Sunteți pe pagina 1din 6

1

Prin cererea inregistrata sub nr.6407 din 13 mai 2005 reclamntul S.M.A.D. cetatean Indian posesor al pasaportului emis de autoritatile indiene a contestat dispozitia de parasire a teritoriului Romaniei nr.39819/S4/29.04.2005 emisa de ministrul administratiei si internelor autoritatea pentru straini a jud. Cluj solicitand desfiintarea acesteia ca nelegala si netemeinica si inapoierea permisului de sedere temporara in Romania emis pentru acest lucru. In motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca dreptul de sedere i-a fost acordat cu scopul frecventarii invatamantului superior medical. Initial reclamantul a fost inmatriculat la Facultatea de Medicina Timisoara, apoi la Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, iar din sept. 2004 a dorit sa se inscrie pt. continuarea studiilor in anul IV la Universitatea de Medicina si Farmacie din Cluj. In urma demersurilor administrative facute, Ministerul Educatiei si Cercetarii prin adresa 41509 din 17 noiembrie 2004 inaintata rectoratului UMF Cluj a comunicat acordul prin inscrierea la aceasta Universitate a 6 studenti straini dintre care si reclamantul. Reclamantul a fost inscris la UMF Cluj eliberandu-se carnetul dee student vizat pe anul universitar 2004/2005 urmand cursurile, laboratoarele, seminariile, achitandu-si taxele , considerand cu buna credinta ca este studentul UMF Cluj. Ulterior insa Ministrul Educatiei si Cercetarii face cunoscuta catre UMF Cluj faptul ca dosarele a 4 cetateni straini din cei 6, inclusiv dosarul reclamantului au fost predate Facultatii de Medicina si Farmacie Oradea si anuleaza ca atare acordul dat cu adresa 41509 din 17.11.2004 prin care si-a dat acordul de inscriere a studentilor la Facultatea din Cluj. Mai mult la data de 29 mai 2005 reclamantul a fost exmayriculat de la Facultatea din Oradea pe motivul absentelor nemotivate acumulate la Universitatea din Oradea atunci cand faptic studntul frecventa UMF Cluj cu buna credinta. Ca urmare a exmatricularii prin decizia 39819/S4/29.04.05 a creai anulare este solicitata in speta de reclamant s-a revocat dreptul de sedere al reclamantului in Romania si s-a dispus parasirea teritoriului Romaniei de catre acesta. Sesizata cu cauza, instanta a admis cererea formulata. Argumentati de ce?

2
Prin sentinta comerciala nr.799 din 6 iunie 2005 pronuntata in dosarul nr.644 din 2004 al Tribunalului comercial Cluj s-a respins actiunea formulata de reclamanta: Compania de Apa S.A. Cluj-Napoca impotriva consiliului local al comunei Apahida. Tribunalul comunal Cluj considerandu-se competent a retinut impotriva deciziei ca hotararea nr.29 din 6 oct.1997 adoptata de consiliul local al comunei Apahida prin care s-a hotarat desfiintarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, hotarare atacata in cauza, este legala si temeinica. Impotriva acestei sentinte reclamanta a declarat apel solicitand schimbarea sentintei atacate iar pe fond anularea hotararii nr. 29 din 6 oct. 1997 a consiliului local al comunei Apahida. Analizand apelul din prisma motivelor invocate curtea a retinut distinct de alte aspecte faptul ca solutionarea actiunii de catre Tribunalul Cluj s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale privind competenta materiala a instantelor si a trimis cauza spre judecare Tribunalului Cluj sectia de contencios-administrativ. Argumentati de ce? Solutionarea actiunii tine de competenta instantei de contencios-administrativ nu de cea comerciala, fiind in abordare un interes public- serviciul public in interesul cetateanului.

3 Refuzul nejustificat
B.D. in contradictoriu cu prefectura jud. Constanta si prefectul jud. Constanta a solicitat instantei sa oblige paratii sa-i puna la dispozitie anexele de L. 18/91 privind Fondul Funciar si Planul Cadastral conform art. 38-39 din acelasi act normativ. In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca in calitatea sa de revolutionar in baza L. 52/90 are dreptul la acordarea unei suprafete de teren in extravilan motiv pentru carte a solicita paratilor sa-i comunice situatia terenurilor disponibile pentru a putea opta in vederea realizarii dreptului sau legal. Paratii au refuzat sa-i comunice actele solicitate sustinand ca dispozitiile legale invocate nu prevad in sarcina lor obligatia de a furniza informatii cu privire la terenurile disponibile. Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios-administrativ a respins ca nefondata actiunea retinand ca refuzul partilor nu l-a vatamat pe reclamant intr-un drept al sau in sensul dispozitiilor legii contenciosului-administrativ si in consecinta refuzul este justificat.

Impotriva sentintei judecatoresti pronuntate in cauza reclamntul a declarat recurs, fiind sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti. Aratati ce solutie poate da Inalta Curte de Casatie si Justitie in cauza aceasta si argumentati. Prima instanta a respins actiunea pe fond pe lipsa vatamarii. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul caci solicitantul a fost intr-un drept subiectiv prin refuzul paratilor de ai furniza informatiile deoarece realizarea dreptului recunoscut de legea speciala si anume 52/90 era strans legat de informarea acestuia cu privire la unitatile administrativ teritoriale pe raza carora se afla terenurile agricole disponibile spre a se putea formula apoi in cunostinta de cauza cererea de atribuire.

4
Prin actiunea inregistrata la 13 ian. 2004 reclamantii PCBG si NVM persoane fizice au solicitat instantei de contencios-administrativ in contradictoriu cu o Societate Comerciala pe actiuni si respectiv cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de atestare al dreptului de proprietate al Societatii Comerciale parate din 1996 cu privire la o suprafata de 15000 m, teren care a apartinut reclamantilor. In motivare actiunii reclamantii au aratat ca terenul in discutie a fost in proprietatea lor fiind expropriati in baza Decr.83/49 devenind proprietate de stat, atribuita apoi in proprietatea Societatii Comerciale parate. Potrivit certificatului de atestare Seria M 07:1602 din 27 mai 1996. Astfel ei sustin ca au interes legitim de a solicita constatarea nulitatii certificatului de atestare emis pt. Societatea Comerciala parata pe calea contenciosului-administrativ. Va rugam sa dati aolutia in speta cu precizarea ca instanta investita a fost Curtea de Apel Craiova. Motivati. -este actiune tardiva in 13 ian. 2004 (maxim 1 an), se constata nulitatea unui act administrativ emis in 1996 -nu se respecta conditia ca actul sa fi fost emis ulterior L. 554/2004 -interesul legitim nu este actual -au legi speciale la indemana pt. a-si recupera pamantul, ale proprietatii, conditiile pe calea contenciosului nefiind indeplinite.

5
La data de 15 ian 2006 in dosarul nr. 1630 din 2005 al judecatoriei Craiova, reclamanta X a invocat exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art.37 din Hotararea Guvernului nr.20 din 1996 privind aplicarea L.112/95, intrucat adauga la lege, Curtea de Apel a respins exceptia de nelegalitae ca inadmisibila, retinand ca prevederile art.4 din legea contenciosului-administrativ nr.554/2004 se aplica doar in cazul actelor administrative cu caracter individual iar nu si in cazul celor cu caracter normativ. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, care a sustinut ca in mod nelegal a fost retinuta de catre prima instanta inadmisibilitatea exceptiei in raport cu prevederile art.4 din L.554/2004. Solutia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost de: -admiterea recursului si casare cu trimitere la rejudecare spre aceeasi instanta pt. solutionarea exceptiei pe fond, intrucat aceasta poate fi invocat atat cu privire la actele administrative unilaterale cu caracter individual cat si cu caracter normativ.

6
La data de 7 martie 2006 in dosarul nr. 3250/2005 al judecatoriei Sectorului 2 Buc. Parata X a invocat exceptia de nelegalitate a hotararii Consiliului de Administratie al reclamantei Regia Autonoma privind majorarea tarifului la chiria perceputa pt. imobilele aflate in administrarea sa in raport cu cresterea cheltuielilor, cu analizarea si a impozitelor si taxelor locale. Curtea de Apel Buc. a respins exceptia de nelegalitate ca nefondata, retinand ca este de competenta consiliului de administratie sa majoreze tarifele respective. Impotriva sentintei a declarat recurs parata, motivand ca reclamanta nu putea sa modifice in mod unilateral cuantumul chiriei din moment ce raporturile juridice existente au la baza un contract bilateral. Care este solutia instantei de recurs? -admite recursul, modifica sentinta, admite exceptia de nelegalitate, intrucat Regia nu putea sa modifice cuantumul chiriei din moment din moment ce intre parti s-a incheiat un contract bilateral.

7
Reclamantul X a chemat in judecata pe paratul Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale pt. ca prin hotararea ce se va pronunta sa se anuleze certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis in favoarea paratei A. Paratii au invocat prin intampinare exceptia neindeplinirii procedurii administrative prealabile sustinand ca reclamanta nu a formulat plangere prealabila inainte de a se adresa instantei. Reclamanta a precizat ca a formulat plangerea dupa introducerea actiunii motiv pt. care a indeplinit cerintele art.7 din L.554/2004. Curtea de Apel a admis exceptia invocata de parati si a respins actiunea ca inadmisibila cu motivarea ca reclamanta nu indeplinit procedura prealabila prevazuta in art.7 L.554/2004 inainte de a sesiza instanta prealabila de contencios-administrativ cu actiune in anulare. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta sustinand ca instanta de fond a respins gresit exceptia inadmisibilitatii actiunii deoarece a formulat plangere prealabila la Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Solutia instantei de recurs: -respinge recursul ca nefondat intrucat reclamanta nu a solicitat autoritatii emitente revocarea actului, inainte de a sesiza instanta de contencios-adminstrativ.

8
Reclamantul a invocat in cursul solutionarii actiunii la instanta de drept comun exceptia de nelegalitate a unui protocol incheiat intre Agentia Domeniilor Statului si Comisia Judeteana de fond funciar privind predarea unor terenuri motivand ca protocolul excede prevederilor legale in materie. Instanta de contencios-administrativ a Curtii de Apel analizand exceptia de nelegalitate a respins-o retinand ca protocolul atacat nu este act administrativ susceptibil de a fi controlat de legalitate pe calea contenciosului-administrativ intrucat stabileste drepturi si obligatii in sarcina fiecarei parti bobandind astfel caracter bilateral. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul cu motivarea ca instanta de fond a retinut gresit ca protocolul respectiv nu este supus controlului reglementat de legea contenciosului-administrativ intrucat stabileste drepturi si obligatii in sarcina fiecarei parti dobandind astfel caracter bilateral. 5

Instanta de recurs a adoptat solutia: -a respins recursul retinand ca protocolul vizeaza o operatiune administrativa care nu a produs efecte juridice ci a consemnat efectele juridice produse de alte acte administrative.