Sunteți pe pagina 1din 12

Clasa a I a

1. A treia lună a anului este :

A. ianuarie ;

2. Anul are :

B. noiembrie ;

C. februarie ;

D. mai ;

E. martie

A.

2 anotimpuri ;

B. 7 anotimpuri ;

C. 12 anotimpuri

D.

4 anotimpuri ;

E. 3 anotimpuri

3. Frunzele copacilor au culoarea :

A. albastră ;

B. albă ;

C. verde ;

D. argintie ;

E. violetă

4. Adăpostul vacii se numeşte :

A.

apartament ;

B. grajd ; C. cuşcă ; D. vizuină ;

E.

muşuroi

5. VeveriŃa se hrăneşte de obicei cu :

A.

carne ;

B. peşte ; C. alune ; D. portocale ;

E.

biscuiŃi

6. De la găină omul poate folosi :

A. ouă ;

B. lână ;

C. lapte ;

D. blană ; E. fructe

A. ou ă ; B. lân ă ; C. lapte ; D. blan ă ; E.
A. ou ă ; B. lân ă ; C. lapte ; D. blan ă ; E.
A. ou ă ; B. lân ă ; C. lapte ; D. blan ă ; E.

7. Alege ce nu se potriveşte :

A.

câinele latră ;

B. vrabia ciripeşte ;

C. porcul zboară

D.

ursul mormăie ;

E. pisica miaună

8. Mama iezilor este :

A.

oaia ;

B. vaca ;

C. capra ;

D. vulpea ;

E. pisica

9. Varza, ceapa şi cartoful sunt :

 

A.

fructe ;

B. legume ;

C. conserve ;

D. pui ;

E. seminŃe

10. Gutuiul, mărul şi para sunt :

A. legume ;

B. instrumente ;

C. fructe ;

11. Sania alunecă pe :

A. apă ;

B. zăpadă ;

C. noroi ;

D. nisip ;

D. copaci ;

E. animale

E. iarbă

; C. noroi ; D. nisip ; D. copaci ; E. animale E. iarb ă 12.

12. Omul se deplasează cu :

A. mâinile ;

B. nasul ;

C. capul ;

D. urechile ;

E. picioarele

13. Înainte de masă ne spălăm pe :

A. picioare ;

B. mâini ;

C. cap ;

D. corp ;

E. faŃă

14. La micul dejun nu se consumă :

 

A. lapte ;

B. ou ;

C. unt ;

D. tort ;

E. pâine

15. Pe dinŃi ne spălăm cu :

15. Pe din Ń i ne sp ă l ă m cu :

A.

săpun ;

B. şampon ;

C. detergent ;

D.

pastă de dinŃi ;

E. deodorant

 

Clasa a II a

1. Element produs de frunzele plantelor, fără de care viaŃa nu ar exista:

E. nectar

A. floare ;

B. oxigen

;

C. vânt ;

D. aer ;

2. Delfinul trăieşte în :

A. pădure ;

B. pământ ;

C. apă ;

D. aer ;

E. casă

p ă dure ; B. p ă mânt ; C. ap ă ; D. aer ;

3. Care este cea mai înaltă formă da relief ?

A. dealul;

B. câmpia ;

C. muntele;

D. podişul ;

E. lunca

4. Alege denumirea produsului obŃinut din grâu :

A.

bulion ;

B. mămăligă ;

C. dulceaŃă ;

D.

cozonac ;

E. ulei

ob Ń inut din grâu : A. bulion ; B. m ă m ă lig ă

5. “Voinicel cu haină albă Iese primul din zăpadă” …

oare cine este ?

A. trandafirul;

B. laleaua; C. crinul; D. crizantema; E. ghiocelul

6. Păsările se înmulŃesc prin :

A. seminŃe;

B. pui vii;

C. ouă;

7. Aerul este mai curat :

D. icre;

E. sâmburi

C. ou ă ; 7. Aerul este mai curat : D. icre; E. sâmburi A. în

A. în oraş ;

B. în uzină ; C. în autobuz ; D. în spital ; E. în pădure

8. Înainte de a conserva fructele, trebuie să le :

A.

prăjim ;

B. fierbem ;

C. coacem ;

D.

dăm cu sare ;

E. Ńinem în oŃet

; D. d ă m cu sare ; E. Ń inem în o Ń et 9.

9. AlegeŃi corpul fără viaŃă :

A. peşti ;

B. animale ;

C. oameni ;

D. pământ ;

E. păsări

10. De la morcov omul poate mănânca :

A.

frunzele ;

B. tulpina ;

C. fructele ;

D.

rădăcina ;

E. florile

; C. fructele ; D. r ă d ă cina ; E. florile 11. Ghinda este

11. Ghinda este fructul :

A. mărului;

B. bradului;

C. stejarului;

D. fagului;

E. plopului

12. Şarpele se înmulŃeşte prin :

A.

pui ;

B. icre ;

C. ouă ;

D. mormoloci ;

E.

schimbarea pielii

 
; D. mormoloci ; E. schimbarea pielii   13. Pentru a cre ş te, plantele nu

13. Pentru a creşte, plantele nu au nevoie de :

A. apă ;

B. aer ;

C. sol ;

14. Fulgerul, tunetul şi ploaia sunt :

D. lumină ;

E. pietre

A.

anotimpuri ;

B. forme de relief ;

C. fenomene ale naturii

D.

dezastre ale naturii ;

E. fenomene foarte rare

15. Ce animale sau păsări nu sunt domestice ?

A. vaca ;

B. găina ;

C. câinele ;

D. vrabia ;

Clasa a III a

E. mielul

1. Unitatea principală de măsură pentru lungimi este :

A.

kilogramul ;

B. litrul ;

C. pasul ;

D. metrul ;

E. ora

2. Alege corpul cu viaŃă :

 

A.

piatră ;

B. apă ;

C. pământ ;

D. mormoloc ;

E. lemn

3. Planta îşi prepară hrana în :

 

A.

rădăcină ;

B. tulpină ;

C. frunză ;

D. floare ;

E. fruct

4. Şarpele este :

 

A.

reptilă ;

B. insectă ;

C. mamifer ;

D. peşte ;

E. pasăre

5. Alege animalul sau pasărea carnivoră :

 

A.

căprioara ;

B. veveriŃa ;

C. vulturul ;

D. găina ;

E. elefantul

6. IndicaŃi punctul cardinal arătat de muşchiul copacilor:

A.

sud ;

B. est ;

C. vest ;

D. nord ;

E. sud – vest

7. Pentru a fi sănătoşi nu trebuie să :

A.

consumăm fructe ;

B. consumăm cereale ;

C. facem sport ;

D.

fumăm ;

E. ne odihnim

8. Descoperă corpul care s-a rătăcit printre cuvintele :

A. câine ;

B. lalea ;

C. stilou ;

9. Şapte zile consecutive formează :

D. ghiocel ;

E. peşte

A.

o lună ;

B. o săptămână ;

C. un trimestru ;

D.

un anotimp ;

E. un semestru

10. Câte anotimpuri are anul ?

A.

7 ;

B. 2 ;

C. 3 ;

D. 4 ;

E. 12

11. Alege ce nu se potriveşte anotimpului toamna :

A.

se culeg fructele ;

B. se micşorează ziua ;

C. cad frunzele

D.

înfloresc pomii ;

E. pleacă păsările călătoare

12. Alexandru Ioan Cuza a fost numit domnitorul :

A.

înŃelegerii ;

B. Unirii ;

C. păcii ;

D. înŃelepciunii ;

E. războaielor

13. Omul face fapte bune atunci când :

A.

taie pădurea ;

B. aruncă detergenŃi în râuri ;

C. plantează copaci

D.

foloseşte maşini care produc fum ;

E. foloseşte maşini care fac zgomot

14. Descoperă ce material nu este minereu:

A.

sare ;

B. lemn ;

C. cărbune ;

D. aur ;

E. fier

15. Alege cuvântul care denumeşte un fenomen al naturii :

A.

apă curgătoare ;

B. luna plină ;

C. ceaŃă

D.

valurile mării ;

E. copac înflorit

16. Descoperă cuvântul care s-a rătăcit prin următoarele ape curgătoare :

A.

fluviu ;

B. râu ;

C. cascadă ;

D. lac ;

E. pârâu

17. Ieri a fost miercuri. Ce zi va fi poimâine ?

 

A.

luni ;

B. marŃi ;

C. joi ;

D. vineri ;

E. sâmbătă

18. Cea mai scurtă lună a anului este :

 

A.

ianuarie ;

B. februarie ;

C. martie ;

D. iunie ;

E. mai

19. Cel mai mare oraş din România este :

 

A.

Cluj ;

B. ConstanŃa ;

C. Bucureşti ;

D. Iaşi ;

E. Braşov

20. România face parte din continentul :

A. Asia ;

B. Europa ;

C. America ;

D. Africa ;

E. Australia

1. Din salină se extrage :

A. cărbune;

2. Aerul este :

B. petrol;

C. sare;

Clasa a IV a

D. gaze naturale;

E. minereu de fier

A.

gazos ;

B. lichid ;

C. solid ;

D. luminos ;

E. metalic

3. În apă sarea se :

 

A.

condensează;

B. evaporă;

C. dizolvă;

D. topeşte;

E. încălzeşte

4. Hârtia se obŃine din :

A. cărbune ;

B. mase plastice ;

C. lemn ;

D. sare ;

E. nisip

5. Dacă amesteci sirop şi apă minerală se obŃine un amestec de :

A.

un corp solid şi unul lichid ;

B. corpuri lichide ;

C. corpuri solide

D.

corpuri gazoase ;

E. un corp solid şi unul gazos

6. Rufele umede se usucă datorită:

A.

fierberii apei ;

B. condensării apei ;

C. evaporării apei

D.

îngheŃării apei ;

E. dezgheŃării apei

7. Fără el nu ar existra nici ploaie nici ninsoare :

A.

soare ;

B. cer ;

C. nor ;

D. copac ;

E. vânt

8. Din apa mării, prin evaporare se obŃine :

 

A.

nisip ;

B. fier ;

C. petrol ;

D. sare ;

E. gaze naturale

9. Ştefan cel Mare a domnit în :

A.

łara Românească ;

B. Moldova ;

C. Transilvania

D.

Dobrogea ;

E. Ungaria

10. Prima unire a Ńărilor române din anul 1600 a fost înfăptuită de :

A.

Vlad łepeş;

B. Mihai Viteazul ;

C. Ştefan cel Mare

D.

Mircea cel Bătrân ;

E. Alexandru Ioan Cuza

11. Bătălia de la Posada a avut loc în anul :

A. 105 ;

B. 1330 ;

C. 1475 ;

D. 1914 ;

E. 1859

12. Unirea Moldovei cu łara Românească din 24 Ianuarie 1859 s-a înfăptuit sub

domnia

lui :

A.

Mihail Kogolniceanu ;

B. Carol I ;

C. Alexandru Ioan Cuza

D.

Tudor Vladimirescu ;

E. Mihai Viteazul

13. Mănăstirea Putna a fost ctitorită de :

A.

Mircea cel Bătrân;

B. Mihai Viteazul;

C. Vlad łepeş

D.

Iancu de Hunedoara ;

E. Ştafan cel Mare

14. În bătălia de la Rovine, românii conduşi de Mircea cel Bătrân s-au luptat cu :

A. tătarii ;

B. ungurii ;

C. turcii ;

D. polonezii ;

E. ruşii

15. Râul care izvorăşte din CarpaŃii Orientali şi traversează CarpaŃii Meridionali este : A. Mureşul ; B. Argeşul ; C. Buzăul D. Jiul ; E. Oltul

16. Marea Neagră este situată faŃă de România în partea de :

A. sud - est ;

B. nord ;

C. vest ;

D. nord - vest ;

17. Cel mai mare port din România este :

A. Giurgiu ;

B. Mangalia ;

C. ConstanŃa ;

D. Sulina ;

E. sud - vest

E. GalaŃi

18. În Ńara noastră se construiesc autoturisme la :

A. Iaşi ;

B. Sibiu ;

C. Timişoara ;

19. În centrul Ńării noastre se află podişul :

D. Piteşti ;

E. Cluj - Napoca

A.

Moldovei;

B. Getic;

C. Dobrogei;

D. Transilvaniei;

E. MehedinŃi

20. Moneda care se foloseşte în Uniunea Europeană ( U.E. ) este :

A.

dolarul ;

B. rubla ;

C. lira sterlină ;

D. euro ;

E. yenul

Clasa a V a

1. Procesul de formare a humusului se numeşte :

A. humificare ; B. Etnogeneză ; C. pedosferă ; D. orogeneză ; E. subducŃie .

A. migraŃiune; B. spor natural; C. densitatea populaŃiei; D. morbiditate; E. rasă.

3. Cea mai populată Ńară de pe Glob este :

A. India ;

B. Indonezia ;

C. China ;

D. Rusia ;

E. Japonia.

4. Numărul de locuitori pe un km 2 poartă numele de :

A. natalitate;

B. mortalitate;

C. spor natural;

D. densitatea populaŃiei; E. rasă .

5. Cel mai populat continent este :

A. Europa ;

B. Africa ;

C. Australia ;

D. America ;

E. Asia .

6. Învelişul de sol al Pământului se numeşte :

A. litosferă ;

B. pedosferă ;

C. hidrosferă ;

D. antroposferă ;

E. atmosferă .

7. Cel mai vechi oraş din lume este :

A. Ierihon ;

B. Memphis ;

C. Cartagina ;

8. În ciclul de înmulŃire al muşchilor,

D. Sidon ;

E. Babilon .

din spori rezultă un tal filamentos care se numeşte:

A. protoplasma ;

B. citoplasma ;

C. clorofila ;

D. protonema ;

E. sporogon .

9. Tulpina subpământeană a ferigilor, se numeşte:

A. bulb ;

B. rizom ;

C. tubercul ;

D. portal ;

E. sporange .

10. Zada, ienupărul şi tuia fac parte din grupul:

A.

algelor ;

B. bacteriilor ;

C. ciupercilor ;

D.

angiospermelor ;

E. gimnospermelor .

11. Fructul mărului se numeşte:

A. poamă ;

B. drupă ;

C. bacă ;

D. păstaie ;

E. poliachenă .

12. În alcătuirea florii de fasole, există două petale mici şi unite în partea de jos, acestea se numesc :

A. steag ;

B. aripioare ;

C. carenă ;

D. cotiledoane ;

E. sepale .

13. Tulpina principală scurtă şi groasă a viŃei-de-vie, se numeşte :

C. coardă ;

A. cârcel ;

B. lăstar ;

D. braŃ ;

E. butuc .

14. În alcătuirea florii de varză, se întâlnesc. :

A. trei sepale verzi aşezate în cruce ;

B. patru petale galbene dispuse în cruce ;

C. o stamină ;

D. o petală mare , care se numeşte steag ;

E. două petale unite , care formează bărcuŃa .

15. Iliada şi Odiseea sunt operele poetului grec:

A. Prometeu ;

B. Herodot ;

C. Homer ;

D. Ovidiu ;

E. Ulise .

16. DemocraŃia este o formă de guvernare care îşi are originile în :

A. Egipt ;

B. Mesopotamia ;

C. Italia ;

D. Atena ;

E. Troia .

17. Secolul de aur al istoriei Atenei a mai fost numit şi secolul lui:

A. Dracon ;

B. Pericle ;

C. Solon ;

D. Plutarh ;

E. Ahile .

18. Întrecerile sportive din Grecia antică care s-au păstrat până astăzi sunt :

A.

jocurile nemeice ;

B. jocurile pitice ;

C. jocurile olimpice ;

D.

şahul ;

E. fotbalul .

19. Alesi din rândul plebeilor Romei pentru a le reprezenta interesele :

A. tribuni ai poprului ;

B. patricieni ; C. dictatori ;

D. clienti ; E. consuli .

20. Statele elenistice au rezultat în urma destrămării imperiului lui :

A. Pericle ;

B. Filip ;

C. Alexandru Macedon ;

D. Miltiade ;

Clasa a VI a

E. Xerxes .

1. MunŃii Cantabrici se găsesc în :

A. Spania ;

B. Portugalia ;

C. FranŃa ;

2. Capitala Macedoniei este :

A. Atena ;

B. Sarajevo ;

C. Skopje ;

D. Italia ;

E. România .

D. Ljubljiana ;

E. Lisabona .

3. łara europeană cu cel mai dezvoltat turism este :

A. Portugalia ;

B. Italia ;

C. FranŃa ;

D. Spania ;

E. Grecia .

4. Care stat european are în interiorul său două mici state independente :

A. Germania ; B. Rusia ; C. Spania ; D. ElveŃia ; E. Italia .

5. Insula Corsica aparŃine de :

A. FranŃa ;

B. Italia ;

C. Spania ;

D. Grecia ;

E. Portugalia .

6. Care dintre popoarele de mai jos sunt de origine slavă :

A. italienii ;

B. grecii ;

C. spaniolii ;

D. bulgarii ;

E. austricii .

7. Care Ńară din cele de mai jos are ieşire la Marea Neagră :

A. Bulgaria ;

B. FranŃa ,

C. Grecia ;

D. Ungaria ;

E. Albania .

8. Cangurul este un mamifer :

A. insectivor ;

B. rozator ;

C. marsupial ;

D. omnivor ;

E. carnivor.

9. Ornitorincul trăieşte în :

B. Asia ;

A. Africa ;

C. America ;

D. Australia ;

E. Europa .

10. Aparatul respirator al cimpanzeului este format din :

A.

laringe, trahee, bronhii şi plămâni ;

B. laringe, bronhii şi saci aerieni ;

C.

trahee, bronhii şi plămâni ;

D. laringe, trahee şi bronhii ;

E.

laringe, trahee , bronhii şi căi respiratorii

11.

Şobolanul se mai numeşte şi:

A.

hârciog ;

B. popândău ;

C. guzgan ;

D.

şoarece de câmp ; E. şoarece de casă.

12. Măselele pisicii se numesc :

A. incisivi ;

B. molari ;

13. Balena respiră prin :

C. premolari ;

D. carnasiere ;

E. canini .

A. plămâni ; B. piele ; C. branhii ; D. fante branhiale ; E. plămâni şi piele .

14. Stomacul vacii prezintă :

A.

un compartiment ;

B. două compartimente ;

C. trei compartimente ;

D.

patru compartimente ;

E. cinci compartimente .

15. AsociaŃiile profesionale ale meşteşugarilor se numeau în Evul Mediu :

A. artizani ;

B. manufacturi ;

C. ghilde ;

D. bresle ;

E. caste .

16. Navigatorul care a descoperit America a fost :

A.

Amerigo Vespucci ;

B. Vasco da Gama ;

C. Marco Polo ;

D.

Cristofor Columb ;

E. Bartolomeo Diaz .

17. Renaşterea a apărut în :

A. Germania ;

B. FranŃa ;

C. Transilvania ;

D. Turcia ;

E. Italia .

18. Curentul de gândire care punea în prim-plan omul a fost :

A.

romantismul ;

B. umanismul ;

C. feudalismul ;

D.

protestantismul ;

E. catolicismul ;

19. Cel mai mare poet şi dramaturg din Epoca Renaşterii a fost :

A. Dante ; B. Cervantes ;

C. Rafael ;

D. Rabelais ;

E. Shakespeare .

20. Mişcarea de Reformă a Bisericii Catolice a fost iniŃiată de călugărul german :

A) Erasmus ;

B) Michelangelo ;

C) M. Luther ;

Clasa a VII a

D) U. Zwingli ;

1. MunŃii din America de Sud se numesc :

A. Stâncoşi ;

B. Anzi ;

C. Alaska ;

D. Atlas ;

E. Apalaşi .

E) J. Calvin .

2. Al doilea continent al planetei ca număr de locuitori este :

A. Asia ;

B. Europa ;

C. America ;

D. Ausralia ;

E. Antarctica .

3. Cel mai mare oraş al S.U.A este :

A. New York ;

B. Washington ;

C. Dallas ;

D. Detoit ;

E. Chicago .

4. Cea mai mare putere economică din lume este :

A. Japonia ;

B. China ;

C. Germania ;

D. S.U.A ;

E. Canada .

5.

Cea mai întinsă Ńară din America şi a doua din lume este :

A. S.U.A ;

B. China ;

C. Brazilia ; D. Rusia ;

E. Canada .

6. Cel mai dezvoltat stat din punct de vedere economic al Africii este .

A. Egipt ; B. Maroc ; C. Africa de Sud ; D. Tunisia ; E. Nigeria .

7. Capitala Canadei este :

A. Toronto ;

B. Montreal ;

C. Edmonton ;

D. Ottawa ;

E. Halifax .

8. Tubul digestiv al omului este format din:

A. cavitate bucală, faringe, esofag, stomac şi glande anexe.

B. cavitate bucală, faringe , esofag , stomac şi intestin subŃire.

C. cavitate bucală, faringe, esofag, stomac şi intestin gros.

D. cavitate bucală, esofag, stomac, intestin subŃire şi intestin gros.

E. cavitate bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subŃire şi intestin gros.

9. Ficatul omului prezintă :

A.

un lob ;

B. doi lobi ;

C. trei lobi ;

D.

patru lobi ;

E. patru şanturi pe faŃa inferioară.

10. Totalitatea transformarilor mecanice, fizice şi chimice pe care le sufera hrana poartă numele de :

A.

masticaŃie ;

B. deglutiŃie ;

C. digestie ;

D.

digestie gastrică ;

E. digestie intestinală .

11. Lichidul incolor, format din apă, enzime, mucină şi acid clorhidric, se numeşte :

A. suc pancreatic ;

B. bilă ;

C. suc gastric ;

D. chim gastric ;

E. salivă .

12. Leucocitele înglobează şi digeră microbii datorită unei proprietăŃi specifice, numite :

A. diapedeză;

B. anemie ;

13. Artera aortă porneşte din :

C. leucemie ;

D. imunitate ;

E. fagocitoză .

A.

ventriculul drept ;

B. ventriculul stâng ;

C. atriul drept ;

D.

atriul stâng ;

E. artera pulmonară .

14. Vena cavă superioară se deschide în :

A.

atriul drept ;

B. atriul stâng ;

C. ventriculul drept ;

D.

ventriculul stâng ;

E. cele 4 vene pulmonare .

15. Alexander Graham Bell a inventat :

A. gramofonul ;

B. becul ;

C. microscopul ;

D. telefonul ;

E. bicicleta .

16. Teoria evoluŃionistă a fost lansată de biologul :

A) L. Pasteur ; B) T.A. Edison ; C) Ch. Darwin ; D) V. Hugo ; E) A. Einstein .

17. Între 1914-1918 s-a desfăşurat :

A. Primul Război Mondial ;

B. Războiul Civil din SUA ;

C. RevoluŃia Europeană ;

18. Principalul aliat al Germaniei în Primul Război Mondial a fost:

A. FranŃa ;

B. SUA ;

C. Anglia ;

D. România ;

E. Austro-Ungaria .

19. Puterea extraeuropeană care a intrat în război în 1917 alături de Antanta a fost :

A. SUA ;

B. Japonia ;

C. Rusia ;

D. Turcia ;

E. China .

20. Perioada dintre cele două războaie mondiale este numită :

A.

perioada interbelică ;

B. perioada intergalactică ;

C. perioada modernă ;

D.

perioada postbelică ;

E. perioada intermediară .

1. România are o populaŃie de :

Clasa a VIII a

A. 22 milioane; B. 22,5 milioane; C. 23 milioane; D. 21 milioane; E. 21,5 milioane.

2. Râul Bahlui trece prin oraşul :

A. Iaşi ;

B. Vaslui ;

C. Suceava ;

D. Bacău ;

E. Focşani .

3. Cel mai mare judeŃ ca suprafaŃă este :

A. Caraş – Severin ;

B. Suceava ;

4. Oraşul Sibiu este aşezat pe râul :

A. Olt ;

B. Sebeş ;

C. Strei ;

C. Timiş ;

D. Cibin ;

D. Tulcea ;

E. Lotru .

E. ConstanŃa .

5. Dintre minorităŃile din România cea mai numeroasă o reprezintă :

A. rromii ;

B. germanii ;

C. sârbii ;

D. ucrainenii ;

E. maghiarii .

6. JudeŃul Covasna are reşedinŃa de judeŃ la :

A. Braşov ;

B. Sibiu ;

C. Miercurea Ciuc ;

7. În zonele montane înalte se întâlnesc sate .

A. adunate ;

B. compacte ;

C. lineare ;

D. Sfântul Gheorghe ;

E. Deva .

D. risipite ;

E. răsfirate .

8. Cuantumul de creştere a substanŃei organice într-un interval de timp, reprezintă :

A.

producŃia primară brută ;

B. producŃia primară netă ;

C.

producŃia secundară ;

D. producŃia biologică ;

E. biomasă .

9. Masa de substanŃă organică sintetizată de producatori într-o anumită unitate de timp şi un anumit spaŃiu, reprezintă :

A.

producŃia biologică ;

B. producŃia primară ;

C.

producŃia secundară ;

D. biomasă ;

E. piramida biomasei .

10. Raportul dintre două niveluri trofice consecutive, se numeşte :

A.

eficienŃă ecologică ;

B. producŃie primară brută.

C. producŃie primară netă ;

D.

producŃie secundară ;

E. producŃie biologică .

A.

circuitul apei ;

B. circuitul carbonului ;

C. circuitul azotului ;

D.

circuitul oxigenului ;

E. circuitul biogeochimic .

12. Trecerea energiei de la producători la consumatori prin intermediul lanŃurilor trofice, se numeşte:

A.

energie solară ;

B. flux energetic ;

C. eficienŃa energiei ;

D.

piramida energiei ;

E. piramida biomasei .

13. Starea ecosistemului în care perturbaŃiile pot fi echilibrate şi astfel biocenoza nu suferă modificari pe o perioadă lungă de timp, se numeşte :

A.

autoreglare ;.

B. echilibru ecologic ;

C. stabilitatea ecosistemului ;

D.

flux energetic ;

E. circuit biogeochimic .

14. Într-o piramidă trofică sunt :

A.

2 niveluri trofice ;

B. 5 niveluri trofice ;

C. 6 niveluri trofice ;

D.

3 niveluri trofice ;

E. nici un nivel trofic .

15. Egalitatea în drepturi a minorităŃtilor conlocuitoare este recunoscută în Romania interbelică prin legea numită :

A.

Constitutia din 1866 ;

B. Statutul dezvoltator ;

C. Memorandum ;

D.

ConstituŃia din 1923 ;

E. Legea rurală .

16. Conducătorul mişcării legionare în Romania interbelică a fost:

A.

Iuliu Maniu ;

B.

I.C Bratianu ;

C.

LucreŃiu Pătrăşcanu ;

D.

Nicolae Iorga ;

E.

Corneliu Zelea Codreanu .

17. Mişcarea memorandistă s-a manifestat în:

A.

łara Românească ; B. Moldova ; C. Bucovina ;

D.

Transilvania ;

E. Basarabia .

18. Conducătorul armatelor revoluŃionare din Transilvania la 1848 a fost :

A.

Avram Iancu ;

B. Vasile Alecsandri ;

C. Lajos Kossuth ;

D.

Nicolae Bălcescu ;

E. Eftimie Murgu .

19. Unirea Moldovei cu łara Românească, prin dubla alegere ca domn a lui A.I. Cuza, a avut loc la data de :

A.

5 ianuarie 1848 ;

B. 5 ianuarie 1859 ;

C. 24 ianuarie 1862 ;

D.

24 ianuarie 1859 ;

E. 9 mai 1877 .

20. Forma de guvernare a României, conform ConstituŃiei din anul 1866 a fost:

A.

republica parlamentară ;

B. dicatura militară ;

C. autoritate monarhică ;

D.

monarhie parlamentară ;

E. monarhie constituŃională .