n caroul K 77).
bordeiul nr. 6, s-au depistat alte
ziduri - a va fi n
campaniile viitoare. doar
sub podina bordeiului, a trei monede de la
Constans (337-341 e.n.).
Pe nivelul la care s-a oprit n
campania din vara anului 1978, am o
cantitate de de brne carbo-
nizate - mai ales zidurile de
ale pietre snt puternic arse - de in-
cendiu - la acest nivel.
Rezumnd din teren la ora actua-
putem emite cteva concluzii:
8
Fragmentul, format din mici, a fost
la laborator fie remontate

9
O de la Vasile II a fost
n campania din anul 1955, n bordeiul nr. 6,
al zid - acum - s-a peste cel al
bordeiului nr. 13. Gri g ore F 1 ore s cu, Capi-
dava I, p. 147-148.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
178
Zidurile .,a" .,e" sint contemporane
unei etape mai vechi de locuire. Ele
inchideau o mare, avind o intrare
cu de peste un metru
descoperirea chiupului in
dimensiunile ei, cantitatea mare de amfore
fragmentare, de poarta
ne fac presupunem era drept
magazie pentru proviziilor, la fel
ca de curtina F
de zidurile .,c" .,d"), unde s-a
lalt vas de provizii. Moneda de la Filip Ju-
nior (244-249 e.n.), gura chiu-
pului din prima (dintre .,a" "b"),
ne perioada de a maga-
ziei. cum se cetatea a fost dis-
de n timpul invaziei din anul
248 in a doua a acelu-
secoP
0
In sectorul nostru a fost sur-
refacere: astfel, primei
peri i se zidul .,b", iar la a doua n-
1
Capidal'a, 1, p. 14.
ZAHARI,.I\. COVACEF
este zidul .,c" unde s-a
moneda de la Claudius . II (268-269
e.n.).
Intr-o din zidul .,a"
este cu un perete din chirpici; etapa
aceasta corespunde nivelului de sur-
prins la adncimea de 0,15 m, in afara zidu-
lui .,b", pe care a fost fragmentul de
umeralia.
Unei alte etape - secolului V
e.n. - i se circumscrie hypo-
caust-ului.
secolului V nceputului seco-
lului VI e.n., i corespunde marea distru-
gere, n acest sector, in ur-
ma castrul restrnge de
locuire la un sfert din perimetrul din
sec. II e.n. cont de acest ultim ni-
vel roman - de distrugere de
incendiu - avem, acum, n sectorul V
al Capidavei, cinci nivele pentru o
intre sec. III e.n. la ncepu-
tul sec. VI e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
N.
CERCETARI EFECTUATE
1N NECROPOLA ROMANA
[CAPIDAVA - 1978]
Raport preliminar
Campania de la Capidava s-a
in anul care a trecut in
etape calendaristice, de e-
levilor liceeni, principala de pe
care o folosim pe
In prima in luna apri-
lie, s-a lucrat cu 40 de oameni. n anul
care a trecut cercetarea s-a axat pe conti-
nuarea in necropolra
in iarna anului 1976. De-
de o de salvare,
drumului
care trecea prin neoropola
campanii de s-au des-
tot n cimpul necropolar din motive
:esne de
1) Volumul mic de privind via-
a Capidavei, strins n ultimii 10
ani, s-a datorat unei a
stratului de la inceputul feudalismului, deo-
sebit de bogat pe romane-
trzii.
2) Marile la care este supus
ntreg terenul din imediata apropiere a ce-
inclusiv necropo'la supus unor
mecanice pentru amenajarea sta-
canalelor pentru
3) pe teren agricol, care ani de-a
rndul a fost necropolra ro-
din secolul II-III e.n. pre-
tumulare att de aplatizate
nct n 5-6 ani nu vom mai a-
vea ocazia surprindem o stratigrafie ct
de ct dar nici o nre-
gistrare a acestora.
In campania de din anul 1978
s-a impus efectuarea unei topogra-
fice minore la scara 1/200, a intregului cmp
necropolar tracordarea acestuia cu ridica-
rea a (la
:n anul 1975.
Cercetarea a in pri-
mul rnd obiectivele care urmau fie afec-
tate de pentru amenaja-
rea canalelor de de pompa-
re precum pe terenul pe care se amp-'asau
stlpi de tensiune.
In s-a cercetat turnului 7, si-
tuat la circa 400 m nord-est de cetate. Cu
ocazie s-au surprins cercetat pa-
tru morminte.
1) Mormintul principal de da-
tat n secolul VIII .e.n.
2) Un mormint de din secolul
II e.n.
3) morminte de din se-
colul IV e.n.
Turnului 7 se in cea de a doua
a necropolei romane tumulare, cind
locuitorii secolului II e.n., prima
a secolului III e.n., au folosit tu-
mulare mai vechi. Strati.grafia ntregii con-
a surprins o amenajare cu
manta de in mai multe locuri
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
180
pentru incinerarea din secolul II e.n. ce-
le din secolul rv. e.n., hb
acestea mai multe gropi mo-
derne datorate scoaterii pietrei. de ot:Mre
teni.
Mormntul nr. 1, surprins n B,
a fost amenajat prin efectuarea unei gropi
dreptunghiulare, de 3,10 m, de
1,80 m de 1,50 m, seama de
actualul nivel de In s-a
prins o de
2,30 m de 0,65 m, cu rotun-
jite, n care se afla inhumaiul, pe
partea minile aduse in picio-
rul st'ng peste cel drept. ln zona ca-
pului, in dreptul claviculei stingi, s-a
sit un vas ooramic culturii Ba-
badag II. Intreaga amenajare era
CU o manta din
la 0,70m de la groapa de
nhumare a mormfntului nr. i. Orentarea
scheletului est-vest, cu capul la vest. Mor-
mntul nr. 1, mormintul principal al tumu-
lului este situat aproximativ in centrul in-
tregii tumulare care are diame-
trul de .24 m.
Mormfntuz nr. 2. Este un mormint de in-
din categoria mormintelor "in
trepte", cu indnerare pe loc. Cercetat in
A acesta se astfel: o groa-
de 2,80 m, de
1,50 m, n care s-a practicat altei
gropi {groapa de incinerare
dreptunghiulare, de 0,60 m, de
0,50 m 2 m lungime. Orientarea acestei
gropi sud-vest nord-vest, oasele calcinate
ale cutiei craniene .au fost surprinse in par-
tea de sud-vest a gropii. Tot in par-
te, pe prispa de adincitura gropii
de incinerat prima dreptunghiu1a-
mai mare, erau trei tuburi de
apeduct cap la cap, lungi de 0,61 m. Sub
ele s-au lacrimarii ceramice un
ln. jurul gropii de incinerat, oare pre-
zenta o puternic erau
celelalte ofrande: vase ceramice tip fructi-
ceramice, vase de uz comun din
N.
Fig. 1. Capidava T8.
ceram1ca un apreciabil de fructe
cavbonizate (smochine, nuci, curmale, conuri
de brad, din de
Intregul inventar ceramic descoperit in a-
cest mormint de con-
la secolului II e.n.
Xn C B, ocientate est-vest,
s-au surprins n mantaua tumulului
morminte de din secolul IV e.n.
pietrei care man-
taua tumu'lului a mormntu-
lui principal) s-au practicat gropi
dreptunghiulare cu rotunjite la a-
dincimea de 1,30 m de actualul nivel de
Lungimea gropii era de l,!JO m,
de 0,48 m la ambele morminte. Sche-
letele au fost sunprinse n pozi-
cu m'iinUe aduse din cot pe
piept. Ambele morminte au orientarea est-
vest cu capul la vest. Mormintul de inhu-
nr. 4 avea ca inventar funerar o fi-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI EFECTUATE IN NECROPOLA ROMANA
de bronz de tipul Zwiebelknopffibeln,
n partea a
cutiei craniene.
TumuZuZ 8
Cercetarea acestuia a nceput in campa-
nia de n perioada 1 iu-
nie--1 august 1978, la acesteia mai
de cercetat 1/3 din fu-
Situat la 120 m nord-vest de incinta
amenajarea prezenta o
de 1,80 m un diametru
de 38 m. Peste acest turnul se afla un drum
de tumulului a permis sur-
prinderea unei complexe sbratitgra-
fice. In mantaua acestuia, 'la numai 35 cm
de nivelul actual de s-au descope-
rit, la terminarea perioadei de cerce-
tat, 15 morminte de din secolul
IV e.n. Toate s-au n gropi
dreptunghiulare cu rotunjite. Sche-
letele au fost surprinse n
cu miinile aduse din cot pe piept. Orienta-
rea scheletelor era est-vest, cu capul la vest,
la toate cele 15 morminte. Din grupul aces-
tor morminte de din secolul IV
e.n. se prin de ri-
tual, mormntul nr. 7 care avea pe latura
de vest, de-a lungul gropii de inhumat, un
de care nu este
Fig. 2.
181
pentru necropola de secol IV e,n.
a Capidavei. in raportul din 1977
s-au n necropol:a de secol IV e.n. mai
multe morminte de care aveau
pe una din laturile gropii de inhumat un
de olane sau in picio.are.
Cercetarea streturilor mai rprofun'de a'le
tumulului nr. 8 a dat la trei construc-
funerare - morminte de pe
loc cu gropi, dreptunghiul-are mai mari, in
care se practicau gropile propriu-zise de in-
cinerat, o pe care se
ofrandele.
In campaniile de din acest an
s-au surprins elemente de rit :ritual, pre-
cum stratig.rafice care ne permite
stabilim mai exact modul de amenajare
a acestor n morminte cu trepte.
.Ja aceste trei funerare de in-
s-a un lbogat inventar fune-
rar constind in: vase ceramice de forme di-
ferite, unele din ele .prin
forme n marea a ceramicii
romane din secolul II - inceputul secolu-
lui III e.n. in Dobrogea. Mai ra-
ma de bronz a unei oglinzi cu sce-
ne bachke, un mare de cera-
mice, monede. la aceste morminte s-au
atit pe prispa gropii dreptun-
Fig. 3.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
182
ghiulaore ct pe groapa de
incinerat, un mare de fructe carbo-
nizate (nuci, smochine, curmale, conuri de
brad, precum vrejuri de oatf'boni-
zate).
Cercetarea tumulului nr. 8 va continua in
campania de din anul 1979 prin
efectuarea celor patru ne-
cercetate. Numai la finalul vom
N. CHELUTA-GEORGESCU
avea o a tumu-
lului. Vom rezuma n cele
efectuate acum s-au descoperit 15 mor-
minte de din secolul 1V e.n.
(morminte secundare), trei morminte de in-
de secol II e.n. care, la epui-
zarea de cercetat, par fie mor-
mintele principale care au determinat con-
a tumulului nr. 8.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GHEORGHE PAPUC
tTROPAEUM TRAIANI 1978
SECTORUL "POARTA DE VEST"
In campania din vara anu-
lui 1978, s-au executat arheologi-
ce pe curtina dintre turnurile nr. 13 14,
din imediata a de vest, ur-
obiective: dezvelirea curtinei
ceroetarea extrammos, din apro-
piere. de la bun nceput, nu
s-a terminat n teren, fapt ce de-
prezentarea unui raport preliminar
urmind ca un studiu detaliat
epuizarea arheologice.
Incepem prezentarea cu extra-
muros. Pe latura a incintei, au
mai multe in imediata ve-
a zidului de

stau lu-
crudle pe latura a turnului nr. 15,
la turnul nr. 19 sau la poarta de sud de
vest a

care aveau o
o parte a fiind con-
de zidul incintei sau ale turnurilor
amintite. De o cu totul es-
te de care ne in materia-
lul de care este nord-sud,
cu incinta, dar la o de
14,60 m de aceasta. are zidurile din
1 Tropaeum Traiani, voi. 1, sub tipar; snt pre-
zentate aceste n capitolul realizat de
subsemnatul.
2
a constituit obiectul comu
noastre la Sesiunea de rapoarte,
1978: vezi Pontica X, pp. 357-360.
cu lor ffind
de 65-70 cm.
Zidul de est, are o lungime de cea. 21 m,
iar cel de vest, cu 1,5 mai
intre ele fiind de 5 m. Zidul sudic
pe latura a turnului nr. 14, merge
perpendicular 3 m, ca apoi un unghi
spre nord, unghi marcat de un contrafort
de 50/60 cm; continund 7 m din punc-
tul amintit. La trei metri de la contrafort,
se nchide in zidul de vest
al zid paralel cu incinta, care pe
lungimea sa de cea 20 m, este cu
nu mai de
neregulat. Pe latura este
de un alt zid care se cu
estic pe turnul nr. 13. acum
mai un zid para-
lel cu laturile lungi ale incintei, deoarece
zidul suClic iar n zidului cu
au la 2 m vest, trei so-
cluri {40/40 cm) pe o
de 15 la 60 cm. Pe baza ob-
din teren, extra-muros
n avea o n-
(care probabil ero fragmen-
de peste 20 m de 5 m.
Spre est se afla o curte de curti-
turnuri, avnd o de 306 m p.
La vest de pe
unde au cele trei socluri, o
curte, dar a
w
w
w
.
e
-
p
a
t
r
i
m
o
n
i
u
.
r
o

/

w
w
w
.
c
i
m
e
c
.
r
o

\
E
T 14 r
!
r
TROPAEUM TRAIAN!
POARTA DE VE5 T
SCARA
O 1 2 3 4 SM
Ot>
8
,
Tropaewn Traiani 1978.
l 1 ' \
: 1 \ \
1 1 \ \
1 1 \ \
\ \
;(: roo
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
[
c

ZONA
NECERCETATA
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
TROPAEUM TRAIAN! 1978. SECTORUL "POARTA DE VEST"
185
tate va putea fi de vii-
toare. avem de a face cu o din
ultima (sec. VI) a Tropaeum
Traiani, ne-o ceramka desco-
acum (fragmente de amfore cu
sbriuri coaste, cu "umbo"
etc.), sec. VI e.n.
Mai departe, vom prezenta cel de-al II-
lea obiectiv din campania 1978 anume
curtina dintre turnurile 13 :14.
Lungimea sa este de 21 m. Nivelul fun-
sale este cu 2,14 m mai inalt decit
de vest, cu care se nvecinea-
fapt datorat pantei care de la sud
spre nord. In din imediata
tate a turnului 14 se 4 blocuri de para-
ment cu bosaj, inalte de 50 m. de
nord al cur.tinei, nu a fost descoperit,
un martor masiv de 6/6 m. In zo-
na curtina a fost din blo-
curi refolosite, provenite de la edifidile din
cetate, direct pe patul de mortaT al
o de 20-
40 cm. Dar ce n mod deosebit aten-
snt cele blocuri care
asiza a doua la care se mai unul
in imediata apropiere a zidului
altul ceva mai departe {intr-un
de Gr. Tocilescu la sec. XIX).
Dimensiunile acestor blocuri sint deosebite
de cele ntlnite la Testul blocurilor,
mea lor fiind de 107 cm, grosimea de 45-
4 7 cm, iar lungimea ntre 1'26 cm,
134 Cm. Blocurile au toate lise au
fost dispuse n zid cite pe lungime
unul pe g.rosime fapt care se de
ori. Blocurile cu latura (gro-
sime) spre exteTior mult in emplecto-
nul zidului, suplinind traversele de consoli-
dare a zidului. Pe se
de prindere a unuia de lu-
cru necesar deoarece dins.pre interior
fiind se o anevo-
cu emplectonul.
Pe o lungime de 9,5 m asiza are in zona
a curtinei de 1,07 m. Nu
24 - Materiale arheologice
avem toate datele straU.grafice care
ateste o restaurare a acestei curtine, dar snt
suficiente argumentele de cu totul na-
OOre snt indu'bi-
tabile n rprobarea Tefacerii curtinei. Este
vorba de crucile pe care le au pe su-
cind dintre blocurile de a-
mintite mai sus. Crucile au capetele
(bifurcate), fiind in mij'locul
vizibile a superioare,
peste care urma rndul de para-
Tipul de cruce de pe blocurile noastre
este ntlnit pe diverse monumente
ne3 pe ceramica .tirzie cu decor
fiind datat acest tip de cruce
tre sec. V n tot sec. al VI -lea.
Momentul cnd au fost executate aceste
crud pe blocurile de parament, putea fi na-
inte de montarea zidului, dar cel mai precis
in momentul lor in Acest
lucru ne la datarea refacerii n pe-
rioada fapt care este confirmat de
de la poarta de sud a un-
de s-a surprins o refacere din vremea lui
Iustinian
5

Nu 'in mod peremtoriu refacerea de
un anumit atac din perioada ci mai
repede, de o de pe care
au cunoscut-o romana-bizantine din
Do'brogea. Avem de-a face nu cu o cirpire
a zidului ci cu o refacere de la baza zidu-
lui n sus pe g.rosimea sa. N-ar fi ex-
clus ca acum se fi qi modificarea
la poarta de vest n sensul unei u-
a acesteia.
In reportului dintre casa cu con-
repararea incintei, datele de
acum nu sint suficiente re-
zultatele viitoare.
3
E m i 1 i a n P o p e s c u, din sec.
IV -XIV, descoperit in Romnia. 1977
p. 177, Nr. 166, p. 208, Nr. 196, p. 222, Nr. 210,
p. 387, Nr. 433 A.
' SCIV, 4 1964 pp. 695-725 Pontica VI 1973,
pp. 153-192.
5
Supra, nota 1.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Zidul cu
. Blocuri refolosite.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Zona a curtinei.
Crucile de pe
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SACIDAVA -1978
CONSTANTIN SCORPAN
Raport preliminar
arheologice de 1la Sacida;va, pe
dealul Musait, de pe malul dobrogean al
au inceput n 1969, continuind p-
in prezent, cu unele intTer.uperi.
La nceputul (196g._1971)
ne-am ;propus, cum ero firesc,
rim cit mai bine cro-
caracterul ariile ocupate
in diferite epoci desigur, unor
date despre elementele
turnuri).
Cele mai importante au
incinta in exterior, tot cum s-au efec-
tuat numai n exteriorul incintei,
peste tot stratigra-
fice intra extra-mwos.
Avnd n vedere multitudinea semnifi-
datelor nregistrate acum, .in vam
anului 1978 am trecut la descopertarea, la
exterior, .pe mijloacelor materiale de
care dispunem, a unor turnuri a unor
curtine. Dezvelirea extra-muros se impunea
anul acesta, pe de o parte ca urmare fireas-
a rezultatelor in campaniile an-
terioare, a faptului stratul exterior de
constituit de-a lungul vremuri-
lor prin a factorilor na-
turali prin moderne, avea o
grosime de 2-5 m deasupra ultimulu'i nivel
extramuran, pe de paTte pentru dis-
puneam de de aplicare a unor
metode de conservare.
Stratigrafia extramuros
In toate extramuros, perpendi-
culare pe turnuTi sau curtine, a fost nre-
o succesiune
toare celei din interior, cu foarte mici va-
(doar in ceea ce .grosimea
straturilor straturilor de incen-
diere din sec. V de la sec. VI).
efectuate n 11 extra-
muros ne-au permis date
strotigrafice deosebit de interesante.
1 - La nivelul viu, sau ime-
diat deasupra acestuia, apare soclul
gu1) turnurilor. In cazul curtinelor, limita
dintre viu primul strat arheo-
logic limita dintre temelie pa-
rametrul aparent. O serie de ne
fac inainte ae adei
con:strui.rea noii inCinte, s-a des-
o de de de-
gajare amenajare a terenului de-.. a lun-
gul traseului noii indnte in afara sa.
2 - Peste steril, se un strat
de mortar, de calcar, ceea
ce desigur nivelul constructorilor
de la inceputul sec. IV. datare este
de monedele descoperite n stm-
tul de mOTtar (Licinius, 316-324 Con-
stantin I, 330-335).
3 - un stmt de depuneri, cu
unele nivele de lut galben,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. Sacidava, turnul D.
Fig. 2. Sacidava, curtina C.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3. Sacidava, curtina F.
Fig. 4. Sacidava, incinta de sud cu turnurile C i A.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
192
nnd de asemenea sec. IV {monede de la
Constans Constantius Il).
4 - Un strat de incendiu, de la
sec. IV, acoperit de un ferm nivel de lut
galben. (Numai monede de 1a Valentinian,
Valens Arcadius).
5 - mai multe straturi
de incendiu, cu mult
veacului al V -lea.
6 - Un strat de mortar, cu ni-
sip, care momentul de refacere
in vremea lui Anastasius.
7 - Strat gros de demantelare, urme
de incendiu.
8 - Din nou, mai multe straturi
de incendiu.
9 - Straturile superioare au fost distru-
se de demantelarea a zidurilor
a pietrelor de parament.
Am remarcat n sec. V, dar mai ales
spre sec. VI, in afaifa in-
cintelor se treptat aco-
perind uneori sodurile. In acest fel, .panta
eventualul de au
fost modificate.
De asemenea, in unele zone, cum este
cazul mai ales la curtina C, straturile de
incendii din sec. V mai ales din .sec. VI-
VII snt mult mai numeroose de in-
terior de alte zone extramurane)
ajungnd la suprapuneri n sec. V
opt 'in sec. VI-VII. aceasta se
cu ceea ce s_.a observat in pro-
filele extramuros de la Capidava Dino-

O este stratigrafia
numismatica) secolului al IV-lea, mai cu sea-
la nivelul turnurilor, o pe-
de a noii incinte (romane
trzii), ce ncepe cu Diocletian
se la Consbantius II, nu chiar
mai trziu '(Valens?).
In prezent este aproape n in-
tregime latura de sud a :lndntei
cea de vest, pe o lungime de aprox.
200 m Hniari care au fost cel mai puter-
nic fortificate
CONSTANTIN SCORPAN
de acces ele (celelalte laturi eficient
de rpele adinci): pe latura sudi-
turnurile A, B, C, F G; pe latura ves-
turnurile D E. Pe latura de est:
poarta de intrare parte a curtinei .n ex-
tremitatea de nord-est.
Am notat turnurile curtinele cu litere-
le alfabetului 'in ordinea descoperirii lor.
TURNUL G. de sud-est. Este
un turn exterior rectangular (cum sint de
fapt toate la Saddava) cu latura
de 8,65 m, latura de est de 5,40 m, iar cea
de sud-est de 5 m. Din paramentul frontal
au moderne, nu-
mai trei .rinduri (asize) de blocuri, la
de de dimensiuni mari
foarte maTi, au d:ost culcat, unul
peste altul pe lor, realizndu-se un
parament de tip special, deosebit de rezis-
tent. Cele mai multe blocuri de re-
vechi monumente de
reutilizate la refacerea a de
la nceputul sec. IV e.n.
In de sud-vest al turnului G se evi-
un mare altar, cu o pe
Numai ci-
teva litere au mai distrugerii.
TURNUL F. De
are latura de 10 m. Din parament
se mai 3 asize, la din blocuri
foarte mari, culcat pe lat,
du-se o mare a laturei frontale.
la acest turn au fost 'l"efolosite numeroase
fragmente arhitectonice din epo-
ca timpurie. La
lui de vest, a fost utHizat un altar cu in-
'la exterior, sistematic, ob-
servndu-se acum doar citeva litere . .Remar-
la acest turn, daif ca o gene-
vechile monumente arhitectonice au
fost utilizate amplasate deosebit de judi-
cios inventiv.
TURNUL B. Este un tuTn monumental,
perfect conservat pe o de 3 m. De
latura are o
lungime de 9,13 m, latura de est are 4,65 m,
iar cea de vest are o lungime de 5,32 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 5. Sacidava, turn B - latura
Fig. 6. Sacidava, turn B. latura de est.
25 - Materiale arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
194
CONSTANTIN SCORPAN
Fig. 7. de plan topografic Sacidava 1978.
la spol_ia.
1
'"
1
altar a fost de asemenea a'iiezat, culcat, dar
Se ma1 pastreaza 6 as1ze dm parament, 1ar !"cu la exterior, pe pa-
a 7-a a 8-a urme evidente n cae- ramentului Intreaga a
menta (emplecton), ca lespezi bransvemale
nederanjate. Blocuri mari grele eul-
eate unul peste altul s-<au la
soclului asizelor de la
De asemenea, la temelia s-au n-
blocuri fo8JI"te mari,
alternativ.
Majoritatea blocurilor paramentului aces-
tui turn fragmente arhitectonice
epigrafice din epooa timpurie.
Astfel, n asiza se un 'bloc
din1Jr-o veche ce mai
la exterio'l." patru litere terminale ale
unei latine (HENS). Este prima
singura care nu a fost
Tot n paramentul frontal, a fost
cu -la exterior o
cu ulterior in
ntregime, pe cnd registrele superioare ale
stelei, care numai ornamente sim-
boluri scriere, au neatinse. Un
suferit o martelare, mo-
mentului Cteva mari altare au
fost la temelia turnu-
lui, remarcndu-se unul din fru-
mos finisat. se pe una din
interioare. Un alt altar se
n paramentul laturei de vest. In partea su-
a turnului, asizele azi {7
8) n mortarul emplectonului ur-
mele dare, in negativ, ale unor
Studierea literelor ne-a permis
este vorba despre stelele funerare (nr.
inv. 21.405, 21.410 21.411) descoperite n
vara 1976 n stratul de demantelare din ex-
teriorul turnului B (publicate de noi n E-
pigraphica - volum dedicat Congresului VII
de epigrafie n Pontica X).
Alte cteva lespezi din parament se dove-
desc a fi dar cu spre emplec-
ton.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SACIDA VA - 1978
Soclul turnului B a fost construit in to-
talitate numai din fragmente mari arhitec-
tonice, ingenios practic amplasate con-
form cu dimensiunile formele cerute de
proiectul arhitectural.
In ansamblu, turnul B este unul dintre
cele mai Tezistente, mai interesante mai
armonios construite turnuri ale Sacidavei.
TURNUL A. De asemenea are
cu latura de 10,21
m, latura de est de 6,85 m, latura de vest
de 5,51 m. Din paramentul frontal se
trei rnduri de blocuri lespezi mari.
aici numeroase spolia: 5 altare n soclu
cteva stele funerare n paTament.
Una dintre aceste stele, cu
n sus, deci in interiorul are cinci
rnduri n limba bine
Din turnului au fost scoase
in 1976 stelele funerare nor. inv. 21404,
21405, 21408.
TURNUL C. de sud-vest al
avnd el un plan rectangular.
Frontul are 8,60 m, latura de est are 4,80,
iar cea de vest 5,35. Para:mentul frontal mai
pe soclu, trei asize. So-
clul asize au fost construite din les-
pezi mari, groase, cu'lcate una peste alta. A
treia este din lespezi foar-
te mari, culcate pe oant, alternnd, regulat,
cu lespezi transversale, n caemen-
ta. Paramentul acestui turn este deosebit de
ngrijit realizat, analogiile ducind cu certi-
tudine la vechi sau mai noi mode:e
TURNUL D. Se pe latura de vest, poa-
te cea mai In orke caz, este deo-
cel mai puternic, mai bine conser-
vat mai monumental turn al Sacidavei.
La-
tura are 14 m, celelalte cte
5 m. Parametrul se pe o
de 5 m, iar cu emplectonul ajunge
la 6,5 m
Prima este aceea paramentul
acestui turn a fost ridicat numai din blocuri
de de dimensiuni mari foarte mari,
culcat unul peste altul, dispuse n
25"
195
asize regulate, dnd impresia amintind, oa
celelalte turnuri de fapt, de zidu-
rilor masive ("ciclopice").
Pe soclu, el deosebit de ingenios
construit, se mai opt asize de blocuri.
Paramentul, cu emplectonul, dau o
grosime de 2,40 m. turnurilor, chiar
n temelie, s-au construit din blocuri de mari
dimensiuni. aici au fost mo-
numente vechi, mai a;les altare - in para-
ment, dar fragmente aThitectonice - 'n
special la saduri.
Blocurile se direct unul .pe altul,
desigur cu mortar, dar n cantitate foarte
nguste, dintre pietre, la su-
au fost atent rostuite cu
Unele au fost completate cu
pietre de mai mici dimensiuni sau chiar cu

Interesant este faptul pentru o per-
mbinare intre blocurile mari de
cteva au fost special, n trepte, teh-
care din nou greceas-
Paramentul frontal ne imaginea
a modului de construire a
turnurilor asizelor. Putem obser-
va sistemul de al temeliei, la col-
la mijloc, apoi paramentul din hlocuri
foarte mari ("cielopice") la o
de aprox. 5 m., apoi n partea un
parament din blochete, fiind n con-
tinuare tot din blocuri mari.
TURNUL E. Rectangular, cu latura
de 10,26 m. Se mai din paramentul
frontal asize, din mari blocuri, printre
care altare
Ceea ce este deosebit de interesant, este
faptul in latura a acestui turn, a
fost o de intrare n cetate -
de vest. Poarta de vest avea o
gime de 2,90 m. Pragurile sint .construite din
blocuri mari, vechi ste'le funerare masive re-
utilizate. Se de asemenea
paralele, de la trecerea de care. Poarta
fl n sec. IV, apoi, invaziile
din sec. V a fosot cu un zid din blocuri
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
196
amestecate, mai mari mai mici, negLijent

Poarta de vest se la exact
zii principale ce de la poarta de est.
Cu toa.rte acestea, o de in-
trare ntr-o cetate, n latura fron-
a unui turn de intrare neflan-
de alte elemente fortificate, un
fapt ntlnit numai
1a Sacidava.
CURTINA F. Are o lungime de 19 m,
pe o de 2-3 m. Ceea ce este
este faptul n
ntregime, a fost cu un strat gros de
mortar fin, lustruit a1tent ..
CURTINA B. Are o lungime de 18,75 m.
A fost din blochete mai
regulat ca la alte curtine, ntr-o ordine de
opus quadratum. Se 'la curti-
cel o de
intrare, pentru pietoni.
CURTINA A. In lungime de 18,60 m, a
fast din hlochete de dimensiuni
mici mijlocii, ntr-un opus quadratum, ne-
glijent, degenerat.
La de sud-vest, n dreptul turnului
C (de fapt peretele posterior al turnului), in-
cinta are un traseu cuvb, mai accentuat spre
de vest, continund, rectiliniu, spre
nord.
CU RTINA C. Sistemul de al in-
cintei de pe latura de vest, este cu totul deo-
sebit. Deasupra temeliei vel'ticale, de la su-
nivelului de antic, n sus,
paramentul exterior mai nti un
de 3-5 retrageri succesive spre inte-
rior (trepte) abia in spatele acestora se ri-
a zidului de
se mai departe, la
cul'tina D, a irucinte de vest.
Pentru a reveni la curtina C,
are o mai mare lungime (26,80 m),
n trei segmente frnte (desigur
terenului).
CU RTINELE D E- au fost dezvelite pe
mici Curtina E, o spargere a
fost dar cu un zid de
CONSTANTIN SCORPAN
mult mai rudimentar lucrat adosat
la exterior.
Tot n acest an, au continuat
in interiorul Sacidava. In zona de sud-
est a fost o
mare din sec. IV-VI, eu refaJceri

nceputul sec. IV, din


ziduri de mortar, o distrugeTe
o demantelare la sec.
IV. Zidurile vor fi apoi tot din pia-
mortar. Pe au
fast cu
prin incizare, motive de cercuri ovale dis-
puse n registre orizontale.
In veacul al III-lea se de o
refacere, cnd se un paVlaj
de Spre sec. VI, o dis-
trugere duce la o refacere a unor ziduri, dar
rudimentar, mortar acolo unde nu
vechilor ziduri, cele noi nu
au
ln una din camere (camera nr. 4), nivelul
I datat (cu certitudine) la sec. VI
nceputul sec. VII ond de fapt .fu-
sese ne-a
ofeTit un bogat inventar, mai ales
"in situ" pe o podea de aprox. 10 m
2

Parte din vase erau, n momen tu1 desco-
peririi, ntregi; parte erau sparte pe loc de
presiunea dar ntregibile. Nivelul
suferise un incendiu, toate vasele,
au urme vizibile de ardere secun-
cele mai multe fiind, puternic defor-
mate de foc.
Majoritatea a materialului ce-
ramic este lucrat la n forme cu or-
namentare caracteristke lumii romane din
sec. VI. cu vasele romane au
rut cteva oale 'lucrate cu mna, unele
ornamentate cu pe De aseme-
nea, unele fragmente ceramice lucrate la roa-
snt ornamentate cu bruri alveolate n re-
lief, sub sau pe corp. Toate acestea do-
vedesc de tra-
getice autohtone, preluate de eera-
mica trzie.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
V. H. BAUMANN
CERCETARI ARHEOLOGICE N ZONA
"SARICA- NICULITEL"
arheologice efectuate n vara
anului 1978 au avut n vedere localizarea
vestigiilor arheologice din teritoriul cuprins
intre
Sadea. In urma de
au fost depistate n.tr-un perimetru restrns
urmele unor locuiri izolate situate la o dis-
de aproximativ 1 300-1 500 m una de
Aceste se pe "Valea
viilor", o depresiune care desparte dea-
lul Sarica de dealurile Dintre cele pa-
tru locuiri, n s-au efectuat sondaje care
ne-au relevat n a
unor ferme rurale de tip "villa rustica".
I. Primul sondaj a vizat un bot de deal di-
N-S 30 situat pe partea a
viilor, denumit de localnici "La Pomos-
tita". Locul era cunoscut de mai ani,
deoarece in anul 1968, cu ocazia
de au fost scoase la pietre
fasonate material de Printre
localnici circula legenda n acest
loc a unei a unei fintini foarte
adnci. Sondajul s-a efectuat n apropierea
D.N.22, n interiorul de
In de existente au fost
realizate dintre care Sh orien-
longitudinal pe batului de deal,
de 22 m de 1,5 m. Celelalte
mai mult sau mai perpendicu-
lare pe sl> au fost executate printre
de lungimea lor fiind de maxi-
mum 2r2 m de 1 m (S
2
} de mi-
nimum 7,5 m/0,80 m (S
4
), incadrind de o par-
te de alta S
1

Din punct de vedere stratigrafic, sub un
strat de 0,70 m de arabil, un
sol care intre 0,30-
0,50 m, sub care se loessul. S
1
a
perpendicular pe laturi ale unei
situate la o de 9,50 rm una de cea-
zidurilor fiind de 0,61 m. Zi-
durile construite ldin cu mortar alb-
din var, cu nisip au fost
distruse de de terasare. Din eleva-
lor s-a aproximativ 0,40-0,50 m
temelia aflndu--se la -1,40 m
adincime de solul actual, zidul
du-se pe o de 0,96 m. La
-0,80 m adncime, in interiorul camerei, de-
C, s-a dat peste
tura de chirpic, de pe ultimul nivel de
locuire, de pe care s-au recoltat fragmentele
unei amfore cu corpul bombat toartele tor-
sionate. Acest nivel (N
1
} se la -1,10 m
adncime, caracterizndu-se printr-o
de lut tasat cu urme de incendiu.
La -1,21 m adncime, s-a dat peste al doilea
nivel de locuire, incendiat ca primul, de
pe care s-a recoltat un ntreg un os
cu urme de prelucrare. In apropierea zidu-
lui din Sud, o lespede de acoperea o
la adncimea celui de al doilea
nivel. In partea de Vest a S
2
, situa-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
198
in amonte, au fost descoperite resturile
unor ziduri dintre care aflate la adin-
cimea de 1,50 m la o de 2 m unul
de distruse din antichitate,
n aflindu-6e o cantitate de
de La 7,25 m
spre Vest, se afla cel de al treilea zid, su-
perficial, care o la
o altitudine de 2 m de nivelul celorlalte
ziduri. In S
3
a fost surprins zidul nordic al
pe care perpendicular zi-
dul terasei zidul vestic al
C. Latura a a fost sur-
n S
4
, iar latura es-
in S
2
, n aval. Structu-
ra tuturor zidurilor, celor
laturi ale c surprinse n slo
dimensiunile celor ale
C - 10,50 m cu 9,50 m;
- 7,20 m cu 9,50, o con-
n panta de la Est
la Vest care, respectnd terenu-
lui s-a adaptat perfect de teren
existente.
cuprins ntre cele ziduri afla-
te n extremitatea de Vest a C,
marca probabil trecerea sper
In actualul stadiu al nu putem
definitiv acestei
sa ne cre-
dem este vorba de o villa rustica. Ceea ce
ni se pare demn de precizat se la in-
cadrarea sa Cantitatea mare de
amfora si-
pe nivelul 2 ntreg descope-
rit pe primul nivel ne dau posibilitatea
din punctul "La Pomos-
tita" n limitele secolului IV e.n. In sprijinul
acestei cronologii vine descoperirea unei
monede de bronz (Constantius II?) n zona
terasei. descoperirilor din punctul
"La Pomostita" n acest fel problema
n timp a de tip
villa rustica, cel la mijlocul seco-
lului IV al erei noastre.
II. Cel de-al doilea sondaj arheologic a fost
efectuat la aproximativ 2 km Vest de loca-
V.H.BAUMANN
litatea n punctul numit "Izvorul Mai-
cilor", situat pe Valea viilor, in apropierea
unui drum antic care unea limes-ul
cu zona a Dobrogei. In acest punct,
a fost descoperi<t un complex de cuptoare
unor proprietari a villa a fost
n imediata apropiere. Complexul
cuprinde 6 cuptoare, dintre care trei erau
cunoscute din anul 1968, a se cu-
lor epoca n care
au In anul 1978 au fost cercetate
patru cuptoare, predzndu-se caracte-
rul lor de pentru redus minereul de
fier, modul de structura lor,
ca ncadrarea lor n epoca ro-
(sec. II-III e.n.).
Cuptoarele de la "Izvorul maicilor" au fost
amplasate ntr-o n ime-
diata a unei cariere din care se
minereul de fier aflat la
Probele preliminare de laborator efectuate
la Combinatul Metalurgic Tulcea, au stabilit
este vorba n special de magnetit oli-
gist n cantitate mai Minereul
un procentaj minim de 18,5%, fiind bogat n
siliciu, (41% Si0
2
). Din aceste considerente,
la reducerea fierului a 'fost folosit ca fondant
calcarul negru de Guttenstein, aflat din abun-
n dealurile Ca
era folosit mangalul, din lemn.
a
tipului de cuptor cu cuva
care cu tiraj natural, realizat prin
dispunerea pe a cuvei deschise sus,
pe unde se intrOducea amestecul de minereu,
mangal fondant, pe a gurii
pentru evacuarea produsului
trunderea aerului necesar arderii. In acest
sens, toate cuptoarele au fost amplasate di-
rect n din loess a unei pante abrupte
amenajate n acest scop.
Cuptoarele snt de Ce-
le mai bine respectiv nr. 2 6, au
3-4 m sint de bi-
cu o cu puternic vi-
care n zona diametrului maxim atinge
intre 10-11 picioare romane care se n-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
::.......... ..... , ../) :.: ......... .
......... ..... :" ..:..} \
A .. \
V
r,
.. ..
.......
.. ..
.... .
....
Pl. I. - 1. - Plan de (1 : 50 000) cu amplasamentul fermelor localizate n vara anuLui 1968.
2. - Vedere a locului de amplasare a complexului (cuptoarele 1-3) de la ,.Izvorul Maicilor".
3. - Cuptoarele 1-3,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CD
......
O)
...
...,
..
1
m
.r..... -
-
1
~
al
<t
-
>
u
a:
z
<{
cn
1
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. II. - Complexul de la ,.Izvorul Maicilor".
1. - prin cuptorul nr. 2.
2. - Vatra cuptorului-forje nr. 1.
3-4. - prin cuva cuptorului nr. 3.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. III. - 1. - n cuptoarelor 1-3 .,Izvorul
Maicilor".
2. - prin cuptorul nr. 6 ,.Izvorul Maicilor".
26 - Materiale cercetri arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl. IV. - Villa de la Pornostita - aspecte de
1. - Vedere asupra locului de amplasare.
2. - Aspect de - S
1
3. - Aspect de - S
2
(amonte) cu nivel C nivel T.
4. - Aspect de - S
3
(amonte) cu nivel C nivel T.
5. - Aspect de - latura a in S
1
S
2
(aval).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI ARHEOLOGICE IN ZONA
203
jos, spre .gura de evacuare, pentru
a asigura un tiraj normal, o mare
o a chimice,
termic al procesului
de reducere. Rezultatul era un burete de
fier, cu incluziuni de se
de sus, era Cnd se bloca
nu se mai putea metal, to-
pirii fondantului, se incerca meca-
a gurii de evacuare, fenomen bine sur-
prins prin cuptorului nr. 2. Da-
nu mai putea fi utilizat, era abandonat
se construia un alt cuptor. S-a obser-
vat astfel cuptorul nr. 1 a fost transfor-
mat in pentru cuptorul nr. 2, ale
reziduri de fondant au servit ca De
altfel, dimensiunile mari ale cuvei,
tura de pietre din interior folosirea numai
a cuptorului nr. 1, pe care s-a desco-
perit un strat de 4 cm de funingine de man-
gal, acest lucru. De asemenea,
cuptorul nr. 3 a fost bloca-
rea sa, ca probabil pentru cuptorul nr.
4, necercetat. in
celor patru aflate pe panta de
est au favorizat exacte asupra mo-
mentului acestor Stra-
tigrafic, se la data
cuptorului nr. 3 ca primele cup-
toare nu mai erau deoarece ni-
velul vetrei sale acoperea depunerHe nive-
larea de deasupra cuptorului-forje nr. 1.
de control a relevat o folosire
a acestor La nivelul vetrei gurii de
evacuare a cuptorului nr. '2, a fost descope-
celei de-a
doua a secolului II e.n., cu
ceramica mult mai iar
pe nivelul forjei nr. 3, s-a de
ceramica o de
bronz argintat (Severus un inel
de bronz.
La aproximativ 50 m spre Sud se aflau
alte cuptoare, dintre care a fost
nat cuptorul nr. 6. Cuptorul nu a putut fi
cercetat in ntregime sale
intr-un loc unde trece n prezent un drum fo-
26
restier. Spre deosebire de celelalte
cercetate, cuptorul nr. 6 nu a mai fost
n antichitate, ceea ce ne face credem
ultima de utilizare in pro-
cesul de reducere a minereului de fier de
fermierul de la "Izvorul maicilor". Din
prin cuva cuptorului au
fost de cu un procentaj
de fier de 7,040/o de calcar vitrifiat,
ceea ce reducerea minereu-
lui n acest cuptor se la temperaturi
de aproximativ 1 300-1 400C.
In conformitate cu datele
arheologice avute in prezent, complexul
de pe "Valea viilor", punctul
"Izvorul maicilor", activitatea
la mijlocul secolului III e.n., foarte probabil
n marei invazii a dintre a-
nii 249-251 e.n., cronologie pentru
majoritatea rurale din zona
Isaccea.
Incheiere
caracterului limitat al sondajelor
arheologice efectuate n vara anului 1978, ob-
nu pot fi concludente.
Problemele deosebit de importante ridicate
de arheologice din zona -
att n ceea ce cronologia
rurale din teritoriul de nord al
Dobrogei, cit aspectul mai cunoscut
al al
economice de fermele romane din
Dobrogea, aportul la pro-
a romane,
noi n sensul
rilor arheologice ariei de cercetare.
complexului
de la "Izvorul Maicilor" in-
tr-o deosebit de propunem
restaurarea a unora din cuptoarele
mai bine respectiv nr. 2, 3 6
conservarea lor in interiorul unei
spedal amenajate n acest sens.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DINOGETIA, 1978
ALEXANDRU BARNEA
RAPORT PRIVIND SAPATURILE
ARHEOLOGICE DIN SECTORUL D,
VIA PRINCIPALIS [11]
efectuate in continuarea celei n-
cepute in 1976, SVP 2 3, au oferit detalii
stratigra'fice noi, la care se unele
in plus rezultind din prelucrarea
materialelor care nu au putut intra dect cu
titlu de in raportul precedent.
Reamintesc aici scopul pe ca-
re am nceput-o din 1976 n sectorul D ca-
re va trebui in anii
este de a romana-
bizantine in unde de
acum au intersectat strada
o parte din adiacente, surprinzind
n 1978 strada est-vest, perpendicula-
pe cardo. S-a putut constata atit strada
cit adiacente dinspre
est vest au cte trei faze principale de fo-
losire1.
1
a patra mai slab
n rapoartele privind Dinogetia
ulterior astfel: "n ultimele trei-patru
decenii ale secolului al VI-lea, deasupra ruinelor
nivelate s-au pe ici colo, mai ales in
de nord a unde terenul era mai
nalt, alte de zid, ntr-o infe-
din rare fragmente de
legate cu lut negru, n loc de mortar sau lut gal-
ben, ca mai inainte. Sub
a - cum am spus - la
secolului al VI-lea, in timpul
Mauriciu Tiberiu (582-602), de cnd
ultimele monede descoperite printre ruinele ei";
I. B ar ne a, Dinogetia, Meridiane,
1969, p. 14.
O precizare n plus de cerce-
precedente datarea
rii intre prima parte a epocii Domina-
tului, de la nceputul secolului al IV -lea
la domniei lui Valens. Elemen-
tele care datare sint reprezen-
tate, pentru inceput continuitate, de citeva
monede unele fragmente ceramice
numeroase, iar pentru perioadei, de
o serie de monede din nivelul des-
coperite in apropierea Cu un an inain-
te a niveluri
la distrugerea din anul 559,
de mai vreme prin probe foarte con-
cludente2. Dintre nivelurile notate n rapor-
tul prezentat n 1978, am observat al doi-
lea este caracterizat prin etape, in a
delimitare intervin acum eLemente de
mai mare certitudine. Astfel, n de
la est de cele circa 60 de monede de
bronz descoperite pe nivel (cifra este aproxi-
foarte proaste a
unora dintre ele), n n care au pu--
tut fi identificate, un criteriu foarte
important de datare a primei etape a nivelu-
lui al doilea de care pomeneam mai sus. In
ansamblu, monedele identificate snt emise
evenimentul pe care istoriografia
2
Idem, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 237-259; DID,
II, p. 429-430. se in alte
ca de Histria, G h. P o e n ar u - B o r-
de a, Pontica, 4, 1971, p. 326-327.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
206
l "dezastrul de la A-
drianopol" din anul 378
3
, prelungesc etapa
care ne mijlocul seco-
lului al V -lea. n microzona cerceta-
care, fiind poate informa preli-
minar asupra generale a
(mai ales reamintesc, nivelul respectiv
apare n mai sus men-
se o activitate
n perioada aproximativ ntre dom-
niile Theodosius 1 (379-395)
Theodosius al II-lea (408-450). Caracteristi-
pentru perioada este
aspectului quasiurban de
n prima parte a secolului al IV -lea, folosirea
mai vechi conti-
nund n cadrul deja cunoscut, modifi-
Deci, delimitare
a etape n cursul secolului al V-lea cu
precizarea prima dintre ele nu mai apare
ca un "hiatus" ci sub forma bine documen-
a unei a locuirii, este de cea
mai mare Asemenea aspecte au
mai fost sesizate clar doar la Histria n urma
mai recente\ nu mult
aceea, n cetatea Tropaeum Traians. Ceea ce
dificil de definit pentru Dino-
getia mi propun examinez prin cerce-
3
Ammianus Marcellinus, XXXI, 13; DID, II,
p. 400-401.
4
A 1. S u c e v e a n u , C. S c o r p a n, Pontica,
4, 1971, p. 167-1684 A 1. Sucevean u, A. Sion,
RMMMIA, 43, 1974, 1, p. 5.
5
Tropaeum Traiani, 1, Cetatea, 1979,
p. 38-39.
ALEXANDRU BARNEA
viitoare n cronologiei zonei
este precizarea finalului primei etape a n-
ceputului celei de a doua ale nivelului n dis-
care precede nivelul al treilea, bine se-
sizat n n dezvelite ale
adiacente. De subliniat n pri-
elementelor stratigrafice oferite de pro-
filul de nord al SVP 3, care a sur-
prins principale cu strada
est-vest, acestea n-au dect le con-
firme pe cele precedente. S-a observat n
plus nivelarea din secolul al X-lea, inega-
pe alocuri, n extremitatea de
a la circa 3-4 m est
de la pe o
ne, chiar nivelul din secolul al VI-lea,
el ceva mai ridicat din cauza terenului
apropierii stncii.
precizez n ncheiere
ntreprinse n ultimii ani la Dino-
getia, care, cum se vede, trebuie
se nu de amploarea arheo-
logice, ci de o sporire adncire a
terii ct mai aproape de a cronologiei
uneia din fortificate de mare impor-
pe frontiera a pro-
vinciei Imperiului Or, o aseme-
nea aprofundare n aglomerarea concen-
trarea pe care
o stratigrafic n for-
de la Dinogetia,
nu este dect acordnd pondere ma-
Iar n acest sens nu amploarea
ci detalierea arheologice trebuie
n vedere n primul rnd pentru rea-
lizarea a scopului propus.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
G. POPILIAN,
M. NICA,
C. TATULEA
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA LOCUSTENI,
[JUDETUL DOLJ]
'
Satul Locusteni, din comuna
Dolj, se la 50 km sud de Craiova la
circa 18 km nord de Obiectivele ar-
heologice se la circa 3 km sud de sat,
pe malurile prului cu
urme arheologice a fost n patru
sectoare: 1. sectorul A de la vest de necro-
2. necropola, 3. sectorul B, de
la est de 4. sedorul D,
rea din epoca fierului. Primele trei sectoare
se pe stnga prului iar ulti-
mul pe malul drept al acestuia.
In anul 1978, s-au n sec-
toarele B D. In sectorul B cel mai vechi ni-
vel de locuire din epo'Ca
cultura III (Milojicic).
un nivel din perioada de de
la neolitic la bronz, cultura apoi
un nivel care epocii bronzului, cul-
tura Verbicioara, faza ci timpurie, suprapus
de un nivel din prima a fierului (cul-
tura Basarabi) n ultimul nivel ce
unei daca-romane din seco-
lele II-III.
Obiectivul principal al a fost
dezvelirea daca-romane. In acest
scop s-au trasat (vezi planul):
nr. 3, 5, 6, 7, 9 n nord-
sud, cu o de 10 m n'tre ele
nile nr. 4, 5 n vest-est.
nr. 3 este de 14 m de 2 m. Sec-
nr. 4 are lungimea de 12 m
de 2 m. Lungimea nr. 5 este de
60 m. Pe primii 25 m 2 m
iar restul este de 1 m. S. 6
32 m lungime este de '2 m. Sec-
7, 8 9 au lungimea de 32 m iar
de 1 m. Am socotit aceasta ar fi me-
toda cea mai n vederea n-
tinderii Cri-
teriul de amplasare a 1-a consti-
tuit fragmentelor ceramice care se
puteau observa la
n sectorul B au cuprins
o parte din periferia de sud-est a
neolitice "timpurii, precum partea de sud-
vest a semicircular din epoca bron-
zului.
Stratul neolitic III (Miloj-
cic), de culoare maronie, atinge, n zona pe-
a grosimea de 0,10-0,15 m.
Urmele neolitice snt foarte rare; ele devin
mai frecvente n zona sau a gro-
pilor menajere. Astfel, ntre carourile 18-20
ale nr. 5 a fost o locuin-
de cu dimensiunile de
5,75X4 m. Urmele acesteia se mai
doar sub forma unor de cioburi,
oase de animale, cteva pietre de
chirpic risipite anarhic pe o adin-
n solul viu cu 0,35-0,40 m de ni-
velul de Cele mai multe resturi erau
concentrate n jurul vetrei. Fragmentele de
pe o de 0,70X
0,95 m, erau situate spre mijlocul laturii de
nord a acesteia se afla, pro-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
208
babil, in de sud, cum ne-o
podeaua care este mai n
parte a La mijlocul laturei de nord,
respectiv n dreptul vetrei, s-a observat o ni-
probabil la vaselor.
Ceramica n corespun-
de, toate caracteristicile, culturii Stan"!e-
faza III (Milojcic). Toate categoriile
cerami<ce snt modelate dintr-o cu mul-
mai rar, cu pietricele.
a vaselor este mai ntotdeauna ne-
cu un slip peste
care s-a aplicat culoarea care s-a
trecut apoi la lustruirea acesteia.
formele bombate semisferice, n special cu-
pe de culoare mai
rar, maronie. Vasele snt ornamentate cu mo-
tive tipice culturii faza III,
respectiv motive liniare de culoare
sau pe fond
sau Motivele liniare snt organi-
zate n benzi de cte linii groase, trase
vertical pe a vaselor
bombate. benzilor este umplut cu al-
te linii mai trasate paralel, oblic sau
n Sub buza vaselor bombate, motivul
liniar se n zig-zag. Intr-un sin-
gur caz ntlnim n stil "so-
lid" sau "plin", de proto-sesklo. Mo-
tivul barbotinei, ct cel plastic, este folo-
sit mai Pe un fragment de culoare
liniile incizate paralel, combinate cu
cele n snt lustruite. Picioarele
de cult snt ornamentate cu mici pro-
sub de ochi, simboliznd re-
zoomorfe. Uneltele de silex pia-
snt rare. Cteva lame de silex de culoare
maronie urme de
Complexul neolitic de la Locusteni cores-
punde, prin caracteristicile descrise mai sus,
complexelor nivelului III de la "Hanuri" a
nivelului I de la "Viaduct" - Crcea
1
Ana-
logii la identitate se pot face cu cerami-
ca n Iugoslavia n Te-
1
M. Ni ca, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 16, 27,
fig. 11/9-13, p. 35, fig. 17/1-9.
G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA
cic
2
, Gladnica
3
, Donja Branjevina
4
(stratul
Ia), Obre P, Lepenski Vir
6
, Anza Begovo7
Starcevo
8
Desigur, analogii se pot face cu
numeroase alte din a cul-
turii descoperite pe teritoriul
noastre sau a vecine.
Tot n nr. 5, din sector B
de la Locusteni. a fost identificat de
al epocii bronzului. Gura
era de 2,80 m, fundul de
1,40 m, iar adncimea de 1 m. Prin trasarea
n continuare, spre est, a 6, 7, 8,
din 10 n 10 m, s-a putut reconstitui o parte
din forma a acestuia. Pe fundul
n nr. 7, au fost descoperite
schelete umane. Primul schelet, mai bi-
ne (probabil avea capul n-
dreptat spre est, picioarele la
glezne, genunchiul stng flexionat, cel drept
n mna dreapta fle-
din cot cu palma pe sting.
Mna pietre pentru
erau puse piept, iar la genunchiul
piciorului drept se afla un fragment de
de la un vas de mari dimensiuni. Al doilea
schelet avea capul ndreptat spre vest, invers
de primul schelet, ntors pe partea
dreapta, mna era n sus la
capului, iar mna
n sus, n unghi drept. Piciorul stng era n
dreapta, iar cel drept se pare a fi
fost cu laba peslte gt. In apro-
2
R. G a 1 o vi c, Z.N.M.B., III, 1962, pl. VIII-
X.
3
1. G 1 i si c, B. I o v an o vi c, Glasnik M.K.I.M.,
II, 1957, p. 223-233, pl. II.
4
S. K a r m a n s k i, Rant neolit. Donja Bran-
jevina, Odbci, J;975, pl. 27, 28.
5
A. B e n a c, Wissenschaftliche Mttteilungen
des Bosnisch-Herzegowintschen Landes Museums
II, Sarajevo, 1973, pl. XVI-XXI. '
6
D. S re j o vi c, Starinar, XVIII, 1967, p. 162-
164.
7
M a r i j a G i m b u ta s, Archaeology, 25, 1972,
p. 118.
8
D. Ar a n d j e 1 o vi c- G ar a sa n i n, Star-
cevcka Kultura, Ljubliana, 1954, pl. XIV, XVI;
V 1. Mi 1 o j {: i c, -V inca, p. 109,
pl. 19/10-19.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA
209
pierea bazimllt.Ii s-a o un frag-
ment de de vas, iar n zona gtului un
mic fragment de de bronz care a
probabil unei femei. aspec-
tul cele schelete au a-
unor indivizi din epoca bronzului,
probabil primului mna
iar celuilalt piciorul stng. Amndoi
au fost n de ntr-o
oarecare dezordine.
arheoLogice din sectorul B de
la Locusteni aduc noi la
terea rieoliticului timpuriu din sudul Olte-
niei, precum unele date privitoare la mo-
de a din epoca
bronzului timpuriu din
Stmtul daca-roman se la o adncime
ce ntre 0,15-0,25 m este gros de
0,40 m. Adnciunea relativ a ca el
fie_ afectat de agricole ..
Cele mai numeroase complexe arheologice
care acestui nivel snt gropile
jere acelea folosite pentru cerea-
lelor. Cele din prima categorie au forma ro-
unele cu fundul conic, iar cele care
serveau drept hambare au forma unui clo-
pot, cu fundul bine In am-
bele categorii de gropi s-a cera-
Au fost descoperite, n total,
zece gropi. In campania din anul 1978 nu s-a
dect o n S.6, carou-
riie 2 3. Aceasta a fost la o adnci-
me de 0,80 m de nivelul de an-
tic la 1,30 m de cel actual. Forma ei
este aproximativ are dia.metrul mare
de 3,20 m, iar cel mic de 2,65 m. S-a putut
preciza o de stlp deci nu
se poate reconstitui tehnica Nu
a putut fi nici intrarea Po-
deaua era cu Nu
s-au desCoperit urme de n interiorul
Vatra se afla n la o
de 1 m spre est, la solului. Ea avea
la un strat de gros de 0,10 m,
peste care s-a un strnt de lut bine ta-
sat, gros de 0,06 m. Forma nu a putut fi sta-
deoarece vatra fusese n parte
27 - Matertale arheologice
de agricole. Lipsa vetrei n
s-a constatat la Crcea, precum la
In umplutura
mai ales spre fund, au fost multe frag-
mente ceramice, o de fier
cu capetele n precum c-
teva fragmente dintr-o de tip roman.
Acestea din parte din piesa su-
- catillus. n sta-
diul actual al nu se poate spune
amplasarea a un
anume plan. Se poate remarca
zarea s-a ntins pe versantul sudic al unei
dune de nisip stabilizate la se
pot vedea fragmente ceramice de-a lungul
acestui versant (ngust de 50 m) pe o lungi-
me de circa 300 de metri.
Materialul ceramic este cel mai numeros.
Majoritatea fragmentelor ceramice au fost
n gropi n Materialul ce-
ramic recoltat este destul de variat pentru
a contura n parte aspectul culturii
materiale a locuitorilor. Avnd drept criteriu
tehnica de a ei, ceramica poate
fi n mari categorii: I. eera-
mica la II. ceramica
cu mna. Din ntreaga cantitate de fragmente
ceramice, chiar la un examen statistic sumar,
reiese ceramica a fost cu
dere de locuitorii din sectorul B. de
la e interesant de
faptul n din sectorul
A procentul de
este mai mare de 300Jo. Acestei i
necropola deja
Ceramica la poate fi
n A -
n atelierele din descoperite
in campaniile arheologice anterioare
10
, B ---'-
ceramica de trg din centrele urbane
apropiate, Sucidava sau Romula.
LA. Ceramica poate fi ea
n categorii: din fi-
9
M. Con 5 tanti ne 5 cu, CAB, 2, 196.5, p.
ur -.
'
0
a: Popi 1 ia n, Cerarr.ica din Ol-
trnia, CraioJa, 1976. p. 144
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
210
de culoare cu
ceramica din din cauza
pietricelelor cu care este Pasta
are culoare sau
Formele cele mai des ntlnite snt: oala bor-
can cu buza n cor-
pul bombat avnd de regula diametru! ma-
xim n treimea Fundul este n
cele mai multe cazuri inelar con-
cav. are uneori ornamente ca-
re constau dintr-o linie n val ntre
lini paralele incizate pe vaJSu-
lui.
O (destul de este oala cu
cu buza orizontal n afa-
gtul cilindric sau tronconic, corpul piri-
form fundul inelar - tipul 4 tipolo-
gia S-a acum pentru prima
ntr-o Este foar-
te n urbane ne-
cropolele lor din Dada dar cbn-
numai din Soco-
tim exemplarele de la Locusteni, toate din
au fost lo-
cal.
Castroanele cu o snt alte
forme care acestei categorii. Cerami-
ca din de culoare
zie sau este n forme, cea mai
fiind oala 'borcan cu buza
n cu pntecul bombat
fundul drept sau conoav. Decorul - atunci
cnd - din lini'i paralele, mai
mult .sau mai adncite. Un fragment
dintr-o borcan cu buza n afa-
are pe o de 3 cm
cu alb, pe care au fost cu
se pare, cai. Nu s-a decit
partea a unui oal coada celui
din Este, presupunem, o a per-
unor tehnid autohtone anterioare.
I.B. Ceramica de trg esta de obi-
cei din cu
totdeauna cu o vopsea de di-
ferite Formele ntlnite acum
snt: castroanele de tipul 1, cu
.. de tipul 3, f,recvent ntlnite la Cioroiul Nou,
G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA
cu o cu corpul ornamentat
cu coaste. s .... au ntlnit cteva fragmente
de care par tipului 4. O
care categoriei nu-
de noi "de trg", este con-
din gri Este
vorba de un castron cu buza n in-
terior fundul concav, ncadrat de noi
n tipul 5. S-au mai fragmente de ur-
cioare romane de tipurile 2 5.
II. Ceramica cu mna are pasta
cu mult nilsip din cau-
este foarte Forma cea mai frec-
este borcan cu buza n
corpul bombat, cu diametru! maxim la
vasului fundul plat. Decorul cel
mai folosit este brul alveolat mai rar,
nealveolHt, plasat pe diametru! maxim. Ade-
sea, pe gtul vasului se un decor format
dintr-o linie, sau din mai multe li-
nii incizate n val. Uneori, pe brul n relief
snt plasate trei-patru pastile (sau butoni)
simetric.
Din aceea<1i categorie s-au
foarte f,ragmente de dacice.
Datarea din sectorul B de la Lo-
custeni se face destul de ferm eera-
micii romane din centrele urbane, ca-
re ultima a secolului al II-
lea prima a secolului al III-lea
e.n.
Sectorul "D"
In campania anului 1978 au fost continua-
te n sectorul "D", situat pe te-
rasa a malului drept al prului Pre-
opus necropolei daco-roma-
ne, unde au fost deschise patru la
est de zona n anul precedent.
numerotate de la I la IV, au fost
trasate cum
- S.I, cu dimensiunile 50 X 1,5 m, m'ien-
N.NE - S.SV, la 21 m est de
V/1977.
- S.II, cu dimensiunile de 34 X 1,5 m, pa-
cu S.I, la 3 m vest de aceasta.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA
211
- S.III, cu S.II, la 14,5 m
de aceasta.
- S.IV, cu dimensiunile de 17 X 1,5 m, n
prelungirea a S.II, peste dru-
mul de cmp lat de 8 m.
au confirmat din
anul 1977 privind n acest sector a
unei succesiuni de locui re pre-
cum a unui nivel medieval. Stratigrafic
se astfel: la baza stratului
de au fost descoperite sporadic frag-
mente ceramice neolitice, cu mono-
care un orizont foarte
discontinuu, ce fazei a III-a (Milojcic)
a culturii

El este suprapus
de un nivel de locuire, gros de circa 0,25-
0,35 m, fazei timpurii a cultu-
rii Verbicioara. nivel de locuire,
cu o grosime de circa 0,15-0,30 m,
din prima a fierului cultu-
rii Basarabi. Ultimul strat arheologic
o locui:re datnd din secolele .XV-
XVI.
In nivelul de locuire din epoca bronzului
au fost descoperite mai multe gropi menaje-
re (S.I - gropile 2, 6, 7; S.II - groapa 5),
de cu diametru! cuprins ntr.e
0,48-1,37 m, care f.ragmente de
de oase de animale,
masive de silex, precum o mare cantitate
de materiale frecvent n
cuprinsul stratului arheologic.
Mai este eera-
mica, care se mparte n cunoscutele catego-
rii: de uz comun
Ceramica de uz comun este din
cu pietricele n com-
de culoare
sau Majo:ritatea fragmentelor provin
de la vase cu tip borcan, sau
de la vase cu corpul mai mult sau mai
bombat, gt nalt, buza
spre exterior. categorie
este cu cu
sau cu alveole mari, adncite
11
M. Ni ca, SCIV A, 27, 1976, 4, p, 453.
27*
n corpul vasului. Buzele snt, cel mai ades,
crestate. Mai rar apare buza
de un bru alveolat situat dedesubt. De re-
marcat pentru categorie
unor fragmente de vase cu
mai a aspec't de ce-
ramica Glina.
Ceramica se reduce la un singur tip
- acela al lticrate din
de culoare sau, mai rar, n-
ce au corpul rotunjit, g-
tul nalt n de plnie sim-
ple, din ce pornesc imediat de
sub

Toate aceste vase snt neornamen-
tate.
Aspectul general al ceramicii de epoca
bronzului n sectorul "D" ne de-
la analogii cu cea n sec-
torul "B"
13
, n prima a culturii
Verbicioara. Dar lipsa ornamentelor la
tile lucrate din ca
unor elemente glinoide n ceramica
ne fac descoperirile din sec-
torul "D" snt mai vechi, unei eta-
pe mai timpurii. Ar exista, prin urmare, po-
sibilitatea n viitor a prin
turile de la Locusteni a problemei genezei
culturii Verbicioara.
Spre deosebire de campania anului prece-
dent, urmele de locuire desco-
perite n anul 1978 snt mai
n cele gropi dezvelite (S.I-gr.5
S.II-gr.6), ca n nivel, au fost nume-
roase fragmente ceramice n asociere cu bu-
de de de silex.
Ceramica se mparte n cera-
de uz comun
12
Analogii la Verbicioara (D. B e r ci u, Dacfa,
N.S., V, 1961, v. 131, fig. 3/6, 7; S. Mori n t z,
arheologice la istoria tracilor timpurii,
I, 1978, p. 22-23, fig. 7/6; 8/1-2)
Locustcni sector "B" (M. N i c a, la
culturii Verbicioa1a n Oltenia, comu-
nicare la Congresul de tracologie, Bucu-
1976).
13
M. N i c a, la culturii
V erbicioara n Oltenia.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
212
Ceramica de uz comun, redu-
cantitativ, din fragmente de vase
lucrate din cu mult ni-
sip n pietricele de
culoare Ele pro-
vin de la vase borcan cu fund plat,
sau buza deco-
rate cu bruri alveolare (mai rar crestate),
cu aplatizate sau cu
de bruri alveolate butoni.
Din aceasta categorie fac parte fragmen-
tele unui vas ntregibil, lucrat din
descoperit in groapa
nr. 5. Acesta 'avea corpul rotunjit, gt
inalt, buza oblic,
spre exterior. Buza era de
bruri de asemenea crestate, intre care
se nscrie toarta cu longitudi-

Ceramica este din den-
de culoare Au
fost descoperite numai fragmente de
chini. Acestea sint de tipuri:
a) cu fund plat, corpul n
de buza inspre interior.
Unele fragmente au pe corp mici proeminen-
te imediat sub linia diametrului ma-
xim. Aceste snt ornamentate cu ca-
neluri orizontale la partea dind
impresia buzei Unele fragmente pre-
un ornament suplimentar constind din
benzi oblice sau triunghiuri executate din
linii paralele, dese, imprimate cu Att
forma ct ornamentele snt specifice Hall-
stattului timpuriu se intilnesc frecvent la
Bassarabi,
14
Balta Verde


lb) cu fund plat, corpul n for-
de bine delimitat de buza
lucrate din sau
Buza este cu benzi
ce de romburi triun-
ghiuri ncrus.tate cu alh, de S-uri
14
V 1. D u mit re s c u, Dacia, N.S., 12, 1968,
p. 218-220, fig. 24.
10
D. Berciu; E. Materiale, II,
1956, p. 396, 458.
G. POPILIAN, M. NICA, C. TATULEA
culcate, terminate n motive un-
ghiulare lustruite. La exterior, un
decor format din benzi ce rom-
buri lustruite combinate cu romburi
rate ncrustate cu alb zona de se-
a ealotei de acest tip este
ntlnit frecvent n inventarul necropolei de
la BasarabF
6

Apalogiile evidente n ceea ce ce-
ramica ne nivelul hall-
stattian de la Locusteni n vreme cu
necropola de la Basarabi
17

In ultimul nivel de locuire - feudal- au
fost descoperite (S.I-
loc.2; S.II-loc.1), precum mai multe gropi,
dintre care trei ca fiind gropi de
cereale.
nr. 1, n S.I, are for-
ma cu laturile de 3,30 X 2,80 m.
se la 0,56 m de nive-
lul actual. In relativ se
v.atra, a nu a putut fi ae-
fiind n parte de
rile agricole. aceasta, precum n
de sud-est al au fost desco-:
peri te vase n care s-a cite un ou.
nr. 2 a fost n S.I, la
-1,42 m. Ea se ad.incea la m fa-
de nivelul de feudal. Nu a putut fi
dect de
era est-vest
avea latura de vest de 3,50 m. Pe
se cuptorul boltit,
n perete, cu vatra la -0,98 m bol-
tei la 0,62 m, ambele cote fiind luate in ra-
port cu nivelul de actual. In partea
a gurii cuptorului se o
cu diametru! de 0,38 m, ce cobora
cu 0,37 m sub podeaua din
lut bine tasat.
Gropile de provizii (S.II-gr.2; S.III-gr.l)
aveau de ou se adnceau la
. I& V 1. Du m i t re s c u, op. cit., p. 220-223,
fig. 25/1-6; 26, 27, 28.
17 Ibidem, p. 257-260.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA
213
2,40 m respectiv 2,33 m. Aveau gura
fundul mult ngustate, iar diametru! maxim
sub linia La ambele gropi
erau la
In ca n gropile de provizii, au
fost fragmente ceramice oase de
animale, ndeosebi de porc de
Ceramica unei singure categorii
- Vasele au
din de culoare ro-
sau Au fost deosebite
trei forme de vas:
- borcanul cu fundul ngust plat, cor-
pul ovoidal, gt scund, buza ca-

- cana cu fundul ngust, profilat,
corp alungit, mai bombat n zona curburii
maxime, git nalt, gura cu cioc de
scurgere,
- urciorul. S-a un fragment de ur-
cior cu picior nalt, gol, corp alungit, rotun-
jit.
Aspectul general al acestei ceramici duce
la datarea nivelului de locuire n se-
colele XV -XVI.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. MOCA,
F.
DOINA BENEA,
R. PETROVSZKY
CERCETARILE ARHEOLOGICE
DIN CASTRUL TIBISCUM
[Campania 1976]
f n anul 1976, arheologice la cas-
trul Tibiscum au fost efectuate n colaborare
de Muzeul Banatului din
Muzeul de Etnografie Istorie Ca-

Castrul ca Tibiscum snt
relativ cunoscute n literatura de spe-
cialitate, doar cu ocazia unor des-
coperiri fortuite. arheologice de
oarecare amploare au fost n anii
1923-1924 de episcopul Ioan din Lu-
goj apoi de G.H. Mateescu, care
au nepublicate n prezent.
Se pare n acea au fost
anumite din castru (n zona
pretoriene) ca o la sud
de via pretoria.
arheologice sistematice au fost
ncepute n anul 1964 de Muzeul Ba-
natului. Ele au identificat dezvelit n
parte castrul ca o serie de particu-
lare: case, ateliere, un templu (?)
ce formau canabae-le.
Castrul Tibiscum. arheologice
au identificat zidul de al cele
de pe latura de est, cea de nord
vest (cea din sud nu se mai ca
de altfel ntreaga fiind din
cauza cursului fluctuant al pre-
toriul ca un mare de
interioare al caracter nu este prea bine
precizat. ntreprinse n perioada
1964-1975 au stabilit 4 nivele: una de
mnt de faze din posibil
o a treia.
Dimensiunile castrului cu ar
fi de 310 X 195 m. La poarta de nord a cas-
trului (principalis sinistra) turnurile snt
trate (este cercetat exhaustiv doar cel din-
spre est) avnd dimensiunile de 7 X 5,80 m,
cu zidul gros de 1,40 m construit din blocuri
masive fasonate din gresie iPoarta
are o de 3,90 m.
La porta pretoria, turnul de sud al
are dimensiuni, poarta avnd o
de 4 m, C'Onstruit n
Turnurile decumane nu snt dezvelite.
din anul 1976 organizate de ce-
le muzee propus
1. dezvelirea pe ct posibil a laturii de vest
a castrului care n din 1975 fu-
sese prin mici sondaje;
2. efectuarea unei magistrale E-V
pentru stabilirea unor repere cronologice
privind fazele de ale castrului;
3. un sondaj la poarta pretoria pentru
identificarea zidului de n
blocul care delimita poarta. Sec;.
torul de vest al castrului. S-au trasat
paralele cu zidul de de vest
V
1
(la 8,'30 m de de N-V al castrului),
de 30X 1 m la 30 m S-V de aceasta o a
doua V
2
(cu dimensiuni 30 X 1 m).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
216
Cu ocazie s-a putut observa n de-
taliu sistemul de construire al zidului de .in-
el constind din de ru
cu mortar peste care erau blocuri ma-
sive fasonate din gresie (70 X 23 cm;
55 X 30 cm). Din loc n loc se refa-
ceri cu de din augit-andezit,
legate cu mortar, ca plombe. In-
treaga de vest a fost de o
distrugere ce a impus refacerea
in oarecum a zidului
In timp trebuie in
citeva zidul este dezafectat prin spo-
lierea pietrei.
Materialul arheologic n cele
este relativ Apar fragmente
ceramice de oale strachini din
nu prea cu degresant lu-
crate la au fost descoperite
virfuri de diferite ca tip: pri-
mul cu virful in patru muchii cu un pedun-
cul gol n interior mai lung (L.:.._4,7 cm), ce-
in 3 muchii cu. un peduncul
(L=4,7 cm).
Porta decumana, dezvelirea acestei a
inceput n 1975; s-au oprit cu
deosebire asupra viei decumana a stra-
tigrafie pe cit de pe att de interesan-
Via - decumana are o de 4,25 m.
Primul nivel de locuire este de culoare cenu-
cu de
bune, mici fragmente ceramice, neintregibile,
cuie, un vrf de din fier in patru mu-
chii etc. Acest nivel apare la adincimea de
2,20-2,25 m are o grosime de 10-15 cm.
Deasupra acestui strat, adincit la mar-
gini este primul nivel al drumului, boltit
spre mijloc, realizat din mai mare.
Construirea sa corespunde cu cea a turnuri-
lor din ale (executate din blocuri
masive de calcar Acest prim nivel
al drumului apare la 1,50-1;85 m. Deasupra
acestui nivel al drumului pe
un strat de cu
lemn, fragmente de olane, stratul
avind o grosime de cea. 5 cm, apoi apare o
M. MOGA, F. DOINA BENEA, R. PETROVSZKY
nivelare din lut galben, care este
construit un al doilea drum urmat de o dis-
trugere prin incendiere 1,10-1,35 m. Ur-
un nou nivel de o a
treia refacere a viei decumana la 0,80-1,10.
Deasupra acestuia apare un strat de
peste care in dreptul turnului de sud
al pe o lungime de 1,50 m apare len-
tila de din mortar de fapt refa-
cere a turnului. Ultima refacere a viei decu-
mana are loc la 0,35-0,68 m deasupra
apare un strat de din ola-
ne care nu urme de incendiu.
Deci, avem de-a face cu patru refaceri ale
drumului construirea castrului, respec-
tiv a turnurilor decumana. O
de bronz de la Traian a fost des-
pe primul nivel de al turnu-
lui de nord ceea ce poate constitui un ele-
ment de datare "post quem". Lentilele de
ce apar la turnurile de nord de
sud ale refaceri ale acestora
cute cu de Prima refacere a
tu:murilor corespunznd primei refaceri a
drumului - via decumana. Materialul eera-
mic in este foarte
din de culoare cenu-
cu o cu deco-
cu bru alveolar, fragmente de

Estul castrului.
la 45-46 m
Una
de de nord-est al
castrului, iar a doua de fapt porta pretoria la
1,40 m de de nord-est. acum
arheologice -
cum - turnul dinsprl'! sud al por-
pretoria <;anstruit din blocuri de gresie
Poarta avnd o de 4 m, prin
mijloc trecea un canal de scurgere; dinspre
nord poarta era de un bloc central
executat din de gresie fasona-
ridicat pe o din de ru
mortar. Pentru a verifica nu po-
sibilitatea unei duble s;..a trasat o sec-
pe bloc, 13X 1,50 m cu
o de 8 X 2,50.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILOR ARHEOLOGICE DIN CASTRUL TmiSCUM
la 2,45 m a atins nivelul de al primei
faze al al turn era executat tot
din blocuri de gresie cu o
din trei rinduri de de riu. Zidul tur-
nului este construit astfel avind in exterior
un parament din blocuri de calcar, iar inte-
rior emplecton din de riu de
Turnul dinspre nord al dezvelite cu
acest prilej era cu un contrafort exe-
din de Stratul dens de
a fost in mare parte deranjat de
gropile moderne practicate pentru spJlierea
pietrei. In acest strat au n
nmre olane din care unele cu
pila CIV, deci C(ohors) I V (indelicorum) ca
o MA.SY, a lec-
nu poate fi pe deplin pare fi-
resc a presupune o
in oficina celor
neregulate: Numerus Palmyrenorum Tibis-
censium Numerus Maurorum Tibiscensium.
refacere a pretoria pare fie
de fapt ultima. Deci, avem o
prima cu o de 4 m, iar a doua de
3,80 m cu cea de la castrul
Micia.
S
1
A S
1
B a fost pe toa-
castrului este est-vest.
S. 1 B cuprinde dintre poarta pre-
toria principia (58 X 1 mY iar S
1
A pe cea
dintre poarta decumana principia (100X
1 m) pretoriul fiind dezvelit in cea mai mare
parte in cursul anterioare. In-
trucit nu a putut fi atins solul viu pe in-
treaga arheologice vor
continua in anul 1977. Stlratigrafic au fost
surprinse mai multe nivele_ de locuire distru-
se prin incendieri masive. In S
1
B carou 25-
28 apare la adincimea de 1,18-1,40 via prin-
cipalis sinistra avind o de 3,30 m exe-
din fiind la mijloc.
Intre 0,92-1,10 m apare o refacere a
viei principalis un strat de Dea-
supra acesteia un .strat relativ gros
de mortar. Materialul ar-
heologic n intreaga este bo-
28 - Materiale cercetAri arheo'logice
217
gat, din citeva piese din me-
monede.
.. pentru castrul
de la Tibiscum, este din-
tr-o nu prea avind ca degresant
pietricele, lucrate la de culcare
fie fie Se oalele de
tip simplu cu fundul plat, buza
in decorate cu striuri de linii drepte
sau incizate val; cu una sau
corpul sferoidal, de culoare
Strachini sau patere cu buza cane-
sau corp tronconic mai ales din
Mici fragmente de vase lucra-
te cu mna provenind de la oale-bor-
can, decorate cu buton, apar in primul al
doilea nivel de locuire din castru. In cursul
au fost descoperite Citeva frag-
mente de terra sigillata decorate cu motive
animaliere antropomorfe. Un fragment mai
mare de a in S
1
A, avnd
nceputul unei din care nu se mai
decit numai litera M - poate de
la Melausus.
Tot n a o
CIA. descoperite sint in
cea mai mare parte fragmentare,
dintr-o de calitate, cu cor-
pul rotund, capacul adincit, de obicei
decorat. Un singur fragmentar este de
culoare cu firnis de culoare-
corpul mult alungit capacul decorat cu cer-
curi concentriee. Piesele se in seco-
lele II-III. Piese din metal: - arme, au fost
descoperite in foarte mic, n deosebi
virfuri de din fier care sint de ti-
puri, cu virful in 4 muchii cu un peduncul
tronconic mult alungit, gol in interior cu
trei muchii, cu pedunculul de
Virfurile de lance toate in S
1
A
B, au lama cu o longitudi-
cu un peduncul de obicei de
Au mai piese din
bronz de mici dimensiuni cum ar fi aplici, fi-
bulP, aee de bronz, catarame, chei o
de Monedele snt marea majo-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
218
rilate din bronz doar citeva din pro-
vin de la Traian, Hadrian,
iPiul, Iulia Mammeea, Alexander Sever Fi-
lip A;rabul.
Concluzii
Pe baza anterioare a
rilor efectuate la Tibiscum n anul 1976 se
desprind concluzii: n castru
4 nivele de locui re: primul corespunde
lui Traian, ridicarea apoi n a castru-
M. MOGA, F. DOINA BENEA, R. PETROVSZKY
lui are loc n vremea
apoi o de distrugere
care s-a nregistrat att pe via decumana ct
pe latura de vest a castrului care proba-
bil trebuie n cu lui
Hadrian cu iazygi din anii 117-118
e.n.
Pentru celelalte nivele de refacere
nu elemente sigure de da-
tat. viitoare de la porta pretoria
vor aduce desigur o serie de n acest
sens.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ADRIANA RUSU
CERCETARI N NECROPOLA
MUNCELU - BRAD
C din N ecropola de la
Muncelu - Brad au continuat in campania
din 1978 in ambele sectoare, delimitate de
drumul ce duce spre localitatea Ormindea, de
pe terasa "La
NE-SV. Sectorul I a fost
de din partea a drumului ce
duce spre Ormindea, locul unde au fost n-
treprinse n campania din anul
1977, iar sectorul II din partea
a drumului.
La cele 82 de morminte de des-
coperite cercetate n campania anului 1977
se un de 33, n total ci-
mftirul avind 115 morminte.
Toate apar cu groapa de rectangu-
NE-SV, N-S, E-V. Lungi-
mea lor intre 1,50 m 1,90 m, iar
ntre 0,60 0,90 m, se adncesc
la 0,80 m.
laterale sint puternic arse nct
mntul a aspectul unei cruste de cu-
loare cu o grosime de 2--4 cm. In
mormintele pot fi sesizate, de
la 0,30-0,40 m sub nivelul actual al so-
lului, prin crusta de ars, care contu-
mormntul. socotind de la
merg pe ntreaga adncime a mormn-
tului care este de 0,25-0,40 m. Fundul mor-
mntului este acoperit pe cu
un strat de n grosime de 2-15 cm.
Materialul de inventar al mormintelor es-
te destul de El din fragmentE'
ceramice, cam, urcioare, fructiere,
cu un singur cuie de fier,
scoabe, fragmente de silex.
Materialul ceramic descoperit ca-
racteristici ale ceramicii romane provinciale
cu de la tipurile bine cunos-
cute pe teritoriul Daciei romane.
Remarcabile se fac cele stele fu-
nerare n preajma mormntului M 84
in carou! A'
3
Ele snt rupte din pricina
cu ani n a terenului, apoi
de pomi
astfel fragmentar. Ambele snt constituite
din registre, relief n partea
unde chipurile snt nchise in-
tr-un medalion care este la rndul inscris
n cimp rectangular I)artea cu
fragmentar.
La stela n preajma mormntu-
lui 84 ntre relief textul apare
scena unui banchet funerar lateral
de cte o
Interesant apare de ritul de
nmormntare anume incinerare, credem,
cu ardere pe loc. o vedem
prin grosimii stratului de
aflat pe fundul gropii, a arsurii gro-
pii ct prin unei adncituri de
30 X 25 cm n peretele mormntului, care erau
urme de brne de lemn folosite pentru ridica-
rea rugului deasupra gropii.
La o serie de morminte apar urme de pari
care au un diametru de 6-7 cm unele n
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
o
o
- ,Set
.,tltf(J
" .,

"""1
o
o
o

..

...
o -e,IS
G
\ 1111
(ii]
EZZld
SOL VEGETAL
S11RA T CULTURA
-
CARBUNE
URME PARI
..
!El ARSURA LNDERALA
IZiil
CERA!:MiDCA
ll3J CRISTAL
C!D
CUIE

Pl I. - Tipun de morminte de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Pl II. - Materiale descoperite n morminte.

,' -.Jr..

; 1
1 1
1 1
1 '
' 1
\ '
1 \
1
1
1
1. J f
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
'
\ .__
-o
t
t)
11


...-..
w ...
15

'"
1
f. .j'
'1
Pl. III _ - d . cscopente n morminte.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARI IN NECROPOLA MUNCELU-BRAD
afara conturului mormintelor, altele n inte-
rior. afnat care se
in groapa de par nu puteau fi altceva
decit unui eventual al
mormntului, avind de a face aici cu o necro-

Cimitirul de la Muncelu - Brad prin par-
sale de rit de nmormntare
a formelor de vase ce au fost descoperite
drept material de inventar unei
coloniste de ilU.ri sau dalmatieni,
n imediat cucerirea
ce se ndeletnicea cu ex-
223
tragerea prelucrarea minereului -aurifer
din parte a Apuseni n se-
colele II-III e.n.
Cimitirul, o descoperire de amploare prin
sistematice celoll"lalte mate-
riale din acest teritoriu pomenite n litera-
tura de spedalitate din secolul trecut n-
ceputul celui actual presupune existenta unor
de minieri n parte a
provinciei romane, care aveau ca punct prin-
cipal n ndeletnidire din minele
Ruda- Brad.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SION,
LUCIA MARINESCU
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN THERMELE
DE LA MICIA
HUNEDOARA]
[Campania 1978]
n anul 1978 au continuat de con-
solidare a thermelor de la Micia au fost de-
gajate o serie de care cerce-
tate n anul 1968 de un colectiv al Muzeului
Deva al
lyai" din Cluj-Napoca, condus de dr. docent
Oct. Floca. de consolidare ne-au
prilejuit o de pe care le
suocint n cele ce
Astfel, s-a constatat la Micia avem de a
face cu un complex "thermal" n
al cuvntului, complex compus din
trei edificii distincte, cu partiuri cuprinznd
diferite, dar avnd fiecare
toate necesare fluxului complet de
baie, specific pentru romani.
Edificiul, degajat n anul trecut, orientat cu
axul lung pe est-vest, are
situate spre nor.d, iar cele
zute cu hypocaustum spre sud. El se compune
dintr-un mare frigidarium, un apodyterium,
4 camere o trei camere-
Pe latura de est s-au de6coperit 6 les-
pezi de calcar amplasate la dis-
egale ntre ele (2,20 m) reprezentnd
de coloane ale unui portic ce flanca
latura care continua pe la-
turile de nord sud.
29 - Materiale cercetrl arheologice
stabilit, de asemenea, acest edificiu
a avut tlrei faze de relativ de
sesizat suprapunerilor de ziduri la
care S-'au folosit mortare diferite din punctul
de vedere al alipirii unor ziduri
noi la altele existente, avnd cotele
lor la nivele diferite, ca succesiu-
nilor de pavimente care s-au su11prins n c-
teva locuri. Pe aceste faze constructive
s-au observat diverse ale
Planimetria primei faze a edifidului
net de aceea a fazei care se pre-
ca o refacere din temelii a
aproape pe loc avnd pavimentul
subsolului la o aproximativ cu
aceea a pavimentului de peste suspensurile
primei f,aze (1,48 de 1,58 m).
Ultima de n extin-
derea planului celei de a doua, a
abside deschiderea unor noi praefur-
nia, ca refacerea bazinelor din frigidarium.
Cea mai veche n
stratigrafice sigure (ntr-o de veri-
ficare din exteriorul porti eului de 38 X 2 m)
a la -0,97 m sub primul nivel de
Este un dupondius de la Hadrian
(RIC, 557) emis la Roma n anul 118. Cele
mai noi monede dar care nu au fost pre-
cis determinate de la Filip Arabul.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
IOAN
[Raport pentru campania de
din 1978]
n perioada 5 septembrie - 3 octombrie
1978 Muzeul Hunedoara - Deva a
continuat ncepute n 1977, n ca-
drul atheologic Micia, la necro-
pola Fondurile neces<llre
(10 000 lei) au fost puse la de
Muzeul Deva. Din colectivul de cer-
cetare au parte Ioan Cor-
neliu Avram de la Muzeul din Deva.
n campanie
au continuat pe cele din 1977, avnd drept
scop dezvelirea acelei din necropola es-
a Micia azi n
dr-eapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de
casa sitelor, a termocentralei
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, n cer-
cetarea n 1977, opt morminte
fazei de nceput a -cimitirului (pri-
ma a secolului I e.n.). In acest sens
au fost trasate patru paralele, late
fiecare de 2 m cu lungimi diferite, n-
sumnd o de 96 m
2

In timpul s-a putut stabili n
zona se marginea nord-
a neoropolei, unde au fost aflate mor-
minte din prima a sec. II e.n. Mor-
mintele cunosc o concentrare spre es-
tic al spre partea opu-
care nu urme de nmormntare.
In dezvelite (S VI-IX) au fost
descoperite un de 10 morminte de in-
care se n din tipu-
rile de morminte de cunoscute:
29"
morminte plane cu groapa morminte
cu groapa Numerotarea mormintelor
a fost n ordinea descoperirii lor.
!Mormintele din prima categorie, n
de cinci (M 10---113, 17), cu g1roapa au
la adncimi variind ntre 0,35 m -
0,50 m de nivelul actual al solului. Con-
turul lor se delimita bine n solul argilos
Lungimea la 1,70-
1,95 m, 0,70-0,87 m, adncimea
0,34-0,49 m. Orientarea aproximativ pe di-
est-vest, cu lui M 11 care are
axul lung al gropii pe SE-NV. Fun-
dul gropilor mortuare snt pu-
ternic arse nct a aspectul
unei cruste de culoare cu pe-
te negre, groase de 5-7 cm. mor-
mintelor din oase umane calcinate
amestecate cu de fragmente
de ars la se n can-
redULSe, M 11 la care
cantitatea d-e de mate-
rial lemnos earbonizate n groapa so-
ne a considera incine-
rarea s-a produs aici nu pe un rug n exte-
rior. Inventarul funerar este relativ bogat:
Ulrcioare funerare, cuie de fier, de fier,
monede de bronz etc.
Mormintele cu groapa mai
numeric (M 9, 18, 16) se reduc la o
de aproximativ rotund
(diametru! aproximativ 0,90 m), o
amenajare n interiorul au
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
'
MICIA - NECROPOLA
IOAN ANDRITOIU
'
[Raport pentru campania de
din 1978]
n perioada 5 septembrie - 3 octombrie
1978 Muzeul Hunedoara - Deva a
continuat ncepute n 1977, n ca-
drul aTheologic Micia, la necro-
pola Fondurile
(10 000 lei) au fost puse la de
Muzeul Deva. Din colectivul de cer-
cetare au parte Ioan Cor-
neliu Avram de la Muzeul din Deva.
n campanie
au continuat pe cele din 1977, avnd drept
scop dezvelirea acelei din necropola es-
a \romane Micia azi n
dreapta liniei ferate Deva - Arad, la sud de
casa sitelor, a termocentralei
Mintia - Deva. Aici au fost sesizate, n cer-
cetarea n 1977, opt morminte
fazei de nceput a dmitirului (pri-
ma a secolului I e.n.). In acest sens
au fost trasate patru paralele, late
fiecare de 2 m cu lungimi diferite, n-
sumnd o de 96 m
2

In timpul s-a putut stabili n
zona se marginea nord-
a neoropolei, unde au fost aflate mor-
minte din prima a sec. II e.n. Mor-
mintele o concentrare spre es-
tic al spre partea opu-
care nu urme de nmormntare.
In dezvelite (S VI-IX) au fost
descoperite un de 10 morminte de in-
care se n din tipu-
rile de morminte de cunOLScute:
29"
morminte plane cu groapa morminte
cu groapa Numerotarea mormintelor
a fost n ordinea descoperirii lor.
!Mormintele din prima categorie, n
de cind (M 17), cu gJroapa au
la adncimi variind ntre 0,35 m -
0,50 m de nivelul actual al solului. Con-
turul lor se delimita bine n solul argilos
Lungimea la 1,70-
1,95 m, 0,70-0,87 m, adncimea
0,34--0,49 m. Orientarea aproximativ pe di-
est-vest, cu lui M 11 care are
axul lung al gropii pe SE-NV. Fun-
dul maJrginile gropilor mortuare snt pu-
ternic arse nct a aspectul
unei cruste de culoare cu pe-
te negre, groase de 5-7 cm. mor-
mintelor din oase umane calcinate
amestecate cu de fragmente
de ars la se n can-
redUlSe, M 11 la care
cantitatea de de mate-
rial lemnos carbonizate n groapa so-
ne a considera incine-
rarea s-a produs aici nu pe un rug n exte-
rior. Inventarul funerar este relativ bogat:
Ulrcioare funerare, cuie de fier, de fier,
monede de bronz etc.
Mormintele cu groapa mai
numeric (M 9, U, 16) se reduc la o
de aproximativ rotund
(diametru! aproximativ 0,90 m), o
amenajare n interiorul au
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
228
IOAN
fost depuse incinerate culese de\1 a fi descopeTirea n S VII
pe rug. Urmele de a unei de pietre aranjate n
relativ reduse, se pe fundul gropilor. (2,40 X O, 70 m) pe care-I con-
In morminte au foot oase calcinate,
de iar uneo1ri de
mnt ars. Obiectele de inventar snt mai pu-
numeroase (urcior, cuie de fier,
n stadiul actual al nu a
fost identificat locul unde se efectua ar-
derea cadavrelor
un cenotaf (M 15). Sub stratul de
pietre nu a fost nici o de inven-
tar.
Continuarea n necropola de
la Mida n 1979 o Ea
are n vedere stabilirea limitelor sudice es-
tice ale necropolei a dezvelirii monumen-
telor funerare aflate n
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
.l<'ig. 1.
Fig. 2.
Necropola Micia .
Necropola Micia.
Fig. 3. - Necropola Micia.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. Necropola Micia.
Fig. 5. Necropola Micia.
Fig. 6. Necropola Micia.
Vedere a
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
H. DAICOVICIU,
D. ALICU,
1. PISO,
C. POP,
It RUSU
SANTIERUL ULPIA TRAIANA
'
SARMIZEGETUSA
[Campania 1978]
din anul 1978 n capitala Daciei
romane au fost orientate n mai multe di-

1. Investigarea n continuare a sistemului
defensiv al
2. Degajarea din preajma
amfiteatrului;
3. Dezvelirea n continuare a marelui tem-
plu nchinat mai multo-r
4. unor vestigii din epoca medie-

Rezultatele la primele obiec-
tive var fi expuse n prezentul raport. La ob-
iectivul al treilea cu fost de
ele vor fi prezentate, mpreuml
cu cele din 1979, cnd templul n chestiune
va fi complet dezvelit. Ct despre vestigiile
romane la cu prilejul
unor urme de locuire din evul mediu, ele vor
fi prezentate n raportul Radu
Popa.
asupra .sistemului defensiv al
Ulpiei Traiane, ncepute n 1975 prin tu-asa-
rea unei (Z
1
) pe latura a in-
cintei urbane, au fost reluate prin alte
Z
2
(pe latura de 30X2 m,
Z
3
(pe latura de 56 X 2 m. S-a lu-
crat n dificile din pricina nivelului
ridicat al apei freatice.
In Z
2
a fost pus n un val de
negru galben, a
este de 2, 70 m a
avusese o de circa 13 m. In
structura valului, spre se mai o
de ars, greu de explicat, o
ruginie de apro-ape 4 m
de circa 2 cm, provenind poate de la putre-
zirea unei scnduri de lemn.
Panta a valului a fost
ulterior de zidul construit n opus
incertum cu mortar placat la exterior cu
blocuri fasonate. Zidul, a se
la adncimea de 1,45 m, are o de
2 m a fost construit in trepte in sensul
acea parte a temeliei peste care s-au
blocurile fasonate se mai mult n
solul viu; pe o
me de 20 cm temelia a fost
mortar. o de 1,50 m, pe care s-au
au citeva blocuri,
un care n-a putut fi cercetat din pricina
apei freatice; el coincide, probabil, cu
valului de S-ar ntre
m 24-25 ai incepe panta unui alt
dar apa n mare cantitate ne m-
facem precise in

Este, oricum, zidul a fost
nfipt, cel pe n partea
a unui val de ca-
re se adeseori la castrele cu
faze. mprejurare
rerea ipoteza incinta Sarmizege-
tusei romane mai mult sau mai pu-
traseul incintei de a unui mare
castru, poate al legiiunii a IV-a Flavia Felix,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
232
ridicat ntre cele dacice ale lui
Traian.
Spre interior, baza valului a f.ost
de canale, azi pline de nisip,. construite
din de ru, mortar. Canalul de
vest, orientat NE-SV, este placat n interior
cu lespezi nefasonate; cel estic, orientat N-S,
nu are un asemenea placaj.
In Z
3
valul s-a pe o
me de 2,10 m de la solul viu.
n acest caz, partea lui a fost
pentru construirea zidului, lat la de
1,60-J, 70 m; aici temelia zidului n-a mai
fost n trepte. Placajul exterior al
zidului s-a mai bine dect n Z
1
, pe
o de trei rnduri de blocuri. Pnza
de ne-a mpiedicat din nou
facem asupra (sau a

Panta a valului a fost de
o mare (3,30 m n diametru), care se
1,75 m de nivelul antic. In ea
s-a o mare cantitate de
ars, precum monede arse
extrem de corodate.
In spatele valului, la o de circa
3 m, se urmele unui drum lat de 3,75 m,
pavat cu de ru de ambele
cu pietre mai mari. iPe latura
a drumului exista o de 25 cm, iar
apoi urma un zid n opus incertum, lat de
1,10 m, unei care ur-
a fi n viitor. Este posibil
avem de-a face cu incinta unui complex arhi-
tectonic, aflat la nord de zid repre-
zentnd o curte; s-ar explica de-
nivelare ce se aici.
In zona amfiteatrului, cu prilejul
laturii vestice a schelei gladiatorum au fost
surprinse zidurile a Cele
au fost excavate n toamna anu-
lui 1978. Pentru simplificare, vom numi
direa dintre schola gladiatorum amfitea-
tru A cea la nord de ea -
B.
A, de aproape are
dimensiunile exterioare de 8 X 9,10 m. Zidu-
H. DOICOVICIU, D. ALICU, I. PISO, C. POP, A. RUSU
rile late de 0,50 m, s-au
destul de prost inferioa-
re a mortarului folosit. Latura ei nu
este cu schola gladiatorum.
NE al A se suprapune tcanalului de
evacuare a apei scholei gladiato-
rum. Laturile lungi, respectiv nor-
snt de canale, pri-
mitiv construite din de ru. Pri-
mul canal este paralel cu latura de est,
care de fapt peretele estic al
canalului. Acest canal pe circa
4 m n exteriorul spre nord.
Al doilea canal, ale urme au fost
site n exteriorul spre sud,
n la 4,25 m de sud-estic al ei
se spre vest, n mijlocul camerei,
pentru a reveni apoi la de
nord-estic, prin latura
In unele mai ales n zona de
nord-est a au fost surprinse resturi
dintr-un pavaj de cocciopesto. La 2,85 m de
zidul estic al ei, paralel cu acesta, s-a desco-
perit un zid legat cu lat de 0,45 m,
pe pavajul camerei.
Materialul arheologic descoperit n
din cteva fragmente ceramice o
Se poate stabili o crono-
logie a lipsind elemen-
te pentru o cronologie Astfel, n-
tr-o a existat o cu o sin-
cu cocciopesto.
este fazei 1 de la schola
gladiatorum, zidul ei estic un pe-
rete al canalului scholei. La un moment dat,
camera este cu galben mo-
loz. Acum snt construite canalele zidul
care mparte n
Din nu am surprins acest al doilea
nivel de el fiind distrus probabil
inainte de anul 1882, an n care "Societatea
de istorie" de la Deva ncepe la
amfiteatru excavat
n zona acum de noi
la -0,80 m am o
din anul 1879).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
Din acest motiv nu putem nici pre-
supune, la ntregii zone a
amfiteatrului, adncimea la care se afla cel
de-al doilea nivel. Prin urmare, putem ad-
mite ideea zidul transversal al
orientat N-S, este de fapt temelia
mortar, n a unei struc-
turi de lemn sau cu mortar.
Nu putem preciza dar
ea poate fi n cu schola gla-
diatorum amfiteatrul.
B. La
la nord de A la vest de schola
gladiatorum, a fi cu vreu-
nul din edificiile amintite, au fost surprinse
4 faze de
Din prima s-au numai urmele
laturii sudice ale laturii estice. Ur-
mele constau n impresiunile n solul antic
ale unor brne de lemn, care constituiau tal-
pa Prima este ur-
mele incendiului constnd dintr-o mare can-
titate de etc. Brnele din fun-
n-au ars; ele au fost scoase, iar
a fost umplut cu
In faza a II-a se o
tot de lemn, care nu mai pla-
nimetria primei faze. La'tura ei se
cu 2,10 m mai spre vest dect n prima
Peretele sudic cu
peretele sudic al primei faze. Mai mult chiar,
brna de la este n pri-
mei faze. liber (brna din faza
a II-a este mai cen-
timetri spre nord) este umplut cu 2-3 rn-
duri de De asemenea, sub
s-a un rnd de n
vestic nordic ai nu au fost
din cauza unei moderne.
a fost de
de lemn. Pavimentul gros de 0,10-
0,15 m, din cocciopesto, foarte bine
ocupate de brnele
In avea cel pu-
patru
Camera 1, la vest, este dis-
att de
30 - Materiale arheologice
233
cit de o a antice.
ei este de 3, 70 m.
Intre ea camera 2, la est, se ri-
dica un perete lat de 0,22 m. Camera 2,
mai bine, are dimensiunile de 3 X
2,35 m.
Camera 3, cea mai bine
mai spre est, este de camera 2
printr-un perete lat de 0,32 m de came-
ra 4, la nord de ea, printr-un perete
lat de 0,22 m. Dimensiunile sale snt de
3,45 X 3,40 m.
Camera 4 este de zidurile
din faza de
Dimensiunile sale snt de 4 X 3,40 m.
La nivelul camerelor s-a terra sigillata,
la nceputul sec. II.
In faza a III-a de lemn este de-
se alta, cu ziduri de
Din au fost
acum doar o parte din zidul sudic din cel
estic. Zidurile de nu mai
cu de lemn. Astfel.
zidul estic distruge o parte din pavajul ca-
merei 4, iar zidul sudic se trep-
tat cu 0,38-0,60 m de peretele sudic al
dirii din faza a II-a. Intre zidurile fazei a
III-a se un strat gros de
din galben, pigmentat cu mortar
In stratul inferior al umpluturii s-a
o de la Faustina. Nivelul su-
perior al umpluturii, deci nivelul de
din faza a III-a, nu a fost surprins din ace-
motiv ca n cazul A.
Latura a fost pe o lungime
de 9 m, iar cea pe o lungime de
10,25 m. zidului, construit n opus
incertum din de ru cu mortar,
este de 0,40 m.
Faza a IV-a este de fapt o compartimen-
tare a din faza a III-a.
Ei i ziduri adosate zidului su-
dic celui estic ale fazei a III-a. Aceste
ziduri sparg pavimentul de cocciopesto din
faza a II-a a camerelor 1 4. Lipsa nivelu-
lui sUJperioc nu ne permite pri-
vind eronologia fazelor de ale
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GH. POENARU BORDEA,
CR. M. VLADESCU
SAPATURILE DE SALVARE
DE LA CASTRUL ARUTELA DIN 1978
ntreprinse la Arutela n cam-
paniile 1967-1970, ale rezultate au
fost comunicate publicate, care defineau
castrului locul n sistemul de-
fensiv al limesului Alutan, s-au efectuat
la terasamentul ferate Rmnicu Vlcea-
Sibiu de pe malul stng al Oltului.
cu demontarea ferate, care aco-
perea partea de vest a castrului la ma-
lul Oltului, n cu de ame-
najare a hidrocentralei Turnu, a devenit po-
obligatorie o cercetare
avnd caracter de salvare a acestei zone.
a dus la dezvelirea a supra-
nsumnd 975 m
2
,
ea efectundu-se n perioada 6 iulie-5 au-
gust cu concursul minii de lucru la
de lotul nr. 1 al hidra-
centralei Turnu, (condus de ing.
de militari de pe Muzeului militar
central de la
Zona de cercetare a fost n
marcate de la nord la sud.
Zidul de nord al incintei castrului a fost
spre vest pe o lungime de 12 m la
care se 3 m, pe parcursul
rora au mai pietre din temelie, la
malul prezentndu-se ca retezat
de apele Oltului, probabil cu prilejul unei
n antichitate. Grosimea
sa era de ca n restul incintei de
1,58-1,60 m, ajungnd n zona pintenilor la
Jo
1,68 m. Murus-ul s-a pe o
de 1,20-1,25 m una de
0,26 m, la punctul de unde a putut fi
rit doar pe urma pietrelor izolate din funda-
La exterior s-a soclul cunoscut
din campaniile anterioare, lat de 0,13 m
nalt de 0,20 m. La 7 m spre Olt de la locul
de unde s-a inceput se o plat-
incintei, pe un so-
clu nalt de 0,15 lat de 0,18 m, avind
de front de 0,45-0,50 m lungi-
mea de 2,80 m, in
cu murus-ul. Platforma constituie pentru
castrul de la Arutela un element nou de
avind foarte probabil de
suport pentru o de La interior
au mai doi pinteni, primul situat la
4 15 m cel de al doilea la 8,50 m de ultimul
plnten 'vestic dezvelit in campaniile anteri-
oare, intre ei fiind de 3,40 m.
Zidul sudk de a mai fost
pe o lungime de 13,20 m la ruptura
malului. Murus-ul are aici o grosime de
1,58-1,60 m la exterior un soclu
lat de 0,15 m inalt de 0,25 m.
sa intre 0,40 0,86 m. La
interior, la 3,10 m de ultimul pinten vestic
dezvelit anterior, apare un alt pinten, urmat
la 7,20 m de un al doilea la 11,50 m de
al treilea. Pe latura a zidului su-
dic de se un soclu
din pietre legate cu mortar .lat de 0,20-
0,25 m inalt de 0,18-0,20 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
236
Din zidurilor de nord de sud
ale praetoriumului nu s-a mai ni-
mic; n schimb, pe latura s-a aflat
o de de 0,90 m
de 0,40 m, la vestic al zidului
trat, avnd n continuare, coliniar, pe traseu
cteva pietre izolate. Pe latura s-au
ntlnit doar pietrele izolate, coliniare. La-
tura a poate fi ipo-
tetic prin astfel nct lungi-
mea a zidurilor de nord de sud ale
pretoriului 16,30 m. In interior nu
au putut fi delimitate de la vest
de atrium. Pe o de 3, 70 X 8,30 m
s-au descoperit pietre mici de ru formnd
un pavaj n cu cel din atrium. In
interior nord-vestic s-a aflat un alt
pavaj, tot din pietre mici, poate al unui
e\"entual oficiu, urmat spre vest pe
de un pavaj de pe o supra-
de 3 X 3,80 m.
La 1,60 m sud de primul pavaj amintit
mai sus se un canal de scurgere format
din pietre oblic avnd deschiderea la
partea de O, 70 m la partea in-
de 0,20 m. Canalul a fost
pe o lungime de 2,80 m n spre Olt.
Din via decumana, care apare acum pen-
tru prima la Arutela, s-au doar
pietre izolate de ru la vest de mijlocul la-
turii vestice pe o lungime de 5, 70 m
n malul rupt de Olt.
La 3,50 m de incinta se via
sagularis, spre Olt, din
pietre de ru, avnd marcat mijlocul cu dale
sau pietre mai mari. Se pe o lun-
gime de 10 m cu o deviere spre
nord-vest este de 1,40-1,90 m. Via
sagularis de zidul sudic este
intre zona inainte la pri-
mul pinten din campania de unde
se pe o lungime de 12,68 m, cu
o deviere tot spre nord-vest, avind
o de 2 m. Structura ei este
cu cea de latura de nord.
Via latera praetorii sinistra de la
segmentul dezvelit in campaniile anterioare,
GH. POENARU BORDEA, CR. M. VLADESCU
cu latura de nord a praetorium-ului
este pe o lungime de 6 m o
de 2,20 m, fiind ca
deviere cu via sagularis. Via latera
praetorii dextra n
dar este mai Se pe o
lungime de 6,9 m o de 1,80 m.
La 0,90 m de viei latera praetorii
sinistra s-a descoperit un bazin-rezervor,
construit din pietre
oblic, avnd dimensiunile 42 X 32 m la
15 X 40 m, adinc de 0,45 m placat pe fund
cu materiale. In retentura dextra
pe baza pietrelor izolate coliniare se recons-
tituie ipotetic o de lemn, a la-
anterior, avind laturile
de nord de sud lungi de circa 15 m. In
retentura sinistra a existat foarte probabil
o n interiorul au
pe o de 5 X 4 m resturi din-
tr-un paviment de
La 1,90 m vest de locul
pe latura la exterior un
canal acoperit cu dale mari de
rit pe o lungime de 4 m pe nord
care n unghi drept pe
est-vest pe o lungime de 5 m, poate
n cu termele care, informa-
de lot, s-ar fi aflat la o
de circa 50 m nord de castru.
Pe s-au descoperit ur-
obiecte mai importante:
- trei monede de bronz, doi de
la Hadrian un as de la Caracala;
-un
- un ulcior mic
- vrfuri de pilum
vrfuri de siriene
o de bronz
un pandantiv de
o
un pinten fragmentar
Cercetarea castrului propriu-zis se ncheie
astfel, urmnd ca ulterior se
rile de consolidare restaurare, pentru a
n continuare ca obiectiv n circuitul
turistic al Oltului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
VICTOR BAUMANN
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE EFECTUATE N "VILLA
RUSTICA" DIN MARGINEA NORDICA .
A COMUNEI NICULITEL
'
TULCEA]
0,0 Din anul 1970 Muzeul "Deltei
din Tulcea a luat in studiu teritoriul rural,
situat in zona de sud-est a Noviodu-
num, tot mai puternic afectat de
agricole. de au con-
tribuit la localizarea de numeroase urme de
locuiri care s-au succedat in n-
cepnd cu prima a fierului la
inceputul feudalismului romnesc.
0,1 mai vechi executate
de colectivul de la - in
1953, in punctul situat la 3 km
vest de satul in 1955-1956 in
zona a Noviodunum (Punctul
"Pontonul Vechi")
2
, iar in 1958, Institutul de
Arheologie din in colaborare cu
muzeul din Tulcea, au efectuat ar-
heologice in necropola a in
punctul "Movilele dese"
3

In anul muzeul din Tulcea a
o
n apropierea prului Capaclia, la cea 600 m
1
SCIV, 1-2/1954
(Sondajul de la
2
l. B a r n ea B u c u r M i t re a,
le de salvare de la Noviodunum, Materiale, V,
1959, p. 461 urm.
3
Exp. B u j o r G. S i m i o n, de
salvare din cimitirul roman de la Isaccea, Mate-
riale, VII, 1960; Exp. Bujor, Dacia, N.S., IV,
1960.
vest de DN 224, iar in 1972 a efectuat un son-
daj intr-o "villa rustica'' in
tea movilei, la cea. 200 m S-E
5

0,2 Aceste au permis delimitarea
a zone distincte in antichi-
tate: zona necropolei tumulare a No-
viodunum, la N-E de valea Acic-tepe
teritoriul rural cuprins la sud, intre
romane: una la alta
ntre L. Rotund L. Telincea, la cea. 5 km
NE de satul In acest teritoriu au
fost localizate 6 romane de tip
"villa rustica".
0,3 Afectarea valului de care n-
spre nord comuna ca a
altor vestigii arheologice din apropierea aces-
tuia, n special a celor din imediata extremi-
tate de nord a comunei, extinderii
de la C.A.P. Ni-
au impus sistematice in
in vederea
arheologice existente.
0,4 In marginea a comunei Nicu-
printre alte vestigii arheologice, a fost
4
Rezultatele acestei au fost publicate
rle G. Simion, n Peuce, VI, Tulcea, 1977,
p. 126 urm., sub titlul ,.Descoperiri noi n teri-
toriul Noviodunens".
5
Vezi V. H. Bau ma n n, arheo-
logice asupra cronologiei ru-
rale din zona de nord a n Peuce,
IV, Tulcea, 193-1975, p. 109 urm.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
\\ ! ' !
\
1 ' i
-+----- --r----1-----+--------r---t-----H
', -:.;--- -.7"!- - -- ! ,, i !
' ----;::::.-::-----.::--.---- -- l ! \
15 -._ +t .............. - l .. r---- ----.:--===:-___ --.
: - _,. - ---L_ r- -_ _ ----- r i - J
)- 1 ----F--- .. - -==- -,_ - =.:::_ ---+ ..... . i:.
. . .. 1 1 ........... - - --"-_ ( ;:
\ f7tfh. .. w.' - - - ', 1 - :
""- 1 _:_:_'.----'!P 'i Ii r- - + ';;::_ '1 c-),
.. .... k r- , __ ,_ - -': --. -_ .. _\ : :_:'_.
12 .,".
- 1
. .-,
"'
+--'
1 /. --- JC r\
.__..f-.1---:-- ' -----+- 1 , - \;V: .
: 1 /-1........ ! 1 . . . ::
1 1 / 1 , , .. ; 1
ft/ f ' 1 . - ( ! !
'L_ . ! ! :1
-- ; : -... \. i --+ i
1
__ --+
1
---i
- -----\--t- ,--- , . . ::
: -. ; 1 i 1 . 1 \ 1 : :
: i' .. 1 1 1 ' 1
, _ 1 . - ..- E \
1
! !
1 1 ......
', : 1 ,
'. 1: .. . 1 .c.4, ..
-

1/-._ -- ?1 1 1.
, 1 ' - t b: /' 1 B. fi
... :l,JTI, -;-, ..... !\4'-;1 1 .-- ,! -rLI ,-, .. - ... ----.;: ;------
. - , l:_ ____ r 1 1. , 1
l!; ' 1 -{f ---- ._:_rJ.:-., .,,-;;,;
' __1_ -' '
1
0
r'H'
......... ...;:- ". , -- .: : . 1 --
'"'"'r - --: - - - - ' : l-l
1
. : . .
8 ,, ..... - -----(--:::::::::. ------- ,' .i J:l:. 1 ,: :;, \
. - ---- -- :::,::-.:-::: ..u ' i -- . j: i \
D l E F 1 G l H l 1 \ \.
Fig. 1.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE lN "VILLA RUSTICA"
239
o "villa rustica" epocii
romane timpurii.
au fost de Muzeul "Del-
tei Tulcea au fost conduse de
V. H. Baumann. arheologice s-au
n cursul anilor 1972-1974
1977, n campanii scurte de cea 2-3
mni, ncadrarea
ntinderea, elementele constitutive ale com-
plexului structura social-eco-
a acestuia
6
. Villa de la se
afla n apropierea unei necropole tu-
mulare cu movile aplatizate perma-
nentelor executate de-a lungul ani-
lor, fiind de o de tip "vi-
cus" printr-un mare val de care n-
dinspre nord
0,5 Inainte de cooperativizare intreaga su-
fusese cu de vie. Cu
ocazia efectuate, proprietarul a
extras o mare cantitate de demante-
lnd o serie de n special n par-
tea de vest de sud-vest a villa-ei. In zona
de amplasare a villa-ei n 1962 au fost
pate adnci pentru protejarea depen-
C.A.P.-ului de pluviali care,
nivelarea valului de inundau
permanent acest sedor depunnd o rm:are
cantitate de ml. Aces:te au disbrus
vestigiile arheologice ntlnite 13iprorape n
ntregime incinta de est a villa-'ei.
0,6 Toate acestea au ngreunat
arheologice, uneori imposibile. Zo-
6
Exceptnd lucrarea mai sus
din villa rustica, de la au inedite
la terminarea lor n vara anului 1977. Re-
zultatele finale le-am prezentat n octombrie 1977
ntr-o la sesiunea Muzeului de
istorie arheologie din cu
titlul "O villa rustica n ani-
malelor" sub forma unui scurt raport la sesiu-
nea de rapoarte la Mu-
zeul de istorie al R. S. Romnia, Buc., 9-11 mar-
tie 1978.
7
Aceste se fac numai cu scopul de a
realiza o ct mai localizare a villa-ei, fiind
din punct de vedere al isto-
rice dintre villa valul de din epoca ro-
trzii.
na a fost n ca-
rouri cu latura de 10 m codificate, conform
planului la scara: 1 : 500, cu litere de la A
la U pe axa absciselor cu cifre de la 1 la
20 pe axa ordonatelor. Villa se nscrie n ca-
rourile D,E,F,G,H,I,J, 9-16 din caroiajul ge-
neral. Reconstituind pe baza ar-
heologice, a terenului, pu-
tem face precizarea proprietarul roman
amplasat la marginea unui
platou nu prea nalt care se pierdea la nord
ntr-o In stratul ar-
heologic se situat la numai 0,30 m sub
solul actual, pe cnd n rest el ncepe de la
0,60-0,80 m adncime, fiind n multe locuri
puternic la adncimea de 1 me-
tru, de executate anterior supra-
pus de un strat gros de depuneri aluvionare.
1,1 Intreaga a fost prin
n cruce, n de care s-au
stabilit patru sectoare de cercetare (!-sud;
II-est; III-nord; IV -vest), executndu-se 44
de a amplasare au
fost de obiectivele ur-

1,2 Villa de la cuprinde o supra-
de aproximativ 4 593 mp, fiind ncon-
de o din le-
cu n tehnica "opus incertum"
de 0,65 m pe laturile de
nord sud de de 0,65 X
0,65 metri. Este de cu
laturile mici de 64,40 m lungime situate la
nord sud, laturile mari, de est de vest,
avnd lungimea 71,35 m. In de sud-est
al a fost o
din trei
(A, B, C).
1,3 Primele (A B) fac corp
comun spre est cu zidul de au di-
mensiuni apropiate. Cea mai mare
A este aproximativ de 10 X 11,50 m,
rea B, la nord, avnd dimensiunile de
11 X 9,50 m. Cea de a treia C, si-
la vest, era de aproximativ 20 rn
de 3 m.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
240
Acest coridor lung era la vest de
un zid din cu ingust de
0,50 m. Compartimentarea a
dirii s-a cu ajutorul de chir-
pic. Cele trei aveau podeau
la nivel din
cu pregnante urme de in centrul n-
B puternic n partea su-
a A. In coridorului C spre
vest, pe o aproximativ
la nord de un zid ingust de pe al
a fost surprins postamentul unei baze
de coloane, la vest de un fragment dintr-o
. de calcar, se probabil un portic
(D).
In interiorul acestuia a fost o
de chirpic ars, pe po-
deaua Cantitatea mare de cera-
n stare diverse
obiecte de uz casni>e - o de
cteva piese de bronz, o de os -
toate provenind din zona porti<;ului D, un ac
de argint cu din metal folosit
pentru prinsul descoperit in in-
C, ace de de cusut
din os un ac de din bronz - prove-
nite din B, un styllus din fier
sit in A, ca procentajul de 60D/o
din total al monetelor descoperite
VICTOR BAUMANN
in cursul arheologice, vin evi-
faptul cu tot as-
pectul ei modest destul de curios
avem n vedere a folo-
sit drept
2,0 - era n partea de
nord de un zid masiv din cu
cu temelia .de 0,60 m, din care s-au
aproximativ 0,50 m din con-
din blochete fasonate. In din
nord-vest al B un fragment de zid
avind (0,65 m)
marca o intrare de de
chirpic a zidului care pe res-
tul lungimii, B A de C.
In marginea a zidului de nord
al au fost descoperite resturile unui
jgheab unghiular realizat din pietre
late pe cant, care avea cu o
special in vederea re-
apelor pluviale rezultate de pe acope-
nclinate ale insta-
(E) era din 3 ziduri de
cu construite n tehnica "opus in-
certum", tencuite cu mortar pe inte-
rioare dispuse paralel n fel incit for-
mau canale corespondente. Canalul de
nord, mai ngust (0,40 m), avea cu
jgheabul exterior printr-o deschidere mai
Fig. 2. - Aspect din timpul
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE IN "VILLA
241
in de pilnie, pe cind cel sudic,
mai lat (0,50 m), forma un fel de bazin cu
marginile ovale, pe fundul se depozi-
tase o mare cantitate de ml. se
sprijinea la est pe zidul gros al incintei
avea puternic in locurile ca-
re supoi-tau presiunea apei. Avea o lungime
de aproximativ 7 m o de 2,32 m
(respectiv 1/3 din lungime). instala-
la nivelul solului, era
o care masivitatea zidurilor,
trebuie fi avut o
2,1 O curte (P) din
trei de un peristyl, se afla in
centrul Zidul peristylului, nalt
de O 30 m avea baza n forma unei plinte de
. ' '
0,50 m din pietre de di-
verse legate cu pe care fu-
sese aranjat regulat un de blocuri mari
de La care variau ntre 2,32-
2,35 m, se aflau postamente rectangulare de
calcar cretacic sau blocuri de
mari. Pe patru dintre ele s-au bazele
unor coloane din material chiar
fragmente din coloanele peristylului.
2,2 Pe mijlocul laturii de nord a peristylu-
lui a fost o monolit,
din calcar cretacic, avind 2,14 m lungime
un diametru de 0,28 m. unei baze
de de O, 17 m (7 + 3 + 7),
s-au 2,31 m care, la
mea zidului de 0,30 m, ne-au dat
de 2,61 m. dimensiune corespunde
perfect piciorului roman de 0,29 m
8
, repre-
zentnd 9 picioare ceea ce presupu-
ne peristylului se afla la apro-
ximativ 3 m
2,3 Verificind folosirea piciorului roman
ca unitate de in construirea villa-ei
de la nu putem nu
dimensiunile incintei (de 71,34X64,38 m) co-
respund exact de 246 X 220 picioa-
8
C f. G r. F 1 ore s c u, Sisteme constructive
romane la Histria, SCIV, IV, 3-4/1953.
31 - Materiale arheologice
re, pentru apei pluviale
are 24 picioare lungime 8 picioare
dimensiune de 8 picioare au spa-
dintre postamentele de pe zidul peristy-
lului. Peristylul avea latura de est probabil
cea de vest, de aproxi-
mativ 25 m lungime respectiv 86 de picioare,
pe cnd latura de nord, bine n
cursul de 29 m, exact
100 de picioare romane.
2,4 curte de
peristyl era larg spre sud. In apro-
pierea de sud-vest al incintei se afla
o intrare de 'Cllplroximativ 3 m. Un frag-
ment de descoperit intrare pre-
supune poarta era de coloane de
calcar. Prin intrare se putea
de n curtea in pavilionul de lo-
cuit, sau direct n zona dependin-

3,0 Este regretabil distrugeri-
lor moderne, partea de sud-vest a villa-ei nu
a putut fi suficient. Se poate pre-
supune amplasarea unei n acest sec-
tor s-a mai ales n scopul
directe n zona a deranja
eventual celelalte aferente
Aceste erau situate n jurul
interioare in zona de vest, nord est a aces-
teia.
3.1 arheologice au
unor mari in special n par-
tea de nord, delimitate de de pi-
din
cu pe care erau situate postamentele
unor coloane, foarte probabil de lemn, cu sec-
n conformitate cu unul din
postamente in care s-a locul de n-
castrare al coloanei. au dimensiuni
de aproximativ 1 X 1,20 m, dintre ei,
din centrul lor, fiind de 3 m. Cel
mai nordic de se 'la o
de 4-5 m de incinta de nord a
delimitnd numit de noi K.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
242 VICTOR BAUMANN
Fig. 3. - Aspect din timpul
Cel de al doilea de de dimen-
siuni ceva mai reduse (1 X 1 m) se situa cu
9 m mai la sud, marcnd un - 1 - de
dimensiuni respectabile. La 4 m sud de cel de
al doilea de s-au descoperit frag-
mente ale unui zid masiv de cu
ca dimensiuni zidului de

Acest zid delimita la nord H crea
la sud un culoar (G) de 2,60 m, de-a lungul
!"'-turii de nord a peristylrului.
Se pare zidul avea o func-
deoarece s-a observat o deman-
telare a unor din el la ni-
velul de unor fragmente
de cea 3,50 m lungime in scopul
rii interior.
Aici au fost descoperite resturile unei
vetre ovoidale, de aproximativ 2,20X1,80 m,
grosimea stratului de
mnt ars, o de timp.
3,2 In interiorul (K !) nu
au fost surprinse elemente care ateste o
oarecare a lor. In H, frag-
mentelor de zid situate 'in a cite doi
ca vetrei, pot
eventual 'locuri 'd-elimitate de gardud m-
pletite sau din lemn.
3,3 aceste depen-
nu puteau fi destinate dect animalelor
in special vitelor. Cantitatea mare de oase
de in cursul ca
nivelul de puternic n
acest sector, vin in sprijinul de mai
sus.
3,4 mare de animale pe care 'tre-
buie le fi posedat proprietarul villa-ei de
la este relevat de de peste
1 250 mp lor cit de
curente de In afara
cisternei E, despre care am amintit,
pe latura a pavilionului de locuit,
scop ii era cea de a doua
(F), in zona a gos-
in imediata a staulelor
pentru vite.
3,5 are o lungime de
11,90 m, :reSipectiv 40 picioare romane. Este
n tehnica "opus latericium" din
bipedale (de 0,36 X 0,36 m) semi-
pedale de 0,36X0,17 m.
Latura de 0,61 m a fost in
exterior de un rnd de pietre prinse cu mor-
tar din var de cea 0,20 m grosime. Astfel
laturii de est aproximativ
dublul grosimii laturii de vest.
Un zid intermediar imparte interiorul cis-
ternei in compartimente de dimensiuni
diferite: unul patrulater de 1,65 mx 1,65 m,
dreptunghiular, lung de 9,10 mx
1,65 m. interiori ai cisternei au fost
de roz de 2,5 cm, iar par-
doseala, dintr-un strat gros de "sig-
ninum" acoperit cu "cocciopesto" de
culoare, a fost printr-o
de 4 cm de 8 cm. Nivelul
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE !N .,VILLA
243
perii patrulatere se cu aproximativ 5 cm depistat un mare apeduct orientat sud-est -
sub nivelul celeilalte, fiind acoperit de un nord-vest, unul din numeroasele apeducte
strat gros, dens, de depuneri aluvionare. care transportau apa izvoarelor, din
3,6 parte din categoria dealurile spre. marea cetate a.
cisternelor subterane, nivelul fiind situat Noviodunum-ului. Este lesne de ce credem
cu 1 m sub nivelul de antic. Masivi- villa de la dispunea de po-
tatea laturii estice a cisternei di- Distrugerilor moderne
de scurgere a apelor pluviale era din- de a executa o pe o ase-
spre vest. menea la o adncime relativ mare,
4,0 In afara centrale pe li s-a datorat faptul nu a fost surpins sis-
peristyl, arheologice au eviden- temui de canalizare.
ntreaga era . 4,2 In zona a ploi-
un de olane, dispus n fel le erau n antichitate, ca acum o
nct, prin realizarea unor pante diferite, de secol, foarte abundente, izvoarele aveau
creeze de scurgere a apelor plu- un debit mare de o mare parte a tereriu-
viale dinspre vest spre est prin rilor erau folosite pentru n special
celor de cap- pantele line ale dealurilor cultivate cu
tare: n de E, la nivelul so- de vie. Aceasta de altfel, carac-
lului pe jgheab, n cisterna F, direct de pe terul preponderent al
Cele cisterne de la de la
ne apar, astfel, construite n conformitate cu 5,0 se face puternic sim-
transmise de Vitruvius (De arch. n sistemul de al villa-ei
9
Pe-
VIII, 6, 14) Varro (De re rustica, I, II, 2) ristylul, caracteristic provinciilor meridiona-
care recomandau situarea acestora n apro- le, elementul central, n jurul
pierea pentru ca de ruia se celelalte Incinta
ploaie direct n interior, dar aco- de care ntreaga gospo-
perirea acestor cisterne. Tot Vitruviu, dar ca intterioare au
Pliniu {Hist. natur. XXXVI, 52) ajutorul de coloane, aveau menirea
pentru a se de eventuale de a grupa cele mai
cisternele trebuiesc compartimentate, ndoite ale care, n cazul ri care proprie-
sau ntreite, in cazul celor de la m- tarul le-ar fi ca piese independente,
n Palladius (I, 17) recomanda ar fi necesitat cheltuieli suplimentare ar
cisterne mai mult lungi dect largi, iar in fi ocupat o mare parte din interior,
cazul celor care nu snt subterane, indica att .:de unei specializate
boltite. Forma m'ai mult n animalelor. Situarea pavilionului
a cisternei E, era foarte pen- de locUit n de sud-est al villa-ei s-a
tru un astfel de n: scopul stricte a
4,1 Un sistem de alimentare a villa-ei cu lui destinat animalelor, dar, mai ales pentru
nu a fost descoperit n cursul
arheologice, au fost
n cteva locuri A, la baza peris-
tylului, pe latura de vest a incintei) frag-
mente de apeduct ceramic. La aproximativ
50 m sud-vest la villa de noi a fost
31*
9
tn general, ferma de la prin-
cipiile ale lui Vitruviu (De archi-
tect, VI, 6, 1) referitoare la Tepartizarea
interior n jurul unei care ele-
mentul ale dimensiuni, n cazul
de snt calculate de animale
puterea a proprietarului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. - Elemente de (in situ).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE IN .,VILLA
245
a proteja de vnturile reci dinspre
nord.
5,1 Ca pretutindeni n lumea pla-
nul villa-ei de la sim-
plitatea strictul necesar. Proprietarul, in-
diferent de originea sa este un roman
care folosind cu o aproape uimitoa-
re, regulile de universal valabile
n lumea
mediului natural existent de a
valorifica resursele "praedium-ului" sub-
ordonndu-1 unei destinate schim-
bului.
5,2 Simplitatea villa-ei din
nalitatea sa nu din materiale
ale proprietarului. trebuie
fi fost, o
a In villa-ei au fost
sesizate de ziduri refaceri prin
refolosirea unor materiale vechi, adausuri
extinderi. executate n zona pa-
vilionului de locuit au pe baza
stratigrafice numismatice,
a faze sucesive de locuire, de
la nceputul sec. II e.n. la mijlocul
sec. III e.n., de o distrugere surve-
n timpul domniei Marcus
Aurelius o distrugere pe la 249 e.n.,
care villa de la
Aceste verificate pe
pa'l'ICursul arheologi-
ce, au demonstrat peristylul n forma sa
a fost construit la o
anului 141 e.n., cu care ocazie, sub postamen-
tul de N-E a fost cum
se mai o de ar-
gint de la Diva Faustina. Cu prilejul unei
refaceri constructorii au refolosit ca baze de
coloane, postamente mai vechi sau dale de
calcar pe care au destul de nende-
mnatec, elementele lor componente - plin-
ta dusina. Ba, mai mult dect att, au im-
provizat un postament dintr-o de

5,4 s-a constatat fragmentele
de zid care despart culoarul G de dependin-
rezervate animalelor, parte ini-
dintr-un zid continuu, reprezentnd foar-
te probabil incinta de nord a in
prima
constatare se pe faptul
nivelul de locuire, cuprins intre zid pi-
care delimitau H, suprapunea
direct un strat de negru, depu-
neri arheologice reprezentnd n prima
vegetalul din afaora Cum
villa n este dificil de spus,
numai pe baza a citorva elemente care au
mai putut fi cercetate. Cu certitudine cu-
prindea un mult mai restrns dect n
etapa a doua cnd are loc o amplificare a gos-
prin construirea pen-
tru animale, cu contra-
a incintei.
5,5 Aspectul modest al pavilionului de S-E,
sale mari care util
destinat unor camere, n cazul n care ar fi
fost locuite de proprietar, un alt
aspect al villa-ei, strins legat de func-
ei. Cu
pavilionului de S-E erau locuite, fapt rele-
VTat la nceputul expunerii. Dar villa de la
era animalelor,
iar proprietarul, desigur om avea
la Noviodunum, sau mai probabil n
de tip "vicus" din apropiere. Gos-
de la nu face parte din ca-
tegoria de "villae rusticae" n
acest sens, pavilionul de S-E era destinat per-
sonalului - ngrijitorilor- pus
sub supravegherea unui intendent.
5,6 O ne faptul
din cele aproape 150 de fragmente ceramice
tipice scoase din 116 eera-
micii de uz comun cum 18 oa-
le cu 10 oale-borcan, 22
14 castroane, 22 farfurii, 10 ulcioare 20
amfore.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
246
Un raport, intre de locuit cel des-
tinat animalelor pe de o parte intre aces-
tea procentajul de de uz comun,
pe de parte, ne
personalului villa-ei la aproximativ
10-15 oameni.
a intra n alte detalii, privind origi-
nea sau regimul juridic al
de la care cadrul rapor-
tului de incheiem prin a
"villa rustica" la este ase-
tipului meridional cu caracter
VICTOR BAUMANN
toresc, analogii sigure in centrul
ItalieP
0

Dar, dincolo de villa rustica de
la are originalitate ei,
din diversitatea a acestor gospo-
de o multitudine de factori,
n acest fel un aport
la acestui gen de
att de larg n lumea dar
insuficient cunoscut pe teritoriul Do-
brogei.
10
Vezi, K!. S w o b oda, Romische und ro-
manische Wien, 1924, p. 10-30
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
A. PANAITESCU
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS
A MUNICIPIULUI .TROPAEUM TRAIANI
n anul 1977 au inceput arheologice
sistematice pe Via Forensist, ele pornesc de
la de sud-est al porticului de pe latura
de est, a basilicii forensis
sud, spre poarta de sud a in sco-
pul descoperirii unor noi cartiere edificii
al unor aspecte din existenta OQ"a-
f?uLui romano-.Jbizantin. fiind
de inceput a ne vom-re-
zuma in rindurile ce la unele pro-
bleme de stratigrafie bazate pe
monetare la o deosebit de
in cursul anului acestuia
'
urmnd ca cu campaniile viitoare
alte aspecte ridicate de comple-
xitatea pe teritoriul urbei
antice.
O serie de probleme au ca
urmare a descoperirii pe via forensis, la
adncimi ce intre 1,30 0,80 m de
la nivelul actual, a unui pavaj. Pavajul a fost
surprins in toate cele exe.cuta-
te2 (vezi fig. 1) din dreptul
1
O denumim astfel deoarece ne referim la pe-
rioada In de specia-
litate mai este via cardo, vezi I. Bar-
n e a : "Cetatea Tropaeum Traiani in lumina ul-
timelor arheologice", Pontica, 10, 1977,
p. 265.
2
snt orientate est-vest, deci perpen-
diculare pe axul au ordine
de la nord la sud; Ds-1, Ds-2, Ds3, Ds4, Ds5, Ds6:
Ds7, DsB, Ds9.
lui de sud-est al porticului forensis, cel de
pe latura de est a bazilicii cu nume.
Este compus in anumite cele care
incep de la nord spre sud
3
, din bolovani ase-
pietrelor de riu de dimensiuni mici
avind ca liant bine in
anumite zone fragmente ceramice:
toate pe un strat de
galben bine tasat. In ultimele pava-
jul este format numai din fragmente cera-
mice prinse tot ntr-un strat de gal-
ben. Structura pavajului n prima sa
ne o de ntil-
pe via principalis unde mai
vechi mai recente au descoperit un "blo-
caj de cu dedesuptul
galben


ln ultima chiar pe pavaj, a fost
o ntre anii 364-
3785 in vremea Valentinian I.
Pornind de la faptul prima cea
din bolovani, se la ni-
vel cu porticul forensis moneda
pe numai din
3
Este vorba de ce incepe din
de sud-est al porticului forensis care se
in Ds1, Ds2, Ds3, Ds4, Ds5 Ds6.
4
G. M u r nu: "Noi in cetatea Tro-
paeum", 1910, p. 11. Deasupra acestora aflndu-se
lespezile cu care era via principalis.
$ Moneda a fost la 1,30 m de la nivelul
actual de in momentul n care se executa
respective. Este de tip securitas
reipublicae, L.R.B.C. II.
w
w
w
.
e
-
p
a
t
r
i
m
o
n
i
u
.
r
o

/

w
w
w
.
c
i
m
e
c
.
r
o
o
50
100 M.
BAZILICA
FORENSIS
TROPAEUM TRAIAN!
ZIDUL DE I N C I N T
SECTOR SU O VEST
Fig. 1.
.
.
.
. .
. .
. .
. .
. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN!
219
fragmente ceramice putem cu rezer-
vele cuvenite
6
, ipoteza n a doua
a sec. IV e.n. a avut loc o refacere a pavaju-
lui pavaj construit n prima
a secolului sub Constantin Lici-
nius. Refacerea a afectat doar anumite por-
din eventual fiind cu
o oarecare reducere a ei. si-
ar putea determina ideia porticul
forensis a fost in cursul sec. IV e.n.,
fie in vremea fie in perioada
de pacificare a provinciilor de la
de Jos in timpul Valen-
tinian, Teodosiu I Arcadiu
7
, timp
in care se o activitate
de ln cazul n care
pavajul din prima este de
avem o analogie
cu via principalis
8
(fig. 2/1).
Incercind pu-
tem afirma ne in unui nivel de
utilizare al databil pentru sec. IV e.n.,
cu justificate de o de o
de secol de folosire a pavajului:
Nil NII/1.
Deasupra pavajului prezentat am surprins
in profil, in toate un strat de
mnt galben bine cu o grosime de
38 cm peste care se distinge un al doilea pa-
vaj, mai n care fragmen-
tele ceramice dar ntlnim In n-
cercarea de a data acest al doilea nivel al
viei forensis ne vom sprijini pe cteva date
oferite de descoperirile pe o se-
ce o pe ceea ce ne
profilul din partea de nord a
Pornind de la acestea nivelului
al doilea i corespunde baza, sub de
soclu, a unui edificiu care se pe la-
tura de sud a sa est. Edificiul nu are
6
1. Bar ne a: op. cit., p. 266. AutDrul este
pentru o a porticului la sfr-
sec. V prima a sec. VI e.n.
7
G. Murnu: op. cit., v. 20; V. Prvan:
"Cetatea Tropaeum", B.C.M. I, 4, 1911, p. 187.
8
M. g in ea nu - C r s toi u: ,,Problt-
mes d'architecture concernant la citerne romaine
et la basilique chnHienne de Tropaeum Traian.
32 - Materiale arheologice
in pe care am surprins-o pe via
forensis dar pe strada se-
o mai veche, probabil de
la nceputul sec. IV e.n.
9
In Dc/2 a fost sur-
prins pe o un pavaj
tor ca cu cel din ultima a
viei forensis, pentru ca n Dc/1 la 'minus 1 m
de la nivelul actual fie o mo-
ntre anii 383-395 e.n. in vre-
mea lui Arcadiu
10
Mai la argu-
mentele lipsa unei din
pavajul viei forensis, Nil, chiar in dreptul
cu strada pe
credem ca o aco-
perire a primului nivel reparat cu un strat
de galben bine n care au
fost tasate fragmente ceramice poa-
te pentru a da un aspect stradal unitar n
zona de centru a n vremea
lui Teodosiu I cind, se acesta pe la 386
e.n. a trecut pe drumul Marcianopolis -
Tropaeum n timpul nrfringerii
n
11
A vean lin asemenea con-
un al doHea nivel al forensis
dabat la sec. IV e.n. NIII
12

In cu strada o
tot la nivelul pavajului
din anii 561-562 din perioada lui Iustinian
13

Este vorba deci de utilizarea acestei
la secolului VI e.n., ce o
putem extinde la via forensis.
9
Dacia N.S., 21, 1977, p. 247. Autoarea denu-
acest pavaj NII l n prima ju-
a sec. IV e.n.
1
este din de dimen-
siune mijlocie cu cu
basilicii forensis n cursul
campaniei din anul 1977 n categoria
"zidurilor uscate".
11
Este de tip salus reipublicae, AE, 4, L.R.B.C.
II, 1978.
12 D.I.D., val. 2, 1968, p. 405-406.
13
viitoare vor oferi un cadru mai
larg pentru a preciza ce ntre eve-
nimentele din ultimul sfert al sec. IV e.n. efec-
tele negative pe care le-au avut asupra
Tropaeenilor. Vezi I. Bar ne a: op. cit., p. 266,
C. S c o r p an: topografice stratigra-
fice asupra limes-ului romana-bizantin la
rea de Jos", de doctorat (rezumat), 1978, p. 23.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN!
251
Este probabil la ur-
bane din cetate n mai fi avut
loc refaceri ale pavajului celor
prin e-
pe via principalis a unei ultime
faze de refacere n sec. VI e.n. n
vremea lui Iustinian de9coperirea lo[' la
nord, peste drum de baziliea forensis, a u-
nor monede de la a'flaJte Ia
temelia edificiilor din


O serie de probleme se la edifi-
ciile din estul viei forensis. O
se la viei
forensis cu strada Edificiul,
cum aminteam, a fost ridicat la sec.
IV e.n., are intrarea pe str. zi-
dul pe care l-am surprins format dintr-:-un
parament de blocuri paralelipipedice prinse
cu din loc n loc cu frag-
mente ceramice, iar emplectonul din bolovani
cu Grosimea lui este de 0,80 m
se n Dc/1.
In Dc/3 ntlnim o
in unor nivele de
din a In pro-
filul de nord se un zid
celui de Dc/1. Pe fundul casetei o po-
de galben bine care
un zid mai vechi de 0,65 m grosime
pe care s-a o de la
sec. V e.n. Se poate constata n acest context
o refacere a respective la
secolului amintit fiind construi-
cu edificiul din Dc/1 deci la
sec. IV e.n.
15
. Aproape de nivelul ac-
tual de la 0,20 m tot n Dc/3 a fost
identificat un alt zid, poate chia'f
aflat pe latura de est a casetei format din blo-
curi de dimensiuni mari prinse cu n
care snt zidite baze de (vezi
fig. 2/2 3/1 3/2). In cercetat
din au fost monede
14
Moneda a fost n Dc/2 este n
Nicomedia, D.O.W.I., p. 123, nr. 159.1.
15
M. g in ea nu-C r s toi u: op. cit.,
p. 247. Ultimul nivel este denumit NIII; V. Pr-
van: op. cit., p. 190.
32
una din anii 547-548 e.n., Iustinian alta
din 573-574 Iustin al II-lea
16
Este probabil
o de locuiTe, o care cuprinde
o refacere care nu mai seama de este-
tica de atacul avar de
la 586 e.n. In sprijinul noastre mai
vin elemente; un chiup aflat n
de sud-est al spart de piatra
din zidul de est o
de incendiu pe strada care
s-au o de la Iustinian una
ei n foc, nivelul de
de la sec. VI e.n. fiind sur-
prins in alte locuri din cetate, car-
tere de turnuri
17

O prin problemele pe ca-
re le pune a fost tot in Dc/3, la
minus 0,50 m de la ni'Velul actual in
de la zid.ul. de est. Este o
de avnd D=3,5 cm
gr=0,2 cm prin turnare, din
bronz. In cercului se trei
litere R.N.A. Pe spatele piesei se
locul de fixare acela de prin-
dere al arcului. Legat de celor
trei litere credem sint La
concluzie aducem argumente.
Unul este acela fibula a fost
n zona a n apropierea unor
edificii (basilica cu transept, basilica
intr-un nivel datat in sec. V-VI
e.n.
18
n care avem o ma-
In al doilea rind analogiile cu in-
din
scrisul este ne-
16
Zidul din Dc/1 cel din Dc/3 la
nord la sud strada la NIII.
17
Pentru Iustinian vezi D.O.W.I., p. 99, iar pen-
tru Iustin al II-lea, M.I.B., p. 94, nr. 43 a.
18
G r .. Toci 1 e s cu: Biblioteca Acad. R.S.R.,
manuscrise, fond Tocilesc:U, mss. 5128, file-
le 26, 29, 84, 92, 93; G h. Papuc :
asupra perioadei de a Tropaeum Tra-
iani", Pontica 10, 1977, p. 358; C. Scor pa n: op.
cit., p. 14, 23, 24; idem, Pontica 5, p. 357. Este
folosirea a n
586 e.n., care se mai in
cetate.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
DESCOPERIRI PE VIA FORENSIS A MUNICIPIULUI TROPAEUM TRAIAN! 253
glijent, fiind de cel cursiv
19
ori li-
terele de pe dovedesc respec-
Un alt element care vine n sprijinul
ipotezei este ligatura ntre literele
N A care nu poate fi numai pe sea-
ma tiparului n care a fost piesa, Si-
ntlnim la
din sec. IV e.n.
20
In al patru-
lea rnd n onomastica numele vechi,
snt n sec. IV-VI e.n.
nlocuite cu altele luate
religioase sau ntruchipnd anumite
ne la exemple: Nonna,
Nonnas, Nazarianus. De asemenea
provenind din Scythia Minor, excep-
1
9 Monedele descoperite snt de la
sec. V e.n. la Iustinian 547-548. (vezi nota 16).
2o M. Munteanu:
in muzeul de arheologie Constanta". De la
la Mare, istorice monumente de
1977, p, 98; E m. Popescu: "Cteva
cu privire la limba
tine din Scythia Minor", idem, p. 1(.3.
21
M o Il y Te as da 1 e, S mit h: "The devlo-
pement of the altar canopy in Roma", Revista di
archeologia cris;tiana, 1-4, 1974, p. 386, fig. 4, nu-
mele de Gaudentianus avnd AV pe o medalie din
epoca lui Constantin cel Mare.
litoralul pontic, snt cu rare excep-
redactate n limba


In pe teritoriul Daciei obiectele


s-au descoperit, n a-
cunoscute ca mari cenlt;r-e unbane sau
n rrura1e din vremea 'l'O-
mane, con'text ce poate fi extins l teri-
toriul Scythiei Minore
23

Pe baza prezentate subli-
niem caracterul al literelor -de pe Ii-
propunem R(ex)
N(axarianus) A (fiind Da-
viitoa.<re, atit n incinta
ct in necropolele acesteia, vor confirma
ipoteza atunci fibula cu litere de la
Tropaeum Traiani va constitui un argument
puternic n dovedirea originii latine a
tinismului de la de Jos.
2
2
E m. Popescu: op. cit., p. 123, 127; 1. Bar-
n ea: "Les monuments paleochretiens de Rouma-
nie" n Pontificio instituto de archeologia cristia-
na, 6, 1977, p. 29. Chiar la Tropaeum Traiani este
o
N. 81 n catalog, fig. 33, p. 112.
23
D. P ro ta se: "Problema in
Dacia in lumina arheologiei numismaticii", 196,
p. 157.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ALEXANDRU SUCEVEANU
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA FNTNELE DIN ANUL 1978
A
In campania din 1978 ne-am
continuat n nucleul din sudul sa-
tului (nceput n 1975) spre sud su-
II III, n de dimensiunile
identificate din I.
In ordinea a descoperirilor
pe mai vechile mate-
riale ceramice epocii trzii a bron-
zului (cultura Noua), n acest an a n
S II (-0,65-1,05 m) de tip Baba-
dag oeea ce, corect lUCI"'.lrile
(pe baza primite de la prof. D.
Berciu, S. Morintz, A. D. Alexandrescu), ar
asigura o continuitate a acestei
de la mileniului II .e.n.,
mijlocul mileniului I .e.n. o pe-
pentru care nu avem - momentan
nici un indiciu arheologic, locuirea
(asupra vom reveni) dintre
secolele II-IfVI e.n. pentru ca ultimul frag-
ment ceramic din dateze din secolele
IX-X e.n. reluare a crono-
logiei pe care o are rostul
semnaleze a
acestei care - cu modestia
fondurilor puse la - ar atesta una
dintre cele mai remarcabile de
locuire din Dobrogea. fenomenul ne apare
cu att mai interesant cu ct se petrece n
mediul rural pre post existent
romane, cel care rorrianizat avea
perpetueze sinteza baza etno-
genezei poporului romn.
Revenind la descoperirile campaniei din
1978 - care amplificate desigur corelate
cu alte similare, despre care (cu ex-
celor ale lui V. H. Baumann) nu avem
din nici o vor ajunge
constituie cndva un suport mai sigur pentru
o teoria de felul celei -
nainte de toate faptul stratigrafia
din 1975 n-a avut dect fie
pe deplin
Astfel nivelul I aflat n S I III la adn-
cimea medie de 1,00-1,05 m (n S II el tre-
buie fi fost oricum mai sus, ceea ce H face
greu de distrus de nivelul II, ntr-ade-
aici va fi existat nivelul I) ne
zidul din sudul distrus de com-
suferite n timpul nivelului II.
Neavnd nici un indiciu pentru limita de
nord a n acest moment socotim
cea n N II va fi existat din tim-
pul nivelului I, ea fiind doar ulte-
rior. cum am mai spus-o, nivelul I care
se poate data n prima a sec. II e.n.,
se printr-un numeros mate-
rial indigen, n care unei
villa rustica, din acest moment, ne apare
mai grea de
Nici pentru perioada (altfel spus
N II. - ultimul sfert al sec. I - prima
a sec. III e.n.) nu putem postula
unei villa rustica, vreme res-
turile de locuire se ntind pe o de cteva
hectare. Mai ni s-ar n acest
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
256
caz, denumirea de vicus eventual cu
romani, pe care o cerce-
fiind una dintre acestui vicus.
deci pentru opinia care co-
munitatea n vedere s-ar fi intitulat
acum veterani et cives Romani et Consisten-
tes vico ... (o descoperire ar putea
suplini cele lacune, n n care
descoperirile din 1978 n-au dect
confirme profundele pe care le-a su-
ferit n cel de-al doilea moment de
Ceramica este de
chiar cele cteva fragmente
cu bru alveolar snt executate acum la
Las la o parte alte descoperiri care
o "romanizare" a complexului cer-
cetat metale, amfore etc.)
opresc la fragmentele arhitectonice des-
coperite n 1977 dar a strati-
nu era atunci. Descoperirea
unui nou fragment de data aceasta clar pe
podeaua din N II la 0,55-
0,65 m) precum reanalizarea din
1977 ne-au dus la concluzia bazele de
precum coloanele au clar
monumentului II, ele fiind apoi (n N III)
ntr-o ce perfora N 1.
pe care o ar fi putut
avea deci aspectul unei Villa, poate chiar
dar juridic vorbind nu credem
se poate vorbi de o plus acareturile
respective - care era prin izo-
- ci de o dintr-un sat roman
al contur exact, oricum pe o
de cteva sute de m
2
, a fi precizat
de viitoarele
ALEXANDRU SUCEVEANU
Reamintind doar n nucleul de la nord
de sat este Qn primul nivel
numai n al doilea multe
materiale ceramice indigene), nu facem de-
ct atragem asupra avansurilor
secularilor ale mediului indigen la
impactul roman, ce ar trebui
n vedere fie numai teoretic pentru stu-
diul procesului de romanizare.
o distrugere de o
mai de (peste
un strat gros de se ntregul aco-
al se reia n
forme mult mai modeste, utiliznd parte din
zidurile vechii Ceramica desco-
n acest an n N III - aflat n medie
la 0,30-0,40 m - datarea lui n
secolele IV-V e.n. (amfora cu striuri drep-
te, cupe boluri cu etc.). Acestor ele-
mente de datare sntem n
le monede una
alta pe un bot de deal aflat
la 150 m la Vest, ambele datnd de la mij-
locul secolului IV e.n. (Constantius Gallus
- 351/354 e.n. respectiv Constantius II -
355/3&1).
Reamintind la indiciile de locuire
de secol IX-X e.n. ar o
destul de de hiatus, pe care o
de noi descoperiri din sau
din ei, ncheiem sumara prezen-
tare a campaniei din 1978 cu
fondurile pentru campania din 1979 vor asi-
gura un raport mult mai consistent pentru
viitoarea sesiune.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
1. AL ALDEA,
V. MOGA,
H. CIUGUDEANU
SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA GHIRBOM
[Campania 1978]
Raport preliminar
din vara anului 1978, efectuate
in punctul numit "Intre veli", situat la mar-
ginea de sud a satului Ghirbom, au avut ca
scop principal continuarea
rii rurale romane aici n campa-
niile din anii
Locuirea se pe pantele de
sud-est ale dealului ce spre vest
-nord-vest prul Hambocului.
In campania din 1978 au fost deschise trei
o (S. VI, S. VII
S. VIII) n zona de sud a
In S. VI A a fost o
din care s-au mai
doar din de ru
puternice a
solului a agricole intense, lo-
a fost n mare parte
doar
Din ceea ce s-a putem stabili
ea a avut o dreptunghiu-

Dezvelirea interiorului a permis
recuperarea a numeroase fragmente cerami-
ce, categoriei ceramicii lu-
la bine n repertoriul
ceramicii provinciale romane: oale
pentru provizii, cu buza funduri
inelare etc. In interiorul au fost
descoperite piese din metal,
constnd din cuie de fier, un fragment din-
tr-un mic clopot o
33 - Materiale arheologice
cu nituri, ambele piese din
bronz. Aceste materiale, mai nume-
roase ca n campaniile precedente,
toate caracterul agrar
al romane de la Ghirbom, unde, cer-
din 1974 1975 au scos la
unor dintre care una,
integral n 1975, a fost
cu sistem de bazat pe hypocaustum.
VII, spre nord-est de cea
anterior, s-a dovedit mult mai
n vestigii arheologice.
Din punct de vedere stratigrafic,
n cadrul acestei se astfel:
La baza stratului de se un ni-
vel de locuire culturii
faza B2. Materialul ceramic
rezultat provine de la vase grosiere, de cu-
loare sau dar de la vase
de dintr-o
ngrijit Formele ceramice cele
mai frecvente snt vasele cu
tronconice, vasele n de bol sau
chinile. Au fost descoperite cteva picioare
de cupe, pline n interior, specific

Motivele ornamentale cele mai frecvente
snt binecunoscutele benzi umplute cu punc-
te incizate, formnd un decor unghiular, dar
s-a descoperit un fragment dintr-un
cior cu cu
caneluri fine, orizontale.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
o o
-90 '
______ _::__ a o
_6-....:;;&!-----
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GHffiBOM
Fig. 2.
In categoria materialului ceramic
descoperirea unui fragment provenit
dintr-o de lut, extrem de deterio-
nct nu putem da, cel n
momentul de nici un fel de
Materialele litice snt ilustrate prin nu-
clee, lame de silex, cteva lame de
obsidian, o de cteva
fragmente provenite din de
In cuprinsul nu am surprins nici
o Cu toate acestea, n ni-
velul neolitic au fost descoperite foarte mul-
te fragmente de chirpic, provenite, probabil,
de la o de n zona

Din punct de vedere stratigrafic, nivelul
locuirii cu o gro-
sime medie de cea 0,50 m, nu este conti-
nuu, fiind puternic afectat att de locuirile
ulterioare, ct de scurgerile de pe
panta dealului.
33*
259
n partea a siratului de
au fost scoase la materiale
romane, n special fragmente de
dar cteva fragmente de vase, stra-
tigrafic nu a fost surprins un nivel roman.
Nu este de loc exclus ca acest nivel fi dis-
n urma eroziunii mai ales, a dis-
trugerii acestuia de locuirea
timpurie.
locuire, doar n
anumite zone, a fost din cer-
efectuate n 1974.
In de care ne urmele
feudale timpurii au fost surprinse doar n
zona celor bordeie descoperi te (n carou-
rile 8-9 17-20). Primul bordei (B 1), sec-
doar printr-o margine a lui,
n solul viu la o adncime de 2,00 m de
la nivelul actual. In de
a bordeiului au fost foarte multe frag-
mente ceramice specifice secolelor XI-XIII:
buze de de lut, fragmen-
te de oale-borcan decorate cu incizii orizon-
tale sau cu benzi ondulate. Vasele erau lu-
crate la roata cu o de
calitate, de culoare sau
mizie. In umplutura bordeiului au fost
foarte multe oase de animale,

Cel de al doilea bordei (B 2), aflat n ca-
de sud al a fost
median, fiind cuprins ntre carourile 17-20
(pe o lungime de 6 m, continundu-se nspre
sud), adncindu-se la 2,10 m n solul
viu. Ca n cazul bordeiului descris ante-
rior, din umplutura acestuia au la
numeroase fragmente ceramice, apar-
tipuri de vase, oase de ani-
male, In plus, aici a fost
o de la o
pentru de aproximativ
cu o
Muchea, de 6-7 cm, era puternic lus-
dovedind folosirea ei
VIII, spre vest de S.
VII, nu a mai dat la nici un fel de ma-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro

[![] Humus
Nivel
Bordee XI-XIII Depuneri aluvionare
Os
GHIRBOM - .. Tntre veli " - 1978
S VII. Profilul peretelui de V.
Se. 1:25
o Chirpic

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Ol 6 9 L 9
i
1 ~
'f.
1 ~
r=-:-=-=1
~
......-
f7
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
nrrm Humus
M Nivel roman
a Zona \ocutnteI romane
Q CSol negru kri\ loluvlunl)
c=J Sol '1/IU
GH\RBOM -.,Intre veli" -1978
s. \JI - Prof1lul peretelui ele V in
zona locuintei romane
. Sc::1:25.
Fig. 4.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA GHIRBOM
terial neolitic, ci numai roman feudal tim-
puriu, extrem de amestecat. De altfel
solului (amestec de humus cu lut
galben) ne-a dat posibilitatea conchidem
n eroziunea a fost extrem
de materialele arheologice
- la - provenind din scur-
gerile de pe panta dealului.
Se impune, pe viitor, concentrarea sapa-
turilor n zona nspre satul actual
(spre nord-est de zona unde se
pare locuirea a fost mai
Este interesant de
problema raporturilor dintre locuirea
de aici n
apropiere (la cea 1 km spre nord),
care are nceputurile n faza A a culturii
n a prim nivel apar o serie
de materiale de B2.
II. In cadrul campaniei din 1978 au fost
executate cteva sondaje ntr-o apro-
261
n punctul numit unde,
descoperiri fortuite semnalau unei
alte locuiri romane intense. son-
dajele efectuate au demonstrat
n acest loc, a resturilor unor ro-
mane, cu din bolovani mari de pia-
de ru. Au fost recuperate multe frag-
mente ceramice, precum o de
bronz de la Gordianus III, extrem de bine

Locuirea suprapune o mai
veche, datnd din epoca bronzului, cu mate-
riale ceramice bogate, fazelor II
III ale culturii Wietenberg. Cu
ocazie, n stratul Wietenberg a fost dezve-
o cu baza din
de gresie, de aproximativ avnd
dimensiunile de 65 X 80 cm.
Cercetarea a acestei zone se va
n campaniile viitoare, n cadrul
complex de la Ghirbom.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MAGDA TZONY,
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA TRGSORU VECHI
'
GH. DIACONU
PRAHOVA]
de la Vechi au conti-
nuat, potrivit planului, n cadrul a trei
obiective importante.
In prima parte a campaniei eforturile au
fost ndreptate spre cercetarea de
nord-est al complexului thermal, unde fu-
sese din anul trecut (1977), o
care a putut fi cu
praefurnium.
Cuptorul, orientat aproximativ est-vest a
fost construit n apropierea cu hy-
pocaust la vest de praefurnium (cer-
n anii cu care comunica
printr-o deschidere, n
zidul
Cuptorul avea o de ardere,
vatra fiind dintr-o de mor-
tar. Din sistemul de al
nu ni s-a dect baza acestora sub
forma unor rosturi de mortar n care erau
ncastrnte probabil cu dimensiunile
de 0,27 X 0,34 m. Peretele de nord era dublat
cu un zid construit din
cu
In interiorul canalului de ardere au fost
descoperite in situ brne carbonizate pro-
venind de la copaci de tare (fag, ste-
jar, oarpen).
In au fost
dintre 0are unele stampilate, olane
provenite de la
pavimentare, cuie pi-
roane folosite pentru suprastructura lemnoa-
a
In de la sud de cuptor
rea cu cele bazine de rece) au fost
demontate marginile unei de mortar pe
care, a mortaru-
lui, constructorii au nivelat-o au integrat-o
n pavajul Sub fosta baie de mor-
tar a fost apoi o lo-
de oval-alun-
in cuprinsul a fost desooperit
un bogat material ceramic lucrat in cea mai
mare parte cu mina. toate indiciile,
complexul unei geto-dacice
de sec. II Inceputul sec. I i.e.n., identifi-
in anii in zona de la nord de
complexul thermal.
In campanie au fost surprinse noi
elemente legate de
lor, a sistemului de alimentare cu
evacuarea celei reziduale etc.
In cu cele semnalate sub-
descoperirea in situ a unei conducte
in zidul de sud al bazinului mare (piscina-
natatio) care pe sub
zid cu canalul mare de drenaj descoperit in
palaestra.
In ceea ce cel de al doilea mare
obiectiv, castrul situat la aproximativ 80-
110 m nord-est de therme, au fost practi-
cate noi in cuprinsul
unui pavaj de ce se de
zidul semicircular cer'Cetat in 0ampania tre-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
264
Din terenul cultivat cu
lipsa de fonduri nu ne-a
duit o de
pentru delimitarea complexului. Ca n anii
pe pavajul amintit ca n struc-
tum acestuia au materiale de
datnd din primele decenii
ale sec. I e.n. uneori asociate cu materiale
geto-dacice confinnnd din cas-
trul contempoTan de la Drajna.
Cel de al treilea obiectiv n care au con-
tinuat l-a constituit necropola
de sec. II-IV e.n.
In (VII B) n
zona dintre cele incinte voievodale, au
fost descoperite trei morminte dintre care
unul de de
(purtnd numerele 380-382).
O seri'e de morminte au fost distruse de
complexele de locuire din epocile mai noi,
printre care o din sec.
M. TZONY, GH. DIACONU
VIII-X e.n. cu un pietrar situat n
dinspre cu o de bine
ca la intrarea bor-
deiului.
SUJCCinta prezentare a rezultatelor
la in campania din 1978 nu .poate
fi a cteva probleme
ce se impun a fi in viitor. In pl"i:-
mul rnd este necesar se intensifice cer-
din perimetrul castTului pentru a
defini natura acestuia (din sau din
planul tehnica de exe-
castru-therme
dintre complexele romane nivelul geto-
dacic similar cte se pare aceluia de
la Drajna. In context vor fi
rite n continuare raporturile dintre com-
plexele romane cele dacilor
liberi, ce se n
curs de cercetare n cadrul complexului ar-
heologic de la Vechi.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
VASILE PALADE
DIN NECROPOLA DE LA BRLAD
VALEA SEACA.
-
CAMPANIA DIN ANUL 1978
Raport preliminar
A
In campania din anul 1978 au fost con-
tinuate n necropola de
la Brlad-Valea prin deschiderea a
11 lungi de 34-36 m, late de
1,50 m, orientate pe N-S a unei
lungi de 52 m cu
pe est-vest, cu
Adncimea
ntre 1,30-1,80 m.
Pe au fost descoperite
un de 75 noi morminte din care 33
de 42 de La sfr-
campaniei de din anul 1978
total al mormintelor descoperite se
la 507, din care 211 de
296 de
Din cele 33 de morminte de noi
descoperite, un de 26 au scheletele
nederanjate. Celelalte 6 mor'minte au sche-
letele total sau numai
ca inventarul fie sustras, ci doar
n parte distrus. Dintre acestea amintim
M 462 n care au fost depuse schelete
unul altul Am-
bele schelete au fost deranjate n sensul
au fost dislocate oasele toracice ale
bazinului cu femurele, care erau
adunate pachet depuse la de sud
al gropii peste labele picioarelor n parte
peste ti:bii peronee. Craniul individului
de pe partea a gropii a fost numai
deplasat de la locul pe cnd craniul ce-
3'1 - Materiale arheologice
lui de al doilea individ era complet distrus
pe loc. Scheletul de pe latura
este mai mare mai robust pe cnd
cel de pe latura este ceva mai mic
de cu oasele mai Probabil
este vorba de schelete unui
bat a sale n
timp. In acest sens, rap-
tul n dreptul unde fusese gtul schele-
tului de pe latura de est, mai mic de sta-
se numeroase de
Ceea ce atrage n mod deosebit la
acest mormnt dublu este faptul dislo-
carea superioare a scheletelor a avut
loc n timp, oatsel'e dislocate fiind
pachet peste partea (ti-
bii peronee) ale ambe}or schelete
Din punct de vedere al par-
a scheletelor M 484 la care
picioarele au n ntregime
iar partea a corpului complet
este pachet la mijlocul
gropii pe latura In mormintul 506
scheletul are doar cutia
regiunea cu clavicu-
lele primele cteva coaste, ntreg pache-
tul de oase fiind pe bazin.
Inventarul ceramic alte obiecte care se
aflau la de nord al gropii n jurul
craniului a fost deranjat O
serie de vase care se aflau pe latura de est
la picioare au neatinse. Noile
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
266
morminte cu scheletele deranjate din ve-
chi'rne deSICoperite n campanie, toa-
te unor indiviZli ilustTea-
n alte mor-
minte similare din anii anteriori anume,
o vizind n mod eX!pres
deshuma.rea scheletului nu jefuirea moir-
mntului. Faptul obiectele de inventar
surprinse cu prilejul gropii mor-
mntului 506, n-.au fost sustrase unele
erau procurate din import deci valoroase
cum snt paiharul de con-
stituie dovada nu este vorba de
jaf. Dealtfel, n asemenea
sint numeroase. n or-
dine de idei in de deshumare
se cu partea
a scheletului anume cu-
tia oare nu aproape nici-
intacte, uneori neglijndu-se partea
cum s-a din nou Ia cele
trei morminte discutate mai sus. Se dove-
cum s-a cu alte prilejuri
este vorba de un obicei magica-ritual,
de a distruge disloca craniul cutia to-
sediul gndirii al sufletului,
o de timp de la nmor-
mntare numai la indivizii Obiceiul
respectiv cum au constatat unii ceiTe-
se n diferite regiuni ale
Europei unde peste locale se su-
prapun o mai n-
de timp diferite grupuri de po-
poare migratoare o amploare mai
mare cu marile (sec. IV-VII).
In cu mormintele de nhumatie
pe mormintul dublu 462
in care se aflau scheletele a doi
sotie (?) un al doilea mormint 482 in care
se afla scheletul unui individ adult
intins pe spate cu capul la nord, cu mina
din cot pe bazin, iar
pe partea scheletul
unui copil mic sub un an, culcat pe
partea cu spre scheletul adult,
avind pidoarel'e strnse minile n-
doite din cot ntinse spre scheletul adult.
VASIT..E PALADE
Este vorba probabil de o copilul
Gestul copilului de
a se prinde cu ambele de drept
al scheletului adult este semnificativ n acest
sens, el reprezentnd "unirea prin moarte"
intre fiul neajutorat mama sa.
de asemenea din moT-
mntui 495 n care se afla numai craniul
unui copil, cu cteva vase de
n jurul Cazul nu este
unic, n asemenea morminte cu
cranii de copii, exclusiv de inven-
tar ceramic au mai fost ntlnite n anii
anteriori.
In cu mol"mintele de
p'l'ocentul ridicat al celor apaT-
unor copii mici care 1/3
din total (11 copii 22 faptul
n marea lor majoritate mormintele de n-
(30) snt de un inventa[' fu-
nerar mai mult sau mai bogat re-
prezentativ.
In cadrul ritului ntlnim ca
n anii mocminte cu resturile
cinerare depuse n urne, 13 morminte
urne 29 morminte. Din punct de vedere al
pastei tehnicii de lucru a urnelor, 7 din-
tre ele snt lucrate cu mna din gro-
5 snt lucrate la din zgrun-
una din Un
dt> 8 UTne au fost normal in
4 dintre ele fiind cu ca-
pac. Alte 5 urne au fost n
cu gura n jos, rel'ativ frecvent n-
in in anii
Din cele 29 de morminte de
urne, unele, 8 la au avut restu-
rile cinerare depuse direct in
fragmente de vase, alte 8 morminte aveau
oasele calcinate amestecate cu fragmente ce-
ramice. Un de 10 morminte aveau
resturile cinerare depuse diTect n
acoperit:Je cu fragmente de la unul sau de
la mai multe vase, iar n trei morminte oa-
sele calcinate au fost pe un
de fragmente provenind de la unul sau JUai
multe vase.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGI(;E DIN NECROPOLA DE LA B!RLAD- VALEA SEACA
267
In ce inventarul faptul
acesta era depus pe rugul funerar, ade-
sea se distrugea definitiv fie prin combustie
cum este cazul pieptenilor de os, fie prin to-
pi.re, cum se la paha-
re'le de Au fost surprinse cteva
obiecte de inventar adesea distruse aproape
n ntregime prin calcinare, la un de
9 mo-rminte{ 4 cu 5 Prin-
tre obiectele de inventar se ntlnesc adesea
pieptenii din corn de cerb, fibule
catarame de bronz, pandantive din
fier, fusaiole de lut, etc., inventarul
nedeosebindu-se n general de cel
prezent n mormintele de din
cimitir.
Inv.entarul mormintelor. Materialul cel mai
numeros din inventarul mormintelor desco-
perite n campania din anul 1978 l consti-
tuie ca n anii ceramica. Au
fost descoperite n total 193 de vase ntregi
reprezentate prin fragmente din care 60
lucrate cu mna, 99 luorate la din pas-
34 din Prin-
tre vasele borcan lucr'ate cu mna din
cu cioburi pisate n
pe cele decorate cu cte 3-5
conice dispuse pe umeri des-
coperite n mormintele de nr. 452,
486 507, din mormntul de
446. La vasul din mormntul 507 butonii se
cu alveole circulare intercalate, iar
cel din mormntul 452 pe
tea caneluri verticale rea-
lizate prin cu degetul n pasta moa-
le a vasului. Urna din mormntul 489 este
cu alveole oblice pe buza ori-
zontal.
In mormintele de 486 494 se
cte o de cea mai au-
iar n mormin-
tele (de 437 506 au fost des-
coperite cte un castron tronconic lucrat cu
mna din Din
de calitate au fost execu-
tate castroanele cu corpul bombat
la exterior oblic din mormin-
33*
tele de 496 499 imitnd
ct se pare castroanele lucrate la din
Tot o forme lucra-
te la din o
n mormntul de nhu-
502., din cu
cioburi :pisate n
Dintre vasele lucrate la din
cana cu gtul foarte nalt
ngust din mormntul de nr.
507 urciorul de culoare proba-
bil de import din mormntul 501, iar dintre
cele lucrate din amintim
urna din mormntul 450 de culoare
cu buza ngro-
la exterior, cu o linie
n zig-zag, orizontal pe umeri, mai
rar n repertorul ceramic al necro-
polei. Dintr-o cu cioburi
pisate provenind de la vase lucrate cu mina
a fost la o
o cu de asemenea rare n

Dintre celelalte obiecte de inventar sem-
unui tip de pieptene neintil-
nit n prezent n din punct
de vedere al care for-
mnerul al decorului. Acest nou tip
este reprezentat prin 3 exemplare, distruse
n mare de acizii humici, descope-
rite n mormintele 473, 494 501. Tipologie
pieptenii se celor cu mnerul pre-
cu prelungire
sub denumirea "cu mnerul n de
clopot". Deosebirea de pieptenii
acestui tip n aceea
placa care prelungirea semi-
este separat de placa rec-
de la care prinde
pe care snt
o de
lucru a pieptenilor, !re2Ultatul unor
viznd muncii o
utilizare mai a materiei prime. Se
n timp de a
prelungirea de a i
se da o de cerc
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
268
cu 1/2 ori 3/4 din lungimea peste placa
care cu
separat. Avantajele noii tehnici snt
evidente: se piepteni mai supli,
cu caracteristici estetice superioare; se asi-
o productivitate cu mult
o utilizare cu mult mai a resurselor
de materie in orice caz limitate
anual. asupra materiei prime
intrate n procesul de prelucrare., din ate-
lierele de la Birlad-Valea o demon-
Decorul de pe mnerul pieptenilor
respectivi este realizat el ntr-o
n raport cu ornamentele n-
tlnite pe pieptenii lucrati din trei rnduri
de suprapuse, prinse n nituri meta-
lice. Noutatea n aceea decorul se
n tehnica gravurii. La cele
exemrnlare reconstituite, decorul
dispus fie pe marginea
cii rectangulare de la continuat cu
alt model pe marginea cum
este aplicat pe pieptenele din mormntul
416, fie dispus de jur mprejurul se-
micirculare, pe un rnd ncadrat de cte
rnduri de jgheaburi paralele, ori pe
rinduri la simplu, cum apare pe
exemplarul din M 501.
Printre obiectele mai deosebite
pandantivul format dintr-o de
de fier de care snt suspendate prin tiie de
trei lucrate din de fier.
De fundul cu
cte trei sint suspendate prin tije
de cte alte trei mai mici.
Pandantivul n parte distrus prin oxidare a
n mormntul de nr. 446
cu cu mna cu proe-
conice pe umeri. Asemenea pan-
dantive au mai fost descoperite dealtfel n
atit n morminte de ct
de stare de des-
compunere care nu ne-a permis reconsti-
tuirea sa n anii tipul respectiv
nefiind nt.lnit ntreg la aces-

VASILE PALADE
In campania de din anul 1978 au
feist descoperite cteva obiecte de
importante prin lor cu totul re-
n inventaru[ moi'ITlintelor Sintana de

A:stfel n mormntul 501 s-a descoperit un
pahar conic foarte alungit realizat prin suf-
lare un urcior de cu corpul ci'lin-
dric, ambele n stare cu
probabil ca urmare a aces-
tora pe ruguri n afara gropii mormn-
tului.
In monmntul 506 s-a descoperit un allt pa-
h8JT de de in mare pade
descompus inferioare a ma-
terialului din care a fost lucrat. Din ceea
ce s-a putut salva se paharul are
relativ ovale hexagonale dispuse
pe trei rnduri circular, iar sub o oa-

In mormntul 507 s-a descoperit un pahar
conic de dimensiuni relativ mari, avnd
de 19,3 cm diametru! gurii de
13,2 cm. Prin dimensiuni, acesta poate fi so-
cotit mai curnd o dect pahar. Paha-
rul este decorat cu trei caneluri fine dis-
puse circular, una sub a doua cu 2,5 cm
mai jos, iar a treia, foarte super-
aproximativ la
acestuia.
Decorul principal l buli-
nele albastre, de patru de di-
mensiuni mai mari dispuse cte n
pe pe cea
combinate cu grupe de cte trei
buline alungite, de dimensiuni mici sub cele
mari de pe a pa-
harului deasupra celorlalte de
pe a paharului. Paha-
rul este reaJlizat prin suflare dintr-o
de calitate care s-a foogmentat
presiunii. Prin dimensiuni,
decor, paharul este un unicat la aceas-
n aria culturii Sntana de
Cerneahov.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN NECROPOLA DE LA BlRLAD- VALEA SEACA 269
Lotul cel mai valoros de obiecte desco-
perit n anul 1978 l constituie o
de argint cu aur n mor-
mntul 507 medalioane de aur din
care unul n mornnntul 501, iar al doilea n
mormntul 507. De fapt mormntul 507 n
care s-a descoperit decorat cu
buline albastre, catarama de argint
cu aur medalionul de aur, este cel mai
bogat mormnt cunoscut la
n Cultum Sntana de Pentru a sub-
linia starea
a celui nmormntat aici, amintim
n inventar se mai aflau zece vase de lut
din care lucrate la reprezentate
prin de culoare

un cas-
tron cu trei mai multe
oale etc.
Dealtfel mormintul 501 n care se afla
primul medalion de aur poate fi socotit ca
unui individ (adolescent(?)) de
n acest mor-
mnt au fost descoperite V'ase, ceramice, un
pahar ulciorul de etc.
Medalionul din mormntul 501 provine de
la Flavius Iuliu:s Constans (337-350) iar cel
din mormntul 507 de -la Flavius Valerius
II (337-361). Ambele medali-
oane snt realizate din monede "Solidus" de
aur li s-au ulterior urechiu-
de suspendare fie din (meda-
lionul de lia Constans) fie din circu-
n (medalionul de la Constan-
tius II). Metalul topit la urechiu-
de suspendare a medalionUilui de la Con-
stantius II a acoperit literile vecine din in-

Catarama de argint din mormntul 507
are placa de prindere la centuro. de
de prin trei ni-
turi cu capul modelat semisferic. Partea
a n se-
este cu de aur
care se de o parte de alta a
spinului, tabla de argint care
prinde inelul oval al cataramei. Muchia
cii de fiXIare este la rndul cu
de aur delimitndu-se un n care
se a de
argint. Pe acest snt di,spuse cele trei
nituri la egale ntre ele. Spi-
nul este acoperit la rndul cu sub-
de aur pe transver-
sale, una la din spate alta nve-
lind din a spinului.
Placa de la este att pe
cea acoperite
cu de aur ct pe din-
tre acestea cu de argint. Decorul
realizat n tehnica gravurii din in-
cizii dispuse oblic pe marginea Alte
linii oblice neorganizate snt gravate pe spa-
de argint, formnd cu cele de
pe margine un decor n spic. Partea margi-
a semidrculare de aur
prin linii paralele, un cmp
de linii oblice dispuse neregulat. Partea cen-
a acesteia dispune de un decor reali-
zat din incizii semilunare imitnd, probabil
coada de de aur de pe spin
snt decorate cu incizii dispuse n cele
de la partea din spate mai fine mai dese
n raport cu cele de pe :segmentul de la ca-
pul spinului. Prin argintului a
aurului prin decorul aplicat, catarama nu
are analogii n aria culturii Sn-
tana de
Se poate aprecia executat
cu oarecare decorul de pe placa
spinul cataramei de piesele de
specifice sec. IV pri-
mei a sec. al V -lea e.n.
In ordine de idei se cuvine
subliniem faptul toate obiectele databile
la limita dintre sec. IV -lea al V -lea
descoperite n anul 1978 se n
cteva morminte care se pe-
riferia a necropolei spre sec-
tor n care s-au n ultima
parte a timpll!lui cnd aceasta a mai fost
Din punct de vedere cronologic este
mormintele n care au fost
descoperite paharele, pieptenii, catarama de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
270
argint cu aur, cele medali-
oane de aur, se n timp n jurul
anului 400. Pieptenii cele
pahare de mping datare chiar
primele decenii din sec. V e.n., prin
analogiile pe care le n descoperiri
simi'lare din regiuni mai mult sau sau

Din punct de vedere etnic, faptul
unele morminte se dateaza la limirt:a de
anul 400 ne ne ndrep-
n primul rnd autoh-
Vasele lucrate cu mna cu
butoni pe umeri cu alveole, ori cu
alveole pe descoperite n morminte de
(M 446, 489) ori de
(M 452, 486, 507) asociate cu
(M 486) n primul rnd
etnosului autohton romanic,
n ntregime midle grupuri goto-
sarmatice, deja semnalate n dar
care n acest sector snt reduse, re-
strngndu--se Ia cele morminte cu pra-
guri (M. 437, 473) unul cu scheletul
zat n de axul gropii (M. 404)
cteva vase lucrate cu mna care ar putea
fi puse pe seama unor Przeworsk
VASn.E PALADE
pot fi socotite n timp ca transpu-
neri n lucrate cu mna a
unor forme tipice lucrate la din
realimte mai curnd pe seama popu-
autohtone.
Campania de din anul 1978, prin
materialele valoroase descoperite, aduce
turii concludente cu privire la
stratificarea a
ei autohtone romanice la nen-
trerupte ale acesteia cu romanitatea sud-du-
Mormntul 507 prin inventarul
deosebit de valOTos, n care se n mod
simbolic un singur vas lucrat cu mna deco-
rat cu conice alveole pe
umeri a cu unei
tenii autohtone locale.
In timp dovezile cu la pre-
lungirea n timp a necropolei n primul
eventual cel de-al doilea deceniu din
sec. al V -lea e.n. este semnificativ pentru
problema a poporu-
lui romn.
Cercetarea a sectorului vestic al
necmpolei unde aceasta se extinde in ul-
tima a sa de folosire, va aduce cu si-
noi dovezi n
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MACDA TZONY,
! V. DROB
RAPORT ASUPRA CERCETARILOR
DE LA - CRIV A T,

A
1 n urn1a unei anchete de teren, ntreprin-
de noi n toamna anului 1977 n partea
de sud, sud-est a au
fost descoperite mai multe din dife-
rite epoci istorice care fie cu-
prinse n viitorul repertoriu arheologic al
mai sus
O extrem de n vestigii ar-
heologice este la sud-est de comuna
spre sud de albia rului
Ialomirta iar spre est de aceea a prrlului
Cricovul Dulce.
Punctul ales de noi pentru a fi sondat se
la cea 1 km sud de satul pe
una din terasele nalte din stnga
Promontoriu:! respectiv are latura de vest
de apele cea de nord-vest
de albia veche a rului, iar cea
de sud de o De pe
ntreaga au fost culese numeroa-
se fragmente ceramice, rezultate n urma
agricole a pantelor
ploi topirea
Avnd n vedere terenului, a
fost mai nti o pe creasta
promontoriului, aproximativ vest-
est de care n viitor vom ancora
n vederea cer-
exhaustive a complexelor arheolo-
gice.
De""'a 'lungul amintite au fost sur-
prinse complexe de locuire pentru cer-
cetarea au fost deschise mai multe

In paralel, pe panta dinspre albia veche a
a fost o
deasupra unei
Cu prilejul din su-
au fost constatate
- In solul arabH cu o grosime ce
ntre 15-25 cm au izolat fragmente
ceramice, chirpic oase de animale.
- Stratul de locuire sitUJat sub solul ara-
bil este reprezentat de un negru
murdar, fiind destul de n materiale
arheologice.
-...,..- In schimb se preg-
nant materialelor
din umplutura acestora. Ele snt de
cu laturile de 2 X 2,5 m sau
ovale ngropate n In
dintre ele (cele de au fost des-
coperite vetre - cuptor folosite pentru n-
prepararea hranei. In cea de a treia
pentru cercetarea vetrei-cuptor va
fi nevoie de Cu ace-
prilej vom examina unica de
cu o sau
al raport stratigrafic va fi sta-
bilit n campania viitoare.
Din stratul de dar mai ales n um-
plutura a fost recoltat un bogat
material arheologic care ne


de pe acum unele ipoteze pri-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
272
vind datarea
a de la
Cum este firesc vom ncepe cu eera-
mica care n cazul de se a
ocupa prirrnul loc n rndul materialului ar-
heologic.
Potrivit tehnicii de ceramica se
mparte n mari categorii: cea
cu mna cea la
Din rndul primei categorii fac parte:
oala mare de provizii, oala-borcan cu pro-
file ornamente din ceramica
geto .... la care se
Din cea de a doua categorie ce-
ramioa (cas-
troane, ulcioare) cu bune analogii
n cultura Chilia-Militari.
Pe un loc de frunte se ceramica
cu profile
ornamente variate.
In cerarmica de import este
prin amfore din coali-
castroane, ulcioare.
Este locul ceramica carac-
culturii Sntana de Mu-
este ntr-o foarte pro-
n de la
M. TZONY, V. DROB
Din restul materialului arheologic desco-
perit la cteva fusaiole
fragmente de pentru de
care practicarea torsului
n
In timpul .au mai fost desco-
perite cteva fragmente de
de fier, o de bronz din sec. II e.n.,
un fragment de cu decorul n pel-
ta precunn fragmente de vase de
Printre cele mai sigure elemente de da-
tare o din bronz cu picio-
rul nto-rs pe dedesupt care ana-
logii la Sn tan.a de n
cea de a doua a sec. IV e.n.
datare este de pre-
ceramicii care n descoperi-
rile de acum a numai n aso-
ciere cu materiale din sec. al IV -lea e.n.
Pietroasele).
de la jud.
cu de tip Sntana
de din zona de nord, nord-est a Mun-
teniei, prin inventarul pare
unui grup de care n
mai mare cultura sa da-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. BUTOI
DESCOPERIRI SARMATICE
N SUD-VESTUL MUNTENIEI,
A. MINCA
;NTRE LIMESUL ALUTAN SI LIMESUL
'
TRANSALUTAN
A
1 n anul 1969 se descoperea pe
terasa din stnga Oltului, n drep-
tul satului primul mormnt sar-
matic din secolul al IV -lea, de la vest de
limesul alutan, pe care-I semnalam
n ziarul local OltuP, apoi l publicam n
colaborare cu Gheorghe Bichir.
2
Inventarul
acestui mormnt se compunea dintr-o
o de bronz cu tamga.
De atunci n prezent alte descoperiri
s-au celei de la confir-
mnd n secolul IV grupuri de
au cu turmele lor n zona
de din sud-vestul Munteniei, la
malul stng al Oltului,
de autohtoni.
In anul 1975 elevii generale din sa-
tul comuna Sprncenata, descope-
reau n terasa din un nou mor-
mnt de al inventar., ajuns
la muzeul din Slatina, se compune din trei
vase modelate la un castron din
lustruit, de
cu inel de buza spre
exterior; o din
cu corpul scund, bitronconic, gtul
larg, cilindric, fundul inelar, cu o cu
care gtul cu pin-
1
M. B u toi, O descoperire arheo-
n Oltul, 23 martie 1969.
2
Gh. Bichir M. Butoi, Un mormnt
sarmatic descoperit in sud-vestul Munteniei, SCIVA,
1, 1975, p. 137-140.
35 - Materiale cercetAri arheologice
tecul vasului, cu inele n relief care
gtul la sub n drep-
tul o din de
cu corpul fusiform, cu o
din gt o Toate aceste vase
au analogii n necropole le din secolul al IV-
lea din Muntenia.
Tot pe teritoriul satului s-a des-
coperit n anul 1926 un tezaur monetar din
care 30 monede de argint ajunse la Muzeul
de istorie snt emisiuni de la Con-
stans II la Valens, datnd din anii 352-353
la 365-366.
3
In anul 1976 se descoperea n terasa
din stnga Oltului, n dreptul satului Stejaru,
aflat la 30 km nord de locul pri-
mei descoperiri, o ceiei
din mormntul de de la
Din primite de la descoperitor,
cana, care a ajuns la Muzeul din Slatina, a
parte din inventarul unui mormnt
de
Ultima descoperire, cea mai
este necropo'la de din ora-
localitate care se
la 13 km nord de Sprncenata 13 km
sud de
Aici, pentru de blocuri
din vara anului 1978, au dus la descoperi-
rea a morminte.
3
C o n s t a n a ti Il" b u, la se-
siunea Muzeului de istorie al R.S.R., din 13-14 de-
cembrie 1974, fila 28.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
274
Din primite de la descoperitori
n toate cazurile au fost
la adncimi ce ntre 2 m-
2,50 m. Scheletele orientate n general nord-
sud, ca n cazul mormntului de la
erau pe spate, cu minile n-
tinse pe corp picioareile ntinse.
Unul dintre morminte se pare nu a
avut inventar. O parte din inventarul des-
coperit n celelalte morminte a fost salvat.
Inventarul primului mormnt a fost
tuit din vase modelate la o fu-
din
- Urcior ICU cu de
lustruire n exterior, cu pntecul bombat
gtU!l tubular, fundul plat, cu o care
gtul cu pntecul vasului. Un inel n
gtul n partea
n dreptul
cu profH carenat fund ine-
Iar.
de
de cu analogii n mai mulre
necropole sarmattce.
In cel de al doilea mormnt s-au descope-
rit rvase:
- cu roata din
cu cu Ul1llle de lustruire, bi-
gtul larg, cilindric, cu o
care gtul cu pntecul recipientului.
- cu roata din
deschis, cu
larg buza orizontal spre
exterior, fundul plat.
In cel de al treilea mormnt o
cu roata din
gtul nalt, cilindric, buza ro-
spre exterior fundul inelat cu o toar-
Un inel n relief gtul vasului
la
Tot n acest mormnt a un frag-
ment de de de 3 cm, puternic
corodat.
Din cel de al patrulea mormnt provine o
cu roata din
M. BUTOI, A. MINCA
m1z1e, buza
spre exterior, fundul inelar.
In alte momninte s-au descoperit
chini de modelate
din ..
Intr-unul din morminte, a putea pre-
ciza n care, a o din
de
In apropierea punctului n care s-au des-
coperit cele morminte n vara anului
1978, cu cea 10 ani n s-au descope-
rit aJlte morminte de al in-
ventar s-a pierdut, din pri-
mite inventarul acestora era com-
pus tot din vase lucrate la
din oglinzi de bronz de tip sarmatic. Din n-
tregul inrventar atunci s-a un
singuT ulcior modelat cu roata din
bitronconic, cu gtul nalt, tubular
cu o fundul inelar.
Toate vasele descoperite la mo-
delate numai cu roata, numeroase
analogii n necropolele din secolul al IV-lea
atribuite culturii Sntana de - Cer-
neahov.
Descoperirile pe care le-am prezentat ar
putea acelor ai
culturii Sntana de care,
cum Gheorghe Diaconu,t
de pe la mijlocul n a doua ju-
a secolului al IV-lea au fost dislo-
spre vest o cu taifalii.
Tezaurul descoperit pe teritoriul satului
constituie o n acest sens,
fiind ngropat n tulburi ale unor
noi de o cu migra-
hunHor.
Aceste descoperiri dorvedesc zona dintre
limesul alutan limesul transalutan (zona
de vest a Munteniei) este slab cerce-
iar intensificarea n viitor
va aduce noi la isto-
riei vechi a patriei pentru perioade mai
cunoscute.
1
G h. D i ac o n u, Des:pre la
de jos, SCIV, 2, 1963, p. 342.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ION
SANTIERUL ARHEOLOGIC OSTROVUL
'
MARE - 1978 DE FIER 11
La km. fluvial 864,5 vest - colonie, n
continuarea nivelului de locuire de epoca
bronzului a fost surprins un nivel prefeu-
dal. Indicii ale unui nivel prefeudal au
rut sporadic n primele dar
mai ales n 3 4 toate una
n continuarea celeilalte paralele cu Du-

In 4 la adncimea de 0,80 m. a
o aglomerare de pietre arse n dia-
metru de 1,20 m de 0,30 m. Se
deschide o de 4,60 X 4 m. pen-
tru a conturul bordeiului.
Bordeiul are o cu latura de
3,30 m. sud-nord, pietrarul n col-
de nord-vest intrarea prin partea de
sud spre Conturul bordeiului a putut
fi brnelor arse in
situ. Nu au fost descoperite gropi de pari n
de una avem de
a face cu un semibordei a a
nivelul hallsttatian. au fost
din brne puse longitudinal, una peste
alta, la nivelul prefeupal sau dea-
supra lui. n ape avea
priori mai ce
tul, multe urme din ei fiind carboni-
zate pe podeaua bordeiului.
Chiar a fost podeaua borde-
iului nu se mai fiind pe
un galben-nisipos cu un mare grad
de umiditate.
Pe pietrar au fost deranjate mai
multe fragmente de de for-
cu un diametru probabil de
0,50-0,60 m, gardina de 0,15 m
de 0,3 m.
Pietrarul este de cu latura
de 1,15 un din pietre de ru, n general mari,
unele dintre ele albe, de
In cu pietrarului vatra,
n de este Gura vetrei,
de pietre mari (0,37 X 0,25 X
0,30 m) este spre sud. Lungimea
de 0,65 m, gurii de 0,45 m iar la
interior de 0,30-0,32 m. Vatra este al-
gura Materialul arheologic
recoltat din nivelul prefeudal este destul de
In 3 1'3 ald'incimea de 0,40 m
au fost un vrf de n trei mu-
chii un brici de lung de 0,11 m,
ambele specifice sec. VI-VII e.n.
Fragmentele ceramice, farte snt
lucrate la cu mina, din pas-
CU mult cioburi pisate n ames-
tec, superficial Majorita-
tea fragmentelor au fost recoltate de pe
pietrar.
Din categoria celor lucrate cu mna fac
parte fragmente din oale de
mijlocie, cu fundul gros, amintind de eera-
mica cu mna, buza
cu marginea ornamente. Alt
fragment de de vas este drept.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
276
Din categoria ceramicii la se
fragmente dintr-un perete de
mai cu linie n
val, iar spre gt cu un grup de linii incizate
ciT'CUla.r. O din
mai ngrijit cu 2 cm dia-
metrul de 2,9 cm a fost tot pe pie-
trar, de un instrument din os, pro-
babil un nefinisat.
Sistemul de al bordeiului
materialul arheologic recoltat ne permit
nivelul prefeudal n sec. VII e.n.
Prundul Deiului
La aproximativ 200 crn aval de P.rundul
Deiului a fost cercetat n 1978, turnului cel
mai bine conservat (majoritatea snt
sau n ntregime de apele
Turnului are o lungime de aproximativ
20 m. o (excluznd partea
dinspre de aproximativ 15 m Se
n cruce. Una para-
cu de 30 X 1 m, alta perpendi-
pe de 15 X 1 m.
Stratigrafic se
- Un strat de negru cu care s-a
acoperit mantaua de pietre cu fragmente ce-
ramice romane.
- Aglomerarea de pietre de ru care n
vrful tumulului atinge grosimea de
0,40 m. care se spre poale.
- La un strat galben:...nisipos cu spo-
ION STINGA
radice fragmente hallsttatiene,. bombat
spre vrf, fapt ce ne locul a fost
special ales pentru tumulului.
- La un strat vegetal recent,
format din depuneri aluvionare sau eoliene.
Incinerarea defunctului ritual
s-au pe loc.
Vatra rugului, cu un diametru de 4 m a
avut un fel de din fragmente
de romane. Pe vatra rugu-
lui au fost scoabe, piroane, plumb to-
pit, un fragment de altele. Probabil
defunctul a fost pe un soclu sau o
de .lemn. Tot aci au fost 'f,reg-
mente ceramice romane monede tre-
cute prin foc (Probus un cu-
fragmente din

Mormntul propriu-zis, format din
resturi cinerare, un pumnal un da-
cic a fost direct pe galben.
Pe cete pete de cu
aflate n partea a tumulului, au fost
multe oa5e de animale n special mari.
Le a fi vetre de
rugului funerar a
vetre de ne ideea exis-
a sau mai multe morminte dis-
truse de apele lucru ni-l
spune tumulului. Pietrele au fost
incinerare ritual, pes-
te tot, exceptnd vatra rugului care fusese
cu romane.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
OLTEANU,
V. TEODORESCU,
N. NEAGU
REZULTATUL CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DE LA
PRAHOVA]
[anul 1978]

cu pr1v1re
la secolele III-XI
A
In campania anului trecut, de la
Sirna au continuat n punctul denumit
"Fntna lui prin explorarea celor
(SIV S V), deschise spre li-
mita de vest a promonttoiului rpe care se
obiectivul arheologic investigat. Cele
amintite, orientate N-S, au
rat n lungime 63,75 m (S IV) 48,50 m
(S V), ad1indtr-se 1a o de peste 70 m
de I III deschise n cam-
paniile anterioare.
complexele descoperite n cele
(S IV, S V) n-au fost n ntregime
explorate, nefiind cercetarea lor pe
din cauza culturilor existente, s-a
observat n parte a promontoriu-
lui, din perioada ntre
sec. III XI existe, cu
unele' deosebiri cronologice. Da-
dinamica locuirii, n general, la
nivelul constatat n anterioare, n
se o
n secolele VIII-X, fiind vorba, probabil de
centrul din secolele respective. Pre-
cronologice de care aminteam se re-
la verigi din perioadei din-
tre sec. III-XI, verigi doar presupuse n
campaniile anterioare. Este vorba, pe
cele faze de locuire
(sec. V-VII) de etapa de locui re din se-
colele IX-X su1prinse n ante-
rioare, de complexe
secolelor III-IV VIII-IX, completind,
astfel, cronologic al locuirii din n-
treaga a secolelor III-XI.
a aici acum n ceiace pri-
nivelul de locuire din epoca bronzu-
lui, nivel surprins n S IV S V, o deo-
descoperirile re-
feritoare la locuirea din secolele III-IV
e.n., constind dintr-o la
circa 0,60-0,70 m, in S IV.
Forma este cum o indi-
de NE al surprins in sec-
In acest se afla cuptorul "pie-
trar" amenajat din galben n care
s-a adncit avnd diametru! de
0,50 m. La partea pe o
de 0,50 m, cuptorul prezenta o ar-
a a n grosime de
15 cm, din pietre de ru de mijlo-
cie, legate cu lut, care, din cauza
pietrelor schimbase ini-
La demontare, printre materialele
site se o din lut,
cu o grosime de 0,10 m care prezenta un
orificiu n mijloc cu diametru! de 0,07 m,
precum calupuri poliedrice din lut
ars, prezentnd puternice urme de
care duce la concluzia au ser-
vit la astuparea ori'fiociului cuptorului de
evacuare a fumului aces-
tuia, pentru a mpiedica eliminarea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
278
Din vreme, sec. III-IV,
o in S V;
se cum ceramica de
ncepe a fi contami-
de cunoS'cuta Sntana de Mu-
In acest complex au }a o fi-
din 'brO'l1Z, 'aVind piciorul port-
!foarte Ea face parte din
grupa filbulelor de in'ti'lniie
destul de frecvent 'n secolele II-III chiar
la in;ceputul sec. IV, att pe teritoriul Rom-
niei, cit n al1te 1cuan e filbula, ase-
ca tip, de la Gorohov din
U.R.S.S. din cultura Cerneahov de
T. B. G. A. Vosnesenskaia N.
Cernh, in Metal cerneahovskoi culturi,
Moscova, 1972. Fibula de la se
n tip, particu-
distincte, constituind, cerce-
de acum, o
descoperirea in
context din S.V. a unui distribuitor de
curele realizat din bronz prin turnare,
care, de asemenea, se n vremea
La concluzie, n
ne conduce in
a unui gt de din gal-
ce se n secolul
al IV -lea precum fragmente ceramice ce-
cu linii n X lustruite. In cazul nostru,
. amfora este de o pe care
s-au descoperit vase din
unul lucrat cu mna, dintr-o
altul lucrat cu roata, fiind din-
tr-o mai bine Acest com-
plex din secolele V-VI, delimitnd
astfel cu claritate, epoca secolelor
III-IV prin complexele deja
amintite, de cea a secolelor V-VI repre-
prin celor tipuri
ceramice surprinse pe
Cele explorate n cursul
anului 1978 au mai pus n alte
complexe: este vorba mai intii, de 4 locuin-
semiadncite, cercetate doar avnd
datnd din secolele V-
VII, din S. 1
OLTEANU, V. TEODORESCU, N. NEAGU
S. III. "Podooua" era
din pietre mici mijlocii de ru,
n iut. La una din s-au observat
urme de pari cu diametru! variind ntre
0,05 m 0,10 m, dispunerea fiind destul de
nct o a
rostului lor este greu de dat n stadiul ac-
tual al
O aparte comple-
xele epocii cuprinse ntre seco-
lele VIII XI; complexe compuse din
un cuptor de mici dimensiuni, se
pare pentru reducerea minereului de fier.
Potrivit rezultatelor n
curs de efectuare, unor
faze distincte ca vreme. Una din
n S V, careul 15, are una din
laturi de 1,50 m fiind n trepte la o
adncime de 0,50-0,60 m. dimen-
siune ct faptul n interiorul ei a fost
o cantitate de oase
de animale alte materiale aruncate, par
a indica mai de a unei ane-
xe care a servit, ulterior, drept loc de de-
pozitare a resturilor menajere ntr-o anu-
vreme. In de asupra
vom reveni pre-
unor mici de de fier pro-
venite, iprobaibil, de Ioa prelucrare, sau poate
chiar de la de reducere, cuie lde
fier, mici bare de fier, un fragment de
vas (?) din fier, o din bronz,
precum un fragment dintr-un pandantiv
din bronz sau poate dintr-o De ase-
menea, din os o fu-
n trunchi de con, din lut, cu pasta
deosebit de ngrijit
unor fragmente dintr-un
de de culoare verde-pal, precum
un fragment dintr-un pandantiv de metal
torsionat.
Ceramica fragmente din
borcan de variate dimensiuni, intregibile
multe dintre ele n de 50o;
0
(atra-
gem nu s-a explorat dect o
parte din complex), care mai de-
rolul de loc de depozitare, este aproa-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
REZULTATUL CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE LA
279
pe in exclusivitate cu roata de mare
In mare majoritate ea spe-
ciei cu pietricele in dar se
intr-o
de specia Din
punctul de vedere al formelor arhitecturale,
se caracterul destul de unitar al
ceramicii din complexul amintit,
speciile arhitecturale decorative dintr-o
dat fiind speci-
ficul de complex "nchis". Se intilnesc, de
doaJr 4 tipuTi de buze de vas, ou mki
intre ele, incit ar putea fi denu-
mite variante ale unui anumit tip arhitec-
tonic. In general buzele sint
n cu marginile relativ drepte, forme
care o din ceramica
secolelor V-VII, in special din ultima pe-
a acestei epoci, cum din
analogiile cu ceramica acelei vremi desco-
mai cu in S I III.
este deosebit de va-
distonnd, din acest punct de vedere,
de ceramica secolelor anterioare de la
Cel mai frecvent decor este valul simplu
sau multiplu in diferite cu stri-
uri sau benzi de striuri, caneluri, X-uri exe-
cutate cu pieptenului sau cu etc.
Se in registre n care
valul simplu sau multiplu cu
striurile simple sau duble, n diverse com-
La unul din vase se o de-
in 7 registre care intreg
cimpul exterior al vasului sint
decorate buza a vasului mar-
ginile acesteia dnd un aspect deosebit de
De altminteri vasul cu
constituie el un exemplar
foarte rar acum asemenea modalitate
intilnindu-se, din cele cunoscute, la Dridu.
Cteva fragmente din specia cu lus-
tru ca ornament motivul n
De remarcat lipsa a stampilelor pe
fundul vaselor. Lund n carac-
teristicile prezentate aci, ale ceramicii
din complexul V, ea
se tipologie stilistic in limita
secolului VIII eventual nceputul secolu-
lui Fiind un complex "nchis" avem
astfel n imaginea tipurilor ceramicei
utilizate de ntr-un anumit
moment al perioadei Ea vine
se adaoge, cu de rigoare, la ti-
purile ceramice deja cunoscute specifice
epocii amintite.
Cea de a doua de locuire din cadrul
secolelor VIII-XI este prin-
tr-o de mari dimensiuni: latura in-
de S V 5,10 m, adnci-
mea n fiind de 0,40 m. Pe
latura se afla cuptorul amena-
jat din galben, vatra acestuia, pu-
ternic 2,50 diametru,
me din cite sin-
au fost clare, aspectul
unitar al vetrei loc vreunei inter-
privind eventual dubla folosire a
acesteia.
Ceramica n
ca aspect, se compune aproape n exclusivi-
tate din specia unele vase-borcan pre-
zentnd arsuri secundare. Ca aspect stilistic,
ea se cu n val simplu
multiplu in diferite cu benzi
de striuri fiind cu cea de la
Dridu (faza cu cea de la Bucov
din sec. X, fapt care ne conduce la incadra-
rea ei n secol. Este la
roata cu mare, pasta ingrijit
aici lipsa, cu a
pe fundul vaselor.
Astfel, de la Sirna din campa-
nia anului 1978 aduc noi n
cu din se-
colele III-XI e.n. stabilind verigi cronolo-
gice care lipseau acum, cea a sec. III-
IV VIII-IX, in cadrul locuirii existente,
ntregind din perioada
secolelor III-XI e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
GH. ANGHEL,
M. BLAJAN
DE LA -
COMUNA SONA, ALBA, 1978
Raport 'preliminar
A
1 n cursul lunii septembrie au continuat
arheologice la avnd
ca scop cercetarea a cimitirului
prefeudal, din punctul stabilirea
limitelor sale de pri-
vind inventarul coordonatele stratigrafice
ale mormintelor dezvelirea complexelor
de locuire din zona
'l. In cadrul s-au executat :in
punctul trei de dimen-
siuni diferite (S XVIII 9,50 X 2 m; S XIX :
14,30X2 m S XX: 10,80X2 m) cu lungi-
mea ntre 10-15 m con-
de 2 m, amplasate pe terasa sud-esti-
a plato.ului, pe malul stng al rului.
Orientate pe NV-SE sau E-V,
au adncimea de 3,15 m.
Sub raport stratigrafic, lund ca element
de profilul XVIII, se con-
succesiune
0-0,30 m humus; 0,20-0,75 m sol negru
macrogranular cu urme de locuire
timpurie; O, 75-1,50 m strat argilos galben,
n partea spre
de SE, provenit din depunerile alu-
vionare scurse de pe versantul sud-vestic
al movilei de gropile
feudale timpurii; 1,50-2,10 m sol
brun negricios cu bordeie hall-
2,10-3,15 m sol alu-
vionar nisipos steril arheologic, n curs
3G - Materiale arheologice
trund doar fundul :bordeilor hallstattiene
gropile adnci ale mormintelor.
Din punct de vedere arheologic s-au con-
statat trei nivele de locuire: 1. nivelul pre-
istoric reprezentat de cultura
cultura Basarabi; 2) nivelul prefeudal (se-
colele V-VI e.n.) 3) nivelul feudal tim-
puriu (secolele XI-XIII).
1. Locuirea cuprinde cteva
fragmente ceramice din cultura Co-
recoltate din nivelul superior al stra-
tului aluvionar, bordeie hallstattie-
ne suprapuse, semnalate la de nord
al XVIII. la adncimea
de 2,15-3,05 m bordeiele dezvelite
n stratul aluvionar. Inventa-
rul din vetre rotund-
ovale cu oase de anima-
le, pietre de ru, de chirpici, un frag-
ment dintr-o de bronz, precum
fragmente de funduri, margini de
borcane, vase bitronconice, or-
namentate cu butoni proeminente. De
asemenea, fragmente ceramice hallstattiene
n toate n de
al mormintelor prefeudale la
baza nivelului feudal timpuriu.
2. Nivelului prefeudal i cimiti-
rul de care malul stng al
rului de SE al terasei platoului
In cursul s-au mai
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
282
dezvelit sd.1elete umane- (patru n
XVIII cte unul n
XIX XX), morminte-
lor, cu cele descoperite anterior,
ridicndu-se la 43. Din cele morminte
unul (M40) are groapa trei
snt trapezoidale, cu rotunjite sau
drepte (M38, M39, M41) dezvelite
au conturul neprecizat (M42, M43).
Gropile cu vertical, uneori n-
spre sud straturilor
taie nivelul hallstattian n
straturile aluvionare, nisipoase marnoase
depuse pe marginea platoului. Adncimea
gropilor atinge limite medii cuprinse ntre
1,65-2,20 m (M39, M40, M41, M42, M43),
iar M38 are fundul gropii la
3,05 m.
Starea de conservare a osemintelor este
n general, epHizele oaselor lungi,
coastele, vertebrele, piesele osaturii mini-
lor lahelor picioarelor snt descompuse n
totalitate. Cele morminte snt att de
la o depunerii defunc-
nct majoritatea oaselocr-, scheletelor,
dezartkulate fragmentate, fiie snt eva-
cuate din (M39 M40), fie se
sau aruncate in
cele mai pe fundul- sau la extremi-
gropii sepukrale (M38, M41).
Majoritatea scheletelor, ntinse pe
spate, snt orientate cu capul la V picioa-
rele spre E, cu M38 M39 care
o deviere a axului pe
VSV-ENE. minilor celor sche-
lete
Inventarul mormintelor este att de
de fragmentat nct majoritatea
pieselor de metal os snt reprezentate
prin resturi nesemnificative provenite din
lame de de fier (M38), piepteni bila-
teraH (M40), precum un fragment de stra-
(M41).
n lilpsa unor date oferi,te de
antropologice, avnd n vedere dimensiunile
scheletelor, inventarului ce le
GH.ANGHEL,M.BLAJAN
stratigrafice, consta-
cinci din cele morminte
unor indivizi doar unul
(M40) poate fi atribuit unui copil adoles-
cent, de sex neprecizat.
Pe !baza ritualu':ui de nmot1m
1
ntare, ari-
turilor funerare a inventarului, cimitirul
de la poate fi nca-
drat provizoriu n secolele V-VI e.n. n
precizarea etnice,
de viitoarele descoperiri ce vor epuiza ci mi-
tirul de studiul antropologie al schelete-
lor, se seama de lipsa armelor din mor-
minte, de folosirea unui inventar
orientarea a Aceste
argumente n favoarea unei popu-
sedentare care poate fi iden-
cu locuitorii prefeudale din

3) Nivelul feudal-timpuriu este reprezen-
tat de o de foc XVIII)
un bordei, dezvelit la de est
al XIX, n malul stng al rului.
Inventarul bordeiului dintr-o
de foc cu oase
de animale, fragmente de oale
de lut pe baza se cronologic
n a doua a secolului XII nce-
putul secolului XIII. Materialul arheologic
provenit din pe oasele mena-
jere de animale, valve de scoici de ru, chir-
pici cu impresiuni de nuiele stinghii,
o cantitate mare de mai
obiecte de fier (cuie, vrfuri de de
os fier, un corn de etc.).
II. Al doilea obiectiv cercetat se n
punctul situat pe malul drept al
Trnavei Mici, la cea 100 m de marginea
rului, n cotul format la est de
Aici se o de
1,5-2 m de lunea din jur, cu
numeroase gropi pentru exploatarea
nisipului aluvionar. n ultimii ani, partea de
S-V a movilei a fost de o
de de ciurdarii din localitate,
care a distrus cuptoare feudale
timpurii. Taluzarea peretului de SV al gro-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURU.E ARHEOLOGICE DE LA JUD. ALBA
283
pii, lung de 9,50 m, a precizat n profil
n al inventar cuptoa-
rele afectate.
Pentru cercetarea bordeielor s-a executat
pe locul aplatizat al movilei
paralele care, extinse lateral n de
obiectivele arheologice n cursul
au ajuns la forma unei casete
(XXI), aproximativ cu dimen-
siunile de 8f8,50 m.
In a adncime
ntre 0,5:0----'1,40 m, s-au
sau total distruse in
parte, ca urmare a unor suprapuneri succe-
sive a locuirii intense a movilei.
dintre epocii prefeudale
(B1 B2) iar celelalte cinci mate-
riale arheologice caracteristice feudalismu-
lui (B3-B7).
prefeudale, la
adncimea de 0,52-1,36 m cu axul lung
orientat spre N-S sau SE-NV, au
forma cu rotunjite,
cu gropi de stlpi n Cele
suprapuse doar por-
din de nord SV a podelei,
de 2,65 m respectiv 3,50 m. Inventa-
rul cuprinde vetre de foc simple,
cu oase menajere
de animale, valve de scoici de ru
la din
sau Ca for-
me oalele cu sau
nile cu cioc castroanele, care bor-
deiele n secolul VI e.n. Fragmente cerami-
ce prefeudale, asociate cu cele feudale tim-
purii, n bordeiele din seco-
lele XI-XII.
Celelalte 'Cinci suprajpun n parte
bordeiele prefeudale astfel nct, sub aspect
cronologic, o succesiune de locuire
a timp de aproape
secole. Forma bordeielor este rectan-
cu rotunjite, cu
gropi de stlpi n Orientate diferit,
au axul lung; pe E-V
sau ENE-VSV. Fundul bordeielor este
pat n stratul aluvionar nisipos pma la adn-
cimea de 0,90 m. Din podeaua bordeielor
prin suprapuneri s-au dez-
velit doar reduse care nu ne per-
mit dimensiunile, cu
B3 de (6,40 X
3,80 cm).
'Fundul hordeielor perforat de nume-
roase gropi ovale, oval-alungite sau cu con-
tur neregulat, de diferite dimensiuni, care
la adncimi cuprinse ntre 0,85-
1,30 m. Gropile
fragmente de oale precum
lespezi de gresie instala-
de au de cenu-
Fiecare este cu c-
te un cuptor cu de lut ars. Cuptoa-
.re}e ce!"ce1Jate, afectate de ulterioa-
re, cu celui din B7, snt pe
un soclu de ridicat deasupra
podelei cu 15-20 cm. Vatra de ova-
sau este din-
tr-o de de 5-
10 cm, cu n
partea Stratul de negru
la n pro-
funzime, cu fisuri, este
pe un pat format dintr-un rnd de
cioburi de oale de lut, dispuse
unul altul, cu pietricele de
gresie amplasate n golurile libere
sau pe margine. Cupola dintr-un
perete din maroniu,
se deasupra vetrei cu 35-40 cm, por-
nind din gardina la Gura
cuptorului se ca o deschidere pa-
(80 X 40 cm) in partea
de sud sau est a vetrei cu les-
pezi de In dreptul gurii cuptorului
vatra se (cu 50 cm), sub forma
unei platforme de maroniu).
In interiorul cuptoarelor, sub chirpicul
zut pe ct sub pe frag-
mente de cale de lut feudale
timpurii, s-au aflat cioburi prefeudale
din stratul al
din secolul VI. e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
284
Cuptoarele snt pe latura de N Slau
de V, in partea in
Unele bordeie aveau scheletul de deasupra
ridicat din lemne in ape,
cum ne gropile de stilpi
conturate in sau in partea
a Inventarul bordeielor, ames-
tecat n zonele de suprapunere greu de
separat, dintr-o cantitate relativ ma-
re de oase menajere de animale (porcine,
ovine, bovine, etc.), valve de scoici,
obiecte diverse de fier os, un fragment de
timpurie
(secolele XI-XII).
Marginile de oale,
pe baza tehnicii, pastei profilaturii orna-
GH.ANGHEL,M.BLAJAN
cele cinci pe
o de secole, ncepnd de la
mijlocul secolului XI, la nceputul se-
colului XIII.
XXII pe marginea
a movilei a precizat in
un strat de locuire feu-
timpurie, dovedind locuirea a
movilei in cele perioade.
In concluzie, rezultatele
arheologice de la -
aduc un plus de in-
noi dovezi privind continuitatea
romanice in epoca
in bazinul
mijlociu al Trnavei Mici.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O. CH. TEODOR,
CH. COMAN,
R. ALAIBA
SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA DRAGESTI - VASLUI
'
Cu ocazia unor de exe-
cutate n cursul anului 1977, pe teritoriul
satului comuna
Vaslui, s-au descoperit n diverse locuri de
pe teritoriul numeroase resturi
a["heologice mai mul.Jtor perioa-
de istorice. Dintre acestea un interes deose-
bit prezentau urmele de
de tip Dridu, de pe locul
numit aflat n marginea de sud est
a: satului, n imediata lui apropiere pe ma-
lul rului In de
teren, fn locul se
sub forma unei terase plate,
sud-vest. In acest loc malul
nalt abrupt al era puternic
erodat, in fiecare an de apele rului,
anwenind prin sa n-
semnate din acest obiectiv arheo-
logic.
A vndu-se n vedere descope-
ririlor arheologice cu; prilejul cerce-
de efectuate, ca
n teren, s-a impus imediat efec-
tuarea unei de salvare, prin care
s-a taluzat n ;trepte malul abrupt, n acest
mod evitndu-se penh'u un timp,
n continuare a unor din

Pornindu-se de la - n
cursul anului 1978 s-au efectuat pe acest loc,
n continuarea sondajului din anul prece-
dent, arheologice de salvare de mai
mare amploare, prin care a putut fi cerce-
o de peste 800 m
2

Cu prilejul arheologice intre-
prinse s-au dezvelit mai multe complexe de
locuire, datnd din diferite epoci istorice,
precizndu-se unele noi aspecte legate de
culturii materiale , din etapele
respective de timp.
Din punct de vedere stratigrafic s-au pu-
tut preciza o succesiune de niveluri cultu-
rale destul de mare, ceea ce a permis o des-
tul de departajare a bunurilor desco-
perite.
Cel mai vechi nivel de
epocii bronzului anume fazei sa-
le de ""?i a ifost mai !bine precizat in-
spre capetele de la sud ale III, IV
IX, care au intersectat unele "ce-
'
situate la marginea terasei.
nivel epocii La Tene
II corespunde geto-dacice din
secolele III-II i.e.n. Acestui nivel i apar-
un bordei, mai multe
gropi izolate, toate situate de asemenea
tre capetele dinspre sud ale tra-
sate.
Peste nivelul La Tene II, se suprapune un
strat de deosebit de bogat in ves-
tigii arheologice, car-
pa-dacice din secolele II-III e.n. Intensita-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
286
tea locuirii din vreme a fost deose-
bit de mare pe ntreaga a terasei,
putndu-se delimita chiar unele suprapu-
neri de preciza cel
etape cronologice din din
vreme. Din perioada s-au
identificat 12 de tip bordei, dintre
care 8 au fost dezvelite integral. In de
acestea s-.au mai delimitat 11 de
se precizeze mai
bine doar Pe complexele de lo-
cuire s-au mai descoperit cteva vetre n aer
liber cteva gropi simple umplute cu res-
turi de
1
chirpici
Nivelul destul de
nnd secolului al IV-lea nu a 1puttut H prea
bine determinat stratigrafic dect n unele
din
1
II, III IX, unde s-a
observat mai clar, distingndu-se prin cu-
loarea sa n deosebi
pe baza materialelor ceramice caracteristice
culturii de tip Sntana de nu
s-au identificat complexe de locuire, vetre
sau gropi, nu este exclus ca acestea exis-
te, urmnd fie precizate prin
viitoare n parte a De
asemenea, sporadic pare fi fost, n aceas-
din locuirea din seco-
lele X-XI e.n., unui as-
pect de tip Dridu trziu, neputndu-se iden-
tifica nici n vreme vre-un complex
de locuire.
In schimb a fost bine precizat ultimul ni-
vel de locuire perioadei feudale,
secolele XVI-XVII, din care s-a dezvelit
trei bordeie, un cuptor n aer liber
gropi simple cu material n ele.
In ceea ce resturile datnd de la
epocii bronzului (cultura Noua), re-
mai nti numeroasele fragmente
cer amice provenite din vase borcan, cu
marginea sau cu
umeri corpul n de sac, or-
namentate cu bruri n relief, simple sau n
cu incizii. De ase-
menea s-au descoperit fragmente de borca-
ne cu unele or-
D. GH.TEODOR, GH. COMAN,R. ALAIBA
namentate cu caneluri avnd uneori
cu butoni sau cu
de ele s-au o mare cantitate de oase
de animale, unele din ele prelucrate sau n
stare de prelucrare, mai ales
cteva spatule sau m-
caracteristice acestui aspect cul-
tural.
Un deosebit interes l vestigiile
geto-dadce datnd din epoca La Tene, se-
colele III-II .e.n. Din bordeiul par-
ca din gropile
vremi, provin cteva fragmente ceramice
din vase de tip borcan ornamentate cu
uri n relief, simple sau cu alveole, cu bu-
toni sau proeminente conice, avnd uneori
buza cu
cteva fragmente provenite din castroane
fructiere avnd
de resturile ceramice amintite, apar-
geto-dacilor sau descoperit alte c-
teva lucrate tot cu mna, din destul
de de culoare sau
cu bine lustruite provenite din
vase borcan de aproape
cu buze cu n
de X, specie care
migratorilor bastarni, cu care
a un anume timp. Tot
aces
1
bei epoci i dteva fusaiole de
lut, o gresie de precum un pan-
dantiv de dintr-o de ar-
gint S'au bi'lion.
o aparte pre-
vestigiile arheologice datnd din seco-
lele II-III e.n. car-
pice. uneltelor al obiectelor di-
verse, ca varietatea formelor
ceramice a ornamentelor cu
claritate stadiul nalt de dezvoltare a socie-
locale geto-dacice din epoca corespun-
provinciei romane Dacia. In ceea
ce din vreme, re-
bordeielor de rec-
cu rotunjite cu latu-
rile n general drepte, groapa
avnd o adncime relativ
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE DE LA VASLUI
0,40 m. Unele din aceste bordeie sint
zute cu vetre, in altele vatra Cteva
din au n unul din cte o va-
de foc de de
pietre de ru sau gresie
este pentru prima cnd astfel de ve-
tre pietrar se ntlnesc n datnd
din secolele II-III e.n. Faptul
gropii acestor bordei s-a
chiar din stratul de seco-
lului II-III e.n. precum constatarea
in interiorul n de restul
din vreme, nu s-a descoperit nici un
fragment ceramic sau obiect care
unei epoci ulterioare, ne
atribuim astfel de complexe de locuire, cul-
turii carpice, evident cu rezervele impuse
de caracterul incomplet al
unor astfel de vetre cuptor in se-
colele II-III e.n. chiar ele nu snt n-
trutotul identice cu forma, dimensiunile
sistemul de al acelora din veacu-
rile ulterioare, ne presupunem
ele ar putea eventual constitui, prototi-
pul acelora din secolele V-VI e.n. n-
va trebui
atent n campaniile de viitoare
nu numai la ci eventual chiar n
alte din vreme.
Pe bordeiele din s-au
mai descop2rit cteva de supra-
a dimensiuni snt mai
greu de nu
prea bune de conservare.
In general, in interiorul bordeielor, lo-
de sau din cele citeva
gropi acestei vremi, s-a recoltat
un bogat material arheologic,
du-se n deosebi uneltele din fier, os, lut
dintre care secerile, co-
soarele din fier, circulare
din unele lucrate din
"lupele", din fier, diferite alte obiecte, un
tipar din alte cteva unelte pentru
prelucrarea bijuteriilor, toate dovedind pe
ndeletnicirile agricole o ac-
tivitate n special in do-
287
meniul metalelor.
un loc aparte pe alte
l producerea ceramicei. Nu
vom insista asupra de forme or-
namente sp2cifice carpice ci doar
vom sublinia constatarea de ele-
mentele caracteristice geto-dacice lucrate
la une.le de veche cum snt
anumite tipuri de borcane, castroane, fruc-
tiere ca a ceramicii lucrate cu
mna din categoria snt nelipsite bor-
canele ornamentate cu bruri n relief,
chinile se ntlnesc numeroase
elemente ceramioe de sau prove-

Este interesant de in campania
de din anul 1978 la in
V s-a putut determina stratigrafic
o succesiune de mai multe lo-
secolelor II-III e.n. care,
pe loc, se intretaie. Este vorba de
suprapunerea a trei bordeie: B IV,
B V, B VI a determinare stratigra-
n plan apare foarte indicnd
nu numai o refacere a
lor, ci chiar unor posibile etape
distincte de locuire.
In imediata apropiere a acestor bordeie
un al patrulea bordei - B VII, din
vreme, cum o resturile
arheologice din inventarul sau raportul
stratigrafic cu complexele de locuire men-
ca n campaniile
de viitoare fie precizate n deo-
sebi etapele cronologice culturale
le complexul de locuire din
nea V, analizndu-se mai ales unele ele-
mente de a lor, precum
inventarului lor insistndu-se
asupra acelora cercetate numai
Din nivelul secolului al IV -lea, corespun-
culturii de tip Sntana de de
la provin doar fragmente
ceramice lucrate cu roata din cenu-
sau uneori eviden-
cteva resturi de castroane
chiupuri, ornamentate cu linii lustruite sau
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
288
cu rotita precum cu incizii
adnci. de resturi sau descoperit
fragmente de amfore romane.
Intrucit nu s-a indentificat nici un com-
plex arheologic datnd din vreme
este dificil de stabilit ce intensitate a
putut avea locuirea din secolul al IV -lea n
din
Intr-o se cele
cteva resturi datnd din secolele X-XI e.n.
unei faze trzii a culturii de
tip Dridu. Fragmentele ceramice lucrate la
ornamentate cu struri sau
orizontale, cu buzele arcuite carenate,
precum cele cteva fragmente provenite
din de lut, ornamentate cu linii
lurite snt insuficiente pentru a ne
putea permite unele aprecieri, fie ele ge-
nerale, privind caracterul, durata intensi-
tatea locuirii umane din epoca feudalismu-
lui timpuriu de la
Cele trei bordeie datnd din secolele
XVI-XVII unui sat
probabil n secolele snt ultimile
vestigii atestate din punct de vedere cro-
nologic cultural, pe terasa de la
Cercetarea 'in continuare a acestui
sat medieval al nume fie
eventual depistat pe baza analizei informa-
documentelor scrise ale epocii, ar pu-
tea aduce date noi importante privind
D. GlL TEODOR, GH. COMAN, R. ALAIBA
din aceste se-
cole n Central Moldovenesc, unde
densitatea de locuire din cele mai vechi
timpuri constituie o pentru
subunitate din Moldova.
Descoperirile arheologice de la
Vaslui, deosebit de bogate variate dove-
desc aproape permanent pe aceste melea-
guri au existat deosebit de prielnice
pentru njghebarea unor umane,
fapt confirmat nu numai de vestigiile preci-
zate pe terasa de la ci de nu-
deosebit de mare al de pe
ntreaga a ca de pe Valea
Rului n general.
prezentul raport nu a
putUit cuprinde tO'ate datele prin
cercetarea la
Rezultatele prezentate succint
nu pot dect sublinieze n plus importan-
a acestui obiectiv arheologic
mai ales pentru ge-
to-dacice n ansamblul ei, ca pentru une-
le epoci istorice mai cercetate. Desi-
gur o serie de probleme neelu-
cidate fie de ordin stratigrafic, fie de ordin
cronologic sau cultUJl"al. Rezolvarea ioc nu
va putea fi dect prin conti-
nuarea ca printr-o
a materialelor arheologice provenite
din asemenea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SAPATURILE ARHEOLOGICE
1. FERENCZI,
M. BARBU
DE LA BULCI ARAD]
N ANUL 1978
Raport preliminar
Primele au fost destinate
terenuLui in vederea n
teren a tronsonului din magistrala
care are orientarea nord-sud.
a fost cu aproximativ 50 rn
pe nord, ea avnd o de 3 m.
Terenul (o parte a cmpului de ruine) este
accidentat din cauza unor anterioa-
re, printre care nu snt de exclus
rile" rdin 1868 ale maghiar
F. Fl. R6mer.
de propriu-zise au n-
ceput prin stratului de
vegetal cu o grosime strat foarte
greu de din cauza
cioturilor de copaci.
humusului actual, a-
proape de centrul cmpului de ruine, s-a lu-
crat ntr-un strat compact de moloz care
fragmente de in-
tregi din epoca mari de .
mortar, de de patru-
(Aceste rde marmu-
de de cu-
loare snt pe una din
cele pe muchii). Ele au fost fo-
losite, probabil, ca ale unui padi-
ment n biserica benedictine.
Stratul de moloz, pomenit mai sus, lip-
pe parcursul ntre metrii
72-83 84-88.
In acest strat, la baza sa au frag-
mente ceramice medievale, fragmente ce n
37 - Materiale arheologice
timp se n perioada secolelor
XIV-XVI. In context
unor obiecte de fier, n cuie,
precum cteva lame de
In ntre m 56 m 61
au fost sesizate trei gropi distincte, umplute
cu moloz care, probabil,
de ziduri. Probabil, ele snt mult
ulterioare au fost pentru a se pu-
tea scoate material de pentru
din (ne .gindim, [nainte de
toate, la castelul baroc din apropiere).
Intre m 61-62 m 63,5-66, att n pro-
fil, ct n au ziduri cu
din de cristalin,
de undeva din mprejurimi. Pietrele sint le-
gate cu un mortar ce var stins pe
loc. Din aceste ziduri au doar fun-
precum unele din nivelul
de
Pe parcursul a fost observat un
strat de lutos,
care se deschide la culoare pe
adncirii. In de n care lip-
de zidurile medievale de
ce se el este prezent peste tot,
treptat, aproape pe
spre nord. Acest strat pare a fi un humus
vechi. Pe el s-a un pavaj (o
cu dimensiuni foarte reduse) din
(de ntre m 55-56 m
67-70. Tot aici, foarte sporadic de di-
mensiunile existente, au cteva frag-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
290
mente de de culoare gal-
cu o e-
pocii romane. fragmente ce
incizii orizontale, la ceramica
se pa.re provin din partea supe-
spre gt a unui ukior roman). In ace-
strat antic a unor
fragmente de funduri de vas din epoca ro-

Peste acest sti:at, n zona ntre
m 70-71, s-a observat un rpavaj regulat din
care au dimensiunile
grosimea) apropiate de cele ale
amintite mai sus. din
nu snt legate c;u mortar, ci snt
{"lipite") perfect.
La a acestui padiment
de ncepe, deasupra lor, o ri-
prin aruncarea
unor mase de provenite din
(de de pe latura de nord a cmpu-
lui de 1r11ine. din nemijlo-
cita apropiere a platformei de
deasupra lor. In ncepe co-
boare stratul de humus vechi chiar
se pierde pe panta a unde
snt fragmente de
Nu s-a ajuns, n zona n stratul
de virgin, .care este fO'arte jos, in zo-
na ntre m 65,2-83.
La m 83 reapare nivelul vechi, care este
acoperit, n unele cu lentile
de o de fin de o
n val.
In ncepnd de la m 93, hu-
musul vechi un strat
mai vechi, care, amestecat, mate-
riale arheologice din secolele XI-XII e.n.,
apoi din prima a fierului, fragmente
ceramice din perioada de de tip
(sau Baden-Pecel ?) din epoca
de tip Tisa. (Vestigii dacice n-au
la n campania din
1978).
In partea de nord a cmpului de ruine te-
renul apare conturat
I. FERENCZI, M. BARBU
n exterior, ce a fost anul prece-
dent pe Iatura de sud-vest, in afara cimpu-
lui de ruine.
In concluzie, n ce rezultatele
lele la Buld, ncepute n
1976, din cmpul de ruine, numit "Ce-
tate", situat pe un grind vechi al
lui, au la materiale ceramice
cu caracter roman, n de fa-
nu am urmele
incontestalbile ale unei romane,
fie ea chiar de dimensiuni reduse.
acum nu avem nici o idee de unde a scos
arheologu'l maghiar F. FI R&mer
cu stampila legiunii a XIII Gemina. Majo-
ritatea a urmelor de
cea a materialului arheologic
doar poate, benedictine, care
a existat n acest loc n epoca feudalismului
timpuriu dezvoltat.
Concomitent cu de pe "Cetate"
s-a o a terenului la est
de satul Bulci, nu prea departe de ulrti-
mele case ale lui, n partea de hotar numit
"Dmbul lui Roman". Locul se ca
un grind al cu dimensiuni mai
reduse ca n cazul grindului "Ce-
tate".
De pe vrful colinei care pare a fi artifi-
se pot vedea unele contururi ale te-
renului, foarte aplatizate din cauza munci-
lor agricole ndelungate, similare unor ele-
mente unor valuri
(cu n "exterior", cu o rec-
rotunjite la
Toate aceste forme de teren care snt
mult apla'tizate, cu elementele de
ale unui burgus sau castellum ro-
man. localnicilor mai
vrstnici, la finele secolului trecut la n-
ceputul veacului nostru, de aici au fost
scoase materiale de
pietre), folosite la ridicarea caselor particu-
lare din
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
M. BARBU,
CERCETARILE ARHEOLOGICE
M. ZDROBA
DE LA ARAD - VLADIMIRESCU
C arheologice asupra. perioadei
ntre sec. VI-X e.n., cu ulti-
mele trei decenii, au cunoscut o mare am-
ploare, att n zona cit cea

Amploarea acestor a
permis istoricilor arheologilor clarifice
pe baze noi problemele privind pe-
n care atunci continui-
tatea autohtone, uni-
tatea ei, raporturile sale cu popu-
n acestor
contacte, au fost tratate n chip unilateral,
ipotezele emise fiind cu acceptate.
Chiar pe teritoriul
rile nu au avut amploarea celor din
privind perioada sec. VI-X, descoperirile
de acum popula-
n pnrte a Re-
marcabile sub aspectul privind
continuitateea romnilor snt descoperirile de
la Felnac, Arad-Vladimirescu, Bulci,
Bodrogul Nou, Seitin Cla-
dova.
de te.ren efectuate
n zonn ntre Arnd loca-
litatea Vladimirescu, au de-
monstrat prielnice de
locuire, oamenii au populat-o intens din epo-
ca n evul mediu dezvol-
tat.
37"
ntreprinse pe parcursul ctor-
va ani, ncepnd din toamnn anului 1975, n
locul numit de localnici "La Cetate" sau "Die
Schanzen" au dus la descoperirea unei for-
de lemn datnd de la sfr-
primului mileniu al erei noastre. Peste
se suprapune un cimitir,
care pe :baza obiectelor de inventar se
n sec. XI-XII. Datarea nceputurilor ci-
mitirului la veacului XI a fost ul-
terior de descoperirea, la cteva
din morminte, a unor monede emise de re-
gii arpadieni din Au fost
descoperite monede regilor Petru
Andrei I Bela I, emisiuni cuprinse ntre
anii 1038-1074.
In exteriorul pe latura nor-
au fost surprinse urmele unei
de sec. XI-XII cu cimitirul.
Sub cimitir a fost
o
acestora, datnd din sec. VIII-IX.
Complexitatea arheologice de la
Arad-Vladimirescu, descoperi-
rilor, a "COntinuarea
lor in {'Ursul anului 19i8.
din campania 1978 au avut ca
scop aprofundarea ce
se n sec. IX-X, cercetarea
contemporane sau posterioare ei
mai ales de sec. VIII-
IX.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
292
Campania a nceput prin trasarea exe-
cutarea S.6. a fost
n partea de vest a grindului pe
care se Avnd orientarea
de la vest la est ea a pornit din marginea
a de de pe la-
tura a Ea a fost execu-
la 15 m de latura a S.3
n 1977 a intersectat S.2
n anul 1976. a
fost n vederea sistemu-
lui de a valului de a
surprinderii de brne de la baza
valului de a urmelor de
din sec. VIII-IX, urme ce au fost remarcate
n zona de vest a grindului. S.6
avnd o lungime de 56 m de 2 m
a surprins la adncimi variabile stratul de
neumblat.
Pe latura a la 15 m
de S.2 nspre est a fost
S.7. Ea a avut orientarea de la
nord la sud n final a atins o lungime de
53 m. a suPprins de
de pe latura a
sistemul de zona de nord
a cimitirului de sec. XI-XII.
Pe latura a lui S.6, la o
de O, 75 m ncepnd de la m 9 la m 14
a fost caseta D. a
fost pentru a se surprinde contu-
rul unui bordei sesizat n profilul sudic al
S.6.
Pe latura a S.6 n zona
ntre metrii 10-24, la o
de 0,75 m de latura a s-a
efectuat caseta ea cu de 3 m, spre
a se cerceta urmele de locuinte observate n
profilul nordic al S.6.
In generale din Vladimi-
rescu, n zona de vest a promontoriului pe
care se ruinele bazilicii din sec. XIII-
XV, ntr-un sector unde au fost recoltate
n urma unei de frag-
mente ceramice de sec. III-IV, fragmente
ceramice de sec. VIII-IX materiale ce-
ramice de sec. XI-XII similare cu cele din
M.BARBU,M.ZDROBA
de din apropierea
a fost de son-
daj B.l. a fost pe direc-
Est-Vest n final a avut o lungime de
36 m de 2 m. aceasta a
fost n vederea surprinderii unor
eventuale urme de contemporane
sau anterioare cu de ce
se la circa 500 m nspre vest.
In urma S.6, pe margi-
nea a grindului, au fost surprinse n
8.6 n caseta E din
de sec. VIII-IX. au o
cu rotunjite. Gropile
bordeielor au nivelul de pornire la -
1,30-1,40 m de actualul nivelul de
care. de vechiul nivel de ele se
adncesc cu aproximativ - 0,50-0,60 m.
Din cele trei cercetate n
prezent se faptul dimensiunile
lor snt variabile.
Au fost surprinse gropi de pad cu dia-
metrul n jur de 20 cm care se adncesc
de cu aproximativ 25-
35 cm. In aceste gropi erau parii pen-
tru care
probabil era n ape. Gropile de pari au
fost la marginea n inte-
rior nefiind surprinse gropi care consoli-
deze
In zona de nord-vest ale locuin-
au fost descoperite urmele unor vetre
de foc. Materialele recuperate din aceste
vetre de foc ne duc la indiciul ele au fost
cuptoare de tip "pietrar". S-au
pietre care reprezentau
de la margine, pietrele fiind de dimensiuni
diferite.
In interiorul cercetate n
momentul de nu au fost descoperite
gropi pentru provizii, dar nu este exclus ca
aceste gropi de provizii se n
afara undeva n apropiere.
In interiorul uneia dintre a
rut o cu circa 20-25 cm mai nal-
dect podeaua bordeiului. opiniile
unor pe baza analogiilor etnogra-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARn..E ARHEOLOGICE DE LA ARAD
fice, acest gen de platforme din lut erau
folosite drept sau paturi.
Tot n n apropierea
cuptorului a o de ovoi-
ce se cu aproximativ
15 cm de nivelul podelei. Probabil
a fost pentru strngerea
a resturilor menajere.
In interiorul n preajma lor
au fost descoperite fragmente ceramice n-
tregibile, fusaiole, din os, m-
nere din coarne de cerb.
Fragmentele ceramice n interiorul
n preajma lor au permis re-
constituirea unor oale Umerii
vaselor snt destul de bine
Se att pe materialul n-
tregit, d't pe fragmentele cercetate de-
corul de linii incizate valuri
vasului spre partea inferioa-
In zona spre gt se un
decor de linii la unele exemplare.
Snt exemplare la care liniile au
unghiuri foarte Pe fragmente
este numai o linie ce se
de un registru de striuri ce pe
vasului. Pe unele fragmente ben-
zile formate din linii drepte cu
cele din linii Toate vasele restau-
rate n prezent au diametru! de ma-
rotunjire n partea La ma-
joritatea exemplarelor restaurate ct afla-
te n stare diametru! gurii este
mai mare dect cel al bazei. In general bu-
zele vaselor snt drept n
rotunjite. Unele buze snt
spre interior. Ceramica
n prezent este dintr-o cu ni-
sip micaceau la o In general
culoaQ'"ea este cu
Au fost recuperate fragmente ceramice
Majoritatea fragmentelor ceramice
recuperate fenomenul de ardere se-

Pe baza analogiilor cu materiale din alte
ceramka din de la Arad-
Vladimirescu sec. VIII-IX. Pe ci-
293
teva funduri de vas 15e de olari
care acestei perioade.
Pe n cercetate
n campania 1978, au fusaiole n-
tregi sau fragmentate. Unele exemplare snt
bitronconice sau bitronconice rotunjite.
din os descoperite n inte-
riorul snt realizate din oase
ovicaprine au vrful lung foarte
Au fost coarne care probabil urmau
fie transformate n mnere pentru unelte
arme. Unul din aceste coarne a fost retezat
la ambele capete pentru a fi transformat
in mner. Urme de semiprelucrare se obser-
pe un fragment de tibie de
care a fost retezat la ambele capete, pro-
babil pentru a fi transformat ntr-o cu-

Pe de os,
oasele semiprelucrate, s-au mai n in-
teriorul n straturile de depunere
in arprorpierea lor, numeroase oase de bo-
vine, porcine, scoici, oase solzi de
numeroaselor oase a solzilor de
ct a scoicilor se prin exis-
n imediata n acea vreme
a unui a ce oferea o
destul de
coarnelor de cerb, a de
o parte din
oamenii procurau vinnd animalele din
ce inconjurau grindul pe care se
afla
n campanie, n apropierea lo-
au fost fragmente de
care ne duc la ideea
n la un moment dat, oame-
nii se ocupau de prelucrarea metaleLor.
Fragmentele acestea au fost ntr-un
strat de existent sulb valul de
al corespunzind nivelului
superior al depunerilor de e-

In se o lo-
cuire de nivelul
de depunere ce
locuire este de faptul pri-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
294
ma n campania din anul
1978, arvnd indicativul L.2, n zona sud-ves-
a fost de o ul-
cu indicativul L.3. Exact n zona
sud-vestic al primei se
nord-vestic a lui L.3 avnd n
vatra de foc de care s-a pomenit mai
nainte.
Al doilea obiectiv ce a fost cercetat, ca
urmare a din campania 1978, 1-a
reprezentat de lemn
sistemul de S.6
a surprins valul de de pe latura de
vest a iar S.7 a
puns valul de de pe latura
de nord.
.In urma valului de de
S. 7, n partea sa
s-a observat puternice urme de chir-
pici, provenind de la incen-
dierea
In valului de au fost sur-
prinse cele faze de semna-
late din campaniile anterioare.
Valul de n prima a fost rea-
lizat prin scoaterea din
de apoi pFin tasarea baterea
sa pe un de brne. In momentul in-
cendierii de brne a ars, rezultnd
brne puternic carbonizate ntr-un pro-
ces de ardere inoxidante. Brnele din partea
de sus a scheletului au ars cu
mntul ntre peste ele, conform
principiului cuptoarelor de ars
la vitrifiere. Ca urmare a schele-
tului de lemn s-a format un strat compact
de ars, strat ce se n alte
din Transilvania sau Moldova. In
faza a doua valul este fiind mult
mai lat mai nalt ca la nceput dar
te de brne pentru consolidare. Con-
solidarea doar 'CU bkne vertioale
ce erau infipte n val din loc n loc. Grosi-
mea acestor brne a variat ntre 15-20 cm,
ele fiind surprinse n n stare de
putrezire.
M.BARBU.M.ZDROBA
Pe latura de nord n prima de con-
cei care au ridicat valul spre a se
asigura de brne o ct mai
au realizat se pare pe ntreaga
o nivelare a terenului.
Ceea ce a din valuri, la ora ac-
un strat de lut galben scos
din de amestecat cu
Pe latura de nord cantitatea de ce se
n val, este cu mult mai mare dect
pe celelalte valuri ce au fost cercetate
n P.rezent. Este explicabil acest lucru
prin faptul pe latura de nord-vest
a fost mai adnc dect n alte ale fortifi-

Descoperirea unor fragmente ceramice sub
valul de din prima frag-
mente care prin ornamen-
se pe de analogie n sec.
IX-X, datarea primei faze a for-
de la Arad-Vladimirescu n
De asemenea, n campa-
nia din 1978, au surprins
de n a s-au reconfir-
mat faze de construire. In prima
este mai lat mai adnc, iar
n faza a doua el se se ngus-
Din a doua provine pie-
pe care l n valul de
Latura a de n
cu cea era destul de
spre a ngreuna accesul
lui nspre valul de
In partea a valului de
re, nspre interiorul sub stratul
de humus actual a un vrf de
cu lama n de
n Spinul este rotund n sec-
are o lungime aproximativ cu
cea a lamei. Asemenea vrfuri de
n unele complexe arheologice se
n sec. X, cum este cazul celor de la Bu-
cov.
Al treilea obiectiv ce a fost cercetat, ca
urmare a din campanie,
a fost reprezentat de cimitirul de sec. XI-
XII, cimitir ce se distrugerea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA ARAD
abandonarea Inceputurile ci-
mitirului au fost stabilite la sec.
XI, prin faptul n campania
au fost descoperite ca piese de inventar la
cteva morminte monede din perioa-
In campanie au fost cercetate
43 de morminte. Toate mormintele au orien-
tare est-vest; capul spre vest cu privirea
picioarele spre est. mici
de axa est-vest, legate probabil de
anotimpul n care s-a nmormntarea.
solului agricole din zo-
mormintele, n general, sint slab conser-
vate .. In cadrul ritului de nmormntare, la
majoritatea mormintelor sint ntinse
in lungul corpului, se unele
La unele din mor_minte unul din
este pe abdomen in
1 ungul corpului.
Inventarul mormintelor este dar c-
teva obiecte de constnd in
inele de cu in "S"
simplu sau dublu din argint bronz.
Au mai fost citeva inele de ar-
gint bronz executate n tehnica
La un mormnt a un inel cu un cha-
ton de masiv care o
inel ce sec. XI cu cele
din zona de jos.
Din descrierea mormintelor se
de inventar totala a armelor
care acest cimitir de altele din

antropologice efectuate, mai
ales analiza au permis stabili-
rea unui tip antropologie europoid. Cteva
din morminte au fost protejate cu casete rea-
lizate din care se pare au fost
arse n cadrul descoperite pe latura
de nord a In stratul de
contemporan cu cimitirul au fost descoperite
numeroase fragmente de de lut, buze
funduri de vas de culoare lucrate
la cu o foarte bine mate-
riale ce provin din
Ultimul aspect in timpul
rilor din campania 1978, a fost reprezentat
295
prin de sondaj B.1 din apropierea
bazilicii medievale. In urma aces-
tei a rezultat un bogat material ce-
'ce se.c. XIII-XV. A:cestei
epoci i o de zid _ce a
fost surprins n zid ce parte
din anexele complexului monastic.
nea a surprins materiale de sec. XI-XII
chiar de III-IV, nu au putut fi ur-
stratigrafic, deoarece straturile de
au fost de medie-
vale respectiv, de complexului mo-
nastic.
din anul 1978, efectuate n con-
tinuarea celor precedente au confirmat exis-
unei anterioare for-
de datnd din sec.
VIII-IX.
a durat destul de mult in timp,
lucru pe care ni-l stratul de cul-
ct faptul unele mai noi
ntretaie pe cele mai vechi abandonate la
un moment dat.
asupra sistemului de construc-
al au confirmat a
faze distincte n acestei
de care tipologie sec. IX-X.
In teritoriul era
parte a voievodatului
condus de G lad.
Cu privire la a ducatului
lui Glad implicit referiri la zona
o serie de ni le
Anonymus. Prezentarea evenimentelor
cute de cronicarul anonim duce la conclu-
zionarea faptului ducele Glad a
o unitate fiind cel mult
ajutat, n unele cazuri, de din su-
dul
prima a sec. X, cu
schimbarea raportului de in
parte a Europei, cetele de maghiari
ncep incursiuni nspre lovin-
du-se de ducatului lui Glad, eve-
nimente descrise pe larrg de cronicarul ano-
nim.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
296
Analiza sistemului de din prima
a de la Arad-Vladimirescu,
ei printr-un puternic incendiu ct
materialelor arheologice ce se
n sec. IX-X, ne
faptul primul nivel de for-
tificare este distrus n prima a
sec. X. Ipoteza aceasta a distrugerii se
documentar de prima a sec. X,
M.BARBU,M.ZDROBA
cnd n anii 927-928 mai precis n 934
are loc de condus de Glad.
de la Arad-Vladimirescu vor
continua n viitor, avnd ca scop studierea
anterioare
datnd din sec. VIII-IX, cercetarea fortifi-
n ansamblul ei contem-
porane, n vederea
lor despre teritoriul n perioada
sec. VIII-XII.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
-
SEVER
ARHEOLOGICE DIN ANUL 1978
DE LA BIHAREA
arheologice din anul 1978 de la
Biharea au fost executate n continuarea ce-
lor efectuate n anul 1977 la punctul
C.A.P.-Baraj, n partea de de la nord
de cetatea de Astfel au fost
patru S-V-VI/1978 n
A
1
(paralele cu S-I-IV/1977) S-V-VI/1978
n A
2
(paralele cu S-I-IV/1977),
cercetndu-se practic dintre ma-
lul prului primei par-
cele a C.A.P.-Biharea, din acest
punct.
Au fost prinse mai multe obiective arheo-
logice ce se cronologic ntre epoca
feudalismul timpuriu. In conti-
nuare vom reda cronologic aceste descope-
riri, marcnd ntre paranteze locul din
unde au fost
In de cioburile n
re antrenate n diferite alte complexe ar-
heologice ulterioare au fost descoperite
compacte de fragmente ceramice
neolitice, un martor la nord-'Vest de groapa
de deservire a cl.llptoarelor LT (Sup. A
1
) o
cu resturi ceramice 10hirpic n zona
gropilor dacice S-N-VI, Sup. A
2
).
La nord de groapa cuptoarele LT, de lo-
din sec. V-VI, fiind de o groa-
a fost un nivel deranjat de
depuneri arheologice de la epocii
bronzului. La fel (n S-V, Sup. A
1
) au fost
morminte datnd de la sfr-
38 - Materiale arheologice
epocii bronzului (M-2 4) unul
.....__
(M-3?) ce pare dateze de la nceputtll Ha.
Mormntul (?) Nr. 2 dintr-un vas
;mare retezat de plug, care se pare
a fost acoperit cu o

ce a fost
spre est de vasul mare
(Fig. 1). Mormntul (?) Nr. 4 dintr-o
de fragmente aflate
ntr-o altele pe un "prag"
mai nalt situat spre vest de Au pu-
tut fi restaurate: o (?) mare lbitronco-
trei de lut cu to,arta
dintre care (Fig. 2)
2
snt lucrate
din de culoare
de un real efect artistic. In a mai fost
o din cristalin. Mormn-
tul (?) Nr. 3 de la nceputul Ha
pare a fi mai recent dect cele de la
epocii bronzului. A fost o strachi-
mare (Fig. 3) cu buza
In continuarea spre nord-vest a atelieru-
lui LT n 1977 a fost groapa
de deservire cuptoarele acestui atelier.
Groapa avea o (Sup. A
1
)
din care se adnceau, n partea de sud,
gropi cu resturi ceramice LT. Cuptoarele
(C
1
,
2
,
3
) aveau toate trei gurile de foc n-
dreptate spre vest. Snt cuptoare de tipul
cu compartimente suprapuse, cu pi-
1 Muzeul Oradea, Inv. Nr. 10.515.
2 Muzeul Oradea Inv. Nr. 10.517
10.518.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 1. - de lut ars - capacul urnei M-2 datnd de la epocii bronzului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 2. - de lut de culoare burie descoperite n M-4 datnd de la
epocii bronzului.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 3. - de lut ars n M-3 datnd de la inceputul Ha (?)
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 4. - Imaginea Cuptorului Nr. 1 descoperit dll alte in atelierul
de ola: LT.
Fig. 5. -Imaginea S-V-VI (din Sup A
1
/1978) cu gmpile cu material dacic de
n fund unnele romn din sec VIII-IX/X e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 6. - ntr-o de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA BIHAREA
Fig. . - din S-\'I (Sup. A
2
/1978).
cior median S-a
mai bine C
1
{Fig. 4) unde s-a putut
camera de foc o parte din gurile de foc,
piciorul median o parte din placa perfo-
pe care se vasele n camera de
ardere. Celel,alte cuptoare (C
2
,
3
) au fust
aproape complet distruse. S-a numai
vatra camerei de foc cu urme ale pi-
ciorului mediam.' Camera de foc a 'fost
n lutul galben nederanjat.
Ceramica (numai fragmente)
este cu cea n 1977,

la Snt n
oale de tip Mai cantitativ
este ceramica cu grafit n (ornamen-
cu striuri), ori Cte-
va cioburi urme de de cu-
loare sau altele snt or-
namentate cu motive stampate.
Spre est de groapa de deservire cuptoa-
rele cu picior median a fost descoperit un
alt cuptor avnd numai o de ardere
a vaselor, n lutul galben virgin (n
de "butoi"?). In cuptorului a fost
o din lut ars groapa sa de
deservire (?) n a de
se numeroase fragmente ceramice LT.
Au mai fost descoperite 11 gropi
(mormtnte deranjate, jefuite? n vechime)
(6 n Sup. A
1
5 n S-V-VI din Sup. A
2
(Fig. 5)), cu material dacic de roma-
dintre care 7 aveau de "sac",
cu forme ce nu au putut fi surprinse sigur
din cauza suprapunerilor
mai recente adnci de peste 2 m res-
pectiv 2,15 m, avnd fundul conic
cu la fund. Intr-una din gropi
s-au pe fund carbonizate. Aces-
te gropi, adnci, se printr-un ma-
terial ceramic mai deosebit, n special frag-
mente de dacice (Fig. 6). In toate gro-
pile (Fig. 7) se cele trei tipuri
ceramice n gropile dezvelite n
1977, cu mna (va-
se-borcan fragmente de
la de culoare Ce-
ramica de provin-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 8. - din sec. VIII-IX e.n., detaliu cu ,.pietrarul" n care este refolosit un
fragment mai vechi de
Fig. 9. -- Sula de os din din sec. VIII-IX.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
Fig. 10. - St.:ie de os din din sec. VIII-IX.
39 - Materiale arheologice
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
,,
..
..., ..
...
Fig. H. [a din sec. VIiii-IX e.n.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA BIHAREA
307
ne materialul din
gropi n prima parte a epocii romane din Da-
cia. mai strnse urmnd a fi stabilite
n viitor n cgzul in care n gropi vor fi
site monede sau piese de metal, eventu:al .
prrn jude,oarea a materialului
cer amic.
Sub stratul vegetal (la 0,40-0,60 m adn-
cime de la nivelul actual de s-a
conturat o datnd din sec. V (even-
tual prima a sec. VI) e.n., de
(5,50 X 4,40 m). negru
de din cavitatea de la lo-
se la 0,82-0,90 m
este plin cu cioburi lucrate la din
ca-
acestor secole.
In sud-vestic al Sup. A
1
(S-V-VI)
la 0,47 m sub actualul nivel de
imediat sub stratul vegetal se prin
o (6,50 X
X 3, 70 m) ce se n la
0,70/0,82 m. In partea de sud-est a fost
sit "pietrarul" (Fig. 8), vatra de foc, construi-
din pietre o de de calcar
celei descoperite la "Ca-
tu Malului"s, corn. Vadu pe valea
n Muntenia, culturii
vechi Imediat "pietrar" se
afla un de lut ars :n lutul
a G h. D i a con u, Sondajul arheologic de la
V adu (jud. Prahova) n SCIV A, 29, 2, 1978,
pp. 291-301, fig. 1/3.
39
galben. este de pa-
trulater:I (0,62 X 0,42 m). In s-au
sit trei suie de os la un loc (un mic "de-
pozit") (Fig. 9, 10), prbnele de lut ars ce-
la din
cu striuri benzi de li-
nii n val (Fig. 11). suprapunea o
Ha o (M) de

In A
1
au mai fost prinse urmele,
distruse de agricole, a locuin-
feudale timpurii. Urmele lor, mai ales
fragmente ceramice apar n negru-
n sub stratul vegetal la adnci-
mea de 0,25/0,30 m. Din prima s-a
un fragment dintr-o de foc
(S-V), la adncimea de 0,55 m, iar a doua,
suprapunnd din sec.
V/VI e.n., este de tipul n
nu a putut fi dect deoarece
atinge taluzul prului Ambele da-
din sec. XI--XIII. Ceramka este lu-
la cu foarte ornamente.
In aceste apar fragmente de ca-
zane de lut.
viitoare vor trebui continuate
spre sud n terenul dintre Sup. A
1
latura
de nord a de unde, se pare,
se din sec.
VIII---I)(/X e.n.
4
Muzeul Oradea, Inv. Nr. 10.537
a, b, c.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
MARIA
RAPORT PRELIMINAR ASUPRA
SAPATURILOR DE LA SLON-PRAHOVA
[CAMPANIA 1978]
arheologice efectuate la Sion in
anul 1978 au continuat pe platoul din
celor n vederea unor noi
morminte de n preajma mormn-
tului descoperit n campania din anul 1976.
In acest scop a fost
XXXII, care n cursul anterioare
a doar cele incinte de sud ale
I A I B, n de la vest
de
In prelungirea nr. XXXII nu au
mai morminte feudale timpurii, n
schimb, n de nord-vest al ei a
rut negativul zidului care forma de
sud-vest al turnului de din por-
a I B.
Printre pietrele care proveneau
din turnului, amintit mai sus, se afla
un fragment de secundar.
Astfel din care provenea acest frag-
ment trebuie nainte de perioada de
a I B, deci pe la mijlocul
secolului al IX-lea.
In XXXII au mai
resturile ale unei colibe care
pe baza fragmentelor ceramice poate fi da-
aproximativ n secolul al XVII-lea. O
parte din a fost
n (nr. XXVII) n cam-
pania din anul 1976.
La est de XXVII, in care a
rut mormntul de a fost
o (LIII), tot in vederea surprin-
derii unor eventuale morminte.
Nici n ca de altfel nici
n XXXII la vest de sec-
XXVII) nu am morminte din
epoca timpurie, in schimb, s-a putut
preciza traseul unui zid a
din nr. 5 de pe
platou asupra aveam unele indoieli.
In spre de nord-vest al acestei sec-
au resturi din coliba
din secolul al XVII-lea, din care
resturi in celelalte
rate (XXVII, XXXII).
Prin trei (L, LI LIV) o
am definitiv
traseul incintelor celor IA I B,
n partea de est.
In timp ce incercam definim_ ct mai
exact cu planul celor ni
s-au ivit unele probleme n cu tra-
seul zidurilor de mai ales in acele
unde terenul a suferit re-
petate din vechime.
In LIV pe o por-
de teren de circa 10 X 4 m in
situ am surprindem traseul ziduri-
lor de ale IA I B la o
de circa 10 m de de nord,
unde aveam cele mai mari nedumeriri.
n cu traseul celor ziduri de

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
310
Unele preciziuni in cu traseul zi-
durilor Q.e turnurile din partea
de est s-au in nr. L LI.
Intr-o in dreptul
de vest al L, a la
un fel de din trunchiuri de
copaci la fel ca in partea in apropie-
rea zidului vestic de Aici in
partea de est , terenul fiind mai stincos,
a fost din trun-
chiuri de copaci mai in
cu cea din partea de vest.
ca cea din partea de vest, avea rolul, cre-
dem noi, de a feri o alunecare a terenului
mai nalt peste zidul de al care
se afla pe partea a pantei.
O care se cuvine a fi n
chip special a in L n spre
de est al acesteia. Aici sub negati-
vul zidului de al turnului de
rare de pe latura de est al I A au
pete mari de ca un fel
de vetre. In cazul n care acestea nu vor fi
pete de de tipul celor descoperite la
palisadele de lemn de pe partea
a pantei in jurul trunchiurilor de copaci
care se cu 15 m mai sus, ci repre-
vetre propriu-zise atunci ele o
deoarece s-ar putea
pune problema unei ome-
care ar data din perioada dinainte de
construirea celor locui-
re n n care va putea fi
trebuie pe baza stratigrafiei pe la n-
ceputul secolului al IX-lea, eventual la
secolului al VIII-lea. Ea nu ar pu-
tea decit unei vechi ro-
din
ipoteza unei locuiri anterioare celor
ne duce o
pe partea a pantei n zona palisa-
dei din partea de est. Aici sub groapa unuia
din trunchiurile de copaci infipte n sol se
afla o cu fundul albiat n care
a fost descoperit un fragment ceramic, lucrat
din cu nisip ornamentat
cu linii orizontale executate prin incizie.
MARIA
In campaniile precedente am dat peste ur-
mele unui zid care bara valea de la est
nord-est de dealul "La Profitnd de
clima mai din anul 1978, cnd
tina de pe fundul acestei a secat, am
o unde speram inter-
zidul de barare al siste-
mul de al temeliei acestui zid
pietre prinse n mortar, zidul
cercetat de noi I B. Se pune
problema mai a
traseului ca depistarea
eventual a unui alt zid din apropiere care
IA.

In concluzie, in urma efec-
tuate la Sion n anul 1978 s-au putut preci-
za
1. Mormintul de descoperit n
anul 1976 pe platoul din da-
tat de noi pe la mijlocul secolului X este
izolat. In de teren care a mai
mas de cercetat in jur e probabil
mai existe alte morminte.
2. S-au adus preciziuni absolut necesare
in cu traseul zidurilor de
n partea de est a I A I B, ca
a turnului de de la vest de
a I B.
3. S-a completat cercetarea colibei
din secolul al XVII-lea, pro-
babil unei stne.
4. S-a zidul de barare a spre
est de "La care este con-
temporan cu cetatea I B.
In viitor se pune problema cer-
pe panta de vest, n unde
n repetate rnduri localnicii ne-au semnalat
au la oase, pentru descoperi-
rea unor eventuale morminte in

De asemenea, se impune continuarea cer-
pe panta de est n n care
au cele vetre, pentru a stabili
aici a existat sau nu o locuire veche
construirii
IA I B.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GEORGETA MARIA lUCA
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
CERCETAREA ARHEOLOGICA
DE LA MESTEACAN,
[JUDETUL MARAMURES)
' '
de la a fost
n anului 1976 cu ocazia unei cer-
de ntreprinse de Muzeul
n colaborare cu cerce-
Vlad Zirra Radu Harhoiu de la
Institutul de Arheologie din
Satul corn. Valea Chioarului',
jud. se in sectorul sudic al
ui Boi u Mare-J
ce face parte din Platforma Chioarului. In
raza acest o
de ngustare, ca drum de
ntre valea depresiunea
Mari, aici aflndu-se drumul
1C. Zona constituie, de delfHeul So-
de la singurele naturale
de acces din:!i!pre n depresiunea
Mari. Este un structural cu altitudi-
nea medie de 500-550 m, grefat pe forma-
tabulare monoclinate, paleogene. Ori-
zonturile calcaroase au
formelor carstice. Prin adncirea
ai n orizonturile calca-
roase au fost create numeroase chei, n spa-
tele se ntlnesc mici bazinete locale.
In aceste bazinete, ct pe struc-
turale, s-au dezvoltat (Ex.
Cozla, Ciula, etc.).
Localitatea este
pentru prima n 1424 ntr-un docu-
ment scris referitor la punerea n posesie a
fiilor lui Balkfi Sandrin: Ioan Vasile. Do-
cumentul este din Arhiva capitlului din
Lelesz. La apare
sub denumirea de Nyres; n 1470 - Nyrfal-
va; in 1543 - Kis Nyres (magh. nyirfas -
de mesteceni ")
1
. Incepind cu 1733
apare n documente sub denumirea de Mes-
tyaka (1733), Mesztekan (1750), Mesztyeken
(1760-1762)
2

se n bazinetul creat de
rul Valea Caselor, in punctul numit "La
Parhon". Toponimicele "Parhon" "Vale;:i
Caselor" apar, ca hotare ale satului Mestea-
n documente, in anul 1770
3

Pe s-au distins, in pri.:..
anului 1976, pete mari de
mnt nchis la culoare, fragmente
ceramice, chirpic, pietre arse. Cercetarea
prin a devenit in
toamna anului 1978. s-au
ntre 29 sept.-20 oct., cu o ntreru-
pere de cteva zile. fondurilor limi,..
tate a intimpinate in
de cercetarea s-a limitat la
de sondaj trei casete.
In vara anului 1978, pe rteren ta fost
nat porumb, C3Jre la data nedez-
1 J. K adar, Szolnok-Doboka varmegye mono-
graphia, vol. V, Dej, 1901, p. 257.
2 c. S u c i u, istoric al
din Transilvania, vol. 1, Ed. Acad. R.P.R., Buc.,
(196), p, 392.
a C. Suci u, op. cit., p. 292.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
312
voltndu-se, nu a fost recoltat.
rarea acestuia 3llTl trasat S I (L -
10m; 1-1,5tm) n linie la o dis-
de 10 m, S II (L - 20 m;
1-1,5 m). In orientarea m-am
.ghidat kagmentele cer'alffii10e ce
reau sporadic la solului.
Solul viu, reprezentat prin lut galben -
cum i spun localnicii - se la
o adincime de aprox. 25-30 cm, fiind supra-
pus de solul vegetal. Despre un strat de cul-
propriu-zis, se poate
vorbi doar in imediata apropiere a comple-
xelor de locuire, unde se pot distinge n pro-
file lentile de mai nchis la
culoare, situate la baza solului vegetal. Frag-
mentele ceramice n afara acestora
au fost probabil purtate acolo cu ocazia
agricole. In cele au
complexe de locuire. Primul
complex - Complex A - din SI, l-am ur-
prin casete, care au permis dezvelirea
n a unei iar pe cel de al
doilea l-am doar n profilul
SII.
din Complexul A este o
de avnd o aproximativ
Limitele exacte podeaua
nu au putut fi stabilite cu claritate
din cauza agricole. Oiteva din frag-
mentele de chirpic descoperite ur-
me de Pe latura au
urmele unei vetre deschise constnd dintr-
un strat de pietre de ru, prove-
nite probabil din marginea ei, care au fost
de pluguri pe o mai

Inventarul din: fragmen-
te ceramice, cteva obiecte de fier, o fusaio-
o cute, o resturi osteologice.
F u s a i o 1 a are o cu
de 2,05 cm. Partea mai
(1,38 cm), iar partea mai n-
(1,27 cm). Diametru! n jurul gurii de
GEORGETA MARIA IUGA
fixare este mai mare n partea
(1,55 cm) dect n partea (1,29 cm).
Regiunea diametrului maxim (2,95 cm) este
In jurul de fixare (D -
0,89 cm) este oblic n ambele
Este din tuf foarte
fin cu cte cercuri concentrate pe fie-
care Avnd n vedere
extrem de precum greutatea
(11 g), nu este exclus ca ea fi fost
ca obiect de
Cut ea este din gresie cuar-
are o fiind
de 6,35 cm de 2,79, respectiv
2,16 cm. Una din laturi este mai
mai fapt ce utilizarea ei
grosimea la capete: 1,7
1,11 cm, iar la mijloc 1,1 cm. parte
are o grosime de 1,9 cm la mai gros
1,45 cm la mijloc n Am-
bele laterale de asemenea ur-
me de folosire, constatndu-se o folosire mai
a din ceea ce a dus
la ngustarea piesei n partea de
mijloc.
Obiecte 1 e de fier, nefiind cu-
ne este mai greu ne
asupra lor. Cert e faptul avem de a face
cu 2 1 am e de Prima are o lun-
gime de 9,1 cm (lungimea cozii - 2,53 cm
0,9 cm). Lama are la
mai mare (1,67 cm) se spre
vrf la 1 cm. A doua are o lun-
gime de 8 cm o de 1,36 cm. Un alt
obiect de fier, o m p u n g t o a r e (?) -
- a fost descoperit cu ocazia
vetrei. Are o lungime de 9,85 cm unul din
capete este Pe corp are proe-
de limonit formate probabil n ur-
ma obiectului.
Deosebit de este descoperirea
in nord-vestic al la o adn-
cime de 23 cm, a unei m o n e d e. Aceasta
urme de ardere A fost
de Gheorghe
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND CERCET ABEA DE LA MESTEACAN
Poenaru Bordea Bucur Mitrea, care au
datat-o flanc metal In se:c. IV e.n.
(Constantinus II, TeL temp, reparatio -
toate
M a t e r i a 1 u 1 c e r a m i c este catego-
ria cea mai bogat Se compune
in principal din fragmente de vase lucrate
31<3
iate drept. face un singur fragment
ceramic de culoare maronie a este
el este ornamentat cu linii
orizontale ce pornesc din imediata apropiere
a buzei. O parte din fragmentele lucra-
te la sint decorate. Decorul dir:
linii orizontale valuri trasate ca fa:s'Cicul
cu roata (citeva fragmente prezentind in de linii, precum din celor
interior acele dungi orizontale adincite, spe-
cifice cu nvrtire precum
lucrate cu mina.
Din categoria vaselor lucrate cu mna re-
5 fragmente de de culoare
cu marginea (cea.
3 cm) cu fundul
iar buzele rotunde (un exemplar pre-
urme de Sint mode-
late cu mna dintr-o de calitate
din nisip cu bobul mijlociu eia-
huri pisate. Fragmentele snt prea mici pen-
tru a putea permite reconstituirea

de frag-
mente de lucrate maf ingrijit, din-
tr-o de calitate mai - nisip cu
bobul una dintre ele are in compo-
indiciile noastre, pisat -
au buza este de 3,67 cm,
respectiv 3,32 cm, iar grosimea de
1,16, respectiv 1,08 cm. Tot dintre fragmen-
tele ceramice lucrate cu mna o
parte dintr-un vas cu corpul bombat, mode-
lat dintr-o in
cioburi pisate, cu benzi incizate
atit pe cit pe
Fragmentele ceramice lucrate cu roata au
in lor nisip cu bobul
mijlociu, fapt care le un aspect "za-
harat" uneori cioburi pisate nisip
grosier. Buzele, lucrate ingrijit, sint
in in majoritatea cazurilor, sint
40 - Materiale arheologice
motive. Valul are un aspect variat, realizat
cu meandre l'al.'\gi, dar cu meandre strinse,
aproape In ceea ce liniile
orizontale, din analiza mai multor fragmente,
reiese ele erau dispuse n benzi. Nu avem
certitudinea ele acopereau ntreaga supra-
a vasului. semnelor
de olar.
Dintre materialele rezultate din afara lo-
un vas lucrat la
ntregit, cu fundul mai dect
(diametru! - 8 cm). Este din-
cu nisip fin grosier. Este evazat
ornamentat cu dungi verticale adincite
realizate, probabil, cu mina.
Mai de asemenea
att n SI ct in S II, a unor fragmente ce-
ramice unele lucrate dintr-o
foarte Dintre ele o
dintr-o cu ni-
sip fin grosier, de culoare a
analogii cu ceramica de fac-
tirzie.
Din S II s-au scos, de al-
te fragmente ceramice, trei fragmen-
tare, lucrate cu mina, dintr-o de cu-
loare Dintre acestea una este de di-
mensiuni mai mari, fiind de
2,35 cm. O are de 1,6 cm
este dintr-o foarte
In ambele s-au de
z g u r c u l i m o n i t.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
314
In S II a un nivel
de b 1 o c u r i d e c a 1 c a r intre care se
aflau fragmente ceramice din epoca bronzu-
lui, printre care buza unui vas mare de pro-
vizii, ornamentat cu striuri. Deoarece, din
cquza pantei dulci, nu este
acestor blocuri de calcar, se poate pune
problema lor din parte,
ce a fi
Sondajul de la nu face parte
din categoria care pot duce ele
GEORGETA MARIA IUGA
singure la concluzii cu istorice mai
generale. Am de materiale
din sec. IV (moneda, fragmentele ceramice),
au materiale mai recente cu ele-
mente din cultura Dridu. In anii viitori se
impune reluarea in vederea cla-
cronologiei stabilirea ca-
racterului mai ales se
inscrie printre puncte databile n
mileniul I e.n. cevce\tate n Mara-

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
SANTIERUL ARHEOLOGIC
' R. POPA,
ST. MATEI,
SARMIZEGETUSA,
'
V. ESKENASY,
1 CHICIDEANU,
1. lUCA
HUNEDOARA]
[Epoca
Raport privind rezultatele
campaniei 1978
care propus identificarea,
studierea valorificarea vestigiilor post-
romane de la Sarmizegetusa, fosta capi-
a provinciei romane Dacia, au por-
nit de la citeva premise foarte clare. Pe de
o parte, cum se la Sarmizegetusa
s-au produs n repetate rnduri descoperiri
mai mullt sau mai de
materiale din secolele IV, VI-VII VIII-
IX, consemnate in literatura de specialitate
sau conservate n Muzeului din
Deva. Este vorba de monete izolate, despre
un :mic tewur, de sumare ale
ruinelor ,romane, despre podoaibe caraderis-
Uce sau despre Descoperirile la
care ne referim s-au produs jn zona tamfi-
teatrului roman, a Templului Augustalilor
sau in loouri mai precizate.
1
("viam publicam per mediam eiusdem viile
sew rpossessionis" n dooument), a unei "cu-
ria" a familiei de care a fost voTiba.
Se acestor premise
la nceputul secolului al XVI-lea la Var-
hely (identic cu - Sarmizegetu.,.
sa - Britonia) a unei "ecclesia valachica"
unde se aflau romane, publicate
de umanistul Mezerzius. La Sarmizegetusa
nu mai . azi decit o
care toate din se-
colul trecut. ea ar
fi fost pe locul unei biserici de
lemn. mai vechi. a acestei
biserici in raport cu partea veche a satului,
face foarte
biserica din secolele XV -XVI, desigur
mult mai veche ca nceputuri dect aceste
secole, a in secolele XVI-XVII
urme, fiind apoi cu biserica
de lemn.
Pe de parte, documentele- "d.in seco-
lele XIV-XV care ni s-au
medievale n
secolele XIII-XIV sub numele de Britonia, In o fie a topo-
aici a unei familii feudale rom- grafiei actuale a satului,
care la 1315 demnitatea de tea lui cea mai veche se intre
"jude de (probabil "al ca:e s-a creat pe traseul de
lui"), familie care poate fi in ve- "aparare dmspre vest al roman.
chime pe la anul 1200, la.iJAcest nucleu vechi al Britoniei-Sarmizege-
1377 a unei principale orientate est- tusa medievale se compune din para-
vest care satul n lele echidistante, atit ele ntre ele cit
care pornea de la malul spre cu zidurile roman. Una dintre
vest precum la est de aceste pare deci fi fost "via publica"
la nord de pomenita din secolul al XIV-lea, est-vest.
40"
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
316
R. POPA, MATEI, V. ESXENASY, I. CffiCIDEANU, I. ruGA
In lumina acestor colectivttl
care propus cercetarea epocii post-
romane de la Sarmizegetusa, a inclus in
plan 3 obiective:
- verificarea dintre cele 4
orientate est-vest din nucleul vechi al
satului principale ale
roman;
- identificarea n zona de nord-vest a
roman, acolo unde s-a conservat
de romane unde se afla
satul romnesc din secolele XIII-XIV, a
complexelor de locuit"e care explke ICllpa'ri-
la Sarmizegetusa a unor vesti-
gii din secolele IV-IX;
- identificarea pe teren a urmelor curiei
pomenite n secolul XIV a vechii biserici
a satului, aceste putnd fi
presupuse a se afla unul in apropierea ce-
luilalt deoarece in multe din
rfostele capele de curte au deve-
nit n secolele XV-XVI biserici parohiale

Colectivul care !Propus aceste obiecti-
ve, n paralel in cola-
borare cu echipa ce a re-
luat in ultimul timp de
de la SarmizegetuS'a, a foslt format
din Radu Popa de la Institutul de Arheolo-
gie, Matei de la Muzeul de Istorie a
Transilvanie!, Victor Thkenasy de la Cen-
trul de Studii Cer>cetari de Istorie Teo-
rie Ion Chiddeanu de Ia Muzeru1
de Istorrie a R. S. Romnia Geo!1gelta Iu-
ga de la Muzeul din
Baia Ma'fe. s-au pe du-
rata lunii septembrie, n meteoro-
logice foarte precare. Lipsa de
a limitat de la bun nceput amploarea cer-
Ruinele rroman se intind,
cum se pe o de peste
40 ha, din mre cea. 1/3 suprapuse de con-
moderne: Strntul de moloz din inte-
riorul incintei roman este de cea
1,20-1,50 m grosime, iar natura carac-
teru1 rruinate ce se pot desci-
fra pe teren, n toate cazurile ipo-
tetice. Aceasta cu att mai mult cu cit este
de pre5JUJpUS locuirea me-
itimpuTie a refolosit rruinele con-
romane din secolele II-III.
Din toate aceste motive, doar primul din-
tre obiectivele care ni le-am propus a putut
fi indeplinit n campania 1978. Este vorba
de verificarea dintre actuala
a
roman. In dintre pe care
le--am trnsat pe malul de al
rului, am surprins pe marginea a
cu n'f. II por-
de [a nord spre sud) marrginea unei
romane, fiind de ordinul
0,70-1,00 m, cu totul normale a-
vndu-se 'in vedere traseul Ul'iOr al
actualelor
Cele pomenite au surprins
temeliile a trei romane, aliniate n
raport cu strada din secolele II-III. Unele
materiale ceramice descoperite n stratul de
moloz ar putea secolului al IV-
lea, ca lor fie suficient de
concludente pentru a permite ncheieri certe.
In orice caz, la
cea. 30 m este de malul pe la-
tura a romane identice ca
traseu cu a fost la un
mdrnent dat cu ajutorul unui zid sec
tuit din pietre mari din fragmente de
pietre de printre care un frag-
ment de cu urme de incendiu, pie-
tre de lut.
pe aceea de
rile de primul mondial din cu-
prinsul Templului Augustalilor. Nu 8IIl1 putut
surprinde complexe de cu ame-
care fi datate cu
la secolului al III-lea sau n epoca
Este cazul o sec-
de sondaj pe sud-nord pe care
am planificat-o de 120 m nu a putut
fi din cauzele decit pe primii
10 m la solul viu.
Nici la vest de unde din
de pe care am nu am pu-
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA- 1978
tut efectua dect o de 20 m
lungime de o nu au
complexe clare de locuire post-
Unele dintre materialele aor
putea secolului al IV -lea dar in
acest sens lipsesc argumente con-
cludente. Este oricum de eera-
mica cu mina, secolu-
lui al IV -lea in
lui la Strei in complexe datate cu pieptene
fibule, de la Sannizegetusa, cel
aceste prime sondaje din partea
de nord--vest a roman.
Sondajele ntreprinse pentru surprinderea
romane cu nr. I, prima dinspre nord,
nu au putut fi destul de lungi pentru a oferi
rezultate concludente.
Dintre rezultatele privind nivelele de
pe care le-am in subsidiar
de obiectivele a fi men-
surprinderea, att la vest cit la
est de a unui nivel de incendiu da-
tat cu monede de la Traian in deceniul al
2-lea al secolului II, nivel cu carac-
teristice care pare deci a se plasa in primii
ani de a roman.
Printre materialele ceramice se-
colelor XII-XIII, trebuie consemnate cele
surprinse in zona de la nord de amfiteatru
317
de colegii clujeni, in strati-
grafi'ce tulburate de recente.
Un alt obiectiv, de mai mare amploare, pe
care ni l-am propus, din identifica-
rea urmelor medievale ale celor 5 sate ates-
tate documentar in secolul al XIV-lea ca re-
prezentind Bri-
toniei-Sarmizegetusa: Breazova, Po-
iana Selii, Vale (Brazua, Ohaba,
Thuelyfalw, Bradach Walie), primele
existente azi cu nume, al treilea
dar localizabil pe teren, ultimele
sau identice cu sate actuale
care alt nume. Avem convingerea
istoria a Sarmizegetusei nu
poate fi in toate etapele de-
taliile ei ntre zidurile roman
grupul de sate atestate docu-
mentar n acest al ca
reprezentnd o unitate desi-
gur o
la vreme n urma unui n-
delungat proces de caracterizat de
o continuitate Rezultatele
rilor de sint ncurajatoare im-
pun continuarea cu mijloace
materiale superioare cu asigurarea
de necesare unor sondaje
mai ample.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
GH. DIACONU,
V. DRMBOCEANU,
M. TZONY
ARHEOLOGIC
PIETROASELE -BUZAU 1978
arheologice din anul 1978 de
la s-au potri-
vit planului, n castru; sub supravegherea
tov. Vasile Drmboceanu de la Muzeul Ju-
n perimetrul complexului
therunal sub conduceren tov. Magda Tzony
de la Institutul de arheologie din
Pentru problemele pe care le-au ridicat
din castru, n campania din 1978,
am ales o n centrul fortifica-
tiei, fiind aproximativ pe
cu dimensiunile de 99 X
1,50 m a fost n trei segmente
notate de la a la c, impuse de
de est al a
zidul de nspre exterior cu 16,50 m,
iar cel de vest a fost trasat n bordura
asfaltate care pe sud-
nord dinspre Consiliul Popular nspre dealul

din sectorul amintit
din anii n cu
nivelele de de de la
Pietroasa. Mai nti de toate se cuvine a men-
n prima grija constructo-
rilor a fost asupra curtinei care
la 3 m., iar zidul aparent pre-
de 2,70-2,80 m. n acest
sector, zidul de est, n interior au fost
identifi:cate niveluri de cu po-
delele amenajate din lut curat,
Chirpiciul brnele carbonizate de deasupra
podelelor ne indicii pentru stabilirea
tehnicii a materialelor din care au fost
suprastructura
In cu datarea primului nivel de
este important de semnalat vatra
din nivelul mai vechi em
cu lf.ragmentele unui vas mare de
provizii care de la
mijlocul cea de a doua a sec.
IV e.n. Att pe podeaua primei ct
n nivelul celei de a doua am recoltat mate-
rial ceramic caracteristic secolului al IV -lea
e.n., n cuprinsul se mai
ales ceramica de
Cel de al treilea nivel de locuire din in-
cinta castrului din a doua
a sec. IV e.n. unor
deie situate n interior la cea 7-10 m de-
de In cuprinsul bordeielor
(n de 4) am descoperit obiecte, po-
doabe tipice culturii
Sntana de
Printre cele mai semnificative elemente de
datare se cuvine a fibule din
bronz cu p..p.d., dintre care una
tehnica de ne spre re-
giunile de la nord de
de asemenea descoperirea unei orna-
cu un chip uman, unui
ulcior
din exterior, de la est de curti-
au dovedit nici pe cas-
trul nu a fost cu val de
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
320
fiind n acest scop o
ca pe laturile de vest sud. Sin-
gura din acest punct de
vedere cea de nord care se de
dealul In partea a
(vest), n imediata apropiere a asfal-
tate, am descoperit o de olane care
s-a dovedit a fi din sec. XVIII-XIX.
dar, n cu sistemul de a
apei potabile, a de
pentru mortarului altor nevoi
legate de procesul de ridicare a
de la viitoare.
In complexul thermal, situat la 400 m. est
de castru, n satului Sarnga, au
fost deschise la sud de bor-
asfaltate care dealtfel,
o parte din ziduri. de
acum au prilejuit identificarea laturilor de
est, sud vest a thermelor. In spre est au
continuat prin degajarea umplu-
turii a reperate n campania
Una din este
cu dale din rectangulare, comu-
cu alta a podea a fost din
mortar. In cea de a doua am
un cana1, cu orientat apro-
ximativ pe NV-SE, care comu-
cu alte lucrate din olane, si-
tuate de asemenea sub placa de mortar. Men-
n am descoperit
in situ pile pentru hypocaust. La est-nord-
-est de cele a o a
treia cu hypocaust din care s-au
GH. DIACONU, V. DRAMBOCEANU, M. TZONY
pilele sistemul de acoperire ra
acestora.
In partea de vest a thel11Uelor a fost dega-
jat praefundum-ul, cu gura de ar-
dere deasupra constructorii au montat
bare din fier masiv, folosite probabil
pentru unui cazan. Mai spre vest
a fost camera fochistului a
intrare era spre sud.
In umplutura au fost desco-
perite numeroase materiale arheologice prin-
tre care se fragmente de
de olane
pentru numeroase pile
mizi pavimentare.
Atragem luarea aminte asupra descope-
ririi unor noi
Legiunii a XI Claudia, dintre care unele
"epitetul" Antoniniana (ANT).
In cel de al treilea sector, necropola nr. 1
la sud de Castru, a fost o sec-
la o de cea 300 m n care
tov. Radu Harhoiu, nu a descoperit mor-
minte; ca cercetarea necropolei
continue pe nord.
In ncheiere atragem asupra nevoii
de la Pietroasa pen-
tru adncirea problematicii pe care o
monumentele din secolul al IV-lea e.n.,
n descoperirii unei noi
care potrivit documentelor de oroin epigrafic
cere o datare din perioada Cara-
cala-Elagabal.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RADU HARHOIU
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND
SAPATURILE ARHEOLOGICE
DE LA GALATII BISTRITEI
ncepute n anul 1973 la G.B.
propuneau identifice necropola de epo-
Lt., n 1952 de St.
din toamna anului 1972, cu ooazia
unui scurt sondaj, a fost
dmitiru'lui, supra-
de a-ltfel de o de la sf.
sec. al II-lea nceputul sec. I, pe
dealul din platoului pe care se afla ne-
cropola. In anii efec-
tuate n zona au permis recoltarea
unor date importante referitoare la cele
nivele de locuire. nivelelor arheo-
logice de apele pluviale, a dus la o
a acestor straturi cul-
turale.
In ceea ce necropola Lt., aceasta
s-a dovedit a fi n morminte, iar cele
care existau au fost la rndul lor
de relativ numeroasele :morminte din epoca
de plan tarea unei vii de al te
moderne.
n anii 1973-1974 au
truns mai ales ntr-un strat de nisi-
(zona de sud a platoului), n anii ur-
acestea au atins, n partea de nord
de vest ale zonei cercetate, o depunere de
negru castaniu, alunecat de pe
panta dealului din In acest sol,
uneori gros la 70 cm, s-a constatat urme
de locuire un nivel IV -
Cheile Turzii-Herculane, cu gropi mici,
41 - Materiale arheologice
' '
counplexe "in situ" ceram1ca spe-
ln de nol'd, au
dus la depistarea, pe a nivelului
feni Ch. T.-S. IV-H, a unui nivel ar-
heologic primei etalpe a epo-
cii bronzului, marcat printr-o cu
"Besenstrich" + un mormint a iden ti-
ficare mai este n curs.
Revenind problema fune-
rare depistate n prezent, este
Din cele 39 de complexe fune-
rare identificate: un mormnt de
n epocii bronzului, mor-
minte, dintre care de
de epocii Lt. iar 27 de
mo11minte de epocii mi-

Mormintele Lt.
a. Din cele morminte de
unul a fost distrus din vechime iar
era cu scheletul ntins pe spate, orien-
tat NV -SE, cu oasele ntinse de-a
lungul corpului, unul din fiind
ndoit de la cot. Inventarul consta dintr-un
fragment de la o o de bronz
fragmentul unei fibule
b. Din cele morminte de
8 snt morm'i.nte de n cu
gropile de dimensiuni mari, care au ca in-
ventar mai multe vase de de obi-
cei un pachet de oase umane arse,
sau nu de o Uneori
turi de oasele umane au fost descoperite oase
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
322
de animale nearse, apoi piese de metal, ca
verigi de bronz mai ales fibule de
Lt. B-2, dintre care unele au bune analogii
n Europa
Pe mormintele de n
a tost descoperit in campania din anul
1975 un mormnt de n
important, deoarece acest rit de nmormn-
tare este deosebit de rar n necropolele aces-
rtei perioade din Tram;ilvania. Monmntul a-
vea groapa mai ca la motr-
:mintele de in UTna em
de o lu-
la complet cu oase cal-
cinate. Printre aceste oase se o
de Lt. B-2 o de b1onz ou
corpul ondulat. V era acoperi't cu un
fel de nalt cu lu-
crat cu mna. Datarea moTmntului n pri-
ma a sec. al III-lea, fi-
lbulei .c;i a este in
necropolele celtke din Transilvania, lfarele
dovezi ale acestui Tit apare mai ales n se-
colul al II-lea. Se face astfel dovada deja
la nivelul secolului al III-lea, cel preiau
de la indi,geni acesrt rh de inmormintare,
cum pare indice printre altele combina-
dintre urna IA. VJaS'U'l capac indigen
(obicei ne-Lt.). .A!cest fenomen de
surprins la G.B., se deo-
selbit de important pentru proce-
sului de dintre cele popu-

Mormintele din epoca
efectuate acum la G.B. au
dus la descoperirea a 27 de morminte de n-
acestei epoci. Groapa
acestor morminte este n general de
speciale. Uneori au
putut fi surprinse suprapuneri de mor-
minte, lipsa 1pieseloT de invenltar nu a
putut duce la stabilirea unor raporturi crono-
logice mai exacte. Stratigrafia complexului
arheolo.gk de la G.B. a aceste
morminte taie nivelul sau de epo-
ca bronzului .c;i n numeroase cazuTi, nivelul
mormintelor cel'tice. DimensiunHe gropilor
RADU HARNOIU
ntre 0,50X0,20 m - 2,20X1,20 m
iar adncimea de la 0,50-1,50 m; adncimea
mai mare a unora dintre morminte, nu este
de calitatea sau cantitatea in-
ventarului.
OTientaTeamorminteloT es!te, ou
necesare V (capul) - est.
Majoritatea mormintelor au fost jefuite
din vechime, fenomen atestat la toate ne-
cropolele acestei epoci din Transilvania sau
Europa. Identificarea a jefuitorilor nu
a fost acum O oarecare indi-
n acest sens am putea culege din scri-
soarea ostrogotului Theoderich
narul (saio) Duda, din anul 507/11: "Este o
lege a de a scoate din
comorile ascunse ... " (Cassiodor, Var. IV,
34; 129).
Mormintele
1
de obicei au
un material aflehologit: interesant. Ast-
fel ceramica este att prin spe-
cia la sau cu mna, formele de
vase fiind reprezentate de oala borcan sau
ulciorul cu o Pasta vaselor este de
culoare cu
pietricele n amestec. Ca decor apare orna-
mentul incizat sau cu bune ana-
lOigii n materialul ceramic din de
la datat n secolul al VI_.lea.
Pe au piese de cen-
dintre care o cu
spinul n de cu bune ana-
logii n etapa III a lui K. Bohner,
ntre 525-600. In de aceste
piese au mai inele de bronz, piepteni
bilateratli, fusaiole de lut.
Portul mortuar al celor n mor-
minte se n special printr-o mare
simplitate, majoritatea mormintelor neavnd
piese de port. Cele citeva catarame sau piep-
teni regula. O a aces-
tei necropole, care se la alte
morminte din Transilvania aces-
tei epoci, este lipsa fibulelor.
din punctul de vedere al ofrandelor de-
puse n morminte, necropola de la G.B., este
o n afara vaselor, eaTe
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRIVIND SAPATURILE DE LA
323
se aflau la cap, sau a fusaiolelor, mormin-
tele nu ofrande. de mormin-
tele de la aceasta este o deosebire
De asemenea lipsesc armele.
Scheletele, acolo unde nu au fost deran-
jate, au fost n
pe spate, cu ntinse de-a lungul cor-
pului, minile fiind pe bazin. In-
tr-un singur caz, capul era culcat spre st.,
privirea spre nord, impreunate pe
partea pe oasele piciorului dr.
n ale piciorului st. ndoite
n
Analogiile care se pot stabili cu necropo-
lele din Transilvania, Ungaria sau din me-
diul merovingian, permit ncadrarea necro-
polei de la G.B. n secolu'l al VI-lea in
jmul anului 568 - cronologia K.H.)
buirea ei unei gepide,
de mediul autohton.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O NOUA FORTIFICATIE
'
ANDREI
ROMANO-BIZANTINA N NORDUL
DOBROGEI - TOPRAICHIOI
Raport preliminar
A
1 n toamna anului 1978 cu ocazia unor lu-
de terasare n punctul "La podul To-
praichioi", (Pl. 1 a) au la mai
multe chiupuri din zidul unei
antice.
de salvare s-a efectuat n peri-
oada 1-15 noiembrie n atmosfe-
rice destul de precare. A fost o
nconju-
cum din arheolo-
din de de o n-
extramuros.
se la 250 m vest de kilo-
metrul 30 al D.N. pe un
mic promontoriu cu altitudinea medie de
10-12 m (Pl. 1 a) dinspre SE-E de
o pe care n antichitate curgea pro-
babil un ru, iar doar pluviali.
Inspre N N-V panta este destul de
se n balta Topraichioi n timp ce
spre vest sud panta se
Au fost efectuate trei de sondaj
perpendioulare pe laturHe de sud, veslt
noro ale n timp ce traseul Ioa-
turei de est a fost identificat doaT prin
casete mici de 1 X 1,50 m. O mare de
7,40 X 4,40 ta fost n de S-V
a La 25 m sud de o
de 3 X 2,50 m a salvat un chiup destul
de gmv afectat. sl a :Eost perpendi-
cular pe latura de sud cu dimensiunile de
5 X 1,50 m, iar n adncime s-a ajuns la
3,30 m, surprinzndu-se astfel o stra-
deosebit de
Trebuie de la bun nceput
vegetalul a fost ras cu buldozerul, noi ne-
au fost distruse ultimile ni-
ve}e.
Au fost sur:prinse cind nivele care sint
numerotate de sus n jos n ordinea desco-
peri'fii, cea mai fiind

Nivelul I (apare la -0,30 m), dintr-o
pe el fiind multe
pietre, fragmentare.
Nivelul II este la -0,40, are urme puter-
nice de distrugere, mortar
l'OZ.
Nivelul III, de culoare apare la
-0,50 m. Pe el se foarte bo-
lovani, fragmente de chiup de capace de
chiup din El nu este un nivel
prea ferm conturat. La 2,50 m sud de in-
se resturile unui zid din
cu care pare a proveni de la
o Acesteia par
nivele, ultimul fiind slab surprins. Func-
acestei extramuros cre-
dem poate fi de descoperirea
unui chiup (dolium), de dimensiuni mari,
speci:fic secolelor IV-VI. Groapa chiU!pu-
lui un strat de brun, gros
de 0,60-0,80 m, sub care un
galben steril. De jur-mprejuDul
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
a
b
Pl. 1
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O NOUA ROMANO-BlZANTINA IN DOBROGEA
327
chipului pentru fixarea lui s-a pus un
mnt galben (Pl. 1 b).
Nivelul IV apare la -0,60 m adncime, de
culoare fiind surprins numai pe o
de 0,80-0,90 m de la Pe
el este mult mortar roz.
Nivelul V are adncimea de 0,75-0,80
de nivelul actual apare pe ntin-
dere ca nivelul superior:, are culoarea
pe el fiind de asemenea
mult mortar. Sub el un strat de
brun ce pare a fi vegetal antic
care apare galben steril.
Att nivelul IV ct nivelul V se
ginesc nspre sud cu o de
cea 1,50 m de nivelele mai sus men-
de cea. 2 m de
din ea este de culoare
Umplerea gropii pare a se fi pro-
dus distrugerea nivelului IV,
din cu ce de nive-
Iul III, fiind ridicat n umplutura gropii.
In afara acestor date stratigrafice, SI a
mai adus unele referitoare la
tehnica a incintei. zi-
dului s-a din cauza de ni-
velare numai pe o de cea 0,80 m.
Parametrul este format din blochete de pia-
de calcar, ce au dimensiunile de 0,40 X
X 0,20 m, frumos ecarisate la partea exteri-
legate cu mortar de culoare roz cu
n La 0,80 m
de la se un de pietre plate
care nlocuiesc probabil servesc
la regularizarea asizelor, spre deosebire de
paramentul lucrat in opus quadratum, em-
plectonul este format din pietre de diferite
dimensiuni necate ntr-o de mortar n
tehnica opus incertum. Plinta este de
0,20 cm este din pietre plate
foarte nguste. incintei ajunge
la 2,30 m n ei se
elemente. la adncimea de 0,80 m
de este din pietre de mari
dimensiuni, mortarul prea bine
printre pietre. In continuare pietrele par a
fi de dimensiuni ceva mai m1c1 1ar supra-
lor este adeseori n
totalitate de mortar. Cele zone au fost
notate cu A B.
Aceste detalii constructive cmelate cu
par a indica
toa'!'ea constatare: !prin apropierea zonei
de unde 'Se structura exis-
o cu faza A, de
culoare cu urme de mortar
n ea. Aceasta pare indice in
ei"a mai larg pentru a
se ngusta n faza B, mortarul prelingn-
du-se prin dintre

Caseta CI a fost n de S-V
al care era puternic afec-
de de nivelare astfel ulti-
mele nivele de nu au putut fi surprin-
se dect pe margini. Latura de est a casetei
(Pl. II a) a fost n prelung!rea !atu-
rei estice a lui SI, trecnd peste zidul de in-
lat de 3,40 m, puternic distrus de
sus amintite. Dimensiunile casetei
snt de 7,40 X 4,40 m (Pl. 4 b).
din comple-
datele oferite de SI, existind o cores-
intre nivele din C'l SI. Nume-
rotarea nivelelor s-a de asemenea
de sus n jos. Primul nivel (NI) apare
la -0,15 m adncime aTe o culoare
buie, unele pe ,el. Nu
avem de loc certitudinea el ar fi $i ulti-
mul nivel de din
moderne. Nivelul II se adn-
cimea de -0,40 m unui
violent incendiu. Intre NI Nil la ---,-0,.35 m
pare a se observa un nivel intermediar, slab
conturat numai pe o
de care avem rezerve. De nivelul II pare
un zid de mici dimensiuni, lat de
eca 0,50 m, din pietre legate cu ori-
entat E-V, ce apare n de NE al
casetei. El pare a se adosa unui zid de fac-
mai legat cu mortar, orientat
N-S. In interiorul acestei au
rut tot nivele,
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O NOUA ROMANO-BIZANTINA !N DOBROGEA
329
oprindu-se aici pe Nil, urmind ca viitoarele
campanii complet acest edi-
ficiu. Nivelul III este situat la o adincime de
0,70 m de nivelul actual de
dintr-o de
3-5 cm. Pe el se de asemenea urmele
unui violent incendiu sub care apare nive-
lul IV de culoare care are de ase-
menea . urme de distrugere. De acest nivel
pare o de dreptun-
(1,10 X 0,50 m) ce apare in apropie-
rea (P. 4 b). Imprejurul ei s-au
surprins gropile de la trei pari. Groapa
cu urme de ardere
o
Nivelul V este, se pare, nivelul construc-
tiv al Apare la cea. -0.,90 m,
este de culoare un strat
de mortar uniform pe tot nivelul. Pe
latura de est s-a surprins o
ce foarte fragmen-
te ceramice. Pe o de 0,50 m,
de-a lungul zidului de se un
mi'C adnc de 0,10 m ce pare a pro-
veni de la de a incintei.
f "; ' .
t
Fig. 1.
42 - Materiale arheologice
Datele cronologice aduse de descoperirile
numismatice ceramice n linii
mari a
cronologie fie mai bine
prin viitoarele arheologice. Conform
descoperirilor mai sus-amintite, cro-
se astfel:
- Nivelul I - fiind di>strus de
moderne, nu a dat decit foarte frag-
mente ceramice care nu ne sint de nici un
ajutor la datarea nivelului.
- Nivelul II - o serie de frag-
mente ceramice, majoritatea de la vesela de
care date cronologice destul de
ferme. In interiorul de din
de NE, a o (fig. 1)
eaTe pare parte din ifO'IUlla 3tA a 'lui
J. W. Hayes, timpurie inainte
de anul 450 p. Aceasta apare cu
un fragment de de Hayes
[ntre nceputul cel de-al treilea s1fert al
sec. V.
Tot pentru o datare n secolul V se pro-
un fragment de ce se
n sec V
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
a
b
d
f
e
Pl. III
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
O NOUA ROMANO-BIZANTINA IN DOBROGEA 331
Fragmentele de amfore piriforme decorate
cu striuri descoperite pe acest nivel au
striurile mari, groase, drepte. Datarea suge-
de noi pentru acest nivel este intre
430-460.
Nivelul III - se in primul sfert
al 5ec. V firagmentelor unei far-
furii de Hayes la secolului IV.
Analogia cu exemplarul lui Hayes nu este
de aceea credem la noi
exemplarul este evoluat.
Nivelul IV se tot n primul sfert
al secolului V, printr-o de la Arca-
dius, in a. 395-408.
Acesteia i se un alt fragment de far-
furie ncadrat in
de Hayes, n jurul anului 400 p.
Nivelul V este datat printr-o Va-
lens, n jurul nceputului ultimului sfert al
secolului IV, n stratul de
mortar ce acoperea nivelul.
a II-a (SII) a fost per-
pendicular pe latura a
are dimensiunile 5 X 1,50 m, peretele nordic
al acestuia fiind o continuare a peretelui
nordic al casestei I. Primul nivel (NI) apare
1a -0,80 m, fiind de culoare galiben
Acesta are o ves-
tic al unde apare la -1 m. Nivelul
al II-lea apare la -0,90 m la
-1,20 m in vestile al lui SII. La
1,50 m spre vest de la nive-
iul o culoare F.rag-
mentele 'Ceramke des.coperite pe :cele
nivele snt atipice la Incli-
narea ce o au nivelele spre vest se
probabil de ce
trebuie fi fost 1pe a for-
ce nu era natural.
fie n viitoa-
rele campanii.
III-a (Sili) a sur-
latura a are di-
mensiunile de 25/1,50 m (Pl. 5/b). Peretele
estic al lui S III se n continuarea latu-
rei de est a lui S I--C I. In viitoarea cam-
panie noi dorim un singur pro-
fil N-S prin unirea lui S III cu CI. Timpul
limitat avut la nu ne-a permis
adncim limitndu-ne
doar ne oprim pe primul nivel ntlnit,
precum la identificarea laturei de nord
a S-a putut constata
apare la de 38 m de la-
tura n S I-C I,
incintei in acest punct fiind de 3,30 m. O
se la gravitatea dis-
trugerilor moderne care au afectat puternic
a
Pentru identificarea laturii estice am mai
practicat n scurtul timp de care mai dis-
puneam, casete mici de 1 X 1,50 m care
ne-au confirmat ceea ce se observa la su-
terenului, lama buldozerului
contureze destul de bine traseul incintei.
S-a con'statat latura se
la o de 14 m de cea
Caseta la 25 m sud de fortifi-
cu dimensiunile 3 X 2,50 m, a salvat un
chiup de mari Cu ocazie
au fost sru:nprinse nivele: NI - ia
-0,40 N II la -0,60 m. Cel mai bogat n
s-a dovedit a fi primul nivel, n-
cadrat pe baza unui fragment de
n ultimul sfert al secolului al V-lea. Tot
spre o asemenea datare pare a ne ndemna
un fragment de
de aceste fragmente ceramice apar
res'turi din amfore piriforme decorate cu
striuri mari orizontale, care cu
chiupul ne convingerea avem de-a
face cu un de depozitare.
Nu avem NI ul-
timul nivel de deoarece mo-
:lerne au distrus aici stratul superior.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CH. COMAN,
R. MAXIM
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR
DE SALVARE DE LA NEGRESTI
'
VASLUI]
se n stnga
la intrarea n n
partea de sud-est a acestuia. Zona
lor se include n limita de sud-vest a Podi-
Central Moldovenesc cuprinde zona
Brladului superior, n parte de
acestuia: Stavnic, Velna,
Vatra sa se pe terasa in-
de pe stnga rului Brlad, ntr-un
loc de popas din lungul drumului Vaslui-
Roman. Regiunea la care ne re-
ferim este n partea de est a ora-
pe terasa Brladului, n zona imediat
a acestuia.
a fost din
1955 (ASU III, 1955, 1-2, p. 326)., in
urma de na-
inte de acest an, de un grup de
de la Institutul de istorie arheologie
"A. D. X
1
enopol" Ulterior, deS'COperiri
importante au fost de rprof. Gh. Co-
man, care o hall-

In ultimii ani a fost n
OPCN Vaslui a intrat n lista vii-
toarelor ce puteau fi cercetate ar-
heologic.
In anul 1978, Apelor Prut a n-
ceput de regularizare a rului Bir-
Iad n sectorul ce au
deranjat n mrure parte zona de sta-
Profesorul Gh. Coman
distrugerile din zona
cu colaborarea D.A.P. se salvarea
zonei distruse.
au fost trasate n de
distrugerile ce s-au n timpul
rilor de regularizare a rului Brlad n zona
prin stratului vegetal
unor gropi din care s-a luat
pentru nivelarea terenului. S-au apro-
ximativ 200 m
2
au nceput prin
trasarea I n malul terasei n urma
au la un semibordei Dri-
du, semibordeie din perioada feudalis-
mului timpuriu (sec. XIII), bordeie din
perioada feudalismului dezvoltat o
(SB I, SB II, B III, B IV Gr. I).
Lungimea este de 16 m
este ntre 2 4 m.
II a fost la sud-est de
I, de data aceastv. pe terasa Brla-
dului, n zona unde n urma tere-
nului a la vatra unui semibordei
feudal. a fost la
-0,60 m, pe o lungime de 20 m
de 2 m. Spre nord, la 10 m a fost trasat
S IV cu lungimea de 11 m de
aproximativ 2 m. In au 2
bordeie din perioada feudalismului dezvoltat.
In titmpul executate pe s-a
pe mijlocul acesteia o de cea.
300 rn
2
, iar a fost folosit la nive-
larea terenului. In malul dinspre nord al
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
334
gropii s-a trasat S III, cu lungimea de 45 m
cu de cea. 2 m. Aici s-au
bordeie: unul ce din sec. IV
(BV II) altul din sec. IV .e.n. i(BV III). In
au gropi (II III).
Cu ocazia de salvare, efectuate
n anul 1978, nu am putut stabili succesiu-
nea straturilor arheologice. au
salvarea a ceea ce era distrus.
n prezent s-a putut stabili succesiunea pe-
rioadelor pe baza materialului descoperit: un
nivel hallstattian, timpuriu, sec. IV-III .e.n.,
II-III e.n., sec. IV e.n., sec. VI, cultura
Dridu perioada feudalismului timpuriu
(XII) dezvoltat.
In urma de salvare ntreprinse
n anul 1978 au la urmele a 10
a trei gropi, toate deranjate mai
mult sau mai de efectuate n
O culturii Dridu,
5'int din sec. IV, o din VI, lo-
din perioada feuldalismului timpuriu,
ta-ei din perioada feu!dalismului dezvoltat.
nr. 1, n SI, este un
adncit la 0,35 m de nivelul
de Dridu, la 0,6 m de nive-
lul de actual. Semibordeiul este frec-
vent ntlnit n secolul X-XI in Moldova.
Semibordeiul are cu col-
rotunjite. Din cauza ma-
lului nu s-a descoperit dect o din
anume partea de nord-est a aces-
teia. Este vorba de un cuptor din bolovani
de ru, distrus din vechime, n jurul
se Cuptorul este situat
n de nord-est. Din au la
numeroase fragmente ceramice (din
care s-a restaurat un vas), oa:se un vrf
de prin ceramica desco-
n interiorul ei culturii Dridu.
In apropierea acestei se o
alta, (B II). S-a
partea de nord-vest a acesteia. este
de tipul bordeiului a fost la 0,40 m
de nivelul de feudal timpuriu
(n solul negru). Forma este patru-
cu rotunjite. Ca inventar
GH. COMAN, R. MAXIM
avem numeroase fragmente ceramice de
sec. XII-XIII.
Bordeiul III a fost descoperit n partea de
nord a bordeiului B II. A fost la 1,10 m
de nirvelul de Cronologic se n-
n perioada feudalismului timpuriu.
Forma bordeiului este cu laturile
de 3,35 m 2,90 rrn, orientate spre nord-est,
cu foarte rotunjite cu urme
de pari n partea de nord. Din bordei a
o mare cantitate de din perioada
feudalismului timpuriu oase.
In partea de est a bordeiului III, la nord
de B I B II se IV, un bordei
adncit la 1,35 m, de nivelul de
feudal. Bordeiul este patrulater cu laturile
puterni'c alveolate. Podeaua bordeiului a fost
din tasarea a mai multor straturi
de
II a fost penttru dezve-
lirea semibordeiului X, din perioada feuda-
lismului dezvoltat. Acesta a fost puternic
distrus neputndu-i-se preciza forma. S-a
vatra de cu mul-
n apropiere. Din
a o mare cantitate de
In IV a semibordeiul V
ce feudalismului dezvoltat, este pla-
sat n a doua a secolului al XIV-lea.
Tot n a IV -a, de la metrul 6,40-
7,80 la -0,40 m, apar urmele unui alt se-
mibordei din perioada feudalismului dezvol-
tat. are podeaua
forma acestuia nu s-a putut preciza.
Bordeiu1 VII apare n a III-a de
la MB, 50-10 m se la 1,70 m
de nivelul de care este nive-
lul de locuire prefeudal. Bordeiul este
trat are cu col-
rotunjite. Nu s-au putut stabili di-
mensiunile laturHor nici tipul vetrei. Ca in-
ventar avea mai multe fragmente ceramice
din secolul VI, care bordeiul.
In apropierea bordeiului VII se bor-
deiul VIII, tot Bordeiul s-a
localizat de la metrul 22,60-25,70, situn-
du-se la 1,7 m sub nivelul de feudal.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT ASUPRA SAPATURILOR DE LA
Inventarul este format din numeroase frag-
mente ceramice de secol IV ct dintr-un
disc realizat dintr-un fragment de vas de cu-
loare
Groapa nr. II, apare la -1,10, are
de clopot fragmente ceramice de
sec. IV.
Groapa III, apare de la M 23,40-24,50
se la 1,60 m de nivelul
zuirii. De la nivelul de din vechime
se la -0,90 m. In s-au
sit fragmente ceramice realizate dintr-o pas-
din sec. IV-III i.e.n.
In III apare o de su-
(L IX), relin !Care s-a numai
vatra cu diametru! de 0,95 m, ct
un fragment de de Se da-
pe baza ceramicii n secolul IV e.n.
335
Campania din 1978 a scos la un
bogat material arheologic, din perioade di-
ferite, de pentru ntre-
girea arheologice istorice pri-
vind cultura Dridu, feudaHsmul timpuriu
sec. XIII dezvoltat sec. XV.
deosebite probleme pentru
viitor. trebuiesc continuate n zo-
na de de
funciare, pentru a se stabili o stratigrafie

evreiesc pre-
o de locuire, de
la hallstattul timpuriu n perioada feu-
dalismului dezvoltat, dovedind terasa
Brladului din zona a oferit
prielnice pentru
wnane.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
S. IOSIPESCU,
RAPORT PRELIMINAR
V. URSU,
T. URSU
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA CETATEA CHIOAR
A. a. comuna Remetea
Chioarului, sat Berchezoaia - Chioar
tun). Ruinele monumentului cercetat se
n sud-vestul pe malul stng al
la 402 m altitudine, cea. 10 km
de Somcuta Mare. au fost nce-
n anul 1968, sub conducerea dr. Radu
Popa, la care a participat Sergiu Iosi-
pescu din actualul colectiv. In anul 1969,
au continuat, conduse de dr. Ra-
du Popa Dinu Rosetti.
au fost reluate n anul 1976 de
Muzeul n cola-
borare cu Centrul de studii militare, des-
n prezent trei campanii
consecutive 1976, 1977, 1978.
b. Obiectivul cercetat ruinele
unei montane, complexe, cu plan
neregulat, ansamblu monumental izolat
tuit din: cetatea mare, sau (est)
- A, cetatea sau (vest) -
B, culoarul de si-
tuate ntre cele obiective - C, curtea
drumul spre cetate (sud) - D,
de al exterioare, sau
mici (vest) - E.
c. In ceea ce stratigrafia crono-
logia toate obiectivele au fost con-
struite pe care au reprezentat ni-
velul de sec. XVII-
XVIII, socotind materialele scoase
prin degajarea depunerilor n urma deman-
43 - Materiale
De nivelul de locuire
n C S IV se cu mult mai jos de
cel n campania din 1977, aceas-
ta unor e:emente noi n
ultima campanie: partea a unui
zid din o aerisire-ambele ele-
mente probabil, unei faze mai
vechi a n care accesul se prin
gangul ce se sub
Partea a acestui gang, respectiv ie-
n sectorul E, s-a notat E II.
Latura a C S IV o
stratigrafie din depunerile succe-
sive de moloz.
n D II s-a ajuns la nivelul de co-
sec. XVII-XVIII, la minus
135 m. La nivelul de s-a ajuns n
B ca:s. 2, prin drumului de acces n
cetate, pavat cu In A I
E III din de situate la
vest de cetatea mare respectiv la vest de
cetatea ca urmare a de-
punerilor, s-au identificat baza celor
stabilirea adncimii
acestora de 6 respectiv de 8, 40 m.
b. In campania 1978 au fost continuate
n de latura de
vest n partea a mari
(A), la turnul de mijloc (B), unde cer-
s-au extins spre est vest de
turn cu ct o De asemenea,
au fost reluate extinse n sectorul
mici (C).
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
338
n campanie s-a cercetarea
n sectorul D, partea de vest, curtea exte-
accesul n cetate, identificn-
du-se turnul primei De asemenea, s-a
deschis o n vestic de
rare a mici, sau exterioare (E), sec-
E III. n campanie au
mai fost executate ample de defri-
degajare de a zidurilor de
nord vest ale exterioare :(D), o
parte din zidul de nord al mici (E),
precum a bastionului de nord-est (A).
Cercetarea n actuala campa-
nie s-a efectuat n sectoarele amintite prin
1) reluate din campaniile prece-
dente, A I est-vest, cu de
1,5 m care B I din 1968.
pe latura de vest a dealului,
unde s-au depus din
cu mai multe nivele (vezi ca-
tagrafia din 1692-1694), aflate n cetatea
mare; n sectorul B la turnul de mij-
loc, au atingerea nivelului
de din sec. XVII-XVIII; in sectorul
C, SIA, SI, SIB a avut n vedere degajarea
n continuare a din cetatea
iar n S IV au verificarea sectoru-
lui de acces n cetate, ulterior
2) Trasate n campania 1978: n B,
n preajma turnului de mijloc, au fost
efectuate n casetele 1 2 situate la
est respectiv 'est de turn. Prin caseta
a de mijloc; n C a fost S V
(L.8 m., 1. 1,5 m) est-vest, am-
ntre S.III S.IV. Prin sec-
s-a identificarea n in-
teriorul a gangului n
D s-a trasat o n partea de nord-
vest a exterioare (D II), prin care
s-a identificat o de intrare n cetate;
lin E a nce-put evacuarea depunerilor din gan-
gul vechi de aoces. Acest loc de cerce-
tare a fOISt marcat E II. n sector, s-a
trasat E III, ca-r-e
de spre vest al exte1rioare,
cu scopul stabilirii adndmii
S. IOSIPESCU, V. URSU, T. URSU
trasate n pre-
este de 1,5 m cu
D. II E. III, car-e au de 2 m. Caro-
ierea, n toate cazurile, s-au din 2 n
2 m.
B. a. In A I, avnd ca scop identificarea
de pe latura a
mari, pe baza fragmentelor ceramice de
rezultate din
scoase din moloz, la campaniei, ne-
grosimea stratului de depunere,
nu am avut certitudinea clare
a vreunei In B, n cas 1, la
- 30 cm au fost identificate resturi de zid
din nalt de 40 cm pe o
de reprezentnd baza de
aici. In cas 2, au pus n
zidul de est o parte a zidului de nord a
unei se pare, simila'r cu turnul
vecin descoperit n campaniile precedente
(la 4 m de acest turn). Deci poarta
de mijloc a era se pare, de
turnuri rectangulare. In nord-
estic al turnului nou a din
al doilea stlp de Piatra de la ba-
za stlpului este urmare a
probabil a unui de la sistemul de n-
chidere. In zidul estic, la snt practi-
cate deschideri de 40 X 40 cm.
n C, S I A, a din moloz partea su-
a unui stlp - cadru de din
prin care se intm, probabil n
perile de campaniile precedente
n S I n n
campanie n cas S I B, al pe-
rete de vest l constituia stnca de
ca atare care a existat
peretele de n interior.
In S II a un fragment de or-
namentat pe care se o frag-
SERENI . . . (sereni[sim]o).
n S IV, 1, la - 200 cm, a fost dezve-
o din
probabil coama unui zid, iar n 5, la --
100 cm a o lespede de
care acopereau un horn
cu Hornul a servit, probabil, ca
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT DE CERCETARE LA CETATEA CffiOARULUI
aerisire pentru gangul vechii de acces
in cetate, de hornul nu pre-
urme de funingine, sau
In S. V. m. 4, in partea de la -
30 cm a un zid de care n
urma adincirii la - 150 cm,
s-a dovedit a fi o intrare in de semi-
cerc, cu zid de La m. 5 la
-120 cm, au fragmente de cadre
provenind de la ferestre. Din E II,
prin evacuarea a depus,
s-a o
nord-vest, care, presupunem, este
gangul cu in cetate, respectiv
in S V m 4. Partea de nwd a acestei
este Din E II, a rezultat
din sec. XVII, probabil prima
a fost la ambele ca-
pete ale gangului cu ziduri din la
nord-vest din la sud-est, pro-
babil 1661 (data ntocmirii ce-
de col. Holst).
In D II s-a turnul rectangular
al primei a cu ziduri in
inalte de 1,35 cm - socotind nivelul de
din pavajul din dale de
de noi este la - 1,35 cm, pre-
cum stilpii de Deschiderea acestei
este de 380 cm.
b. In ceea ce ceramica
din acestei campanii. Au fost scoa-
se fragmente 'de te ne-
din care fragmen'te de cahle
culoare cu
cu motive vegetale stili-
zate geometrice, ca fragmente
te in de verde maroniu, cu motive
florale vrejuri. Fragmentele de cahle au
rezultat n mari ca n campaniile
'76, '77, n sector B, turnul de mijloc,
sector C - SI, S V sporadic n alte sec-
toare de lucru n timpul Frag-
mentele de sint databile n sec.
XVII XVIII. O parte din fragmentele de
chale provin de la cahle de tip fructiere. De
339
asemenea, a rezultat in mari cera-
provenind de la vase uti-
litare (farfurii, oale, capace,
din care o aproape n-
in C SI A, la -35 cm (sec. XVII). In
general ceramica este
Sint de remarcat cteva vase de
n fragmente (ulterior re-
constituite de noi), respectiv 3 farfuri
pictate cu decor floral, zigzaguri, va-
luri, de culoare maronie, verde, al-
bastru deschis. Citeva fragmente dintr-un
vas au permis o reconstituire par-
a unei piese datate 16 ." .. In
campanie s-au numeroase pipe (tot din
avnd forme orientale
(scurte, n culori: maro, verde,
diferite alb, etc., piese n
general fragmentare. Au fost pe toate
fronturile de lucru n ca la su-
n Ceramica pro-
vine din ateliere locale cu vasului
de originar din alt atelier
nean.
Lista descoperirilor mai importante, ane-
va enumera piese din alte categorii:
monede, inventar militar etc.
Campania anului 1978 a in con-
tinuare identificarea planului ntoc-
mit la 1661 a unor
n catagrafia din 1692-94. Astfel
efectuate in casete au
cel de.....al doilea turn al de mi}loc,
credem, turnului
identificat n campaniile precedente.
De asemenea, a fost turnul pri-
mei stilpii acesteia.
de norei al exte-
rioare a jgheaburi de scurgere
a apei, stalbHiTea nivelului de
care in zona precum identifi-
carea unui bastion, n planul in-
tocmit in sec. XVII, la cea 50 m est de
prima
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
340
n sectorul mici campania a adus
date noi menite confirme ipoteza exis-
aici a celei mai vechi faze de con-
a n S IV, S V din
sectorul C n E II.
Caseta din C, S I A, probabil,
de al mici dinspre est,
care ntr-o a fost umplut.
a treia campanie de pu-
tem considera ncheiat n C S I A
se pot prezenta cteva concluzii. Aici, pre-
ntre inventarul arheologic ceramica
la roata cu profile
evoluate sec.
XVII. Intre descoperiri se o
de vas de culoare in-
complet, cu miez gri la roata
n a doua a
sec. XV sau nceputul sec. XVI.
De asemenea, un fragment de de
de 1,1-1,4 cm, cu
metalice (verde argintiu, violet)
avind n exterior un bru. Fragmentul are
un diametru de cea. 9 'Cm. Fragmentele de
cahle, n general au motive or-
namentale, flori, inimioare, vrf de
culoare Altele, tot
n de plnie n partea supe-
tip
Obiecte din metal: de pumnal
la - 195 cm, sec. XVII,
cu fragmente de foarte oxidate
'
cuie, lame probabil elemente de
vor, o de foarte o
de de la sabie cu inel de prindere
la curea, un de geam, o n
de la - 190 cm, toate da-
tnd din sec. XVII. Trei proiectile pentru
arme de foc portabile, din fier puternic oxi-
date cu diametru! de 1,8 cm buc.)
de 2,4 cm o la - 135 cm. O
ghiulea de tun cu diametru de 5,1 cm sfe-
la - 180 cm 6 nasturi
din care 4 ntregi, la -0,80-1,90 m.
Snt din din emisfere
S. IOSIPESCU, V. URSU, T. URSU
sudate sau mbucate, cu diametru de 1,6-
1,8 cm. O din metal n de vrf
de de 7 cm cu o parte ro-
la mijloc, fragmente de lamele
putnd proveni de Ia o de S'abie, o
greutate de plumb cu un buton n
cu diametru de 1,8 cm; un
vrf de foarte corodat - piese
site la - 190 cm. De asemenea un frag-
ment de la un crlig de foarte oxi-
dat.
Scopul principal al arheologi-ce
la Cetatea Chioarului !n ruine, acela
a fazelor de nceput ale ca
degajarea punerea n 'Valoare a monu-
mentului, pentru campa-
niile la reZJOlvarea acestor
prolbleme propuse.
Monument de is-
toric, obiectivul valorificarea
campaniile
urmnd definitiveze cercetarea
de-a lungul mai multor ani, rea-
lizarea unei monografii de specialitate. In-
ventarul arheologic provenit va fi valorifi-
cat muzeistic, n parte. Se impune, de
asemenea, cercetarea are n vedere, valo-
rificarea a
monumentului, aceasta fiind de
amplele de degajare efectuate ca
de reconstituiri, res-
necesare preconizate de noi.
Au rfost luate de protejare con-
solidare a de ziduri degajate a
trasate. De asemenea a fost n-
tocmit un proiect de reconstituire a turnului
de mijlooc s-a solidtat ntocmirea in
continuare, Centrului de pnoiectar
a unui proie::t mai vast de valo-
riofi.oare a monumentului.
se la Cen-
trul de stuJdii de istorie teorie
Muzeul Mara-
B3.ia Mare.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR
ADRIAN BEJAN DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA JDIOARA
Date despre
A.a. n acest sens, a se vedea rapoartele
anuale trimise de noi n perioada anilor
1973-1978, DMI, DPCN Comisiei cen-
trale de arheologice. a se
vedea A. Bejan, Cetatea Jdioara. Raport
preliminar de - CampaniJa 1973, in
Tibiscus, 4, 1975, idem, Con-
cluzii preliminare asupra arheo-
logice de la cetatea Jdioara din anii
1973-1977, n Tibiscus, V, 1978,
Cetatea Jdioara este un monument feudal
(sec. XIII-XVIII) amplasat n partea de vest
a Banatului, la 18 km est de Lugoj,
pentru prima n anul 1320.
Este o de dreptunghiu-
cu dimensiunile axelor L=42 m, 1=
25 m. Axa a incintei este
SV-NE.
B. In anul 1978, conform proiectului de
s-au realizat
a) terminarea S2 n zona
lui pe un sector de 27 X 2 X 2,5 m.
din intrarea n
cetate se realiza printr-un pod sprijinit pe
un pilon central aflat n ce-
le laturi ale ele cu
piloni. De asemeni s-a putut constata la la-
tura a turnului mai multe fa-
ze de din neputn-
du-se deduce cu precizie cronologia acestor
faze.
b) Degajarea S 15, cu dimensiu-
nile de 12 X 2,5 X 2,5 m cu 81, por-
nind de la zidul F spre zidul nordic de in-
Deschiderea unei casete (C3) ntre
metrii 0-7, prin la 7 me-
trii. In n urma
unui bloc mare de zid s-a degajat
partea a unei gropi n
Groapa are forma cu dia-
metrul de 5,40 m; n partea dinspre sud
(spre vale) peretele acestei gropi este
la adncimea la care am cobort (n
acel punct aproape doi metri) de zidul F. In
acest sector nu snt epuizate, ele
urmnd a fi terminate n anul 1979. Din
ceea ce am surprins n prezent, presu-
punem n a existat un
turn circular, cu dimensiunea de
diametrul gropii, anterior incin-
tei patrulatere. In momentul ce-
piatra din sa a fost recu-
(cu care stn-
ca) n incintei. Su-
bliniem doar ce vom n
nivelul de feudal vom
putea formula o concluzie precisa, pma
atunci, cele relatate constituind o de
lucru.
c) In caseta C2 a fost degajat cu-
prins ntre zidul E, zidul D a
turnului de A rezultat un
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
342
triunghiular de 1,80X2,50X2,50 m, cu ma-
terial ceramic feudal care ipoteza
privind cel de-al doilea nivel de lo-
cuire n
d) Executarea S 12, (14 X 2 X 2 m)
n zona de NV a cu latura
de In n anul
1925 s-au efectuat arheologice sub
conducerea preotului din localitate, timp de
o reluate n ani. De
aceea zona este foarte unele din
aceste eliminnd eventualele zi-
duri surprinse, chiar zidul
de nordic, gros de 1,80 m. in partea
sa De aceea, este :foarte
efectuarea de stratigrafice n
S12 a surprins n
urmele a fragmente de zid
perpendiculare pe latura de
V a trebui in o
pentru a aceste resturi au
unui al treilea turn al sau provin la
nivelul stratului de feudal din
a ca urmare a acestui

e) S 13 S 14, de dimensiuni
mai mici (2 X 7 2 X 3 m) prima perpendicu-
pe latura de a doua pe
cea cu scopul de a stabili dimen-
siunile unor anexe care existau n
epoca n interiorul incintei a
ror urme au fost surprinse in anii anteriori.
ADRIANA BEJAN
B. Materialul arheologic recuperat
n obiecte din metal
(cuie ndeosebi) oase de animale. CeTarnica
este cea de uz comun, feu-
cu cea n
ani. Materialul nu este restaurat, dar
se poate conta pe ctorva vase n-
tregibile.
C. Concluzii. arheologice din
anul 1978 au deschis etapa a cerce-
la cetatea Jdioara. Cu epuizarea lu-
la cele trei mari obiective
nate (turnul de intrare, turnul circular cel
treilea turn de 'Se vor ncheia
arheologice la acest monument.
D. Este cea in
ani. Dosarul cu topogra-
are nr. de inv. 7281 se la arhi-
va Muzeului Banatului
E. Valorificare. Prin realiza:cea monogra-
fiei arheologice a monumentului, prin lu-
cu caracter pe cale expozi-
Vestigiile degajate vor constitui
unul din obiectivele istorico-turistice ale

F. de in ansam-
blul ei se depune la Muzeul Banatului Ti-
O parte a sa este la DPCN
ca acte justificative a sumelor alocate.
H. Obiectele rezultate n urma
lor se n depozitul de material ar-
heologic al Muzeului Banatului, acesta fiind
locul definitiv de a lor.
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
RAPORT PRELIMINAR
PAUL GYULAI
DE CERCETARE ARHEOLOGICA
LA CETATEA LITA
au fost efectuate m cadrul activi-
practice cu cercul "Prietenii muzeului
al monumentelor-" avind dublu caracter:
de sondaj arheologic.
A.a. Cetatea Lita este n hotarul
dintre comunele Ad-
ministrativ, satului Lita,
corn. iar n prezent, printr-o dis-
satului
corn. Se la sud-vest de
corn. la vest de drumul
care Valea cu V'alea Arie-

Cetatea are un bogat istoric. De ori
- invazia din 1241-1242
ntre anii 1586-1588 - a devenit centrul
administrativ al Transilvaniei, sediul voie-
vozilor vicevoievozilor, al guvernatorului
Trensilvaniei. a fost distrus cu ocazia
asediului din 1662. A fost la ncepu-
tul secolului al XVIII-lea, n timpul Habs-
burgilor.
Nu ne-a un plan sau o vedere con-

Prima descriere istorice-arheologice avem
de la istoricul Jakab Elek (n Archaeologiai
Kozlemenyek, XI, 2, 1877, pp. 66-68). Cu
ocazie a fost un plan
au fost luate primele fotografii.
B.a. Scopul n prima a
rilor era aceea de a ruine-
lor de care nu permitea
nid-un fel de Cu
aceasta ocazie am primele investiga-
rpentru a stabili componentele avhitectu-
rale a S-a observat cetatea Lita se
compune din nivele: Curtina
cur-tina Intvarea n cetate se
dinspre !Partea de sud-est, n dreptul
marelui hastion care era ihexa:gonal sau octo-
gonal.
In a doua a de la Cetatea
Lita am efectuat un sondaj in interiorul bas-
tion ului n scopul stabilirii planului locul
exact al de intrare. A vnd n vedere
interiorul a fost umplut de o mare can-
titate de pe care trebuia s-o
nu am n campania
ajungem la nivelul de de odinioa-
au fost mult incetinite de
ifaJptul dintre la un moment
dat, au numeroase fragmente arhitectu-
rale, sculptate artistic de alte piese
de interes istork.
a. Piese de
1. Inel de argint; urme de aurire.
Este un model deosebit, se compune dintr-un
inel cu pe care
s-a la mijloc, un cu
ochiuri, ovale, fiind flancat n stnga
dreapta de cte rnduri de m-
piesa se poate
data n sec. XV.
2. Fragmentele unei cu scut blaZJon.
Blazonul un cap de bour cu stea
www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
344
Este lucrat n stilul tos-
cane cu cu cele executate n am-
bianta clujene la nceputul secolului
al XVI-lea. Stema fla-
grante cu cea din Ca:pela Laz6 din catedrala
de la Alba Iulia care a fost vice-
voievodului Barla!bassi L6nard.
3. Fragmente arhitectonice n stilul re-

4. Fragmente ceramice de (sec.
XV-XVI.)
D. A vnd n vedere caracterul de sondaj
al se va exe-
cuta ce planul va fi cunoscut
cu
E. de au repus n
rata sa valoare monumentul. Este de dorit
ca ele se !Tepete suoceiSi-v, an de an, ur-
mate de care drept scop
stabilirea planului general, etapele de con-
struire, caracterul arhitectural, valoarea is-

fie de
de consolidare de restaurare, incluse n
PAUL GYULAI
planul al O.P.C.N. aceasta
poate urma valorificarea tu-
Valoriricarea va ncepe
numai ce vor fii terminate
ncepute n anul 1978.
se continue n cadrul adi-
cei'Cului "Prietenii muzeului al mo-
nument1elor" n cadrul taJberelor de la
nivelul
G. se va depune la Muzeul
de istorie al Transilvaniei.
H. Materialele rezultate din din
1978 snt depuse la Liceul de
nr. 3 din Cluj-Napoca fiind folosite
n procesul educativ-instructiv cu ocazia ac-
cu cercul amintit de sub-
semnatul de Prof. Palk6 Attila, din
cole.ctivul de conducere al La
terminarea piesele de interes na-
vor fii ncadrate n patrimoniul Mu-
zeului de Istorie al Transilvaniei pentru

www.e-patrimoniu.ro / www.cimec.ro
CERCETARILE ARHEOLOGICE
VICTOR ESKENASY
DE LA MALAESTI SI SALASUL DE SUS
' ' '
HUNEDOARA]
[Campania 1978]
care s-a dovedit a fi
dintre cele mai fertile n rezultate arheolo-
gice, printr-o mprejurare,
monumente arhitecturale medievale
turii ale structurilor socio-politice rom-
grupate n mod semnificativ: curte
cetate. Dintre aceste
trei categorii de monumente, cetatea
printr-o mprejurare, constituie
elementul cel mai cunoscut sub aspec-
tul. cro