Sunteți pe pagina 1din 5

CURSUL 4 Titlul executoriu European Domeniul de aplicare al Regulamentului CE nr. 805/2004.

Este aplicabil in domeniul civil si in domeniul comercial, fiind nerelevanta natura jurisdictiei, dar excluzand, potrivit art. 2, pct. 1, problemele din domeniul fiscal, vamal sau administrative, precum si raspunderea statului pentru acte sau omosiuni comise in exercitarea autoritatii publice. De asemenea ptrivit art 2, pct. 2 Regulamentul nu se aplica cu privire la: - starea si capacitatea persoanei fizice (regimuri matrimoniale, testamente si succesiuni); - falimente sau alte proceduri similare; - securitate sociala; - arbitraj. Conditiile creantei necontestate. In sensul Regulamentului, creanta se defineste ca fiind dreptul la o suma de bani datorata, care a devenit exigibila sau a carei data scadenta a fost indicate in hotarare in tranzactia judiciara sau in actul authentic. Art. 5 7 ale Preambulului Regulamentului, prin creante necontestate trebuie intelese toate ipotezele in care un creditor, in lipsa oricarei contestatii din partea debitorului cu privire la natura si valaoarea unei creante pecuniare, a obtinut fie o hotarare juridical contra debitorului, fie un act executoriu pentru care este necesara o acceptare expresa a debitorului, chiar daca aceasta este o tranzactie judiciara sau un act authentic. O creanta se considera necontestata: - debitorul a recunoscut-o expres, fie acceptand , fie semnand o tranzactie care a fost aprobata de o instanta judiciara sau incheiata in fata unei instante judiciare, in cadrul unei proceduri judiciare; - debitorul nu s-a opus niciodat respectivei creante, potrivit normelor de procedura ale statului, membru, de origine, in timpul procedurii judiciare: - debitorul, desi initial a contestat creanta in cadrul procedurii judiciare, ulterior nu s-a mai prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte de judecata privind respective creanta, aceasta atitudine putand fi considerate o recunoastere tacita a creantei sau a faptelor invocate de creditor in baza legislatiei statului membru de origine; - debitorul a recunsocut creanta in mod expres printr-un act authentic. Prin lit. h-j, in sensul Regulamentului se intelege orice hotarare pronuntata de o instanta judecatoreasca dintr-un stat membru, oricum ar fi denumita (decizie, sentinta, ordonanta sau hotarare de executare), precum si stabilirea de catre grefier a sumei reprezentand cheltuielile de judecata. Prin act authentic se intelege: a) fie un act intocmit sau inregistrat in mod formal drept act authentic si a carui autenticitate priveste semnatura si continutul actului sau a fost stabilita autenticitatea de catre o autoritate publica sau orice alta autoritate imputernicita in acest sens de catre statul membru de origine;

b) fie o conventie in materie de obligatie de intretinere incheiata cu autoritatea administrative sau autentificata de aceasta. O dispozitie foarte importanta, cu caracter de noutate, prin care se elimina procedura de executare in mod expres. O hotarare judecatoreasca care a fost certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine este recunoscuta si exequator in celelalte state member fara a fi necesara incuviintarea executarii si fara a fi posibila contestarea recunoasterii sale. Cererea de certificare ca titlu executoriu European nu este obligatorie pentru creditor, acesta putand opta pentru procedura exequatorului instituita de Regulamentul Bruxelles (Reg. 44/2001). Conditiile de certificare Conditii: - hotararea sa fie executorie in statul membru de origine; - hotararea san u fie incompatibila cu normele de competenta prevazute de Reg. CE 44/2001; - procedura judiciara din statul membru da origine sa fi indeplinit conditiile prevazute de cap. III privind o creanta necontestata; - hotararea sa fi fost pronuntata in statul membru in care isi are domiciliul debitorul, in sensul art. 59 Reg. CE 44/2001, atunci cand este vorba de o creanta necontestata care se raporteaza la un contract incheiat de o persoana, pentru o utilizare ce poate fi considerate straina de activitatea sa profesionala si in care debitorul este consumatorul. Hotararea judecatoreasca executorie dispune asupra cheltuielilor de judecata, inclusive asupra dobanzilor, aceasta dispozitie se certifica ca titlu executoriu European in privinta cheltuielilor. Prin exceptie, in situatia in care in cursul procedurii in justitie debitorul s-a opus in mod special, obligatiei sale de a-si asuma respectivele cheltuieli, potrivit legislatiei statului membru de origine, cheltuielile de judecata si/sau dobanzile nu se vor certifica drept titlu executoriu European. Pentru situatia in care instanta investita legal cu certificarea constata ca numai anumite parti din hotarare sunt conforme cu cerintele Regulamentului, va dispune eliberarea unui certificat de titlu executoriu European partial pentru acele parti conforme Regulamentului. Eliberarea certificatului Certificatul de titlu executoriu European se utilizeaza conform formularului tip, dar se va completa in limba in care a fost pronuntata hotararea. Este posibila rectificarea sau retragerea certificatului de catre instantele judecatoresti competente, pe baza cererii adresate si care va fi solutionata potrivit legislatiei statului membru de origine. Certificatul este ratificat in ipoteza in care s-a produs o neconcordanta intre hotarare si certificate, datorata unor erori materiale. Poate fi retras in ipoteza in care este evident ca certificatul a fost eliberat in mod neintemeiat, avand in vedere cerintele prevazute de Regulamentul CE nr. 805/2004.

Eliberarea unui certificate ca titlu executoriu European nu este supusa niciunei cai de atac. Efectele certificarii. Art. 11 din Reg. arata ca certificatul nu produce efecte decat in limitele fortei executorii a hotararii. Norme procedurale aplicabile creantelor necontestate. Standarde minime. Formalitatile procedurale Reg. oblige la respectarea unor reguli privind citarea si comunicarea cererii de sesizare a instantei sau a altui act de procedura echivalent printruna din cele 4 modalitati prevazute de art. 13 din Reg, astfel incat sa se poata aprecia ca debitorul a luat la cunostinta, in mod real, de existenta chemarii sale in judecata. Aceleasi reguli se aplica si citatiei pe parcursul procedurii judiciare. Daca adresa debitorului nu este cunoscuta cu certitudine, nu se admit modalitatile de comunicare si citare prevazute de art 13 si 14 din Reg. Dovada notificarii sau comunicarii unui act se face: - fie printr-un act semnat de persoana competenta care a efectuat notificarea sau cominicarea; - printr-o confirmare de primire care provine de la persoana care a primit notificarea sau comunicarea; Reg. mai admite ca notificarea si comunicarea sa poata fi facuta si unui reprezentant al debitorului. Reg. mai prevede formalitati cu privire la cerintele minime si elementare obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda actul de sesizare al instantei sau actul echivalent, precum si elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda citatia sau documentele care o insotesc. In art. 17 din Reg. se dispune ca printer elementele obligatorii trebuie sa fie instiintat debitorul care sunt consecintele neprezentarii sale sau a lipsei de obiectii, posibilitatea pronuntarii unei hotarari, procedura de executare a hotararii contra debitorului, precum si obligatia sa privind cheltuielile de judecata. Reg. prevede si moduri de remediere a nerespectarii standardelor minime de procedura, in urmatoarele conditii: - daca procedura urmata in statul membru de origine nu a respectat cerintele din art. 13 si 14, incalcarea lor se remediaza in ipoteza in care se probeaza, prin atitudinea debitorului in cursul procedurii judiciare, ca acesta a primit personal actul care trebuia notificat/comunicat in timp util pentru a-si putea pregatii apararea. Pentru cazuri exceptionale, in art. 19 prevede cateva reguli de revizuire: 1) o hotarare judecatoreasca poate fi certificate drept certificate de titlu executoriu European doar in situatia in care debitorul are drept, in baza legii statului membru de origine, de a solicita o revizuire a hotararii in cauza, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: - actul de sesizare al instantei, alt act echivalent sau citatia, in vederea prezentarii, a fost notificat/cominicat prin una din modalitatile aratate in art. 14 din Reg. - notificarea/comunicarea nu a ajuns in timp util pentru a-I permite debitorului pregatirea apararii, fara vreo culpa din partea lui sau daca el a fost impiedicat sa conteste creanta din motive de forta majora, fara culpa din partea sa, dar cu conditia sa-l actioneze rapid in ambele cause.

2) art. 19 alin 2 din Reg. arata ca nu se poate adduce atingere posibilitatii pe care o au statele member de a permite o revizuire a hotararii judecatoresti si in conditii mai favorabile decat cele prevazute in art. 19 alin. 1. Procedura de executare. Hotararile judecatoresti certificate drept titluri executorii europene se executa in aceleasi conditii ca si hotararile pronuntate in statele member de executare, fiindca procedurile de executare vor fi reglementate de legislatia statului membru de executare. Pentru a demara procedura, creditorul trebuie sa inainteze autoritatii insarcinate cu executarea din statul membru de executare urmatoarele: - o copie a hotararii ce indeplineste conditiile necesare stabilirii autenticitatii; - o copie a certificatului de titlu executoriu European ce indeplineste conditiile necesare stabilirii autenticitatii, precum si, dupa caz, a transcrierii/traducerii certificatului de titlu executoriu European in limba oficiala a statului membru de executare; Daca respectivul stat membru are mai multe limbi oficiale, traducerea se va face in limba oficiala a procedurii judiciare a locului in care se solicita executarea sau intr-o alta limb ape care statul membru de executare o poate accepta. Executarea poate fi refuzata la cererea debitorului de catre instanta competenta din statul membru de executare in ipoteza in care hotararea certificate drept titlu executoriu ar fi incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta de fiecare data cand sunt indeplinite urmatoarele conditii: - hotararea anterioara s-a pronuntat intre aceleasi parti, in acelasi litigiu si pentru aceeasi cauza; - hotararea anterioara s-a pronuntat in statul membru de executare sau a intrunit conditiile necesare recunoasterii sale in statul membru de executare; - ireconciabilitatea hotararii nu a fost si nu ar putea fi invocate in cursul procedurii judiciare in statul membru de origine. Suspendarea sau limitarea executarii. Atunci cand debitorul solicita, instanta sau autoritatea competenta din statul membru de executare, are posibilitatea sa limiteze procedura de executare numai la instituirea de masuri asiguratorii, fie sa conditioneze executarea de constituirea unei garantii al carui cuantum este lasat la aprecierea sa. Pentru cazuri exceptionale instanta sau autoritatea competenta poate chiar suspenda procedura in urmatoarele conditii: - debitorul a promovat o cale de atac impotriva unei hotarari jidecatoresti certificate ca titlu executoriu European, inclusive o cerere de revizuire in sensul art. 19 din Reg.; - debitorul a solicitat rectificarea sau retragerea unui certificate de titlu de executare European potrivit art. 10 din Reg. Pe langa hotararile judecatoresti mai pot face obiectul certificarii drept titluri executorii europene: - tranzactiile judiciare privind o creanta aprobata de o instanta, in cursul unei proceduri judiciare (formularul tip din Anexa II); - actele autentice (formularul tip din Anexa III).

Atat tranzactiile judiciare cat si actele autentice certificate ca titluri executorii europene in statele membre de origine, se vor executa in celelalte state member fara a fi necesara incuviintarea executarii si fara a fi posibila opozitia la forta sa executorie.

S-ar putea să vă placă și