Sunteți pe pagina 1din 3

INTERAC IUNILE DINTRE POPULA IILE DE MICROORGANISME

Majoritatea habitatelor naturale sunt populate de asocia ii h e t e r o g e n e d e microorganisme, num rul speciilor fiind dependent de compl exita tea i d i v e r s i t a t e a chimic a substan elor nutritive.Interac iunile dintre microorganisme se pot clasifica pe baza mai multor criterii: - dup -dup - dup localizare i modul de existen asocierii a a socia iei, ca re poa te fi a ccidental , n raport cu altele

rezultatul

gradul de dependen

f a c u l t a t i v sau obligatorie. Unele interac iuni sunt pozitive (benefi ce), altele sunt negative, unele s u n t benefice pentru un partener i d un toare pentru cel lalt, iar altele sunt indiferente. 1. Neutralismul este o asociere lipsit de influen e reciproce, considerat p u i n p r o b a b i l n m e d i i l e n a t u r a l e . E s t e f a v o r i z a t d e m e d i i l e c u c o n d i i i restrictive, care permit cre terea microorganismelor cu o rat minim , care nuintr n competi ie pentru nutrien i. 2. Interac iunile pozitive sunt rela ii de tip cooperant, care m resc rata de cre tere amicroorganismelor asociate i se produc chiar i ntre celulele aceleia i specii. Ele suntfoarte importante n mediile naturale a. Comensalismul d e f i n e t e c r e t e r e a a s o c i a t a dou specii d e microorganisme, aflate ntr-o rela ie n care una profit de asociere, iar cealalt este indiferent (nici nu profit , nici nu este afectat negativ). Sedisting dou categorii de microorganisme comensale: - ectocomensale situate pe suprafa a altor microorganisme, plante sau animale,fixate de obicei prin structuri specializate (fimbrii, iar la Caulobacter crampon); - endocomensale prezente n tubul digestiv al animalelor. b. Protocooperarea e s t e o r e l a i e d e m u t u a l i s m n e o b l i g a t o r i u i nespecific, n care cei doi parteneri beneficiaz reciproc. De exemplu, Azotobacter f i x e a z N 2 u t i l i z n d s u b s t a n e o r g a n i c e s i m p l e p e c a r e l e furnizeaz alte microorganisme, care hidrolizeaz substan ele complexe. c. Sinergismul este o form de protocooperare ntre dou sau mai multetipuri de microorganisme prezente ntr-un mediu, ce pot avea activit if o a r t e d i f e r i t e , c a l i t a t i v s a u cantitativ fa d e a c t i v i t i l e n s u m a t e a l e acelora i specii cultivate separat n mediul respectiv. De exemplu, E. coli i Streptococcus faecalis produc putresceina din arginin , numai dac suntcultivate mpreun , nu i dac sunt cultivate separat. d. Mutualismul este o asocia ie reciproc benefic , cu diferite grade deasociere. De exemplu, Lactobacillus arabinosa17-5 necesit fenilalanina pentru cre tere, iar Streptococcus faecalis

R necesit acid folic. Nu cresc pe un mediu minimal dup cultivare separat , dar cultivate mpreun dauc u l t u r i a b u n d e n t e . F i e c a r e s p e c i e s i n t e t i z e a z i e l i b e r e a z n m e d i u factorul de cre tere, solubil i dializabil, necesar celeilalte specii. Rela iilemutuale caracterizeaz asocia iile dintrte bacterii i alge n mediul marin( b a c t e r i i l e p r o d u c v i t a m i n a B 1 2 n e c e s a r a l g e l o r , a l g e l e r e a l i z e a z fotosinteza). 3. Interac iuni negative: Interac iunile negative sunt prezente n special la densit i popula ionale mari demicroorganisme i afecteaz viteza de cre tere a uneia dintre cele dou popula ii, datorit competi iei pentru un substrat nutritiv, producerii de compu i toxici, cu efect nociv pentrucealalt specie, acumul rii de produ i de metabolism cu efect inhibitor pentru cealalt specie. a. Competi ia e s t e r e z u l t a t u l d i v e r s i t ii microorganismelor, i a r dezvoltarea lor depinde de fondul comun de resurse din mediu. E a define te efectul negativ al unui organism asupra altuia, ca rezultat alepuiz rii unei surse nutritive din mediu. Competi ia poate fi: - interspecific , d e e x e m p l u b a c t e r i i l e d i n m e d i i l e n a t u r a l e s u n t m a i b i n e adaptate dectcele alohtone; - intraspecific ntre tulpinile aceleia i specii. n rela ia de competi ie, influen ele advrse se realizeaz indirect. Competi ia ntredou specii de microorganisme diferite fiziologic, cu rate diferite de multiplicare, dar carenecesit aceea i surs de energie, duce la excluderea unuia dintre competitori. Competi ia a va nta jea z microorga nismul cu o ra t mai ma re de cre tere, c a r e decurge din eficien a superioar de utilizare a nutrien ilor limitan i, cu o capacitate maimare de a stoca substan e de rezerv i de a sintetiza factori de cre tere. Factorii abiotici influen eaz competi ia. b. Amensalismul este o interac iune ntlnit n comunit ile cu densit i popula ionale mari, fiind caracterizat prin producerea de c tre o speciede microorganisme a unor substan e solubile organice sau anorganice,c a r e a f e c t e a z n e g a t i v c r e t e r e a a l t o r m i c r o o r g a n i s m e a s o c i a t e d i n mediu.A m e n s a l i s m u l a r e u n c a r a c t e r u n i d i r e c i o n a l ; p r o d u c e r e a d e c i z i o r g a n i c i s a u anorganici modific mediul natural, f cndu-l inaccesibil microorganismelor sensibile.De exemplu, bacteriile sulf-oxidante din apele de drenaj din mic produc H2SO4 c a r e scade valorile pH-ului i microorganismele acidosensibile nu se mai pot dezvolta. c. Parazitismul corespunde rela iei n care un organism se hr ne te cuc e l u l e l e , esuturil e sa u l ichidel e al tui orga nism, ca re poa te suferi prejudicii ma i mul t s a u m a i p u i n s e v e r e . R e l a i a p a r a z i t g a z d variaz , ntlnindu-se: - ectoparazitism - parazitism intracelular obligat - parazitism absolut (virusuri celul gazd ).n unele cazuri interac iunea are un grad nalt de specificitate, alteori parazi ii auun spectru larg de gazde. d. Pr darea e s t e o i n t e r r e l a i e n c a r e u n o r g a n i s m m a i v i g u r o s (pr d torul) atac un alt organism (prada), prov ocndu-i

m o a r t e a , rapid n cazul pr zii unicelulare, ori distrugerea par ial sau total ncazul pr zii multicelulare, urmat de utilizarea constituen ilor lor camaterial nutritiv. Simbioza Simbioz a define te via a mpreun a unor orga nisme diferite, indiferent d a c asocierea lor are efect benefic sau d un tor asupra unuia sau ambilor parteneri. Ea este ocoabitare de lung durat , n cursul c reia dou sau mai multe specii diferite tr iesc nrela ii spa iale directe, beneficiind reciproc din interac iunile lor.n func ie de localizarea microorganismelor simbionte se disting: - ectosimbioze; - endosimbioze .n func ie de gradul de dependen se disting: - simbioze facultative (ntre Ehizobium i plantele leguminoase, care pot exista iinependent); - simbioze ecologic obligate ( b a c t e r i i l e i protozoarele din r u m e n u l rumeg toarelor, care asigur degradarea celulozei pn la compu i accesibiligazdei); - simbioze efectiv obligate sau ereditare ( u n e l e n e v e r t e b r a t e m a r i n e c a r e a u nevoie absolut de alge endosimbionte). n func ie de natura rela iei se disting: - simbioze mutualiste, n care adaptarea ambelor organisme este superioar fiindmpreun dect atunci cnd tr iesc separat; - simbioze parazitare, cnd unul dintre parteneri este mai adaptat n asocia iedect separat.Insectele i acarienii sunt adesea asocia i cu diferite microorganisme: bacterii,fungi, protozoare. Gradul de asociere este diferit, de la contaminan i temporari din mediu pn la asocieri ectosimbiotice constante localizate n structuri specializate.Capacitatea insectelor xilofage de a se dezvolta pe substratul lemnos (cu maredeficit de proteine i vitamine) este condi ionat de asocierea lor cu levuri i mucegaiuri. Interac iunea Rhizobium plante leguminoase implic existen a unor fenomened e compa tibil ita te ntre cei doi pa rteneri, ia r incompa tibil ita tea limiteaz i n f e c i a . Polizaharidele bacteriene sunt foarte importante pentru ini ierea procesului de infec ie,m u t a n t e l e n e c a p s u l a t e n u p r o d u c d e f o r m a r e a p e r i l o r r a d i c u l a r i . D e i c e l u l e l e d e Rhizobium interac ioneaz cu to i perii radiculari, numai aproximativ 25% dintre ei suntdeforma i efectiv, printr-un proces de stimulare local a cre terii. Celulele de Rhizobium sunt atrase prin chimiotactism pozitiv n rizosfer de flavonoidele capabile s induc exprimarea genelor nod . n prezen a exudatului radicular i a flavonoidului luteolin ,Rhizobium sintetizeaz i excret un factor extracelular,produs al genelor nod . CianobacteriaAnabaena azollae fixatoare de azot este r spndit la toate speciiled e f e r i g i a c v a t i c e d i n g e n u l Azolla. Asocia ia este mutual benefic , cianobiontul este protejat, fixeaz azotul atmosferic i l cedeaz gazdei. Planta furnizeaz sursa de carbon, probabil maltoza.