Sunteți pe pagina 1din 2

ARHITECTURA

ARHITECTURA

Denumirea disciplinei

PROGRAME DE ARHITECTUR Ă

an univ. 2011-2012

Domeniul de studiu

Arhitectur ă

Specializarea

Teoria arhitecturii

Codul disciplinei

12014007

Titularul disciplinei

conf.dr.arh. Gheorghe VAIS

gheorghe.vais@arch.utcluj.ro

Colaboratori

-

Departamentul

Urbanism

Facultatea

Arhitectur ă ș i Urbanism

Sem

Tipul disciplinei Disc.Fundamental ă , Disc.Ing.din Dom, Disc. de Spec, Disc Op ț ional ă , Disc.Facultativ ă

Curs

Aplica ț ii

Curs

Aplica ț ii

       

Forma de

Studiul

Individual

Puncte credit

verificare

[ore/

[ore/s ă pt]

[ore/

 

[ore/sem]

Practica

TOTAL

s

ă pt]

sem]

 
 

S

L

P

S

L

P

[ore/s

   
 

em]

 

5

fundamental ă

 

2

     

28

     

47

 

75

3

examen

Cerin ț e prealabile

Nu exist ă .

A.

Con ț inutul cursului

Cursul vizeaz ă ini ț ierea studen ț ilor în problematica celor mai importante programe de arhitectur ă contemporan ă , dezvoltând teoria rela ț iei dinamice cerin ță uman ă - func ț iune ca element definitoriu al unui program de arhitectur ă , în întreaga sa complexitate.

B.

Con ț inutul aplica ț ilor (Lista lucr ă rilor de laborator, teme de seminar, con ț inutul proiectului de an)

 

Nu exist ă .

C.

Tematica studiului individual (Tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplica ț ii, etc)

Din tematica cursului, conform bibliografiei.

Structura preg ă tirii individuale

 

Studiu

Rezolv ă ri teme

 

Timp alocat examin ă rilor

Total ore preg ă tire individual ă

Studiu materiale

materiale

Preg ă tire aplica ț ii

curs

tutoriale

Nr. ore

7

7

   

1

15

Bibliografie

***

Histoire des bibliothéques, Ed. Eric Koehler, 1992

ALLEGRET L.: Musées, Ed.d.Moniteur, Paris, 1989/1992 (vol I ș i II) ALOI R.: Architetture per lo spettacolo, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1958 BÉDARIA M., MILATOVICI M.: Imeubles de Bureaux, Ed. Du Moniteur, Paris, 1991 BOULET M., MOISSINAC C., SOULIGNAC F.: Auditoriums, Ed. Du Moniteur, Paris, 1990 CETTOUR H.: Stades et terrains de sports, guide tecjnique juridique et reglementaire, Ed. Du Moniteur, Paris, 1991 CHING F.D.K.: Die Kunst der Architekturgestaltung als zusammenklang von Form, Raum und Ordnung, Bauverlag GMBH, Berlin, 1986 COOLS A.: Les lieux de travail, architectures spécialisées, Presses Universitaires de Bruxelles, 1984 GÁDOROS L.: Kõzépületek tervezése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 IOTZU Alexandru: Teatrul, act de crea ț ie arhitectural ă , Ed.Tehnic ă , Bucure ș ti, 1981 L Ă Z Ă RESCU Cezar: Construc ț ii hoteliere, Ed.Tehnic ă , Bucure ș ti, 1971 NEUFERT E.: Les éléments des projets de constructions, Ed.Dunod, 1992 R Ă DULESCU D.: Arhitectura centrelor culturale moderne, Ed.Tehnică , Bucure ș ti, 1996 TRI Ș CU Aurelian: Arhitectura – obiectiv ș i cadru pentru turism, Ed.Tehnic ă , Bucure ș ti, 1976 VAIS Gheorghe: Programe de arhitectur ă , UT Pres, Cluj-Napoca, 2008 Reviste de arhitectur ă recomandate în timpul prelegerilor

Cuno ș tin ț e teoretice - Programa analitic ă

 

cap.I

NO Ț IUNI INTRODUCTIVE

1 or ă

cap. II

obiectul cursului, definirea no ț iunilor, definirea programului de arhitectur ă CL Ă DIRI ADMINISTRATIVE

-

-

birouri

2 or ă 3 ore

cap. III

administa ț ie public ă local ă , credit, justi ț ie CONSTRUC Ț II Ș I INSTALA ț II SPORTIVE

-

- stadioane

3 ore

- s ă li de sport, piscine

2 ore

cap. IV

CL Ă DIRI PENTRU ALIMENTA Ț IE PUBLIC Ă

3 ore

cap. V

restaurante, snack-baruri, baruri, cofet ă rii CL Ă DIRI PENTRU TURISM

-

-

hoteluri

2 ore

cap. VI

moteluri, cabane, refugii, campinguri CL Ă DIRI PENTRU SPECTACOLE

-

2 ore

- teatre

2 ore

- cinematografe

2 ore

cap. VII

CL Ă DIRI PENTRU BIBLIOTECI

3 ore

cap. VIII

CL Ă DIRI PENTRU MUZEE

3 ore

Abilităț i dobândite: (Ce ș tie s ă fac ă )

Se urm ă re ș te atât realizarea unei culturi profesionale specifice care s ă pun ă la dispozi ț ia studen ț ilor un sistem coerent de analiz ă func ț ional ă , cât ș i o platform ă teoretic ă în abordarea avizat ă a unor teme propuse în ș coal ă ș i în practica profesional ă .

Modul de examinare ș i atribuire a notei

Modul de examinare

Examen; sunt admi ș i la examen studen ț ii cu o prezen ță minim ă la curs de 60%

Componentele notei

Notele celor dou ă subiecte (S1, S2).

Formula de calcul a notei

Media S1 ș i S2