Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Romno-American

Facultatea Management-Marketing

Bilan ul contabil i analiza pozi iei financiare a ntreprinderii

Anul I Grupa 302 Specialitatea Management

Ghilea Ingihan Denisa Hu anu Adina

Cuprins

1.Scurt istoric 2.Introducere 3.Modelul global de structur 4.Abordarea func ional a bilan ului contabil 5.Bilan ul potrivit normelor contabile international 5.1.Bilan ul contabil potrivit normelor contabile Americane 5.2.Bilan ul contabil potrivit normelor contabile Anglo-Saxone 5.3.Bilan ul contabil potrivit normelor contabile Franceze 6. Func iile bilan ului contabil

Scurt istoric Evolu ia contabilit ii a fost impulsionat n principal de limitarea treptat a resurselor disponibile, dar i de nevoia de cre tere a societ ii omene ti, n ansamblul s u. n perioada antic , tehnicile, pe care contabilitatea se va baza mai trziu, cap t un avnt deosebit, servind n principal intereselor conduc torilor ceta ilor sau statelor antice sau, astfel spus, servind pentru controlul i men inerea puterii, prin controlul i eviden ierea resurselor disponibile. Primul instrument al contabilit ii a fost dezvoltarea capacit ii de a socoti. Contabilitatea, n forma sa primar , a ap rut n momentul cnd primul om a num rat cte animale sunt n turma sa, acesta putnd fi considerat primul inventar par ial al averii sale. Instrumentele contabilit ii s-au dezvoltat n decursul timpului, pe masur ce resursele au devenit tot mai limitate n raport cu nevoile omenesti. n momentul n care oamenii nu i-au mai putut permite s iroseasc , s-a impus utilizarea unui instrument care s -i ajute n eviden ierea averii lor. Tot din mileniul al IV-lea .H. dateaz documente scrise, care atest existen a unor elemente contabile n India: [] n Cartea Legilor lui Manu, scrisa n India, [] anul 3200 .e.n., sunt prezentate legile care reglementau activitatea comercial ... . Una dintre primele scrieri care s-a pastrat este din timpul regelui Hammurabi al Babilonului (cca 2002-1960 .H.). Tabli ele din vremea lui con in texte pre ioase privind inerea legal a conturilor. Se pare totu i c tehnica contabil fusese dezvoltat de mai nainte, deoarece n timpul regelui babilonian opera iunile efectuate erau destul de complexe pentru a putea crede c atunci au fost inventate: Detalii referitoare la depozite, mprumuturi, dobnda perceputa i rambursarea creditelor se gasesc deja n Codul lui Hammurabi, descoperit la Susa. Introducere-bilan ul contabil No iunea de bilan este foarte veche, nu se cuno te precis cnd i cine a creat acest instrument contabil, dar la mbun tp irea lui i-au adus contribu ia genera ii de autori, practicieni i teoriticieni. Dubla prezentare a patrimoniului se realizeaz cu ajutorul bilan ului contabil. El eviden iaz n expresie valoric , la un moment dat, echilibrul dintre mijloacele economice i sursele lor de finan are, precum i rezultatele ob inute ca urmare a investirii, consum rii i reproduc iei capitalului. Dubla reprezentare se realizeaz prin intermediul structurii sale de Activ i Pasiv. Activul bilan ului, cuprinde mijloacele economice ca forme func ionale de investire a capitalului precum i rezultatul negativ ob inut sub forma pierderilor, iar pasivul bilan ului, reflect sursele de provenien a mijloacelor economice n cadrul procesului de reproduc ie a patrimoniului i rezltatul pozitiv ob inut sub forma profitului. Pierderile ca element de active bilan ier exprim m rimea capitalului consumat n activul economic care nu poate fi acoperit din veniturile proprii. Profitul ca element de pasiv bilan ier, reprezint sursa de finan are proprie a activului create ca excedent al vebiturilor proprii fa de cheltuieli.

Modelul global de structur Se cunosc dou forme de scheme de bilan . Una sub form de table cu dou par i al turate, partea stng numit activ i partea dreapt numit pasiv, denumit schema orizontal . Un alt model este cel sub form de list vertical , denumit schema bilan ului vertical. Indicatorii bilan ului prin care sunt grupate i generalizate elemente de activ i pasiv poart denumirea de posturi de bilan . La randul lor posturile sunt grupate i sistematizate n capitole i grupe de active, respective de pasiv. Ordonarea posturilor se face de regul n func ie de criteriul lichid rii activelor i exigibilit ii pasivului. Abordarea fun ional a bilan ului contabil Aceast modalitate de abordare are n vedere finalitatea bilan ului de a r spunde exigen elor unei analize dinamice, deoarece se bazeaz pe ipoteza continuit ii activit ii. Aceasta permite investigarea acctivit ii pe cicluri de opera iuni, lund n considerare rorul fiec ruia n func ionarea ntreprinderii. Modelul de bilan promovat de noul sistem contabil romnesc, dup 1 ianuarie 1994, prevede structurarea elementelor de activ dup destina ia lor, iar a celor de pasiv dup originea lor. Abordarea de tip functional presupune tratarea bilan ului contabil prezentat de intreprindere, prin gruparea func iilor acesteia. Elementele de activ i de pasiv ale bilan ului functional trebuie reclasificate dup criteriul duratei, fapt ce permite trecerea de la bilan ul functional la bilan ul financiar. Informa iile privind duratele elementelor patrimoniale sunt furnizate de anexele de la bilan , dar si de bilan ul contabil. Cele dou p r i ale bilan ului financiar, curinznd elementele de activ n strns coresponden cu cele de pasiv, reflect echilibrul financiar pe termen scurt i echilibrul financiar pe termen lung. Sub aspect financiar, orice bilan se descompune n trei mari mase: fondul de rulment (FR), necesarul de fond de rulment (NFR) i trezoreria (T). rela ia care degaj informa ia privind echilibrul financiar al ntreprinderii este urm toarea: T= FR- NFR Echilibrul financiar al ntreprinderii este consecin a deciziilor pe termen scurt privind gestionarea stocurilor, rela iile de decontare cu clien ii, furnizorii etc., ct i pe termen mediu i lung privind finan area investi iilor din capitaluri permanente. Abordarea bilantului contabil potrivit conceptiei anglo-saxone i nord americane Portivit concep iei anglo saxone i nord americane, care exclude judec tile patrimoniale, bilantul contabil este documentul de sintez care prezint situa ia fibanciar a firmei.

Metodele de prezentare i ntocmire a bilan ului variaz de la o ar la alta. Principalele elemente care diferen iaz prezentarea bilan ului n diferite ri sunt: ordonarea activelor i pasivelor i modul de nscriere a rezultatelor n bilan . O prim modalitate de prezentare const n clasarea elementelor de activ n ordinea lichidit ii cresc toare i a elementelor de pasiv n ordinea exigibilit ii cresc toare, folosit de Fran a, Belgia i Germania. Cea de-a doua modalitate de prezentare, utilizat predilect de rile anglo-saxone claseaz elementele de activ dup lichiditatea descresc toare, iar elementele de pasiv dup exigibilitatea descresc toare, ceea ce eviden iaz faptul ca accentul este pus pe lichidit ile i exigibilit ile imediate. Cracteristic ntreprinderilor nord-americane, bilan ul include trei mase valorice: bunurile sau activele (assets), datoriile (liabilities) i capitalurile proprii (shareholders equity). Comparnd cele dou tipuri de prezentare a bilan ului (prezentarea vertical i prezentarea orizontal ), rezult c diferen ierea provine din aplicarea inversat a aceleia criteriu fundamental de ordonare a elementelor bilan ului. Cu toate diferen ele de prezentare, bilan urile stabilite pe baza de criterii omogene de ordonare trebuie deci s permit principii comune de analiz . Analiza bilan ului prin prisma lichidit ii/exigibilit ii i flexibilit ii financiere permite evaluarea riscului i a mi c rilor viitoare de trezorerie. Lichiditatea exprim capacitatea unui activ de a fi transformat intr-un interval de timp n disponibilit i, iar exigibilitatea se refer la perioada de timp necesar pentru ca o datorie s poat fi achitat . Flexibilitatea financiar reprezint capacitatea de adaptare financiar a firmei la schimb ri, respectiv aplitudinea acestuia de a proceda la modificarea valorilor i a calendarului mi c rilor de trezorerie, n scopul satisfacerii unor nevoi i situa ii neprev zute. Unei firme i lipse te flexibilitatea, atunci cnd nivelul lichidit ilor sale este insuficient pentru a face fa achit rii la scaden a datoriilor sau pentru a asigura finan area cre terii sale economice. Directivele Uniunii (Comunitatii) Europene Pe plan interna ional se ncearca tot mai mult s se fac o normalizare i o armonizare a sistemelor contabile. Normalizarea vizeaz conceperea normelor , ea realizndu-se n ultima vreme de I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee) n timp ce armonizarea are drept atribut realizarea compatibilit ii ntre diferitele norme existente la nivel comunitar. Uniunea Europeana i-a concentrat eforturile pe linia armanizarii sistemelor de contabilitate i a ntocmirii rapoartelor societ ilor comerciale, fapt concretizat n elaborarea de directive, fiecarui stat membru revenindu-i obliga ia incorporarii acestuia n legisla ia proprie. Standardele de contabilitate anuale reprezint doar scheme teoretice n domeniu , cu aplicativitate practic direct pentru toate activita ile economice ce constituie obiectul activit ii ntreprinderii.

Alte elemente rnduri, titluri i subtotaluri trebuie prezentate n bilan atunci cnd un Standard International de Contabilitate o cere sau cand o astfel de prezentare este necesar pentru a prezenta fidel pozi ia financiar a ntreprinderii. O ntreprindere trebuie s prezinte, fie n bilan fie n notele acestuia alte subclasificari ale elementelor rnduri prezentate, clasificate ntr-o manier corespunz toare activit ii ntreprinderii. Fiecare element trebuie subclasificat, atunci cnd este cazul, dup natura sa, iar sumele de pl tit sau de ncasat de la ntreprinderea mam , filiale i ntreprinderi asociate i alte par i afiliate trebuie prezentate separat.

Bilan ul contabil, potrivit concep iei Americane Caracteristic ntreprinderilor americane este faptul c nu au obliga ia ntocmirii unui bilan (balance sheet) conform unui cadru sau unei scheme standardizate. Bilan ul contabil poate fi prezentat fie n format vertical, n list simpl , fie n format orizontal. Structura bilan ului contabil, modelul american, format vertical

Structura bilan ului contabil, modelul American, format orizontal

Bilan ul contabil, potrivit concep iei Anglo-Saxone Reglementarea contabil britanic nu con ine un plan de conturi normalizat, scheme de nregistr ri i de inere a jurnalelor i registrelor contabile obligatorii. Dispozi iile Legii societ ilor comerciale se aplic numai societ ilor pe ac iuni (PLC) i celor cu r spundere limitat (Ltd), c rora li se impune s prezinte ac ionarilor i s publice bilan ul, contul de profit i pierdere i anexa. n vederea unei corecte inform ri a publicului, Bursa a emis o serie de reguli specifice pentru societ ile ale c ror titluri sunt nscrise. Se utilizeaz cu prec dere modelul de bilan vertical. Bilan ul contabil, potrivit concep iei Franceze n Fran a, primii pa i spre o normalizare contabil riguroas apar ncepnd cu anul 1939. Adoptarea la 27.04.1982 a Planului Contabil General a condus la elaborarea planurilor contabile particulare (care vizeaz organisme specifice) i a planurilor contabile profesionale (care vizeaz sectoarele profesionale). n conformitate cu prevederile P.C.G. 1982, ntreprinderile au posibilitatea s prezinte unul dintre urm toarele trei sisteme: sistemul de baz (B): comport dispozi ii contabile minimale de care trebuie s in cont ntreprinderile mari i mijlocii sistemul abreviat sau simplificat (A): vizeaz ntreprinderile de dimensiune modest , care nu justific recursul la sistemul de baz sistemul dezvoltat (C): propune documente mai complete care scot n eviden analiza datelor necesare studiului gestiunii ntreprinderii. Func iile bilan ului contabil Bilan ul este documentul contabil de sintez , prin care se prezint activul i pasivul unit ii patrimoniale la nchiderea exerci iului, precum i n celelalte situa ii prev zute de Legea Contabilit ii. Importan a bilan ului contabil deriv din func iile pe care acesta le ndepline te: 1. func ia de generalizare a datelor contabilit ii; 2. func ia de cunoastere a mersului activit ii economico-financiare; 3. func ia previzional .

1) Func ia de generalizare a datelor n ciclul contabil de prelucrare a informa iilor izvora te din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilit ii curente, dupa criterii bine stabilite, ntr-un num r restrns de indicatori, care s poat oferi o imagine de ansamblu asupra situa iei economico-financiare a unit ii patrimoniale. 2) Func ia de analiz a mersului activit ii economico-financiare se manifest prin aceea c , pe baza bilan ului contabil se analizeaz periodic, gradul realiz rii indicatorilor proiecta i i a rezultatelor, se identific rezerve i se stabilesc m suri de perfec ionare a activit ii economice i financiare.

Adun rile Generale ale Ac ionarilor, Consiliile de Administra ie, managerii unit ilor patrimoniale analizeaz periodic situa ia economico-financiara, pe baza bilan ului contabil, a anexelor sale i a raportului de gestiune, componente de baza ale d rii de seam contabile. 3) Func ia previzional const n posibilitatea oferit de bilan de a orienta activitatea viitoare. n acest scop, ntocmirea bugetului de venituri i cheltuieli pentru perioadele urmatoare se fundamenteaz pe situa ia patrimonial i a rezultatelor din perioada considerat baz de raportare.