Sunteți pe pagina 1din 14

MICII ARTIŞTI ÎN LUMEA

TEATRULUI
PROGRAMĂ - CURS OPŢIONAL


( PROIECT)
CLASA : I
AN ŞCOLAR: 2004-2005
AUTOR: ÎNV. MIRELA BARCAN, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 GALAŢI
ARGUMENT:

Orice activitate întreprinsă cu elevii, chiar din primele clase, trebuie să fie orientată spre viitor.
Introducerea opţionalului MICII ARTIŞTI ÎN LUMEA TEATRULUI la clasele primare este foarte
importantă pentru că sensibilizează copiii faţă de artă, este un mijloc puternic de descoperire a aptitudinilor
actoriceşti-interpretative şi a celor colaterale actoriei (desen, pictură, dans, muzică, abilităţi practice, etc.) şi-i
familiarizează pe copii cu munca actorilor, dar şi a scenariştilor, scenografilor, operatorilor, regizorilor, etc.
Arta, în general, şi în teatru în special, contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei,
imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii.
Am ales acest curs opţional, cu atât mai mult cu cât în cadrul lui putem aplica metode active de lectură şi
scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, pe care le-am utilizat cu succes şi la promoţia anterioară. Gândirea
critică este posibilă la orice vârstă şi dezvoltarea ei este un rezultat aşteptat al gândirii educaţionale actuale.
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, este stimulat spiritul
de echipă, îi adaptăm pe elevii noştri la cerinţele scenei şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de
emoţii şi îi educăm ca spectatori.

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1 să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului audiat - audierea/vizionarea unor piese de teatru (CD-uri,
casete audio/video, direct în sala de spectacol)
- exerciţii de sesizare a elementelor semnificative dintr-
un mesaj ascultat prin formulare de întrebări şi
răspunsuri
1.2 să stabilească legături între informaţiile din textul - raportarea informaţiilor din text la experienţa de
dramatic şi fapte de viaţă viaţă;
- compararea mesajului literar dintr-o piesă de teatru
cu cel transmis prin pictură, muzică, dans;
1.3 să distingă însuşirile fizice şi morale ale - exerciţii de recunoaştere a însuşirilor fizice şi psihice
personajelor din text ale personajelor;
- jocuri de rol;
- jocuri de simulare
1.4 să recepteze cu atenţie şi toleranţă opiniile - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
interlocutorului - dezbatere pe diferite teme

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1 să relateze informaţiile semnificative din textul - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
literar/piesa de teatru - exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire
indirectă;
- exerciţii de separare a unităţilor logice de conţinut
din text;
2.2 să manifeste iniţiativă în comunicare faţă de situaţii - exerciţii de interpretare a rolului, în faţa unui
prezentate în textul literar audiat/vizionat/dramatizat auditoriu, exprimând propriile păreri, idei,
sentimente;
- discuţii în grup pe marginea unor spectacole
vizionate sau audiate
3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1 să imagineze întâmplări şi fapte prezentate în piese - realizarea unor dialoguri improvizate pe anumite
de teatru teme şi în situaţii determinate;
- exerciţii de creaţie literară – inventarea unor poveşti
şi dramatizarea lor;
- exerciţii de povestire prin desen
3.2 să exteriorizeze trăirile interioare ale personajelor - jocuri de rol;
prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare - jocuri de mimă;
scenică - jocuri de simulare;
- interpretarea unui rol în mai multe variante, în
manieră proprie
3.3 să creeze/confecţioneze elemente specifice teatrului - confecţionare de păpuşi, marionete, măşti, costume,
decoruri, costume;
- elaborarea unor afişe teatrale;
- iniţiere în tehnica machiajului de scenă

4. Dezvoltarea spiritului de echipă


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1 să manifeste interes, cooperare, voinţă în cadrul - dialog pe tema organizării activităţii;
activităţii desfăşurate - stabilirea unor reguli specifice activităţilor de grup
4.2 să adopte un comportament adecvat activităţii în - identificarea regulilor de comportare şi de colaborare
grup în prezentare
4.3 să-şi exprime impresiile declanşate de vizionarea - activităţi de analiză obiectivă a interpretării colegilor
unei scenete de grup

CONŢINUTURI:
1. Elemente specifice teatrului (machiaj, costume, măşti, marionete, afişul teatral)
2. Termeni specifici teatrului (scenă, decor, actor, regizor, sufleor, scenariu, spectator, cortină, culise, spectacol,
festival, paradă)
3. Elemente de cultură teatrală:
•date despre piese de teatru: titlul, autorul, personajele pozitive/negative
•poezii, povestiri, poveşti
•audiţii
•jocuri de rol
•carnaval
•serbări
4. Activităţi extracurriculare:
•vizionări de spectacole
•excursii didactice tematice

MODALITĂŢI DE EVALUARE: observarea sistematică a elevilor; probe orale; mini-proiecte; autoevaluarea;


evaluarea reciprocă; chestionare.

TIMP ALOCAT: 1 an;


1 oră/săptămânal; 35 ore/anual

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar ;
 Ghidurile L.S.D.G.C., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, 1998
 „ Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – programă – curs opţional”, înv. M. Toader –
Coman, prof. G. Vintilă;
 „Hai să facem un spectacol !”- teatru şcolar pentru clasele I-IV, Marcela Peneş
 „Jocuri de creaţie”- îndrumar, Georgeta Roman
 „Primii artişti” – vol I, Claudia Toma
 „Carte de construit pentru copii” – Ursula Barff şi alţii
 www.dltk-teach.com
 www.clipart.com
 www.kidzone.ws

Disciplina opţională: MICII ARTIŞTI ÎN LUMEA TEATRULUI


Clasa I
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr anual de ore: 35

Planificare calendaristică orientativă

Nr. Unităţi de învăţare Obiective Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. de ore
referinţă
0 1 2 3 4 5 6
Semestrul I
1 Amintiri din … 1.1;1.4; •Actualizarea rolurilor interpretate în diferite 2 I – II
grădiniţă 3.2;3.3; scenete, serbări, etc.;
4.1
•Elemente specifice teatrului – machiaj
(facepainting); măşti
2 În lumea minunată a 1.1;1:2; •Elemente specifice teatrului ( costume şi 4 III – VI
teatrului 1.3;1.4; măşti) – confecţionare;
2.1;2.2;
3.1;3.2; •Audierea şi repovestirea unui text literar;
3.3;4.1; •Exerciţii - joc de creativitate şi atenţie;
4.2;4.3 •Joc de rol pe scenariu versificat
3 Atelierul de creaţie 1.1;1.2; •Poveşti – audiere, repovestire, creare de 4 VII – X
1.3;1.4; către copii, modificare final (jocuri de
2.1;2.2; creaţie), dramatizare;
3.1;3.2;
3.3;4.1, •Elemente specifice teatrului (marionete) –
4.2;4.3 confecţionare şi mânuire;
•Jocuri de rol pe scenariu versificat/
improvizat de copii
4 Noapte sfântă de 1.4;2.2; •Serbare dedicată sărbătorilor de iarnă, 3 XI-XIII
Crăciun 3.2;4.2; •Joc de rol;
•Elemente specifice teatrului (decoruri,
costume) – confecţionare;
•Decorarea sălii de clasă pentru serbare
Lumea teatrului şi a 1.2;1.4; •Activităţi extracurriculare derulate pe
poveştilor … dincolo de 2.2;4.1; parcursul mai multor :
sala de clasă 4.2 - ore - vizionarea unui spectacol pentru copii •Conform programului
în cadrul „Festivalului Gulliver”; festivalului
- zile- excursie didactică „Pe urmele paşilor •30 oct-1 nov 2005
lui Creangă”
Semestrul al II-lea
5 Sus cortina ! 1.1;1:2; •Elemente specifice teatrului (afişul); 3 I - III
1.3;1.4;
2.1;2.2; •Elemente de cultură teatrală (autor, titlu,
3.1;3.2; personaje);
3.3;4.1; •Vizionarea filmului serbării de Crăciun şi
4.2;4.3 analizarea punctelor tari/slabe;
•Poveşti – audiere, repovestire, colorare
postere, modificarea conţinutului (jocuri de
creaţie);
•Joc de rol pe scenariu versificat
6 Fascinaţia scenei 1.1;1.3; •Elemente specifice teatrului (măşti; afişul 3 IV - VI
1.4;2.1; teatral – elaborare);
2.2;3.2; •Poveşti – audiere, repovestire;
3.3;4.1;
4.2;4.3 •Joc de rol pe scenariu versificat

7 Mâini îndemânatice 1.1;1.2; •Elemente specifice teatrului (scenografie - 3 VII-IX


în lumea scenei 1.3;1.4; costume - confecţionare);
2.1;2.2; •Prezentarea costumelor realizate (rolul
3.1;3.2;
„manechinului”- model şi al prezentatorului
3.3;4.1;
de modă);
4.2;4.3
•Organizarea unei parade a modei;
•Poveşti – audiere, repovestire, exerciţii-joc,
dramatizare;
•Joc de rol pe scenariu versificat
8 Micii păpuşari 1.1;1.2; •Elemente specifice teatrului (marionete, 6 ore X - XV
1.3;1.4; decoruri - confecţionare);
2.1;2.2; •Povestiri create de copii pentru a valorifica
3.1;3.2; marionetele confecţionate;
4.1;4.2; •Poveşti – audiere, repovestire, exerciţii-joc,
4.3 dramatizare;
•Joc de rol pe scenariu versificat
9 Hai la carnaval! 1.4;2.2; •Elemente specifice carnavalului (măşti, 3 XVII-XIX
3.2;3.3; costume);
4.1;4.2; •Elemente specifice teatrului – elaborare de
4.3
afiş, invitaţii, program-desfăşurător;
•Desfăşurarea unui carnaval folosind
costume, măşti, decoruri şi personaje din
poveştile dramatizate pe parcursul anului
şcolar;
•Organizarea unei expoziţii cu materialele
realizate de învăţător şi elevi în cadrul acestui
proiect
10 Călătorie în Ţara 1.2;1.3; •Elemente specifice teatrului (costume, 3 XX-XXII
Cunoaşterii 1.4;2.2; decoruri – confecţionare, recondiţionare);
3.2;3.3; •Elemente specifice teatrului – elaborare de
4.1;4.2; afiş, invitaţii, program-desfăşurător;
4.3
•Serbare dedicată finalizării clasei I
(Serbarea Abecedarului - „Călătorie în Ţara
Cunoaşterii”)
Lumea teatrului şi a 1.2;1.4; •Activităţi extracurriculare derulate pe
poveştilor … dincolo de 2.2;4.1; parcursul mai multor :
sala de clasă 4.2 - ore - vizionarea unui spectacol pentru copii •Conform programului
la Teatrul „Gulliver”; teatrului
- zile - excursie didactică „Pe urmele paşilor •Iulie 2005
lui Sadoveanu”(în timpul taberei de vară de la
Oglinzi – Neamţ)
Proiectarea unităţilor de învăţare
(MICII ARTIŞTI ÎN LUMEA TEATRULUI)

Unitatea de învăţare 1: Amintiri din ... grădiniţă


Nr. de ore: 2
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Micii actori – de la 1.1 •asalt de idei despre spectacole vizionate de copii în •conversaţia, asaltul de idei, jocul de rol, jocul didactic; Observarea 20 IX
grădiniţă la şcoală. 1.4 anii de grădiniţă; sistematică;
Actualizarea •planşe care ilustrează diferite poveşti; Chestionar
•rememorarea unor roluri pe care le-au interpretat în •frontal, individual;
rolurilor interpretate oral
cadrul serbărilor desfăşurate la grădiniţă; •1 oră
în diferite scenete,
•chestionarea orală privind selectarea unor poveşti
serbări
cunoscute în vederea punerii lor în scenă;
•joc didactic: „Povestea încurcată”
2 Cine se ascunde sub 3.2 •prezentarea unor modalităţi de machiaj a feţei, pentru •trusă de machiaj pentru copii (facepainting), Observarea 27 IX
mască? 3.3 a obţine personaje din lumea animală; demachiant, fişe de lucru cu flori şi fluturi conturaţi, sistematică
Elemente specifice 4.1 •exerciţii de machiaj în perechi; instrumente de desen, foarfece, capsator, fire de rafie, CD Probă practică
teatrului – machiaj,
măşti
•confecţionare de măşti – fluturi şi flori; „Cutiuţa muzicală 1”;
•conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul de mimă, dans
•dans improvizat de copii şi joc de mimă
în perechi, demonstraţia;
•frontal, individual, în perechi;
•1 oră

Unitatea de învăţare 2: În lumea minunată a teatrului


Nr. de ore: 4
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Mâini îndemânatice 1.1; •prezentarea unor costume folosite la serbările şcolare; •costume folosite la serbările şcolare, hârtie creponată, Observarea 4X
Scufiţa Roşie – de 1.2; •activitate practică de confecţionare a costumelor din foarfece, capsator, CD – „Punguţa cu poveşti”; sistematică
Fraţii Grimm 3.3; •conversaţia, demonstraţia, explicaţia, asaltul de idei; Probă practică
hârtie creponată pentru dramatizarea „Scufiţa Roşie”;
Elemente specifice 4.1
teatrului: costume •audierea poveştii „Scufiţa Roşie”, de Fraţii Grimm •frontal, echipe
•1 oră
2 Căutând-o pe… 1.1 •repovestire pe bază de imagini; •povestirea în lanţ, observarea dirijată, lectura model, Evaluare 11 X
Scufiţa Roşie 1.2 •prezentarea dramatizării versificate a poveştii; exerciţiul de antrenament creativ, asaltul de idei; reciprocă
Elemente specifice 1.3 •planşe didactice, fişe de lucru, culori, scenarii, afiş
teatrului – măşti 1.4
•repartizarea rolurilor pentru dramatizare, distribuirea
scenariilor şi formarea echipelor; teatral;
Termeni specifici 3.1
teatrului – actor, •colorarea unor imagini din poveste; •activitate frontală, individuală, echipe;
regizor, scenariu, •joc de creaţie - inventarea unor finaluri neaşteptate •1 oră
spectacol, spectatori, sau răsturnarea unor situaţii (de ex: Ce s-ar fi întâmplat
afiş dacă fetiţa s-ar fi întâlnit nu cu lupul, ci cu o vulpe ?);
3.2 •joc-puzzle; •conversaţia, observarea dirijată, explicaţia, exerciţiul, Observarea 18 X
3.3 •confecţionare de măşti – lupul; jocul didactic, jocul de rol; sistematică
Probă practică
•joc de orientare şi atenţie: „Drumul Scufiţei Roşii •fişe de lucru – joc puzzle; joc de orientare şi atenţie,
prin pădure”; scenarii, carton pe care este imprimată masca de lup,
•repetare în echipe a rolurilor foarfece, culori, carioca, rafie, capsator;
•frontal, individual, echipe
•1 oră
2.2 •joc de rol; •jocul de rol Observarea 25 X
3.2 •concurs de interpretare între echipe; •planşe didactice, costume, mască lup, elemente de sistematică
4.2 recuzită (ochelari din sârmă, puşcă vânător), diplome Evaluare
4.3 •analiza obiectivă a interpretării individuale sau în reciprocă
•activitate pe echipe
echipă Autoevaluarea
•1 oră

Unitatea de învăţare 3: Atelierul de creaţie


Nr. de ore: 5
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 În lumea 1.3 •confecţionare de marionete din hârtie groasă – vulpe, •observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, Probă practică 8 XI
animalelor 3.1 cocoş, broască – tehnica Origami; demonstraţia, exerciţiul, ex. de antrenament creativ, jocul
Elemente specifice 3.2 de rol;
teatrului – marionete 3.3 •crearea în echipă a unor poveşti pe baza personajelor
•carton color, foarfece, lipici, perforator, diplome;
din hârtie groasă 4.1 construite;
•act. frontală, individuală, echipe
•joc de rol pe baza poveştilor create de copii Probă orală 15 XI
•2 ore
2 Turtiţa – poveste 1.1 •audierea poveştii populare „Turtiţa”; •ascultarea activă, povestirea în lanţ, observarea dirijată, Observarea 22 XI
populară 1.2 •repovestire pe bază de imagini; lectura model; sistematică
Termeni specifici 1.3 •prezentarea dramatizării versificate; •planşe didactice, scenarii, afiş teatral; Autoevaluarea
teatrului – actor, 1.4 •activitate frontală, individuală, echipe;
•împărţirea rolurilor şi distribuirea scenariilor,
sufleor, regizor, 2.1
formarea echipelor; •1 oră
culise, decor
•repetarea rolurilor în echipe
1.4 •confecţionare de marionete pe beţe – personajele •conversaţia, observarea dirijată, explicaţia, exerciţiul, Observarea 29 XI
3.2 poveştii; jocul didactic, jocul de rol; sistematică
3.3 •pregătirea decorului pentru dramatizarea „Turtiţa”; •fişe de lucru – joc puzzle; joc de orientare şi atenţie, Probă practică
•repetarea rolurilor în echipe; scenarii, carton pe care este imprimată masca de lup,
foarfece, culori, carioca, rafie, capsator;
•frontal, individual, echipe
•1 oră
1.3 •joc de rol; •jocul de rol Observarea 6 XII
2.2 •concurs de interpretare; •marionete pe beţe, diplome sistematică
3.2 •activitate pe echipe Evaluare
•analiza obiectivă a interpretării individuale sau în
4.2 reciprocă
echipă •1 oră
4.3 Autoevaluarea

Unitatea de învăţare 4: Noapte sfântă de Crăciun


Nr. de ore: 2
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Pregătirea serbării 1.4, •repartizarea rolurilor pentru serbare; •decoruri, costume; Observarea 13 XII
pentru întâmpinarea 2.2; •frontal, individual, în echipă; sistematică 20 XII
sărbătorilor de iarnă 3.2, •pregătirea decorurilor necesare serbării; Proiect
•conversaţia, explicaţia, jocul de rol;
4.2 •confecţionarea costumelor necesare rolurilor colectiv -
interpretate; •2 ore serbarea
•repetarea fiecărui rol şi integrarea lui în scenariul
serbării;
•jocul de rol;
•susţinerea serbării în faţa unui auditoriu

Unitatea de învăţare 5: Sus cortina !


Nr. de ore: 3
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Momentul 2.1 •Repovestirea unor fragmente din spectacole vizionate •Conversaţia, observaţia, brainstormingul individual şi Autoevaluarea 10 I
bilanţului 1.4 la Teatrul „Gulliver”; de grup, ciorchinele (puncte tari/slabe); Evaluarea
Elemente de cultură 4.1 •Afişe teatrale, CD cu serbarea de Crăciun reciprocă
teatrală: date despre •Vizionare „Serbarea de Crăciun” (descoperirea
punctelor tari şi a punctelor slabe); •Act. frontală, individuală, grupe mari
piese de teatru (titlul,
autorul, afişul •Discuţii despre interpretarea rolurilor din serbare •1 oră
teatral)
2 Albă-ca-Zăpada - 1.1 •audierea poveştii; •conversaţia, jocul de rol, asaltul de idei, explicaţia, Observarea 17 I
de Fraţii Grimm 1.2 •repovestire pe bază de imagini; demonstraţia, exerciţiul; sistematică
Termeni specifici 1.3 •planşe cu povestea ilustrată; casetă audio cu povestea, Probă orală
teatrului – sală de 1.4 •prezentarea model a dramatizării versificate a
poveştii; postere alb-negru, culori, scenarii, elemente de recuzită,
spectacol, cortină, 2.1
diplome;
culise, scenariu 2.2 •colorarea unor postere; •activitate frontală, individuală, în echipă;
3.1 Evaluarea 24 I
•exerciţii de creaţie: inventarea unor finaluri •2 ore
3.2 reciprocă
neaşteptate sau răsturnarea unor situaţii – Ce s-ar fi
4.3 autoevaluarea
întâmplat dacă mama vitregă nu ar fi descoperit că
fata trăieşte în pădure ?
•repetarea rolurilor în echipă;
•concurs de interpretare;
•analiza obiectivă a interpretării individuale sau în
echipă

Unitatea de învăţare 6 : Fascinaţia scenei


Nr. de ore: 3
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Coliba iepuraşului - 1.1 •prezentarea model a dramatizării versificate a •cartoane pe care sunt trasate contururile pentru măşti, Observarea 31 I
poveste populară 2.1 poveştii; foarfece, rafie, capsatoare, carioca, culori, scenarii; sistematică
Elemente specifice 3.3 •distribuirea scenariilor, împărţirea rolurilor şi •conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
teatrului – măşti 4.1 constituirea echipelor; •activitate frontală, individuală, în echipă;
Probă practică
•confecţionare de măşti – iepuraş, vulpe, veveriţă, •1 oră
câine, urs, cocoş, găină, broască, ied, capră, urs (câte
o mască fiecare copil – acestea vor fi folosite în
dramatizările ulterioare şi la carnaval)
2 Coliba iepuraşului 1.3 •elaborarea unui afiş pentru un mini-spectacol cu tema •conversaţia, asaltul de idei, ex. de antrenament creativ, Observarea 7 II
Elemente specifice 1.4 „Coliba iepuraşului”; jocul de rol, turul galeriei; sistematică
teatrului – afişul 3.2 •repetarea rolurilor în echipe •foi A3, instrumente de scris şi colorat, scenarii;
4.2 •activitate frontală, în echipe Evaluare
•1 oră reciprocă
3 Coliba iepuraşului 1.3 •joc de rol; •jocul de rol Observare 14 II
Concurs de 2.2 •concurs de interpretare •măşti, elemente de recuzită, diplome sistematică
interpretare 3.2 •analiza obiectivă a interpretării individuale sau în •activitate pe echipe Autoevaluarea
4.3 Evaluarea
echipă •1 oră
reciprocă
Unitatea de învăţare 7 : Mâini îndemânatice în lumea scenei
Nr. de ore: 3
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Găinuşa cea moţată 1.1 •prezentare model a dramatizării versificate; •conversaţia, ascultarea activă, repovestirea în lanţ, jocul Observarea 21 II
– de Călin Gruia 1.2 •repovestire în lanţ; didactic, elemente de problematizare; sistematică
Termeni specifici 1.3 •exerciţii-joc pe fişă de lucru; •scenarii, fişe de lucru;
teatrului – scenariu, 1.4 •activitate frontală, individuală, în echipe;
•repartizarea scenariilor, împărţirea rolurilor şi
festival, paradă 2.1
constituirea echipelor de lucru •1 oră
4.1
2 Parada modei 2.2 •constituirea echipelor şi desemnarea •conversaţia, explicaţia, demonstraţia, ex. de Mini – 28 II
Confecţionare şi 3.1 responsabilităţilor – modelul, designerul, prezentatorul antrenament creativ; proiectul în
prezentare de 3.2 (purtătorul de cuvânt), croitorii; •hârtie creponată, foarfece, capsatoare, rafie, alte echipă
costume 3.3 •confecţionarea unei ţinute din hârtie creponată; Evaluarea
materiale sintetice sau din natură aduse de elevi, CD cu
4.2 reciprocă
•pregătirea unei prezentări a casei de modă şi a muzică pentru prezentare;
modelului; •activitate pe echipe
•parada modelelor •1 oră
3 Găinuşa cea moţată 2.2 •joc de rol; •jocul de rol Observare 7 III
Concurs de 3.2 •concurs de interpretare •elemente de recuzită, diplome sistematică
interpretare 4.3 •analiza obiectivă a interpretării individuale sau în •activitate pe echipe Autoevaluarea
Evaluarea
echipă •1 oră
reciprocă

Unitatea de învăţare 8 : Micii păpuşari


Nr. de ore: 6
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Lumea păpuşilor 1.4 •prezentarea mai multor tipuri de marionete (păpuşi •observarea dirijată, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, Observarea 14 III
Elemente specifice 2.2 din carton ondulat, păpuşi din hârtie groasă, păpuşi din asaltul de idei; sistematică
teatrului – marionete 3.1 beţe, păpuşă dintr-o lingură de lemn, păpuşi din hârtie •baloane, rafie, hârtie creponată, scotch, foarfece, fire de Probă practică
3.2 încleiată, marionete din stofă, animale confecţionate lână, carioca;
4.3 din ciorap, din pungi de hârtie, pe role de hârtie •activitate frontală, individuală, în grupuri mici;
igienică);
•1 oră Mini-proiectul
•confecţionare de marionete – păpuşi din baloane individual
(capul şi corpul din baloane umflate, părul şi hainele
din hârtie creponată, fire de lână, rafie, etc.);
•confecţionarea unui tip de marionetă (la alegere,
dintre cele prezentate) – termen 25 IV
•exerciţiu de antrenament creativ – improvizarea unui •jocul didactic, elemente de problematizare, exerciţiul de Evaluare 4 IV
monolog/dialog pentru păpuşile construite; antrenament creativ, asaltul de idei, jocul de rol, mimă; reciprocă
•prezentarea individuală sau în echipă a povestirilor •păpuşi confecţionate în ora anterioară, fişe de lucru;
create, folosind metode la alegere – mimă, joc de rol, •frontal, individual, în echipă;
cântec, dans, etc.; •1 oră
•exerciţii-joc pe fişă de lucru
2 Lumea teatrului 3.3 •prezentarea unor decoruri folosite în serbările şcolare; •convorbirea, explicaţia, observarea dirijată, asaltul de Observarea 11 IV
Elemente specifice 4.1 •recondiţionarea decorurilor pentru Serbarea idei, exerciţiul de antrenament creativ, turul galeriei; sistematică
teatrului – decoruri, Evaluarea
afişul teatral
Abecedarului – activitate în echipă; •decoruri folosite la serbările şcolare, carton duplex, reciprocă
•elaborarea unui afiş pentru spectacolul „Iedul cu trei hârtie colorată, resturi textile, materiale din natură, foi
capre” – activitate în echipă (altele decât cele de la A3, carioca, markere;
punctul anterior); •activitate frontală, în echipe cu sarcini diferenţiate de Mini-proiectul
•confecţionarea unor decoruri pentru dramatizarea lucru; în echipă
„Iedul cu trei capre” – proiect în echipă (termen – 25 •1 oră
IV)
3 Iedul cu trei capre - 1.1 •audierea poveştii; •ascultarea activă, povestirea în lanţ, observarea dirijată, Observarea 18 IV
de Octav Pancu-Iaşi 1.2 •repovestire în lanţ, pe bază de imagini, jocul didactic; sistematică
1.3 •prezentarea model a dramatizării versificate; •planşe didactice, scenarii, fişe de lucru;
1.4 •activitate frontală, individuală;
2.1 •distribuirea rolurilor, scenariilor şi constituirea
echipelor de lucru; •1 oră
•exerciţii-joc pe fişă de lucru
1.4 •prezentarea mini – proiectelor individuale (marionete •jocul de rol, conversaţia, turul galeriei; Autoevaluarea 25 IV
3.2 construite după modelele prezentate anterior, decoruri •marionete confecţionate de copii, scenarii; Evaluarea
4.2 realizate în echipă); reciprocă
•activitate individuală, în echipă;
4.3 •repetarea rolurilor în echipă; •1 oră
2.2 •joc de rol; •jocul de rol Observare 2V
3.2 •concurs de interpretare; •elemente de recuzită, marionete, diplome sistematică
4.2 •analiza obiectivă a interpretării individuale sau în Autoevaluarea
•activitate pe echipe
4.3 echipă Evaluarea
•1 oră reciprocă

Unitatea de învăţare 9 : Hai la carnaval !


Nr. de ore: 3
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Carnavalul – formă 3.3 •repartizarea rolurilor pentru carnaval; •conversaţia, explicaţia, jocul didactic, turul galeriei; Observarea 9V
de exprimare 4.1 •recondiţionarea/confecţionarea costumelor şi •foi A3, carioca, markere, fişe de lucru sistematică
artistică •frontal, individual, în echipă; Probă practică
măştilor necesare rolurilor interpretate (se vor folosi şi
Organizarea unui Evaluare
cele confecţionate în orele anterioare) – temă pentru •1 oră
carnaval şi a unei reciprocă
acasă;
expoziţii folosind
•elaborarea unui afiş pentru carnaval;
costume, măşti,
marionete, decoruri •exerciţii-joc pe fişe de lucru
şi personaje din 1.4 •repetarea fiecărui rol şi integrarea lui în scenariul •conversaţia, explicaţia, jocul didactic, turul galeriei; Observarea 16 V
poveştile 3.2 carnavalului; •foi A5, A4, carioca, markere, fişe de lucru sistematică
dramatizate 4.2 •confecţionarea invitaţiilor; •frontal, individual; Probă practică
•exerciţii-joc pe fişe de lucru Evaluare
•1 oră
reciprocă
2.2 •desfăşurarea carnavalului în faţa unui auditoriu (vor fi •decoruri, costume, măşti, marionete, portofolii Proiect 23 V
3.2 invitaţi părinţi, educatoare în cadrul acţiunii SPD); individuale; colectiv -
4.3 •premierea participanţilor (măşti, costume) • carnavalul

Unitatea de învăţare: Călătorie în Ţara Cunoaşterii


Nr. de ore: 3
Nr. Conţinuturi - Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- Data
crt. detalieri ref. instrumente
0 1 2 3 4 5 6
1 Pregătirea serbării 1.4, •repartizarea rolurilor pentru serbare; •decoruri, costume; Observarea 30 V
pentru sfârşitul 2.2; •frontal, individual, în echipă; sistematică 6 VI
clasei I – Serbarea 3.2, •pregătirea decorurilor necesare serbării; Proiect 13 VI
•conversaţia, explicaţia, jocul de rol;
Abecedarului 4.2 •elaborarea afişului şi a invitaţiilor; colectiv -
•3 ore
•confecţionarea costumelor necesare rolurilor serbarea
interpretate;
•repetarea fiecărui rol şi integrarea lui în scenariul
serbării;
•susţinerea serbării în faţa unui auditoriu (părinţi,
educatoare)