Sunteți pe pagina 1din 10

PROTEC IA FAUNEI

Statutul juridic al animalelor n dreptul na ional Reprezentnd totalitatea speciilor de animale, fauna prezint importan s lbatice. M surile necesare pentru asigurarea condi iilor de via i bun stare ale animalelor cu sau f r de in tor, domestice sau s lbatice, sunt stipulate n Legea nr. 205/2004 privind protec ia animalelor (modificat precum i n normele legisla iei sanitar-veterinare. Conform Legii protec iei animalelor, de in torilor de animale le este interzis s aplice animalelor rele tratamente (n sensul legii, prin r u tratament se n elege comportamentul brutal, abuzul n utilizarea animalelor, maltratarea bun st rii acestora), i alte asemenea cruzimi. de animale se n elege: i prin practicarea tirului pe i supunerea animalelor la eforturi inutile, precum i neasigurarea condi iilor minime necesare vie ii i n sensul art. 6 din Legea 205/2004, prin cruzime fa - omorrea animalelor, din perversitate, precum animale domestice sau captive; - organizarea de lupte ntre animale sau cu animale; - folosirea de animale vii pentru dresajul cinilor sau pentru a le controla agresivitatea; - folosirea de animale pentru expozi ii, publicitate, realizare de filme sau n scopuri asem n toare, dac afec iuni sau r niri; - abandonarea unui animal a c rui existen depinde de ngrijirea omului; - administrarea de substan e destinate stimul rii capacit ilor fizice ale animalelor n timpul competi iilor sportive, sub forma dopajului. aceste activit i le provoac acestora suferin e fizice i psihice, i completat prin Legea nr. 9/2008), din punct de vedere juridic sub aspectul protec iei animalelor, att cele domestice ct i cele

Nerespectarea acestor prevederi legale atrage r spunderea contraven ional , constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor f cndu-se de persoane mputernicite, potrivit atribu iilor de serviciu, din cadrul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i al Ministerului Administra iei i Internelor. Conform Ordonan ei de Urgen ativit ii sanitar-veterinare (aprobat a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea prin Legea nr. 215/2004), persoanele fizice i

persoanele juridice proprietare sau de in toare de animale vii ori material germinativ de origine animal , cele care produc, depoziteaz , colecteaz , transport , proceseaz , intermediaz , pun pe pia , import , export sau comercializeaz animale vii ori care nu sunt material germinativ de origine animal , produse i subproduse de origine animal ,

produse medicinale veterinare, de euri, subproduse de origine animal utilizate n nutri ia animalelor ori alte materii

destinate consumului uman sau agen i patogeni de origine animal , produse i materii i produse ce pot influen a starea de s n tate a animalelor r spund pentru aplicarea i respectarea ntocmai a prevederilor legisla iei sanitar-veterinare, n vederea asigur rii i garant rii s n t ii animalelor, a s n t ii publice, protec iei animalelor, protec iei mediului i a siguran ei alimentelor. Persoanele fizice i juridice prev zute au urm toarele obliga ii: a) s anun e direc iei sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor jude ene sau a municipiului Bucure ti nceperea ori sistarea activit ilor supuse supravegherii i controlului sanitar-veterinar; b) s asigure sprijinul necesar autorit ilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor pentru realizarea atribu iilor i responsabilit ilor acestora; c) s permit accesul liber, permanent i nerestric ionat al autorit ilor sanitarveterinare i pentru siguran a alimentelor pentru efectuarea inspec iilor, controalelor, verific rilor sau examin rilor n obiectivele prev zute de lege; d) s ofere autorit ilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor asisten a necesar n timpul controalelor, inspec iilor, verific rilor i examin rilor pe care le ntreprind pentru realizarea obiectivelor, atribu iilor i responsabilit ilor acestora; e) s anun e f r ntrziere autorit ile sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor locale i administra ia public local despre apari ia oric rei suspiciuni sau mboln viri a animalelor, iar pn la sosirea medicului veterinar, s izoleze animalele

bolnave, moarte, ucise ori t iate, fiind interzis folosirea sau comercializarea c rnii i a altor produse i subproduse provenite de la aceste animale, f r aprobarea autorit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor locale; f) s anun e autorit ilor sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor locale, n termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/ie irea de animale n/din localit i, nstr inarea i dobndirea de animale, dispari ia, moartea, t ierea de animale, precum i orice alte evenimente privind mi carea animalelor; g) s h) s sprijine autorit ile sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor n efectuarea ac iunilor sanitar-veterinare de interes public; prezinte animalele pentru efectuarea ac iunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data i ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liber practic mputernicit; i) s respecte m surile stabilite de autoritatea sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor; j) s anun e autoritatea sanitar-veterinar i s solicite certificatul de s n tate animal i pentru siguran a alimentelor local i de transport ori alte documente necesare

n vederea mi c rii sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animal , produse i subproduse supuse supravegherii i controlului sanitar-veterinar; k) s trimit autorit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor, la i subprodusele supuse i solicitarea acesteia, copii ale documentelor i certificatelor ce nso esc animalele vii, materialul germinativ de origine animal , produsele supravegherii i controlului sanitar-veterinar; l) s respecte interdic iile i restric iile stabilite de autoritatea sanitar-veterinar pentru siguran a alimentelor privind activit ile prev zute la art. 2; m) s pun pe pia , s importe, s exporte i s comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animal , produse animale, pentru care, dac n) s veterinare respectat perioadele de a teptare sau de ntrerupere; respecte m surile de interdic ie i restric ie pentru produse medicinale i pentru produse i materii utilizate n nutri ia animalelor, pentru unele i subproduse provenite de la au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au

substan e interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite n rela ie cu produsele de origine animal ; o) s pun la dispozi ie autorit ilor sanitar-veterinare i pentru siguran a i alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animal , produsele

subprodusele de origine animal , produsele medicinale veterinare, de eurile, subprodusele de origine animal care nu sunt destinate consumului uman sau agen ii patogeni de origine animal , produsele i materiile utilizate n nutri ia animalelor ori alte materii i produse ce pot influen a starea de s n tate a animalelor, n vederea i test rii acestora, pentru depistarea unor substan e interzise sau respecte m surile de interzicere sau restric ionare privind punerea pe examin rii p) s

neautorizate a fi utilizate n scopuri sanitar-veterinare; pia , importul, exportul, tranzitul i comer ul cu produse i subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutri ia animalelor, precum i dispozi iile autorit ii sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor de distrugere a produselor i subproduselor ce nu sunt destinate

consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutri ia animalelor, ce pot constitui un risc poten ial pentru s n tatea animalelor, s n tatea public , protec ia animalelor, protec ia mediului i siguran a alimentelor; q) s aplice normele sanitar-veterinare privind cerin ele de zooigien , de ad postire, ngrijire, de reproduc ie i utilizare ra ional a animalelor, precum i m surile suplimentare stabilite de autorit ile sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor n aceste domenii; r) s aplice m surile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum i pentru controlul i eradicarea sau prevenirea difuz rii acestora n teritoriu; s) s ntre in n bun stare de func ionare i igien , cu respectarea strict a regulilor sanitar-veterinare, mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animal , produselor controlului sanitar-veterinar; ) s p streze, n limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinar i pentru siguran a alimentelor, certificatele i documentele ce atest sau certific starea i subproduselor supuse supravegherii i

de s n tate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animal produselor i subproduselor supuse supravegherii i controlului sanitar-veterinar; t) s respecte m surile de suspendare sau retragere de pe pia medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinar alimentelor, laborator; ) s i s pun la dispozi ie acesteia documentele

sau a

a produselor

i pentru siguran a

i produsele respective,

pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de se conformeze cerin elor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al

pre edintelui Autorit ii. Protec ia fondului cinegetic n vederea protej rii faunei autohtone, este interzis introducerea pe teritoriul de plante i animale s lbatice vii, f r rii, cu excep ia cazurilor prev zute de lege, de culturi de microorganisme, a exemplarelor acordul pentru import al organelor de stat competente. Regimul juridic al vn torii i al protec iei fondului cinegetic este stabilit n Legea nr. 407/2006 (modificat i completat prin Legea nr. 197/2007), care prevede o serie i gestionarea durabil a faunei cinegetice; de m suri cu privire la: administrarea

obliga iile ce revin de in torilor de terenuri pe care se arondeaz fonduri de vn toare; regulile de exercitare a vn torii; regimul sanc ionator n cazul nc lc rii prevederilor legale. Constituirea fondurilor de vn toare Conform art. 1, lit. J din Legea nr. 407/2006, fondul de vn toare este unitatea de gospod rire cinegetic constituit indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar i astfel delimitat nct s asigure o stabilitate ct mai mare faunei de interes cinegetic n interiorul s u. Nu se includ n fondul de vn toare suprafe ele din perimetrul construit sau mprejmuit din intravilan, suprafe ele rezerva iilor strict protejate din cadrul zonelor umede de importan a) m rimea suprafe ei fondului de vn toare; tiin ifice, suprafe ele parcurilor na ionale, suprafe ele siturilor patrimoniului natural universal i suprafe ele interna ional . Criteriile de constituire a unui fond de vn toare sunt urm toarele:

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic; c) limitele fondului de vn toare; d) apartenen a, de regul , la acela i etaj altitudinal; e) structura de proprietate asupra terenului. Se urm re te, pe ct posibil, constituirea de fonduri de vn toare pe terenuri care apar in aceluia i tip de proprietate; f) existen a diversit ii din punct de vedere al folosin ei terenurilor (se urm re te ca n cadrul unui fond de vn toare s terenului); g) constituirea, n timp, a fondurilor de vn toare. Administrarea i gestionarea fondului cinegetic Administrarea fondului cinegetic se realizeaz de c tre autoritatea public central care r spunde de silvicultur , care, n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 407/2006, are urm toarele atribu ii: a) elaboreaz strategia privind fondul cinegetic al Romniei; b) stabile te criteriile de atribuire n gestiune a fondurilor de vn toare pe care le scoate la licita ie; c) stabile te valoarea de pornire pentru licita iile pe care le organizeaz n scopul atribuirii n gestiune a fondurilor de vn toare; d) stabile te tariful de gestionare pentru fondurile de vn toare atribuite direct; e) elaboreaz metodologia i reglement rile de organizare i practicare a vn torii; f) stabile te i aprob cotele anuale de recolt pentru speciile admise la vn toare, cu avizul autorit ii publice centrale care r spunde de protec ia mediului, n func ie de tendin ele evolu iei popula iei faunei cinegetice i de popula ia optim ; g) propune, n situa ii justificate, modificarea perioadelor legale de vn toare pentru unele specii de vnat; h) avizeaz propunerile de populare a fondurilor de vn toare cu specii noi de i de autoritatea vnat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romn public central care r spunde de protec ia mediului; existe ct mai multe categorii de folosin a

i) stabile te, mpreun cu reprezentan ii ministerelor de resort, m surile necesare men inerii echilibrului ecologic i prevenirii pagubelor cauzate de vnat i prin vn toare, culturilor agricole, animalelor domestice i fondului forestier; j) ine eviden a i public , anual, date referitoare la popula ia de faun cinegetic , starea de s n tate a acesteia, recoltele i trofeele de vnat; k) colaboreaz programelor de nv studiu fauna cinegetic cu Ministerul Educa iei i Cercet rii, n vederea stabilirii mnt care au ca discipline de mnt pentru institu iile de nv

i vn toarea i n vederea stabilirii programelor de cercetare

tiin ific n domeniul cinegetic; l) controleaz activitatea cinegetic la toate nivelurile; m) organizeaz direct i coordoneaz activitatea de combatere a braconajului; n) organizeaz documentarea tiin ific n managementul cinegetic i stabile te sistemul informa ional n domeniul cinegetic; o) stabile te criteriile pentru acordarea licen ei de func ionare gestionarilor fondurilor de vn toare; p) acord licen a de func ionare gestionarilor fondurilor de vn toare; q) colaboreaz cu Ministerul Justi iei pentru atestarea exper ilor tehnici judiciari n vn toare; r) emite i aprob modelul permiselor de vn toare i ine eviden a celor care au dobndit calitatea de vn tor; s) emite i pune la dispozi ia gestionarilor fondurilor de vn toare formularele autoriza iilor de vn toare; ) stabile te rasele de cini admise la vn toare n Romnia; t) stabile te, mpreun cu Autoritatea Na ional pentru Omologarea Armelor i Muni iilor, armele i categoriile de muni ie care se pot folosi la vn toare n Romnia; ) ini iaz ac iuni de popularizare a activit ii cinegetice i de educare a popula iei n domeniu; u) particip sau sprijin , dup caz, programul colabor rilor interna ionale n domeniul cinegetic; v) nfiin eaz Comisia Na ional de Evaluare a Trofeelor de Vnat, cu reprezentare n teritoriu;

x) stabile te modelul cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentan ii gestionarilor fondurilor de vn toare. Protec ia fondului piscicol Conform art. 7 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul piscicole naturale, precum i din bazinele piscicole amenajate, a acvaculturii i alimenta ie mpreun i i acvacultura, strategia n domeniul protec iei fondului piscicol i pescuitului din bazinele valorific rii produc iei, indiferent de forma de proprietate sau de administrare, se realizeaz de autoritatea public central sau pentru agricultur cu autoritatea public central care r spunde de mediu. n vederea administr rii fondului piscicol din domeniul public de interes na ional, precum i din amenaj rile piscicole din domeniul public i privat al statului, exceptnd apele de munte i zona administrat de Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta de Administrare a Fondului Dun rii", s-a nfiin at, conform legii, Compania Na ional Piscicol, entitate avnd personalitate juridic proprie. Compania Na ional de Administrare a Fondului Piscicol func ioneaz pe baz de gestiune economic proprie prin autofinan are, n subordinea Ministerului Agriculturii, Alimenta iei i P durilor, avnd urm toarele atribu ii: a) aplic strategiile na ionale din domeniul protej rii fondului piscicol i gestion rii exploat rii durabile prin pescuit, a resurselor piscicole ce apar in fondului piscicol, precum i dezvoltarea pisciculturii i a celorlalte ramuri ale acvaculturii; b) elaboreaz metodologia de evaluare a fondului piscicol i de stabilire a cotelor anuale de pe ti i o supune spre aprobare autorit ii publice centrale care se ocup de piscicultur ; c) asigur exploatarea durabil prin pescuitul comercial i pescuitul i recreativ/sportiv, la nivelul cotelor admisibile, din fondul piscicol proprietate public privat a statului; d) acord licen e/autoriza ii de pescuit comercial, recreativ/sportiv persoanelor fizice i juridice, n condi iile legii; e) concesioneaz c tre persoanele fizice sau juridice fondul piscicol din domeniul public i privat al statului, n vederea exploat rii i valorific rii resurselor piscicole;

f) elaboreaz agricultur

i propune spre aprobare autorit ii publice centrale pentru i al tarifelor de acordare a

i alimenta ie nivelul minim al redeven ei

licen elor i autoriza iilor de pescuit; g) protejeaz , conserv naturale; h) elaboreaz deriv norme i propune reglement ri n conformitate cu atribu iile ce din obiectul de activitate i cu obliga iile asumate de Romnia prin semnarea i reface prin repopul ri fondul piscicol din bazinele

acordurilor i aderarea la organisme i conven ii interna ionale n domeniu i le supune spre aprobare autorit ii publice care se ocup de piscicultur ; i) organizeaz j) organizeaz i desf oar activit i de inspec ie piscicol activit ile de cercetare privind respectarea tiin ific n domeniul prevederilor prezentei legi i a altor reglement ri n vigoare; i coordoneaz pescuitului i acvaculturii; k) presteaz servicii pentru ter i; l) desf oar activit i de pescuit, piscicultur , procesare, transport i comercializare a pe telui pentru bazinele piscicole naturale i amenaj rile piscicole care nu sunt concesionate. M suri de protec ie a animalelor domestice n legisla ia romneasc , protec ia animalelor domestice nu are nc o serie de legi, cum ar fi; - Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protec ia animalelor; - Legea nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Conven iei europene pentru protec ia animalelor de companie, semnat la Strasbourg la 23 iunie 2003; - Legea zootehniei nr. 72 din 16 ianuarie 2002; - Legea sanitar veterinar nr. 60/1974 (modificat i completat prin OUG nr. i sanc ionarea 62/2001, aprobat prin legea nr. 758/2001); - Hot rrea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea contraven iilor la normele sanitar-veterinare i pentru siguran a alimentelor. Constituie contraven ii la normele sanitar-veterinare privind protec ia, bun starea i cre terea animalelor urmatoarele fapte: o reglementare unitar , prevederile cu privire la protectia acestor animale g sindu-se ntr-

- lovirea, chinuirea, p r sirea sau cre terea animalelor n condi ii improprii, prin nc lcarea normelor de cre tere i sanitare veterinare; - folosirea la trac iune a cabalinelor i a bovinelor sub vrsta de 2 ani sau n ultima lun de gesta ie i n prima lun de lacta ie; nerespectarea repaosului de boal sau a prescrip iilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar prin Actul sanitar veterinar de punere sub observa ie, pentru recuperarea st rii de s n tate i a capacit ii de reproduc ie i produc ie a animalelor; - neaplicarea i nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protec ia i bun starea animalelor n ceea ce prive te ad postirea, hr nirea, ngrijirea, starea de s n tate, transportul, t ierea, uciderea sau eutanasierea celor cu afec iuni incurabile ori a cinilor agresivi din rasele interzise pe teritoriul Romniei; - neaplicarea i nerespectarea normelor de igien privind ntre inerea ad posturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stnelor, surselor de ap , depozitelor de furaje, platformelor de gunoi i a sistemelor de evacuare i colectare a dejec iilor; - neprezentarea de c tre de in tori a animalelor pentru efectuarea opera iunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data i ora stabilite i comunicate de medicul veterinar oficial, precum i refuzul acestora de a supune animalele ac iunilor sanitar veterinare obligatorii; - nerespectarea de c tre persoanele fizice sau juridice a cerin elor stabilite de autoritatea sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor competent pentru importul, exportul i tranzitul de animale, produse alimentare, produse medicinale de uz veterinar, alte produse de uz veterinar sau de produse destinate nutri iei animalelor; - refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispozi iile autorit ii sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor competente privind destina ia vamal a animalelor vii, produselor alimentare, produselor medicamentoase i biologice de uz veterinar i a altor materiale i produse supuse controlului sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor, aflate sub restric ii sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor.