Sunteți pe pagina 1din 6

Harta politica a lumii

Harta politic a lumii reprezint totalitatea statelor i altor teritorii, indiferent de localizarea geografic , m rimea,forma, alc tuirea i regimul politic.

Harta politic a lumii contemporane este rezultatul unei multimilenare evolu ii istorice. Istoria h r ii politice este istoria umanit ii i a evolu iei statelor, a evenimentelor, conflictelor, nen elegerilor dintre state, a modific rii frontierelor. Astfel, harta politic a lumii este unul din elementele fundamentale ale geografiei politice. Pe harta politic a lumii contemporane sunt nregistrate 193 de state; pe lng state, exist nlume teritorii dependente (n total 243 de state i teritorii dependente).

Statul element central al h r ii politice


Statul, dup cum s-a spus, este obiectul de studiu al geografiei politice. Apari ia statului este consecin a unui lung proces istoric, care a determinat comunit ile omene ti s se organizeze pe plan intern. Statul sa constituit ca un fenomen social complex, ca o institu ie bine organizat , fiind condus de organe i organisme. Statul este o entitate politic organizat , independent i suveran . J.J. Rousseau considera statul ca forma cea mai angajant a asocierii politicii. Statul, ca form de organizare politic recunoscut pe plan interna ional, i exercit autoritatea asupra unui teritoriu, numit teritoriu de stat. Statul se poate defini ca o entitate adminsitrativ-politic , limitat de grani ele bine definite i recunoscute interna ional, care are un statut independent, este generat de o institu ie politic i i exercit suveranitatea asupra propriului teritoriu. Statul ocup un teritoriu, este delimitat de grani e, este locuit de popula ie, fiind supus unei conduceri proprii, se supune unor legi comune, care au efect n interiorul s u. Statul are caracter istoric, fiind procesul dezvolt rii sociale i organiz rii popula iei. A ap rut pe o anumit treapt de evolu ie a societ ii omene ti. Principala caracteristic a statelor este suveranitatea care-i d dreptul de a folosi for a n propriul teritoriu, pentru a impune constitu ia i legile interne. Pentru asigurarea existen ei sale i dezvoltarea sa, statul dispune de for e poli iene ti i for e militare. Pe plan interna ional, statele sunt reprezentate prin misiuni diplomatice (ambasade, consulate), misiuni culturale, comerciale, militare. Componentele statului sunt: teritoriul i popula ia. Aceste componente determin dou tr s turi fundamentale ale laturii sociale: una de ordin economic, prin care se pune n valoare teritoriul i alta de ordin politico-administrativ, exprimat prin forma de stat.

Teritoriul de stat
Teritoriul de stat este un spa iu limitat, care, sub raport juridic, are o ntindere limitat , cuprins ntre grani e, asupra c ruia statul i exercit suveranitatea, i aplic legisla ia i constitu ia. Este suportul pe care se dezvolt activitatea societ ii, a popula iei care locuie te n cadrul s u. Teritoriul statului este o entitate geografic , spa ial , umanizat , care are, prin organizarea sa o anumit specificitate regional sau mondial . Teritoriul de stat, care este o suprafa natural , devin teritoriu politic n condi iile existen ei unui sistem politic, iar frontierele devin i ele politice, fiind, n esen , liziera spa ial i legal a sistemului politic. Teritoriul de stat cuprinde totalitatea suprafe elor terestre, acvatice aflate n interiorul grani elor recunoscute pe plan interna ional, ct i subsolul i spa iul aerian care corespund acestui teritoriu. n concep ia unor geografi occidentali, teritoriul politic (teritoriul destat supus unui sistem politic) este cvadridimensional aer,ap , sol, timp. Evolu ia sistemului politic s-a f cut de la regnum (suveranitate personal ) la dominium (suveranitate na ional ). Teritoriul de stat st la baza no iunii de stat, deoarece un stat nu poate fi conceput, nu exist , f r teritoriu. Ideea statal este o concep ie moral i filozofic privind destinulstatului i a rolului s u; ideea statal ajut na iunea s capete o idee despre ea ns i, despre ce este i ce va fi. Existen a unui stat este sus inut nu numai de sistemul politic, dar i de o tendin semicon tient nr d cinat ntr-o psihologie colectiv (spiritus movens), de tradi ii i ambi ii na ionale, dar i de ideea statal . n ciuda globaliz rii, a integr rii economice mondiale sau regionale, statul va continua s existe ca entitate geografic i na ional , iar probleme ca cea a ap r rii i a politicii externe vor r mne de baz n afirmarea sa na ional i interna ional . n concluzie, statul, prin teritoriul s u, este o realitate spa ial , social-politic politic , organizat , independent i suveran . i economic , este o entitate

Teritoriul de stat se caracterizeaz prin cteva tr s turi distincte: are o anumit ntindere i m rime, este delimitat de grani e, ocup o pozi ie geografic i geopolitic , are alc tuire fizico-gografic , are o popula ie, adic resurse umane, care valorific poten ialul natural i particip la via a social i politic .

Componentele teritoriului de stat

Teritoriu terestru: - forme de relief -resurse de subsol sau de suprafa -re ea hidrografic -vegeta ie i faun Marea teritorial : f ia de ap ce corespunde litoralului unui stat, de la linia de baz sprea larg, dar nu mai mult de 12 mile marine. Linia de baz ncepe s se m soare de pe litoral (unde uscatul se ntlne te cu apa). Spa iul aerian Platoul continental: e important din punct de vedere economic. Are o dimensiune de maxim 250 de mile marine. Statele riverane pot exploata resursele din platoul continental. n zona economic exclusiv , statul riveran are drepturi exclusive de exploatare, gestiune i conservare a resurselor biologice i nebiologice, inclusiv producerea de energie. Se ntinde dup marea teritorial . Zona contigu reprezint f ia de mare ce se ntinde dincolo de marea teritorial , dar nu mai mult de 24 de mile marine. Statul riveran are drepturi de jurisdc ie i control asupra securit ii sanitare, vamale, fiscale i de imigra ie pe teritoriul s u.

Grani e
Elementul definitoriu al unui stat este grani a. Aceasta reprezint o linie imaginar sau real , rolul ei fiind acela de a separa dou state sau marea teritorial de marea liber sau spa iul aerian. Grani a este de dou tipuri: natural geometric i astronomic . Grani a natural poate fi: -terestr -fluvial -maritim -aerian . Grani ele na ionale sunt marcate teritorial prin f ia de grani , prin posturi i pichete de gr niceri. (limita exterioar a m rii teritoriale) i artificial . Grani a artificial este la rndul ei de dou feluri:

Trecerea oficial a grani elor se face prin punctele de frontier (rutiere, feroviare, pe ap , aeriene), care sunt amenaj ri speciale, cu organizare i dot ri specifice. Dup sistemul genetic, bazat pe origini, se deosebesc urm toarele patru subtipuri: grani e fizice, care urm resc elementele fizico-geografice (grani e naturale) cum sunt fluvii, lacuri, m ri, mun i, strmtori; grani e etnice, grani e istorice i grani e geometrice. Exemple de grani e (fizice) pe fluvii i ruri Dun rea ntre Romnia, Iugoslavia, Bulgaria i Ucraina; Rhinul ntre Fran a i Germania; Panama ntre Paraguay i Argentina; lan urile muntoase formeaz grani e naturale: Mun ii Pirinei ntre Fran a i Spania; Mun ii Alpi ntre Italia, Germania, Austria, Fran a; Mun ii Anzi ntre Chile i Argentina; Mun ii Himalaya ntre China i Nepal; Mun ii Carpa i ntre Romnia i Ucraina; grani a dintre Suedia i Norvegia. Grani ele func ionale sunt bazate pe rela ii culturale complexe. Au dou subtipuri: antecedente i grani e subsecvente. Grani a antecedent s-a format n cazul n care trasarea ei a fost f cut atunci cnd peisajul cultural se afl n primele faze de dezvoltare sau cnd teritoriul nu era populat. Grani a subsecvent apare atunci cnd este trasat dup ce regiunea a fost locuit . Mai exist grani a supraimpus care apare dup un r zboi, reprezentnd o discordan ntre rezultatul acestuia i peisajul cultural (ex: grani a Romniei cu URSS dup al II-lea r zboi mondial). Dup form , grani ele pot fi: sinuoase i rectilinii. Grani ele sinuoase prezint Rusia, China, Mongolia, iar grani e rectilinii exist ntre statele din SUA, din Australia, din Africa.